Principerna för internationellt studentutbyte vid Aalto-universitetets högskola för ingenjörsvetenskaper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Principerna för internationellt studentutbyte vid Aalto-universitetets högskola för ingenjörsvetenskaper"

Transkript

1 Principerna för studentutbyte 1 (6) Principerna för internationellt studentutbyte vid Aalto-universitetets högskola för ingenjörsvetenskaper Aalto-universitetet är ett mångkulturellt lärande samfund med internationella nätverk. Studentutbyte kommer i en ännu större omfattning än tidigare att integreras i universitetets studieprogram i samarbete med de internationella partneruniversiteten. Studentutbyten med andra universitet stöds genom flexibla system för ersättande av studier och stipendier. Program som leder till en dubbel examen tas fram tillsammans med förstklassiga utländska universitet antingen på en tvåpartsnivå eller inom kluster med flera universitet. Internationell rörlighet är en naturlig del av aaltoiternas vardag. (Aalto-universitetets strategi) Aalto-universitetet stöder internationellt studentutbyte bland grundexamensstuderande genom att bevilja stipendier för studentutbyte utomlands. Med utbytesprogram avses förvaltningen av avtalen som Aalto-universitetet har ingått om studentutbyte och rörligheten för studeranden inom ramen för dem. Utbytesstudier utomlands är ett stöd för studerandens akademiska studier vid Aalto-universitetet. Målen som har ställts för studentutbytet vid Aalto-universitetet är personlig utveckling, även på det akademiska och etiska planet, utveckling av interkulturell och internationell kompetens, beredskap med tanke på en internationell karriär och flytande praktiska kunskaper i ett främmande språk. UTBYTESSTUDIER UTOMLANDS Utbytesstudier Aalto-universitetet stöder sådana utbytesstudier på heltid som utgör en del av den studerandes examen. Studierna som avläggs utomlands ska således inkluderas i examen vid Aalto-universitetet. En plan för utbytesstudier tas in i ISP (individuell studieplan) och studeranden ska under utbytet vara närvaroanmäld vid Aalto. Utbytesstudieperioden är minst tre månader lång. Den studerande kan söka till utbyte för högst 12 månader (för ett läsår) under en och samma ansökningstid. Utbytet räknas som avlagda studier i kandidatexamen, om alla eller en del av de studier som har genomförts under utbytet räknas till godo i studerandens kandidatexamen och för magisterexamens del om studierna i sin helhet räknas till godo i studerandens magisterexamen. Ansökningstider Utbytesplatserna 1 för de tekniska högskolorna vid Aalto-universitetet meddelas i Into på webbplatsen för respektive högskola. Ansökan till utbytesprogrammen inom det tekniska området görs under ansökningstiderna, som infaller tre gånger i året. Ansökningstiden för varje utbytesplats fastställs 1, Högskolan för kemiteknik, Högskolan för teknikvetenskaper och Högskolan för elektroteknik

2 Principerna för studentutbyte 2 (6) läsårsvis (eller ansökningstiderna, i det fall att ansökningar kan lämnas in vid flera tidpunkter). Platser som eventuellt inte har fyllts under den egentliga ansökningstiden kan förklaras öppna för ansökan under följande ansökningstid eller också utanför de egentliga ansökningstiderna, om ansökningstidtabellen vid det mottagande universitetet medger. Meddelande om en kompletterande ansökningsmöjlighet ges i Into. Ansökan Ansökan till ett utbytesprogram ska göras på ett ansökningssystem online. Bilagorna som nämns i ansökan ska bifogas ansökan inklusive eventuella andra bilagor, om vilka information ges separat. Studeranden kan söka till högst tre utbytesmål under en och samma ansökningstid. Om ansökningsprocessen är på hälft, kan en ny ansökan inte lämnas in. Studeranden anmäler utbytesmålen i prioritetsordning, som är bindande. Genomförandet av studentutbyten och beslutsfattandet i högskolorna Beslut om principerna för internationellt studentutbyte vid Aalto-universitetets högskola för ingenjörsvetenskaper fattas av dekanus på föredragning av chefen för internationella ärenden. Lärandetjänsterna vid de tekniska högskolorna ansvarar för tillämpningen av principerna. Riktlinjerna utvecklas i samråd med Aalto-universitetets andra högskolor och AUS. För genomförandet av och handläggningen av ansökningarna till utbytesprogram ansvarar de personer som ansvarar för studentutbytet vid högskolornas lärandetjänster. Beslut om antagningen av studerande till studentutbyte och om stipendier fattas av chefen för internationella ärenden på föredragning av planeraren som ansvarar för studentutbytet. Ansökningsvillkor Behöriga att ansöka till Aalto-universitetets utbytesprogram inom det tekniska området är närvaroanmälda grundexamensstuderande vid de tekniska högskolorna, som vid tidpunkten för ansökan har minst 60 studiepoäng i sitt studieregisterutdrag från Aalto-universitetet med ett vägt medeltal på minst 2,00 för studieprestationerna. Närvaroanmälda studerande som har antagits direkt till studier för en högre högskoleexamen är behöriga att ansöka förutsatt att de vid tidpunkten för ansökan har minst 25 studiepoäng i sitt studieregisterutdrag från Aalto-universitetet där det vägda medeltalet av vitsorden för studieprestationerna är minst 2,00. Utbytet av studerande som har antagits direkt för studier för en högre högskoleexamen kan äga rum tidigast under det andra studieåret. För de direkt för en högre högskoleexamen antagna studerandenas del kan undantag göras, genom en separat anmälan, till exempel gällande sommarterminen. Då kan utbytet för deras vidkommande inledas redan i slutet av det första studieåret. Antagningskriterier För att bli antagen till ett utbytesmål måste studeranden fylla de krav som de tekniska högskolorna vid Aalto-universitetet ställer och de eventuella särskilda krav som måluniversitetet ställer. Förutsättningen för antagningen är att utbytesstudierna kan inkluderas i studerandens examen från Aaltouniversitetet. Av sökanden krävs vid tidpunkten för ansökan en studieplan som omfattar minst 30 sp/läsår och en plan för hur de studier som avläggs under utbytet ska inkluderas i examen vid Aaltouniversitetet. Sökanden ska låta godkänna planerna vid sitt eget utbildningsprogram; även eventuella ändringar som kommer till under utbytestiden i studieplanen ska godkännas.

