Uppdaterad 08/2012. Praktik i speciallärarutbildningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppdaterad 08/2012. Praktik i speciallärarutbildningen"

Transkript

1 Uppdaterad 08/2012 Praktik i speciallärarutbildningen

2 Straffregisterutdrag: I enlighet med universitetslag 558/2009, 43 ska alla nya studerande uppvisa ett straffregisterutdrag innan praktik inleds. Mer information om detta i samband med praktikperioderna. Uppläggning av praktiken inom speciallärarutbildningen Praktiken utgör en integrerad del av de studier i specialpedagogik inom inriktningsalternativet för speciallärare, som förbereder de studerande för kvalificerade specialläraruppgifter. Strävan är att sammanlänka den verksamhetsförlagda utbildningen (praktiken) med de forskningsbaserade (teoretiska) kurser som ingår i utbildningen. Med praktik avses utöver undervisning även annat lärararbete (t.ex. analys och tillämpning av läroplaner och övriga styrdokument, planering, uppgörande av individuella planer, elevvårdsarbete, handledande verksamhet, samverkan och nätverksarbete). Till praktikperioderna hör även förberedelser för och deltagande i seminarier samt rapportering. I speciallärarutbildningen ingår fyra obligatoriska och en valbar praktik à 5 studiepoäng (1 sp omfattar 27 h arbete för den studerande): Praktik 1: Inledande praktik Praktik 2: Grundläggande praktik Praktik 3: Biämnespraktik Praktik 4: Avslutande praktik Valfri praktik Anmälan till samtliga praktikperioder görs via MinPlan eller på det sätt som meddelats via anslagstavlor och/eller webbsidor. Den studerande ansvarar för att kraven på förhandskunskaper för respektive praktik är uppfyllda. Studieregisterutdrag inlämnas till PFhandledaren senast 2 veckor innan praktiken inleds. Praktiken dokumenteras och utvärderas enligt de anvisningar som ges av PF-handledaren. Utvärderingen tar fasta på den egna utvecklingen som speciallärare med utgångspunkt i det särskilda fokuseringsområdet för varje praktikperiod. Praktiken dokumenteras i en rapport i vilken den studerande beskriver sin professionella utveckling. Syftet är att den studerande identifierar och analyserar sitt eget lärande i relation till syftet för respektive praktikperiod. Rapporteringen görs enligt de anvisningar som ges av den ansvariga läraren och utgör underlag för de handlednings- och utvärderingsdiskussioner som förs efter avslutad praktik. Syftet med dessa diskussioner är att de studerande utvecklar förmågan till självreflektion i förhållande till ett professionellt lärarskap. De studerande handleds under praktikperioderna av dels handledare från PF, dels Vasa övningsskolas eller fältskolans handledare. I översikten framgår praktikperiodernas omfattning, tidsläggning och särskilda fokuseringsområde.

3 Bedömning av praktik All praktik bedöms i skala godkänd underkänd. För att praktikperioden skall vara godkänd bör den godkännas av både PF-handledare och övningsskolans/fältskolans handledare. I beskrivningarna av varje enskild praktikperiod anges mer preciserat vilka krav som ställs. För att en praktikperiod skall godkännas förutsätts att den studerande förutom att ha fullgjort praktiken som helhet, visat: - tydliga framsteg i enlighet med syftet - förmåga att skapa ett gott socialt klimat i lärandemiljön - engagemang beträffande undervisning och lärarroll - samarbetsförmåga och ansvar gentemot medstuderande och handledare - förmåga att använda ett gott språk i tal och skrift - förmåga att utveckla ett professionellt språkbruk Under handledningsprocessen och vid utvärderingsdiskussionerna medvetandegörs studerande om förtjänster och brister i den egna undervisningen. Om det finns uppenbara brister när det gäller ovannämnda kriterier underkänns praktiken. Berörda handledare ansvarar för att i god tid vidta åtgärder (i första hand genom diskussion och handledning) i fall där studerande riskerar att inte kunna godkännas. Icke godkänd prestation innebär att praktiken kompletteras eller genomförs i sin helhet på nytt vid tidpunkt som anses ändamålsenlig. Ifall praktiken efter dessa åtgärder fortfarande är underkänd, hänvisas studerande till ämnets examinator för en diskussion om fortsatt förfarande. Översikt: Praktik i speciallärarutbildningen 20 sp + 5 sp valfri praktik Grundstudier Ämnesstudier Ämnesstudier Ämnesstudier Valfria studier Praktik 1: Inledande praktik 5 sp Fält Praktik 2: Grundläggande praktik 5 sp VÖS Praktik 3: Biämnespraktik 5 sp VÖS Praktik 4: Avslutande praktik 5 sp Fält Valfri praktik 5 sp Fält Elevvariation som utgångspunkt för specialpedagogisk verksamhet 1:a studieåret v Läs-, skriv-, matematik- och övriga inlärningssvårigheter som hinder för lärande Individualisering av grundskolans ämnen och ämneshelheter Yrkesroll och helhetsansvar 3:e studieåret 4:e studieåret 5:e studieåret v el. v.2-5 Fördjupning av ämneskunskaper inom valfritt område 4.e studieåret v

4 Praktik1: Inledande praktik S1 Nivå: Grundstudier Studieprestation: 5 sp Elevvariation som utgångspunkt för specialpedagogisk verksamhet Syfte: Praktikens syfte är: att de studerande genom att systematiskt observera elever i olika lärande- och interaktionssituationer både i klass- och specialundervisning utvecklar förståelse för den grundläggande utbildningen som verksamhetsmiljö samt för den elevvariation som finns inom den grundläggande utbildningen att de studerande får inblick i och förståelse för såväl speciallärarens som klass- och ämneslärarens mångfacetterade arbete och yrkesroll. att de studerande bekantar sig med yrkesövergripande samarbete och samarbetet mellan hem och skola. Genomförande: Praktiken genomförs som heldagspraktik i fältskolor (årskurs F-9) under tre - fyra veckor i slutet av det första studieåret (v ). Praktiken kan även innehålla nätbaserade moment. Förkunskaper: Minst 15 sp godkända studieprestationer inom Grundstudier i specialpedagogik innan praktiken inleds. Innehåll: Skolan som arbetsplats och verksamhetsmiljö Elevvariation som utgångspunkt för lärande och specialpedagogisk verksamhet Lärararbete, yrkesroll och samarbete Styrdokument med relevans för specialundervisning Lärandemål: Efter godkänd praktik skall studerande kunna: beskriva den specialpedagogiska verksamheten i skolan diskutera speciallärarens yrkesroll i relation till yrkesrollen hos övriga lärar- och personalkategorier i skolan känna till hur styrdokument tillämpas i skolan planera, genomföra och utvärdera lektioner i samråd med fälthandledaren Uppläggning: Handledaren vid PF introducerar praktiken. Under introduktionen ges anvisningar om uppgörande av sekvens- och lektionsplaner. Den studerande bekantar sig med skolans verksamhet under fyra hela kalenderveckor. Detta innebär aktivt deltagande i både special- och klassundervisning samt i annan verksamhet (t.ex. rastövervakning, elevvård, lärar- och föräldramöten). Den studerande planerar och genomför i samråd med fälthandledaren 9 lektioner inom specialundervisningen. Den studerande bör auskultera minst 70 h inom special- och klassundervisning varav minst hälften inom specialundervisning. Auskultering i klass dokumenteras enligt ett observationsunderlag. Studerande utför enligt överenskommelse med fälthandledaren även uppgifter i anslutning till

