BILAGA TILL EASA YTTRANDE 03/2013 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR.../..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BILAGA TILL EASA YTTRANDE 03/2013 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR.../.."

Transkript

1 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, den XXX EASA Yttrande 03/2013 [...](2013) XXX utkast BILAGA TILL EASA YTTRANDE 03/2013 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR.../.. av den XXX om ändring av kommissionens förordning (EU) nr 1178/2011 av den 3 november 2011 om tekniska krav och administrativa förfaranden avseende flygbesättningar inom den civila luftfarten i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 bilagorna I, II och III (Text av betydelse för EES) SV SV

2 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR /.. av den XXX om ändring av kommissionens förordning (EU) nr 1178/2011 av den 3 november 2011 om tekniska krav och administrativa förfaranden avseende flygbesättningar inom den civila luftfarten i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 bilagorna I, II och III (Text av betydelse för EES) EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING, med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 av den 20 februari 2008 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av rådets direktiv 91/670/EEG, förordning (EG) nr 1592/2002 och direktiv 2004/36/EG 1, särskilt artikel 7, och och av följande skäl: (1) I kommissionens förordning (EU) nr 1178/ fastställs närmare föreskrifter för pilotcertifiering. (2) Bilaga I (Del FCL) till den förordningen innehåller utbildnings- och kontrollkrav i fråga om instrumentbehörighet (IR). Dessa krav för IR baserades på de tidigare JAR- FCL-kraven, och det har konstaterats att de behöver ses över. (3) Genom denna förordning ändras därför nuvarande krav samtidigt som det införs ytterligare krav för behörigheten att flyga i instrumentväderförhållanden samt särskilda krav för molnflygning med segelflygplan. (4) För att säkerställa att instrumentutbildning eller erfarenhet som erhållits före denna förordnings tillämpning får beaktas för tilldelning av sådan behörighet bör det fastställas vilka villkor som gäller för att man ska få tillgodoräkna sig denna utbildning eller instrumenterfarenhet. (5) Medlemsstaterna bör kunna tillgodoräkna instrumenterfarenheten hos den som har behörighet i tredjeland, om det kan garanteras att säkerhetsnivån är likvärdig med den nivå som fastställs i förordning (EG) nr 216/2008. Villkoren för att denna erfarenhet ska erkännas bör också fastställas. (6) För att säkerställa en smidig övergång och en hög nivå för flygsäkerheten i civil luftfart i EU bör införandeåtgärderna motsvara högsta nivån i fråga om utbildning av piloter med hänsyn till bästa praxis samt vetenskapliga och tekniska framsteg. Hänsyn bör därför tas till tekniska krav och administrativa förfaranden som Internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO) har enats om, de redan utarbetade kraven i Del FCL samt den befintliga nationella lagstiftningen som hänför sig till vissa nationella 1 EUT L 143, , s EUT L 311, , s. 1. SV 2 SV

3 förhållanden, vilket bör avspeglas i detta regelverk med beaktande av de specifika behoven hos piloter inom allmänflyget i Europa. (7) Byrån har utarbetat utkast till tillämpningsföreskrifter och överlämnat dessa till kommissionen i form av ett yttrande i enlighet med artikel 19.1 i förordning (EG) nr 216/2008. (8) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet, som inrättas genom artikel 65 i förordning (EG) nr 216/2008. HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. Artikel 1 Bilagorna I, II och III till kommissionens förordning (EU) nr 1178/2011 ska ändras i enlighet med bilagorna till denna förordning. Artikel 2 Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater. Utfärdad i Bryssel den På kommissionens vägnar Ordförande SV 3 SV

4 BILAGA 1 Bilaga I (Del FCL) till kommissionens förordning (EU) nr 1178/2011 ska ändras på följande sätt: Kapitel A Allmänna krav 1. FCL.025 ska ändras på följande sätt: FCL.025 Teoriprov för utfärdande av certifikat c) Giltighetsperiod 1. Ett godkänt på teoriproven godtas som grund för följande: ii) För att bevilja ett CPL, eller en instrumentbehörighet (IR) eller en instrumentbehörighet på sträcka (en-route) (EIR) under en period av 36 månader. 2. FCL.025 ska ändras på följande sätt: FCL.035 Tillgodoräknande av flygtid och teorikunskaper b) Tillgodoräknande av teorikunskaper [...] (1)En sökande som har blivit godkänd på teoriprovet för ATPL får tillgodoräkna sig detta mot kraven på teorikunskaper för LAPL, PPL, CPL och, med undantag för helikoptrar, IR och EIR för samma kategori av luftfartyg. 4. Trots vad som sägs i punkt b.3 ovan får innehavaren av en IR(A) som har genomgått en kompetensbaserad IR(A)-modulkurs eller innehavaren av en EIR endast till fullo tillgodoräkna sig detta mot kraven på teoriutbildning och teoriprov för en IR för en annan kategori av luftfartyg om han/hon också har godkänts på teoriutbildningen och teoriprovet för IFR-delen av den kurs som krävs enligt FCL.720.A. b.2 i. (45) 3. FCL.055 ska ändras på följande sätt: FCL.055 Språkkunskaper d)särskilda krav för innehavare av en instrumentbehörighet (IR). Utan att det påverkar tillämpningen av ovanstående punkter ska innehavare av en IR kunna använda engelska på en nivå som gör att de kan SV 4 SV

5 1.förstå all information som är relevant för att fullfölja en flygnings alla faser, inbegripet förberedelserna, 2.använda radiotelefoni under en flygnings alla faser, inbegripet nödsituationer, 3.kommunicera med övriga besättningsmedlemmar under en flygnings alla faser, inbegripet förberedelserna. (de)de IR-innehavare ska uppvisa sina språkkunskaper och sin användning av engelska genom en bedömningsmetod som fastställs av den behöriga myndigheten. Kapitel G Instrumentbehörighet Sektion 1 4. FCL.600 ska ändras på följande sätt: FCL.600 IR Allmänt Med undantag för vad som anges i FCL.825 Ffår IFR-verksamhet på flygplan, helikopter, luftskepp eller vertikalstartande/-landande luftfartyg endast utföras av innehavare av ett PPL, CPL, MPL och ATPL som har en lämplig IR för denna kategori av luftfartyg eller som genomgår flygprov eller utbildning i dubbelkommando. 5. FCL.610 ska ändras på följande sätt: FCL.610 IR Förutsättningar och tillgodoräknande En sökande till en IR ska a) inneha (1) minst ett PPL för lämplig kategori av luftfartyg och i) befogenheter att flyga under mörker i enlighet med FCL.810, om IRbefogenheterna ska användas under mörker, eller b) ha genomfört minst 50 timmars distansflygning som befälhavare i flygplan, turmotorsegelflygplan, helikoptrar eller luftskepp, varav minst 10 timmar, eller 20 timmar för luftskepp, ska vara i relevant kategori av luftfartyg. Kapitel H Klass- och typbehörigheter Sektion 1 6. FCL.725 ska ändras på följande sätt: FCL.725 Krav för utfärdande av klass- och typbehörigheter b) Teoriprov. Sökanden till en klass- eller typbehörighet ska genomgå ett teoriprov som anordnas av ATO:n för att visa att han/hon har den teoretiska kunskapsnivå som krävs för att framföra den tillämpliga klassen eller typen av luftfartyg på ett säkert sätt. SV 5 SV