3 Principerna för studentutbyte 3 (6) Vid urvalet kan hänsyn även tas till sökandens språkkunskaper (i undervisningsspråket vid utbytesmålet) motivation och rekommendationer. Företräde vid urvalen ges studerande som inte tidigare har deltagit i Aalto-universitetets utbytesprogram eller fått stipendium för studentutbyte från Aaltouniversitetet för studier utomlands. Ifall det finns flera sökande prioriteras andra än mållandets medborgare. Vissa utbytesmål kan ha begränsningar när det gäller ansökan till det egna hemlandet. Studerande inom vissa områden/högskolor kan få företräde till vissa utbytesmål. En studerande, som redan har avlagt studiepoäng i en omfattning som motsvarar diplomingenjörsexamen kan antas till ett utbytesprogram endast av ytterst vägande skäl. En studerande, vars studietid håller på att gå ut eller som beviljats tilläggstid kan inte antas till utbytesstudier. En studerande som tidigare beviljats en plats i utbytesprogrammet eller stipendium för studentutbyte, men har annullerat sitt utbyte eller inte har uppfyllt villkoren för studentutbyte utan godtagbart skäl, kan lämnas obeaktad i valet. För program med extern finansiering kan det finnas tilläggskrav, som programmet ställer. Jämförelsetal Studerandena väljs huvudsakligen på basis av ett jämförelsetal. Jämförelsetalet räknas ut enligt formeln studiepoäng / närvaroterminer 2 * det vägda medeltalet. Vid uträkningen av jämförelsetalet beaktas de studieprestationer som har antecknats i det studieprestationsutdrag från Aalto-universitetet som bifogats ansökan. Till vissa utbytesmål kan ställas minimikrav på jämförelsetalet eller medeltalet. Villkor för studentutbyte Studeranden förbinder sig att under utbytesperioden vid måluniversitetet avlägga minst 20 studiepoäng per termin i de studier som ingår i examen. Studier som avläggs vid Aalto-universitetet under utbytesperioden beaktas huvudsakligen inte som studier avlagda under studentutbytet. Om det mål som ställts upp för studieprestationerna inte uppnås, studierna förhindras, förändringar sker i vistelsens längd eller studieplatsen annulleras, är studeranden skyldig att meddela detta till sin egen högskolas ansvarsperson omedelbart. Studeranden kan förutsättas att helt eller delvis återbetala det beviljade stipendiet. Aalto-universitetets ansvarsfriskrivning gäller för studerande som valts till utbytesprogram. Ansvarsfriskrivningsblanketten om ansvarsfrihet ingår som bilaga till principerna för Aalto-universitetets studentutbyte. 2 Om studeranden har anmält sig som närvarande under den tid hen 1) fullgör tjänstgöring enligt värnpliktslagen (1438/2007), civiltjänstlagen (1446/2007) eller lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor (194/1995), 2) är på moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet, eller 3) är oförmögen att inleda sina studier på grund av egen sjukdom eller skada, kan de respektive terminerna dras ifrån närvaroterminerna om studeranden lämnar in ett intyg i samband med sin ansökan. 3.

4 Principerna för studentutbyte 4 (6) Efter utbytesperiodens slut lämnar studeranden in de bilagor som krävs 3 samt ser till att de under utbytet genomförda studierna räknas till godo. Anvisningar och principerna för tillgodoräknande finns på högskolans Into-sidor. En studerande som deltagit i ett utbytesprogram är förpliktad att vid behov delta i och berätta om sin utbytesperiod vid minst ett av Aalto-universitetets informationstillfällen om studentutbyte. STIPENDIER VID HÖGSKOLAN FÖR INGENJÖRSVETENSKAPER Utbytesmål för de tekniska områdena vid Aalto-universitetet betalar ett stipendium för studentutbyte till en studerande som fått en utbytesplats vid Aalto-universitetet. Stipendiets storlek fastställs årligen i samband med att budgeten görs upp. I program med extern finansiering (t.ex. Erasmus+, Nordplus, FIRST) kan stipendierna vara av annan storlek än stipendierna i Aalto-universitetets utbytesprogram. Stipendiet betalas till den studerande i två rater: den första raten (80 %) innan utbytesperioden börjar då studeranden lämnat in en skriftlig bekräftelse på utbytesplatsen från det mottagande universitetet samt eventuella andra bilagor. Den andra raten (20 %) betalas efter utbytesperiodens slut ifall villkoren för studentutbyte uppfyllts och då studeranden lämnat in dokumenten i anslutning till avslutat utbyte inom en tidsperiod som meddelas separat. Utbetalningspraxis kan variera för stipendier med extern finansiering, i jämförelse med praxis vid Aalto-universitetets utbytesprogram. Bidrag för terminsavgifter inom Aalto-universitetets utbytesprogram En studerande som åker som utbytesstuderande inom Aalto-universitetets utbytesprogram och som betalar terminsavgift 4 vid det mottagande universitetet kan få bidrag för terminsavgifter. Bidraget är högst 50 % av den betalda ordinarie terminsavgiften, dock högst 2000 euro/termin. Bidraget för terminsavgifter beviljas i euro i enlighet med valutakursen på betalningsdagen. Bidraget ska ansökas i samband med ansökan om utbytesplats. En utredning över terminsavgifterna ska bifogas till ansökan. För utbetalningen av bidraget för terminsavgifter ska studeranden lämna in verifikat över betalda terminsavgifter. Verifikatet ska lämnas in före utbytet eller medan det pågår. Bidraget för terminsavgifter betalas terminsvis i en rat. För avgiften för den andra terminen ska studeranden lämna in ett studieprestationsutdrag från utbytesuniversitetet av vilket framgår hur studierna har framskridit. Resestipendier för sommarskolor och kortkurser kan inom ramen för högskolans budget bevilja resestipendier för sommarskolor eller motsvarande kortkurser vid Aalto-universitetets samarbetsuniversitet. Sommarskolorna eller kurserna får pågå högst 3 månader. 4 Med terminsavgift avses avgiften tuition fee, som måluniversitetet driver in och det ska gå att särskilja avgiften från andra avgifter som måluniversitetet eventuellt kräver.

