Krav på språkkunskap inom luftfarten och bedömning av språkkunskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Krav på språkkunskap inom luftfarten och bedömning av språkkunskap"

Transkript

1 1 (9) Utfärdad: Rättsgrund: Träder i kraft: Giltighetstid: Tills vidare Luftfartslagen (864/2014) 47 och 113 såsom 47 ändrats genom lagen om ändring av luftfartslagen (61/2016) Genomförd EU-lagstiftning: - Ändringsuppgifter: Med denna föreskrift upphävs Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter PEL M2-91, Krav gällande språkkontrollanter och språkprov (TRAFI/14435/ /2013) och, Begränsad radiotelefonistbehörighet och tillhörande språkkrav (TRAFI/14439/ /2013), utfärdade Krav på språkkunskap inom luftfarten och bedömning av språkkunskap INNEHÅLL 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE DEFINITIONER RÄTTIGHETER OCH BEGRÄNSNINGAR BEVILJANDE AV RADIOTELEFONISTBEHÖRIGHET OCH SPRÅKBEHÖRIGHETSTILLÄGG UPPVISNING AV SPRÅKKUNSKAPER Allmänna krav Språkbehörighetstillägg för finska Språkbehörighetstillägg för engelska BEDÖMNING AV SPRÅKKUNSKAPER Allmänna krav Anordnande av språkprov eller språkkunskapskontroll och innehållet i dem GILTIGHETSTID, FÖRLÄNGNING OCH FÖRNYELSE AV SPRÅKBEHÖRIGHETSTILLÄGG Språkbehörighetstilläggets giltighetstid Första språkbehörighetstillägg Förlängning av språkbehörighetstilläggets giltighet Förnyelse av språkbehörighetstillägg KRAV FÖR SPRÅKKONTROLLANTER RÄTTIGHETER FÖR AUKTORISERADE SPRÅKKONTROLLANTER OCH BEGRÄNSNINGAR AV DESSA Rättigheter Begränsningar GILTIGHETEN FÖR SPRÅKKONTROLLANTENS AUKTORISATION Giltighetstid Förlängning av giltighetstiden Förnyelse SPRÅKKONTROLLANTERNAS JÄVIGHET... 8 Bilaga 1: BEDÖMNING AV SPRÅKKUNSKAP... 9 Trafiksäkerhetsverket PB 320, Helsingfors tfn , fax FO-nummer

2 2 (9) 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Denna föreskrift gäller innehavare av flygcertifikat för flygplan och helikopter 1 samt flygledarelever, flygledare och AFIS-personal. I den föreskrivs även om bedömning av språkkunskap, språkprovens innehåll och krav gällande språkkontrollanter. 1.2 Föreskriften tillämpas på de innehavare av segelflyg-, ballong-, ultralätt- och autogiroflygarcertifikat som vill ha ett språkbehörighetstillägg på sitt certifikat. 1.3 För fastställande av i denna föreskrift avsedda språkkunskaper tillämpas Internationella civila luftfartsorganisationens (ICAO) behörighetsskala som publicerats i tillägg 2 till bilaga I till kommissionens förordning (EU) Nr 1178/2011 samt i tillägg 1 till bilaga I till kommissionens förordning (EU) Nr 2015/340. Hänvisningar till föreskrift PEL M2-91 eller föreskrift och dess bilaga 1 i övriga föreskrifter anses vara hänvisningar till denna föreskrift och ovan nämnda tillägg till förordningar. 2 DEFINITIONER I denna föreskrift avses med: bedömning av språkkunskap en allmän benämning som inbegriper både språkprov och språkkunskapskontroll språkprov ett av Trafiksäkerhetsverket utarbetat prov eller ett annat prov som godkänts av myndigheten, som används för att fastställa flygcertifikatsinnehavarens eller flygtrafiktjänstpersonalens språkkunskapsnivå. Språkprovet ska alltid avläggas för det första språkbehörighetstillägget eller för höjning av nivån på språkbehörighetstillägget. språkkontrollant en av Trafiksäkerhetsverket auktoriserad person som har rätt att ta emot språkprov och/eller språkkunskapskontroller språkkunskapskontroll ett muntligt prov som en kontrollflygare som auktoriserats som språkkontrollant tar emot i samband med flygprov eller kompetenskontroll, eller som en kompetensbedömare för flygtrafiktjänstpersonal som även auktoriserats som språkkontrollant tar emot i samband med flygtrafiktjänstpersonalens kompetensbedömning, utbildning eller operativa arbetsuppgifter. Vid språkkunskapskontrollen fastställs nivån på språkkunskaperna hos flygcertifikatsinnehavare eller flygtrafiktjänstpersonalen för förlängning av språkbehörighetstillägg. 3 RÄTTIGHETER OCH BEGRÄNSNINGAR 3.1 I punkt 1.1 avsedda flygcertifikatinnehavare ska ha en anteckning om begränsad radiotelefonistbehörighet i sitt certifikat. Innehavare av begränsad radiotelefonistbehörighet samt flygledarelever, flygledare och AFIS-tjänstemän har rätt att använda radiotelefon på luftfartens radiofrekvenser på de språk som antecknats som språkbehörighetstillägg på personens certifikat och vilka tillhandahållaren av flygtrafikledningstjänster angett som tillgängliga inom området. De språk som används i Finlands flygtrafikledningstjänst anges i luftfartshandboken som utges av Finavia (AIP Finland). 1 Certifikat för lätta luftfartyg (LAPL (A/H)), privatflygarcertifikat (PPL(A/H)), trafikflygarcertifikat (CPL(A/H)), trafikflygarcertifikat (ATPL(A/H)), flerpilotscertifikat (MPL(A)) samt certifikat för luftskepp och vertikalstartande flygplan.

3 3 (9) 3.2 Med avvikelse från punkten ovan får en AFIS-elev använda radiotelefon vid utbildning på sin utbildningsplats under övervakning av en instruktör. 3.3 Person i grundutbildning för ett luftfartscertifikat får vid skolflygningar och ensamflygningar inom ett godkänt utbildningsprogram öva det språk för vilket personen skaffar språkbehörighetstillägg utan att inneha det ifrågavarande språkbehörighetstillägget. 4 BEVILJANDE AV RADIOTELEFONISTBEHÖRIGHET OCH SPRÅKBEHÖRIGHETSTILLÄGG 4.1 Beviljande av begränsad radiotelefonistbehörighet och språkbehörighetstillägg förutsätter att sökanden i sin ansökan uppvisar ett intyg över ett godkänt radiotelefonistprov. Dessutom ska sökanden uppvisa ett intyg över ett godkänt språkprov eller att kraven i punkt eller uppfylls. 4.2 Begränsad radiotelefonistbehörighet och språkbehörighetstillägg beviljas av Trafiksäkerhetsverket på ansökan. Beviljade behörigheter anges på sökandens certifikat. 4.3 Sökanden ska ha genomfört utbildning på en godkänd radiotelefonistkurs hos en av Trafiksäkerhetsverket godkänd innehavare av utbildningstillstånd eller utbildning inom ett utbildningsprogram för certifiering av flygledarelever eller AFIS-personal. 5 UPPVISNING AV SPRÅKKUNSKAPER 5.1 Allmänna krav I språkprovet ska sökanden visa sig behärska engelska i luftfartens radiokommunikation på ett sätt som allmänt förstås inom luftfartsgemenskapen. Språkkunskaperna ska minst motsvara nivå 4 på ICAOs behörighetsskala För det första språkbehörighetstillägget eller höjning av nivån på språkbehörighetstilllägg ska ett språkprov som utarbetats av Trafiksäkerhetsverket eller ett annat språkprov som godkänts av myndigheten och som uppfyller de nuvarande kraven alltid avläggas För att förnya språkbehörighetstillägget eller förlänga dess giltighet ska sökanden avlägga antingen ovan avsedda språkprov, en språkkunskapskontroll för flygcertifikatsinnehavare i samband med kompetenskontroll eller en språkkunskapskontroll för flygtrafiktjänstpersonal i samband med kompetensbedömning, utbildning eller operativa arbetsuppgifter. Om språkkunskapskontroller föreskrivs närmare i punkt och Språkprovet eller språkkunskapskontrollen tas emot av Trafiksäkerhetsverket eller en av verket auktoriserad språkkontrollant Språkbehörighetstillägg till finska certifikat beviljas på basis av språkprov som avlagts i en annan medlemsstat i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA). I dessa fall ska ett intyg över avlagt språkprov som godkänts av den ifrågavarande statens luftfartsmyndighet uppvisas vid ansökan om språkbehörighetstillägg till Trafiksäkerhetsverket.

