VFU-handbok FÖR YRKESLÄRARPROGRAMMET, 90 HP. Institutionen för Individ och samhälle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VFU-handbok FÖR YRKESLÄRARPROGRAMMET, 90 HP. Institutionen för Individ och samhälle"

Transkript

1 VFU-handbok FÖR YRKESLÄRARPROGRAMMET, 90 HP Institutionen för Individ och samhälle 1

2 Innehåll Inledning... 3 Syftet med VFU... 3 Principer för organiseringen av VFU... 5 VFU-organisationen... 6 Ansvarsbeskrivning... 6 Högskolan Väst... 6 VFU-områdets ansvar:... 7 VFU-besök... 8 Bedömning och examination av VFU... 8 Bra att veta om VFU... 8 Kontakter... 9 Bil I Kurser som programmet omfattar Bil II VFU-progression för yrkeslärarprogrammet 2

3 Inledning Handboken för den verksamhetsförlagda utbildningen vid Högskolan Väst vänder sig i första hand till studenter inom Yrkeslärarprogrammet, deras lärarutbildare i gymnasieskolans och Kom Vux yrkesprogram och de samordnare som finns i kommuner och fristående skolområden. Den kan också vara till nytta för rektorer och andra som på olika sätt möter lärarstudenter i verksamhetsförlagd utbildning. Vi vill med handbokens hjälp tydliggöra och informera om programmet med speciellt fokus på den verksamhetsförlagda utbildningen inom yrkesprogrammen. I handboken finns information om organisation, ansvar och genomförande av den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) Syftet med VFU Den verksamhetsförlagda utbildningen syftar till att möjliggöra för studenten att tillsammans med erfarna lärare utveckla en fördjupad kunskap och att den lärarstuderande dessutom ska kunna sätta in kunskapen i ett undervisnings- eller verksamhetssammanhang. Den syftar också till att studenter utvecklar sitt kunnande i att undervisa och systematisk förstå och analysera skolans verksamhet. Den verksamhetsförlagda utbildningen skall ge studenterna möjligheter att: - känna sammanhang mellan studierna och yrket samt få ett helhetsperspektiv på läraryrket - kunna knyta teoretiska kunskaper till yrkesrelaterade frågor - erfara och förstå skolans vardag - delta i och själv i ökad omfattning ansvara för olika former av pedagogiskt arbete - utveckla förmågan till samarbete genom att medverka i arbetslag och samverka med andra funktioner inom skolan. - uppnå en säker och tydlig yrkesroll. Mål För yrkeslärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som lärare i yrkesämnen i gymnasiet och vuxenutbildningen. Yrkeslärarexamen (SFS 2010:541) Yrkeslärarexamen avläggs på grundnivå och uppnås efter att studenten har fullgjort kursfordringar om 90 högskolepoäng, varav 60 högskolepoäng inom Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) och 30 högskolepoäng verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Se kurser som programmet omfattar bil I. VFU ska huvudsakligen vara förlagd till gymnasiets yrkesprogram och aktuella yrkesämnen. En mindre del av VFU förläggs om möjligt till vuxenutbildning. Kunskap och förståelse För yrkeslärarexamen ska studenten - visa sådana didaktiska och ämnesdidaktiska kunskaper som krävs för yrkesutövningen samt kännedom om vuxnas lärande - visa kännedom om vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder, samt om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen 3

4 - visa sådan kunskap om barns och ungdomars utveckling, lärande, behov och förutsättningar som krävs för yrkesutövningen - visa kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och ledarskap - visa kunskap om skolväsendets organisation, relevanta styrdokument, läroplansteori och olika pedagogisk-didaktiska perspektiv samt visa kännedom om skolväsendets historia - visa fördjupad kunskap om bedömning och betygsättning. Färdigheter och förmåga För yrkeslärarexamen ska studenten - visa fördjupad förmåga att skapa förutsättningar för alla elever att lära och utvecklas - visa förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat, för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom yrkesområdet - visa förmåga att ta till vara elevers kunskaper och erfarenheter för att stimulera varje elevs lärande och utveckling - visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera varje elevs lärande och utveckling - visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra hantera specialpedagogiska behov - visa förmåga att observera, dokumentera och analysera elevers lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål och att informera och samarbeta med elever och deras vårdnadshavare - visa förmåga att kommunicera och förankra skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna - visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av elever - visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten - visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska verksamheten, Värderingsförmåga och förhållningssätt För yrkeslärarexamen ska studenten - visa självkännedom och empatisk förmåga - visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot elever och deras vårdnadshavare - visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt barnkonventionen, samt en hållbar utveckling - visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens både i yrkesämnet och i det pedagogiska arbetet - visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten samt att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna - visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten utveckla färdigheter som är värdefulla för yrkesutövningen. 4

5 Utbildningens innehåll Yrkeslärarprogrammet 90 hp och omfattar kurser inom utbildningsvetenskaplig kärna om sammanlagt 60 högskolepoäng samt verksamhetsförlagd utbildning om sammanlagt 30 högskolepoäng. Den utbildningsvetenskapliga kärnan Den utbildningsvetenskapliga kärnan omfattar 60 högskolepoäng och innehåller områdena: läroplansteori och utbildningshistoria, lärande, undervisning och didaktik, specialpedagogik, sociala relationer och jämlikhets-, jämställdhets- och identitetsfrågor, vetenskapsteori och vetenskaplig metod, bedömning och utveckling, utvärderings-, utvecklings- och kvalitetsarbete Områdena är fördelade på sju kurser som är spridda under utbildningens gång. Parallellt med dessa kurser löper fyra VFU-kurser. Syftet är att UVK- och VFU-kurserna tillsammans ska främja progressionen i studenternas akademiska och professionella utveckling. Principer för organiseringen av VFU Den verksamhetsförlagda utbildningen inom yrkeslärarprogrammet är organiserad utifrån följande principer: Den verksamhetsförlagda utbildningen ska alltid genomföras i den verksamhet och de ämnen som studenterna utbildas för. Den verksamhetsförlagda utbildningen ska planeras så att studenten får kontinuerlig kontakt med verksamhetsfältet. På så sätt kan studenterna successivt utveckla sin professionella kompetens, och en tydlig progression kan skapas i studenternas yrkesutveckling. Det är viktigt att få ta del av den verksamhetsförlagda utbildningen tidigt i utbildningen, dels för att upptäcka om yrkesvalet är rätt, dels för att erhålla skol- och undervisningserfarenhet att utgå från i utbildningen. Studenternas första VFU-kurs påbörjas under första terminen. VFU-kurserna på yrkeslärarprogrammet ligger som 4 fristående kurser om vardera 7,5 hp. Dessa ligger parallellt med övriga kurser under hela utbildningen. Varje VFU-kurs omfattar ca 20 heldagar. Studenter som har lärartjänst i gymnasieskolan/komvux under utbildningstiden, kan om så är lämpligt genomföra VFU på sin egen arbetsplats och inom ramen för den egna tjänstgöringen. Studenterna får en behörig lärare som handledare, vilken benämns som lärarutbildare i verksamheten och förkortas LUV. I respektive VFU-kurs anges vilka mål som ska uppnås. Kriterier som studenterna bedöms mot framgår i kursplanen för respektive VFU-kurs. Det ska vara en nära och tydlig koppling mellan de högskoleförlagda och verksamhetsförlagda delarna i utbildningen (helhetssyn på utbildningen). 5

