Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller antagning hösten 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller antagning hösten 2009"

Transkript

1 Lärarutbildningen Vägledning till dina studier på lärarprogrammet Gäller antagning hösten 2009 Ändringar i detta material sker. Aktuell information finns på lärarutbildningens webbplats:

2 På väg mot läraryrket Din utbildning leder till lärarexamen inom de skolformer som du inriktat din examen mot. Lärarexamen är också giltig inom EU utifrån de regler som respektive land ställt upp. Från och med 2007 är lärarexamen, liksom alla annan högre utbildning Sverige, inpassad i det så kallade Bolognasystemet. Yrkesutbildningar som omfattar fyra års studier och därutöver placeras på avancerad nivå, medan de som är kortare placeras på grundnivå. Lärarutbildningen i Malmö har utformat utbildningen på ett sådant sätt att studenter med inriktning mot grundskolans tidigare år enkelt kan välja att förlänga sin utbildning med en termin till 4 år (från 210 högskolepoäng till 240 högskolepoäng) och därmed få en lärarexamen på avancerad nivå. Studenter med inriktning mot förskola och fritidspedagogisk verksamhet kan på motsvarande sätt läsa till en termin och ta ut en magisterexamen som också den ligger på avancerad nivå. Du får goda möjligheter att tidigt i din utbildning skaffa dig en egen insiktsfull bild av skolan genom att du deltar i verksamheten på en partnerskola redan från första terminen. Partnerskolorna är förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i Skåne som tar emot lärarstudenter under deras studietid. Att studera till lärare i Malmö Utbildningsprogrammet mot lärarexamen består av tre delar: Gemensamma kurser: inledande och avslutande kurs á 15 högskolepoäng (en veckas studier motsvarar 1,5 högskolepoäng) Huvudämne, 120 eller 150 högskolepoäng (svenska eller samhällskunskap för gymnasieskolan 180 hp) Sidoämne, 60 eller 90 högskolepoäng (svenska eller samhällskunskap för gymnasieskolan 120 hp) Inledande kurs Dina studier inleds med en kurs som har ett gemensamt innehåll för alla lärarstudenter oavsett vilket huvudämne man valt. Här förväntas att du tillägnar dig en första insikt i vad det demokratiska samhället väntar sig av en lärare och de villkor som ett samhälle präglat av olikheter ställer på en lärare. Du tillägnar dig också kunskaper om teorier kring barns och ungdomars utveckling och lärande.

3 Vilket är skolans samhällsuppdrag idag? Hur har barn och ungdomar förändrats under de senaste årtiondena, och vad betyder det för skolan? Dessa frågor behandlas i kursen. Redan under första kursen placeras du på en partnerskola där du deltar i verksamheten. Mer om detta kan du läsa längre fram. Huvudämne I huvudämnet studerar du ett ämnesinnehåll samtidigt som du fördjupar dig i frågor kring undervisning och lärande. Huvudämnet omfattar mellan 120 och 180 högskolepoäng, beroende på vilken examensprofil du siktar mot och vilket huvudämne du valt. De fem första huvudämneskurserna ligger på grundnivå, och här bygger du genom dina studier och arbeten upp en kompetens som också ger dig möjligheter att klara de krav som ställs under de avslutande kurserna på avancerad nivå. Inom huvudämnet ingår två självständiga arbeten om 15 högskolepoäng vardera. Det första arbetet genomförs som ett sammanläggningsarbete på grundnivå d v s under termin 1-3. Upplägget av detta ser olika ut beroende på huvudämne, men någon del av arbetet ska omfatta en medieproduktion som presenteras i digital form. Syftet med arbetet är att fördjupa reflektionen kring yrket genom ett utvecklingsprojekt som knyter samman den verksamhetsförlagda tiden med de övriga huvudämnesstudierna. Det självständiga arbetet på avancerad nivå utgörs av ett examensarbete som utgår från ett praxisanknutet problemområde som är förankrat i huvudämnet och läraryrket. Arbetet ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och kan ha formen av en empirisk undersökning, ett utvecklingsarbete, en gestaltande uppgift ett litteraturstudium eller en kunskapsöversikt. Resultaten kan med fördel återkopplas till partnerskolorna och på så sätt bidra till skolutveckling. I huvudämnet ingår cirka 20 veckors verksamhetsförlagd tid integrerad med den högskoleförlagda tiden. Du kan läsa mer om verksamhetsförlagd tid längre fram. Sidoämne Du formar din examensprofil genom att välja sidoämnen. Sidoämnesstudierna är ett till två år långa. De är obligatoriska och ingår i examen. Sidoämnen skiljer sig från huvudämnen genom att de inte behöver vara utformade specifikt för lärarstudenter, och många sidoämneskurser läses tillsammans med studenter med ett annat mål med sina studier än att bli lärare.

4 Läs mer om sidoämnen längre fram. Avslutande kurs Under denna kurs kommer du att studera tillsammans med studenter med olika ämnesinriktningar. Ni kommer tillsammans att utveckla, analysera och värdera ett ämnesövergripande undervisningsområde om lokala och globala framtidsfrågor - frågor som du som lärare behöver ha insikt i oavsett vilket ämnesområde du kommer att arbeta inom. Kursen syftar till att knyta samman utbildningen bland annat genom att du reflekterar över din professionsutveckling och formulerar dig kring din kommande lärargärning. Kursen innehåller fyra veckors sammanhållen verksamhetsförlagd tid. Utlandsstudier Du som studerar med inriktning mot förskolan och den tidiga delen av grundskolan kan läsa en eller två terminer utomlands inom sidoämnet. Om du har inriktning mot den senare delen av grundskolan och/eller gymnasiet kan du läsa en eller två terminer av sidoämnesterminerna eller den åttonde terminen av huvudämnet utomlands. Det finns också möjlighet att förlägga en del av den verksamhetsförlagda tiden utomlands. Dina utlandsstudier måste godkännas i förväg av examinator eller motsvarande. Ansökan och val Utbildningsprogrammet mot Lärarexamen är utformat för att ge studenterna möjligheter att välja olika profiler på sina examina. Naturligtvis är ditt intresse för olika ämnesområden avgörande och också i vilken del av skolsystemet du vill arbeta med de yngre barnen eller de äldre. Vid din ansökan har du sökt till ett huvudämne samt till ett åldersspår. Detta val av skolform eller åldersgrupp betyder också att du valt längd på din utbildning: högskolepoäng, examensprofil mot förskola, förskoleklass, fritidspedagogisk verksamhet, grundskolans tidigare år högskolepoäng och däröver, examensprofil mot grundskolans senare år och Du kommer att välja sidoämnen. Hur du kombinerar dessa är viktigt utifrån vilka lärare som efterfrågas i skolan, men också efter dina intressen. Vi

5 rekommenderar dig därför att noggrant diskutera dina val med dina lärare, dina studentkamrater och lärarna på din partnerskola. En av högskolans lärare kommer dessutom att vara din mentor, och med honom/henne ges du tid att diskutera. Du kan också vända dig till studievägledarna vid Lärarutbildningen.