4 4 (9) 5.2 Språkbehörighetstillägg för finska Språkbehörighetstillägg på nivå 6 för finska beviljas på ansökan: a) en person med finska som modersmål och vars utbildning och prov för ett certifikat eller en behörighet anordnats på finska eller b) en sökande som enligt ett intyg utfärdat av utbildningstillståndsinnehavaren talar finska på modersmålsnivå och vars utbildning och prov för ett certifikat eller en behörighet anordnats på finska eller c) en sökande som talar finska på modersmålsnivå och vars ansökan inkluderar ett intervjubaserat intyg över sökandens språkkunskaper i finska från en av Trafiksäkerhetsverket auktoriserad språkkontrollant eller en av Trafiksäkerhetsverket för uppgiften utsedd kontrollant För att i andra fall erhålla språkbehörighetstillägg för finska ska sökanden uppvisa ett intyg över ett intervjubaserat utlåtande om sökandens luftfartsrelaterade språkkunskaper från en språkkontrollant med finska som modersmål, enligt vilket sökandens kunskaper i finska motsvarar minst nivå 4 på ICAOs behörighetsskala. 5.3 Språkbehörighetstillägg för engelska Språkbehörighetstillägg för engelska beviljas på ansökan till en sökande som bifogar ett intyg över ett godkänt språkprov i engelska på minst nivå Språkbehörighetstillägg på nivå 6 för engelska kan dessutom beviljas en person med engelska som modersmål på basis av dokumentation och en intervju med en språkkontrollant utan separat språkprov. 6 BEDÖMNING AV SPRÅKKUNSKAPER 6.1 Allmänna krav Språkprovet eller bedömningsmetoden ska vara godkända av Trafiksäkerhetsverket. Trafiksäkerhetsverket erkänner även språkprov eller språkkunskapskontroller som godkänts av en annan medlemsstat i EU eller EFTA Språkprovet eller bedömningsmetoden ska fastställa sökandens eller certifikatinnehavarens förmåga att tala och förstå språket som används vid radiokommunikation. Språkprovet eller språkkunskapskontrollen ska undersöka den examinerades förmåga att använda både standardfraseologin för radiokommunikation och normalspråk. Den examinerade ska visa att denne med hjälp av språket kan kommunicera effektivt, hantera oväntade situationer och tillrättalägga missförstånd, och att det uttal eller den variation som används allmänt kan förstås inom luftfartsgemenskapen Språkprovet eller språkkunskapskontrollen ska fastställa den examinerades muntliga språkkunskaper, hörförståelse och förmåga till interaktivt samtal på det främmande språket. Närmare anvisningar för bedömning av språkkunskap ges i bilaga 1 till denna föreskrift Materialet som används i provet eller kontrollen ska hållas konfidentiellt.

5 5 (9) 6.2 Anordnande av språkprov eller språkkunskapskontroll och innehållet i dem De ämnen som används i språkprovets eller språkkunskapskontrollens samtalsdel ska överensstämma med den examinerades certifikatnivå. Ämnena ska inkludera hantering av avvikande situationer inom luftfarten och samtalet ska innehålla oförutsedda händelseförlopp som den examinerade inte kan förbereda sig på. Samtalet får inte enbart innehålla fraseologi för radiokommunikation, utan det ska även mäta den examinerades förmåga att diskutera allmänna och luftfartsrelaterade ämnen tillräckligt noggrant, flytande, tydligt och förståeligt Språkkunskapskontroll för flygcertifikatsinnehavare för förlängning eller förnyelse av språkbehörighetstillägget kan genomföras vid ett flygprov eller en kompetenskontroll, om kontrollflygaren även auktoriserats för kontroll av språkbehörigheten. Då ska den examinerade sköta radiokommunikationen på det kontrollerade språket. Dessutom ska hanteringen av normalspråket kontrolleras med hjälp av ett samtal som avses i 6.2.1, antingen före eller efter flygningen Språkkunskapskontrollen för flygledare eller AFIS-personal för förlängning av språkbehörighetstillägget kan utföras i samband med kompetensbedömning, utbildning eller operativa arbetsuppgifter, om kompetensbedömaren eller utbildaren för AFISpersonalen även auktoriserats för kontroll av språkbehörigheten. Dessutom ska hanteringen av normalspråket kontrolleras med hjälp av ett samtal som avses i Den examinerade ska informeras om språkkunskapskontrollen på förhand Om den examinerade vill höja nivån på sitt språkbehörighetstillägg, ska han eller hon alltid avlägga ett språkprov som utarbetats av Trafiksäkerhetsverket eller ett annat språkprov som godkänts av myndigheten. Nivån kan inte höjas under kompetenskontroll, flygprov eller i samband med flygtrafiktjänstpersonalens utbildning, kompetensbedömning eller arbetsuppgifter Den examinerade ska bevisa sin identitet vid ankomsten till språkprovet eller språkkunskapskontrollen Resultatet för språkprovet eller språkkunskapskontrollen ska anges som resultatet för det svagaste delområdet av språkkunskaperna. De delområden som bedöms är uttal, ordförråd, strukturer, talförhet, interaktion och förståelse Språkkontrollanten ska lämna ett skriftligt intyg över godkända och underkända språkprov eller språkkunskapskontroller till Trafiksäkerhetsverket. Den examinerade ska ges en kopia av intyget Om den examinerade underkänts inom ett delområde vid språkprovet eller språkkunskapskontrollen ska endast detta delområde kontrolleras på nytt av samma språkkontrollant. Om den examinerade underkänts inom två eller flera delområden ska hela provet göras om Det ska göras en upptagning av samtalsdelen i ett språkprov eller en språkkunskapskontroll för eventuell senare granskning. Anordnaren av provet eller kontrollen ska förvara relaterade dokument och upptagningar minst för det aktuella språkbehörighetstilläggets giltighetstid eller i minst 10 år för tillägg på nivå 6 för flygcertifikatsin-