6 VFU-organisationen Högskolan Väst har i samverkan med kommunala och fristående skolområden i regionen utvecklat en organisation bestående av VFU-områden 1 med förskolor, förskoleklasser, fritidshem, grundskolor och gymnasieskolor som gegrafiskt eller på annat sätt hör samman. VFU-områdena leds av en lokal samordnare som ansvarar för att studenterna får adekvat VFU i sina områden. Högskolan Västs VFU-ledare har det övergripande ansvaret för den verksamhetsförlagda utbildningen. VFU- handläggaren på Högskolan Väst har det operativa ansvaret för studenternas VFU-placeringar i samverkan med de lokala samordnarna. Placeringen av de studerande i VFU-områden och på skolenheter sker i samarbete mellan högskolan och de lokala samordnarna. Studenterna placeras på skolor och får yrkesverksam lärare som handledare, denna lärare benämns lärarutbildare i verksamheten LUV. Ansvarsbeskrivning Högskolan Väst har tecknat överenskommelser med kommuner och fristående skolor. Innehållet i överenskommelsen syftar till att lärarstudenterna skall ges förutsättningar för en kvalitativt bra VFU ur såväl högskole- som VFU-områdesperspektiv. Utifrån överenskommelsen har nedanstående ansvarområden och arbetsfördelning fördelats. Högskolan Väst Har det övergripande ansvaret för den verksamhetsförlagda utbildningen. - högskolan erbjuder utbildningar för LUV VFU-ledaren: är yttersta samordnare och kontaktperson för områden och verksamheter - teckna överenskommelser - informera och samverka med berörda områden på en övergripande nivå - relevant information ges till områdenas samordnare - planera innehåll och progression i programmets VFU-delar - planera VFU-kurser - relevant information ges till LUV - samordna studenternas första VFU-placering - VFU-handbok och närvaroblanketter finns tillgängliga för LUV. - övergripande uppföljningar och utvärderingar av VFU VFU-handläggaren: samarbetar operativt med de lokala samordnarna - ge service och information om studenternas placeringar både inom högskolan och till VFU-områdena - det administrativa genomförandet av studenternas placeringar på VFU-områden fungerar - vara kontaktperson i praktiska och administrativa frågor kring VFU 1 För högskolan Västs del innebär VFU-område oftast en kommun. Kommun används därför synonymt med område. 6

7 Kursansvarig: - besöka sin student under den verksamhetsförlagda utbildningen - informera om syfte och mål för VFU-delarna i utbildningen och kurser - medverka vid bedömning - meddela respektive examinator om sina studenters närvaro och prestationer vid VFU och informera VFU-ledaren vid tveksamheter vid bedömning Examinator: - kursplaner och kurs-pm beskriver mål och kriterier för VFU i respektive kurs - examination av VFU i kurser - relevant information ges till studenter, LUV och mentor VFU-områdets ansvar: - ansvarar för att det finns en samordnare, med pedagogiskt och administrativt ansvar, som har till uppgift att placera studenten i VFU-områden och på skolenheter - arbetar med motivation för att positivt och frivilligt delta i arbetet med att utbilda lärare och att LUV deltar i handledarutbildning VFU-Samordnaren: - är VFU-områdets kontaktperson till lärarutbildningen - i samråd med högskolans VFU-ledare, för att studenterna får verksamhetsförlagd utbildning med kvalitativt bra innehåll och utformning. - informera rektor eller motsvarande om behov av VFU-platser i respektive område och inriktning - tillsammans med rektor eller motsvarande för att studenterna blir placerade i arbetslag med lämpliga lärarutbildare (LUV) - lämna uppgifter om studenternas placeringar till programmet (VFU-handläggaren) - delta i samverkansmöten med programmet i övergripande VFU-frågor - inventera behov av handledarutbildning i kommunen Lärarutbildaren i verksamheten, LUV: - ha kunskap om yrkeslärarutbildning och lärarprofession med inriktning mot undervisning i aktuellt yrkesprogram. - introducera lärarstudenten på arbetsplatsen och i arbetslaget - fungera som studentens kontaktperson under den verksamhetsförlagda utbildningen och låta studenten ta del av egna beprövade erfarenheter i undervisningssituationer - vara reflektionspartner för lärarstudenten samt ge feedback och stöd i form av handledning under den verksamhetsförlagda utbildningen - medverka vid bedömning av lärarstudentens insatser vid VFU Studenten - ha kunskap om de dokument som styr den verksamhetsförlagda delen av utbildningen; utbildningsplan, kursplan, VFU-handbok och kurs-pm. 7