6 (4) För enpilotsflygplan med höga prestanda (HPA) ska provet vara skriftligt och bestå av minst 6100 flervalsfrågor, på lämpligt sätt fördelade över kursplanens huvudämnen. Kapitel H Klass- och typbehörigheter Sektion 2 7. FCL.740.A ska ändras på följande sätt: FCL.740.A Förlängning av klass- och typbehörigheter flygplan a) Förlängning av klass- och typbehörigheter för flermotor. För förlängning av klassoch typbehörigheter för flermotor ska sökanden genomföra [...] (4) Förlängningen av en (EIR) eller en IR(A), om sådan innehas, kan kombineras med kompetenskontrollen för förlängning av en sådan typ-/klassbehörighet. Kapitel I Tilläggsbehörigheter 8. Följande punkt FCL.825 ska läggas till: FCL.825 Instrumentbehörighet på sträcka (en-route) (EIR) a) Befogenheter och krav 1.Innehavaren av en EIR har befogenhet att genomföra flygningar under dager enligt IFR under flygningens sträckfas, med ett flygplan som han/hon har klass- eller typbehörighet för. Denna befogenhet får utökas till att genomföra flygningar under mörker enligt IFR under flygningens sträckfas om piloten har mörkerbehörighet enligt FCL Innehavaren av en EIR får endast påbörja eller fortsätta en flygning där han/hon har för avsikt att utöva befogenheterna i sin behörighet om senast tillgänglig meteorologisk information visar att i) väderförhållandena vid utflygning möjliggör att detta flygsegment kan genomföras enligt VFR från start till planerad övergång från VFR till IFR och ii) väderförhållandena vid den förväntade ankomsttiden till den planerade destinationsflygplatsen kommer att möjliggöra att detta flygsegment kan genomföras enligt VFR från övergång från IFR till VFR till landning. b) Förutsättningar. Sökande till en EIR ska inneha minst ett PPL(A) och ska ha genomfört minst 20 timmars distansflygning som befälhavare i flygplan. c) Utbildningskurs. En sökande till en EIR ska inom en 36-månadersperiod ha genomgått följande vid en ATO: 1. Minst 80 timmars teoriutbildning i enlighet med FCL.615. (2) Instrumentutbildning där i) flygutbildningen för en EIR för enmotoriga flygplan ska omfatta minst 15 timmars instrumentutbildning under övervakning och SV 6 SV

7 ii) flygutbildningen för en EIR för flermotoriga flygplan ska omfatta minst 16 timmars instrumentutbildning under övervakning, varav minst 4 timmar i flermotoriga flygplan. d) Teorikunskaper.Innan flygprovet genomförs ska den sökande uppvisa en teoretisk kunskapsnivå som är lämplig för de tilldelade befogenheterna inom de ämnen som avses i FCL.615 b. e) Flygprov. Efter slutförd utbildning ska sökanden genomgå ett flygprov i ett flygplan med en IRE. För en EIR för flermotoriga flygplan ska flygprovet genomföras i ett flermotorigt flygplan. För en EIR för enmotoriga flygplan ska flygprovet genomföras i ett enmotorigt flygplan. f) Genom undantag från punkterna c och d ska en innehavare av en EIR för enmotoriga flygplan som även innehar en typ- eller klassbehörighet för flermotoriga flygplan och som önskar få en första EIR för flermotoriga flygplan genomgå en kurs vid en ATO som omfattar minst 2 timmars instrumentflygning under övervakning under flygningens sträckfas på flermotoriga flygplan och ska genomgå det flygprov som anges i punkt e. g) Giltighet, förlängning och förnyelse. 1. En EIR är giltig i ett år. 2. För förlängning av EIR ska sökanden i) genomföra en kompetenskontroll med godkänt resultat i ett flygplan inom den tremånadersperiod som omedelbart föregår behörighetens sista giltighetsdag eller ii) inom den tolvmånadersperiod som föregår behörighetens sista giltighetsdag genomföra 6 timmar som befälhavare enligt IFR och en skolflygning som varar i minst 1 timme med en instruktör som har befogenhet att tillhandahålla utbildning för IR(A) eller EIR. 3. Vid varannan förlängning måste innehavaren av en EIR genomgå en kompetenskontroll med godkänt resultat i enlighet med punkt g.2 i ovan. 4. Om en EIR har upphört att gälla ska sökanden göra följande för att förnya sina befogenheter: i) Genomgå repetitionsutbildning som tillhandahålls av en instruktör med befogenhet att tillhandahålla utbildning för IR(A) eller EIR, för att nå den kompetensnivå som är nödvändig, och ii) genomgå en kompetenskontroll med godkänt resultat. (5) Om EIR-behörigheten inte har förlängts eller förnyats inom sju år från senaste giltighetsdatum, måste innehavaren även göra om teoriprovet för EIR i enlighet med FCL.615 b. (6) När det gäller EIR för flermotoriga flygplan måste kompetenskontrollen för förlängning eller förnyelse samt den skolflygning som krävs enligt punkt g.2 ii genomföras i ett flermotorigt flygplan. Om piloten även innehar en EIR för enmotoriga flygplan, ska denna kompetenskontroll även leda till förlängning eller förnyelse av EIR för enmotoriga flygplan. h) När sökanden till en EIR har genomfört instrumenttid under flygning under övervakning med en IRI(A) eller FI(A) som har befogenhet att tillhandahålla SV 7 SV

8 utbildning för IR eller EIR, får maximalt 5 respektive 6 timmar av detta tillgodoräknas mot de timmar som krävs enligt punkterna c.2 i och ii ovan. De 4 timmarnas utbildning i instrumentflygning i flermotoriga flygplan som krävs enligt punkt c.2 ii ovan får inte tillgodoräknas här. (1) För att det ska kunna fastställas hur många timmar som ska tillgodoräknas samt vilken utbildning som behövs ska den sökande genomföra ett inträdesprov vid ATO:n. (2) Slutförd utbildning i instrumentflygning som har tillhandahållits av en IRI(A) eller FI(A) ska dokumenteras i en särskild utbildningsjournal och undertecknas av instruktören. i) En sökande till en EIR som innehar ett PPL eller CPL enligt Del FCL samt en giltig IR(A) som utfärdats av ett tredjeland i enlighet med kraven i bilaga 1 till Chicagokonventionen får till fullo tillgodoräkna sig detta mot de utbildningskrav som anges ii punkt c ovan. För att EIR ska kunna utfärdas ska sökanden 1. bli godkänd på ett flygprov för EIR, 2. genom undantag från punkt d ovan under flygprovet uppvisa för kontrollanten att han/hon har uppnått en lämplig teoretisk kunskapsnivå inom luftfartsrätt, meteorologi samt planering och genomförande av flygningar (IR), 3. inneha minst 25 timmars erfarenhet av flygning enligt IFR som befälhavare på flygplan. Kapitel I Tilläggsbehörigheter 9. Följande punkt FCL.830 ska läggas till: FCL.830 Molnflygningsbehörighet för segelflygplan a) Innehavare av flygcertifikat som har befogenhet att flyga segelflygplan får endast flyga segelflygplan eller motordrivna segelflygplan, med undantag för turmotorsegelflygplan, i moln om de har molnflygningsbehörighet för segelflygplan. b) Sökande till en molnflygningsbehörighet ska ha genomfört minst timmar som befälhavare i segelflygplan eller motordrivna segelflygplan efter certifikatets utfärdande, 2. en utbildningskurs vid en ATO som omfattar i) teoriutbildning och ii) minst 2 timmars utbildningstid i dubbelkommando i segelflygplan eller motordrivna segelflygplan, där segelflygplanet kontrolleras med hjälp av enbart instrument, varav högst en timme får genomföras på turmotorsegelflygplan och 3. ett flygprov med en FE som är kvalificerad för detta. c) Innehavare av en EIR eller en IR(A) ska tillgodoräkna sig detta mot kravet i punkt b.2 i ovan. Genom undantag från punkt b.2 ii ska minst en timmes utbildningstid i dubbelkommando genomföras i segelflygplan eller motordrivna segelflygplan, med undantag för turmotorsegelflygplan, där segelflygplanet kontrolleras med hjälp av enbart instrument. SV 8 SV