6 Översikt över Lärarutbildningens olika delar Examen, inriktning mot: Termin hp 240 hp 270 hp 300 hp 330 hp Inledande kurs Inledande kurs Inledande kurs Inledande kurs Huvudämneskurs Huvudämneskurs Huvudämneskurs Huvudämneskurs Termin 2 Huvudämne Huvudämne Huvudämne Huvudämne Huvudämne Inledande kurs Huvudämneskurs Termin 3 Huvudämne Huvudämne Huvudämne Huvudämne Huvudämne Termin 4 Sidoämne Sidoämne Sidoämne Sidoämne Sidoämne Termin 5 Sidoämne Sidoämne Sidoämne Sidoämne Sidoämne Termin 6 Huvudämne Huvudämne Sidoämne Sidoämne Sidoämne Termin 7 Huvudämneskurs Huvudämneskurs Huvudämne Huvudämne Huvudämne Avslutande kurs Avslutande kurs Termin 8 Sidoämne Huvudämne Huvudämne Huvudämne Termin 9 Termin 10 Termin 11 Huvudämneskurs Avslutande kurs Huvudämne Huvudämneskurs Avslutande kurs Huvudämne Huvudämneskurs Avslutande kurs Sidoämne Skuggade terminer består av kurser på avancerad nivå Lathund för när olika val och ansökan skall göras i utbildningen: Händelse När Anmäles Ansökan till sidoämne hp: Termin 4 och hp: Termin 4, 5 och 6 Senast 15 april resp. 15 oktober terminen före Ansökan till avancerad nivå hp: Termin hp: Termin 7 Senast. 15 oktober terminen före Val av föreläsningsserie hp: Termin 6 I början av samma termin hp: Termin 8 Val av undersökningsområde för examensarbete hp: Termin hp: Termin 9 Senast 15 april terminen före Frivillig förlängning av utbildningen genom sidoämnesstudier (gäller studenter med studiespår mot grundskolans tidigare år) Termin 8 Senast 15 oktober terminen före Aktuell information finns på - ca en månad innan sista datum för val.

7 Studiespår Utbildningen är utformad för olika huvudämnen där studierna inriktas mot olika åldersinriktningar i skolan. Detta kallas för studiespår. Genom att välja studiespår har du också valt var i skolsystemet som du utifrån din examensprofil kommer att genomföra din verksamhetsförlagda tid. Studiespår mot förskola eller grundskolans tidigare år inkluderar även pedagogisk verksamhet i förskoleklass. Om du har valt en utbildning mot lärarexamen om 270 högskolepoäng och däröver samt sammantaget uppfyller kraven för grundskolans senare år och gymnasieskolan får du en examensprofil för båda skolformerna. Nedan följer möjliga kombinationer av studiespår uppdelat per huvudämne och examensomfattning. Dessa kombinationer gäller för 2009 års antagning. Barndoms- och ungdomsvetenskap 210 hp Förskola och förskoleklass Fritidspedagogisk verksamhet, grundskolans tidigare år och förskoleklass För studenter som är antagna till distansutbildning finns enbart examensalternativ förskola och förskoleklass Bild och visuellt lärande 270hp och Den fria tidens lärande 210 hp Fritidspedagogisk verksamhet Engelska och lärande 270hp och Historievetenskap och lärande 270hp och Historievetenskap och lärande 210 hp Grundskolans tidigare år och förskoleklass Idrott och fysisk bildning 210 hp Idrott och fysisk bildning 270hp och Kultur, medier och estetik 210 hp Förskola och förskoleklass Fritidspedagogisk verksamhet, förskoleklass och grundskolans tidigare år Kultur, medier och estetik 270 hp Fritidspedagogisk verksamhet och grundskolans senare år Förskoleklass, grundskolans tidigare år och grundskolans senare år Matematik och lärande 210 hp Matematik och lärande 270hp och Naturvetenskap och lärande 210 hp Religionsvetenskap och lärande 210 hp Förskoleklass och grundskolans tidigare år Samhällsorienterande ämnen och barns lärande 210 hp Samhällsvetenskap och lärande 210 hp Förskoleklass och grundskolans tidigare år Samhällsvetenskap och lärande 270hp/300hp och Samhällsvetenskap och lärande, internationell variant 300hp och Svenska i ett mångkulturellt samhälle 210 hp Svenska i ett mångkulturellt samhälle 270hp/300hp och gymnasieskola

8 Sidoämnen i lärarutbildningen Med hjälp av dina sidoämnen formar du din examensprofil. Du kan få en bred kompetens genom att välja flera olika ämnen, eller fördjupa dig genom att välja ett eller ett par ämnen. Ditt personliga intresse är viktigt, samtidigt som din utbildning ska kvalificera dig för anställning i skolan. Lärarutbildningen i Malmö bedrivs i samarbete med Lunds universitet. Ett exempel på detta är att sidoämneskurser erbjuds både i Malmö och i Lund. De kurser som erbjuds som sidoämnen av Malmö högskola och Lunds universitet förtecknas i en sidoämneskatalog. Katalogen finns även på webben. Om du väljer dina sidoämnen ur sidoämneskatalogen, har du garanterad plats om du är behörig till kursen och lämnar in din ansökan i tid. Kontrollera alltid att du är behörig, även när du gör val inom din utbildning. Du kan inte välja eller tillgodoräknas poäng i sidoämnen som överlappar sådant som du läst i övriga kurser på lärarprogrammet. Du kan också välja kurser som inte erbjuds som sidoämnen. Då söker du fristående kurser vid Malmö högskola eller vid annan högskola/universitet, i Sverige eller utomlands, i konkurrens med andra och utan någon särskild platsgaranti. Du ansöker om studieuppehåll från lärarutbildningen och kan sedan ansöka om att tillgodoräknas de kurser du läst, som sidoämnen. Om du väljer att studera utomlands, ska du i god tid ta kontakt med internationella kansliet på lärarutbildningen. Val av sidoämne sker senast 15 april, respektive 15 oktober, terminen innan varje sidoämnestermin. När du väljer sidoämnen är det viktigt att du tänker långsiktigt och funderar igenom hur du vill att din slutgiltiga examensprofil ska se ut. Enligt examensordningen ska alla studenter med examensomfattning på högskolepoäng ha fördjupade kunskaper i matematikinlärning. Detta innebär att det är obligatoriskt att välja Matematik från början, 15 hp eller motsvarande kurs som sidoämne. Hur många poäng sidoämnen ingår? Examen mot 210 hp: totalt 60 hp sidoämnen o minst 15 hp per ämne/ämnesområde, undantag: o om du väljer modersmål krävs minst 90 hp o Matematik från början, 15 hp

