UTVECKLINGSGUIDE GRUNDLÄRARPROGRAMMET FRITIDSHEM. För studenter antagna fr.o.m. H 11

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTVECKLINGSGUIDE GRUNDLÄRARPROGRAMMET FRITIDSHEM. För studenter antagna fr.o.m. H 11"

Transkript

1 UTVECKLINGSGUIDE GRUNDLÄRARPROGRAMMET FRITIDSHEM För studenter antagna fr.o.m. H 11

2 Utvecklingsguiden som redskap för lärande Syftet med den här utvecklingsguiden är att tydliggöra utvecklandet av lärarstudentens yrkesprofessionella förmågor samt att främja och underlätta kommunikationen mellan student och handledare under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). I Utvecklingsguiden finns examinerande kriterier och utvecklingskriterier. De examinerande kriterierna, som är skrivna med fet stil, talar om vad studenten ska uppnå under respektive VFU-kurs - prövas på. Utvecklingskriterier (ej fet stil) anger vad studenten bör öva på för att uppnå de examinerande kriterierna. I utvecklingsguiden finns även två utvecklingsplaner att använda för studenten. Där dokumenterar studenten, i samarbete med handledaren, sin utveckling och sina utvecklingsbehov inom sociala lärarförmågor respektive didaktiska lärarförmågor. Målet med att upprätta en utvecklingsplan är att studenten ska kunna uppmärksamma och följa sin egen utveckling av sociala och didaktiska lärarförmågor. Reflektioner kring den utveckling studenten själv upplevt och den handledaren observerat under VFU-kursen utgör ett stöd för kommande VFU-perioder. Att medvetandegöra sociala och didaktiska lärarförmågor, samt att kunna i tal och skrift beskriva dem, bidrar till att studenten blir bättre rustad för sitt kommande yrke. Kriterier I utvecklingsguidens matris över examinerande kriterier visas alltså med fet stil vilka kriterier som studenten ska examineras mot när det gäller sociala och didaktiska lärarförmågor. Övriga kriterier är utvecklingskriterier som exemplifierar vad studenten förutom de examinerande kriterierna bör arbeta med för att utvecklas. Kriterierna är indelade i 3-4 nivåer; G1-nivån som gäller för det första året. Därefter beskrivs även G2-nivån, G3-nivån (grundnivå) och slutligen Avancerade nivån för utbildningar längre än 3 år. Varje nivå har sina speciella kriterier som studenten ska öva att uppfylla och sedan examineras på. Kriterierna i de olika nivåerna bygger på den helhetsöversikt som är framställd i Utbildningsplan för respektive lärarprogram kring progressionen av sociala och didaktiska lärarförmågor. För varje VFU-kurs gäller en kursplan med lärandemål där dessa kriterier är inkluderade. I kursplanen framgår det vilken nivå kursen ges på. Utifrån kriterierna diskuterar student och handledare studentens utveckling och utvecklingsbehov under den verksamhetsförlagda utbildningen (formativ bedömning). Formativ bedömning handlar om att fortlöpande stödja studentens fortsatta lärande med förbättringsinriktad återkoppling. (Se Handledarguide kring bedömning ) se VFU-portalen Om studenten uppfyller kriterierna på aktuell kursnivå kan studenten även öva det som beskrivs i kriterier för ovanliggande nivåer. Kriterierna synliggör också vad studenten eventuellt ej uppfyller då den prövas. Kommunikationen mellan studenten och handledaren

3 kring vad som infrias eller fattas kan bli öppen då studentens förmåga hela tiden kan relateras till fastställda kriterier. Bruksanvisning, student och handledare Inför VFU:n tänker studenten igenom sina starka sidor och försöker formulera vad som behöver tränas och utvecklas. Detta skriver studenten in i kolumnerna Det här ska jag utveckla och Hur ska jag göra. Student som gjort VFU tidigare tar också hänsyn till Styrkor och utvecklingsbehov från föregående VFU-preriod (se föregående utvecklingsplan). Under och efter avslutad VFU diskuterar handledare och student hur det gått och vad studenten behöver träna och utveckla i framtiden. Detta skriver studenten i sin utvecklingsplan i kolumnen Egen reflektion och Handledarens reflektion. Studenten skriver även ned hur den fortsatta träningen skall gå till i kolumnerna Det här skall jag utveckla och Hur skall jag göra. Till hjälp för diskussionen mellan student och handledare finns kriterierna i utvecklingsguiden. Vid avslutad VFU är det viktigt att student och handledare gör ett avslut och att studenten fyller i kolumnen Handledarens råd till nästa VFU och rutan Utvecklingsbehov till nästa VFU-period. För att studenten skall ha en samlad bild över sin utveckling och sina utvecklingsbehov, inför slut-vfu:n, är det viktigt att studenten sparar alla sina utvecklingsplaner. Handledaren fyller i kursens Bedömningsformulär och behandlar det enligt anvisningen på formuläret. En slutgiltig bedömning - summativ bedömning syftar till att kontrollera studentens kunskaper vid givna tillfällen. Om det under VFU-perioden visar sig att studenten riskerar att ej uppnå de examinerande kriterierna i Bedömningsformuläret, kontaktar handledaren fältmentor för stöd och ev. upprättande av handlingsplan. Handlingsplan upprättas alltid av student, handledare och fältmentor tillsammans. Fältmentor informerar VFU-teamet i de fall handlingsplan är upprättad och skickar en kopia på handlingsplanen till VFU-teamet som sedan skickar kopior av handlingsplanen till examinator, kursmentor för kursen samt programansvarig utbildningsledare. För frågor kring utvecklingsplanen kontaktas kursmentor för respektive kurs, se VFU-portalen Material rörande utvecklingsguiden finns att tillgå via nätet på VFU-portalen..

4 Sociala lärarförmågor: engagemang, samspel, kommunikation, interaktion, ledarskap och konflikthantering kurs 971G25 kurs 971G28/29/30 orienterar sig om den pedagogiska övar på att ta initiativ i den pedagogiska visar initiativförmåga i den pedagogiska tar egna initiativ i de olika arbetsuppgifter som ingår i yrket övar på att etablera kontakt med elever etablera kontakt med elever etablera relationer med elever utan att förlora den professionella integriteten övar på att delta med lyhördhet i diskussioner och argumentera för sina åsikter visar förmåga i lyssnande och talande genom aktivt deltagande i diskussioner på skolan och i fritidshemmet diskuterar med handledaren vad ett professionellt förhållningssätt gentemot elever kan innebära övar på ett professionellt förhållningssätt gentemot elever visar förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot elever identifierar och diskuterar med handledaren vad respektfullt bemötande av elever innebär visar insikt om vad ett respektfullt bemötande av elever innebär övar på att etablera kontakt med vårdnadshavare övar på att skapa närhet med bibehållet integritet till vårdnadshavare visar förmåga till ett respektfullt bemötande av elever visar förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot vårdnadshavare diskuterar med handledaren vad ett professionellt förhållningssätt gentemot vårdnadshavare kan innebära 1

