Polis (YH) Urvalsgrunder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Polis (YH) Urvalsgrunder"

Transkript

1 Polis (YH) Urvalsgrunder

2 1 Innehållsförtäckning 1 ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR INTAGNING AV STUDERANDE ANSÖKNINGSFÖRFARANDE BEHÖRIGHET URVALSPROV BEDÖMNING OCH POÄNGSÄTTNING Skriftligt prov Resumé Essä Konditionsprov Delprovens prestationskrav, bedömningsanvisningar och poänggränser Bedömning av lämplighet 0 40 poäng Psykologisk del Intervju Individuell uppgift och gruppuppgift HÄLSOUNDERSÖKNING OCH NARKOTIKATEST SÄKERHETSUTREDNING TILLGÄNGLIGHET I ANTAGNING AV STUDERANDE ANTAGNING AV STUDERANDE INFORMATION OM ANTAGANDE BEHANDLING AV KÄNSLIGA UPPGIFTER IKRAFTTRÄDANDE... 11

3 2 1 ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR INTAGNING AV STUDERANDE Dessa urvalsgrunder berör studerande som söker sig till yrkeshögskoleutbildning för polis Polis (YH) som genomförs i Polisyrkeshögskolan (Polamk). Examens omfattning är minst 180 och högst 240 studiepoäng och den ger behörighet för polisens manskapsuppgifter. Utbildningen är inte med i den gemensamma ansökan och högskolornas regel om en enda studieplats gäller inte Polamk. I Polamks antagning av studerande tas inte avlagd högskoleexamen eller en mottagen studieplats som leder till sådan i beaktande. Däremot lär andra högskolor tolka en högskoleexamen avlagd vid Polamk och en studieplats som mottagits vid läroanstalten enligt den allmänna modellen. Polisstyrelsen fastställer varje kalenderår antalet studeranden som för ett visst antal år antas för att avlägga examen. Under ett läsår kan fyra finskspråkiga och en svenskspråkig utbildning som leder till YH-examen inledas. Om behörighet till de studier som leder till yrkeshögskoleexamen bestäms i lagen om Polisyrkeshögskolan (1164/2013) samt i statsrådets preciserande förordning. Enligt 27 1 mom. i lagen om Polisyrkeshögskolan bestämmer Polamk om grunderna för antagning av studerande. 2 ANSÖKNINGSFÖRFARANDE 3 BEHÖRIGHET Man ansöker till polisutbildningen via webbansökan på adressen Polamk publicerar ansökningstidtabellen och närmare anvisningar på sina webbsidor Eftersom läroanstalten inte hör till den gemensamma ansökan kan man i praktiken ansöka till polisutbildningen året runt. Varje utbildning som inleds har sin egen ansökningsperiod och sitt eget urvalsprov. Man kan ansöka till utbildningen under varje ansökningsperiod, men man kan inte ansöka både till den svensk- och finskspråkiga utbildningen under samma ansökningsperiod. Ansökningstiden går alltid ut den sista ansökningsdagen kl Försenade ansökningar beaktas inte. Den sökande kan komplettera sin ansökan ända tills ansökningstiden går ut. En person som utbildas till polis bör enligt lagen uppfylla följande krav: har avlagt någon av följande utbildningar: o gymnasiets lärokurs eller examen som avses i lagen om anordnande av studentexamen (672/2005), o en yrkesinriktad grundexamen på minst tre år eller en motsvarande tidigare utbildning, o yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen som avses i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998) eller en motsvarande tidigare utbildning, o tjänsteexamen för polisbefäl, polisunderbefälsexamen, tjänsteexamen för polisunderbefäl, grundexamen för polis eller tjänsteexamen för polismanskap i enlighet med tidigare gällande bestämmelser, eller o utländsk utbildning som i ifrågavarande land berättigar till högskolestudier, är finsk medborgare, hälsotillstånd som lämpar sig för polisyrket, är ärlig och pålitlig samt har körrätt för fordon av klass B.

4 3 4 URVALSPROV Den sökande bör uppfylla kraven innan ansökningstiden går ut. En person som avlagt gymnasiets lärokurs måste skicka betyg på detta till Polamk redan under ansökningstiden. Alla behöriga sökande kallas till urvalsprov och antagningen av studerande görs på basen av urvalsprovet. Sökanden avlägger ett urvalsprov i två skeden på examensspråket (finska/svenska). I del 1 av provet genomgår sökanden: konditionsprov, resumé, essä och en del av den psykologiska delens tester. Provet arrangeras vid Polisyrkeshögskolan. Till urvalsprovets andra skede kallas högst dubbelt så många sökande som det finns nybörjarplatser i den ordning de fått poäng i urvalsprovet (konditionsprov, resumé, essä). I del 2 av provet genomgår sökanden: den psykologiska delens tester, individuell uppgift och gruppuppgift samt personlig intervju. Urvalsprovets andra skede arrangeras vid Polisyrkeshögskolan och i samarbete med några polisinrättningar runtom i Finland. 5 BEDÖMNING OCH POÄNGSÄTTNING Det högsta poängantalet i urvalsprovet är hundra (100) poäng. Urvalsprovets delar poängsätts på följande sätt: Skriftligt prov 0 40 poäng resumé * 0 15 poäng (glidande poängsättning) essä * 0 25 poäng (glidande poängsättning) Konditionsprov 0 20 poäng (hälften i första skedet) Bedömning av lämplighet 0 40 poäng psykologisk del * 0 25 poäng (glidande poängsättning) intervju * 0 10 poäng (0, 2, 4, 6, 8 eller 10) individuell- och gruppuppgift * 0 5 poäng (0, 1, 3 eller 5) I urvalsprovets första skede räknas de sökandes poäng från det skriftliga provet och hälften av hans eller hennes konditionspoäng. Därmed är konditionsprovets andel av poängen högst 20 procent i urvalsprovets båda skeden. Till urvalsprovets andra skede kallas högst dubbelt så många sökande som det finns nybörjarplatser i den ordning de fått poäng sammanlagt. Efter den andra delen räknas alla poäng från urvalsprovet ihop och de sökande rangordnas enligt den slutliga poängsumman.

5 4 5.1 Skriftligt prov 0-40 poäng Resumé Essä resumé 0 15 poäng essä 0 25 poäng Resumén och essän mäter preliminära färdigheter som är väsentliga för polisyrket, såsom förmåga att pålitligt och obehindrat sammanfatta det människor berättar i undersökningsanmälningar och förhörsprotokoll. Det är en av arbetets kärnpunkter och bör ligga på en särskild miniminivå. I essäprovet bedöms grundfärdigheter för undersökande skrivande. I resumén är nyckelfärdigheten att referera: hur bra den sökande förstår det en annan person berättar och hur bra han eller hon i skrift kan vidareförmedla kärnan i innehållet. Resumén skrivs på dator. Provet räcker 45 minuter. I provsituationen får den sökande en artikel på ord som handlar om något brottsfall eller annat händelseförlopp. Ur den här källtexten ska den sökande skriva en resumé på ord. I början av den egentliga resumén ska den sökande skriva en inledande sammanfattning på ord där hela källtextens innehåll sammanfattas i en mening. Resumén bedöms ur tio olika delområdens synvinkel: 1. Får läsaren redan i det inledande sammandraget en klar och riktig uppfattning om vad källtexten handlar om? 2. Får läsaren ur resumén en klar och riktig uppfattning om vad källtexten handlar om och vad som betonas i den? 3. Beskriver resumén alla detaljer korrekt? 4. Ingår allt eller nästan allt av källtextens centrala innehåll i resumén? 5. Innehåller resumén endast sådant som nämnts i källtexten? 6. Är resumén lättläst till sin uppbyggnad? 7. Är språket i resumén till största delen bra? 8. Är orden och uttrycken som används i resumén tillräckligt precisa? 9. Är resumén en självständig texts som skrivits med egna ord? 10. Stämmer resuméns längd med uppgiftsbeskrivningen, d.v.s ord? Delområdena poängsätts enligt följande: 0 = allvarliga brister 0,5 = nöjaktiga 1 = goda 1,5 = berömliga Högst ett delområde får ha 0 poäng, två nollor leder till att resuméprovet och samtidigt hela urvalsprovet underkänns. Maximala poängantal är 15 poäng (10 x 1,5). Det sammanlagda poängantalet avrundas vid behov uppåt till närmaste heltal. De nyckelfärdigheter som bedöms i essäprovet är undersökande skrivande, det vill säga kunskaper i att kunna skriva krävande referat och motivera: hur väl den sökande lyckas jämföra innehållet och synvinklarna i olika texter med varandra, göra egna slutsatser och motivera dem och strukturera sin egen text. Essän skrivs på dator. Provet räcker två timmar (120 minuter). På basen av intyg/beslut som den sökande uppvisat (se Tillgänglighet i antagning av studerande)