9 d) Innehavare av en molnflygningsbehörighet får endast utöva sina befogenheter om de under de senaste 24 månaderna har genomfört minst 1 timmes flygtid eller 5 flygningar som befälhavare där de har utövat befogenheterna i molnflygningsbehörigheten, i segelflygplan eller motordrivna segelflygplan, med undantag för turmotorsegelflygplan. e) Innehavare av en molnflygningsbehörighet som inte uppfyller kraven under punkt d ska 1. genomföra en kompetenskontroll med en FE som är kvalificerad för detta innan de börjar utöva sina befogenheter igen eller 2. genomföra ytterligare flygtid eller flygningar enligt kraven i punkt d med en kvalificerad instruktör. f) Innehavare av en giltig EIR eller IR(A) ska till fullo tillgodoräkna sig detta mot kraven i punkt d. Kapitel J Instruktörer Sektion FCL.905.FI ska ändras på följande sätt: FCL.905.FI FI Befogenheter och krav En innehavare av en FI-behörighet har befogenhet att leda flygutbildning för utfärdande, förlängning eller förnyelse av f) en behörighet för bogsering,eller avancerad flygning eller, för FI(S), en molnflygningsbehörighet, förutsatt att dessa befogenheter innehas och att FI har uppvisat förmåga att leda utbildning för denna behörighet för en FI som är kvalificerad i enlighet med punkt i nedan. g) en EIR eller IR för lämplig kategori av luftfartyg, förutsatt att FI:n har (1) minst 200 timmars flygtid enligt IFR, varav upp till 50 timmar kan vara instrumenttid på marken i en FFS, FTD 2/3 eller FNPT II, Kapitel J Instruktörer Sektion FCL.905.TRI ska ändras på följande sätt: FCL.905.TRI TRI Befogenheter och krav En innehavare av en TRI-behörighet har befogenhet att undervisa för a) förlängning och förnyelse av EIR eller IR, förutsatt att TRI-innehavaren har en giltig IR,. [...] Kapitel J Instruktörer Sektion FCL.905.IRI ska ändras på följande sätt: FCL.905.IRI IRI Befogenheter och krav SV 9 SV

10 a) En innehavare av en IRI-behörighet har befogenhet att leda flygutbildning för utfärdande, förlängning och förnyelse av en EIR eller IR för tillämplig kategori av luftfartyg. Kapitel K Kontrollanter Sektion FCL.1005.FE ska ändras på följande sätt: FCL.1005.FE FE Befogenheter och krav a) FE(A). En FE för flygplan har befogenhet att förrätta (1). (4) ; 5. kompetenskontroller för förlängning och förnyelse av EIR, under förutsättning att FE har genomfört minst timmar som pilot på flygplan samt uppfyller kraven i FCL.1010.IRE a.2. d) FE(S). En FE för segelflygplan har befogenhet att förrätta (3) flygprov för utökning av SPL- eller LAPL(S)-befogenheterna till TMG, under förutsättning att kontrollanten har 300 timmars flygtid som pilot på segelflygplan eller motordrivna segelflygplan, varav 50 timmars flygutbildning på TMG., 4. flygprov och kompetenskontroller för molnflygningsbehörighet, under förutsättning att kontrollanten har minst 200 timmars flygtid som pilot på segelflygplan eller motordrivna segelflygplan, varav minst 5 timmar eller 25 flygningar med flygutbildning för molnflygningsbehörighet eller minst 10 timmars flygutbildning för EIR eller IR(A). Kapitel K Kontrollanter Sektion FCL.1005.TRE ska ändras på följande sätt: FCL.1005.TRETRE Befogenheter och krav a) TRE(A) och TRE(PL). En typkontrollant för flygplan eller vertikalstartande/- landande luftfartyg har befogenhet att förrätta (1); (2)kompetenskontroller för förlängning eller förnyelse av typbehörigheter, EIR och IR. Kapitel K Kontrollanter Sektion FCL.1005.CRE ska ändras på följande sätt: SV 10 SV

11 FCL.1005.CRE CRE Befogenheter En CRE har befogenhet att förrätta följande för enpilotsflygplan, med undantag för komplexa enpilotsflygplan med höga prestanda a); b)kompetenskontroller för (1) ; (2) förlängning och förnyelse av instrumentbehörigheter, under förutsättning att CRE:n uppfyller kraven i FCL.1010.IRE a. (3) förlängning och förnyelse av instrumentbehörigheter, under förutsättning att CRE:n har minst timmar som pilot på flygplan samt uppfyller kraven i FCL.1010.IRE a.2. Kapitel K Kontrollanter Sektion FCL.1005.IRE ska ändras på följande sätt: FCL.1005.IRE IRE Befogenheter En innehavare av en IRE-behörighet har befogenhet att förrätta flygprov för utfärdande samt kompetenskontroller för förlängning eller förnyelse av EIR eller IR. Tillägg 1 Tillgodoräknande av teorikunskaper 17. Punkt 4.1 i tillägg 1 till Del FCL ska ändras på följande sätt: 4. IR 4.1. En sökande till en IR eller EIR som har blivit godkänd på relevanta teoriprov för ett CPL för samma kategori av luftfartyg får tillgodoräkna sig detta mot kraven på teorikunskaper i följande ämnen Människans prestationsförmåga. Meteorologi. Tillägg 6 Modulkurser för instrumentbehörighet Sektion 2 Sektion A i tillägg 6 till Del FCL omnumreras som A.1 och sektion A.2 läggs till enligt följande: A.1.IR(A) Modulkurs för flygutbildning A.2. IR(A) Kompetensbaserad modulkurs för flygutbildning ALLMÄNT SV 11 SV

