Dokumenttyp Beteckning Sida Konsekvensutredning LS (4)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokumenttyp Beteckning Sida Konsekvensutredning LS 2007-3755 1(4)"

Transkript

1 Dokumenttyp Beteckning Sida Konsekvensutredning LS (4) Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Marie Fahlstedt, KONSEKVENSUTREDNING AV FÖRSLAG TILL INFÖRANDE AV LUFTFARTSSTYRELSENS FÖRESKRIFTER OM UTBILDNING TILL INSTRUKTÖR I AVANCERAD FLYGNING, ULTRALÄTTA FLYGPLAN (UL), FRI BALLONG (FB) OCH SEGELFLYGLÄRARE 1 Föreskriften Följande föreskrift omfattas av denna konsekvensutredning: Luftfartsstyrelsens föreskrifter om utbildning till instruktör i avancerad flygning, ultralätta flygplan (UL), fri ballong (FB) och segelflyglärare Nytt format Luftfartsstyrelsen föreskrifter kommer att arbetas om till ett nytt format, det s.k. SFS-formatet. Det nya formatet innebär bl.a. följande: Föreskrifterna får paragrafindelning i stället för momentindelning. Definitioner finns i varje föreskrifts inledande del, om de är nödvändiga för att förstå innehållet i den föreskriften. Dispensparagrafen ersätts av en undantagsparagraf som placeras i slutet av varje föreskrift. JAR-bestämmelserna blir en bilaga till en inledande föreskrift som ersätter de tidigare kompletterande BCL-C föreskrifterna. I det gemensamma missivet till alla föreskriftsförslag ges en mer detaljerad beskrivning av vad det nya formatet innebär och hur omarbetningen påverkar författningssamlingen. Denna föreskrift ersätter delar av BCL-C 5.1 som handlar om instruktör i avancerad flygning. De flesta krav som gäller idag kommer även att finnas i den nya föreskriften. De större ändringarna redovisas nedan. Inledande bestämmelser Föreskriften gäller för instruktör i avancerad flygning som tidigare reglerades i BCL-C 5.1. Instruktör för ultralätta flygplan, fri ballong och segelflyglärare har tidigare inte reglerats av Luftfartsstyrelsen utan endast av organisationerna. Utbildning till instruktör i avancerad flygning Eleven ska lägst ha ett privatflygarcertifikat. Kravet har sänkts från tidigare krav på trafikflygarcertifikat. Flygtidskravet har sänkts under de senaste 24 månaderna efter genomgången militär instruktörskurs från 20 timmar till 10 timmar. Förslaget innebär att flygskolan utfärdar ett intyg på genomgången utbildning. Behörigheten för avancerad flygning ska inte längre skrivas in i certifikatet utan endast antecknas i flygdagboken.

2 Dokumenttyp Beteckning Sida Konsekvensutredning LS (4) Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Marie Fahlstedt, Flygtidskravet för att få agera som instruktör i avancerad flygning har justerats lite. Nytt är förslaget att instruktören ska ha 5 timmar flygtid som instruktör i avancerad flygning de senaste 12 månaderna. Förtydligande görs när det gäller skriftligt prov och flygprov vid kompletterande utbildning. Utbildning till instruktör för ultralätta flygplan, fri ballong och segelflyglärare har inte tidigare reglerats av Luftfartsstyrelsen. Därför finns det inga ändringar redovisade på dem. 2 Problemen Föreskriften är föråldrad och behöver ses över. Det internationella arbetet med olika organisationer påverkar föreskriften vilket har gjort att vissa delar i föreskriften är inaktuella och behöver uppdateras. Dessutom behöver vissa delar förtydligas. Föreskriften har anpassats till de krav som kan förväntas när EASA övertar regleringen. Dessutom finns det ett behov att Luftfartsstyrelsen reglerar även instruktör för ultralätta flygplan, fri ballong och segelflyglärare. 3 Förväntade effekter De ändringar i Luftfartsstyrelsen föreskrifter om utbildning till instruktör i avancerad flygning, ultralätta flygplan, fri ballong och segelflyglärare som införts är dels resultat av de erfarenheter som den praktiska tillämpningen av föreskriften gett och dels krav från det internationella samarbetet med, EASA, EU och ICAO. Genom de nya kraven kan följande effekter uppstå. Förslaget innebär för certifikatinnehavaren att behörigheten instruktör för avancerad flygning inte ska skrivas in i certifikatet utan att innehavaren kan utnyttja behörigheten omedelbart utan att behöva vänta på ett nytt certifikat, vilket höjer flygsäkerheten. Instruktör för ultralätta flygplan, fri ballong och segelflyglärare som tidigare inte har reglerats av Luftfartsstyrelsen ska inte heller skrivas in i certifikatet.

3 Dokumenttyp Beteckning Sida Konsekvensutredning LS (4) Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Marie Fahlstedt, Berörda De som är berörda av föreskriften är organisationer, flygskolor och enskilda innehavare av behörighetsbevis och certifikat. Vid framtagning av föreskriften har representanter från organisationer medverkat. 5 Ekonomiska och andra konsekvenser De mest betydelsefulla konsekvenserna som de nya bestämmelserna bidrar till framgår nedan. För certifikatinnehavaren innebär förslaget att behörigheten för avancerad flygning inte ska skrivas in i certifikatet utan endast antecknas i flygdagboken. Certifikatinnehavaren kommer därmed få en lägre kostnad. Flygskolorna behöver se över utbildningshandböckerna vilket kan ge ökade kostnader och kräva tidsresurser. För Luftfartsstyrelsen kommer det administrativa arbetet minska något då behörigheten för instruktör i avancerad flygning inte ska föras in i certifikatet. Intäkterna för behörigheten för instruktör i avancerad flygning försvinner. 6 Konsekvenser för småföretag Om inte någon uppdatering av bestämmelser kommer att ske kommer Sverige att ha en gällande bestämmelse som inte är korrekt. Det är viktigt att bestämmelserna uppdateras för att kunna möte dagens krav. Det är också viktigt att bestämmelsen är uppdaterad när EASA tar över regleringen. Förslaget innebär att Luftfartsstyrelsen tar över regleringen av instruktör för ultralätta flygplan, fri ballong och segelflyglärare vilket gör att småföretagen behöver revidera sina utbildningshandböcker som i sin tur ger företagen en ökad kostnad och tidsåtgång. Förslaget bedöms i övrigt inte innebära någon större tidsåtgång, lönekostnader eller andra kostnader för företagen. Inte heller att det blir någon större resursbelastning. Förslaget behöver inte tidsbegränsas för att hindra negativa effekter för småföretagen. Det behöver inte heller tas någon skärskild hänsyn till småföretagen när det gäller tiden för föreskriftens ikraftträdande. Konkurrensen kommer inte att försämras för de småföretagen till följd av ändringarna i Luftfartsstyrelsens föreskrifter om utbildning till instruktör i avancerad flygning, ultralätta flygplan (UL), fri ballong (FB) och segelflyglärare.