6 5 kan sökandes provtid för essäskrivandet förlängas med 30 minuter. Sökanden får på förhand läsa en artikelsamling vars texter allmänt berör undersökande tänkande och skrivande, interaktion, kommunikation och polisens arbete. Artikelsamlingen kan laddas ner gratis från Polamks webbsidor. Den sökande får i uppgift att jämföra tre olika artiklar ur en given synvinkel. Två av artiklarna som jämförs kommer ur artikelsamlingen som lästs på förhand, en kort artikel delas ut först under provtillfället. Den sökande ska behandla likheter och skillnader i artiklarna, sammanställa information och synpunkter och motivera sina egna slutsatser. Den sökande ska uppvisa att han eller hon känner till de två nämnda artiklarna, förstår artiklarnas tankegång och nyckelbegrepp och kan utnyttja artiklarnas innehåll på ett meningsfullt sätt i att bygga upp sin egen essä. Man får inte ha artikelsamlingen framme under provtillfället, utan artiklarnas innehåll bör hållas i minnet. Artikeln som delas ut vid provtillfället är kort, 2 5 sidor. Den varierar från prov till prov. Delområden som bedöms i essän är följande: 1. Hur bra visar skribenten att han eller hon kan innehållet i artiklarna och hur väl använder skribenten dem i sin egen essä? 2. Hur väl jämför skribenten i sin essä artiklarnas innehåll och synvinklar? 3. Hur bra gör skribenten egna slutsatser och motiverar dem i sin essä? 4. Hur väl är essän strukturerad? 5. Hur tydligt, exakt och korrekt är språket i essän? Delområdena poängsätts enligt följande: 0 = allvarliga brister, de nödvändiga preliminära färdigheterna saknas 1 = nöjaktiga 3 = goda 5 = berömliga Högst ett delområde får ha 0 poäng, två nollor leder till att essän och samtidigt hela urvalsprovet underkänns. Maximala poängantal är 25 poäng (5 x 5). 5.2 Konditionsprov 0 20 poäng Målet är att utreda de sökandes grundläggande beredskap för deras fysiska egenskaper och bedöma om den sökandes kondition är på sådan miniminivå att han eller hon klarar av examensutbildningen och senare polisens arbete. Den sökande ska innan urvalsprovet inleds visa upp ett intyg över att han eller hon är simkunnig. Testet är Finlands simundervisnings- och livräddningsförbunds nordiska simkunnighetstest. Intygsblankett och anvisningar för att genomföra testet finns på Polamks webbsida. Konditionsprovet som genomförs i urvalsprovet består av fem (5) delprov och de genomförs i följande ordning: uthållighetsprov, koordinationsprov, styrkeprov med docka, latsdrag/hängande armhävningar och bänkpress. Varje delprov mäter en skild basfärdighet som är nödvändig för polisens arbete.

7 6 Maximala poängantal är 20 poäng (4 x 5): Uthållighetsprov 0-5 poäng o aerobisk och anaerobisk kondition (allmänkonditionsmätare) koordinationsprov 0-5 poäng o kroppskontroll, koordination och motorik Styrkeprov med docka underkänt/godkänt o benens och mellangärdets styrka Latsdrag/hängande armhävningar 0 5 poäng o styrka i förhållande till egen kropp för övre ryggens och armarnas biceps muskulaturs del Bänkpress 0-5 poäng o övre kroppens styrka mot en yttre börda Delprovens prestationskrav, bedömningsanvisningar och poänggränser I prestationskraven och poänggränserna har skillnaderna i den fysiska funktionsförmågan mellan könen beaktats. I de delprov där poängsättningens gränser bestäms enligt prestationstiden (uthållighet och koordination) har kvinnor och män olika tidsgränser. I de delprov där poängsättningens gränser bestäms enligt prestationsmängd (latsdrag/hängande armhävningar och bänkpress) är poängsättningens gränser lika, men prestationssätten och tyngderna som används i prestationen är olika. Om den sökande inte visar upp ett godkänt intyg om simkunnighet kan han eller hon inte delta i urvalsprovet. Simkunnighetstestet är det nordiska simkunnighetstest som används av Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund r.f. I testet ska man hoppa i djupt vatten så att huvudet går under ytan. Då man kommer upp till ytan ska man simma 200 meter i ett sträck, varav minst 50 meter ska vara på rygg. Konditionsprovet avbryts och den sökande faller bort om sökanden: avbryter mitt under ett delprov, låter bli att genomföra ett delprov, presterar ett underkänt resultat (= 0 poäng) i uthållighetsprovet eller presterar två (2) underkända resultat i de övriga deltesterna än uthållighetsprovet. Uthållighetsprovet är ett 1500 meters löpningstest. Den sökandes löptid poängsätts. Testet genomförs på en utomhusbana i varierande terräng, förutom på vintern då testet genomförs i en idrottshall. Tid kvinnor Tid män Poängantal > 7.45 > = underkänd prestation < 6.01 <

8 7 Koordinationsprovet är en inomhusbana som innehåller olika typer av prestationer. Tiden för prestationen av banan (i sekunder) poängsätts. Banan innehåller följande prestationer: korssteg över bänk 10 gånger o om sökanden misslyckas måste korsstegen börjas från början. Om sökanden misslyckas också den andra gången ska den sökande göra prestationen gående. kullerbytta gå runt en kon gå under ett hinder (50 cm högt) gå runt två koner hoppa över tre hinder (höjd: kvinnor 69 cm, män 77 cm) Tid kvinnor Tid män Poängantal 42 s 39 s 0 = underkänd prestation 39 41,5 s 36 38,5 s ,5 s 32 35,5 s ,5 s 29 31,5 s ,5 s 26 28,5 s 4 28,5 s 25,5 s 5 Tiden avrundas med en halv sekunds noggrannhet. Styrkeprovet med docka poängsätts inte, utan det bedöms som antingen en godkänd eller underkänd prestation. Prestationen godkänns då sökanden oavbrutet flyttar en docka på ca 80 kilo på rätt sätt. Då dockan flyttas ska endast dess hälar vidröra marken. Kvinnor flyttar dockan 15 meter och män 20 meter. Det korrekta sättet att lyfta, sätta ner och bära dockan visas för de sökande i provsituationen. I latsdragen/hängande armhävningarna poängsätts prestationsgångerna. Prestationens bedömare räknar högt hur många godkända drag sökanden har gjort. Kvinnor genomför latsdragen med en vikt som är 70 procent av den egna kroppsvikten. Män genomför upprepade hängande armhävningar med sin egen kropp som vikt eller latsdrag med 100 kilos vikt. Prestationsgånger Poängantal = underkänd prestation >17 5 Båda sätten genomförs med övertag (med knogarna mot en själv), och då testet inleds är armarna raka och armbågsleden sträckt. Latsdragen genomförs så att man drar oavbrutet med händerna så att hakans spets når över stången. Vid latsdrag begränsar sätets ryggstöd svängningar och gungningsrörelser under dragningsprestationen. De hängande armhävningarna genomförs så att den sökande hänger i stången med raka armar och drar sig själv upp så att hans haka kommer ovanpå stången. Man får inte ge fart åt rörelsen med benen och benen ska vara i kors vid vristerna under prestationen. Den som bedömer prestationen kan begränsa svängande och gungningsrörelser.