12 1. Syftet med den kompetensbaserade modulkursen för flygutbildning är att utbilda PPL- eller CPL-innehavare för instrumentbehörigheten med hänsyn till tidigare utbildning i instrumentflygning samt erfarenhet. Kursen är utformad för att ge den kompetensnivå som behövs för att flyga flygplan enligt IFR och IMC. Kursen ska bestå av utbildning i instrumentflygning som tillhandahålls av en IRI(A) eller FI(A) med befogenhet att tillhandahålla utbildning för IR kombinerat med flygutbildning inom en ATO. 2. En sökande till en sådan kompetensbaserad IR(A)-modulkurs ska inneha ett PPL(A) eller CPL(A). 3. Teorikursen ska avslutas inom 18 månader. Instrumentflygutbildningen och flygprovet ska genomföras innan giltighetstiden för de godkända teoriproven har löpt ut. 4. Kursen ska omfatta a) teoriutbildning som motsvarar kunskapsnivån för IR(A), b) utbildning i instrumentflygning. TEORIKUNSKAPER 5. En godkänd kompetensbaserad IR(A)-modulkurs ska omfatta minst 80 timmars teoriutbildning. Teorikursen får inbegripa datorbaserad utbildning och e-learninginslag. De minimikrav på klassrumsundervisning som fastställs i ORA.ATO.305 måste följas. FLYGUTBILDNING 6. Denna modulkurs för IR(A) är upplagd enligt en kompetensbaserad metod. Sökanden ska emellertid uppfylla nedanstående minimikrav. Tilläggsutbildning kan komma att krävas för att nödvändig kompetens ska kunna uppnås. a) En kompetensbaserad IR(A)-modulkurs för enmotoriga flygplan ska omfatta minst 40 timmars instrumenttid som elev, varav upp till 10 timmar kan utgöras av instrumenttid på marken i en FNPT I, eller upp till 25 timmar i en FFS eller FNPT II. Maximalt 5 timmar av instrumenttiden på marken som utförs i en FNPT II eller en FFS får genomföras i en FNPT I. i) När sökanden har ii) iii) A. genomfört utbildning i instrumentflygning som har tillhandahållits av IRI(A) eller FI(A) med befogenhet att tillhandahålla utbildning för IR eller B. tidigare flygtid enligt IFR som befälhavare på flygplan inom ramen för en behörighet som ger befogenhet att flyga enligt IFR och under IMC, får högst 30 av dessa timmar tillgodoräknas för de 40 timmarna. När sökanden har annan tidigare instrumenttid under flygning under övervakning än vad som anges i punkt a.i ovan, får högst 15 av dessa timmar tillgodoräknas mot 40-timmarskravet. Flygutbildningen ska omfatta minst 10 timmars instrumenttid under flygning under övervakning i ett flygplan vid en ATO. SV 12 SV

13 iv) Den sammanlagda instrumentutbildningstiden i dubbelkommando får inte understiga 25 timmar. b) En kompetensbaserad IR(A)-modulkurs för flermotoriga flygplan ska omfatta minst 45 timmars instrumenttid under övervakning, varav upp till 10 timmar kan utgöras av instrumenttid på marken i en FNPT I, eller upp till 30 timmar i en FFS eller FNPT II. Maximalt 5 timmar av instrumenttiden på marken som utförs i en FNPT II eller en FFS får genomföras i en FNPT I. i) När sökanden har ii) iii) iv) A. genomfört utbildning i instrumentflygning som har tillhandahållits av IRI(A) eller FI(A) med befogenhet att tillhandahålla utbildning för IR eller B. tidigare flygtid enligt IFR som befälhavare på flygplan inom ramen för en behörighet som ger befogenhet att flyga enligt IFR och under IMC, får högst 35 av dessa timmar tillgodoräknas för de 45 timmarna. När sökanden har annan tidigare instrumenttid under flygning under övervakning än vad som anges i punkt b.i ovan, får högst 15 av dessa timmar tillgodoräknas mot 45-timmarskravet. Flygutbildningen ska omfatta minst 10 timmars instrumenttid under flygning under övervakning i ett flermotorigt flygplan vid en ATO. Den sammanlagda instrumentutbildningstiden i dubbelkommando får inte understiga 25 timmar, varav minst 15 timmar ska genomföras i ett flermotorigt flygplan. c) För att det ska kunna fastställas hur många timmar som ska tillgodoräknas samt vilken utbildning som behövs ska den sökande genomföra ett inträdesprov vid ATO:n. d) Slutförd utbildning i instrumentflygning som har tillhandahållits av en IRI(A) eller FI(A) i enlighet med punkterna a.i eller b.i ovan ska dokumenteras i en särskild utbildningsjournal och undertecknas av instruktören. 7. Flygutbildningen för den kompetensbaserade IR(A)-modulkursen ska omfatta följande: a) Procedurer och manövrer för grundläggande instrumentflygning som ska omfatta minst i)grundläggande instrumentflygning utan externa visuella referenser, ii)horisontell flygning, iii)stigning, iv)plané, v)svängar i planflykt, stigning, plané, vi)instrumentprocedur, vii)branta svängar, viii)radionavigering, ix)återgång från ovanliga flyglägen, SV 13 SV

14 x)begränsad panel, xi)igenkännande och hävande av begynnande och full stall. b) Förfaranden före IFR-flygning, inbegripet användning av flyghandboken och av lämpliga dokument från flygtrafikledningen vid iordningställandet av IFRfärdplan. c) Förfaranden och manövrer vid IFR-verksamhet under normala och onormala förhållanden samt vid nödlägen, vilka minst ska innefatta i)övergång från visuell flygning till instrumentflygning vid start, ii)standardiserade utflygnings- och inflygningsförfaranden enligt IFR, iii)ifr-förfaranden under flygning på sträcka, iv)förfaranden vid väntlägen, v)instrumentinflygning till angivna minima, vi)förfaranden vid avbruten inflygning, vii)landning efter instrumentinflygning, inklusive cirkling, d) manövrer under flygning och särskilda flygkarakteristika, e) vid behov, framförande av ett flermotorigt flygplan i övningarna ovan, inbegripet i)framförande av flygplanet med hjälp enbart av instrument under ett simulerat motorbortfall, ii)under avstängning och återstart av motorn (den sistnämnda övningen ska genomföras på säker höjd, såvida den inte genomförs i en FFS eller FNPT II). 8. En sökande till den kompetensbaserade IR(A)-modulkursen som innehar ett PPL eller CPL enligt Del FCL samt en giltig IR(A) som utfärdats av ett tredjeland i enlighet med kraven i bilaga 1 till Chicagokonventionen får till fullo tillgodoräkna sig detta mot den utbildningskurs som anges i punkt 4 ovan. För att IR(A) ska kunna utfärdas ska sökanden a) bli godkänd på ett flygprov för IRA(a) i enlighet med tillägg 7, b) under flygprovet uppvisa för kontrollanten att han/hon har uppnått en lämplig teoretisk kunskapsnivå inom luftfartsrätt, meteorologi samt planering och genomförande av flygningar (IR) och c) inneha minst 50 timmars erfarenhet av flygning enligt IFR som befälhavare på flygplan. INTRÄDESPROV 9. Inträdesprovets innehåll och varaktighet ska fastställas av ATO:n på grundval av sökandens tidigare instrumenterfarenhet. FLERMOTORSBEHÖRIGHET 10. En innehavare av en IR(A) för enmotoriga flygplan som även innehar en typ- eller klassbehörighet för flermotoriga flygplan och som önskar få en första IR(A) för flermotoriga flygplan ska genomgå en kurs vid ATO:n som omfattar minst 5 timmars SV 14 SV

15 instrumentflygning under övervakning på flermotoriga flygplan, varav 3 timmar får vara i en FFS eller FNPT II, och ska genomgå ett flygprov. SV 15 SV