4 Dokumenttyp Beteckning Sida Konsekvensutredning LS (4) Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Marie Fahlstedt, Information till småföretagen om denna föreskrift kommer att ske via informationsmöten. Remissen kommer att skickas till alla berörda organisationer, RF, FTO, TRTO och flygföretag. 7 Kontaktpersoner Frågor kan ställas till: Kaj Skärstrand, Ämnesansvarig PEL/FSTD, , Marie Fahlstedt, Rådgivare PEL/FSTD, , Gunilla Roos, Projektledare JAR-FCL, , Gunilla Edlund, Jurist, , Åke Rödin, Flyginspektör, ,

5 Luftfartsstyrelsens författningssamling Utgivare: Lena Byström Möller ISSN Luftfartsstyrelsens föreskrifter om utbildning till instruktör i avancerad flygning, ultralätta flygplan (UL), fri ballong (FB) och segelflyglärare; LFS 2007:xx Serie PEL/FSTD Utkom från trycket den xx xxxxx 2007 beslutade den xx xxxxxxx Luftfartsstyrelsen föreskriver med stöd av 44, 84, och 92 luftfartsförordningen (1986:171) följande. Inledande bestämmelser Tillämpningsområde 1 Dessa föreskrifter skall tillämpas vid utbildning till instruktör i avancerad flygning, ultralätta flygplan (UL), fri ballong (FB) och segelflyglärare. Definitioner och förkortningar 2 I dessa föreskrifter avses med avancerad flygning: ballong: behörighet: FB: flygprov: flygskola: flygtid i flygplan och ultralätta flygplan: flygtid i fri ballong: med ett luftfartyg avsiktligt utförda manövrer, som innebär en plötslig förändring av dess läge eller en plötslig förändring av hastigheten; manövrer med en sidlutning av 60 eller mer eller en längdlutning av 30 eller mer är alltid avancerad flygning luftfartyg som är lättare än luften och som saknar framdrivningsanordning en anteckning i ett certifikat som fastställer speciella villkor, befogenheter eller begränsningar för certifikatet fri ballong uppvisande av färdigheter vid utfärdande av certifikat eller behörigheter, inbegripet sådana muntliga prov som kontrollanten kan kräva organisation som har Luftfartsstyrelsens tillstånd att bedriva utbildning för flygcertifikat och behörigheter knutna till flygcertifikat den totala tiden räknad från det att ett flygplan eller ett ultralätt flygplan bringas i rörelse i avsikt att lyfta till dess det efter flygning bringas att stanna den totala tiden räknad från det att korgen eller lasten lättar från marken i avsikt att flyga till dess korgen eller lasten sätts på marken

6 LFS 2007:xx flygtid i helikopter: den totala tiden räknad från det att helikopterns rotorer börjar röra sig till det att helikoptern står stilla efter flygning och rotorerna har stannat flygtid i segelflygplan: FTO: IMC: kategori av luftfartyg: klass av luftfartyg: luftfartyg: motorsegelflygplan: personlig flygdagbok: PPL: segelflygplan: typ av luftfartyg: UL: ultralätt flygplan: den totala tiden räknad från det att ett segelflygplan bringas i rörelse i avsikt att starta till dess det efter flygning bringas att stanna, vare sig det bogseras eller inte (Flight Training Organisation) flygskola (Instrument Meteorological Conditions) beteckning för instrumentväderförhållande, vilka är väderförhållanden uttryckta i värden för flygsikt, avstånd från moln, sikt samt molnbas lägre än fastställda minima för visuella väderförhållanden luftfartyg med gemensamma grundläggande egenskaper typer av luftfartyg som i certifikat- och utbildningshänseende är sammanförda och som är likvärdiga anordning som kan erhålla bärkraft i atmosfären genom luftens reaktioner med undantag av dess reaktioner mot jordytan luftfartyg med en eller flera motorer som när motorn eller motorerna inte är i gång har egenskaper som ett segelflygplan (pilot log book) dagbok där uppgifter om utbildningar, flygningar, tid i simulerade hjälpmedel och luftfartyg redovisas (Privat Pilot Licence) privatflygarcertifikat luftfartyg tyngre än luften utan framdrivningsanordning som får lyftkraft huvudsakligen genom luftens reaktion mot ytor vilka förblir fasta under givna flygtillstånd luftfartyg av samma grundkonstruktion, vilket även innefattar modifieringar som inte medför förändringar i handhavande, flygegenskaper eller flygbesättning ultralätt flygplan flygplan som konstruerats för att fylla konstruktionskraven enligt BCL-M 5.4. Utbildning till instruktör i avancerad flygning Villkor för påbörjande av utbildning 3 Innan utbildningen till instruktör i avancerad flygning påbörjas skall eleven inneha lägst ett privatflygarcertifikat (PPL) och ett giltigt medicinskt intyg klass 2 enligt Luftfartsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (LFS 2007:xx) om medicinska undersökningar för certifikat och behörighetsbevis samt auktorisationer för flygläkare och flygmedicinskt centrum (BCL-C 1.2). Eleven skall vara influgen på den eller de flygplanstyper som skall användas i utbildningen. 2

7 4 Eleven skall vara lägst 18 år och ha en total flygtid av minst 500 timmar på aktuell kategori av luftfartyg och minst 25 flygtimmars erfarenhet av avancerad flygning. LFS 2007:xx 5 Eleven skall genomgå teoretisk och praktisk utbildning, enligt utbildningsplan godkänd av Luftfartsstyrelsen, vid en godkänd flygskola med tillstånd till utbildning i avancerad flygning. Om eleven inte tidigare fått utbildning i pedagogik och undervisningsmetodik skall det ingå i utbildningen. 6 En elev som har genomgått militär instruktörskurs i avancerad flygning och under de senaste 24 månaderna förvärvat minst 10 timmars flygtid som instruktör i avancerad flygning enligt intyg från militär flygchef, kan i stället för ovannämnda utbildning genomgå kompletterande utbildning enligt bedömning av skolchef vid godkänd flygskola. 7 Utbildningen skall avslutas med skriftligt prov och flygprov vid flygskolan. Efter genomförd godkänd utbildning skall flygskolan utfärda ett intyg på genomgången utbildning och anteckna utbildningen i elevens flygdagbok. Giltighet och villkor 8 Den som har genomgått utbildning till instruktör i avancerad flygning måste, för att få verka som sådan, under de senaste 36 månaderna ha förvärvat minst 15 timmars flygtid som instruktör i avancerad flygning. Minst 5 av dessa timmar skall ha förvärvats under de senaste 12 månaderna. 9 Om flygtidskravet inte är uppfyllt, skall kompletterande utbildning ske vid godkänd flygskola som innehar tillstånd för sådan utbildning. Omfattningen av den kompletterande utbildningen fastställs av skolchefen vid flygskolan. Efter genomförd kompletterande utbildning skall skriftligt prov och flygprov avläggas vid flygskolan. Flygprovet skall antecknas i elevens flygdagbok. Befogenheter 10 Genomgången utbildning till instruktör i avancerad flygning berättigar till att utbilda i avancerad flygning vid flygskola (FTO) som innehar skoltillstånd för sådan utbildning. 11 För att kunna utnyttja befogenheterna i 10 skall även certifikat, medicinskt intyg lägst klass 2 och behörigheter för aktuell klass och typ samt behörighet för avancerad flygning vara giltiga. Utbildning till segelflyglärare Villkor för påbörjande av utbildning 12 Innan utbildning till segelflyglärare påbörjas skall eleven inneha giltigt segelflygarcertifikat och giltigt medicinskt intyg lägst klass 2 enligt Luftfartsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (LFS 2007:xx) om medicinska undersökningar för certifikat och behörighetsbevis samt auktorisationer för flygläkare och flygmedicinskt centrum (BCL-C 1.2). Segelflyglärare som skall utbilda i IMC skall vara innehavare av IMC-behörighet. Segelflyglärare som skall utbilda på motorsegelflygplan skall ha genomgått skillnadsutbildning för motorsegelflygplan 13 Eleven skall vara lägst 18 år och ha en total segelflygtid på minst 100 flygtimmar. 3