6 6 (9) nehavare. Dokumenten och upptagningarna för ett underkänt prov eller en underkänd kontroll ska förvaras i sex år. Dokumenten och upptagningarna ska på begäran uppvisas för Trafiksäkerhetsverket Ändring i en språkkontrollants beslut kan sökas i enlighet med bestämmelserna i 17 kap. i luftfartslagen. 7 GILTIGHETSTID, FÖRLÄNGNING OCH FÖRNYELSE AV SPRÅKBEHÖRIGHETSTILLÄGG 7.1 Språkbehörighetstilläggets giltighetstid En begränsad radiotelefonistbehörighet gäller tills vidare. Radiotelefonistbehörigheten får användas under förutsättning att tillhörande språkbehörighetstillägg är giltiga. Språkbehörighetstilläggen gäller enligt följande: - nivå 6 gäller tills vidare för flygcertifikatsinnehavare och behöver inte förnyas; för flygtrafiktjänstpersonal gäller nivå 6 för engelska i nio år och nivå 6 för finska utan begränsning, - nivå 5 gäller i sex år för alla, - nivå 4 gäller i fyra år för flygcertifikatsinnehavare och i tre år för flygtrafiktjänstpersonal. 7.2 Första språkbehörighetstillägg Anteckningen om det första språkbehörighetstillägget görs av Trafiksäkerhetsverket på ansökan utifrån ett inlämnat intyg över språkprov. Språkkontrollanten kan på begäran av sökanden bevilja flygcertifikatsinnehavare tillfällig rätt att använda språkbehörighetstillägget genast efter att språkprovet avlagts. Anteckningen görs på Trafiksäkerhetsverkets blankett LU6002, Temporary rating / Tillfällig rätt att använda behörigheten. Det första språkbehörighetstillägget börjar gälla från datumet för ett godkänt språkprov. Tillägget gäller enligt de nivåspecifika giltighetstiderna ovan. 7.3 Förlängning av språkbehörighetstilläggets giltighet Språkbehörighetstilläggets giltighet förlängs av Trafiksäkerhetsverket eller en av verket auktoriserad språkkontrollant. På certifikatet anges ifrågavarande språk, nivån på språkkunskap, datum för genomfört språkprov eller språkkunskapskontroll, sista giltighetsdatum och certifikat- eller auktorisationsnummer för den som gör anteckningen samt underskrift. När giltighetstiden förlängs räknas förlängningen från tilläggets sista giltighetsdag, om det nya språkprovet eller språkkunskapskontrollen genomförs inom tre månader före giltighetstidens utgång. 7.4 Förnyelse av språkbehörighetstillägg Ett utgånget språkbehörighetstillägg förnyas av Trafiksäkerhetsverket eller en av verket auktoriserad språkkontrollant på ansökan.

7 7 (9) Det förnyade tillägget börjar gälla fr.o.m. datumet för ett godkänt språkprov eller en godkänd språkkunskapskontroll och anges i enlighet med punkt KRAV FÖR SPRÅKKONTROLLANTER Språkprov eller språkkunskapskontroller som krävs för att bevilja, förlänga eller förnya begränsad radiotelefonistbehörighet får endast genomföras av språkkontrollanter som auktoriserats för uppgiften av Trafiksäkerhetsverket Språkkontrollanter som genomför språkprov eller språkkunskapskontroller ska ha en för uppgiften lämplig utbildning och behörighet. Personen kan vara en luftfartsexpert med goda språkkunskaper eller en språkexpert med goda allmänna kunskaper om luftfart Luftfartsexperter som godkänns som språkkontrollanter ska inneha ett yrkesflygarcertifikat eller ett certifikat för flygledare eller AFIS-tjänsteman eller innehaft ett sådant certifikat med nödvändiga behörigheter inom fem år före det första godkännandet för uppgiften som språkkontrollant. Personen ska dessutom ha tillräcklig luftfartserfarenhet Språkexperter som godkänns som språkkontrollanter ska ha en högskoleexamen där studier i det kontrollerade språket ingår som huvud- eller biämne samt tillräcklig erfarenhet av luftfartsrelaterade uppgifter Språkkontrollanter ska delta i en språkkontrollantutbildning som anordnats eller godkänts av Trafiksäkerhetsverket och avlägga ett språkprov som anordnats eller godkänts av Trafiksäkerhetsverket. Språkkontrollantens egna språkkunskaper ska motsvara minst nivå 5 på ICAOs språkbehörighetsskala Uppfyllandet av kraven för språkkontrollanter berättigar i sig inte till auktorisering som språkkontrollant, utan vid beviljandet av auktorisationen beaktar Trafiksäkerhetsverket det regionala behovet av språkkontrollanter och sökandens lämplighet för uppgiften. 9 RÄTTIGHETER FÖR AUKTORISERADE SPRÅKKONTROLLANTER OCH BEGRÄNSNINGAR AV DESSA 9.1 Rättigheter Trafiksäkerhetsverket beviljar på ansökan en skriftlig auktorisation som anger språkkontrollantens rättigheter till en språkkontrollant som uppfyller kraven i Begränsningar När Trafiksäkerhetsverket beviljar språkkontrollantens auktorisation kan den begränsa kontrollantens rättigheter till vissa certifikatinnehavare och/eller användning av vissa språkprov utifrån språkkontrollantens egen sakkunskap. 10 GILTIGHETEN FÖR SPRÅKKONTROLLANTENS AUKTORISATION

8 8 (9) 10.1 Giltighetstid Auktorisation för språkkontrollant beviljas för viss tid, som är högst tre år Förlängning av giltighetstiden Förlängning av giltighetstiden för språkkontrollantens auktorisation förutsätter att denne under auktorisationens giltighetstid: a) tagit emot minst 10 språkprov eller språkkunskapskontroller och b) deltagit i en av Trafiksäkerhetsverket anordnad repetitionsutbildning för språkkontrollanter Om förutsättningarna för en förlängning av giltighetstiden för språkkontrollantens auktorisation inte uppfylls tillämpas kraven i Förnyelse När giltighetstiden för språkkontrollantens auktorisation gått ut inom 12 månader före förnyelsen, krävs att sökanden inom 36 månader före ankomstdagen för auktoriseringsansökan tagit emot 10 språkprov eller språkkunskapskontroller och genomfört den utbildning som Trafiksäkerhetsverket fastställt. Om sökanden inte tagit emot minst 10 språkprov eller språkkunskapskontroller tillämpas kraven i När giltighetstiden för språkkontrollantens auktorisation gått ut tidigare än 12 månader men inom 36 månader före förnyelsen, krävs att sökanden antingen genomfört den utbildning som Trafiksäkerhetsverket fastställt eller visat sin kompetens som språkkontrollant på ett sätt som Trafiksäkerhetsverket fastställt När giltighetstiden för språkkontrollantens auktorisation gått ut tidigare än 36 månader före förnyelsen, krävs att sökanden genomfört den utbildning som Trafiksäkerhetsverket fastställt och visat sin kompetens som språkkontrollant på ett sätt som Trafiksäkerhetsverket fastställt. 11 SPRÅKKONTROLLANTERNAS JÄVIGHET Pekka Henttu luftfartsdirektör Språkprovet eller språkkunskapskontrollen får inte tas emot av en språkkontrollant som - gett den examinerade språkutbildning i språket som provet gäller eller - är jävig på grund av släktskap, särskilda förmåner eller andra motsvarande orsaker. Leila Iikkanen specialsakkunnig

