Aalto-universitetets allmänna anvisningar för tillgodoräknande av studier.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aalto-universitetets allmänna anvisningar för tillgodoräknande av studier."

Transkript

1 Aalto-universitetets allmänna anvisningar för tillgodoräknande av studier. Aalto-universitetets kommitté för akademiska ärenden har den godkännt följande anvisningar. Uppdaterad med kommittés beslut t.o.m Inledning 1.1 Anvisningarnas bakgrund och syfte Vid sitt möte den 20 december 2010 godkände Aalto-universitetets kommitté för akademiska ärenden Aaltouniversitetets allmänna regler om undervisning och studier (nedan OOS). Reglerna träder i kraft den 1 augusti I enlighet med 36 i OOS lämnar Aalto-universitetets kommitté för akademiska ärenden mer detaljerad information om bestämmelserna för tillgodoräknande av studier. Dessa anvisningar gäller tillgodoräknande av studier för lägre och högre högskoleexamina såväl som för forskarexamina, om inget annat anges. Ändamålet med anvisningarna är avgränsat till att endast behandla tillgodoräknande av studier som bedrivs av examensstuderande vid Aalto-universitetet. I anvisningarna behandlas inte tidigare förvärvade kunskaper som beaktats vid antagningen av studerande. 1.2 Definition av och riktlinjer för tillgodoräknande Tillgodoräkning innebär att studier, praktik, arbetserfarenhet eller kompetens kan räknas till godo som en del av examen eller kurs när det gäller obligatoriska eller valfria studier. (Statsrådets Högskoleordlista, 2005). I Finland har högskolorna etablerat underbegreppen ersättande och inkluderande av studier (Undervisningsoch kulturministeriet 2007:4). I dessa anvisningar innebär tillgodoräknande närmast att studier som avlagts på annat håll räknas till godo i en examen som avläggs vid Aalto-universitetet. Inkluderande innebär att studier som avlagts på annat håll eller annan kunskap införlivas som en del av examen, till exempel i de fritt valbara studierna. Då behöver studierna inte motsvara varandra innehållsligt, men de måste stå i nivå med examensfordringarna. Ersättande innebär att studier som ingår i examensfordringarna ersätts med studier som avlagts på annat håll eller med andra kunskaper. Ersättande förutsätter att innehållet och nivån på de tidigare studierna eller 1

2 kunskaperna motsvarar de studier de ersätter. Vid ersättande av studier som ingår i examensfordringarna krävs att studier som avlagts på annat håll eller andra kunskaper till sin omfattning motsvarar de studier som ska ersättas. I dessa allmänna anvisningar avses med tillgodoräknande såväl inkluderande som ersättande, om inget annat anges. Termen ersättande används i de fall man vill kunna särskilja att det uttryckligen handlar om ett ersättande. De studier som ska räknas tillgodo kan ha avlagts antingen före de pågående studierna eller under tiden för dem, till exempel vid utbytesstudier i utlandet. Därför används i dessa anvisningar termen kunskaper förvärvade på annat håll. Att identifiera kunskaper som förvärvats på annat håll är nära knutet till tillgodoräknande (erkännande). Identifiering leder emellertid inte alltid till att kunskaperna erkänns (ersättande eller inkluderande). Identifiering kan också vara knutet till förutsättningarna för att få studierätt. Erkännande av kunskaper som förvärvats på annat håll är en del av politiken för livslångt lärande. Enligt Undervisnings- och kulturministeriets riktlinjer ska man förberedas för ett genuint livslångt lärande, vari ingår uppdatering av kunskaper och ett erkännande av att kunskaper inte enbart uppstår inom formell utbildning. Det väsentliga är vilka kunskaper den studerande har och inte var och hur kunskaperna har förvärvats. (OPM 2007:4, s. 22) Centrala redskap när det gäller livslångt lärande och erkännande av tidigare förvärvade kunskaper inom högskolorna är enligt ministeriet kompetensorienterade läroplaner, individuella studieplaner (ISP) och olika sätt att styrka kunskaperna (OPM 2007:4, s.11 och 22). Enligt ett ställningstagande inom Finlands universitetsrektorers råd är en universitetsexamen inte någon fristående examen, och man ska inte heller i högskoleutbildningen bygga in någon yrkes- och specialyrkesexamen som kräver stora resurser och som redan är i bruk inom yrkesutbildningen. Högskolorna måste emellertid kräva dokumentation som styrker andra kunskaper än de som förvärvats inom den formella utbildningen. (Rektorernas råd 2009 s. 2 & 22). 1.3 Definition av tillgodoräknande av studier i lagstiftningen Tillgodoräknande har förts upp på lagnivå i den nya universitetslagen (558/2009). Den bestämmelse som motsvarar den nuvarande 44 3 mom. i universitetslagen ingick redan tidigare i förordningen om universitetsexamina (statsrådets förordning om universitetsexamina 794/2004). 2

3 Universitetslagens bestämmelse om tillgodoräknande av studier eller på annat sätt visade kunskaper är inte närmare underbyggd i till exempel en regeringsproposition. Bestämmelsen anger i första hand att universitetet har befogenhet att besluta om tillgodoräknande och ersättande. (Miettinen m.fl s. 242) I 44 3 mom. i universitetslagen fastslås följande om tillgodoräknande: En studerande får vid avläggande av examen enligt vad universitetet beslutar räkna sig till godo studier som han eller hon har genomfört vid en annan inhemsk eller utländsk högskola eller vid en annan läroanstalt samt ersätta studier som hör till examen med andra studier på samma nivå. En studerande får enligt vad universitetet beslutar räkna sig till godo studier samt ersätta studier i examen också genom kunskaper som visats på annat sätt. 1.4 Tillgodoräknande av studier vid Aalto-universitetet I Aalto-universitetets strategi ingår krav på studerandena att de ska engagera sig i sina studier, men även att universitetet engagerar sig i dem. Undervisningen vid universitet grundar sig på dess framstående forskning. Universitetet kännetecknas av en entusiasmerande och högklassig kultur som sporrar till kontinuerligt nyinlärande. Därför är det motiverat att tillgodoräkna fullgjorda studier och studier som ska fullgöras för examen i den omfattning som slås fast under punkt 2.3 i denna anvisning. Principerna för tillgodoräknande är sådana att de motiverar de studerande att lära sig mer och inte repetera saker som de redan kan. För de ersatta studierna fordras inga ytterligare prestationer. Lagstiftningen ger möjlighet att räkna studier tillgodo men praxis vid olika läroanstalter och högskolor varierar. Även mellan Aalto-universitetets olika högskolor varierar bestämmelser och praxis. Ambitionen är att principerna ska vara enhetliga vid Aalto-universitetets högskolor. Likabehandlingen av studenter måste säkerställas trots olikheter i tillgodoräknandeprocesserna mellan Aalto-universitetets högskolor.. Enligt 36 i Aalto-universitetets OOS kan en studerande på högskolans beslut till sin examen tillgodoräkna motsvarande studier som fullgjorts på ett annat inhemskt eller utländskt universitet eller annan läroanstalt och ersätta studier som ingår i examen med andra studier på samma nivå. Studier kan även tillgodoräknas med kunskaper som visas på annat sätt. Lärdomsprov kan inte tillgodoräknas. 2. Allmänna anvisningar 2.1 Studier som kan inkluderas och ersättas 3