9 8 Antalet lyft i bänkpressen poängsätts. Prestationens bedömare räknar högt hur många godkända pressar sökanden har gjort. Kvinnor utför bänkpressen med 35 kilos vikter och män med 62,5 kilos vikter. Prestationsgånger Poängantal = underkänd prestation > 18 5 När testet utförs håller man ett axelbrett grepp om stången. Då testet börjar är armarna raka, armbågen sträckt. Benen ska inte röra golvet (fotsulorna på bänken eller vristerna i kors ovanför bänken). Baken ska hållas på bänken. Stången sänks ner så att den rör bröstet (diafragmans övre del) och lyfts utan avbrott upp på raka armar. Det finns presentationsvideor på Polamks webbsidor på koordinationsprovet, styrkeprovet med docka, latsdragen/hängande armhävningarna och bänkpressen. 5.3 Bedömning av lämplighet 0 40 poäng psykologisk del 0 25 poäng (glidande poängsättning) intervju 0 10 poäng (0, 2, 4, 6, 8 eller 10) individuell- och gruppuppgift 0 5 poäng (0, 1, 3 eller 5) Information för bedömningen produceras bland annat med hjälp av tester och kartläggningar som är utvecklade för säkerhetsbranschens bedömningsbehov och som är allmänt använda samt andra skriftliga uppgifter. Bedömningshelheten innehåller dessutom de iakttagelser och intryck som fåtts av sökanden under den individuella uppgiften och gruppuppgiften samt intervjun. Enligt bedömningspraxis inom säkerhetsbranschen kan man då den sökandes lämplighet bedöms också använda information från sökandens tidigare lämplighetsbedömningar om han eller hon tidigare har deltagit i Polisyrkeshögskolans urvalsprov Psykologisk del (0 25 poäng) I den psykologiska delen bedöms bland annat hur balanserad den sökande är, problemlösningsfärdigheter, färdigheter för växelverkan och samarbete samt att ta ansvar och styra och leda i praktiska situationer som är en viktig egenskap i polisens arbete. I den psykologiska delen poängsätts de områden som bedöms och om den sökande får noll poäng i något delområde bedöms prestationen som underkänd. Bedömningen kan också vara underkänd utgående från den psykologiska helheten Intervju (0, 2, 4, 6, 8, 10 poäng) De områden som bedöms är bland annat motivation, självkännedom och kännedom om polisbranschen och förståelse för de speciella krav som finns inom branschen. Dessutom bedöms den sökandes attityder och förhållningssätt till arbetslivet och för att upprätthålla arbetsförmågan. Noll poäng i intervjun leder till att den sökande faller bort.

10 Individuell uppgift och gruppuppgift (0, 1, 3, 5 poäng) I den individuella uppgiften bedöms bland annat den sökandes förmåga att arbeta självständigt, hur analytisk den sökande är och den sökandes grundläggande förmåga att uppträda. I gruppuppgiften bedöms den sökandes samarbetsfärdigheter och färdigheter för växelverkan. Noll poäng i den individuella uppgiften och gruppuppgiften leder inte till att den sökande faller bort. 6 HÄLSOUNDERSÖKNING OCH NARKOTIKATEST Beslutet som gäller antagning är villkorligt tills den sökande har genomgått en hälsoundersökning och ett narkotikatest enligt Polamks anvisning för hälsoundersökning som utförts av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som utsetts av Polamk, och tills den sökandes hälsa har konstaterats vara lämplig för polisens uppdrag. Följande anges om den valda studerandens hälsotillstånd: sökanden får inte ha någon sådan sjukdom eller skada eller något sådant fel som sänker sökandens funktionsförmåga till den grad att sökanden inte klarar av polisens arbetsuppgifter, sökanden använder inte och har inte använt narkotika som avses i 3 1 mom. 5 punkten i narkotikalagen (373/2008) till annat än medicinskt behov, den sökandes synskärpa måste vara minst 0,2 skilt på båda ögonen utan glasögon och minst 1,0 med korrektion på vartdera ögat, och sökanden måste utan hjälpmedel höra en normal talröst på fyra meters avstånd på båda öronen. Då sökanden lämnar in sin ansökan lämnar han eller hon även in de nödvändiga uppgifterna om sitt hälsotillstånd för att hälsoundersökningen ska kunna utföras. Under hälsoundersökningen bedöms förutom den valda studerandens egen hälsosäkerhet även den valdas hälsotillstånds betydelse för systemets säkerhet, och man tar även i beaktande utbildningskraven och -omständigheterna. I hälsoundersökningen ingår även test av synförmåga och hörsel samt AUDIT-testet eller ett motsvarande test som utreder riskanvändning av alkohol. Förutom hälsoundersökningen utförs även ett narkotikatest. Med narkotikatestet utreds om sökanden använt narkotika som avses i 3 1 mom. 5 punkten i narkotikalagen (373/2008) till annat än medicinskt behov, Vid behov utreds det också i samband med hälsoundersökningen om den sökandes funktionsförmåga har försämrats på grund av medicinskt bruk av narkotiska medel. Då det bedöms om en sjukdom sänker eller begränsar arbetsförmågan kan den yrkesutbildade personen inom hälso- och sjukvården som utför hälsoundersökningen vid behov med Polamks samtycke be om ett utlåtande om ifrågavarande sjukdom från en specialläkare. Den yrkesutbildade personen inom hälso- och sjukvården kan överlämna en skriftlig slutsats till Polamk om huruvida hälsotillståndet hos personen som valts som studerande är lämpligt för polisyrket. Resultatet från narkotikatestet ingår i slutsatsen över hälsotillståndet. 7 SÄKERHETSUTREDNING Beslutet som gäller antagning är villkorligt tills det gjorts en säkerhetsutredning på den valda studeranden i enlighet med lagen om säkerhetsutredningar.

11 10 8 TILLGÄNGLIGHET I ANTAGNING AV STUDERANDE Om den sökande behöver specialarrangemang vid urvalsprovet ska han eller hon göra en skriftlig ansökan om de arrangemang som behövs och lämna in ansökan till Polisyrkeshögskolan innan ansökningsperioden går ut. Ansökningsblanketten för specialarrangemang finns på Polamks webbsidor. Polisyrkeshögskolan meddelar den sökande om de specialarrangemang som kan ordnas. Extra tid kan beviljas för det skriftliga provets essä i följande situationer: den sökande skickar en kopia av studentexamensnämndens beslut om att han eller hon har blivit beviljad extra tid i studentskrivningarna, den sökande skickar utlåtande om medelsvåra eller svåra läs- och skrivsvårigheter från två olika remissinstanser. o Personen som ger utlåtandet bör vara en speciallärare, psykolog eller talterapeut som är insatt i läs- och skrivsvårigheter, eller någon annan läsexpert (till exempel en läkare som är insatt i läs- och skrivsvårigheter). Utlåtandet kan ha skaffats på grundskolans nionde klass eller senare. o Personen som ger ett specialläkarutlåtande bör vara barnneurolog, neurolog eller foniater. Utlåtandet bör ha skaffats efter grundskolan. Om ansökan som gäller extra tid godkänns förlängs den sökandes provtid för essäskrivandet med 30 minuter. 9 ANTAGNING AV STUDERANDE Då ansöknings- och urvalsförfarandet fortgår stegvis fattar Polamk beslutet om vilka sökande som kallas till följande skede. Polamk fattar beslutet om urvalet av studerande. De sökande som antas till utbildningen antas i rangordning enligt det totala poängantalet i urvalsprovet. Om två eller flera sökande fått samma poängantal bestäms rangordningen mellan dem enligt det totala poängantalet i lämplighetsbedömningen. Om också det poängantalet är det samma för två eller flera sökande avgör i första hand poängantalet i intervjun, i andra hand poängantalet i den psykologiska delen och i tredje hand poängantalet i den individuella uppgiften och gruppuppgiften. Om de sökande också i dem har samma poängantal antas alla sökande med samma poängantal till utbildningen. Antagningsbeslutet är villkorligt tills den antagna har konstaterats vara lämplig för polisarbete enligt hälsoundersökningen och narkotikatestet som utförts av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som utsetts av Polamk och enligt den normala säkerhetsutredning som Skyddspolisen gjort. Till en studieplats som blir ledig på grund av annullering kallas personer från reservplats i poängordning. 10 INFORMATION OM ANTAGANDE Beslut om antagningen meddelas elektroniskt till den sökande.

