Förväntade studieresultat och examinationsformer för verksamhetsförlagd utbildning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förväntade studieresultat och examinationsformer för verksamhetsförlagd utbildning"

Transkript

1 1 Anna-Karin Björling, Planeringsavdelningen Pernilla Rosell Steuer, Institutionen för språkdidaktik Förväntade studieresultat och examinationsformer för verksamhetsförlagd utbildning - VFU-kurser inom förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem inom 2011 års lärarutbildningar Slutversion

2 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Matriser med förväntade studieresultat, examinationsformer samt examensmål... 3 Förskollärarprogrammet... 7 Grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem Bilaga 1 - Förväntade studieresultat Förskollärarprogrammet Grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem Bilaga 2 Rekommenderade obligatoriska uppgifter Förskollärarprogrammet Grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem Bilaga 3 Samordningsgruppens beslut... 36

3 3 Inledning Den 29 maj 20 fattade samordningsgruppen beslut om förväntade studieresultat och examinationsformer samt beslutsordning och uppföljning för VFU-kurser som ges inom grundlärarprogrammet med inriktning mot F-3 respektive 4-6, ämneslärarprogrammet, KPU samt yrkeslärarprogrammet. Förslag avseende VFU-kurser för förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem beslutades den 19 juni 20. Anledningen till denna senareläggning är bl.a. tidsbrist och att förskollärarprogrammet har fem VFU-kurser, varav fyra av ungefär samma omfattning. Programmet har således en annan struktur på VFUkurserna än övriga program. För en beskrivning av uppdraget från samordningsgruppen, organisering av utredningen i form av arbetsgrupp och referensgrupper samt arbetsprocess hänvisas till utredningen som beslutades den 29 maj. I denna PM, som är ett komplement till utredningen, presenteras matriser med förväntade studieresultat och examinationsformer samt listor med förväntade studieresultat för VFU-kurser inom förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem. Sist i PM:en återfinns Bilaga 3 som inkluderar samordningsgruppens beslut. Matriser med förväntade studieresultat, examinationsformer samt examensmål Nedan presenteras matriser med förslag på förväntade studieresultat som bedöms och examineras inom ramen för aktuella VFU-kurser. De förväntade studieresultaten kan ses som kursens minsta gemensamma nämnare och är något som varje student ska ha möjlighet att uppnå inom kursens ramar. I samband med respektive del av ett förväntat studieresultat ges även förslag på examinationsform. Studieresultaten i respektive matris är i princip sorterade i examensmålsordning. Sist under respektive matris återfinns därför numrerade examensmål. Förutom att koppla ett studieresultat till ett eller flera examensmål (nummer återfinns inom parentes efter respektive studieresultat) har vi försökt att skriva fram och tydliggöra (med hjälp av fetade begrepp) en progression mellan VFU-kurserna i form av fler uppgifter, mer genomförande, självständighet, ansvar, samarbete med personal och barn/elever, utvärdering, kritisk granskning, analys, bedömning, utveckling, koppling till teorier etc. Många av de VFU-relevanta examensmålen är även konkreta och utgör därför en användbar, nödvändig och viktig utgångspunkt i arbetet med formulering av förväntade studieresultat. Sammanfattningsvis anser arbetsgruppen därför att de förväntade studieresultaten bör formuleras så konkret, begripligt, uppgiftsnära och likvärdigt som möjligt. De bör även

4 4 formuleras med en tydlig progression för att successivt säkerställa en koppling till VFUrelevanta examensmål. Detta försöker vi visa med hjälp av matriserna nedan De förväntade studieresultaten är i princip listade enligt examensmålsordning. Avsikten med detta är att visa kopplingen till just examensmålen. I Bilaga 1 har vi istället sorterat de förväntade studieresultaten för varje VFU-kurs inom respektive utbildning enligt följande principer: (1) Kommunikation och bemötande, (2) Didaktisk kompetens, (3) Värdegrund, ledarskap och egna värderingar samt (4) Självvärdering. Denna listning ska ses som ett förslag och vår tanke är att ansvarig person enkelt ska kunna lyfta ut förväntade studieresultat till aktuell kursplan. Gruppen föreslår även fyra summativa examinationsformer, vilka kan beskrivs enligt följande: 1. Individuell performativ examination. Denna form används för att bedöma studentens kommunikation med barn/elever, kommunikation och samverkan med vårdnadshavare/information till vårdnadshavare och familjer, bemötande av barn/elever, genomförande, ledning och utveckling av aktiviteter etc., dokumentering, analys och bedömning av förskolans aktiviteter och mål och vilken mån de stödjer barns allsidiga lärande och utveckling/dokumentering, analys och bedömning elevers lärande och utveckling, utvärdering som genomförs tillsammans med andra, tillvaratagande och användande av barns/elever kunskaper och erfarenheter, användning olika strategier samt användning av digitala verktyg. Dessa aktiviteter och förmågor etc. bedöms av VFU-handledare och rapporteras och motiveras i VFU-rapport. Vid risk för underkännande bedöms de även av VFUkurslärare/examinator med stöd av tjänsteanteckningar. Genomförandet av aktiviteterna etc. kan på sikt eventuellt bedömas och examineras genom en kombination av performativ examination och videoinspelning. Den sistnämnda laddas då upp i VFU-portföljen. 2. Individuell skriftlig examination i VFU-portfölj. Denna form används för att bedöma studentens beskrivning, motivering, dokumentering, formulering, reflektion, utvärdering, kritiska granskning och analys av planerade och/eller genomförda aktiviteter, situationer, förmågor, värderingar etc., relaterande av aktiviteter, egna värderingar etc. till styrdokument, begrepp/teorier/perspektiv och yrkesetik, och slutligen självvärdering. Dessa förmågor bedöms av VFU-kurslärare/examinator. 3. Individuell multimodal examination i VFU-portfölj. Denna form handlar om bedömning med hjälp av en (valfri) kombination av olika uttrycksformer såsom foto, film, ljud, webb, och skrift. Med hjälp av denna examinationsform kan t.ex. studentens genomförande och utvärdering av olika aktiviteter bedömas av VFUkurslärare/examinator.

5 5 4. Individuell muntlig examination under avslutande seminarium, används t.ex. vid studentens muntliga beskrivning av erfarenheter som är kopplade till ett eller flera förväntade studieresultat. Beskrivningen bedöms av VFU-kurslärare/examinator. För förskollärarna har denna form lagts in i matriserna. I den mån den används, används den alltid i kombination med skriftligt individuell examination i VFU-portfölj. Arbetsgruppen anser att individuell performativ examination och individuell skriftlig examination i VFU-portfölj är mest centrala. Performativ examination och VFU-portfölj (underförstått; individuell skriftlig examination i VFU-portfölj) återfinns därför kursiverat och i blå text efter respektive del av de förväntade studieresultaten. Gruppen anser även att individuell multimodal examination i VFU-portfölj och individuell muntlig examination under avslutande seminarium är mer perifera former. Institutionen bör därför avgöra i vilken mån och för vilka förväntade studieresultat de är lämpliga att använda. För förskollärarna återfinns dock individuell muntlig examination i matriserna då detta av tradition används som examinationsform, men i sådana fall alltid tillsammans med skriftlig examination. Trepartssamtal mellan student, VFU-handledare och VFU-kurslärare finns i tre av fyra VFUkurser för grundlärarprogrammet fritidshem och i två av fem kurser för förskollärarprogrammet. Av praktiska skäl och beroende av studentens undervisning måste dock trepartssamtalet förläggas vid olika tidpunkter för olika studenter under den skolförlagda delen av VFU-kursen. Trepartssamtalet bör därför, enligt gruppen, inte ses som en summativ bedömning utan som en formativ bedömning som syftar till att stödja studentens lärande mot de förväntade studieresultaten. I samtliga VFU-kurser är det av största vikt att lärare från universitetet med relevant kompetens bedömer och examinerar relevanta kunskaper, förmågor och färdigheter på ett rättssäkert och likvärdigt sätt. I detta sammanhang är VFU-portföljen ett utmärkt redskap. Förutom de förväntade studieresultaten och därtill kopplade examinationsformerna kan kursen läggas upp på valfritt sätt. Kursen kan exempelvis inkludera lämpligt antal obligatoriska ickeexaminerande uppgifter och inslag såsom beskrivning av observation av olika aktiviteter och deltagande i annan verksamhet såsom luncher, raster, studiebesök etc. samt antal timmar som studenten ska följa VFU-handledaren och eventuellt ett antal barn/elever. Obligatoriska uppgifter och inslag kan förslagsvis rapporteras i VFU-rapport i form av genomfört/inte genomfört. I början av VFU bör kontrakt (handlingsplan) mellan student och VFUhandledare skrivas om dessa obligatoriska inslag och uppgifter. I samverkan med universitetet måste även VFU-handledaren/förskolan/skolan/fritidshemmet/kommunen skapa förutsättningar på respektive förskola/skola/fritidshem för studenterna så att de kan genomföra performativa examinationsuppgifter på plats. Bedömningen av de förväntade studieresultat som ska bedömas av handledaren på plats på förskolan/skolan/fritidshemmet bör ingå i den tid som VFU-handledaren och förskolan/skolan/fritidshemmet har avsatt för handledning. Arbetsgruppen föreslår att

6 6 institutionen beräknar tidsåtgång för VFU-kurslärarnas bedömning och examination av studenterna skriftliga och muntliga redovisningar. För att på sikt minska tidsåtgången för VFU-kurslärarnas bedömning av texter i VFU-portföljen kan även studenterna läsa och ge återkoppling på varandras texter. Denna kamratbedömning kan naturligtvis inte ersätta VFU-kurslärarnas bedömning utan syftar till att utveckla och förbättra texten genom att räta upp eventuella missförstånd etc. Nedan presenteras, som tidigare nämnts, matriser med förslag på förväntade studieresultat och examinationsformer (kursiverat och i blå text) för samtliga VFU-kurser för förskollärarprogrammet samt samtliga VFU-kurser för grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem. Varje rad med förväntade studieresultat och examinationsformer inleds och sammanfattas med en kolumn med centralt innehåll. För att förstå progressionen och uppbyggnaden mot aktuellt/aktuella examensmål bör varje rad läsas horisontellt.

