Kvalifikationer för flygning i instrumentväderförhållanden (IMC)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalifikationer för flygning i instrumentväderförhållanden (IMC)"

Transkript

1 Europeiska byrån för luftfartssäkerhet Direktoratet för regelarbete Yttrande nr 03/2013 Kvalifikationer för flygning i instrumentväderförhållanden (IMC) TILLHÖRANDE NPA/CRD RMT.0199 & RMT.0198 (FCL.008 a OCH b 24/04/2013 Berörda förordningar och beslut: Berörda aktörer: Tillämplighet Bilaga I till kommissionens förordning (EU) nr 1178/2011 (Del-FCL), AMC/GM till kommissionens förordning (EU) nr 1178/2011, AMC/GM till bilaga VII till kommissionens förordning (EU) nr 290/2012 (Del-ORA) Flygbesättningar, instruktörer, kontrollanter, utbildningsorganisationer Säkerhets- och regelsamordning iu. SAMMANFATTNING I detta yttrande behandlas en säkerhetsfråga och en regelsamordningsfråga. Säkerhetsfrågan rör fortsättning för VFR-behöriga piloter i försämrande väderförhållanden som leder till flygning i instrumentväderförhållanden (IMC) utan att inneha en instrumentbehörighet (IR). Regelsamordningsfrågan rör utförande av flygningar med segelflygplan i IMC. Easa-medlemmarna tillämpar olika metoder för att begränsa dessa flygningar. Under utarbetandet av detta yttrande har byrån tagit hänsyn till Easa-styrelsens strategidokument för allmänflyget och de målsättningar som anges i färdplanen för allmänflyget som inrättats av Europeiska kommissionen och byrån. För att behandla säkerhetsfrågan föreslår byrån att en kompetensbaserad instrumentbehörighet (CB IR) och en instrumentbehörighet på sträcka (en route) (EIR) för innehavare av privatflygarcertifikat (PPL(A)) och trafikflygarcertifikat (CPL)(A)). De föreslagna ändringarna förväntas bidra till att öka säkerheten med avseende på olyckskategorin kontrollerad flygning mot terräng (CFIT) genom en mer lättillgänglig IR inrättas, och därigenom göra det möjligt för fler allmänflygpiloter att genomgå denna typ av utbildning. De föreslagna nya behörigheterna innebär att kraven för utbildning och kontroll i bilaga I till kommissionens förordning (EU) nr 1178/2011 (Del-FCL) ändras. Genom det beslut som åtföljer förordningen kommer även AMC och GM till denna förordning samt bilaga VII till kommissionens förordning EU) nr 290/2012 (Del-ORA) att ändras. Närmare bestämt kommer kraven på teoretisk kunskap i den föreslagna kursplanen för CB IR att sänkas, vilket innebär att det kommer att krävas en annan teoretisk kunskapsnivå och dessutom kommer instrumentflygningstiden med instruktör att minskas jämfört med de befintliga IR-kurserna. EIR-kurserna kräver mindre utbildning, men består ändå av mer omfattande flygutbildning jämfört med den grundläggande instrumentflygningsmodulen i den befintliga IR. EIR-behörigheten anses endast omfatta Easamedlemsstaterna eftersom den ligger under ICAO SARPS. Eftersom EIR endast ger befogenhet för flygtid enligt instrumentreglerna på sträcka (IFR) är det byråns avsikt att denna behörighet ska fungera som en modul som kan räknas mot IR genom den föreslagna kompetensbaserade utbildningsvägen. Både CB IR och EIR innehåller bestämmelser om godkännande av en viss instrumentflygningstid med instruktör utanför en ATO eller tidigare erfarenhet av PIC-instrument i flygplan. För att utvärdera tidigare utbildning och erfarenhet kommer en bedömning att krävas innan piloterna får genomgå kursen vid en ATO. Till följd av samrådet ökades den maximala tiden för flygutbildning och navigationsprocedurer II (FNPT, Flight and Navigation Procedures Trainer) för CB IR, det särskilda kravet på kunskap i engelska för IRinnehavare (och EIR-innehavare) (FCL.055 d) togs bort, en IFR-dager-begränsad IR för PPL-innehavare möjliggjordes genom att göra förhandsvillkoret för mörkerflygbehörighet flexibelt och kompletterande behörighetsbestämmelser och sänkta krav infördes för IR-innehavare från tredjeländer. För att åtgärda regelsamordningsfrågan föreslås en behörighet för molnflygning för segelflygplan i detta yttrande. Piloter som har denna behörighet utöva molnflygning, men måste ta hänsyn till luftrummets struktur, minimikraven i olika luftrumskategorier och de relevanta flygkontrollförfarandena (ATC). Eftersom denna behörighet ersätter ett antal liknande befintliga nationella behörigheter i vissa medlemsstater bör detta bidra till att förbättra harmoniseringen av molnflygning med segelflygplan. Till följd av samrådet minskades Processkarta Regelarbetesgrupp: Datum för offentliggörande av NPA: Datum för offentliggörande av CRD: RIA-typ: Varaktighet av NPA-samråd: Granskningsgrupp: Riktat samråd: Planerat datum för offentliggörande av beslut: Ja 21/09/ /10/2012 Full 3 månader Ja Nej 2014/K1 Orsak/ursprung: Referens: internet/intranät.. Sida 1 av 14

2 Europeiska byrån för luftfartssäkerhet Direktoratet för regelarbete Yttrande nr 03/2013 dessutom utbildningstiden i dubbelkommando, behörighetsbestämmelserna för EIR- och IR-innehavare infördes, en viss tid av utbildningstid i dubbelkommando i turmotorsegelflygplan (TMG) tillåts och förlängningskraven ändrades till endast krav på aktuell erfarenhet. Tillämplighet Processkarta Berörda förordningar och beslut: Berörda aktörer: Bilaga I till kommissionens förordning (EU) nr 1178/2011 (Del-FCL), AMC/GM till kommissionens förordning (EU) nr 1178/2011, AMC/GM till bilaga VII till kommissionens förordning (EU) nr 290/2012 (Del-ORA) Flygbesättningar, instruktörer, kontrollanter, utbildningsorganisationer Säkerhets- och regelsamordning iu. Regelarbetesgrupp: Datum för offentliggörande av NPA: Datum för offentliggörande av CRD: RIA-typ: Varaktighet av NPA-samråd: Granskningsgrupp: Riktat samråd: Planerat datum för offentliggörande av beslut: Ja 21/09/ /10/2012 Full 3 månader Ja Nej 2014/K1 Orsak/ursprung: Referens: internet/intranät.. Sida 2 av 14

3 Europeiska byrån för flygsäkerhet Yttrande nr 03/2013 Innehåll Innehåll 1 Information om förfarandet Förfarandet för utarbetande av regler Yttrandets struktur och tillhörande dokument Nästa steg i förfarandet Förklarande anmärkning Aktuella frågor Syften Sammanfattning av konsekvensbedömningen av regelverket Resultat av samråd Inledning Allmänna frågor Instrumentbehörighet på sträcka Kompetensbaserad IR Behörighet för molnflygning med segelflygplan Översikt av de föreslagna ändringarna Referenser Berörda förordningar Berörda beslut Andra referensdokument internet/intranät. Sida 3 av 14