8 - i god tid inför varje VFU-period kontakta sin LUV - LUV delges information från högskolan - genomföra uppgifter som är relaterade till respektive kurs - orientera sig för att lära känna sitt VFU-område - successivt arbeta allt mer självständigt och därmed utgöra en resurs för arbetslaget - vara kommunicerbar via den e-postadress som tillhandahålls av Högskolan Väst VFU-besök Under utbildningens gång genomförs VFU-besök, där kursansvarig dels är med studenterna i undervisningen dels deltar i ett trepartssamtal med lärarstudenten och LUV. Trepartssamtalets huvudsyfte är att diskutera studenten utveckling mot att nå examensmålen. Första besöket genomförs under senare del av första VFU-kurs alternativt tidigare del av andra VFU-kursen. Bedömning och examination av VFU Samtliga VFU-perioder i Yrkeslärarprogrammet examineras utifrån kursmål som anges för respektive VFU-kurs. Utbildningen är utformad så att en progression ska möjliggöras där kunskapsutveckling stöds av lärandemål med den framtida lärarprofessionen i fokus. Färdigheter och förmågor samt reflektion, analys och kritisk granskning av den verksamhetsförlagda utbildningen är perspektiv som särskilt beaktas. Fullföljd VFU bestyrks genom intyg Närvaro VFU (se bil III). Bedömning av studentens färdigheter och förmågor i den verksamhetsförlagda utbildningen sker genom VFU-besök med trepartsamtal samt eventuell ytterligare uppföljning. I varje VFU-kurs genomförs VFUseminarium för analys och reflektion i grupp. Studenten genomför dessutom en individuell examinerande uppgift där analys, reflektion och kritisk granskning av såväl skolverksamheten som sin egen yrkesutveckling ingår. I respektive kursplan anges lärandemålen för kursen och i respektive kurspm anges bedömningskriterierna. För respektive kurs anges i kursplanen vilka lärandemål studenten skall uppnå för godkänt betyg. Kursplanens mål är en konkretisering av VFU-progressionen (se bilaga II). Vid tvekan om studenten når målen för VFU skall LUV snarast ta kontakt med kursansvarig. Tillsammans beslutar man om en tidpunkt för samtal med student, LUV och kursansvarig. Vid underkänd VFU ombesörjer VFU-ledare i samråd med kursansvarig en ny tidpunkt (och ev. ny VFU-placering) för ytterligare en VFU-period. Bra att veta om VFU Byte av VFU-plats Byten av VFU-plats är alltid individuella och kan därför bli aktuella vid olika tidpunkter för olika studenter. Byte kan ske av pedagogiska eller personliga skäl. Pedagogiska skäl innebär att studenten byter VFU-plats för att ges möjlighet till att utvecklas och utmanas för att nå examensmålen. Personliga skäl innebär att studenten önskar byta VFU-plats av orsaker som inte har med den verksamhetsförlagda utbildningen och möjligheter att nå examensmålen att göra. 8

9 Byte av VFU-plats av pedagogiska skäl. Studenten samråder med kursansvarig och studenten kontaktar därefter rektor eller motsvarande för ett ev. byte inom området. Om rektor inte kan vara behjälplig hänvisas till samordnaren. Studenten är alltid ansvarig att kontakta sin tidigare VFU-plats och meddela varför ett byte sker. Byte av VFU-plats av personliga skäl. Studenten samråder med sin verksamhetsdidaktiker och kontaktar därefter rektor eller motsvarande för eventuellt byte inom området. Om rektor inte kan vara behjälplig hänvisas till VFU-samordnaren. Studenten är alltid ansvarig att kontakta sin tidigare VFU-plats och meddela varför ett byte sker. Om läget är känsligt kan kursansvarig eller VFU-ledaren vara behjälplig i dessa situationer. Ansökan om byte av kommun görs via webbformulär på under rubriken VFU. Försäkringar Från 1 juli 2000 finns en personskadeförsäkring hos Kammarkollegiet för studenter vid de statliga universiteten och högskolorna. Försäkringen gäller i Sverige. Den gäller under skoltid och under direkt färd mellan bostaden och den plats där skoltiden tillbringas. Med skoltid avses all tid då studenten deltar i verksamhet i skolans regi. Närvarorapportering Efter varje VFU-period har studenten ansvar för att närvaroblankett med LUVs underskrift lämnas till kursansvarig lärare eller examinator. Sekretess Alla som arbetar inom skolan har sekretess. Däremot skiljer graden. Sekretesslagen skyddar elever och deras anhörigas personliga förhållanden. Det kan vara allt från fysiska och psykiska sjukdomstillstånd till sociala och ekonomiska problem. Sekretess innebär förbud att avslöja känsliga och ömtåliga uppgifter. Den är såväl muntlig (tystnadsplikt) som skriftlig (handlingssekretess). I vissa fall måste sekretessen brytas enligt Socialtjänstlagen 71. Detta gäller om man i sin verksamhet får kännedom om att någon far illa och kan vara föremål för stöd/hjälp eller åtgärd från sociala myndigheters sida. Skyldigheten att anmäla och därigenom bryta sekretessen finns även vid fara för liv. Studenten betraktas som en i personalgruppen när det gäller sekretess. Detta är ett förtroende som måste respekteras. Vid uppföljning efter avslutad VFU, när de studerande delger varandra erfarenheter från den verksamhetsförlagda utbildningen är grundregeln att ingen i gruppen med utgångspunkt i redogörelsen ska kunna peka ut enskild person (barn, elever, förälder, personal) från skolan. Kontakter Lärarprogrammen vid Högskolan Väst leder det övergripande arbetet med den verksamhetsförlagda utbildningen. Vid frågor om VFU i Yrkeslärarprogrammet vänder du dig till någon av VFU ledarna Astrid Ottosson eller Claes-Göran Sjöö som har huvudansvaret för VFU på programmet eller till Anna Zingmark som är VFU-handläggare och arbetar operativt med VFU-placeringar av studenter. 9

10 Kursansvariga/VFU-ledare: VFU-handläggare Astrid Ottosson Claes-Göran Sjöö Anna Zingmark Bilaga I Utbildningsvetenskaplig kärna: Kurskod Kursnamn Hp Fördjupning PPL100 Perspektiv på lärande och utbildning för yrkeslärare 7,5 G1N LGV100 Läraruppdraget i gymnasiet och vuxenutbildningen 7,5 G1N DIS200 Didaktik och specialpedagogik 15 G1F UIL200 Ungdomars identitet och livsvillkor 7,5 G1F XX6101 Yrkets traditioner och kunskapspraktiker 7,5 G1F XX9764 Bedömning för lärande och betygssättning 7,5 G1F XX9413 Utvärdering och kvalitetsarbete 7,5 G1F Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Kurskod Kursnamn Hp Fördjupning VFU100 VFU i yrkeslärarprogrammet 1 7,5 G1N VFU200 VFU i yrkeslärarprogrammet 2 7,5 G1F VFU201 VFU i yrkeslärarprogrammet 3 7,5 G1F XX3762 VFU i yrkeslärarprogrammet 4 7,5 G1F 10