16 . Bilaga II (VILLKOR FÖR KONVERTERING AV EXISTERANDE NATIONELLA CERTIFIKAT OCH BEHÖRIGHETER FÖR FLYGPLAN OCH HELIKOPTRAR) till kommissionens förordning (EU) nr 1178/ Sektion A Flygplan i bilaga II ska ändras på följande sätt: 1. Flygcertifikat d) Uppfyller kraven i nedanstående tabell: Nationellt certifikat Totalt antal flygtimmar Eventuella ytterligare krav Ersättningscerti fikat enligt Del FCL samt villkor (i tillämpliga fall) Borttagande av villkor [..] [...] PPL/IR(A) 75 enligt IFR Mörkerbevis, om befogenheter för mörkerflygning inte ingår i instrumentbehö righeten PPL/IR(A) (IR begränsad till PPL) Uppvisa kunskaper om genomförande och planering av flygningar enligt FCL.615 b j) 20. Sektion B Helikopter i bilaga II ska ändras på följande sätt: 1. Flygcertifikat d) Uppfyller kraven i nedanstående tabell: Nationellt certifikat Totalt antal flygtimmar Eventuella ytterligare krav Ersättningscerti fikat enligt Del FCL samt villkor (i tillämpliga fall) Borttagande av villkor [..] [...] SV 16 SV

17 Nationellt certifikat Totalt antal flygtimmar Eventuella ytterligare krav Ersättningscerti fikat enligt Del FCL samt villkor (i tillämpliga fall) Borttagande av villkor PPL/IR(H) 75 enligt IFR Mörkerbevis, om befogenheter för mörkerflygning inte ingår i instrumentbehö righeten PPL/IR(H) (IR begränsad till PPL) Uppvisa kunskaper om genomförande och planering av flygningar enligt FCL.615 b o) [...] SV 17 SV

18 Bilaga III (VILLKOR FÖR GODTAGANDE AV CERTIFIKAT SOM HAR UTFÄRDATS AV ETT TREDJELAND ELLER PÅ ETT TREDJELANDS VÄGNAR) till kommissionens förordning (EU) nr 1178/ Sektion A Validering av certifikat ska ändras på följande sätt: Flygcertifikat för kommersiell flygtransport och andra yrkesverksamheter 3.När det gäller flygcertifikat för kommersiell flygtransport och andra yrkesverksamheter ska innehavaren uppfylla följande krav: b) c)uppvisa att han/hon har förvärvat språkkunskaper i engelska i enlighet med FCL.055. Flygcertifikat för icke-kommersiell verksamhet med instrumentbehörighet 4.När det gäller privatflygarcertifikat med instrumentbehörighet eller CPL- och ATPLcertifikat med instrumentbehörighet, för vilka piloten endast har för avsikt att utöva befogenheterna som privatflygare, ska innehavaren uppfylla följande krav: b) c) Uppvisa att han/hon har förvärvat språkkunskaper i engelska i enlighet med FCL.055. SV 18 SV

EIR. Kompetensbaserad utbildning, IR(A) OEB/OSD. Carola

EIR. Kompetensbaserad utbildning, IR(A) OEB/OSD. Carola EIR Kompetensbaserad utbildning, IR(A) OEB/OSD PI Carola EIR 245/2014 Sida 40 av 74 Konsoliderad version av PART(Del)-FCL Engelska Svenska 2014/022/R AMC FCL.825 En route IR (EIR) Sträckflygning enbart

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 9 januari 2014 (OR. en) 5075/14 ADD 1 AVIATION 5. FÖLJENOT från:

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 9 januari 2014 (OR. en) 5075/14 ADD 1 AVIATION 5. FÖLJENOT från: EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 9 januari 2014 (OR. en) 5075/14 ADD 1 AVIATION 5 FÖLJENOT från: mottagen den: 6 januari 2014 till: Ärende: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR / av den [ ]

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR / av den [ ] EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Utkast till Bryssel den C KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR / av den [ ] om tekniska krav och administrativa förfaranden i samband med icke-kommersiell flygdrift och

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 16 oktober 2013 (OR. en) 14827/13 AVIATION 181

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 16 oktober 2013 (OR. en) 14827/13 AVIATION 181 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 16 oktober 2013 (OR. en) 14827/13 AVIATION 181 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 19 september 2013 till: Rådets generalsekretariat Komm. dok. nr:

Läs mer

Nationella luftfartygs bemanning

Nationella luftfartygs bemanning utkast Luftfartsföreskrift 1 (8) Utfärdad: 11.4.2013 Träder i kraft: 12.4.2013 Rättsgrund: 60 i luftfartslagen (1194/2009) Giltighetstid: Tills vidare Ändringsinformation: Genom denna föreskrift upphävs

Läs mer

Kvalifikationer för flygning i instrumentväderförhållanden (IMC)

Kvalifikationer för flygning i instrumentväderförhållanden (IMC) Europeiska byrån för luftfartssäkerhet Direktoratet för regelarbete Yttrande nr 03/2013 Kvalifikationer för flygning i instrumentväderförhållanden (IMC) TILLHÖRANDE NPA/CRD 2011-16 RMT.0199 & RMT.0198

Läs mer

Utkast till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr /.. av den [ ] om personalkrav. (Text av betydelse för EES)

Utkast till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr /.. av den [ ] om personalkrav. (Text av betydelse för EES) REV 16.09.2011 SV 1 1 In accordance with Article 32 (1) of the Basic Regulation, the Agency provides for translations of its Opinions. These translations may be revised and updated from time to time, depending

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL);

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); beslutade den 15 mars 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap.

Läs mer

L 311. officiella tidning. Europeiska unionens. Lagstiftning. Icke-lagstiftningsakter. femtiofjärde årgången 25 november 2011.

L 311. officiella tidning. Europeiska unionens. Lagstiftning. Icke-lagstiftningsakter. femtiofjärde årgången 25 november 2011. Europeiska unionens officiella tidning ISSN 1977-0820 L 311 Svensk utgåva Lagstiftning femtiofjärde årgången 25 november 2011 Innehållsförteckning II Icke-lagstiftningsakter FÖRORDNINGAR Kommissionens

Läs mer

BEHÖRIGHET FÖR ULTRALÄTTFLYGINSTRUKTÖR

BEHÖRIGHET FÖR ULTRALÄTTFLYGINSTRUKTÖR LUO Föreskrift 1 (5) Utfärdad: 10.10.2014 Träder i kraft: 14.10.2014 Rättsgrund: Luftfartslagen (1194/2009) 45 Giltighetstid: tills vidare Genomförd EU-lagstiftning: - Ändringsuppgifter: Denna föreskrift

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den XXX [...](2012) XXX utkast BILAGA TILL EASA:S YTTRANDE 06/2012 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR / av den XXX om ändring av rådets förordning (EU) nr / om tekniska krav

Läs mer

Luftfartsstyrelsens författningssamling

Luftfartsstyrelsens författningssamling Luftfartsstyrelsens författningssamling Utgivare: Maria Melchersson Tell ISSN 1652-8956 Luftfartsstyrelsens föreskrifter om ändring i Luftfartsstyrelsens föreskrifter (LFS 2008:5) om segelflygarcertifikat;

Läs mer

För delegationerna bifogas dokument D042245/03.