5 Sociala lärarförmågor: engagemang, samspel, kommunikation, interaktion, ledarskap och konflikthantering kurs 971G25 kurs 971G28/29/30 etablera kontakt med personal på skolan och i fritidshemmet diskuterar med handledaren vad ett professionellt förhållningssätt gentemot personal kan innebära visar förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot personal tar del av och diskutera skolans och fritidshemmets likabehandlingsplan övar på att samverka med skolans och fritidshemmets olika aktörer (såsom skolhälsa, ledningsfunktioner, vaktmästare, övrig personal) samtalar med handledaren om vad ett jämställt och jämlikt arbetssätt kan innebära beakta ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i undervisningen på ett konstruktivt sätt samverka med skolans och fritidshemmets olika aktörer (såsom skolhälsa, ledningsfunktioner, vaktmästare, övrig personal) visar ett aktivt och medvetet förhållningssätt till jämställdhet och jämlikhet i den pedagogiska uppvisar ett lämpligt och ansvarsfullt beteende i fritidshemsmiljön samtalar med handlaren om vad diskriminering och kränkande behandling av elever kan innebära diskuterar sekretessfrågor med handledaren samtalar med handledaren om elevers och övar på att utifrån handledarens synpunkter visa ett aktivt och medvetet förhållningssätt till jämställdhet och jämlikhet övar på att förebygga och motverka diskriminering och kränkande behandling av elever diskuterar anmälningsplikten med handledaren förebygga och motverka diskriminering och kränkande behandling av elever uppvisar en väl utvecklad yrkesetisk medvetenhet 2

6 Sociala lärarförmågor: engagemang, samspel, kommunikation, interaktion, ledarskap och konflikthantering kurs 971G25 kurs 971G28/29/30 övar på att kommunicera med elever vårdnadshavares samtycke vid dokumentation och publicering övar på att hantera sociala relationer mellan barn (ex. konflikthantering) kommunicerar på ett sätt som blir begripligt för olika elever problematiserar frågor om sekretess, dokumentation och publicering hanterar sociala relationer i den vardagliga (ex. konflikthantering) anpassar kommunikationen till målgrupp och situation hanterar på ett lämpligt och ansvarsfullt sätt sociala relationer i den vardagliga (ex. konflikthanteringering) i det pedagogiska arbetet ta i beaktande barns rättigheter enligt barnkonventionen uppvisar en social interaktion som kännetecknas av ett ömsesidigt givande och tagande variera kommunikationen utifrån medvetna sociala och pedagogiska överväganden studerar hur röst och kroppsspråk påverkar kommunikation övar på att lyssna och ta andras perspektiv studerar och diskuterar med handledaren och arbetslaget om demokrati i har ett kroppsspråk som är lämpligt i situationen visar empatisk förmåga övar på att identifiera demokratiskt ledarskap har ett kroppsspråk som uttrycker trygghet och tydlighet kommunicerar på ett sätt som förenar lyhördhet med tydlighet övar på att tillämpa ett demokratiskt ledarskap visar empatisk förmåga och tydliggör detta i sitt ledarskap grundar sitt ledarskap i ett demokratiskt förhållningssätt diskuterar med handledaren och arbetslaget om elevers och vårdnadshavares inflytande i övar på att ge möjlighet till inflytande för elever ge elever möjlighet till inflytande i 3

7 Sociala lärarförmågor: engagemang, samspel, kommunikation, interaktion, ledarskap och konflikthantering kurs 971G25 kurs 971G28/29/30 övar ledarskap i olika situationer identifierar problem och möjligheter i i samtal med handledaren visar förmåga till ledarskap i det pedagogiska arbetet övar på att vara tydlig och strukturerad i sitt ledarskap identifierar problem/dilemman i fritidshemsmiljön och föreslår lösningar visar förmåga till ledarskap i ett praktiskt-/estetiskt ämne (bild/idrott/musik) visar förståelse för sociala relationer genom ett tydligt ledarskap självständigt försöka lösa problem som uppstår i fritidshemsmiljön eller i skolan studerar och diskuterar ledarskap och pedagogens olika uppgifter med handledaren och arbetslaget studerar personalens agerande vid konflikter i fritidshemmet diskuterar egna möjligheter och begränsningar i uppdraget som lärare i fritidshemmet med handledaren visar självinsikt och lyhördhet för konstruktiv kritik övar på att ta och ge konstruktiv kritik övar på att med stöd av handledaren hantera konflikter övar på att använda utvärdering som grund för sitt eget lärande utifrån konstruktiv kritik dra slutsatser och förändra sitt agerande övar på att utifrån egna och andras synpunkter anta nya utmaningar i yrkesrollen kan på ett tillfredsställande sätt analysera konsekvenserna av det egna agerandet hantera konflikter medvetet förebygga konflikter utifrån egna och andras synpunkter anta nya utmaningar i yrkesrollen visar kännedom om egna styrkor och svagheter i förhållande till yrkesrollen 4

8 Didaktiska lärarförmågor: organisera, planera, genomföra, dokumentera, utvärdera, utveckla, bedöma kurs 971G25 kurs 971G28/29/30 diskutera handledarens planering i relation till styrdokumenten planera undervisning inom begränsade arbetsområden i relation till styrdokumenten inom det fritidspedagogiska området planera undervisning inom ett större arbetsområde i relation till styrdokumenten inom det fritidspedagogiska området övar på att planera pedagogisk verksamhet med skriftliga syftes- och målformuleringar, utifrån styrdokumenten övar på att planera pedagogisk verksamhet så att elevers kunskaper och erfarenheter tillvaratas planera pedagogisk verksamhet inom det fritidspedagogiska området så att elevers kunskaper och erfarenheter tillvaratas skaffar sig kunskaper om elevgruppen och elevers förförståelse och förutsättningar för att använda dessa kunskaper vid planering tar del av handledarens planering av undervisning i ett praktiskt/estetiskt ämne (bild/idrott/musik) identifiera barns olika behov planera undervisning i ett praktiskt/estetiskt ämne (bild/idrott/musik) resonerar kring pedagogikens och organisationens betydelse för barns utveckling och lärande planera undervisning inom ett större arbetsområde i ett praktiskt/estetiskt ämne visar fördjupad förmåga att skapa förutsättningar för alla barn att lära och utvecklas 5

