AALTO-UNIVERSITETETS ALLMÄNNA REGLER FÖR UNDERVISNING OCH STUDIER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AALTO-UNIVERSITETETS ALLMÄNNA REGLER FÖR UNDERVISNING OCH STUDIER"

Transkript

1 1 AALTO-UNIVERSITETETS ALLMÄNNA REGLER FÖR UNDERVISNING OCH STUDIER Med universitetslagen (L 558/2009) och Aalto-universitetets instruktion som grund godkände Aaltouniversitetets kommitté för akademiska ärenden nedanstående regler den 20 december (uppdaterad med kommittés beslut t.o.m ) 1 Syfte och tillämpningsområde 1 Syfte och tillämpningsområde Aalto-universitetets undervisning grundas på forskning. Undervisningen strävar efter en hög internationell nivå och följer etiska principer samt god vetenskaplig praxis. Aalto-universitetet verkar i interaktion med övriga samhället vid genomförandet av sitt undervisningsuppdrag. Syftet med dessa regler är att säkerställa en likartad och rättvis behandling av det akademiska samfundets medlemmar samt att trygga deras rättssäkerhet. Reglerna tillämpas på all utbildning som leder till examen vid Aalto-universitetet, såvida inget annat anges nedan. 2 Definitioner 2 Definitioner Begreppen som används i dessa regler definieras nedan. Definitionerna under punkt 5 15 ska användas även i examensstadgor och andra regler som gäller undervisning och studier när man avser något som stämmer överens med begreppets definition. 1 Studerande: En studerande har antagits till universitetet för att avlägga universitetsexamen enligt förordningen om universitetsexamina (794/2004) och dess senare ändringar. Med studerande avses här i tillämpliga delar också en studerande med rätt till fristående studier. 2 Studierätt: Studierätt som leder till examen, såvida inte annat anges. 3 Tentamen: Prov, förhör eller annan motsvarande studieprestation som en studerande utför under förhållanden som övervakas av universitetet. 4 Examensstadga: En stadga som fastslås av Aalto-universitetets högskola med dessa regler som grund. 5 Examensfordringar: De studier som fastställts i förordningen om universitetsexamina, bestämmelserna från Aalto-universitetets kommitté för akademiska ärenden, högskolans examensstadga och undervisningsplanen vilka den studerande måste genomföra för att avlägga examen. 6 Utbildningsprogram: Ett målinriktat program bestående av flera studiehelheter som leder till en lägre eller högre högskoleexamen. Ett utbildningsprogram har programspecifika mål och examensfordringar. Det kan finnas alternativa studiehelheter i ett utbildningsprogram, till exempel specialiseringsområden, inriktningsalternativ eller huvudämnen. Ett utbildningsprogram kan ha valfria studiehelheter. Ett utbildningsprogram kan ha ett eller flera examensspråk. 7 Aalto-program: Aalto-universitetets tvärvetenskapliga utbildningsprogram som är gemensamt för olika utbildningsområden. På Aalto-programmet avlägger den studerande sin examen inom något av Aalto-universitetets utbildningsområden.

2 2 8 Studiehelhet: Studiehelheter består av kurser. Även lärdomsprov ingår i studiehelheterna. 9 Lärdomsprov: Lärdomsprov för lägre högskoleexamen, lärdomsprov för högre högskoleexamen, lärdomsprov för licentiatexamen (licentiatavhandling) eller lärdomsprov för doktorsexamen (doktorsavhandling). 10 Kurs: Den minsta studiedelen vars prestation antecknas i studieregistret. En kurs kan bestå av en eller flera delstudieprestationer. 11 Studieprestation: Lärdomsprov, skriftlig eller muntlig tentamen, föredrag eller konstnärlig eller annan prestation som stämmer överens med universitetets undervisningsplan och som bedöms separat. 12 Undervisningsplan: En fastställd helhetsbeskrivning av kunskapsmålen, studiehelheternas mål och innehåll, kursutbudet och genomförandet av undervisningen under en bestämd period i ett utbildningsprogram. Undervisningsplan kan även syfta på helhetsbeskrivningen av en studiehelhet som leder till forskarexamen. 13 Examensspråk: Allmän definition av det språk på vilket en examen kan avläggas. 14 Undervisningsspråk: Språket på vilket undervisningen på en kurs eller en studiehelhet ges. 15 Studieprestationens språk: Språket på vilket en studerande kan genomföra en studieprestation. 3 Examina och examensspråk 3 Universitetsexamina På det tekniska utbildningsområdet kan avläggas teknologie kandidatexamen som lägre högskoleexamen, diplomingenjörs-, arkitekt- eller landskapsarkitektexamina som högre högskoleexamina samt teknologie licentiat-, teknologie doktors- eller filosofie doktorsexamina som forskarexamen. På det ekonomiska utbildningsområdet kan avläggas ekonomie kandidatexamen som lägre högskoleexamen, ekonomie magisterexamen som högre högskoleexamen samt ekonomie licentiat-, ekonomie doktors- eller filosofie doktorsexamina som forskarexamen. På det konstindustriella utbildningsområdet kan avläggas konstkandidatexamen som lägre högskoleexamen, konstmagisterexamen som högre högskoleexamen samt konstdoktorsexamen som forskarexamen. Examina avläggs på det sätt som föreskrivs om universitetsexamina i statsrådets förordning (794/2004) som gavs den 19 augusti 2004 och dess senare ändringar (examensförordningen) och på det sätt som påbjuds i dessa regler och högskolornas examensstadgor. Aalto-universitetets högskolor ansvarar för att anordna utbildning som leder till examen. Utbildning som leder till examen kan anordnas som ett samarbete mellan universitet. Undervisning som leder till lägre och högre högskoleexamen anordnas i form av utbildningsprogram. Aalto-universitetets kommitté för akademiska ärenden fastställer beskrivningarna för olika examina. Aaltouniversitetets kommitté för akademiska ärenden lämnar vid behov information om bestämmelserna för examensfordringar. 4 Universitetets examens- och undervisningsspråk