8 LFS 2007:xx 14 Eleven skall genomgå teoretisk och praktisk utbildning, enligt utbildningshandbok för segelflyg godkänd av Luftfartsstyrelsen, vid en av Luftfartsstyrelsen godkänd flygskola med tillstånd till segelflyglärarutbildning. 15 Utbildningen skall avslutas med skriftligt prov och flygprov vid flygskolan. Efter genomförd godkänd utbildning skall flygskolan utfärda ett intyg på genomgången utbildning och anteckna utbildningen i elevens flygdagbok. Giltighet och villkor 16 Den som har genomgått utbildning till segelflyglärare måste, för att få verka som sådan, under de senaste 36 månaderna ha förvärvat minst 15 timmars flygtid som lärare i segelflygning. Minst 5 av dessa timmar skall ha förvärvats under de senaste 12 månaderna. 17 Den som har genomgått utbildning till segelflyglärare i IMC måste, för att få verka som sådan, under de senaste 36 månaderna ha förvärvat minst 15 timmars flygtid som segelflyglärare i IMC. Minst 5 av dessa timmar skall ha förvärvats under de senaste 12 månaderna. 18 Den som har genomgått utbildning till segelflyglärare på motorsegelflygplan måste, för att få verka som sådan, under de senaste 36 månaderna ha förvärvat minst 15 timmars flygtid som flyglärare i motorsegelflygplan. Minst 5 av dessa timmar skall ha förvärvats under de senaste 12 månaderna. 19 Om flygtidskravet inte är uppfyllt, skall kompletterande utbildning ske vid godkänd flygskola som innehar tillstånd för sådan utbildning. Omfattningen av den kompletterande utbildningen fastställs av skolchefen vid flygskolan. Efter genomförd kompletterande utbildning skall skriftligt prov och flygprov avläggas vid flygskolan. Flygprovet skall antecknas i elevens flygdagbok. Befogenheter 20 En genomgången utbildning till segelflyglärare berättigar till att utbilda till segelflygarcertifikat vid godkänd flygskola med tillstånd för sådan utbildning. 21 En genomgången utbildning till segelflyglärare i IMC berättigar till att utbilda innehavare av segelflygarcertifikat i IMC-behörighet vid godkänd flygskola som innehar tillstånd för sådan utbildning. 22 En genomgången utbildning till segelflyglärare på motorsegelflygplan berättigar till att utbilda innehavare av segelflygarcertifikat på motorsegelflygplan vid flygskola som innehar tillstånd för sådan utbildning. 23 För att kunna utnyttja befogenheterna i skall även certifikat, medicinskt intyg lägst klass 2 samt behörighet för aktuell typ av segelflygplan vara giltiga. Utbildning till UL-instruktör Villkor för påbörjande av utbildning 24 Innan utbildning till UL-instruktör påbörjas skall eleven inneha giltigt certifikat för ultralätta flygplan (UL) och behörighet på den klass av ultralätta flygplan som utbildningen sker på samt inneha giltigt medicinskt intyg klass 2 enligt Luftfartsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (LFS 2007:xx) om medicinska undersökningar för certifikat och behörighetsbevis samt auktorisationer för flygläkare och flygmedicinskt centrum (BCL-C 1.2). 4

9 25 Eleven skall vara lägst 18 år och ha en total flygtid på relevant klass av ultralätta flygplan (UL) på minst 100 flygtimmar. LFS 2007:xx 26 Eleven skall genomgå teoretisk och praktisk utbildning, enligt utbildningshandbok för ultralätta flygplan (UL) godkänd av Luftfartsstyrelsen, vid en av Luftfartsstyrelsen godkänd flygskola med tillstånd till UL-instruktörsutbildning. 27 Utbildningen skall avslutas med skriftligt prov och flygprov vid flygskolan. Efter genomförd godkänd utbildning skall flygskolan utfärda ett intyg på genomgången utbildning och anteckna utbildningen i elevens flygdagbok. Giltighet och villkor 28 Den som genomgått utbildning till UL-instruktör måste, för att få verka som sådan, under de senaste 36 månaderna ha förvärvat minst 15 timmars flygtid som ULinstruktör på aktuell klass. Minst 5 av dessa timmar skall ha förvärvats under de senaste 12 månaderna. 29 Om flygtidskravet inte är uppfyllt, skall kompletterande utbildning ske vid godkänd flygskola som innehar tillstånd för sådan utbildning. Omfattningen av den kompletterande utbildningen fastställs av utbildningsansvarig vid flygskolan. Efter genomförd kompletterande utbildning skall skriftligt prov och flygprov avläggas vid flygskolan. Flygprovet antecknas i elevens flygdagbok. Befogenheter 30 En genomgången utbildning till UL-instruktör berättigar till att utbilda till ULcertifikat vid godkänd flygskola med tillstånd för sådan utbildning. 31 För att kunna utnyttja befogenheterna i 30 skall även certifikat, medicinskt intyg lägst klass 2 samt behörighet för aktuell klass av ultralätta flygplan (UL) vara giltigt. Utbildning till instruktör för fri ballong (FB) Villkor för påbörjande av utbildning 32 Innan utbildning till instruktör för fri ballong (FB) påbörjas skall eleven inneha giltigt certifikat för fri ballong och vara behörig på den klass och typ av ballong som utbildningen sker på samt inneha giltigt medicinskt intyg klass 2 enligt Luftfartsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (LFS 2007:xx) om medicinska undersökningar för certifikat och behörighetsbevis samt auktorisationer för flygläkare och flygmedicinskt centrum (BCL-C 1.2). 33 Eleven skall vara lägst 18 år och ha en total flygtid på ballong på minst 100 flygtimmar. 34 Eleven skall genomgå teoretisk och praktisk utbildning, enligt utbildningshandbok för fri ballong (FB) godkänd av Luftfartsstyrelsen, vid en av Luftfartsstyrelsen godkänd flygskola med tillstånd för utbildning till instruktör för fri ballong. 35 Utbildningen skall avslutas med skriftligt prov och flygprov vid flygskolan. Efter genomförd godkänd utbildning skall flygskolan utfärda ett intyg på genomgången utbildning och anteckna utbildningen i elevens flygdagbok. 5

10 LFS 2007:xx Giltighet och villkor 36 Den som genomgått utbildning till instruktör för fri ballong (FB) och avlagt godkänt prov måste, för att få verka som sådan, under de senaste 36 månaderna ha förvärvat minst 15 timmars flygtid som instruktör för fri ballong. Minst 5 av dessa timmar skall ha förvärvats under de senaste 12 månaderna. 37 Om flygtidskravet inte är uppfyllt, skall kompletterande utbildning ske vid godkänd flygskola som innehar tillstånd för sådan utbildning. Omfattningen av den kompletterande utbildningen fastställs av utbildningsansvarig vid flygskolan. Efter genomförd kompletterande utbildning skall skriftligt prov och flygprov avläggas inför utbildaren. Flygprovet antecknas i elevens flygdagbok. Befogenheter 38 Genomgången utbildning till instruktör för fri ballong (FB) berättigar till att utbilda till certifikat för fri ballong (FB). Utbildning skall ske vid godkänd flygskola med tillstånd för sådan utbildning. 39 För att kunna utnyttja befogenheterna i 38 skall även certifikat, medicinskt intyg lägst klass 2 vara giltigt samt skall instruktören vara behörig på aktuell klass eller ty av ballonger. Undantag 40 Luftfartsstyrelsen kan medge undantag från dessa föreskrifter. Denna författning träder i kraft den xx xxxx På Luftfartsstyrelsens vägnar NILS GUNNAR BILLINGER Nn Nnn 6

Luftfartsstyrelsens föreskrifter om utbildning till instruktör i avancerad flygning med flygplan, segelflyglärare, UL-instruktör och FB-instruktör;