9 Didaktiska lärarförmågor: organisera, planera, genomföra, dokumentera, utvärdera, utveckla, bedöma kurs 971G25 kurs 971G28/29/30 studerar och diskuterar planering av utvecklingssamtal och inhämtning av underlag med stöd av handledaren deltar vid planering av utvecklingssamtal samlar goda exempel på hur organiserar samverkan med vårdnadshavare diskuterar med handledaren och arbetslaget vad en meningsfull och innehållsrik fritid för barn kan innebära observerar och samtalar med barn för att skaffa sig förutsättningar för planering av och tillgodose både grupp och individ deltar, om möjligt, vid olika former av samverkan med vårdnadshavare erbjuda barn en meningsfull och innehållsrik fritid planera på ett sådant sätt att både grupp och individ tillgodoses deltar, om möjligt, vid utvecklingssamtal visar fördjupad förmåga att erbjuda barn en meningsfull och innehållsrik fritid 6

10 Didaktiska lärarförmågor: organisera, planera, genomföra, dokumentera, utvärdera, utveckla, bedöma kurs 971G25 kurs 971G28/29/30 övar på att omsätta egna didaktiska kunskaper inom området diskuterar vilka kunskaper som behövs för att kunna genomföra olika moment inom yrket omsätta egna didaktiska kunskaper inom det fritidspedagogiska området i värdera och omsätta egna didaktiska och ämnesdidaktiska kunskaper till ett innehåll i den pedagogiska inom det fritidspedagogiska området läser och reflekterar kring innehållet i Läroplanen diskuterar didaktiska och ämnesdidaktiska kunskaper med handledaren i relation till ett praktiskt/estetiskt ämne övar på att följa upp och utvärdera områden med hjälp av Läroplanen omsätta egna didaktiska och ämnesdidaktiska kunskaper inom ett praktiskt/estetiskt ämne i undervisningen planerar och genomför undervisning i enlighet med Läroplanen värdera och omsätta egna didaktiska och ämnesdidaktiska kunskaper till ett innehåll i ett praktiskt/estetiskt ämne visar ett aktivt och medvetet förhållningssätt till styrdokumenten leda enskilda moment i den pedagogiska diskuterar värdegrund och mänskliga rättigheter med handledaren undervisa inom begränsade arbetsområden kommunicera skolans värdegrund och mänskliga rättigheter genomföra aktiviteter inom större arbetsområden leder och utvecklar i enlighet med styrdokumenten genomföra aktiviteter inom ett större arbetsområde under en längre tidsperiod (minst 5 dagar) övar på att ansvara för såväl planerade som oplanerade arbetsuppgifter övar på att planera och samarbeta med handledare och arbetslag övar på heldagsansvar under 5 dagar, om möjligt i följd ta heldagsansvar under 10 dagar, om möjligt i följd. 7

11 Didaktiska lärarförmågor: organisera, planera, genomföra, dokumentera, utvärdera, utveckla, bedöma kurs 971G25 kurs 971G28/29/30 tar del av handledarens undervisa inom ett större planering och undervisa inom sammanhängande arbetsområde inom ett genomförande av begränsade områden i praktiskt/estetiskt ämne undervisning inom ett ett praktiskt/estetiskt praktiskt/estetiskt ämne ämne visar lyhördhet för elevers behov och förmågor i anpassar på ett medvetet sätt till elevers behov och förmågor övar på att följa upp ett enskilt moment tillsammans med handledaren övar på att organisera lärande på olika sätt samt motivera detta tillsammans med handledare följa upp enskilda moment i den pedagogiska övar på att arbeta med varierade arbetssätt, gärna tematiskt följa upp undervisningen inom begränsade arbetsområden arbeta med varierade arbetssätt utvärdera på fritidshemmet inom ett större arbetsområde övar på att utvärdera tillsammans med eleverna och reflektera kring synpunkter utvärdera tillsammans med eleverna och reflektera kring synpunkter för att förbättra och utveckla utvärdera egna aktiviteter inom ramen för fritidshemmets verksamhet prövar på olika sätt att utvärdera följa upp undervisningen inom ett praktiskt/estetiskt ämne 8

12 Didaktiska lärarförmågor: organisera, planera, genomföra, dokumentera, utvärdera, utveckla, bedöma kurs 971G25 kurs 971G28/29/30 diskutera instrument för bedömning med handledaren inom ett praktiskt/estetiskt ämne ta fram instrument för kunskapsbedömning inom ett praktiskt/estetiskt ämne övar på att bedöma kunskap inom ett praktiskt/estetiskt ämne tillsammans med handledaren tar del av hur handledaren återkopplar och kommunicerar kunskapsbedömning till elever diskuterar med handledaren bedömning av kunskap i relation till specifika mål inom ett praktiskt/estetiskt ämne bedöma kunskap inom ett praktiskt/estetiskt ämne återkoppla och kommunicera kunskapsbedömning till elever bedöma kunskap i relation till specifika mål inom ett praktiskt/estetiskt ämne 9

13 Didaktiska lärarförmågor: organisera, planera, genomföra, dokumentera, utvärdera, utveckla, bedöma kurs 971G25 kurs 971G28/29/30 diskuterar utvecklingsområden i med handledaren övar på att själv urskilja utvecklingsområden för och diskuterar dessa med handledaren bedöma och urskilja utvecklingsområden för 10

14 UTVECKLINGSPLAN Sociala lärarförmågor Engagemang och samspel, kommunikation och interaktion, ledarskap och konflikthantering Student: Utbildning: Kurs: Termin: Styrkor och utvecklingsbehov från föregående VFU-period: Det här ska jag utveckla Hur ska jag göra? Egna reflektioner Handledarens reflektioner Handledarens råd till nästa VFU Utvecklingsbehov till nästa VFU 9

15 UTVECKLINGSPLAN Didaktiska lärarförmågor Planering, genomförande, utvärdering och kunskapsbedömning Student: Utbildning: Kurs: Termin: Styrkor och utvecklingsbehov från föregående VFU-period: Det här ska jag utveckla Hur ska jag göra? Egna reflektioner Handledarens reflektioner Handledarens råd till nästa VFU Utvecklingsbehov till nästa VFU 10

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan. GRUNDLÄRARPROGRAMMET FRITIDSHEM För studenter antagna fr.o.m. H 11 (reviderad )

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan. GRUNDLÄRARPROGRAMMET FRITIDSHEM För studenter antagna fr.o.m. H 11 (reviderad ) UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan GRUNDLÄRARPROGRAMMET FRITIDSHEM För studenter antagna fr.o.m. H 11 (reviderad 161206) 1 2 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. H 11 Version augusti 2015 Utvecklingsguiden som redskap för lärande Syftet med den här utvecklingsguiden är att tydliggöra utvecklandet

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE YRKESLÄRARPROGRAMMET. För studenter antagna fr.o.m. ht 2011

UTVECKLINGSGUIDE YRKESLÄRARPROGRAMMET. För studenter antagna fr.o.m. ht 2011 UTVECKLINGSGUIDE YRKESLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. ht 2011 Utvecklingsguiden som redskap för lärande Syftet med den här utvecklingsguiden är att tydliggöra utvecklandet av lärarstudentens

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3 OCH 4-6. För studenter antagna fr.o.m. H 11