3 3 På det ekonomiska utbildningsområdet är Aalto-universitetets undervisnings- och examensspråk finska. På de konstindustriella och tekniska utbildningsområdena är undervisnings- och examensspråken finska och svenska. Aalto-universitetet kan besluta att även använda ett annat språk än de ovan nämnda som undervisnings- och examensspråk och för studieprestationer. Engelska kan fastställas som examensspråk för ett utbildningsprogram om utbildningsprogrammets undervisning och handledning finns tillgängliga på engelska och studieprestationerna kan ges på engelska. Examensspråket för forskarstuderande kan fastställas till engelska om examen kan avläggas helt på engelska. Den forskarstuderandes examensspråk bestäms i samband med att den studerande blir antagen. En studerande med engelska som examensspråk måste genomföra sina studieprestationer huvudsakligen på engelska. Övriga studerande måste också i huvudsak genomföra studieprestationer på engelska när undervisningsspråket är engelska. 4 Studierätter 5 Beviljande av studierätter Antagning av studerande och mottagande av utbildningsplatser regleras separat. 6 Flera studierätter En studerande kan avlägga flera examina vid Aalto-universitetet, men endast en forskarexamen på samma nivå inom samma utbildningsområde. 7 Studierättens giltighetstid Studierätten gäller tills den studerande avlägger examen eller avstår från sin studierätt. Vidare, vilket föreskrivs i 1 mom., förloras studierätten när den i lag begränsade giltighetstiden för studierätten eller en beviljad förlängning av den löper ut eller om en förlängning inte beviljas. Studierätten förloras även vid försummelse av läsårsanmälan. 8 Läsårsanmälan Alla studerande måste varje år under anmälningstiden anmäla sig som när- eller frånvarande på det sätt universitetet föreskriver, såvida inget annat föreskrivs nedan. 9 Försummelse av läsårsanmälan Den studerande mister sin studierätt om han eller hon försummar anmälan. En studierätt som gått förlorad på grund av försummelse av anmälan kan ansökas på nytt. Studierätt beviljas om försummelsen har pågått i mindre än ett läsår, det finns särskilda skäl till försummelsen eller om den studerande har en målinriktad och genomförbar plan för att slutföra sina studier inom rimlig tid. Om den studerande har en begränsad studietid måste det finnas tidsutrymme för avläggande av examen eller beviljad extra tid för avläggande av examen. En reglerad avgift uppbärs för nyregistrering som studerande. 10 Studieavbrott En studerande kan avbryta sina studier under minst ett (1) år. Den studerande kan fortsätta ett studieavbrott som pågått i minst ett (1) år till slutet av innevarande eller nästa läsår genom att ansöka om fortsättning på avbrottet innan den föregående avbrottsperioden löper ut. Under ett avbrott kan den studerande inte anmäla sig

4 4 till Aalto-universitetet. När avbrottet upphör måste den studerande anmäla sig som när- eller frånvarande till Aalto-universitetet före utgången av avbrottsperioden under den närmast förekommande anmälningstiden. 11 Tidsbegränsad studierätt En studerande kan ha en tidsbegränsad studierätt på det sätt universitetslagen föreskriver. Den studerande har då rätt att avlägga sin examen under den tid som föreskrivs i universitetslagen. Tiden då en studerande har försummat anmälan som när- eller frånvarande räknas in i tiden för att avlägga examen. Vid beräkningen av tiden för att avlägga examen jämställs tiden som frånvaroanmäld med tiden då studiestarten har skjutits upp eller den studerande har avbrutit sina studier. 12 Ansökan om extra tid för tidsbegränsad studierätt Extra tid för slutförande av studier beviljas på basen av en ansökan på de grunder som föreskrivs i universitetslagen. Extra tid kan beviljas mer än en gång för avläggande av samma examen. Extra tid beviljas med minst 1 termin och högst 2 läsår åt gången. Vid bedömning av längden på den beviljade extra tiden beaktas den uppskattade tidsåtgången för studierna i studieplanen. 13 Avstående från studierätt En studerande kan helt avstå från sin studierätt genom ett skriftligt meddelande till Aalto-universitetet. När en studerande har avstått från sin studierätt kan han eller hon endast få en ny studierätt genom antagningsprocessen för studerande. 14 Rättelse av beslut om fråntagande av studierätt Den som är missnöjd med ett beslut om fråntagande av studierätt eller beviljande av extra tid får ansöka om rättelse i ärendebeslutet inom 14 dagar från delgivningen av beslutet. 15 Rätt till fristående studier Det finns möjlighet att få omfattnings- och tidsbegränsad rätt till fristående studier på en högskola för att utan examensrätt ta kurser som fastställts i undervisningsplaner. Fristående studier kan vara avgiftsbelagda för den studerande. Verksamheten på Öppna universitetet vid Aalto-universitetet och annan vuxenutbildning regleras på annat håll. 5 Planering och utveckling av undervisningen 16 Planering av undervisningen Högskolorna planerar sin undervisning så att de studerande kan genomföra sina studier inom de föreskrivna målsatta tiderna. Examensfordringar och undervisningsplaner upprättas för alla program på högskolorna i enlighet med målen och instruktionerna från kommittén för akademiska ärenden. I undervisningsplanen anges för varje kurs åtminstone namn, omfattning, tidsmässig förläggning, kunskapsmål, grundläggande innehåll, undervisningsmetoder, undervisningsspråk, bedömningsskala samt den institution och den lärare som ansvarar för kursen. Högskolan måste anordna sin undervisning i enlighet med undervisningsplanen. Ändringar kan endast genomföras med motiverade skäl. Den som fastställt undervisningsplanen beslutar om ändringar, såvida inte ändringen är obetydlig. Ändringar gällande studiernas omfattning, tidsmässiga förläggning, kunskapsmål,

5 5 grundläggande innehåll, undervisningsmetoder, undervisningsspråk eller bedömningsskala betraktas inte som obetydliga. Parten som ansvarar för undervisningen måste utan dröjsmål informera högskolans bestämmande part om alla nödvändiga ändringar. Högskolans examensstadga ska omfatta mer detaljerade bestämmelser om innehållskraven för undervisningsplanen och hanteringen av ändringar i den. Högskolorna måste se till att undervisningsplanen realiseras. 17 Individuell studieplan Alla studerande måste upprätta en individuell studieplan. Ett gemensamt villkor för att en kurs eller en studiehelhet ska kunna slutföras är att den finns i den studerandes individuella studieplan. De studerande ska erbjudas handledning för upprättandet och uppdateringen av sin individuella studieplan. Närmare bestämmelser om ärendet ska finnas i högskolans examensstadga. Aalto-universitetets kommitté för akademiska ärenden lämnar vid behov information om bestämmelserna för individuella studieplaner. 18 Studiehandledning Studiehandledningen måste anordnas så att alla studerande får möjlighet till handledning för att planera och genomföra sina studier. Närmare bestämmelser om ärendet ska finnas i högskolans examensstadga. 19 Insamling av respons på undervisningen Respons på undervisningen måste samlas in från de studerande. Responsen används till att utveckla undervisningen. 6 Anordnande av undervisning och bedömning av studieprestationer 20 Studiernas omfattning Studierna poängsätts efter den arbetsinsats som krävs. Doktors- och licentiatavhandlingar poängsätts dock inte. Studier under ett läsår, vilka i genomsnitt kräver en arbetsinsats på timmar, motsvarar 60 studiepoäng. Studiepoängen som beskriver studiernas omfattning ska anges i heltal. 21 Läsår Läsåret delas in i två terminer. Höstterminen börjar varje år den 1 augusti och slutar samma år den 31 december. Vårterminen börjar varje år den 1 januari och slutar samma år den 31 juli. 22 Rätt till studieprestationer För att få genomföra studieprestationer krävs antingen anmälan som närvarande eller en särskild rätt att ta en enskild kurs eller studiehelhet. 23 Anordnande av undervisning i samarbete med en utomstående part En kurs kan anordnas i samarbete med ett annat universitet, en annan läroanstalt eller annan part. Kursen ska följa de regler som upprättats för anordnandet av kurser och studieprestationer. Studieprestationerna bedöms alltid på akademiska grunder. Bestämmelserna häri angående kurser gäller i tillämpliga fall även lärdomsprov.