7 7 Förskollärarprogrammet

8 Planering Planering Barns lärande 8 Centralt innehåll Förskollärare VFU I, 3 hp - 5 mål Förskollärare VFU II, 6 hp - 10 mål VFU-kurs 2 ligger i anknytning till förskoledidaktiska/förskolepedagogiska Förskollärare VFU III, 6 h- 7 mål VFU-kurs 3 ligger i anknytning till naturvetenskap- och matematik- Förskollärare VFU IV, 7,5 hp - 8 mål VFU-kurs 4 ligger i anknytning till Förskollärare VFU V, 7,5 hp - 10 mål VFU-kurs 5 ligger i anknytning till kurser och målen är anpassade till dessa didaktiska kurser och målen är anpassade till dessa språkdidaktiska kurser och målen är anpassade till dessa förskoledidaktiska/förskolepedagogiska kurser och målen är anpassade till dessa - - Under handledning ta tillvara (performativ examination) på barns kunskaper och erfarenheter under planering och genomförande av aktiviteter i matematik och/eller naturvetenskap med tydliga ämnesdidaktiska mål samt använda (performativ examination) dessa kunskaper och erfarenheter i den pedagogiska verksamheten för att stimulera varje barns lärande och utveckling (ex.mål 10,12) Självständigt ta tillvara (performativ examination) på barns kunskaper och erfarenheter under planering och genomförande av aktiviteter i språk med tydliga ämnesdidaktiska mål samt använda (performativ examination) dessa kunskaper och erfarenheter i den pedagogiska verksamheten för att stimulera varje barns lärande och utveckling (ex.mål 10,12) - Under handledning medverka (performativ examination) i en planerad aktivitet med barn samt relatera (VFU-portfölj) aktiviteten till nationella styrdokument för förskolan. (ex.mål ) Under handledning skriva och motivera (VFU-portfölj) en egen planering för en aktivitet med barn, med tydliga mål som är relaterade till förskoledidaktiska/förskolepedagogiska teorier och till nationella styrdokument för förskolan (ex. mål 10 Självständigt skriva och motivera (VFU-portfölj) flera planeringar för aktiviteter i matematik och/eller naturvetenskap med tydliga ämnesdidaktiska mål relaterade till nationella styrdokument för förskolan samt genomföra (performativ Självständigt och i arbetslag planera och motivera (performativ examination) flera aktiviteter i språk med tydliga ämnesdidaktiska mål relaterade till nationella styrdokument för förskolan samt genomföra (performativ examination) och Självständigt och i samråd med andra skriva och motivera (VFUportfölj) en längre planering med tydliga mål som är relaterade till förskoledidaktiska/förskolepedagogiska teorier och nationella styrdokument för förskolan i syfte att

9 Omsorg och specialpedagogiska behov Ledarskap 9 ( forskningsresultat och ) examination) och utvärdera (VFUportfölj) aktiviteten mot de planerade målen (ex. mål ) tillsammans med andra utvärdera (performativ examination) aktiviteten mot de planerade målen (ex. mål ) stimulera varje barns lek, utforskande och utveckling, samt genomföra (performativ examination) och tillsammans med andra utvärdera (performativ examination) och utveckla valda moment i planeringen mot målen (ex. mål 10 ( forskningsresultat och ) - - Under handledning leda (performativ examination) och utveckla aktiviteter utifrån adekvata ämnesdidaktiska och förskoledidaktiska/förskole-pedagogiska kunskaper samt utvärdera (VFU-portfölj och muntlig examination) styrkor i det egna ledarskapet (ex.mål, 21, 25) Självständigt och på ett tydligt och strukturerat sätt leda (performativ examination) och utveckla aktiviteter utifrån adekvata ämnesdidaktiska och förskoledidaktiska/förskolepedagogiska kunskaper samt utvärdera (VFU-portfölj och muntlig examination) styrkor och utvecklingsområden i det egna ledarskapet (ex.mål, 21, 25) Självständigt och ansvarsfullt leda och utveckla (performativ examination) aktiviteter samt formulera (VFU-portfölj och muntlig examination) pedagogiska ställningstaganden mot bakgrund av egna erfarenheter, värderingar, yrkesetik och ett urval av teorier/perspektiv i syfte att utveckla sitt ledarskap (ex. mål, 21, 25) Under handledning i olika situationer möta (performativ examination) barns behov av omsorg (ex.mål 11) Under handledning i olika situationer möta (performativ examination) barns behov av omsorg utifrån deras olika förutsättningar (ex.mål 11) - - Självständigt och i samverkan med andra ansvarsfullt i olika situationer möta (performativ examination) barns behov av omsorg utifrån deras olika förutsättningar samt hantera (performativ examination) specialpedagogiska behov med utgångspunkt i barnens och barngruppens olika förutsättningar

10 Värdegrund Vårdnadshavare och familjer Bedömning 10 samt specialpedagogiska perspektiv (exmål 11, 14) - - Under handledning beskriva (VFUportfölj) en situation där personal analyserar och bedömer i vilken mån förskolans aktiviteter stödjer barns allsidiga lärande och utveckling (ex.mål 15) Under handledning dokumentera, analysera och bedöma (VFUportfölj) i vilken mån förskolans aktiviteter stödjer barns allsidiga lärande och utveckling (ex.mål 15) Självständigt dokumentera, analysera och bedöma (VFU-portfölj) i vilken mån förskolans lokala mål och arbete stödjer barns allsidiga lärande och utveckling (ex.mål 15) - Under handledning kommunicera (performativ examination) med barnens familjer, i grupp eller enskilt, om barns lek, lärande och utveckling, mot bakgrund av nationella styrdokument för förskolan (ex.mål 15) - - Självständigt, tydligt och med ett för sammanhanget adekvat och funktionellt språkbruk skriftligt och muntligt kommunicera (performativ examination) och samarbeta (performativ examination) med vårdnadshavare och barnens familjer i grupp eller enskilt, om barns lek, lärande och utveckling, mot bakgrund av nationella styrdokument för förskolan (ex.mål 15) - Under handledning kommunicera (performativ examination) värdegrunden enligt nationella styrdokument för förskolan, med fokus på de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna (ex.mål 16, 24) - - Självständigt, tydligt och explicit kommunicera (performativ examination) värdegrunden enligt nationella styrdokument för förskolan, med fokus på de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna (ex.mål

11 Kommunikati on Jämställdhetsperspektiv Diskriminering och annan kränkande behandling 11 16, 24) - Under handledning dokumentera och reflektera (VFU-portfölj) över olika aktiviteter där förebyggande arbete pågår eller kan pågå för att motverka diskriminering eller annan kränkande behandling av barn enligt nationella styrdokument för förskolan och VFUförskolans likabehandlingsplan (ex.mål 17) - - Självständigt använda (performativ examination) en strategi från VFUförskolans likabehandlingsplan som syftar till att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av barn enligt nationella styrdokument för förskolan, samt utvärdera (performativ examination) användandet tillsammans med VFUhandledare och övrig personal (ex.mål 17) - Under handledning dokumentera och reflektera (VFU-portfölj) över olika aktiviteter som syftar till att främja ett jämställdhets-/jämlikhetsperspektiv enligt nationella styrdokument för förskolan och VFU-förskolans likabehandlingsplan (ex.mål 18) - - Självständigt använda (performativ examination) en strategi från förskolan likabehandlingsplan som syftar till att främja ett jämställdhets- /jämlikhetsperspektiv enligt nationella styrdokument för förskolan, samt utvärdera (performativ examination) användandet tillsammans med VFUhandledare och övrig personal (ex.mål 18) I kommunikation med barn träna på att anpassa (performativ examination) sitt lyssnande och talande till barns olika förutsättningar samt reflektera Fortlöpande i kommunikation med barn anpassa (performativ examination) sitt lyssnande, talande och skrivande till barns olika förutsättningar, samt utvärdera (VFU- - Kommunicera med barn och personal, både i grupp och enskilt, genom att lyssna på ett lyhört sätt, tala och skriva på ett tydligt och med ett för sammanhanget adekvat och -

12 Bemöt ande samt egna värderi ngar och attityde r Digitala verktyg och miljöer Lek och praktiska/estetiska uttrycksformer 12 (VFU-portfölj och muntlig examination) över dessa förmågor. (ex. mål 19) portfölj och muntlig examination) dessa förmågor. (ex. mål 19) funktionellt språkbruk (performativ examination), samt utvärdera (VFUportfölj och muntlig examination) dessa förmågor (ex. mål 19) - Under handledning leda (performativ examination) aktiviteter med lek och skapande verksamhet och använda praktisk-estetiska uttrycksformer samt diskutera (VFU-portfölj och muntlig examination) i vilken mån uttrycksformerna var anpassade till barns olika förutsättningar (ex.mål 11,,19) Under handledning leda (performativ examination) aktiviteter med lek och skapande verksamhet och använda praktisk-estetiska uttrycksformer samt utvärdera (VFU-portfölj och muntlig examination) i vilken mån uttrycksformerna var anpassade till barns olika förutsättningar (ex.mål 11,,19) Självständigt och ansvarsfullt leda och utveckla (performativ examination) aktiviteter med lek och skapande verksamhet och använda praktisk-estetiska uttrycksformer samt utvärdera (VFU-portfölj och muntlig examination) i vilken mån uttrycksformerna var anpassade till barns olika förutsättningar (ex.mål 11,,19) Under handledning använda (performativ examination) digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten för något eller några av dessa alternativ; kunskapssökande, kommunikation, skapande, lärande eller bedömning samt utvärdera (VFU-portfölj) verktygets/verktygens roll för den pedagogiska verksamheten (ex.mål 20) Självständigt använda (performativ examination) digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten för något eller några av dessa alternativ; kunskapssökande, kommunikation, skapande och/eller lärande, samt utvärdera (VFU-portfölj) verktygets/verktygens roll för den pedagogiska verksamheten. (ex.mål 20) - Under handledning och i olika situationer bemöta (performativ examination) barn på ett Under handledning och i olika situationer bemöta (performativ examination) barn på ett inkännande - - Självständigt och i olika situationer bemöta (performativ examination) barn på ett inkännande och