12 11 11 BEHANDLING AV KÄNSLIGA UPPGIFTER 12 IKRAFTTRÄDANDE Då det gäller antagning av studerande har Polamk rätt att behandla känsliga uppgifter som avses i 11 3 och 4 punkter i personuppgiftslagen 523/1999, d.v.s. uppgifter som beskriver eller är ämnade att beskriva: brottslig gärning, straff eller annan följd av ett brott, och personens hälsotillstånd, sjukdom eller handikapp eller behandlingsåtgärder eller motsvarande åtgärder som han eller hon genomgått. Dessa urvalsgrunder träder i kraft

POLIS (YH) Urvalsgrunder

POLIS (YH) Urvalsgrunder POLIS (YH) Urvalsgrunder Godkänd 16.12.2015, gäller från 1.2.2016 1 Innehållsförteckning 1. ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR INTAGNING AV STUDERANDE... 3 2. ANSÖKNINGSFÖRFARANDE... 3 3. BEHÖRIGHET... 4 4. URVALSPROV...

Läs mer

ANSÖKNINGSGUIDE TILL GRUNDKURSEN FÖR GRÄNSBEVAKARE

ANSÖKNINGSGUIDE TILL GRUNDKURSEN FÖR GRÄNSBEVAKARE ANSÖKNINGSGUIDE TILL GRUNDKURSEN FÖR GRÄNSBEVAKARE 2015 Gräns- och sjöbevakningsskolan 2014 Bli gränsbevakare! Gränsbevakningsväsendet söker till sin tjänst gränsbevakare, som utbildas för sin uppgift

Läs mer

POLIS (högre YH) Urvalsgrunder

POLIS (högre YH) Urvalsgrunder POLIS (högre YH) Urvalsgrunder 12.2.2016 GODKÄNDA AV POLISYRKESHÖGSKOLANS STYRELSE 12.2.2016 INNEHÅLL 1. ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR INTAGNING AV STUDERANDE... 2 2. DEN KOMPETENS SOM UTBILDNINGEN GER OCH MÅLGRUPP

Läs mer

REKOMMENDATION OM YRKESHÖGSKOLORNAS ANTAGNINGSGRUNDER 2017 2.5.2016

REKOMMENDATION OM YRKESHÖGSKOLORNAS ANTAGNINGSGRUNDER 2017 2.5.2016 F REKOMMENDATION OM YRKESHÖGSKOLORNAS ANTAGNINGSGRUNDER 2017 2.5.2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN DEL; UTBILDNING SOM LEDER TILL YRKESHÖGSKOLEEXAMEN... 1 1.1 Behörighet att söka till studier som leder

Läs mer

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET 2013

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET 2013 ANTAGNINGSGRUNDER FÖR SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET 2013 Antagningsgrunderna för social- och hälsoområdet presenteras nedan medan antagningsgrunderna för idrott presenteras på sid. 5 6. Poängsättningen

Läs mer

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Tvåspråkiga fristående pedagogiska studier för

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER

MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2013 MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER Tvåårig utbildning, 120 sp 120 sp magisterstudier i koreografi svarar mot utmaningarna för modern dans och koreografi

Läs mer

Lag om ändring och temporär ändring av yrkeshögskolelagen. 3 Yrkeshögskolornas självstyrelse och medlemmar

Lag om ändring och temporär ändring av yrkeshögskolelagen. 3 Yrkeshögskolornas självstyrelse och medlemmar 1 Lag om ändring och temporär ändring av yrkeshögskolelagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i yrkeshögskolelagen av den 9 maj 2003 (351/2003) 8 1 mom., varvid det nuvarande 2 och 3 mom. blir 1

Läs mer

2) gemensamma studier som är nödvändiga för förvärvande och kompletterande av yrkesskickligheten,

2) gemensamma studier som är nödvändiga för förvärvande och kompletterande av yrkesskickligheten, 1 of 8 21/03/2011 11:29 Finlex» Lagstiftning» Uppdaterad lagstiftning» 1998» 6.11.1998/811 6.11.1998/811 Beaktats t.o.m. FörfS 203/2011. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Förordning

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om yrkesutbildning, lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning, yrkeshögskolelagen och universitetslagen samt av 6 i straffregisterlagen

Läs mer

Magisterprogrammet teaterpedagoger

Magisterprogrammet teaterpedagoger Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2011 Magisterprogrammet för teaterpedagoger Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterprogrammet för teaterpedagoger Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterprogrammets syfte

Läs mer

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013 REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013 EXAMENSINRIKTAD UNGDOMSUTBILDNING PÅ FINSKA OCH SVENSKA ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING AV STUDERANDE Till yrkeshögskolorna ansöker man via yrkeshögskolornas

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET I TEATERPEDAGOGER

MAGISTERPROGRAMMET I TEATERPEDAGOGER Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2016 MAGISTERPROGRAMMET I TEATERPEDAGOGER Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterprogrammets syfte är att stödja den studerande att utveckla en personlig konstpedagogisk

Läs mer

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER VÅREN 2014

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER VÅREN 2014 1 REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER VÅREN 2014 EXAMENSINRIKTAD UNGDOMSUTBILDNING PÅ FINSKA OCH SVENSKA ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING AV STUDERANDE Till yrkeshögskolorna ansöker man via yrkeshögskolornas

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2013 1229/2013 Lag om ändring av lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013 I enlighet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 16 augusti 2011 951/2011 Lag om ändring av lagen om yrkesutbildning Utfärdad i Nådendal den 12 augusti 2011 I enlighet med riksdagens beslut upphävs

Läs mer

Trafiksäkerhetsverket (Trafi) 2/2011 20.9.2011 BREDVIDLÄSNINGSMATERIAL FÖR DEN SOM ANSÖKER OM UNDERVISNINGSTILLSTÅND FÖR KLASSERNA A1 OCH A

Trafiksäkerhetsverket (Trafi) 2/2011 20.9.2011 BREDVIDLÄSNINGSMATERIAL FÖR DEN SOM ANSÖKER OM UNDERVISNINGSTILLSTÅND FÖR KLASSERNA A1 OCH A Trafiksäkerhetsverket (Trafi) 2/2011 20.9.2011 BREDVIDLÄSNINGSMATERIAL FÖR DEN SOM ANSÖKER OM UNDERVISNINGSTILLSTÅND FÖR KLASSERNA A1 OCH A Innehåll Ansökan...3 Beviljande av körkortstillstånd...3 Giltighetstid...4

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 246/2015 Lag om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

Till dig som söker mer än ett jobb.