Luftfartsstyrelsens föreskrifter om utbildning till instruktör i avancerad flygning med flygplan, segelflyglärare, UL-instruktör och FB-instruktör; Sida 1 av 6 BCL BCL-C Rubrik Utbildning till instruktör i avancerad flygning med flygplan, segelflyglärare, UL-instruktör och FB-instruktör 2008:8 Serie PEL/FSTD Grund- LFS 2008:8 Ändring införd t o m

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utbildning till instruktör i avancerad flygning med flygplan, segelflyglärare och FB-instruktör;

Transportstyrelsens föreskrifter om utbildning till instruktör i avancerad flygning med flygplan, segelflyglärare och FB-instruktör; Transportstyrelsens föreskrifter om utbildning till instruktör i avancerad flygning med flygplan, segelflyglärare och FB-instruktör; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 4

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL);

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap. 5, 7

Läs mer

Luftfartsstyrelsens författningssamling

Luftfartsstyrelsens författningssamling Luftfartsstyrelsens författningssamling Utgivare: Maria Melchersson Tell ISSN 1652-8956 Luftfartsstyrelsens föreskrifter om ändring i Luftfartsstyrelsens föreskrifter (LFS 2008:5) om segelflygarcertifikat;

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om ömsesidigt erkännande, godkännande eller utbyte av utländskt certifikat eller behörighetsbevis;

Transportstyrelsens föreskrifter om ömsesidigt erkännande, godkännande eller utbyte av utländskt certifikat eller behörighetsbevis; Transportstyrelsens föreskrifter om ömsesidigt erkännande, godkännande eller utbyte av utländskt certifikat eller behörighetsbevis; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat;

Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat; Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap. 5 luftfartsförordningen (2010:770). TSFS 2013:XX Utkom från

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat;

Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat; Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat; beslutade den 15 mars 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap. 5 och 5 kap. 1 luftfartsförordningen (2010:770). TSFS 2013:16

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL);

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); beslutade den 15 mars 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap.

Läs mer

LUFTFARTSBESTÄMMELSE PEL M2-41 CERTIFIKAT FÖR SEGELFLVGARE

LUFTFARTSBESTÄMMELSE PEL M2-41 CERTIFIKAT FÖR SEGELFLVGARE LUFTFARTSBESTÄMMELSE PEL M2-41 ILMAILUHALLINTO LUFHAATSFÖRVALTNI NGEN FINNISH CIVIL AW'IT!ON AUlHOfiiTY 20.12.2007 PB 186, 01531 VANDA, FINLAND, tel. 358 (0)9 4250 11, fax 358 (0)9 4250 2898 www.l uftfa

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis;

Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis; Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och ; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 2 förordningen (1994:1808)

Läs mer

Luftfartsstyrelsens föreskrifter om certifikat för fri varmluftsballong och varmluftsskepp (FB);

Luftfartsstyrelsens föreskrifter om certifikat för fri varmluftsballong och varmluftsskepp (FB); Sida 1 av 9 BCL BCL-C Rubrik Certifikat för fri varmluftsballong och varmluftsskepp (FB) 2008:6 Serie PEL/FSTD Grund- LFS 2008:6 Ändring införd t o m LFS 2008:6 Bemyndigande 32, 44, 84 och 92 luftfartsförordningen

Läs mer

Q Måste jag konvertera mitt S-cert. innan april 2015 när nu EASA medger en Opt-out tom april 2018?

Q Måste jag konvertera mitt S-cert. innan april 2015 när nu EASA medger en Opt-out tom april 2018? FAQ Allmänna frågor kring EASA FCL och konvertering av certifikat Q Måste jag konvertera mitt S-cert. innan april 2015 när nu EASA medger en Opt-out tom april 2018? A Segelflyget har för närvarande ett

Läs mer

Nationella luftfartygs bemanning

Nationella luftfartygs bemanning utkast Luftfartsföreskrift 1 (8) Utfärdad: 11.4.2013 Träder i kraft: 12.4.2013 Rättsgrund: 60 i luftfartslagen (1194/2009) Giltighetstid: Tills vidare Ändringsinformation: Genom denna föreskrift upphävs

Läs mer

KLUBBREGLER FÖR HALMSTAD SEGELFLYGKLUBB

KLUBBREGLER FÖR HALMSTAD SEGELFLYGKLUBB Halmstads Segelflygklubb Styrelsen KLUBBREGLER FÖR HALMSTAD SEGELFLYGKLUBB Funktionskontrollflygning Funktionskontrollflygning ska utföras t.ex. efter en normal årstillsyn, mindre reparation, mm. Flygningen

Läs mer

Allmänflygprojektets branschdag

Allmänflygprojektets branschdag Implementering av Del FCL och tillhörande föreskrifter Allmänflygprojektets branschdag Nya EU-föreskrifter för personal inom civil luftfart (EU)1178/2011 1 Implementering av Del FCL och tillhörande föreskrifter

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 16 oktober 2013 (OR. en) 14827/13 AVIATION 181

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 16 oktober 2013 (OR. en) 14827/13 AVIATION 181 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 16 oktober 2013 (OR. en) 14827/13 AVIATION 181 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 19 september 2013 till: Rådets generalsekretariat Komm. dok. nr:

Läs mer

LUFTFARTSBESTÄMMELSE

LUFTFARTSBESTÄMMELSE LUFTFARTSBESTÄMMELSE PB 186, 01531 VANDA, FINLAND, tel. 358 (0)9 4250 11, fax 358 (0)9 4250 2898 TRG M1-7 ändring 1 5.5.2009 www.luftfartsforvaltningen.fi FLYGUTBILDNING INOM SPORTFLYGET Denna luftfartsbestämmelse

Läs mer

Människan i luften. Flygsäkerhet & Flygmedicin. Segelflyg Människan I Luften

Människan i luften. Flygsäkerhet & Flygmedicin. Segelflyg Människan I Luften Människan i luften Flygsäkerhet & Flygmedicin Två haverityper Materialfel Pilotfel Pilot-fel är den vanligaste haveriorsaken Material-fel Vajer nöts sönder Materialförsvagning Råttäten fallskärm Svetsar

Läs mer

Segelflyghandboken. Utbildning Sid nr 1 av 5. Utbildningsplan till segelflygcertifikat. Motorsegelflygplan, SLG, flygstart eller vinschstart

Segelflyghandboken. Utbildning Sid nr 1 av 5. Utbildningsplan till segelflygcertifikat. Motorsegelflygplan, SLG, flygstart eller vinschstart Utbildning Sid nr 1 av 5 Utbildningsplan till segelflygcertifikat Startmetod: Motorsegelflygplan, SLG, flygstart eller vinschstart Kursens längd: Den praktiska utbildningen skall fördelas på minst 21 flygdagar.

