VFU-HANDBOK LÄRARUTBILDNINGEN VID LTU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VFU-HANDBOK LÄRARUTBILDNINGEN VID LTU"

Transkript

1 VFU-HANDBOK LÄRARUTBILDNINGEN VID LTU

2 VFU-HANDBOK Denna VFU-handbok riktar sig till lärarutbildare i verksamheten; VFU-lärare, studenter i den förnyade lärarutbildningen, universitetslärare; HFU-lärare, som ansvarar för den verksamhetsförlagda utbildningen i det allmänna utbildningsområdet (AUO) och inriktningar, till samordnare samt till skolledningar och skolförvaltningar. I handboken finns fakta och dokument som ligger till grund för genomförandet av den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Utförligare beskrivningar finns i följande dokument: Hemsida för lärarutbildningen Lärarutbildningen p här finns bl.a. utbildningsplan för lärarutbildningen och inriktningarna, struktur över olika studiegångar, examensbeskrivning mm. LTU-guiden Värt att veta under din studietid VFU-portalen på lärarutbildningens hemsida Särskilda nämnden för lärarutbildningen, SNL, har antagit denna handbok 2006-

3 INNEHÅLL BAKGRUND 4 En förnyad lärarutbildning 4 Verksamhetsförlagd utbildning 4 LÄRARUTBILDNINGEN 4 Lärarutbildningen lärarexamen 5 Utbildningsplan 5 AUO Det allmänna utbildningsområdet 5 Inriktningar 6 Förteckning över inriktningar lärarutbildningen 06/07 7 Specialiseringar 7 Professionsinriktat lärande 60 poäng PIL 60 8 Internationalisering 8 Examensarbete 8 VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING VFU 8 Innehåll och uppläggning av VFU 8 Examination och bedömning 9 VFU perioder 9 Lokal samordnare 9 VFU-lärare 9 Studentens ansvar 10 Arbetstider 10 Närvaro 10 Frånvaro 10 Vikariat 10 Brottsregisterutdrag 11 Försäkring 11 Sekretess 11 Studieavbrott/studieuppehåll 11 Tveksamhet om studentens lämplighet 11 Avrådan 12 VFU-PORTALEN 12 Studieplan/val av VFU-platser 12 Studenters e-post 13 2

4 PARTNEROMRÅDEN/PARTNERKOMMUNER 13 Placering i partnerområden/partnerkommuner 13 Byte av skola inom partnerområdet/kommunen 13 Byte av partnerområde 14 Partnerområdets dag 14 BLANKETTER 14 Resebidrag 14 Dubbelt boende 14 Ansökan om byte av partnerområde/partnerkommun 14 Särskilda skäl 14 AVTAL 14 Samverkansavtal 14 KOMPETENSUTVECKLING GENOM VFU 14 VFU-kontaktpersoner 14 Samordnarträffar 15 Inriktningsträffar 15 Handledarutbildning 15 FÖRKORTNINGAR 15 3

5 BAKGRUND En förnyad lärarutbildning Lärarutbildningens uppdrag är att ge blivande lärare sådana kunskaper och färdigheter som gör det möjligt för dem att genomföra samhällsuppdraget, att uppnå målen för förskola, skola och vuxenutbildning. Lärarutbildningens mål är att studenter utvecklas till professionella lärare och under sin lärarutbildning påbörjar ett livslångt lärande inom yrket ( Prop :135). Lärarutbildningen är således en högskoleutbildning och en yrkesutbildning samtidigt. Lärarutbildningen skall vila på vetenskaplig grund och den skall förbereda studenterna för kommande yrkesutövning och forskning. Förutom målen i examensbeskrivningen skall studenten för att få lärarexamen ha en samlad kompetens så att han eller hon kan förverkliga förskolans, förskoleklassens, skolans, fritidshemmens och vuxenutbildningens mål och riktlinjer samt medverka i utvecklingen av respektive verksamhet enligt gällande styrdokument ( Prop 1999/2000:135). Den verksamhetsförlagda utbildningen skall utveckla studentens samarbetsförmåga både i arbetslag och tillsammans med barn och elever och bidra till att studenterna i hög grad relaterar ämneskunskaperna till lärprocesser och urval av stoff. Verksamhetsförlagd utbildning I och med att en ny lärarutbildning genomfördes hösten 2001 ersattes begreppet praktik med ett nytt begrepp; verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Med detta menas att det i utbildningen skall finnas möjlighet att undersöka, analysera, diskutera och pröva olika yrkesrelaterade problem och företeelser, såväl från det ämnesteoretiska fältet som från yrkespraxis. Den verksamhetsförlagda delen, VFU, utgör en viktig del av lärarutbildningen i vilken praktik och teori knyts samman och den skall ge studenten möjlighet att få egna erfarenheter av och ansvar för eget pedagogiskt arbete/undervisning. Den verksamhetsförlagda utbildningen utgör en hel kurs eller delar av kurser. Innehållet i VFU och de verksamheter studenterna skall delta i bestäms på så vis av de kurser som VFU ingår i. I varje kurs, och även inom den verksamhetsförlagda delen måste de yrkesrelaterade frågeställningarna tydliggöras som fördjupar innehållet i kurser och därigenom bidrar till kursens relevans i förhållande till examensmålen. Den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs inom ett så kallat partnerområde/ partnerskola som studenten knyts till under stora delar av sin utbildning. Propositionen för den nya lärarutbildningen framhåller t ex följande: Lärare förväntas ha både teoretiska och praktiska kunskaper och därför behövs en växelverkan i lärarutbildningen mellan dessa inslag. Denna växelverkan kan nås genom att utbildningens teoristudier tar sin utgångspunkt i den beprövade erfarenheten samtidigt som den verksamhetsförlagda utbildningen förankras i teori och forskning. Därför anser regeringen att det är av stor vikt att delar av utbildningen är verksamhetsförlagd. (Prop. 1999/2000:135, s 17.) LÄRARUTBILDNINGEN Lärarutbildningen lärarexamen Lärarexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 120, 140, 160, 180, 200 eller 220 poäng. Utbildningen skall omfatta följande tre integrerade utbildningsområden: ett allmänt utbildningsområde om 60 poäng, ett utbildningsområde med en eller flera inriktningar om minst 40 poäng mot ämne eller ämnesområde och ett utbildningsområde med en specialisering om minst 20 poäng. I ämnet musik kan lärarexamen med ett ämne om minst 180 poäng tas ut med kursfodringar omfattande en fördjupad inriktning om minst 60/80 poäng 4

6 samt en fördjupning och eller breddning i ämnet om minst 40/60 poäng. Inom det allmänna utbildningsområdet skall de tvärvetenskapliga ämnesstudierna omfatta minst 30 poäng. För att få lärarexamen med inriktning mot undervisning i förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare år skall studenten ha fördjupad kunskap i läs- och skrivinlärning och i grundläggande matematikinlärning grundskolans senare år och i gymnasieskolan skall studenten ha fördjupad kunskap i att analysera och bedöma elevers kunskapsutveckling samt ha god kunskap i betygssättning. Lärarexamen kan också uppnås efter uppnådda kursfordringar i Professionsinriktat lärande 60 poäng om krav på lärarexamen rörande ämnesstudier är uppfyllda. Utbildningsplan för lärarutbildningen finns på nätet: Lärarprogrammets uppläggning vid Luleå tekniska universitet Lärarprogrammet består av tre delar, ett allmänt utbildningsområde, AUO, omfattande 60 poäng, fördelade på tre block om 20 poäng vardera, inriktningar om minst 40 poäng och specialiseringar om minst 20 poäng. VFU skall ingå i det allmänna utbildningsområdet med minst 10 poäng och i inriktningar med minst 10 poäng. VFU kan ingå i specialiseringarna. AUO Det allmänna utbildningsområdet Det allmänna utbildningsområdet består av tre block innehållande kurser som relaterar såväl till centrala kunskapsområden för läraryrket som tvärvetenskapliga ämnesstudier. AUO1 (1-20 p) Gäller för antagna ht 06 I AUO1 ingår fyra delkurser. I den andra kursen (LUA 106) ingår 2p VFU. De två första kurserna är obligatoriska och tillhör det centrala kunskapsområdet för läraryrket där fokus ligger på lärarens ledarskap och att leda lärande. De två senare kurserna räknas som tvärvetenskapliga ämneskurser varav den första är obligatorisk och behandlar miljöer för lärande. Den andra kursen är valbar och studenten kan välja mellan fyra olika kurser. Centrala kunskapsområdet CK obligatoriska Lärarens ledarskap 1 lärarens uppdrag (LUA 105) Lärarens ledarskap 1 alla elevers lärande. VFU 2 p ingår i denna kurs (LUA 106) Tvärvetenskapliga kurser Miljöer för lärande, obligatorisk Språk, estetik och lärande, valbar Matematik, form och lärande, valbar Liv, hälsa och lärande, valbar 5