13 Självvärdering respektfullt sätt mot bakgrund av förskolans värdegrund enligt nationella styrdokument för förskolan, samt identifiera och beskriva (VFU-portfölj) egna och respektfullt sätt mot bakgrund av förskolans värdegrund enligt nationella styrdokument för förskolan, samt identifiera och beskriva (VFU-portfölj) egna värderingar och attityder som kan respektfullt sätt mot bakgrund av förskolans värdegrund enligt nationella styrdokument för förskolan, samt kritiskt granska och analysera (VFU-portfölj) egna värderingar och attityder som kan ha betydelse för bemötandet av barn (ex.mål 22, 23) ha betydelse för bemötandet av barn samt relatera (VFU-portfölj) dessa till förskolans värdegrund (ex.mål 22, 23) värderingar och attityder som kan ha betydelse för bemötandet av barn och relatera (VFU-portfölj) dessa till förskolans värdegrund (ex.mål 22,23) Utifrån gjorda erfarenheter och kursens förväntade studieresultat beskriva, bedöma och ge exempel på egna styrkor och utvecklingsområden inför nästa VFU-kurs (VFU-portfölj och muntlig examination) (ex.mål 22, 25) Utifrån gjorda erfarenheter och kursens förväntade studieresultat beskriva, bedöma och ge exempel på egna styrkor och utvecklingsområden inför nästa VFU-kurs (VFU-portfölj och muntlig examination) (ex.mål 22, 25) Utifrån gjorda erfarenheter och kursens förväntade studieresultat beskriva, bedöma och ge exempel på egna styrkor och utvecklingsområden inför nästa VFU-kurs (VFU-portfölj och muntlig examination) (ex.mål 22, 25) Utifrån gjorda erfarenheter och kursens förväntade studieresultat beskriva, bedöma och ge exempel på egna styrkor och utvecklingsområden inför nästa VFU-kurs (VFU-portfölj och muntlig examination) (ex.mål 22, 25) Utifrån gjorda erfarenheter och kursens förväntade studieresultat beskriva, bedöma och ge exempel på egna styrkor och utvecklingsområden inför sitt kommande pedagogiska arbete (VFU-portfölj och muntlig examination) (ex.mål 22, 25)

14 14 Förskollärarexamen, examensmål Blått = bör examineras under VFU Rubrik i examensordning Examensmål enligt examensordningen Kunskap och förståelse 1.visa sådana kunskaper inom det förskolepedagogiska området och sådana ämneskunskaper, inbegripet kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, som krävs för yrkesutövningen, 2.visa sådana förskoledidaktiska och ämnesdidaktiska kunskaper som krävs för yrkesutövningen, 3.visa fördjupad kunskap om barns kommunikation och språkutveckling 4.visa kunskap om grundläggande läs-, skriv- och matematikinlärning, 5.visa kunskap om praktiska och estetiska läroprocesser 6.visa kännedom om vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder samt om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen, och 7.visa sådan kunskap om barns utveckling, lärande, behov och förutsättningar som krävs för yrkesutövningen 8.visa kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, och 9.visa kunskap om skolväsendets organisation, relevanta styrdokument,

15 15 läroplansteori och olika pedagogisk-didaktiska perspektiv samt visa kännedom om skolväsendets historia. Färdighet och förmåga 10.visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat, för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom yrkesområdet. 11.visa fördjupad förmåga att möta barnens behov av omsorg och att skapa förutsättningar, inbegripet genom lek och skapande verksamhet, för alla barn att lära och utvecklas, 12.visa förmåga att ta tillvara barns kunskaper och erfarenheter för att stimulera varje barns lärande och utveckling,.visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera varje barns lärande och utveckling, 15.visa förmåga att observera, dokumentera, analysera och bedöma barns allsidiga lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål och informera och samarbeta med vårdnadshavare, 16.visa förmåga att kommunicera och förankra skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna, 17.visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av barn,

16 16 18.visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten, 19. visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska verksamheten, 20. (delmål 1) visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten och (delmål 2) att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna, och 21. visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten tillägna sig färdigheter som är värdefulla för yrkesutövningen. 22. (delmål 1) visa självkännedom och (delmål 2) empatisk förmåga, 23. visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot barn och deras vårdnadshavare, 24. visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt barnkonventionen, samt en hållbar utveckling, och 25. visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet.

17 Elevutvärdering 17 Grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem Centralt innehåll VFU I Grundlärare fritidshem 2,5 hp 4 mål VFU II Grundlärare fritidshem, 5 hp 6 mål VFU III Grundlärare fritidshem, 7,5 hp 9 mål VFU IV Grundlärare fritidshem, 15 hp - mål - - Under handledning ta tillvara elevers kunskaper och erfarenheter under olika aktiviteter (performativ examination) (ex.mål 10,12) Självständigt ta tillvara elevers kunskaper och erfarenheter under olika aktiviteter, samt använda (performativ examination) dessa i den pedagogiska verksamheten för att stimulera varje elevs lärande och utveckling (ex.mål 10,12)

18 Ledarskap Planering 18 Under handledning genomföra flera aktiviteter (performativ examination), samt relatera (VFU-portfölj) aktiviteter till nationella styrdokument för grundskolan och fritidshemmet (ex.mål ) Under handledning skriva och motivera (VFU-portfölj) flera egna planeringar för aktiviteter med tydliga mål som är relaterade till nationella styrdokument för grundskolan och fritidshemmet samt genomföra (performativ examination) och utvärdera (VFU-portfölj) aktiviteten mot de planerade målen (ex. mål ) Självständigt skriva och motivera (VFUportfölj) flera egna planeringar för aktiviteter med tydliga mål som är relaterade till ämnesdidaktiska teorier och nationella styrdokument för grundskolan och fritidshemmet och som syftar till att stimulera varje elevs lärande och utveckling, samt genomföra och tillsammans med andra utvärdera (performativ examination) aktiviteterna mot de planerade målen (ex.mål 10 ( forskningsresultat ), ) I samråd med andra självständigt skriva och motivera (VFU-portfölj) en längre planering med tydliga mål som är relaterade till ämnesdidaktiska teorier och nationella styrdokument för grundskolan och fritidshemmet, i syfte att stimulera varje elevs lärande och utveckling, samt genomföra och tillsammans med andra utvärdera och utveckla (performativ examination) moment i planeringen mot målen (ex.mål 10 ( forskningsresultat ), ) - Under handledning leda (performativ examination) flera aktiviteter utifrån adekvata ämnes-, ämnesdidaktiska och didaktiska kunskaper, samt reflektera (VFU-portfölj) över sitt ledarskap (ex.mål, 21) Självständigt och på ett tydligt och strukturerat sätt leda (performativ examination) flera aktiviteter utifrån adekvata ämnes-, ämnesdidaktiska och didaktiska kunskaper, samt utvärdera (VFU-portfölj) styrkor och utvecklingsområden i det egna ledarskapet (ex.mål, 21, 25) Självständigt och ansvarsfullt leda och utveckla (performativ examination) aktiviteter utifrån adekvata ämnes-, ämnesdidaktiska och didaktiska kunskaper samt formulera (VFUportfölj) sin pedagogiska grundsyn mot bakgrund av egna exempel, värderingar, yrkesetik och ett urval av teorier och vetenskapliga perspektiv, i syfte att utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet (ex.mål, 21, 25)

19 Bedömning av elever Specialpedagogiska behov Under handledning och med personal med relevant kompetens planera (VFUportfölj), genomföra (performativ examination) och utvärdera (VFUportfölj) en aktivitet med utgångspunkt i de olika behov av stöd som elever i gruppen har, samt relatera (VFU-portfölj) aktiviteten till ett specialpedagogiskt perspektiv (ex.mål 14) - - Under handledning dokumentera, analysera och bedöma (performativ examination) elevers lärande och utveckling, samt konstruktivt kommunicera (performativ examination) bedömningen till eleverna (ex.mål 15) Självständigt och med hjälp av centrala begrepp och teorier inom forskning kring betyg och bedömning, dokumentera, analysera och bedöma (performativ examination) elevers lärande och utveckling, samt konstruktivt kommunicera (performativ examination) bedömningen till eleverna (ex.mål 15)

20 Kommunicering av värdegrund Vårdnadshavare Under handledning tydligt och med ett för sammanhanget adekvat och funktionellt språkbruk skriftligt eller muntligt informera (performativ examination) vårdnadshavare, i grupp eller enskilt, om elevers lärande och utveckling, mot bakgrund av nationella styrdokument för grundskolan och fritidshemmet (ex.mål 15, del 2 vårdnadshavare) Under handledning och en aktivitet kommunicera (performativ examination) värdegrunden till elever enligt nationella styrdokument för grundskolan och fritidshemmet, med fokus på de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna (ex.mål 16)

21 Jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv Diskriminering och annan kränkande behandling Under handledning och under en aktivitet använda (performativ examination) en beprövad strategi för att motverka diskriminering eller annan kränkande behandling av elever enligt nationella styrdokument för grundskolan och fritidshemmet samt skolans likabehandlingsplan, samt utvärdera (performativ examination) användandet tillsammans med personal och elever (ex.mål 17) Under handledning och under en aktivitet använda (performativ examination) en beprövad strategi för att främja ett jämställdhets- eller jämlikhetsperspektiv enligt nationella styrdokument för grundskolan och fritidshemmet samt skolans likabehandlingsplan, samt utvärdera (performativ examination) användandet tillsammans med personal och elever (ex.mål 18)

