Uppfyllande av krav på minimibesättning vid ambulansflygning (HEMS) under mörker

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppfyllande av krav på minimibesättning vid ambulansflygning (HEMS) under mörker"

Transkript

1 Luftfartsanvisning 1 (7) Utfärdad: Träder i kraft: Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Luftfartslagen (1194/2009) 69, luftfartsföreskrift OPS M3-14, punkt 2.1, JAR-OPS 3- bestämmelserna, tillägg 1 till JAR-OPS d), punkt (c)(iv)(b) Ändringsuppgifter: Tillämpningsområde: Kommersiell flygtransport med helikopter, ambulansflyg Uppfyllande av krav på minimibesättning vid ambulansflygning (HEMS) under mörker I denna luftfartsanvisning redogörs för ett alternativt sätt att ordna verksamheten så att Trafiksäkerhetsverket anser att kraven för ifrågavarande verksamhet uppfylls. Förfarandet enligt luftfartsanvisningen är inte det enda möjliga operativa förfarandet. Operatör som presenterar ett annat förfarande ska göra en säkerhetsredovisning och därigenom bevisa att man genom att handla i enlighet med det förfarande som presenterats uppnår en minst lika god flygsäkerhetsnivå som genom att iaktta förfarandet i enlighet med denna luftfartsanvisning. INNEHÅLL 1 KRAVEN I JAR-OPS AV TRAFIKSÄKERHETSVERKET GODKÄNDA SÄTT ATT ORDNA VERKSAMHETEN KRAVEN I JAR-OPS 3 Den grundregel för helikopterbesättningens sammansättning som anges i tillägg 1 till JAR-OPS (d) förutsätter att minimibesättningen vid ambulansflygning (HEMS) under mörker är två piloter. En pilot och en HEMS-besättningsmedlem (flygassistent) får emellertid användas inom särskilda geografiska områden som definieras av operatören i drifthandboken och som kan godtas av myndigheten och tar hänsyn till i JAR-OPS 3-bestämmelserna separat angivna omständigheter. 2 AV TRAFIKSÄKERHETSVERKET GODKÄNDA SÄTT ATT ORDNA VERKSAMHETEN Trafiksäkerhetsverket anser som godtagbart att en pilot och en HEMS-besättningsmedlem används som minimibesättning i helikopter vid ambulansflygning under mörker, då verksamheten ordnas i enlighet med de procedurer som publiceras i denna luftfartsanvisning och framgår av drifthandboken. Syftet med procedurerna är ytterligare att säkerställa kompetensen avseende besättningssamarbete (CRM) och förmågan att handla i händelse av att man oväntat hamnar under instrumentväderförhållanden (IMC). I punkt angående pilotens kompetens har gällande instrumentbehörighet fastställts som en inledande förutsättning för att myndigheten kan anse proceduren som godtagbar. Trafiksäkerhetsverkets syfte är emellertid att gällande instrumentbehörighet inte längre krävs Liikenteen turvallisuusvirasto Trafiksäkerhetsverket Finnish Transport Safety Agency Hakaniemenranta/Hagnäskajen 6, PL/PB/P.O. Box 320, Helsinki/Helsingfors, Finland. Puh./Tfn/Tel (0) , fax +358 (0) Y-tunnus/FO-nummer/ Business ID:

2 Luftfartsanvisning 2 (7) efter det inledande skedet, då operatören har erhållit erfarenhet av verksamheten, såvida vissa förutsättningar uppfylls. I punkt Medicinsk lämplighet, beaktas de bestämmelser om fysiska och psykiska kvalifikationer hos s.k. teknisk besättningsmedlem som utarbetats av Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (EASA), vilka enligt nuvarande uppgifter träder i kraft år 2012 och då gäller samtliga medlemmar av den tekniska besättningen. Vid förfarande i enlighet med denna luftfartsanvisning tillämpar Trafiksäkerhetsverket föreskrifterna i punkt före inträdet av EASA:s bestämmelser endast på nya HEMS-besättningsmedlemmar och förutsätter för deras del iakttagande av de nyaste versionerna av EASA:s bestämmelser. Trafiksäkerhetsverket bedömer på nytt ändamålsenligheten av de procedurer som nu publiceras, när man erhållit mer erfarenhet av användningen av en helikopterbesättning bestående av en pilot och en HEMS-besättningsmedlem. 3 PROCEDURER SOM GODTAS AV TRAFIKSÄKERHETSVERKET VID ANVÄNDNING AV EN PILOT OCH EN HEMS-BESÄTTNINGSMEDLEM VID AMBULANSFLYGNING UNDER MÖRKER [referens: tillägg 1 till JAR-OPS 3.005(d), punkt (c)(3)(iv)(b)] 3.1 Tillräcklig markreferens Det geografiska HEMS-verksamhetsområdet ska vara godkänt av Trafiksäkerhetsverket och framgå av drifthandboken. Operatören ansvarar för att markreferenserna inom HEMS-verksamhetsområdet är tillräckliga för en säker VFR-flygning utan användning av NVIS, och tar hänsyn till detta i anvisningarna i drifthandboken. 3.2 Uppföljning av flygning under HEMS-uppdrag Operatören ska ha möjlighet att vara i kontakt med helikoptern inom hela HEMS-verksamhetsområdet. Flygningen ska kunna följas upp i realtid under hela den tid som HEMS-uppdraget pågår. 3.3 Tillförlitlighet av meteorologisk tjänst Operatören ska i drifthandboken uppge de väderinformationskällor som denna anser vara tillförlitliga och eventuella begränsningar i anslutning till dem. 3.4 Minimiutrustning för helikopter vid HEMS-verksamhet och minimiutrustningslista Helikoptern ska ha den utrustning som krävs för IFR-flygning med en pilot, stabilitetssystem, autopilot som kontrollerar luftfarkosten i alla tre axlar samt som tilläggsutrustning ändamålsenligt digitalt kartsystem (Moving Map) som helikoptertillverkaren eller anläggningens tillverkare godkänt för aktuell helikoptertyp. Databasen i anordningen ska vara ajour. Under mörker (definition av mörker: se luftfartsföreskrift OPS M1-1, Lentosäännöt ) och alltid under sådan tid då mörker råder på flygrutten enligt Tieteen tietotekniikan keskus Oy:s grafiska kalender (http://www.csc.fi/csc/julkaisut/graafinenallakka), ska helikoptern vara utrustad med system för ljusförstärkning under mörker (NVIS) som både piloten och flygassistenten har tillgång till samt den utrustning som systemet förutsätter. Verksamheten får likväl fortgå under 3 dygn efter att det NVIS som flygassistenten använder har fått ett fel, om operatören har upprättat anvisningar för tillfällig verksamhet utan NVIS.