4 Europeiska byrån för flygsäkerhet Yttrande nr 03/ Information om förfarandet 1 Information om förfarandet 1.1 Förfarandet för utarbetande av regler Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (nedan kallad byrån) har utarbetat detta yttrande i enlighet med förordning (EG) nr 216/2008 (nedan kallad grundförordningen 1 ) och regelprocessen. 2 Detta regelarbete ingår i byråns program för regelarbetet 2013 som RMT.0198 och RMT.0199 (FCL.008 a och b). Omfattningen av och tidsplanen för uppgiften anges i den tillhörande arbetsbeskrivningen (Terms of Reference) (se processkarta på titelsidan). Detta utkast till yttrande har utarbetats av byrån på grundval av regelarbetsgruppens bidrag RMT.0198 (FCL.008). Alla berörda parter rådfrågades genom NPA Till svar på samrådet mottog byrån synpunkter från berörda parter, bland annat nationella luftfartsmyndigheter, FAA, organisationer inom allmänflyget, utbildningsorganisationer, yrkespilotorganisationer och enskilda intressenter. Byrån har behandlat och besvarat de synpunkter som inkommit till svar på meddelandet om föreslagen ändring (NPA). De mottagna synpunkterna och byråns svar dokumenteras i ett dokument med synpunkter och svar (Comment-Response Document, CRD) om NPA Från nationella luftfartsmyndigheter, organisationer inom allmänflyget, utbildningsorganisationer, tillverkare och enskilda intressenter inkom 37 synpunkter. Den slutliga texten i detta yttrande med förslag till regler har utarbetats av byrån på grundval av en intern granskning. De viktigaste punkterna i detta regelarbete sammanfattas i processkartan på titelsidan. 1.2 Yttrandets struktur och tillhörande dokument Kapitel 1 innehåller den förfarandemässiga informationen om denna uppgift. I kapitel 2, Förklarande anmärkningar, beskrivs det viktigaste tekniska innehållet. I kapitel 3 sammanfattas resultaten från konsekvensbedömningen av regelverket. 1.3 Nästa steg i förfarandet Detta yttrande innehåller föreslagna ändringar till förordningen om flygbesättningar. Yttrandet riktas till Europeiska kommissionen, som kommer att använda det som tekniskt underlag för att utarbeta ett lagstiftningsförslag. Det slutliga beslutet om antagande av AMC och GM kommer att offentliggöras av byrån när kommissionen, parlamentet och rådet har antagit förordningarna Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 av den 20 februari 2008 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av rådets direktiv 91/670/EEG, förordning (EG) nr 1592/2002 och direktiv 2004/36/EG. (EUT L 79, , s. 1). Senast ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 6/2013 av den 8 januari 2013 (EUT L 4, , s. 38). I enlighet med artikel 52.1 i grundförordningen ska byrån tillämpa en strukturerad process för regelarbetet. Byråns styrelse har antagit ett sådant förfarande, som benämns regelprocessen. Se styrelsens beslut om det förfarande som ska tillämpas av byrån för utfärdande av yttranden, specifikationer för certifiering samt vägledningsmaterial (regelprocess), Easa-styrelsens beslut nr NPA på Easas webbplats CRD till NPA internet/intranät. Sida 4 av 14

5 2 Förklarande anmärkning 2.1 Aktuella frågor När kraven för framtida europeiska bestämmelser om flygcertifikat (Del-FCL) utarbetades baserat på de befintliga JAR-FCL-kraven och nationella bestämmelser beslutade byrån att det var nödvändigt att skjuta upp vissa frågor för närmare granskning i ett senare skede. Genom sitt meddelande om föreslagen ändring (NPA) b instämde byrån i intressenternas farhågor om att de föreslagna kraven för instrumentbehörighet föreföll vara alltför krävande för innehavare av privatflygarcertifikat (PPL), och förklarade att en separat standardiseringsuppgift skulle inledas för detta ändamål. Inom samma uppgift identifierades behovet av en översyn av de befintliga nationella bestämmelserna om molnflygning för segelflygplanpiloter och byrån beslutade att inbegripa utarbetandet av krav för behörighet för molnflygning i samma standardiseringsuppgift. Till följd av detta inledde byrån standardiseringsuppgift FCL.008 a och b (nya nummer RMT.0198 och RMT.0199) tillsammans med experter från nationella luftfartsmyndigheter, yrkespilotorganisationer, utbildningsorganisationer och allmänflyget. Meddelandet om föreslagen ändring offentliggjordes den 21 september 2011 och består av följande tre huvuddelar: En europeisk behörighet på sträcka (EIR) som är underordnad ICAO (Internationella luftfartsorganisationen) för certifikatinnehavare för flygplan. En mer lättillgänglig instrumentbehörighet för flygplan (IR) som uppfyller ICAO:s krav, benämnd kompetensbaserad IR. Molnflygningsbehörighet för segelplanpiloter. 2.2 Syften De övergripande syftena med Easa-systemet anges i artikel 2 i grundförordningen. Detta förslag kommer att bidra till de övergripande syftena genom att behandla de frågor som anges i avsnitt 2. De särskilda syftena med detta förslag är därför följande: 1. Införa en ytterligare instrumentbehörighetskurs med sänkta krav för innehavare av privatflygarcertifikat och trafikflygarcertifikat som flyger enligt IFR, samtidigt som standarder och rekommenderade metoder (SARP) beaktas för utfärdande av en IR i bilaga I som offentliggjorts av ICAO. 2. Införa en ytterligare europeisk instrumentbehörighet på sträcka för innehavare av privatflygarcertifikat och trafikflygarcertifikat, som flyger enligt IFR och i IMC med sänkta utbildningskrav, men även begränsade befogenheter. 3. Införa en europeisk behörighet för molnflygningsbehörighet för segelflygplanspiloter. 4. Ändra vissa krav för de befintliga IR-relaterade kraven i Del-FCL (t.ex. förhandskrav eller befogenheter för instruktörer och kontrollanter). 2.3 Sammanfattning av konsekvensbedömningen av regelverket Instrumentbehörigheter för innehavare av flygplanslicenser Instrumentbehörighet på sträcka (EIR) är ett nytt koncept där utbildningskraven sänks betydligt jämfört med de befintliga IR. Certifikatinnehavarna får dock inte utföra start eller inflygning enligt IFR. Behörigheten på sträcka förväntas minska kostnaderna för att erhålla en IR med över hälften jämfört med de befintliga behörigheterna i Del-FCL, vilket i sin tur leder till att antalet piloter med IR ökar med cirka 80 procent (från till ) inom en internet/intranät. Sida 5 av 14

6 förväntad anpassningsperiod på fem år. EIR ökar säkerheten genom att fler piloter ges möjlighet att hantera oförutsedda väderförhållanden. Den kompetensbaserade IR bidrar till att minska kostnaderna för att erhålla en IR med cirka 20 procent och ökar antalet piloter med en IR med nästan 30 procent (från till 8 200) inom en förväntad anpassningsperiod på fem år. Den kompetensbaserade IR bidrar till att öka säkerheten och tillåter också, till skillnad från EIR, start och inflygning i IFR. Införandet av både EIR och den kompetensbaserade IR förväntas öka antalet privatpiloter med IRkvalifikation med två eller tre gånger det nuvarande antalet (från till mellan respektive ) inom en förutsedd anpassningsperiod på fem år. Genom att erbjuda två nya vägar för att erhålla en IR med proportionerliga krav och befogenheter för privat- och trafikflygare förväntas antalet IR-innehavare öka, vilket i sin tur innebär ökad säkerhet. Ökningen av antalet IR-innehavare bör även leda till en större pool av möjliga framtida trafikflygare, och även ge ytterligare ekonomiska fördelar för utbildningsorganisationer. Den fullständiga konsekvensbedömningen av regelverket (RIA) finns i NPA Molnflygningsbehörighet för segelplanpiloter Enligt reglerna i den befintliga Del-FCL skulle den molnflygningsverksamhet som för närvarande bedrivs i åtta medlemsstater vara förbjuden. Intressentorganisationer har bekräftat att detta skulle leda till ökade säkerhetsrisker eftersom risken för fältlandningar ökar, och därför skulle få en negativ ekonomisk inverkan då segelflygningsverksamheten minskar. Byrån övervägde två nya behörigheter: alternativ 1, en fullständig behörighet för molnflygning med segelflygplan, och alternativ 2, en begränsad behörighet för molnflygning med segelflygplan. Alternativ 1 förväntas få liten eller ingen inverkan i de åtta berörda medlemsstaterna, men förväntas däremot öka den operativa vidden och således säkerheten i de 23 medlemsstater där detta alternativ för närvarande inte är möjligt. Förutom säkerhetsfördelen förväntas en låg positiv ekonomisk inverkan också till följd av den ökade segelflygplansverksamheten. Alternativ 2, dvs. begränsad behörighet för molnflygning med segelflygplan, bidrar till att öka den operativa vidden och således säkerheten i de 23 medlemsstater där detta för närvarande inte är tillåtet. Detta alternativ skulle emellertid ha en negativ säkerhetsinverkan och ekonomisk inverkan i de åtta medlemsstater som för närvarande har en fullständig behörighet för molnflygning. Den begränsade behörigheten för molnflygning med segelflygplan är eventuellt inte i linje med befintliga luftrumsregler eller flygledningstjänster i vissa medlemsstater. Till följd av konsekvensbedömningen rekommenderar byrån en fullständig behörighet för molnflygning med segelflygplan, eftersom detta alternativ förväntas ge de största övergripande fördelarna när det gäller luftfartssäkerhet och ekonomisk verksamhet. Den fullständiga RIA finns i NPA Resultat av samråd Inledning Detta yttrande grundas på en granskning av de synpunkter som inkom till svar på CRD , diskussioner i expertarbetsgruppen och även på vissa punkter i Easa-styrelsens strategidokument om säkerhet i allmänflyget. Dessutom beaktades vissa av de mål som identifierats i färdplanen för allmänflyget som inrättats av Europeiska kommissionen och byrån. Det ska dock påpekas att ett av de viktigaste skälen till att denna uppgift inleddes var återkopplingen på förhandsmeddelandet om föreslagen ändring (A-NPA) om bättre reglering av allmänflyget. Intressenterna och industrin gav starkt stöd åt en översyn av JAR- FCL-kraven för IR och utveckling av en särskild IR för PPL-innehavare. När yttrandet internet/intranät. Sida 6 av 14

