VFU-handboken Gäller från HT 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VFU-handboken Gäller från HT 2014"

Transkript

1 VFU-handboken Gäller från HT 2014

2 Vad förväntas av mig som VFU-lärare? Som VFU-lärare är du lärarutbildare i din verksamhet. Genom din yrkeserfarenhet har du kunskaper som är oumbärliga i lärarutbildningen. Du förutsätts vilja kommunicera och reflektera dina lärarkunskaper med studenten, vilket bidrar till att studenten kan utvecklas optimalt efter sina förutsättningar. Studenten kan å sin sida ge nya infallsvinklar på undervisningen och många lärare upplever att de själva utvecklas när de handleder studenter. Du samtalar med studenten innan VFU-perioden börjar och bådas förväntningar tydliggörs. Med stöd av ditt yrkeskunnande handleder du studenten så att han eller hon utvecklas i sin egen lärarroll. Det är viktigt att studenten inte enbart imiterar sin VFU-lärare utan utvecklar ett kritiskt förhållningssätt till sin kommande yrkesroll. Genom att studenten följer olika lärare och ser flera verksamheter utvecklas efter hand en förståelse för vad det innebär att på olika sätt skapa förutsättningar för barns och elevers lärande. En lärares samtliga arbetsuppgifter ingår för att studenten ska få en helhetsbild av yrket. Som VFU-lärare skriver du i slutet av VFU-perioden ett omdöme där studentens uppnådda kunskaper och studentens behov av utveckling framgår. Du förväntas som lärarutbildare att, så snart tillfälle ges, delta i en poänggivande handledningsutbildning. 2

3 Innehållsförteckning Verksamhetsförlagd utbildning 4 Syfte och mål 4 Omfattning och innehåll 4 VFU-placering 4 Övningsskolor och övningsförskolor 5 Registerkontroll 5 Vikariat eller VFU? 5 Sekretess 6 Försäkringsinformation 6 VFU-områdesdagar 7 Utbildning för VFU-lärare 7 Handledning och bedömning av lärarstudenter 8 Förberedelse och uppföljning av VFU 9 VFU-besök 10 VFU-dokumentation 10 Examination av VFU 11 Vägledningssamtal 11 Ansvarsområden för VFU 12 Högskolans ansvar 12 VFU-områdets ansvar 13 Studentens ansvar 14 Lärarprogrammet 15 Lärarutbildningen vid Högskolan i Halmstad 15 Examensmål 16 Kontaktpersoner för VFU 17 Länkar 18 3

4 Verksamhetsförlagd utbildning Syfte och mål Syftet med den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är att förankra lärarutbildningen i konkreta och praktiska erfarenheter av undervisning och lärande. Målet är att få en växelverkan mellan den högskoleförlagda och den verksamhetsförlagda utbildningen, mellan teori och praktik. Reflektionen och diskussionen tillsammans med lärarna i verksamheterna är viktiga komponenter för att studenterna ska kunna sätta sig in i och förstå komplexiteten i läraryrket. Omfattning och innehåll Alla lärarstudenter har 20 veckors VFU under utbildningen. Dessa veckor är fördelade på olika sätt beroende på vilken utbildning studenten läser, men alla studenter har två VFU-veckor första terminen. Under dessa veckor ska studenten få en inblick i och en förståelse för hur det är att vara förskollärare eller lärare och få insikt i om hon eller han har gjort rätt yrkesval. Information om vad studenten ska fokusera på under de olika VFU-perioderna finns på Högskolans webbplats, se länkar på s. 18. VFU-placering För att kunna förverkliga ett nära samarbete mellan olika förskolor/skolor och Högskolan i Halmstad är det viktigt att bygga upp en organisation där en student under en längre tid knyts till en förskola eller skola för att ha möjlighet att komma in i verksamhetens kultur, kunna se progression och utveckling och själv kunna ta aktiv del. Det betyder dock inte att en student gör all sin VFU på samma ställe. Det ligger ett värde i att delta i olika förskolors/skolors arbete för att kunna studera hur olika pedagoger, olika pedagogiska inriktningar, barngruppens eller klassens sammansättning, föräldrars olika bakgrund, olika yttre förutsättningar osv. präglar en förskola eller skola. Vid starten av utbildningen tilldelas den studerande en plats i ett VFU-område där han eller hon gör sin VFU. Studenten byter VFU-placering efter ca fyra terminer. Studenten får inte ordna egen VFU-plats. Under utbildningen ska studenten ha gjort VFU på minst två förskolor eller skolor. 4

5 Övningsskolor och övningsförskolor Högskolan i Halmstad deltar i en försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor. Den startar hösten 2014 och byggs ut stegvis för att 2019 omfatta cirka hälften av lärarstudenterna. Endast nyantagna studenter kommer att ingå i försöksverksamheten. Studenterna kommer, förutom under VFU, även att vara på sina övningsskolor/övningsförskolor när de har verksamhetsintegrerat lärande (VI-dagar). VI-dagar innebär att studenterna genomför studier på sina övningsskolor/övningsförskolor under fyrafem terminer av utbildningen. Dessa dagar ingår i de högskoleförlagda kurserna, inte i VFU:n. Studenterna blir på så sätt en naturlig del av skolverksamheten. Registerkontroll Enligt skollagen (2010:800) måste alla lärarstudenter som gör VFU i förskola eller grundskola visa utdrag ur belastningsregistret (högst ett år gammalt) för rektor/förskolechef i det VFU-område där de gör VFU. Studenten ansöker själv om utdraget på www. polisen.se. Blanketten heter Begäran om utdrag från belastningsregistret Förskoleverksamhet/Skola/Skolbarnomsorg (RPS 442.5). Utdraget ska visas i original och förvaras i VFU-pärmen. Det ska förnyas varje år. Vikariat eller VFU? Under en VFU-period får en student inte vikariera på egen eller andra förskolor/skolor. Om VFU-läraren under en dag eller del av dag, deltar i kompetensutbildning eller möte på Högskolan gör studenten VFU med stöd av annan lärare på förskolan eller skolan. Undantag: om VFU-läraren är frånvarande oplanerat (till exempel sjuk) kan studenten eventuellt rycka in som vikarie, men ska då ha betalt. Dagen räknas inte som VFU, utan studenten får ta igen den vid senare tillfälle. Vid tveksamheter kontakta Högskolans VFU-samordnare. 5

6 Sekretess Sekretess innebär förbud att avslöja känsliga och ömtåliga uppgifter. Alla som arbetar inom förskola eller skola omfattas av sekretesslagstiftningen, men olika yrkeskategorier har olika sträng sekretess. Sekretesslagen skyddar barns och deras anhörigas personliga förhållanden. Det kan vara allt från fysiska och psykiska sjukdomstillstånd till sociala och ekonomiska problem. I vissa fall måste sekretessen brytas enligt socialtjänstlagen 14 kap. 1. Detta gäller om man i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att något barn far illa och det kan bli fråga om stöd, hjälp eller åtgärd från sociala myndigheters sida. Skyldigheten att anmäla och därigenom bryta sekretessen finns även vid fara för liv. Den studerande ska betraktas som en i personalgruppen när det gäller anmälningsskyldigheten och får (men måste inte) själv göra anmälan till socialnämnden. I början av utbildningen behandlas ansvar och sekretess. Vid varje ny VFU-placering ska sekretessfrågan diskuteras mellan student och VFU-lärare och sekretessförbindelse skrivas under. Varje skolhuvudman bestämmer hur detta ska göras. Samma sekretessregler gäller för den studerande som för övriga lärare i verksamheten. Vid uppföljning efter avslutad VFU-period, när studenterna delger varandra erfarenheter, är grundregeln att ingen i gruppen med utgångspunkt i redogörelsen ska kunna peka ut enskild person (barn, elev, vårdnadshavare, personal) i verksamheten. Försäkringsinformation Studenter är genom högskolan försäkrade under skoltid, samt vid direkt färd mellan bostaden och den plats där undervisningen bedrivs. Med skoltid avses även VFU. Försäkringen motsvarar arbetsskadeförsäkringens olycksfallsskydd. Den täcker personskador genom olycksfall samt i vissa fall sjukdom genom smitta. Mer information och blankett för skadeanmälan finns på: Det är förskolechef/rektor som har huvudansvaret för arbetsmiljön på förskolan/skolan och som ska informera om och vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att elever och personal utsätts för ohälsa eller skador i arbetet. Studenter omfattas också av arbetsmiljölagen (1977:1160) och likställs under VFU med förskolans/skolan personal. 6