7 Matematik och musik, valbar AUO2 (21-40 p) Gäller för antagna ht 06 AUO2 består av fyra delkurser. De två första tillhör det centrala kunskapsområdet och är obligatoriska och är en fördjupning av lärarens ledarskap. De två andra kurserna är tvärvetenskapliga och innebär en fördjupning av de tvärvetenskapliga ämnesstudierna i AUO1 genom att fokusera ett tvärvetenskapligt arbetssätt. I de tvärvetenskapliga kurserna ingår 3p VFU. Centrala kunskapsområdet CK obligatoriska Lärarens ledarskap 2 leda lärande och kommunikativ kompetens Lärarens ledarskap 2 alla elevers lärande Tvärvetenskapliga kurser Lärande för hållbar utveckling, obligatorisk. VFU 1 p ingår i denna kurs. Hållbar utveckling i pedagogisk verksamhet, valbar. VFU 2 p ingår i denna kurs. Idéhistoria och samhälle, valbar. VFU 2 p ingår i denna kurs. Teknik, estetik och genus, valbar VFU 2 p ingår i denna kurs. The Global School ett internationaliseringsprojekt, valbar. VFU 2 p ingår i denna kurs AUO3 (41-40 p) Består av två kurser. VFU 5 p ingår i den första kursen som tillhör det centrala kunskapsområdet. Kursen är en fördjupning av lärarens ledarskap i förhållande till AUO1 och AUO 2. Examensarbete på 10 poäng ingår i den tvärvetenskapliga kursen. Centrala kunskapsområdet CK Lärarens ledarskap 3 att leda lärande. VFU 5 p ingår i denna kurs Tvärvetenskaplig kurs Examensarbete Inriktningar En inriktning omfattar 40, 60 eller 80 poäng och innehåller minst 10 poäng verksamhetsförlagd utbildning och minst 5 poäng ämnesdidaktik. Ämnesdidaktikens syfte och innehåll skall tydligt framgå i kursplan. Studenten skall välja en eller två inriktningar beroende på vad han/hon vill undervisa i och vilken åldersgrupp han/hon vill arbeta med. Det finns flera möjligheter att välja och kombinera inriktningar. För verksamhet i gymnasieskolans yrkesämnen fordras en för yrkesområdet relevant högskoleutbildning om minst 60 poäng samt omfattande relevant yrkeserfarenhet. 6

8 Förteckning över inriktningar lärarutbildningen 06/07: Inriktningar för verksamhet i förskola, förskoleklass Barn, lek och lärande 60 Dans (ges vid Musikhögskolan Piteå) 40/60 Människa och natur för tidigare år 40 Inriktningar för verksamhet i fritidshem, fritidsverksamhet Barns och ungdomars fritid 40 Dans 40/60 Inriktningar för verksamhet i grundskolans tidigare år Barn, lek och lärande 60 Idrott och hälsa med friluftsprofil 60 Dans (ges vid Musikhögskolan Piteå) 40/60 Samhällsorienterande ämnen 40 Matematik för grundskolans tidigare år 40 Svenska för grundskolans tidigare år 40 Människa och natur för tidigare år 40 Inriktningar för verksamhet i grundskolans senare år Musik (ges vid Musikhögskolan Piteå) 60/80 Dans (ges vid Musikhögskolan Piteå) 40/60 Idrott och hälsa med friluftsprofil 60 Matematik 40/60 Svenska 60 Engelska 40 Samhällsorienterande ämnen 60 Naturorienterande ämnen 80 Inriktningar för verksamhet i gymnasieskolan Dans (ges vid Musikhögskolan Piteå) 60 Musik (ges vid Musikhögskolan Piteå) 60/80 Idrott och hälsa med friluftsprofil 60 Matematik 60 Svenska 80 Engelska 60 Naturkunskap 80 Specialiseringar En specialisering omfattar 20 p och skall vara relevant för avsedd lärarexamen eller valt verksamhetsområde. Specialiseringar omfattande poäng erbjuds varje termin för olika inriktningar och ålderskategorier. En specialisering kan vara allmänt breddande, ge ett annat perspektiv eller utgöras av fördjupande studier inom inriktningarna. 7

9 Ytterligare information, allmänt om specialiseringar och aktuella specialiseringar, finns utlagd på Professionsinriktat lärande 60 poäng PIL 60 PIL 60 är en lärarutbildning för studenter som redan har akademiska studier i motsvarande inriktningar och specialiseringar eller har rätt kompetens för att bli lärare i gymnasieskolans yrkesämnen. Utbildningen ges på distans med fysiska träffar efter vart femte poäng i Luleå. VFU ingår om totalt 13 poäng i termin 1-3 och är anknuten till kursernas centrala innehåll. Studierna består av tre block om 20 p och leder till en lärarexamen i grundskolans senare år och/eller i gymnasieskolan. Internationalisering En specialisering kan utgöras av utlandsförlagda studier där studenterna har möjlighet att läsa vid ett utländskt universitet eller motsvarande högre utbildning under en termin. Även hela eller delar av inriktningar kan studeras vid utländskt universitet eller motsvarande högre utbildning. Den verksamhetsförlagda utbildningen i vissa kurser kan också förläggas utomlands. I VFUportalen, Information student, finns ytterligare information om VFU utomlands: Examensarbete Kursen för examensarbete ligger i AUO3. Examensarbetet skall ha en stark yrkesanknuten prägel och utförs av två studenter tillsammans men kan även bedrivas som ett enskilt arbete. Examensarbetet är på C-nivå och skrivs i ämnet lärande. Arbetet skall ha en tydlig tvärvetenskaplig karaktär, där utgångspunkt tas i tidigare studier i inriktning, specialisering och/eller allmänt utbildningsområde. Examensarbetet utförs som en empirisk studie i skola, förskola eller fritidsverksamhet. Omfattningen av arbetet är 10 veckor, där en vecka används för redovisning av arbetena under en studentledd vetenskaplig konferens. Arbetet handleds av två handledare med relevant ämneskompetens för varje examensarbete. Ytterligare information om examensarbete finns i: VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING - VFU Innehåll och uppläggning av VFU I det allmänna utbildningsområdet äger den verksamhetsförlagda delen (VFU) rum i förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, särskola, gymnasieskola eller komvux. Den verksamhetsförlagda utbildningen i inriktningarna genomförs i skolväsendet eller fritidsverksamhet men kan också, i någon omfattning, genomföras i myndigheter, organisationer eller företag. I kursplanerna för de kurser som innehåller VFU skall syfte och innehåll med den verksamhetsförlagda utbildningen framgå. 8

