VFU-pärmen - Handledare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VFU-pärmen - Handledare"

Transkript

1 VFU-pärmen - Handledare November 2008 Barn- och utbildningsförvaltningen Telefon (vx) Box 61 Telefax ASKERSUND Bankgiro

2 CHECKLISTA FÖR HANDLEDARE STUDENTMAPPEN Du ska rekvirera en grundmapp /student från förvaltnings-kontoret. I mappen ska finnas: Barn- och ungdomsplan för förvaltningen - Den fullständiga versionen - Informationsbroschyren Likabehandlingsplanen från förskolan/skolan Handlingsplan/arbetsplan från förskolan/skolan Skolans/förskolans regler Viktiga telefonnummer, till skola, handledare, för sjukanmälan etc Ifylld Välkommen som student. Information om stödteam Sekretessbevis Registerutdrag Kontoansökan för praktikanter till skolnätet Namnskylt Karta över Askersunds kommun I samband med planeringsträffen före VFU-perioden ska du göra följande tillsammans med studenten. Dela ut mappen och gå igenom innehållet tillsammans med studenten Handledningsunderlag Planera VFU-perioden (schema, tider för handledning m.m) Diskutera hur ni gör med presentation/information till föräldrarna Skicka kontoansökan till IT-enheten Se till att sekretessbevis och registerutdrag lämnas till kanslisten. Eventuella frågor inför VFU Praktiska frågor såsom möjlighet att äta lunch Utvärdering under VFU Utvärdering efter VFU Viktiga länkar för dig som handledare: LUVAN: här hittar du t ex samverkansdokumentet, kursplaner, VFU-perioder INTRANÄTET: där finns vårt VFU-avtal om ersättning samt blanketter som används under VFU:n

3 Planeringssamtal Handledare och student inför VFU VFU-period, regelbunden handledning Utvärdering av VFUperiod och planering av nästa. Handledare, redaktörer och VFUsamordnare Onsdag v.2/v.33 Utvärdering Handledare och student, webbaserat. Träff i rektorsområdet rektor, studenter och VFU-samordnare, ev stödteamsrepr. Inledande möte för handledare och LUVAN-redaktörer Vad är nytt inför denna period? Ändringar i presentationer? Innehåll i aktuella kurser vilka kan vi ta emot? När är de olika VFU-perioderna/APU-perioderna? Planeringssamtal student handledare Sker på varje enskild förskola/skola mellan handledare och student. Skriftligt planeringsunderlag lämnas till rektor/vfu-samordnare Checklistan - Praktiska saker som matpriser tider mm Träff studenter + handledare + rektor +vfu-samordnare + ev. stödtemsrepresentant Rektor och VFU-samordnare sammankallar under första veckan då studenterna kommer till skolan/förskolan Roller och ansvar (samverkansdokumentet) Kommunens organisation Förväntningar Uppföljning av planeringssamtalet Utvärdering student + handledare Web-baserad fylls i tillsammans Uppföljnings/planeringsträff handledare + luvan-redaktorer vfusamordnare (dvs det samma som steg 1) Erfarenheter? Vad gäller för nästa period? Vilka kurser? Ändringar i presentationerna? När är de olika VFU-perioderna/APU-perioderna?

4 ORGANISATION AV MOTTAGANDET VFU-samordnarens ansvar VFU-lärare (handledare) får övergripande information och handledning från universitetet Samordna och planera träff för handledare v.33 och v.2 Skapa förutsättningar för studenterna att kunna genomföra sin VFU Kalla studenten till träff tillsammans med berörd rektor på området Utveckla rutiner och arbetsordning för VFU inom samverkansområdet Rektors ansvar Att hälsa välkommen till arbetsplatsen Att ge studenterna information om verksamhetens organisation, pedagogiska profil och de dokumentationssystem som används på skolan. Bidra till att studenten ser kopplingen mellan läroplan, kursplan, lokal skolplan och innehållet i undervisningen. Motivera personal på skolor, förskolor och fritidshem att positivt delta i arbetet för att fullgöra uppdraget. Vara ett stöd för VFU-läraren/arbetslaget. I samband med avslut av VFU-period ta del av studentens iakttagelser. VFU-lärarens ansvar Tillsammans med studenten planera den verksamhetsförlagda utbildningen med utgångspunkt i kursplan, studentens egna mål samt i relation till examensordningen Vägleda och stödja studenten samt att ge möjlighet till samtal och reflektion Bedöma studenten utifrån målen i gällande examensordning och se till att bedömningen kommer studenten till del genom utvärderingssamtal Informera föräldrarna om VFU samt i förekommande fall få föräldrars medgivande att studenten deltar vid föräldrasamtal. Ge den studerande stöd och möjlighet att uppnå kriterierna för VFU. Vara medveten om progressionen i studentens utbildning. Känna till examensmålen för lärarutbildningen och vara insatt i den kurs studenten läser vid VFU-tillfället. Bidra till att studenten ser kopplingen mellan läroplan, kursplan, lokal skolplan och innehållet i undervisningen. Att ta del av information på webben samt e-post. Delta i seminarier och träffar relaterade till VFU-uppdraget. Snarast meddela kursansvarig/vfu-ansvarig om problem uppstår. Studentens ansvar Aktivt delta i lärares samtliga arbetsuppgifter som t.ex. o förberedelser och efterarbete

