Beslutsunderlag Lärarutbildningsnämnden Maria Jansdotter Samuelsson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslutsunderlag Lärarutbildningsnämnden Maria Jansdotter Samuelsson"

Transkript

1 Beslutsunderlag Lärarutbildningsnämnden Maria Jansdotter Samuelsson Reviderade lärandemål för VFU. Förskollärarprogram, grundlärarprogram, ämneslärarprogram, yrkeslärarprogram samt Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) Vid lärarutbildningsnämndens sammanträde diskuterades förslag till reviderade lärandemål för VFU, utarbetade av en särskilt tillsatt arbetsgrupp. Efter diskussion vidarebefordrades lärandemålen med infogade synpunkter till utbildningskommittén för vidare beredning. Utbildningskommittén diskuterade ärendet vid sitt sammanträde ( 8), varvid de ändringar som föreslagits av nämnden i huvudsak bifölls och ett slutgiltigt förslag till reviderade lärandemål kunde tas vidare för beslut i lärarutbildningsnämnden. (bilaga) Utbildningskommittén uppmanades också att yttra sig angående progressionsfrågan, som handlar om att lärandemålen formulerar en progression mellan de olika VFU-perioderna. Om de nya, reviderade och de hittillsvarande målen är tillräckligt lika behöver denna progression inte störas, om student som redan genomfört en eller två VFU-perioder fortsättningsvis skall bedömas efter de reviderade målen. Om de däremot skiljer sig markant åt blir progressionen inte tydlig, och de studenter som redan gjort en eller två perioder bör därför få fortsätta efter den nuvarande målmatrisen för VFU. Det senare innebär att under en period måste både de nya och de nuvarande målmatriserna användas. Kommittén valde att inte ta ställning, utan lämnade frågan vidare till lärarutbildningsnämnden. Vid en jämförelse mellan hittillsvarande och reviderad målmatris ter sig skillnaderna så pass små att det torde vara möjligt att införa de reviderade målen även för studenter som påbörjat något lärarutbildningsprogram med bibehållen progression. Förslaget är att de reviderade målen kan införas även för studenter antagna före vt 2017, då VFU-kursplaner med reviderade lärandemål kan börja gälla. Nämnden uppmanas dock att särskilt granska detta innan beslut fattas, och hittillsvarande målmatris för VFU bifogas. Lärarutbildningsnämnden föreslås besluta: Att reviderade lärandemål för VFU enligt bifogat förslag införs i kursplaner fr.o.m vt Att reviderade lärandemål fr.o.m vt 2017 gäller för samtliga studenter oavsett om de antagits tidigare och genomfört en eller två VFU-perioder.

2 Lärandemål och examinationsformer för verksamhetsförlagd utbildning i Förskollärarprogrammet Beslut i Lärarutbildningsnämndens utbildningsutskott Dnr LUN2013/53 Kursen VFU1 syftar till att de studerande introduceras i förskolans praktik och utvecklar sin yrkeskunskap genom att bearbeta mötet mellan teori och praktik Kursen VFU2 syftar till att de studerande fördjupar sitt yrkeskunnande och får ökad förståelse för vikten av vetenskapligt grundad och erfarenhetsbaserad kunskap för lärande och Kursen VFU3 syftar till att de studerande fördjupar sitt yrkeskunnande och självständigt tillämpar vetenskapligt grundad och erfarenhetsbaserad kunskap för lärande och Kursen VFU4 syftar till att de studerande professionellt kan tillämpa och förena innehållslig, didaktisk och ledarskapskompetens i självständig yrkesutövning. Lärandemål VFU 1. 7,5 hp Lärandemål VFU 2. 7,5 hp Lärandemål VFU 3. 7,5 hp Lärandemål VFU 4. 7,5 hp Efter genomgången kurs skall Efter genomgången kurs skall Efter genomgången kurs skall Efter genomgången kurs skall 1. observera och värdera hur förskolans styrdokument förankras i den pedagogiska 2. planera och genomföra några aktiviteter utifrån läroplanens formuleringar om värdegrund och demokratiskt förhållningssätt 3. kommunicera med barn, vårdnadshavare och kollegor på ett engagerat sätt 4. förklara innebörden av lagstiftning gällande förskollärarens tystnads- och anmälningsplikt. 5. redogöra för den egna professionsutvecklingen med utgångspunkt i gjorda erfarenheter under utbildningen och tidigare, 1. i samverkan planera, genomföra och värdera några tematiska moment med utgångspunkt i kursens innehåll och förskolans styrdokument 2. kommunicera med barn, all personal och vårdnadshavare på ett professionsinriktat sätt 3. ta ansvar och egna initiativ i de förekommande momenten i förskole 4. under handledning observera och dokumentera barns utveckling och sociala samspel, samt diskutera hur detta kan kommuniceras med kollegor och vårdnadshavare 5. redogöra och argumentera för hur en utvecklande lärandemiljö kan planeras och iscensättas. 6. integrera IKT och sociala medier som pedagogiska verktyg i planering och genomförande av den pedagogiska 7. under handledning beakta specialpedagogiska behov i planering av 8. redogöra för och analysera den egna verksamhetsförlagda utbildningen och hur den har bidragit till den egna professionella utvecklingen till förskollärare samt identifiera vidare behov av utveckling 1. självständigt och i samverkan planera, genomföra och värdera några tematiska moment med utgångspunkt i kursens innehåll och förskolans styrdokument, 2. ta egna initiativ till och etablera professionsinriktad kontakt med barn, all personal och vårdnadshavare 3. självständigt och under handledning kunna följa och dokumentera barns utveckling och lärande, samt reflektera över hur detta kan kommuniceras med barn, vårdnadshavare och berörd personal, 4. planera och iscensätta pedagogisk verksamhet med utgångspunkt i en utvecklande lärandemiljö 5. självständigt genomföra pedagogisk verksamhet som integrerar IKT och sociala medier, 6. under handledning identifiera specialpedagogiska behov och vidta relevanta åtgärder i iscensättning av, 7. värdera den egna professionsutvecklingen utifrån egna erfarenheter och förskolans uppdrag 1. självständigt iscensätta en utvecklande lärandemiljö för barn, 2. självständigt och i samverkan planera, leda, genomföra och efterarbeta längre tematiska moment, 3. självständigt kunna följa, dokumentera och analysera barns utveckling och lärande samt under handledning kommunicera detta med barn, vårdnadshavare och berörd personal, 4. självständigt iscensätta och värdera pedagogisk verksamhet som integrerar IKT och social medier, 5. identifiera specialpedagogiska behov och vidta relevanta åtgärder i iscensättning av, 6. anpassa och variera med utgångspunkt i pedagogiska och ämnesdidaktiska överväganden, 7. under handledning förebygga och bearbeta konflikter och i denna tillämpa förskolans värdegrund (självständigt i förhållande till handledning), 8. självständigt exemplifiera teoretiskt välgrundade möjligheter till verksamhetsutvecklande arbete, 9. analysera och värdera den egna professionsutvecklingen utifrån egna erfarenheter, förskolans uppdrag och relevanta teorier. Mål 1, 2 och 3 examineras genom fullgjord och Mål 4 och 5 examineras genom skriftlig rapport som läggs upp i den digitala portfolion. Mål 1, 2, 3, 4, 6 och 7 examineras genom fullgjord och Mål 5, 6 och 8 examineras genom skriftlig rapport som läggs upp i den digitala portfolion. Mål 1, 2, 3, 4, 5 och 6 examineras genom fullgjord och Mål 4, 5 och 7 examineras genom skriftlig rapport som läggs upp i den digitala portfolion. Mål 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 7 Mål 4, 8 och 9 examineras genom skriftlig rapport som läggs upp i den digitala portfolion