5 Principerna för studentutbyte 5 (6) För den som söker om resestipendier gäller samma villkor för behörigheten att ansöka som för den som söker till utbyte. Resestipendium för sommarkurser ska sökas med en ansökningsblankett senast 6 veckor innan kursen startar. Besluten om resestipendier görs från fall till fall och vid behov placeras ansökningarna i ordningsföljd utgående från jämförelsetalet. Resestipendium kan inte ansökas efter att kursen har börjat. Stödet beviljas inte för språkkurser eller för Aalto-universitetets kurser utomlands. Storleken på resestipendiet är högst 500 euro beroende på utbytesmålet. Stipendiet betalas ut i en rat. Den som får ett resestipendium förbinder sig till att efter kursen skriva en rapport om kursen, låta räkna de prestationer som hen avlagt till godo i sin examen vid Aalto-universitetet samt lämna in ett officiellt intyg över sitt deltagande i kursen. Om villkoren för stipendiet för sommarskolan inte fylls, kan studeranden förutsättas att helt eller delvis återbetala det beviljade stipendiet. Free mover-stipendier En grundexamensstuderande vid som själv har skaffat sig en studieplats utomlands kan för sin studieperiod ansöka om Aalto-universitetets free mover-stipendium. För free mover-studeranden gäller samma villkor för behörigheten att ansöka till utbytesstudier, samma ansökningsförfarande och samma principer gällande studierna som för studerande som söker till Aalto-universitetets utbytesprogram inom de tekniska områdena. Minimijämförelsetalet eller minimikravet på medeltalet som krävs för vissa av Aalto-universitetets tekniska högskolors utbytesmål gäller dock inte för de studerande som söker om free mover-stipendium. Stipendiet ansöks med free mover ansökningsblanketten och som huvudregel innan studeranden beger sig utomlands. I undantagsfall kan stipendiet sökas i efterskott då studierna redan inletts, förutsatt att studeranden medan ansökningstiden pågår håller på med att utomlands avlägga de studier för vilka hen söker stipendium. Stipendiet beviljas för den ansökta studieplatsen vid ett utländskt universitet eller annan läroanstalt på universitetsnivå. Stipendium beviljas inte för program som leder till att studeranden, efter att ha avlagt programmet, får en examen från en utländsk läroanstalt. Undantaget är de Aalto-universitetets internationella samprogram. En studerande som tidigare beviljats en plats i utbytesprogrammet för Aalto-universitetets tekniska område, men har annullerat sitt utbyte eller inte har uppfyllt villkoren för studentutbyte utan godtagbart skäl, kan lämnas utan free mover-stipendium. Bidrag för free mover-terminsavgifter En grundexamensstuderande vid som självständigt har sökt en utbytesplats och betalar terminsavgift för sina studier utomlands 4 kan söka free mover-bidrag för terminsavgifter. Bidraget är högst 50 % av den betalda ordinarie terminsavgiften, dock högst 2000 euro/termin. Med terminsavgift avses avgiften tuition fee, som måluniversitetet driver in, andra avgifter så som försäkringar, avhandlingsavgifter, programavgifter, registreringsavgifter mm. tas inte i beaktande. Bidraget för terminsavgifter beviljas i euro i enlighet med valutakursen på betalningsdagen.

6 Principerna för studentutbyte 6 (6) Bidraget ska ansökas i samband med ansökan om free mover-stipendium. En utredning över terminsavgifterna ska bifogas till ansökan. För utbetalningen av bidraget för terminsavgifter ska studeranden lämna in verifikat över betalda terminsavgifter. Bidraget för terminsavgifter betalas terminsvis i en rat. För avgiften för den andra terminen skall studeranden lämna in ett studieprestationsutdrag från utbytesuniversitetet av vilket framgår hur studierna har framskridit. Stipendium beviljas inte för program som leder till att studeranden, efter att ha avlagt programmet, får en examen från en utländsk läroanstalt. Stöd kan endast beviljas till studerande som haft utmärkt framgång i sina studier (medeltalet av studieprestationerna 4,00) och till utmärkta utländska universitet. Beslut om beviljande av free mover-stipendium för terminsavgifter fattas årligen av högskolan själv och inom ramen för högskolans budget. Stipendier för skrivande av diplomarbete utomlands beviljar studerande stipendier även för skrivande av diplomarbete. En studerande kan få stipendium för skrivande av diplomarbetet endast en gång under sina studier. Ansökan om stipendiet ska göras under ansökningstiderna för studentutbyte inom det tekniska området och till ansökan ska fogas de bilagor som nämns i free mover-ansökningsblanketten. Stipendiet beviljas för en 3 6 månader lång vistelse utomlands. Den som skriver diplomarbete är skyldig att efter avslutad studieperiod till studerandeservicen lämna in ett utlåtande om hur diplomarbetet framskrider skrivet av den övervakande professorn eller presentera ett studieregisterutdrag, varav arbetet med diplomarbetet framgår. Om det på basis av professorns utlåtande anses att diplomarbetet inte har framskridit i tillräckligt hög grad, kan studeranden förutsättas att helt eller delvis återbetala det beviljade stipendiet. En studerande som får Aalto-universitetets stipendium för internationell praktik för skrivandet av sitt diplomarbete kan inte under samma tidsperiod få stipendium för studentutbyte. Internationella samprogram Examensstuderande som antagits till Aalto-universitetets internationella samprogram kan för en studieperiod utomlands som ingår i programmet beviljas free mover-stipendium för studentutbyte (dock inte bidrag för betalning av terminsavgifter). Ansökningsförfarandet kan avvika från ansökningsförfarandet som gäller utbytesprogram. Principerna träder i kraft Principerna för internationellt studentutbyte vid Aalto-universitetets högskola för ingenjörsvetenskaper träder i kraft med detta beslut av dekanus. Principerna tillämpas från och med ansökningstiden för studentutbyte som inleds Esbo

7 Principerna för studentutbyte 7 (6) Gary Marquis Dekanus Aalto-universitetets högskola för ingenjörsvetenskaper, Saara Sokolnicki Chefen för internationella ärenden Aalto-universitetets högskola för ingenjörsvetenskaper

Principerna för internationellt studentutbyte vid Aalto Aalto-universitetets högskola för elektroteknik

Principerna för internationellt studentutbyte vid Aalto Aalto-universitetets högskola för elektroteknik Principerna för studentutbyte Vice dekanus beslut 1 (6) 21.10.2016 Principerna för internationellt studentutbyte vid Aalto Aalto-universitetets högskola för elektroteknik Aalto-universitetet stöder internationellt

Läs mer

Principerna fo r internationellt studentutbyte vid Aalto-universitetets ho gskola fo r kemiteknik

Principerna fo r internationellt studentutbyte vid Aalto-universitetets ho gskola fo r kemiteknik Principerna för studentutbyte 1 (6) Ansvarsfriskrivning: Det här är en inofficiell översättning av dokumentet Principerna för internationellt studentutbyte vid Aalto-universitetets högskola för kemiteknik.