Läs mer

LUFTFARTSBESTÄMMELSE PEL M2-46 CERTIFIKAT FÖR MOTORSEGELFLVGARE

LUFTFARTSBESTÄMMELSE PEL M2-46 CERTIFIKAT FÖR MOTORSEGELFLVGARE .. LUFTFARTSBESTÄMMELSE PEL M2-46 ILMAILUHALLINTO LUFHARTSFÖAVAL T NI!\ GEN F NNISH C Vie AVIATIO All1r.:JRITY 5.5.2009 PB 186, 01531 VANDA, FINLAND, tel. 358 (0)9 4250 11, fax 358 (0)9 4250 2898 www.l

Läs mer

CERTIFIKAT FÖR ULTRALÄTTFLYGARE

CERTIFIKAT FÖR ULTRALÄTTFLYGARE 1 (8) Utfärdad: 10.10.2014 Träder i kraft: 14.10.2014 Rättsgrund: Luftfartslagen (1194/2009) 45 Giltighetstid: tills vidare Genomförd EU-lagstiftning: - Ändringsuppgifter: Denna föreskrift från Trafiksäkerhetsverket

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis;

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis; Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis; beslutade den 15 mars 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap. 1, 2, 4, 5 och 15, 5 kap. 1,

Läs mer

Luftfartsstyrelsens författningssamling

Luftfartsstyrelsens författningssamling Luftfartsstyrelsens författningssamling Utgivare: Lena Byström Möller ISSN 1652-8956 Luftfartsstyrelsens föreskrifter om flygning med hängglidare; Serie OPS Utkom från trycket den 28 juni 2007 beslutade

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om certifikat och behörigheter för flygmaskinister;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om certifikat och behörigheter för flygmaskinister; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om certifikat och behörigheter för flygmaskinister; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap. 5 luftfartsförordningen

Läs mer

Luftfartsstyrelsens författningssamling

Luftfartsstyrelsens författningssamling Luftfartsstyrelsens författningssamling Utgivare: Maria Melchersson Tell ISSN 1652-8956 Luftfartsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om flygskolor, certifikat, behörigheter och auktorisationer för

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Luftfartslag; utfärdad den 3 juni 2010. SFS 2010:500 Utkom från trycket den 15 juni 2010 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens

Läs mer

Kvalifikationer för flygning i instrumentväderförhållanden (IMC)

Kvalifikationer för flygning i instrumentväderförhållanden (IMC) Europeiska byrån för luftfartssäkerhet Direktoratet för regelarbete Yttrande nr 03/2013 Kvalifikationer för flygning i instrumentväderförhållanden (IMC) TILLHÖRANDE NPA/CRD 2011-16 RMT.0199 & RMT.0198

Läs mer

BEHÖRIGHET FÖR ULTRALÄTTFLYGINSTRUKTÖR

BEHÖRIGHET FÖR ULTRALÄTTFLYGINSTRUKTÖR LUO Föreskrift 1 (5) Utfärdad: 10.10.2014 Träder i kraft: 14.10.2014 Rättsgrund: Luftfartslagen (1194/2009) 45 Giltighetstid: tills vidare Genomförd EU-lagstiftning: - Ändringsuppgifter: Denna föreskrift

Läs mer

Skolning 2006. Allmänt. Att komma igång. Att komma vidare

Skolning 2006. Allmänt. Att komma igång. Att komma vidare Skolning 2006 Allmänt Västerås Segelflygklubb erbjuder utbildning till segelflygcertifikat. Utbildningsplanen innefattar 57 övningar och minst 50 starter. Ofta behövs det några fler starter, som repetition

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om nationalitets- och registreringsmärkning av luftfartyg;

Transportstyrelsens föreskrifter om nationalitets- och registreringsmärkning av luftfartyg; Transportstyrelsens föreskrifter om nationalitets- och registreringsmärkning av luftfartyg; beslutade den 13 juni 2012. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 2 kap. 7 luftfartsförordningen

Läs mer

Bilaga 1 LFS 2008:31 JAR-FCL 2. Flygcertifikat (helikopter) Denna bilaga innehåller ändringar till och med JAA:s amendment 6

Bilaga 1 LFS 2008:31 JAR-FCL 2. Flygcertifikat (helikopter) Denna bilaga innehåller ändringar till och med JAA:s amendment 6 Bilaga 1 JAR-FCL 2 Flygcertifikat (helikopter) Denna bilaga innehåller ändringar till och med JAA:s amendment 6 Bilaga 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING JAR-FCL 2 FLYGCERTIFIKAT (HELIKOPTER) FÖRORD KONTROLLISTA

Läs mer

Förslag till föreskrifter om vibrationer samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (4 bilagor)

Förslag till föreskrifter om vibrationer samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (4 bilagor) ...-,,,_...- A R B E T S M I L J Ö VERKET REMISS Datum Vår beteckning 2015-02-11 RT 2014/107222 Sid 1 (1) Enheten för teknik Stefan Nygård, 010-730 98 59 arbetsmiljoverket@av.se Förslag till föreskrifter

Läs mer

Proflight Nordic Utbildningar

Proflight Nordic Utbildningar Utbildningar Proflight Nordic Utbildningar... 2 PPL CPL... 2 Fjällflyg... 2 PPL-H (Private Pilot Licence)... 3 CPL-H (Comercial Pilot License)... 5 IR (Instrument rating, private)... 6 IR (Instrument rating,

Läs mer

Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:145) om trafikregler

Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:145) om trafikregler TSL 2011-4270 Konsekvensutredning 1(9) Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:145) om trafikregler 1. Vad är problemet och vad ska uppnås?

Läs mer

EIR. Kompetensbaserad utbildning, IR(A) OEB/OSD. Carola

EIR. Kompetensbaserad utbildning, IR(A) OEB/OSD. Carola EIR Kompetensbaserad utbildning, IR(A) OEB/OSD PI Carola EIR 245/2014 Sida 40 av 74 Konsoliderad version av PART(Del)-FCL Engelska Svenska 2014/022/R AMC FCL.825 En route IR (EIR) Sträckflygning enbart

Läs mer

Svenska HängflygFörbundet Verksamhetshandbok

Svenska HängflygFörbundet Verksamhetshandbok 1 Innehåll 1. Introduktion... 4 1.1 Svenska Hängflygförbundet... 4 1.2... 4 1.3 Hänvisningar... 4 1.4 Ändringar... 4 2. Organisation... 4 2.1 Stadgar... 4 2.2 Medlemskap... 4 2.3 Roller... 4 2.3.1 Verksamhetsansvarig...

Läs mer

Segelflyg en sport som passar alla!

Segelflyg en sport som passar alla! Segelflyg är en sport där du i ett segelflygplan blir uppbogserad av ett motorflygplan till 500-1000 meters höjd och där utnyttjar du uppåtvindar s.k. termik vilket bildas när solen lyser på en markyta.

Läs mer

NYA EU-REGLER FÖR DIG SOM FLYGER

NYA EU-REGLER FÖR DIG SOM FLYGER NYA EU-REGLER FÖR DIG SOM FLYGER Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Bemannings- och behörighetsenheten Månad År Februari 2013 Version 1.0 2 (28) Nya EU-regler för dig som flyger införs i

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska undersökningar m.m;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska undersökningar m.m; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska undersökningar m.m; beslutade den 15 mars 2013. Ändringar införda t.o.m. 2015:30. Den konsoliderade elektroniska utgåvan kan innehålla fel.

Läs mer

Samburo AVo 68-R100 på Sundbro i Uppsala Flyglärare Odd Wikner och Anton Wikner klar för start Foto: J Åkerman

Samburo AVo 68-R100 på Sundbro i Uppsala Flyglärare Odd Wikner och Anton Wikner klar för start Foto: J Åkerman Utbildning till Pilot på motorsegelflygplan i Uppsala Flygklubb Samburo AVo 68-R100 på Sundbro i Uppsala Flyglärare Odd Wikner och Anton Wikner klar för start Foto: J Åkerman Drömmen om att flyga bland

Läs mer

Segelflyghandboken. Utbildning Sid nr 1 av 7. Utbildningsplan för segelflygcertifikat begränsat till motorsegelflygplan (TMG)

Segelflyghandboken. Utbildning Sid nr 1 av 7. Utbildningsplan för segelflygcertifikat begränsat till motorsegelflygplan (TMG) Utbildning Sid nr 1 av 7 Utbildningsplan för segelflygcertifikat begränsat till motorsegelflygplan (TMG) Allmänt Förare som genomgått utbildning enligt denna utbildningsplan erhåller segelflygcertifikat

Läs mer

1 Vad är problemet och vad ska uppnås?

1 Vad är problemet och vad ska uppnås? Konsekvensutredning 1 (8) Datum Handläggare Pia Schelin Luftfartsavdelningen Enheten för flygplats, flygtrafiktjänst och luftfartsskydd Sektionen för flygtrafiktjänst Konsekvensutredning - Transportstyrelsens

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om sprängämneshundar (EDD) - luftfartsskydd;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om sprängämneshundar (EDD) - luftfartsskydd; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om sprängämneshundar (EDD) - luftfartsskydd; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 12 kap 4 luftfartsförordningen

Läs mer

L 311. officiella tidning. Europeiska unionens. Lagstiftning. Icke-lagstiftningsakter. femtiofjärde årgången 25 november 2011.