6 6 24 Studiernas tillgänglighet Om en studerande har ett handikapp som begränsar studierna eller ett annat motsvarande hälsomässigt förhinder som gör att han eller hon inte kan utföra sina studier på det sätt som bestämts i undervisningsplanen och för kursen, ska högskolan vidta skäliga åtgärder för att anordna ett alternativt sätt på vilket studierna kan genomföras. Den studerande ska uppvisa samma teoretiska och praktiska kunskaper som övriga studerande. Aalto-universitetets kommitté för akademiska ärenden lämnar mer detaljerad information om bestämmelserna för tillgänglighetsförfarandet. 25 Tentamenstillfällen För tentamenstillfällen ska ett protokoll upprättas där det framgår vilka som övervakat tillfället och vilka som deltagit i tentamen. Den studerande måste kunna styrka sin identitet vid deltagandet i tentamenstillfället. Närmare bestämmelser om anordnandet av tentamenstillfällen ges av högskolorna. 26 Meddelande om tentamenstillfällen Höstterminens schema för tentamenstillfällen (tentamensordningen) måste publiceras innan terminen börjar. Vårterminens tentamensordning måste publiceras senast en månad innan vårterminen börjar. 27 Bedömare av studieprestationer Kursansvarig lärare bedömer studieprestationerna för kursen. Granskningen av studieprestationens utförande på kursen kan genomföras av annan personal. Bestämmelser om bedömare av lärdomsprov regleras på annat håll. För jäv vid bedömning av studieprestationer gäller det som föreskrivs i 27 och 28 i förvaltningslagen. 28 Bedömningsskala för studieprestationer Vid kursbedömningen används någon av följande bedömningsskalor: skalan underkänd/1/2/3/4/5, där 5 är det högsta vitsordet, eller skalan underkänd/godkänd. Aalto-universitetets kommitté för akademiska ärenden lämnar mer detaljerad information om bestämmelserna för de bedömningsskalor som används vid bedömning av lärdomsprov. 29 Avbrott i bedömningen av lärdomsprov Den studerande måste ges möjlighet att bli hörd innan lärdomsprovet bedöms, om man i utlåtandet som ligger till grund för bedömningen föreslår att lärdomsprovet ska underkännas. Den studerande kan då begära att bedömningen av hans eller hennes lärdomsprov avbryts. Bedömningsprocessen upphör helt vid avbrott. Bedömaren av lärdomsprovet behandlar begäran och beslutar om fortsatta åtgärder gällande lärdomsprovet. 30 Meddelande om bedömningen av studieprestationer Kursansvarig lärare är skyldig att se till att information om godkända studieprestationer samt antalet godkända och underkända offentliggöras inom fyra veckor från det att tentamen lämnats in eller från inlämningsdagen för någon annan studieprestation. Meddelandet ska även innehålla information om hur och när de studerande har möjlighet att granska bedömningsgrunderna och hur de har tillämpats på den egna studieprestationen. Högskolans elektroniska anslagstavla eller en annan anslagstavla ska användas för publiceringen. Ledaren för den kursansvariga enheten kan av särskilda skäl bevilja förlängning av den bestämda tiden. Om förlängning av tiden beviljas, måste studerande som berörs av förlängningen utan dröjsmål bli meddelade om detta.

7 7 Efter att resultaten har publicerats är bedömningsgrunderna för kursens studieprestation i sin helhet offentliga, såvida inte annat föreskrivs av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (L 621/1999, offentlighetslagen). Meddelande om bedömning av lärdomsprov för lägre högskoleexamen ska till tillämpliga delar följa bestämmelserna om publicering av kursens studieprestation. Bedömningsgrunden för doktors- och licentiatavhandlingar samt lärdomsprov för högre högskoleexamen meddelas skriftligen till den studerande som utfört lärdomsprovet. 31 Registrering av studieprestationer Den kursansvarige läraren ser till att meddela informationen om kursbedömningen så att den införs i studieregistret i samband med publiceringen av resultaten. Uppgifterna ska utan dröjsmål föras in i studieregistret efter meddelandet. Om kursen består av flera delstudieprestationer ska datumet för den senaste delstudieprestationen anges som utförandedatum. Bestämmelserna häri angående kurser gäller i tillämpliga fall även lärdomsprov. 32 Bevarande av studieprestationer Den studerande har rätt att få se sin skriftliga eller på annat sätt bevarade studieprestation. Den studerande har rätt att på egen bekostnad få en kopia på sina skriftliga eller på annat sätt bevarade svar. Sparade delar av godkända lärdomsprov bevaras tillsvidare, såvida inte annat föreskrivs av regler och bestämmelser om arkivering. Övriga studieprestationer måste sparas i sex (6) månader efter publiceringen av resultaten, såvida inte annat föreskrivs av regler och bestämmelser om arkivering. 33 Studieprestationernas offentlighet Alla lärdomsprov i samband med examina som avläggs vid Aalto-universitetet är offentliga. De provprestationer som avses i offentlighetslagen måste sekretessbeläggas på det sätt som offentlighetslagen föreskriver. 34 Studieprestationers giltighet Kursprestationer gäller tillsvidare och delstudieprestationer gäller tills kursen anordnas nästa gång, såvida inte annat föreskrivs av högskolans examensstaga eller undervisningsplan. Prestationen av ett godkänt lärdomsprov gäller tillsvidare. 35 Rättelse av bedömning av studieprestationer En studerande som är missnöjd med bedömningen av en doktors- eller licentiatavhandling eller ett lärdomsprov för högre högskoleexamen kan hos examensnämnden yrka rättelse av bedömningen av studieprestationen inom 14 dagar från det att beslutet har tagits emot. En studerande som är missnöjd med bedömningen av någon annan studieprestation än den som avses i 1 mom. kan muntligen eller skriftligen yrka rättelse hos den lärare som har utfört bedömningen. Ett rättelseyrkande för bedömningen av en studieprestation ska framställas inom 14 dagar från den tidpunkt då den studerande har haft tillfälle att ta del av resultaten av bedömningen och av tillämpningen av bedömningsgrunderna för egen del. Läraren som utfört bedömningen ska skriftligen delge sitt beslut beträffande rättelseyrkandet. En studerande som är missnöjd med ett beslut som fattats med anledning av ett rättelseyrkande kan söka om rättelse hos examensnämnden inom 14 dagar från det att han eller hon fick del av lärarens beslut.