5 o gemensamt arbetslagsarbete o konferenser o utvecklingssamtal Planera, genomföra, leda och följa upp arbete med barn/elever Stödja enskilda elever eller elevgrupper Vara kommunicerbar via mail. Så snart studenten fått besked om sin plats ta kontakt med sin kontaktperson och VFU-lärare för att planera besök och VFU-period. Informera sin VFU-lärare om riktlinjer för VFU samt aktuell kursplan och litteraturlista. Informera VFU-läraren om var i utbildningen han/hon befinner sig. Informera sig om den förskola/skola där han/hon har sin VFU. Byta från elevperspektiv till vuxenperspektiv. Uppträda professionellt, passa tider etc. Aktivt delta i VFU-lärarens/arbetslagets arbete och själv ta initiativ. Successivt arbeta allt mera självständigt och så småningom också bli en resurs i skolan. Dokumentera sitt arbete. Skriva upp sig på lista i matsalen de dagar studenten äter. Ta del av den tillgängliga information som finns om VFU-platsen.

6 VÄLKOMMEN SOM STUDENT TILL! Vi hoppas att Du kommer at få en bra VFU-period hos oss. Som student har du säkert många tankar inför din verksamhetsförlagda del av utbildningen. Vi hoppas att kunna svara upp mot dina förväntningar! Vår syn på Dig som student är att Du är en blivande kollega och vi vill därför att Du ska få en inblick i vad lärarrollen innebär. Det är därför viktigt att du är aktiv under din VFU och att du tillsammans med arbetslag/handledare reflekterar kring verksamhet, pedagogiskt arbetssätt och det egna förhållningssättet. Det innebär också att du deltar i alla de aktiviteter som ingår i en lärares vardag. Förutom arbetet i elevgruppen kan detta t.ex. vara utvecklingssamtal, föräldramöten eller arbetslagsträffar. För att få reda på dina förväntningar inför VFU-perioden vill vi att Du reflekterar kring och svarar på några frågor, som kommer att ligga till grund för våra handledningssamtal (se bilaga). Som avslutning kommer här lite praktisk information: Du äter pedagogisk lunch för 15 kr. Du anmäler sjukdom/frånvaro till din handledare. Du kommer att kallas till möte på rektorsområdet i början av din VFU-period, då får du träffa rektor, VFU-samordnare och ev. stödteamsrepresentant. Arbetsplatsenes telefonnummer:.. Din handledare i arbetslaget är: Telefonnummer: E-post:

7 UTVÄRDERING UNDER VFU-PERIODEN Lärarstuderande (Lämnas till och samtalas om med handledaren) 1. Vad tycker du om mottagandet och den information du fick de första dagarna? 2. Hur har VFU-perioden motsvarat dina förväntningar hittills? 3. Har du kunnat genomföra dina uppgifter från universitetet? 4. Tycker du att det finns tillräckligt med tid avsatt för samtal och reflektion tillsammans med handledaren? 5. Vilka frågor, funderingar och önskemål har du inför den fortsatta VFU-perioden?

8 UTVÄRDERING EFTER VFU-PERIODEN Lärarstuderande (Lämnas till ock samtalas om med rektor och handledare) 1. Beskriv hur du upplevt VFU-perioden. Ta upp följande punkter: - första VFU-träffen - tid för handledning, planering, dokumentation, möten m.m - möjlighet att planera och genomföra aktiviteter i barngruppen - utvärdering under VFU-perioden - övrigt 2. Vilka tankar har du inför din framtida yrkesroll har de förändrats under VFU:n och i så fall hur? Vilken är den viktigaste reflektionen från den här VFUperioden? 3. Vad har du sett som du skulle vilja lyfta fram till rektor om organisationen? Vänligen svara även på den webenkät som du kommer att få via mail.