Läs mer

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT SIBELIUS- AKADEMIN KONSTUNI- VERSITETET URVALSGUIDE 2016 BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT Vill du byta huvudämne? ELLER Har du en lägre högskoleexamen från en annan högskola och vill byta från kandidatskedet

Läs mer

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT SIBELIUS- AKADEMIN KONSTUNI- VERSITETET URVALSGUIDE 201 BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT INNEHÅLL 1. FÖRESKRIFTER GÄLLANDE STUDIERÄTT... 1 2. BYTE AV STUDIERÄTT... 1 2.1. Byte av utbildningsprogram, huvudämne

Läs mer

HUR VÄLJER JAG MITT UTBYTESMÅL? - EVENMANG

HUR VÄLJER JAG MITT UTBYTESMÅL? - EVENMANG HUR VÄLJER JAG MITT UTBYTESMÅL? - EVENMANG Mobilitetsservicen vid Helsingfors Universitet Restansökan inom Erasmus-, Nordlys- och Nordplus Höst 2017 07/09/2017 1 PÅ AGENDAN IDAG Varför och när ska jag

Läs mer

Regler och rutiner för studentutbyten samt stipendier

Regler och rutiner för studentutbyten samt stipendier 1 HÖGSKOLAN I HALMSTAD Regler och rutiner för studentutbyten samt stipendier Fastställda av Utbildningsnämnden den 18 september 2002. 1. STUDENTUTBYTEN 1.1 Studentutbyten inom Erasmus Erasmus ingår i Sokrates

Läs mer

Umeå, Seoul eller Lissabon? - Info om utlandsvistelsen i kandidatexamen för årskurs 1

Umeå, Seoul eller Lissabon? - Info om utlandsvistelsen i kandidatexamen för årskurs 1 Umeå, Seoul eller Lissabon? - Info om utlandsvistelsen i kandidatexamen för årskurs 1 Jonna Mäenpää Internationell koordinator Utlandsterminen Utlandsterminen kan utföras som: 1. Utbytesstudier» en termin»

Läs mer

Internationellt studentutbyte utan hinder Checklista för högskolor och studerande som åker på utbyte

Internationellt studentutbyte utan hinder Checklista för högskolor och studerande som åker på utbyte Internationellt studentutbyte utan hinder Checklista för högskolor och studerande som åker på utbyte Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO har i samarbete med nätverket

Läs mer

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola?

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola? HUR FÖRNYAS ANTAGNINGEN AV STUDERANDE TILL HÖGSKOLORNA? SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR Hur går det till när reformen genomförs stegvis? I reformens första skede kan högskolorna bestämma att reservera studieplatser

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för tillgodoräknande av studier vid Aalto-universitetets högskola för kemiteknik

Tillämpningsanvisningar för tillgodoräknande av studier vid Aalto-universitetets högskola för kemiteknik Bilaga 6: 1 (11) Tillämpningsanvisningar för tillgodoräknande av studier vid Aalto-universitetets högskola för kemiteknik Aalto-universitetets kommitté för akademiska ärenden har den 14.6.2011 godkänt

Läs mer

Aalto-universitetets allmänna anvisningar för tillgodoräknande av studier.

Aalto-universitetets allmänna anvisningar för tillgodoräknande av studier. Aalto-universitetets allmänna anvisningar för tillgodoräknande av studier. Aalto-universitetets kommitté för akademiska ärenden har den 14.6.2011 godkännt följande anvisningar. Uppdaterad med kommittés

Läs mer

Val av nya studerande

Val av nya studerande Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2012 Nya studerande År 2012 antas nya studerande till utbildningsprogrammen för skådespelarkonst (finskspråkig), regi, dramaturgi, dans, ljusdesign och ljuddesign

Läs mer

Studera utomlands Utlandsstudier som en del av din ÅA-examen. Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

Studera utomlands Utlandsstudier som en del av din ÅA-examen. Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo Studera utomlands Utlandsstudier som en del av din ÅA-examen Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3-20500 Åbo 2.9.2016 1 Ett internationellt universitet Åbo Akademi ett av Finlands i proportion mest internationella

Läs mer

Checklistor för intyg från utbildningsanordnare gällande ansökningar om uppehållstillstånd för övriga studier

Checklistor för intyg från utbildningsanordnare gällande ansökningar om uppehållstillstånd för övriga studier Checklistor för intyg från utbildningsanordnare gällande ansökningar om uppehållstillstånd för övriga studier Vid förslag om ändringar i detta dokument kontakta Migrationsverket via e-post markus.filipsson@migrationsverket.se

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om studiestöd I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om studiestöd (65/1994): 1 Rätt till studiestöd för utbildning som inte står under offentlig tillsyn

Läs mer

Aktuellt om högskolornas ansökningar och antagningar

Aktuellt om högskolornas ansökningar och antagningar Aktuellt om högskolornas ansökningar och antagningar Infotillfälle om Studieinfo och övriga webbtjänster för lärande Reginförvaltningsverket, Helsingfors 20.11.2015 Gemensam ansökan hösten 2015 - aktuellt

Läs mer

Utlandsstudier som en del av din ÅA-examen. Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

Utlandsstudier som en del av din ÅA-examen. Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo Utlandsstudier som en del av din ÅA-examen Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3-20500 Åbo 04.09.2017 1 ÅA- Ett internationellt universitet Ett av Finlands i proportion mest internationella universitet 10 % av

Läs mer

Praktisk handläggningsordning utresande utbytesstudenter

Praktisk handläggningsordning utresande utbytesstudenter Praktisk handläggningsordning utresande utbytesstudenter Avsikten med denna praktiska handläggningsordning är att den ska fungera som en riktlinje för internationella koordinatorer på fakultets- och institutionsnivå

Läs mer

Instruktion om studier och examination vid Hanken, Svenska handelshögskolan

Instruktion om studier och examination vid Hanken, Svenska handelshögskolan Instruktion om studier och examination vid Hanken, Svenska handelshögskolan Med stöd av Svenska handelshögskolans Examensstadga, godkänd av styrelsen 2005 med ändringar senast 10.12.2014, har rektor 27.2.2015

Läs mer

Stockholm, Seoul eller Lissabon?

Stockholm, Seoul eller Lissabon? Stockholm, Seoul eller Lissabon? Erfarenheter av en obligatorisk utlandstermin integrerad i kandidatexamen Johanna Lilius, chef för utbytesprogrammet Bakgrund Kartläggning av intresset för utbytesstudier

Läs mer

Avtal mellan högskolan och personal nr 29445-IC-1-2008-1-SE-ERASMUS-EUCX-1. Högskola: Högskolan Dalarna SFALUN01

Avtal mellan högskolan och personal nr 29445-IC-1-2008-1-SE-ERASMUS-EUCX-1. Högskola: Högskolan Dalarna SFALUN01 STIPENDIEAVTAL PERSONAL Avtal mellan högskolan och personal nr 29445-IC-1-2008-1-SE-ERASMUS-EUCX-1 Högskola: Högskolan Dalarna SFALUN01 Adress: S-791 88 Falun Telefon: 023-778153 E-post: sco@du.se i det

Läs mer

Jag har haft det jättekul, haft det jättejobbigt, upplevt helt underbara stunder och en del jobbiga. Anna, Uganda

Jag har haft det jättekul, haft det jättejobbigt, upplevt helt underbara stunder och en del jobbiga. Anna, Uganda Jag har lärt mig oerhört mycket både om arbetsterapi och mig själv under mitt utbyte. När jag kom hem så kände jag att om jag klarar detta så kan jag nog klara av precis vad som helst. Johanna, Belgien

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 26 januari 2011 52/2011 Lag om ändring av lagen om studiestöd Utfärdad i Helsingfors den 21 januari 2011 I enlighet med riksdagens beslut ändras i

Läs mer

Jag kommer hem som en ny starkare människa eftersom jag vet att jag kan åka till ett land helt ensam och kan klara mig.