För delegationerna bifogas dokument D042245/03. Europeiska unionens råd Bryssel den 11 december 2015 (OR. en) 15265/15 AVIATION 165 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen inkom den: 10 december 2015 till: Komm. dok. nr: D042245/03 Ärende: Rådets generalsekretariat

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis;

Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis; Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och ; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 2 förordningen (1994:1808)

Läs mer

CERTIFIKAT FÖR ULTRALÄTTFLYGARE

CERTIFIKAT FÖR ULTRALÄTTFLYGARE 1 (8) Utfärdad: 10.10.2014 Träder i kraft: 14.10.2014 Rättsgrund: Luftfartslagen (1194/2009) 45 Giltighetstid: tills vidare Genomförd EU-lagstiftning: - Ändringsuppgifter: Denna föreskrift från Trafiksäkerhetsverket

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om ömsesidigt erkännande, godkännande eller utbyte av utländskt certifikat eller behörighetsbevis;

Transportstyrelsens föreskrifter om ömsesidigt erkännande, godkännande eller utbyte av utländskt certifikat eller behörighetsbevis; Transportstyrelsens föreskrifter om ömsesidigt erkännande, godkännande eller utbyte av utländskt certifikat eller behörighetsbevis; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL);

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap. 5, 7

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat;

Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat; Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat; beslutade den 15 mars 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap. 5 och 5 kap. 1 luftfartsförordningen (2010:770). TSFS 2013:16

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat;

Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat; Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap. 5 luftfartsförordningen (2010:770). TSFS 2013:XX Utkom från

Läs mer

LUFTFARTSBESTÄMMELSE PEL M2-46 CERTIFIKAT FÖR MOTORSEGELFLVGARE

LUFTFARTSBESTÄMMELSE PEL M2-46 CERTIFIKAT FÖR MOTORSEGELFLVGARE .. LUFTFARTSBESTÄMMELSE PEL M2-46 ILMAILUHALLINTO LUFHARTSFÖAVAL T NI!\ GEN F NNISH C Vie AVIATIO All1r.:JRITY 5.5.2009 PB 186, 01531 VANDA, FINLAND, tel. 358 (0)9 4250 11, fax 358 (0)9 4250 2898 www.l

Läs mer

KLUBBREGLER FÖR HALMSTAD SEGELFLYGKLUBB

KLUBBREGLER FÖR HALMSTAD SEGELFLYGKLUBB Halmstads Segelflygklubb Styrelsen KLUBBREGLER FÖR HALMSTAD SEGELFLYGKLUBB Funktionskontrollflygning Funktionskontrollflygning ska utföras t.ex. efter en normal årstillsyn, mindre reparation, mm. Flygningen

Läs mer

För delegationerna bifogas kommissionens dokument D011451/03.

För delegationerna bifogas kommissionens dokument D011451/03. EUROPEISKA UIOES RÅD Bryssel den 15 juli 2011 (18.07) (OR. en) 12964/11 AVIATIO 189 FÖLJEOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 14 juli 2011 till: Rådets generalsekretariat Komm. dok. nr: D011451/03

Läs mer

Information till utbildningsorganisationer. Kontakt: Information 1 (7)

Information till utbildningsorganisationer. Kontakt: Information 1 (7) Information 1 (7) Datum Information till utbildningsorganisationer. Kontakt: flygutbildning@transportstyrelsen.se Information från sektionen för flygutbildning Sektionen för flygutbildning vill innan sommarsemestern

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den [ ]

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den [ ] SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Utkast till Bryssel den C KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den [ ] om tillämpningsföreskrifter för kvalificering av kabinbesättning som deltar i kommersiell

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska undersökningar m.m;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska undersökningar m.m; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska undersökningar m.m; beslutade den 15 mars 2013. Ändringar införda t.o.m. 2015:30. Den konsoliderade elektroniska utgåvan kan innehålla fel.

Läs mer

(Text av betydelse för EES)

(Text av betydelse för EES) L 301/22 18.11.2015 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/2066 av den 17 november 2015 om fastställande, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014, av minimikrav

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om certifikat för flygledare och flygledarelev (konsoliderad elektronisk utgåva);

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om certifikat för flygledare och flygledarelev (konsoliderad elektronisk utgåva); Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om certifikat för flygledare och flygledarelev (konsoliderad elektronisk utgåva); beslutade den 20 juli 2009. Ändringar införda t.o.m TSFS 2013:19. Den

Läs mer

LUFTFARTSBESTÄMMELSE PEL M2-41 CERTIFIKAT FÖR SEGELFLVGARE

LUFTFARTSBESTÄMMELSE PEL M2-41 CERTIFIKAT FÖR SEGELFLVGARE LUFTFARTSBESTÄMMELSE PEL M2-41 ILMAILUHALLINTO LUFHAATSFÖRVALTNI NGEN FINNISH CIVIL AW'IT!ON AUlHOfiiTY 20.12.2007 PB 186, 01531 VANDA, FINLAND, tel. 358 (0)9 4250 11, fax 358 (0)9 4250 2898 www.l uftfa

Läs mer

Luftfartsstyrelsens författningssamling

Luftfartsstyrelsens författningssamling Luftfartsstyrelsens författningssamling Utgivare: Lena Byström Möller ISSN 1652-8956 Luftfartsstyrelsens föreskrifter om flygning med hängglidare; Serie OPS Utkom från trycket den 28 juni 2007 beslutade

Läs mer

Dokumenttyp Beteckning Sida Konsekvensutredning LS 2007-3755 1(4)

Dokumenttyp Beteckning Sida Konsekvensutredning LS 2007-3755 1(4) Dokumenttyp Beteckning Sida Konsekvensutredning LS 2007-3755 1(4) Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Marie Fahlstedt, 011-415 23 03 2007-07-05 00.01 KONSEKVENSUTREDNING AV FÖRSLAG TILL INFÖRANDE

Läs mer

Uppfyllande av krav på minimibesättning vid ambulansflygning (HEMS) under mörker

Uppfyllande av krav på minimibesättning vid ambulansflygning (HEMS) under mörker Luftfartsanvisning 1 (7) Utfärdad: 10.3.2011 Träder i kraft: 18.3.2011 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Luftfartslagen (1194/2009) 69, luftfartsföreskrift OPS M3-14, punkt 2.1, JAR-OPS 3- bestämmelserna,

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utbildning till instruktör i avancerad flygning med flygplan, segelflyglärare och FB-instruktör;

Transportstyrelsens föreskrifter om utbildning till instruktör i avancerad flygning med flygplan, segelflyglärare och FB-instruktör; Transportstyrelsens föreskrifter om utbildning till instruktör i avancerad flygning med flygplan, segelflyglärare och FB-instruktör; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 4

Läs mer

Q Måste jag konvertera mitt S-cert. innan april 2015 när nu EASA medger en Opt-out tom april 2018?

Q Måste jag konvertera mitt S-cert. innan april 2015 när nu EASA medger en Opt-out tom april 2018? FAQ Allmänna frågor kring EASA FCL och konvertering av certifikat Q Måste jag konvertera mitt S-cert. innan april 2015 när nu EASA medger en Opt-out tom april 2018? A Segelflyget har för närvarande ett

Läs mer

Luftfartsstyrelsens föreskrifter om utbildning till instruktör i avancerad flygning med flygplan, segelflyglärare, UL-instruktör och FB-instruktör;

Luftfartsstyrelsens föreskrifter om utbildning till instruktör i avancerad flygning med flygplan, segelflyglärare, UL-instruktör och FB-instruktör; Sida 1 av 6 BCL BCL-C Rubrik Utbildning till instruktör i avancerad flygning med flygplan, segelflyglärare, UL-instruktör och FB-instruktör 2008:8 Serie PEL/FSTD Grund- LFS 2008:8 Ändring införd t o m

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 16.1.2015 L 10/19 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/57 av den 15 januari 2015 om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 792/2012 vad gäller reglerna för utformning av tillstånd,

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

Europeiska unionens officiella tidning. (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR L 146/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/879 av den 2 juni 2016 om fastställande, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