7 VFU-områdesdagar Förskolechef/rektor eller områdets VFU-samordnare anordnar vid några tillfällen under utbildningen VFU-områdesdagar för studenterna. Dessa är obligatoriska för studenterna att delta i. Om VFU-området inte anordnar någon områdesdag är studenten i stället på sin VFU-skola. Första terminen är det en introduktionsdag i VFU-området. Studenterna får då inblick i kommunens/förskolans/skolans organisation etc. och etablerar en kontakt med områdets VFU-samordnare. Under termin fyra eller fem är det en områdesdag om elevhälsa. Studenterna får under den dagen en genomgång av hur kommunen/förskolan/skolan arbetar med elevhälsa. Förutom dessa dagar ordnar vissa VFU-områden ytterligare VFUområdesdagar. Utbildning för VFU-lärare VFU-lärare ska vara insatta i dagens lärarutbildning och veta vilken roll de har i utbildningen. De har regelbundna handledningssamtal med studenterna, vilket förutsätter god kunskap i handledning. Vid Högskolan i Halmstad ges kursen Handledning för VFUlärare 7,5 hp på kvartsfart varje läsår. För att kvalitetssäkra VFU:n, bör alla VFU-lärare gå denna utbildning (eller motsvarande på annan högskola). Information om VFU-lärarens uppdrag kan VFU-läraren få på olika sätt, till exempel genom Informationsserie för VFU-lärare 3 x 2,5 timmar som ges i samarbete med VFUområdena. Om VFU-området så önskar, kommer Högskolans VFU-samordnare eller lärare från Högskolan gärna till området eller skolan, till exempel på konferenstid, och informerar om lärarutbildningen och VFU. Kontakta Högskolans VFU-samordnare för mer information. 7

8 Handledning och bedömning av lärarstudenter Under VFU erbjuds studenten möjligheter till lärande genom olika typer av handledning. Handledningen utgår från studentens intentioner och frågor i en kontinuerlig dialog mellan VFU-lärare och student. Frågorna kan till exempel beröra förskolan eller skolan som helhet, VFU-lärarens arbete eller studentens funderingar före eller efter egna planerade aktiviteter. Målet är att studenten utvecklar sin förmåga att observera och kritiskt granska andras och eget pedagogiskt arbete. VFU-läraren ska vara ett stöd och ge studenten tydlig, konstruktiv respons som både är bekräftande och utvecklande i relation till målen i kursen. För att ge studenten möjlighet att lära sig så mycket som möjligt under sin VFU är det viktigt att VFU-lärarens bedömning sker kontinuerligt under perioden och inriktar sig på bedömning för lärande, så kallad formativ bedömning. Handledningsprocessen bör innehålla dessa moment: handledningssunderlag, förhandledning, observation och efterhandledning. Studentens utbyte av handledning blir optimal när alla ovanstående delar ingår. Studenten gör en skriftlig planering (handledningssunderlag) som bildar grund för ett handledningssamtal. VFU-lärare gör en observation och ger slutligen summativ och formativ respons. VFU-lärarens handledningsstrategier behöver synliggöras och regelbundet kommuniceras med studenten. Likaså behöver både VFU-lärare och student ha en öppenhet om progression och balans mellan utmaningar och bekräftelser i den respons som ges. I likhet med den slutliga bedömningen har handledningssamtalen både summativt värderande och formativa inslag i relation till målen för den aktuella kursen. Studentens möjligheter att utvecklas som pedagog förbättras när den formativa bedömningen har hög kvalitet. Kvalitet består av att bedömningen både synliggör studentens kunnande samt vad han eller hon behöver utveckla vidare. Den hjälper också studenten att utveckla metakognition dvs. reflektion över sin egen lärandeprocess. VFU-läraren bör ha handledningssamtal med studenten minst en till två timmar per vecka. Progressionsmatriser är översikter över de kunskaper och förmågor studenterna ska uppnå under VFU. De finns på Högskolans webbplats, se länkar på s

9 Förberedelse och uppföljning av VFU VFU-placeringarna publiceras för studenterna i VFU-databasen vid terminens början. Studenten kontaktar då sin VFU-lärare för att göra en översiktlig planering av VFUperioden. Studenten klargör till exempel för VFU-läraren hur långt i utbildningen han eller hon har kommit, vilket ämne och åldersgrupp VFU:n fokuserar på etc. Två till tre veckor innan VFU-perioden börjar, har lärare vid Högskolan ett seminarium med sin studentgrupp (obligatoriskt för studenterna), där han eller hon går igenom uppgifter och mål för VFU:n. Studenten kontaktar därefter sin VFU-lärare igen och bestämmer tid för planeringsmöte. Studenten ska inför seminariet se tillbaka på omdömen och självvärderingar från tidigare VFU-perioder. Utifrån dessa formulerar studenten vilka personliga mål han eller hon ska ha för den aktuella VFU-perioden. Senast en vecka innan VFU-perioden börjar träffas VFU-lärare och student och upprättar en plan för studentens VFU. Studenten ansvarar för att ha med sig sin VFU-pärm med VFU-uppgifter, omdömesblankett, personliga mål, checklista etc. Han eller hon visar också sina tidigare omdömen för VFU-läraren. Observera att VFU-platsen endast kan garanteras om studenten har kontaktat sin VFU-lärare i god tid och gjort en planering för sin VFU. Studenten deltar under VFU-perioden i VFU-lärarens alla arbetsuppgifter, även konferenser, studiedagar, undervisning i andra ämnen än studenten för tillfället läser etc. Lärare vid Högskolan gör under vissa VFU-perioder besök på förskolan eller skolan (se VFU-besök s. 10). Det är studenten som ansvarar för att en tid blir bestämd med den lärare som gör besöket. Efter VFU-perioden har lärare vid Högskolan ett uppföljningsseminarium med sin studentgrupp (obligatoriskt för studenterna), där studenterna får dela med sig av sina erfarenheter. Studenterna lämnar också in VFU-lärarens omdöme samt en skriftlig reflektion över sin utveckling under VFU-perioden, och sparar kopior i sin VFU-pärm. Efter examination arkiveras omdömena. Besökande lärare skriver en besöksrapport där hans eller hennes iakttagelser under lektion eller aktivitet finns med samt en sammanfattning av samtalet med student och VFU-lärare. Det ska framgå vilket betyget han eller hon föreslår och en motivering. Efter examination arkiveras besöksrapporterna. 9

10 VFU-besök Besöket utgör tillsammans med VFU-lärarens omdöme och studentens skriftliga reflektion en del av bedömningsunderlaget för examination av VFU. Lärare från Högskolan närvarar vid en lektion, del av lektion eller aktivitet som lärarstudenten leder. Därefter genomförs ett trepartssamtal (student, VFU-lärare och lärare från Högskolan), vilket bland annat fokuserar på var studenten befinner sig i sin utveckling mot examensmålen. Besöket på förskolan eller skolan beräknas ta ca 2 2,5 timmar. Varje student får minst två VFU-besök under sin utbildning. Alla studenter får besök under slut-vfu:n. VFU-dokumentation I början av lärarutbildningen introduceras hur den verksamhetsförlagda utbildningen ska dokumenteras. Dokumentationen ska underlätta för student och VFU-lärare att följa studentens progression. Studenten samlar följande i sin VFU-pärm: VFU-perioder och placeringar aktuell kurs/vfu-information utdrag ur belastningsregistret/ansvar och sekretess checklista för VFU närvaro-/omdömesblanketter exempel på pedagogiska planeringar aktiviteter, uppgifter och prov loggbok och reflektioner VFU-pärmen ska vara ett levande dokument under hela utbildningen och den ger studenten möjlighet att synliggöra sin utveckling till färdig lärare. 10