Jag kommer hem som en ny starkare människa eftersom jag vet att jag kan åka till ett land helt ensam och kan klara mig. Jag är jätteglad och nöjd över att jag gjorde utbytesstudier. Under både min praktik och mina kurser lärde jag mig väldigt mycket om mig själv, om kommunikation och jag fick kunskaper om den holländska

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet En förnyare av forskning och utbildning Annika Holm 013-282615 Jessica Yeh 013-281202 Origo, rum 2201 international@lith.liu.se Vilka är vi och vad gör vi? Vi är internationella

Läs mer

Behörighetskrav och urvalsprocess för utbytesstudier vid Svenska handelshögskolans samarbetsuniversitet

Behörighetskrav och urvalsprocess för utbytesstudier vid Svenska handelshögskolans samarbetsuniversitet Behörighetskrav och urvalsprocess för utbytesstudier vid Svenska handelshögskolans samarbetsuniversitet För vem gäller reglerna? Reglerna gäller för alla studenter som omfattas av en utlandstermin i kandidatexamen,

Läs mer

Information om UHR och våra program Erasmus+ Frågor och svar om programmen Erasmus Student Network (ESN) presentation& workshop

Information om UHR och våra program Erasmus+ Frågor och svar om programmen Erasmus Student Network (ESN) presentation& workshop Seminariets upplägg Information om UHR och våra program Erasmus+ Frågor och svar om programmen Erasmus Student Network (ESN) presentation& workshop 2014 05 26 Carola Barhammar& Karin Andrén 1 2014 05 19

Läs mer

EXAMENSSTADGA FÖR GRUNDEXAMINA VID TEATERHÖGSKOLAN

EXAMENSSTADGA FÖR GRUNDEXAMINA VID TEATERHÖGSKOLAN 1 EXAMENSSTADGA FÖR GRUNDEXAMINA VID TEATERHÖGSKOLAN I kap. Allmänna bestämmelser 1 Man kan studera vid universitetet som 1. grundexamensstuderande vars studier leder till avläggande av kandidat eller

Läs mer

Utbytesstudier på arbetsterapeutprogrammet Ht 14 eller Vt15

Utbytesstudier på arbetsterapeutprogrammet Ht 14 eller Vt15 Utbytesstudier på arbetsterapeutprogrammet Ht 14 eller Vt15 Partneruniversitet Termin 4, 5 eller 6 Ansökan del 1: till KI Urval och nominering Ansökan del 2: till partneruniversitetet Efter utbytet berätta

Läs mer

1 kap. (2002:81) normalt målen. kvalitet. för utbildningsprogrammen.

1 kap. (2002:81) normalt målen. kvalitet. för utbildningsprogrammen. EXAMENSORDNING FO R HO GSKOL LAN PA A A LAND 1 kap. Allmänna föreskrifter 1 Högskolan på Åland och dess uppgift Högskolan på Åland och dess uppgift framgår av Landskapslag om o Högskolan på Åland (2002:81)

Läs mer

Information om stipendier från Youth For Understanding Sverige programåret 2014/2015

Information om stipendier från Youth For Understanding Sverige programåret 2014/2015 Information om stipendier från Youth For Understanding Sverige programåret 2014/2015 Syftet med våra stipendier är att möjliggöra och uppmuntra utbyte för studenter som är särskilt goda ambassadörer för

Läs mer

Studiemedel för utbytesstudier

Studiemedel för utbytesstudier Studiemedel för utbytesstudier 1 Ansökan Du måste skicka in en separat ansökan för studier utomlands. Ange utbytesstudier i ansökan Ange högskolepoäng i ansökan (inte credits eller units) Alla ansökningar

Läs mer

Antagning till utbytesstudier vid University of Minnesota Law School

Antagning till utbytesstudier vid University of Minnesota Law School Uppsala universitet Rektor Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Antagning till utbytesstudier vid University of Minnesota Law School Anmälan NN har i en anmälan till Justitieombudsmannen (JO) riktat

Läs mer

Öppna universitetet. Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309

Öppna universitetet. Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309 Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309 Allmän information» Inga formella krav på tidigare utbildning» Undervisningen motsvarar Hankens examensfordringar, det är dock inte möjligt

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-12-19, dnr 4816/07-300 Träder i kraft 2008-01-01 2 Innehåll Tillgodoräknande vid KI...

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet Universitetsstyrelsen, beslut 2007-02-15 Fastställd antagningsordning för utbildning på forskarnivå tillämpas vid antagning av doktorander från och med 2007-07-01 2017-02-01

Läs mer

Stöd för mobilitet utan hinder. för ERASMUS+ högre utbildning

Stöd för mobilitet utan hinder. för ERASMUS+ högre utbildning Stöd för mobilitet utan hinder för ERASMUS+ högre utbildning ANSÖKAN OM TILLÄGGSSTÖD FÖR Erasmus+ mobilitetsperiod ÅT UTRESANDE STUDERANDE ELLER HÖGSKOLEPERSONAL MED SPECIALBEHOV I Erasmus+ program kan

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet En förnyare av forskning och utbildning Från LiU - Ut i världen! Informationspass för nominerade LiTH-studenter 2013-12-10 Jessica Yeh och Annika Holm, rum 2201 i Origo international@lith.liu.se

Läs mer

Studera utomlands - en handbok om utbytesstudier vid BTH

Studera utomlands - en handbok om utbytesstudier vid BTH Studera utomlands - en handbok om utbytesstudier vid BTH Studera utomlands Som student vid BTH finns stora möjligheter till att studera vid ett universitet i något annat land som vi har ett utbytesavtal

Läs mer

Anmälan mot Lunds universitet avseende utbytesstudier

Anmälan mot Lunds universitet avseende utbytesstudier Lunds universitet Rektor Juridiska avdelningen Barbro Molander Anmälan mot Lunds universitet avseende utbytesstudier Anmälan NN har i anmälan till Högskoleverket anfört bl.a. följande. Han är inskriven

Läs mer

1 Stipendiernas syfte Aalto-universitetets studentkår (AUS) delar ut stipendier till sina medlemmar

1 Stipendiernas syfte Aalto-universitetets studentkår (AUS) delar ut stipendier till sina medlemmar BESLUT 1(6) Stipendiereglemente 1 Kapitlet Allmänna principer 1 Stipendiernas syfte Aalto-universitetets studentkår (AUS) delar ut stipendier till sina medlemmar 1. för att stödja chanserna till internationalisering

Läs mer

Läkarstudent och intresserad av utbytesstudier?