5 skolsamfundets övriga verksamhet. Den studerande bekantar sig med olika arbetssätt och läromedel för att tillgodose de enskilda elevernas pedagogiska behov. Den studerande ska sträva efter att fungera som förebild, t.ex. använda ett professionellt språkbruk. Efter praktiken ordnas utvärderingsdiskussioner i grupp. Den studerande väljer tillsammans med sin fälthandledare teman för den studerandes egna lektioner så att bredden i speciallärarens arbete synliggörs. Före de egna lektionerna gör den studerande i samråd med fälthandledaren upp sekvensplan och lektionsplan. Fälthandledaren ger kontinuerligt muntlig respons och sammanfattar praktiken i ett utvärderingssamtal med den studerande. Utöver den muntliga utvärderingen rapporterar den studerande praktiken skriftligt till fälthandledaren och PF-handledaren. Prestationskrav: Den studerande förväntas att under den inledande praktiken ha: Uppfyllt syftet för praktiken som helhet Deltagit i informationstillfällen samt handlednings- och utvärderingsdiskussioner Visat god kontakt med eleverna Fungerat som god förebild i skolmiljön Aktivt deltagit i den dagliga verksamheten i skolan Planerat och genomfört tillhörande egna lektioner Rapporterat praktiken enligt PF handledarens anvisningar senast två veckor efter avslutad praktik Utvärdering och bedömning: PF-handledaren bedömer praktiken i samråd med fälthandledaren. Arbetsbelastning: Information och introduktion Auskultering i både special- och klassundervisning (minst hälften i specialundervisning) Individuell undervisning under speciallärares handledning Planering, förberedelse och handledning under praktiken Rapportering och utvärdering av praktik enligt anvisningar Handledningsseminarier Totalt (27 h/sp, 5 sp = 135 h) 4h 70h 9h 38h 10h 4h 135h

6 Praktik 2: Grundläggande praktik S3 Nivå: Ämnesstudier Studieprestation: 5 sp Läs-, skriv-, matematik- och övriga inlärningssvårigheter som hinder för lärande Syfte: Praktikens syfte är att de studerande genom att tillämpa specialpedagogiska ämneskunskaper utvecklar förmågan att planera, förverkliga och utvärdera specialundervisning för elever inom den grundläggande utbildningen att fördjupa de studerandes förståelse för hur läs-, skriv-, matematik- och övriga inlärningssvårigheter inverkar på elevers lärande samt hur lärandeprocessen kan främjas med hjälp av specialpedagogiska åtgärder. Genomförande: Praktiken genomförs vid Vasa övningsskola (årskurs F-6 samt 7-9) under det tredje studieåret. Praktiken planeras och genomförs i par. Förkunskaper: Godkända studieprestationer i grundstudier i specialpedagogik (25 sp) och Inledande praktik (5 sp). Aktivt deltagande i kursen Inlärningssvårigheter II del 2. Innehåll: Kartläggning av inlärningssvårigheter (med fokus på läs-, skriv- och matematiksvårigheter) Åtgärder vid läs-, skriv-, matematik- och övriga inlärningssvårigheter Metoder, arbetssätt, hjälpmedel samt utvärdering inom specialundervisningen Analys och utvärdering av den egna undervisningen Temahandledningar/gruppdiskussioner Lärandemål: Efter godkänd praktik skall studerande kunna: känna till och tillämpa ändamålsenliga metoder för kartläggning av inlärningssvårigheter använda åtgärder, arbetssätt och hjälpmedel vid undervisning av elever i behov av stöd planera, genomföra och utvärdera undervisning samt i tal och skrift analysera den egna utvecklingen Uppläggning: Handledaren vid Pedagogiska fakulteten introducerar praktiken, handleder, för didaktiska samtal med studerande samt följer med hur praktiken framskrider. Inför praktiken ger handledaren vid Vasa övningsskola information om upplägg och praktiska arrangemang. Därtill ger handledaren vid Vasa övningsskola individuell handledning samt temahandledning

7 i grupp under praktikens gång. Efter praktiken deltar den studerande i utvärderingsdiskussioner. Praktiken genomförs så att den studerande tillsammans med sin medstuderande planerar och genomför specialundervisningen för en elev/elevgrupp i lektioner i åk F-6 och 8 10 lektioner i åk 7-9. Av dessa lektioner genomförs 2 lektioner per stadium individuellt men planeras och utvärderas tillsammans. Därtill ska den studerande auskultera lektioner per stadium både inom klass- och specialundervisningen. Under auskulteringarna observerar, analyserar och dokumenterar den studerande undervisningen enligt det bifogade observationsunderlaget. I början av praktiken bekantar sig den studerande med elevens/elevgruppens inlärningsförutsättningar och gör upp en sekvensplan. För de enskilda lektionerna uppgörs lektionsplaner. Den studerande väljer i samråd med handledaren vid Vasa övningsskola stoff, lämpliga metoder, arbetssätt och läromedel för att tillgodose den enskilda elevens pedagogiska behov. Praktiken dokumenteras enligt PF-handledarens anvisningar. Prestationskrav: Den studerande förväntas att under den inledande praktiken ha: Uppfyllt syftet för praktiken som helhet Deltagit i informationstillfällen samt handlednings- och utvärderingsdiskussioner Samarbetat med medstuderande Planerat och genomfört tillhörande lektioner Rapporterat praktiken individuellt enligt PF- handledarens anvisningar. Rapporten ges till både VÖS- och PF-handledaren Utvärdering och bedömning: Praktikperioden utvärderas vid utvärderings- och handledningsseminarier samt bedöms av handledaren vid Vasa övningsskola och av PF handledaren. Praktiken bedöms utifrån syfte och prestationskrav. Arbetsbelastning: Information och introduktion Auskultering och medhjälp Undervisning under speciallärares handledning Planering, förberedelse av undervisningen Handledning på PF och VÖS Rapportering Handlednings- och utvärderingsseminarier 4h 22h ca 20 h ca 44 h 34h 7h 4h 135 h

8 Praktik 3: Biämnespraktik S4 Nivå: Ämnesstudier Studieprestation: 5 sp Individualisering av grundskolans ämnen och ämneshelheter Syfte: Praktikens syfte är: att de studerande genom att tillämpa både specialpedagogiska ämneskunskaper och kunskaper i biämnet grundskolans ämnen och ämneshelheter fördjupar förmågan att planera och genomföra undervisning för heterogena elevgrupper med fokus på elever i behov av stöd (allmänt, intensifierat eller särskilt stöd). att studerande får ökad beredskap att arbeta i lärarlag och samarbeta med övriga lärare. Genomförande: Praktiken genomförs under hösten (fyra kalenderveckor) det fjärde studieåret vid Vasa övningsskola. Strävan är att praktiken schemaläggs så att den tidsmässigt sammanfaller med klasslärarstuderandes grundläggande praktik. Förkunskaper: Godkända studieprestationer i grundstudier i specialpedagogik (25sp), Praktik 1 (5sp), Praktik 2 (5sp) samt godkända kurser inom ämneshelheterna Tanke och handling samt Kultur och identitet (minst 30 sp). Innehåll: Planering, genomförande och analys av undervisning i heterogena elevgrupper med fokus på differentiering Individualisering av ämnen och ämneshelheter för att möta individuella pedagogiska behov Samarbete i lärarlag Lärandemål: Efter godkänd praktik skall studerande kunna: - uppvisa ämneskunskaper - planera undervisning i helkass med fokus på differentiering - samarbeta med andra lärarkategorier Uppläggning: Strävan är att den studerande under praktiken samarbetar med klasslärarstuderande (en speciallärarstuderande tillsammans med två klasslärarstuderande). Under praktiken följer den studerande aktivt med och assisterar undervisningen i klassen, planerar och genomför lektioner (både i grupp och individuellt). Antalet lektioner är ca 20: lektioner i grupp (två sekvenser) och 4-8 individuella lektioner. PF-handledarna introducerar praktiken, ger förhandledning och fokuserar på ämnesspecifik didaktisk handledning. Handledarna följer med hur praktiken fortskrider (två tillfällen per