11 Examination av VFU I slutet av varje VFU-period skriver VFU-läraren ett omdöme om studenten (särskild blankett för varje VFU-period finns på Högskolans webbplats). VFU-lärare kommunicerar omdömet med sin student, i vilket det ska framgå hur väl kursmålen har uppnåtts (summativ bedömning). Det ska även framgå vad studenten bör fokusera och utveckla under sina kommande VFU-perioder (formativ bedömning). Målen står i respektive kursplan och förtydligas i de kursbeskrivningar/riktlinjer som finns för varje VFU-period. Det är studentens ansvar att ta med dessa till planeringsmötet inför VFU-perioden. Efter VFU-perioden lämnar studenten blanketten till ansvarig lärare på Högskolan. Detta omdöme ligger till grund för examination av den kurs där VFU ingår (Högskolans ansvar). Om tveksamheter råder om en students lämplighet eller sätt att genomföra VFU, ska Högskolans lärare omgående kontaktas (se Vägledningssamtal nedan). Studenten deltar i arbetet på VFU-skolan på heltid. Heltid innebär aktiv närvaro på förskolan/skolan ca 35 timmar per vecka samt arbete med kursuppgifter ca 5 timmar/vecka. All frånvaro under VFU tas igen under innevarande termin. Studenten kontaktar själv sin VFU-lärare och planerar in eventuellt missade dagar. Om en student varit frånvarande mer än 20 procent av en VFU-period, ska han eller hon både kontakta sin VFU-lärare och ansvarig lärare på Högskolan för att bestämma när dagarna tas igen. Vägledningssamtal Den yrkesetik som gäller för lärare gäller även för studenter under deras VFU-perioder. VFU-lärare och student ska kontinuerligt vid dessa perioder diskutera, reflektera och utvärdera kring vad som sker under VFU-perioden. Om tveksamhet råder om en students lämplighet eller sätt att genomföra VFU på, kontaktar VFU-lärare snarast under pågående VFU-period ansvarig lärare på Högskolan. Det är också viktigt att studenten hålls informerad. Kursansvarig och/eller VFU-ledare har därefter ett vägledningssamtal med studenten. Vid underkänd VFU kontaktar kursansvarig Högskolans VFU-samordnare som ordnar VFU-placering för ytterligare en VFU-period. VFU får endast göras om en gång. 11

12 Ansvarsområden för VFU Högskolan i Halmstad och skolhuvudmän har skrivit avtal vad gäller genomförande av den verksamhetsförlagda utbildningen och båda parter har enligt detta avtal ett gemensamt ansvar för VFU. Ett VFU-område omfattar antingen en kommun, en förvaltning eller en fristående förskola/skola. Högskolans ansvar Högskolans VFU-samordnare ska: vara Högskolans länk till VFU-områdena samverka med VFU-ledare och kursansvariga tilldela studenten en placering i ett VFU-område ge VFU-områdena tydlig information om den verksamhetsförlagda utbildningens syfte och organisation utvärdera den verksamhetsförlagda utbildningen VFU-ledare ska: informera studenter och VFU-lärare om till exempel progressionen i VFU bjuda in till seminarier och träffar med VFU-lärare tillsammans med kursansvariga ansvara för att vägledningssamtal genomförs med studenter som inte uppfyller målen för VFU Kursansvarig ska: ge tydlig information om VFU inom kurser till studenter och VFU-lärare examinera kurs där VFU ingår (stor vikt läggs vid VFU-lärares omdöme) tillsammans med VFU-ledare ansvara för att vägledningssamtal genomförs med studenter som inte uppfyller målen för VFU 12

13 VFU-områdets ansvar VFU-områdets VFU-samordnare ska: vara verksamhetens länk till Högskolan i samråd med verksamhetsledare fördela platserna mellan olika förskolor/skolor med hänsyn tagen till studenternas studieinriktning, tillgång på platser och tillgång på utbildade VFU-lärare informera om VFU-verksamheten i området och på förskolor och skolor Rektor/förskolechef ska: utse VFU-lärare som är insatta i och utbildade för sitt uppdrag informera studenterna om verksamhetens organisation och pedagogiska profil informera studenterna om regler och rutiner som är viktiga för studenterna att känna till, till exempel arbetsmiljöfrågor och specifika omständigheter av vikt gällande barn/elever/personal motivera personal på förskolor och skolor att positivt delta i arbetet med att utbilda framtidens lärare och se till att det ges nödvändigt utrymme för att fullgöra uppdraget vara ett stöd för VFU-läraren och arbetslaget VFU-lärare ska: meddela kursansvarig om lärarstudenten inte planerat VFU:n i god tid (se Förberedelse och uppföljning av VFU s. 9) introducera lärarstudenten på arbetsplatsen och i arbetslaget och hjälpa studenten med eventuella kontakter som behöver tas känna till examensmålen samt mål för aktuell VFU-period vara medveten om progressionen i studentens utbildning ha enskilda handledningssamtal med studenten minst en till två timmar per vecka vara reflektionspartner, ge feedback och hjälpa studenten att se en tydlig koppling mellan teori och praktik skriva omdöme om lärarstudenten enligt kursens kriterier och snarast meddela kursansvarig om problem uppstår delta i seminarier och träffar relaterade till VFU-uppdraget regelbundet ta del av VFU-information på Högskolans webbplats och via e-post 13

14 Studentens ansvar Student ska: ta kontakt med VFU-läraren i god tid före VFU-perioden börjar, besöka VFUskolan och planera VFU-perioden (se Förberedelse och uppföljning av VFU s. 9) visa utdrag ur belastningsregistret ta del av gällande sekretessregler och skriva under sekretessförbindelse aktivt delta i VFU-lärarens och arbetslagets arbete och själv ta initiativ successivt arbeta allt mer självständigt dokumentera sitt arbete under VFU på olika sätt omgående kontakta VFU-samordnare eller kursansvarig vid problem under VFU och inte vänta tills VFU-perioden är slut 14

15 Lärarprogrammet Sedan 2011 finns det fyra lärarexamina: förskollärarexamen, grundlärarexamen, ämneslärarexamen och yrkeslärarexamen. Inom grundlärarexamen finns tre inriktningar: förskoleklass till årskurs 3, årskurs 4 6 och fritidshem. Inom ämneslärarexamen finns två inriktningar: årskurs 7 9 och gymnasieskola. Vid Högskolan i Halmstad ges inte utbildning för grundlärarexamen med inriktning mot fritidshem respektive yrkeslärarexamen. Lärarutbildningen vid Högskolan i Halmstad Utbildningen består av ett förskolepedagogiskt område respektive ämnesstudier, utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Förskollärarexamen, 210 hp: utbildningsvetenskaplig kärna 60 hp förskolepedagogiskt område 120 hp VFU 30 hp Inom det förskolepedagogiska området läser studenterna bland annat läs- och skrivlärande, matematik, No/Tk, lek och lärande, estetiska ämnen samt gör ett examensarbete om 15 hp. Grundlärarexamen F 3, 240 hp: utbildningsvetenskaplig kärna 60 hp ämnesstudier 165 hp VFU 30 hp (varav 15 hp ingår i ämnespoängen) Inom ämnesstudierna läser studenterna svenska 45 hp, matematik 30 hp, engelska 15 hp, No/Tk 30 hp och So 15 hp samt gör två examensarbeten om 15 hp vardera. I svenskstudierna ingår även estetiska ämnen. 15