Till dig som söker mer än ett jobb. Polisprogrammet: Till dig som söker mer än ett jobb. Sök till polisutbildningen senast den 15:e september. Polisprogrammet om du vill göra skillnad. Om utbildningen Polisutbildningen hålls på tre platser

Läs mer

Fordonsförvaltningscentralen 1/2009 01.07.2009 BREDVIDLÄSNINGSMATERIAL FÖR DEN SOM ANSÖKER OM UNDERVISNINGSTILLSTÅND FÖR KLASS B

Fordonsförvaltningscentralen 1/2009 01.07.2009 BREDVIDLÄSNINGSMATERIAL FÖR DEN SOM ANSÖKER OM UNDERVISNINGSTILLSTÅND FÖR KLASS B Fordonsförvaltningscentralen 1/2009 01.07.2009 BREDVIDLÄSNINGSMATERIAL FÖR DEN SOM ANSÖKER OM UNDERVISNINGSTILLSTÅND FÖR KLASS B Innehåll Undervisningstillstånd...3 Ansökan... 3 Beviljande av tillstånd...

Läs mer

EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN

EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN 1. Allmänna principer för antagning av studerande Till examensinriktad vuxenutbildning och utbildning som leder till

Läs mer

Polisutbildningen: För dig som söker mer än ett jobb.

Polisutbildningen: För dig som söker mer än ett jobb. Polisutbildningen: För dig som söker mer än ett jobb. Polisyrket är så otroligt komplext. När jag började polisutbildningen tänkte jag att det skulle finnas en stor manual som berättade vad jag skulle

Läs mer

Ansökningsguide 2012

Ansökningsguide 2012 publicerats 7.11.2011 korrigerat 10.2.2012 [översättningsfel i språkkunskapskraven på s. 5 & 6] tillgänglig också på finska Ansökningsguide 2012 Antagningen av nya studerande till grundutbildningen i medicin

Läs mer

Studiehandledarpaket 2016

Studiehandledarpaket 2016 Studiehandledarpaket 2016 Anvisningar för dem som slutför den grundläggande utbildningen Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning Ansökan till yrkesinriktad specialundervisning Ansökan

Läs mer

www.ha.ax Ansökningsguide 2013

www.ha.ax Ansökningsguide 2013 www.ha.ax Ansökningsguide 2013 företagsekonom hotell- och restaurangadministratör Ingenjör maskinbefäl sjukskötare sjökapten systemvetare 2 Våra utbildningsprogram Informationsteknik Elektroteknik Företagsekonomi

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET I DRAMATURGI

UTBILDNINGSPROGRAMMET I DRAMATURGI Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2016 UTBILDNINGSPROGRAMMET I DRAMATURGI Femårig utbildning, 300 sp Kärnan i utbildningsprogrammet i dramaturgi är ett frågande, experimenterande

Läs mer

Studieinfo.fi Informations- och utbildningsdag för ansvariga användare inom vuxenutbildning

Studieinfo.fi Informations- och utbildningsdag för ansvariga användare inom vuxenutbildning Studieinfo.fi Informations- och utbildningsdag för ansvariga användare inom vuxenutbildning 23.9.2013 Sari Ellonen, Heidi Bergström, Satu Hornborg och Laura von der Hagen Dagens program 9.30 Kaffeservering,

Läs mer

SVAR PÅ FRÅGOR SOM OFTA STÄLLS OM REFORMEN AV ANTAGNINGEN AV STUDERANDE TILL HÖGSKOLORNA

SVAR PÅ FRÅGOR SOM OFTA STÄLLS OM REFORMEN AV ANTAGNINGEN AV STUDERANDE TILL HÖGSKOLORNA SVAR PÅ FRÅGOR SOM OFTA STÄLLS OM REFORMEN AV ANTAGNINGEN AV STUDERANDE TILL HÖGSKOLORNA Hur går det till när reformen genomförs stegvis? I reformens första skede kan högskolorna bestämma att reservera

Läs mer

Magisterprogrammet ljuddesign

Magisterprogrammet ljuddesign Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2011 Magisterprogrammet för ljuddesign Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterprogrammet för ljuddesign Tvåårig utbildning, 120 sp Den grundläggande uppgiften för

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER

MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2015 MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterprogrammet i koreografi består av 2 år av närstudier på heltid.

Läs mer

SLALOMINGÅNGAR hur svårt kan det vara?

SLALOMINGÅNGAR hur svårt kan det vara? SLALOMINGÅNGAR hur svårt kan det vara? Av Marie Hansson Ju mer man börjar tänka på vad en slalomingång innebär, desto mer komplicerat blir det! Det är inte lite vi begär att hundarna ska lära sig och hålla

Läs mer

Lärarmanual för Simkampen

Lärarmanual för Simkampen Lärarmanual för Simkampen Lärarmanualen är tänkt att använda som ett hjälpmedel vid simundervisningen inför Sim- kampen. Materialet innehåller ett antal övningar med skiftande svårighetsgrad och förslag

Läs mer

TRÄNINGSINSTRUKTIONER

TRÄNINGSINSTRUKTIONER I. Träningsinstruktioner för 10-12 år Teknik (Koordination) Åldern 10 till 12 år brukar kallas för den motoriska guldåldern, eftersom barn i den här åldern är särskilt mottagliga för inlärning av koordination

Läs mer

Mål med kursen Baddaren N1

Mål med kursen Baddaren N1 Mål med kursen Baddaren N1 Kunna doppa huvudet under vattenytan, inte vara rädd för att få vatten i ögonen samt att hoppa från kant på djupt vatten. Simmärke: Baddaren Blå Doppa Doppa huvudet 5 gånger,

Läs mer

MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI

MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2016 MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterstudierna i dramaturgi är tvååriga och innebär heltidsstudier. Den som

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET FÖR LJUDDESIGN

MAGISTERPROGRAMMET FÖR LJUDDESIGN Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2015 MAGISTERPROGRAMMET FÖR LJUDDESIGN Tvåårig utbildning, 120 sp Den grundläggande uppgiften för magisterprogrammet för ljuddesign är att

Läs mer

Polisprogrammet för dig som bryr dig

Polisprogrammet för dig som bryr dig Polisprogrammet för dig som bryr dig Kort om utbildningen och tiden efter Polisutbildningen hålls på tre platser i Sverige, på Polishögskolan i Solna, Linnéuniversitetet i Växjö och vid Umeå universitet,

Läs mer

BEDÖMNINGEN AV STUDIERNA

BEDÖMNINGEN AV STUDIERNA BEDÖMNINGEN AV STUDIERNA 5.1 SYFTET MED BEDÖMNINGEN Syftet med bedömningen är att leda och sporra studerandena i deras studier och utveckla deras förutsättningar att bedöma sig själva. Studerandenas inlärning

Läs mer

SJUKA OCH FUNKTIONSHINDRADE EXAMINANDER SAMT FÖRORDANDEN FÖR EXAMINANDER

SJUKA OCH FUNKTIONSHINDRADE EXAMINANDER SAMT FÖRORDANDEN FÖR EXAMINANDER BILAGA G4 Föreskrift Datum 19.1.2007 SJUKA OCH FUNKTIONSHINDRADE EXAMINANDER SAMT FÖRORDANDEN FÖR EXAMINANDER Studentexamensnämndens föreskrift för rektorer och lärare Föreskriften gäller första gången

Läs mer

Styrka och rörlighet grunden för ökad livskvalitet

Styrka och rörlighet grunden för ökad livskvalitet LEG. LÄKARE HANS SPRING MEDICINSK CHEF FÖR REHABZENTRUM (CENTRUM FÖR REHABILITERING) OCH SWISS OLYMPIC MEDICAL CENTER I LEUKERBAD, SCHWEIZ OCH LANDLAGSLÄKARE FÖR SCHWEIZISKA HERRLANDSLAGET I ALPIN SKIDÅKNING

Läs mer

HÖRSELSKADADE EXAMINANDER

HÖRSELSKADADE EXAMINANDER BILAGA G5 Föreskrift Datum 17.3.2006 HÖRSELSKADADE EXAMINANDER Studentexamensnämndens föreskrift till rektorer och lärare Föreskriften innehåller text ur lagen om anordnande av studentexamen och förordningen