Läkarstudent och intresserad av utbytesstudier? Läkarstudent och intresserad av utbytesstudier? Utbytesstudier eller praktik utomlands kan göras under 1-12 månader. För att lyckas integrera en utlandsperiod i din utbildning krävs en hel del planering

Läs mer

Internationella möjligheter. för studenter vid naturvetenskapliga fakulteten

Internationella möjligheter. för studenter vid naturvetenskapliga fakulteten Internationella möjligheter för studenter vid naturvetenskapliga fakulteten 2 Internationella möjligheter för studenter vid naturvetenskapliga fakulteten Internationella möjligheter för studenter vid naturvetenskapliga

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST

RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST Detta dokument innehåller dels förordningstext, dels lokala riktlinjer och allmänna råd. All text som är av karaktären nationell föreskrift eller förordning

Läs mer

Vad händer efter kandidatarbetet? Våren 2016 Johanna Söderholm

Vad händer efter kandidatarbetet? Våren 2016 Johanna Söderholm Vad händer efter kandidatarbetet? Våren 2016 Johanna Söderholm Vad omfattar helheten kandidatarbete och seminarium? Närvaro under föreläsningar och verkstäder Uppgifter Kandidatarbetet (+ inlämning eage)

Läs mer

INFORMATION OM STUDENTUTBYTE. Institutionen för Kostvetenskap Sofia Rapo och Sandra Einarsson

INFORMATION OM STUDENTUTBYTE. Institutionen för Kostvetenskap Sofia Rapo och Sandra Einarsson INFORMATION OM STUDENTUTBYTE Institutionen för Kostvetenskap Sofia Rapo och Sandra Einarsson FÖRSTA STEGET FÖR DIG SOM STUDENT Är du intresserad av ett specifikt land? Är du intresserad av att lära dig

Läs mer

Examensstadga för Aalto-universitetets högskola för kemiteknik

Examensstadga för Aalto-universitetets högskola för kemiteknik Examensstadga för Aalto-universitetets högskola för kemiteknik Godkänd av Kommittén för akademiska ärenden vid högskolan för kemiteknik 21 juni 2011. (Uppdaterad t.o.m. 1.11.2011 och 20.6.2012) 1 kapitlet

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet MITTUNIVERSITETET 2011-02-15 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet 1. Vad är en doktorand 1 kap 4 HF: Med student avses i denna förordning den som är antagen till och bedriver

Läs mer

Jag kommer hem som en ny starkare människa eftersom jag vet att jag kan åka till ett land helt ensam och kan klara mig.

Jag kommer hem som en ny starkare människa eftersom jag vet att jag kan åka till ett land helt ensam och kan klara mig. Jag är jätteglad och nöjd över att jag gjorde utbytesstudier. Under både min praktik och mina kurser lärde jag mig väldigt mycket om mig själv, om kommunikation och jag fick kunskaper om den holländska

Läs mer

25.3 2014 Finlandspaket 4

25.3 2014 Finlandspaket 4 13.11 2013 Finlandspaket 2 svenskspråkiga utbildningar 11.12 2013 Finlandspaket 3 ansökan & antagning 25.3 2014 Finlandspaket 4 gör din ansökan till vidare utbildning Gör din ansökan till universitet,

Läs mer

Behörighetskrav och urvalsprocess för utbytesstudier vid Svenska handelshögskolans samarbetsuniversitet

Behörighetskrav och urvalsprocess för utbytesstudier vid Svenska handelshögskolans samarbetsuniversitet Behörighetskrav och urvalsprocess för utbytesstudier vid Svenska handelshögskolans samarbetsuniversitet För vem gäller behörighetskraven? Reglerna gäller för alla studenter som omfattas av en utlandstermin

Läs mer

REKOMMENDATION 26.3.2009 ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER FÖR DELTAGANDE I YRKESUTBILDNING FRÅN OCH MED 1.8.2009

REKOMMENDATION 26.3.2009 ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER FÖR DELTAGANDE I YRKESUTBILDNING FRÅN OCH MED 1.8.2009 1 REKOMMENDATION 26.3.2009 ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER FÖR DELTAGANDE I YRKESUTBILDNING FRÅN OCH MED 1.8.2009 Allmänt om utbetalning av ersättning För att få rehabiliteringsförmåner ska den studerande vid

Läs mer

Urvalsguide. till Teaterhögskolan 2015. Allmän information för sökande

Urvalsguide. till Teaterhögskolan 2015. Allmän information för sökande Urvalsguide till Teaterhögskolan 2015 Allmän information för sökande Konstuniversitetet inledde sin verksamhet i början av 2013 när Bildkonstakademin, Sibelius- Akademin och Teaterhögskolan gick samman.

Läs mer

Katedralskolan Inka Halkivaha

Katedralskolan Inka Halkivaha Katedralskolan Inka Halkivaha Universitet & Yrkeshögskola = högskolestudier Yrkeshögskolor och universitet är parallella i Finlands högskolesystem. Examensstrukturen är tvådelad: På den första nivån finns

Läs mer

Utbytesstudier. Mathilda Ingemarsson Internationell samordnare, Filosofiska fakultetens kansli

Utbytesstudier. Mathilda Ingemarsson Internationell samordnare, Filosofiska fakultetens kansli Utbytesstudier Mathilda Ingemarsson Internationell samordnare, Filosofiska fakultetens kansli Agenda Partneruniversitet Behörighet Intresseanmälan & Urval Eramuspraktik 2016-11-30 Pengar 3 Utgifter: Vad

Läs mer

Avtal mellan högskolan och personal nr IC SE-ERASMUS-EPS-1. Högskola: Högskolan Dalarna SFALUN01

Avtal mellan högskolan och personal nr IC SE-ERASMUS-EPS-1. Högskola: Högskolan Dalarna SFALUN01 STIPENDIEAVTAL PERSONAL Avtal mellan högskolan och personal nr 29445-IC-5-2000-1-SE-ERASMUS-EPS-1 Högskola: Högskolan Dalarna SFALUN01 Adress: S-791 88 Falun Telefon: 023-778153 Fax: 023-7780 90 E-post:

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av universitetslagen och av yrkeshögskolelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att universitetslagen

Läs mer

POLIS (högre YH) Urvalsgrunder

POLIS (högre YH) Urvalsgrunder POLIS (högre YH) Urvalsgrunder 12.2.2016 GODKÄNDA AV POLISYRKESHÖGSKOLANS STYRELSE 12.2.2016 INNEHÅLL 1. ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR INTAGNING AV STUDERANDE... 2 2. DEN KOMPETENS SOM UTBILDNINGEN GER OCH MÅLGRUPP