16 Grundlärarexamen 4 6, 240 hp: utbildningsvetenskaplig kärna 60 hp ämnesstudier 150 hp VFU 30 hp Inom ämnesstudierna läser studenterna svenska 30 hp, matematik 30 hp och engelska 30 hp samt gör två examensarbeten om 15 hp vardera. Dessutom läser de ett valbart ämne, antingen No/Tk 30 hp eller idrott och hälsa 30 hp. Ämneslärarexamen 7 9, 270 hp: utbildningsvetenskaplig kärna 60 hp ämnesstudier 180 hp VFU 30 hp Inom ämnesstudierna läser studenterna 90 hp i sitt första ämne, 45 hp i sitt andra ämne och 45 hp i sitt tredje ämne (i Sv och Sh krävs alltid 90 hp). Två examensarbeten om 15 hp vardera ingår i ämnespoängen. Ämneslärarexamen gy, hp: utbildningsvetenskaplig kärna 60 hp ämnesstudier 210 hp VFU 30 hp Inom ämnesstudierna läser studenterna 120 hp i sitt första ämne och 90 hp i sitt andra ämne (i Sv och Sh krävs alltid 120 hp). Två examensarbeten om 15 hp vardera ingår i ämnespoängen. Mer information om de olika examina och ämnena i ämneslärarutbildningen finns på Högskolans webbplats Examensmål Examensmålen är uppdelade i Kunskap och förståelse, Färdighet och förmåga och Värderingsförmåga och förhållningssätt. Eftersom målen för de olika lärarexamina skiljer sig åt, beskrivs de inte i denna VFU-handbok. De finns däremot på webbplatsen, se länk på s

17 Kontaktpersoner för VFU Kommuner och förskolor/skolor som medverkar i den verksamhetsförlagda utbildningen utser särskilda VFU-samordnare. De är studenternas kontaktpersoner i verksamheten och samarbetar med Högskolans VFU-samordnare. En förteckning över VFU-områden och samordnare finns på Högskolans webbplats. Högskolans VFU-samordnare har det övergripande ansvaret för VFU-organisationen, samt för information om VFU. Gun Wedding , VFU-ledarna ansvarar för innehållet i VFU-kurserna. Förskollärare Yvonne Hildingsson , Grundlärare F-3 och 4 6 Eva Hansson , Ämneslärare 7 9 och Gy Ewa Wictor , 17

18 Länkar Allmän VFU-information Specifik VFU-information Förskollärare Specifik VFU-information Grundlärare F-3 och Specifik VFU-information Ämneslärare 7 9 och Gy 18

19 19

20 Besöksadress: Kristian IV:s väg 3 Postadress: Box 823, Halmstad Telefon: E-post: Enheten för strategiskt stöd, Högskolan i Halmstad, augusti 2014.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning, VFU6, inom förskollärarutbildningen. Ht 15

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning, VFU6, inom förskollärarutbildningen. Ht 15 150831 Yvonne Hildingsson Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning, VFU6, inom förskollärarutbildningen Ht 15 Yvonne P Hildingsson VFU ansvarig Förskola 035 16 75 22 eller 0735 251836 yvhi@hh.se 1

Läs mer

Stödmaterial för lokala VFU-handledare

Stödmaterial för lokala VFU-handledare Lärarhögskolan Sid 1 (18) Stödmaterial för lokala VFU-handledare Våren 2014 Uppdaterad 131218 Lärarhögskolan Sid 2 (18) Innehåll Inledning... 3 Om VFU... 3 Ditt ansvar som lokal VFU-handledare... 4 Utbildning

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK3: Specialpedagogik VT 15

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK3: Specialpedagogik VT 15 Riktlinjer för VFU3 150113 Yvonne P Hildingsson, VFU ledare Förskola Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK3: Specialpedagogik VT 15 Yvonne P Hildingsson yvhi@hh.se

Läs mer

Vad är VFU? Lärandemål. VFU-placering

Vad är VFU? Lärandemål. VFU-placering Innehåll Vad är VFU?... 3 Lärandemål... 3 VFU-placering... 3 VFU-portalen... 3 Eventuell anknytning till VFU-platsen... 3 Vikariat och VFU... 4 Belastningsregistret... 4 Sekretess och tystnadsplikt...

Läs mer

Att vara handledare för lärarstudenter

Att vara handledare för lärarstudenter Att vara handledare för lärarstudenter 1 Tack! Lärarutbildningen är glad för att du är handledare och för att du vill engagera dig i lärarstudenternas utbildning. Du som handledare är kanske studentens

Läs mer

VFU-handbok FÖR YRKESLÄRARPROGRAMMET, 90 HP. Institutionen för Individ och samhälle

VFU-handbok FÖR YRKESLÄRARPROGRAMMET, 90 HP. Institutionen för Individ och samhälle 2012 09 18 VFU-handbok FÖR YRKESLÄRARPROGRAMMET, 90 HP Institutionen för Individ och samhälle 1 Innehåll Inledning... 3 Syftet med VFU... 3 Principer för organiseringen av VFU... 5 VFU-organisationen...

Läs mer

Riktlinjer för VFU- verksamhetsförlagd utbildning

Riktlinjer för VFU- verksamhetsförlagd utbildning Riktlinjer för VFU- verksamhetsförlagd utbildning 8 hp, varav 3 hp VFU och 5 hp Estetiska uttryckssätt, inom 33 hp svenska, VT 2015 Kursplan SV1008, årskurs 4-6 Syftet med den verksamhetsförlagda utbildningen

Läs mer

I övrigt hänvisar vi till respektive vfu-handbok, Växjö universitet, Högskolan i Halmstad och övriga Lärarutbildningar.

I övrigt hänvisar vi till respektive vfu-handbok, Växjö universitet, Högskolan i Halmstad och övriga Lärarutbildningar. Verksamhetsförlagd utbildning ; den verksamhetsförlagda delen av utbildningen skall i ökad utsträckning utgöra en grund för de teoretiska kunskaperna i lärarutbildningen. Samtidigt måste de ämnesteoretiska

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning UTBVET 2015/3 Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning 2011 års lärarprogram Fakulteten för utbildningsvetenskaper Förord Den verksamhetsförlagda utbildningen intar en central roll i lärarutbildningen

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle VFU. guiden

Verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle VFU. guiden Verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle VFU guiden Innehåll Vad är VFU? 4 När är VFU placerad i utbildningen? 4 Hur är VFU organiserad? 4 VFU placering 5 Ansvarsområden

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET. Att vara handledare. Verksamhetsförlagd utbildning inom lärarutbildningen. LiU EXPANDING REALITY

LINKÖPINGS UNIVERSITET. Att vara handledare. Verksamhetsförlagd utbildning inom lärarutbildningen. LiU EXPANDING REALITY LINKÖPINGS UNIVERSITET Att vara handledare Verksamhetsförlagd utbildning inom lärarutbildningen 1 LiU EXPANDING REALITY Att vara handledare......är ett mycket viktigt uppdrag och som handledare kommer

Läs mer

VFU-handboken. Del 1: För studenter

VFU-handboken. Del 1: För studenter VFU-handboken Del 1: För studenter Studentens uppgifter Öppna och läs din studentmail regelbundet I god tid (två veckor före) VFU-perioden ta kontakt med din handledare och göra ett besök på din VFU-plats

Läs mer

VFU på LTU. Introduktion till LU-lärare

VFU på LTU. Introduktion till LU-lärare VFU på LTU Introduktion till LU-lärare VFU-organisation vid LTU Greta Rova Lindberg utbildningsledare för VFU Kristina Bäck VFU-handläggare på LTU, projektledare för ÖS/ÖFS Eva Kitok VFU-handläggare för

Läs mer

Riktlinjer för VFU- verksamhetsförlagd utbildning för grundlärare F-3 och 4-6

Riktlinjer för VFU- verksamhetsförlagd utbildning för grundlärare F-3 och 4-6 LHS Akademin för lärande, humaniora och samhälle Avdelning: Lärarutbildningen Reviderad 2015-09-16 Riktlinjer för VFU- verksamhetsförlagd utbildning för grundlärare och Inom ramen för 15 hp, UVK 1 Den