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET I LJUD

MAGISTERPROGRAMMET I LJUD Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2016 MAGISTERPROGRAMMET I LJUD Tvåårig utbildning, 120 sp Den grundläggande uppgiften för magisterprogrammet i ljud är att producera yrkeskunniga

Läs mer

Barnets rättigheter. Barnkonventionen

Barnets rättigheter. Barnkonventionen Barnets rättigheter Barnkonventionen Viktiga regler De olika reglerna i konventionen om barnets rättigheter kallas för artiklar Det finns 54 artiklar Alla regler är lika viktiga. Men det är ändå några

Läs mer

Lär dig göra marklyft

Lär dig göra marklyft Lär dig göra marklyft Marklyft är en bra övning för din kropp. I ett enda lyft använder du alla muskler. Så greppa en skivstång! Vi visar hur du får till dina marklyft. Marklyft 1 Före lyftet Stå med fötterna

Läs mer

+ + A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN KAN_1_190614PP +

+ + A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN KAN_1_190614PP + KAN_1 1 *1169901* MEDBORGARSKAPSANSÖKAN Denna blankett är avsedd för dig som ansöker om finskt medborgarskap. Om du ansöker om finskt medborgarskap även för minderåriga barn som du har vårdnaden om, ska

Läs mer

Böj ena knäet, Böj sedan överkroppen TÄNK PÅ:

Böj ena knäet, Böj sedan överkroppen TÄNK PÅ: Aktiv Sidoböjning Utgångsposition, stående i atletisk position, med fötterna brett isär, ett riktvärde är att stå lite bredare än vad som känns bekvämt. Greppa pinnen med tummarna precis utanför höfterna.

Läs mer

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET 2014

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET 2014 ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET 2014 ANTAGNING AV STUDERANDE Antagningen av studerande till det humanistiska och pedagogiska området sker i två steg. Alla behöriga sökande

Läs mer

LYCKA TILL! För ytterligare information: Annamari Jääskeläinen Ungdomsansvarig. Finlands Handbollförbund

LYCKA TILL! För ytterligare information: Annamari Jääskeläinen Ungdomsansvarig. Finlands Handbollförbund Det är meningen att utföra teknikmärket som en del av handbollsspelarens vardagliga träning. Det är meningen att utföra övningarna på träningar under tränarens ledning. Man behöver inte gå igenom alla

Läs mer

MODERSKAPS-, FADERSKAPS- OCH FÖRÄLDRALEDIGHET SAMT OLIKA LEDIGHETER FÖR VÅRD AV BARN CIRKULÄR 1/2005 BILAGA 5

MODERSKAPS-, FADERSKAPS- OCH FÖRÄLDRALEDIGHET SAMT OLIKA LEDIGHETER FÖR VÅRD AV BARN CIRKULÄR 1/2005 BILAGA 5 MODERSKAPS-, FADERSKAPS- OCH FÖRÄLDRALEDIGHET SAMT OLIKA LEDIGHETER FÖR VÅRD AV BARN CIRKULÄR 1/2005 BILAGA 5 Tjänst-/ Moderskapsledighet Moderskapsledighet 105 vardagar, börjar 30 ( 50) vardagar före

Läs mer

Skolskjutsreglemente För grundskolan och gymnasiet i Karlsborgs kommun

Skolskjutsreglemente För grundskolan och gymnasiet i Karlsborgs kommun Skolskjutsreglemente För grundskolan och gymnasiet i Karlsborgs kommun Fr.o.m. läsåret 11/12 Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2007-08-23 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 2008-03-18 Reviderad

Läs mer

Krav på kandidater för tillträde till specialavdelning Vitjaz

Krav på kandidater för tillträde till specialavdelning Vitjaz Krav på kandidater för tillträde till specialavdelning Vitjaz Till sökande ställs speciella krav, inte bara vad gäller moral och psykologiska egenskaper, utom också på god hälsa och fysiska egenskaper

Läs mer

Motverka missbruksproblem!

Motverka missbruksproblem! Akava Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC Finlands Näringsliv EK KT Kommunarbetsgivarna Kyrkans arbetsmarknadsverk Statens arbetsmarknadsverk SAMV Tjänstemannacentralorganisationen FTFC Motverka

Läs mer

Helsingfors universitet Juridiska fakulteten

Helsingfors universitet Juridiska fakulteten Godkänd vid fakultetsrådets möte 21.5.2013 Punkt 5 Bilaga A Helsingfors universitet Juridiska fakulteten Anvisning om grunder för bedömningen av behörighetsvillkoren för anställning som professor vid Juridiska

Läs mer

SmartgymS TRÄNA HEMMA PROGRAM SMARTA ÖVNINGAR FÖR ATT KOMMA I FORM - HEMMA! Effektiv Träning UTAN Dyra Gymkort!

SmartgymS TRÄNA HEMMA PROGRAM SMARTA ÖVNINGAR FÖR ATT KOMMA I FORM - HEMMA! Effektiv Träning UTAN Dyra Gymkort! S TRÄNA HEMMA PROGRAM 28 SMARTA ÖVNINGAR FÖR ATT KOMMA I FORM - HEMMA! Effektiv Träning UTAN Dyra Gymkort! Kom i form hemma Vi träffar många personer som tränar mycket och som är motiverade och som har

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Stödpedagog inom funktionshinderområdet, 200 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal

Läs mer

UTBILDNINGSSTYRELSEN 1.3.2011 WERA webb-rapporteringstjänsten. Gymnasieutbildning, yrkesutbildning och yrkeshögskoleutbildning

UTBILDNINGSSTYRELSEN 1.3.2011 WERA webb-rapporteringstjänsten. Gymnasieutbildning, yrkesutbildning och yrkeshögskoleutbildning UTBILDNINGSSTYRELSEN 1.3.2011 WERA webb-rapporteringstjänsten TIDTABELL FÖR STATISTIKEN I WERA ÅR 2011 1. NYBÖRJARPLATSER, yrkesutbildning och yrkeshögskoleutbildning Nybörjarplatser - Uppgifterna om nybörjarplatserna

Läs mer

Utbildningsprogrammet ljuddesign

Utbildningsprogrammet ljuddesign Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2011 Utbildningsprogrammet för ljuddesign Treårig utbildning, 180 sp Utbildningsprogrammet för ljuddesign Treårig utbildning, 180 sp Den grundläggande uppgiften

Läs mer

Testa din förmåga att röra en kroppsdel och hålla andra helt stilla. Sätt score för varje del: 0=Klarar; 1=Klarar inte.

Testa din förmåga att röra en kroppsdel och hålla andra helt stilla. Sätt score för varje del: 0=Klarar; 1=Klarar inte. Test Protokoll : GG Fysiska tester Kropp och hälsa 1. Kroppslängd Mät din kroppslängd när du står uppsträckt barfota. Kroppslängd 2. Kroppsvikt Mät helst kroppsvikten naken på morgonen efter toalettbesök

Läs mer

lastbils- och bussförare

lastbils- och bussförare Brev UKM/232/531/2015 7.10.2015 Enligt sändlista Referens Ärende UKM Tillstånd att ordna utbildning för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Undervisnings- och kulturministeriet uppdaterar

Läs mer

Läroplan för den gymnasieförberedande påbyggnadsutbildningen i Kyrkslätt

Läroplan för den gymnasieförberedande påbyggnadsutbildningen i Kyrkslätt 1 Läroplan för den gymnasieförberedande påbyggnadsutbildningen i Kyrkslätt Kyrkslätts gymnasium i samarbete med Winellska skolan Denna läroplan baserar sig på den gällande läroplanen i Kyrkslätts kommun

Läs mer

TILLSTÅND ATT ORDNA UTBILDNING FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKES- KOMPETENS FÖR LASTBILS- OCH BUSSFÖRARE

TILLSTÅND ATT ORDNA UTBILDNING FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKES- KOMPETENS FÖR LASTBILS- OCH BUSSFÖRARE Datum 12.6.2007 Anordnare av grundläggande yrkesutbildning Dnr och yrkesinriktad tilläggsutbildning 146/530/2007 TILLSTÅND ATT ORDNA UTBILDNING FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKES- KOMPETENS FÖR LASTBILS- OCH BUSSFÖRARE

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Specialistundersköterska anestesi- och operationssjukvård 200 Yh-poäng, halvfart, distans, Linköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen

Läs mer

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET 2014

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET 2014 ANTAGNINGSGRUNDER FÖR SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET 2014 SOCIAL- OCH HÄLSOOMRÅDET 2014 ANTAGNING AV STUDERANDE Antagningen av studerande sker i två steg: Först väljs de sökande till urvalsprov utgående

Läs mer

Vad är det frågan om En kort beskrivning av tjänsten. Den elektroniska jobbsökningen sker i följande steg:

Vad är det frågan om En kort beskrivning av tjänsten. Den elektroniska jobbsökningen sker i följande steg: Vad är det frågan om En kort beskrivning av tjänsten Vasa stads sommarjobb för ungdomar söks via jobbsökningsportalen Kuntarekry.fi. Kuntarekry.fi är en riksomfattande jobbsökningstjänst inom kommunbranschen

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR LJUSDESIGN

UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR LJUSDESIGN Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR LJUSDESIGN Treårig utbildning, 180 sp Den grundläggande uppgiften för utbildningsprogrammet för ljusdesign

Läs mer

Antagningsordning. Utbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan

Antagningsordning. Utbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan Beslutat av: Högskolestyrelsen Datum: 2008-02-15 Antagningsordning Utbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box 5626 114 86 Stockholm Tel 08 402 22

Läs mer

UTBILDNINGSSTYRELSENS UPPSKATTNINGAR GÄLLANDE NYBÖRJARE I UTBILDNING SAMT ANTALET STUDERANDE OCH ANTALET LÄROANSTALTER HÖSTEN 2009

UTBILDNINGSSTYRELSENS UPPSKATTNINGAR GÄLLANDE NYBÖRJARE I UTBILDNING SAMT ANTALET STUDERANDE OCH ANTALET LÄROANSTALTER HÖSTEN 2009 Till medierna 6.8.2009 Materialet får användas fritt UTBILDNINGSSTYRELSENS UPPSKATTNINGAR GÄLLANDE NYBÖRJARE I UTBILDNING SAMT ANTALET STUDERANDE OCH ANTALET LÄROANSTALTER HÖSTEN 2009 Bifogat finns uppgifter

Läs mer

POLISYRKESHÖGSKOLAN expert inom polisens utbildning, forskning och utveckling

POLISYRKESHÖGSKOLAN expert inom polisens utbildning, forskning och utveckling POLISYRKESHÖGSKOLAN expert inom polisens utbildning, forskning och utveckling FINLANDS ENDA POLISLÄROANSTALT Alla nya poliser utexamineras från Polisyrkeshögskolan (Polamk) i Tammerfors. Utöver polisutbildning

Läs mer

Övningsbeskrivningar Åtgärdsprogram 1

Övningsbeskrivningar Åtgärdsprogram 1 Övningsbeskrivningar Åtgärdsprogram 1 "Box Position Mät ut med hjälp av pinnen: lite mer än axelbrett mellan fötterna, pinnen ska gå i linje med fotens inre sida och axelns yttre sida. Aktiv Sidoböjning

Läs mer

En tävling som alla vinner på

En tävling som alla vinner på 2011/2012 En tävling som alla vinner på Att kunna simma är både roligt och livsviktigt. Därför har Svenska Simförbundet och E.ON startat Skolsimmet som är en tävling för alla skolor med elever i årskurs

Läs mer

SORA-arbetsgrupp: Sammandrag av förslagen. Informationsmöte 9.3.2010 kl. 12.30

SORA-arbetsgrupp: Sammandrag av förslagen. Informationsmöte 9.3.2010 kl. 12.30 : Sammandrag av förslagen Informationsmöte 9.3.2010 kl. 12.30 Arbetsgruppens uppgift 1. Bereda bestämmelser om förlust av studierätten, som ingår i lagstiftningen om universitet, yrkeshögskolor, yrkesutbildning

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR DE ELEKTRONISKA PROVEN I DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET OCH I FRÄMMANDE SPRÅK

FÖRESKRIFTER FÖR DE ELEKTRONISKA PROVEN I DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET OCH I FRÄMMANDE SPRÅK FÖRESKRIFTER FÖR DE ELEKTRONISKA PROVEN I DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET OCH I FRÄMMANDE SPRÅK 25.9.2015 Dessa föreskrifter tillämpas jämsides med föreskrifterna för proven i pappersform till och med examen

Läs mer

KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG. 7.1 Principerna för stöd

KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG. 7.1 Principerna för stöd KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG 7.1 Principerna för stöd Det finns tre nivåer av stöd: allmänt, intensifierat och särskilt stöd. En elev kan få stöd på endast en nivå åt gången. Stödformer som

Läs mer

Tillsyn av simkunnighet och förmåga att hantera nödsituationer

Tillsyn av simkunnighet och förmåga att hantera nödsituationer Avdelningen för utbildningsinspektion Ulrika Lindmark 1 (12) Tillsyn av simkunnighet och förmåga att hantera nödsituationer vid vatten 1 Inledning 1.1 Bakgrund Drunkning är den tredje vanligaste dödsorsaken

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 152/2012 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 152/2012 rd RIKSDAGENS SVAR 152/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av körkortslagen och av vissa lagar som har samband med den Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat

Läs mer

Träningssplan: vecka 1-6

Träningssplan: vecka 1-6 Träningssplan: vecka 1-6 Här följer ett träningspass för hela kroppen som passar nybörjare. Passet är utvecklat för att passa din livsstil och tack vare det kan du träna när och var du vill och behöver

Läs mer

Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (8) Kiiski 12.8.2009. Anvisningar för arbetsgivarna inför en eventuell influensapandemi (svininfluensa)

Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (8) Kiiski 12.8.2009. Anvisningar för arbetsgivarna inför en eventuell influensapandemi (svininfluensa) Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (8) Anvisningar för arbetsgivarna inför en eventuell influensapandemi (svininfluensa) Med influensapandemin avses i denna anvisning en epidemi förorsakad av

Läs mer

UTBILDNINGSSTYRELSEN 23.12.2011 BILAGA 1 1 (15) Yrkesinriktade grundexamina

UTBILDNINGSSTYRELSEN 23.12.2011 BILAGA 1 1 (15) Yrkesinriktade grundexamina UTBILDNINGSSTYRELSEN 23.12.2011 BILAGA 1 1 (15) 2 VERKSTÄLLANDE AV EXAMENSGRUNDERNA INOM DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN 2.1 Uppgörandet av läroplanen och dess innehåll Enligt lagen om yrkesutbildning

Läs mer

Ansökan om tillstånd att få använda annan platsfördelning och alternativt urval till programmet Möbel- och byggnadshantverk vid Mittuniversitetet

Ansökan om tillstånd att få använda annan platsfördelning och alternativt urval till programmet Möbel- och byggnadshantverk vid Mittuniversitetet Mittuniversitetet 851 70 SUNDSVALL Analys, främjande och tillträdesfrågor Erica Finnerman 010-470 03 65 BESLUT 2015-03-13 Reg. Nr.411-03034-15 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan

Läs mer

Ovningsbankens Handbollspaket Styrketräning

Ovningsbankens Handbollspaket Styrketräning Ovningsbankens Handbollspaket Styrketräning Ovningsbankens handbollspaket riktar sig i första hand till tränare men även den ambitiösa spelaren. Handbollspaketet har framställts genom flera års tränarerfarenhet