L 311. officiella tidning. Europeiska unionens. Lagstiftning. Icke-lagstiftningsakter. femtiofjärde årgången 25 november 2011. Europeiska unionens officiella tidning ISSN 1977-0820 L 311 Svensk utgåva Lagstiftning femtiofjärde årgången 25 november 2011 Innehållsförteckning II Icke-lagstiftningsakter FÖRORDNINGAR Kommissionens

Läs mer

Utbildning till pilot på motorsegelflygplan i Uppsala flygklubb

Utbildning till pilot på motorsegelflygplan i Uppsala flygklubb Utbildning till pilot på motorsegelflygplan i Uppsala flygklubb Utbildning på motorseglare Har du funderat på att utbilda dig till motorsegelflygpilot med möjligheten att bli segelflygare eller senare

Läs mer

Utkast till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr /.. av den [ ] om personalkrav. (Text av betydelse för EES)

Utkast till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr /.. av den [ ] om personalkrav. (Text av betydelse för EES) REV 16.09.2011 SV 1 1 In accordance with Article 32 (1) of the Basic Regulation, the Agency provides for translations of its Opinions. These translations may be revised and updated from time to time, depending

Läs mer

Regler / Examination

Regler / Examination Regler / Examination På gång i regelvärlden Under 2016-2017 96 st RMT Varav 16 är inom FCL En större översyn av FCL med fokus på att införa mer kompetensbaserad utbildning RMT.0188, FCL.002, NPA 2014-29

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2003R1702 SV 28.12.2009 005.002 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1702/2003 av den 24 september

Läs mer

Konvertering av S-certifikat till SPL eller LAPL (S)

Konvertering av S-certifikat till SPL eller LAPL (S) Konvertering av S-certifikat till SPL eller LAPL (S) Från S-certifikat till EASA FCL En presentation som hjälper dig med din personliga konvertering från S-certifikat till SPL eller LAPL (S) Begrepp och

Läs mer

Svenska HängflygFörbundet Verksamhetshandbok

Svenska HängflygFörbundet Verksamhetshandbok Ändringar i dokumentet: 2007-03-04 version 0.1, av Tomas Söderqvist 2007-03-05 version 0.2, en mängd språkliga och typografiska detaljer korrigerade av Per AnderssonÄndringar i regelverket: 2007-03-22

Läs mer

Förstasidan av teori boken Du flyger från segelflyget

Förstasidan av teori boken Du flyger från segelflyget Teori utbildning för segel- och motorsegel flyg i Uppsala Flygklubb Förstasidan av teori boken Du flyger från segelflyget Teoretisk utbildning för segelflygcertifikat: För att ta ett certifikat måste man

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om certifikat för flygledare och flygledarelev;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om certifikat för flygledare och flygledarelev; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om certifikat för flygledare och flygledarelev; beslutade den 20 juli 2009. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 30, 32 och 76 luftfartsförordningen

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Sven Nyström STAFS 2002:6 Utkom från trycket 2002-11-01 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

UTBILDNING FÖR BEGRÄNSAD RADIOTELEFONISTBEHÖRIGHET

UTBILDNING FÖR BEGRÄNSAD RADIOTELEFONISTBEHÖRIGHET LUO Föreskrift 1 (5) Utfärdad: 22.5.2015 Träder i kraft: 25.5.2015 Rättsgrund: Luftfartslagen (864/2014) 71 Giltighetstid: tills vidare Genomförd EU-lagstiftning: - Ändringsuppgifter: Med denna föreskrift

Läs mer

Certifikat för flygledarelever och flygledare

Certifikat för flygledarelever och flygledare 1 (5) Utfärdad: 29.1.2013 Träder i kraft: 1.2.2013 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Denna luftfartsföreskrift har utfärdats med stöd av 45, 46, 119 och 120 i luftfartslagen (1194/2009) med beaktande

Läs mer

Rapport C 1997:47 Olycka med flygplanet SE-YSG den 12 mars 1997 på Vängsö flygplats, D län L-17/97

Rapport C 1997:47 Olycka med flygplanet SE-YSG den 12 mars 1997 på Vängsö flygplats, D län L-17/97 ISSN 1400-5719 Rapport C 1997:47 Olycka med flygplanet SE-YSG den 12 mars 1997 på Vängsö flygplats, D län L-17/97 1997-12-04 L-17/97 Luftfartsverket 601 79 NORRKÖPING Rapport C 1997: 47 Statens haverikommission

Läs mer

~ ~ TRANSPORT.. STYRELSEN

~ ~ TRANSPORT.. STYRELSEN .. STYRELSEN Dokumenttyp Förslag till nya föreskrifter om flygande inspektion Regeringen föreslår i proposition 2009110:320m fordonsbesiktning, att fordonsbesiktningen ska anpassas till den svenska huvudregeln

Läs mer

Sektionen för flygcertifikat

Sektionen för flygcertifikat Sektionen för flygcertifikat Håkan Bodvik Certifikathandläggare 1999-2009 Ansvarig för administration, kravställning och tester av sektionens IT-system för certifikathandläggning 2001-2013 Kravställning/utveckling/tester/införande

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat för fri varmluftsballong och varmluftsskepp (FB);

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat för fri varmluftsballong och varmluftsskepp (FB); Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat för fri varmluftsballong och varmluftsskepp (FB); beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap. 5 luftfartsförordningen

Läs mer

TSFS 2009:22. beslutade den 16 april 2009.

TSFS 2009:22. beslutade den 16 april 2009. Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Luftfartsstyrelsens föreskrifter (LFS 2006:16) Bestämmelser för Civil Luftfart - Luftfartsskydd (BCL-SEC) 6.2 Bestämmelser för flygfraktverksamhet - Säkerhetsgodkännande

Läs mer

Teorikurs för. Bogserbehörighet

Teorikurs för. Bogserbehörighet Teorikurs för Bogserbehörighet Villkor för att få behörigheten Gällande certifikat för flygplan Timkrav (en av nedanstående skall vara uppfylld) 100 timmar 150 timmar varav högst 75 segel 75 timmar och

Läs mer

ISSN 1400-5719. Rapport RL 2009:01. Olycka med flygplanet SE-IIX på Norasjön, T län, den 10 juni 2008

ISSN 1400-5719. Rapport RL 2009:01. Olycka med flygplanet SE-IIX på Norasjön, T län, den 10 juni 2008 ISSN 1400-5719 Rapport RL 2009:01 Olycka med flygplanet SE-IIX på Norasjön, T län, den 10 juni 2008 Dnr L-12/08 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet med undersökningarna är