Läs mer

Proflight Nordic Utbildningar

Proflight Nordic Utbildningar Utbildningar Proflight Nordic Utbildningar... 2 PPL CPL... 2 Fjällflyg... 2 PPL-H (Private Pilot Licence)... 3 CPL-H (Comercial Pilot License)... 5 IR (Instrument rating, private)... 6 IR (Instrument rating,

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 9.6.2012 Europeiska unionens officiella tidning L 150/71 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 489/2012 av den 8 juni 2012 om tillämpningsföreskrifter för artikel 16 i Europaparlamentets och rådets

Läs mer

Certifikat för flygledarelever och flygledare

Certifikat för flygledarelever och flygledare 1 (5) Utfärdad: 29.1.2013 Träder i kraft: 1.2.2013 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Denna luftfartsföreskrift har utfärdats med stöd av 45, 46, 119 och 120 i luftfartslagen (1194/2009) med beaktande

Läs mer

Förslag till RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III till den tekniska utvecklingen

Förslag till RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III till den tekniska utvecklingen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.6.2011 KOM(2011) 377 slutlig 2011/0164 (NLE) Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 31 juli 2013 (1.8) (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 31 juli 2013 (1.8) (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 31 juli 2013 (1.8) (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 25 juli 2013 till: Rådets generalsekretariat Komm. dok. nr:

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 150/2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning

Rådets förordning (EG) nr 150/2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning Skatter m.m./tullfrihet m.m. 1 Rådets förordning (EG) nr 150/2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 2 september 2013 (3.9) (OR. en) 13245/13 DENLEG 100 DELACT 44

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 2 september 2013 (3.9) (OR. en) 13245/13 DENLEG 100 DELACT 44 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 2 september 2013 (3.9) (OR. en) 13245/13 DENLEG 100 DELACT 44 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 21 augusti 2013 till: Rådets generalsekretariat Komm.

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 3 maj 2016 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 3 maj 2016 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 3 maj 2016 (OR. en) 8540/16 DENLEG 34 AGRI 222 SAN 162 FÖLJENOT från: inkom den: 29 april 2016 till: Komm. dok. nr: D043783/02 Ärende: Europeiska kommissionen Rådets

Läs mer

***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT

***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT Europaparlamentet 204-209 Konsoliderat lagstiftningsdokument 2.9.207 EP-PE_TC-COD(206)0368 ***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 2 september 207 inför antagandet av

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.11.2011 KOM(2011) 710 slutlig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv

Läs mer

Luftfartsstyrelsens föreskrifter om certifikat för fri varmluftsballong och varmluftsskepp (FB);

Luftfartsstyrelsens föreskrifter om certifikat för fri varmluftsballong och varmluftsskepp (FB); Sida 1 av 9 BCL BCL-C Rubrik Certifikat för fri varmluftsballong och varmluftsskepp (FB) 2008:6 Serie PEL/FSTD Grund- LFS 2008:6 Ändring införd t o m LFS 2008:6 Bemyndigande 32, 44, 84 och 92 luftfartsförordningen

Läs mer

Regler / Examination

Regler / Examination Regler / Examination På gång i regelvärlden Under 2016-2017 96 st RMT Varav 16 är inom FCL En större översyn av FCL med fokus på att införa mer kompetensbaserad utbildning RMT.0188, FCL.002, NPA 2014-29

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 25.9.2003 KOM(2003) 566 slutlig 2003/222 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Begränsad radiotelefonistbehörighet och tillhörande språkkrav

Begränsad radiotelefonistbehörighet och tillhörande språkkrav 1 (6) Utfärdad: 14.11.2013 Rättsgrund: Träder i kraft: 29.11.2013 Giltighetstid: Tills vidare Luftfartslagen (1194/2009) 45, 78, 119 120 såsom 45, 119 120 ändrats genom lagen om ändring av luftfartslagen

Läs mer

Luftfartsstyrelsens författningssamling

Luftfartsstyrelsens författningssamling Luftfartsstyrelsens författningssamling Utgivare: Maria Melchersson Tell ISSN 1652-8956 Luftfartsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om flygskolor, certifikat, behörigheter och auktorisationer för

Läs mer

NYA EU-REGLER FÖR DIG SOM FLYGER

NYA EU-REGLER FÖR DIG SOM FLYGER NYA EU-REGLER FÖR DIG SOM FLYGER Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Bemannings- och behörighetsenheten Månad År Februari 2013 Version 1.0 2 (28) Nya EU-regler för dig som flyger införs i

Läs mer

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.4.2015 COM(2015) 168 final 2013/0273 (NLE) Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll

Läs mer

Tillämpningen av utsläppssteg på smalspåriga traktorer ***I

Tillämpningen av utsläppssteg på smalspåriga traktorer ***I P7_TA-PROV(20)045 Tillämpningen av utsläppssteg på smalspåriga traktorer ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 oktober 20 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.10.2013 C(2013) 6782 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 18.10.2013 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till

Läs mer

Bilaga 1 LFS 2008:31 JAR-FCL 2. Flygcertifikat (helikopter) Denna bilaga innehåller ändringar till och med JAA:s amendment 6

Bilaga 1 LFS 2008:31 JAR-FCL 2. Flygcertifikat (helikopter) Denna bilaga innehåller ändringar till och med JAA:s amendment 6 Bilaga 1 JAR-FCL 2 Flygcertifikat (helikopter) Denna bilaga innehåller ändringar till och med JAA:s amendment 6 Bilaga 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING JAR-FCL 2 FLYGCERTIFIKAT (HELIKOPTER) FÖRORD KONTROLLISTA

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.5.2014 COM(2014) 291 final 2014/0152 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av ett avtal mellan Europeiska unionen och

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 10 mars 2017 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 10 mars 2017 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 10 mars 2017 (OR. en) 7180/17 DENLEG 17 AGRI 131 SAN 95 FÖLJENOT från: inkom den: 9 mars 2017 till: Komm. dok. nr: D048363/04 Ärende: Europeiska kommissionen Rådets

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.11.2017 COM(2017) 640 final 2017/0282 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska antas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EESkommittén avseende

Läs mer

LUFTFARTSBESTÄMMELSE

LUFTFARTSBESTÄMMELSE LUFTFARTSBESTÄMMELSE PB 186, 01531 VANDA, FINLAND, tel. 358 (0)9 4250 11, fax 358 (0)9 4250 2898 TRG M1-7 ändring 1 5.5.2009 www.luftfartsforvaltningen.fi FLYGUTBILDNING INOM SPORTFLYGET Denna luftfartsbestämmelse

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.9.2017 COM(2017) 556 final 2017/0241 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om uppsägning av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Unionen Komorerna,

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 26 juli 2012 (OR. en) 12921/12 TRANS 256

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 26 juli 2012 (OR. en) 12921/12 TRANS 256 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 26 juli 2012 (OR. en) 12921/12 TRANS 256 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 25 juli 2012 till: Rådets generalsekretariat Komm. dok. nr: D 21370/02

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 18.10.2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.10.2013 C(2013) 6798 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 18.10.2013 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 4 maj 2017 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 4 maj 2017 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 4 maj 2017 (OR. en) 8782/17 DENLEG 37 AGRI 242 SAN 178 FÖLJENOT från: inkom den: 2 maj 2017 till: Komm. dok. nr: D050365/02 Ärende: Europeiska kommissionen Rådets generalsekretariat

Läs mer

Airline Transport Pilot License Trafikflygarutbildning Modulprogram för utbildning till JAA-certifikat CPL-A+IR-A SE/ME med ATPL-teori

Airline Transport Pilot License Trafikflygarutbildning Modulprogram för utbildning till JAA-certifikat CPL-A+IR-A SE/ME med ATPL-teori Airline Transport Pilot License Trafikflygarutbildning Modulprogram för utbildning till JAA-certifikat CPL-A+IR-A SE/ME med ATPL-teori Airways Flygutbildning AB bedriver auktoriserad luftfartsutbildning

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 8.7.2016 C(2016) 4172 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 8.7.2016 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1528/2007 om tillämpning

Läs mer

Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1

Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1 Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1 Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 577/2013 av den 28 juni 2013 om förlagan till identitetshandlingar för förflyttning av hundar, katter

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.8.2017 COM(2017) 425 final 2017/0191 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vad gäller förslag till Unece-handelsnormer

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Förenta nationernas konvention om öppenhet

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET RÅDET Bryssel den 14 juni 2016 (OR. en) 2015/0906 (COD) PE-CONS 22/16 JUR 214 INST 212 COUR 28 CODEC 644 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

För delegationerna bifogas dokument D043371/02.