4 Studier som är en del av den examen som avläggs kan tillgodoräknas. En studerande kan i sin examen tillgodoräkna studier som fullgjorts på ett annat inhemskt eller utländskt universitet eller annan läroanstalt vilka uppfyller lärandemålen i examen. I regel måste för utbildningsprogrammet eller motsvarande helhet centrala fördjupade studier (till exempel lärdomsprov) fullgöras i enlighet med den undervisningsplan som högskolan har fastställt. Studier som har fullgjorts vid universitet kan tillgodoräknas i såväl lägre- som högre grundexamen. I forskarexamina kan studier som är lämpliga för forskarstudier räknas tillgodo. Studier som fullgjorts vid yrkeshögskola kan a priori endast räknas tillgodo i en lägre högskoleexamen. Emellertid kan till exempel studier för fyraårig bachelor-examen eller högre examen vid yrkeshögskola räknas tillgodo även i en högre högskoleexamen under förutsättning att lärandemålen i examen uppfylls. I samtliga fall måste studierna för att räknas tillgodo uppfylla lärandemålen för examen eller utbildningsprogrammet. De studier som ska räknas tillgodo måste vara relevanta och från ett för högskolans examensfordringar och undervisningsprogram lämpligt område. Språkstudier som fullgjorts enligt examensfordringarna vid universitet eller annan inhemsk högskola kan ersätta de språkstudier som krävs för annan examen. Om det för den andra examen krävs mer obligatoriska språkstudier eller studier i flera språk eller dessa på annat sätt är kopplade till högskolans egna lärandemål, måste den studerande fullgöra de språkstudier som krävs. Den studerande kan visa sina språkkunskaper till exempel genom en tentamen eller på något annat sätt som bestäms av läraren eller bedömaren. Om den studerande enbart avlägger högre högskoleexamen vid högskolan, och om språkstudier inte har ingått i hans eller hennes tidigare högskoleexamen, måste språkstudierna fullgöras. I lägre och högre högskoleexamen kan tillgodoräknas högst så gamla studier eller på annat sätt förvärvade kunskaper som faller inom ramen för den fastställda giltighetstiden för studieprestationer enligt den gällande examensstadgan. Av grundad anledning kan äldre studier eller äldre på annat sätt förvärvade kunskaper räknas till godo. Giltighetstiden för studieprestationen räknas utgående från det ursprungliga datumet för prestationen. Exempel: Högst sju år gamla kurser eller studiehelheter kan inkluderas i examen. I detta fall kan studier eller på annat sätt förvärvade kunskaper som är högst sju år gamla räknas till godo. 2.2 Tillgodoräknande av kunskaper som visas på annat sätt 4

5 Både enligt 44 3 mom. i universitetslagen och enligt 36 i Aalto-universitetets OOS är det utöver studier som fullgjorts vid inhemskt eller utländskt universitet eller annan läroanstalt även möjligt att tillgodoräkna kunskaper som visas på annat sätt. Högskolorna kan besluta om möjligheten att inräkna andra kunskaper än de som förvärvats genom formell utbildning i deras examina och ger vid behov närmare anvisningar om tillgodoräknandet av sådana kunskaper. Lämpliga kunskaper för examen kan förvärvas på olika sätt även utanför studierna, till exempel genom förtroendeuppdrag. Universitetet har möjlighet att närmare definiera andra kunskaper utifrån de kunskaper som förvärvas genom universitetets egen verksamhet. Aktivt utfört förtroendeuppdrag inom studentkåren eller inom högskolornas eller universitetets förvaltningsorgan och som varat minst ett år kan tillgodoräknas som prestation i examen enligt högskolans beslut. För att kunskaper som förvärvats på detta sätt inom verksamheten ska kunna räknas tillgodo måste den studerande till exempel genom en inlärningsdagbok visa vilka kunskaper han eller hon har fått och hur de motsvarar lärandemålen i examen. För bedömningen av kunskaper som visas på annat sätt måste den studerande styrka sina kunskaper. Syftet med styrkandet är att visa vilka kunskaper den studerande har. Betyg, tentamina, portfolio, uppsatser, intervjuer eller andra lämpliga metoder kan till exempel användas för att styrka kunskaperna. Bedömaren beslutar vilken metod som är bäst lämpad att styrka kunskaperna. Det är väsentligt vid styrkandet av kunskaperna att de studerande inte enbart uppvisar papper på sina kunskaper utan även utifrån papperen visar hur dessa kunskaper är kopplade till ändamålet med studierna och hur de motsvarar lärandemålen i examen. 2.3 Hur mycket av studierna som kan tillgodoräknas För att examensbevis från Aalto-universitetets högskola ska utfärdas krävs att minst hälften av studierna inklusive lärdomsprov och mognadsprov fullgjorts enligt undervisningsplanen för den berörda studerandens utbildningsprogram. Undantag är bl.a. utbildningsprogram för särskilt överenskomna dubbla examina samt forskarutbildning där mängden studier som kan tillgodoräknas kan vara mer omfattande. För forskarexamen kan även räknas tillgodo sådana lämpliga kurser som den studerande fullgjort innan påbörjandet av forskarstudierna och som inte ingår i lägre eller högre högskoleexamen, liksom lämpliga kurser som fullgjorts vid de andra högskolorna inom Aalto-universitetet eller lämpliga kurser som fullgörs för forskarstudierna vid andra universitet. 5