Läs mer

Luftfartsstyrelsens författningssamling

Luftfartsstyrelsens författningssamling Luftfartsstyrelsens författningssamling Utgivare: Maria Melchersson Tell ISSN 1652-8956 Luftfartsstyrelsens föreskrifter om kompletterande flygarbetstidsregler; LFS 2008:21 Serie OPS Utkom från trycket

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens; beslutade den [DATUM ÅR]. TSFS 2016:[XX] Utkom från trycket den [DATUM ÅR] VÄGTRAFIK

Läs mer

Rapport RL 2001:01. Olycka med flygplanet SE-GPR vid Svenskär/Röhålsmalen, Y län den 2 september 2000. Dnr L-091/00 ISSN 1400-5719

Rapport RL 2001:01. Olycka med flygplanet SE-GPR vid Svenskär/Röhålsmalen, Y län den 2 september 2000. Dnr L-091/00 ISSN 1400-5719 ISSN 1400-5719 Rapport RL 2001:01 Olycka med flygplanet SE-GPR vid Svenskär/Röhålsmalen, Y län den 2 september 2000 Dnr L-091/00 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet med undersökningarna

Läs mer

Fältregler för Tullinge Modellflygare. november 2011, version 1.2

Fältregler för Tullinge Modellflygare. november 2011, version 1.2 Fältregler för Tullinge Modellflygare november 2011, version 1.2 Datum Förändring Version Utfört av 2011-08-11 Första utkast 0.5 Danny Gullin 2011-08-14 Lagt till avsnitt om MC-skolan 1.0 Danny Gullin

Läs mer

17 20-24/4 Ava Grund/Forts 1 SveDaNor 1/4. 18-19 29/4-8/5 IMC-kurs 1 SveDaNor 1/4 Rep.kurs 1 IMC SveDaNor 1/4. 19-21 9-24/5 UL-Fik-kurs Sep.

17 20-24/4 Ava Grund/Forts 1 SveDaNor 1/4. 18-19 29/4-8/5 IMC-kurs 1 SveDaNor 1/4 Rep.kurs 1 IMC SveDaNor 1/4. 19-21 9-24/5 UL-Fik-kurs Sep. Under sommaren 2015 kommer följande kurser att anordnas på Ålleberg för utbildning av segelflyglärare, segelflyginstruktörer, segelflygtekniker, segelflygchefer, och övriga flygkurser samt tekniska kurser.

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2003R2042 SV 29.10.2008 003.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2042/2003 av den 20 november

Läs mer

Segelflyghandboken. Utbildning Sid nr 1 av 5. Utbildningsplan till segelflygcertifikat

Segelflyghandboken. Utbildning Sid nr 1 av 5. Utbildningsplan till segelflygcertifikat Utbildning Sid nr 1 av 5 Utbildningsplan till segelflygcertifikat Startmetod: Flygstart, vinschstart eller självstartande segelflygplan (SLG). Kursens längd: Den praktiska utbildningen skall fördelas på

Läs mer

Rapport C 1999:19 Olycka med flygplanet SE-XKG den 5 augusti 1998 öster om Eskilstuna/Kjula flygplats, D län L-74/98

Rapport C 1999:19 Olycka med flygplanet SE-XKG den 5 augusti 1998 öster om Eskilstuna/Kjula flygplats, D län L-74/98 ISSN 1400-5719 Rapport C 1999:19 Olycka med flygplanet SE-XKG den 5 augusti 1998 öster om Eskilstuna/Kjula flygplats, D län L-74/98 1999-04-28 L-74/98 Luftfartsverket 601 79 NORRKÖPING Rapport C 1999:

Läs mer

Airline Transport Pilot License Trafikflygarutbildning Modulprogram för utbildning till JAA-certifikat CPL-A+IR-A SE/ME med ATPL-teori

Airline Transport Pilot License Trafikflygarutbildning Modulprogram för utbildning till JAA-certifikat CPL-A+IR-A SE/ME med ATPL-teori Airline Transport Pilot License Trafikflygarutbildning Modulprogram för utbildning till JAA-certifikat CPL-A+IR-A SE/ME med ATPL-teori Airways Flygutbildning AB bedriver auktoriserad luftfartsutbildning

Läs mer

Krav på språkkunskap inom luftfarten och bedömning av språkkunskap

Krav på språkkunskap inom luftfarten och bedömning av språkkunskap 1 (9) Utfärdad: 23.12.2016 Rättsgrund: Träder i kraft: 1.1.2017 Giltighetstid: Tills vidare Luftfartslagen (864/2014) 47 och 113 såsom 47 ändrats genom lagen om ändring av luftfartslagen (61/2016) Genomförd

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 MSBFS Utkom från trycket den 28 maj 2015 Myndigheten

Läs mer

Accisfrihet för bränslen som används i luftfart

Accisfrihet för bränslen som används i luftfart Kundmeddelande Accisfrihet för bränslen som används i luftfart Allmänt Luftfartyg Privat nöjesflygning Kommersiell luftfart och luftfart i samband med myndighetsverksamhet Återbäringsförfarande Anskaffning

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom luftfartsområdet

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom luftfartsområdet LUFTFART Serie GEN Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom luftfartsområdet Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser... 1 Tillämpningsområde... 1 Definitioner och förkortningar... 1 Allmänt om

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om allmänna bestämmelser för certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis;

Transportstyrelsens föreskrifter om allmänna bestämmelser för certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis; Transportstyrelsens föreskrifter om allmänna bestämmelser för certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap. 1, 2,

Läs mer

Information till utbildningsorganisationer. Kontakt: Information 1 (7)

Information till utbildningsorganisationer. Kontakt: Information 1 (7) Information 1 (7) Datum Information till utbildningsorganisationer. Kontakt: flygutbildning@transportstyrelsen.se Information från sektionen för flygutbildning Sektionen för flygutbildning vill innan sommarsemestern

Läs mer

Slutrapport RL 2013:08

Slutrapport RL 2013:08 ISSN 1400-5719 Slutrapport RL 2013:08 Olycka den 20 september 2012 med motorsegelflygplanet SE-UDP på Sollefteå/Långsele flygplats, Västernorrlands län. Diarienr L-109/12 2013-03-27 SHK undersöker olyckor

Läs mer

STOCKHOLM-SÖRMLANDS FLYGUTBILDNING

STOCKHOLM-SÖRMLANDS FLYGUTBILDNING STOCKHOLM-SÖRMLANDS FLYGUTBILDNING ÖSTRA SÖRMLANDS FLYGKLUBB INFORMATIONSPAKET PRIVATFLYGARCERTIFIKAT(PPL) Tilläggsutbildningar: Mörkerbevis Klassinflygning Sjö Klassinflygning TMG Bogserförartillstånd

Läs mer

Luftrum och Bestämmelser

Luftrum och Bestämmelser Luftrum och Bestämmelser FN - ICAO International Civil Aviation Organization EU - EASA Sverige - Lagen Transportstyrelsen Sätter standarder så flygtrafik kan bedrivas internationellt Freedom of movement

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om certifikat för flygledare och flygledarelev (konsoliderad elektronisk utgåva);

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om certifikat för flygledare och flygledarelev (konsoliderad elektronisk utgåva); Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om certifikat för flygledare och flygledarelev (konsoliderad elektronisk utgåva); beslutade den 20 juli 2009. Ändringar införda t.o.m TSFS 2013:19. Den

Läs mer

VECKA DATUM KURS SISTA ANM.DATUM 14 8-10/4 Segelflygchefskurs 15/3. 21-22 23/5-3/6 Avalärarkurs 15/4. 21-22 23/5-3/6 Fortskurs 1Sel 15/4

VECKA DATUM KURS SISTA ANM.DATUM 14 8-10/4 Segelflygchefskurs 15/3. 21-22 23/5-3/6 Avalärarkurs 15/4. 21-22 23/5-3/6 Fortskurs 1Sel 15/4 Under sommaren 2011 kommer följande centrala kurser att anordnas på Ålleberg för utbildning av segelflyglärare, segelflyginstruktörer, segelflygtekniker och segelflygchefer. VECKA DATUM KURS SISTA ANM.DATUM

Läs mer

Flygsäkerhetsinfo nr 1/2009 Fjärde kvartalet 2008

Flygsäkerhetsinfo nr 1/2009 Fjärde kvartalet 2008 Flygsäkerhetsinfo nr /9 Fjärde kvartalet INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... Förord.... Händelserapportering... Luftrumsrörelser (IFR) Periodjämförelse... Händelserapporter.... Definition luftfartshändelse....