9 grupp), för didaktiska samtal med studerande och bedömer praktiken. Vasa övningsskola informerar inför praktiken (lektionstider, stoff och övrig intern information), följer upp/utvärderar i slutet av praktiken samt godkänner praktiken. De studerande handleds av PFhandledarna och av klasslärarna/ämneslärarna (sekvenslektionerna i grupp). Under de individuella lektionerna handleds de studerande enbart av klass- och ämneslärarna. Under praktiken ska de studerande observera och analysera vissa specifika temaområden och delta i tre temaseminarier vilka handhas av Vasa övningsskola. Aktiv medverkan och delaktighet i klassens arbete är nödvändigt för att lära känna eleverna och praktikklassens rutiner samt sådant som i övrigt hänför sig till lärande och fostran i klassen. Prestationskrav: Uppfyllt syftet med praktiken som helhet. Deltagit i informations-, handlednings- och utvärderingstillfällen. Genomfört till praktiken hörande undervisning Fördjupat förmågan att självständigt och i lärarlag planera och genomföra undervisning. Samarbetat med medstuderande Ökat sin kännedom om differentiering av undervisning Rapporterat praktiken enligt handledarnas anvisningar samt lämnat in övriga skriftliga dokument. Utvärdering och bedömning: Praktiken utvärderas i grupp. Praktiken bedöms med utgångspunkt i praktikperiodens övergripande syften och prestationskrav både av handledarna vid Vasa övningsskola och av PF-handledarna. Arbetsbelastning: Information och introduktion 3h Auskultering och medhjälp 16h Planering (grupp och enskilt) 45h Undervisning (grupp, två sekvenser) 12-16h Undervisning (individuellt) 4-8h Handledning (inkl. gruppdiskussioner och didaktiska samtal) 26h Rapportering (inkl. övriga skriftliga uppg.) 25h 135 h

10 Praktik 4: Avslutande praktik S5 Nivå: Ämnesstudier Studieprestation: 5 sp Yrkesroll och helhetsansvar Syfte: Praktikens syfte är: att de studerande fördjupar sin förmåga att i ett helhetsperspektiv självständigt iaktta, analysera och främja lärandet hos elever med behov av stöd att de studerande tar ansvar för specialundervisningen som helhet att de studerande utvecklar och fördjupar sin professionella speciallärarroll Genomförande: Praktiken genomförs under det femte studieåret (höstterminen, v eller vårterminen, v. 2-5) som heldagspraktik vid fältskola under fyra kalenderveckor. Praktiken kan genomföras inom olika former av specialundervisning eller inom andra stadiets specialundervisning. Förkunskaper: Specialpedagogisk verksamhet (5 sp), Inlärningssvårigheter II - del 1 och 2 (4+6sp), Perspektiv på funktionsnedsättning II (5sp), Handledande verksamhet I samt Praktik 1 (5sp), Praktik 2 (5 sp) och Praktik 3 (5 sp). Innehåll: Specialundervisning och specialpedagogisk verksamhet som stöd för elevens lärande Styrdokument med relevans för specialundervisning Olika typer av planer och dokument för elevens lärande Elevvårdsarbete och förebyggande arbete Specialpedagogisk handledning Utveckling och fördjupning av den egna speciallärarrollen Lärandemål Efter godkänd praktik skall studerande: uppvisa beredskap att agera självständigt och professionellt vid planering, genomförande och utvärdering av specialundervisning samt vid annan specialpedagogisk verksamhet med utgångspunkt i styrdokument ha beredskap för specialpedagogisk handledning kunna samarbetat yrkesövergripande och mångprofessionellt ha utvecklat och fördjupat den egna professionella speciallärarrollen Uppläggning: PF-handledaren introducerar praktiken vid ett schemalagt introduktionstillfälle. Under praktikperioden följer den studerande med och fungerar som kompanjonlärare i specialundervisningen samt självständigt planerar, genomför och utvärderar undervisning (18-20 lektioner). Den studerande gör upp en plan för den egna undervisningen där även annan specialpedagogisk verksamhet såsom elevvårdsarbete, arbete med dokument och planer för lärande samt specialpedagogisk handledning ingår. Praktiken planeras så att bredden i

11 speciallärarens arbete synliggörs. Praktiken handleds av fälthandledaren. Praktiken sammanfattas, diskuteras och utvärderas med fälthandledaren samt med handledaren från PF. Den studerande rapporterar praktiken enligt PF-handledarens anvisningar. Prestationskrav: För att ha uppfyllt praktiken som helhet förväntas den studerande ha: deltagit i informations- och handledningstillfällen planerat, genomfört och utvärderat den egna undervisningen tagit ansvar för den egna specialundervisningen deltagit aktivt i annan specialpedagogisk verksamhet uppvisat en professionell speciallärarroll i arbetet med elever, lärare och föräldrar vidareutvecklat sin handledningskompetens fördjupat sig i elevvårdsarbetet rapporterat praktiken enligt PF-handledarens anvisningar. deltagit i utvärderings- och handledningsseminarier efter praktiken Utvärdering och bedömning: PF-handledaren bedömer praktiken i samråd med fälthandledaren. Arbetsbelastning: Information och introduktion Auskultering och medhjälp samt planering av egen undervisning Undervisning Övrig verksamhet Handledning Rapportering Deltagande i handledningsseminarier 4 h 65 h 20 h 15 h 15 h 12 h 4 h 135 h

12 Valfri praktik Ingår i valfria studier S 4 Studieprestation: 5 sp Fördjupning av ämnes kunskaper inom valfritt område Syfte: Praktikens syfte är: att de studerande fördjupar sina specialpedagogiska kunskaper inom ett valfritt område. Genomförande: Praktiken genomförs under 3 veckor som heltidspraktik under 4:e studieåret, period 4 (v ) i fältskola i det egna landet eller utomlands (t.ex. undervisning inom grundläggande utbildning (F-9), andra stadiets utbildning, vuxenutbildning, invandrarundervisning, språkbad, sjukhusundervisning, skolor med särskild pedagogisk inriktning samt statliga skolor och resurscentra). Även specialpedagogisk praktik utanför skolmiljö (t.ex. utrednings- och rehabiliteringsenheter) kan komma i fråga. Förkunskaper: Godkända studieprestationer i grundstudier i specialpedagogik (25 sp). I regel ska inledande praktik, grundläggande praktik och biämnespraktik vara genomförda. Undantag kan dock göras (t.ex. valfri praktik i samband med utlandsstudier etc.) Innehåll: Praktikens inriktning och innehåll överenskoms med PF-handledaren. Uppläggning: Studerande som ämnar avlägga praktiken deltar i informationstillfället i period 1. Inför praktiken fördjupar sig den studerande i området för praktiken, tar kontakt med PFhandledaren samt gör upp en skriftlig plan för praktiken. I planen bör ingå praktikplatsen och handledarens namn och kontaktuppgifter samt en beskrivning av praktikens genomförande och innehåll. Planen godkänns av PF-handledaren. Under praktiken följer den studerande aktivt med verksamheten, assisterar samt genomför själv undervisning och eller övrigt arbete enligt överenskommelse med PF-handledare. Praktiken rapporteras enligt PF-handledarens anvisningar. Prestationskrav: Den studerande förväntas under den valfria praktiken ha: Uppfyllt syftet för praktiken som helhet Deltagit i informations- och utvärderingstillfällen Planerat och genomfört praktiken enligt den godkända planen Aktivt deltagit i skolans/praktikplatsens verksamhet Rapporterat praktiken enligt den ansvariga lärarens anvisningar