UTVECKLINGSGUIDE GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3 OCH 4-6. För studenter antagna fr.o.m. H 11 UTVECKLINGSGUIDE GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3 OCH 4-6 För studenter antagna fr.o.m. H 11 Utvecklingsguiden som redskap för lärande Syftet med den här utvecklingsguiden är att tydliggöra utvecklandet av lärarstudentens

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. H 11 Version augusti 2015 1 2 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens huvudsyfte är att erbjuda

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE ÄMNESLÄRARPROGRAMMET 7-9 OCH GYMNASIUM. För studenter antagna fr.o.m. H 11

UTVECKLINGSGUIDE ÄMNESLÄRARPROGRAMMET 7-9 OCH GYMNASIUM. För studenter antagna fr.o.m. H 11 UTVECKLINGSGUIDE ÄMNESLÄRARPROGRAMMET 7-9 OCH GYMNASIUM För studenter antagna fr.o.m. H 11 Utvecklingsguiden som redskap för lärande Syftet med den här utvecklingsguiden är att tydliggöra utvecklandet

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE ÄMNESLÄRARPROGRAMMET 7-9 OCH GYMNASIUM. För studenter antagna fr.o.m. H 11

UTVECKLINGSGUIDE ÄMNESLÄRARPROGRAMMET 7-9 OCH GYMNASIUM. För studenter antagna fr.o.m. H 11 UTVECKLINGSGUIDE ÄMNESLÄRARPROGRAMMET 7-9 OCH GYMNASIUM För studenter antagna fr.o.m. H 11 Utvecklingsguiden som redskap för lärande Syftet med den här utvecklingsguiden är att tydliggöra utvecklandet

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE YRKESLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. ht 2011, och reviderad för antagna fr. o. m 2015

UTVECKLINGSGUIDE YRKESLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. ht 2011, och reviderad för antagna fr. o. m 2015 UTVECKLINGSGUIDE YRKESLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. ht 2011, och reviderad för antagna fr. o. m 2015 1 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens huvudsyfte

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan. ÄMNESLÄRARPROGRAMMET 7-9 & Gy. För studenter antagna fr.o.m. H 11

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan. ÄMNESLÄRARPROGRAMMET 7-9 & Gy. För studenter antagna fr.o.m. H 11 UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan ÄMNESLÄRARPROGRAMMET 7-9 & Gy För studenter antagna fr.o.m. H 11 1 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens huvudsyfte är att erbjuda

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3 och 4-6 För studenter antagna fr.o.m. H 11 (reviderad 161206) 1 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens

Läs mer

Instruktion för ifyllande av bedömningsformulär

Instruktion för ifyllande av bedömningsformulär Instruktion för ifyllande av bedömningsformulär Detta formulär är av vital betydelse eftersom det utgör primärt underlag för universitetslärarens (tutorns) examination av studentens insatser under kursens

Läs mer

Instruktion för bedömning av tillämpade sociala och didaktiska lärarförmågor under verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Instruktion för bedömning av tillämpade sociala och didaktiska lärarförmågor under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Instruktion för bedömning av tillämpade sociala och didaktiska lärarförmågor under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) De kurser som ges vid Lärarprogrammet i Linköping kännetecknas av en tydlig relation

Läs mer

Grundlärare i fritidshem Fritidspedagogik Omdömesformulär angående studenternas tillämpade didaktiska och sociala lärarförmågor under VFU

Grundlärare i fritidshem Fritidspedagogik Omdömesformulär angående studenternas tillämpade didaktiska och sociala lärarförmågor under VFU Kursens namn och kurskod: Grundlärare i fritidshem Fritidspedagogik Omdömesformulär angående studenternas tillämpade didaktiska och sociala lärarförmågor under VFU Skolans namn och kommun Studentens namn:

Läs mer

Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012

Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012 Dokument kring Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012 110831 Lärarutbildningen vid Linköpings universitet Mål med utvecklingsplanen under INR 1 och 2 Utvecklingsplanen är ett

Läs mer

Grundlärare med inriktning mot arbete i F-3 samt åk 4-6

Grundlärare med inriktning mot arbete i F-3 samt åk 4-6 Översikt, kompetenser Relationell/ kommunikativ Visa intresse att etablera kontakt med elever, skapa relationer med elever, skapa förtroendefulla relationer med Ledarskap Visa ett respektfullt bemötande

Läs mer

Studiehandledning VFU-kurs, 13,5 hp (9v) Grundlärarprogrammet med inriktning fritidshem

Studiehandledning VFU-kurs, 13,5 hp (9v) Grundlärarprogrammet med inriktning fritidshem Studiehandledning VFU-kurs, 13,5 hp (9v) Grundlärarprogrammet med inriktning fritidshem Välkommen till kursen! Välkommen till den avslutande Verksamhetsförlagda kursen på utbildningen. I den här kursen

Läs mer

Utvecklingsplan för inriktningsåren

Utvecklingsplan för inriktningsåren Dokument kring Utvecklingsplan för inriktningsåren 201-201 100824 Lärarprogrammet vid Linköpings universitet Mål med utvecklingsplanen under INR 1 och 2 Utvecklingsplanen är ett redskap med syfte att utveckla

Läs mer

Beslutsunderlag Lärarutbildningsnämnden Maria Jansdotter Samuelsson

Beslutsunderlag Lärarutbildningsnämnden Maria Jansdotter Samuelsson Beslutsunderlag Lärarutbildningsnämnden 2016-03-17 Maria Jansdotter Samuelsson Reviderade lärandemål för VFU. Förskollärarprogram, grundlärarprogram, ämneslärarprogram, yrkeslärarprogram samt Kompletterande

Läs mer

Lärare med inriktning mot arbete i 7-9 samt gymnasieskolan

Lärare med inriktning mot arbete i 7-9 samt gymnasieskolan Lärare med inriktning mot arbete i 7-9 samt gymnasieskolan Översikt, kompetenser Relationell/ kommunikativ Ledarskap Didaktisk Reflektions över professionen Ämnesdidaktiska förmågor relationer med elever,

Läs mer

Elev: APL -matris Barnskötare!

Elev: APL -matris Barnskötare! Pedagogisk kompetens Handledarens kommentar: APL -matris Barnskötare visar vilja att orientera sig om verksamheten Eleven följer sin handledare och visar intresse för alla arbetsuppgifter. uppvisar ett

Läs mer

Åk 1 Åk 2 Åk 3. visar initiativförmåga i verksamheten Eleven önskar vara med i möten med olika yrkesgrupper tillsammans med sin handledare.