11 Bilaga II VFU- progression för Yrkeslärarprogrammet T1 T2 T3 T4 Utbildningsuppdraget Allmändidaktik och Yrkesdidaktik specialpedagogik Syfte med VFU: Kursen syftar till att studenten ska skaffa sig en inblick i undervisnings- och lärprocesser i gymnasiets yrkesprogram och en medvetenhet om vad som krävs i rollen som lärare. Kursen syftar vidare till att studenten på en grundläggande nivå ska använda vetenskapliga teorier för att resonera om företeelser och processer i skolan. Kursen syftar till att studenten ska utveckla sin förmåga att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet utifrån elevers olika sätt att lära och att utvecklas. Kursen syftar vidare till att studenten med hjälp av specialpedagogiskt perspektiv utvecklar undervisningen utifrån elevers olikheter och behov. Kursen syftar till att studenten självständigt ska kunna planera, genomföra, dokumentera egen undervisning utifrån yrkesdidaktiska perspektiv samt reflektera över gjorda val och alternativ. Kursen syftar även till att studenten skaffar förståelse för ungdomars livsvillkor samt förståelse för hur skola och lärare kan arbeta för att skapa positiva och bekräftande relationer. Kvalitetsarbete, bedömning och betygsättning Kursen syftar till att studenten ska visa förtrogenhet med principerna för bedömning och betygssättning. Kursen syftar vidare till att studenten med hjälp av yrkesdidaktiska kunskaper ska kunna tolka och analysera elevers kunskaper samt visa insikt om hur utvärdering och kvalitetsgranskning kan vara ett pedagogiskt verktyg och dessutom bidra till skolutveckling. 11

Ämneslärarprogram i dans kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp Teacher Education Programme in dance, Supplementary Study Programme, 90 credits

Ämneslärarprogram i dans kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp Teacher Education Programme in dance, Supplementary Study Programme, 90 credits UTBILDNINGSPLAN Fastställd: 2011-12-08 Gäller från: HT12 Ämneslärarprogram i dans kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp Teacher Education Programme in dance, Supplementary Study Programme, 90 credits

Läs mer

Handbok för Verksamhetsförlagd utbildning Lärarutbildningen Högskolan i Borås 2013-2014

Handbok för Verksamhetsförlagd utbildning Lärarutbildningen Högskolan i Borås 2013-2014 Handbok för Verksamhetsförlagd utbildning Lärarutbildningen Högskolan i Borås 2013-2014 INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK 1 Innehåll Inledning... 3 En ny lärarutbildning... 3 VFU- organisation... 5 Uppdrags-

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 3 0 0 högskolepoäng (hp)

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 3 0 0 högskolepoäng (hp) UTBILDNINGSPLAN Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 3 0 0 högskolepoäng (hp) Beslut Utbildningsplanen är reviderad och fastställd av Nämnden för utbildning och forskning (NUF)

Läs mer

Ämneslärarprogrammet. med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education.

Ämneslärarprogrammet. med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education. Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education Omfattning: 300-330 högskolepoäng Programkod: LYAGY Nivå: Grund/Avancerad Fastställande:

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN för HT GRUNDLäRARPROGRAmmET 2012 180 240 HP LäRARUTBILDNINGSNämNDEN

UTBILDNINGSPLAN för HT GRUNDLäRARPROGRAmmET 2012 180 240 HP LäRARUTBILDNINGSNämNDEN Utbildningsplan för GRUNDLärarprogrammet 180 240 hp HT 2012 Lärarutbildningsnämnden Innehållsförteckning Allmänt... 2 1. Huvudområde för utbildningen... 2 2. Allmänna mål för högskoleutbildning enligt

Läs mer

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp Primary School teacher education programme 4-6 Allmänna data om programmet Programkod

Läs mer

Utbildningsplan. Musiklärarprogrammet Inriktning gymnasieskolan. Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande:

Utbildningsplan. Musiklärarprogrammet Inriktning gymnasieskolan. Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Lärarutbildningsnämnden Utbildningsplan Musiklärarprogrammet Inriktning gymnasieskolan Programkod: Programmets benämning: LAAML Musiklärarprogrammet, inriktning gymnasieskolan Music Teacher Education Programme

Läs mer

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 Primary School teacher education, specialisation afterschool centres Allmänna data om programmet Programkod

Läs mer

GRUNDLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS IN PRIMARY EDUCATION

GRUNDLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS IN PRIMARY EDUCATION Sida 1 av 5 GRUNDLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS IN PRIMARY EDUCATION Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är fastställd av Fakultetsnämnden 2013-05-30 och uppdateras fortlöpande,

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning UTBVET 2015/3 Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning 2011 års lärarprogram Fakulteten för utbildningsvetenskaper Förord Den verksamhetsförlagda utbildningen intar en central roll i lärarutbildningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2010:541 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 12 maj 2010. Regeringen föreskriver att bilaga 2 till högskoleförordningen

Läs mer

I övrigt hänvisar vi till respektive vfu-handbok, Växjö universitet, Högskolan i Halmstad och övriga Lärarutbildningar.

I övrigt hänvisar vi till respektive vfu-handbok, Växjö universitet, Högskolan i Halmstad och övriga Lärarutbildningar. Verksamhetsförlagd utbildning ; den verksamhetsförlagda delen av utbildningen skall i ökad utsträckning utgöra en grund för de teoretiska kunskaperna i lärarutbildningen. Samtidigt måste de ämnesteoretiska

Läs mer

VFU- DEN VERKSAMHETSFÖRLAGDA UTBILDNINGEN I YRKESLÄRARPROGRAMMET 2015

VFU- DEN VERKSAMHETSFÖRLAGDA UTBILDNINGEN I YRKESLÄRARPROGRAMMET 2015 2015-08-24 Institutionen för hälsa och lärande Yrkeslärarprogrammet VFU- DEN VERKSAMHETSFÖRLAGDA UTBILDNINGEN I YRKESLÄRARPROGRAMMET 2015 INFORMATION OCH RIKTLINJER FÖR STUDENTER, VFU-HANDLEDARE OCH REKTORER

Läs mer

Stödmaterial för lokala VFU-handledare

Stödmaterial för lokala VFU-handledare Lärarhögskolan Sid 1 (18) Stödmaterial för lokala VFU-handledare Våren 2014 Uppdaterad 131218 Lärarhögskolan Sid 2 (18) Innehåll Inledning... 3 Om VFU... 3 Ditt ansvar som lokal VFU-handledare... 4 Utbildning

Läs mer

Grundlärarprogrammet vid Linköpings universitet

Grundlärarprogrammet vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU-2016-00393 Styrelsen för utbildningsvetenskap Reviderad 2012-06-26, 2012-12-13, 2013-05-16, 2014-03-20, 2015-04-08, 2016-02-16 och 2016-04-29. Senast reviderad 2016-05-20 Utbildningsplan

Läs mer

Förskollärarprogrammet, 210 högskolepoäng

Förskollärarprogrammet, 210 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 10 Programkod: GFM01 Förskollärarprogrammet, 210 högskolepoäng Early Years Education Programme, 210 credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden 2011-05-26