8 8 Aalto-universitetets kommitté för akademiska ärenden lämnar mer detaljerad information om bestämmelserna för examensnämndens förfarande. 36 Tillgodoräknande av studieprestationer På högskolans beslut kan en studerande till sin examen tillgodoräkna motsvarande studier som avlagts på ett annat inhemskt eller utländskt universitet eller annan läroanstalt och ersätta studier som ingår i examen med andra studier på samma nivå. Studier kan även tillgodoräknas med kunskaper som påvisas på annat sätt. Lärdomsprov kan inte tillgodoräknas. En skriftlig ansökan om tillgodoräknande ska lämnas till högskolan. Tillgodoräknande av en kurs eller en studiehelhet anges i studeranderegistret på ett sådant sätt att källan är synlig. Det ursprungliga vitsordet för tillgodoräknade studier ändras så att det passar bedömningsskalan på den studerandes utbildningsprogram om en motsvarighet tydligt kan påvisas. I annat fall markeras tillgodoräknade studier med vitsordet godkänd. Det som i denna paragraf nämns om förfarandet vid tillgodoräknande av studier som avlagts vid ett annat inhemskt eller utländskt universitet ska till tillämpliga delar även följas för studier som avlagts på annat håll vid Aalto-universitetet. Aalto-universitetets kommitté för akademiska ärenden lämnar mer detaljerad information om bestämmelserna för tillgodoräknande av studier. 37 Rättelse av beslut om tillgodoräknande En studerande som är missnöjd med tillgodoräknandet av studier kan muntligt eller skriftligt yrka rättelse hos beslutsfattaren. Vid hanteringen av rättelseyrkandet följs bestämmelserna för rättelse av studieprestationer. Ett rättelseyrkande för tillgodoräknande av studier måste framställas inom 14 dagar från det att beslutet har tagits emot. En studerande som är missnöjd med ett beslut som fattats med anledning av ett rättelseyrkande kan söka om rättelse hos Aalto-universitetets examensnämnd inom 14 dagar från det att han eller hon fick del av beslutet. 7 Utexaminering och examensbetyg 38 Examensbetyg Aalto-universitetets högskola utfärdar ett examensbetyg för en avlagd examen. Examensbetyget undertecknas av två personer. Examensbenämningen och examensbetyget skrivs på den studerandes examensspråk. En studerande som har engelska som examensspråk får dessutom en examensbenämning och ett examensbetyg på finska eller svenska. Aalto-universitetets kommitté för akademiska ärenden ger mer detaljerad information om bestämmelserna för examensbetyg. 8 Etiska regler för studier och hanteringen av brott mot dessa 39 Etiska regler för undervisning och studier God vetenskaplig praxis ska iakttas i all undervisning och alla studier. Vid undervisning och studier i samband med konstnärlig verksamhet ska dessutom god konstnärlig praxis följas. Den studerande ska följa de instruktioner som ges för tentamenstillfällen och andra studieprestationer. Den

9 9 studerande ska bekanta sig med tillgängliga instruktioner och be om handledning vid oklara fall. Läraren ska utveckla sin undervisning och handledningen av de studerande så att de studerande får instruktioner om tillåtna studiemetoder och så att möjligheten att använda förbjudna metoder begränsas. 40 Studiepåföljder vid brott mot de etiska reglerna Den studerandes studieprestation kan lämnas utan bedömning om den studerande anses ha brutit mot etiska regler vid utförandet. En studerande som har brutit mot etiska regler kan bestraffas disciplinärt på de grunder som universitetslagen föreskriver. Aalto-universitetets kommitté för akademiska ärenden lämnar mer detaljerad information om de etiska reglerna för studier och hanteringen av brott mot dessa som nämns i 39 och Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 41 Ikraftträdande Dessa regler träder i kraft den 1 augusti Övergångsbestämmelser Från och med att dessa regler träder i kraft upphäver reglerna de egna regler om motsvarande ärenden som Aalto-universitetets högskolor har instiftat. Högskolornas kommittéer för akademiska ärenden ska utföra nödvändiga granskningar av sina regler och fastställa att högskolans egen examensstadga träder i kraft när höstterminen börjar den 1 augusti Innan dessa regler träder i kraft kan man vid behov bestämma examensspråk för inrättade utbildningsprogram och antagna forskarstuderande genom att till tillämpliga delar följa bestämmelserna i 4. Innan dessa regler träder i kraft tillämpas, för studerande som förlorat sin studierätt på grund av försummelse av anmälan, den bedömning som nämns i 9 2 mom. om återförande av studierätt från början av läsåret som inleds den 1 augusti Dessförinnan ska de utbildningsförfaranden som gällde innan dessa regler träder i kraft följas. Högskolan ska första gången tillämpa förteckningen enligt 16 1 mom. över den kursinformation som åtminstone måste nämnas i undervisningsplanen senast i den undervisningsplan som fastställs för läsåret Förteckningen enligt 16 2 mom. över den kursinformation som inte betraktas som obetydlig tillämpas under läsåret likaså endast på sådan kursinformation som ingår i högskolans undervisningsplan. 43 Högskolornas examensstadgor Högskolornas kommittéer för akademiska ärenden ska fastställa examensstadgor för respektive högskola. Stadgorna ska innehålla dessa regler samt beslut och närmare anvisningar om regler gällande undervisning och studier som Aalto-universitetets kommitté för akademiska ärenden lämnat med stöd av dessa regler. Examensstadgorna ska innehålla bestämmelser om åtminstone utbildningsprogram, examensfordringar, studier, studiehandledning, deltagande i undervisning, tillgodoräknande av andra studier, praktik, lärdomsprov, bedömning av studieprestationer och betyg. Examensstadgorna ska innehålla nödvändiga övergångsbestämmelser som berör de studerande. 10 Särskilda regler 44 Tiden för rättelseansökan

10 10 De rättelseyrkanden som nämns i 14, 35 1 och 3 mom. samt 37 2 mom. i dessa regler måste lämnas till Aalto-universitetets registratorskontor senast den sista dagen för den bestämda tiden under registratorskontorets öppettider. 45 Aalto-programmen Aalto-universitetets kommitté för akademiska ärenden kan vid behov lämna mer detaljerade tillämpningsanvisningar för dessa regler för Aalto-programmen. 46 Övriga bestämmelser Vid behov lämnar Aalto-universitetets kommitté för akademiska ärenden mer detaljerad information om bestämmelserna för lärdomsprov.

2 Studierätt: Studierätt som leder till examen, såvida inte annat anges.

2 Studierätt: Studierätt som leder till examen, såvida inte annat anges. 1 AALTO-UNIVERSITETETS ALLMÄNNA REGLER FÖR UNDERVISNING OCH STUDIER Med universitetslagen (L 558/2009) och Aalto-universitetets instruktion som grund godkände Aaltouniversitetets kommitté för akademiska

Läs mer

TENTAMENSSTADGA FÖR HÖGSKOLAN FÖR TEKNIKVETENSKAPER

TENTAMENSSTADGA FÖR HÖGSKOLAN FÖR TEKNIKVETENSKAPER Studerandeservicen 1 (5) TENTAMENSSTADGA FÖR HÖGSKOLAN FÖR TEKNIKVETENSKAPER n gäller i tillämpliga delar alla tentamenstillfällen som ordnas vid högskolan, ifall den ansvariga övervakaren inte av välgrundad

Läs mer

EXAMENSSTADGA FÖR GRUNDEXAMINA VID TEATERHÖGSKOLAN

EXAMENSSTADGA FÖR GRUNDEXAMINA VID TEATERHÖGSKOLAN 1 EXAMENSSTADGA FÖR GRUNDEXAMINA VID TEATERHÖGSKOLAN I kap. Allmänna bestämmelser 1 Man kan studera vid universitetet som 1. grundexamensstuderande vars studier leder till avläggande av kandidat eller

Läs mer

Aalto-universitetets allmänna anvisningar för tillgodoräknande av studier.

Aalto-universitetets allmänna anvisningar för tillgodoräknande av studier. Aalto-universitetets allmänna anvisningar för tillgodoräknande av studier. Aalto-universitetets kommitté för akademiska ärenden har den 14.6.2011 godkännt följande anvisningar. Uppdaterad med kommittés

Läs mer

Examens- och rättssäkerhetsinstruktion för Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet

Examens- och rättssäkerhetsinstruktion för Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet Godkänd av styrelsen 28.5.2012 Kompletterad: - 11.2.2013 med ett tillägg i 22. - 25.4.2016 med en förändring av 10, 1 mom. Examens- och rättssäkerhetsinstruktion för Svenska social- och kommunalhögskolan

Läs mer

1 kap. (2002:81) normalt målen. kvalitet. för utbildningsprogrammen.

