VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (VFU) I STOCKHOLMS STAD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (VFU) I STOCKHOLMS STAD"

Transkript

1 VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (VFU) I STOCKHOLMS STAD

2 Innehåll Vad är VFU?...3 Dina möjligheter som lärarstudent...4 Förväntningar på dig som lärarstudent...7 Basgruppsdagar...8 Byte och uppehåll...9 Organisation...10 Partnerområde och VFU-område...11 Vem gör vad?...12 VFU-lärare och arbetslag...14 Basgruppsledare...14 LITEN ORDLISTA VFU...Verksamhetsförlagd utbildning. Basgrupp...En grupp där studenter på Stockholms universitets långa lärarprogram kan diskutera erfarenheter och tankar kring VFU och läraryrket. VFU-område...Stockholms stad är indelad i fyra VFU-områden som i sin tur består av ett eller flera PO. PO...Partnerområde, utgörs av förskolor, skolor och kringverksamheter i ett geografiskt område. VFU-samordnare...Har det övergripande ansvaret för samordning av VFU på utbildningsförvaltningen i Stockholms stad. VFU-ansvarig...Alla förskolor/skolor som tar emot lärarstudenter har en VFU-ansvarig som bland annat placerar lärarstudenter i relevant arbetslag och med lämplig VFU-lärare. VFU-lärare...Handleder studenten och planerar och utvärderar tillsammans med denne VFU utifrån kursplanens syfte och mål. Vad är VFU? Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, är den del av lärarutbildningen där teori och praktik möts. Huvudsyftet med VFU är att du som student, genom aktivt deltagande och utforskande, ska få erfarenhet av och förstå olika aspekter av det komplexa läraryrket. Du kommer att möta barn, personal och föräldrar i olika sammanhang, bland annat i utvecklingssamtal, personalmöten, arbetslags-/avdelningsmöten samt när du planerar, genomför och utvärderar undervisning och annan pedagogisk verksamhet. Personalen kommer att bidra genom att dela med sig av sina skilda erfarenheter. VFU ska ge en allsidig bild av det dagliga arbetet i förskolan/skolan och kunskap om helheten i en lärares profession så att du känner dig säker i din kommande yrkesroll. Under lärarutbildningen har du tillgång till den senaste forskningen och nya pedagogiska rön och kan genom detta bidra till kompetens- och verksamhetsutveckling på skolan. Detta gör att skolan får nytta av din VFU samtidigt som du får möjlighet att växa in i din framtida yrkesroll. Cirka studenter har sin VFU-placering i Stockholms stads förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Staden samverkar med lärarutbildningarna på Stockholms universitet (SU), Södertörns högskola (SH), Gymnastik och idrottshögskolan (GIH), Kungliga Musikhögskolan (KMH) och Konstfack. Samarbetet stärker lärarutbildningens kvalitet, bidrar till studenternas och lärarnas kompetensutveckling och stimulerar till gemensamma forsknings- och utvecklingsarbeten. 3

3 VFU är det som har gett mig den verkliga insikten om läraryrket. VFU är ovärderlig! Jag anser att den är det viktigaste under hela min utbildning. Det är den erfarenheten jag kommer att bära med mig in i mitt kommande yrke. LÄRARSTUDENT, grundskolan Dina möjligheter som lärarstudent Som lärarstudent i Stockholm stad har du tillgång till olika lärandemiljöer både i och utanför skolan vilket ger en allsidig utveckling av dina yrkeskunskaper. Du har möjlighet att genomföra din VFU i förskolor och skolor med olika pedagogiska inriktningar i områden med skiftande socioekonomiska och kulturella strukturer. Under VFU tillhör du ett arbetslag på förskolan/skolan där du har din placering. Arbetslaget bidrar till att du kan genomföra VFU utifrån den kurs du läser. När du läser din inriktning placeras du tillsammans med en VFU-lärare med relevant behörighet för den kurs du läser. Tillsammans med din VFUlärare planerar och genomför du din VFU utifrån kursens syfte och mål och utifrån de möjligheter som finns i verksamheten. Ni reflekterar över och utvärderar gjorda erfarenheter så att du utvecklas i din roll som lärare. När du gör ditt examensarbete ska du ha möjlighet att utgå från en så kallad verklig fråga. Det innebär att du kan arbeta med en frågeställning som man brottas med på den skola där du gör din VFU, eller med ett område där skolan eller kommunen har potential eller behov av att utvecklas. För att få idéer, inspiration och stöd om viktiga frågor för yrkets och skolans utveckling kan du kontakta din VFU-lärare eller VFU-ansvarig på skolan. Genom att du redovisar arbetets resultat för skolans personal och delger din uppsats bidrar du till kunskapsutveckling på skolan. 4 5