9 Examen mot 270 hp, riktad mot grundskolans senare år: totalt 90 hp sidoämnen o minst 30 hp per ämne/ämnesområde, undantag: o minst 60 hp per ämne om du väljer moderna språk o minst 90 hp om du väljer svenska, samhällskunskap eller modersmål Examen mot 270 hp och mer, riktad mot gymnasieskolan och vuxenutbildning: totalt 90 hp o minst 90 hp per ämne/ämnesområde, undantag: o om du väljer svenska eller samhällskunskap krävs minst 120 hp Om du vill bli behörig att undervisa i naturkunskap, samhällsvetenskap eller svenska, finns särskilda krav för hur du kombinerar dina ämnen. Läs mer i sidoämneskatalogen och diskutera gärna ditt val med studievägledare. Partnerskola Lärarutbildningen är en yrkesutbildning, vilket innebär att dina studier består av såväl teoretisk fördjupning som praktisk yrkesverksamhet. Det du ser och upplever på partnerskolan, förstår du mer av genom de samtal du för och den litteratur du läser i dina kurser, och omvänt. Dina litteraturstudier och dina studier i kurserna ger dig redskap och förståelseglasögon när du skall utforma din verksamhet på partnerskolan. Verksamheten på partnerskolan ingår i det som kallas verksamhetsförlagd tid av utbildningen, vilken ingår i kurserna i den inledande terminen samt i huvudämnet. Mer om detta och om hur du får din placering på partnerskola kan du läsa i PM för placering på partnerområde samt i skriften På väg mot läraryrket. Se också Lärarutbildningens webbplats Redan från första terminen är du alltså knuten till en partnerskola, där du deltar i verksamheten under hela din utbildning. Här får du möjlighet att göra konkreta erfarenheter av skolan och möjlighet att utveckla din lärarkompetens från början av utbildningen. Du får därmed också tidigt signaler om det här är ett yrke som passar dig. Är du tveksam finns det kvalificerad personal som du kan diskutera ditt yrkesval och din utveckling med. Du får också möjligheter att lära känna en skola på djupet. Du kan följa och delta i det som sker på en skola under flera år, du kan följa elevers utveckling och förändring, du kan se vad olika åtgärder kan leda till. Du har också möjligheter att visa dina egna kvaliteter som blivande lärare, hur du griper dig an uppgifter och löser dem, hur du får kontakt med barnen och ungdomarna och hur du efter hand utvecklar ett pedagogiskt ledarskap.

10 Bedömning I skriften På väg mot läraryrket kan du läsa om de kvaliteter som lärarutbildningen förväntar sig att du utvecklar under utbildningens gång. Du kommer på olika sätt att stödjas i denna utveckling genom kursernas uppläggning, genom möten med lärare både på högskolan och i partnerskolan och genom samtal med din mentor. Men det är ändå upp till dig själv att ta ansvar för din utveckling inom läraryrket. På väg mot läraryrket är ett viktigt underlag när du värderar din utveckling till lärare. Eftersom lärarutbildningen är en yrkesutbildning bedöms inte bara det teoretiska kunnande utan också hur studenten utvecklar sin lärarförmåga. Denna bedömning sker integrerat. Kursledaren för en kurs är examinator och sätter därmed betyg. Denne får underlag till betygsättning från andra deltagande lärare. Den verksamhetsförlagda tiden i utbildningen examineras av din mentor efter samråd med de lärare eller det lärarlag som du arbetar tillsammans med på partnerskolan. Du kommer under din utbildning att regelbundet ha möjligheter att diskutera din utbildning och din utveckling, i första hand med din mentor. Vid underkännande på kurs finns det bestämmelser som reglerar dina möjligheter till omtentamen. Se till exempel utbildningsplanen och Studenternas rättigheter och skyldigheter: Om tveksamhet uppstår om din möjlighet att med godkänt resultat fullfölja den påbörjade utbildningen eller om din lämplighet för yrket, kan du komma att avrådas från att fortsätta utbildningen. Tillträdeskrav Tillträdeskraven anges i utbildningsplanen. För att få tillträde till termin med verksamhetsförlagd tid ska den närmast föregående termins verksamhetsförlagda tid vara godkänd. Detta gäller från och med termin tre. För att få tillträde till studier på avancerad nivå inom huvudämnet skall de tre inledande terminerna vara godkända. Vidare ska en student med inriktning mot en examen omfattande hp vara godkänd på minst 45 hp av

11 sidoämnesstudierna, medan student med inriktning mot en examen omfattande 270 hp och därutöver ska vara godkänd på 75 hp av sidoämnesstudierna Studentinflytande I den svenska högskolan har studenterna både rättigheter och skyldigheter. Ett särskilt dokument om detta finns på - under rubriken dokument. Studenternas inflytande är avgörande för utbildningens kvalitet. Detta inflytande har dels en formell del, dels en pedagogisk. Det formella studentinflytandet garanteras genom att studentkåren har ett visst antal platser i alla styrande organ och också i olika samrådsgrupper. På så sätt kan studenterna genom sina valda representanter påverka alla beslut som fattas angående lärarutbildningen, till exempel utbildningsplan och kursplaner. Studentinflytandet för pedagogisk delaktighet utformas i de olika kurserna och ämnena. Beslut om utbildningsplan fattas av områdesstyrelsen för Lärarutbildningen, och beslut om kursplaner tas av utbildningsnämnden. Utbildningsplanen är det styrande dokumentet för hela lärarutbildningen. Den utgår från högskolelagens och högskoleförordningens föreskrifter angående lärarutbildning i Sverige och utgör regelverket för lärarutbildningen i Malmö. I utbildningsplanen ingår de mål som du måste uppnå för att erhålla din examen. Av kursplanerna framgår bland annat innehållet i de olika kurserna, de konkreta lärandemålen, formerna för bedömning, vilken litteratur som ingår samt hur kursen utvärderas. På väg mot forskarutbildning Under dina studier eller under ditt yrkesliv funderar du kanske över att fördjupa dig i vissa frågor inom skolans och lärarutbildningens område. Då kan forskarutbildningen vara en möjlighet för dig. För att vara behörig till forskarutbildning krävs en examen på avancerad nivå. Det kan vara en lärarexamen på 240 hp eller därutöver eller en generell magister- eller masterexamen. Lärarutbildningen i Malmö erbjuder magisteroch masterutbildningar både i pedagogik och i utbildningsvetenskap med inriktning mot olika ämnesfält.