1 kap. (2002:81) normalt målen. kvalitet. för utbildningsprogrammen. EXAMENSORDNING FO R HO GSKOL LAN PA A A LAND 1 kap. Allmänna föreskrifter 1 Högskolan på Åland och dess uppgift Högskolan på Åland och dess uppgift framgår av Landskapslag om o Högskolan på Åland (2002:81)

Läs mer

Examensstadga för Aalto-universitetets högskola för kemiteknik

Examensstadga för Aalto-universitetets högskola för kemiteknik Examensstadga för Aalto-universitetets högskola för kemiteknik Godkänd av Kommittén för akademiska ärenden vid högskolan för kemiteknik 21 juni 2011. (Uppdaterad t.o.m. 1.11.2011 och 20.6.2012) 1 kapitlet

Läs mer

Examensstadga för Aaltouniversitetets högskola för elektroteknik

Examensstadga för Aaltouniversitetets högskola för elektroteknik Examensstadga för Aaltouniversitetets högskola för elektroteknik Godkänd av Kommittén för akademiska ärenden vid högskolan för elektroteknik 7 juni 2011. 3) som forskarexamina teknologie licentiatexamen

Läs mer

Examensstadga för Aalto-universitetets tekniska högskola Godkänd av Tekniska högskolans styrelse den 13 december 2004 (uppdaterad t.o.m. 14.12.

Examensstadga för Aalto-universitetets tekniska högskola Godkänd av Tekniska högskolans styrelse den 13 december 2004 (uppdaterad t.o.m. 14.12. TEKNISKA HÖGSKOLAN Förvaltningsavdelningen INNOFFICIELL ÖVERSÄTTNING Examensstadgan för Aalto-universitetets tekniska högskola har upphävts fr.o.m. 1.8.2011 då examensstadgorna för Högskolan för elektroteknik,

Läs mer

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT SIBELIUS- AKADEMIN KONSTUNI- VERSITETET URVALSGUIDE 2016 BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT Vill du byta huvudämne? ELLER Har du en lägre högskoleexamen från en annan högskola och vill byta från kandidatskedet

Läs mer

Examens- och rättssäkerhetsinstruktion för Helsingfors universitet

Examens- och rättssäkerhetsinstruktion för Helsingfors universitet Examens- och rättssäkerhetsinstruktion för Helsingfors universitet Centrala författningar som gäller området för examens- och rättssäkerhetsinstruktionen är universitetslagen (558/2009), statsrådets förordning

Läs mer

Examensstadga för Aalto-universitetets högskola för ingenjörsvetenskaper

Examensstadga för Aalto-universitetets högskola för ingenjörsvetenskaper Examensstadga för Aalto-universitetets högskola för ingenjörsvetenskaper Godkänd av Kommittén för akademiska ärenden vid högskolan för ingenjörsvetenskaper 6 juni 2011. (Ändrad 20.8.2012 och 5.11.2012)

Läs mer

3 ANNAN UNDERVISNING OCH UTBILDNING VID UNIVERSITETET Öppen universitetsundervisning Fristående studier... 7

3 ANNAN UNDERVISNING OCH UTBILDNING VID UNIVERSITETET Öppen universitetsundervisning Fristående studier... 7 1(17) 15.4.2015 Examens- och Godkänd av Helsingfors universitets styrelse den 15 april 2015. Centrala författningar som gäller området för examens- och en är universitetslagen (558/2009), statsrådets förordning

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Val av nya studerande

Val av nya studerande Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2012 Nya studerande År 2012 antas nya studerande till utbildningsprogrammen för skådespelarkonst (finskspråkig), regi, dramaturgi, dans, ljusdesign och ljuddesign

Läs mer

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT SIBELIUS- AKADEMIN KONSTUNI- VERSITETET URVALSGUIDE 201 BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT INNEHÅLL 1. FÖRESKRIFTER GÄLLANDE STUDIERÄTT... 1 2. BYTE AV STUDIERÄTT... 1 2.1. Byte av utbildningsprogram, huvudämne

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för tillgodoräknande av studier vid Aalto-universitetets högskola för kemiteknik

Tillämpningsanvisningar för tillgodoräknande av studier vid Aalto-universitetets högskola för kemiteknik Bilaga 6: 1 (11) Tillämpningsanvisningar för tillgodoräknande av studier vid Aalto-universitetets högskola för kemiteknik Aalto-universitetets kommitté för akademiska ärenden har den 14.6.2011 godkänt

Läs mer

ändras i statsrådets förordning om universiteten (770/2009) 5 som följer:

ändras i statsrådets förordning om universiteten (770/2009) 5 som följer: Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om universiteten I enlighet med statsrådets beslut ändras i statsrådets förordning om universiteten (770/2009) 5 som följer: 5 Den interna fördelningen

Läs mer

PERMANENTA FÖRESKRIFTER FÖR EXAMINA VID AGRIKULTUR-FORSTVETENSKAPLIGA FAKULTE- TEN VID HELSINGFORS UNIVERSITET Godkända av fakultetsrådet 12.6.

PERMANENTA FÖRESKRIFTER FÖR EXAMINA VID AGRIKULTUR-FORSTVETENSKAPLIGA FAKULTE- TEN VID HELSINGFORS UNIVERSITET Godkända av fakultetsrådet 12.6. Sida 1/11 PERMANENTA FÖRESKRIFTER FÖR EXAMINA VID AGRIKULTUR-FORSTVETENSKAPLIGA FAKULTE- TEN VID HELSINGFORS UNIVERSITET Godkända av fakultetsrådet 12.6.2012 INNEHÅLL KAPITEL 1 KAPITEL 2 KAPITEL 3 KAPITEL

Läs mer

Ålands lagting BESLUT LTB 51/2015

Ålands lagting BESLUT LTB 51/2015 Ålands lagting BESLUT LTB 51/2015 Datum Ärende 2015-06-12 LF 18/2014-2015 Ålands lagtings beslut om antagande av Landskapslag om sysselsättningsfrämjande utbildning I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

Läs mer

Lokala föreskrifter- Examensordning

Lokala föreskrifter- Examensordning Lokala föreskrifter- Examensordning Fastställt av högskolestyrelsen 2015-06-04 HIG-STYR 2015/63 Innehåll INLEDNING... 3 Examensrätt vid Högskolan i Gävle... 3 SÄRSILDA BESTÄMMELSER... 4 1. Huvudområde...

Läs mer

Undervisnings-och kulturministeriets förordning

Undervisnings-och kulturministeriets förordning Undervisnings-och kulturministeriets förordning om beräkningskriterierna för universitetens basfinansiering I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut föreskrivs med stöd av 49 6 mom.