13 Lärandemål: Efter godkänd praktik skall studerande kunna: beskriva och analysera det verksamhetsområde som valts för den valfria praktiken Utvärdering och bedömning: Praktiken bedöms av PF-handledare i samråd med den studerandes fälthandledare. Arbetsbelastning: Information och introduktion Planering Planering av egen undervisning och/eller övrig verksamhet Deltagande i verksamheten samt medhjälp och egen undervisning/eget arbete Handledning Rapportering Deltagande i handledningsseminarier 1h 10h 20h 80h 10h 10h 4h 135 h

14 Bilaga 1 Auskultering i heterogena grupper Observationsunderlag: Inledande praktik Socialt klimat och samspel Beskriv och kommentera några av följande frågeställningar. På vilka sätt skapar läraren en positiv och trygg inlärningsmiljö? Hur beaktar läraren både gruppen och den enskilde individen? Hur fungerar arbetsron i klassen? Hur differentierar läraren undervisningen? Elevrelationer i klassen? Hur hålls motivationen uppe? Hur engagerad är läraren? Hur bemöter läraren elevreaktioner och elevsvar? *************************************************************************** Observationsunderlag: Grundläggande praktik Auskultering i klass/ specialundervisning Bilaga 2 Planera, förverkliga och utvärdera Beskriv och kommentera några av följande frågeställningar. Hur är lektionen planerad och upplagd? Hur genomförs lektionen? Hur beaktar läraren både gruppen och den enskilde eleven? Hur differentierar läraren undervisningen? Hur hålls motivationen uppe? Hur engagerad är läraren/eleverna? Hur bemöter läraren elevreaktioner och elevsvar?

15 Bilaga 3 Exempel på sekvensplan Studerande: Tid: Elev/Klass: Ämne: Övergripande mål: Stoff: Utvärdering: Lektion Innehåll/Tema Arbetssätt/Metoder Material/Hjälpmedel Utvärdering

16 Bilaga 4 Lektionsplan Lektion 1 Tid: Elev: Studerande: Mål: Vad är vårt mål med lektionen? Vad vill vi att eleven skall pröva, öva, bli intresserad av, lära sig, befästa osv Metoder: Vilka metoder och arbetssätt. Vad ska vi göra och hur? Material och hjälpmedel: Utvärdering och fortsatt planering:

Praktik inom kandidatutbildningen

Praktik inom kandidatutbildningen Speciallärarutbildningen Praktik inom kandidatutbildningen Praktikhandboken gäller de speciallärarstuderande som inlett sina studier fr.o.m. hösten 2015 eller senare. Översikt: Praktik i speciallärarutbildningen

Läs mer

Praktik i barnträdgårdslärarutbildningen. gäller från och med hösten 2008 uppdaterad 28.8.2015 (för årskurs 1 och magisterstuderande)

Praktik i barnträdgårdslärarutbildningen. gäller från och med hösten 2008 uppdaterad 28.8.2015 (för årskurs 1 och magisterstuderande) Praktik i barnträdgårdslärarutbildningen gäller från och med hösten 2008 uppdaterad 28.8.2015 (för årskurs 1 och magisterstuderande) Översikt: Praktik i barnträdgårdslärarutbildningen, 16 sp + 10 sp inom

Läs mer

Inledande praktik. v vid Vasa Övningsskola. namn

Inledande praktik. v vid Vasa Övningsskola. namn Inledande praktik vid Vasa Övningsskola v. 33-35 2009 namn ÅA i Vasa/PF Rose Heir Tel. 3247127 e-post: rose.heir@abo.fi http://www.vasa.abo.fi/users/rheir/default.htm Ämneslärarutbildningen vid Pedagogiska

Läs mer

KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG. 7.1 Principerna för stöd

KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG. 7.1 Principerna för stöd KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG 7.1 Principerna för stöd Det finns tre nivåer av stöd: allmänt, intensifierat och särskilt stöd. En elev kan få stöd på endast en nivå åt gången. Stödformer som

Läs mer

Praktik i klasslärarutbildningen

Praktik i klasslärarutbildningen Att växa till lärare Praktik i klasslärarutbildningen Översikt: Praktik i klasslärarutbildningen, 20 sp + 5 sp valfri praktik Grundstudier Ämnesstudier Ämnesstudier Fördjupade studier 1. Inledande praktik

Läs mer

Ändringar och kompletteringar av läroplanen för den grundläggande utbildningen i Jakobstad

Ändringar och kompletteringar av läroplanen för den grundläggande utbildningen i Jakobstad Ändringar och kompletteringar av läroplanen för den grundläggande utbildningen i Jakobstad 2011 FÖRESKRIFT 29.10.2010 DNR 50/011/2010 GODKÄND I BILDNINGSNÄMNDENS SVENSKA SEKTION 61/22.6.2011 INNEHÅLL 1.

Läs mer

Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012

Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012 Dokument kring Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012 110831 Lärarutbildningen vid Linköpings universitet Mål med utvecklingsplanen under INR 1 och 2 Utvecklingsplanen är ett

Läs mer

Läroplan för den undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo

Läroplan för den undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo Läroplan för den undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo Resultatenheten Svenska bildningstjänster, 6/2016 Innehåll INLÄGG... 3 1 UTGÅNGSPUNKTER FÖR DEN FÖRBEREDANDE

Läs mer

Stödmaterial för lokala VFU-handledare

Stödmaterial för lokala VFU-handledare Lärarhögskolan Sid 1 (18) Stödmaterial för lokala VFU-handledare Våren 2014 Uppdaterad 131218 Lärarhögskolan Sid 2 (18) Innehåll Inledning... 3 Om VFU... 3 Ditt ansvar som lokal VFU-handledare... 4 Utbildning

Läs mer

VFU. Välkommen till Att undervisa i åk 4-6, 6.0hp Ht 2014

VFU. Välkommen till Att undervisa i åk 4-6, 6.0hp Ht 2014 UMEÅ UNIVERSITET Lärarutbildningen Inst. för Språkstudier Kursansv: Ingalill Gustafsson 090-786 5067 ingalill.gustafsson@sprak.umu.se 2014 08 30 Studieadministratör: Johanna Palm, 090-786 6457 Kurskod:6LÄ046

Läs mer

Praktik för musikpedagoger och musiker. Tid för experiment och testning

Praktik för musikpedagoger och musiker. Tid för experiment och testning Praktik för musikpedagoger och musiker Tid för experiment och testning 10 Praktik (utdrag ur Examensstadgan) I yrkeshögskolestudierna ingår praktik, vars minimiomfattning är 30 studiepoäng. Målet för praktiken

Läs mer

Ämnesblock historia 112,5 hp

Ämnesblock historia 112,5 hp Ämneslärarutbildning 7-9 2011-12-13 Ämnesblock historia 112,5 hp för undervisning i grundskolans årskurs 7-9 Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 90 hp, utbildningsvetenskaplig