3 Luftfartsanvisning 3 (7) I helikopterns minimiutrustningslista ska de föreskrifter som presenteras i denna luftfartsanvisning beaktas. 3.5 Kontinuitet i ett besättningskoncept Operatören ska förordna att man vid HEMS-verksamhet under mörker i stället för en besättningssammansättning med två piloter endast får använda en besättningssammansättning med en pilot och en HEMS-besättningsmedlem i enlighet med denna luftfartsanvisning. Förutom i vissa undantagsfall, för vilka redogörs i JAA:s publikation ACJ to Appendix 1 to JAR- OPS 3.005(d), subparagraph (c)(3)(iv), HEMS crew member punkterna 3a c, ska en HEMSbesättningsmedlem under flygning alltid befinna sig i framsätet (biträdande pilotens plats). 3.6 Kvalifikationer för besättning Tilläggsbestämmelser för pilot Grundläggande utbildning Under de 24 månader som följer efter att denna luftfartsanvisning har trätt i kraft eller, om HEMS-verksamheten inleds senare än vid tidpunkten för när denna luftfartsanvisning träder i kraft, under 24 månader räknat från det att HEMS-verksamheten inletts, ska operatören säkerställa att alla piloter som utför HEMS-flygningar har gällande instrumentbehörighet för den helikoptertyp som används. Efter ovan nämnda tidsperiod på 24 månader kan Trafiksäkerhetsverket på motiverad framställan också anse som godtagbart ett arrangemang där en pilot som utför HEMS-flygningar inte har gällande instrumentbehörighet. För detta ska operatören göra en säkerhetsredovisning beträffande sin HEMS-verksamhet och i redovisningen bevisa att man vid förfarande i enlighet med förslaget utan pilotens gällande instrumentbehörighet bibehåller förmågan att handla, om man oväntat hamnar under instrumentväderförhållanden. Dessutom ska piloten ha genomfört utbildning i besättningssamarbete (CRM) enligt principerna i de gemensamma luftfartsbestämmelserna JAR-FCL 2, Flygcertifikat (Helikopter), punkt (d), vilken emellertid ska genomföras så att HEMS-besättningsmedlemmen inte använder manöverorgan. I utbildningen ska ingå minst 20 timmar markbunden undervisning och 15 timmar flygträning med en anläggning av FTD3 MCC- eller FFS-nivå motsvarande den typ av helikopter som operatören använder och till vilken operatören har användargodkännande. Ovan avsedda utbildning ska ordnas så att besättningen består av en pilot och en HEMSbesättningsmedlem. Instruktören ska ha rättigheter som typinstruktör för den helikoptertyp som används och minst 500 timmars erfarenhet av flygning i flerpilotsverksamhet eller verksamhet med en pilot och en HEMS-besättningsmedlem och där man använder godkända CRMprocedurer. Vid flygträningen ska operatörens operativa procedurer för normal VFR- och IFR-verksamhet samt nödsituationer användas. Piloten ska uppfylla kraven beträffande teoretisk och praktisk förtrogenhet med system för ljusförstärkning under mörker (NVIS), vilka presenteras i luftfartsanvisning OPS T4-2, Användning av system för ljusförstärkning under mörker (NVIS) vid kommersiell flygtransport med helikopter vid VFR-flygningar under mörker.

4 Luftfartsanvisning 4 (7) Repetitionsutbildning Pilotens repetitionsutbildning ska ordnas i enlighet med JAR-OPS 3-bestämmelserna och uppfylla följande särskilda krav: För upprätthållande av IFR- och CRM-kunskaper ska piloten genomgå minst 6 timmar repetitionsutbildning var 6:e månad med en anläggning av FTD3 MCC- eller FFS-nivå motsvarande den typ av helikopter som operatören använder och till vilken operatören har användargodkännande, eller om en sådan anläggning inte finns, med den helikoptertyp som används. Av detta ska minst 4 timmar vara instrumenttid. Giltighetstiden för denna utbildning är 6 månader efter utgången av den kalendermånad under vilken den erhållits. Om utbildningen har erhållits inom den sista kalendermånaden av giltighetstiden för föregående utbildning, ska giltighetstiden utsträckas från utfärdandedatumet till 6 kalendermånader efter utgången av den föregående utbildningen. Ovan avsedda repetitionsutbildning ska ordnas så att besättningen består av en pilot och en HEMS-besättningsmedlem. Vid flygträningen ska operatörens operativa procedurer för normal VFR- och IFR-verksamhet samt nödsituationer användas. Instruktören ska ha rättigheter som typinstruktör för den helikoptertyp som används och minst 500 timmars erfarenhet av flygning i flerpilotsverksamhet eller verksamhet med en pilot och en HEMS-besättningsmedlem och där man använder godkända CRM-procedurer. Vad som sagts ovan ersätter föreskriften enligt JAR-OPS 3 angående aktuell flygerfarenhet hos piloter som utför HEMS-flygningar [tillägg 1till JAR-OPS (d), punkt (c)(3)(iii)] Övningar Utöver vad som anges i punkt ska piloten under de senaste 6 månaderna ha utfört följande övningar: a) minst 4 timmar övningsflygning med anordning av FTD3 MCC- eller FFC-nivå motsvarande den helikoptertyp som används och för vilken operatören har användargodkännande, eller b) minst 12 instrumentinflygningar med den helikoptertyp som används. Övningarna ska utföras med operatörens operativa procedurer för normal VFR- och IFRverksamhet, och flygbesättningen ska bestå av en pilot och en HEMS-besättningsmedlem. Operatören ska säkerställa att övningarna förläggs ändamålsenligt med tanke på upprätthållandet av IFR- och CRM-kunskaperna, med hänsyn till den repetitionsutbildning som avses i punkt Av drifthandboken ska framgå hur övningarna genomförs och de ska registreras i dokumentationen av repetitionsutbildningen Tilläggsbestämmelser gällande HEMS-besättningsmedlem Teoretisk grundläggande utbildning HEMS-besättningsmedlem ska ges teoretisk grundläggande utbildning i följande ämnen (antalet lektioner är riktgivande): - Luftfartslagen, trafikregler för luftfart, VFR- och IFR-flygförfaranden, flygtrafikledningstjänst och flygplatser: 9,5 lektioner - Allmän flygteori: 7 lektioner