För delegationerna bifogas dokument D043371/02. Europeiska unionens råd Bryssel den 18 mars 2016 (OR. en) 7253/16 ENV 177 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen inkom den: 17 mars 2016 till: Komm. dok. nr: D043371/02 Ärende: Rådets generalsekretariat

Läs mer

STOCKHOLM-SÖRMLANDS FLYGUTBILDNING

STOCKHOLM-SÖRMLANDS FLYGUTBILDNING STOCKHOLM-SÖRMLANDS FLYGUTBILDNING ÖSTRA SÖRMLANDS FLYGKLUBB INFORMATIONSPAKET PRIVATFLYGARCERTIFIKAT(PPL) Tilläggsutbildningar: Mörkerbevis Klassinflygning Sjö Klassinflygning TMG Bogserförartillstånd

Läs mer

Anställnings- och utbildningskrav samt godkännanden gällande luftfartsskydd

Anställnings- och utbildningskrav samt godkännanden gällande luftfartsskydd 1 (5) Utfärdad: 3.3.2015 Träder i kraft: 6.3.2015 Rättsgrund: Luftfartslagen (864/2014) 95 Giltighetstid: tills vidare Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 om gemensamma skyddsregler

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.9.2014 COM(2014) 518 final 2014/0238 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av ett partnerskapsavtal för hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken

Läs mer

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.3.2017 COM(2017) 111 final 2017/0047 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.1.2016 COM(2016) 17 final 2016/0006 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland om samarbete och ömsesidigt

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.12.2011 KOM(2011) 911 slutlig 2011/0447 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om medlemsstaternas förklaring om godtagande, i Europeiska unionens intresse, av Rysslands

Läs mer

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 30.11.2010 Europeiska unionens officiella tidning L 313/3 FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1103/2010 av den 29 november 2010 om fastställande, i enlighet med Europaparlamentets och rådets

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 6 september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 6 september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 6 september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 26 augusti 2010 till: Rådets generalsekretariat Ärende: Utkast till

Läs mer

Uwe CORSEPIUS, generalsekreterare för Europeiska unionens råd

Uwe CORSEPIUS, generalsekreterare för Europeiska unionens råd EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 17 juli 2013 (OR. en) 12488/13 DENLEG 85 SAN 281 FÖLJENOT från: mottagen den: 11 juli 2013 till: Komm. dok. nr: D027805/03 Ärende: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om tilldelning av tullkvoter för export av trä från Ryska federationen till Europeiska unionen

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om tilldelning av tullkvoter för export av trä från Ryska federationen till Europeiska unionen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.8.2012 COM(2012) 449 final 2012/0217 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om tilldelning av tullkvoter för export av trä från Ryska federationen

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om certifikat och behörigheter för flygmaskinister;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om certifikat och behörigheter för flygmaskinister; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om certifikat och behörigheter för flygmaskinister; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap. 5 luftfartsförordningen

Läs mer

Krav på språkkunskap inom luftfarten och bedömning av språkkunskap

Krav på språkkunskap inom luftfarten och bedömning av språkkunskap 1 (9) Utfärdad: 23.12.2016 Rättsgrund: Träder i kraft: 1.1.2017 Giltighetstid: Tills vidare Luftfartslagen (864/2014) 47 och 113 såsom 47 ändrats genom lagen om ändring av luftfartslagen (61/2016) Genomförd

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel 8.11.2006 KOM(2006) 667 slutlig 2006/0219 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om högsta konstruktiva hastighet och lastplattformar för

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om certifikat för flygledare och flygledarelev;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om certifikat för flygledare och flygledarelev; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om certifikat för flygledare och flygledarelev; beslutade den 20 juli 2009. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 30, 32 och 76 luftfartsförordningen

Läs mer

För delegationerna bifogas kommissionens dokument D021995/02.

För delegationerna bifogas kommissionens dokument D021995/02. EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 10 september 2012 (OR. en) 13470/12 DENLEG 79 AGRI 551 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 22 augusti 2012 till: Rådets generalsekretariat Komm. dok.

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.10.2016 COM(2016) 669 final 2016/0330 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av ett avtal i form av skriftväxling mellan

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.12.2015 COM(2015) 643 final 2015/0293 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kina om undantag från viseringskravet

Läs mer

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 284/2011 av den 22 mars 2011 om fastställande av särskilda villkor och närmare förfaranden för import av köksredskap

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT. Konsoliderat lagstiftningsdokument. 18 januari /0106(COD) PE2

EUROPAPARLAMENTET ***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT. Konsoliderat lagstiftningsdokument. 18 januari /0106(COD) PE2 EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Konsoliderat lagstiftningsdokument 18 januari 2000 1998/0106(COD) PE2 ***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid andra behandlingen den 18 januari 2000 inför antagandet

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 13 januari 2016 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 13 januari 2016 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 13 januari 2016 (OR. en) 5234/16 DENLEG 3 AGRI 10 SAN 8 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen inkom den: 12 januari 2016 till: Komm. dok. nr: D042509/03 Ärende: Rådets

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2003R1702 SV 28.12.2009 005.002 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1702/2003 av den 24 september

Läs mer

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den XXX

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den XXX EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den XXX SANCO/10667/2012 (POOL/G4/2012/10667/10667-EN.doc) D023049/06 [ ](2013) XXX draft KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den XXX om ändring av bilagorna till Europaparlamentets

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.7.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.7.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.7.2014 C(2014) 4580 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.7.2014 om villkorför klassificering utan provning av vissa obehandlade trägolv enligt

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Konsekvensutredning Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2013:14) om medicinska undersökningar m.m.

Konsekvensutredning Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2013:14) om medicinska undersökningar m.m. Konsekvensutredning 1 (8) Datum Handläggare Lennart Johansson Sjö- och luftfartsavdelningen Bemannings- och behörighetsenheten Sektionen för flygcertifikat Konsekvensutredning Ändringar i Transportstyrelsens

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 4 maj 2016 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 4 maj 2016 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 4 maj 2016 (OR. en) 8681/16 DENLEG 41 AGRI 240 SAN 173 FÖLJENOT från: inkom den: 4 maj 2016 till: Komm. dok. nr: D044599/02 Ärende: Europeiska kommissionen Rådets generalsekretariat

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2003R2042 SV 29.10.2008 003.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2042/2003 av den 20 november

Läs mer