6 Lärdomsprov och mognadsprov kan inte räknas tillgodo i examina. Detta gäller både lägre och högre högskoleexamina och forskarexamina Förfarandet vid tillgodoräknande Ansökan om tillgodoräknande Ansökan om tillgodoräknande startas alltid på den studerandes initiativ och det är frivilligt för den studerande att ansöka om tillgodoräknande. Högskolan ger närmare anvisningar om aktualiseringen av ansökan med tanke på att den studerande alltid ska kunna uträtta sina högskoleärenden till exempel hos studerandeservicen (enligt principen om att alla ärenden ska hanteras på samma ställe). I samband med igångsättandet kontrolleras dokumentens riktighet, mängden studier som ska räknas tillgodo (se punkt 7) och om det gäller införlivande eller ersättande. Enligt 36 i OOS ska ansökan om tillgodoräknande vara skriftlig och till ansökan ska nödvändiga intyg som styrker kunskaperna bifogas. Den studerande ansvarar för att styrka sina kunskaper. För bedömningen av tillgodoräknandet ska till ansökan bifogas den mängd bilagor som behövs, t.ex. diplom, portfolios, inlärningsdagböcker, publikationer och andra skriftliga rapporter eller andra dokumenterade bevis på förvärvade kunskaper. De kunskaper som förvärvats genom studier visas i huvudsak genom betyg utfärdat av läroanstalten eller studieprestationsutdrag. Den studerande ska anvisas att lämna in korrekt och tillräcklig dokumentation och instrueras att komplettera den vid behov. Det rekommenderas att ansökan om tillgodoräknande lämnas in snarast möjligt i början av examensstudierna i samband med upprättandet av ISP. Om kunskaperna förvärvats under tiden för examensstudierna till exempel vid utbytesstudier utomlands bör tillgodoräknande även här sökas snarast möjligt efter att utbytet avslutats eller studierna fullgjorts eller kunskaperna förvärvats på annat sätt. Innan den studerande ger sig i väg på utbytesstudier eller på annat sätt fullgör studier någon annanstans gör han eller hon upp en plan (till exempel ett learning agreement) över vilka studier han eller hon ämnar fullgöra och hur de kan tillgodoräknas. Sålunda ska beslutet om tillgodoräknande söka fattas i överensstämmelse med planen och med hänsyn till eventuella ändringar som gjorts i den. Planen kan vidareutvecklas. Planen innebär dock inte nödvändigtvis ett beslut eller en överenskommelse om tillgodoräknande Beslut om tillgodoräknande 6

7 Vid behandlingen av ansökan om tillgodoräknande ska förvaltningslagens (434/2003) krav gällande förfaranden och principerna för god förvaltningssed följas. Den studerande ska bland annat i samband med ISP-processen, och även annars i fall det behövs, upplysas om möjligheten att ansöka om tillgodoräknande av kunskaper som förvärvats på annat håll. Beslutet fattas i samband med upprättandet av ISP och beslutet är i kraft så länge ISP är i kraft. Vid behov ska det också finnas möjlighet att få ett omdöme om innehållet, t.ex. ett intyg från läraren. Särskilt vid ansökan om ersättande kan det behövas en mer specifik utredning av huruvida villkoren för ersättande är uppfyllda. Inom högskolorna fattas beslut på ett sådant sätt att de studerandes jämställdhet och likabehandling samt beslutens följdriktighet och genomskinlighet säkerställs. Vid beslutsfattandet ska hänsyn även tas till att kvaliteten i utbildningsprogrammet säkerställs och att lärandemålen i examina förverkligas. Beslutet om tillgodoräknande fattas efter föredragning. Föredragande är högskolans studerandeservice. Högskolorna specificerar hur beslutfattandet ska ske. Beslutet om tillgodoräknande ges skriftligen och grunderna för beslutet ska anges. Ansökan om ändring av beslutet görs på det sätt som föreskrivs i 37 i Aalto-universitetets allmänna regler om undervisning och studier, OOS. En studerande som är missnöjd med tillgodoräknandet av studierna kan muntligt eller skriftligt yrka på rättelse hos beslutsfattaren. Rättelseyrkandet ska göras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En studerande som är missnöjd med ett beslut fattat med anledning av ett rättelseyrkande kan söka rättelse hos examensnämnden vid Aalto-universitetet inom 14 dagar efter att ha tagit del av beslutet Registrering av tillgodoräknande i studieregistret Det tillgodoräknande som anges i beslutet registreras i studieregistret som 36 i Aaltos OOS föreskriver. Tillgodoräknande av en kurs eller en studiehelhet anges i studieregistret på ett sådant sätt att källan är synlig. Det ursprungliga vitsordet för de tillgodoräknade studierna omvandlas till den bedömningsskala som tillämpas i den studerandes utbildningsprogram och som använts för tillgodoräknade kurser eller studiehelheter, om en korrelation klart kan fastställas. Godkänd anges som vitsord om korrelationen inte entydigt kan fastställas. Den studerande har alltid rätt att få vitsordet godkänd registrerat. Tillgodoräknande registreras i studeranderegistret enligt följande principer: - - ersättande: om studiehelheten ersätter en prestation som ingår i examen vid Aalto-universitetet registreras detta i studieregistret så att tid och plats för den ursprungliga prestationen samt datumet för beslutet om tillgodoräknande framgår. Dessutom registreras vilken av den egna högskolans prestationer som har ersatts. 7

8 - - inkluderande: den studiehelhet som ska inkluderas registreras som studier som fullgjorts på annat håll så att platsen och tidpunkten för den ursprungliga prestationen samt datumet för beslutet om tillgodoräknande framgår av studieregistret Ikraftträdande och övergångsbestämmelser Dessa regler träder i kraft den 1 januari Om den studerande har ansökt om tillgodoräknande före , tillämpas de regler för tillgodoräknande som gällde vid tiden för ansökan. Dessa bestämmelser upphäver de bestämmelser och anvisningar som har utfärdats tidigare för motsvarande ärenden vid Aalto-universitetets högskolor såvitt de strider mot dessa bestämmelser. Högskolorna ger vid behov närmare föreskrifter om tillgodoräknandet av studier. Källor: Miettinen m.fl. 2009: Tarmo Miettinen Matti Muukkonen Matti Myrsky Teuvo Pohjolainen: Uusi yliopistolainsäädäntö, Lakimiesliiton kustannus, 2009 OPM 2007:4: Undervisningsministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2007:4 Erkännande av tidigare förvärvad kompetens i högskolorna (på finska) Rektorernas råd 2009: Rehtorien neuvosto 2009: Suomen yliopistojen rehtorien neuvosto, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto: Oppimisesta osaamiseen: Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, työryhmäraportti, maaliskuu 2009 (Identifiering och erkännande av tidigare förvärvad kompetens, arbetsgruppsrapport 2009, på finska) 8