Läs mer

Lokal examensordning

Lokal examensordning Sidan 1 av 10 Dnr 2016-114-579 (Ersätter dnr 2015-114-449) Fastställd av högskolestyrelsen 2016-12-12 Lokal examensordning Högskolan Kristianstad Gäller from 1 jan 2017 och tillsvidare Sidan 2 av 10 Dnr

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sid 1 Avd. för utbildningsstöd. Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Borås

HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sid 1 Avd. för utbildningsstöd. Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sid 1 2014-04-10 Dnr 866-13 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Borås Denna Antagningsordning har genom beslut den 25 april 2014 fastställts av

Läs mer

Instruktion om studier och examination vid Hanken, Svenska handelshögskolan

Instruktion om studier och examination vid Hanken, Svenska handelshögskolan Instruktion om studier och examination vid Hanken, Svenska handelshögskolan Med stöd av Svenska handelshögskolans Examensstadga, godkänd av styrelsen 2005 med ändringar senast 10.12.2014, har rektor 27.2.2015

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 september 2015 1142/2015 Lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015 I enlighet

Läs mer

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om gymnasieutbildning

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om gymnasieutbildning PARALLELLTEXTER Datum 200X-XX-XX Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag Validering i gymnasieskolor Landskapsregeringens lagförslag nr x/200x-200x INNEHÅLL L A N D S K A P S L A G om ändring

Läs mer

Handbok för erkännande av kunnande för läroplansbaserad grundexamen

Handbok för erkännande av kunnande för läroplansbaserad grundexamen Handbok för erkännande av kunnande för läroplansbaserad grundexamen Studiehandledarna vid YA! Hösten 011 16.9.011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VAD ÄR ERKÄNNANDE AV KUNNANDE?... 1 STUDIERNAS UPPBYGGNAD... ANVISNINGAR

Läs mer

Examensordning vid Umeå universitet 1 BESLUT. Umeå universitet Examensrådet Dnr

Examensordning vid Umeå universitet 1 BESLUT. Umeå universitet Examensrådet Dnr Umeå universitet Examensrådet 1 BESLUT 2005-06-21 Dnr 540-1241-93 Examensordning vid Umeå universitet Examensordningens uppläggning 2 Avsnitt Sidan 1. Vad är Umeå universitets examensordning? 3 2. Nationella

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet Universitetsstyrelsen, beslut 2007-02-15 Fastställd antagningsordning för utbildning på forskarnivå tillämpas vid antagning av doktorander från och med 2007-07-01 2017-02-01

Läs mer

(Översättning. Om tolkningskonflikter uppstår gäller den finska originaltexten.) Kapitel I Allmänna bestämmelser

(Översättning. Om tolkningskonflikter uppstår gäller den finska originaltexten.) Kapitel I Allmänna bestämmelser 1/10 (Översättning. Om tolkningskonflikter uppstår gäller den finska originaltexten.) 1 Tillämpningsområde Kapitel I Allmänna bestämmelser Detta reglemente tillämpas vid val av studentrepresentanter i

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 20 december 2013 1039/2013 Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om universitetsexamina Utfärdad i Helsingfors den 19 december

Läs mer

Lokal examensordning vid Luleå tekniska universitet

Lokal examensordning vid Luleå tekniska universitet Lokal examensordning vid Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet 1 Luleå tekniska universitets lokala examensordning... 3 2 Nationella bestämmelser om examina... 3 3 Förkunskapsnivå för grund-,

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om studiestöd I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om studiestöd (65/1994): 1 Rätt till studiestöd för utbildning som inte står under offentlig tillsyn

Läs mer

LOKAL EXAMENSORDNING vid Mälardalens högskola

LOKAL EXAMENSORDNING vid Mälardalens högskola Studentcentrum Dnr CF10-506/06 Beslutad 2006-10-30 Reviderad 2011--11-08 Dnr MDH 2.1-262/10 LOKAL EXAMENSORDNING vid Mälardalens högskola för högskoleutbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Kandidat- och magisterexamina som kan avläggas vid fakulteten

Kandidat- och magisterexamina som kan avläggas vid fakulteten HELSINGFORS UNIVERSITET Beteendevetenskapliga fakulteten Fakultetsrådets beslut 11.9.2012 PERMANENTA FÖRESKRIFTER FÖR EXAMINA OCH STUDIER VID BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN, GÄLLER FRÅN 11.9.2012 I fråga

Läs mer

YRKESHÖGSKOLAN NOVIA EXAMENSSTADGA

YRKESHÖGSKOLAN NOVIA EXAMENSSTADGA YRKESHÖGSKOLAN NOVIA EXAMENSSTADGA Fastställd av Yrkeshögskolan Novias styrelse den 17 juni 2014 INNEHÅLL EXAMENSSTADGA... 1 I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 1 Tillämpning... 1 2 Yrkeshögskolans uppgift...

Läs mer

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND Med erkännande av examen avses ett beslut om vilken behörighet en utländsk examen ger för ett arbete eller en studieplats.

Läs mer

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2013/2014

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2013/2014 Fastställd av högskolestyrelsen 2012-12-03 Dnr: MDH 2.1-561/12 1 (14) Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2013/2014 2 (14) Innehåll Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2013/2014...

Läs mer

GRUNDERNA FÖR BEDÖMNINGEN AV DE STUDERANDE VID UTBILDNING SOM FÖRBEREDER INVANDRARE FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

GRUNDERNA FÖR BEDÖMNINGEN AV DE STUDERANDE VID UTBILDNING SOM FÖRBEREDER INVANDRARE FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING DNr 6/011/2000 FÖRESKRIFT Iakttas som förpliktande DATUM 21.1.2000 Giltighetstid från 21.1.2000 tills vidare L 630/98 25 2 mom F 811/98, ändring 10, 4 mom., F 1139/99 Tillägg till föreskriften 9/011/99,

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 6570/10-506)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 6570/10-506) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 6570/10-506) Gäller fr.o.m 2009-07-01. Fastställd av Styrelsen för forskarutbildning 2009-05-12. Reviderad* av Styrelsen

Läs mer

Lokal examensordning vid Blekinge Tekniska Högskola

Lokal examensordning vid Blekinge Tekniska Högskola Lokal examensordning vid Blekinge Tekniska Högskola för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå Examensordningen är fastställd av rektor vid Blekinge Tekniska Högskola (BTH) och ersätter examensordning

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2015-01-15

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2015-01-15 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI TFN-ordförande 2015-01-15 1 Ämnesområde Teknisk psykologi behandlar mänskliga förmågor och beteenden vid design och användning av teknik

Läs mer

Studieplanen är fastställd av utbildningsvetenskapliga nämnden vid MDH 2007-06-14, reviderad 2009-04-22.

Studieplanen är fastställd av utbildningsvetenskapliga nämnden vid MDH 2007-06-14, reviderad 2009-04-22. Allmän studieplan för utbildning på forskarutbildningnivå i didaktik Studieplanen är fastställd av utbildningsvetenskapliga nämnden vid MDH 2007-06-14, reviderad 2009-04-22. 1. Ämnesbeskrivning Didaktik

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid MDH, 07-06-14. 1. Ämnesbeskrivning Datavetenskap är ett brett ämne som omfattar de teoretiska

Läs mer

EXAMENSSTADGAN [ES] Undervisnings- och examinationsspråket 13.4.2015 Monica Nerdrum

EXAMENSSTADGAN [ES] Undervisnings- och examinationsspråket 13.4.2015 Monica Nerdrum EXAMENSSTADGAN [ES] Undervisnings- och examinationsspråket 13.4.2015 Monica Nerdrum [ES] 6 OCH 7 KAPITLENA 6 kap: Undervisnings- och examinationsspråket Sammanfattas i ES bilaga 2 Behandlas av styrelsen

Läs mer

2) gemensamma studier som är nödvändiga för förvärvande och kompletterande av yrkesskickligheten,