12 För att antas till en forskarutbildning behöver man ha meriterat sig genom väl genomförda tidigare studier, där bland annat examensarbeten granskas. Ett livslångt lärande Lärarutbildningen har ett stort utbud av fristående kurser och samarbetar också med kommunerna kring fortbildning och kompetensutveckling för skolans personal. Som lärare blir man nämligen aldrig färdig. Att uppleva framgång i läraryrket beror av många ting, men förmågan och viljan att lära sig mer och nytt är djupt meningsskapande för en lärare. Kunskaper förnyas ständigt och nya perspektiv behövs. Samhället förändras, likaså barn och ungdomar.

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller Lärarutbildning 90hp och 180hp antagning hösten 2009 och våren 2010

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller Lärarutbildning 90hp och 180hp antagning hösten 2009 och våren 2010 Lärarutbildningen Vägledning till dina studier på lärarprogrammet Gäller Lärarutbildning 90hp och 180hp antagning hösten 2009 och våren 2010 Ändringar i detta material sker. Aktuell information finns på

Läs mer

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller antagning hösten 2008

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller antagning hösten 2008 Lärarutbildningen Vägledning till dina studier på lärarprogrammet Gäller antagning hösten 2008 Ändringar i detta material sker. Aktuell information finns på lärarutbildningens webbplats: www.mah.se/lut

Läs mer

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller Lärarutbildning 90hp och 180hp antagning hösten 2008 och våren 2009

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller Lärarutbildning 90hp och 180hp antagning hösten 2008 och våren 2009 Lärarutbildningen Vägledning till dina studier på lärarprogrammet Gäller Lärarutbildning 90hp och 180hp antagning hösten 2008 och våren 2009 Ändringar i detta material sker. Aktuell information finns på

Läs mer

Lärarutbildning 210-330 hp, studenter antagna före h11

Lärarutbildning 210-330 hp, studenter antagna före h11 Lärarutbildning 210-330 hp, studenter antagna före h11 Malmö högskola erbjuder lärarutbildning från förskola till gymnasieskola- /vuxenutbildning. Lärarprogrammet omfattar allt från 210 högskolepoäng (hp)

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN för HT GRUNDLäRARPROGRAmmET 2012 180 240 HP LäRARUTBILDNINGSNämNDEN

UTBILDNINGSPLAN för HT GRUNDLäRARPROGRAmmET 2012 180 240 HP LäRARUTBILDNINGSNämNDEN Utbildningsplan för GRUNDLärarprogrammet 180 240 hp HT 2012 Lärarutbildningsnämnden Innehållsförteckning Allmänt... 2 1. Huvudområde för utbildningen... 2 2. Allmänna mål för högskoleutbildning enligt

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildning på heltid och distans för examen mot förskola och förskoleklass, 210 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildning på heltid och distans för examen mot förskola och förskoleklass, 210 högskolepoäng Dnr: 254/2009-515 Lärarutbildningsnämnden UTBILDNINGSPLAN Lärarutbildning på heltid och distans för examen mot förskola och förskoleklass, 210 högskolepoäng Teacher Education intended for Preschool and

Läs mer

Grundlärarprogrammet vid Linköpings universitet

Grundlärarprogrammet vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU-2016-00393 Styrelsen för utbildningsvetenskap Reviderad 2012-06-26, 2012-12-13, 2013-05-16, 2014-03-20, 2015-04-08, 2016-02-16 och 2016-04-29. Senast reviderad 2016-05-20 Utbildningsplan

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildningsprogrammet, 270-330 högskolepoäng. Teacher Education, 270-330 Higher Educational Credits

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildningsprogrammet, 270-330 högskolepoäng. Teacher Education, 270-330 Higher Educational Credits Dnr: 346/2008-515 Lärarutbildningsnämnden UTBILDNINGSPLAN Lärarutbildningsprogrammet, 270-330 högskolepoäng Teacher Education, 270-330 Higher Educational Credits 1. Ansvarig för programmet Lärarutbildningsnämnden

Läs mer

Nämnden för lärarutbildning NLU 5-05 2005-10-14. Lärarprogrammet leder till Lärarexamen, 140, 180, 200 eller 220 poäng.

Nämnden för lärarutbildning NLU 5-05 2005-10-14. Lärarprogrammet leder till Lärarexamen, 140, 180, 200 eller 220 poäng. HÖGSKOLAN I KALMAR UTBILDNINGSPLAN Lärarutbildningscentrum Lärarprogrammet Utbildningsplanen för Lärarutbildningen har antagits av Lärarutbildningsnämnden vid Högskolan i Kalmar 2000-11-27, och reviderats

Läs mer

Ämneslärarprogrammet. med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education.

Ämneslärarprogrammet. med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education. Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education Omfattning: 300-330 högskolepoäng Programkod: LYAGY Nivå: Grund/Avancerad Fastställande:

Läs mer

Ämnesblock historia 112,5 hp

Ämnesblock historia 112,5 hp Ämneslärarutbildning 7-9 2011-12-13 Ämnesblock historia 112,5 hp för undervisning i grundskolans årskurs 7-9 Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 90 hp, utbildningsvetenskaplig

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng Programstart: Våren 2016 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet

Läs mer

Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng

Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Dnr 2.1.2-1233/10 Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Social Work Programme, 210 credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och

Läs mer

LÄRARPROGRAMMET 60 POÄNG Teacher Education Programme, 60 Points

LÄRARPROGRAMMET 60 POÄNG Teacher Education Programme, 60 Points UTBILDNINGSPLAN LÄRARPROGRAMMET 60 POÄNG Teacher Education Programme, 60 Points Utbildningsplanen är fastställd av sektionsnämnden för lärarutbildning den 2 september 2003. 1. ALLMÄNT Den som vill bli

Läs mer

Masterprogram i språk och litteratur

Masterprogram i språk och litteratur Masterprogram i språk och litteratur MA Programme (2 years) in Language and Literature 1. Basdata Omfattning 120 högskolepoäng Examen Beroende på valda kurser leder utbildningsprogrammet fram till filosofie

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 3 0 0 högskolepoäng (hp)

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 3 0 0 högskolepoäng (hp) UTBILDNINGSPLAN Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 3 0 0 högskolepoäng (hp) Beslut Utbildningsplanen är reviderad och fastställd av Nämnden för utbildning och forskning (NUF)