Tillämpningsanvisningar för tillgodoräknande av studier vid Aalto-universitetets högskola för kemiteknik

Tillämpningsanvisningar för tillgodoräknande av studier vid Aalto-universitetets högskola för kemiteknik Bilaga 6: 1 (11) Tillämpningsanvisningar för tillgodoräknande av studier vid Aalto-universitetets högskola för kemiteknik Aalto-universitetets kommitté för akademiska ärenden har den 14.6.2011 godkänt

Läs mer

AALTO-UNIVERSITETETS ALLMÄNNA REGLER FÖR UNDERVISNING OCH STUDIER

AALTO-UNIVERSITETETS ALLMÄNNA REGLER FÖR UNDERVISNING OCH STUDIER 1 AALTO-UNIVERSITETETS ALLMÄNNA REGLER FÖR UNDERVISNING OCH STUDIER Med universitetslagen (L 558/2009) och Aalto-universitetets instruktion som grund godkände Aaltouniversitetets kommitté för akademiska

Läs mer

2 Studierätt: Studierätt som leder till examen, såvida inte annat anges.

2 Studierätt: Studierätt som leder till examen, såvida inte annat anges. 1 AALTO-UNIVERSITETETS ALLMÄNNA REGLER FÖR UNDERVISNING OCH STUDIER Med universitetslagen (L 558/2009) och Aalto-universitetets instruktion som grund godkände Aaltouniversitetets kommitté för akademiska

Läs mer

Handbok för erkännande av kunnande för läroplansbaserad grundexamen

Handbok för erkännande av kunnande för läroplansbaserad grundexamen Handbok för erkännande av kunnande för läroplansbaserad grundexamen Studiehandledarna vid YA! Hösten 011 16.9.011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VAD ÄR ERKÄNNANDE AV KUNNANDE?... 1 STUDIERNAS UPPBYGGNAD... ANVISNINGAR

Läs mer

Examensstadga för Aalto-universitetets högskola för kemiteknik

Examensstadga för Aalto-universitetets högskola för kemiteknik Examensstadga för Aalto-universitetets högskola för kemiteknik Godkänd av Kommittén för akademiska ärenden vid högskolan för kemiteknik 21 juni 2011. (Uppdaterad t.o.m. 1.11.2011 och 20.6.2012) 1 kapitlet

Läs mer

Kandidat- och magisterexamina som kan avläggas vid fakulteten

Kandidat- och magisterexamina som kan avläggas vid fakulteten HELSINGFORS UNIVERSITET Beteendevetenskapliga fakulteten Fakultetsrådets beslut 11.9.2012 PERMANENTA FÖRESKRIFTER FÖR EXAMINA OCH STUDIER VID BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN, GÄLLER FRÅN 11.9.2012 I fråga

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-12-19, dnr 4816/07-300 Träder i kraft 2008-01-01 2 Innehåll Tillgodoräknande vid KI...

Läs mer

Lokal examensordning

Lokal examensordning Sidan 1 av 10 Dnr 2016-114-579 (Ersätter dnr 2015-114-449) Fastställd av högskolestyrelsen 2016-12-12 Lokal examensordning Högskolan Kristianstad Gäller from 1 jan 2017 och tillsvidare Sidan 2 av 10 Dnr

Läs mer

Lokala regler för tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet

Lokala regler för tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Dnr: 2015/103-1.1 Regeldokument för tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Beslutat av Rektor Gäller från 2016-03-01 Inledning 3 1. Prövning av rätten till tillgodoräknande

Läs mer

EXAMENSSTADGA FÖR GRUNDEXAMINA VID TEATERHÖGSKOLAN

EXAMENSSTADGA FÖR GRUNDEXAMINA VID TEATERHÖGSKOLAN 1 EXAMENSSTADGA FÖR GRUNDEXAMINA VID TEATERHÖGSKOLAN I kap. Allmänna bestämmelser 1 Man kan studera vid universitetet som 1. grundexamensstuderande vars studier leder till avläggande av kandidat eller

Läs mer

Instruktion om studier och examination vid Hanken, Svenska handelshögskolan

Instruktion om studier och examination vid Hanken, Svenska handelshögskolan Instruktion om studier och examination vid Hanken, Svenska handelshögskolan Med stöd av Svenska handelshögskolans Examensstadga, godkänd av styrelsen 2005 med ändringar senast 10.12.2014, har rektor 27.2.2015

Läs mer

Examens- och rättssäkerhetsinstruktion för Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet

Examens- och rättssäkerhetsinstruktion för Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet Godkänd av styrelsen 28.5.2012 Kompletterad: - 11.2.2013 med ett tillägg i 22. - 25.4.2016 med en förändring av 10, 1 mom. Examens- och rättssäkerhetsinstruktion för Svenska social- och kommunalhögskolan

Läs mer

Erkännande av kunnande och PSP

Erkännande av kunnande och PSP Erkännande av kunnande och PSP Vem gör vad? Egenläraren hjälper den studerande att fylla i erkännande av kunnande blanketten (OBS! inte studiesekreteraren!) UA kontrollerar ansökan UA (tillsammans med

Läs mer

TENTAMENSSTADGA FÖR HÖGSKOLAN FÖR TEKNIKVETENSKAPER

TENTAMENSSTADGA FÖR HÖGSKOLAN FÖR TEKNIKVETENSKAPER Studerandeservicen 1 (5) TENTAMENSSTADGA FÖR HÖGSKOLAN FÖR TEKNIKVETENSKAPER n gäller i tillämpliga delar alla tentamenstillfällen som ordnas vid högskolan, ifall den ansvariga övervakaren inte av välgrundad

Läs mer

Beslut av GruF Text om dubblett utgår Ändrad förordningstext i HF 6 och 12 kap.

Beslut av GruF Text om dubblett utgår Ändrad förordningstext i HF 6 och 12 kap. 1(5) Lokal examensordning vid Högskolan Väst Versioner av lokal examensordning, del A Fastställd av UN 2011-05-20, reviderad senast 2016-12-15 Dnr 2016/429 A 21 Datum Version Beskrivning Status 2007-06-29

Läs mer

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om gymnasieutbildning

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om gymnasieutbildning PARALLELLTEXTER Datum 200X-XX-XX Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag Validering i gymnasieskolor Landskapsregeringens lagförslag nr x/200x-200x INNEHÅLL L A N D S K A P S L A G om ändring

Läs mer

Examensstadga för Aalto-universitetets tekniska högskola Godkänd av Tekniska högskolans styrelse den 13 december 2004 (uppdaterad t.o.m. 14.12.