Åk 1 Åk 2 Åk 3. visar initiativförmåga i verksamheten Eleven önskar vara med i möten med olika yrkesgrupper tillsammans med sin handledare. Pedagogisk kompetens visar vilja att orientera sig om Eleven skall observera och tillgodogöra sig den information man får vid introduktionen. Eleven ska visa förståelse för vikten av att vara i tid. uppvisar

Läs mer

APL-matris Instruktör inom Fritid och hälsa GYM Elev:

APL-matris Instruktör inom Fritid och hälsa GYM Elev: Pedagogisk kompetens visar vilja att orientera sig om visar initiativförmåga i tar egna initiativ i de olika verksamheten verksamheten arbetsuppgifter som ingår i Handledarens kommentar: Eleven skall observera

Läs mer

Utvecklingsplan för AUO3

Utvecklingsplan för AUO3 Dokument kring Utvecklingsplan för AUO3 100824 Lärarprogrammet vid Linköpings universitet Mål med utvecklingsplanen under AUO3 Utvecklingsplanen är ett redskap med syfte att utveckla studentens yrkesprofessionella

Läs mer

Bedömningsunderlaget skickas senast den 24 februari 2012 till följande adress:

Bedömningsunderlaget skickas senast den 24 februari 2012 till följande adress: Instruktion till handledare för bedömning av studerandes tillämpade sociala och didaktiska lärarförmågor under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vt 2012 De kurser som ges vid Lärarprogrammet i Linköping

Läs mer

Grundlärarprogrammet F-3 Omdömesformulär angående studenternas grundläggande didaktiska och sociala lärarförmågor under VFU

Grundlärarprogrammet F-3 Omdömesformulär angående studenternas grundläggande didaktiska och sociala lärarförmågor under VFU Grundlärarprogrammet F-3 Omdömesformulär angående studenternas grundläggande didaktiska och sociala lärarförmågor under VFU Kursens namn och kurskod: Utveckling och lärande 2 Verksamhetsförlagd utbildning,

Läs mer

APL-matris personlig assistent/stödassistent Elev:

APL-matris personlig assistent/stödassistent Elev: Pedagogisk kompetens visar vilja att orientera sig om Eleven följer sin handledare och visar intresse för alla arbetsuppgifter. visar initiativförmåga i Eleven visar intresse att genomföra arbetsuppgifter

Läs mer

APL-matris Instruktör inom fritid och hälsa

APL-matris Instruktör inom fritid och hälsa Åk 1 Åk 2 Åk 3 Pedagogisk kompetens visar vilja att orientera sig om Eleven följer sin handledare och visar intresse för alla uppvisar ett lämpligt och ansvarsfullt beteende Att eleven visar förståelse

Läs mer

FRITIDSPEDAGOGIK 3 VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, 6 HP

FRITIDSPEDAGOGIK 3 VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, 6 HP FRITIDSPEDAGOGIK 3 VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, 6 HP Termin: Ht 16 Kurskod: 971G35 Kursansvarig: Ragnhild Löfgren GRUNDLÄRAR MED INRIKTNING FRITIDSHEM VID LINKÖPINGS UNIVERSITET, CAMPUS NORRKÖPING 1

Läs mer

APL-matris personlig assistent/stödassistent Elev:

APL-matris personlig assistent/stödassistent Elev: Pedagogisk kompetens Handledarens kommentar: visar vilja att orientera sig om verksamheten Eleven följer sin handledare och visar intresse för alla arbetsuppgifter. uppvisar ett lämpligt och ansvarsfullt

Läs mer

Studentens namn: Studentens personnummer: Ämne/område: Studentens mailadress:

Studentens namn: Studentens personnummer: Ämne/område: Studentens mailadress: Lärarprogrammet Omdömesformulär, 972G28 (Naturvetenskap, verksamhetsförlagd utbildning, 3,0 hp), angående studenternas tillämpade didaktiska och sociala lärarförmågor under VFU Kursens namn och kurskod:

Läs mer

APL-matris Aktivitetsledare Elevens namn:

APL-matris Aktivitetsledare Elevens namn: Pedagogisk kompetens visar vilja att orientera sig om eleven följer sin handledare och visar intresse för alla arbetsuppgifter visar initiativförmåga i Eleven visar intresse att leda en grupp deltagare

Läs mer

Grundlärarprogrammet 4-6 Omdömesformulär angående studenternas tillämpade didaktiska och sociala lärarförmågor under VFU

Grundlärarprogrammet 4-6 Omdömesformulär angående studenternas tillämpade didaktiska och sociala lärarförmågor under VFU Grundlärarprogrammet 4-6 Omdömesformulär angående studenternas tillämpade didaktiska och sociala lärarförmågor under VFU Engelska för grundlärare, 4-6, verksamhetsförlagd utbildning (VFU), 973G40, 4,5hp:

Läs mer

Grundlärarprogrammet F-3 Svenska Omdömesformulär angående studenternas tillämpade didaktiska och sociala lärarförmågor under VFU

Grundlärarprogrammet F-3 Svenska Omdömesformulär angående studenternas tillämpade didaktiska och sociala lärarförmågor under VFU Kursens namn och kurskod: Grundlärarprogrammet F-3 Svenska Omdömesformulär angående studenternas tillämpade didaktiska och sociala lärarförmågor under VFU i Svenska 4,5 hp kurskod 972G37 Skolans namn och

Läs mer

VFU-bedömningsmallen. Fastställd (dnr G /09)

VFU-bedömningsmallen. Fastställd (dnr G /09) VFU-bedömningsmallen. Fastställd 090923 (dnr G 219 499/09) 1. visar yrkesrelevant kunskap i det aktuella ämnet/ ämnesområdet 1. visar bredd och djup inom inriktningens ämne/ämnesområde, både ämnesteoretiskt

Läs mer

Förskollärarprogrammet

Förskollärarprogrammet Förskollärarprogrammet Studiehandledning VFU Barns språkliga utveckling 1: Språk som form, interaktivt medel och medierande redskap, VFU, 3 hp Termin: HT 2016 Kurskod: 970G14 Under veckorna 38 och 39 kommer

Läs mer

FRITIDSPEDAGOGIK 2 VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, 7,5HP

FRITIDSPEDAGOGIK 2 VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, 7,5HP FRITIDSPEDAGOGIK 2 VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, 7,5HP Termin: Vt 18 Kurskod: 971G34 Kursansvarig: Lina Lago GRUNDLÄRAR MED INRIKTNING FRITIDSHEM VID LINKÖPINGS UNIVERSITET, CAMPUS NORRKÖPING Fritidspedagogik

Läs mer

Personnummer. Som VFU-lärare lämnar jag detta dokument som underlag för bedömning av VFU.