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 141014 Sektionen för lärarutbildning Camilla Kristén Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATISKA VETENSKAPER

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATISKA VETENSKAPER INSTITUTIONEN FÖR MATEMATISKA VETENSKAPER L920MA Verksamhetsförlagd utbildning 2 för lärare åk 7-9 i matematik, 7,5 högskolepoäng Teaching Practice 2 for Teachers in Secondary School Year 7-9, 7.5 higher

Läs mer

VFU-besök och VFU-placeringar

VFU-besök och VFU-placeringar 1 VFU-besök och VFU-placeringar Förslag till principer för VFU-placering och VFU-besök Förskola Studenten ska göra VFU på minst två förskolor under utbildningen och göra VFU i både småbarnsgrupp och i

Läs mer

Handbok för Verksamhetsförlagd utbildning Lärarutbildningen Högskolan i Borås 2013-2014

Handbok för Verksamhetsförlagd utbildning Lärarutbildningen Högskolan i Borås 2013-2014 Handbok för Verksamhetsförlagd utbildning Lärarutbildningen Högskolan i Borås 2013-2014 INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK 1 Innehåll Inledning... 3 En ny lärarutbildning... 3 VFU- organisation... 5 Uppdrags-

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle VFU. guiden

Verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle VFU. guiden Verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle VFU guiden Innehåll Vad är VFU? 4 När är VFU placerad i utbildningen? 4 Hur är VFU organiserad? 4 VFU placering 5 Ansvarsområden

Läs mer

VFU. Välkommen till Att undervisa i åk 4-6, 6.0hp Ht 2014

VFU. Välkommen till Att undervisa i åk 4-6, 6.0hp Ht 2014 UMEÅ UNIVERSITET Lärarutbildningen Inst. för Språkstudier Kursansv: Ingalill Gustafsson 090-786 5067 ingalill.gustafsson@sprak.umu.se 2014 08 30 Studieadministratör: Johanna Palm, 090-786 6457 Kurskod:6LÄ046

Läs mer

VFU-handboken Från novis till professionell för lärarstudenter antagna vid grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6.

VFU-handboken Från novis till professionell för lärarstudenter antagna vid grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6. 1 Uppdaterad augusti 2013 VFU-handboken Från novis till professionell för lärarstudenter antagna vid grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6. 2 Till studenter, VFU-handledare och kurslärare

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) RAPPORT Diarienummer: Ö 2013/70 Datum: 2013-02-28 Författare: Eva Kraepelien-Strid Beslutat av: PKH Beslutsdatum: 2013-02-28 Giltighetstid: Fr o m HT 2013 Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Hälsopedagogprogrammet

Läs mer

VFU- DEN VERKSAMHETSFÖRLAGDA UTBILDNINGEN I YRKESLÄRARPROGRAMMET 2015

VFU- DEN VERKSAMHETSFÖRLAGDA UTBILDNINGEN I YRKESLÄRARPROGRAMMET 2015 2015-08-24 Institutionen för hälsa och lärande Yrkeslärarprogrammet VFU- DEN VERKSAMHETSFÖRLAGDA UTBILDNINGEN I YRKESLÄRARPROGRAMMET 2015 INFORMATION OCH RIKTLINJER FÖR STUDENTER, VFU-HANDLEDARE OCH REKTORER

Läs mer

Ht-15 VFU-DOKUMENTATION GRUNDLÄRARE FÖR FRITIDSHEM

Ht-15 VFU-DOKUMENTATION GRUNDLÄRARE FÖR FRITIDSHEM Ht-15 Namn: Program: VFU-DOKUMENTATION GRUNDLÄRARE FÖR FRITIDSHEM Namn: Personnummer: Telefonnummer: E-mail (studentmail): Startår: ht vt Individuell studieplan: Tilldelat VFU-område: VFU-DOKUMENTATION:

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015 Riktlinjer för VFU5 15 03 26 Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015 Camilla Kristén Camilla.Kristen@hh.se

Läs mer

1 PÅ VÄG MOT LÄRARYRKET VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING

1 PÅ VÄG MOT LÄRARYRKET VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING 1 PÅ VÄG MOT LÄRARYRKET VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING 2 Malmö högskola, Fakulteten för lärande och samhälle, februari 2015 3 PÅ VÄG MOT LÄRARYRKET Denna skrift handlar om den verksamhetsförlagda utbildningen

Läs mer

Vanliga frågor och svar om Förskollärarutbildningen med inslag av validering utannonsering till höstterminen 2016

Vanliga frågor och svar om Förskollärarutbildningen med inslag av validering utannonsering till höstterminen 2016 Sidan 1 av 6 Påbörjad: 2015-11-12 Reviderad: 2016-01-16 Sektionen för lärande och miljö Vanliga frågor och svar om Förskollärarutbildningen med inslag av validering utannonsering till höstterminen 2016

Läs mer

Förskollärarutbildningen VFU Högskolan Kristianstad

Förskollärarutbildningen VFU Högskolan Kristianstad Förskollärarutbildningen VFU Högskolan Kristianstad Förskollärarprogrammet vid Högskolan Kristianstad...3 Syfte...3 Upplägg...4 Innehåll...5 Återkommande VFU-uppgifter...5 Lärandemål i förskollärarprogrammet...6

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs: Barndomens villkor. vt 15

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs: Barndomens villkor. vt 15 Riktlinjer för VFU 141212 Yvonne P Hildingsson Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen Kurs: Barndomens villkor vt 15 Yvonne P Hildingsson yvhi@hh.se 035 167522, 0735

Läs mer

Kursbeskrivning för UVK 6 Utveckling och utvärdering av lärande 15 hp för åk 7-9, ht 2015. Inklusive Riktlinjer för slut-vfu.

Kursbeskrivning för UVK 6 Utveckling och utvärdering av lärande 15 hp för åk 7-9, ht 2015. Inklusive Riktlinjer för slut-vfu. 2015-06-24 Kursbeskrivning för UVK 6 Utveckling och utvärdering av lärande 15 hp för åk 7-9, ht 2015. Inklusive Riktlinjer för slut-vfu. Välkomna till UVK 6 Utveckling och utvärdering av lärande 15 hp

Läs mer

Förskollärarutbildningen VFU Högskolan Kristianstad

Förskollärarutbildningen VFU Högskolan Kristianstad Förskollärarutbildningen VFU Högskolan Kristianstad In Innehåll Förskollärarprogrammet vid Högskolan Kristianstad... 5 Syfte... 5 Upplägg... 6 Innehåll... 7 Återkommande VFU-uppgifter... 7 Reflekterande

Läs mer

Policy verksamhetsförlagd utbildning VFU i Partille

Policy verksamhetsförlagd utbildning VFU i Partille Policy verksamhetsförlagd utbildning VFU i Partille POLICY VFU I PARTILLE KORT OM LÄRARUTBILDNINGEN Lärarutbildningen är en högskoleförlagd yrkesutbildning, som innebär en gemensam examen för alla lärare.

Läs mer

Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012

Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012 Dokument kring Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012 110831 Lärarutbildningen vid Linköpings universitet Mål med utvecklingsplanen under INR 1 och 2 Utvecklingsplanen är ett

Läs mer

Från novis till professionell. Verksamhetsförlagd utbildning inom lärarutbildningarna VFU-HANDBOK

Från novis till professionell. Verksamhetsförlagd utbildning inom lärarutbildningarna VFU-HANDBOK VFU-HANDBOK Från novis till professionell VFU-handbok för lärarstudenter vid Ämneslärarprogrammet inriktning 7-9, gymnasieskolan & vuxenutbildning Uppdaterad juni 2016 Verksamhetsförlagd utbildning inom

Läs mer

Bil 1 till utbildningsplan Lärarprogrammet 210-270/300 hp Lärarprogrammet 90 hp

Bil 1 till utbildningsplan Lärarprogrammet 210-270/300 hp Lärarprogrammet 90 hp Utdrag ur PM Den verksamhetsförlagda delen i lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle Fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2001-09-27 Reviderad 2002-09-12, 2003-11-07, 2004-05-13 Uppdaterad 2008-05-27

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs: Barndomens villkor. ht-15

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs: Barndomens villkor. ht-15 Riktlinjer för VFU 150921 Yvonne P-Hildingsson Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen Kurs: Barndomens villkor ht-15 Yvonne P-Hildingsson yvhi@hh.se 035-167522, 0735-251836

Läs mer

VFU-handboken Från novis till professionell för lärarstudenter antagna vid Förskollärarprogrammet.