10 Student som blir underkänd i den verksamhetsförlagda delen av utbildningen kan göra om den högst en gång per kurs eller moment. Examination och bedömning av studenternas VFU VFU-perioderna är integrerade delar av kurser i det allmänna utbildningsområdet (AUO) och i inriktningarna. VFU-läraren lämnar ett underlag som ligger till grund för bedömning av kurs med VFU. Universitetet ansvarar för examination av VFU. VFU-perioder I VFU-portalen finns VFU-schemat som anger när VFU ligger i de olika kurserna. Adress: HFU-lärarna skall meddela kommande termins VFU-perioder till VFU-samordnaren LTU. Detta skall ske senast 1 oktober och 1 mars. Lokal samordnare är partnerområdets kontaktperson med universitetet ansvarar för placeringen av studenter inom partnerområdet ansvarar för att ersättningsplatser finns tillgängliga inventerar behovet av handledarutbildning och kompetensutveckling av VFU-lärare ansvarar för information till studenter och partnerområdets VFU-lärare ansvarar för partnerområdets dag deltar i samordnarmöten ansvarar för möten tillsammans med VFU-lärare och universitetets VFUkontaktpersoner VFU-lärare: VFU-lärare skall ha relevant utbildning för uppdraget. Därutöver skall VFU-lärare: ha kunskap om lärarutbildningen samverka med övriga VFU-lärare inom arbetsgruppen/lärarlaget delta i fortbildning som anordnas av universitetet fungera som studentens kontaktperson under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen ansvara för handledning, bedömning och utvärdering av studentens arbete under VFUperioden ansvara för att i god tid informera HFU-läraren om tveksamhet för godkännande av studenten föreligger initiera problemområden för studentens examensarbete informera studenten om verksamhetens struktur och pedagogiska profil introducera studenten i utbildningsområdet 9

11 informera barn/ungdomar/elever/personal och föräldrar om den verksamhetsförlagda delen av utbildningen sända per vanlig post bedömningsformuläret till ansvarig HFU-lärare senast en vecka efter avslutad VFU Studenten ansvarar för att: minst en vecka före varje VFU-period kontakta sin VFU-lärare (lärare i verksamhetsförlagd utbildning) samtala om och planera VFU-perioden utifrån aktuellt ifyllt planeringsunderlag överlämna ifyllt planeringsunderlag för VFU:n till VFU-läraren genomföra VFU:n på heltid där exempelvis planering, undervisning, utvärdering, arbetslagsträffar, konferenser, kompetensutvecklingsdagar och temadagar kan ingå fullfölja VFU:n i enlighet med kursplaner/studiehandledning anmäla eventuell frånvaro till VFU-läraren aktivt delta vid utvärdering av sin egen och VFU-lärarens insatser vid avbruten VFU meddela detta till VFU-läraren, centrala samordnaren och HFUläraren Arbetstider VFU är heltidsstudier vilket innebär en skyldighet för studenten att följa VFU-lärarens samlade arbetsdag och skall återspegla helheten i verksamheten. Information om kursuppgifter/föreläsningar under VFU-perioden skall anslås i VFU-portalen. Närvaro För att kunna bedöma studentens VFU krävs obligatorisk närvaro av studenten under varje VFU-period. Frånvaro Frånvaro skall kompletteras i samråd mellan student, VFU-lärare och HFU-lärare. Om frånvaron under kortare VFU-perioder (dvs. kortare än fem veckor) överstiger fem dagar skall den verksamhetsförlagda utbildningen göras om i sin helhet. Då VFU-läraren är frånvarande på grund av sjukdom eller annan anledning skall ersättare för VFU-läraren ordnas av partnerområdets lokala samordnare. Vikariat Då studenter är på verksamhetsförlagd utbildning bör de inte användas som vikarier. Om detta skulle bli aktuellt skall rektorn kontakta ansvarig HFU-lärare eller centrala samordnaren för klarläggande av arbetsförhållandena vad gäller ansvar, försäkringsfrågor etc. Vikariat betraktas inte som handledd utbildning. Ifall student vikarierar under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen måste verksamhetsförlagda tiden tas igen. 10

12 Brottsregisterutdrag Student som är på VFU omfattas inte av lagen om registerkontroll. Det ligger på arbetsgivarens ansvar att vid anställning exempelvis vid vikariat efterfråga brottsregisterutdrag. Försäkring Under verksamhetsförlagd utbildning är studenterna försäkrade i enlighet med högskoleförordningen och försäkringen är tecknad hos Kammarkollegiet av Centrala studiestödsnämnden. Försäkringen gäller inte om studenter vikarierar under VFU:n. I LTUguiden Värt att veta under din studietid står mer att läsa om försäkringen. Sekretess Studenter på VFU har tystnadsplikt. Sekretess innebär ett förbud att röja uppgifter och är en inskränkning i den svenska offentlighetsprincipen. De känsliga uppgifter som skolpersonal tar del av i sitt elevvårdande skyddas av bestämmelserna i sekretesslagen (SekrL). Studenterna får i början av utbildningen information om bestämmelserna i sekretesslagen. Under VFU:n kan kommunen begära att studenten skall underteckna en sekretessförbindelse. Studieavbrott/studieuppehåll Avbrott/uppehåll i studierna skall anmälas till studievägledaren på det program eller arena där studenten är registrerad. Blankett finns på hemsidan, klicka på Snabblänkar. Avbrottet räknas från den dag anmälan diarieförts. Om avbrott sker under VFU skall även partnerområdets samordnare och universitetets VFUsamordnare samt HFU-lärare informeras om detta. Mer om studieavbrott/studieuppehåll finns att läsa i skriften LTU-guiden Värt att veta under din studietid. Tveksamhet om studentens lämplighet Om VFU-läraren är tveksam är VFU-läraren skyldig att genast ta kontakt med HFU-läraren. Tillsammans beslutar man om tidpunkt för samtal mellan student, VFU-lärare och HFU-lärare. Vid denna konferens kan följande moment fungera som stöd i arbetet: att studenten först ges tillfälle att ge sina synpunkter att VFU-läraren därefter ges tillfälle att ge sina synpunkter att HFU-läraren är öppen, försöker lyssna och stödja såväl VFU-läraren som studenten att ett gemensamt förslag utarbetas till hur studenten blir mer aktiv/utvecklas att VFU-läraren och studenten kontinuerligt utvärderar den senares insatser 11

13 att HFU-läraren har kontakt med VFU-läraren och studenten för att kunna följa studentens utveckling att vid behov besluta om ny tid för konferens mellan studenten, VFU-läraren och HFU-läraren för att utvärdera tillsammans om önskad utveckling skett att HFU-läraren vid behov gör ett besök i verksamheten för att få ytterligare underlag för bedömning av studentens insatser att studenten, VFU-läraren och HFU-läraren tillsammans diskuterar yrkesvalet för att utifrån den nya analysen bestämma om studenten skall godkännas eller underkännas. Avrådan Studentens utveckling under studietiden skall följas fortlöpande. Uppstår tveksamhet om studentens möjligheter att med godkänt resultat fullfölja utbildningen kan ett avrådanssamtal ske. Handläggning vid samtal om avrådan av student: Efter att kursledare/examinator blivit informerad om att det finns tveksamheter kring studentens möjlighet att klara kursens krav eller i övrigt är betänksam om studentens lämplighet att utöva läraryrket skall ett möte mellan berörda parter (student, lärare i VFU, examinator) äga rum till vilket kursledare/examinator är sammankallande. Den skriftliga bedömning som gjorts i kursen ligger som grund för samtalet och är ett viktigt underlag vid den fortsatta handläggningen av ärendet. Kursledare/examinator har samtal med institutionens utbildningsledare eller den som institutionen utsett och ev. studievägledare för beslut om fortsatt handläggning. Examinator kallar studenten till ytterligare ett möte. Vid detta tillfälle beslutas om avrådan eller om annan åtgärd skall vidtas. Till detta möte skall även ansvarig utbildningsledare eller den som institutionen utsett kallas. Beslut skall sammanfattas skriftligt och undertecknas av båda parter. Uppföljande möte rekommenderas. VFU-PORTALEN Studieplan/val av vfu-platser Från och med Ht -06 kommer VFU-portalen att tas i bruk. VFU-portalen består av två delar, en för studieplanering och en för val av VFU-platser. Studieplanerna upprättas av studenterna i termin 1och bör fyllas i för hela utbildningstiden. I VFU-delen väljer studenterna själva sina VFU-platser. Studieplansdelen är öppen två gånger om året i samband med val i Lantwebben och förändringar kan göras vid dessa två tillfällen. VFU-portalen är öppen för studenternas val av VFU-platser under begränsad tid. Information om öppettider anges inför varje termin i portalen. Vid första tillfället då studenterna loggar in i VFU-portalen måste ett kontrakt tecknas. Användarnamnet och lösenordet är desamma som för studentportalen. 12