Läs mer

Bedömningsunderlag vid praktiskt prov

Bedömningsunderlag vid praktiskt prov Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen, 180 hp Bedömningsunderlag vid praktiskt prov ANSLUTNA LÄROSÄTEN OBLIGATORISK VERKSAMHET FÖRSÖKSVERKSAMHET Nationell klinisk slutexamination för

Läs mer

Utbildningsplan. Musiklärarprogrammet Inriktning gymnasieskolan. Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande:

Utbildningsplan. Musiklärarprogrammet Inriktning gymnasieskolan. Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Lärarutbildningsnämnden Utbildningsplan Musiklärarprogrammet Inriktning gymnasieskolan Programkod: Programmets benämning: LAAML Musiklärarprogrammet, inriktning gymnasieskolan Music Teacher Education Programme

Läs mer

- Presentationer av olika arbetsområden för en teolog

- Presentationer av olika arbetsområden för en teolog ARBETSLIVSPRAKTIK 580100.0 (2009-2010 Orienterande praktikum (2 sp) Career options Att ge en första kontakt med teologernas olika arbetssektorer. synpunkter på det kyrkliga arbetet så att den studerande

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATISKA VETENSKAPER

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATISKA VETENSKAPER INSTITUTIONEN FÖR MATEMATISKA VETENSKAPER L920MA Verksamhetsförlagd utbildning 2 för lärare åk 7-9 i matematik, 7,5 högskolepoäng Teaching Practice 2 for Teachers in Secondary School Year 7-9, 7.5 higher

Läs mer

Allmän studieplan för doktorsexamen i engelska

Allmän studieplan för doktorsexamen i engelska = Allmän studieplan för doktorsexamen i engelska Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 18 januari 2008. Studieplanen kompletteras med följande dokument,

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU!

För huvudmän inom skolväsendet. Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU! För huvudmän inom skolväsendet Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU! Innehåll Fortbildning för alla matematiklärare 2 Läraren

Läs mer

Plan för individinriktade insatser för elever i behov av särskilt stöd. 4.1 Arbetslagets generella individinriktade insatser

Plan för individinriktade insatser för elever i behov av särskilt stöd. 4.1 Arbetslagets generella individinriktade insatser Plan för individinriktade insatser för elever i behov av särskilt stöd Skollagen 3 kap. 3 Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling

Läs mer

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education Sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits)

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education Sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits) Högskolan i Halmstad Enheten för lärarutbildning Kursplan Dnr512-2005-1899 Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education Sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits) Kurskod: LNY Kursplanen är

Läs mer

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Science education, Intermediate level, 30 ECTS

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Science education, Intermediate level, 30 ECTS HÖGSKOLAN I HALMSTAD KURSPLAN Enheten för lärarutbildning Dnr 512-2003-4151 Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Science education, Intermediate level, 30 ECTS Kurskod: LNY Kursplanen är godkänd och

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildningsprogrammet, 270-330 högskolepoäng. Teacher Education, 270-330 Higher Educational Credits

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildningsprogrammet, 270-330 högskolepoäng. Teacher Education, 270-330 Higher Educational Credits Dnr: 346/2008-515 Lärarutbildningsnämnden UTBILDNINGSPLAN Lärarutbildningsprogrammet, 270-330 högskolepoäng Teacher Education, 270-330 Higher Educational Credits 1. Ansvarig för programmet Lärarutbildningsnämnden

Läs mer

Riktlinjer vid risk för underkännande av PTP-tjänstgöring

Riktlinjer vid risk för underkännande av PTP-tjänstgöring Riktlinjer vid risk för underkännande av PTP-tjänstgöring Beslutade av Förbundsstyrelsen i november 013 Inledning De flesta psykologer genomgår sin PTP-tjänstgöring utan större problem och är väl förberedda

Läs mer

INKLUSION I SKOLAN PARAGRAFER OCH PRAKTIK

INKLUSION I SKOLAN PARAGRAFER OCH PRAKTIK INKLUSION I SKOLAN PARAGRAFER OCH PRAKTIK Bestämmelser, tillämpningar och reformförslag Gustav Wikström Grundskolans specialundervisning är lagstadgad GrUL 17 : Elever med lindriga inlärnings- eller anpassningssvårigheter

Läs mer

Helsingborgs Sportgymnasium. Kvalitetsredovisning för läsåret 2009-2010. Ansvarig: Stefan Krisping

Helsingborgs Sportgymnasium. Kvalitetsredovisning för läsåret 2009-2010. Ansvarig: Stefan Krisping Kvalitetsredovisning för läsåret 2009-2010 Ansvarig: Stefan Krisping 1 Kvalitetsredovisning för läsåret 2009-2010 Innehållsförteckning 1 Organisation och förutsättningar... 3 2 Rutiner och underlag för

Läs mer

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Sofia Franzén Kvalitetscontroller Augusti 2015 Utbildningsförvaltningen 0911-69 60 00 www.pitea.se www.facebook.com/pitea.se Innehåll Rapportens huvudsakliga

Läs mer

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education Sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits)

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education Sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits) HÖGSKOLAN I HALMSTAD Sektionen för Lärarutbildning KURSPLAN Dnr Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education Sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits) Kurskod: LNY204 Kursplanen är godkänd

Läs mer

Bedömningsformulär för Verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Bedömningsformulär för Verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Bedömningsformulär för Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)....... Studentens namn Personnummer Kursbeteckning Antal veckor VFU.. Kommun/Partnerområde... VFU-lärare Skola/institution Skolår... HFU-lärare

Läs mer

Läroplan för den grundläggande konstundervisningen i Hantverk

Läroplan för den grundläggande konstundervisningen i Hantverk Läroplan för den grundläggande konstundervisningen i Hantverk Grundläggande konstundervisning i Korsholm grundar sig på lagen om grundläggande konstundervisning (633/1998) och förordningen om grundläggande

Läs mer

VFU-handbok FÖR YRKESLÄRARPROGRAMMET, 90 HP. Institutionen för Individ och samhälle

VFU-handbok FÖR YRKESLÄRARPROGRAMMET, 90 HP. Institutionen för Individ och samhälle 2012 09 18 VFU-handbok FÖR YRKESLÄRARPROGRAMMET, 90 HP Institutionen för Individ och samhälle 1 Innehåll Inledning... 3 Syftet med VFU... 3 Principer för organiseringen av VFU... 5 VFU-organisationen...

Läs mer

Särskilt stöd. Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor. Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium

Särskilt stöd. Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor. Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium Särskilt stöd Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium Reviderad 2014-09-23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ämnes- och kursplanering... 3 Dokumentation och

Läs mer

Praktik i barnträdgårdslärarutbildningen

Praktik i barnträdgårdslärarutbildningen Praktik i barnträdgårdslärarutbildningen gäller från och med hösten 2008 uppdaterad 29.8.2013 Översikt: Praktik i barnträdgårdslärarutbildningen, 16 sp + 10 sp inom fördjupade studier Grundstudier Grundstudier

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogik Ämnesbeskrivning

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogik Ämnesbeskrivning Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt i universietets lokala regler för utbildning på forskarnivå. I universitetets arbets-, besluts- och delegationsordningar

Läs mer

KVALITETSRAPPORT Vux lä sä ret 2014-2015 Rektor Hildä Vidmärk Enhet SFI 2015-09-08

KVALITETSRAPPORT Vux lä sä ret 2014-2015 Rektor Hildä Vidmärk Enhet SFI 2015-09-08 KVALITETSRAPPORT Vux lä sä ret 2014-2015 Rektor Hildä Vidmärk Enhet SFI 2015-09-08 REKTORS KVALITETSRAPPORT 1 FÖRBÄTTRINGAR Vilka förbättringar har genomförts under året och vilka resultat ha de gett?