3 Matris över lärandemål och examinationsformer för verksamhetsförlagd utbildning inom förskollärarprogrammet introduceras i förskolans praktik och utvecklar sin yrkeskunskap genom att bearbeta mötet mellan teori och praktik fördjupar sitt yrkeskunnande och får ökad förståelse för vikten av vetenskapligt grundad och erfarenhetsbaserad kunskap för lärande och fördjupar sitt yrkeskunnande och självständigt tillämpar vetenskapligt grundad och erfarenhetsbaserad kunskap för lärande och professionellt kan tillämpa och förena innehållslig, didaktisk och ledarskapskompetens i självständig yrkesutövning. Lärandemål VFU 1. 7,5 hp Lärandemål VFU 2. 7,5 hp Lärandemål VFU 3. 7,5 hp Lärandemål VFU 4. 7,5 hp Efter genomgången kurs skall Efter genomgången kurs skall Efter genomgången kurs skall Efter genomgången kurs skall 1.Agera i enlighet med de 1.Agera i enlighet med de 1. Agera i enlighet med de 1.Agera i enlighet med de 2. Under handledning planera, genomföra och reflektera kring några aktiviteter utifrån förskolans styrdokument 3. Observera och redogöra för hur förskolans styrdokument förankras i den pedagogiska 4. Kommunicera med barn, vårdnadshavare och kollegor på ett engagerat sätt 5. Förklara innebörden av lagstiftning gällande förskollärarens tystnads- och anmälningsplikt, och relatera till förskolans verksamhet 6. Redogöra för den egna professionsutvecklingen och utveckling, 2. Under handledning planera, genomföra och utvärdera några aktiviteter med utgångspunkt i ämnesdidaktiska och didaktiska teorier och förskolans styrdokument. 3. Redogöra och argumentera för hur en utvecklande lärandemiljö kan planeras och genomföras där barns inflytande beaktas. 4. Kommunicera med barn, personal och vårdnadshavare på eget initiativ 5. Reflektera över hur ett normkritiskt perspektiv kan integreras i pedagogisk verksamhet, med fokus på jämställdhet och jämlikhet. 6. Observera och under handledning dokumentera barns utveckling, lärande och sociala samspel, samt diskutera hur detta kan kommuniceras med vårdnadshavare och personal. 7. Analysera den egna professionsutvecklingen och utveckling 8. Diskutera hur digitala verktyg kan användas i den pedagogiska 9. Reflektera över barns behov av särskilt stöd i planering av 2. Med viss handledning planera, genomföra och utvärdera några aktiviteter med utgångspunkt i ämnesdidaktiska och didaktiska teorier och förskolans styrdokument. 3. Med viss handledning planera och genomföra en utveckland lärandemiljö, 4. Kommunicera professionsinriktat med barn, vårdnadshavare och personal 5. Med viss handledning integrera ett normkritiskt perspektiv i den pedagogiska, med fokus på jämställdhet och jämlikhet. 6.Med viss handledning dokumentera barns utveckling, lärande och sociala samspel, samt reflektera över hur detta kan kommuniceras med barn, vårdnadshavare och personal, 7. Värdera den egna professionsutvecklingen utifrån förskollärarens uppdrag och 8. Med viss handledning använda digitala verktyg i den pedagogiska, 9. Under handledning identifiera barns behov av särskilt stöd och i samverkan hantera dessa behov i. 2.I samverkan planera, leda, genomföra och utvärdera längre tematiska moment utifrån ämnesdidaktiska teorier och 3. Planera och genomföra en utvecklande lärandemiljö 4. Kommunicera professionellt med barn, vårdnadshavare och personal 5. Integrera ett normkritiskt perspektiv i den pedagogiska, med fokus på jämställdhet och jämlikhet. 6. Dokumentera och analysera barns utveckling, lärande och sociala samspel, samt under handledning kommunicera detta med barn, vårdnadshavare och personal. 7. Analysera och värdera den egna professionsutvecklingen utifrån relevanta teorier och förskollärarens uppdrag samt 8. Genomföra och värdera pedagogisk verksamhet som integrerar digitala verktyg 9. I samverkan identifiera barns behov av särskilt stöd och vidta relevanta åtgärder i. 10. Förebygga, hantera och bearbeta konflikter.

4 Matris över lärandemål och examinationsformer för verksamhetsförlagd utbildning inom förskollärarprogrammet Mål 1, 2, 3 och 4 examineras genom fullgjord och Mål 3, 5 och 6 examineras genom muntliga och/eller skriftliga uppgifter vid lärosätet 10. Reflektera över hur konflikter kan förebyggas och hanteras i Mål 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 och 10 Mål 3, 7 och 9 examineras genom muntliga och/eller skriftliga uppgifter vid lärosätet 10. Under viss handledning förebygga, hantera och bearbeta konflikter i. Mål 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 och 10 Mål 5 och 7 examineras genom muntliga och/eller skriftliga uppgifter vid lärosätet 11. Teoretiskt välgrundat resonera kring hur kan utvecklas Mål 1, 2, 3, 4, 5, 6 8 och 9 Mål 7 och 11 examineras genom muntliga och/eller skriftliga uppgifter vid lärosätet