14 I VFU-portalen finns presentationer av mottagande skolor i partnerområden/ partnerkommuner, information om VFU i AUO och inriktningar, HFU-lärares handledarbrev, kursplaner, bedömningsformulär och VFU-uppgifter. Manualer för studenter, lokalredaktörer och VFU-lärare finns att ladda ned. Adress: Informationsmaterialet kommer inte att sändas per post till VFU-lärarna. VFU-lärare ansvarar själva för att hämta informationsmaterialet (handledarbrev, kursplan, bedömningsformulär) från VFU-portalen. Adress: Studenters e-post Alla mailkontakter med studenterna går via tilldelad postadress som studenterna får av Helpdesk i början av studierna. PARTNEROMRÅDEN/PARTNERKOMMUN Placering i partnerområde/partnerkommun Den verksamhetsförlagda utbildningen är förlagd till ett partnerområde som kan bestå av en kommun eller en kommuns rektorsområde. Studenterna placeras i ett partnerområde och är placerade i detta område under större delen av studietiden förslagsvis i allmänna utbildningsområdets första och andra block samt i minst en inriktning. Studenterna har möjlighet att välja mellan 3 partnerområden/partnerskolor och anger sina val i prioriteringsordning. En slumpgenerator placerar studenterna i ett partnerområde utifrån gjorda val. Information om placeringen sändes via e-post. Student som åberopar särskilda skäl för VFU-placering lämnar skriftlig ansökan Särskilda skäl till VFU-samordnaren som placerar studenten manuellt. Blankett finns i VFU-portalen. Studenterna kan i övrigt inte själva påverka placeringen och får inte själva ordna plats. Placeringsriktlinjer finns i VFU-portalen: Byte av skola inom partnerområdet/kommunen Efter att studenten placerats i partnerområde är det partnerområdets lokala samordnare som ansvarar för byten av förskolor/skolor/ inom partnerområdet. Studenten skall i första hand vända sig till partnerområdets samordnare och i andra hand universitetets VFUsamordnare. Om partnerområdets samordnare finner att ämneskombinationer/årskurser inte kan erbjudas inom det egna partnerområdet skall ett annat partnerområde vidtalas av universitetets VFUsamordnare. Det blir i så fall en temporär placering för studenten som återgår till tidigare partnerområde vid nästa VFU. 13

15 Byte av partnerområde Om synnerliga skäl föreligger kan byte av partnerområde ske vid terminsskifte efter skriftlig ansökan till VFU-sekretariatet. Blanketten Byte av partnerområde finns att ladda ned från nätet under adress: Blanketten skall ha inkommit senast 1 juni respektive 1 december. Information till partnerområdet sker vid terminsstart. Partnerområdets dag Varje hösttermin anordnar den lokala samordnaren partnerområdets/partnerkommunens dag för nya studenter som placeras i området/kommunen. Varje område planerar själva uppläggningen av mottagandet. Rektorer, samordnare och VFU-lärare deltar tillsammans med studenterna och introducerar dem i området. BLANKETTER Resebidrag Dubbelt boende Ansökan om byte av partnerområde/partnerkommun Särskilda skäl Då studenter har verksamhetsförlagd utbildning kan resebidrag utgå. Information om detta finns i VFU-portalen, Blanketter & Dokument. Blanketter för ansökan om resebidrag, dubbelt boende vid VFU, ansökan om byte av partnerområde/partnerkommun samt uppgivande av särskilda skäl för VFU-placering finns i VFU-portalen, Blanketter & dokument. AVTAL Samverkansavtal Samarbetet mellan verksamheterna ute i kommunerna regleras via avtal. Samverkansavtal har slutits mellan Luleå tekniska universitet och kommunerna i Norrbottens län och Skellefteå kommun i Västerbottens län. I avtalet regleras universitetets och kommunens åtagande samt ekonomisk uppgörelse. Avtalet finns på nätet, adress: KOMPETENSUTVECKLING GENOM VFU Vfu-Kontaktpersoner Universitetet har utsett VFU-kontaktpersoner som ansvarar för regelbundna möten med samordnare/vfu-lärare i tilldelat partnerområde. Uppdraget som VFU-kontaktperson innebär: 14

16 Att vara kontinuerlig kontaktperson för partnerområdet vad gäller samarbetet mellan universitet och partnerområde särskilt med anknytning till utveckling av den verksamhetsförlagda utbildningen. Uppdraget omfattar övergripande VFU-frågor. Frågor som rör enskilda studenter handhas av examinator för aktuell kurs som VFU:n ingår i. Att ge information om lärarutbildningen till all lärarpersonal. Att ge introduktionsutbildning om uppdraget som lärarutbildare på partnerområdet. Att hålla kontakt med partnerområdesansvarig. Att hålla sig informerad och uppdaterad om det lokala utvecklingsarbete som bedrivs i partnerområdet. Samordnarträffar Samordnarträffar anordnas vid minst ett tillfälle per termin. Vid dessa möten diskuteras frågor med anknytning till VFU. Inriktningsträffar Lärarutbildare inbjudes till inriktningsträffar av kursansvariga som informerar om inriktningens mål och VFU-innehåll. Handledarutbildning Handledarutbildning för lärarutbildare finns som kursutbud omfattande 5 p varav 2 p är ämnesdidaktik. Förkortningar VFU-lärare (tidigare LUV:are) Lärare i verksamhetsförlagd utbildning HFU-lärare (tidigare kursledare, examinator) Lärare i högskoleförlagd utbildning AUO Det allmänna utbildningsområdet CK Centrala kunskapsområden skall ingå med minst 30 poäng inom AUO-blocket. LUA Kurskoder inom det allmänna utbildningsområdet. LUI Kurskoder för inriktningar 15

17 LUS Kurskoder för specialiseringar PIL 60 Professionsinriktat lärande KSP Kurskoder för kurser som ges av Institutionen för Språk och kultur IES Kurskoder för kurser som ges av Institutionen för Ekonomi och Samhällsvetenskap KGL Kurskoder för kurser som ges av Institutionen för kemi och geovetenskap MAM Kurskoder för kurser som ges av Institutionen för matematik Musikhögskolans kurser MDA dans MUA musikteori MUJ jazz/rock MUK klassisk MUS samlingskurser i musik MUP pedagogikkurser 16

Stödmaterial för lokala VFU-handledare

Stödmaterial för lokala VFU-handledare Lärarhögskolan Sid 1 (18) Stödmaterial för lokala VFU-handledare Våren 2014 Uppdaterad 131218 Lärarhögskolan Sid 2 (18) Innehåll Inledning... 3 Om VFU... 3 Ditt ansvar som lokal VFU-handledare... 4 Utbildning

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning UTBVET 2015/3 Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning 2011 års lärarprogram Fakulteten för utbildningsvetenskaper Förord Den verksamhetsförlagda utbildningen intar en central roll i lärarutbildningen

Läs mer

VFU på LTU. Introduktion till LU-lärare

VFU på LTU. Introduktion till LU-lärare VFU på LTU Introduktion till LU-lärare VFU-organisation vid LTU Greta Rova Lindberg utbildningsledare för VFU Kristina Bäck VFU-handläggare på LTU, projektledare för ÖS/ÖFS Eva Kitok VFU-handläggare för

Läs mer

VFU-handbok FÖR YRKESLÄRARPROGRAMMET, 90 HP. Institutionen för Individ och samhälle

VFU-handbok FÖR YRKESLÄRARPROGRAMMET, 90 HP. Institutionen för Individ och samhälle 2012 09 18 VFU-handbok FÖR YRKESLÄRARPROGRAMMET, 90 HP Institutionen för Individ och samhälle 1 Innehåll Inledning... 3 Syftet med VFU... 3 Principer för organiseringen av VFU... 5 VFU-organisationen...