Läs mer

Handlingsplan. Elevhälsan. Forsheda rektorsenhet 7-9

Handlingsplan. Elevhälsan. Forsheda rektorsenhet 7-9 Forsheda-Hånger rektorsenhet Handlingsplan Elevhälsan Forsheda rektorsenhet 7-9 Aug 2014 Innehållsförteckning Vision för elevhälsan i Värnamo kommun... 3 Skollag (2010:800) - Elevhälsa... 4 Skollag (2010:800)

Läs mer

Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen

Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen 60 högskolepoäng Utbildningsplan Dnr LiU-2014-00409 Fastställd av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2014-03-06. Ersätter

Läs mer

KOMMENTARDEL till inriktningen. Svenska som andraspråk för blivande lärare

KOMMENTARDEL till inriktningen. Svenska som andraspråk för blivande lärare = Kommentarmaterial Gäller fr.o.m. ht 07 Svenska som andraspråk för blivande lärare KOMMENTARDEL till inriktningen Svenska som andraspråk för blivande lärare 1. Förklaring av centrala begrepp Innehållet

Läs mer

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik 140917 Nulägesanalys Nolhagaskolan grundskola 13/14 Denna nulägesanalys har ringat in att utvecklingsområde läsåret 14/15 är: Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik Uppföljning

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 1 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE Skolområde 3 Junibacken och Ängens Förskolor 2014-2015 Förskolechef: Carin Hagström 2 Innehåll 1. Inledning... 3 1.1Det systematiska kvalitetsarbetet... 3 1.2 Kvalitetshjul...

Läs mer

Matematikundervisning och självförtroende i årskurs 9

Matematikundervisning och självförtroende i årskurs 9 KATARINA KJELLSTRÖM Matematikundervisning och självförtroende i årskurs 9 I förra numret av Nämnaren beskrev vi elevernas kunskaper i och attityder till matematik enligt nationella utvärderingen 2003.

Läs mer

Handbok / Steg för steg... Steg för steg. Handbok för praktik inom Steg för steg

Handbok / Steg för steg... Steg för steg. Handbok för praktik inom Steg för steg Handbok / Steg för steg... Steg för steg Handbok för praktik inom Steg för steg 1 Inledning Handboken är en del av ESF-projektet Steg för steg S10932. Projektet är treårigt och har delfinansierats av Utbildningsstyrelsen.

Läs mer

Ämneslärarprogrammet. med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education.

Ämneslärarprogrammet. med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education. Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education Omfattning: 300-330 högskolepoäng Programkod: LYAGY Nivå: Grund/Avancerad Fastställande:

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildning på heltid och distans för examen mot förskola och förskoleklass, 210 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildning på heltid och distans för examen mot förskola och förskoleklass, 210 högskolepoäng Dnr: 254/2009-515 Lärarutbildningsnämnden UTBILDNINGSPLAN Lärarutbildning på heltid och distans för examen mot förskola och förskoleklass, 210 högskolepoäng Teacher Education intended for Preschool and

Läs mer

Grundlärarprogrammet vid Linköpings universitet

Grundlärarprogrammet vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU-2016-00393 Styrelsen för utbildningsvetenskap Reviderad 2012-06-26, 2012-12-13, 2013-05-16, 2014-03-20, 2015-04-08, 2016-02-16 och 2016-04-29. Senast reviderad 2016-05-20 Utbildningsplan

Läs mer

Elever med heltäckande slöja i skolan

Elever med heltäckande slöja i skolan Juridisk vägledning Granskat juli 2012 Mer om Elever med heltäckande slöja i skolan Klädsel är något som normalt bestäms av individen själv. Utgångspunkten är att en skolhuvudman ska visa respekt för enskilda

Läs mer

Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng)

Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng) Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng) Study programme in Physiotherapy, 120 credits (180 ECTS credits) Fastställd av linjenämnden för sjukgymnastutbildning vid Karolinska

Läs mer

K V A L I T E T S G A R A N T I

K V A L I T E T S G A R A N T I K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (13) Giltig fr.o.m. 2009-01-01 Enhet: OmsorgsLyftet Utbildningar Ektorpsvägen 2 bv 131 47 Nacka I N G R E S S OmsorgsLyftet Utbildningar är ett kunskaps- och utbildningsföretag

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN för år 201 1

LOKAL ARBETSPLAN för år 201 1 LOKAL ARBETSPLAN för år 201 1 1 VISION Vuxenutbildningen är en mötesplats som främjar lärande, reflektion och utveckling utifrån de studerandes förutsättningar och behov. 2 POLICY Verksamheten vid Vuxenutbildningen

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SOCIONOMPROGRAM 210 HÖGSKOLEPOÄNG

UTBILDNINGSPLAN FÖR SOCIONOMPROGRAM 210 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN FÖR SOCIONOMPROGRAM 210 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet omfattar 210 högskolepoäng och leder till socionomexamen med generell inriktning. Terminerna 1-6 (1-180 hp) läses

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

OM 8154 Kurs 6 (Hk-10A + distans) Verksamhetsförlagda studier inom Somatisk vård 15 p

OM 8154 Kurs 6 (Hk-10A + distans) Verksamhetsförlagda studier inom Somatisk vård 15 p Sektionen för Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet OM 8154 Kurs 6 (Hk-10A + distans) Verksamhetsförlagda studier inom Somatisk vård 15 p Vårterminen 2011 Period 1 Senast reviderad 2011-01-10 Anna

Läs mer

SOMMARSKOLA 2015. Rapport. Dokumentet upprättat augusti 2015 av utvecklingsledare Anne-Marie Pejrud

SOMMARSKOLA 2015. Rapport. Dokumentet upprättat augusti 2015 av utvecklingsledare Anne-Marie Pejrud SOMMARSKOLA 2015 Rapport Dokumentet upprättat augusti 2015 av utvecklingsledare Anne-Marie Pejrud 2(5) Sommarskola 2015 Bakgrund och planering Barn- ungdomsnämnden beslutade 2015-02-18, 25, att ställa

Läs mer

Tillsynsbeslut för gymnasieskolan

Tillsynsbeslut för gymnasieskolan Beslut Skolinspektionen 2015-08-27 Göteborgs stad infoaeduc.boteborg.se Gymnasieskolenhetschef och rektorer vid Hvitfeldtska gymnasiet mikael.o.karlssonaeduc.ciotebord.se amela.filipovicaeduc.qotebord.se

Läs mer

UTVÄRDERING AV KOMPETENSHÖJNING I UTTALSPROJEKTET

UTVÄRDERING AV KOMPETENSHÖJNING I UTTALSPROJEKTET UTVÄRDERING AV KOMPETENSHÖJNING I UTTALSPROJEKTET Juni 2005 Innehåll Syfte 2 Bakgrund 1. Projektgruppen 3 2. Övriga lärare 4 Metod och Resultat 1. Projektgruppen 4 2. Övriga lärare 7 Avslutande diskussion

Läs mer

Utbildningsplan för Djursjukskötare - kandidatprogram, 180 högskolepoäng Veterinary Nursing Bachelor s Programme, 180 HEC