Examensstadga för Aalto-universitetets tekniska högskola Godkänd av Tekniska högskolans styrelse den 13 december 2004 (uppdaterad t.o.m. 14.12. TEKNISKA HÖGSKOLAN Förvaltningsavdelningen INNOFFICIELL ÖVERSÄTTNING Examensstadgan för Aalto-universitetets tekniska högskola har upphävts fr.o.m. 1.8.2011 då examensstadgorna för Högskolan för elektroteknik,

Läs mer

Examensstadga för Aaltouniversitetets högskola för elektroteknik

Examensstadga för Aaltouniversitetets högskola för elektroteknik Examensstadga för Aaltouniversitetets högskola för elektroteknik Godkänd av Kommittén för akademiska ärenden vid högskolan för elektroteknik 7 juni 2011. 3) som forskarexamina teknologie licentiatexamen

Läs mer

1 kap. (2002:81) normalt målen. kvalitet. för utbildningsprogrammen.

1 kap. (2002:81) normalt målen. kvalitet. för utbildningsprogrammen. EXAMENSORDNING FO R HO GSKOL LAN PA A A LAND 1 kap. Allmänna föreskrifter 1 Högskolan på Åland och dess uppgift Högskolan på Åland och dess uppgift framgår av Landskapslag om o Högskolan på Åland (2002:81)

Läs mer

BEDÖMNINGEN AV STUDIERNA

BEDÖMNINGEN AV STUDIERNA BEDÖMNINGEN AV STUDIERNA 5.1 SYFTET MED BEDÖMNINGEN Syftet med bedömningen är att leda och sporra studerandena i deras studier och utveckla deras förutsättningar att bedöma sig själva. Studerandenas inlärning

Läs mer

INFORMATION OM REGLER FÖR TILLGODORÄKNANDEN INOM UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

INFORMATION OM REGLER FÖR TILLGODORÄKNANDEN INOM UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ INFORMATION OM REGLER FÖR TILLGODORÄKNANDEN INOM UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ Upprättat 2013-06-11 Dnr ORU 1.2.1-2423/2013 Innehåll 1. Inledning... 1 2. Ansökan och handläggning... 1 3. Vad

Läs mer

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT SIBELIUS- AKADEMIN KONSTUNI- VERSITETET URVALSGUIDE 2016 BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT Vill du byta huvudämne? ELLER Har du en lägre högskoleexamen från en annan högskola och vill byta från kandidatskedet

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR GYMNASIEDIPLOMET 2015 2016

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR GYMNASIEDIPLOMET 2015 2016 Etunimi Sukunimi JULKAISUN OTSIKKO TULEE TÄHÄN Tässä on julkaisun otsikon mahdollinen alaotsikko tasaus vasemmalle ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR GYMNASIEDIPLOMET 2015 2016 Föreskrifter och anvisningar 2015:12

Läs mer

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT SIBELIUS- AKADEMIN KONSTUNI- VERSITETET URVALSGUIDE 201 BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT INNEHÅLL 1. FÖRESKRIFTER GÄLLANDE STUDIERÄTT... 1 2. BYTE AV STUDIERÄTT... 1 2.1. Byte av utbildningsprogram, huvudämne

Läs mer

Val av nya studerande

Val av nya studerande Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2012 Nya studerande År 2012 antas nya studerande till utbildningsprogrammen för skådespelarkonst (finskspråkig), regi, dramaturgi, dans, ljusdesign och ljuddesign

Läs mer

EXAMENSSTADGAN [ES] Undervisnings- och examinationsspråket 13.4.2015 Monica Nerdrum

EXAMENSSTADGAN [ES] Undervisnings- och examinationsspråket 13.4.2015 Monica Nerdrum EXAMENSSTADGAN [ES] Undervisnings- och examinationsspråket 13.4.2015 Monica Nerdrum [ES] 6 OCH 7 KAPITLENA 6 kap: Undervisnings- och examinationsspråket Sammanfattas i ES bilaga 2 Behandlas av styrelsen

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan 1 (9) Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr.o.m. 2012-12-01 Fastställd av rektor 2012-11-23 Box 27805, 115 93 Stockholm 651 80 Karlstad Besöksadress:

Läs mer

Examensstadga för Aalto-universitetets högskola för ingenjörsvetenskaper

Examensstadga för Aalto-universitetets högskola för ingenjörsvetenskaper Examensstadga för Aalto-universitetets högskola för ingenjörsvetenskaper Godkänd av Kommittén för akademiska ärenden vid högskolan för ingenjörsvetenskaper 6 juni 2011. (Ändrad 20.8.2012 och 5.11.2012)

Läs mer

Vad är erkännande av kunnande? Handbok för examinanden

Vad är erkännande av kunnande? Handbok för examinanden Vad är erkännande av kunnande? Handbok för examinanden 1 VAD ÄR ERKÄNNANDE AV KUNNANDE? ERKÄNNANDE AV KUNNANDE inom en EXAMENSPROCESS betyder att Du kan få det kunnande som du har erkänt. Du som är vuxenstuderande

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för kurser på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet

Tillgodoräknandeordning för kurser på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Tillgodoräknandeordning för kurser på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Innehållsförteckning 1. BESTÄMMELSER 2 1.1 Nationella bestämmelser 2 1.1.1 Tillgodoräknande av utbildning

Läs mer

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 19 januari 2011 (ändr. den 12 december 2011). Studieplanen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST

RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST Detta dokument innehåller dels förordningstext, dels lokala riktlinjer och allmänna råd. All text som är av karaktären nationell föreskrift eller förordning

Läs mer

TILLGODORÄKNANDEORDNING för Högskolan i Halmstad

TILLGODORÄKNANDEORDNING för Högskolan i Halmstad TILLGODORÄKNANDEORDNING för Högskolan i Halmstad Fastställd i utbildningsnämnden 2005-04-12 Gäller från 2005-05-01 Dnr 561-2003-58 1 Tillgodoräknandeordning för Högskolan i Halmstad Fastställd i utbildningsnämnden

Läs mer

Lokal examensordning Högskolan Kristianstad 2015

Lokal examensordning Högskolan Kristianstad 2015 Sidan 1 av 12 (Ersätter dnr 2014-114-71) Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-10 Lokal examensordning Högskolan Kristianstad 2015 Sidan 2 av 12 1 Kurser, program och utbildning... 3 1.1 Kurs och kursplan...