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildningsprogrammet, 270-330 högskolepoäng. Teacher Education, 270-330 Higher Educational Credits

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildningsprogrammet, 270-330 högskolepoäng. Teacher Education, 270-330 Higher Educational Credits Dnr: 346/2008-515 Lärarutbildningsnämnden UTBILDNINGSPLAN Lärarutbildningsprogrammet, 270-330 högskolepoäng Teacher Education, 270-330 Higher Educational Credits 1. Ansvarig för programmet Lärarutbildningsnämnden

Läs mer

Vad är VFU? Lärandemål. VFU-placering

Vad är VFU? Lärandemål. VFU-placering Innehåll Vad är VFU?... 3 Lärandemål... 3 VFU-placering... 3 VFU-portalen... 3 Eventuell anknytning till VFU-platsen... 3 Vikariat och VFU... 4 Belastningsregistret... 4 Sekretess och tystnadsplikt...

Läs mer

Policy verksamhetsförlagd utbildning VFU i Partille

Policy verksamhetsförlagd utbildning VFU i Partille Policy verksamhetsförlagd utbildning VFU i Partille POLICY VFU I PARTILLE KORT OM LÄRARUTBILDNINGEN Lärarutbildningen är en högskoleförlagd yrkesutbildning, som innebär en gemensam examen för alla lärare.

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildning på heltid och distans för examen mot förskola och förskoleklass, 210 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildning på heltid och distans för examen mot förskola och förskoleklass, 210 högskolepoäng Dnr: 254/2009-515 Lärarutbildningsnämnden UTBILDNINGSPLAN Lärarutbildning på heltid och distans för examen mot förskola och förskoleklass, 210 högskolepoäng Teacher Education intended for Preschool and

Läs mer

VFU-handboken Gäller från HT 2014

VFU-handboken Gäller från HT 2014 VFU-handboken Gäller från HT 2014 Vad förväntas av mig som VFU-lärare? Som VFU-lärare är du lärarutbildare i din verksamhet. Genom din yrkeserfarenhet har du kunskaper som är oumbärliga i lärarutbildningen.

Läs mer

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller antagning hösten 2009

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller antagning hösten 2009 Lärarutbildningen Vägledning till dina studier på lärarprogrammet Gäller antagning hösten 2009 Ändringar i detta material sker. Aktuell information finns på lärarutbildningens webbplats: www.mah.se/lut

Läs mer

I övrigt hänvisar vi till respektive vfu-handbok, Växjö universitet, Högskolan i Halmstad och övriga Lärarutbildningar.

I övrigt hänvisar vi till respektive vfu-handbok, Växjö universitet, Högskolan i Halmstad och övriga Lärarutbildningar. Verksamhetsförlagd utbildning ; den verksamhetsförlagda delen av utbildningen skall i ökad utsträckning utgöra en grund för de teoretiska kunskaperna i lärarutbildningen. Samtidigt måste de ämnesteoretiska

Läs mer

Handbok för Verksamhetsförlagd utbildning Lärarutbildningen Högskolan i Borås 2013-2014

Handbok för Verksamhetsförlagd utbildning Lärarutbildningen Högskolan i Borås 2013-2014 Handbok för Verksamhetsförlagd utbildning Lärarutbildningen Högskolan i Borås 2013-2014 INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK 1 Innehåll Inledning... 3 En ny lärarutbildning... 3 VFU- organisation... 5 Uppdrags-

Läs mer

LÄRARPROGRAMMET 60 POÄNG Teacher Education Programme, 60 Points

LÄRARPROGRAMMET 60 POÄNG Teacher Education Programme, 60 Points UTBILDNINGSPLAN LÄRARPROGRAMMET 60 POÄNG Teacher Education Programme, 60 Points Utbildningsplanen är fastställd av sektionsnämnden för lärarutbildning den 2 september 2003. 1. ALLMÄNT Den som vill bli

Läs mer

Policy Verksamhetsförlagd utbildning VFU

Policy Verksamhetsförlagd utbildning VFU Policy Verksamhetsförlagd utbildning VFU Barn- och ungdomsförvaltningen Karlstad kommun Vfu Verksamhetsförlagd utbildning i Karlstad kommun Riksdagen tog beslut om en ny lärarutbildning den 25 oktober

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle VFU. guiden

Verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle VFU. guiden Verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle VFU guiden Innehåll Vad är VFU? 4 När är VFU placerad i utbildningen? 4 Hur är VFU organiserad? 4 VFU placering 5 Ansvarsområden

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN för HT GRUNDLäRARPROGRAmmET 2012 180 240 HP LäRARUTBILDNINGSNämNDEN

UTBILDNINGSPLAN för HT GRUNDLäRARPROGRAmmET 2012 180 240 HP LäRARUTBILDNINGSNämNDEN Utbildningsplan för GRUNDLärarprogrammet 180 240 hp HT 2012 Lärarutbildningsnämnden Innehållsförteckning Allmänt... 2 1. Huvudområde för utbildningen... 2 2. Allmänna mål för högskoleutbildning enligt

Läs mer

Ämneslärarprogrammet. med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education.

Ämneslärarprogrammet. med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education. Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education Omfattning: 300-330 högskolepoäng Programkod: LYAGY Nivå: Grund/Avancerad Fastställande:

Läs mer

Programhandbok Ämneslärarprogrammet Inriktning årskurs 7-9 2013/2014

Programhandbok Ämneslärarprogrammet Inriktning årskurs 7-9 2013/2014 Programhandbok Ämneslärarprogrammet Inriktning årskurs 7-9 2013/2014 Innehåll 1. Ämneslärarprogrammet innehåll och struktur 2. Ämnes- och ämnesdidaktiska studier med fältdagar 3. Ämneskombinationer 4.

Läs mer

Bil 1 till utbildningsplan Lärarprogrammet 210-270/300 hp Lärarprogrammet 90 hp

Bil 1 till utbildningsplan Lärarprogrammet 210-270/300 hp Lärarprogrammet 90 hp Utdrag ur PM Den verksamhetsförlagda delen i lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle Fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2001-09-27 Reviderad 2002-09-12, 2003-11-07, 2004-05-13 Uppdaterad 2008-05-27

Läs mer

Grundlärarprogrammet vid Linköpings universitet

Grundlärarprogrammet vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU-2016-00393 Styrelsen för utbildningsvetenskap Reviderad 2012-06-26, 2012-12-13, 2013-05-16, 2014-03-20, 2015-04-08, 2016-02-16 och 2016-04-29. Senast reviderad 2016-05-20 Utbildningsplan

Läs mer

Utbildningsplan. Musiklärarprogrammet Inriktning gymnasieskolan. Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande:

Utbildningsplan. Musiklärarprogrammet Inriktning gymnasieskolan. Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Lärarutbildningsnämnden Utbildningsplan Musiklärarprogrammet Inriktning gymnasieskolan Programkod: Programmets benämning: LAAML Musiklärarprogrammet, inriktning gymnasieskolan Music Teacher Education Programme

Läs mer

VFU-handboken. Del 1: För studenter

VFU-handboken. Del 1: För studenter VFU-handboken Del 1: För studenter Studentens uppgifter Öppna och läs din studentmail regelbundet I god tid (två veckor före) VFU-perioden ta kontakt med din handledare och göra ett besök på din VFU-plats

Läs mer

Avtal avseende genomförande av verksamhetsförlagd utbildning för lärare (VFU).

Avtal avseende genomförande av verksamhetsförlagd utbildning för lärare (VFU). Avtal avseende genomförande av verksamhetsförlagd utbildning för lärare (VFU). Diarie nr; 1 Avsiktsförklaring Detta avtal reglerar samarbetet kring den verksamhetsförlagda utbildningen inom lärarutbildningen

Läs mer

Nämnden för lärarutbildning NLU 5-05 2005-10-14. Lärarprogrammet leder till Lärarexamen, 140, 180, 200 eller 220 poäng.

Nämnden för lärarutbildning NLU 5-05 2005-10-14. Lärarprogrammet leder till Lärarexamen, 140, 180, 200 eller 220 poäng. HÖGSKOLAN I KALMAR UTBILDNINGSPLAN Lärarutbildningscentrum Lärarprogrammet Utbildningsplanen för Lärarutbildningen har antagits av Lärarutbildningsnämnden vid Högskolan i Kalmar 2000-11-27, och reviderats

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR LÄRARUTBILDNING POÄNG

UTBILDNINGSPLAN FÖR LÄRARUTBILDNING POÄNG UTBILDNINGSPLAN FÖR LÄRARUTBILDNING 140-220 POÄNG För studenter antagna från och med hösten 2004. ALLMÄNT Den helt reviderade utbildningsplanen är fastställd den 2004-12-08 av Särskilda nämnden för lärarutbildning.