Utbildningsplan för Djursjukskötare - kandidatprogram, 180 högskolepoäng Veterinary Nursing Bachelor s Programme, 180 HEC Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap 1(9) Utbildningsplan för Djursjukskötare - kandidatprogram, 180 högskolepoäng Veterinary Nursing Bachelor s Programme, 180 HEC 1. Beslut Styrelsen

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Barn och utbildning Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Ferlinskolan Gun Palmqvist rektor Innehållsförteckning 1. Resultat och måluppfyllelse... 2 1.1 Kunskaper....2 1.1.1 Måluppfyllelse...2

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram 1 Förord Bestämmelserna om arbetet med särskilt stöd förändrades i vissa avseenden i samband med

Läs mer

Elever med heltäckande slöja i skolan

Elever med heltäckande slöja i skolan 1 (9) Elever med heltäckande slöja i skolan Inledning Frågan om möjligheten för en elev att bära religiös klädsel i skolan i form av heltäckande slöja (burqa eller niqab) har aktualiserats i samband med

Läs mer

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp Primary School teacher education programme 4-6 Allmänna data om programmet Programkod

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN UDDEVALLA GYMNASIESKOLA

ELEVHÄLSOPLAN UDDEVALLA GYMNASIESKOLA Rev ELEVHÄLSOPLAN FÖR UDDEVALLA GYMNASIESKOLA AGNEBERG AKADEMI SINCLAIR MARGRETEGÄRDE ÖSTRABO 1 ÖSTRABO Y POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX POSTGIRO 451 81 Uddevalla Skolgatan 2 0522-69 68 50 0522-697410

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Svenska Dyslexiföreningen Sammanställda och kommenterade av C G Lindell Uppdaterade november

Läs mer

Verksamhetsplan för Nordmalings elevhälsa 2014/2015

Verksamhetsplan för Nordmalings elevhälsa 2014/2015 Verksamhetsplan för Nordmalings elevhälsa 2014/2015 En samlad elevhälsa i Nordmalings kommun Bakgrund I och med den nya skollagen (2010:800) samlades skolhälsovården, den särskilda elevvården och de specialpedagogiska

Läs mer

Kursrapport för WEBB13: Textproduktion 1 V14 7,5 hp (31KTP1)

Kursrapport för WEBB13: Textproduktion 1 V14 7,5 hp (31KTP1) Kursrapport för WEBB13: Textproduktion 1 V14 7,5 hp (31KTP1) Kursansvariga: Charlotte von Essen Anna Vörös Lindén Medverkade på kursen gjorde även: Camilla Hentschel (handledning och rättning) Ramona Mattisson

Läs mer

Helsingfors universitet Juridiska fakulteten

Helsingfors universitet Juridiska fakulteten Godkänd vid fakultetsrådets möte 21.5.2013 Punkt 5 Bilaga A Helsingfors universitet Juridiska fakulteten Anvisning om grunder för bedömningen av behörighetsvillkoren för anställning som professor vid Juridiska

Läs mer

Handlingsplan. för elevhälsan på Mössebergsskolan. Läsåret 13/14

Handlingsplan. för elevhälsan på Mössebergsskolan. Läsåret 13/14 Handlingsplan för elevhälsan på Mössebergsskolan Läsåret 13/14 Innehållsförteckning: 1. Förhållningssätt, syfte och mål 2. Beskrivning av ansvarsområden för: klasslärare elevhälsan 3. Arbetsgång elevärende

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK3: Specialpedagogik VT 15

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK3: Specialpedagogik VT 15 Riktlinjer för VFU3 150113 Yvonne P Hildingsson, VFU ledare Förskola Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK3: Specialpedagogik VT 15 Yvonne P Hildingsson yvhi@hh.se

Läs mer

Läroplan för den gymnasieförberedande påbyggnadsutbildningen i Kyrkslätt

Läroplan för den gymnasieförberedande påbyggnadsutbildningen i Kyrkslätt 1 Läroplan för den gymnasieförberedande påbyggnadsutbildningen i Kyrkslätt Kyrkslätts gymnasium i samarbete med Winellska skolan Denna läroplan baserar sig på den gällande läroplanen i Kyrkslätts kommun

Läs mer

Muntlig kommunikation på matematiklektioner

Muntlig kommunikation på matematiklektioner LÄRARPROGRAMMET Muntlig kommunikation på matematiklektioner Enkätundersökning med lärare som undervisar i årskurs 7-9 Margareta Olsson Examensarbete 15hp Höstterminen 2008 Handledare: Maria Bjerneby Häll

Läs mer

Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht- 2012

Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht- 2012 2012 Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht- 2012 Strängnäs kommun 2012-08-06 Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht-2012 Skollag (2010:800)/ Nämndmål och Lokal arbetsplan Skollagen 1 kap 5 Utformning

Läs mer

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Tvåspråkiga fristående pedagogiska studier för

Läs mer

Riktlinjer barn- och elevhälsa i Växjö kommun

Riktlinjer barn- och elevhälsa i Växjö kommun Utbildningsförvaltningen Riktlinjer barn- och elevhälsa i Växjö kommun Vad är en riktlinje? Riktlinjen slår fast vad som gäller för Växjö kommun vid sidan av vad som följer av lagar och förordningar. Dess

Läs mer

FINSKA, MODERSMÅLSINRIKTAD A-LÄROKURS I ÅRSKURS 7 9 Läroämnets uppdrag Språk är en förutsättning för lärande och tänkande. Språket är närvarande i

FINSKA, MODERSMÅLSINRIKTAD A-LÄROKURS I ÅRSKURS 7 9 Läroämnets uppdrag Språk är en förutsättning för lärande och tänkande. Språket är närvarande i FINSKA, MODERSMÅLSINRIKTAD A-LÄROKURS I ÅRSKURS 7 9 Läroämnets uppdrag Språk är en förutsättning för lärande och tänkande. Språket är närvarande i all verksamhet i skolan och alla lärare är språklärare.

Läs mer

MinPlan, studierådgivning, och studieorientering, 2 sp

MinPlan, studierådgivning, och studieorientering, 2 sp MinPlan, studierådgivning, och studieorientering, 2 sp MinPlan ett studieplaneringsverktyg Alla studerande vid ÅA ska göra en personlig studieplan MinPlan: ett verktyg Studiechef Sanna Westerlund Studierådgivare

Läs mer

Handbok för handledare på LIA

Handbok för handledare på LIA Handbok för handledare på LIA Välkommen som handledare! Du är som handledare en mycket viktig nyckelperson för den studerande, arbetsplatsen och utbildningsanordnaren. Du är inte bara den studerandes stöd

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö högskola och Lunds universitet.

Studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö högskola och Lunds universitet. STUDIEPLAN 2008-01-++ Dnr HT 2007/479/G 11 Området för humaniora och teologi (Institution) Studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö

Läs mer

Läroplan för den grundläggande yrkesutbildningen

Läroplan för den grundläggande yrkesutbildningen Godkänd av direktionen (ersätter Läroplanens gemensamma del fr. 7.11.2011) Axxells ledningssystem är certifierat enligt standarderna ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001 Innehållsförteckning 1 Allmänt...