9 9 (9) Bilaga 1 BEDÖMNING AV SPRÅKKUNSKAP Bedömningen ska fastställa sökandens språkkunskaper på följande delområden: a) Uttal - i vilken mån uttal, betoning, rytm och intonation påverkas av sökandens modersmål eller dialekt - hur mycket detta stör förståelsen. b) Strukturer: - sökandens förmåga att använda grammatiska grundstrukturer och svårare strukturer - i vilken mån förmedlingen av budskapets innebörd påverkas av sökandens grammatiska fel. c) Ordförråd: - ordförrådets omfattning och exakthet hos sökanden - sökandens förmåga att förklara en sak med andra ord, om denne inte känner till det exakta ordet. d) Talförhet: - taltempo - tvekan, stakningar - skillnaden mellan inövat och spontant tal - användning av samtalsmarkörer och samtalskopplingar. e) Förståelse: - i allmänna, konkreta arbetsrelaterade ämnen - vid språkliga svårigheter eller svåra och överraskande situationer. Uttalet (eller uttalen) som används i provmaterialet ska vara tillräckligt begripliga för internationella lyssnare. f) Interaktioner: - svarens kvalitet (omedelbara, adekvata och informativa svar) - förmåga att inleda och föra ett samtal: - i allmänna, konkreta arbetsrelaterade ämnen - i överraskande situationer - förmåga att reda ut uppenbara missförstånd genom att kontrollera, säkerställa eller förtydliga. Sökandens språkkunskaper inom respektive delområde bedöms enligt ICAOs språkbehörighetsskala.

Begränsad radiotelefonistbehörighet och tillhörande språkkrav

Begränsad radiotelefonistbehörighet och tillhörande språkkrav 1 (6) Utfärdad: 14.11.2013 Rättsgrund: Träder i kraft: 29.11.2013 Giltighetstid: Tills vidare Luftfartslagen (1194/2009) 45, 78, 119 120 såsom 45, 119 120 ändrats genom lagen om ändring av luftfartslagen

Läs mer

Certifikat för flygledarelever och flygledare

Certifikat för flygledarelever och flygledare 1 (5) Utfärdad: 29.1.2013 Träder i kraft: 1.2.2013 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Denna luftfartsföreskrift har utfärdats med stöd av 45, 46, 119 och 120 i luftfartslagen (1194/2009) med beaktande

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis;

Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis; Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och ; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 2 förordningen (1994:1808)

Läs mer

BEHÖRIGHET FÖR ULTRALÄTTFLYGINSTRUKTÖR

BEHÖRIGHET FÖR ULTRALÄTTFLYGINSTRUKTÖR LUO Föreskrift 1 (5) Utfärdad: 10.10.2014 Träder i kraft: 14.10.2014 Rättsgrund: Luftfartslagen (1194/2009) 45 Giltighetstid: tills vidare Genomförd EU-lagstiftning: - Ändringsuppgifter: Denna föreskrift

Läs mer

Nationella luftfartygs bemanning

Nationella luftfartygs bemanning utkast Luftfartsföreskrift 1 (8) Utfärdad: 11.4.2013 Träder i kraft: 12.4.2013 Rättsgrund: 60 i luftfartslagen (1194/2009) Giltighetstid: Tills vidare Ändringsinformation: Genom denna föreskrift upphävs

Läs mer

Certifikat och utbildning för AFIS-personal

Certifikat och utbildning för AFIS-personal Föreskrift 1 (13) TRAFI/8211/03.04.00.00/2013 Utfärdad: 16.8.2013 Träder i kraft: 1.9.2013 Giltighetstid: Tills vidare Rättsgrund: Denna luftfartsföreskrift har utfärdats med stöd av 45, 46, 119 och 120

Läs mer

Anställnings- och utbildningskrav samt godkännanden gällande luftfartsskydd

Anställnings- och utbildningskrav samt godkännanden gällande luftfartsskydd 1 (5) Utfärdad: 3.3.2015 Träder i kraft: 6.3.2015 Rättsgrund: Luftfartslagen (864/2014) 95 Giltighetstid: tills vidare Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 om gemensamma skyddsregler

Läs mer

UTBILDNING FÖR BEGRÄNSAD RADIOTELEFONISTBEHÖRIGHET

UTBILDNING FÖR BEGRÄNSAD RADIOTELEFONISTBEHÖRIGHET LUO Föreskrift 1 (5) Utfärdad: 22.5.2015 Träder i kraft: 25.5.2015 Rättsgrund: Luftfartslagen (864/2014) 71 Giltighetstid: tills vidare Genomförd EU-lagstiftning: - Ändringsuppgifter: Med denna föreskrift

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis;

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis; Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis; beslutade den 15 mars 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap. 1, 2, 4, 5 och 15, 5 kap. 1,

Läs mer

LUFTFARTSBESTÄMMELSE PEL M2-46 CERTIFIKAT FÖR MOTORSEGELFLVGARE

LUFTFARTSBESTÄMMELSE PEL M2-46 CERTIFIKAT FÖR MOTORSEGELFLVGARE .. LUFTFARTSBESTÄMMELSE PEL M2-46 ILMAILUHALLINTO LUFHARTSFÖAVAL T NI!\ GEN F NNISH C Vie AVIATIO All1r.:JRITY 5.5.2009 PB 186, 01531 VANDA, FINLAND, tel. 358 (0)9 4250 11, fax 358 (0)9 4250 2898 www.l

Läs mer

Giltighetstid: tills vidare. Ändringsuppgifter: Med denna föreskrift upphävs luftfartsbestämmelse OPS M1-23 om bruksflyg, utfärdad

Giltighetstid: tills vidare. Ändringsuppgifter: Med denna föreskrift upphävs luftfartsbestämmelse OPS M1-23 om bruksflyg, utfärdad lu 1 (6) Utfärdad: 11.2.2015 Träder i kraft: 15.2.2015 Rättsgrund: Luftfartslagen (864/2014) 70 Giltighetstid: tills vidare Genomförd EU-lagstiftning: Ändringsuppgifter: Med denna föreskrift upphävs luftfartsbestämmelse

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL);

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); beslutade den 15 mars 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap.

Läs mer

CERTIFIKAT FÖR ULTRALÄTTFLYGARE

CERTIFIKAT FÖR ULTRALÄTTFLYGARE 1 (8) Utfärdad: 10.10.2014 Träder i kraft: 14.10.2014 Rättsgrund: Luftfartslagen (1194/2009) 45 Giltighetstid: tills vidare Genomförd EU-lagstiftning: - Ändringsuppgifter: Denna föreskrift från Trafiksäkerhetsverket

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om ömsesidigt erkännande, godkännande eller utbyte av utländskt certifikat eller behörighetsbevis;

Transportstyrelsens föreskrifter om ömsesidigt erkännande, godkännande eller utbyte av utländskt certifikat eller behörighetsbevis; Transportstyrelsens föreskrifter om ömsesidigt erkännande, godkännande eller utbyte av utländskt certifikat eller behörighetsbevis; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

LUFTFARTSBESTÄMMELSE PEL M2-41 CERTIFIKAT FÖR SEGELFLVGARE

LUFTFARTSBESTÄMMELSE PEL M2-41 CERTIFIKAT FÖR SEGELFLVGARE LUFTFARTSBESTÄMMELSE PEL M2-41 ILMAILUHALLINTO LUFHAATSFÖRVALTNI NGEN FINNISH CIVIL AW'IT!ON AUlHOfiiTY 20.12.2007 PB 186, 01531 VANDA, FINLAND, tel. 358 (0)9 4250 11, fax 358 (0)9 4250 2898 www.l uftfa

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska undersökningar m.m;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska undersökningar m.m; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska undersökningar m.m; beslutade den 15 mars 2013. Ändringar införda t.o.m. 2015:30. Den konsoliderade elektroniska utgåvan kan innehålla fel.