Läs mer

Magisterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hållbar utveckling, 60 högskolepoäng

Magisterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hållbar utveckling, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: ZOG21 Magisterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hållbar utveckling, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Public Health Sciences with focus

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning UTBVET 2015/3 Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning 2011 års lärarprogram Fakulteten för utbildningsvetenskaper Förord Den verksamhetsförlagda utbildningen intar en central roll i lärarutbildningen

Läs mer

Utbildningsplan. Högskolepoäng: 60/120. 1. Utbildningsprogrammens organisering. 2. Utbildningsprogrammens mål

Utbildningsplan. Högskolepoäng: 60/120. 1. Utbildningsprogrammens organisering. 2. Utbildningsprogrammens mål Hälsohögskolan Diarienr 140/2010 1 Utbildningsplan Utbildningsprogrammets benämning: Magisterprogram i arbetsterapi och Masterprogram i arbetsterapi/master Programme in Occupational Therapy (60 credits)

Läs mer

Utbildningsplan. Musiklärarprogrammet Inriktning gymnasieskolan. Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande:

Utbildningsplan. Musiklärarprogrammet Inriktning gymnasieskolan. Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Lärarutbildningsnämnden Utbildningsplan Musiklärarprogrammet Inriktning gymnasieskolan Programkod: Programmets benämning: LAAML Musiklärarprogrammet, inriktning gymnasieskolan Music Teacher Education Programme

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Dnr: 156/2004-51 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Ansvarig institution Institutionen

Läs mer

Handläggningsordning för prövning och erkännande av högskolepedagogiska meriter Fastställd av Rektor 2014-06-17. Dnr L 2014/85

Handläggningsordning för prövning och erkännande av högskolepedagogiska meriter Fastställd av Rektor 2014-06-17. Dnr L 2014/85 Handläggningsordning för prövning och erkännande av högskolepedagogiska meriter Fastställd av Rektor 2014-06-17. Dnr L 2014/85 Sida 3 (11) Bakgrund Under perioden 2002 2010 angavs i högskoleförordningen

Läs mer

Utbildningsplan Grundlärare, inriktning mot grundskolans årskurs 4-6 för läsåret 2016/2017

Utbildningsplan Grundlärare, inriktning mot grundskolans årskurs 4-6 för läsåret 2016/2017 Utbildningsplan Grundlärare, inriktning mot skolans årskurs för läsåret 2016/2017 Master programme in Primary Education, teaching in grades of the compulsory school Utbildningsplanen är reviderad 2012-11-22

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i arbetsterapi, 60 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i arbetsterapi, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i arbetsterapi, 60 högskolepoäng Programstart: Hösten 2016 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning vård av äldre, 60 hp

Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning vård av äldre, 60 hp HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET - INRIKTNING MOT VÅRD AV ÄLDRE Programkod: VASVM Fastställd av HVS-nämnden 2007-02-01 Vers. 001 Utbildningsplan Specialistsjuksköterskeprogrammet

Läs mer

MAGISTERPROGRAM I UTBILDNINGSLEDNING, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

MAGISTERPROGRAM I UTBILDNINGSLEDNING, 60 HÖGSKOLEPOÄNG AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-654/2008 Sida 1 (6) MAGISTERPROGRAM I UTBILDNINGSLEDNING, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Programme in Educational Management and Leadership,

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 60 Higher Education Credits

UTBILDNINGSPLAN. Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 60 Higher Education Credits Dnr: 999/2008-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 60 Higher Education

Läs mer

Genusperspektiv bör ingå i utbildningsprogrammet, enligt mål i Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde.

Genusperspektiv bör ingå i utbildningsprogrammet, enligt mål i Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde. Forsknings- och utbildningsnämnden ALLMÄNNA RÅD 2010-09-08 Dnr HS 2010/328-510 Utformning av utbildningsplan 1 Allmänt Bestämmelser om utbildningsplan finns i Högskoleförordningen. Där framgår att det

Läs mer

1 PÅ VÄG MOT LÄRARYRKET VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING

1 PÅ VÄG MOT LÄRARYRKET VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING 1 PÅ VÄG MOT LÄRARYRKET VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING 2 Malmö högskola, Fakulteten för lärande och samhälle, februari 2015 3 PÅ VÄG MOT LÄRARYRKET Denna skrift handlar om den verksamhetsförlagda utbildningen

Läs mer

Barnmorskeprogrammet, 90 högskolepoäng

Barnmorskeprogrammet, 90 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: ZOJ20 Barnmorskeprogrammet, 90 högskolepoäng Midwifery program, 90 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls och vårdvetenskap

Läs mer

Utredning angående utveckling av en inriktning mot yngre barns lärande i masterprogrammet inom det utbildningsvetenskapliga området vid LiU

Utredning angående utveckling av en inriktning mot yngre barns lärande i masterprogrammet inom det utbildningsvetenskapliga området vid LiU 1(5) Utredning angående utveckling av en inriktning mot yngre barns lärande i masterprogrammet inom det utbildningsvetenskapliga området vid LiU Bakgrund SUV fattade i maj 2015 beslut om att tillsätta

Läs mer

Rektor Malmö högskola

Rektor Malmö högskola Rektor Malmö högskola Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Karin Järplid Linde 08-563 087 86 karin.jarplid.linde@hsv.se

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetssäkring av befintliga program

Riktlinjer för kvalitetssäkring av befintliga program Grundutbildningsnämnden RIKTLINJER Diarienummer: 40-385/12 Beslutat av: GUN Beslutsdatum: 2012-10-15 Revidering: 2014-12-17 Giltighetstid: tillsvidare Riktlinjer för kvalitetssäkring av befintliga program

Läs mer

Kompletterande lärarutbildning 2016/2017

Kompletterande lärarutbildning 2016/2017 Kompletterande lärarutbildning 2016/2017 90 HP UPPSALA DISTANS 100%, CAMPUS 100% Komplettera och byt jobb! Funderar du på att bli lärare? Om du redan har kunskaper i ämnen som skolan undervisar i kan du

Läs mer

Lokal examensordning Högskolan Kristianstad 2015

Lokal examensordning Högskolan Kristianstad 2015 Sidan 1 av 12 (Ersätter dnr 2014-114-71) Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-10 Lokal examensordning Högskolan Kristianstad 2015 Sidan 2 av 12 1 Kurser, program och utbildning... 3 1.1 Kurs och kursplan...