VFU-handboken Från novis till professionell för lärarstudenter antagna vid Förskollärarprogrammet. 1 Uppdaterad februari 2013 VFU-handboken Från novis till professionell för lärarstudenter antagna vid Förskollärarprogrammet. 2 Till studenter, VFU-handledare och kurslärare Den här handboken för den verksamhetsförlagda

Läs mer

Avtal avseende genomförande av verksamhetsförlagd utbildning för lärare (VFU).

Avtal avseende genomförande av verksamhetsförlagd utbildning för lärare (VFU). Avtal avseende genomförande av verksamhetsförlagd utbildning för lärare (VFU). Diarie nr; 1 Avsiktsförklaring Detta avtal reglerar samarbetet kring den verksamhetsförlagda utbildningen inom lärarutbildningen

Läs mer

VFU-handboken Från novis till professionell för lärarstudenter antagna vid grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp.

VFU-handboken Från novis till professionell för lärarstudenter antagna vid grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp. 1 VFU-handboken Från novis till professionell för lärarstudenter antagna vid grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp. Uppdaterad augusti 2013 2 Till studenter, VFU-handledare

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 170125 Akademin för Lärande Humaniora och Samhälle Mia Paulsson Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK5: Sociala relationer, konflikthantering

Läs mer

Underlag för bedömningssamtal vid verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning

Underlag för bedömningssamtal vid verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning Kurs: Att möta människor med psykisk ohälsa 30 Kursort: Linköping/Karlstad/Örebro Placering: Psykiatrisk verksamhet Januari 2012 Underlag för bedömningssamtal vid verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs 1: Barndomens villkor. ht 14

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs 1: Barndomens villkor. ht 14 Riktlinjer för VFU 140825 Sektionen för lärarutbildning (LUT) Yvonne P Hildingsson, VFU ledare Förskola Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen Kurs 1: Barndomens villkor

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 151006 Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap Ht- 2015 Mia Paulsson maria.paulsson@hh.se

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning

Verksamhetsförlagd utbildning Verksamhetsförlagd utbildning Medie- och kommunikationsvetenskap För studenter och handledare Allt du behöver veta om den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) inom det medie- och kommunikationsvetenskapliga

Läs mer

Kursen ingår i verksamhetsförlagd utbildning och är en obligatorisk kurs inom Ämneslärarprogrammet vid Gymnastik- och idrottshögskolan.

Kursen ingår i verksamhetsförlagd utbildning och är en obligatorisk kurs inom Ämneslärarprogrammet vid Gymnastik- och idrottshögskolan. 1 (5) VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING MED ÄMNESDIDAKTIK I, INRIKTNING GYMNASIET, 15 HÖGSKOLEPOÄNG TEACHING PRACTICE WITH DIDACTICS I, IN UPPER SECONDARY SCHOOL, 15 CREDITS Basdata Kursen ingår i verksamhetsförlagd

Läs mer

VFU-handboken Från novis till professionell för lärarstudenter antagna till Yrkeslärarutbildningen

VFU-handboken Från novis till professionell för lärarstudenter antagna till Yrkeslärarutbildningen 1 Uppdaterad januari 2016 VFU-handboken Från novis till professionell för lärarstudenter antagna till Yrkeslärarutbildningen 2 3 Till studenter, VFU-handledare Innehåll och kurslärare 2 Till studenter,

Läs mer

VFU-handboken Från novis till professionell för lärarstudenter antagna till Yrkeslärarutbildningen

VFU-handboken Från novis till professionell för lärarstudenter antagna till Yrkeslärarutbildningen 1 Uppdaterad augusti 2014 VFU-handboken Från novis till professionell för lärarstudenter antagna till Yrkeslärarutbildningen 2 Till studenter, VFU-handledare och kurslärare Den här handboken för den verksamhetsförlagdutbildning

Läs mer

Vad är VFU? Lärandemål. VFU-placering

Vad är VFU? Lärandemål. VFU-placering Rev 161220 Innehåll Vad är VFU?... 3 Lärandemål... 3 VFU-placering... 3 VFU-portalen... 3 Eventuell anknytning till VFU-platsen... 3 Vikariat och VFU... 4 Belastningsregistret... 4 Sekretess och tystnadsplikt...

Läs mer

VFU-HANDBOK LÄRARUTBILDNINGEN VID LTU

VFU-HANDBOK LÄRARUTBILDNINGEN VID LTU VFU-HANDBOK LÄRARUTBILDNINGEN VID LTU VFU-HANDBOK Denna VFU-handbok riktar sig till lärarutbildare i verksamheten; VFU-lärare, studenter i den förnyade lärarutbildningen, universitetslärare; HFU-lärare,

Läs mer

Idrottsvetenskapligt program. Policydokument gällande praktiken - den verksamhetsförlagda utbildningen

Idrottsvetenskapligt program. Policydokument gällande praktiken - den verksamhetsförlagda utbildningen Idrottsvetenskapligt program Policydokument gällande praktiken - den verksamhetsförlagda utbildningen Juni 2013 Allmän information till handledare och student Syftet med praktik Ett viktigt led i det Idrottsvetenskapliga

Läs mer

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller antagning hösten 2009

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller antagning hösten 2009 Lärarutbildningen Vägledning till dina studier på lärarprogrammet Gäller antagning hösten 2009 Ändringar i detta material sker. Aktuell information finns på lärarutbildningens webbplats: www.mah.se/lut

Läs mer

VFU-pärmen - Handledare

VFU-pärmen - Handledare VFU-pärmen - Handledare November 2008 Barn- och utbildningsförvaltningen Telefon 0583-810 00 (vx) Box 61 Telefax 0583-810 61 696 22 ASKERSUND Bankgiro 5822-6515 CHECKLISTA FÖR HANDLEDARE STUDENTMAPPEN

Läs mer

Säkerhetsgymnasiets arbetsplan. Läsåret 2011/2012

Säkerhetsgymnasiets arbetsplan. Läsåret 2011/2012 Säkerhetsgymnasiets arbetsplan Läsåret 2011/2012 Fokusområden 2011-2012 Arbetsmiljö Arbetssätt Elevstöd ARBETSSÄTT Elevaktiv undervisning Planering, dokumentation och feedback Eget ansvar förväntningar

Läs mer

VFU-handboken Från novis till professionell för lärarstudenter antagna vid Förskollärarprogrammet.