Läs mer

Registrering av fordon

Registrering av fordon Föreskrift 1 (11) Utfärdad: 16.11.2011 Träder i kraft: 16.11.2011 Giltighetstid: Tills vidare Rättsgrund: Järnvägslagen (304/2011) 75 Kommissionens beslut 107/2011/EU om ändring av beslut 2007/756/EG om

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL);

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap. 5, 7

Läs mer

Villkor för beviljande av linjelotsbrev

Villkor för beviljande av linjelotsbrev 1 (6) Utfärdad: 1.5.2013 Träder i kraft: 1.5.2013 Giltighetstid: tills vidare Anvisningen grundar sig på följande lagstiftning: Lotsningslagen (940/2003), statsrådets förordning om lotsning (246/2011),

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om certifikat för flygledare och flygledarelev (konsoliderad elektronisk utgåva);

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om certifikat för flygledare och flygledarelev (konsoliderad elektronisk utgåva); Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om certifikat för flygledare och flygledarelev (konsoliderad elektronisk utgåva); beslutade den 20 juli 2009. Ändringar införda t.o.m TSFS 2013:19. Den

Läs mer

Luftfartsstyrelsens författningssamling

Luftfartsstyrelsens författningssamling Luftfartsstyrelsens författningssamling Utgivare: Maria Melchersson Tell ISSN 1652-8956 Luftfartsstyrelsens föreskrifter om ändring i Luftfartsstyrelsens föreskrifter (LFS 2008:5) om segelflygarcertifikat;

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 16 oktober 2013 (OR. en) 14827/13 AVIATION 181

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 16 oktober 2013 (OR. en) 14827/13 AVIATION 181 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 16 oktober 2013 (OR. en) 14827/13 AVIATION 181 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 19 september 2013 till: Rådets generalsekretariat Komm. dok. nr:

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat;

Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat; Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap. 5 luftfartsförordningen (2010:770). TSFS 2013:XX Utkom från

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat;

Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat; Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat; beslutade den 15 mars 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap. 5 och 5 kap. 1 luftfartsförordningen (2010:770). TSFS 2013:16

Läs mer

LUFTFARTSBESTÄMMELSE

LUFTFARTSBESTÄMMELSE LUFTFARTSBESTÄMMELSE PB 186, 01531 VANDA, FINLAND, tel. 358 (0)9 4250 11, fax 358 (0)9 4250 2898 TRG M1-7 ändring 1 5.5.2009 www.luftfartsforvaltningen.fi FLYGUTBILDNING INOM SPORTFLYGET Denna luftfartsbestämmelse

Läs mer

Förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården

Förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården Utkast 14.12.2015 Förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015): 1 Yrkesbeteckningen

Läs mer

1.1.2016. Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd moped (AM120) lätt fyrhjuling (AM121)

1.1.2016. Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd moped (AM120) lätt fyrhjuling (AM121) 1.1.2016 Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd moped (AM120) lätt fyrhjuling (AM121) Innehållsförteckning 1 Undervisningstillstånd... 1 1.1 Ansökan... 1 1.1.1 Handlingar

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om nationella luftvärdighetshandlingar;

Transportstyrelsens föreskrifter om nationella luftvärdighetshandlingar; Transportstyrelsens föreskrifter om nationella luftvärdighetshandlingar; beslutade den 15 juni 2016. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 3 kap. 1 och 4 och 14 kap. 16 luftfartsförordningen

Läs mer

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Inledning Detta är en information, utarbetad av SP, som kan användas som hjälpmedel för att sammanställa

Läs mer

(Text av betydelse för EES)

(Text av betydelse för EES) L 301/22 18.11.2015 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/2066 av den 17 november 2015 om fastställande, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014, av minimikrav

Läs mer

Fartygspersonalens specialbehörigheter

Fartygspersonalens specialbehörigheter 1 (6) Utfärdad: 26.2.2013 Träder i kraft: 1.3.2013 Rättsgrund: Lagen om Trafiksäkerhetsverket (863/2009) Giltighetstid: tills vidare Ändringsuppgifter: Ändrat 14.8.2013 Fartygspersonalens specialbehörigheter

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om certifikat för flygledare och flygledarelev;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om certifikat för flygledare och flygledarelev; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om certifikat för flygledare och flygledarelev; beslutade den 20 juli 2009. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 30, 32 och 76 luftfartsförordningen

Läs mer

Psykisk lämplighet hos personer med säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter i järnvägssystemet och psykologisk personbedömning

Psykisk lämplighet hos personer med säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter i järnvägssystemet och psykologisk personbedömning 1 (7) TRAFI/8037/03.04.02.02/2011 Utfärdad: 10.05.2012 Träder i kraft: 15.05.2012 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Lag om säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter i järnvägssystemet(1664/2009) 21 4 mom.

Läs mer

1.1.2016. Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd Kategorierna A1, A2 och A

1.1.2016. Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd Kategorierna A1, A2 och A 1.1.2016 Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd Kategorierna A1, A2 och A Innehållsförteckning 1 Undervisningstillstånd... 1 1.1 Ansökan... 1 1.2 Beviljande... 2 1.3 Giltighet...

Läs mer

Trafiksäkerhetsverket (Trafi) 2/2011 20.9.2011 BREDVIDLÄSNINGSMATERIAL FÖR DEN SOM ANSÖKER OM UNDERVISNINGSTILLSTÅND FÖR KLASSERNA A1 OCH A

Trafiksäkerhetsverket (Trafi) 2/2011 20.9.2011 BREDVIDLÄSNINGSMATERIAL FÖR DEN SOM ANSÖKER OM UNDERVISNINGSTILLSTÅND FÖR KLASSERNA A1 OCH A Trafiksäkerhetsverket (Trafi) 2/2011 20.9.2011 BREDVIDLÄSNINGSMATERIAL FÖR DEN SOM ANSÖKER OM UNDERVISNINGSTILLSTÅND FÖR KLASSERNA A1 OCH A Innehåll Ansökan...3 Beviljande av körkortstillstånd...3 Giltighetstid...4

Läs mer

Q Måste jag konvertera mitt S-cert. innan april 2015 när nu EASA medger en Opt-out tom april 2018?

Q Måste jag konvertera mitt S-cert. innan april 2015 när nu EASA medger en Opt-out tom april 2018? FAQ Allmänna frågor kring EASA FCL och konvertering av certifikat Q Måste jag konvertera mitt S-cert. innan april 2015 när nu EASA medger en Opt-out tom april 2018? A Segelflyget har för närvarande ett

Läs mer

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd EU-blåkort

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd EU-blåkort OLE_TY2 1 *1139901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR SPECIALISTER Denna blankett är avsedd för dig om du har ingått arbetsavtal med ett företag i Finland eller mottagit ett förbindande arbetserbjudande

Läs mer

KRAV PÅ BEHÖRIGHET HOS TEKNISK PERSONAL INOM SÖL-OMRÅDET INOM MILITÄR LUFTFART

KRAV PÅ BEHÖRIGHET HOS TEKNISK PERSONAL INOM SÖL-OMRÅDET INOM MILITÄR LUFTFART SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ MYNDIGHETSENHETEN FÖR MILITÄR LUFTFART SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITÄR LUFTFARTSFÖRESKRIFT SIM-He-lv-002 version A, ändring 0 19.12.2008 PB 30, FI-41161 TIKKAKOSKI, FINLAND,

Läs mer

Dokumenttyp Beteckning Sida Konsekvensutredning LS 2007-3755 1(4)

Dokumenttyp Beteckning Sida Konsekvensutredning LS 2007-3755 1(4) Dokumenttyp Beteckning Sida Konsekvensutredning LS 2007-3755 1(4) Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Marie Fahlstedt, 011-415 23 03 2007-07-05 00.01 KONSEKVENSUTREDNING AV FÖRSLAG TILL INFÖRANDE

Läs mer

TSFS 2013:XX. Inledande bestämmelser. Definitioner och förkortningar. beslutade den DATUM ÅR.