Läs mer

GRUNDLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS IN PRIMARY EDUCATION

GRUNDLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS IN PRIMARY EDUCATION Sida 1 av 5 GRUNDLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS IN PRIMARY EDUCATION Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är fastställd av Fakultetsnämnden 2013-05-30 och uppdateras fortlöpande,

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Dnr: 156/2004-51 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Ansvarig institution Institutionen

Läs mer

3 BARN I BEHOV AV STÖD I MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN

3 BARN I BEHOV AV STÖD I MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN KORSHOLMS KOMMUNS Innehållsförteckning 1 MÅL FÖR MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN 1.1 Stödjandet av hemmets och skolans fostrande arbete...3 1.2 Stödjandet av välbefinnandet, känslolivet och den sociala

Läs mer

BEDÖMNINGEN AV STUDIERNA

BEDÖMNINGEN AV STUDIERNA BEDÖMNINGEN AV STUDIERNA 5.1 SYFTET MED BEDÖMNINGEN Syftet med bedömningen är att leda och sporra studerandena i deras studier och utveckla deras förutsättningar att bedöma sig själva. Studerandenas inlärning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2010:541 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 12 maj 2010. Regeringen föreskriver att bilaga 2 till högskoleförordningen

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015 1 Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello läsåret 2014-2015 2 Kvalitetsrapport Pysslingens skolors kvalitetsarbete syftar till att säkerställa att varje barn och elev oavsett skola ges möjlighet

Läs mer

Institutionen för hälsa och lärande Yrkeslärarprogrammet 2015-01-05

Institutionen för hälsa och lärande Yrkeslärarprogrammet 2015-01-05 Institutionen för hälsa och lärande Yrkeslärarprogrammet 2015-01-05 Underlag för bedömning av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Kurs: Pedagogiska processer verksamhetsförlagd utbildning, PE531G, 15hp,

Läs mer

Kvalitetsredovisning vt 2011 Resursskolan. Enhet Loftebyskolan, årskurs 1-6 Grundskolan

Kvalitetsredovisning vt 2011 Resursskolan. Enhet Loftebyskolan, årskurs 1-6 Grundskolan Kvalitetsredovisning vt 2011 Resursskolan Enhet Loftebyskolan, årskurs 1-6 Grundskolan 1 1. Presentation av verksamheten Resursskolorna består av Loftebyskolan 1-6 och 6-9, Odenskolan samt Mobila Resursskolan.

Läs mer

BVGA31, Beteendevetenskaplig grundkurs, 60 högskolepoäng Introduction to Behavioural Science, 60 credits Grundnivå / First Cycle

BVGA31, Beteendevetenskaplig grundkurs, 60 högskolepoäng Introduction to Behavioural Science, 60 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten BVGA31, Beteendevetenskaplig grundkurs, 60 högskolepoäng Introduction to Behavioural Science, 60 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Kompletterande lärarutbildning 2016/2017

Kompletterande lärarutbildning 2016/2017 Kompletterande lärarutbildning 2016/2017 90 HP UPPSALA DISTANS 100%, CAMPUS 100% Komplettera och byt jobb! Funderar du på att bli lärare? Om du redan har kunskaper i ämnen som skolan undervisar i kan du

Läs mer

Geografi årskurs 7-9. Läroämnets uppdrag

Geografi årskurs 7-9. Läroämnets uppdrag Geografi årskurs 7-9 Läroämnets uppdrag Uppdraget i geografiundervisningen är att stödja eleverna att skapa sig en världsbild. Eleverna ska vägledas att följa med aktuella händelser i sin närmiljö och

Läs mer

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Matteusskolan Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 Innehåll Inledning...1

Läs mer

www.hkr.se Högskolan Kristianstad 291 88 Kristianstad Tfn 044-20 30 00 Fax 044-12 96 51

www.hkr.se Högskolan Kristianstad 291 88 Kristianstad Tfn 044-20 30 00 Fax 044-12 96 51 Sidan 1 av 6 2005-05-11 Dnr: 152/334-05 Institutionen för beteendevetenskap Kursplan, Pedagogik (1-20), 20 poäng Utbildningsområde: SA Ämneskod: PEA Engelsk titel: Education ECTS-poäng 30 Kursen ges som

Läs mer

Elevhälsoplan Alléskolan. Reviderad 2014-09-01

Elevhälsoplan Alléskolan. Reviderad 2014-09-01 Elevhälsoplan Alléskolan Reviderad 2014-09-01 1 Elevhälsoplan Reviderad 2014-09-01 Förord Alléskolan är en skola som präglas av trivsel, trygghet och allas utvecklingsmöjligheter oavsett bakgrund och förutsättningar.

Läs mer

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BILAGA DNR 08-401/179 SID 1 (7) 2008-01-30 Förslag till skolplan Skola i världsklass 1. Inledning Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap och vårt gemensamma bildningsarv

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2015/2016 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård, 40 poäng Graduate Diploma in Specialist Nursing in Psychiatric Care, 60 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård, 40 poäng Graduate Diploma in Specialist Nursing in Psychiatric Care, 60 ECTS Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Dnr 413/2006-510 UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård, 40 poäng Graduate Diploma in Specialist Nursing in Psychiatric

Läs mer

LÄRARPROGRAMMET 60 POÄNG Teacher Education Programme, 60 Points

LÄRARPROGRAMMET 60 POÄNG Teacher Education Programme, 60 Points UTBILDNINGSPLAN LÄRARPROGRAMMET 60 POÄNG Teacher Education Programme, 60 Points Utbildningsplanen är fastställd av sektionsnämnden för lärarutbildning den 2 september 2003. 1. ALLMÄNT Den som vill bli

Läs mer

Pedagogik, inriktning specialpedagogik, grundkurs, 30 högskolepoäng Education, Special Education, Basic Course, 30 Credits

Pedagogik, inriktning specialpedagogik, grundkurs, 30 högskolepoäng Education, Special Education, Basic Course, 30 Credits 1(6) Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Pedagogik, inriktning specialpedagogik, grundkurs, 30 högskolepoäng Education, Special Education, Basic Course, 30 Credits

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning UTBVET 2015/3 Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning 2011 års lärarprogram Fakulteten för utbildningsvetenskaper Förord Den verksamhetsförlagda utbildningen intar en central roll i lärarutbildningen

Läs mer

Individuella utvecklingsplaner IUP

Individuella utvecklingsplaner IUP Individuella utvecklingsplaner IUP 1 SYFTE OCH BAKGRUND Regeringen har beslutat att varje elev i grundskolan skall ha en individuell utvecklingsplan (IUP) från januari 2006. I Säffle är det beslutat att

Läs mer

Kvalitétsredovisning 07/08

Kvalitétsredovisning 07/08 Kvalitétsredovisning 07/08 Presentation av skolan: Friskolan i Kärna är en fristående skola för så 1 9 och förskoleklass. Vid starten ht 2000 hade skolan 120 elever och är nu fullt utbyggd med 220 lever.

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. IT-stöd för svagpresterande. Liljeholmens folkhögskola

PROJEKTMATERIAL. IT-stöd för svagpresterande. Liljeholmens folkhögskola PROJEKTMATERIAL Liljeholmens folkhögskola s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning KKS/Folkbildningsrådets projekt...

Läs mer

Vi ska arbeta åldershomogent i matematik till hösten och kommer då att kunna planera undervisningen utifrån resultaten på de nationella proven.

Vi ska arbeta åldershomogent i matematik till hösten och kommer då att kunna planera undervisningen utifrån resultaten på de nationella proven. ESLÖVS KOMMUN Bilaga 4 Barn och Familj 2009-09-21 UTDRAG ur inlämnade analyser av resultat nationella ämnesproven skolår 5 våren 2009 Ölyckeskolan Svenska Vi kan konstatera att resultaten i stort motsvarade

Läs mer