5 Luftfartsanvisning 5 (7) - Allmän förtrogenhet med helikoptrarnas konstruktion, motorer, system och helikopterns luftvärdighet: 18 lektioner - Helikopterns massa, balans och prestanda: 3,5 lektioner - Människans förutsättningar och begränsningar: 3,5 lektioner - Meteorologi: 9,5 lektioner - Flygnavigation vid praktisk VFR- och IFR-verksamhet: 13 lektioner - Färdplanering: 5 lektioner - Flygförberedelser och verksamhet under flygningen: 2,5 lektioner - Kommunikation: 7,5 lektioner - Allmän flygsäkerhet vid helikopterverksamhet. 2,5 lektioner - Teoriprov: 1 lektion. Den personal som ger utbildningen ska ha behövlig kompetens för uppgiften HEMS-besättningsmedlemmen ska uppfylla kraven beträffande teoretisk och praktisk förtrogenhet med system för ljusförstärkning under mörker (NVIS), vilka presenteras i luftfartsanvisning OPS T4-2, Användning av system för ljusförstärkning under mörker (NVIS) vid kommersiell flygtransport med helikopter vid VFR-flygningar under mörker Utbildning i besättningssamarbete (CRM) HEMS-besättningsmedlemmen ska ha genomfört utbildning i besättningssamarbete (CRM) enligt principerna i de gemensamma luftfartsbestämmelserna JAR-FCL 2, Flygcertifikat (Helikopter), punkt (d), vilken emellertid ska genomföras så att HEMS-besättningsmedlemmen inte använder manöverorgan. I utbildningen ska ingå minst 20 timmar markbunden undervisning och 15 timmar flygträning med en anläggning av FTD3 MCC- eller FFS-nivå motsvarande den typ av helikopter som operatören använder och till vilken operatören har användargodkännande. Vid flygträningen ska operatörens operativa procedurer för normal VFR- och IFR-verksamhet samt nödsituationer användas. Ovan avsedda utbildning ska ordnas så att besättningen består av en pilot och en HEMSbesättningsmedlem. Instruktören ska ha rättigheter som typinstruktör för den helikoptertyp som används och minst 500 timmars erfarenhet av flygning i flerpilotsverksamhet eller verksamhet med en pilot och en HEMS-besättningsmedlem och där man använder godkända CRMprocedurer Familjaritetsflygningar HEMS-besättningsmedlemmen ska genomföra familjaritetsflygningar under mörker i egenskap av observatör, vars sammanlagda flygtid är minst 5 timmar Repetitionsutbildning HEMS-besättningsmedlem ska genomgå repetitionsutbildning på så sätt att man uppfyller JAR- OPS 3-föreskrifterna om repetitionsutbildning för pilot samt följande särskilda krav: För upprätthållande av IFR- och CRM-kunskaper ska HEMS-besättningsmedlemmen genomgå minst 6 timmar repetitionsutbildning var 6:e månad med en anläggning av FTD3 MCC- eller FFS-nivå motsvarande den typ av helikopter som operatören använder och till vilken operatören har användargodkännande, eller om en sådan anläggning inte finns, med den helikoptertyp som används. Av detta ska minst 4 timmar vara instrumenttid. Giltighetstiden för denna ut-