TSFS 2013:XX. Inledande bestämmelser. Definitioner och förkortningar. beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kompletterande bestämmelser för medicinska undersökningar för certifikat, behörigheter och kabinbesättningsintyg samt förfaranden för allmänläkare och

Läs mer

Luftfartsstyrelsens föreskrifter om certifikat för fri varmluftsballong och varmluftsskepp (FB);

Luftfartsstyrelsens föreskrifter om certifikat för fri varmluftsballong och varmluftsskepp (FB); Sida 1 av 9 BCL BCL-C Rubrik Certifikat för fri varmluftsballong och varmluftsskepp (FB) 2008:6 Serie PEL/FSTD Grund- LFS 2008:6 Ändring införd t o m LFS 2008:6 Bemyndigande 32, 44, 84 och 92 luftfartsförordningen

Läs mer

DRIFTSRESTRIKTIONER AV BULLERSKÄL PÅ HELSINGFORS-VANDA FLYGPLATS

DRIFTSRESTRIKTIONER AV BULLERSKÄL PÅ HELSINGFORS-VANDA FLYGPLATS BESLUT Päiväys/ Datum 21.10.2015 Finavia Abp PB 50 01531 VANDA Dnro/Dnr TRAFI/8440/05.00.11.01/2012 Viite/ Referens Finavia Abp:s ansökan 9.5.2010, Dnr 10/080/2010 DRIFTSRESTRIKTIONER AV BULLERSKÄL PÅ

Läs mer

Flygplans- och helikopterflygutbildning

Flygplans- och helikopterflygutbildning 1 (10) Utfärdad: 17.6.2016 Träder i kraft: 1.7.2016 Rättsgrund: Luftfartslagen (864/2014) 71 Giltighetstid: tills vidare Genomförd EU-lagstiftning: Ändringsuppgifter: Upphäver luftfartsföreskriften om

Läs mer

Chefens för flygvapnet föreskrifter om flygteknikercertifikat med behörighetsbevis m m beslutade den 15 april 1993

Chefens för flygvapnet föreskrifter om flygteknikercertifikat med behörighetsbevis m m beslutade den 15 april 1993 FFS 1993:9 Utkom från trycket 1993-04-16 Chefens för flygvapnet föreskrifter om flygteknikercertifikat med behörighetsbevis m m beslutade den 15 april 1993 Chefen för flygvapnet föreskriver med stöd av

Läs mer

KLUBBREGLER FÖR HALMSTAD SEGELFLYGKLUBB

KLUBBREGLER FÖR HALMSTAD SEGELFLYGKLUBB Halmstads Segelflygklubb Styrelsen KLUBBREGLER FÖR HALMSTAD SEGELFLYGKLUBB Funktionskontrollflygning Funktionskontrollflygning ska utföras t.ex. efter en normal årstillsyn, mindre reparation, mm. Flygningen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 12 maj 2014 369/2014 Lag om ändring av lagen om yrkeskompetens för taxiförare Utfärdad i Helsingfors den 9 maj 2014 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

Förutsättningarna för auktorisering av serviceföretag för fartygs säkerhetsanordningar och kraven på deras verksamhet

Förutsättningarna för auktorisering av serviceföretag för fartygs säkerhetsanordningar och kraven på deras verksamhet 1 (6) Utfärdad: 25.9.2015 Träder i kraft: 1.10.2015 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Lag om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009), 83 Genomförd EU-lagstiftning: - Ändringsuppgifter:

Läs mer

Giltighetstid: tills vidare

Giltighetstid: tills vidare skapa Föreskrift 1 (7) Utfärdad: 23.12.2016 Träder i kraft: 1.1.2017 Rättsgrund: Luftfartslagen (864/2014) 9, 57, 70 Giltighetstid: tills vidare Genomförd EU-lagstiftning: - Ändringsuppgifter: Genom denna

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 29 april 2011 377/2011 Statsrådets förordning om ändring av förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Utfärdad i Helsingfors

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utbildning till instruktör i avancerad flygning med flygplan, segelflyglärare och FB-instruktör;

Transportstyrelsens föreskrifter om utbildning till instruktör i avancerad flygning med flygplan, segelflyglärare och FB-instruktör; Transportstyrelsens föreskrifter om utbildning till instruktör i avancerad flygning med flygplan, segelflyglärare och FB-instruktör; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 4

Läs mer

Driftsbestämmelser för kommersiell flygtransport

Driftsbestämmelser för kommersiell flygtransport Luftfartsföreskrift 1 (5) Utfärdad: 29.3.2011 Rättsgrund: 69 i luftfartslagen Träder i kraft: 15.4.2011 Giltighetstid: tills vidare Ändringsuppgifter: Upphäver luftfartsföreskriften från 3.6.2005. Tillämpningsområde:

Läs mer

GRUNDER OCH INTYG FÖR SPRÅKEXAMINA FÖR STATSFÖRVALTNINGEN

GRUNDER OCH INTYG FÖR SPRÅKEXAMINA FÖR STATSFÖRVALTNINGEN OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNR 34/011/2003 FÖRESKRIFT Iakttas som förpliktande DATUM 3.10.2003 Giltighetstid fr.o.m. 1.1.2004 tillsvidare De stadganden på vilka befogenheten att utfärda föreskriften

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS XX:Y) om officiella veterinärer;

Läs mer

GRUNDERNA FÖR BEDÖMNINGEN AV DE STUDERANDE VID UTBILDNING SOM FÖRBEREDER INVANDRARE FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

GRUNDERNA FÖR BEDÖMNINGEN AV DE STUDERANDE VID UTBILDNING SOM FÖRBEREDER INVANDRARE FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING DNr 6/011/2000 FÖRESKRIFT Iakttas som förpliktande DATUM 21.1.2000 Giltighetstid från 21.1.2000 tills vidare L 630/98 25 2 mom F 811/98, ändring 10, 4 mom., F 1139/99 Tillägg till föreskriften 9/011/99,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Luftfartslag; utfärdad den 3 juni 2010. SFS 2010:500 Utkom från trycket den 15 juni 2010 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens

Läs mer

Uppfyllande av krav på minimibesättning vid ambulansflygning (HEMS) under mörker

Uppfyllande av krav på minimibesättning vid ambulansflygning (HEMS) under mörker Luftfartsanvisning 1 (7) Utfärdad: 10.3.2011 Träder i kraft: 18.3.2011 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Luftfartslagen (1194/2009) 69, luftfartsföreskrift OPS M3-14, punkt 2.1, JAR-OPS 3- bestämmelserna,

Läs mer

A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN. KAN_2_sv_140114PP +

A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN. KAN_2_sv_140114PP + KAN_2 1 *1179901* ANSÖKAN OM MEDBORGARSKAP FÖR BARN SOM ÄR SÖKANDE Denna ansökningsblankett är avsedd för dig som är finsk medborgare och som ansöker om finskt medborgarskap för ett minderårigt barn som

Läs mer

Boliden Harjavalta Oy Harjavalta

Boliden Harjavalta Oy Harjavalta Härvid bevisas, att organisationen Boliden Oy har gällande nedanstående av utfärdade certifikat (första certifikatet beviljat): Kvalitetssystem ISO 9001:2008 nr. 1983-13 2013-04-23/2016-06-30 (2000-03-30)

Läs mer

Språkexamensnämnderna, examinatorerna och testkonstruktörerna kan inte lämna examensgrunderna obeaktade eller avvika från dem.