5 Lärandemål och examinationsformer för verksamhetsförlagd utbildning Dnr FL 2011/23 Beslut i Lärarutbildningsnämndens studienämnd för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Kursen syftar till att de studerande introduceras i skolans praktik och utvecklar sin yrkeskunskap genom att bearbeta mötet mellan teori och praktik. Kursen syftar till att de studerande fördjupar sitt yrkeskunnande genom att med utgångspunkt i möten med eleverna tillämpa vetenskapligt grundad och erfarenhetsbaserad kunskap för lärande och Kursen syftar till att de studerande professionellt kan tillämpa och förena innehållslig, didaktisk och ledarskapskompetens i självständig yrkesutövning. Lärandemål VFU 1 Lärandemål VFU 2 Lärandemål VFU 3 Efter den inledande VFUperioden Efter den andra VFU-perioden Efter den avslutande terminens ska ska VFU ska studenten kunna: 1. etablera en professionsinriktad kontakt med elever och skolans personal, 2. redogöra för skolans läroplan, relevanta kursplaner och lokala styrdokument samt utifrån exempel tolka relationer mellan praktik och styrdokument, 3. planera och genomföra viss undervisning med utgångspunkt i skolans styrdokument och relevanta kunskaper i ämne och pedagogiska/ämnesdidaktis ka teorier, 4. beskriva och förklara egen undervisning och auskultationserfarenheter med beaktande av relevanta kunskaper och teorier, 5. utifrån lokala exempel beskriva grunder för skolans specialpedagogiska och elevvårdande arbete, 6. redogöra för den egna professionsutvecklingen med utgångspunkt i gjorda erfarenheter under utbildningen och tidigare, 1. redogöra och argumentera för hur en utvecklande lärandemiljö för elever kan planeras och iscensättas, 2. planera, leda och genomföra sekvenser av undervisning med beaktande av elevers olika behov med utgångspunkt i skolans styrdokument och relevanta kunskaper i ämne och pedagogiska/ämnesdidaktiska teorier, 3. under handledning bedöma och dokumentera elevers kunskapsutveckling och skolsociala situation, samt diskutera hur detta kan kommuniceras med elever, föräldrar och berörd skolpersonal, 4. integrera IKT och sociala medier som pedagogiska verktyg i planering av undervisning, 5. under handledning beakta specialpedagogiska behov i planering av undervisning, 6. redogöra för lagstiftning angående skolans skyldigheter att förebygga och åtgärda kränkningar samt i relation till exempel analysera skolans lokala policy, 1. självständigt iscensätta en utvecklande lärandemiljö för elever, 2. självständigt och i samverkan planera, leda, genomföra och efterarbeta längre perioders undervisning inom den egna ämneskombinationen, 3. självständigt kunna organisera, dokumentera, och bedöma/betygssätta elevers lärande, samt under handledning kommunicera detta med elever, föräldrar och berörd skolpersonal, 4. självständigt iscensätta och värdera undervisning som integrerar IKT och social medier, 5. identifiera specialpedagogiska behov och vidta relevanta åtgärder i iscensättning av undervisning, 6. anpassa och variera undervisning med utgångspunkt i pedagogiska och ämnesdidaktiska överväganden, Karlstads universitet, Karlstad Universitetsgatan 2. Telefon Postgiro Org. nr

6 7. förklara innebörden av lagstiftning gällande lärarens tystnads- och anmälningsplikt, 8. redogöra för användning av digitala verktyg i den pedagogiska. (exempel) Lärande mål 1 och 3 Lärande mål 2 och 7 examineras genom skriftlig uppgift. Lärandemål 4, 5, 6 och 8 examineras genom digital redovisning. Samtliga examinationer redovisas i portfolio. 7. under handledning förebygga och hantera vardagskonflikter och i detta tillämpa skolans värdegrund. 8. analysera den egna professionsutvecklingen med utgångspunkt i gjorda erfarenheter samt identifiera sitt vidare behov av Lärandemål 1, 2, 3, 5, 7 Lärandemål 6 examineras genom en skriftlig uppgift. Lärandemål 2, 4, 8 examineras genom digital redovisning. Samtliga examinationer redovisas i portfolio. 7. under handledning förebygga och bearbeta konflikter och i detta tillämpa skolans värdegrund (självständigt i förhållande till handledning), 8. självständigt exemplifiera teoretiskt välgrundade möjligheter till verksamhetsutvecklande arbete, 9. analysera och värdera den egna professionsutvecklingen utifrån egna erfarenheter, skolans uppdrag och relevanta teorier. Lärandemål 1-7 examineras genom fullgjord och Lärandemål 3 examineras genom en skriftlig uppgift. Lärandemål 4. 5, 8, 9 examineras genom digital redovisning. Samtliga examinationer redovisas i portfolio.

7 Matris över lärandemål och examinationsformer för verksamhetsförlagd utbildning inom grundlärarprogrammet, ämneslärarprogrammet, yrkeslärarprogrammet samt KPU. introduceras i skolans praktik och utvecklar sin yrkeskunskap genom att bearbeta mötet mellan teori och praktik. fördjupar sitt yrkeskunnande genom att med utgångspunkt i möten med eleverna tillämpa vetenskapligt grundad och erfarenhetsbaserad kunskap för lärande och Lärandemål VFU 1 Lärandemål VFU 2 Lärandemål VFU3 Efter den inledande VFU-perioden Efter den andra VFU-perioden ska ska professionellt kan tillämpa och förena innehållslig, didaktisk och ledarskaps-kompetens i självständig yrkesutövning. Efter den avslutande terminens VFU ska studenten självständigt kunna: 1. Agera i enlighet med de grundläggande värden som anges i skollagen och i läroplanen. 2. Förklara innebörden av lagstiftning gällande lärarens tystnads- och anmälningsplikt och relatera till skolans verksamhet. 3. Reflektera över hur jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv kan integreras i pedagogisk verksamhet 4. Kommunicera professionsinriktat med elever och personal både i grupp och enskilt, med ett för sammanhanget funktionellt och adekvat språkbruk i tal och skrift. 5. Under handledning planera och genomföra viss undervisning med utgångspunkt i skolans styrdokumnet och teoretiskt förankrat i ämneskunskap och ämnesdidaktik 6. Beskriva den lokala skolans specialpedagogiska och elevvårdande arbete 7. Beskriva och reflektera över den egna undervisningen och hur den förankras i styrdokument, ämneskunskap och ämnesdidaktik. 8. Redogöra för den egna 1. Agera i enlighet med de skollagen och i läroplanen. 2. Redogöra för lagstiftning angående skolans skyldigheter att förebygga och åtgärda diskriminering och kränkningar samt jämföra det med lokala styrdokument, t.ex den lokala likabehandlingsplanen. 3. Med viss handledning integrera ett normkritiskt perspektiv i den pedagogiska, med fokus på jämställdhet och jämlikhet. 4. Kommunicera professionsinriktat med elever och personal både i grupp och enskilt, med ett för sammanhanget funktionellt och adekvat språkbruk i tal och skrift. 5. Under viss handledning planera, leda och genomföra sekvenser av undervisning med utgångspunkt i skolans styrdokument och teoretiskt förankrat i ämneskunskap och ämnesdidaktik 6. Planera och genomföra undervisning med beaktande av elevers olika förutsättningar, samt under handledning reflektera över specialpedagogiska behov. 7. Analysera den egna undervisningen och argumentera för hur den förankras i styrdokument, ämneskunskap och ämnesdidaktik. 8.Under handledning bedöma elevers kunskapsutveckling och skolsociala situation samt diskutera hur detta kan kommuniceras med elever, vårdnadshavare och personal 9.Med viss handledning använda digitala verktyg i den pedagogiska. 1. Agera i enlighet med de grundläggande värden som anges i skollagen och i läroplanen. 2. Förebygga, hantera och bearbeta konflikter i enlighet med lokala styrdokument, t.ex den lokala likabehandlingsplanen. 3. Integrera ett normkritiskt perspektiv i den pedagogiska, med fokus på jämställdhet och jämlikhet. 4. Kommunicera professionsinriktat med elever och personal både i grupp och enskilt, med ett för sammanhanget funktionellt och adekvat språkbruk i tal och skrift. 5. Planera, leda, genomföra och utvärdera längre perioders undervisning i den egna ämneskombinationen, med utgångspunkt i skolans styrdokument och teoretiskt förankrat i ämneskunskap och ämnesdidaktik. 6. Identifiera elevers olika förutsättnngar och specialpedagogiska behov och vidta relevanta åtgärder vid planering, genomförande och utvärdering av undervisning. 7. Organisera och dokumentera bedömning och, i förekommande fall, betygsättning av elevers lärande, samt under handledning, på tillämpliga sätt, kommunicera detta med elever, vårdnadshavare och personal. 8.Genomföra och värdera pedagogisk verksamhet som integrerar digitala verktyg. 9.Argumentera för teoretiskt välgrundade möjligheter till verksamhetsutvecklande arbete. 10.Analysera den egna professionsutvecklingen samt diskutera vidare behov av