9 MAPPINNEHÅLL: * Organisation av mottagandet * Välkommen som student * Barn- och ungdomsplan * Information om stödteam * Sekretessbevis * Registerutdrag * Handledningsunderlag - Frågor inför VFU - Utvärdering under VFU - Utvärdering efter VFU * Karta över kommunen

Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet

Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet VFU enheten 2001-09-03 1 Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet Bärande idéer, utgångspunkter Modellen för utformning och

Läs mer

Civilekonomprogrammet

Civilekonomprogrammet Civilekonomprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Företagsekonomi (15 hp, 30 hp) Praktikanvisningar för studenter INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING PÅ CIVILEKONOMPROGRAMMET

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever. till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun

Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever. till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun Dessa riktlinjer anpassas till aktuell skolform Uppdaterad 2013-02-20 Innehåll Mål... 3 Syfte... 3

Läs mer

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Egnahemsgatan 13! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Institutionen för hälsa och lärande Sjuksköterskeprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Kursansvariga OM124G Stina Thorstensson, stina.thorstensson@his.se

Läs mer

Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan

Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan Upprättad Ht 2014 Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan På vår skola är det inte annorlunda att vara olika 1 Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6 Skolbarnsomsorg Planen

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 Brattbergsskolan Grundskola årskurs 1-4 Barn- och utbildningsförvaltningen Åsa Eklund 2010-05-06 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares

Läs mer

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 En presentation av Prästkragens förskolas arbete för att främja barns lika värde, rättigheter och åtgärder för

Läs mer

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Sofia Klahr, Pedagogiskt ansvarig Emma Lindgren, Likabehandlingsansvarig

Läs mer

Mentorskapsprojektet i Göteborg

Mentorskapsprojektet i Göteborg 2008/2009 Mentorskapsprojektet i Göteborg FÖRBUNDET FÖR J URISTER, CIVILEKONOMER, SY STEMVETARE, PERSONALVETARE OCH SAMHÄLLSVETARE 2 (13) 3 (13) Välkommen till Juseks mentorskapsprojekt i Göteborg 2008/2009

Läs mer

FÖRSKOLAN, SKOLAN OCH FRITIDSHEMMETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

FÖRSKOLAN, SKOLAN OCH FRITIDSHEMMETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 1 FÖRSKOLAN, SKOLAN OCH FRITIDSHEMMETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Plan mot diskriminering,och kränkande behandling Analysera arbetet med arbete mot diskriminering, trakasserier och

Läs mer

Varför ska ni uppgradera? Jo, nya InfoMentor:

Varför ska ni uppgradera? Jo, nya InfoMentor: Varför ska ni uppgradera? Jo, nya InfoMentor: bygger på den senaste tekniken och är responsivt, vilket innebär att vyn anpassar sig efter vilken pryl användarna arbetar på - dator, läsplatta och telefon.

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL 1. Inledning Beta School är en F-9 grundskola. Skolan har karaktärsämnena matematik, engelska och ämnet svenska som ligger högst på skolans timplan. IT är ett verktyg

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

Studiehandledning för blivande handledare inom Vård- och omsorgscollege Västmanland

Studiehandledning för blivande handledare inom Vård- och omsorgscollege Västmanland 2012-10-10 Studiehandledning för blivande handledare inom Vård- och omsorgscollege Västmanland Steg 1: Kurs Vårdpedagogik- och handledning 25 gymnasiepoäng 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna anvisningar sid.

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Plan för studie- och yrkesvägledning

Plan för studie- och yrkesvägledning Barn- och utbildningsförvaltningen Datum Diarienummer 2014-12-03 Ks 2014.357.600 1 (13) Plan för studie- och yrkesvägledning Antagen av Kommunstyrelsen 2014-11-25, 282. Postadress: BOXHOLMS KOMMUN, Barn-

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Borgmästarskolan i Helsingborgs stad Granskning genomförd i november 2012 av Inger Nordén och Hans Sandberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten - Borgmästarskolan

Läs mer

1 (10) k v a l i t e t Samarbete mellan Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro. Finnstaskolan

1 (10) k v a l i t e t Samarbete mellan Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro. Finnstaskolan 1 (10) L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro Finnstaskolan Rapport December - 2010 2 (10) Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Utvärderingens

Läs mer