6 Luftfartsanvisning 6 (7) bildning är 6 månader efter utgången av den kalendermånad under vilken den erhållits. Om utbildningen har erhållits inom den sista kalendermånaden av giltighetstiden för föregående utbildning, ska giltighetstiden utsträckas från utfärdandedatumet till 6 kalendermånader efter utgången av den föregående utbildningen. Ovan avsedda repetitionsutbildning ska ordnas så att besättningen består av en pilot och en HEMS-besättningsmedlem. Vid flygträningen ska operatörens operativa procedurer för normal VFR- och IFR-verksamhet samt nödsituationer användas. Instruktören ska ha rättigheter som typinstruktör för den helikoptertyp som används och minst 500 timmars erfarenhet av flygning i flerpilotsverksamhet eller verksamhet med en pilot och en HEMS-besättningsmedlem och där man använder godkända CRM-procedurer Övningar Utöver vad som anges i punkt ska HEMS-besättningsmedlemmen under de senaste 6 månaderna ha utfört följande övningar: a) minst 4 timmar övningsflygning med anordning av FTD3 MCC- eller FFC-nivå motsvarande den helikoptertyp som används och för vilken operatören har användargodkännande, eller b) minst 12 instrumentinflygningar med den helikoptertyp som används. Övningarna ska utföras med operatörens operativa procedurer för normal VFR- och IFRverksamhet, och flygbesättningen ska bestå av en pilot och en HEMS-besättningsmedlem. Operatören ska säkerställa att övningarna förläggs ändamålsenligt med tanke på upprätthållandet av IFR- och CRM-kunskaperna, med hänsyn till den repetitionsutbildning som avses i punkt Av drifthandboken ska framgå hur övningarna genomförs och de ska registreras i dokumentationen av repetitionsutbildningen Medicinsk lämplighet HEMS-besättningsmedlemmen ska genomgå en första läkarundersökning eller bedömning av medicinsk lämplighet och eventuell förnyad bedömning före påbörjande av arbetsuppgifterna HEMS-besättningsmedlemmen ska uppfylla följande krav: a) allmänt gott hälsotillstånd b) inga fysiska eller psykiska sjukdomar, som kan leda till förlust av handlingsförmågan eller till att besättningsmedlemmen inte kan utföra sina arbetsuppgifter c) normala hjärt- och lungfunktioner d) normalt centralt nervsystem e) tillfredsställande synskärpa (6/9 med eller utan glasögon) f) tillfredsställande hörsel g) normala funktioner i öron, näsa och hals En bedömning av medicinsk lämplighet eller förnyad bedömning utförs av en läkare som har tillräckligt ingående uppgifter om bästa praxis inom flygmedicin och sökandens tidigare hälsotillstånd. Ett intyg om uppfyllande av medicinska kraven för klass 2 som utfärdats av flygläkare räcker som bevis på i punkt avsedd medicinsk lämplighet.

7 Luftfartsanvisning 7 (7) Bedömningen av den medicinska lämpligheten är giltig på det sätt som fastställts angående giltighetstiden för medicinskt intyg av klass Operatören ska föra bok över HEMS-besättningsmedlemmens medicinska lämplighet. 3.7 Operativa procedurer Operatören ska ha operativa procedurer för användning av NVIS i enlighet med föreskrifterna i luftfartsanvisning OPS T4-2, Användning av system för ljusförstärkning under mörker (NVIS) vid kommersiell flygtransport med helikopter vid VFR-flygningar under mörker, under mörker och alltid under sådan tid då mörker råder på flygrutten enligt Tieteen tietotekniikan keskus Oy:s grafiska kalender (http://www.csc.fi/csc/julkaisut/graafinenallakka). 3.8 Väderminima Väderminima motsvarar VFR-minima i enlighet med JAR-OPS 3-bestämmelserna. 3.9 Överväganden beroende på särskilda lokala förhållanden Operatören fastställer de särskilda lokala förhållandena för verksamhetsområdet för respektive bas för HEMS-verksamhet och bestämmer om den utbildning som de förutsätter.