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lars Sjöström Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om europeiskt skjutvapenpass m.m.; beslutade den 9 augusti

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikregler för luftfart

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikregler för luftfart LUFTFART Serie GEN Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikregler för luftfart Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser... 1 Tillämpningsområde... 1 Ansvar för trafikreglernas tillämpning...

Läs mer

PPL/LAPL information från Kalmar FK

PPL/LAPL information från Kalmar FK PPL/LAPL information från Kalmar FK Varför börja flyga? Det är upp till dig men vi som flyger gör det av många olika anledningar. För en del är det en skön avkoppling att komma upp i luften och se världen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om kvalificerade elektroniska signaturer; SFS 2000:832 Utkom från trycket den 14 november 2000 utfärdad den 2 november 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande.

Läs mer

BILAGA TILL EASA YTTRANDE 03/2013 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR.../..

BILAGA TILL EASA YTTRANDE 03/2013 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR.../.. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, den XXX EASA Yttrande 03/2013 [...](2013) XXX utkast BILAGA TILL EASA YTTRANDE 03/2013 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR.../.. av den XXX om ändring av kommissionens förordning

Läs mer

Flygklubb. Styrelsen: Klubbmästare:

Flygklubb. Styrelsen: Klubbmästare: Flygplatsen 461 93 VÄSTRA TUNHEM 0520 803 76 www. flygklubben.nu Välkommen till Trollhättans Flygklubb Klubben bildades i mitten av 1980 talet men har anor som sträcker sig så långt tillbaka som till 1930

Läs mer

VECKA DATUM KURS SISTA ANM.DATUM 17 27-29/4 Segelflygchefskurs 1/4. 21-22 21/5-1/6 Avalärarkurs 15/4. 21-22 21/5-1/6 Fortskurs 1Sel 15/4

VECKA DATUM KURS SISTA ANM.DATUM 17 27-29/4 Segelflygchefskurs 1/4. 21-22 21/5-1/6 Avalärarkurs 15/4. 21-22 21/5-1/6 Fortskurs 1Sel 15/4 Under sommaren 2012 kommer följande centrala kurser att anordnas på Ålleberg för utbildning av segelflyglärare, segelflyginstruktörer, segelflygtekniker och segelflygchefer. VECKA DATUM KURS SISTA ANM.DATUM

Läs mer

Thomas Brandt

Thomas Brandt Thomas Brandt 070-555 15 03 tbrandt@hotmail.com Befälhavaransvar ICAO International Civil Aviation Organisation FN-organ Generella regler för civilflyg EASA - European Aviation Safety Agency EU-myndighet

Läs mer

FLYGCHEFSMÖTE 2010 FRÅN JAR FCL TILL PART FCL, PART AR, PART OR, PART MEDICAL KAJ SKÄRSTRAND SENIOR ADVISER PEL FSTD TRANSPORTSTYRELSEN

FLYGCHEFSMÖTE 2010 FRÅN JAR FCL TILL PART FCL, PART AR, PART OR, PART MEDICAL KAJ SKÄRSTRAND SENIOR ADVISER PEL FSTD TRANSPORTSTYRELSEN FLYGCHEFSMÖTE 2010 FRÅN JAR FCL TILL PART FCL, PART AR, PART OR, PART MEDICAL KAJ SKÄRSTRAND SENIOR ADVISER PEL FSTD TRANSPORTSTYRELSEN 1 BASIC REGULATION 216/2008 COVER REGULATIONS IR-IMPLEMETION RULES

Läs mer

SMFF:s certifikatprov för motormodeller Flygprovet augusti 2004

SMFF:s certifikatprov för motormodeller Flygprovet augusti 2004 SMFF:s certifikatprov för motormodeller Flygprovet augusti 2004 Allmän del lämnas till piloten i god tid före provet: Flygprovet måste göras i en följd man kan t ex inte försöka landning i vänstervarv

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR FLYGNING Hemavan fjällflygläger 2008

BESTÄMMELSER FÖR FLYGNING Hemavan fjällflygläger 2008 2008-08-20 Hemavan förbudssektor ÄLVSBY FLYGKLUBB BESTÄMMELSER FÖR FLYGNING Hemavan fjällflygläger 2008 Allmänt En sektor benämnd Hemavan förbudssektor upprättas i samband med Skyways start och landning.

Läs mer

Behörighetsbevis eller certifikat i enlighet med STCW-Manila

Behörighetsbevis eller certifikat i enlighet med STCW-Manila 1 (9) Datum 2014-03-03 Behörighetsbevis eller certifikat i enlighet med STCW-Manila Bakgrund För cirka sex år sedan beslutade det internationella sjöfartsorganet International Maritime Organization (IMO)

Läs mer

Teoriutbildning för segel- och motorsegelflyg hos Segelflygarna Uppsala Flygklubb

Teoriutbildning för segel- och motorsegelflyg hos Segelflygarna Uppsala Flygklubb Teoriutbildning för segel- och motorsegelflyg hos För att ta ett certifikat måste man genomföra: Teoretisk utbildning Praktisk flygutbildning ca 60 starter och 15 timmars flygtid för segelflyg ca 102 starter

Läs mer

Remissvar gällande föreskrifter om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om insatser till äldre och personer med funktionshinder

Remissvar gällande föreskrifter om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om insatser till äldre och personer med funktionshinder OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Dahl Jessica Datum 2016-05-26 Diarienummer OSN-2016-0151 Omsorgsnämnden Remissvar gällande föreskrifter om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om

Läs mer

ALLMÄNFLYGET I SVERIGE

ALLMÄNFLYGET I SVERIGE ALLMÄNFLYGET I SVERIGE Luftfartsstyrelsens avrapportering Luftfartsstyrelsen Henrik Sandén 2008-09-05 RAPPORT 2(62) Revisionsförteckning Rev Datum Upprättad av Information 00.01 2008-04-11 Henrik Sandén

Läs mer

Kursinformation Flygläkarkurs 2016

Kursinformation Flygläkarkurs 2016 Kursinformation Flygläkarkurs 2016 Följande kursinformation vänder sig till flygläkare och arbetsgivare med intresse av att delta i flygläkarkurs på avancerad nivå. Kurserna riktar sig i huvudsak till

Läs mer

Att efter en avslutad flygutbildning vara både certifikatsinnehavare (MPLcertifikat, Multi-crew Pilot License) och behörig på en flygplanstyp med

Att efter en avslutad flygutbildning vara både certifikatsinnehavare (MPLcertifikat, Multi-crew Pilot License) och behörig på en flygplanstyp med MPL ǀ Multi-crew crew Pilot License Trafikflygarutbildning på Trafikflyghögskolan, TFHS TFHS erbjuder från och med våren 2014 en ny och unik trafikflygarutbildning. Utbildningen är i sin första del 2,5

Läs mer