Läs mer

Ämnesblock historia 112,5 hp

Ämnesblock historia 112,5 hp Ämneslärarutbildning 7-9 2011-12-13 Ämnesblock historia 112,5 hp för undervisning i grundskolans årskurs 7-9 Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 90 hp, utbildningsvetenskaplig

Läs mer

VFU- DEN VERKSAMHETSFÖRLAGDA UTBILDNINGEN I YRKESLÄRARPROGRAMMET 2015

VFU- DEN VERKSAMHETSFÖRLAGDA UTBILDNINGEN I YRKESLÄRARPROGRAMMET 2015 2015-08-24 Institutionen för hälsa och lärande Yrkeslärarprogrammet VFU- DEN VERKSAMHETSFÖRLAGDA UTBILDNINGEN I YRKESLÄRARPROGRAMMET 2015 INFORMATION OCH RIKTLINJER FÖR STUDENTER, VFU-HANDLEDARE OCH REKTORER

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle VFU. guiden

Verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle VFU. guiden Verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle VFU guiden Innehåll Vad är VFU? 4 När är VFU placerad i utbildningen? 4 Hur är VFU organiserad? 4 VFU placering 5 Ansvarsområden

Läs mer

Medicinska fakulteten

Medicinska fakulteten Umeå universitet Medicinska fakulteten Norrbottens läns landsting Dnr: UmU 243-662-13 Dnr: NLL 719-13 AVTAL mellan medicinska fakulteten, Umeå universitet, och Norrbottens läns landsting om verksamhetsförlagd

Läs mer

Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 högskolepoäng Utbildningsplan

Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 högskolepoäng Utbildningsplan Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 högskolepoäng Utbildningsplan Fastställd av fakultetsstyrelsen för Hälsouniversitetet 2009-05-06 Dnr LiU2009-00557

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET. Att vara handledare. Verksamhetsförlagd utbildning inom lärarutbildningen. LiU EXPANDING REALITY

LINKÖPINGS UNIVERSITET. Att vara handledare. Verksamhetsförlagd utbildning inom lärarutbildningen. LiU EXPANDING REALITY LINKÖPINGS UNIVERSITET Att vara handledare Verksamhetsförlagd utbildning inom lärarutbildningen 1 LiU EXPANDING REALITY Att vara handledare......är ett mycket viktigt uppdrag och som handledare kommer

Läs mer

SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 180 högskolepoäng

SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 180 högskolepoäng SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 180 högskolepoäng Hälsouniversitetet Utbildningsplan Fastställd av fakultetsstyrelsen för Hälsouniversitetet 2008-03-26 Dnr LiU 2008/01315 Reviderad 2010-05-25 1 Utbildningsplan

Läs mer

Kursen ingår i verksamhetsförlagd utbildning och är en obligatorisk kurs inom Ämneslärarprogrammet vid Gymnastik- och idrottshögskolan.

Kursen ingår i verksamhetsförlagd utbildning och är en obligatorisk kurs inom Ämneslärarprogrammet vid Gymnastik- och idrottshögskolan. 1 (5) VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING MED ÄMNESDIDAKTIK I, INRIKTNING GYMNASIET, 15 HÖGSKOLEPOÄNG TEACHING PRACTICE WITH DIDACTICS I, IN UPPER SECONDARY SCHOOL, 15 CREDITS Basdata Kursen ingår i verksamhetsförlagd

Läs mer

Programmets benämning: Danspedagogprogrammet Study Programme in Dance Pedagogy

Programmets benämning: Danspedagogprogrammet Study Programme in Dance Pedagogy Dnr: HS 2014/95 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Danspedagogprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: HGDNS Föreliggande utbildningsplan är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Vanliga frågor och svar om Förskollärarutbildningen med inslag av validering utannonsering till höstterminen 2016

Vanliga frågor och svar om Förskollärarutbildningen med inslag av validering utannonsering till höstterminen 2016 Sidan 1 av 6 Påbörjad: 2015-11-12 Reviderad: 2016-01-16 Sektionen för lärande och miljö Vanliga frågor och svar om Förskollärarutbildningen med inslag av validering utannonsering till höstterminen 2016

Läs mer

VALINFORMATION VÅREN 2012. LGLÄR-programmet. Förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskolans tidigare år Studieort Växjö

VALINFORMATION VÅREN 2012. LGLÄR-programmet. Förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskolans tidigare år Studieort Växjö VALINFORMATION VÅREN 2012 LGLÄR-programmet Förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskolans tidigare år Studieort Växjö Studie- och yrkesvägledare Susann.Engstrom@lnu.se Telefontid: 0470-70 82 91 Träffas

Läs mer

VFU. Välkommen till Att undervisa i åk 4-6, 6.0hp Ht 2014

VFU. Välkommen till Att undervisa i åk 4-6, 6.0hp Ht 2014 UMEÅ UNIVERSITET Lärarutbildningen Inst. för Språkstudier Kursansv: Ingalill Gustafsson 090-786 5067 ingalill.gustafsson@sprak.umu.se 2014 08 30 Studieadministratör: Johanna Palm, 090-786 6457 Kurskod:6LÄ046

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning, VFU6, inom förskollärarutbildningen. Ht 15

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning, VFU6, inom förskollärarutbildningen. Ht 15 150831 Yvonne Hildingsson Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning, VFU6, inom förskollärarutbildningen Ht 15 Yvonne P Hildingsson VFU ansvarig Förskola 035 16 75 22 eller 0735 251836 yvhi@hh.se 1

Läs mer

VFU PÅ LTU. HANDBOK Förskollärarprogrammet 210 hp Campus och distans. Upplagan reviderad 2015-09-15

VFU PÅ LTU. HANDBOK Förskollärarprogrammet 210 hp Campus och distans. Upplagan reviderad 2015-09-15 VFU PÅ LTU HANDBOK Förskollärarprogrammet 210 hp Campus och distans Upplagan reviderad 2015-09-15 FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET VID LTU Förskollärarutbildningen är en akademisk yrkesutbildning som syftar till

Läs mer

Att vara handledare för lärarstudenter

Att vara handledare för lärarstudenter Att vara handledare för lärarstudenter 1 Tack! Lärarutbildningen är glad för att du är handledare och för att du vill engagera dig i lärarstudenternas utbildning. Du som handledare är kanske studentens

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning

Verksamhetsförlagd utbildning Verksamhetsförlagd utbildning Medie- och kommunikationsvetenskap För studenter och handledare Allt du behöver veta om den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) inom det medie- och kommunikationsvetenskapliga

Läs mer

GRUNDLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS IN PRIMARY EDUCATION

GRUNDLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS IN PRIMARY EDUCATION Sida 1 av 5 GRUNDLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS IN PRIMARY EDUCATION Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är fastställd av Fakultetsnämnden 2013-05-30 och uppdateras fortlöpande,

Läs mer

KLINISK UTBILDNING I FYSIOTERAPI INFORMATION OCH RIKTLINJER TILL STUDENTER OCH HANDLEDARE

KLINISK UTBILDNING I FYSIOTERAPI INFORMATION OCH RIKTLINJER TILL STUDENTER OCH HANDLEDARE KLINISK UTBILDNING I FYSIOTERAPI INFORMATION OCH RIKTLINJER TILL STUDENTER OCH HANDLEDARE Termin 4 och 5 Innehållsförteckning SYFTE... 2 SAMARBETE OCH ANSVAR... 2 DEN KLINISKA UTBILDNINGENS OMFATTNING

Läs mer

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp Primary School teacher education programme 4-6 Allmänna data om programmet Programkod

Läs mer

Nationella mål för aktuell examen För FYSIOTERAPEUTEXAMEN skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för behörighet som fysioterapeut.