Anställnings- och utbildningskrav samt godkännanden gällande luftfartsskydd

Anställnings- och utbildningskrav samt godkännanden gällande luftfartsskydd 1 (5) Utfärdad: 3.3.2015 Träder i kraft: 6.3.2015 Rättsgrund: Luftfartslagen (864/2014) 95 Giltighetstid: tills vidare Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 om gemensamma skyddsregler

Läs mer

Bilaga 1 LFS 2008:31 JAR-FCL 2. Flygcertifikat (helikopter) Denna bilaga innehåller ändringar till och med JAA:s amendment 6

Bilaga 1 LFS 2008:31 JAR-FCL 2. Flygcertifikat (helikopter) Denna bilaga innehåller ändringar till och med JAA:s amendment 6 Bilaga 1 JAR-FCL 2 Flygcertifikat (helikopter) Denna bilaga innehåller ändringar till och med JAA:s amendment 6 Bilaga 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING JAR-FCL 2 FLYGCERTIFIKAT (HELIKOPTER) FÖRORD KONTROLLISTA

Läs mer

TSFS 2014:87 LUFTFART. Serie SEC

TSFS 2014:87 LUFTFART. Serie SEC LUFTFART Serie SEC Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2014:18) om säkerhetsprövning, kompetenskrav samt certifiering av instruktörer och validerare luftfartsskydd

Läs mer

FLYGTENDENSER 02/2014

FLYGTENDENSER 02/2014 FLYGTENDENSER S TAT I S T I K, A N A LY S O C H I N F O R M AT I O N F R Å N T R A N S P O RT S T Y R E L S E N 02/2014 TEMA UTBILDNING Den civila luftfarten består av ett antal olika segment och genom

Läs mer

Utkast till KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR / av den [ ]

Utkast till KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR / av den [ ] EUROPEISKA KOMMISSIONEN Utkast till Bryssel den C KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR / av den [ ] om krav och administrativa förfaranden för flygplatser i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11) om medicintekniska

Läs mer

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om erkännande av yrkeskvalifikationer och vissa lagar som har samband med den

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om erkännande av yrkeskvalifikationer och vissa lagar som har samband med den Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om erkännande av yrkeskvalifikationer och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Syftet med propositionen är

Läs mer

Utveckling av rättsskyddssystemet vid offentlig upphandling Arbetsgruppens slutbetänkande. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 6/2010

Utveckling av rättsskyddssystemet vid offentlig upphandling Arbetsgruppens slutbetänkande. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 6/2010 1.2. 2010 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Utveckling av rättsskyddssystemet vid offentlig upphandling Arbetsgruppens slutbetänkande Ordförande Pekka Nurmi Sekreterare Johanna

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Innehåll. 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7

Innehåll. 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 Innehåll 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 2 Författningsförslag... 9 2.1 Förslag till lag om behörighet för lokförare...9 1 kap. Allmänna bestämmelser...9 2 kap. Förarbehörighet...11 3 kap. Utbildning,

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Läkemedelsverkets föreskrifter om kliniska läkemedelsprövningar på människor; beslutade den 29

Läs mer

Lagreglerna och Bokföringsnämndens allmänna råd är tillämpliga för samtliga bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen.

Lagreglerna och Bokföringsnämndens allmänna råd är tillämpliga för samtliga bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen. Introduktion Löpande bokföring Vägledningen och dess innehåll Bokföringsnämnden har i denna vägledning samlat bokföringslagens bestämmelser och nämndens allmänna råd om löpande bokföring (BFNAR 2001:2),

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:11) om ackreditering av organ som certifierar personer Ändring införd t.o.m.

Läs mer

Allmänna villkor för transport av passagerare och bagage. Senast reviderad 2014-02-11

Allmänna villkor för transport av passagerare och bagage. Senast reviderad 2014-02-11 Allmänna villkor för transport av passagerare och bagage Senast reviderad 2014-02-11 Senast reviderad 2014-02-11 Sida 2/27 INNEHÅLL 1. Definitioner... 3 2. Tillämplighet... 5 3. Biljetter... 6 4. Återlösen

Läs mer

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Arbetsmiljöverkets författningssamling ARBETSMILJÖ AFS 2006:4 VERKET Användning av arbetsutrustning (Ändringar gjorda t.o.m. 16 november 2010) Arbetsmiljöverkets författningssamling Användning av Arbetsutrustning Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Läs mer

Ansökan om tillstånd till ett tullförfarande med ekonomisk verkan/ till användning för särskilda ändamål. (Fyll i företagets namn och postadress)

Ansökan om tillstånd till ett tullförfarande med ekonomisk verkan/ till användning för särskilda ändamål. (Fyll i företagets namn och postadress) Europeiska gemenskapen Ansökan om tillstånd till ett tullförfarande med ekonomisk verkan/ till användning för särskilda ändamål Observera! Se anvisningar om hur formuläret ska fyllas i. (Fälten 1-17 utgör

Läs mer

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning Myndighetens syn på tillträde till utbildning 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-05-2 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på tillträde

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om brottsbekämpning inom Tullen och till vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att det stiftas en ny

Läs mer

KRAV PÅ BEHÖRIGHET HOS TEKNISK PERSONAL INOM SÖL-OMRÅDET INOM MILITÄR LUFTFART

KRAV PÅ BEHÖRIGHET HOS TEKNISK PERSONAL INOM SÖL-OMRÅDET INOM MILITÄR LUFTFART SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ MYNDIGHETSENHETEN FÖR MILITÄR LUFTFART SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITÄR LUFTFARTSFÖRESKRIFT SIM-He-lv-002 version A, ändring 0 19.12.2008 PB 30, FI-41161 TIKKAKOSKI, FINLAND,

Läs mer

RP 10/2015 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 10/2015 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om luftfart med Vietnam och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om förarexamensverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om förarexamensverksamhet

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter för in vitro diagnostik; LVFS 2001:7 Utkom

Läs mer

Sanktionsavgifter - Bygg

Sanktionsavgifter - Bygg Sanktionsavgifter - Bygg Aktuella frågeställningar om sanktionsavgifter inom byggbranschen Den 1 juli 2014 och den 1 januari 2015 införs nya sanktionsavgifter i vissa föreskrifter som berör dig som jobbar

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om återlämnande av kulturföremål som olagligt förts bort från territoriet för en medlemsstat i Europeiska unionen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf NÄTTJÄNSTVILLKOR NTV 2010 Innehåll: A. Allmänt, ingående av nätavtal, förutsättningar för och påbörjande av tjänsten B. Mätning, fakturering och avbrytande C.

Läs mer

SKEPPSBRON SKATT NEA-RAPPORT NYHETER I DET ANDRA FAKTURERINGSDIREKTIVET FEBRUARI 2011

SKEPPSBRON SKATT NEA-RAPPORT NYHETER I DET ANDRA FAKTURERINGSDIREKTIVET FEBRUARI 2011 1 NEA-RAPPORT NYHETER I DET ANDRA FAKTURERINGSDIREKTIVET FEBRUARI 2011 2 INNEHÅLL INLEDNING...3 ELEKTRONISK FAKTURERING...3 VAD UTGÖR EN ELEKTRONISK FAKTURA?...3 GODKÄNNADE AV ELEKTRONISK FAKTURERING...4

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om fysiskt skydd av kärntekniska

Läs mer

URA. Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för. anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands. Centrala avtal 2007:1 2007-10-01

URA. Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för. anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands. Centrala avtal 2007:1 2007-10-01 URA Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands Centrala avtal 2007:1 2007-10-01 Ersätter cirkulär 2003:A2 Utgiven av Arbetsgivarverket 2007 Produktion &

Läs mer