22 Digitala verktyg och miljöer Praktisk-estetiska uttrycksformer samt bild och musik Kommunikation 22 Kommunicera (performativ examination) med elever och personal, samt reflektera (VFUportfölj) över denna förmåga (ex.mål 19) Kommunicera med elever och personal genom att lyssna och ge återkoppling, tala och skriva på ett tydligt sätt (performativ examination), samt utvärdera (VFU-portfölj) dessa förmågor (ex.mål 19) Kommunicera med elever och personal, både i grupp och enskilt, genom att lyssna på ett lyhört sätt, tala och skriva på ett tydligt och med ett för sammanhanget adekvat och funktionellt språkbruk (performativ examination), samt utvärdera (VFU-portfölj) dessa förmågor (ex. mål 19) I kommunikation med elever anpassa (performativ examination)sitt lyssnande, talande och skrivande till olika elevers förutsättningar, samt utvärdera (VFUportfölj) dessa förmågor (ex. mål 19) - Under handledning och i fritidshem eller skola leda (performativ examination) en aktivitet som innehåller praktisk-estetiska uttrycksformer, samt reflektera över (VFUportfölj) i vilken mån uttrycksformerna var anpassade till olika elevers förutsättningar Självständigt och i fritidshem eller skola leda (performativ examination) flera aktiviteter som innehåller bild eller musik, samt utvärdera (VFU-portfölj) i vilken mån uttrycksformerna var anpassade till olika elevers förutsättningar (ex.mål 10,,19) Självständigt och ansvarsfullt och i fritidshem eller skola leda och utveckla (performativ examination) flera aktiviteter som innehåller praktiskestetiska uttrycksformer, samt utvärdera (VFU-portfölj) i vilken mån uttrycksformerna var anpassade till olika elevers förutsättningar (ex.mål 10,,19) - - Under handledning använda (performativ examination) minst ett digitalt verktyg i den pedagogiska verksamheten för något eller några av dessa alternativ; kunskapssökande, kommunikation, skapande, lärande eller bedömning av elever samt utvärdera (performativ examination) användandet tillsammans med personal och elever (ex.mål 20) Självständigt använda (performativ examination) flera digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten för något eller några av dessa alternativ; kunskapssökande, kommunikation, skapande, lärande eller bedömning av elever, samt utvärdera (performativ examination) användandet tillsammans med personal och elever (ex.mål 20)

23 Självvärdering Bemötande samt egna värderingar och attityder 23 Under handledning och i olika situationer bemöta (performativ examination) elever på ett respektfullt sätt mot bakgrund av skolans värdegrund enligt nationella styrdokument för grundskolan och fritidshemmet, samt medvetandegöra och beskriva (VFU-portfölj) egna värderingar och attityder som kan ha betydelse för bemötandet av elever (ex.mål 22 och 23) Under handledning och i olika situationer bemöta (performativ examination) elever på ett inkännande och respektfullt sätt mot bakgrund av skolans värdegrund enligt nationella styrdokument för grundskolan och fritidshemmet, samt identifiera och beskriva (VFU-portfölj) egna värderingar och attityder som kan ha betydelse för bemötandet av elever samt relatera (VFU-portfölj) dessa till skolans värdegrund (ex.mål 22 och 23) Självständigt och i olika situationer bemöta (performativ examination) elever på ett inkännande och respektfullt sätt mot bakgrund av skolans värdegrund enligt nationella styrdokument för grundskolan och fritidshemmet, samt kritiskt granska och analysera (VFU-portfölj) egna värderingar och attityder som kan ha betydelse för bemötandet av elever samt relatera (VFUportfölj) dessa till skolans värdegrund (ex.mål 22 och 23) - Utifrån gjorda erfarenheter och kursens förväntade studieresultat beskriva, bedöma och ge exempel (VFU-portfölj) på egna styrkor och utvecklingsområden inför nästa VFU-kurs (ex.mål 22,25) Utifrån gjorda erfarenheter och kursens förväntade studieresultat beskriva, bedöma och ge exempel (VFU-portfölj) på egna styrkor och utvecklingsområden inför nästa VFU-kurs (ex.mål 22,25) Utifrån gjorda erfarenheter och kursens förväntade studieresultat beskriva, bedöma och ge exempel (VFU-portfölj) på egna styrkor och utvecklingsområden inför nästa VFU-kurs (ex.mål 22,25) Utifrån gjorda erfarenheter och kursens förväntade studieresultat beskriva, bedöma och ge exempel (VFU-portfölj) på egna styrkor och utvecklingsområden inför sitt kommande pedagogiska arbete (ex.mål 22,25)

24 24 Grundlärare fritidshem, examensmål Blått = bör förslagsvis examineras under VFU Rubrik i examensordning Kunskap och förståelse Examensmål enligt examensordningen 1.visa sådana kunskaper inom det fritidspedagogiska området och sådana ämneskunskaper, inbegripet kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, som krävs för yrkesutövningen, 2. visa sådana ämnesdidaktiska och didaktiska kunskaper som krävs för yrkesutövningen, 3. visa kunskap om barns kommunikation och språkutveckling samt visa kännedom om grundäggande läs-, skriv- och matematikinlärning, 4. visa kunskap om praktiska och estetiska läroprocesser 5. visa kännedom om vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder samt om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen, 6. visa kunskap om bedömning av elevers lärande och utveckling, 7. visa sådan kunskap om barns utveckling, lärande, behov och förutsättningar som krävs för yrkesutövningen, 8. visa kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, och 9. visa kunskap om skolväsendets organisation, relevanta styrdokument,

25 25 läroplansteori och olika pedagogisk-didaktiska perspektiv samt visa kännedom om skolväsendets historia. Färdighet och förmåga 10. visa fördjupad förmåga att stimulera till lärande och utveckling genom att erbjuda barnen en meningsfull och innehållrik fritid. 10. visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom ämnen, ämnesområden och ämnesdidaktik 11. visa fördjupad förmåga att skapa förutsättningar för alla elever att lära och utvecklas, 12. visa förmåga att ta till vara elevers kunskaper och erfarenheter för att stimulera varje elevs lärande och utveckling,. visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera varje elevs lärande och utveckling, 14. visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra hantera specialpedagogiska behov, 15. (delmål 1) visa förmåga att observera, dokumentera, analysera och bedöma elevers lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål och (delmål 2) informera och samarbeta med elever och deras vårdnadshavare, 16. visa förmåga att kommunicera och förankra skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna,

26 visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av elever, 18. visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten, 19. visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska verksamheten, 20. (delmål 1) visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten och (delmål 2) att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna, och Värderingsförmåga och förhållningssätt 21. visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten tillägna sig färdigheter som är värdefulla för yrkesutövningen. 22. (delmål 1) visa självkännedom och (delmål 2) empatisk förmåga, 23. visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot elever och deras vårdnadshavare, 24. visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt barnkonventionen, samt en hållbar utveckling, och 25. visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet.

27 27 Bilaga 1 - Förväntade studieresultat Bilaga 1 inkluderar listor med förväntade studieresultat för samtliga VFU-kurser för förskollärarprogrammet och samtliga VFU-kurser för grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem. Listningen är gjord enligt följande principer: 1. Kommunikation och bemötande 2. Didaktisk kompetens 3. Värdegrund, ledarskap och egna värderingar 4. Självvärdering Förskollärarprogrammet VFU-kurs I (3 hp) För godkänt resultat ska studenten kunna - i kommunikation med barn träna på att anpassa sitt lyssnande och talande till barns olika förutsättningar samt reflektera över dessa förmågor - under handledning i olika situationer möta barns behov av omsorg - under handledning och i olika situationer bemöta barn på ett respektfullt sätt mot bakgrund av förskolans värdegrund enligt nationella styrdokument för förskolan, samt identifiera och beskriva egna värderingar och attityder som kan ha betydelse för bemötandet av barn - under handledning medverka i en planerad aktivitet med barn samt relatera aktiviteten till nationella styrdokument för förskolan - utifrån gjorda erfarenheter och kursens förväntade studieresultat beskriva, bedöma och ge exempel på egna styrkor och utvecklingsområden inför nästa VFU-kurs VFU-kurs II (6 hp) För godkänt resultat ska studenten kunna - fortlöpande i kommunikation med barn anpassa sitt lyssnande, talande och skrivande till barns olika förutsättningar, samt utvärdera dessa förmågor - under handledning i olika situationer möta barns behov av omsorg utifrån deras olika förutsättningar - under handledning och i olika situationer bemöta barn på ett inkännande och respektfullt sätt mot bakgrund av förskolans värdegrund enligt nationella styrdokument för förskolan, samt identifiera och beskriva egna värderingar och attityder som kan ha betydelse för bemötandet av barn samt relatera dessa till förskolans värdegrund - under handledning kommunicera med barnens familjer, i grupp eller enskilt, om barns lek, lärande och utveckling, mot bakgrund av nationella styrdokument för förskolan