8 professionsutvecklingen samt identifiera vidare behov av Lärandemål 1, 4 och 5 examineras genom fullgjord och dokumenterad VFU. Lärandemål 3, 7, 6, 2 och 8 examineras genom muntliga och/eller skriftliga uppgifter vid lärosätet. 10.Diskutera den egna professionsutvecklingen samt Lärandemål 1, 3, 4, 5, 6 och 8 Lärandemål 2,7 och 9 examineras genom muntliga och/eller skriftliga uppgifter vid lärosätet. Lärandemål 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 och 8 examineras genom fullgjord och Lärandemål 7, 9 och 10 examineras genom muntliga och/eller skriftliga uppgifter vid lärosätet.

Lärandemål för verksamhetsförlagd utbildning inom förskollärarprogrammet

Lärandemål för verksamhetsförlagd utbildning inom förskollärarprogrammet Lärandemål för verksamhetsförlagd utbildning inom förskollärarprogrammet (from vt 2017) Programledare Katarina Ribaeus VFU-kursansvariga Anette Haglund och Irene Olsson VFU-kursernas syften VFU 1: Kursen

Läs mer

Riktlinjer (till kursledare) fo r VFUdokument

Riktlinjer (till kursledare) fo r VFUdokument Riktlinjer (till kursledare) fo r VFUdokument info r VFU-kurs. Fo rskolla rarprogrammet Introduktion I samband med införandet av ny lärarutbildning beslöt lärarutbildningsnämnden att utveckla generella

Läs mer

Riktlinjer (till kursledare) fo r VFUdokument

Riktlinjer (till kursledare) fo r VFUdokument Riktlinjer (till kursledare) fo r VFUdokument info r VFU-kurs. Grundla rarprogrammet 4-6 Introduktion I samband med införandet av ny lärarutbildning beslöt lärarutbildningsnämnden att utveckla generella

Läs mer

Kursplan. Svenska med didaktisk inriktning 2. Lärarutbildningsnämnden Litteraturvetenskap

Kursplan. Svenska med didaktisk inriktning 2. Lärarutbildningsnämnden Litteraturvetenskap Dnr: SVGL02/20161 Lärarutbildningsnämnden Litteraturvetenskap Kursplan Svenska med didaktisk inriktning 2 Kurskod: SVGL02 Kursens benämning: Svenska med didaktisk inriktning 2 Swedish and Swedish Teaching

Läs mer

Kursplan. Matematik med didaktisk inriktning 2. Lärarutbildningsnämnden Matematik

Kursplan. Matematik med didaktisk inriktning 2. Lärarutbildningsnämnden Matematik Dnr: MAGL06/20161 Lärarutbildningsnämnden Matematik Kursplan Matematik med didaktisk inriktning 2 Kurskod: MAGL06 Kursens benämning: Matematik med didaktisk inriktning 2 Mathematics and Mathematics Teaching

Läs mer

Kursplan. Engelska för ämneslärare II, årskurs 7-9 och gymnasiet. Lärarutbildningsnämnden Engelska

Kursplan. Engelska för ämneslärare II, årskurs 7-9 och gymnasiet. Lärarutbildningsnämnden Engelska Dnr: ENGL02/20161 Lärarutbildningsnämnden Engelska Kursplan Engelska för ämneslärare II, årskurs 7-9 och gymnasiet Kurskod: Kursens benämning: Högskolepoäng: 30 Utbildningsnivå: Grundnivå Successiv fördjupning:

Läs mer

Kursplan. Geografi med didaktisk inriktning 2. Lärarutbildningsnämnden Geografi

Kursplan. Geografi med didaktisk inriktning 2. Lärarutbildningsnämnden Geografi Dnr: GEGL03/20161 Lärarutbildningsnämnden Geografi Kursplan Geografi med didaktisk inriktning 2 Kurskod: GEGL03 Kursens benämning: Geografi med didaktisk inriktning 2 Geography and Geography Education

Läs mer

Naturkunskap med ett didaktiskt perspektiv 2

Naturkunskap med ett didaktiskt perspektiv 2 Dnr: BIGLN2/20161 Lärarutbildningsnämnden Biologi Kursplan Naturkunskap med ett didaktiskt perspektiv 2 Kurskod: BIGLN2 Kursens benämning: Naturkunskap med ett didaktiskt perspektiv 2 Science with a didactical

Läs mer

Lärarutbildningsnämnden Biologi. Kursplan

Lärarutbildningsnämnden Biologi. Kursplan Dnr: LUN 2013/10 Lärarutbildningsnämnden Biologi Kursplan Beslut om inrättande av kursen Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningsnämnden, 2013-06-03 och gäller från vårterminen 2014 vid Karlstads universitet.

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. H 11 Version augusti 2015 1 2 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens huvudsyfte är att erbjuda

Läs mer

Förväntade studieresultat och examinationsformer för verksamhetsförlagd utbildning

Förväntade studieresultat och examinationsformer för verksamhetsförlagd utbildning 1 Anna-Karin Björling, Planeringsavdelningen Pernilla Rosell Steuer, Institutionen för språkdidaktik Förväntade studieresultat och examinationsformer för verksamhetsförlagd utbildning - VFU-kurser inom

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2 Lokal examensbeskrivning Dnr: FS 3.1.5-1483-14 Sid 1 (7) ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. H 11 Version augusti 2015 Utvecklingsguiden som redskap för lärande Syftet med den här utvecklingsguiden är att tydliggöra utvecklandet

Läs mer

Naturvetenskap, teknik, bild och drama

Naturvetenskap, teknik, bild och drama Dnr: LPGF04/20171 Lärarutbildningsnämnden Fysik Kursplan Naturvetenskap, teknik, bild och drama Kurskod: Kursens benämning: LPGF04 Naturvetenskap, teknik, bild och drama Science, technology, visual arts

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 2

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 2 Lokal examensbeskrivning Dnr: FS 3.1.5-1482-14 Sid 1 (8) ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 2 INRIKTNING:

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE YRKESLÄRARPROGRAMMET. För studenter antagna fr.o.m. ht 2011

UTVECKLINGSGUIDE YRKESLÄRARPROGRAMMET. För studenter antagna fr.o.m. ht 2011 UTVECKLINGSGUIDE YRKESLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. ht 2011 Utvecklingsguiden som redskap för lärande Syftet med den här utvecklingsguiden är att tydliggöra utvecklandet av lärarstudentens