2) gemensamma studier som är nödvändiga för förvärvande och kompletterande av yrkesskickligheten, 1 of 8 21/03/2011 11:29 Finlex» Lagstiftning» Uppdaterad lagstiftning» 1998» 6.11.1998/811 6.11.1998/811 Beaktats t.o.m. FörfS 203/2011. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Förordning

Läs mer

INFORMATION TILL DEN SOM BLIVIT ANTAGEN TILL DEN TVÅSPRÅKIGA ÄMNESLÄRARUTBILDNINGEN I HELSINGFORS 2017

INFORMATION TILL DEN SOM BLIVIT ANTAGEN TILL DEN TVÅSPRÅKIGA ÄMNESLÄRARUTBILDNINGEN I HELSINGFORS 2017 1(5) INFORMATION TILL DEN SOM BLIVIT ANTAGEN TILL DEN TVÅSPRÅKIGA ÄMNESLÄRARUTBILDNINGEN I HELSINGFORS 2017 Välkommen till ämneslärarutbildningen! De pedagogiska studierna för lärare (60 sp) utgör en del

Läs mer

BILAGA 4 Dnr Mahr /358

BILAGA 4 Dnr Mahr /358 Malmö högskola / Gemensam förvaltning Rektors kansli Peter Jönsson Forskningskoordinator 1(9) 2010-12-09 Ändrad 2012-06-07 BILAGA 4 Dnr Mahr 12-2012/358 Högskoleförordning och lokalt regelverk från och

Läs mer

HANDLEDNINGS- OCH STUDIEAVTAL FÖR LICENTIAT/DOKTORSEXAMEN VID ÅBO AKADEMIS FORSKARSKOLA

HANDLEDNINGS- OCH STUDIEAVTAL FÖR LICENTIAT/DOKTORSEXAMEN VID ÅBO AKADEMIS FORSKARSKOLA Avtalet är bilaga till anhållan om studierätt för examen byte av doktorandprogram byte av handledare övrigt, vad? HANDLEDNINGS- OCH STUDIEAVTAL FÖR LICENTIAT/DOKTORSEXAMEN VID ÅBO AKADEMIS FORSKARSKOLA

Läs mer

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 19 januari 2011 (ändr. den 12 december 2011). Studieplanen

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik

Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik Högskolepoäng: 240 Ansvarig: Teknisk- naturvetenskaplig fakultetsnämnd Huvudområde: Matematikdidaktik Nivå: Forskarutbildning Fördjupning: Filosofie

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan 1 (9) Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr.o.m. 2012-12-01 Fastställd av rektor 2012-11-23 Box 27805, 115 93 Stockholm 651 80 Karlstad Besöksadress:

Läs mer

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna.

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna. HUMANISTISKA FAKULTETEN Dnr: U 2015/812 Allmän studieplan för doktorsexamen i engelska Studieplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet den 9 juni 2016. Studieplanen

Läs mer

Beslut av GruF Text om dubblett utgår Ändrad förordningstext i HF 6 och 12 kap.

Beslut av GruF Text om dubblett utgår Ändrad förordningstext i HF 6 och 12 kap. 1(5) Lokal examensordning vid Högskolan Väst Versioner av lokal examensordning, del A Fastställd av UN 2011-05-20, reviderad senast 2016-12-15 Dnr 2016/429 A 21 Datum Version Beskrivning Status 2007-06-29

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27 mars 2007 (uppdaterad

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING FFN 2007-09-17

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING FFN 2007-09-17 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING FFN 2007-09-17 1 Ämnesområde Industriell marknadsföring omfattar marknadsföring mellan organisationer och deras kunder med avseende

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Ämnet teknisk psykologi omfattar utvecklingen av effektiva produktsystem och produkter med hänsyn

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 246/2015 Lag om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (AFUU)

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (AFUU) BESLUT 2006-12-14 UFV 2006/1972 Konsistoriet Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (AFUU) Med antagningsordning avses enligt 6 kap 3 högskoleförordningen (2006:1053),

Läs mer

Lag om rätt till uppfinningar vid högskolor /369

Lag om rätt till uppfinningar vid högskolor /369 Lag om rätt till uppfinningar vid högskolor 19.5.2006/369 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Lagens tillämpningsområde Denna lag tillämpas på uppfinningar som personer anställda vid finländska

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Malmö högskola/fakulteten för teknik och samhälle Fakultetsstyrelsen 2016-12-02 dnr FO 4.1 2016/323 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Computer Science 1. Ämnesbeskrivning

Läs mer

Allmän studieplan för doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet

Allmän studieplan för doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet Allmän studieplan för doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 16 april 2008. Studieplanen kompletteras

Läs mer

Riktlinjer för examination på forskarnivå vid Högskolan i Halmstad Fastställd av forsknings- och utbildningsnämnden , dnr L 2015/131

Riktlinjer för examination på forskarnivå vid Högskolan i Halmstad Fastställd av forsknings- och utbildningsnämnden , dnr L 2015/131 Riktlinjer för examination på forskarnivå vid Högskolan i Halmstad Fastställd av forsknings- och utbildningsnämnden 2015-09-29, dnr L 2015/131 Med examination avses här examinering av alla moment på forskarnivå,

Läs mer

IV. FORSKARUTBILDNING

IV. FORSKARUTBILDNING IV. FORSKARUTBILDNING Allmänt Forskarutbildningen organiseras från och med 1.1.2012 i Doktorandprogrammet vid Teologiska fakulteten som är fakultetens interna doktorandprogram som hör till Forskarskolan

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap UMEÅ UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakulteten ALLMÄN STUDIEPLAN 2007-05-02 Dnr 512-1915-07 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap Fastställande: Den allmänna studieplanen

Läs mer

Lag om ändring och temporär ändring av yrkeshögskolelagen. 3 Yrkeshögskolornas självstyrelse och medlemmar

Lag om ändring och temporär ändring av yrkeshögskolelagen. 3 Yrkeshögskolornas självstyrelse och medlemmar 1 Lag om ändring och temporär ändring av yrkeshögskolelagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i yrkeshögskolelagen av den 9 maj 2003 (351/2003) 8 1 mom., varvid det nuvarande 2 och 3 mom. blir 1

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MUSIKPEDAGOGIK. FFN-ordförande

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MUSIKPEDAGOGIK. FFN-ordförande ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MUSIKPEDAGOGIK FFN-ordförande 2016-02-10 1 Ämnesområde Musikpedagogik som vetenskap studerar alla former av musikaliskt lärande, inkluderande de ramar,

Läs mer

Motivering. Landskapsförordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare. 1. Bakgrund. 2. Förslag till åtgärder

Motivering. Landskapsförordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare. 1. Bakgrund. 2. Förslag till åtgärder PROMEMORIA 2008-XX-XX Landskapsförordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Motivering 1. Bakgrund Europaparlamentets och rådet har antagit direktiv 2003/59/EG om grundläggande kompetens och

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statistik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statistik UMEÅ UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakulteten ALLMÄN STUDIEPLAN 2007-10-15 Dnr 512-1914-07 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statistik Fastställande: Den allmänna studieplanen är fastställd

Läs mer

Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm

Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm Rektor Uppsala universitet Box 256 751 05 Uppsala Juridiska avdelningen Pontus Kyrk Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm Anmälan

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN UTBILDNINGSPROGRAM FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT UNGDOMS- OCH MISSBRUKARVÅRD 120 POÄNG