VFU-handboken Från novis till professionell för lärarstudenter antagna vid Förskollärarprogrammet. 1 Uppdaterad augusti 2015 VFU-handboken Från novis till professionell för lärarstudenter antagna vid Förskollärarprogrammet. 2 Till studenter, VFU-handledare och kurslärare VFU-handboken för den verksamhetsförlagda

Läs mer

Informationsträff 4 nov 2015

Informationsträff 4 nov 2015 Informationsträff 4 nov 2015 UOO36P VFU 3 Förskolan 7,5hp Period vecka 47-51 Vem är jag och vem är du? Examinator: Anna Öqvist Kursledare: Monica Grape Övriga involverade lärare: Kattis Edström. Ull-Britt

Läs mer

Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden)

Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) Utbildningsplan Kandidatprogrammet i Inredningsarkitektur och möbeldesign Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2015-12-09 Gäller studenter antagna

Läs mer

Kursrapport Förskollärarutbildning, 210 hp

Kursrapport Förskollärarutbildning, 210 hp Kursrapport Förskollärarutbildning, 210 hp Kursrapporten är ett viktigt instrument för utvecklandet av kurser och utbildningar samt för att säkerställa studentinflytandet. Kursrapporten ska innehålla bakgrundsinformation,

Läs mer

Utbildningsplan. Musiklärarprogrammet Inriktning gymnasieskolan. Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande:

Utbildningsplan. Musiklärarprogrammet Inriktning gymnasieskolan. Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Lärarutbildningsnämnden Utbildningsplan Musiklärarprogrammet Inriktning gymnasieskolan Programkod: Programmets benämning: LAAML Musiklärarprogrammet, inriktning gymnasieskolan Music Teacher Education Programme

Läs mer

Att läsa till förskollärare vid Mittuniversitetet

Att läsa till förskollärare vid Mittuniversitetet Att läsa till förskollärare vid Mittuniversitetet Denna informationsskrift innehåller viktig information till Dig som ska börja studera till förskollärare. Här har vi försökt att beskriva lite kort hur

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN för HT GRUNDLäRARPROGRAmmET 2012 180 240 HP LäRARUTBILDNINGSNämNDEN

UTBILDNINGSPLAN för HT GRUNDLäRARPROGRAmmET 2012 180 240 HP LäRARUTBILDNINGSNämNDEN Utbildningsplan för GRUNDLärarprogrammet 180 240 hp HT 2012 Lärarutbildningsnämnden Innehållsförteckning Allmänt... 2 1. Huvudområde för utbildningen... 2 2. Allmänna mål för högskoleutbildning enligt

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng Programstart: Våren 2016 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet

Läs mer

Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr!

Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr! Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr! Innehållsförteckning F Ö R O R D... 3 1. VERKSAMHETSMÅLEN FÖR BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN... 4 MÅL 1 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 4 MÅL 2

Läs mer

Institutionen för hälsa och lärande Yrkeslärarprogrammet 2015-01-05

Institutionen för hälsa och lärande Yrkeslärarprogrammet 2015-01-05 Institutionen för hälsa och lärande Yrkeslärarprogrammet 2015-01-05 Underlag för bedömning av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Kurs: Pedagogiska processer verksamhetsförlagd utbildning, PE531G, 15hp,

Läs mer

Sammanställning av studentutvärderingen för kursen Estetiska lärprocesser 15 hp, ht 2007

Sammanställning av studentutvärderingen för kursen Estetiska lärprocesser 15 hp, ht 2007 Sammanställning av studentutvärderingen för kursen Estetiska lärprocesser 15 hp, ht 2007 135 av 167 studenter (81%) har Lärare, tidigare år, förskola 39% besvarat utvärderingen Lärare, tidigare år, grundskola

Läs mer

Minnesanteckningar från samordnarmötet den 14 maj 2013

Minnesanteckningar från samordnarmötet den 14 maj 2013 Minnesanteckningar från samordnarmötet den 14 maj 2013 Vår projektekonom Angelica Hedlund, som framöver kommer att hantera faktureringarna, kommer in och presenterar sig. Anna Öqvist, examinator inom förskollärarutbildningen

Läs mer

VFU PÅ LTU. HANDBOK Förskollärarprogrammet 210 hp Campus och distans. Upplagan reviderad 2015-09-15

VFU PÅ LTU. HANDBOK Förskollärarprogrammet 210 hp Campus och distans. Upplagan reviderad 2015-09-15 VFU PÅ LTU HANDBOK Förskollärarprogrammet 210 hp Campus och distans Upplagan reviderad 2015-09-15 FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET VID LTU Förskollärarutbildningen är en akademisk yrkesutbildning som syftar till

Läs mer

Grundlärarprogrammet F-3 och 4-6 Riktlinjer för slut-vfu

Grundlärarprogrammet F-3 och 4-6 Riktlinjer för slut-vfu Eva Hansson, eva.hansson@hh.se Grundlärarprogrammet F-3 och 4-6 Riktlinjer för slut-vfu 7,5 hp VFU inom UVK 6: Utvecklings- och utvärderingsarbete 15 hp Syftet med den verksamhetsförlagda utbildningen

Läs mer

VERKSAMHETS- FÖRLAGD UTBILDNING PÅ VÄG MOT FÖRSKOLLÄRARYRKET

VERKSAMHETS- FÖRLAGD UTBILDNING PÅ VÄG MOT FÖRSKOLLÄRARYRKET 1 VERKSAMHETS- FÖRLAGD UTBILDNING PÅ VÄG MOT FÖRSKOLLÄRARYRKET 2 Malmö högskola, Fakulteten för lärande och samhälle, maj 2015 3 FÖRSKOLLÄRARENS VIKTIGA UPPDRAG Det är ett stort ansvar att vara förskollärare.

Läs mer

Kompletterande lärarutbildning 2016/2017

Kompletterande lärarutbildning 2016/2017 Kompletterande lärarutbildning 2016/2017 90 HP UPPSALA DISTANS 100%, CAMPUS 100% Komplettera och byt jobb! Funderar du på att bli lärare? Om du redan har kunskaper i ämnen som skolan undervisar i kan du

Läs mer

Introduktion till apoteksfarmaci platsbesök på öppenvårdsapotek

Introduktion till apoteksfarmaci platsbesök på öppenvårdsapotek Sid 1 (9) Innehåll Introduktion till apoteksfarmaci platsbesök på öppenvårdsapotek... 1 Inför ditt platsbesök på öppenvårdsapotek... 2 När ska jag göra platsbesök?... 2 Hur hittar jag ett apotek som kan

Läs mer

Vt-15 VFU-DOKUMENTATION FÖRSKOLLÄRARE

Vt-15 VFU-DOKUMENTATION FÖRSKOLLÄRARE Vt-15 Namn: Program: VFU-DOKUMENTATION FÖRSKOLLÄRARE Namn: Personnummer: Telefonnummer: E-mail (studentmail): Startår: ht vt Individuell studieplan: Tilldelat VFU-område: VFU-DOKUMENTATION: Denna handbok

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola ^ Skolinspektionen Huvudmannen för internationella Engelska Skolan i Nacka inf o@engelska.se Rektorn vid Internationella Engelska Skolan i Nacka donald.christian@engelska.se för grundskola efter tillsyn

Läs mer

Programmets benämning: Danspedagogprogrammet Study Programme in Dance Pedagogy

Programmets benämning: Danspedagogprogrammet Study Programme in Dance Pedagogy Dnr: HS 2014/95 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Danspedagogprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: HGDNS Föreliggande utbildningsplan är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs: Estetiska lärprocesser och samspel. Vt-17

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs: Estetiska lärprocesser och samspel. Vt-17 Riktlinjer för VFU4 170201 Akademin för Lärande Humaniora och Samhälle Mia Paulsson Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen Kurs: Estetiska lärprocesser och samspel Vt-17

Läs mer

Handbok för handledare på LIA

Handbok för handledare på LIA Handbok för handledare på LIA Välkommen som handledare! Du är som handledare en mycket viktig nyckelperson för den studerande, arbetsplatsen och utbildningsanordnaren. Du är inte bara den studerandes stöd

Läs mer

Programhandbok Ämneslärarprogrammet Inriktning årskurs 7-9 2013/2014

Programhandbok Ämneslärarprogrammet Inriktning årskurs 7-9 2013/2014 Programhandbok Ämneslärarprogrammet Inriktning årskurs 7-9 2013/2014 Innehåll 1. Ämneslärarprogrammet innehåll och struktur 2. Ämnes- och ämnesdidaktiska studier med fältdagar 3. Ämneskombinationer 4.