Läs mer

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits UTBILDNINGSPLAN Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits 1. Identifikation 1.1. Namn och kod Ämneslärarprogram

Läs mer

Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet

Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet 1. Identifikation och grundläggande uppgifter Antal högskolepoäng: 270/300/330 Nivå: Avancerad Programkoder: LAÄ7N, LAÄGN, LAMGY, LAM79

Läs mer

Högskoleförordningen (1993:100) Bilaga 2

Högskoleförordningen (1993:100) Bilaga 2 Högskoleförordningen (1993:100) Bilaga 2 Lärarexamen Omfattning Lärarexamen avläggs på grundnivå eller avancerad nivå beroende på poängomfattning, krav på fördjupning i ett ämne eller inom ett ämnesområde

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3 och 4-6 För studenter antagna fr.o.m. H 11 (reviderad 161206) 1 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens

Läs mer

Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp

Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp Teaching Programme in Early Years Education Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer ULFÖG Grundnivå MIUN 2011/411

Läs mer

Lärarutbildningsnämnden Matematik. Kursplan

Lärarutbildningsnämnden Matematik. Kursplan Dnr: FL 2011/11 Lärarutbildningsnämnden Matematik Kursplan Beslut om inrättande av kursen Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningsnämnden, 2011-03-15 och gäller från vårterminen 2012 vid Karlstads

Läs mer

Lärarutbildningsnämnden Fysik. Kursplan

Lärarutbildningsnämnden Fysik. Kursplan Dnr: LUN 2014/08 Lärarutbildningsnämnden Fysik Kursplan Beslut om inrättande av kursen Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningsnämnden, 2014-01-10 och gäller från vårterminen 2014 vid Karlstads universitet.

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK OCH SPECIALPEDAGOGIK

INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK OCH SPECIALPEDAGOGIK INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK OCH SPECIALPEDAGOGIK LAU935 Professionell förändring i läraryrket, 30 högskolepoäng Professional Development in the Teacher Fastställande Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningsnämnden

Läs mer

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE

Läs mer

Välkommen till VFU-dag för lokala lärarutbildare. Karlstads universitet 2 februari 2017

Välkommen till VFU-dag för lokala lärarutbildare. Karlstads universitet 2 februari 2017 Välkommen till VFU-dag för lokala lärarutbildare Karlstads universitet 2 februari 2017 Dagens schema: 10.15 10.30 Välkomna! 10.30 11.30 Handledning och bedömning 11.30 12.30 Gemensam lunch 12.30 13.30

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS IN SECONDARY EDUCATION/UPPER SECONDARY EDUCATION

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS IN SECONDARY EDUCATION/UPPER SECONDARY EDUCATION Sida 1 av 7 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS IN SECONDARY EDUCATION/UPPER SECONDARY EDUCATION Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är fastställd av Fakultetsnämnden 2011-05-26

Läs mer

Riktlinjer beträffande innehållsligt fokus och för studenters placering under VFU-period I-III

Riktlinjer beträffande innehållsligt fokus och för studenters placering under VFU-period I-III Umeå universitet Lärarhögskolan 901 87 Umeå 2015-06-03 RIKTLINJER-VFU Innehållsligt fokus i de skilda VFU-perioderna Sid 1 (11) Riktlinjer beträffande innehållsligt fokus och för studenters placering under

Läs mer

Ht-15 VFU-DOKUMENTATION FÖRSKOLLÄRARE

Ht-15 VFU-DOKUMENTATION FÖRSKOLLÄRARE Ht-15 Namn: Program: VFU-DOKUMENTATION FÖRSKOLLÄRARE Namn: Personnummer: Telefonnummer: E-mail (studentmail): Startår: ht vt Individuell studieplan: Tilldelat VFU-område: VFU-DOKUMENTATION: Denna VFU-dokumentation

Läs mer

Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp

Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp Teaching Programme in Early Years Education Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer ULFÖG Grundnivå MIUN 2011/411

Läs mer

Vt-15 VFU-DOKUMENTATION FÖRSKOLLÄRARE

Vt-15 VFU-DOKUMENTATION FÖRSKOLLÄRARE Vt-15 Namn: Program: VFU-DOKUMENTATION FÖRSKOLLÄRARE Namn: Personnummer: Telefonnummer: E-mail (studentmail): Startår: ht vt Individuell studieplan: Tilldelat VFU-område: VFU-DOKUMENTATION: Denna handbok

Läs mer

Kursbeskrivning UM89UU. Verksamhetsförlagd utbildning 15 hp ULV-studenter Vt 2014

Kursbeskrivning UM89UU. Verksamhetsförlagd utbildning 15 hp ULV-studenter Vt 2014 Kursbeskrivning UM89UU Verksamhetsförlagd utbildning 15 hp ULV-studenter Vt 2014 Kursansvarig och administrativ personal Kursansvarig: Veronica Jatko Kraft veronica.jatko@mnd.su.se 08 1207 6623 Kursadministratör:

Läs mer

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Primary School teacher education programme 1-3, preschool Allmänna

Läs mer

DOCH är sedan den 1 januari 2014 en del av Stockholms konstnärliga högskola (SKH).

DOCH är sedan den 1 januari 2014 en del av Stockholms konstnärliga högskola (SKH). UTBILDNINGSPLAN Ämneslärarprogram i dans - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 300 hp Teacher Education Programme in Dance - in Upper Secondary Education, 300 credits Programkod: ÄMLÄR Fastställd

Läs mer

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Primary School teacher education programme 1-3, preschool Allmänna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 12 december 2013. SFS 2013:1118 Utkom från trycket den 20 december 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

Förskollärarprogrammet

Förskollärarprogrammet Förskollärarprogrammet Studiehandledning VFU Barns språkliga utveckling 1: Språk som form, interaktivt medel och medierande redskap, VFU, 3 hp Termin: HT 2016 Kurskod: 970G14 Under veckorna 38 och 39 kommer

Läs mer

Förskollärarprogrammet Karlstads universitet

Förskollärarprogrammet Karlstads universitet Förskollärarprogrammet Karlstads universitet Programledare Katarina Ribaeus VFU Anette Haglund och Irene Olsson Förskollärarprogrammet Karlstads universitet Studietid 3,5 år: 210 hp Schemalagd tid inte

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 21 november 2013. SFS 2013:924 Utkom från trycket den 29 november 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

Mall för VFU-kursplaner på Naturvetenskapliga fakulteten

Mall för VFU-kursplaner på Naturvetenskapliga fakulteten Mall för VFU-kursplaner på Naturvetenskapliga fakulteten 2015-10-01 Tidsplan: Nya och reviderade kursplaner ska vara fastställda senast en månad före sista anmälningsdag vilket i normalfallet innebär senast

Läs mer

Ämneslärarprogrammet 300 högskolepoäng

Ämneslärarprogrammet 300 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Avancerad nivå Ämneslärarprogrammet Programkod: LGÄYY Inriktningskod: Enma/Enre/Maen/Mare/Reen/Rema Fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2011-02-18 Ämneslärarprogrammet