UTBILDNINGSPLAN UTBILDNINGSPROGRAM FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT UNGDOMS- OCH MISSBRUKARVÅRD 120 POÄNG Institutionen för pedagogik UTBILDNINGSPLAN UTBILDNINGSPROGRAM FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT UNGDOMS- OCH MISSBRUKARVÅRD 120 POÄNG 1 UTBILDNINGSPLAN FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED

Läs mer

Certifikat för flygledarelever och flygledare

Certifikat för flygledarelever och flygledare 1 (5) Utfärdad: 29.1.2013 Träder i kraft: 1.2.2013 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Denna luftfartsföreskrift har utfärdats med stöd av 45, 46, 119 och 120 i luftfartslagen (1194/2009) med beaktande

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Industriell logistik omfattar förädlingsflöden och deras styrning. Produktionsplanering, transportplanering,

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå FÖRESKRIFTER 1 2013-06-15 Dnr LS 2012/719 Styrelsen Antagningsordning för utbildning på forskarnivå Fastställd av universitetsstyrelsen 2013-06-15, XX. Med stöd av 6 kap. 3 högskoleförordningen (1993:100)

Läs mer

Mall för individuell studieplan

Mall för individuell studieplan Mall för individuell studieplan LTH har tagit fram en mall för individuell studieplan för att underlätta inläggningen av individuell studieplan i Ladok. Mallen är inte obligatorisk utan är ett hjälpmedel

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 13 december 2013 872/2013 Inrikesministeriets förordning om Migrationsverkets avgiftsbelagda prestationer Utfärdad i Helsingfors den 11 december 2013

Läs mer

Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap

Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievagledare@medkom.umu.se www.kultmed.umu.se Utbildningsplan Dnr UmU 501-4111-08 Datum 2012-05-31

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i kognitionsvetenskap vid ITfakulteten vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i kognitionsvetenskap vid ITfakulteten vid Göteborgs Universitet 1 Dnr G 213 980/10 Studieplan för forskarutbildningen i kognitionsvetenskap vid ITfakulteten vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet 2010-03-18.

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Dnr: 62/12 Reviderad 2015-03-24 och ersätter antagningsordning från 2014-03-26 Innehåll

Läs mer

RIKTLINJER AVSEENDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

RIKTLINJER AVSEENDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN 1 RIKTLINJER AVSEENDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Fastställda av SHV FN 2008-06-05. Dessa riktlinjer ersätter riktlinjer för forskarutbildning fastställda av SHV FN 2000-04-27.

Läs mer

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna.

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna. HUMANISTISKA FAKULTETEN Dnr: U 2015/811 Allmän studieplan för licentiatexamen i engelska Studieplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet den 9 juni 2016. Studieplanen

Läs mer

Slutrapport - Studentgenomströmning och studieavbrott vid Handelshögskolan

Slutrapport - Studentgenomströmning och studieavbrott vid Handelshögskolan Slutrapport - Studentgenomströmning och studieavbrott vid Handelshögskolan Sofia Slotte Februari 2012 Syfte Identifiera möjligheter för institutionen att förbättra studentgenomströmningen 1. Klargöra orsakerna

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27 mars 2007. 1. Utbildningens

Läs mer

För doktorsexamen ska doktoranden

För doktorsexamen ska doktoranden Samhällsvetenskapliga fakulteten Umeå universitet, 901 87 Umeå Allmän studieplan Dnr FS 4.1.4-911-14 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i rättsvetenskap Syllabus for the PhD program

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2012:712 Utkom från trycket den 30 november 2012 utfärdad den 22 november 2012. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2017-2018 Dnr:: 62/2012 Antagningsordningen fastställd av Högskolenämnden 2012-09-12 och reviderad

Läs mer

Studieadministrativa bestämmelser för studenter vid Högskolan Dalarna

Studieadministrativa bestämmelser för studenter vid Högskolan Dalarna Studieadministrativa bestämmelser för studenter vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2012-08-01 Revidering: 2012-10-22, 2013-11-06 Dnr: DUC 2012/1169/10 Gäller fr.o.m. 2013-11-06 Ersätter: Studieadministrativa

Läs mer

Yrkesutbildningsreformen

Yrkesutbildningsreformen Yrkesutbildningsreformen Lagen om yrkesutbildning antogs av riksdagen den 30 juni 2017 Centrala förändringar Den nya lagen om yrkesutbildning träder i kraft den 1 januari 2018 Ett sätt att avlägga examen,

Läs mer

Lag. om beviljande av vigselrätt. Tillämpningsområde

Lag. om beviljande av vigselrätt. Tillämpningsområde Lagförslag 1. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om beviljande av vigselrätt 1 Tillämpningsområde Rätt att förrätta kyrkliga vigslar inom registrerade religionssamfund (vigselrätt) får beviljas

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I KOMMUNIKATIONS- OCH BERÄKNINGSSYSTEM/ Dependable communication and computation systems

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I KOMMUNIKATIONS- OCH BERÄKNINGSSYSTEM/ Dependable communication and computation systems ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I KOMMUNIKATIONS- OCH BERÄKNINGSSYSTEM/ Dependable communication and computation systems Tekniska fakultetsnämnden - dekanus 2012-12-05 1 Ämnesområde Ämnet

Läs mer

Enligt examensordningen för doktorsexamen i Högskoleförordningen, Bilaga 2, är målen för doktorsexamen

Enligt examensordningen för doktorsexamen i Högskoleförordningen, Bilaga 2, är målen för doktorsexamen Allmän studieplan för doktorsexamen i vetenskapsteori Dnr: U 2013/767 Studieplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet den 19 december 2013. Studieplanen kompletteras

Läs mer

Regler för övergången till de nya examensfordringarna för huvudämnesstuderande Examensfordringarna för läsåren 2012-2013 - 2014-2015

Regler för övergången till de nya examensfordringarna för huvudämnesstuderande Examensfordringarna för läsåren 2012-2013 - 2014-2015 Helsingfors universitet / Institutionen för beteendevetenskaper Utbildning i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) Regler för övergången till de nya examensfordringarna för huvudämnesstuderande Examensfordringarna

Läs mer

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt Samhällsvetenskapliga fakulteten/juridiska institutionen Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: staffan.ingmansson@jus.umu.se www.umu.se Dnr 502-3214-08 Datum Sid 1 (5) Magisterprogram

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i industridesign

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i industridesign Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Umeå Institute of Design www.uid.umu.se Dnr FS 4.1.1-365-14 Datum 2014-06-04 Sid 1 (5) Allmän studieplan

Läs mer

Anvisningar fö r dökumentatiön av utbildning pa förskarniva

Anvisningar fö r dökumentatiön av utbildning pa förskarniva på forskarnivå i Ladok Sid: 1 / 11 Anvisningar fö r dökumentatiön av utbildning pa förskarniva Innehåll 1. Inledning... 2 2. Etablering och antagning... 2 3. Grundexamen (Behörighetsbakgrund)... 3 4. Handledare...

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Gäller fr.o.m. 2013-07-01. Fastställd av Styrelsen för forskarutbildning 2013-04-09. 2 Allmän studieplan för

Läs mer

Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare

Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare Juridisk vägledning Granskad september 2014 Mer om Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare Ett legitimationssystem för lärare och förskollärare infördes år 2011. Legitimationssystemet

Läs mer