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildning på heltid och distans för examen mot förskola och förskoleklass, 210 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildning på heltid och distans för examen mot förskola och förskoleklass, 210 högskolepoäng Dnr: 254/2009-515 Lärarutbildningsnämnden UTBILDNINGSPLAN Lärarutbildning på heltid och distans för examen mot förskola och förskoleklass, 210 högskolepoäng Teacher Education intended for Preschool and

Läs mer

Förskollärarprogrammet, 210 högskolepoäng

Förskollärarprogrammet, 210 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 10 Programkod: GFM01, GFE01, GFV01, GFS01, GFN01, GFA01 Förskollärarprogrammet, 210 högskolepoäng Early Years Education Programme, 210 credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet

Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet 1. Identifikation och grundläggande uppgifter Antal högskolepoäng: 270/300/330 Nivå: Avancerad Programkoder: LAÄ7N, LAÄGN, LAMGY, LAM79

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

VFU-handboken Gäller från HT 2014

VFU-handboken Gäller från HT 2014 VFU-handboken Gäller från HT 2014 Vad förväntas av mig som VFU-lärare? Som VFU-lärare är du lärarutbildare i din verksamhet. Genom din yrkeserfarenhet har du kunskaper som är oumbärliga i lärarutbildningen.

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildningsprogrammet, 270-330 högskolepoäng. Teacher Education, 270-330 Higher Educational Credits

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildningsprogrammet, 270-330 högskolepoäng. Teacher Education, 270-330 Higher Educational Credits Dnr: 346/2008-515 Lärarutbildningsnämnden UTBILDNINGSPLAN Lärarutbildningsprogrammet, 270-330 högskolepoäng Teacher Education, 270-330 Higher Educational Credits 1. Ansvarig för programmet Lärarutbildningsnämnden

Läs mer

Från novis till professionell. Verksamhetsförlagd utbildning inom lärarutbildningarna VFU-HANDBOK

Från novis till professionell. Verksamhetsförlagd utbildning inom lärarutbildningarna VFU-HANDBOK VFU-HANDBOK Från novis till professionell VFU-handbok för lärarstudenter vid Ämneslärarprogrammet inriktning 7-9, gymnasieskolan & vuxenutbildning Uppdaterad juni 2016 Verksamhetsförlagd utbildning inom

Läs mer

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits UTBILDNINGSPLAN Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits 1. Identifikation 1.1. Namn och kod Ämneslärarprogram

Läs mer

Policy verksamhetsförlagd utbildning VFU i Partille

Policy verksamhetsförlagd utbildning VFU i Partille Policy verksamhetsförlagd utbildning VFU i Partille POLICY VFU I PARTILLE KORT OM LÄRARUTBILDNINGEN Lärarutbildningen är en högskoleförlagd yrkesutbildning, som innebär en gemensam examen för alla lärare.

Läs mer

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE

Läs mer

Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp

Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp Teaching Programme in Early Years Education Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer ULFÖG Grundnivå MIUN 2011/411

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SOCIONOMPROGRAM 210 HÖGSKOLEPOÄNG

UTBILDNINGSPLAN FÖR SOCIONOMPROGRAM 210 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN FÖR SOCIONOMPROGRAM 210 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet omfattar 210 högskolepoäng och leder till socionomexamen med generell inriktning. Terminerna 1-6 (1-180 hp) läses

Läs mer

Gäller från: HT 2014 Fastställd: Ändrad: Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Gäller från: HT 2014 Fastställd: Ändrad: Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik Utbildningsplan för Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Teacher Education Programme for Secondary School and Upper Secondary

Läs mer

Vad är VFU? Lärandemål. VFU-placering

Vad är VFU? Lärandemål. VFU-placering Innehåll Vad är VFU?... 3 Lärandemål... 3 VFU-placering... 3 VFU-portalen... 3 Eventuell anknytning till VFU-platsen... 3 Vikariat och VFU... 4 Belastningsregistret... 4 Sekretess och tystnadsplikt...

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2 Lokal examensbeskrivning Dnr: FS 3.1.5-1483-14 Sid 1 (7) ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION

Läs mer

DOCH är sedan den 1 januari 2014 en del av Stockholms konstnärliga högskola (SKH).

DOCH är sedan den 1 januari 2014 en del av Stockholms konstnärliga högskola (SKH). UTBILDNINGSPLAN Ämneslärarprogram i dans - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 300 hp Teacher Education Programme in Dance - in Upper Secondary Education, 300 credits Programkod: ÄMLÄR Fastställd

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU- 2012-00262 Reviderad 2012-09- 06 Sen. revid. 2014-03- 20 Utbildningsplan för Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet Bridging

Läs mer

Högskoleförordningen (1993:100) Bilaga 2

Högskoleförordningen (1993:100) Bilaga 2 Högskoleförordningen (1993:100) Bilaga 2 Lärarexamen Omfattning Lärarexamen avläggs på grundnivå eller avancerad nivå beroende på poängomfattning, krav på fördjupning i ett ämne eller inom ett ämnesområde

Läs mer

VFU-handboken Från novis till professionell för lärarstudenter antagna till Yrkeslärarutbildningen

VFU-handboken Från novis till professionell för lärarstudenter antagna till Yrkeslärarutbildningen 1 Uppdaterad augusti 2014 VFU-handboken Från novis till professionell för lärarstudenter antagna till Yrkeslärarutbildningen 2 Till studenter, VFU-handledare och kurslärare Den här handboken för den verksamhetsförlagdutbildning

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS IN SECONDARY EDUCATION/UPPER SECONDARY EDUCATION

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS IN SECONDARY EDUCATION/UPPER SECONDARY EDUCATION Sida 1 av 7 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS IN SECONDARY EDUCATION/UPPER SECONDARY EDUCATION Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är fastställd av Fakultetsnämnden 2011-05-26

Läs mer

VFU-handboken Från novis till professionell för lärarstudenter antagna vid grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6.

VFU-handboken Från novis till professionell för lärarstudenter antagna vid grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6. 1 Uppdaterad augusti 2013 VFU-handboken Från novis till professionell för lärarstudenter antagna vid grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6. 2 Till studenter, VFU-handledare och kurslärare

Läs mer

Nämnden för lärarutbildning NLU 5-05 2005-10-14. Lärarprogrammet leder till Lärarexamen, 140, 180, 200 eller 220 poäng.