Språkexamensnämnderna, examinatorerna och testkonstruktörerna kan inte lämna examensgrunderna obeaktade eller avvika från dem. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNR 24/011/2005 FÖRESKRIFT Lagstadgad, bör iakttas DATUM 30.9.2005 Giltighetstid fr.o.m. 1.10.2005 tillsvidare Rätten att meddela föreskriften följer av L 424/2003 10

Läs mer

+ + Beroende av grund är arbetspraktikens maximala längd antingen 12 månader eller 18 månader.

+ + Beroende av grund är arbetspraktikens maximala längd antingen 12 månader eller 18 månader. OLE_TY3 1 *1159901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ARBETSPRAKTIK Denna blankett är avsedd för dig om du kommer till Finland för arbete eller arbetspraktik som ingår i ett avtal mellan stater

Läs mer

BILAGA Justitieministeriets rekommendation om beaktande av språkkunskaper vid anställning hos statliga myndigheter och domstolar

BILAGA Justitieministeriets rekommendation om beaktande av språkkunskaper vid anställning hos statliga myndigheter och domstolar JUSTITIEMINISTERIET 3/58/2005 JM 24.2.2005 Till ministerierna, justitiekanslersämbetet, domstolarna, ämbetsverk och inrättningar inom justitieministeriets förvaltningsområde Språklagen och lagen om de

Läs mer

REVISIONSNÄMNDEN FÖR DEN OFFENTLIGA FÖRVALTNINGEN OCH EKONOMIN ANVISNINGAR FÖR GODKÄNNANDE AV OCH TILLSYN ÖVER OFR-REVISORER

REVISIONSNÄMNDEN FÖR DEN OFFENTLIGA FÖRVALTNINGEN OCH EKONOMIN ANVISNINGAR FÖR GODKÄNNANDE AV OCH TILLSYN ÖVER OFR-REVISORER REVISIONSNÄMNDEN FÖR DEN OFFENTLIGA FÖRVALTNINGEN OCH EKONOMIN ANVISNINGAR FÖR GODKÄNNANDE AV OCH TILLSYN ÖVER OFR-REVISORER Godkända i OFR-nämndens sammanträde den 28 januari 2009, 10 Förändringarna godkända

Läs mer

Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd moped (AM120) lätt fyrhjuling (AM121)

Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd moped (AM120) lätt fyrhjuling (AM121) Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd moped (AM120) lätt fyrhjuling (AM121) Trafiksäkerhetsverket Helsingfors 2014 Innehållsförteckning 1.1 Ansökan... 1 1.1.1 Handlingar

Läs mer

FLYGNING AV FJÄRRSTYRDA LUFTFARTYG OCH MODELLFLYGPLAN

FLYGNING AV FJÄRRSTYRDA LUFTFARTYG OCH MODELLFLYGPLAN skapa Föreskrift 1 (6) Utfärdad: 9.10.2015 Träder i kraft: 9.10.2015 Rättsgrund: Luftfartslagen (864/2014) 9, 57, 70 Giltighetstid: tills vidare Genomförd EU-lagstiftning: - Ändringsuppgifter: - FLYGNING

Läs mer

OLE_OPI 1 + + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

OLE_OPI 1 + + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_OPI 1 *1079901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV STUDIER Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som har för avsikt att vistas i Finland på grund av studier vid

Läs mer

Anvisning om att hålla och bedöma prov för ADR-körtillstånd

Anvisning om att hålla och bedöma prov för ADR-körtillstånd Anvisning 1 (5) Utfärdad: 3.2.2012 Träder i kraft 10.2.2012 Giltighet: t.o.m. 30.6.2016 Rättslig grund Förordning om körtillstånd för förare av fordon som transporterar farliga ämnen 401/2011 Ändringsuppgifter:

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:11) om ackreditering av organ som certifierar personer Ändring införd t.o.m.

Läs mer

OSKARI nummer OM 15/41/2010 HARE nummer OM030:00/2010

OSKARI nummer OM 15/41/2010 HARE nummer OM030:00/2010 20.4.2011 Publikationens titel Det nationella genomförandet av en europeisk övervakningsorder Författare Justitieministeriets publikation Arbetsgruppen som bereder det nationella genomförandet av en europeisk

Läs mer

Kursinformation Flygläkarkurs 2016

Kursinformation Flygläkarkurs 2016 Kursinformation Flygläkarkurs 2016 Följande kursinformation vänder sig till flygläkare och arbetsgivare med intresse av att delta i flygläkarkurs på avancerad nivå. Kurserna riktar sig i huvudsak till

Läs mer

av den 13 december 2010

av den 13 december 2010 Europeiska byrån för luftfartssäkerhet 13 december 2010 YTTRANDE NR 07/2010 FRÅN EUROPEISKA BYRÅN FÖR LUFTFARTSSÄKERHET av den 13 december 2010 om kommissionens förordning XXX/2010 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 167/2010 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om läkarundersökning av fartygspersonal. Ärende. Beredning i utskott

Lag. RIKSDAGENS SVAR 167/2010 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om läkarundersökning av fartygspersonal. Ärende. Beredning i utskott RIKSDAGENS SVAR 167/2010 rd Regeringens proposition med förslag till lag om läkarundersökning av fartygspersonal Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lag om

Läs mer

Luftfartsstyrelsens föreskrifter om utbildning till instruktör i avancerad flygning med flygplan, segelflyglärare, UL-instruktör och FB-instruktör;

Luftfartsstyrelsens föreskrifter om utbildning till instruktör i avancerad flygning med flygplan, segelflyglärare, UL-instruktör och FB-instruktör; Sida 1 av 6 BCL BCL-C Rubrik Utbildning till instruktör i avancerad flygning med flygplan, segelflyglärare, UL-instruktör och FB-instruktör 2008:8 Serie PEL/FSTD Grund- LFS 2008:8 Ändring införd t o m

Läs mer

NIVÅSKALA FÖR SPRÅKKUNSKAP OCH SPRÅKUTVECKLING, DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET OCH FRÄMMANDE SPRÅK

NIVÅSKALA FÖR SPRÅKKUNSKAP OCH SPRÅKUTVECKLING, DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET OCH FRÄMMANDE SPRÅK De första grunderna i språket, DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET OCH FRÄMMANDE SPRÅK A1.1 Eleven klarar sporadiskt av, med stöd av sin samtalspartner, några ofta återkommande och rutinmässiga kommunikationssituationer.

Läs mer

A. Allmänt. Transportstyrelsens förslag: Konsekvensutredning 1 (7) Datum

A. Allmänt. Transportstyrelsens förslag: Konsekvensutredning 1 (7) Datum Konsekvensutredning 1 (7) Datum Handläggare Maria Nilsson Sjö- och luftfartsavdelningen Infrastrukturenheten Sektionen för flygtrafiktjänst Konsekvensutredning av föreskrifter med kompletterande bestämmelser

Läs mer

NIVÅSKALA FÖR SPRÅKKUNSKAP OCH SPRÅKUTVECKLING,

NIVÅSKALA FÖR SPRÅKKUNSKAP OCH SPRÅKUTVECKLING, , Det andra inhemska språket och främmande språk, Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 Kunskapsnivå A1.1 Eleven klarar sporadiskt av, med stöd av sin samtalspartner, några ofta

Läs mer

Val av nya studerande

Val av nya studerande Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2012 Nya studerande År 2012 antas nya studerande till utbildningsprogrammen för skådespelarkonst (finskspråkig), regi, dramaturgi, dans, ljusdesign och ljuddesign

Läs mer

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_MUU 1 *1069901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND I FINLAND; ÖVRIG GRUND Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som ansöker om uppehållstillstånd på basis av en grund för vilken

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 5.7.2014 L 198/7 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 31 januari 2014 om nära samarbete med nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater som inte har euron som valuta (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Läs mer

Regler / Examination

Regler / Examination Regler / Examination På gång i regelvärlden Under 2016-2017 96 st RMT Varav 16 är inom FCL En större översyn av FCL med fokus på att införa mer kompetensbaserad utbildning RMT.0188, FCL.002, NPA 2014-29

Läs mer

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN PH4_plus 1 *1409901* FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN Denna familjeutredningsblankett är avsedd för dig som är vårdnadshavare i barnets hemland för ett ogift, under 18-årigt

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om förarutbildning m.m. enligt lagen (2011:725) om behörighet för lokförare;

Transportstyrelsens föreskrifter om förarutbildning m.m. enligt lagen (2011:725) om behörighet för lokförare; JÄRNVÄG Transportstyrelsens föreskrifter om förarutbildning m.m. enligt lagen (2011:725) om behörighet för lokförare; Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser... 1 Tillämpningsområde... 1 Definitioner...

Läs mer

Chefens för Flygvapnet föreskrifter om flygplanreparatörcertifikat med behörighetsbevis m m beslutade den 15 april 1993 beslutade den 15 april 1993

Chefens för Flygvapnet föreskrifter om flygplanreparatörcertifikat med behörighetsbevis m m beslutade den 15 april 1993 beslutade den 15 april 1993 FFS 1993:10 Utkom från trycket 1993-04-16 Chefens för Flygvapnet föreskrifter om flygplanreparatörcertifikat med behörighetsbevis m m beslutade den 15 april 1993 beslutade den 15 april 1993 Chefen för

Läs mer

t. Nuläge och föreslagna ändringar RP 98/2000 rd

t. Nuläge och föreslagna ändringar RP 98/2000 rd RP 98/2000 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag tilllagar om ändring av lagen om genomförande av en generell ordning för erkännande av examina inom Europeiska gemenskapen och 2 lagen om

Läs mer

Motivering. Landskapsförordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare. 1. Bakgrund. 2. Förslag till åtgärder

Motivering. Landskapsförordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare. 1. Bakgrund. 2. Förslag till åtgärder PROMEMORIA 2008-XX-XX Landskapsförordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Motivering 1. Bakgrund Europaparlamentets och rådet har antagit direktiv 2003/59/EG om grundläggande kompetens och

Läs mer

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET 2014

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET 2014 ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET 2014 ANTAGNING AV STUDERANDE Antagningen av studerande till det humanistiska och pedagogiska området sker i två steg. Alla behöriga sökande

Läs mer

L 311. officiella tidning. Europeiska unionens. Lagstiftning. Icke-lagstiftningsakter. femtiofjärde årgången 25 november 2011.

L 311. officiella tidning. Europeiska unionens. Lagstiftning. Icke-lagstiftningsakter. femtiofjärde årgången 25 november 2011. Europeiska unionens officiella tidning ISSN 1977-0820 L 311 Svensk utgåva Lagstiftning femtiofjärde årgången 25 november 2011 Innehållsförteckning II Icke-lagstiftningsakter FÖRORDNINGAR Kommissionens

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om EG-kontroll och EG-försäkran;

Transportstyrelsens föreskrifter om EG-kontroll och EG-försäkran; Transportstyrelsens föreskrifter om EG-kontroll och EG-försäkran; beslutade den 6 september 2016. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 2 kap. 5 och 10 järnvägsförordningen (2004:526).

Läs mer

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_OPI 1 *1079901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV STUDIER Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som har för avsikt att vistas i Finland på grund av studier vid

Läs mer

Föreskrift 2/2010 1/(7)

Föreskrift 2/2010 1/(7) Föreskrift 2/2010 1/(7) Anmälan till produktregistret gällande produkter och utrustning för hälso- och sjukvård Bemyndigande Målgrupper Giltighetstid Lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård

Läs mer

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_ADO 1 *1019901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ADOPTION Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som är bosatt i Finland och ansöker om uppehållstillstånd för ett

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR DE ELEKTRONISKA PROVEN I DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET OCH I FRÄMMANDE SPRÅK

FÖRESKRIFTER FÖR DE ELEKTRONISKA PROVEN I DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET OCH I FRÄMMANDE SPRÅK FÖRESKRIFTER FÖR DE ELEKTRONISKA PROVEN I DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET OCH I FRÄMMANDE SPRÅK 28.10.2016 Dessa föreskrifter tillämpas parallellt med föreskrifterna för pappersprovet med början från examen

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den [ ]

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den [ ] SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Utkast till Bryssel den C KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den [ ] om tillämpningsföreskrifter för kvalificering av kabinbesättning som deltar i kommersiell

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST

RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST Detta dokument innehåller dels förordningstext, dels lokala riktlinjer och allmänna råd. All text som är av karaktären nationell föreskrift eller förordning

Läs mer

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_IN 1 *1059901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ÅTERFLYTTNING Denna blankett för ansökan är avsedd för dig som ansöker om uppehållstillstånd som s.k. ingermanländsk återflyttare. 1) Du har

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om läkemedelsförmåner m.m.; SFS 2002:687 Utkom från trycket den 16 juli 2002 utfärdad den 4 juli 2002. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 I denna

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 14/2013

Föreskrifter och anvisningar 14/2013 Föreskrifter och anvisningar 14/2013 Handelsparter från tredjeland Dnr FIVA 15/01.00/2013 Utfärdade 10.6.2013 Gäller från 1.7.2013 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 5328 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN PH4_plus 1 *1409901* FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN Denna familjeutredningsblankett är avsedd för dig som är vårdnadshavare i barnets hemland för ett ogift, under 18-årigt

Läs mer

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_TY5 1 *1155501* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ARBETE Denna blankett är avsedd för dig om du kommer till Finland för att arbeta hos en finländsk arbetsgivare eller en arbetsgivare som är

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR GENOMFÖRANDE AV VETENSKAPLIG FORSKNING

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR GENOMFÖRANDE AV VETENSKAPLIG FORSKNING OLE_TUT 1 *1109901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR GENOMFÖRANDE AV VETENSKAPLIG FORSKNING Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som ansöker om uppehållstillstånd för genomförande

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om registrering av luftfartyg m.m.;

Transportstyrelsens föreskrifter om registrering av luftfartyg m.m.; Transportstyrelsens föreskrifter om registrering av luftfartyg m.m.; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 och 12 kap. 4 luftfartsförordningen (2010:770)

Läs mer