28 28 - under handledning skriva och motivera en egen planering för en aktivitet med barn, med tydliga mål som är relaterade till förskoledidaktiska/förskolepedagogiska teorier och till nationella styrdokument för förskolan - under handledning leda aktiviteter med lek och skapande verksamhet och använda praktisk-estetiska uttrycksformer samt diskutera i vilken mån uttrycksformerna var anpassade till barns olika förutsättningar - under handledning kommunicera värdegrunden enligt nationella styrdokument för förskolan, med fokus på de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna - under handledning dokumentera och reflektera över olika aktiviteter där förebyggande arbete pågår eller kan pågå för att motverka diskriminering eller annan kränkande behandling av barn enligt nationella styrdokument för förskolan och VFU-förskolans likabehandlingsplan - under handledning dokumentera och reflektera över olika aktiviteter som syftar till att främja ett jämställdhets-/jämlikhetsperspektiv enligt nationella styrdokument för förskolan och VFU-förskolans likabehandlingsplan - utifrån gjorda erfarenheter och kursens förväntade studieresultat beskriva, bedöma och ge exempel på egna styrkor och utvecklingsområden inför nästa VFU-kurs VFU-kurs III (6 hp) För godkänt resultat ska studenten kunna - under handledning leda och utveckla aktiviteter utifrån adekvata ämnesdidaktiska och förskoledidaktiska/förskolepedagogiska kunskaper samt utvärdera styrkor i det egna ledarskapet - självständigt skriva och motivera flera planeringar för aktiviteter i matematik och/eller naturvetenskap med tydliga ämnesdidaktiska mål relaterade till nationella styrdokument för förskolan samt genomföra och utvärdera aktiviteten mot de planerade målen - under handledning ta tillvara på barns kunskaper och erfarenheter under planering och genomförande av aktiviteter i matematik och/eller naturvetenskap med tydliga ämnesdidaktiska mål samt använda dessa kunskaper och erfarenheter i den pedagogiska verksamheten för att stimulera varje barns lärande och utveckling - under handledning leda aktiviteter med lek och skapande verksamhet och använda praktisk-estetiska uttrycksformer samt utvärdera i vilken mån uttrycksformerna var anpassade till barns olika förutsättningar - under handledning använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten för något eller några av dessa alternativ; kunskapssökande, kommunikation, skapande, lärande eller bedömning av elever samt utvärdera verktygets/verktygens roll för den pedagogiska verksamheten - under handledning beskriva en situation där personal analyserar och bedömer i vilken mån förskolans aktiviteter stödjer barns allsidiga lärande och utveckling

29 29 - utifrån gjorda erfarenheter och kursens förväntade studieresultat beskriva, bedöma och ge exempel på egna styrkor och utvecklingsområden inför nästa VFU-kurs VFU-kurs IV (7,5 hp) För godkänt resultat ska studenten kunna - kommunicera med barn och personal, både i grupp och enskilt, genom att lyssna på ett lyhört sätt, tala och skriva på ett tydligt och med ett för sammanhanget adekvat och funktionellt språkbruk samt utvärdera dessa förmågor - självständigt och på ett tydligt och strukturerat sätt leda och utveckla aktiviteter utifrån adekvata ämnesdidaktiska och förskoledidaktiska/förskolepedagogiska kunskaper samt utvärdera styrkor och utvecklingsområden i det egna ledarskapet - självständigt och i arbetslag planera och motivera flera aktiviteter i språk med tydliga ämnesdidaktiska mål relaterade till nationella styrdokument för förskolan samt genomföra och tillsammans med andra utvärdera aktiviteten mot de planerade målen - självständigt ta tillvara på barns kunskaper och erfarenheter under planering och genomförande av aktiviteter i språk med tydliga ämnesdidaktiska mål samt använda dessa kunskaper och erfarenheter i den pedagogiska verksamheten för att stimulera varje barns lärande och utveckling - självständigt och ansvarsfullt leda och utveckla aktiviteter med lek och skapande verksamhet och använda praktisk-estetiska uttrycksformer samt utvärdera i vilken mån uttrycksformerna var anpassade till barns olika förutsättningar - självständigt använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten för något eller några av dessa alternativ; kunskapssökande, kommunikation, skapande och/eller lärande, samt utvärdera verktygets/verktygens roll för den pedagogiska verksamheten - under handledning dokumentera, analysera och bedöma i vilken mån förskolans aktiviteter stödjer barns allsidiga lärande och utveckling - utifrån gjorda erfarenheter och kursens förväntade studieresultat beskriva, bedöma och ge exempel på egna styrkor och utvecklingsområden inför nästa VFU-kurs VFU-kurs V (7,5 hp) För godkänt resultat ska studenten kunna - självständigt och i samverkan med andra ansvarsfullt i olika situationer möta barns behov av omsorg utifrån deras olika förutsättningar samt hantera specialpedagogiska behov med utgångspunkt i barnens och barngruppens olika förutsättningar samt specialpedagogiska perspektiv - självständigt och i olika situationer bemöta barn på ett inkännande och respektfullt sätt mot bakgrund av förskolans värdegrund enligt nationella styrdokument för förskolan, samt kritiskt granska och analysera egna värderingar och attityder som kan ha betydelse för bemötandet av barn och relatera dessa till förskolans värdegrund

30 30 - självständigt, tydligt och med ett för sammanhanget adekvat och funktionellt språkbruk skriftligt och muntligt kommunicera och samarbeta med vårdnadshavare och barnens familjer i grupp eller enskilt, om barns lek, lärande och utveckling, mot bakgrund av nationella styrdokument för förskolan - självständigt och ansvarsfullt leda och utveckla förskolepedagogiska aktiviteter samt formulera pedagogiska ställningstaganden mot bakgrund av egna erfarenheter, värderingar, yrkesetik och ett urval av teorier/perspektiv i syfte att utveckla sitt ledarskap - självständigt och i samråd med andra skriva och motivera en längre planering med tydliga mål som är relaterade till förskoledidaktiska/förskolepedagogiska teorier och nationella styrdokument för förskolan i syfte att stimulera varje barns lek, utforskande och utveckling, samt genomföra och tillsammans med andra utvärdera och utveckla valda moment i planeringen mot målen - självständigt dokumentera, analysera och bedöma i vilken mån förskolans lokala mål och arbete stödjer barns allsidiga lärande och utveckling - självständigt, tydligt och explicit kommunicera värdegrunden enligt nationella styrdokument för förskolan, med fokus på de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna - självständigt använda en strategi från VFU-förskolans likabehandlingsplan som syftar till att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av barn enligt nationella styrdokument för förskolan, samt utvärdera användandet tillsammans med VFU-handledare och övrig personal - självständigt använda en strategi från förskolan likabehandlingsplan som syftar till att främja ett jämställdhets-/jämlikhetsperspektiv enligt nationella styrdokument för förskolan, samt utvärdera användandet tillsammans med VFU-handledare och övrig personal - utifrån gjorda erfarenheter och kursens förväntade studieresultat beskriva, bedöma och ge exempel på egna styrkor och utvecklingsområden inför sitt kommande pedagogiska arbete Grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem VFU-kurs I (2,5 hp) För godkänt resultat ska studenten kunna - kommunicera med elever och personal, samt reflektera över denna förmåga - under handledning och i olika situationer bemöta elever på ett respektfullt sätt mot bakgrund av skolans värdegrund enligt nationella styrdokument för grundskolan och fritidshemmet, samt medvetandegöra och beskriva egna värderingar och attityder som kan ha betydelse för bemötandet av elever - under handledning genomföra flera lärandeaktiviteter, samt relatera aktiviteterna till nationella styrdokument för grundskolan och fritidshemmet

31 31 - utifrån gjorda erfarenheter och kursens förväntade studieresultat beskriva, bedöma och ge exempel på egna styrkor och utvecklingsområden inför nästa VFU-kurs VFU-kurs II (5 hp) För godkänt resultat ska studenten kunna - kommunicera med elever och personal genom att lyssna och ge återkoppling, tala och skriva på ett tydligt sätt samt utvärdera dessa förmågor - under handledning och i olika situationer bemöta elever på ett inkännande och respektfullt sätt mot bakgrund av skolans värdegrund enligt nationella styrdokument för grundskolan och fritidshemmet, samt identifiera och beskriva egna värderingar och attityder som kan ha betydelse för bemötandet av elever och relatera dessa till skolans värdegrund - under handledning skriva och motivera flera egna planeringar för aktiviteter med tydliga mål som är relaterade till nationella styrdokument för grundskolan och fritidshemmet, samt genomföra och utvärdera aktiviteterna mot de planerade målen - under handledning leda aktiviteter utifrån adekvata ämnes-, ämnesdidaktiska och didaktiska kunskaper, samt reflektera över sitt ledarskap - under handledning och i fritidshem eller skola leda en aktivitet som innehåller praktisk-estetiska uttrycksformer, samt reflektera över i vilken mån uttrycksformerna var anpassade till olika elevers förutsättningar - utifrån gjorda erfarenheter och kursens förväntade studieresultat beskriva, bedöma och ge exempel på egna styrkor och utvecklingsområden inför nästa VFU-kurs VFU-kurs III (7,5 hp) För godkänt resultat ska studenten kunna - kommunicera med elever och personal, både i grupp och enskilt, genom att lyssna på ett lyhört sätt, tala och skriva med ett för sammanhanget adekvat och funktionellt språkbruk samt utvärdera dessa förmågor - självständigt och i olika situationer bemöta elever på ett inkännande och respektfullt sätt mot bakgrund av skolans värdegrund enligt nationella styrdokument för grundskolan och fritidshemmet, samt kritiskt granska och analysera egna värderingar och attityder som kan ha betydelse för bemötandet av elever och relatera dessa till skolans värdegrund

Högskoleförordningen (1993:100) Bilaga 2

Högskoleförordningen (1993:100) Bilaga 2 Högskoleförordningen (1993:100) Bilaga 2 Lärarexamen Omfattning Lärarexamen avläggs på grundnivå eller avancerad nivå beroende på poängomfattning, krav på fördjupning i ett ämne eller inom ett ämnesområde

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 12 december 2013. SFS 2013:1118 Utkom från trycket den 20 december 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp

Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp Teaching Programme in Early Years Education Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer ULFÖG Grundnivå MIUN 2011/411

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2 Lokal examensbeskrivning Dnr: FS 3.1.5-1483-14 Sid 1 (7) ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION

Läs mer

Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp

Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp Teaching Programme in Early Years Education Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer ULFÖG Grundnivå MIUN 2011/411

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 2

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 2 Lokal examensbeskrivning Dnr: FS 3.1.5-1482-14 Sid 1 (8) ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 2 INRIKTNING:

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS IN SECONDARY EDUCATION/UPPER SECONDARY EDUCATION

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS IN SECONDARY EDUCATION/UPPER SECONDARY EDUCATION Sida 1 av 7 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS IN SECONDARY EDUCATION/UPPER SECONDARY EDUCATION Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är fastställd av Fakultetsnämnden 2011-05-26

Läs mer

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits UTBILDNINGSPLAN Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits 1. Identifikation 1.1. Namn och kod Ämneslärarprogram

Läs mer

2. Allmänna mål för högskoleutbildning enligt Högskolelagen

2. Allmänna mål för högskoleutbildning enligt Högskolelagen Preliminär utbildningsplann för Grundlärarprogrammet Denna preliminära utbildningsplann för Grundlärarprogrammet vid Göteborgs universitet är fastställd av Lärarutbildningsnämnden därstädess 2011-02-22.