Läs mer

Utbildningsplan Socionomprogrammet, inriktning internationellt socialt arbete, 210 hp

Utbildningsplan Socionomprogrammet, inriktning internationellt socialt arbete, 210 hp HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN GRUNDNIVÅ SOCIONOMPROGRAMMET, INRIKTNING INTERNATIONELLT SOCIALT ARBETE Programkod: SGSMK Inriktningskod: INSA Fastställd av HVS-nämnden 2007-11-29 Utbildningsplan Socionomprogrammet,

Läs mer

Programmets benämning: Danspedagogprogrammet Study Programme in Dance Pedagogy

Programmets benämning: Danspedagogprogrammet Study Programme in Dance Pedagogy Dnr: HS 2014/95 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Danspedagogprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: HGDNS Föreliggande utbildningsplan är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen

Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen 60 högskolepoäng Utbildningsplan Dnr LiU-2014-00409 Fastställd av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2014-03-06. Ersätter

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

GLOBALA EKOSYSTEM OCH HÄLSA, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

GLOBALA EKOSYSTEM OCH HÄLSA, 120 HÖGSKOLEPOÄNG INSTITUTIONEN FÖR NATURVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-640/2007 Sida 1 (7) GLOBALA EKOSYSTEM OCH HÄLSA, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Global Ecosystems and Health, 120 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat och

Läs mer

Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 OINR Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng Business studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora,

Läs mer

HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ. Besluts-, risk- och policyanalys Programkod: NABRP Fastställd av NT-nämnden 2009-09-17

HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ. Besluts-, risk- och policyanalys Programkod: NABRP Fastställd av NT-nämnden 2009-09-17 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ Besluts-, risk- och policyanalys Programkod: NABRP Fastställd av NT-nämnden 2009-09-17 Utbildningsplan Magisterprogram i Besluts-, risk- och policyanalys,

Läs mer

Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 högskolepoäng Utbildningsplan

Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 högskolepoäng Utbildningsplan Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 högskolepoäng Utbildningsplan Fastställd av fakultetsstyrelsen för Hälsouniversitetet 2009-05-06 Dnr LiU2009-00557

Läs mer

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp Primary School teacher education programme 4-6 Allmänna data om programmet Programkod

Läs mer

Utbildningsplan för arbetsterapeututbildningen 120 poäng

Utbildningsplan för arbetsterapeututbildningen 120 poäng Utbildningsplan för arbetsterapeututbildningen 120 poäng Study programme in occupational therapy 120 credits (=180 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning, 2000-01-14. Reviderad 2004-01-16,

Läs mer

Förskollärarprogrammet, 210 högskolepoäng

Förskollärarprogrammet, 210 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 10 Programkod: GFM01 Förskollärarprogrammet, 210 högskolepoäng Early Years Education Programme, 210 credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden 2011-05-26

Läs mer

Institutionen för Individ och Samhälle

Institutionen för Individ och Samhälle 1(5) Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, hp Socialt arbete med inriktning mot socialpedagogik, magister, 60 högskolepoäng Utbildningsprogrammets engelska namn och omfattning, higher education

Läs mer

Stödmaterial för lokala VFU-handledare

Stödmaterial för lokala VFU-handledare Lärarhögskolan Sid 1 (18) Stödmaterial för lokala VFU-handledare Våren 2014 Uppdaterad 131218 Lärarhögskolan Sid 2 (18) Innehåll Inledning... 3 Om VFU... 3 Ditt ansvar som lokal VFU-handledare... 4 Utbildning

Läs mer

Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Retail Education with Specialization in Textile and Fashion 180 credits

Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Retail Education with Specialization in Textile and Fashion 180 credits Utbildningsplan Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Retail Education with Specialization in Textile and Fashion 180 credits Ladokkod: TGMBU Version: 4.0 Utbildningsnivå: Grundnivå

Läs mer

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar i pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Malmö högskola erbjuder vidareutbildningar

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng. The Marketing Programme, 180 Higher Education Credits

UTBILDNINGSPLAN. Marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng. The Marketing Programme, 180 Higher Education Credits Dnr: 674/2008-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng The Marketing Programme, 180 Higher

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng Gäller fr.o.m.: 2010-01-25 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet

Läs mer

Sjuksköterskeprogrammet

Sjuksköterskeprogrammet Institutionen för omvårdnad Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 E-post: ingagreta.nilsson@adm.umu.se www.omvardnad.umu.se Dnr 513-4683-07 Datum 2007-12-10 Sid 1 (8) Sjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper. Utbildningsplan. Miljövetarprogrammet XGMVE. Miljövetarprogrammet. Environmental Science Programme

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper. Utbildningsplan. Miljövetarprogrammet XGMVE. Miljövetarprogrammet. Environmental Science Programme Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Utbildningsplan Miljövetarprogrammet Programkod: Programmets benämning: XGMVE Miljövetarprogrammet Environmental Science Programme Högskolepoäng/ECTS: Beslut

Läs mer

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 Primary School teacher education, specialisation afterschool centres Allmänna data om programmet Programkod

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 MDH 2.1.2-68/13 Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, Communication Studies, 180 Credits

Läs mer

Utbildningsplan för Sjukgymnastprogrammet 180 högskolepoäng. Programme in Physiotherapy

Utbildningsplan för Sjukgymnastprogrammet 180 högskolepoäng. Programme in Physiotherapy Sahlgrenska akademin Dnr G217 4713/06 Utbildningsplan för Sjukgymnastprogrammet 180 högskolepoäng Programme in Physiotherapy Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelsen 2006 11 24 1. Beslut om fastställande

Läs mer

Kursen ingår i verksamhetsförlagd utbildning och är en obligatorisk kurs inom Ämneslärarprogrammet vid Gymnastik- och idrottshögskolan.

Kursen ingår i verksamhetsförlagd utbildning och är en obligatorisk kurs inom Ämneslärarprogrammet vid Gymnastik- och idrottshögskolan. 1 (5) VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING MED ÄMNESDIDAKTIK I, INRIKTNING GYMNASIET, 15 HÖGSKOLEPOÄNG TEACHING PRACTICE WITH DIDACTICS I, IN UPPER SECONDARY SCHOOL, 15 CREDITS Basdata Kursen ingår i verksamhetsförlagd

Läs mer

Förskollärarprogrammet, 210 högskolepoäng

Förskollärarprogrammet, 210 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 10 Programkod: GFM01, GFE01, GFV01, GFS01, GFN01, GFA01 Förskollärarprogrammet, 210 högskolepoäng Early Years Education Programme, 210 credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Ämneslärarprogram i dans kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp Teacher Education Programme in dance, Supplementary Study Programme, 90 credits

Ämneslärarprogram i dans kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp Teacher Education Programme in dance, Supplementary Study Programme, 90 credits UTBILDNINGSPLAN Fastställd: 2011-12-08 Gäller från: HT12 Ämneslärarprogram i dans kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp Teacher Education Programme in dance, Supplementary Study Programme, 90 credits

Läs mer

Programschemat är granskat och godkänt av utbildningsledare vid akademin för utbildning, kultur och kommunikation, 2013-12-05.