Nämnden för lärarutbildning NLU 5-05 2005-10-14. Lärarprogrammet leder till Lärarexamen, 140, 180, 200 eller 220 poäng. HÖGSKOLAN I KALMAR UTBILDNINGSPLAN Lärarutbildningscentrum Lärarprogrammet Utbildningsplanen för Lärarutbildningen har antagits av Lärarutbildningsnämnden vid Högskolan i Kalmar 2000-11-27, och reviderats

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 2

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 2 Lokal examensbeskrivning Dnr: FS 3.1.5-1482-14 Sid 1 (8) ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 2 INRIKTNING:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 21 november 2013. SFS 2013:924 Utkom från trycket den 29 november 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

VFU-handboken Från novis till professionell för lärarstudenter antagna till Yrkeslärarutbildningen

VFU-handboken Från novis till professionell för lärarstudenter antagna till Yrkeslärarutbildningen 1 Uppdaterad januari 2016 VFU-handboken Från novis till professionell för lärarstudenter antagna till Yrkeslärarutbildningen 2 3 Till studenter, VFU-handledare Innehåll och kurslärare 2 Till studenter,

Läs mer

Ämnesblock historia 112,5 hp

Ämnesblock historia 112,5 hp Ämneslärarutbildning 7-9 2011-12-13 Ämnesblock historia 112,5 hp för undervisning i grundskolans årskurs 7-9 Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 90 hp, utbildningsvetenskaplig

Läs mer

VFU. Välkommen till Att undervisa i åk 4-6, 6.0hp Ht 2014

VFU. Välkommen till Att undervisa i åk 4-6, 6.0hp Ht 2014 UMEÅ UNIVERSITET Lärarutbildningen Inst. för Språkstudier Kursansv: Ingalill Gustafsson 090-786 5067 ingalill.gustafsson@sprak.umu.se 2014 08 30 Studieadministratör: Johanna Palm, 090-786 6457 Kurskod:6LÄ046

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 12 december 2013. SFS 2013:1118 Utkom från trycket den 20 december 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp 1 (8) Utbildningsplan för: Sjuksköterskeutbildning, 180 hp Nursing Programme Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer VSSKG Grundnivå 412/0000716 Högskolepoäng 180 Ansvarig avdelning

Läs mer

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits 1(7) KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits Basdata Nivå: Grund Programkod: LGKPU Fastställande:

Läs mer

VFU-guide. Förskollärarprogrammet Grundlärarprogrammen Ämneslärarprogrammen. för studenter

VFU-guide. Förskollärarprogrammet Grundlärarprogrammen Ämneslärarprogrammen. för studenter Institutionen för Individ och samhälle Avdelningen för utbildningsvetenskap och språk VFU-guide för studenter på Förskollärarprogrammet Grundlärarprogrammen Ämneslärarprogrammen Innehåll Inledning... 1

Läs mer

Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp

Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp Teaching Programme in Early Years Education Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer ULFÖG Grundnivå MIUN 2011/411

Läs mer

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Primary School teacher education programme 1-3, preschool Allmänna

Läs mer

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Primary School teacher education programme 1-3, preschool Allmänna

Läs mer

1 PÅ VÄG MOT LÄRARYRKET VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING

1 PÅ VÄG MOT LÄRARYRKET VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING 1 PÅ VÄG MOT LÄRARYRKET VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING 2 Malmö högskola, Fakulteten för lärande och samhälle, februari 2015 3 PÅ VÄG MOT LÄRARYRKET Denna skrift handlar om den verksamhetsförlagda utbildningen

Läs mer

Avtal avseende genomförande av verksamhetsförlagd utbildning för lärare (VFU).

Avtal avseende genomförande av verksamhetsförlagd utbildning för lärare (VFU). Avtal avseende genomförande av verksamhetsförlagd utbildning för lärare (VFU). Diarie nr; 1 Avsiktsförklaring Detta avtal reglerar samarbetet kring den verksamhetsförlagda utbildningen inom lärarutbildningen

Läs mer

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education Sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits)

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education Sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits) Högskolan i Halmstad Enheten för lärarutbildning Kursplan Dnr512-2005-1899 Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education Sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits) Kurskod: LNY Kursplanen är

Läs mer

Att vara handledare för lärarstudenter

Att vara handledare för lärarstudenter Att vara handledare för lärarstudenter 1 Tack! Lärarutbildningen är glad för att du är handledare och för att du vill engagera dig i lärarstudenternas utbildning. Du som handledare är kanske studentens

Läs mer

VFU-handboken Från novis till professionell för lärarstudenter antagna vid Förskollärarprogrammet.

VFU-handboken Från novis till professionell för lärarstudenter antagna vid Förskollärarprogrammet. 1 Uppdaterad februari 2013 VFU-handboken Från novis till professionell för lärarstudenter antagna vid Förskollärarprogrammet. 2 Till studenter, VFU-handledare och kurslärare Den här handboken för den verksamhetsförlagda

Läs mer

Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012

Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012 Dokument kring Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012 110831 Lärarutbildningen vid Linköpings universitet Mål med utvecklingsplanen under INR 1 och 2 Utvecklingsplanen är ett

Läs mer

Ht-15 VFU-DOKUMENTATION GRUNDLÄRARE FÖR FRITIDSHEM

Ht-15 VFU-DOKUMENTATION GRUNDLÄRARE FÖR FRITIDSHEM Ht-15 Namn: Program: VFU-DOKUMENTATION GRUNDLÄRARE FÖR FRITIDSHEM Namn: Personnummer: Telefonnummer: E-mail (studentmail): Startår: ht vt Individuell studieplan: Tilldelat VFU-område: VFU-DOKUMENTATION:

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning, VFU6, inom förskollärarutbildningen. Ht 15

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning, VFU6, inom förskollärarutbildningen. Ht 15 150831 Yvonne Hildingsson Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning, VFU6, inom förskollärarutbildningen Ht 15 Yvonne P Hildingsson VFU ansvarig Förskola 035 16 75 22 eller 0735 251836 yvhi@hh.se 1

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng Programstart: Våren 2016 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK3: Specialpedagogik VT 15

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK3: Specialpedagogik VT 15 Riktlinjer för VFU3 150113 Yvonne P Hildingsson, VFU ledare Förskola Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK3: Specialpedagogik VT 15 Yvonne P Hildingsson yvhi@hh.se

Läs mer

VFU-HANDBOK LÄRARUTBILDNINGEN VID LTU

VFU-HANDBOK LÄRARUTBILDNINGEN VID LTU VFU-HANDBOK LÄRARUTBILDNINGEN VID LTU VFU-HANDBOK Denna VFU-handbok riktar sig till lärarutbildare i verksamheten; VFU-lärare, studenter i den förnyade lärarutbildningen, universitetslärare; HFU-lärare,

Läs mer

Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 högskolepoäng Utbildningsplan

Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 högskolepoäng Utbildningsplan Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 högskolepoäng Utbildningsplan Fastställd av fakultetsstyrelsen för Hälsouniversitetet 2009-05-06 Dnr LiU2009-00557

Läs mer

Sjuksköterskeprogrammet. Study Program in Nursing. Svenska. Grundnivå

Sjuksköterskeprogrammet. Study Program in Nursing. Svenska. Grundnivå Dnr: HNT 2015/53 Fastställd 2015-02-23 Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap Utbildningsplan Sjuksköterskeprogrammet Programkod: Programmets benämning: VGSSK Sjuksköterskeprogrammet Study Program

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATISKA VETENSKAPER

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATISKA VETENSKAPER INSTITUTIONEN FÖR MATEMATISKA VETENSKAPER L920MA Verksamhetsförlagd utbildning 2 för lärare åk 7-9 i matematik, 7,5 högskolepoäng Teaching Practice 2 for Teachers in Secondary School Year 7-9, 7.5 higher

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle VFU. guiden

Verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle VFU. guiden Verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle VFU guiden Innehåll Vad är VFU? 4 När är VFU placerad i utbildningen? 4 Hur är VFU organiserad? 4 VFU placering 5 Ansvarsområden

Läs mer

För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i årskurs 7 9 ska studenten

För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i årskurs 7 9 ska studenten Utbildningsplan Kompletterande pedagogisk utbildning Bridging Teacher Education Programme 90,0 högskolepoäng Gäller för antagna till utbildningen fr o m HT17. Utbildningens mål Efterfrågan på lärare med

Läs mer

VFU-handboken Från novis till professionell för lärarstudenter antagna vid Förskollärarprogrammet.

VFU-handboken Från novis till professionell för lärarstudenter antagna vid Förskollärarprogrammet. 1 Uppdaterad augusti 2015 VFU-handboken Från novis till professionell för lärarstudenter antagna vid Förskollärarprogrammet. 2 Till studenter, VFU-handledare och kurslärare VFU-handboken för den verksamhetsförlagda

Läs mer

Kursen ingår i verksamhetsförlagd utbildning och är en obligatorisk kurs inom Ämneslärarprogrammet vid Gymnastik- och idrottshögskolan.

Kursen ingår i verksamhetsförlagd utbildning och är en obligatorisk kurs inom Ämneslärarprogrammet vid Gymnastik- och idrottshögskolan. 1 (5) VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING MED ÄMNESDIDAKTIK I, INRIKTNING GYMNASIET, 15 HÖGSKOLEPOÄNG TEACHING PRACTICE WITH DIDACTICS I, IN UPPER SECONDARY SCHOOL, 15 CREDITS Basdata Kursen ingår i verksamhetsförlagd

Läs mer

Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen

Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen 60 högskolepoäng Utbildningsplan Dnr LiU-2014-00409 Fastställd av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2014-03-06. Ersätter

Läs mer

Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng

Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Dnr 2.1.2-1233/10 Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Social Work Programme, 210 credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och

Läs mer

LÄRARPROGRAMMET 60 POÄNG Teacher Education Programme, 60 Points

LÄRARPROGRAMMET 60 POÄNG Teacher Education Programme, 60 Points UTBILDNINGSPLAN LÄRARPROGRAMMET 60 POÄNG Teacher Education Programme, 60 Points Utbildningsplanen är fastställd av sektionsnämnden för lärarutbildning den 2 september 2003. 1. ALLMÄNT Den som vill bli

Läs mer

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Science education, Intermediate level, 30 ECTS

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Science education, Intermediate level, 30 ECTS HÖGSKOLAN I HALMSTAD KURSPLAN Enheten för lärarutbildning Dnr 512-2003-4151 Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Science education, Intermediate level, 30 ECTS Kurskod: LNY Kursplanen är godkänd och

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Dnr: 156/2004-51 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Ansvarig institution Institutionen

Läs mer

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG HÄLSOAKADEMIN Utbildningsplan Dnr CF 52-99/2010 Sida 1 (6) SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Specialist Nursing Programme Paediatric Care, 60 Higher

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) RAPPORT Diarienummer: Ö 2013/70 Datum: 2013-02-28 Författare: Eva Kraepelien-Strid Beslutat av: PKH Beslutsdatum: 2013-02-28 Giltighetstid: Fr o m HT 2013 Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Hälsopedagogprogrammet

Läs mer

Utbildningsplan Socionomprogrammet, inriktning internationellt socialt arbete, 210 hp

Utbildningsplan Socionomprogrammet, inriktning internationellt socialt arbete, 210 hp HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN GRUNDNIVÅ SOCIONOMPROGRAMMET, INRIKTNING INTERNATIONELLT SOCIALT ARBETE Programkod: SGSMK Inriktningskod: INSA Fastställd av HVS-nämnden 2007-11-29 Utbildningsplan Socionomprogrammet,

Läs mer

Bedömningsformulär för Verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Bedömningsformulär för Verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Bedömningsformulär för Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)....... Studentens namn Personnummer Kursbeteckning Antal veckor VFU.. Kommun/Partnerområde... VFU-lärare Skola/institution Skolår... HFU-lärare

Läs mer

Institutionen för hälsa och lärande Yrkeslärarprogrammet 2015-01-05

Institutionen för hälsa och lärande Yrkeslärarprogrammet 2015-01-05 Institutionen för hälsa och lärande Yrkeslärarprogrammet 2015-01-05 Underlag för bedömning av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Kurs: Pedagogiska processer verksamhetsförlagd utbildning, PE531G, 15hp,

Läs mer

VFU-handboken Från novis till professionell för lärarstudenter antagna vid grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp.

VFU-handboken Från novis till professionell för lärarstudenter antagna vid grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp. 1 VFU-handboken Från novis till professionell för lärarstudenter antagna vid grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp. Uppdaterad augusti 2013 2 Till studenter, VFU-handledare

Läs mer

Förskollärarutbildningen VFU Högskolan Kristianstad

Förskollärarutbildningen VFU Högskolan Kristianstad Förskollärarutbildningen VFU Högskolan Kristianstad In Innehåll Förskollärarprogrammet vid Högskolan Kristianstad... 5 Syfte... 5 Upplägg... 6 Innehåll... 7 Återkommande VFU-uppgifter... 7 Reflekterande

Läs mer

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education Sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits)

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education Sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits) HÖGSKOLAN I HALMSTAD Sektionen för Lärarutbildning KURSPLAN Dnr Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education Sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits) Kurskod: LNY204 Kursplanen är godkänd