Nationella mål för aktuell examen För FYSIOTERAPEUTEXAMEN skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för behörighet som fysioterapeut. Utbildningsplan Fysioterapeutprogrammet 180 hp Physiotherapy Programme, 180 credits Högskolepoäng: 180 hp Programkod: VYSJG/VYFYS Beslutad av: Medicinska fakultetens fakultetsnämnd Datum för fastställande:

Läs mer

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp 1 (8) Utbildningsplan för: Sjuksköterskeutbildning, 180 hp Nursing Programme Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer VSSKG Grundnivå 412/0000716 Högskolepoäng 180 Ansvarig avdelning

Läs mer

SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 180 högskolepoäng

SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 180 högskolepoäng SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 180 högskolepoäng Utbildningsplan Dnr LiU-2012-00670 Fastställd av fakultetsstyrelsen för Hälsouniversitetet 2012-03-22, reviderad 2012-04-26, 2012-06-07 Ersätter tidigare dnr LiU

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATISKA VETENSKAPER

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATISKA VETENSKAPER INSTITUTIONEN FÖR MATEMATISKA VETENSKAPER L920MA Verksamhetsförlagd utbildning 2 för lärare åk 7-9 i matematik, 7,5 högskolepoäng Teaching Practice 2 for Teachers in Secondary School Year 7-9, 7.5 higher

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Miljövetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Miljövetenskap Fastställt datum 2012-05-09 Fakultetsnämnd FNT Dnr FAK 2012/157 Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de lokala regler för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Varför ska vi ha en skolplan? Riksdag och regering har fastställt nationella mål och riktlinjer för verksamheten i förskola och skola, samt har gett i uppdrag åt kommunerna

Läs mer

Utbildningsplan för logopedprogrammet

Utbildningsplan för logopedprogrammet Utbildningsplan för logopedprogrammet 2LG07 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Senast reviderad av Styrelsen för utbildning 2011-05-12 Sid

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö högskola och Lunds universitet.

Studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö högskola och Lunds universitet. STUDIEPLAN 2008-01-++ Dnr HT 2007/479/G 11 Området för humaniora och teologi (Institution) Studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SOCIONOMPROGRAM 210 HÖGSKOLEPOÄNG

UTBILDNINGSPLAN FÖR SOCIONOMPROGRAM 210 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN FÖR SOCIONOMPROGRAM 210 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet omfattar 210 högskolepoäng och leder till socionomexamen med generell inriktning. Terminerna 1-6 (1-180 hp) läses

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU- 2012-00262 Reviderad 2012-09- 06 Sen. revid. 2014-03- 20 Utbildningsplan för Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet Bridging

Läs mer

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet,

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet, 1 (7) Författningsbilaga Skollagen Fristående skolor Nedanstående paragraf har ny lydelse från och med den 1 mars 2010. Denna nya lydelse ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2011,

Läs mer

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 Primary School teacher education, specialisation afterschool centres Allmänna data om programmet Programkod

Läs mer

Ramavtal. Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE VFU

Ramavtal. Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE VFU Ramavtal Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE VFU Ramavtal om samverkan mellan kommunerna i Skåne och Lunds Universitet, Högskolan Kristianstad och Malmö högskola gällande verksamhetsförlagd utbildning

Läs mer

Minnesanteckningar från samordnarmötet den 14 maj 2013

Minnesanteckningar från samordnarmötet den 14 maj 2013 Minnesanteckningar från samordnarmötet den 14 maj 2013 Vår projektekonom Angelica Hedlund, som framöver kommer att hantera faktureringarna, kommer in och presenterar sig. Anna Öqvist, examinator inom förskollärarutbildningen

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogik Ämnesbeskrivning

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogik Ämnesbeskrivning Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt i universietets lokala regler för utbildning på forskarnivå. I universitetets arbets-, besluts- och delegationsordningar

Läs mer

Utbildningsplan Grundlärare, inriktning mot grundskolans årskurs 4-6 för läsåret 2016/2017

Utbildningsplan Grundlärare, inriktning mot grundskolans årskurs 4-6 för läsåret 2016/2017 Utbildningsplan Grundlärare, inriktning mot skolans årskurs för läsåret 2016/2017 Master programme in Primary Education, teaching in grades of the compulsory school Utbildningsplanen är reviderad 2012-11-22

Läs mer

Sjuksköterskeprogrammet

Sjuksköterskeprogrammet Institutionen för omvårdnad Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 E-post: ingagreta.nilsson@adm.umu.se www.omvardnad.umu.se Dnr 513-4683-07 Datum 2007-12-10 Sid 1 (8) Sjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Sjuksköterskeprogrammet. Study Program in Nursing. Svenska. Grundnivå

Sjuksköterskeprogrammet. Study Program in Nursing. Svenska. Grundnivå Dnr: HNT 2015/53 Fastställd 2015-02-23 Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap Utbildningsplan Sjuksköterskeprogrammet Programkod: Programmets benämning: VGSSK Sjuksköterskeprogrammet Study Program

Läs mer

2015-01-30 U2015/500/UH

2015-01-30 U2015/500/UH Promemoria 2015-01-30 U2015/500/UH Utbildningsdepartementet En mer flexibel ämneslärarutbildning Denna promemoria har utarbetats inom Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). I promemorian lämnas

Läs mer

Licentiatexamen För licentiatexamen ska följande mål vara uppfyllda:

Licentiatexamen För licentiatexamen ska följande mål vara uppfyllda: Fastställd datum 2012-05-03 Dnr FAK 2012/128 Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap (FHSAB) Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning

Läs mer

Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen

Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen 60 högskolepoäng Utbildningsplan Dnr LiU-2014-00409 Fastställd av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2014-03-06. Ersätter

Läs mer

Guide för verksamhetsförlagd utbildning (VFU-guide) Hösten 2010/Våren 2011

Guide för verksamhetsförlagd utbildning (VFU-guide) Hösten 2010/Våren 2011 Guide för verksamhetsförlagd utbildning (VFU-guide) Hösten 2010/Våren 2011 2010-08-20 Innehållsförteckning Målgrupp 3 Från praktik till verksamhetsförlagd utbildning 3 Lärarprogrammets struktur 5 Pedagogiskt

Läs mer

Barnmorskeprogrammet, 90 högskolepoäng

Barnmorskeprogrammet, 90 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: ZOJ20 Barnmorskeprogrammet, 90 högskolepoäng Midwifery program, 90 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls och vårdvetenskap

Läs mer

Naturkunskap med ett didaktiskt perspektiv 2

Naturkunskap med ett didaktiskt perspektiv 2 Dnr: BIGLN2/20161 Lärarutbildningsnämnden Biologi Kursplan Naturkunskap med ett didaktiskt perspektiv 2 Kurskod: BIGLN2 Kursens benämning: Naturkunskap med ett didaktiskt perspektiv 2 Science with a didactical

Läs mer

Riktlinjer för VFU- verksamhetsförlagd utbildning

Riktlinjer för VFU- verksamhetsförlagd utbildning Riktlinjer för VFU- verksamhetsförlagd utbildning 8 hp, varav 3 hp VFU och 5 hp Estetiska uttryckssätt, inom 33 hp svenska, VT 2015 Kursplan SV1008, årskurs 4-6 Syftet med den verksamhetsförlagda utbildningen

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK3: Specialpedagogik VT 15

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK3: Specialpedagogik VT 15 Riktlinjer för VFU3 150113 Yvonne P Hildingsson, VFU ledare Förskola Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK3: Specialpedagogik VT 15 Yvonne P Hildingsson yvhi@hh.se

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 3 0 0 högskolepoäng (hp)

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 3 0 0 högskolepoäng (hp) UTBILDNINGSPLAN Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 3 0 0 högskolepoäng (hp) Beslut Utbildningsplanen är reviderad och fastställd av Nämnden för utbildning och forskning (NUF)

Läs mer

Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd

Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 Dnr 514-1081-07 Datum 2012-03-23 Sid 1 (7) Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Bachelor of Science Programme

Läs mer

Att läsa till förskollärare vid Mittuniversitetet

Att läsa till förskollärare vid Mittuniversitetet Att läsa till förskollärare vid Mittuniversitetet Denna informationsskrift innehåller viktig information till Dig som ska börja studera till förskollärare. Här har vi försökt att beskriva lite kort hur

Läs mer

VFU-handboken Från novis till professionell för lärarstudenter antagna vid Förskollärarprogrammet.