Läs mer

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND Med erkännande av examen avses ett beslut om vilken behörighet en utländsk examen ger för ett arbete eller en studieplats.

Läs mer

PERMANENTA FÖRESKRIFTER FÖR EXAMINA VID AGRIKULTUR-FORSTVETENSKAPLIGA FAKULTE- TEN VID HELSINGFORS UNIVERSITET Godkända av fakultetsrådet 12.6.

PERMANENTA FÖRESKRIFTER FÖR EXAMINA VID AGRIKULTUR-FORSTVETENSKAPLIGA FAKULTE- TEN VID HELSINGFORS UNIVERSITET Godkända av fakultetsrådet 12.6. Sida 1/11 PERMANENTA FÖRESKRIFTER FÖR EXAMINA VID AGRIKULTUR-FORSTVETENSKAPLIGA FAKULTE- TEN VID HELSINGFORS UNIVERSITET Godkända av fakultetsrådet 12.6.2012 INNEHÅLL KAPITEL 1 KAPITEL 2 KAPITEL 3 KAPITEL

Läs mer

3 ANNAN UNDERVISNING OCH UTBILDNING VID UNIVERSITETET Öppen universitetsundervisning Fristående studier... 7

3 ANNAN UNDERVISNING OCH UTBILDNING VID UNIVERSITETET Öppen universitetsundervisning Fristående studier... 7 1(17) 15.4.2015 Examens- och Godkänd av Helsingfors universitets styrelse den 15 april 2015. Centrala författningar som gäller området för examens- och en är universitetslagen (558/2009), statsrådets förordning

Läs mer

Individuell studieplanering och utvecklingssamtal Mångprofessionell social- och hälsovård resursförstärkande arbetssätt

Individuell studieplanering och utvecklingssamtal Mångprofessionell social- och hälsovård resursförstärkande arbetssätt Individuell studieplanering och utvecklingssamtal Mångprofessionell social- och hälsovård resursförstärkande arbetssätt Åbo, 30.10-1.11.2012 Davidsson Susanne, lektor UP soc Vaartio-Rajalin Heli, programansvarig

Läs mer

Ålands lagting BESLUT LTB 51/2015

Ålands lagting BESLUT LTB 51/2015 Ålands lagting BESLUT LTB 51/2015 Datum Ärende 2015-06-12 LF 18/2014-2015 Ålands lagtings beslut om antagande av Landskapslag om sysselsättningsfrämjande utbildning I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2005 Utgiven i Helsingfors den 11 november 2005 Nr 864 865 INNEHÅLL Nr Sidan 864 Lag om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om kamp mot korruption tjänstemän i

Läs mer

Lag om ändring och temporär ändring av yrkeshögskolelagen. 3 Yrkeshögskolornas självstyrelse och medlemmar

Lag om ändring och temporär ändring av yrkeshögskolelagen. 3 Yrkeshögskolornas självstyrelse och medlemmar 1 Lag om ändring och temporär ändring av yrkeshögskolelagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i yrkeshögskolelagen av den 9 maj 2003 (351/2003) 8 1 mom., varvid det nuvarande 2 och 3 mom. blir 1

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27 mars 2007 (uppdaterad

Läs mer

Examensordning vid Umeå universitet 1 BESLUT. Umeå universitet Examensrådet Dnr

Examensordning vid Umeå universitet 1 BESLUT. Umeå universitet Examensrådet Dnr Umeå universitet Examensrådet 1 BESLUT 2005-06-21 Dnr 540-1241-93 Examensordning vid Umeå universitet Examensordningens uppläggning 2 Avsnitt Sidan 1. Vad är Umeå universitets examensordning? 3 2. Nationella

Läs mer

ändras i statsrådets förordning om universiteten (770/2009) 5 som följer:

ändras i statsrådets förordning om universiteten (770/2009) 5 som följer: Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om universiteten I enlighet med statsrådets beslut ändras i statsrådets förordning om universiteten (770/2009) 5 som följer: 5 Den interna fördelningen

Läs mer

Planering och förverkligande av gemensamma/dubbla examina

Planering och förverkligande av gemensamma/dubbla examina januari 2014 Planering och förverkligande av gemensamma/dubbla examina Utvecklandet av gemensamma examina och utbildningsprogram som genomförs i internationellt samarbete är en viktig del av högskolornas

Läs mer

Allmän studieplan för doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet

Allmän studieplan för doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet Allmän studieplan för doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 16 april 2008. Studieplanen kompletteras

Läs mer

GRUNDERNA FÖR BEDÖMNINGEN AV DE STUDERANDE VID UTBILDNING SOM FÖRBEREDER INVANDRARE FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

GRUNDERNA FÖR BEDÖMNINGEN AV DE STUDERANDE VID UTBILDNING SOM FÖRBEREDER INVANDRARE FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING DNr 6/011/2000 FÖRESKRIFT Iakttas som förpliktande DATUM 21.1.2000 Giltighetstid från 21.1.2000 tills vidare L 630/98 25 2 mom F 811/98, ändring 10, 4 mom., F 1139/99 Tillägg till föreskriften 9/011/99,

Läs mer

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordningen är fastställd av rektor vid Kungl. Konsthögskolan (KKH) 2012-03-13. Övergripande regelverk Följande nationella regelverk styr högskolans examinationsordning

Läs mer

Valideringshandbok. Riktlinjer för identifiering och erkännande av tidigare förvärvad kompetens. Senast reviderad 04.12.2013

Valideringshandbok. Riktlinjer för identifiering och erkännande av tidigare förvärvad kompetens. Senast reviderad 04.12.2013 Valideringshandbok Riktlinjer för identifiering och erkännande av tidigare förvärvad kompetens Senast reviderad 04.12.2013 Projektet Validering på Åland Många människor har värdefulla kunskaper förvärvade

Läs mer

Valideringshandbok. Riktlinjer för identifiering och erkännande av tidigare förvärvad kompetens. September 2009