Programschemat är granskat och godkänt av utbildningsledare vid akademin för utbildning, kultur och kommunikation, 2013-12-05. Programschema för Förskollärarprogrammet, 210 hp Programkod: Gäller för läsåret 2013/2014 Programschemat är granskat och godkänt av sledare vid akademin för, kultur och kommunikation, 2013-12-05. Om programschemat

Läs mer

VILL DU HA VÄRLDENS VIKTIGASTE JOBB DÄR DU PÅVERKAR SVERIGES FRAMTID?

VILL DU HA VÄRLDENS VIKTIGASTE JOBB DÄR DU PÅVERKAR SVERIGES FRAMTID? VILL DU HA VÄRLDENS VIKTIGASTE JOBB DÄR DU PÅVERKAR SVERIGES FRAMTID? REKTOR HAR ORDET Välkommen till MDH! Här börjar din resa som kommer att ge dig ny kunskap, nya vänner och många upplevelser. Väljer

Läs mer

Magisterprogram med inriktning mot utvärdering och styrning, 60 högskolepoäng

Magisterprogram med inriktning mot utvärdering och styrning, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: GGV01 Magisterprogram med inriktning mot utvärdering och styrning, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) with focus on Evaluation and Organizational Management,

Läs mer

Beteendevetenskapliga programmet, 180-210 högskolepoäng

Beteendevetenskapliga programmet, 180-210 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 7 Beteendevetenskapliga programmet, 180-210 högskolepoäng Behavioral and Social Sciences, 180-210 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora,

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Masterprogram i corporate governance redovisning och finansiering, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN. Masterprogram i corporate governance redovisning och finansiering, 120 högskolepoäng Dnr: 1002/2007-515 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i corporate governance redovisning och finansiering, 120 högskolepoäng Master Programme in Corporate

Läs mer

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning VILL DU BLI LÄRARE? 90-330 Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 1 2012-11-22 10:05 MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 2 2012-11-22

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogik Ämnesbeskrivning

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogik Ämnesbeskrivning Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt i universietets lokala regler för utbildning på forskarnivå. I universitetets arbets-, besluts- och delegationsordningar

Läs mer

Bil 1 till utbildningsplan Lärarprogrammet 210-270/300 hp Lärarprogrammet 90 hp

Bil 1 till utbildningsplan Lärarprogrammet 210-270/300 hp Lärarprogrammet 90 hp Utdrag ur PM Den verksamhetsförlagda delen i lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle Fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2001-09-27 Reviderad 2002-09-12, 2003-11-07, 2004-05-13 Uppdaterad 2008-05-27

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU- 2012-00262 Reviderad 2012-09- 06 Sen. revid. 2014-03- 20 Utbildningsplan för Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet Bridging

Läs mer

Studie- och yrkesvägledarenkät 2016

Studie- och yrkesvägledarenkät 2016 Studie- och yrkesvägledarenkät 2016 Syftet med enkäten är att få veta var, de studenter som tar ut en Studie- och yrkesvägledarexamen på Stockholms universitet, tar vägen efter utbildningen. 2013 gjordes

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot omvårdnad av personer med infektionssjukdomar 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot omvårdnad av personer med infektionssjukdomar 60 högskolepoäng Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot omvårdnad av personer med infektionssjukdomar 60 högskolepoäng Postgraduate Programme in Specialist Nursing Nursing Care of Persons with Infectious Diseases

Läs mer

Nationella mål för aktuell examen För FYSIOTERAPEUTEXAMEN skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för behörighet som fysioterapeut.

Nationella mål för aktuell examen För FYSIOTERAPEUTEXAMEN skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för behörighet som fysioterapeut. Utbildningsplan Fysioterapeutprogrammet 180 hp Physiotherapy Programme, 180 credits Högskolepoäng: 180 hp Programkod: VYSJG/VYFYS Beslutad av: Medicinska fakultetens fakultetsnämnd Datum för fastställande:

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Sjuksköterskeprogrammet, 120 poäng. Study Programme in Nursing, 180 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Sjuksköterskeprogrammet, 120 poäng. Study Programme in Nursing, 180 ECTS Dnr: 347/2005-510 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Sjuksköterskeprogrammet, 120 poäng Study Programme in Nursing, 180 ECTS Ansvarig institution Institutionen

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i gerontologi, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i gerontologi, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i gerontologi, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2016 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10

Läs mer

Svenska kyrkans utbildningar i framtiden

Svenska kyrkans utbildningar i framtiden Svenska kyrkans utbildningar i framtiden Förslag till innehåll för Svenska kyrkans utbildningar Inför överläggningarna med er i stiften har Nämnden för utbildning, forskning och kultur, vid sitt sammanträde

Läs mer

Student som avlagt juristexamen har följande kunskaper och förståelse:

Student som avlagt juristexamen har följande kunskaper och förståelse: Juristprogrammet, 270 högskolepoäng (S2JUR) Master of Laws Programme, LL. M. Nivå: avancerad nivå 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för det ursprungliga Juristprogrammet, 270 högskolepoäng,

Läs mer

Masterprogram i Mark- och vattensystem, 120 högskolepoäng

Masterprogram i Mark- och vattensystem, 120 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 MDH 2.1.2-390/11 Programkod: AMM03 Masterprogram i Mark- och vattensystem, 120 högskolepoäng Master of Science in Soil and Water Systems, 120 Credits Denna utbildningsplan är

Läs mer

PROGNOS- OCH UTVÄRDERINGSMETODIK - MAGISTERPROGRAM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

PROGNOS- OCH UTVÄRDERINGSMETODIK - MAGISTERPROGRAM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Handelshögskolan Utbildningsplan Dnr CF 52-33/2009 Sida 1 (6) PROGNOS- OCH UTVÄRDERINGSMETODIK - MAGISTERPROGRAM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Programme in forecasting and evaluation methodology, 60 Higher Education

Läs mer

Lärarutbildningen. Validering för tillgodoräknande av kurserna Läraruppdraget, 15 hp och Lärande och utveckling, 15 hp i Lärarutbildning, 90hp

Lärarutbildningen. Validering för tillgodoräknande av kurserna Läraruppdraget, 15 hp och Lärande och utveckling, 15 hp i Lärarutbildning, 90hp Lärarutbildningen Validering för tillgodoräknande av kurserna Läraruppdraget, 15 hp och Lärande och utveckling, 15 hp i Lärarutbildning, 90hp Validering inför antagning till utbildning inom VAL-projektet