Läs mer

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 21 november 2013. SFS 2013:924 Utkom från trycket den 29 november 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet

Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet 1. Identifikation och grundläggande uppgifter Antal högskolepoäng: 270/300/330 Nivå: Avancerad Programkoder: LAÄ7N, LAÄGN, LAMGY, LAM79

Läs mer

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Primary School teacher education programme 1-3, preschool Allmänna

Läs mer

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Primary School teacher education programme 1-3, preschool Allmänna

Läs mer

Kursbeskrivning UM89UU. Verksamhetsförlagd utbildning 15 hp ULV-studenter Vt 2014

Kursbeskrivning UM89UU. Verksamhetsförlagd utbildning 15 hp ULV-studenter Vt 2014 Kursbeskrivning UM89UU Verksamhetsförlagd utbildning 15 hp ULV-studenter Vt 2014 Kursansvarig och administrativ personal Kursansvarig: Veronica Jatko Kraft veronica.jatko@mnd.su.se 08 1207 6623 Kursadministratör:

Läs mer

Gäller från: HT 2014 Fastställd: Ändrad: Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Gäller från: HT 2014 Fastställd: Ändrad: Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik Utbildningsplan för Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Teacher Education Programme for Secondary School and Upper Secondary

Läs mer

DOCH är sedan den 1 januari 2014 en del av Stockholms konstnärliga högskola (SKH).

DOCH är sedan den 1 januari 2014 en del av Stockholms konstnärliga högskola (SKH). UTBILDNINGSPLAN Ämneslärarprogram i dans - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 300 hp Teacher Education Programme in Dance - in Upper Secondary Education, 300 credits Programkod: ÄMLÄR Fastställd

Läs mer

UTBILdNINGSpLAN För VT FörSKOLLärArprOGrAmmET Hp LärArUTBILdNINGSNämNdEN

UTBILdNINGSpLAN För VT FörSKOLLärArprOGrAmmET Hp LärArUTBILdNINGSNämNdEN Utbildningsplan för FÖRSKOLLärarprogrammet 210 hp VT 2012 Lärarutbildningsnämnden Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 1.1 Huvudområde för utbildningen...2 2. Allmänna mål för högskoleutbildning enligt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2010:542) om ändring i förordningen (2010:541) om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2011:186 Utkom från trycket den 15 mars

Läs mer

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 Primary School teacher education, specialisation afterschool centres Allmänna data om programmet Programkod

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. H 11 Version augusti 2015 1 2 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens huvudsyfte är att erbjuda

Läs mer

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp Primary School teacher education programme 4-6 Allmänna data om programmet Programkod

Läs mer

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits 1(7) KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits Basdata Nivå: Grund Programkod: LGKPU Fastställande:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2010:541 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 12 maj 2010. Regeringen föreskriver att bilaga 2 till högskoleförordningen

Läs mer

Mall för VFU-kursplaner på Naturvetenskapliga fakulteten

Mall för VFU-kursplaner på Naturvetenskapliga fakulteten Mall för VFU-kursplaner på Naturvetenskapliga fakulteten 2015-10-01 Tidsplan: Nya och reviderade kursplaner ska vara fastställda senast en månad före sista anmälningsdag vilket i normalfallet innebär senast

Läs mer

Ämneslärarprogram i dans kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp Teacher Education Programme in dance, Supplementary Study Programme, 90 credits

Ämneslärarprogram i dans kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp Teacher Education Programme in dance, Supplementary Study Programme, 90 credits UTBILDNINGSPLAN Fastställd: 2011-12-08 Gäller från: HT12 Ämneslärarprogram i dans kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp Teacher Education Programme in dance, Supplementary Study Programme, 90 credits

Läs mer

GRUNDLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS IN PRIMARY EDUCATION

GRUNDLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS IN PRIMARY EDUCATION Sida 1 av 5 GRUNDLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS IN PRIMARY EDUCATION Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är fastställd av Fakultetsnämnden 2013-05-30 och uppdateras fortlöpande,

Läs mer

Beslutsunderlag Lärarutbildningsnämnden Maria Jansdotter Samuelsson

Beslutsunderlag Lärarutbildningsnämnden Maria Jansdotter Samuelsson Beslutsunderlag Lärarutbildningsnämnden 2016-03-17 Maria Jansdotter Samuelsson Reviderade lärandemål för VFU. Förskollärarprogram, grundlärarprogram, ämneslärarprogram, yrkeslärarprogram samt Kompletterande

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN för HT GRUNDLäRARPROGRAmmET 2012 180 240 HP LäRARUTBILDNINGSNämNDEN

UTBILDNINGSPLAN för HT GRUNDLäRARPROGRAmmET 2012 180 240 HP LäRARUTBILDNINGSNämNDEN Utbildningsplan för GRUNDLärarprogrammet 180 240 hp HT 2012 Lärarutbildningsnämnden Innehållsförteckning Allmänt... 2 1. Huvudområde för utbildningen... 2 2. Allmänna mål för högskoleutbildning enligt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2011:186) om ändring i förordningen (2010:542) om ändring i förordningen (2010:541) om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2011:688

Läs mer

Förskollärarprogrammet, deltid, 210 högskolepoäng Early Years Education Programme, 210 credits

Förskollärarprogrammet, deltid, 210 högskolepoäng Early Years Education Programme, 210 credits Dnr: 2016/1 3.1.1.3 Utbildningsplan Nämnden för lärarutbildning Förskollärarprogrammet, deltid, 210 högskolepoäng Early Years Education Programme, 210 credits Nivå Grundnivå Fastställande av utbildningsplan

Läs mer

Utbildningsplan för. 210 hp. Lärarutbildningsnämnden

Utbildningsplan för. 210 hp. Lärarutbildningsnämnden Utbildningsplan för FÖRSKOLLärarprogrammet 210 hp VT 2013 Lärarutbildningsnämnden Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 1.1 Huvudområde för utbildningen...3 2. Allmänna mål för högskoleutbildning enligt

Läs mer

Ämneslärarprogrammet. med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education.

Ämneslärarprogrammet. med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education. Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education Omfattning: 300-330 högskolepoäng Programkod: LYAGY Nivå: Grund/Avancerad Fastställande:

Läs mer

Förskollärarprogrammet, 210 högskolepoäng Preeschool Teacher Programme, 210 credits. Ej fastställd

Förskollärarprogrammet, 210 högskolepoäng Preeschool Teacher Programme, 210 credits. Ej fastställd Dnr: FAK 2011/67 Utbildningsplan INGET VÄRDE ANGIVET Nämnden för grundnivå och avancerad nivå inom nämnden för utbildningsvetenskap Förskollärarprogrammet, 210 högskolepoäng Preeschool Teacher Programme,

Läs mer

För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i årskurs 7 9 ska studenten

För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i årskurs 7 9 ska studenten Utbildningsplan Kompletterande pedagogisk utbildning Bridging Teacher Education Programme 90,0 högskolepoäng Gäller för antagna till utbildningen fr o m HT17. Utbildningens mål Efterfrågan på lärare med

Läs mer

Ämneslärarprogrammet 300 högskolepoäng

Ämneslärarprogrammet 300 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Avancerad nivå Ämneslärarprogrammet Programkod: LGÄYY Inriktningskod: Enma/Enre/Maen/Mare/Reen/Rema Fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2011-02-18 Ämneslärarprogrammet

Läs mer

Grundlärarprogrammet vid Linköpings universitet

Grundlärarprogrammet vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU-2016-00393 Styrelsen för utbildningsvetenskap Reviderad 2012-06-26, 2012-12-13, 2013-05-16, 2014-03-20, 2015-04-08, 2016-02-16 och 2016-04-29. Senast reviderad 2016-05-20 Utbildningsplan

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3 och 4-6 För studenter antagna fr.o.m. H 11 (reviderad 161206) 1 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE YRKESLÄRARPROGRAMMET. För studenter antagna fr.o.m. ht 2011

UTVECKLINGSGUIDE YRKESLÄRARPROGRAMMET. För studenter antagna fr.o.m. ht 2011 UTVECKLINGSGUIDE YRKESLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. ht 2011 Utvecklingsguiden som redskap för lärande Syftet med den här utvecklingsguiden är att tydliggöra utvecklandet av lärarstudentens

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. H 11 Version augusti 2015 Utvecklingsguiden som redskap för lärande Syftet med den här utvecklingsguiden är att tydliggöra utvecklandet

Läs mer

Kompetensuppföljning i lärarutbildningen Professionell utvecklingsplan och portfolio

Kompetensuppföljning i lärarutbildningen Professionell utvecklingsplan och portfolio Reviderad 130905 Kompetensuppföljning i lärarutbildningen Professionell utvecklingsplan och portfolio Förskollärar- och grundlärarprogrammet Lärarhögskolan www.lh.umu.se Inledning: Professionell utvecklingsplan

Läs mer

Handbok för Verksamhetsförlagd utbildning Lärarutbildningen Högskolan i Borås 2013-2014

Handbok för Verksamhetsförlagd utbildning Lärarutbildningen Högskolan i Borås 2013-2014 Handbok för Verksamhetsförlagd utbildning Lärarutbildningen Högskolan i Borås 2013-2014 INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK 1 Innehåll Inledning... 3 En ny lärarutbildning... 3 VFU- organisation... 5 Uppdrags-

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 3 0 0 högskolepoäng (hp)

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 3 0 0 högskolepoäng (hp) UTBILDNINGSPLAN Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 3 0 0 högskolepoäng (hp) Beslut Utbildningsplanen är reviderad och fastställd av Nämnden för utbildning och forskning (NUF)

