Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet"

Transkript

1 Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet VFU enheten

2 Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet Bärande idéer, utgångspunkter Modellen för utformning och organisation av den verksamhetsförlagda utbildningen i den nya lärarutbildningen tar sin utgångspunkt i Lärarutbildningskommitténs slutbetänkande, Regeringens proposition 1999/2000:135, samt erfarenheter från den verksamhetsförlagda delen i pågående lärarutbildningar. Det rör således sådant som är generellt för alla verksamhetsförlagda studier. För den nya lärarutbildningen föreskriver författningstexterna en ökad omfattning av den verksamhetsförlagda delen samt en tydligare yrkesinriktning. Lärarutbildningen skall därför mer än tidigare förankras i konkreta och praktiska erfarenheter; den verksamhetsförlagda delen av utbildningen skall i ökad utsträckning utgöra en grund för de teoretiska kunskaperna i lärarutbildningen. Samtidigt måste de ämnesteoretiska studierna struktureras med hänsyn till yrkets krav och bättre kopplas till den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. För att garantera att den verksamhetsförlagda utbildningen ständigt utgör ett kvalitativt innehåll skall den alltid ges som del av kurs inom programmet. Det är då viktigt att man vid formulerande av kursplaner också fokuserar på hur innehållet skall knytas till den verksamhetsförlagda utbildningen. Förslaget omfattar två olika arbetsformer, referens VFU och periodisk VFU. De olika formerna är komplementära genom att studenten kan jämföra och problematisera erfarenheter som erhålles genom att följa verksamhet över lång tid med dem som krävs under kortare intensiva perioder med ökat eget ansvar. För att studenten skall kunna ta ställning till sitt yrkesval och få ett nytt perspektiv på den miljö många känner endast från sin egen skolgång, är det särskilt viktigt att studenten får komma ut i verksamheten redan i ett tidigt skede av utbildningen. Den verksamhetsförlagda utbildningen skall utvecklas i samarbete mellan lärosätet (universitetet) och skolväsendet. Eftersom konsten att undervisa inrymmer allt det som en lärare gör för att skapa så goda betingelser som möjligt för att främja barns och elevers möjligheter att tillägna sig kunskaper (1999/200:135, Lärarutbildningens struktur, sid. 17) är en av förutsättningarna att studenten ges möjlighet att ta del av hela skolans verksamhet. Allt eftersom studenten utvecklar sin lärarkompetens och blir en del av skolan kan studenten också ta allt större ansvar för olika delar i lärararbetet. Genom att den verksamhetsförlagda utbildningen förstärks såväl beträffande innehåll som beträffande omfattning ges skolan och skolans personal möjlighet att i högre grad än tidigare bli en del av lärarutbildningen. Detta i sin tur skall kunna bidra till skolutveckling och kompetensutveckling för skolans personal. Modellen omfattar den verksamhetsförlagda utbildningen inom såväl allmänna utbildningsområdet som inom inriktningarna. 2

3 Modellen innebär i korthet På ett VFU område/skola placeras i början av sin utbildning ett antal studenter som valt olika inriktningar. Detta område/skola är det referensområde där studenterna fullgör största delen av sin verksamhetsförlagda utbildning. Påföljande termin/läsår fylls området på med nyantagna studenter. Antalet studenter avgörs av områdets storlek. På VFU området finns en samordnare som tillsammans med en VFU ledare ansvarar för studenterna på området. Den verksamhetsförlagda utbildning som sker i sammanhängande perioder, så kallad periodisk VFU, läggs ut av VFU enheten i samråd med inriktningarna. Resterande del, så kallad referens VFU, planeras i samråd med studenten, kursansvarig, samordnare och VFU ledare. När studenterna fullgör del av VFU på annat område än referensområdet samverkar samordnare och VFU ledare inom olika områden. Frågor rörande lärarlämplighet och lärarkompetens är en del av den kontinuerliga dialogen mellan studenten, VFU ledaren och skolans personal. Inom universitetet finns en VFU enhet som har det övergripande ansvaret för den verksamhetsförlagda utbildningen. Eftersom den verksamhetsförlagda utbildningen alltid är del av kurs finns målet för den verksamhetsförlagda utbildningen formulerat i kursplanen för respektive kurs. 3

4 Följande ansvarsfördelning ligger till grund för överenskommelsen VFU område - hela skolans/verksamhetens angelägenhet - har vilja och tar ansvar för att medverka i lärarutbildningen - medverkar till att studenten blir en del av verksamheten och därmed en resurs på området - ansvarar tillsammans med universitetet för att adekvat utbildning skapas för personal på VFU-område/skola - arbetslaget stöder och följer upp studenternas yrkesmässiga utveckling samt ger underlag för och koppling till studenternas examensarbeten Samordnare på VFU-område/skola - samverkar med VFU ledaren - utvecklar god kännedom om området/skolan - ansvarar tillsammans med skolledningen för information om områdets verksamhetsidé, organisation, sekretess, försäkringar etc - planerar VFU i samverkan med studenten, VFU enheten, skolledningen och lärarna på området - initierar och planerar seminarier - samverkar med andra VFU områden Studenten i den verksamhetsförlagda utbildningen - tar ett stort ansvar för sin VFU - är genom hela utbildningen knuten till ett område med placering i olika arbetslag/lärarlag - planerar VFU i samverkan med universitetet och området/skolan/verksamheten - dokumenterar fortlöpande sin VFU - deltar tillsammans med VFU ledaren i utvecklingssamtal - bidrar till att lärarresurs kan frigöras VFU ledare länk mellan universitetet och VFU område/verksamhet - utvecklar kännedom om VFU området - samarbetar med samordnare och övrig personal på området/skolan - medverkar till att VFU får det innehåll som kursplanerna föreskriver - följer, stödjer och utmanar studenterna på området/skolan (i följa ingår besöka, i stödja ingår synliggöra relationen teori-praktik) - handleder lärare och arbetslag i deras arbete med studenterna - samverkar med andra VFU ledare/lärarutbildare - stödjer och inspirerar i utvecklingen av området/skolan - initierar och leder seminarier med studenter och lärare på VFU-området - deltar tillsammans med studenten i utvecklingssamtal VFU enhet central enhet inom universitetet med övergripande ansvar för den verksamhetsförlagda utbildningen - ansvarar tillsammans med kommunerna för att adekvat utbildning skapas för personal på VFU-område/skola - samverkar med praktikansvariga för pågående utbildningar - samordnar placering av studenterna - ansvarar för information om VFU - samråder med berörda inriktningar - initierar och ansvarar för att VFU ledarna erbjuds utbildning och kompetensutveckling - ansvara för utvärdering och återkoppling av VFU-modellen - tecknar avtal, informerar och samverkar med berörda kommuner 4

5 Ovan beskrivna modell och ansvarsfördelning samt de centralt fastställda examensmålen för lärarexamen ligger till grund för överenskommelsen. Examensmålen för lärarexamen enligt examensordningen: För att få lärarexamen skall studenten ha de kunskaper och de färdigheter som behövs för att förverkliga förskolans, skolans eller vuxenutbildningens mål samt för att medverka i utvecklingen av respektive verksamhet enligt gällande föreskrifter och riktlinjer. Studenten skall vidare kunna - omsätta goda och relevanta kunskaper i ämnen eller ämnesområden så att alla elever lär och utvecklas - bedöma och värdera elevers lärande och utveckling samt informera och samarbeta med föräldrar och vårdnadshavare - förmedla och förankra samhällets och demokratins värdegrund - orientera sig om, analysera och ta ställning till allmänmänskliga frågor, ekologiska livsbetingelser och förändringar i omvärlden - inse betydelsen av könsskillnader i undervisningssituationen och vid presentation av ämnesstoffet - självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och annan pedagogisk verksamhet samt delta i ledningen av denna - tillvarata och systematisera egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat som grund för utveckling av yrkesverksamheten - använda informationsteknik i den pedagogiska utvecklingen och inse betydelsen av massmediers roll för denna 5

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande

Läs mer

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Förskollärarprogrammet Programkod: xxxx Utbildningsplan Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng Denna utbildningsplan gäller för studerande antagna

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer. Arbete med studieoch yrkesvägledning

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer. Arbete med studieoch yrkesvägledning SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer Arbete med studieoch yrkesvägledning Arbete med studie- och yrkesvägledning Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax:

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares kompetens 6 Domän 1: Didaktisk/Metodisk

Läs mer

Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012

Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012 - 1 - Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012 Inledning Skolan skall möta de förändringar som sker i samhället när det gäller nya strukturer för information och kommunikation. En viktig uppgift

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU- 2012-00262 Reviderad 2012 09 06, 2014 03 20 Senast reviderad 2014 09 16 Utbildningsplan för Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor 2 Förord Denna rapport från Barn- och utbildningsförvaltningen i Haninge ger en mycket självkritisk bild av läget i kommunens skolor.

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Förskola, före skola - lärande och bärande

Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskning Rapport 2012:7 Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskningsrapport om förskolans arbete med det förstärkta pedagogiska uppdraget Skolinspektionens rapport 2012:7

Läs mer

Ett samlat karriärsystem ETT STÖD FÖR ATT ALLA ELEVER SKA NÅ SKOLANS MÅL APRIL 2013

Ett samlat karriärsystem ETT STÖD FÖR ATT ALLA ELEVER SKA NÅ SKOLANS MÅL APRIL 2013 Ett samlat karriärsystem för lärare ETT STÖD FÖR ATT ALLA ELEVER SKA NÅ SKOLANS MÅL APRIL 2013 0 1 Ett samlat karriärsystem för lärare ett stöd för att alla elever ska nå skolans mål Detta är ett stödmaterial

Läs mer

Promemoria om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Promemoria om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet Jessica Lindvert Eva Minten (1) Promemoria om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet Skolverkets hållning 2010 års skollag innehåller en ny bestämmelse som lyder: Utbildningen ska vila på vetenskaplig

Läs mer

Miljöns mänskliga. dimension

Miljöns mänskliga. dimension Lars J. Lundgren, Christer Nordlund & Sofie Storbjörk UTBILDNINGSVETENSKAP Utbildningsvetenskap Miljöns mänskliga ett begrepp och dess sammanhang dimension Karin Fransson Ulf P. Lundgren En studie av humanistisk

Läs mer

Elevernas rätt till särskilt

Elevernas rätt till särskilt Revisionsrapport Elevernas rätt till särskilt stöd Viktor Prytz Staffanstorps kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammafattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga och revisionskriterier...

Läs mer

Handlingsplan för breddad rekrytering

Handlingsplan för breddad rekrytering UFV 2013/168 Handlingsplan för breddad rekrytering 2014 2016 Fastställd av Rektor 2014-01-21 Innehållsförteckning Inledning 3 Planer och aktiviteter vid Uppsala universitet 3 Bakgrund 4 Olika utbildningar-

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap

Pedagogiskt ledarskap kapitel 6 Pedagogiskt ledarskap Vad är pedagogiskt ledarskap? Trots att diskussionen om hur rektors pedagogiska ledarskap ska balanseras mot lärarnas autonomi har pågått sedan 1946 års skolkommission finns

Läs mer