VFU-handboken Från novis till professionell för lärarstudenter antagna vid Förskollärarprogrammet. 1 Uppdaterad februari 2013 VFU-handboken Från novis till professionell för lärarstudenter antagna vid Förskollärarprogrammet. 2 Till studenter, VFU-handledare och kurslärare Den här handboken för den verksamhetsförlagda

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Sjuksköterskeprogrammet, 120 poäng. Study Programme in Nursing, 180 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Sjuksköterskeprogrammet, 120 poäng. Study Programme in Nursing, 180 ECTS Dnr: 347/2005-510 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Sjuksköterskeprogrammet, 120 poäng Study Programme in Nursing, 180 ECTS Ansvarig institution Institutionen

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:5438 Göteborgs kommun Karin.mickelbo@vastra.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Kannebäcksskolans grundsärskola belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 43-2015:5438 Tillsyn i

Läs mer

Ämneslärarprogram i dans kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp Teacher Education Programme in dance, Supplementary Study Programme, 90 credits

Ämneslärarprogram i dans kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp Teacher Education Programme in dance, Supplementary Study Programme, 90 credits UTBILDNINGSPLAN Fastställd: 2011-12-08 Gäller från: HT12 Ämneslärarprogram i dans kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp Teacher Education Programme in dance, Supplementary Study Programme, 90 credits

Läs mer

Inriktning musik IV, avancerad nivå, 30 högskolepoäng Music for Teachers IV, Second Level, 30 Credits

Inriktning musik IV, avancerad nivå, 30 högskolepoäng Music for Teachers IV, Second Level, 30 Credits 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Vårterminen 2014 Kursplan Musikhögskolan Inriktning musik IV, avancerad nivå, 30 högskolepoäng Music for Teachers IV,

Läs mer

Trädgårdsmästarprogrammet med inriktning mot hälsa och design, 120/180 hp

Trädgårdsmästarprogrammet med inriktning mot hälsa och design, 120/180 hp HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Trädgårdsmästarprogrammet med inriktning mot hälsa och design Programkod: NGTRK Fastställd av utbildnings- och forskningsnämnden 2010-12-09 Utbildningsplan Trädgårdsmästarprogrammet

Läs mer

Antagningsordning GIH

Antagningsordning GIH Diarienummer: 40-355/11 Datum: 2013-12-05 Beslutad av HS 2013-12-05 Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box 5626 114 86 Stockholm Tel 08 402 22 00 Fax 08 402 22 80 www.gih.se info@gih.se 2(12)

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, 180 hp

Datavetenskapliga programmet, 180 hp HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN GRUNDNIVÅ DATAVETENSKAPLIGA PROGRAMMET Programkod: TGDAK Inriktningskod IT-arkitekt: ITAR Inriktningskod visiomatik: VISI Fastställd av NT-nämnden 2006-09-21 Reviderad

Läs mer

Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr!

Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr! Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr! Innehållsförteckning F Ö R O R D... 3 1. VERKSAMHETSMÅLEN FÖR BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN... 4 MÅL 1 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 4 MÅL 2

Läs mer

Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammen. 180 högskolepoäng Uppsala universitet

Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammen. 180 högskolepoäng Uppsala universitet TEKNAT 2008/319 Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammen 180 högskolepoäng Uppsala universitet 2009/2010 Utbildningsplanen är fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2009-03-16

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2013-02-13.

Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2013-02-13. UTBILDNINGSPLAN Utbildningsplan för Kandidatprogrammet i Industridesign, 180 högskolepoäng (hp) Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2013-02-13.

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) RAPPORT Diarienummer: Ö 2013/70 Datum: 2013-02-28 Författare: Eva Kraepelien-Strid Beslutat av: PKH Beslutsdatum: 2013-02-28 Giltighetstid: Fr o m HT 2013 Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Hälsopedagogprogrammet

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Byggteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Byggteknik Fastställt datum 2014-09-12 Fakulteten för teknik Dnr 2014/294 Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de lokala regler för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Arbetsterapeutprogrammet, 180 hp

Arbetsterapeutprogrammet, 180 hp Arbetsterapeutprogrammet, 180 hp Occupational Therapy Programme, 180 credits MGAT2 Gäller från: höstterminen 2016 Fastställd av Fakultetsstyrelsen vid medicinska fakulteten Fastställandedatum 2016-01-28

Läs mer

Programme in Nursing 180 higher education credits

Programme in Nursing 180 higher education credits Dr G 2013/27 Utbildningsplan för Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng Programme in Nursing 180 higher education credits Fastställd av Sahlgrenska akademins styrelse 2013-03-20 1. Beslut om fastställande

Läs mer

Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012

Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012 Dokument kring Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012 110831 Lärarutbildningen vid Linköpings universitet Mål med utvecklingsplanen under INR 1 och 2 Utvecklingsplanen är ett

Läs mer

Bedömningsformulär för Verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Bedömningsformulär för Verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Bedömningsformulär för Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)....... Studentens namn Personnummer Kursbeteckning Antal veckor VFU.. Kommun/Partnerområde... VFU-lärare Skola/institution Skolår... HFU-lärare

Läs mer

Page 1 of 6 Utbildningsplan Arbetskopia Uttagen: Magisterprogram i arbetsliv och hälsa 60 högskolepoäng Programkod: VAALH Fastställd: 2011-10-28 Fastställd av: Medicinska fakultetens fakultetsnämnd Senast

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot omvårdnad av personer med infektionssjukdomar 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot omvårdnad av personer med infektionssjukdomar 60 högskolepoäng Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot omvårdnad av personer med infektionssjukdomar 60 högskolepoäng Postgraduate Programme in Specialist Nursing Nursing Care of Persons with Infectious Diseases

Läs mer

Avtal om handledd verksamhetsförlagd utbildning för socionomprogrammet vid Uppsala universitet

Avtal om handledd verksamhetsförlagd utbildning för socionomprogrammet vid Uppsala universitet . Avtal om handledd verksamhetsförlagd utbildning för socionomprogrammet vid Uppsala universitet 2016-04-01 Avtalet ersätter avtal med liknande omfattning och inriktning för perioden 2013-2015. Sandra

Läs mer

Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen - VAL

Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen - VAL Diarienummer LUN 2015/41 Lärarutbildningsnämnden Utbildningsplan Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen - VAL Programkod: LGVAL Omfattning: Maximalt 120 hp (SFS 2011:689, 14 ) för att uppnå

Läs mer

Kompletterande lärarutbildning 2016/2017

Kompletterande lärarutbildning 2016/2017 Kompletterande lärarutbildning 2016/2017 90 HP UPPSALA DISTANS 100%, CAMPUS 100% Komplettera och byt jobb! Funderar du på att bli lärare? Om du redan har kunskaper i ämnen som skolan undervisar i kan du

Läs mer

Utbildningsplan för tandhygienistprogrammet

Utbildningsplan för tandhygienistprogrammet Utbildningsplan för tandhygienistprogrammet 1TH13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-11-16 Sid 2 (8) 1. Basdata 1.1. Programkod 1TH13 1.2. Programmets

Läs mer

VFU-handboken Från novis till professionell för lärarstudenter antagna vid Förskollärarprogrammet.

VFU-handboken Från novis till professionell för lärarstudenter antagna vid Förskollärarprogrammet. 1 Uppdaterad augusti 2015 VFU-handboken Från novis till professionell för lärarstudenter antagna vid Förskollärarprogrammet. 2 Till studenter, VFU-handledare och kurslärare VFU-handboken för den verksamhetsförlagda

Läs mer

UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN

UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN Ändra ej på fältnamnen! Cirkulärnr: 1999:103 Diarienr: 1999/1794 Handläggare: Guy Mahlviker Sektion/Enhet: Skolsektionen/KUM-projektet Datum: 1999-07-14 Mottagare: Kommunstyrelsen

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:85

Regeringens proposition 2014/15:85 Regeringens proposition 2014/15:85 Ökad individanpassning en effektivare sfi och vuxenutbildning Prop. 2014/15:85 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 mars 2015 Stefan

Läs mer