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3 OCH 4-6. För studenter antagna fr.o.m. H 11

UTVECKLINGSGUIDE GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3 OCH 4-6. För studenter antagna fr.o.m. H 11 UTVECKLINGSGUIDE GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3 OCH 4-6 För studenter antagna fr.o.m. H 11 Utvecklingsguiden som redskap för lärande Syftet med den här utvecklingsguiden är att tydliggöra utvecklandet av lärarstudentens

Läs mer

Ht-15 VFU-DOKUMENTATION GRUNDLÄRARE F-3

Ht-15 VFU-DOKUMENTATION GRUNDLÄRARE F-3 Ht-15 Namn: Program: VFU-DOKUMENTATION GRUNDLÄRARE F-3 Namn: Personnummer: Telefonnummer: E-mail (studentmail): Startår: ht vt Individuell studieplan: Tilldelat VFU-område: VFU-DOKUMENTATION: Denna VFU-dokumentation

Läs mer

Underlag för självvärdering

Underlag för självvärdering Underlag för självvärdering Se nedanstående rubriker och frågor som stöd när du gör din självvärdering. Det är inte vad du bör tänka/göra/säga utan det du verkligen tänker/gör/säger/avser. Skriv gärna

Läs mer

Gäller från: HT 2014 Fastställd: Ändrad: Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Gäller från: HT 2014 Fastställd: Ändrad: Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik Utbildningsplan för Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Teacher Education Programme for Secondary School and Upper Secondary

Läs mer

Bedömningsunderlag VFU allmänna uppgifter

Bedömningsunderlag VFU allmänna uppgifter Bedömningsunderlag VFU allmänna uppgifter Studenten ansvarar för att dokumentet kommer respektive lärarutbildare till handa. Student: Lärarutbildare på partnerområdet: Skola: Ort: Telefon/arb: Telefon/hem:

Läs mer

LÄRARPROGRAMMET. Vid LiU. Kursbeskrivning i franska: Didaktik och VFU 9FR211/9FR311 1-30 hp 9FR241/9FR341 31-60 hp

LÄRARPROGRAMMET. Vid LiU. Kursbeskrivning i franska: Didaktik och VFU 9FR211/9FR311 1-30 hp 9FR241/9FR341 31-60 hp Institutionen för kultur och kommunikation Augusti 2011 Ann-Kari Sundberg ann-kari.sundberg@liu.se LÄRARPROGRAMMET Vid LiU Kursbeskrivning i franska: Didaktik och VFU 9FR211/9FR311 1-30 hp 9FR241/9FR341

Läs mer

UTBILdNINGSpLAN För VT FörSKOLLärArprOGrAmmET Hp LärArUTBILdNINGSNämNdEN

UTBILdNINGSpLAN För VT FörSKOLLärArprOGrAmmET Hp LärArUTBILdNINGSNämNdEN Utbildningsplan för FÖRSKOLLärarprogrammet 210 hp VT 2012 Lärarutbildningsnämnden Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 1.1 Huvudområde för utbildningen...2 2. Allmänna mål för högskoleutbildning enligt

Läs mer

Lärarutbildningsnämnden. Utbildningsplan. Kompletterande pedagogisk utbildning

Lärarutbildningsnämnden. Utbildningsplan. Kompletterande pedagogisk utbildning Lärarutbildningsnämnden Utbildningsplan Kompletterande pedagogisk utbildning Programkod: Programmets benämning: LAKPF Kompletterande pedagogisk utbildning för sökande med examen på forskarnivå Secondary

Läs mer

Institutionen för hälsa och lärande Yrkeslärarprogrammet

Institutionen för hälsa och lärande Yrkeslärarprogrammet Institutionen för hälsa och lärande Yrkeslärarprogrammet 2014-08-05 Underlag för bedömning av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Kurs: Pedagogiska processer verksamhetsförlagd utbildning, 15hp, ht 2014

Läs mer

Utbildningsplan. Musiklärarprogrammet Inriktning gymnasieskolan. Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande:

Utbildningsplan. Musiklärarprogrammet Inriktning gymnasieskolan. Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Lärarutbildningsnämnden Utbildningsplan Musiklärarprogrammet Inriktning gymnasieskolan Programkod: Programmets benämning: LAAML Musiklärarprogrammet, inriktning gymnasieskolan Music Teacher Education Programme

Läs mer

2. Allmänna mål för högskoleutbildning enligt Högskolelagen

2. Allmänna mål för högskoleutbildning enligt Högskolelagen Preliminär utbildningsplann för Grundlärarprogrammet Denna preliminära utbildningsplann för Grundlärarprogrammet vid Göteborgs universitet är fastställd av Lärarutbildningsnämnden därstädess 2011-02-22.

Läs mer

Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i förskollärarutbildning

Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i förskollärarutbildning 2018-01-15 Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i förskollärarutbildning Syftet med ett ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning är att åstadkomma en bedömningsprocess

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 141014 Sektionen för lärarutbildning Camilla Kristén Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Läs mer

Kroppsstruktur och funktion i relation till aktivitet och miljö, 30.0 hp. Body Structure and Function in Relation to Occupation and Environment

Kroppsstruktur och funktion i relation till aktivitet och miljö, 30.0 hp. Body Structure and Function in Relation to Occupation and Environment 8ATG24 Kroppsstruktur och funktion i relation till aktivitet och miljö, 30.0 hp Body Structure and Function in Relation to Occupation and Environment Programkurs Medicinska fakulteten Gäller från: 2017

Läs mer

Bedömningsunderlag för Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Bedömningsunderlag för Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Ht-16 Bedömningsunderlag för Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ÄMNES- OCH ÄMNESDIDAKTISKA STUDIER Kurs: Grundläggande engelska för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, I,

Läs mer

Ämnesblock matematik 112,5 hp

Ämnesblock matematik 112,5 hp 2011-12-15 Ämnesblock matematik 112,5 hp för undervisning i grundskolans år 7-9 Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 90 hp, utbildningsvetenskaplig kärna 7,5 hp och VFU 15 hp.