Läs mer

tka-kod:251054 Dnr OM 40/102/2013

tka-kod:251054 Dnr OM 40/102/2013 tka-kod:251054 Dnr OM 40/102/2013 Preciserande tjänstekollektivavtal gällande lönen för offentliga rättsbiträden. Avtalet uppgjordes den 25 mars 2013 mellan justitieministeriet och Förhandlingsorganisationen

Läs mer

FÖRSÄSONGSTRÄNING POJKAR 03 2015

FÖRSÄSONGSTRÄNING POJKAR 03 2015 FÖRSÄSONGSTRÄNING POJKAR 03 2015 Det är nu dags att bli starkare, uthålligare, snabbare och explosivare. Spelet blir snabbare och motståndarna blir tyngre och bättre tränade. Det är därför du ska lägga

Läs mer

FPA:S STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD

FPA:S STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD FOLKPENSIONSANSTALTEN Hälsoavdelningen Rehabiliteringsgruppen FPA:S STANDARD FÖR REHABILITERING I ÖPPEN OCH SLUTEN VÅRD SERVICELINJEN FÖR ARBETSTRÄNING Gäller från 1.1.2011 INNEHÅLL SERVICELINJEN FÖR ARBETSTRÄNING...

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 268/2010 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om förarexamensverksamhet.

Lag. RIKSDAGENS SVAR 268/2010 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om förarexamensverksamhet. RIKSDAGENS SVAR 268/2010 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om förarexamensverksamhet Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lag

Läs mer

Kommittédirektiv. Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå. Dir. 2016:24

Kommittédirektiv. Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå. Dir. 2016:24 Kommittédirektiv Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå Dir. 2016:24 Beslut vid regeringssammanträde den 17 mars 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska

Läs mer

Sträck ut efter träningen

Sträck ut efter träningen Sträck ut efter träningen När du har tränat är det dags igen. Hoppar du över stretchingen får du lättare ömma, styva och korta muskler. Det är viktigt att uttänjningen sker i en lugn och behärskad takt.

Läs mer

Världskrigen. Talmanus

Världskrigen. Talmanus Världskrigen I början av 1900-talet var det två stora krig, första och andra världskriget. Många barn hade det mycket svårt under krigen. Men de som krigade tyckte inte att de hade något ansvar för barnen

Läs mer

Antagningen till polisutbildningen

Antagningen till polisutbildningen Antagningen till polisutbildningen En studie om avhopp under urvalsprocessen ur ett genusperspektiv Februari 2008 www.polisen.se Antagningen till polisutbildningen En studie om avhopp under urvalsprocessen

Läs mer

Rörlighetsträning. Rörlighetsträning och stretching. Vad är rörlighet och rörlighetsträning? Rörlighetsträningens olika metoder

Rörlighetsträning. Rörlighetsträning och stretching. Vad är rörlighet och rörlighetsträning? Rörlighetsträningens olika metoder Rörlighetsträning Rörlighetsträning och stretching All belastande träning bidrar till muskelstelhet. Tränar man inte rörlighet, kommer man bara bli stelare och stelare allt eftersom. Stelhet Bild: www.traningsgladje.se

Läs mer

Kriminalvårdens författningssamling

Kriminalvårdens författningssamling Kriminalvårdens författningssamling Utgivare: Elisabeth Lager KVFS FARK IÖV Konsoliderad version Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om intensivövervakning med elektronisk kontroll beslutade

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Geodetisk mätningstekniker, 400 Yh-poäng, Motala Östsvenska Yrkeshögskolan AB Besöksadress: Näringslivets Hus, Ågatan 9, Linköping Postadress: Box 388, 581 04 Linköping

Läs mer

Svänghantlar - Fitness-Tubes LH-1406

Svänghantlar - Fitness-Tubes LH-1406 Svänghantlar - Fitness-Tubes LH-1406 Bruksanvisning - 1 - INNEHÅLLSFÖRTECKNING Leveransomfattning... 3 Tekniska Data... 3 Ändamålsenlig användning... 3 Säkerhetsanvisningar... 4 Fitness Tubes funktion...

Läs mer

MästarePLUS regler 1 MästarePLUS-tävlingens regler, godkända 10.10.2012

MästarePLUS regler 1 MästarePLUS-tävlingens regler, godkända 10.10.2012 MästarePLUS regler 1 MästarePLUS-tävlingens regler, godkända 10.10.2012 Innehållsförteckning 1. TÄVLINGENS SYFTE... 4 1.1. Allmänt... 4 1.2. Syfte... 4 1.3. Etiska regler och värderingar... 4 2. TÄVLINGSSYSTEMET...

Läs mer

Hembesök som främjar de äldres välbefinnande

Hembesök som främjar de äldres välbefinnande FINLANDS KOMMUNFÖRBUND 19.12.2013 1 (5) Hembesök som främjar de äldres välbefinnande Anvisningar för dem som gör hembesök som främjar välbefinnandet Tupu Holma & Hannele Häkkinen Bakgrund I Finland har

Läs mer

11 POLISINRÄTTNINGAR POLISEN I FINLAND POLISENS UPPGIFTER DE ALLMÄNNA PRINCIPERNA FÖR POLISENS VERKSAMHET

11 POLISINRÄTTNINGAR POLISEN I FINLAND POLISENS UPPGIFTER DE ALLMÄNNA PRINCIPERNA FÖR POLISENS VERKSAMHET POLISEN I FINLAND POLISEN I FINLAND I Finland verkar en polis. Polismannen kan vara kvinna eller man. Polisen kan röra sig och uppträda antingen uniformerad eller civilklädd. Polisen har ändå alltid med

Läs mer

Vilken grupp passar mig?

Vilken grupp passar mig? Vilken grupp passar mig? Vår verksamhet våren 2016 Malmö Kappsimningsklubb Jag vill börja simma! Men vilken grupp ska jag gå i? From våren 2016 går tre klubbar; Limhamns Simsällskap (LSS), Malmö Simsällskap

Läs mer

Nivå 2 Lära för att träna 9-10 år

Nivå 2 Lära för att träna 9-10 år Nivå 2 Lära för att träna 9-10 år Fokusområden: - Driva - Passa - Mottagning - Vändning - Riktningsförändring - Avslut - Väggspel - Spelbarhet, Spelavstånd Spelarens mognad Fysisk utveckling Lugn tillväxtperiod

Läs mer

Ersängskolans förebyggande arbete mot droger

Ersängskolans förebyggande arbete mot droger Polisutbildningen vid Umeå universitet Höstterminen, 2004 Moment 4 Fördjupningsarbete Rapport nr. 83 Ersängskolans förebyggande arbete mot droger Författare: Sammanfattning Ungdomars inställning till droger

Läs mer

Väsentliga saker som man för närvarande känner till i fråga om genomförandet av det elektroniska provet är i huvuddrag följande:

Väsentliga saker som man för närvarande känner till i fråga om genomförandet av det elektroniska provet är i huvuddrag följande: SFUN 10.9.2015, Bilaga INVESTERINGSFÖRSLAG, ELEKTRONISKA STUDENTSKRIVNINGAR Budget 2015 Ekonomiplan 2015-2017 BAKGRUND Elektroniska studentskrivningar Studentskrivningarna digitaliseras enligt statsrådets

Läs mer

Till elever och vårdnadshavare skolår 9 i Hällefors ANTAGNING TILL GYMNASIEUTBILDNING

Till elever och vårdnadshavare skolår 9 i Hällefors ANTAGNING TILL GYMNASIEUTBILDNING Till elever och vårdnadshavare skolår 9 i Hällefors ANTAGNING TILL GYMNASIEUTBILDNING Att välja gymnasieutbildning inför läsåret 2014-2015 Ansökan till Gymnasieskolorna Du kan söka gymnasieutbildning som

Läs mer