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning vård av äldre, 60 hp

Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning vård av äldre, 60 hp HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET - INRIKTNING MOT VÅRD AV ÄLDRE Programkod: VASVM Fastställd av HVS-nämnden 2007-02-01 Vers. 001 Utbildningsplan Specialistsjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Förskollärarutbildningen VFU Högskolan Kristianstad

Förskollärarutbildningen VFU Högskolan Kristianstad Förskollärarutbildningen VFU Högskolan Kristianstad Förskollärarprogrammet vid Högskolan Kristianstad...3 Syfte...3 Upplägg...4 Innehåll...5 Återkommande VFU-uppgifter...5 Lärandemål i förskollärarprogrammet...6

Läs mer

Beskrivning av utbildning

Beskrivning av utbildning Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Utbildningens namn Speciallärarutbildning specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet II. Antal högskolepoäng 90 hp Målgrupp

Läs mer

Utbildningsplan för sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng. Bachelor Programme in Nursing, 180 credits

Utbildningsplan för sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng. Bachelor Programme in Nursing, 180 credits Utbildningsplan för sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Bachelor Programme in Nursing, 180 credits Programkod: SSH16 Utbildningsnivå: Grundnivå Fastställd: 2015-04-22 Ikraftträdande: Höstterminen

Läs mer

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller antagning hösten 2009

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller antagning hösten 2009 Lärarutbildningen Vägledning till dina studier på lärarprogrammet Gäller antagning hösten 2009 Ändringar i detta material sker. Aktuell information finns på lärarutbildningens webbplats: www.mah.se/lut

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2015:3908 Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola belägen i Gävle kommun 2(11) Tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola har genomfört tillsyn av Gävle kommun under

Läs mer

Naturkunskap med ett didaktiskt perspektiv 2

Naturkunskap med ett didaktiskt perspektiv 2 Dnr: BIGLN2/20161 Lärarutbildningsnämnden Biologi Kursplan Naturkunskap med ett didaktiskt perspektiv 2 Kurskod: BIGLN2 Kursens benämning: Naturkunskap med ett didaktiskt perspektiv 2 Science with a didactical

Läs mer

Programhandbok Ämneslärarprogrammet Inriktning årskurs 7-9 2013/2014

Programhandbok Ämneslärarprogrammet Inriktning årskurs 7-9 2013/2014 Programhandbok Ämneslärarprogrammet Inriktning årskurs 7-9 2013/2014 Innehåll 1. Ämneslärarprogrammet innehåll och struktur 2. Ämnes- och ämnesdidaktiska studier med fältdagar 3. Ämneskombinationer 4.

Läs mer

Programmets benämning: Danspedagogprogrammet Study Programme in Dance Pedagogy

Programmets benämning: Danspedagogprogrammet Study Programme in Dance Pedagogy Dnr: HS 2014/95 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Danspedagogprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: HGDNS Föreliggande utbildningsplan är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Den verksamhetsförlagda utbildningen i ämneslärarprogrammet

Den verksamhetsförlagda utbildningen i ämneslärarprogrammet 2013-09-12 Programrådet för ämneslärarexamen inom nämnden för lärarutbildning Den verksamhetsförlagda utbildningen i ämneslärarprogrammet Syftet med detta dokument är att på ett kortfattat sätt beskriva

Läs mer

2. Allmänna mål för högskoleutbildning enligt Högskolelagen

2. Allmänna mål för högskoleutbildning enligt Högskolelagen Preliminär utbildningsplann för Grundlärarprogrammet Denna preliminära utbildningsplann för Grundlärarprogrammet vid Göteborgs universitet är fastställd av Lärarutbildningsnämnden därstädess 2011-02-22.

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle VFU. guiden

Verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle VFU. guiden Verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle VFU guiden Innehåll Vad är VFU? 4 När är VFU placerad i utbildningen? 4 Hur är VFU organiserad? 4 VFU placering 5 Ansvarsområden

Läs mer

VERKSAMHETS- FÖRLAGD UTBILDNING PÅ VÄG MOT FÖRSKOLLÄRARYRKET

VERKSAMHETS- FÖRLAGD UTBILDNING PÅ VÄG MOT FÖRSKOLLÄRARYRKET 1 VERKSAMHETS- FÖRLAGD UTBILDNING PÅ VÄG MOT FÖRSKOLLÄRARYRKET 2 Malmö högskola, Fakulteten för lärande och samhälle, maj 2015 3 FÖRSKOLLÄRARENS VIKTIGA UPPDRAG Det är ett stort ansvar att vara förskollärare.

Läs mer

Bedömningsunderlag vid praktiskt prov

Bedömningsunderlag vid praktiskt prov Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen, 180 hp Bedömningsunderlag vid praktiskt prov ANSLUTNA LÄROSÄTEN OBLIGATORISK VERKSAMHET FÖRSÖKSVERKSAMHET Nationell klinisk slutexamination för

Läs mer

Ämneslärarprogrammet 300 högskolepoäng

Ämneslärarprogrammet 300 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Avancerad nivå Ämneslärarprogrammet Programkod: LGÄYY Inriktningskod: Enma/Enre/Maen/Mare/Reen/Rema Fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2011-02-18 Ämneslärarprogrammet

Läs mer

VFU på LTU. Introduktion till LU-lärare

VFU på LTU. Introduktion till LU-lärare VFU på LTU Introduktion till LU-lärare VFU-organisation vid LTU Greta Rova Lindberg utbildningsledare för VFU Kristina Bäck VFU-handläggare på LTU, projektledare för ÖS/ÖFS Eva Kitok VFU-handläggare för

Läs mer

Socionomprogrammet Bachelor of Science in Social Work 210 Högskolepoäng

Socionomprogrammet Bachelor of Science in Social Work 210 Högskolepoäng Utbildningsplan för Socionomprogrammet Bachelor of Science in Social Work 210 Högskolepoäng Socionomprogrammet bygger på socialt arbete som vetenskap. Ämnesstudierna har genomgående forskningsanknytning

Läs mer

Att läsa till förskollärare vid Mittuniversitetet

Att läsa till förskollärare vid Mittuniversitetet Att läsa till förskollärare vid Mittuniversitetet Denna informationsskrift innehåller viktig information till Dig som ska börja studera till förskollärare. Här har vi försökt att beskriva lite kort hur

Läs mer

Policy Verksamhetsförlagd utbildning VFU

Policy Verksamhetsförlagd utbildning VFU Policy Verksamhetsförlagd utbildning VFU Barn- och ungdomsförvaltningen Karlstad kommun Vfu Verksamhetsförlagd utbildning i Karlstad kommun Riksdagen tog beslut om en ny lärarutbildning den 25 oktober

Läs mer