Personnummer. Som VFU-lärare lämnar jag detta dokument som underlag för bedömning av VFU. Student Namn Personnummer Kurs Kursnamn Ladokkod Kursansvarig VFU-lärare Namn Telefonnummer E-post VFU-placering Enhetens namn Telefonnummer Årskurs eller ålder på barngruppen Närvaro Studenten har fullgjort

Läs mer

EXAMINA PÅ GRUNDNIVÅ ELLER AVANCERAD NIVÅ

EXAMINA PÅ GRUNDNIVÅ ELLER AVANCERAD NIVÅ Promemoria 2010-05-12 Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Per Klingbjer Telefon 08-405 16 66 Mobil 070-265 50 03 Telefax 08-723 17 52 E-post per.klingbjer@education.ministry.se Examensbeskrivning

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning Omdömesformulär angående studenternas tillämpade didaktiska och sociala lärarförmågor under VFU

Kompletterande pedagogisk utbildning Omdömesformulär angående studenternas tillämpade didaktiska och sociala lärarförmågor under VFU Kursens namn och kurskod: Kompletterande pedagogisk utbildning Omdömesformulär angående studenternas tillämpade didaktiska och sociala lärarförmågor under VFU Verksamhetsförlagd utbildning 1 (7,5) hp,

Läs mer

Ämneslärarprogrammet Svenska Instruktion till handledare: Att lämna ett omdöme efter vfu och Omdömesformuläret

Ämneslärarprogrammet Svenska Instruktion till handledare: Att lämna ett omdöme efter vfu och Omdömesformuläret Ämneslärarprogrammet Svenska Instruktion till handledare: Att lämna ett omdöme efter vfu och Omdömesformuläret Efter denna instruktion följer Omdömesformuläret: De kurser som ges vid Linköpings universitets

Läs mer

Förväntade studieresultat och examinationsformer för verksamhetsförlagd utbildning

Förväntade studieresultat och examinationsformer för verksamhetsförlagd utbildning 1 Anna-Karin Björling, Planeringsavdelningen Pernilla Rosell Steuer, Institutionen för språkdidaktik Förväntade studieresultat och examinationsformer för verksamhetsförlagd utbildning - VFU-kurser inom

Läs mer

Professions- och utvecklingsguide GLP Fritidshem

Professions- och utvecklingsguide GLP Fritidshem Professions- och utvecklingsguide GLP Fritidshem Verksamhetsförlagd utbildning, VFU Stöd för handledare och studenter: Ett kompletterande stödmaterial för att hjälpa till att sätta in de enskilda VFU-kurserna

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning II,

Verksamhetsförlagd utbildning II, 2019-02-22 Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik KURSBESKRIVNING för kursen Verksamhetsförlagd utbildning II, Kompletterande pedagogisk utbildning 7,5 hp (kurskod

Läs mer

Lärandemål för verksamhetsförlagd utbildning inom förskollärarprogrammet

Lärandemål för verksamhetsförlagd utbildning inom förskollärarprogrammet Lärandemål för verksamhetsförlagd utbildning inom förskollärarprogrammet (from vt 2017) Programledare Katarina Ribaeus VFU-kursansvariga Anette Haglund och Irene Olsson VFU-kursernas syften VFU 1: Kursen

Läs mer

Högskoleförordningen (1993:100) Bilaga 2

Högskoleförordningen (1993:100) Bilaga 2 Högskoleförordningen (1993:100) Bilaga 2 Lärarexamen Omfattning Lärarexamen avläggs på grundnivå eller avancerad nivå beroende på poängomfattning, krav på fördjupning i ett ämne eller inom ett ämnesområde

Läs mer

Kursbeskrivning UM7026

Kursbeskrivning UM7026 Kursbeskrivning UM7026 Verksamhetsförlagd utbildning IV Grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6 VT 2019 Version 2018-12-03 1 Kursansvarig, lärare och administrativ personal Kursansvarig: Inger

Läs mer

Kursbeskrivning. US3VFÄ, USVF73 och CHVFÄ3,

Kursbeskrivning. US3VFÄ, USVF73 och CHVFÄ3, Kursbeskrivning US3VFÄ, USVF73 och CHVFÄ3, Verksamhetsförlagd utbildning III 16 hp Vt 2019 5/3 20/5 Tre seminarier på Campus 1 Kursansvar och administrativ personal Kursansvariga: Cecilia Eskilsson (CHVFÄ3)

Läs mer

Professions- och utvecklingsguide GLP F-3

Professions- och utvecklingsguide GLP F-3 Professions- och utvecklingsguide GLP F-3 Verksamhetsförlagd utbildning, VFU Stödmaterial för handledare och studenter: Ett kompletterande stödmaterial för att hjälpa till att sätta in de enskilda VFU-kurserna

Läs mer

Elevsamtal med eleverna kring deras lärande

Elevsamtal med eleverna kring deras lärande Grundskoleavdelningen Goda exempel Sida 1 (7) Elevsamtal med eleverna kring deras lärande Hämtad från Tallkrogens skola Uppdaterad: 2017-08-22 Pedagogerna i Tallkrogens skola har arbetat fram frågeställningar

Läs mer

Riktlinjer (till kursledare) fo r VFUdokument

Riktlinjer (till kursledare) fo r VFUdokument Riktlinjer (till kursledare) fo r VFUdokument info r VFU-kurs. Fo rskolla rarprogrammet Introduktion I samband med införandet av ny lärarutbildning beslöt lärarutbildningsnämnden att utveckla generella

Läs mer

Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet

Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet 1. Identifikation och grundläggande uppgifter Antal högskolepoäng: 270/300/330 Nivå: Avancerad Programkoder: LAÄ7N, LAÄGN, LAMGY, LAM79

Läs mer

Bedömningsunderlag för verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Bedömningsunderlag för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 1 Umeå universitet Fakultetsnämnden för lärarutbildning Bedömningsunderlag för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Studentens namn: Lokal lärarutbildare: Ansvarig universitetslärare: Kurs: Termin: Partnerområde/skola:

Läs mer

VFU-kursplaneutredning för 2011-års lärarutbildningar

VFU-kursplaneutredning för 2011-års lärarutbildningar VFU-kursplaneutredning för 2011-års lärarutbildningar Anna-Karin Björling, Planeringsavdelningen, Stockholms universitet Samverkanskonferensen 2013-10-10 Syfte Likvärdighet vad gäller förväntade studieresultat

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning Omdömesformulär på egen skola angående studenternas tillämpade didaktiska och sociala lärarförmågor under VFU

Kompletterande pedagogisk utbildning Omdömesformulär på egen skola angående studenternas tillämpade didaktiska och sociala lärarförmågor under VFU Kompletterande pedagogisk utbildning Omdömesformulär på egen skola angående studenternas tillämpade didaktiska och sociala lärarförmågor under VFU Kursens namn och kurskod: Verksamhetsförlagd utbildning

Läs mer

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits UTBILDNINGSPLAN Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits 1. Identifikation 1.1. Namn och kod Ämneslärarprogram

Läs mer

VFU idrott och hälsa

VFU idrott och hälsa Studieanvisning 2016-12-07 VFU idrott och hälsa 1,5 hp VT 2017 v.4 Kurskod 971G30 (Grundlärare fritidshem) Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, ISV Linköpings Universitet 1 INNEHÅLL FÖRORD...