Läs mer

LÄRAREXAMEN BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION (GRUNDNIVÅ-FIRST CYCLE) MASTER OF ARTS/SCIENCE IN EDUCATION (AVANCERAD NIVÅ-SECOND CYCLE) 1

LÄRAREXAMEN BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION (GRUNDNIVÅ-FIRST CYCLE) MASTER OF ARTS/SCIENCE IN EDUCATION (AVANCERAD NIVÅ-SECOND CYCLE) 1 Lokal examensbeskrivning Dnr: 540-420-10 Sid 1 (8) LÄRAREXAMEN BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION (GRUNDNIVÅ-FIRST CYCLE) MASTER OF ARTS/SCIENCE IN EDUCATION (AVANCERAD NIVÅ-SECOND CYCLE) 1 1. Fastställande

Läs mer

Lärarutbildningsnämnden. Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet. Förskollärarprogrammet. Early Years Education Programme

Lärarutbildningsnämnden. Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet. Förskollärarprogrammet. Early Years Education Programme Lärarutbildningsnämnden Utbildningsplan Förskollärarprogrammet Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: LGFLP Förskollärarprogrammet Early Years Education Programme

Läs mer

Förskollärarprogrammet vid Linköpings universitet

Förskollärarprogrammet vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU-2012-00258 Senast reviderad 2015-10-12 Utbildningsplan för Förskollärarprogrammet vid Linköpings universitet Pre-school Teacher Programme Gäller för studenter antagna fr o m ht

Läs mer

Utbildningsplan. Nämnden för lärarutbildning

Utbildningsplan. Nämnden för lärarutbildning Dnr: 2016/8 3.1.1.3 Utbildningsplan Nämnden för lärarutbildning Grundlärarprogrammet, inriktning fritidshem/verksamhetsintegrerad profil, 180 högskolepoäng Primary Teacher Programme with a Specialisation

Läs mer

Handbok för Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Handbok för Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Handbok för Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Högskolan i Borås Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT - Sektionen för förskollärarutbildning - Sektionen för lärarutbildning Läsåret 2015-2016

Läs mer

Utbildningsplan för. 90 hp. Gäller från och med

Utbildningsplan för. 90 hp. Gäller från och med Utbildningsplan för KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK utbildning 90 hp Gäller från och med HT 13 Lärarutbildningsnämnden Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 1.1. Huvudområde för utbildningen...3 2. Allmänna mål

Läs mer

Degree of Master of Arts in Primary Education - School years 4-6.

Degree of Master of Arts in Primary Education - School years 4-6. Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Degree of Master of Arts in Primary Education - School years 4-6 Omfattning: 240 högskolepoäng Programkod: LYGRM Nivå: Grund/Avancerad

Läs mer

VFU-handboken Från novis till professionell för lärarstudenter antagna vid grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6.

VFU-handboken Från novis till professionell för lärarstudenter antagna vid grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6. 1 Uppdaterad augusti 2013 VFU-handboken Från novis till professionell för lärarstudenter antagna vid grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6. 2 Till studenter, VFU-handledare och kurslärare

Läs mer

Utbildningsplan för kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare

Utbildningsplan för kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare Utbildningsplan för kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare Programmets namn: Kompletterande pedagogisk utbildning Antal högskolepoäng: 90 Nivå: Avancerad Programkod: LAKPN/2ÄGY, LAKPN/3Ä79,

Läs mer

210 hp. Gäller från och med

210 hp. Gäller från och med Utbildningsplan för FÖRSKOLLärarprogrammet 210 hp Gäller från och med HT14 Lärarutbildningsnämnden 3 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 1.1 Huvudområde för utbildningen...3 2. Allmänna mål för högskoleutbildning

Läs mer

Utbildningsplan. Musiklärarprogrammet Inriktning gymnasieskolan. Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande:

Utbildningsplan. Musiklärarprogrammet Inriktning gymnasieskolan. Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Lärarutbildningsnämnden Utbildningsplan Musiklärarprogrammet Inriktning gymnasieskolan Programkod: Programmets benämning: LAAML Musiklärarprogrammet, inriktning gymnasieskolan Music Teacher Education Programme

Läs mer

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet. 210 högskolepoäng. Preschool Teacher Programme. 210 Higher Education Credits *)

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet. 210 högskolepoäng. Preschool Teacher Programme. 210 Higher Education Credits *) Utbildningsplan Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng Preschool Teacher Programme 210 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2012-03-14 Gäller fr.o.m. 2012-03-14

Läs mer

VFU-handbok FÖR YRKESLÄRARPROGRAMMET, 90 HP. Institutionen för Individ och samhälle

VFU-handbok FÖR YRKESLÄRARPROGRAMMET, 90 HP. Institutionen för Individ och samhälle 2012 09 18 VFU-handbok FÖR YRKESLÄRARPROGRAMMET, 90 HP Institutionen för Individ och samhälle 1 Innehåll Inledning... 3 Syftet med VFU... 3 Principer för organiseringen av VFU... 5 VFU-organisationen...

Läs mer

Underlag för självvärdering

Underlag för självvärdering Underlag för självvärdering Se nedanstående rubriker och frågor som stöd när du gör din självvärdering. Det är inte vad du bör tänka/göra/säga utan det du verkligen tänker/gör/säger/avser. Skriv gärna

Läs mer

Förskollärarprogrammet, 210 högskolepoäng

Förskollärarprogrammet, 210 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 10 Programkod: GFM01, GFE01, GFV01, GFS01, GFN01, GFA01 Förskollärarprogrammet, 210 högskolepoäng Early Years Education Programme, 210 credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Från novis till professionell. Verksamhetsförlagd utbildning inom lärarutbildningarna VFU-HANDBOK

Från novis till professionell. Verksamhetsförlagd utbildning inom lärarutbildningarna VFU-HANDBOK VFU-HANDBOK Från novis till professionell VFU-handbok för lärarstudenter vid Ämneslärarprogrammet inriktning 7-9, gymnasieskolan & vuxenutbildning Uppdaterad juni 2016 Verksamhetsförlagd utbildning inom

Läs mer

Studera till lärare! Umeå School of Education Umeå universitet

Studera till lärare! Umeå School of Education Umeå universitet Studera till lärare! Umeå School of Education Umeå universitet www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp... 8 Grundlärarprogrammet

Läs mer

Förskollärarprogrammet, 210 högskolepoäng

Förskollärarprogrammet, 210 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 10 Programkod: GFM01 Förskollärarprogrammet, 210 högskolepoäng Early Years Education Programme, 210 credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden 2011-05-26

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2007:129 Utkom från trycket den 3 april 2007 utfärdad den 22 mars 2007. Regeringen föreskriver att bilaga 2 till

Läs mer

Lärarutbildningsnämnden. Utbildningsplan. Kompletterande pedagogisk utbildning

Lärarutbildningsnämnden. Utbildningsplan. Kompletterande pedagogisk utbildning Lärarutbildningsnämnden Utbildningsplan Kompletterande pedagogisk utbildning Programkod: Programmets benämning: LAKPF Kompletterande pedagogisk utbildning för sökande med examen på forskarnivå Secondary

Läs mer

Riktlinjer (till kursledare) fo r VFUdokument

Riktlinjer (till kursledare) fo r VFUdokument Riktlinjer (till kursledare) fo r VFUdokument info r VFU-kurs. Fo rskolla rarprogrammet Introduktion I samband med införandet av ny lärarutbildning beslöt lärarutbildningsnämnden att utveckla generella

Läs mer

Riktlinjer beträffande innehållsligt fokus och för studenters placering under VFU-period I-III

Riktlinjer beträffande innehållsligt fokus och för studenters placering under VFU-period I-III Umeå universitet Lärarhögskolan 901 87 Umeå 2015-06-03 RIKTLINJER-VFU Innehållsligt fokus i de skilda VFU-perioderna Sid 1 (11) Riktlinjer beträffande innehållsligt fokus och för studenters placering under

Läs mer

Grundlärarprogrammet vid Linköpings universitet

Grundlärarprogrammet vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU 2012-00259 Styrelsen för utbildningsvetenskap Reviderad 2012-06-26, 2012-12-13 och 2013-05-16. Reviderad 2014-03-20. Senast reviderad 2015-04-08 av Grundutbildningsnämnden på

Läs mer

Utbildningsplan för. 210 hp. Lärarutbildningsnämnden. Gäller från och med

Utbildningsplan för. 210 hp. Lärarutbildningsnämnden. Gäller från och med Utbildningsplan för FÖRSKOLLärarprogrammet 210 hp Gäller från och med VT14 Lärarutbildningsnämnden Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 1.1 Huvudområde för utbildningen...3 2. Allmänna mål för högskoleutbildning

Läs mer

Grundlärare med inriktning mot arbete i F-3 samt åk 4-6

Grundlärare med inriktning mot arbete i F-3 samt åk 4-6 Översikt, kompetenser Relationell/ kommunikativ Visa intresse att etablera kontakt med elever, skapa relationer med elever, skapa förtroendefulla relationer med Ledarskap Visa ett respektfullt bemötande

Läs mer

Utvecklingsprofil för studenten under VFT

Utvecklingsprofil för studenten under VFT 1 Utvecklingsprofil för studenten under VFT Utvecklingsprofilen är organiserad efter examensordningens mål. Rubrikerna svarar mot fokus i På väg mot läraryrket Mentorer avgör, i samverkan med studenter

Läs mer

Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildning

Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildning 2017-03-30 Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildning Syftet med ett ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning är att åstadkomma en bedömningsprocess

Läs mer

Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i förskollärarutbildning

Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i förskollärarutbildning 2018-01-15 Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i förskollärarutbildning Syftet med ett ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning är att åstadkomma en bedömningsprocess

Läs mer

Förskollärarprogrammet Karlstads universitet

Förskollärarprogrammet Karlstads universitet Förskollärarprogrammet Karlstads universitet Programledare Katarina Ribaeus VFU Anette Haglund och Irene Olsson Förskollärarprogrammet Karlstads universitet Studietid 3,5 år: 210 hp Schemalagd tid inte

Läs mer

Välkommen till VFU-dag för lokala lärarutbildare. Karlstads universitet 2 februari 2017

Välkommen till VFU-dag för lokala lärarutbildare. Karlstads universitet 2 februari 2017 Välkommen till VFU-dag för lokala lärarutbildare Karlstads universitet 2 februari 2017 Dagens schema: 10.15 10.30 Välkomna! 10.30 11.30 Handledning och bedömning 11.30 12.30 Gemensam lunch 12.30 13.30

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK VT 2013

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK VT 2013 Utbildningsplan för KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK utbildning 90 hp VT 2013 Lärarutbildningsnämnden 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 1.1. Huvudområde för utbildningen...2 2. Allmänna mål för högskole

Läs mer

hp LUN DNR G 2011/40

hp LUN DNR G 2011/40 Utbildningsplan för ÄMNESLärarprogrammet 270 330 hp Lärarutbildningsnämnden LUN 2011-08-24 DNR G 2011/40 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 1.1. Huvudsakligt område för utbildningen (huvudområde)...