4 VFU ger mig möjlighet att få prova mig fram. Få feedback som hjälper till vidare reflektioner, att få se en lärares vardag och hur komplext läraryrket kan vara. Lärarstudent, gymnasiet Förväntningar på dig som lärarstudent För att förskolan/skolan ska ha möjlighet att planera din VFU är det viktigt att du i god tid bokar ett planeringsmöte och informerar VFU-ansvarig och VFU-lärare om ditt studieval, tid för VFU samt syfte och mål för den aktuella kursen. För att du ska få chans att lära dig så mycket som möjligt ska du delta aktivt i verksamhetens dagliga arbete och planering, följa dess normer och värdegrund och ta del av lärarens samtliga arbetsuppgifter. Du ska även delta på PO-dagar och basgruppsdagar (läs mer om detta på sidan 10 respektive 8). Det är viktigt att du regelbundet tar del av information i din studentmejl och på lärosätets hemsidor samt att du anmäler sjukdom och förhinder till berörd ansvarig. Under hela din VFU-tid ska du dokumentera och reflektera över arbetet. Du ska även diskutera erfarenheterna från VFU tillsammans med VFU-läraren samt återkoppla resultat från dina observationer, intervjuer, enkäter och examensarbete till verksamheten. Ditt blivande yrke kräver att du är införstådd i vad sekretess och etiskt förhållningssätt innebär, dessa normer ska du följa även under VFU-tiden. Innan du påbörjar din VFU ska du lämna ett registerutdrag från polisen till din VFU-ansvariga. 6 7

5 VFU ger mig allt som jag har användning av i mitt blivande yrke. Lärarstudent, förskolan Basgruppsdagar Du som går det långa lärarprogrammet på Stockholms universitet tillhör en basgrupp som träffas varje termin på basgruppsdagar. Gruppen leds av en erfaren pedagog, basgruppsledare, som arbetar i staden. Tillsammans med basgruppsledaren samtalar, analyserar och problematiserar gruppen kring praktiska erfarenheter från lärarens vardag. Basgruppen ger dig möjlighet att reflektera över ditt eget lärande i relation till läraryrkets innehåll och uppdrag. Gruppen ska också bidra till att skapa kontinuitet och framåtskridande i utbildningen. Byte och uppehåll Byte av VFU-plats Om du vill byta VFU-placering ska du i första hand kontakta VFU-ansvarig på förskole-/skolenheten. Om du inte kan erbjudas relevant placering eller om du vill byta enhet kontaktar du den VFU-samordnare som ansvarar för ditt partnerområde. På finns en blankett för VFU-placering som du skickar till VFU-samordnaren. Observera att byte bara kan ske terminsvis. Byte av partnerområde Om du önskar byta partnerområde ska du kontakta VFU-sekretariatet på ditt lärosäte som tar beslut om byten. Byte av partnerområde kan endast ske terminsvis och måste ansökas om i god tid innan terminsstart. Studieuppehåll eller avslutande av studier Om gör studieuppehåll, avbryter dina studier eller tar examen är det viktigt att du meddelar ditt arbetslag och VFU-ansvarig på förskolan/skolan. Organisation På utbildningsförvaltningen arbetar VFU-samordnare för att erbjuda lärarstudenter VFU av hög kvalitet i stadens kommunalt och enskilt drivna/fristående förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. De har det övergripande ansvaret för samordningen av VFU och för att avtal och strategiska beslut förankras och verkställs. Förskolorna är organisatoriskt underställda stadsdelsnämnderna medan grund- och gymnasieskolorna är underställda utbildningsnämnden. På varje förskole-/skolenhet som tar emot lärarstudenter finns en VFU-ansvarig som ansvarar för att studenten erbjuds relevant VFU och för att verksamheten är insatt i uppdraget med VFU. Den VFU-ansvariga är en viktig länk mellan student, VFU-lärare och VFU-samordnare. Eftersom förskolorna organisatoriskt tillhör stadsdelsnämnderna finns det även en kontaktperson för VFU i varje stadsdelsförvaltning. SAMVERKANSAVTAL Organisationen av den verksamhetsförlagda utbildningen regleras av ett samverkansavtal mellan kommun och lärosäten och av beslut om VFU-organisation som har fattats i utbildningsnämnden. 8 9

6 VFU-områden 1. Bromma, Spånga-Tensta, Södermalm 2. Hässelby-Vällingby, Norrmalm, Rinkeby-Kista Partnerområde och VFU-område Hägersten-Liljeholmen, Älvsjö, Skärholmen, Kungsholmen 4. Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Skarpnäck, Östermalm Stockholms stad är indelad i fyra VFU-områden som i sin tur består av flera så kallade partnerområden (PO). Ett partnerområde utgörs av kommunala och enskilt drivna/fristående förskolor, grundskolor och gymnasieskolor och av de kringverksamheter, till exempel socialtjänst, som finns i det geografiska området. Du som lärarstudent placeras i ett partnerområde där du sedan har din tillhörighet under studietiden. Din VFU-placering kan dock vara i ett annat partnerområde. Första terminen tilldelas du en VFU-placering på en förskola/skola där du har din tillhörighet så länge du inte begär att få bli omplacerad eller förskolan/ skolan inte kan erbjuda dig en relevant VFU. Det finns möjlighet att under en eller två terminer göra din VFU i ett partnerområde av annan socioekonomisk och kulturell karaktär. Under den första terminen deltar du också i tre partnerområdesdagar (POdagar) då du bland annat får information om olika skolformer, stadsdelsförvaltningarnas verksamheter och om vad det innebär att göra VFU Lednings- och utvecklingsgrupp En lednings- och utvecklingsgrupp (LUG) ansvarar för att VFU utformas enligt utbildningsplanernas intentioner och för att beslut uppfylls. I Stockholms stad består LUG av VFU-samordnarna på utbildningsförvaltningen, fackliga företrädare och representanter från lärosäten. Vid behov knyts även studenter till gruppen. LUG är ett samverkansforum och har inte något mandat att fatta strategiska beslut. 1. Hässelby 2. Vällingby 3. Spånga-Tensta 4. Rinkeby 5. Kista 6. Bromma 7. Västerled 8. Kungsholmen 9. Norrmalm 10. Östermalm 11. Katarina-Sofia 12. Hornstull 13. Maria-Gamla Stan 14. Liljeholmen 15. Hägersten 16. Skärholmen 17. Älvsjö 18. Årsta 19. Enskede 20. Hammarby 21. Skarpnäck 22. Farsta 23. Söderled 24. Vantör 10 11

7 Vem gör vad? VFU-samordnare VFU-samordnarna har det övergripande ansvaret för samordning av VFU samt för att avtal och strategiska beslut förankras och verkställs. VFU-samordnare: ansvarar för att lärarstudenter placeras i relevant verksamhet planerar och genomför studenternas introduktion i partnerområdet tillsammans med stadsdelsförvaltningarnas kontaktpersoner, VFU-ansvariga på förskole-/skolenheterna och lärosätena leder en arbetsgrupp med stadsdelsförvaltningarnas kontaktpersoner för VFU leder nätverk med enheternas VFU-ansvariga och basgruppsledare ansvarar för att utveckla basgruppsarbetet i samverkan med basgruppsledare och regionsamordnare på Stockholms Universitet (SU) bidrar till att studenternas examensarbeten kopplas till verksamhetens frågor utvärderar kontinuerligt VFU med studenter, VFU-ansvariga och basgruppsledare erbjuder VFU-lärare och VFU-ansvariga kurser och annat stöd Stadsdelsförvaltningens kontaktperson för VFU Vid varje stadsdelsförvaltning finns en kontaktperson för VFU-frågor. Kontaktpersonen ansvarar tillsammans med VFU-samordnaren för koordineringen av VFU i stadsdelens förskolor. VFU-ansvarig Alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor som tar emot lärarstudenter har en VFU-ansvarig. VFU ska vara en del av verksamhetens strategiska utvecklingsarbete och uppdraget ska vara tydligt presenterat i hela verksamheten. VFU-ansvarig: administrerar placeringen av lärarstudenter i relevant arbetslag och med lämplig VFU-lärare introducerar lärarstudenten i verksamheten, dess uppdrag och grundläggande värderingar ansvarar för att student lämnar registerutdrag och undertecknar sekretessförbindelse ska stödja både lärarstudent och VFU-lärare/arbetslag i frågor som rör VFU 12 13

8 VFU-lärare och arbetslag Under VFU-tiden tillhör studenten ett arbetslag med lärare. Hela arbetslaget ansvarar för att studenten ska få VFU av hög kvalitet. Under utbildningens inriktningskurser ska VFU-läraren ha ämnesadekvat kompetens. VFU-lärare ansvarar för att tillsammans med studenten planera och utvärdera VFU utifrån kursplanens syfte och mål. handleder genom reflektion och samtal utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. bedömer studentens VFU utifrån de kriterier som lärarutbildningen fastlagt. Om det uppstår tveksamheter eller problem ska berörd kurslärare och VFU-ansvarig på enheten kontaktas i god tid. Vid tveksamhet om godkännande ska VFU-läraren/arbetslaget samverka med kursläraren/ämnesområdesläraren. Basgruppsledare Basgruppsledarna rekryteras från stadens pedagogiska verksamheter. De har pedagogisk behörighet och erfarenhet av att leda samtal och reflektion i grupp. De ska även vara insatta i lärarutbildningens struktur och innehåll. Basguppsledarna genomgår basgruppsledarutbildning, erbjuds kontinuerlig kompetensutveckling och deltar i nätverksträffar anordnade av VFUsamordnarna. Lärare som är intresserade av att bli basgruppsledare kan kontakta VFUsamordnarna. Producerad av utbildningsförvaltningen Stockholms stad Adress: Box 22049, Stockholm Tel: (vx) Fax: E-post: Produktion: Utbildningsförvaltningens kommunikationsgrupp Formgivning och originalproduktion: pmochco reklambyrå Foto: Björn Tesch Upplaga: 2000 exemplar 14

9 Stockholms stad en viktig aktör i din lärarutbildning Vill du veta mer är du välkommen att kontakta VFU-samordnarna på utbildningsförvaltningen. Information och kontaktuppgifter hittar du på Utbildningsförvaltningen Hantverkargatan 2F Box Stockholm Tel:

Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet

Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet VFU enheten 2001-09-03 1 Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet Bärande idéer, utgångspunkter Modellen för utformning och

Läs mer

VFU-pärmen - Handledare

VFU-pärmen - Handledare VFU-pärmen - Handledare November 2008 Barn- och utbildningsförvaltningen Telefon 0583-810 00 (vx) Box 61 Telefax 0583-810 61 696 22 ASKERSUND Bankgiro 5822-6515 CHECKLISTA FÖR HANDLEDARE STUDENTMAPPEN

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs 1: Barndomens villkor. ht 14

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs 1: Barndomens villkor. ht 14 Riktlinjer för VFU 140825 Sektionen för lärarutbildning (LUT) Yvonne P Hildingsson, VFU ledare Förskola Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen Kurs 1: Barndomens villkor

Läs mer

Utbildningsplan. Lärarprogrammet 210-270/300 högskolepoäng (Study Programme in Education, 210-270/300) HÖGSKOLAN I GÄVLE

Utbildningsplan. Lärarprogrammet 210-270/300 högskolepoäng (Study Programme in Education, 210-270/300) HÖGSKOLAN I GÄVLE 1 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Grundnivå och Avancerad nivå Lärarprogrammet Programkod: LFGGY Fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2007-06-04 Reviderad av lärarutbildningsnämnden 2007-10-01 Reviderad

Läs mer

Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola

Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola 1 Innehåll Framtiden börjar i förskolan 3 Inledning 4 Lärande och utveckling i fokus

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958 Huvudmän inom skolväsendet 1 (10) Information om Matematiklyftet I detta dokument finns information om Matematiklyftet samt hur man som huvudman ska gå tillväga om man vill ansöka om statsbidrag för matematikhandledare

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer. Arbete med studieoch yrkesvägledning

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer. Arbete med studieoch yrkesvägledning SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer Arbete med studieoch yrkesvägledning Arbete med studie- och yrkesvägledning Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax:

Läs mer

Om ledarskap i Reggio Emilia inspirerade nätverk - en fallstudie

Om ledarskap i Reggio Emilia inspirerade nätverk - en fallstudie Om ledarskap i Reggio Emilia inspirerade nätverk - en fallstudie Anna Lagerkvist Lärarhögskolan i Stockholm Institutionen för samhälle, kultur och lärande Examensarbete 10 p magisterprogram skolutveckling/lärarutveckling

Läs mer

Samlad kvalitetsredovisning av kommunal förskoleverksamhet i Stockholms stad 2014

Samlad kvalitetsredovisning av kommunal förskoleverksamhet i Stockholms stad 2014 Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Rapport Sida 1 (18) 2015-03-23 Samlad kvalitetsredovisning av kommunal förskoleverksamhet i Stockholms stad 2014 Kvalitetsredovisningens

Läs mer

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014 Kyrkvikens förskola Nacka Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 Typ av skola 4 OBSERVATIONENS METOD 4 SAMMANFATTNING 5 Sammanfattande slutsats

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Svanens förskola Norrköping Granskning genomförd i november 2012 av Annika Gabrielsson och Kerstin Forsberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Svanens förskola

Läs mer

BRIS Kartläggning av lärarutbildningarna, september 2004.

BRIS Kartläggning av lärarutbildningarna, september 2004. BRIS Kartläggning av lärarutbildningarna, september 2004. I enlighet med regeringens proposition 1999/2000:135 En förnyad lärarutbildning har den statliga utbildningen för lärare gjorts om. I propositionen

Läs mer

Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan

Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan Bakgrund: Förskolan spelar en viktig roll för våra flerspråkiga barn och deras språkutveckling eftersom den mest intensiva språkinlärningen

Läs mer

Information- Slutrapport kollegialt lärande

Information- Slutrapport kollegialt lärande Bengt Larsson - unbl01 E-post: bengt.larsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-08-13 Dnr: 2012/530-BaUN-027 Barn- och ungdomsnämnden Information- Slutrapport kollegialt lärande Ärendebeskrivning

Läs mer

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Förskollärarprogrammet Programkod: xxxx Utbildningsplan Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng Denna utbildningsplan gäller för studerande antagna

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

Utbildningsinspektion i Stockholms kommun

Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Verksamhetens omfattning och organisation vid inspektionen...2 Sammanfattande

Läs mer

Kompetensutvecklingsplan Naturbruksförvaltningen Västra Götalandsregionen

Kompetensutvecklingsplan Naturbruksförvaltningen Västra Götalandsregionen 1 Kompetensutvecklingsplan Naturbruksförvaltningen Västra Götalandsregionen 2 Naturbrukskansliet, Skövde 2013 Medarbetarnas kompetens och utveckling är en av de viktigaste hörnstenarna i verksamheten.

Läs mer

Rapport från projektavslutning på Forskningsprojektet Induction II 2005-02-18 på temat samverkan Inductionprojektet och VFU i Lärarutbildningen

Rapport från projektavslutning på Forskningsprojektet Induction II 2005-02-18 på temat samverkan Inductionprojektet och VFU i Lärarutbildningen 1 Till Deltagare i Kommunnätverk Induction II Deltagare under konferensen 2005-02-18 Rektorer för VFU och nya lärare Rapport från projektavslutning på Forskningsprojektet Induction II 2005-02-18 på temat

Läs mer

Arbetsplan. Studie- och yrkesvägledning

Arbetsplan. Studie- och yrkesvägledning Arbetsplan för Studie- och yrkesvägledning Nybyggeskolan 2013-2014 Linda Brüdigam Studie- och yrkesvägledare, Nybyggeskolan, Västerås 2013-14 Innehållsförteckning Studie- och yrkesvägledning på Nybyggeskolan

Läs mer

Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever. till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun

Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever. till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun Dessa riktlinjer anpassas till aktuell skolform Uppdaterad 2013-02-20 Innehåll Mål... 3 Syfte... 3

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

MEDLEMSREGISTER. Lärgruppsplan IdrottOnline

MEDLEMSREGISTER. Lärgruppsplan IdrottOnline MEDLEMSREGISTER IdrottOnline är idrottens nya verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline är svensk idrotts eget verktyg och är byggt utifrån att individ, förening och förbund ska ha ett

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Borgmästarskolan i Helsingborgs stad Granskning genomförd i november 2012 av Inger Nordén och Hans Sandberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten - Borgmästarskolan

Läs mer

Civilekonomprogrammet

Civilekonomprogrammet Civilekonomprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Företagsekonomi (15 hp, 30 hp) Praktikanvisningar för studenter INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING PÅ CIVILEKONOMPROGRAMMET

Läs mer