7 utarbetades blev det också uppenbart att förslagen bör utökas till att omfatta CPL-innehavare så att även de kan dra nytta av dessa behörigheter Allmänna frågor Övervakningsnämnd för EIR Byrån har förståelse för att EIR-behörigheten är ett nytt koncept som kan behöva anpassas i framtiden enligt återkoppling från industrin. För att stödja genomförandet föreslår byrån att en övervakningsnämnd ska inrättas för EIR, liknande den rådgivande nämnden för MPL. Nämnden bör utvärdera genomförandet av de nya kraven för EIR i Europa, identifiera eventuella problem och bedöma om det krävs ytterligare ändringar. Nämnden kommer även att utvärdera huruvida denna behörighet bör göras tillgänglig för andra certifikat, t.ex. för helikopterpiloter. Byrån anser dessutom att det finns ett behov av samordning med flygledningstjänsten (ATS) innan behörigheten införs för att informera om de minskade rättigheterna för EIR-innehavare, särskilt de som hör till de förbjudna instrumentinflygningsbefogenheterna. Denna metod vann stort gehör i de mottagna synpunkterna och kommer därför att inledas när kraven har genomförts Tillgodoräknande för IR-innehavare från tredjeländer Byrån har infört ytterligare lättnader och verktyg för att behöriga piloter från tredjeländer ska kunna omvandla sina IR, huvudsakligen genom tillgodoräknande av flygtimmar, till en europeisk EIR eller CB IR. Det föreslagna kravet på att de ska kunna belägga specifik teoretisk kunskap och genomgå ett kompetenstest ses som en central faktor för att garantera att en lämplig säkerhetsnivå uppnås. Byrån beslutade emellertid att tillåta att teoretisk kunskap får uppvisas under det praktiska kompetenstestet med en kontrollant. Dessutom har kravet på tidigare erfarenhet i form av flygtid enligt IFR som PIC på flygplan har minskats ytterligare till 25 timmar för EIR respektive 50 timmar för IR Språkkunskaper i engelska Det särskilda kravet på användning av engelska för innehavare av en IR enligt FCL.055 var en omdiskuterad fråga när granskningen av yttrandet utarbetades. För närvarande avgörs metoden för att bedöma denna kompetens av de nationella myndigheterna. Detta ger en viss flexibilitet. Byrån offentliggjorde en CRD utan ett sådant specifikt krav för EIR, eftersom FCL.055 d endast avser IR. Kravet för IR behölls dock. Under svarstiden inkom några fler synpunkter. En nationell luftfartsmyndighet föreslog att det särskilda kravet på engelska även skulle gälla EIR, medan en annan myndighet föreslog att denna bedömning varken skulle krävas för EIR eller IR. Två intressenter föreslog dessutom att kravet skulle avskaffas för både EIR och IR för ickekommersiella flygningar. I sitt beslut om huruvida kravet i FCL.055 d ska behållas eller avskaffas var byrån noga med att ta hänsyn till de olika perspektiven och synpunkterna och inser att detta är en mycket omdiskuterad fråga. Dessutom såg byrån över ICAO SARPS i samarbete med ATM-experter och fortsatte att diskutera denna fråga internt. Byrån betonar att ICAO SARPS för närvarande inte kräver en särskild bedömning i engelska för IR-flygningar. ATM-experterna har dessutom uppgett att alltfler europeiska (övre) luftrumsområden och stora flygplatser kommer att kräva att engelska används i radiokommunikation som ett förhandskrav för verksamhet inom sådana områden eller flygplatser. Detta innebär att piloter som vill flyga inom dessa områden eller till dessa flygplatser i alla händelser måste kunna intyga sina kunskaper i engelska. De allmänna kraven på engelska i FCL.055 kommer dessutom att finnas kvar. Förslaget att endast avskaffa kravet för icke-kommersiella flygningar skulle enligt byråns åsikt inte vara en konsekvent linje internet/intranät. Sida 7 av 14

8 och kan vara svårt att övervaka för nationella myndigheter. Byrån håller inte med om att säkerhetsnivån skulle ökas genom att behålla kravet i FCL.055 d för både EIR och IR. Faktum är att detta krav skulle förhindra många piloter inom allmänflyget från att erhålla instrumentbehörighet, särskilt i medlemsstater där det inte är praxis att använda engelska i radiokommunikationer. Med tanke på ovanstående överväganden beslutade byrån att stryka det specifika kravet i FCL.055 d avseende användning av engelska för både EIR- och IR-innehavare. Byrån vill upprepa att det i de återstående kraven i FCL.055 i alla händelser anges att EIR- eller IRinnehavare måste kunna visa att de kan kommunicera antingen på engelska eller på det språk som används för radiokommunikation under flygningar. ATS kan dessutom kräva användning av engelska inom vissa luftrumsområden Begäran att behålla nationella behörigheter Flera intressenter var oroliga över bristen på flexibilitet i FCL.600 jämfört med JAR-FCL De krävde närmare bestämt att de nationella instrumentbehörigheterna skulle behållas. Denna fråga har diskuterats under samtliga faser i utarbetandet av detta yttrande. Byrån har fullständig förståelse för dessa intressenters argument att medlemsstaterna bör få behålla några av sina nationella certifikat, behörigheter och intyg. Det är sant att detta kanske inte har en negativ inverkan på säkerheten, men skulle däremot strida mot det allmänna konceptet för en enhetlig europeisk harmonisering och målet att skapa ett standardiserat europeiskt regelsystem som möjliggör ömsesidigt erkännande av certifikat. I sin nuvarande utformning ger grundförordningen inget utrymme för att införa eller behålla sådana nationella certifikat, behörigheter eller intyg. Det beslutades därför att inte ändra kapitel G i Del-FCL i detta avseende Krav för flygbogsering av segelflygplan Under svarsperioden ifrågasattes kravet på att en flygplanspilot som bogserar segelflygplan antingen måste inneha EIR eller IR för flygningar i IMC, en fråga som redan behandlats i byråns synpunkter i CRD. Byrån förstår att sådana starter i IMC var normal praxis i vissa medlemsstater innan Del-FCL infördes. Enligt ICAO SARPS och principerna i grundförordningen måste dock piloter som utför flygningar enligt IFR eller i IMC i flygplan inneha en IR (eller en EIR i framtiden). Att tillämpa ett undantag för denna typ av flygningar skulle innebära att säkerhetsnivån sänks. Förslaget i vissa av synpunkterna eller svaren om att behörigheten för molnflygning i segelflygplan skulle bli tillgänglig för flygplanspiloter som utför flygbogsering av segelflygplan kan inte anses utgöra ett säkert alternativ. Det måste klargöras att behörigheten för molnflygning endast berör segelflygplan, eftersom innehållet i utbildningen har utformats speciellt för segelflygplanspiloter Krav på mörkerbehörighet för IR Under CRD-fasen och svarsperioderna såg byrån återigen över kravet i FCL.610 på att inneha mörkerbehörighet för utfärdande av en IR. Baserat på ICAO Bilaga 1, befintlig praxis i flera tredjeländer och tidigare praxis i Europa enligt nationella regler är byrån starkt övertygad om att mörkerflygningsbefogenheter inte bör vara ett obligatoriskt krav för EIR- eller IR-sökande som innehar en PPL. Till följd av detta ändrade byrån FCL:610 genom att stryka kravet för de sökande som endast vill flyga i IFR i dager. För en PPL-innehavare som inte har mörkerbehörighet kommer följaktligen en EIR eller IR som begränsas till endast IFR i dager att utfärdas. Omvänt kommer denna begränsning att upphävas när piloten får mörkerbehörighet. Dessutom ändrade byrån också kraven i bilaga II i enlighet med ändringarna i FCL.610. internet/intranät. Sida 8 av 14