Läs mer

Föreskrifter för beviljande av stipendier

Föreskrifter för beviljande av stipendier BESLUT Dnr 27-2011-419 2012-02-01 Föreskrifter för beviljande av stipendier HÖGSKOLAN I HALMSTAD Tel 035-16 71 00 Besöksadress Kristian IV:s väg 3 stig.perttu@hh.se BOX 823 Fax 035-18 61 92 registrator@hh.se

Läs mer

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE TVÅSPRÅKIG UTBILDNING

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE TVÅSPRÅKIG UTBILDNING PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2017-2018 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2017 2018 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående

Läs mer

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_OPI 1 *1079901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV STUDIER Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som har för avsikt att vistas i Finland på grund av studier vid

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Regelverk utbytesstudier

Regelverk utbytesstudier Regelverk utbytesstudier 1 World Wide Chalmers har ett antal bilaterala avtal om studerandeutbyten med länder utanför Europa som kallas World Wide. Utbyten inom World Wide är öppna för studenter som läser

Läs mer

Antagningen av studerande förnyas

Antagningen av studerande förnyas 1/3 09/2013 Antagningen av studerande förnyas 2013 2014 Antagningen av studerande förnyas stegvis på alla skolstadier från och med hösten 2013. För alla antagningar är det gemensamma i förnyelsen ibruktagningen

Läs mer

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013 REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013 EXAMENSINRIKTAD UNGDOMSUTBILDNING PÅ FINSKA OCH SVENSKA ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING AV STUDERANDE Till yrkeshögskolorna ansöker man via yrkeshögskolornas

Läs mer

Utbytesstudier. Mathilda Ingemarsson Internationell samordnare, Filosofiska fakultetens kansli

Utbytesstudier. Mathilda Ingemarsson Internationell samordnare, Filosofiska fakultetens kansli Utbytesstudier Mathilda Ingemarsson Internationell samordnare, Filosofiska fakultetens kansli Agenda Behörighet Partneruniversitet Intresseanmälan & Urval Praktisk info Utbytesstudier 2016-11-11 3 Varför

Läs mer

Lokala riktlinjer för studieavgifter vid Linnéuniversitetet

Lokala riktlinjer för studieavgifter vid Linnéuniversitetet Dnr: LNU ST 2017/425-1.1 Lokala riktlinjer för studieavgifter vid Linnéuniversitetet Gäller från 2017-01-01 Innehållsförteckning 1. Inledning studieavgiftsskyldighet... 3 2. Studieavgiftens storlek...

Läs mer

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND Med erkännande av examen avses ett beslut om vilken behörighet en utländsk examen ger för ett arbete eller en studieplats.

Läs mer

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET 2014

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET 2014 ANTAGNINGSGRUNDER FÖR SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET 2014 SOCIAL- OCH HÄLSOOMRÅDET 2014 ANTAGNING AV STUDERANDE Antagningen av studerande sker i två steg: Först väljs de sökande till urvalsprov utgående

Läs mer

Projektets längd: Besöket eller utbytet pågår minst en dag och högst 12 veckor.

Projektets längd: Besöket eller utbytet pågår minst en dag och högst 12 veckor. Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier Besök och utbyten Om fonden: Inom programmet Grundtvig är mobilitetsstipendierna individuella bidrag som gör det möjligt för personer anställda inom vuxenutbildningen

Läs mer

Förslag till ny universitetslag

Förslag till ny universitetslag Förslag till ny universitetslag Ändringar sker... Autonomin stärks: universiteten blir juridiska personer Universiteten ersätter staten som arbetsgivare: tjänsterna blir arbetsavtalsförhållanden Relationerna

Läs mer

Lokala riktlinjer för utlandsstudier på grund- och avancerad nivå

Lokala riktlinjer för utlandsstudier på grund- och avancerad nivå Dnr: 02580/2008 Lokala riktlinjer för utlandsstudier på grund- och avancerad nivå Fastställd av Styrelsen för utbildning 2008-06-19 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Studentkategorier utlandsstudier...

Läs mer

STUDERA UTOMLANDS utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck

STUDERA UTOMLANDS utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck Studera utomlands STUDERA UTOMLANDS utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck BILDER: Eva Dalin (s. 6, 9, 13, 15), Erik Lundback (omslag, s. 4, 5, 10, 14, 17) och Westend61 (s. 7) ISBN

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet En förnyare av forskning och utbildning LiU TurRetur, april och maj 2015 Informationspass #2 för nominerade LiTH-studenter Jessica Yeh, rum Origo-2201 Annika Holm, rum Origo-2201

Läs mer

1 Stipendiernas syfte Aalto-universitetets studentkår (AUS) delar ut stipendier till sina medlemmar

1 Stipendiernas syfte Aalto-universitetets studentkår (AUS) delar ut stipendier till sina medlemmar PROPOSITION 1(5) Stipendiestadga Kapitel 1 Allmänna principer 1 Stipendiernas syfte Aalto-universitetets studentkår (AUS) delar ut stipendier till sina medlemmar 1. för att stöda chanserna till internationalisering

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET I LJUD

MAGISTERPROGRAMMET I LJUD Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2017 MAGISTERPROGRAMMET I LJUD Tvåårig utbildning, 120 sp Den grundläggande uppgiften för magisterprogrammet i ljud är att producera yrkeskunniga

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Tillämpningsanvisningar för kommunalt i Sollentuna Antagna av barn- och ungdomsnämnden 2008-08-26, 79/2008, Dnr 2007/167 BUN Reviderad av barn- och ungdomsnämnden 2012-11-20, 124/2012, Dnr 2012/0222 BUN-1

Läs mer

Juridicum. Juridiska institutionen. Informationsmöte inför ansökan om utlandsstudier via juridiska institutionen

Juridicum. Juridiska institutionen. Informationsmöte inför ansökan om utlandsstudier via juridiska institutionen Informationsmöte inför ansökan om utlandsstudier via juridiska institutionen Sandra Fagerlund, Maria Fotiadis Forssjö 2014-05-13 Juridicum Juridiska institutionen Agenda Allmän information Kurser på engelska?