Läs mer

Lärarutbildningsnämnden. Utbildningsplan. Kompletterande pedagogisk utbildning

Lärarutbildningsnämnden. Utbildningsplan. Kompletterande pedagogisk utbildning Lärarutbildningsnämnden Utbildningsplan Kompletterande pedagogisk utbildning Programkod: Programmets benämning: LAKPU Kompletterande pedagogisk utbildning Secondary Education: Bridging Programme Högskolepoäng/ECTS:

Läs mer

Lärarutbildningsnämnden. Utbildningsplan. Inriktning förskoleklass och grundskolans årskurs 1 3 och inriktning grundskolans årskurs 4 6

Lärarutbildningsnämnden. Utbildningsplan. Inriktning förskoleklass och grundskolans årskurs 1 3 och inriktning grundskolans årskurs 4 6 Lärarutbildningsnämnden Utbildningsplan Grundlärarprogrammet Inriktning förskoleklass och grundskolans årskurs 1 3 och inriktning grundskolans årskurs 4 6 Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS:

Läs mer

Utbildningsplan. Nämnden för lärarutbildning

Utbildningsplan. Nämnden för lärarutbildning Dnr: 2014/4102 3.1.1 Utbildningsplan Nämnden för lärarutbildning Grundlärarprogrammet, inriktning fritidshem/verksamhetsintegrerad profil, 180 högskolepoäng Primary Teacher Programme with a Specialisation

Läs mer

Innehåll i VFU Förskoledidaktik med inriktning mot språk och kommunikation

Innehåll i VFU Förskoledidaktik med inriktning mot språk och kommunikation Stockholm augusti 2016 Till VFU-handledare inför VFU IV och trepartssamtal HT2016 Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) IV, med kurskod UB41VY, är studenternas fjärde verksamhetsförlagda praktik. Den omfattar

Läs mer

Studiehandledning. Verksamhetsförlagd utbildning II - Yrkeslärare inriktning vård. 7.5 högskolepoäng. Institutionen för pedagogik och didaktik

Studiehandledning. Verksamhetsförlagd utbildning II - Yrkeslärare inriktning vård. 7.5 högskolepoäng. Institutionen för pedagogik och didaktik Institutionen för pedagogik och didaktik Studiehandledning Verksamhetsförlagd utbildning II - Yrkeslärare inriktning vård 7.5 högskolepoäng Vårterminen 2016 YP21LÄ Kursens upplägg Kursen VFU II omfattar

Läs mer

Vt-15 VFU-DOKUMENTATION FÖRSKOLLÄRARE

Vt-15 VFU-DOKUMENTATION FÖRSKOLLÄRARE Vt-15 Namn: Program: VFU-DOKUMENTATION FÖRSKOLLÄRARE Namn: Personnummer: Telefonnummer: E-mail (studentmail): Startår: ht vt Individuell studieplan: Tilldelat VFU-område: VFU-DOKUMENTATION: Denna handbok

Läs mer

För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i årskurs 7 9 ska studenten

För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i årskurs 7 9 ska studenten Utbildningsplan Kompletterande pedagogisk utbildning för ämneslärarexamen i matematik, naturvetenskap och teknik för forskarutbildade Bridging Teacher Education Programme in Mathematics, Science and Technology

Läs mer

Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i förskollärarutbildning

Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i förskollärarutbildning 2016-12-19 Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i förskollärarutbildning Syftet med ett ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning är att åstadkomma en bedömningsprocess

Läs mer

Den verksamhetsförlagda utbildningen i ämneslärarprogrammet

Den verksamhetsförlagda utbildningen i ämneslärarprogrammet 2013-09-12 Programrådet för ämneslärarexamen inom nämnden för lärarutbildning Den verksamhetsförlagda utbildningen i ämneslärarprogrammet Syftet med detta dokument är att på ett kortfattat sätt beskriva

Läs mer

Utbildningsplan - Humanistiska fakulteten

Utbildningsplan - Humanistiska fakulteten Utbildningsplan - Humanistiska fakulteten 1. Benämning Kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen 2. Benämning, engelska Study Programme for Master of Education and Master of Arts 3. Poäng

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildning på heltid och distans för examen mot förskola och förskoleklass, 210 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildning på heltid och distans för examen mot förskola och förskoleklass, 210 högskolepoäng Dnr: 254/2009-515 Lärarutbildningsnämnden UTBILDNINGSPLAN Lärarutbildning på heltid och distans för examen mot förskola och förskoleklass, 210 högskolepoäng Teacher Education intended for Preschool and

Läs mer

Grundlärarprogrammet vid Linköpings universitet

Grundlärarprogrammet vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU 2012-00259 Utbildningsplan för Grundlärarprogrammet vid Linköpings universitet Programme for Teacher Education Gäller för studenter antagna fr o m ht 2011 I utbildningsplanen

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN för HT ÄMNESLÄRARPROGRAMMET HP LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN

UTBILDNINGSPLAN för HT ÄMNESLÄRARPROGRAMMET HP LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN Utningsplan för ÄMNESLärarprogrammet 270 330 hp HT 2012 Lärarutningsnämnden Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 1.1. Huvudområde för utningen...2 2. Allmänna mål för högskole utning enligt högskolelagen...

Läs mer

Bedömning i praktik och teori HT-16, distans (LPAG02), 7.5 hp

Bedömning i praktik och teori HT-16, distans (LPAG02), 7.5 hp Bedömning i praktik och teori HT-16, distans (LPAG02), 7.5 hp Grundskollärare F-3 (telebild förmiddagar) Vecka Datum & tid Lärare Innehåll Lärandemål kopplat till respektive kurstillfälle 35 TELEBILD Onsdag

Läs mer

Lärarutbildningen 90hp/180hp

Lärarutbildningen 90hp/180hp Fördjupningsämne Lärarutbildningen 90hp/180hp Lärarutbildningen, Malmö högskola www.mah.se/lut/sol Inledning Lärarutbildningen 90 hp/180 hp vänder sig till de som vill bli lärare och har studerat ämnen

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3 OCH 4-6. För studenter antagna fr.o.m. H 11

UTVECKLINGSGUIDE GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3 OCH 4-6. För studenter antagna fr.o.m. H 11 UTVECKLINGSGUIDE GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3 OCH 4-6 För studenter antagna fr.o.m. H 11 Utvecklingsguiden som redskap för lärande Syftet med den här utvecklingsguiden är att tydliggöra utvecklandet av lärarstudentens

Läs mer

Utvärdering Grundlärarprogrammet vt 2015

Utvärdering Grundlärarprogrammet vt 2015 Utvärdering Grundlärarprogrammet vt 05 : Fyll i vilken utbildning du gått. Fyll i vilken utbildning du gått. Fritidshem (.%) Förskoleklass och grundskolans årskurs - (6.6%) Grundskolans årskurs 4-6 (7.%)

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 141014 Sektionen för lärarutbildning Camilla Kristén Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Läs mer

Lärare med inriktning mot arbete i 7-9 samt gymnasieskolan

Lärare med inriktning mot arbete i 7-9 samt gymnasieskolan Lärare med inriktning mot arbete i 7-9 samt gymnasieskolan Översikt, kompetenser Relationell/ kommunikativ Ledarskap Didaktisk Reflektions över professionen Ämnesdidaktiska förmågor relationer med elever,

Läs mer

Utbildningsplan. Nämnden för lärarutbildning

Utbildningsplan. Nämnden för lärarutbildning Dnr: 2016/5 3.1.1.3 Utbildningsplan Nämnden för lärarutbildning Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 300/330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School,

Läs mer

Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Högskolan Kristianstad och Lunds universitet

Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Högskolan Kristianstad och Lunds universitet Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Högskolan Kristianstad och Lunds universitet Antal högskolepoäng: 270/300/330 Nivå: Avancerad Programkod: LAÄ79/ LAÄGY Fastställd: 2011-05-20 Reviderad: 2014-05-13

Läs mer

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet Svenska B/Svenska som andra språk B, Engelska B, Samhällskunskap A, Ma A samt för:

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet Svenska B/Svenska som andra språk B, Engelska B, Samhällskunskap A, Ma A samt för: Utbildningsplan för Kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen vid Humanistisk fakultet Study Programme for Master of Education and Master of Arts 300.0 Högskolepoäng 300.0 ECTS credits Programkod:

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 170125 Akademin för Lärande Humaniora och Samhälle Mia Paulsson Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK5: Sociala relationer, konflikthantering

Läs mer

Underlag för bedömning av verksamhetsförlagd utbildning III: II (VFU III)

Underlag för bedömning av verksamhetsförlagd utbildning III: II (VFU III) av verksamhetsförlagd utbildning III: II (VFU III) gäller för: Kursnamn: Läraryrkets dimensioner i förskolan II 7,5hp (VFU III:II) Kurskod: 6PE105 Program och termin: Termin 7 i Förskollärarprogrammet

Läs mer