9 Utbildning utanför en ATO (FCL.825 och tillägg 6) I detta yttrande föreslås att tillgodoräknande av utbildning utanför en ATO ska tillåtas för både EIR- och kompetensbaserade IR-kurser. Byrån mottog många synpunkter till stöd för detta förslag, men även påpekanden om eventuella problem, särskilt från nationella luftfartsmyndigheter. Det som sågs som mest oroande var avsaknad av kursgodkännande, utbildningsstandarder och inträdesflygtestet. För att lösa dessa frågor har byrån i och med den ändrade texten i CRD redan infört utbildningsdokumentation med krav på att dokumentationen ska bevaras i fem år som grund för tillgodoräknande av utbildning. De uppgifter som utbildningsdokumentationen ska innehålla beskrivs i en GM till tillägg 6 (CB IR) och AMC till FCL-825 (EIR) och innebär en mer strukturerad utformning av den utbildning som ges av en kvalificerad IRI(A) eller FI(A) utanför en ATO. Dessutom ska ett inträdesflygtest utföras av en ATO för att fastställa antalet timmar som får tillgodoräknas. Innehållet i utbildningsdokumentationen i kombination med den relevanta kursplanen för den behörighet som avses ger utbildningschefen (HT) möjlighet att utforma ett skräddarsytt inträdesflygtest. I alla händelser ska testet alltid bestå av minst en del flygtid med instruktör, eftersom det inte anses vara lämpligt att enbart tillämpa ett markbaserat test för att bedöma ett eventuellt tillgodoräknande av flygtid. Byrån ser för närvarande inget behov av att standardisera innehållet i bedömningen genom rättsliga medel, eftersom piloterna kan ha mycket olika erfarenhet och utbildning när de genomgår testet. De nuvarande reglerna är flexibla och bygger på ATO-ledningssystemet, vilket garanterar att alla relevanta aspekter beaktas i bedömningen. För att garantera att utbildning som ges utanför en ATO håller god standard anser byrån avslutningsvis att relevanta resultat under standard under ett inträdesflygtest ska meddelas den nationella luftfartsmyndighet som utövar tillsyn av ATO. Den nationella luftfartsmyndigheten förväntas i sin tur undersöka orsaken vid behov. Under en granskning av regeltexten insåg byrån att det inte fanns några krav för luftfartyg som används för utbildning utanför en ATO. Det beslutades därför att en ny AMC ska utvecklas för både EIR och kompetensbaserad IR, med liknande krav som de som redan anges i Del-ORA (AMC1 ORA.ATO.135), och att AMC i Del-ORA ska ändras för att avspegla utbildningen för EIR. Detta kommer att anges i ett byråbeslut som kommer att offentliggöras längre fram Användning av bilaga II-luftfartyg för utbildning Användningen av bilaga II-luftfartyg inom ramen för utbildning för de föreslagna nya behörigheterna behandlas inte i detta yttrande. Byrån diskuterar för närvarande med medlemsstaterna och intressentorganisationer för att bedöma villkoren för när bilaga IIluftfartyg bör få användas för utbildning för Del-FCL-certifikat och behörigheter Terminologi för instrumentflygning och utbildning När byrån utarbetade detta yttrande granskade den också den terminologi som används för instrumentflygning och utbildning enligt de befintliga reglerna och AMC/GM-texten. De riktlinjer som beskrivs i detta kapitel följdes för att garantera konsekvens med definitionerna i FCL.010 och den nuvarande ordalydelsen i Del-FCL. I regeltexten används begreppet instrumentflygningsutbildning för utbildning för IFR-flygning i allmänhet. Begreppet instrumenttid under utbildning används nu för situationer där eleven mottar utbildning och enbart flyger med hjälp av instrument. Detta begrepp kan avse utbildning både ombord på luftfartyget eller i FSTD baserat på definitionen av instrumenttid. Begreppet instrumenttid under utbildning används när utbildningen endast kan slutföras ombord på ett luftfartyg. Detta begrepp grundas på definitionen av instrumentflygtid. Ordet dubbel används också för att betona antalet utbildningstimmar med en auktoriserad instruktör. internet/intranät. Sida 9 av 14

10 När det gäller sökandes tidigare erfarenhet av instrumentflygning används nu begreppet flygtid enligt IFR när det är IFR-flygning antingen i IMC eller VMC som avses. Begreppet definieras tydligt i FCL Instrumentbehörighet på sträcka Allmänt För närvarande är vissa medlemsstater emot den föreslagna EIR och har identifierat några potentiella faror eller risker. Med stöd av många intressenter ställer sig byrån starkt avvisande till denna ståndpunkt och anser att EIR i själva verket kommer att ha en allmänt positiv säkerhetseffekt. EIR kommer att fungera som ett incitament för VFR-piloter inom allmänflyget att ansöka om IR(A)-behörighet i ett senare skede. Byrån vill dessutom betona att hundratals flygplatser för allmänflyg i Europa för närvarande inte har IFR-kapacitet. I många regioner och städer finns det i själva verket ingen praktisk tillgång till en IFR-flygplats för allmänflygtrafik. En betydande andel av IFR-rörelserna inom allmänflyget använder därför redan övergångar från IFR till VFR för att starta från och landa vid VFR-flygplatser, på ett sätt som i mångt och mycket liknar den föreslagna EIR Referenspunkter till flygplatser i FCL.825 a 3 FCL.825 a 3 avsåg flygplatsernas referenspunkter. Byrån granskade regeln baserat på flera mottagna svar och ett särskilt samråd med flygtrafikledningsexperter (ATM). Eftersom kravet på användning av en sådan referenspunkt var förvirrande och skulle vara onödigt begränsade beslutade byrån att stryka hela FCL.825 a 3. Den därtill knutna AMC ändrades för att ytterligare klargöra övergångspunkterna för VFR/IFR/VFR och även för att ange ytterligare flygplaneringskriterier förutom de tillämpliga operativa reglerna för flygplanering i IFR och VFR Förlängning av EIR FCL.825 g 3 handlar om förlängning av EIR. Byrån föreslog en kunskapskontroll vartannat år med CRD. Byrån anser att detta tillvägagångssätt är lämpligt och ser inget behov av att stryka kontrollkravet helt och hållet, vilket föreslogs av en intressant under svarsperioden. En annan intressent föreslog dessutom att skolflygningen skulle användas för att återigen låta EIRinnehavare genomgå en demonstration av en simulerad diversions- och instrumentinflygning i en nödsituation under sträckfasen i IFR. Byrån anser att detta är ett positivt tillskott och har tagit med detta förslag i AMC. Byrån vill i alla händelser återigen upprepa att EIR-innehavare inte har befogenhet att utföra instrumentinflygning, vilket innebär att endast instruktören kan visa detta Förhandskrav för kontrollanter Enligt FCL.1005.FE ska flygkontrollanter även uppfylla förhandskraven för FCL.1010.IRE. Eftersom EIR-befogenheterna är begränsade jämfört med IR, ansåg en intressent att de tillhörande förhandskraven för flygkontrollanter var överdrivna och oproportionerliga. Byrån granskade frågan och gick med på att ändra FCL.1005.FE a 5 genom att minska kravet på antalet timmar i flygplan till Under alla omständigheter måste FA uppfylla FCL.1010.IRE a 2. En svarande föreslog även att FE(A) ska få utföra kompetenskontroller och förlängning för IR. Byrån granskade detta förslag och är starkt övertygad om att denna befogenhet, som redan har funnits i flera år vid det här laget, bör lämnas till IRE(A) för att garantera en hög säkerhetsnivå. internet/intranät. Sida 10 av 14

11 Teoretisk kunskap Baserat på några allmänna svar där man efterfrågade en konsekvenskontroll med bilaga 6 och AMC för andra behörigheter, granskade byrån vissa frågor avseende dokumentets konsekvens i allmänhet (Del-FCL). Baserat på denna granskning beslutade byrån att på liknande sätt som den befintliga IR inbegripa minimiantalet teorilektioner i FCL.825 c 1. Grunden för detta beslut är att det enligt den ändrade bilaga 6 för CB-IR även kommer att krävas 80 timmars teoriundervisning och att teorikraven för båda bör vara identiska Kompetensbaserad IR Maximalt antal timmar instrumenttid på marken I punkt 6 a i bilaga 6 ( Modulutbildningskurs för IR ) anges kraven för hur stor del av utbildningen som ska ges i simulerad instrumentflygning i utbildningshjälpmedel för flygsimulering (FSTD). Baserat på flera inkomna svar granskade byrån det högsta antalet timmar i instrumenttid på marken som kan tas med för flygutbildningen. För FNPT I och FFS minskades antalet timmar medan det godtagbara antalet timmar för FNPT II ökades och därigenom anpassades till FFS. Dessa ändringar överensstämmer med de principer som redan tillämpas på andra befintliga utbildningar i tillägg 6. Detta beslut baseras på att byrån är starkt övertygad om att minst 15 timmars flygutbildning i flygplan behövs för att uppnå en lämplig kompetensnivå Tillgodoräknande av tidigare erfarenhet och utbildning i IR Bestämmelser om tillgodoräknande för IR-innehavare från tredjeländer anges redan i punkt ovan. Under NPA- och CRD-fasen mottog byrån dessutom många önskemål från intressenterna om att det bör garanteras att tidigare IR-erfarenhet som PIC och instrumentflygtid under utbildning ombord på flygplan också ska kunna tillgodoräknas mot den kompetensbaserade IR, förutom den redan föreslagna tillgodoräkningen av instrumentflygningsutbildning som tillhandahålls av en IRI(A) eller FI(A) utanför en ATO. Byrån undersökte de tillgängliga alternativen och utarbetade en AMC för att tillåta en viss nivå på IRerfarenhet som PIC eller instrumentflygningstid under utbildning ombord på ett flygplan enligt följande: Tillgodoräknande av IR-erfarenhet ombord på ett flygplan som PIC för innehavare av en EIR-behörighet som utfärdats av en behörig myndighet i en medlemsstat, en nationell instrumentbehörighet som utfärdats av en medlemsstat innan Del-FCL började tillämpas, en giltig instrumentbehörighet som utfärdats av ett tredjeland i enlighet med kraven i bilaga 1 till Chicagokonventionen, tillgodoräknande av instrumentflygtid under utbildning som mottas på ett flygplan för en nationell instrumentbehörighet innan Del-FCL började tillämpas, en instrumentbehörighet som utfärdats av ett tredjeland i enlighet med kraven i bilaga 1 till Chicagokonventionen. internet/intranät. Sida 11 av 14

12 2.4.5 Behörighet för molnflygning med segelflygplan Användning av TMG Enligt FCL.830 a undantas TMG från att utöva rättigheterna enligt behörigheten för molnflygning med segelflygplan. Frågan om huruvida TMG borde undantas granskades redan grundligt med gruppexperterna under det inledande arbetet med yttrandet. För närvarande finns det ingen certifierad TMG för molnflygning. Om en TMG skulle bli lämpligt certifierad i framtiden kan frågan emellertid granskas på nytt. I detta skede anser byrån dock inte att det finns något behov av att TMG ska brukas vid molnflygning med segelflygplan som inte flyger på sträcka i IFR. Detta skulle enbart vara tillåtet med en EIR eller en IR och skulle kräva en IFR-certifierad TMG. I alla händelser får en TMG fortsätta att användas för vissa element av utbildningen (i simulerad IMC ), och byrån ser därför inget behov av att ändra den föreslagna texten Krav på aktuell kunskap I FCL.830 e anges att innehavare av molnflygningsbehörighet som inte uppfyller kraven på aktuell kunskap ska genomföra en kompetenskontroll med en FE innan de börjar utöva sina befogenheter igen eller genomföra ytterligare flygtid eller flygningar med en instruktör. Baserat på ovannämnda konsekvenskontroll (se ) har alla krav som omfattar flygning med instruktör granskats och omformulerats. I just detta fall angavs att de utbildningsflygningar som krävs måste genomföras med en kvalificerad instruktör. 2.5 Översikt av de föreslagna ändringarna Instrumentbefogenhet på sträcka (en route) (EIR) Genom detta yttrande föreslår byrån vissa centrala ändringar av de IR-relaterade kraven i Del- FCL för att införa mer proportionella krav för PPL- och CPL-innehavare. Tillsammans med granskningsgruppens experter utvecklade byrån EIR, som är tänkt att fungera som en ny inträdesnivå för instrumentutbildning och erfarenhet. Jämfört med den befintliga IR (som infördes i och med Del-FCL) kräver EIR mindre utbildning, men dock en något mer detaljerad flygutbildning jämfört med den grundläggande instrumentflygningsmodulen i IR. Eftersom EIR främst inriktas på sträckdelen i en IFR-flygning bör framtida EIR-innehavare kunna flyga säkert enligt instrumentflygningsreglerna (IFR) och i IMC i sträckfasen av flygningen. Tanken är att innehavaren tack vare denna behörighet inte bara kommer att få vana av IFRförfaranden på sträcka och hantera oförutsedda försämrade väderförhållanden, utan att detta även bör tjäna som en modul som kan tillgodoräknas för IR genom användning av den nya föreslagna modulvägen (se nedan) Kompetensbaserad IR Den föreslagna kompetensbaserade IR-modulen tillgodoser behovet av en mer tillgänglig väg för att erhålla IR, vilket efterfrågats av intressenter inom allmänflyget. Denna nya utbildningsväg är tillgänglig för både PPL- och CPL-innehavare. Den föreslagna kursen kommer att ha en betydligt reducerad teoridel, som endast inriktas på de punkter som berör PPL- eller CPL-innehavare som flyger enligt IFR, och minskad instrumentflygningstid jämfört med de befintliga IR-kurserna. Denna minskade kursplan avspeglas även genom en annan nivå för teoriproven. Den kompetensbaserade IR omfattas även en inträdesprovflygning för att utvärdera tidigare instrumenterfarenhet, och tillgodoräknande av instrumentflygningstid med instruktör utanför en ATO (se även ) som slutförts innan den sista utbildningskursen vid en ATO inleds. En hög och enhetlig säkerhetsnivå garanteras genom att man försäkrar sig om att alla sökande genomgår samma kompetenstest som redan finns för IR i Del-FCL. internet/intranät. Sida 12 av 14

13 2.5.3 Behörighet för molnflygning med segelflygplan Behörighet för molnflygning med segelflygplan tillämpas redan i ett antal medlemsstater. Baserat på dessa nationella regler och granskningsgruppens diskussioner har byrån utvecklat en molnflygningsbehörighet för segelflygplanspiloter med relevanta krav och AMC/GM. Piloter som har denna behörighet får utöva molnflygning, men måste ta hänsyn till luftrummets struktur, minimikraven i olika luftrumskategorier och de relevanta flygkontrollförfarandena (ATC). Köln den 24 april 2013 P. Goudou Verkställande direktör internet/intranät. Sida 13 av 14

14 3. Referenser 3 Referenser 3.1 Berörda förordningar Kommissionens förordning (EU) nr 1178/2011 den 3 november 2011 om tekniska krav och administrativa förfaranden i samband med flygdrift enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/ Berörda beslut Beslut av den verkställande direktören för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet om ändring av beslut 2011/016/R av byråns verkställande direktör av den 15 december 2011 om godtagbara sätt att uppfylla kraven och vägledningsmaterial till kommissionens förordning (EU) nr 1178/2011 av den 3 november 2011 om tekniska krav och administrativa förfaranden i samband med flygdrift enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008. Beslut av den verkställande direktören för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet om ändring av beslut 2012/007/R av byråns verkställande direktör av 19 april 2012 om godtagbara sätt att uppfylla kraven och vägledningsmaterial till kommissionens förordning (EU) nr 1178/2011 av den 3 november 2011 om tekniska krav och administrativa förfaranden i samband med flygdrift enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 Godtagbara sätt att uppfylla kraven och vägledningsmaterial till Del-ORA. Observera: Byrån kommer att offentliggöra detta beslut som innehåller AMC och GM när genomförandereglerna har offentliggjorts i Europeiska unionens offentliga tidning. 3.3 Andra referensdokument A-NPA 2006/14 och CRD till denna A-NPA ICAO bilaga 1 JAR-FCL 1 Nationella certifieringskrav NPA 2008/17 Genomföranderegler för certifiering NPA och CRD till denna NPA Easa-styrelsens strategidokument för säkerhet inom allmänflyget Färdplanen för allmänflyget (som inrättats av Europeiska kommissionen och byrån) internet/intranät. Sida 14 av 14

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 16 oktober 2013 (OR. en) 14827/13 AVIATION 181

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 16 oktober 2013 (OR. en) 14827/13 AVIATION 181 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 16 oktober 2013 (OR. en) 14827/13 AVIATION 181 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 19 september 2013 till: Rådets generalsekretariat Komm. dok. nr:

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om ömsesidigt erkännande, godkännande eller utbyte av utländskt certifikat eller behörighetsbevis;

Transportstyrelsens föreskrifter om ömsesidigt erkännande, godkännande eller utbyte av utländskt certifikat eller behörighetsbevis; Transportstyrelsens föreskrifter om ömsesidigt erkännande, godkännande eller utbyte av utländskt certifikat eller behörighetsbevis; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

EIR. Kompetensbaserad utbildning, IR(A) OEB/OSD. Carola

EIR. Kompetensbaserad utbildning, IR(A) OEB/OSD. Carola EIR Kompetensbaserad utbildning, IR(A) OEB/OSD PI Carola EIR 245/2014 Sida 40 av 74 Konsoliderad version av PART(Del)-FCL Engelska Svenska 2014/022/R AMC FCL.825 En route IR (EIR) Sträckflygning enbart

Läs mer

BILAGA TILL EASA YTTRANDE 03/2013 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR.../..

BILAGA TILL EASA YTTRANDE 03/2013 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR.../.. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, den XXX EASA Yttrande 03/2013 [...](2013) XXX utkast BILAGA TILL EASA YTTRANDE 03/2013 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR.../.. av den XXX om ändring av kommissionens förordning

Läs mer

Yttrande 07/2013 FLYGPROVNING

Yttrande 07/2013 FLYGPROVNING Europeiska byrån för luftfartssäkerhet Direktoratet för regelarbete Yttrande 07/2013 FLYGPROVNING RELATERAT CRD 2008-20 MDM.003A 22/08/2013 SAMMANFATTNING I detta yttrande behandlas frågor rörande förbättring

Läs mer

Yttrande nr 04/2009. från Europeiska byrån för luftfartssäkerhet

Yttrande nr 04/2009. från Europeiska byrån för luftfartssäkerhet Europeiska byrån för luftfartssäkerhet 11 dec 2009 Yttrande nr 04/2009 från Europeiska byrån för luftfartssäkerhet av den 11 december 2009 om kommissionens förordning om ändring av kommissionens förordning

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL);

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap. 5, 7

Läs mer

Dokumenttyp Beteckning Sida Konsekvensutredning LS 2007-3755 1(4)

Dokumenttyp Beteckning Sida Konsekvensutredning LS 2007-3755 1(4) Dokumenttyp Beteckning Sida Konsekvensutredning LS 2007-3755 1(4) Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Marie Fahlstedt, 011-415 23 03 2007-07-05 00.01 KONSEKVENSUTREDNING AV FÖRSLAG TILL INFÖRANDE

Läs mer

Allmänflygprojektets branschdag

Allmänflygprojektets branschdag Implementering av Del FCL och tillhörande föreskrifter Allmänflygprojektets branschdag Nya EU-föreskrifter för personal inom civil luftfart (EU)1178/2011 1 Implementering av Del FCL och tillhörande föreskrifter

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR / av den [ ]

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR / av den [ ] EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Utkast till Bryssel den C KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR / av den [ ] om tekniska krav och administrativa förfaranden i samband med icke-kommersiell flygdrift och

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2003R1702 SV 28.12.2009 005.002 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1702/2003 av den 24 september

Läs mer

Nationella luftfartygs bemanning

Nationella luftfartygs bemanning utkast Luftfartsföreskrift 1 (8) Utfärdad: 11.4.2013 Träder i kraft: 12.4.2013 Rättsgrund: 60 i luftfartslagen (1194/2009) Giltighetstid: Tills vidare Ändringsinformation: Genom denna föreskrift upphävs

Läs mer

LUFTFARTSBESTÄMMELSE PEL M2-41 CERTIFIKAT FÖR SEGELFLVGARE

LUFTFARTSBESTÄMMELSE PEL M2-41 CERTIFIKAT FÖR SEGELFLVGARE LUFTFARTSBESTÄMMELSE PEL M2-41 ILMAILUHALLINTO LUFHAATSFÖRVALTNI NGEN FINNISH CIVIL AW'IT!ON AUlHOfiiTY 20.12.2007 PB 186, 01531 VANDA, FINLAND, tel. 358 (0)9 4250 11, fax 358 (0)9 4250 2898 www.l uftfa

Läs mer

Q Måste jag konvertera mitt S-cert. innan april 2015 när nu EASA medger en Opt-out tom april 2018?

Q Måste jag konvertera mitt S-cert. innan april 2015 när nu EASA medger en Opt-out tom april 2018? FAQ Allmänna frågor kring EASA FCL och konvertering av certifikat Q Måste jag konvertera mitt S-cert. innan april 2015 när nu EASA medger en Opt-out tom april 2018? A Segelflyget har för närvarande ett

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utbildning till instruktör i avancerad flygning med flygplan, segelflyglärare och FB-instruktör;

Transportstyrelsens föreskrifter om utbildning till instruktör i avancerad flygning med flygplan, segelflyglärare och FB-instruktör; Transportstyrelsens föreskrifter om utbildning till instruktör i avancerad flygning med flygplan, segelflyglärare och FB-instruktör; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 4

Läs mer

Luftfartsstyrelsens föreskrifter om utbildning till instruktör i avancerad flygning med flygplan, segelflyglärare, UL-instruktör och FB-instruktör;

Luftfartsstyrelsens föreskrifter om utbildning till instruktör i avancerad flygning med flygplan, segelflyglärare, UL-instruktör och FB-instruktör; Sida 1 av 6 BCL BCL-C Rubrik Utbildning till instruktör i avancerad flygning med flygplan, segelflyglärare, UL-instruktör och FB-instruktör 2008:8 Serie PEL/FSTD Grund- LFS 2008:8 Ändring införd t o m

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 24.9.2008 SEK(2008) 2487 KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT Åtföljande dokument till Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om förenkling

Läs mer

Riktlinjer Riktlinjer för bedömning av kunskap och kompetens

Riktlinjer Riktlinjer för bedömning av kunskap och kompetens Riktlinjer Riktlinjer för bedömning av kunskap och kompetens 22/03/2016 ESMA/2015/1886 SV Innehållsförteckning I. Tillämpningsområde... 3 II. Hänvisningar, förkortningar och definitioner... 3 III. Syfte...

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi PRELIMINÄR VERSION 2003/0262(COD) 10 februari 2004 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor,

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.05.2003 KOM(2003) 252 slutlig 2003/0094 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.7.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.7.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.7.2014 C(2014) 4580 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.7.2014 om villkorför klassificering utan provning av vissa obehandlade trägolv enligt

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2013 SWD(2013) 96 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Åtföljande dokument till Förslag till EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 28.5.2014 L 159/41 FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 574/2014 av den 21 februari 2014 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 vad gäller bilaga III

Läs mer

YTTRANDE NR 04/2006 FRÅN EUROPEISKA BYRÅN FÖR LUFTFARTSSÄKERHET

YTTRANDE NR 04/2006 FRÅN EUROPEISKA BYRÅN FÖR LUFTFARTSSÄKERHET YTTRANDE NR 04/2006 FRÅN EUROPEISKA BYRÅN FÖR LUFTFARTSSÄKERHET om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 2042/2003 om fortsatt luftvärdighet för luftfartyg och luftfartygsprodukter, delar och utrustning

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2003R2042 SV 29.10.2008 003.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2042/2003 av den 20 november

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den XXX [...](2012) XXX utkast BILAGA TILL EASA:S YTTRANDE 06/2012 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR / av den XXX om ändring av rådets förordning (EU) nr / om tekniska krav

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 6.2.2015 ARBETSDOKUMENT Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om privata enmansbolag med begränsat ansvar Utskottet för rättsliga

Läs mer

UTBILDNING FÖR BEGRÄNSAD RADIOTELEFONISTBEHÖRIGHET

UTBILDNING FÖR BEGRÄNSAD RADIOTELEFONISTBEHÖRIGHET LUO Föreskrift 1 (5) Utfärdad: 22.5.2015 Träder i kraft: 25.5.2015 Rättsgrund: Luftfartslagen (864/2014) 71 Giltighetstid: tills vidare Genomförd EU-lagstiftning: - Ändringsuppgifter: Med denna föreskrift

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.2.2016 COM(2016) 53 final 2016/0031 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om inrättandet av en mekanism för informationsutbyte om mellanstatliga

Läs mer

KOMMISSIONENS BESLUT. av den 28.9.2010

KOMMISSIONENS BESLUT. av den 28.9.2010 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.9.2010 K(2010) 6418 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 28.9.2010 om erkännande av att Japans rättsliga och tillsynsmässiga ramar motsvarar kraven i Europaparlamentets

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 24.4.2009 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0007/2005, ingiven av Frank Semmig (tysk medborgare) om de komplicerade förfarandena

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2001L0018 SV 21.03.2008 003.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2001/18/EG av den

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET >r >r EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION "A- * "A" Bryssel den 15.9.25 KOM(25) 43 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM MEDLEMSSTATERNAS TILLÄMPNING AV RÅDETS DIREKTIV

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2011D0008 SV 16.05.2012 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 21 juni 2011 om

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.11.2011 KOM(2011) 737 slutlig 2011/0333 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Läs mer

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den 7.7.2014

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den 7.7.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.7.2014 C(2014) 4517 final KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den 7.7.2014 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EC avseende krav på

Läs mer

PARLAMENTET OCH RÅDET FÖRLIKNINGSKOMMITTÉ. Överenskommelse om tredje järnvägspaketet

PARLAMENTET OCH RÅDET FÖRLIKNINGSKOMMITTÉ. Överenskommelse om tredje järnvägspaketet EUROPEISKA UNIONENS RÅD C/07/49 Bryssel den 22 juni 2007 08/07 (Presse 49) (OR. en) PARLAMENTET OCH RÅDET FÖRLIKNINGSKOMMITTÉ Överenskommelse om tredje järnvägspaketet Rådet och Europaparlamentet nådde

Läs mer

LUFTFARTSBESTÄMMELSE

LUFTFARTSBESTÄMMELSE LUFTFARTSBESTÄMMELSE PB 186, 01531 VANDA, FINLAND, tel. 358 (0)9 4250 11, fax 358 (0)9 4250 2898 TRG M1-7 ändring 1 5.5.2009 www.luftfartsforvaltningen.fi FLYGUTBILDNING INOM SPORTFLYGET Denna luftfartsbestämmelse

Läs mer

av den 13 december 2010

av den 13 december 2010 Europeiska byrån för luftfartssäkerhet 13 december 2010 YTTRANDE NR 07/2010 FRÅN EUROPEISKA BYRÅN FÖR LUFTFARTSSÄKERHET av den 13 december 2010 om kommissionens förordning XXX/2010 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 19.5.2005 KOM(2005) 200 slutlig 2005/0095 (CNS) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Kanada om behandling

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 31.7.2015 COM(2015) 382 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET enligt artikel 10.2 i förordning (EG) nr 391/2009 om gemensamma regler och standarder

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.12.2002 SEK(2002) 1202 slutlig 2001/0033 (COD) MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

Läs mer

Utkast till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr /.. av den [ ] om personalkrav. (Text av betydelse för EES)

Utkast till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr /.. av den [ ] om personalkrav. (Text av betydelse för EES) REV 16.09.2011 SV 1 1 In accordance with Article 32 (1) of the Basic Regulation, the Agency provides for translations of its Opinions. These translations may be revised and updated from time to time, depending

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) 17279/3/09 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) 17279/3/09 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD) 17279/3/09 REV 3 ADD 1 SOC 762 CODEC 1426 RÅDETS MOTIVERING Ärende: Rådets ståndpunkt vid första

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 12.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 12.6.2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.6.2015 C(2015) 3834 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 12.6.2015 om ändring av förordning (EG) nr 809/2004 om genomförande av Europaparlamentets

Läs mer

RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG

RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG L 15/24 RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG av den 20 december 2001 om ändring av direktiv 77/388/EEG i syfte att förenkla, modernisera och harmonisera kraven på fakturering när det gäller mervärdesskatt EUROPEISKA

Läs mer

EBA:s riktlinjer. för jämförelse av ersättningar EBA/GL/2012/4

EBA:s riktlinjer. för jämförelse av ersättningar EBA/GL/2012/4 EBA:s riktlinjer för jämförelse av ersättningar EBA/GL/2012/4 London den 27 juli 2012 Innehåll I. Sammanfattning...3 II. Bakgrund och motiv...4 III. EBA:s riktlinjer för jämförelse av ersättningar (EBA/GL/2012/4)...6

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 7.6.2014 L 168/55 KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 611/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller programmen för stöd

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 2014/2252(INI) 5.5.2015 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om årsrapporterna om subsidiaritet och proportionalitet 2012 2013 (2014/2252(INI)) Utskottet för

Läs mer

Kommissionens meddelande (2003/C 118/03)

Kommissionens meddelande (2003/C 118/03) 20.5.2003 Europeiska unionens officiella tidning C 118/5 Kommissionens meddelande Exempel på försäkran rörande uppgifter om ett företags status som tillhörande kategorin mikroföretag samt små och medelstora

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.3.2013 SWD(2013) 78 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

(Meddelanden) RÅDET. GEMENSAM STÅNDPUNKT (EG) nr 29/2003. antagen av rådet den 18 mars 2003

(Meddelanden) RÅDET. GEMENSAM STÅNDPUNKT (EG) nr 29/2003. antagen av rådet den 18 mars 2003 3.6.2003 Europeiska unionens officiella tidning C 129 E/1 I (Meddelanden) RÅDET GEMENSAM STÅNDPUNKT (EG) nr 29/2003 antagen av rådet den 18 mars 2003 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 23.4.2010 Europeiska unionens officiella tidning L 102/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 330/2010 av den 20 april 2010 om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget

Läs mer

Förslag till föreskrifter om vibrationer samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (4 bilagor)

Förslag till föreskrifter om vibrationer samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (4 bilagor) ...-,,,_...- A R B E T S M I L J Ö VERKET REMISS Datum Vår beteckning 2015-02-11 RT 2014/107222 Sid 1 (1) Enheten för teknik Stefan Nygård, 010-730 98 59 arbetsmiljoverket@av.se Förslag till föreskrifter

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om sprängämneshundar (EDD) - luftfartsskydd;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om sprängämneshundar (EDD) - luftfartsskydd; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om sprängämneshundar (EDD) - luftfartsskydd; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 12 kap 4 luftfartsförordningen

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism. Rådets gemensamma ståndpunkt (8938/1/2002 C5-0615/2002 2001/0033(COD))

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism. Rådets gemensamma ståndpunkt (8938/1/2002 C5-0615/2002 2001/0033(COD)) EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism 3 mars 2003 PE 314.760/3-23 ÄNDRINGSFÖRSLAG 3-23 Förslag till andrabehandlingsrekommendation (PE 314.760) Mathieu J.H. Grosch

Läs mer

EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDEN

EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDEN C 58/4 Europeiska unionens officiella tidning 24.2.2011 EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDEN EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDENS BESLUT av den 20 januari 2011 om arbetsordningen för Europeiska systemrisknämnden (ESRB/2011/1)

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 11.3.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 11.3.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.3.2014 C(2014) 1447 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 11.3.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013

Läs mer

1 Förslaget 2015/16:FPM50. förslaget som rör finansiering av kommissionens föreslagna egna kontroller utanför EU-budgeten via nationella myndigheter.

1 Förslaget 2015/16:FPM50. förslaget som rör finansiering av kommissionens föreslagna egna kontroller utanför EU-budgeten via nationella myndigheter. Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om typgodkännande för motorfordon Näringsdepartementet 2016-02-24 Dokumentbeteckning KOM (2016) 31 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om

Läs mer

L 311. officiella tidning. Europeiska unionens. Lagstiftning. Icke-lagstiftningsakter. femtiofjärde årgången 25 november 2011.

L 311. officiella tidning. Europeiska unionens. Lagstiftning. Icke-lagstiftningsakter. femtiofjärde årgången 25 november 2011. Europeiska unionens officiella tidning ISSN 1977-0820 L 311 Svensk utgåva Lagstiftning femtiofjärde årgången 25 november 2011 Innehållsförteckning II Icke-lagstiftningsakter FÖRORDNINGAR Kommissionens

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens förläggning i vissa avseenden

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens förläggning i vissa avseenden "A - "A - EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.9.2004 KOM(2004) 607 slutlig 2004/0209 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om utövande av delegering av befogenheter till kommissionen i enlighet med Europaparlamentets

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV

EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Konsumtionsvaror Farmaceutiska produkter Bryssel den 9/1/2008 ENTR NR D(2007) Offentlig inbjudan till intresseanmälan till Europeiska läkemedelsmyndighetens

Läs mer

Ändring av lagen om flygplatsavgifter. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Ändring av lagen om flygplatsavgifter. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ändring av lagen om flygplatsavgifter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 30 april 2015 Anna Johansson Jonas Ragell (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/24/EU

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/24/EU 4.4.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 88/45 DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso-

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN 9.11.2010 C 302 A/1 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN UTLYSNING AV LEDIG TJÄNST Direktör för Europeiska arbetsmiljöbyrån Bilbao (Spanien) (KOM/2010/10285) (2010/C 302 A/01)

Läs mer

Förordning 2015/1850, handel med sälprodukter [7299]

Förordning 2015/1850, handel med sälprodukter [7299] Förordning 2015/1850, handel med sälprodukter [7299] Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1850 av den 13 oktober 2015 om genomförandebestämmelser för Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM127127. Nytt EG-direktiv mot diskriminering. Dokumentbeteckning. Sammanfattning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM127127. Nytt EG-direktiv mot diskriminering. Dokumentbeteckning. Sammanfattning Regeringskansliet Faktapromemoria Nytt EG-direktiv mot diskriminering Integrations- och jämställdhetsdepartementet 008-08-11 Dokumentbeteckning KOM (008) 46 slutlig Förslag till rådets direktiv om genomförande

Läs mer

Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder Information från EPSU (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007)

Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder Information från EPSU (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007) Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007) 1. Introduktion Den 15 november 2006 antog Europaparlamentet direktivet och

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG)

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) L 300/72 Europeiska unionens officiella tidning 14.11.2009 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1072/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella

Läs mer

Kommissionens förordning (EG) nr 1177/2009 av

Kommissionens förordning (EG) nr 1177/2009 av Innehållsförteckning Prop. 2009/10:180 Bilaga 1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/66/EG av den 11 december 2007 om ändring av rådets direktiv 89/665/EEG och 92/13/EEG vad gäller effektivare förfaranden

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 21.10.2005 KOM(2005) 518 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN om en gemensam EU-metod för att bedöma administrativa kostnader till följd av lagstiftning

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för sysselsättning och socialfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för sysselsättning och socialfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och socialfrågor PRELIMINÄRT FÖRSLAG 31 maj 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och socialfrågor till utskottet för kvinnors

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 30.1.2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.1.2015 C(2015) 383 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 30.1.2015 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga III till

Läs mer

(Lagstiftningsakter) DIREKTIV

(Lagstiftningsakter) DIREKTIV 16.12.2014 L 359/1 I (Lagstiftningsakter) DIREKTIV RÅDETS DIREKTIV 2014/107/EU av den 9 december 2014 om ändring av direktiv 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 9 januari 2014 (OR. en) 5075/14 ADD 1 AVIATION 5. FÖLJENOT från:

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 9 januari 2014 (OR. en) 5075/14 ADD 1 AVIATION 5. FÖLJENOT från: EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 9 januari 2014 (OR. en) 5075/14 ADD 1 AVIATION 5 FÖLJENOT från: mottagen den: 6 januari 2014 till: Ärende: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens

Läs mer

Immateriella rättigheter, förordning 1352/2013 [7851]

Immateriella rättigheter, förordning 1352/2013 [7851] Immateriella rättigheter, förordning 1352/2013 [7851] Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1352/2013 av den 4 december 2013 om fastställande av de formulär som avses i Europaparlamentets och rådets

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 14.2.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 14.2.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.2.2014 C(2014) 967 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 14.2.2014 om undantag från Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1290/2013

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.6.2016 COM(2016) 373 final 2016/0174 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om fastställande av Europeiska unionens ståndpunkt vad gäller vissa beslut som ska antas inom

Läs mer

DRIFTSRESTRIKTIONER AV BULLERSKÄL PÅ HELSINGFORS-VANDA FLYGPLATS

DRIFTSRESTRIKTIONER AV BULLERSKÄL PÅ HELSINGFORS-VANDA FLYGPLATS BESLUT Päiväys/ Datum 21.10.2015 Finavia Abp PB 50 01531 VANDA Dnro/Dnr TRAFI/8440/05.00.11.01/2012 Viite/ Referens Finavia Abp:s ansökan 9.5.2010, Dnr 10/080/2010 DRIFTSRESTRIKTIONER AV BULLERSKÄL PÅ

Läs mer

Post- och telestyrelsens författningssamling

Post- och telestyrelsens författningssamling Post- och telestyrelsens författningssamling Utgivare: Karolina Asp, Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm ISSN 1400-187X Post- och telestyrelsens föreskrifter om krav m.m. på radioutrustning;

Läs mer

Omsorgsminister Osmo Soininvaara

Omsorgsminister Osmo Soininvaara Statsrådets skrivelse till Riksdagen med förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om maskiner och om ändring av direktiv 95/16/EG I enlighet med 96 2 mom. grundlagen översänds till riksdagen

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för transport och turism 2009 2009/0042(COD) 31.3.2009 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN 28.5.2014 SV Europeiska unionens officiella tidning C 163 A/1 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Europeiska datatillsynsmannen Utlysning av ledig tjänst som biträdande datatillsynsman

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 14.10.2010 Europeiska unionens officiella tidning L 270/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 920/2010 av den 7 oktober 2010 om ett standardiserat och skyddat registersystem

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. Förslag till direktiv (KOM(2003) 621 C5-0610/2003 2003/0252(COD))

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. Förslag till direktiv (KOM(2003) 621 C5-0610/2003 2003/0252(COD)) EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden 25 februari 2004 PE 338.504/14-31 ÄNDRINGSFÖRSLAG 14-31 Förslag till yttrande (PE 338.504) Enrico Ferri Körkort Förslag

Läs mer

Regler / Examination

Regler / Examination Regler / Examination På gång i regelvärlden Under 2016-2017 96 st RMT Varav 16 är inom FCL En större översyn av FCL med fokus på att införa mer kompetensbaserad utbildning RMT.0188, FCL.002, NPA 2014-29

Läs mer

30.12.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 347/1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

30.12.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 347/1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) 30.12.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 347/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2173/2005 av den 20 december 2005 om upprättande av ett system med

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL);

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); beslutade den 15 mars 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap.

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.7.2015 COM(2015) 362 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om utövandet av kommissionens befogenhet att anta delegerade akter i enlighet

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 3.8.2005 KOM(2005) 361 slutlig 2005/0147 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om upphävande av rådets direktiv 90/544/EEG om frekvensband

Läs mer

I betänkandet behandlar utskottet proposition 2013/14:132 Några sjömansfrågor.

I betänkandet behandlar utskottet proposition 2013/14:132 Några sjömansfrågor. Trafikutskottets betänkande 2013/14:TU16 Några sjömansfrågor Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet proposition 2013/14:132 Några sjömansfrågor. I propositionen föreslår regeringen vissa ändringar

Läs mer

DOM AV DEN 6.4.2006 MÅL C-124/05. DOMSTOLENS DOM (första avdelningen) den 6 april 2006*

DOM AV DEN 6.4.2006 MÅL C-124/05. DOMSTOLENS DOM (första avdelningen) den 6 april 2006* DOMSTOLENS DOM (första avdelningen) den 6 april 2006* I mål C-124/05, angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 234 EG, som framställts av Gerechtshof te s-gravenhage (Nederländerna), genom

Läs mer

Bilaga 1 LFS 2008:31 JAR-FCL 2. Flygcertifikat (helikopter) Denna bilaga innehåller ändringar till och med JAA:s amendment 6

Bilaga 1 LFS 2008:31 JAR-FCL 2. Flygcertifikat (helikopter) Denna bilaga innehåller ändringar till och med JAA:s amendment 6 Bilaga 1 JAR-FCL 2 Flygcertifikat (helikopter) Denna bilaga innehåller ändringar till och med JAA:s amendment 6 Bilaga 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING JAR-FCL 2 FLYGCERTIFIKAT (HELIKOPTER) FÖRORD KONTROLLISTA

Läs mer

2005-2006 ANTAGNA TEXTER. från sammanträdet. onsdagen. den 28 september 2005 DEL 3 P6_TA-PROV(2005)09-28 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 361.

2005-2006 ANTAGNA TEXTER. från sammanträdet. onsdagen. den 28 september 2005 DEL 3 P6_TA-PROV(2005)09-28 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 361. 2005-2006 ANTAGNA TEXTER från sammanträdet onsdagen den 28 september 2005 DEL 3 P6_TA-PROV(2005)09-28 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 361.938 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA AV PARLAMENTET P6_TA-PROV(2005)0354

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för transport och turism 2014/2243(INI) 19.6.2015 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om säker användning av fjärrstyrda luftfartygssystem (RPAS), vanligen kallade obemannade

Läs mer

Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:145) om trafikregler

Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:145) om trafikregler TSL 2011-4270 Konsekvensutredning 1(9) Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:145) om trafikregler 1. Vad är problemet och vad ska uppnås?

Läs mer

Inhämtande av bevis som ska användas i straffrättsliga förfaranden

Inhämtande av bevis som ska användas i straffrättsliga förfaranden Justitieutskottets utlåtande 2009/10:JuU16 Inhämtande av bevis som ska användas i straffrättsliga förfaranden Sammanfattning Utskottet behandlar i detta utlåtande Europeiska kommissionens grönbok om inhämtande

Läs mer

För delegationerna bifogas dokument D038040/01.

För delegationerna bifogas dokument D038040/01. Europeiska unionens råd Bryssel den 20 mars 2015 (OR. en) 7390/15 DENLEG 41 AGRI 147 SAN 80 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen inkom den: 19 mars 2015 till: Komm. dok. nr: D038040/01 Ärende: Rådets

Läs mer