Läs mer

Lärarutbildningsnämnden. Utbildningsplan. Kompletterande pedagogisk utbildning

Lärarutbildningsnämnden. Utbildningsplan. Kompletterande pedagogisk utbildning Lärarutbildningsnämnden Utbildningsplan Kompletterande pedagogisk utbildning Programkod: Programmets benämning: LAKPU Kompletterande pedagogisk utbildning Secondary Education: Bridging Programme Högskolepoäng/ECTS:

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER LG20FR Verksamhetsförlagd utbildning 2 för gymnasielärare i franska, 7,5 högskolepoäng Teaching Practice 2 for Teachers of French in Upper Secondary School, 7.5

Läs mer

Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i förskollärarutbildning

Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i förskollärarutbildning 2016-12-19 Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i förskollärarutbildning Syftet med ett ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning är att åstadkomma en bedömningsprocess

Läs mer

LMN120, Matematik för lärare, tidigare åldrar 30 högskolepoäng

LMN120, Matematik för lärare, tidigare åldrar 30 högskolepoäng Gäller fr.o.m. vt 10 LMN120, Matematik för lärare, tidigare åldrar 30 högskolepoäng Mathematics for teachers in Primary School, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildning

Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildning 2017-03-30 Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildning Syftet med ett ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning är att åstadkomma en bedömningsprocess

Läs mer

Underlag för bedömning av verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Underlag för bedömning av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Institutionen för hälsa och lärande Yrkeslärarprogrammet HT16 Underlag för bedömning av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Kurs: Pedagogiska processer verksamhetsförlagd utbildning PE538G, 15hp Omfattning

Läs mer

ÄKPP11 ÄMNESLÄRARPROFESSIONEN I SAMHÄLLE OCH SKOLA VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (7,5 HP)

ÄKPP11 ÄMNESLÄRARPROFESSIONEN I SAMHÄLLE OCH SKOLA VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (7,5 HP) ÄKPP11 ÄMNESLÄRARPROFESSIONEN I SAMHÄLLE OCH SKOLA VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (7,5 HP) VT-15 Till studenter och handledare Den praktiska delen av lärarutbildningen har alltid inneburit ett tillfälle

Läs mer

LSU210, Specialpedagogiskt perspektiv på skriftspråksutveckling och matematisk begreppsutveckling pedagogiska konsekvenser, 15 högskolepoäng.

LSU210, Specialpedagogiskt perspektiv på skriftspråksutveckling och matematisk begreppsutveckling pedagogiska konsekvenser, 15 högskolepoäng. = Gäller fr.o.m. vt 10 LSU210, Specialpedagogiskt perspektiv på skriftspråksutveckling och matematisk begreppsutveckling pedagogiska konsekvenser, 15 högskolepoäng. Becoming Litterate and Numerate in a

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildning på heltid och distans för examen mot förskola och förskoleklass, 210 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildning på heltid och distans för examen mot förskola och förskoleklass, 210 högskolepoäng Dnr: 254/2009-515 Lärarutbildningsnämnden UTBILDNINGSPLAN Lärarutbildning på heltid och distans för examen mot förskola och förskoleklass, 210 högskolepoäng Teacher Education intended for Preschool and

Läs mer

Lärarutbildningen 90hp/180hp

Lärarutbildningen 90hp/180hp Fördjupningsämne Lärarutbildningen 90hp/180hp Lärarutbildningen, Malmö högskola www.mah.se/lut/sol Inledning Lärarutbildningen 90 hp/180 hp vänder sig till de som vill bli lärare och har studerat ämnen

Läs mer

Utbildningsplan för. 90 hp. Gäller från och med

Utbildningsplan för. 90 hp. Gäller från och med Utbildningsplan för KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK utbildning 90 hp Gäller från och med HT 13 Lärarutbildningsnämnden Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 1.1. Huvudområde för utbildningen...3 2. Allmänna mål

Läs mer

LNM110, Matematik i barnens värld 30 högskolepoäng

LNM110, Matematik i barnens värld 30 högskolepoäng Gäller fr.o.m. vt 10 LNM110, Matematik i barnens värld 30 högskolepoäng Mathematics for Teachers in Preeschool and Primary school, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE ÄMNESLÄRARPROGRAMMET 7-9 OCH GYMNASIUM. För studenter antagna fr.o.m. H 11

UTVECKLINGSGUIDE ÄMNESLÄRARPROGRAMMET 7-9 OCH GYMNASIUM. För studenter antagna fr.o.m. H 11 UTVECKLINGSGUIDE ÄMNESLÄRARPROGRAMMET 7-9 OCH GYMNASIUM För studenter antagna fr.o.m. H 11 Utvecklingsguiden som redskap för lärande Syftet med den här utvecklingsguiden är att tydliggöra utvecklandet

Läs mer

Ämnesblock svenska 142,5 hp

Ämnesblock svenska 142,5 hp Ämneslärarexamen inriktning gymnasieskolan Sida 1 av 5 Ämnesblock svenska 142,5 hp för undervisning i gymnasieskolan Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 120 hp, utbildningsvetenskaplig

Läs mer

Kursplan. Kemi med didaktisk inriktning 2. Lärarutbildningsnämnden Kemi

Kursplan. Kemi med didaktisk inriktning 2. Lärarutbildningsnämnden Kemi Dnr: KEGL02/20161 Lärarutbildningsnämnden Kemi Kursplan Kemi med didaktisk inriktning 2 Kurskod: KEGL02 Kursens benämning: Kemi med didaktisk inriktning 2 Chemistry and Chemistry Education 2 Högskolepoäng:

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE ÄMNESLÄRARPROGRAMMET 7-9 OCH GYMNASIUM. För studenter antagna fr.o.m. H 11

UTVECKLINGSGUIDE ÄMNESLÄRARPROGRAMMET 7-9 OCH GYMNASIUM. För studenter antagna fr.o.m. H 11 UTVECKLINGSGUIDE ÄMNESLÄRARPROGRAMMET 7-9 OCH GYMNASIUM För studenter antagna fr.o.m. H 11 Utvecklingsguiden som redskap för lärande Syftet med den här utvecklingsguiden är att tydliggöra utvecklandet

Läs mer

Lärare med inriktning mot arbete i 7-9 samt gymnasieskolan

Lärare med inriktning mot arbete i 7-9 samt gymnasieskolan Lärare med inriktning mot arbete i 7-9 samt gymnasieskolan Översikt, kompetenser Relationell/ kommunikativ Ledarskap Didaktisk Reflektions över professionen Ämnesdidaktiska förmågor relationer med elever,

Läs mer

Till dig som är handledare för förskollärarstudenter under VFU termin 5 på Förskollärarprogrammet vid LiU

Till dig som är handledare för förskollärarstudenter under VFU termin 5 på Förskollärarprogrammet vid LiU Linköpings universitet HT 2017 ISV Maria Simonsson Maria.simonsson@liu.se 011-363062 Till dig som är handledare för förskollärarstudenter under VFU termin 5 på Förskollärarprogrammet vid LiU Tack för att

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 170125 Akademin för Lärande Humaniora och Samhälle Mia Paulsson Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK5: Sociala relationer, konflikthantering

Läs mer

Grundlärarprogrammet vid Linköpings universitet

Grundlärarprogrammet vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU-2016-00393 Styrelsen för utbildningsvetenskap Reviderad 2012-06-26, 2012-12-13, 2013-05-16, 2014-03-20, 2015-04-08, 2016-02-16 och 2016-04-29. Senast reviderad 2016-05-20 Utbildningsplan

Läs mer

1 PÅ VÄG MOT LÄRARYRKET VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING

1 PÅ VÄG MOT LÄRARYRKET VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING 1 PÅ VÄG MOT LÄRARYRKET VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING 2 Malmö högskola, Fakulteten för lärande och samhälle, februari 2015 3 PÅ VÄG MOT LÄRARYRKET Denna skrift handlar om den verksamhetsförlagda utbildningen