Valideringshandbok. Riktlinjer för identifiering och erkännande av tidigare förvärvad kompetens. September 2009 Valideringshandbok Riktlinjer för identifiering och erkännande av tidigare förvärvad kompetens September 2009 Projektet Validering på Åland Många människor har värdefulla kunskaper förvärvade genom arbetserfarenhet,

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Rutiner för tillgodoräkning av studier på grund- och avancerad nivå vid Ekonomihögskolan

Rutiner för tillgodoräkning av studier på grund- och avancerad nivå vid Ekonomihögskolan Rutiner för tillgodoräkning av studier på grund- och avancerad nivå vid Ekonomihögskolan Bakgrund Tillgodoräkning är ett verktyg som underlättar studenters rörlighet mellan lärosäten men även mellan yrkesverksamhet

Läs mer

Förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården

Förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården Utkast 14.12.2015 Förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015): 1 Yrkesbeteckningen

Läs mer

YRKESHÖGSKOLAN NOVIA EXAMENSSTADGA

YRKESHÖGSKOLAN NOVIA EXAMENSSTADGA YRKESHÖGSKOLAN NOVIA EXAMENSSTADGA Fastställd av Yrkeshögskolan Novias styrelse den 17 juni 2014 INNEHÅLL EXAMENSSTADGA... 1 I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 1 Tillämpning... 1 2 Yrkeshögskolans uppgift...

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid KTH

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid KTH FÖRESKRIFT Gäller från och med 2012-03-12 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid KTH Gäller fr o m 2001-06-07 Ändrad fr o m 2008-12-03, 2012-03-12 fastställd av universitetsstyrelsen 2008-12-03

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

Examens- och rättssäkerhetsinstruktion för Helsingfors universitet

Examens- och rättssäkerhetsinstruktion för Helsingfors universitet Examens- och rättssäkerhetsinstruktion för Helsingfors universitet Centrala författningar som gäller området för examens- och rättssäkerhetsinstruktionen är universitetslagen (558/2009), statsrådets förordning

Läs mer

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013 REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013 EXAMENSINRIKTAD UNGDOMSUTBILDNING PÅ FINSKA OCH SVENSKA ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING AV STUDERANDE Till yrkeshögskolorna ansöker man via yrkeshögskolornas

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i industridesign

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i industridesign Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Umeå Institute of Design www.uid.umu.se Dnr FS 4.1.1-365-14 Datum 2014-06-04 Sid 1 (5) Allmän studieplan

Läs mer

RP 32/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 i lagen om anordnande

RP 32/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 i lagen om anordnande Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 i lagen om anordnande av studentexamen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om anordnande

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sid 1 Avd. för utbildningsstöd. Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Borås

HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sid 1 Avd. för utbildningsstöd. Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sid 1 2014-04-10 Dnr 866-13 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Borås Denna Antagningsordning har genom beslut den 25 april 2014 fastställts av

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statistik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statistik UMEÅ UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakulteten ALLMÄN STUDIEPLAN 2007-10-15 Dnr 512-1914-07 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statistik Fastställande: Den allmänna studieplanen är fastställd

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik

Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik Högskolepoäng: 240 Ansvarig: Teknisk- naturvetenskaplig fakultetsnämnd Huvudområde: Matematikdidaktik Nivå: Forskarutbildning Fördjupning: Filosofie

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i kognitionsvetenskap vid ITfakulteten vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i kognitionsvetenskap vid ITfakulteten vid Göteborgs Universitet 1 Dnr G 213 980/10 Studieplan för forskarutbildningen i kognitionsvetenskap vid ITfakulteten vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet 2010-03-18.

Läs mer

Enligt examensordningen för doktorsexamen i Högskoleförordningen, Bilaga 2, är målen för doktorsexamen

Enligt examensordningen för doktorsexamen i Högskoleförordningen, Bilaga 2, är målen för doktorsexamen Allmän studieplan för doktorsexamen i vetenskapsteori Dnr: U 2013/767 Studieplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet den 19 december 2013. Studieplanen kompletteras

Läs mer

Yrkesutbildningsreformen

Yrkesutbildningsreformen Yrkesutbildningsreformen Lagen om yrkesutbildning antogs av riksdagen den 30 juni 2017 Centrala förändringar Den nya lagen om yrkesutbildning träder i kraft den 1 januari 2018 Ett sätt att avlägga examen,

Läs mer

2) gemensamma studier som är nödvändiga för förvärvande och kompletterande av yrkesskickligheten,

2) gemensamma studier som är nödvändiga för förvärvande och kompletterande av yrkesskickligheten, 1 of 8 21/03/2011 11:29 Finlex» Lagstiftning» Uppdaterad lagstiftning» 1998» 6.11.1998/811 6.11.1998/811 Beaktats t.o.m. FörfS 203/2011. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Förordning

Läs mer

Validering av realkompetens vid (finländska) högskolor

Validering av realkompetens vid (finländska) högskolor Validering av realkompetens vid (finländska) högskolor Riitta Pyykkö Vasa 1.12.2011 Delaktighet i ett mångkulturellt Norden Varför är valideringen nu på agendan? Valideringen är av nytta för individen,

Läs mer

Lokala föreskrifter- Examensordning

Lokala föreskrifter- Examensordning Lokala föreskrifter- Examensordning Fastställt av högskolestyrelsen 2015-06-04 HIG-STYR 2015/63 Innehåll INLEDNING... 3 Examensrätt vid Högskolan i Gävle... 3 SÄRSILDA BESTÄMMELSER... 4 1. Huvudområde...

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET FÖR LJUDDESIGN

MAGISTERPROGRAMMET FÖR LJUDDESIGN Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2015 MAGISTERPROGRAMMET FÖR LJUDDESIGN Tvåårig utbildning, 120 sp Den grundläggande uppgiften för magisterprogrammet för ljuddesign är att

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK. Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK. Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp UMEÅ UNIVERSITET Pedagogiska institutionen ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp Fastställd av institutionsstyrelsen

Läs mer

Allmän studieplan för doktorsexamen i japanska

Allmän studieplan för doktorsexamen i japanska = Allmän studieplan för doktorsexamen i japanska Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 12 november 2007. Studieplanen kompletteras med följande dokument,

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete med licentiatexamen som slutmål

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete med licentiatexamen som slutmål Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete med licentiatexamen som slutmål Inriktningar: naturvetenskap, matematik eller teknik. 1. Mål för utbildningen Kunskap och förståelse

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet Universitetsstyrelsen, beslut 2007-02-15 Fastställd antagningsordning för utbildning på forskarnivå tillämpas vid antagning av doktorander från och med 2007-07-01 2017-02-01

Läs mer

Gymnasiediplomet. Slöjd

Gymnasiediplomet. Slöjd Gymnasiediplomet Slöjd 2010 2011 Föreskrifter och anvisningar 2010:10 ISSN-L 1798 8877 ISSN 1798 8985 (online) Innehåll 1 Allmänna utgångspunkter 3 2 Slöjdstudier i gymnasiet 3 Erkännande av kunnande 4

Läs mer

Principerna för internationellt studentutbyte vid Aalto-universitetets högskola för ingenjörsvetenskaper

Principerna för internationellt studentutbyte vid Aalto-universitetets högskola för ingenjörsvetenskaper Principerna för studentutbyte 1 (6) Principerna för internationellt studentutbyte vid Aalto-universitetets högskola för ingenjörsvetenskaper Aalto-universitetet är ett mångkulturellt lärande samfund med

Läs mer

SVERIGES UNIVERSITETS Dnr 27/99 & HÖGSKOLEFÖRBUND

SVERIGES UNIVERSITETS Dnr 27/99 & HÖGSKOLEFÖRBUND SVERIGES UNIVERSITETS 2000-03-24 Dnr 27/99 & HÖGSKOLEFÖRBUND REKOMMENDATIONER OM TILLGODORÄKNANDE AV UTLÄNDSK HÖGSKOLEUTBILDNING I GRUND- UTBILDNINGEN Beslutat av förbundsförsamlingen 2000-03-24 Tillgodoräknanderätten

Läs mer

Principerna för internationellt studentutbyte vid Aalto Aalto-universitetets högskola för elektroteknik

Principerna för internationellt studentutbyte vid Aalto Aalto-universitetets högskola för elektroteknik Principerna för studentutbyte Vice dekanus beslut 1 (6) 21.10.2016 Principerna för internationellt studentutbyte vid Aalto Aalto-universitetets högskola för elektroteknik Aalto-universitetet stöder internationellt

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik Inriktningar: biologi, fysik, kemi, datavetenskap, matematik och naturvetenskap. 1. Mål för utbildningen Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Undervisnings-och kulturministeriets förordning

Undervisnings-och kulturministeriets förordning Undervisnings-och kulturministeriets förordning om beräkningskriterierna för universitetens basfinansiering I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut föreskrivs med stöd av 49 6 mom.

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap, 240 högskolepoäng GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Läs mer

t. Nuläge och föreslagna ändringar RP 98/2000 rd

t. Nuläge och föreslagna ändringar RP 98/2000 rd RP 98/2000 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag tilllagar om ändring av lagen om genomförande av en generell ordning för erkännande av examina inom Europeiska gemenskapen och 2 lagen om

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-356-14 Datum 2014-03-20 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Tvåspråkiga fristående pedagogiska studier för

Läs mer

Manual för utbildningsplaner

Manual för utbildningsplaner Manual för utbildningsplaner Beslut: UFN 2011-12-21 Revidering: UFN 2015-02-05 Dnr: DUC 2011/2094/10 Gäller fr o m: 2011-12-21 Ersätter: Manual för utbildningsplaner i dokumentet Anvisningar för utbildningsprogram,

Läs mer

Certifikat för flygledarelever och flygledare

Certifikat för flygledarelever och flygledare 1 (5) Utfärdad: 29.1.2013 Träder i kraft: 1.2.2013 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Denna luftfartsföreskrift har utfärdats med stöd av 45, 46, 119 och 120 i luftfartslagen (1194/2009) med beaktande

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik med licentiatexamen som slutmål

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik med licentiatexamen som slutmål Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik med licentiatexamen som slutmål Inriktningar: biologi, fysik, kemi, datavetenskap, matematik och naturvetenskap. 1. Mål för utbildningen

Läs mer

OLE_OPI 1 + + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

OLE_OPI 1 + + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_OPI 1 *1079901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV STUDIER Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som har för avsikt att vistas i Finland på grund av studier vid

Läs mer

Processbeskrivning samt villkor gällande utbildningsprogram på avancerad nivå vid Linköpings universitet

Processbeskrivning samt villkor gällande utbildningsprogram på avancerad nivå vid Linköpings universitet 1(5) Processbeskrivning samt villkor gällande utbildningsprogram på avancerad nivå vid Linköpings universitet Bakgrund Syfte Detta dokument syftar till att beskriva process och hanteringsordning av sökande

Läs mer

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna.

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna. Dnr: U 2015/776 Allmän studieplan för licentiatexamen i arkeologi Studieplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet den 9 juni 2016. Studieplanen kompletteras med

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET I LJUD

MAGISTERPROGRAMMET I LJUD Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2016 MAGISTERPROGRAMMET I LJUD Tvåårig utbildning, 120 sp Den grundläggande uppgiften för magisterprogrammet i ljud är att producera yrkeskunniga

Läs mer

Validering vid Ålands handelsläroverk

Validering vid Ålands handelsläroverk Validering vid Ålands handelsläroverk 2009-04-15 Validering vid Ålands handelsläroverk Validering innebär att en studerande för sina studier till merkonom kan få det kunnande erkänt som baserar sig på

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.9.2009 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Regler för allmän studieplan för forskarutbildningsämne

Regler för allmän studieplan för forskarutbildningsämne Regler för allmän studieplan för forskarutbildningsämne Beslut: 2013-02-05 Revidering: 2013-05-08, 2015-02-03 Dnr: DUC 2013/295/10 Gäller fr.o.m.: 2013-02-15 Ansvarig för uppdatering: Sekreterare FUN HÖGSKOLAN

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27 mars 2007. 1. Utbildningens

Läs mer

Lokala riktlinjer för studieavgifter vid Linnéuniversitetet

Lokala riktlinjer för studieavgifter vid Linnéuniversitetet Dnr: LNU ST 2017/425-1.1 Lokala riktlinjer för studieavgifter vid Linnéuniversitetet Gäller från 2017-01-01 Innehållsförteckning 1. Inledning studieavgiftsskyldighet... 3 2. Studieavgiftens storlek...

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 6570/10-506)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 6570/10-506) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 6570/10-506) Gäller fr.o.m 2009-07-01. Fastställd av Styrelsen för forskarutbildning 2009-05-12. Reviderad* av Styrelsen

Läs mer

MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI

MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2016 MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterstudierna i dramaturgi är tvååriga och innebär heltidsstudier. Den som

Läs mer