Läs mer

Utbildningsplan Master-/magisterprogram i Policyanalys 120/60 Högskolepoäng Master Programme in Policy Analysis

Utbildningsplan Master-/magisterprogram i Policyanalys 120/60 Högskolepoäng Master Programme in Policy Analysis Utbildningsplan Master-/magisterprogram i Policyanalys 120/60 Högskolepoäng Master Programme in Policy Analysis Mål Masterprogrammet i policyanalys fokuserar hur offentlig politik formas, implementeras

Läs mer

Vanliga frågor och svar om Förskollärarutbildningen med inslag av validering utannonsering till höstterminen 2016

Vanliga frågor och svar om Förskollärarutbildningen med inslag av validering utannonsering till höstterminen 2016 Sidan 1 av 6 Påbörjad: 2015-11-12 Reviderad: 2016-01-16 Sektionen för lärande och miljö Vanliga frågor och svar om Förskollärarutbildningen med inslag av validering utannonsering till höstterminen 2016

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovetenskap

Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovetenskap Utbildningsplan för masterprogrammet i 4FH11 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2010-11-09 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2015-06-11 Sid 2 (7)

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:5438 Göteborgs kommun Karin.mickelbo@vastra.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Kannebäcksskolans grundsärskola belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 43-2015:5438 Tillsyn i

Läs mer

Handbok för Verksamhetsförlagd utbildning Lärarutbildningen Högskolan i Borås 2013-2014

Handbok för Verksamhetsförlagd utbildning Lärarutbildningen Högskolan i Borås 2013-2014 Handbok för Verksamhetsförlagd utbildning Lärarutbildningen Högskolan i Borås 2013-2014 INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK 1 Innehåll Inledning... 3 En ny lärarutbildning... 3 VFU- organisation... 5 Uppdrags-

Läs mer

Programhandbok Ämneslärarprogrammet Inriktning årskurs 7-9 2013/2014

Programhandbok Ämneslärarprogrammet Inriktning årskurs 7-9 2013/2014 Programhandbok Ämneslärarprogrammet Inriktning årskurs 7-9 2013/2014 Innehåll 1. Ämneslärarprogrammet innehåll och struktur 2. Ämnes- och ämnesdidaktiska studier med fältdagar 3. Ämneskombinationer 4.

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Diagnostic Radiology Nursing Programme, 120/160 points

UTBILDNINGSPLAN. RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Diagnostic Radiology Nursing Programme, 120/160 points INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH OMSORG UTBILDNINGSPLAN RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Diagnostic Radiology Nursing Programme, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

Trädgårdsmästarprogrammet med inriktning mot hälsa och design, 120/180 hp

Trädgårdsmästarprogrammet med inriktning mot hälsa och design, 120/180 hp HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Trädgårdsmästarprogrammet med inriktning mot hälsa och design Programkod: NGTRK Fastställd av utbildnings- och forskningsnämnden 2010-12-09 Utbildningsplan Trädgårdsmästarprogrammet

Läs mer

Programme in Nursing 180 higher education credits

Programme in Nursing 180 higher education credits Dr G 2013/27 Utbildningsplan för Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng Programme in Nursing 180 higher education credits Fastställd av Sahlgrenska akademins styrelse 2013-03-20 1. Beslut om fastställande

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och teknik den 29 april 2005.

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och teknik den 29 april 2005. UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET FÖR SIMULERING OCH DATASPELSUTVECKLING, 120/160 POÄNG Programme in Simulation and Computer Game Development, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning

Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning Verksamhetsplan yrkesvägledning Reviderad juni 2013 Innehållsförteckning Inledning... 2 Organisation... 2 Vägledningsverksamhetens övergripande mål och syfte... 2 Bakgrund... 3 yrkesvägledning allt viktigare

Läs mer

Mall för beskrivning av utbildning

Mall för beskrivning av utbildning Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Utbildningens namn Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet II. Antal högskolepoäng 90 hp Målgrupp Målgrupp

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 43-2014:7714 Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Grevhagsskolan belägen i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Kandidatprogram i miljövetenskap miljö, hälsa, arbete, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i miljövetenskap miljö, hälsa, arbete, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Kandidatprogram i miljövetenskap miljö, hälsa, arbete, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Environmental Science Environment, Health and Working life, 180 Credits Denna utbildningsplan

Läs mer

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp 1 (8) Utbildningsplan för: Sjuksköterskeutbildning, 180 hp Nursing Programme Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer VSSKG Grundnivå 412/0000716 Högskolepoäng 180 Ansvarig avdelning

Läs mer

Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd

Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 Dnr 514-1081-07 Datum 2012-03-23 Sid 1 (7) Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Bachelor of Science Programme

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram inriktning vård av äldre, 60 högskolepoäng (hp) Specialist Nursing Programme Elderly Care 60 higher education

Specialistsjuksköterskeprogram inriktning vård av äldre, 60 högskolepoäng (hp) Specialist Nursing Programme Elderly Care 60 higher education 1 Specialistsjuksköterskeprogram inriktning vård av äldre, 60 högskolepoäng (hp) Specialist Nursing Programme Elderly Care 60 higher education credits VASPC VAAL Examen Specialistsjuksköterskeexamen med

Läs mer

Utbildningsplan för logopedprogrammet

Utbildningsplan för logopedprogrammet Utbildningsplan för logopedprogrammet 2LG07 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Senast reviderad av Styrelsen för utbildning 2011-05-12 Sid

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2010:541 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 12 maj 2010. Regeringen föreskriver att bilaga 2 till högskoleförordningen

Läs mer

Förskollärarprogrammet 6. Grundlärarprogrammet, inriktning förskoleklass och åk 1-3 8. Grundlärarprogrammet, inriktning åk 4-6 10

Förskollärarprogrammet 6. Grundlärarprogrammet, inriktning förskoleklass och åk 1-3 8. Grundlärarprogrammet, inriktning åk 4-6 10 Vill du ha ETT AV världens viktigaste jobb där du påverkar sveriges framtid? 2015 2016 Rektor har ordet Välkommen till MDH! Här börjar din resa som kommer att ge dig ny kunskap, nya vänner och många upplevelser.

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKPROGRAM I PALLIATIV VÅRD

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKPROGRAM I PALLIATIV VÅRD Institutionen för vårdvetenskap UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKPROGRAM I PALLIATIV VÅRD 60 HÖGSKOLEPOÄNG Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogram i palliativ vård Postgraduate Diploma

Läs mer