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn i Växjö kommun

Beslut för förskola. efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen Växjö kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax:

Läs mer

Kortfattad sammanfattning av studenternas synpunkter och förslag

Kortfattad sammanfattning av studenternas synpunkter och förslag Termin: VT 2015 Program: W Kurs: Klimat 1TV026 10 hp Antal registrerade studenter: 11 Svarsfrekvens: (54%) 6/11 Datum: 2015-04-08 Utfall av examination Antal examinerade: 9 Betyg 5: 0 (0%) Betyg 4: 5 (56%)

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010

Kvalitetsredovisning 2010 Kvalitetsredovisning 2010 FRITIDSHEM Ladubacksskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Tina Persson 2011-06-08 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

Verksamhetsplan elevhälsan

Verksamhetsplan elevhälsan Verksamhetsplan elevhälsan För EduLexUs AB 2012/2013 Innehåll Elevhälsan blir ett nytt begrepp i skollagen...3 Om sekretess...3 Elevhälsan inom EduLexUs...4 Så här fungerar det...5 Prioriterade utvecklingsområden

Läs mer

Grundlärarprogrammet vid Linköpings universitet

Grundlärarprogrammet vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU-2016-00393 Styrelsen för utbildningsvetenskap Reviderad 2012-06-26, 2012-12-13, 2013-05-16, 2014-03-20, 2015-04-08, 2016-02-16 och 2016-04-29. Senast reviderad 2016-05-20 Utbildningsplan

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt Skolinspektionen Beslöt 2014-04-03 Vallentuna kommun kommun@vallentuna.se Rektorn vid den särskilda undervisningsgruppen Optimus kristiii.aabel@vallentuna.se Beslut efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen

Läs mer

Handlingsplan ht 2011-vt 2012 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2011-vt 2012 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Fastställd av RUC-styrelsen 2011-06-22 Handlingsplan ht 2011-vt 2012 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen baseras på mål i

Läs mer

Nämnden för lärarutbildning NLU 5-05 2005-10-14. Lärarprogrammet leder till Lärarexamen, 140, 180, 200 eller 220 poäng.

Nämnden för lärarutbildning NLU 5-05 2005-10-14. Lärarprogrammet leder till Lärarexamen, 140, 180, 200 eller 220 poäng. HÖGSKOLAN I KALMAR UTBILDNINGSPLAN Lärarutbildningscentrum Lärarprogrammet Utbildningsplanen för Lärarutbildningen har antagits av Lärarutbildningsnämnden vid Högskolan i Kalmar 2000-11-27, och reviderats

Läs mer

Portfölj (portfolio), T4-T5, Stadium II, Läkarprogrammet, Örebro Universitet VT 2014. Portfölj. Termin 3-5, Stadium II

Portfölj (portfolio), T4-T5, Stadium II, Läkarprogrammet, Örebro Universitet VT 2014. Portfölj. Termin 3-5, Stadium II Portfölj Termin 3-5, Stadium II Portföljen i korthet (gäller samtliga terminer) Vad är en portfölj? Portfölj (portfolio) är ett redskap som du som student använder för att synliggöra din lärandeprocess

Läs mer

Till Undervisningsråd Magdalena Karlsson, Skolverket

Till Undervisningsråd Magdalena Karlsson, Skolverket Till Undervisningsråd Magdalena Karlsson, Skolverket Remissyttrande rörande Allmänna råd med kommentarer utbildning på sjukhus eller institution knuten till ett sjukhus lämnat av Sveriges Sjukhuslärarförening.

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK3: Specialpedagogik VT 17

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK3: Specialpedagogik VT 17 170119 Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK3: Specialpedagogik VT 17 VFU ledare Förskola: Yvonne P Hildingsson yvhi@hh.se 035 167522 1 Verksamhetsförlagd utbildning

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildning på heltid och distans för examen mot förskola och förskoleklass, 210 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildning på heltid och distans för examen mot förskola och förskoleklass, 210 högskolepoäng Dnr: 254/2009-515 Lärarutbildningsnämnden UTBILDNINGSPLAN Lärarutbildning på heltid och distans för examen mot förskola och förskoleklass, 210 högskolepoäng Teacher Education intended for Preschool and

Läs mer

Handlingsplan för frånvaro

Handlingsplan för frånvaro Sjömarkenskolan F-6 Augusti 2014 Handlingsplan för frånvaro När träder handlingsplanen in? Vid Orosfrånvaro... då anmäld frånvaro överstiger något av följande kriterier: Ströfrånvaro överstigande 6 dagars

Läs mer

Stödinsatser i skolan. Vad behöver jag som förälder Veta?

Stödinsatser i skolan. Vad behöver jag som förälder Veta? Stödinsatser i skolan Vad behöver jag som förälder Veta? Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN:

Läs mer

Individuella utvecklingsplaner IUP

Individuella utvecklingsplaner IUP Individuella utvecklingsplaner IUP 1 SYFTE OCH BAKGRUND Regeringen har beslutat att varje elev i grundskolan skall ha en individuell utvecklingsplan (IUP) från januari 2006. I Säffle är det beslutat att

Läs mer

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp 1 (8) Utbildningsplan för: Sjuksköterskeutbildning, 180 hp Nursing Programme Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer VSSKG Grundnivå 412/0000716 Högskolepoäng 180 Ansvarig avdelning

Läs mer

Medicinska fakulteten

Medicinska fakulteten Umeå universitet Medicinska fakulteten Norrbottens läns landsting Dnr: UmU 243-662-13 Dnr: NLL 719-13 AVTAL mellan medicinska fakulteten, Umeå universitet, och Norrbottens läns landsting om verksamhetsförlagd

Läs mer

LIA handledarutbildning 22/10. Att vara handledare

LIA handledarutbildning 22/10. Att vara handledare LIA handledarutbildning 22/10 Att vara handledare What s in it for me? Fundera över hur du kan se den studerande som resurs på din arbetsplats Studerande som resurs Reflektion Inspiration extra hand kan

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:5438 Göteborgs kommun Karin.mickelbo@vastra.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Kannebäcksskolans grundsärskola belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 43-2015:5438 Tillsyn i

Läs mer

Kursrapport för WEBB13: Textproduktion 1 V14 7,5 hp (31KTP1)

Kursrapport för WEBB13: Textproduktion 1 V14 7,5 hp (31KTP1) Kursrapport för WEBB13: Textproduktion 1 V14 7,5 hp (31KTP1) Kursansvariga: Charlotte von Essen Anna Vörös Lindén Medverkade på kursen gjorde även: Camilla Hentschel (handledning och rättning) Ramona Mattisson

Läs mer

KLINISK UTBILDNING I FYSIOTERAPI INFORMATION OCH RIKTLINJER TILL STUDENTER OCH HANDLEDARE

KLINISK UTBILDNING I FYSIOTERAPI INFORMATION OCH RIKTLINJER TILL STUDENTER OCH HANDLEDARE KLINISK UTBILDNING I FYSIOTERAPI INFORMATION OCH RIKTLINJER TILL STUDENTER OCH HANDLEDARE Termin 4 och 5 Innehållsförteckning SYFTE... 2 SAMARBETE OCH ANSVAR... 2 DEN KLINISKA UTBILDNINGENS OMFATTNING

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Sjuksköterskeprogrammet, 120 poäng. Study Programme in Nursing, 180 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Sjuksköterskeprogrammet, 120 poäng. Study Programme in Nursing, 180 ECTS Dnr: 347/2005-510 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Sjuksköterskeprogrammet, 120 poäng Study Programme in Nursing, 180 ECTS Ansvarig institution Institutionen

Läs mer

Förskollärarprogrammet, 210 högskolepoäng

Förskollärarprogrammet, 210 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 10 Programkod: GFM01 Förskollärarprogrammet, 210 högskolepoäng Early Years Education Programme, 210 credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden 2011-05-26

Läs mer

Studiehandledning Det professionella samtalet I (7,5 hp) The professional Conversation (ECTS credits 7,5) Ht 2012

Studiehandledning Det professionella samtalet I (7,5 hp) The professional Conversation (ECTS credits 7,5) Ht 2012 Stockholms Universitet Institutionen för pedagogik och didaktik Kursansvariga: Christer Langström Ingrid Hultén Tfn. 08 1207 63 79 christer.langstrom@edu.su.se 08-1207 63 66 ingrid.hulten@edu.su.se Studiehandledning

Läs mer