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 141014 Sektionen för lärarutbildning Camilla Kristén Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Läs mer

Professions- och utvecklingsguide Förskollärarprogrammet

Professions- och utvecklingsguide Förskollärarprogrammet Professions- och utvecklingsguide Förskollärarprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning, VFU Stödmaterial för handledare och studenter: Ett kompletterande stödmaterial för att hjälpa till att sätta in de

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2 Lokal examensbeskrivning Dnr: FS 3.1.5-1483-14 Sid 1 (7) ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION

Läs mer

Profession- och utvecklingsguide

Profession- och utvecklingsguide Profession- och utvecklingsguide Grundlärarprogrammet år F-3 Verksamhetsförlagd utbildning, VFU Uppdaterad 2019-07-18 Ett kompletterande stödmaterial för att hjälpa till att sätta in de enskilda VFU-kurserna

Läs mer

Profession- och utvecklingsguide

Profession- och utvecklingsguide Profession- och utvecklingsguide Förskollärarprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning, VFU Uppdaterad 2019-07-05 Ett kompletterande stödmaterial för att hjälpa till att sätta in de enskilda VFU-kurserna

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 170125 Akademin för Lärande Humaniora och Samhälle Mia Paulsson Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK5: Sociala relationer, konflikthantering

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 2

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 2 Lokal examensbeskrivning Dnr: FS 3.1.5-1482-14 Sid 1 (8) ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 2 INRIKTNING:

Läs mer

Professions- och utvecklingsguide GLP 4-6

Professions- och utvecklingsguide GLP 4-6 Professions- och utvecklingsguide GLP 4-6 Verksamhetsförlagd utbildning, VFU Stödmaterial för handledare och studenter: Ett kompletterande stödmaterial för att hjälpa till att sätta in de enskilda VFU-kurserna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 12 december 2013. SFS 2013:1118 Utkom från trycket den 20 december 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

Förskollärarprogrammet Omdömesformulär angående studenternas tillämpade didaktiska och sociala lärarförmågor under VFU

Förskollärarprogrammet Omdömesformulär angående studenternas tillämpade didaktiska och sociala lärarförmågor under VFU Förskollärarprogrammet Omdömesformulär angående studenternas tillämpade didaktiska och sociala lärarförmågor under VFU Kursens namn och kurskod: Teknik och Naturvetenskap Inne, ute, borta och hemma, Verksamhetsförlagd

Läs mer

Profession- och utvecklingsguide

Profession- och utvecklingsguide Profession- och utvecklingsguide Korta lärarprogram: KPU, ULV, VAL Verksamhetsförlagd utbildning, VFU Uppdaterad 2019-09-01 Ett kompletterande stödmaterial för att hjälpa till att sätta in de enskilda

Läs mer

Professions- och utvecklingsguide Yrkeslärarprogrammet (YRK)

Professions- och utvecklingsguide Yrkeslärarprogrammet (YRK) Professions- och utvecklingsguide Yrkeslärarprogrammet (YRK) Verksamhetsförlagd utbildning, VFU Stödmaterial för handledare och studenter: Ett kompletterande stödmaterial för att hjälpa till att sätta

Läs mer

Grundlärarprogrammet

Grundlärarprogrammet Grundlärarprogrammet F-3, 4-6 Studiehandledning Avslutande verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Ht-2018 Kurskoder 972A04 Grundlärare F-3 973A10 Grundlärare 4-6 1 Kursintroduktion 3 Kursplaner 4 Handledarbrev

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE

INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE LÖVU40 Verksamhetsförlagd utbildning 4 för förskollärare, 7,5 högskolepoäng Teaching Practice 4 in Pre- Fastställande Kursplanen är fastställd av

Läs mer

2. Allmänna mål för högskoleutbildning enligt Högskolelagen

2. Allmänna mål för högskoleutbildning enligt Högskolelagen Preliminär utbildningsplann för Grundlärarprogrammet Denna preliminära utbildningsplann för Grundlärarprogrammet vid Göteborgs universitet är fastställd av Lärarutbildningsnämnden därstädess 2011-02-22.

Läs mer

Utvecklingsprofil för studenten under VFT

Utvecklingsprofil för studenten under VFT 1 Utvecklingsprofil för studenten under VFT Utvecklingsprofilen är organiserad efter examensordningens mål. Rubrikerna svarar mot fokus i På väg mot läraryrket Mentorer avgör, i samverkan med studenter

Läs mer

Riktlinjer beträffande innehållsligt fokus och för studenters placering under VFU-period I-III

Riktlinjer beträffande innehållsligt fokus och för studenters placering under VFU-period I-III Umeå universitet Lärarhögskolan 901 87 Umeå 2015-06-03 RIKTLINJER-VFU Innehållsligt fokus i de skilda VFU-perioderna Sid 1 (11) Riktlinjer beträffande innehållsligt fokus och för studenters placering under

Läs mer

Grundlärarprogrammet vid Linköpings universitet

Grundlärarprogrammet vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU-2016-00393 Styrelsen för utbildningsvetenskap Reviderad 2012-06-26, 2012-12-13, 2013-05-16, 2014-03-20, 2015-04-08, 2016-02-16 och 2016-04-29. Senast reviderad 2016-05-20 Utbildningsplan

Läs mer

Utvecklingsprofil för studenten under VFT

Utvecklingsprofil för studenten under VFT Utvecklingsprofil för studenten under VFT Utvecklingsprofilen är organiserad efter examensordningens mål. Rubrikerna svarar mot fokus i På väg mot läraryrket Syftet med Utvecklingsprofilen är att: vara

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN för HT GRUNDLäRARPROGRAmmET 2012 180 240 HP LäRARUTBILDNINGSNämNDEN

UTBILDNINGSPLAN för HT GRUNDLäRARPROGRAmmET 2012 180 240 HP LäRARUTBILDNINGSNämNDEN Utbildningsplan för GRUNDLärarprogrammet 180 240 hp HT 2012 Lärarutbildningsnämnden Innehållsförteckning Allmänt... 2 1. Huvudområde för utbildningen... 2 2. Allmänna mål för högskoleutbildning enligt

Läs mer

Institutionen för pedagogik och didaktik. Studiehandledning. Verksamhetsförlagd utbildning III. 15 högskolepoäng. Inriktning vård och omsorg YP22LÄ

Institutionen för pedagogik och didaktik. Studiehandledning. Verksamhetsförlagd utbildning III. 15 högskolepoäng. Inriktning vård och omsorg YP22LÄ 1 Institutionen för pedagogik och didaktik Studiehandledning Verksamhetsförlagd utbildning III 15 högskolepoäng Inriktning vård och omsorg Vårterminen 2018 YP22LÄ 2 Kursens innehåll Vfu III omfattar 50

Läs mer

Lärandemål 1 kunna arbeta och handla enligt den människo-, demokrati- och kunskapssyn som samhället genom läroplan för grundskolan ger uttryck för.