Läs mer

Den verksamhetsförlagda utbildningen i ämneslärarprogrammet

Den verksamhetsförlagda utbildningen i ämneslärarprogrammet 2013-09-12 Programrådet för ämneslärarexamen inom nämnden för lärarutbildning Den verksamhetsförlagda utbildningen i ämneslärarprogrammet Syftet med detta dokument är att på ett kortfattat sätt beskriva

Läs mer

Pedagogik, kommunikation och ledarskap

Pedagogik, kommunikation och ledarskap KURSPLAN LPK100 LPK150 LPK200 LPK250 Kommentarmaterial Gäller fr.o.m. ht 07 Pedagogik, kommunikation och ledarskap KOMMENTARDEL till inriktningen Pedagogik, kommunikation och ledarskap Inriktningen vänder

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 151006 Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap Ht- 2015 Mia Paulsson maria.paulsson@hh.se

Läs mer

Bedömningsunderlag för Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Bedömningsunderlag för Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Ht-16 Bedömningsunderlag för Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ÄMNES- OCH ÄMNESDIDAKTISKA STUDIER Kurs: Engelska för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3,

Läs mer

LNM110, Matematik i barnens värld 30 högskolepoäng

LNM110, Matematik i barnens värld 30 högskolepoäng Gäller fr.o.m. vt 11 LNM110, Matematik i barnens värld 30 högskolepoäng Mathematics for Teachers in Preeschool and Primary school, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Institutionen för hälsa och lärande Yrkeslärarprogrammet 2015-01-05

Institutionen för hälsa och lärande Yrkeslärarprogrammet 2015-01-05 Institutionen för hälsa och lärande Yrkeslärarprogrammet 2015-01-05 Underlag för bedömning av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Kurs: Pedagogiska processer verksamhetsförlagd utbildning, PE531G, 15hp,

Läs mer

För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i årskurs 7 9 ska studenten

För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i årskurs 7 9 ska studenten Utbildningsplan Kompletterande pedagogisk utbildning Bridging Teacher Education Programme 90,0 högskolepoäng Gäller för antagna till utbildningen fr o m HT17. Utbildningens mål Efterfrågan på lärare med

Läs mer

Grundlärare med inriktning mot arbete i F-3 samt åk 4-6

Grundlärare med inriktning mot arbete i F-3 samt åk 4-6 Översikt, kompetenser Relationell/ kommunikativ Visa intresse att etablera kontakt med elever, skapa relationer med elever, skapa förtroendefulla relationer med Ledarskap Visa ett respektfullt bemötande

Läs mer

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits 1(7) KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits Basdata Nivå: Grund Programkod: LGKPU Fastställande:

Läs mer

Lärarutbildningsnämnden. Utbildningsplan. Ämneslärarprogrammet. Secondary Education Programme

Lärarutbildningsnämnden. Utbildningsplan. Ämneslärarprogrammet. Secondary Education Programme Lärarutbildningsnämnden Utbildningsplan Ämneslärarprogrammet Programkod: Programmets benämning: LAALP Ämneslärarprogrammet Secondary Education Programme Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk:

Läs mer

LÄRAREXAMEN BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION (GRUNDNIVÅ-FIRST CYCLE) MASTER OF ARTS/SCIENCE IN EDUCATION (AVANCERAD NIVÅ-SECOND CYCLE) 1

LÄRAREXAMEN BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION (GRUNDNIVÅ-FIRST CYCLE) MASTER OF ARTS/SCIENCE IN EDUCATION (AVANCERAD NIVÅ-SECOND CYCLE) 1 Lokal examensbeskrivning Dnr: 540-420-10 Sid 1 (8) LÄRAREXAMEN BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION (GRUNDNIVÅ-FIRST CYCLE) MASTER OF ARTS/SCIENCE IN EDUCATION (AVANCERAD NIVÅ-SECOND CYCLE) 1 1. Fastställande

Läs mer

Kursbeskrivning för kursen. Verksamhetsförlagd utbildning och matematikdidaktik för grundskolan kurs inom ULV-projektet UM34UU

Kursbeskrivning för kursen. Verksamhetsförlagd utbildning och matematikdidaktik för grundskolan kurs inom ULV-projektet UM34UU Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik Kursbeskrivning för kursen Verksamhetsförlagd utbildning och matematikdidaktik för grundskolan kurs inom ULV-projektet UM34UU HT12

Läs mer

Vt-14 VFU-DOKUMENTATION GRUNDLÄRARE F-3

Vt-14 VFU-DOKUMENTATION GRUNDLÄRARE F-3 Vt-14 Namn: Program: VFU-DOKUMENTATION GRUNDLÄRARE F-3 Namn: Personnummer: Telefonnummer: E-mail (studentmail): Startår: ht vt Individuell studieplan: Tilldelat VFU-område: VFU-DOKUMENTATION: Denna handbok

Läs mer

Utbildningsplan för kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare

Utbildningsplan för kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare Utbildningsplan för kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare Programmets namn: Kompletterande pedagogisk utbildning Antal högskolepoäng: 90 Nivå: Avancerad Programkod: LAKPN/2ÄGY, LAKPN/3Ä79,

Läs mer

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp Primary School teacher education programme 4-6 Allmänna data om programmet Programkod

Läs mer

hp LUN DNR G 2011/40

hp LUN DNR G 2011/40 Utbildningsplan för ÄMNESLärarprogrammet 270 330 hp Lärarutbildningsnämnden LUN 2011-08-24 DNR G 2011/40 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 1.1. Huvudsakligt område för utbildningen (huvudområde)...

Läs mer

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Författningsstöd Övergripande författningsstöd 1 kap. 4 skollagen Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns

Läs mer

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK VT 2013

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK VT 2013 Utbildningsplan för KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK utbildning 90 hp VT 2013 Lärarutbildningsnämnden 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 1.1. Huvudområde för utbildningen...2 2. Allmänna mål för högskole

Läs mer

Lärarutbildningsnämnden Svenska språket. Kursplan

Lärarutbildningsnämnden Svenska språket. Kursplan Dnr: LUN2014/15 Lärarutbildningsnämnden Svenska språket Kursplan Beslut om inrättande av kursen Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningsnämnden, 2014-03-04 och gäller från höstterminen 2014 vid Karlstads

Läs mer

YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019

YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019 Kursplaner YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: 201500540 Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019 Utbildningen består av sju kurser om totalt 200 YH-poäng och genomförs som en distansutbildning

Läs mer

Ämneslärarprogrammet. med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education.

Ämneslärarprogrammet. med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education. Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education Omfattning: 300-330 högskolepoäng Programkod: LYAGY Nivå: Grund/Avancerad Fastställande:

Läs mer

Karlstads universitet Samhällskunskap för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90) Ingår i Lärarlyftet 90 högskolepoäng

Karlstads universitet Samhällskunskap för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90) Ingår i Lärarlyftet 90 högskolepoäng Karlstads universitet Samhällskunskap för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90) Ingår i Lärarlyftet 90 högskolepoäng Målgrupp Du som har behörighetsgivande lärarexamen och undervisar i samhällskunskap i åk 7-9 utan

Läs mer