Läs mer

Individuell studieplan (ISP): Instruktioner

Individuell studieplan (ISP): Instruktioner Individuell studieplan (ISP): Instruktioner Innehåll Individuell studieplan (ISP): Instruktioner... 1 Individuell studieplan (ISP)... 2 ISP:n för kandidatexamen... 2 Steg för steg anvisningar för ifyllande

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om studiestöd

Lag. om ändring av lagen om studiestöd Lag om ändring av lagen om studiestöd I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen om studiestöd (65/1994) 1 4 mom., 3 4 punkten, 4 2 mom. 2 punkten och 3 mom. 1 punkten, 5 b, 6 1 mom. 3 punkten, 11,

Läs mer

OLE_OPI 1 + + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

OLE_OPI 1 + + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_OPI 1 *1079901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV STUDIER Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som har för avsikt att vistas i Finland på grund av studier vid

Läs mer

UTVÄRDERING AV DET INTERNATIONELLA STUDENTBYTET VID ÅBO AKADEMI

UTVÄRDERING AV DET INTERNATIONELLA STUDENTBYTET VID ÅBO AKADEMI UTVÄRDERING AV DET INTERNATIONELLA STUDENTBYTET VID ÅBO AKADEMI Personuppgifter: Namn: Fakultet/ämne: Inskrivningsår: 1. Studier: 1.1 Vid vilket universitet var du utbytesstuderande och inom vilket utbytesprogram?

Läs mer

ändras i statsrådets förordning om universiteten (770/2009) 5 som följer:

ändras i statsrådets förordning om universiteten (770/2009) 5 som följer: Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om universiteten I enlighet med statsrådets beslut ändras i statsrådets förordning om universiteten (770/2009) 5 som följer: 5 Den interna fördelningen

Läs mer

Studera utomlands INFORMATION OM UTBYTESSTUDIER HT 2015

Studera utomlands INFORMATION OM UTBYTESSTUDIER HT 2015 Studera utomlands INFORMATION OM UTBYTESSTUDIER HT 2015 by the way... Utlandsstudierna var det svåraste och mest krävande jag någonsin gjort. Men herregud vad jag växt som människa. Lätt det bästa jag

Läs mer

Utbytesstudier under 2012/2013. Information för läkarprogrammets studenter December 2011

Utbytesstudier under 2012/2013. Information för läkarprogrammets studenter December 2011 Utbytesstudier under 2012/2013 Information för läkarprogrammets studenter December 2011 Innehåll Möjligheter till utbyte Regler Ansökan Urval och nominering Vem gör vad? Mer information LINK Information

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Ansökning till Aalto-universitetets magisterprogram inom det konstnärliga utbildningsområdet - ansökningsguide

Ansökning till Aalto-universitetets magisterprogram inom det konstnärliga utbildningsområdet - ansökningsguide 1 (7) Ansökning till Aalto-universitetets magisterprogram inom det konstnärliga utbildningsområdet - ansökningsguide Att välja ansökningsalternativet Att fylla i ansökningsblanketten Att lämna in ansökan

Läs mer

Utbytesstudier. Mathilda Ingemarsson Internationell samordnare, Filosofiska fakultetens kansli

Utbytesstudier. Mathilda Ingemarsson Internationell samordnare, Filosofiska fakultetens kansli Utbytesstudier Mathilda Ingemarsson Internationell samordnare, Filosofiska fakultetens kansli Agenda Behörighet Partneruniversitet Intresseanmälan & Urval Praktisk info Behörighet och urval 2016-11-11

Läs mer

Enligt sändlista 370/625/2015. Hänvisning: Statsunderstödslagen (688/2001) 9 och 37. 1. Avsikten med systemet med träningsstipendier

Enligt sändlista 370/625/2015. Hänvisning: Statsunderstödslagen (688/2001) 9 och 37. 1. Avsikten med systemet med träningsstipendier Datum 30.9.2015 Enligt sändlista Dnr 370/625/2015 Hänvisning: Statsunderstödslagen (688/2001) 9 och 37 Ärende: Anvisningar för ansökan och beviljande av statens skattefria träningsstipendier för idrottare

Läs mer

EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN VÅREN 2014

EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN VÅREN 2014 EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN VÅREN 2014 ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING AV STUDERANDE Till examensinriktad vuxenutbildning och utbildning som

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Ansökningstid 15.3 15.4.2016

Ansökningstid 15.3 15.4.2016 Ansökningstid 15.3 15.4.2016 HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND ANSÖKNINGSGUIDE 2016 Företagsekonom Hotell/restaurangadministratör Ingenjör, elektroteknik Ingenjör, IT/Systemvetare Ingenjör, maskinteknik Sjukskötare Sjökapten

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå 2016

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå 2016 1(9) SLU ID:ua.2016.1.1.1-438 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Styrelsen Avdelning/kansli: Planeringsavdelningen Handläggare:

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR BETALNING AV STUDIEAVGIFTER

FÖRESKRIFTER FÖR BETALNING AV STUDIEAVGIFTER Bilaga 1 till beslut C 2013-0655 FÖRESKRIFTER FÖR BETALNING AV STUDIEAVGIFTER FÖR AVGIFTSSKYLDIGA STUDENTER VERSION 2014-02-06 Diarienr C 2013-0655. Föreskrifter om betalning av studieavgifter. Detta beslut

Läs mer

Ansökan till högskolor i Studieinfo. planerare Kaarlo Öhman sakkunnig Ulrika Sundelin

Ansökan till högskolor i Studieinfo. planerare Kaarlo Öhman sakkunnig Ulrika Sundelin Ansökan till högskolor i Studieinfo planerare Kaarlo Öhman sakkunnig Ulrika Sundelin Presentationens innehåll Tidtabell för gemensam ansökan våren 2017 Högskolornas utbildningsutbud i Studieinfo Nytt i

Läs mer

Utbytesstudier. Mathilda Ingemarsson Internationell samordnare, Filosofiska fakultetens kansli

Utbytesstudier. Mathilda Ingemarsson Internationell samordnare, Filosofiska fakultetens kansli Utbytesstudier Mathilda Ingemarsson Internationell samordnare, Filosofiska fakultetens kansli Agenda Partneruniversitet Behörighet Intresseanmälan & Urval Praktisk info Partneruniversitet 2016-11-15 3

Läs mer

- En praktisk guide för du som vill åka på utbytestermin utomlands

- En praktisk guide för du som vill åka på utbytestermin utomlands Intresserad av att studera utomlands? Så går du tillväga! - En praktisk guide för du som vill åka på utbytestermin utomlands Till dig som har tänkt åka utomlands och studera: det är glädjande att du har

Läs mer

Examensstadga för Aaltouniversitetets högskola för elektroteknik

Examensstadga för Aaltouniversitetets högskola för elektroteknik Examensstadga för Aaltouniversitetets högskola för elektroteknik Godkänd av Kommittén för akademiska ärenden vid högskolan för elektroteknik 7 juni 2011. 3) som forskarexamina teknologie licentiatexamen

Läs mer

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE TVÅSPRÅKIG UTBILDNING

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE TVÅSPRÅKIG UTBILDNING PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2017 2018 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Examensstuderande vid Helsingfors universitet PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2017 2018 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Examensstuderande vid Helsingfors

Läs mer