Lärandemål 1 kunna arbeta och handla enligt den människo-, demokrati- och kunskapssyn som samhället genom läroplan för grundskolan ger uttryck för. VFU3 LP Lärandemål 1 kunna arbeta och handla enligt den människo-, demokrati- och kunskapssyn som samhället genom läroplan för grundskolan ger uttryck för. Agera i möte med elever, personal och vårdnadshavare

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE

INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE LÖVU30 Verksamhetsförlagd utbildning 3 för förskollärare, 7,5 högskolepoäng Teaching Practice 3 in Pre- Fastställande Kursplanen är fastställd av

Läs mer

Gäller från: HT 2018 Fastställd: Ändrad: Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Gäller från: HT 2018 Fastställd: Ändrad: Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik Utbildningsplan för Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Teacher Education Programme for Secondary School and Upper Secondary

Läs mer

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem DNR LIU-2018-01827 1(9) Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem 180 hp Primary School Teacher Programme with a specialization in Extended School Teaching L1FRI Gäller från: 2019 HT

Läs mer

Profession- och utvecklingsguide

Profession- och utvecklingsguide Profession- och utvecklingsguide YRK Yrkeslärarutbildningen Verksamhetsförlagd utbildning, VFU Uppdaterad 2019-07-05 Ett kompletterande stödmaterial för att hjälpa till att sätta in de enskilda VFU-kurserna

Läs mer

Förskollärarprogrammet Omdömesformulär angående studenternas tillämpade didaktiska och sociala lärarförmågor under VFU

Förskollärarprogrammet Omdömesformulär angående studenternas tillämpade didaktiska och sociala lärarförmågor under VFU Förskollärarprogrammet Omdömesformulär angående studenternas tillämpade didaktiska och sociala lärarförmågor under VFU Kursens namn och kurskod: Teknik och Naturvetenskap Inne, ute, borta och hemma, Verksamhetsförlagd

Läs mer

Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM

Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM Arbetsmaterial för Sandviksskolan och Storsjöskolan 2015-08-11 Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM Innehållsförteckning Fritidshem - Skolverket

Läs mer

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp Primary School teacher education programme 4-6 Allmänna data om programmet Programkod

Läs mer

SJÄLVSKATTNING. ett verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet

SJÄLVSKATTNING. ett verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet SJÄLVSKATTNING ett verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet TYCK TILL OM FÖRSKOLANS KVALITET! Självskattningen består av 6 frågor. Frågorna följs av påståenden som är fördelade på en skala 7 som du

Läs mer

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 Primary School teacher education, specialisation afterschool centres Allmänna data om programmet Programkod

Läs mer

Utbildningsplan för Högskolepoäng ECTS credits

Utbildningsplan för Högskolepoäng ECTS credits Utbildningsplan för Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Teacher Education Programme for Secondary School and Upper Secondary

Läs mer

grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolan årskurs 4 6 Huvudområdet är också årskurs 1 3. Grundlärarprogrammet inriktning

grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolan årskurs 4 6 Huvudområdet är också årskurs 1 3. Grundlärarprogrammet inriktning Utbildningsplan för Grundlärarprogrammet 1. Allmänt Grundlärarprogrammet är en professionsutbildning som ger kunskaper och färdigheter f för yrkesverksamhet som lärare. Programmet ges inom tre inriktningar

Läs mer

Institutionen för pedagogik och didaktik. Studiehandledning. Verksamhetsförlagd utbildning III. 15 högskolepoäng. Inriktning Yrke YP22LÄ

Institutionen för pedagogik och didaktik. Studiehandledning. Verksamhetsförlagd utbildning III. 15 högskolepoäng. Inriktning Yrke YP22LÄ 1 Institutionen för pedagogik och didaktik Studiehandledning Verksamhetsförlagd utbildning III 15 högskolepoäng Inriktning Yrke Höstterminen 2019 YP22LÄ 2 Kursens innehåll Vfu III omfattar 50 arbetsdagar,

Läs mer

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Primary School teacher education programme 1-3, preschool Allmänna

Läs mer

Ht-15 VFU-DOKUMENTATION GRUNDLÄRARE F-3

Ht-15 VFU-DOKUMENTATION GRUNDLÄRARE F-3 Ht-15 Namn: Program: VFU-DOKUMENTATION GRUNDLÄRARE F-3 Namn: Personnummer: Telefonnummer: E-mail (studentmail): Startår: ht vt Individuell studieplan: Tilldelat VFU-område: VFU-DOKUMENTATION: Denna VFU-dokumentation

Läs mer

Kursbeskrivning UM89UU. Verksamhetsförlagd utbildning 15 hp ULV-studenter Vt 2014

Kursbeskrivning UM89UU. Verksamhetsförlagd utbildning 15 hp ULV-studenter Vt 2014 Kursbeskrivning UM89UU Verksamhetsförlagd utbildning 15 hp ULV-studenter Vt 2014 Kursansvarig och administrativ personal Kursansvarig: Veronica Jatko Kraft veronica.jatko@mnd.su.se 08 1207 6623 Kursadministratör:

Läs mer

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Primary School teacher education programme 1-3, preschool Allmänna

Läs mer

VFU idrott och hälsa

VFU idrott och hälsa Studieanvisning 2017-12-18 VFU idrott och hälsa 1,5 hp VT 2018 v.4 Kurskod 971G30 (Grundlärare fritidshem) Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, ISV Linköpings Universitet 1 INNEHÅLL FÖRORD...

Läs mer

KONSTRUKTIV LÄNKNING I YRKESLÄRARPROGRAMMET MARTIN STIGMAR ONSDAG 7 JUNI KL

KONSTRUKTIV LÄNKNING I YRKESLÄRARPROGRAMMET MARTIN STIGMAR ONSDAG 7 JUNI KL NORDYRK 2017 TEMA: YRKESUTBILDNING FÖR FRAMTIDEN! KONSTRUKTIV LÄNKNING I YRKESLÄRARPROGRAMMET MARTIN STIGMAR ONSDAG 7 JUNI KL 15.15- Syfte med workshopen: är att diskutera kvaliteten i kursplaner och därigenom

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS IN SECONDARY EDUCATION/UPPER SECONDARY EDUCATION

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS IN SECONDARY EDUCATION/UPPER SECONDARY EDUCATION Sida 1 av 7 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS IN SECONDARY EDUCATION/UPPER SECONDARY EDUCATION Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är fastställd av Fakultetsnämnden 2011-05-26

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 151006 Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap Ht- 2015 Mia Paulsson maria.paulsson@hh.se

Läs mer

VFU-brev för CF3S80 och för CF3M80 vt-19

VFU-brev för CF3S80 och för CF3M80 vt-19 VFU-information i kurserna CF3S80 och CF3M80, termin 8, lärarutbildning för grundlärare F-3 1 2019-03-28 VFU-brev för CF3S80 och för CF3M80 vt-19 Till VFU- lärare i de två delkurserna Matematik med didaktisk

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer