VA-TAXA. Taxa för Moravatten AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VA-TAXA. Taxa för Moravatten AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning"

Transkript

1 VA-TAXA 2000 Taxa för Moravaen AB:s allmänna vaen- och avloppsanläggning

2 Taxa för Moravaen AB:s Allmänna vaen- och avloppsanläggning Avgif as u för nedan angivna ändamål: Anagen av Moravaen AB:s syrelse Ä ndamål A nläggningsavgif Brukningsavgif För a äcka kosnader för Moravaen AB:s allmänna vaen och avloppsanläggning inom Mora kommun skall ägare av fasighe inom anläggningens verksamhesområde beala avgifer enlig denna axa. Avgifsskyldig är alernaiv den som enlig 3 va-lagen jämsälls med fasighesägare. Avgiferna ugörs av anläggningsavgifer (engångsavgifer) och brukningsavgifer (periodiska avgifer) Fasigheerna indelas i Bosadsfasighe, Annan fasighe och Obebyggd fasighe. Bosadsfasighe är fasighe som uesluande eller huvudsakligen är bebyggd eller enlig bevilja bygglov avses a bebyggas för bosadsändamål. Med bosadsfasighe jämsälls fasighe som uesluande eller huvudsakligen är bebyggd eller enlig bevilja bygglov avses a bebyggas för följande ändamål: Konor Förvalning Buiker Usällningslokaler Hoell Resauranger Hanverk Småindusri Ubildning Sjukvård Annan fasighe är fasighe som uesluande eller huvudsakligen är bebyggd eller enlig bevilja bygglov avses a bebyggas för anna ändamål än bosadsändamål och som ine enlig ovan jämsälls med bosadsfasighe. Obebyggd fasighe är fasighe som enlig dealjplan är avsedd för bebyggande, men ännu ej bebyggs. 1. V S Df Dg Vaenförsörjning Spillvaenavlopp Daginom ochdränvaenavlopp från fasighe dealjplan Dagvaenavlopp frånallmänna plaser såsom gaor, vägar, org och parker inom dealjplan Som dealjplan kan enlig 17 kap. 4 plan och bygglagen även äldre plan gälla. 4.2 Avgifsskyldighe för var och e av ändamålen V, S, och Df inräder när Moravaen uppräa förbindelsepunk för ändamåle och underräa fasighesägaren därom. Härvid förusäs a samliga i 9 försa sycke va-lagen angivna förusäningar för avgifsskyldighe är uppfyllda. Moravaen är dock ine skyldig a låa en fasighe kopplas ill den allmänna va-anläggningen innan engångsavgif enlig 27 va-lagen har bealas eller, om avgifen skall fördelas, innan godagbar säkerhe sälls. 4.3 Anläggningsavgif skall beräknas enlig axa som gäller vid den idpunk när avgifsskyldighe inräder. Anläggningsavgifer ( 5-12) 5 I de angivna avgiferna ingår lagsadgad mervärdesska. 5.1 För bosadsfasighe och därmed enlig 3 jämsälld fasighe skall erläggas anläggningsavgif. Avgif ugår per fasighe med: a) En avgif avseende framdragning av varje uppsäning servisledningar ill förbindelsepunker för V, S och Df om kr 2. Nej Nej

3 b) En avgif per m 2 omya... om 8.00 kr c) En avgif per lägenhe.om kr d) För bosadsfasighe med högs vå lägenheer as avgif enl. b) u för.. högs m 2. Föreligger ej avgifsskyldighe för samliga i 4.1 angivna ändamål, se Är förbindelsepunk gemensam för vå eller flera fasigheer, fördelas avgifen enlig 5.1 a) lika mellan fasigheerna 5.3 Tomyan ugörs av fasigheens areal enlig förräningskara, nybyggnadskara eller annan kara som Moravaen godkänner. Avgif enlig 5.1 b) as u endas inill e belopp som mosvarar summan av avgiferna enlig 5.1 a) och 5.1 c). Vid ändrade förhållanden enlig 5.5, 5.6 och 5.7 as u yerligare avgif enlig 5.1 b) i den mån angiven begränsningsregel så medger och med iakagande av vad som föreskrivs i Lägenhesanale besäms efer de riningar enlig vilka bygglov beviljas, eller annan rining eller uppmäning som Moravaen godkänner. I fråga om sådana urymmen i bosadsfasighe, eller därmed jämsälld fasighe, som används för i 3 andra sycke andra meningen avsedda ändamål räknas varje påbörja 150-al m 2 bruoarea (BTA) enlig svensk sandard SS som en lägenhe. 5.5 Uppräas yerligare förbindelsepunker skall erläggas avgif enlig 5.1 a). 5.6 Ökas fasighes omya skall erläggas avgif enlig 5.1 b) för illkommande omya som härrör från fasighe för vilken omyeavgif ine skall anses vara föru erlagd. Vid beräkning av avgif för illkommande omya iakas begränsningsregeln i Sker om- och illbyggnad, uppförs yerligare byggnad eller ersäs riven bebyggelse på fasighe skall erläggas avgif enlig 5.1 c) för varje illkommande lägenhe För annan fasighe skall erläggas anläggningsavgif. Avgif ugår per fasighe med: a) En avgif avseende framdragning av varje uppsäning servisledningar ill förbindelsepunker för V, S och Df om kr b) En avgif per m 2 omya.om 8.00 kr Föreligger ej avgifsskyldighe för samliga i 4.1 angivna ändamål, se Är förbindelsepunk gemensam för vå eller flera fasigheer, fördelas avgifen enlig 5.1 a) lika mellan fasigheerna. 6.3 Tomyan ugörs av fasigheens areal enlig förräningskara, nybyggnadskara eller annan kara som Moravaen godkänner. 6.4 Moravaen kan, om godagbar säkerhe sälls, medge ansånd med erläggande av omyeavgif för andel av fasighes areal, mosvarande mark som illsvidare ine unyjas för verksamheen på fasigheen. Ansånd medges för viss id, högs 10 år. Om mark under ansåndsiden genom fasighes bildningsågärd frångår fasigheen upphör ansåndsmedgivande a gälla och reserande omyeavgif förfaller ill bealning. Uesående belopp löper med räna enlig 5 ränelagen (SFS 1975:635) från den dag ansånde beviljades ills ansånde upphör. För id därefer ugår dröjsmålsräna enlig 6 ränelagen. 6.5 Uppräas yerligare förbindelsepunker skall erläggas avgif enlig 6.1 a)

4 6.6 Ökas fasighes omya, skall erläggas avgif enlig 6.1 b) för illkommande omya som härrör från fasighe för vilken omyeavgif ine skall anses vara föru erlagd För obebyggd fasighe skall erläggas del av full ansluningsavgif. Avgif för framdragen servisledning: - en ledning 35% av avgif per FP enlig 5.1 a) respekive 6.1 a) - vå ledningar av avgif per FP enlig 5.1 a) respekive 6.1 a) - 3 ledningar 50% av avgif per FP enlig 5.1 a) respekive 6.1 a) Avgifer i övrig: Avgif ugår per fasighe med: V S Df B osadsfasighe Annan fasighe A vgif per FP 5.1 a) 15% 25% 10% A vgif per FP 5.1 a) 100% 6.1 a) 100% T omyeavgif 5.1 b) 100% 6.1 b) 70% T omyeavgif 5.1 b) - L ägenhesavgif 5.1 c) - L ägenhesavgif 5.1 c) 0% A vgif per FP 6.1 a) 15% 25% 10% Avgiferna är urycka i procen av full avgif. Avgif enlig 5.1 b) as u endas inill e belopp som mosvarar avgifen enlig 5.1 a), jfr. 5.3 andra sycke. För obebyggd fasighe ill vilken förbindelsepunk ubyggs före uages anläggningsavgif förs efer erhålle bygglov. 7.2 Bebyggs obebyggd fasighe skall erläggas reserande avgifer enlig följande: B osadsfasighe Annan fasighe T omyeavgif 5.1 b) 0 % 6.1 b) 30% L ägenhesavgif 5.1 c) 100% Avgiferna är urycka i procen av full avgif. Bebyggs bosadsfasighe as u yerligare avgif enlig 5.1 b) om föreskrifen i 5.3 andra sycke så medger. T omyeavgif 6.1 b) - Avgiferna är urycka i procen av full avgif. 8.2 Inräder avgifsskyldighe för ändamål, för vilke avgifsskyldighe ine idigare förelega, skall erläggas avgifer enlig 8.1. Vid illämpning av begränsningsregeln enlig 5.3 inräknas de sammanlagda avgiferna för servisledningar ej ill högre belopp än 50% av avgifen enlig 5.1 a), även om servisledningarna lags vid olika illfällen och avgiferna därmed blivi högre. 8.3 För servisledning som på fasighesägarens begäran uföres senare än övriga servis-ledningar skall uöver avgif enlig 8.1, erläggas eableringsavgif om 15% av avgifen enlig 5.1 a). Eableringsavgifen avses äcka Moravaens merkosnader ill följd av a arbee ej uförs i samband med framdragning av övriga servisledningar Föreligger ine avgifsskyldighe för samliga i 4.1 angivna ändamål, skall erläggas reducerade avgifer enlig följande: 9 Avgifer enlig 5-6 är baserade på indexale 257,6 ( ) i konsumenprisindex (KPI). När dea index ändras, har Moravaen rä a reglera avgifsbeloppen därefer, dock ine ofare än en gång årligen

5 10 Vid reglering av axan illämpas följande: Tillägg eller avdrag på avgifsbeloppen görs med viss procen. Procenale erhålls genom a den i anale enheer urycka indexförändring som ugör skillnaden mellan de närmas före beslu om avgifsreglering publicerade indexale och ale 257,6 omräknas ill procen av sisnämnda al. Erhålle procenal avrundas ill närmas hela al. Tillägg eller avdrag avrundas i sin ur beräffande avgif enlig 5.1 a), c) och 6. a) ill närmase ioal kronor och beräffande avgif enlig 5.1 b) och 6.1 b) ill närmas hela kronal. Besluad avgifsändring illämpas fr o m den dag ändringen enlig beslue räder i kraf. Är de ine skälig a för viss fasighe beräkna avgif enlig 5-8 räffar Moravaen i sälle aval om avgifens sorlek. 10 a Fasighe uom va-anläggningens verksamhesområde kan medgivas rä a anslua ill va-anläggningen efer särskil medgivande av Moravaen. Moravaen räffar därvid särskil aval om avgifens sorlek och förbindelsepunkens läge Sedan avgifsskyldighe inrä, skall avgif bealas inom id som anges i räkning. Moravaen är dock ine skyldig a låa en fasighe kopplas ill den allmänna va-anläggningen innan engångsavgif enlig 27 va-lagen har bealas eller, om avgifen skall fördelas, innan godagbar säkerhe sälls Bealas debiera belopp ine inom id som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmåls-räna enlig 6 ränelagen från den dag bealning skulle ha ske Uppgår anläggningsavgifen ill belopp som är beungande med hänsyn ill fasigheens ekonomiska bärkraf och övriga omsändigheer, skall om fasighesägaren så begär och godagbar säkerhe sälls, avgifen fördelas på årliga inbealningar under viss id, dock högs 10 år. Räna skall erläggas enlig 5 ränelagen på varje del av avgifen som förfaller i framiden från den dag då den försa inbealningen skall ske ill dess ifrågavarande del av avgifen bealas eller räna skall erläggas enlig Avgifsskyldighe enlig 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avse ändra förhållande meddelas eller bygganmälan ske eller ändra förhållande.ex ökning av omya inrä uan a bygglov erfordras eller meddelas. De åligger fasighesägaren a omgående anmäla ill Moravaen när de ändrade förhållande inrä. Försummar fasighesägaren denna anmälningsplik, as dröjsmålsräna u enlig 11.2 för iden från de vå månader förflui och fram ill dess illäggsavgifen bealas Om efer ansökan från fasighesägare och särskil medgivande av Moravaen ledningar uförs på anna sä eller förses med andra anordningar än Moravaen funni erforderlig, skall fasighesägaren som begär arbees uförande ersäa Moravaen överenskommna kosnader härför Begär fasighesägare a ny servisledning skall uföras i sälle för redan befinlig och finner Moravaen skäl bifalla ansökan härom, är fasighesägaren skyldig bekosa dels den nya servisledningens allmänna del med de avdrag som befinns skälig med hänsyn ill den idigare servisledningens ålder och skick, dels boragande av den idigare servisledningens allmänna del Finner Moravaen påkalla a uföra ny servisledning i sälle för och med anna läge än redan befinlig, är Moravaen skyldig a ersäa fasighesägaren hans kosnad för fasigheens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med de avdrag som befinns skälig med hänsyn ill den idigare servisledningens ålder och skick. Brukningsavgifer ( 13-20) 13 I de angivna avgiferna ingår lagsadgad mervärdesska För bebyggd fasighe skall erläggas brukningsavgif

6 Avgif ugår per fasighe med: a) en fas avgif per år... om kronor b) en avgif per m 3 leverera vaen... om 11:50 kronor c) en avgif per år och lägenhe för bosadsfasighe... om 600 kronor d) För fasigheer som enlig 3 jämsälls med bosadsfasighe elleran nan fasighe uages en illäggsavgif per år mosvarande en lägenhesavgif enlig c) för en årlig leverans av vaen upp ill 200 m 3 /år. För varje yerligare påbörjad leverans av 200 m 3 vaen/år illkommer en illäggsavgif mosvarande en lägenhesavgif enlig c). Föreligger ine avgifsskyldighe för såväl V som S reduceras avgiferna. Följande avgifer skall därvid erläggas för respekive ändamål: F as avgif 13.1 a) R örlig avgif 13.1 b) L ägenhesavgif 13.1 c) T illäggsavgif 13.1 d) Avgiferna är urycka i procen av full avgif Har Moravaen besäm a för bebyggd fasighe vaenförbrukningen ills vidare ine skall fassällas genom mäning, as avgif enlig nedan: V a) en lägenhe i permanenbosad inklusive fas avgif enlig 13.1 a) och lägenhesavgif enlig 13.1 c). 1 boende kr/år S Förändras anale boende i lägenheen åligger de fasighesägaren a omgående anmäla ill Moravaen när de ändrade förhållande inrä. Försummar fasighesägaren denna anmälningsplik, as dröjsmålsräna u på överskjuande brukningsavgif för den id som förflui från den dag när anmälan borde ha ske ill den dag när anmälan ske. b) friidsbosad 3430 kr/år inklusive fas avgif enlig 13.1 a) och lägenhesavgif enlig 13.1 c). c) gässuga eller liknande frisående komplemenbyggnad med grenansluning illäggsavgif kr/år För så kalla byggvaen (illfällig leverans via provisorisk ansluning för uppförande av byggnad) skall erläggas brukningsavgif enlig 13.1 b). Om mäning ine sker anas den förbrukade vaenmängden uppgå ill 30 m 3 per lägenhe För exra mäsälle (mäsälle uöver e per fasighe) skall erläggas en årlig avgif med e belopp mosvarande 30% av den fasa avgifen enlig 13.1 a). Beloppe avrundas ill närmase hela kronal. Parallellkopplade vaenmäare räknas som e mäsälle Har fasighesägare begär undersökning av vaenmäare och mäaren härvid godkänns, skall fasighesägaren för äckning av undersökningskosnaderna, erlägga e belopp mosvarande 50% av den fasa avgifen enlig 13.1 a). Beloppe avrundas ill närmase hela kronal För leverera vaen som enlig Moravaens medgivande avleds ill dagvaennäe (kylvaen o.d.), skall erläggas en avgif enlig 13.1 a), en avgif med av avgifen enlig 13.1 b), (Beloppe avrundas ill närmase 10-al öre) sam av illäggsavgif enlig 13.1 d). (Beloppe avrundas ill närmase 10-al kronor) 2 boende kr/år 3 boende kr/år 4- boende kr/år 14 Tillförs avloppsnäe varakig sörre spillvaenmängd än vad som svarar mo levererad vaenmängd eller avleds varakig ine hela den levererade vaenmängden ill avloppsnäe skall avgif för spillvaenavlopp erläggas

7 efer den mängd spillvaen som avleds ill avloppsnäe. Mängden skall besämmas genom mäning på fasighesägarens bekosnad av ifrågavarande vaen- eller spillvaenmängd eller på anna sä som överenskommis mellan Moravaen och fasighesägaren. avgifsreglering publicerade indexale och ale 257,6 omräknas ill procen av sisnämnda al. Erhålle procenal avrundas ill närmas hela al. Tillägg eller avdrag avrundas i sin ur beräffande avgif enlig 13.1 a), c) och d) ill närmase ioal kronor och beräffande avgif enlig 13.1 b) ill närmase 10-al ören En förusäning för a avgifen för avle spillvaen skall debieras efer annan grund än levererad mängd vaen är a skillnaden mellan mängderna vaen och spillvaen är avsevärd. För obebyggd fasighe skall brukningsavgif ej erläggas. Har Moravaen på fasighesägarens begäran vidagi ågärd eller har på grund av a fasighesägaren åsidosa sin skyldighe vaenillförseln avsängs eller reduceras eller annan ågärd vidagis av Moravaen debieras följande avgifer: Nedagning och uppsäning av vaenmäare kr Avsängning och påsläpp av vaenillförsel kr Monering och demonering av srypbricka I vaenmäare kr Länsning av vaenmäarbrunn kr Avgifer enlig 13 är baserade på indexale 257,6 ( ) i konsumenprisindex KPI. När dea index ändras får Moravaen reglera avgifsbeloppen därefer, dock ine ofare än en gång årligen Besluad avgifsändring illämpas fr o m den dag ändringen enlig beslue räder i kraf. Är de ine skälig a för viss fasighe beräkna avgif enlig räffar Moravaen i sälle aval om avgifernas sorlek. Avgif enlig 13.1 a), c) och d) debieras i efersko per varannan månad. Avgif enlig 13.1b) debieras i efersko på grundval av enlig mäning förbrukad vaenmängd eller annan grund som anges i 13 och 14. Bealas debiera belopp ine inom id som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsräna på obeal belopp enlig Sker enlig Moravaens beslu mäaravläsning ine för varje debiering, får mellanliggande debieringar ske efer uppskaad förbrukning, dock a mäaravläsning och debiering efer verklig förbrukning skall ske i genomsni mins en gång per år. Avläsning och debiering skall därjäme ske på fasighesägares begäran med anledning av fasighesöverlåelse. Har fasighesägare begär a Moravaen skall förea ågärd för a underläa eller möjliggöra hans brukande av anläggningen i viss fall eller avseende eller har i övrig särskild ågärd påkallas på grund av fasigheens va-förhållanden, har Moravaen rä a räffa aval om brukningsavgifens sorlek. Vid reglering av axan illämpas följande: Tillägg eller avdrag på avgifsbeloppen görs med viss procen. Procenale erhålls genom a den i anale enheer urycka indexförändring som ugör skillnaden mellan de närmas före beslu om 21 Denna axa räder i kraf De brukningsavgifer enlig 13.1, 13.3 och 13.6 sam 14, som är baserade på uppmäning hos fasighesägare, skall därvid illämpas i fråga om den vaenmängd som levereras och den spillvaenmängd som släpps u efer den ovan angivna dagen för axans ikrafrädande

8 *** Mål som rör vis mellan fasighesägare och Moravaen AB beräffande illämpning och olkning av denna axa prövas av Saens VA-nämnd jämlik 37 VA-lagen. Saens VA-nämnd Box Sockholm Besöksadress Väserbroplan 13.

VA-taxa 2016 osthammar.se

VA-taxa 2016 osthammar.se osthammar.se VA-taxa 2016 Taxa för Östhammar kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av Kommunfullmäktige 2015-11-10, 101 Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Östhammars

Läs mer

VALLENTUNAVATTEN AB:S ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR I VALLENTUNA KOMMUN

VALLENTUNAVATTEN AB:S ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR I VALLENTUNA KOMMUN Gäller från 2014-01-01 VA-TAXA FÖR VALLENTUNAVATTEN AB:S ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR I VALLENTUNA KOMMUN 1 ROSLAGSVATTEN AB genom VALLENTUNAVATTEN AB TAXA för Vallentuna kommuns allmänna vatten-

Läs mer

ANLÄGGNINGSTAXA - för Torsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar

ANLÄGGNINGSTAXA - för Torsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar ANLÄGGNINGSTAXA - för Torsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar Gäller från och med 2012-07-01 Torsås kommun är huvudman för den allmänna VA-anläggningen. Förvaltningen av denna handhas under

Läs mer

ÅNGE KOMMUN VA-TAXA Antagen av Ånge kommunfullmäktige , 93

ÅNGE KOMMUN VA-TAXA Antagen av Ånge kommunfullmäktige , 93 ÅNGE KOMMUN VA-TAXA 2016 Antagen av Ånge kommunfullmäktige 2015-11-30, 93 ÅNGE KOMMUN Tekniska förvaltningen TAXA för Ånge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-30

Läs mer

VAXHOLMSVATTEN AB:S ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR

VAXHOLMSVATTEN AB:S ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR Gäller från 2012-07-01 VA-TAXA FÖR VAXHOLMSVATTEN AB:S ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR I VAXHOLMS STAD 1 ROSLAGSVATTEN AB genom VAXHOLMSVATTEN AB TAXA för Vaxholms stads allmänna vatten- och avloppsanläggning

Läs mer

för Älvdalens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar

för Älvdalens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar VA-TAXA för Älvdalens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar Antagen av Kommunfullmäktige 2005-11-28. Ändrad genom beslut av Tekniska nämnden 2008-06-18 57. Förvaltningen av va-anläggningarna

Läs mer

VA-taxa För Essunga kommuns allmänna VA-anläggning

VA-taxa För Essunga kommuns allmänna VA-anläggning VA-taxa För Essunga kommuns allmänna VA-anläggning Antagen av kommunfullmäktige 2013 11 18 81 Innehållsförteckning Taxa 3 Anläggningsavgifter ( 5 13) 5 Brukningsavgifter ( 14 22) 10 2 Taxa för Essunga

Läs mer

Förslag till vatten- och avloppstaxa för Uppvidinge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning att gälla fr. o. m. 2014-01-01

Förslag till vatten- och avloppstaxa för Uppvidinge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning att gälla fr. o. m. 2014-01-01 Förslag till vatten- och avloppstaxa för Uppvidinge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning att gälla fr. o. m. 2014-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-26, 92 Förvaltningen av den allmänna

Läs mer

VA-taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar

VA-taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar 1 (11) Typ: Taxa Giltighetstid: Tills vidare Version: 0.1 Fastställd: 2006-03-01, 13 Uppdateras: Förvaltningen av VA-anläggningen handhas av teknik- och serviceförvaltningen, nedan kallad VA-verksamheten.

Läs mer

VA-taxa. För Vänersborg kommuns allmänna VA-anläggning 2010

VA-taxa. För Vänersborg kommuns allmänna VA-anläggning 2010 VA-taxa För Vänersborg kommuns allmänna VA-anläggning 2010 Innehållsförteckning Taxa... 2 Anläggningsavgifter ( 5 13)... 4 Brukningsavgifter ( 13 20)... 10 1 Taxa för Vänersborg kommuns allmänna vatten-

Läs mer

Taxa för Norsjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Taxa för Norsjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Taxa för Norsjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Förslag oktober 2008 TAXA för Norsjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den... Huvudman för den allmänna

Läs mer

Taxa för Tyresö kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning

Taxa för Tyresö kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning Taxa för Tyresö kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 16 juni 2016 att gälla från 2017-01-01. Förvaltningen av VA-anläggningen handhas under kommunstyrelsen av tekniska

Läs mer

TAXA FÖR FAGERSTA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH

TAXA FÖR FAGERSTA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH 1 TAXA FÖR FAGERSTA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Antagen av kommunfullmäktige (KF) 1998-09-29, 125, att gälla fr o m 1998-10-01. Reviderad av kommunfullmäktige (KF) 2015-06-15, 83 att

Läs mer

Taxa för Dorotea kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Taxa för Dorotea kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Taxa för Dorotea kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2014-10-07 Dorotea kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-11-24, 82 Innehåll ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER 1-4... 3 1 Avgiftsskyldighet... 3 2

Läs mer

VA-taxa För Boxholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

VA-taxa För Boxholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-taxa För Boxholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Innehållsförteckning Inledande bestämmelser...2 Anläggningsavgifter ( 5 13)...4 Brukningsavgifter ( 14 22)...10 Taxans införande...14

Läs mer

TAXA för Jokkmokks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

TAXA för Jokkmokks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Sida 1(7) TAXA för Jokkmokks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Förvaltningen av Va-anläggningar handhas under kommunstyrelsen av gatukontoret nedan kallat VA-verket. 1 För att täcka kostnader

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr E.03

Kungsörs kommuns författningssamling Nr E.03 VA-taxa 2012 för Kungsörs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2007-11-26, 213. Förvaltningen av VA-anläggningen handhas under Kungsörs KommunTeknik AB och dess styrelse

Läs mer

VA TAXA HEBY KOMMUN. Gäller fr.o.m. 2015-01-01. V A & A v f a l l s e n h e t e n

VA TAXA HEBY KOMMUN. Gäller fr.o.m. 2015-01-01. V A & A v f a l l s e n h e t e n VA TAXA HEBY KOMMUN 2015 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 V A & A v f a l l s e n h e t e n TAXA FÖR HEBY KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR Antagen av kommunfullmäktige den 16 december 2014, 186.

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING. Antagen av kommunfullmäktige 2010-12-20, 127 (gäller from 2011-01-01)

ÅSTORPS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING. Antagen av kommunfullmäktige 2010-12-20, 127 (gäller from 2011-01-01) TAXA för ÅSTORPS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Antagen av kommunfullmäktige 2010-12-20, 127 (gäller from 2011-01-01) 1 För att täcka kostnader för Åstorps kommuns allmänna vatten- och

Läs mer

Avgiftsskyldig är alternativt den som (enligt 24-28 i Lag om allmänna vattentjänster, 2006:412, LAV) jämställs med fastighetsägare.

Avgiftsskyldig är alternativt den som (enligt 24-28 i Lag om allmänna vattentjänster, 2006:412, LAV) jämställs med fastighetsägare. TAXA FÖR ALE KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Gäller från och med 2015-01-01 (Alla belopp redovisas både exklusive och inklusive mervärdesskatt på 25 %.) 1 Avgiftsskyldighet För att täcka

Läs mer

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. VA-taxa 4 (18) VA-TAXA 2013 TAXA för Hudiksvalls kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den.. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Hudiksvalls

Läs mer

VA-TAXA FÖR VINGÅKERS KOMMUN

VA-TAXA FÖR VINGÅKERS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 2.4 VA-TAXA FÖR VINGÅKERS KOMMUN 2013 Antagen av kommunfullmäktige 2010-04-26 Reviderad av kommunfullmäktige 2010-12-13 Reviderad av kommunfullmäktige 2011-11-14 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

VA-TAXA FÖR VIMMERBY KOMMUN

VA-TAXA FÖR VIMMERBY KOMMUN VA-TAXA FÖR VIMMERBY KOMMUN Gäller fr.o.m. 2013-10-01 Enligt särskilt ägardirektiv fastställer Vimmerby Energi & Miljö AB:s styrelse prissättningen för vatten och avlopp. Senaste prisjustering gäller fr.o.m.

Läs mer

TAXA för år 2012 för Jokkmokks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

TAXA för år 2012 för Jokkmokks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Sida 1(9) TAXA för år 2012 för Jokkmokks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Förvaltningen av VA-anläggningar handhas under kommunstyrelsen av gatukontoret nedan kallat VA-verket. 1 För att

Läs mer

VA-taxa. Antagen av Grums Kommunfullmäktige 2015-03-19 28

VA-taxa. Antagen av Grums Kommunfullmäktige 2015-03-19 28 VA-taxa Antagen av Grums Kommunfullmäktige 2015-03-19 28 Innehållsförteckning TAXA... 3 Anläggningsavgifter ( 5 13)... 5 Brukningsavgifter ( 14 22)... 10 2 TAXA för kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Läs mer

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 43 / 2014 TAXA FÖR DEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN antagen av kommunfullmäktige den 24 november 2014 och gällande från den 1 januari 2015 1 (9) TAXA FÖR

Läs mer

VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA 2017

VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA 2017 VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA 2017 Söderköpings kommun Kommunfullmäktige Antagen 2016-12-07 151 Taxor och avgifter för vatten och avlopp Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Söderköpings

Läs mer

Taxa för Kristinehamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Gäller från och med 2009-01-01

Taxa för Kristinehamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Gäller från och med 2009-01-01 Taxa för Kristinehamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Gäller från och med 2009-01-01 Innehållsförteckning Anläggningsavgifter ( 5 13)...5 Brukningsavgifter ( 14 22)...11 TAXANS INFÖRANDE...

Läs mer

Förslag till VA-taxa Lindesbergs kommun 2016 Innehållsförteckning Inledning.. 3 Anläggningsavgifter... 5 Brukningsavgifter.. 10 Taxans införande 13 2 TAXA för Lindesbergs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.

Läs mer

VA-taxa. för Krokoms kommun. Antagen 2008-10-22 av Kf 97 Prissatt

VA-taxa. för Krokoms kommun. Antagen 2008-10-22 av Kf 97 Prissatt VA-taxa för Krokoms kommun Antagen 2008-10-22 av Kf 97 Prissatt TAXA för Krokom kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 22 oktober 2008. Huvudman för den allmänna

Läs mer

TAXA - TAXEBESTÄMMELSER. Förvaltningen av kommunens VA-anläggningar handhas under kommunstyrelsen av Tekniska kontoret, nedan kallat VA-verket

TAXA - TAXEBESTÄMMELSER. Förvaltningen av kommunens VA-anläggningar handhas under kommunstyrelsen av Tekniska kontoret, nedan kallat VA-verket 2012-04-17 TAXA - TAXEBESTÄMMELSER För Ragunda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 2012-06-27, 28. Förvaltningen av kommunens VA-anläggningar handhas under kommunstyrelsen

Läs mer

VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING

VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING VA-TAXA FÖR SOLLEFTEÅ KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Antagen av fullmäktige 2015-10-26 139 Förvaltningen av va-anläggningen handhas under Sollefteå kommuns va-nämnd av Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Taxeföreskrifter 2010-01-01

Taxeföreskrifter 2010-01-01 Ändring 12 punkt 12.1 och punkt 12.2. Antagen av kommunfullmäktige 2009-11-30 77 Taxeföreskrifter 2010-01-01 TAXA för Kinda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

HERRLJUNGA VATTEN AB

HERRLJUNGA VATTEN AB HERRLJUNGA VATTEN AB 2015 ÅRS TAXA FÖR ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR I HERRLJUNGA KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE I HERRLJUNGA 2015-02-17 KF 7 KS 3 TAXA FÖR ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR

Läs mer

Antagen Kf 110, 2008-12-17. VA-taxa. för Åtvidabergs Vatten AB:s allmänna Vatten- och Avloppsanläggning. Giltig from 2009-01-01

Antagen Kf 110, 2008-12-17. VA-taxa. för Åtvidabergs Vatten AB:s allmänna Vatten- och Avloppsanläggning. Giltig from 2009-01-01 Antagen Kf 110, 2008-12-17 VA-taxa för Åtvidabergs Vatten AB:s allmänna Vatten- och Avloppsanläggning Giltig from 2009-01-01 TAXA för Åtvidabergs Vatten AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN VA-TAXA 2016

DALS-EDS KOMMUN VA-TAXA 2016 DALS-EDS KOMMUN VA-TAXA 2016 VA-avgifter Avgifter skall betalas till Dals-Eds kommun. Avgifter för 2016 är uppräknade med 2% (förbrukning) resp. 3% (anslutning) Taxa 2015 Inkl. moms 2016 Inkl. moms Fast

Läs mer

Taxa för kommunens allmänna vattenoch avloppsanläggning

Taxa för kommunens allmänna vattenoch avloppsanläggning Taxa för kommunens allmänna vattenoch avloppsanläggning Fastställd av kommunfullmäktige 2015-11-23, 191 Gäller fr.o.m. 2016-01-01 Taxa för Oskarshamns kommun allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen

Läs mer

VA-taxa 2015 Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-03 243

VA-taxa 2015 Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-03 243 VA-taxa 2015 Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-03 243 Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Vårgårda kommun. Huvudmannaskapet utövas av Kommunstyrelsen. Avgifter enligt denna

Läs mer

VA-taxa KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2009:5 346

VA-taxa KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2009:5 346 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2009:5 346 VA-taxa Antagen av kommunfullmäktige 2009-01-29 6 Reviderad av kommunfullmäktige 2009-11-05 135 Reviderad av kommunfullmäktige 2011-11-24 141 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Taxa för Marks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Taxa för Marks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Taxa för Marks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 24 november 2016, 152. Huvudmannen för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Marks kommun. Avgifter

Läs mer

VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA FÖR GRÄSTORPS KOMMUN. 1.1 Fastigheterna indelas i bostadsfastighet och annan fastighet.

VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA FÖR GRÄSTORPS KOMMUN. 1.1 Fastigheterna indelas i bostadsfastighet och annan fastighet. Grästorps kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Avsnitt nr 18 Avsnitt 2.3 VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA FÖR GRÄSTORPS KOMMUN 2015-01-01 Dnr 206/2014 Antagen av kommunfullmäktige 1994-12-15 95, att gälla fr o m 1995-01-01.

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 1 MOTALA KOMMUN 09/KS0196 KFS 2009:6 Ers KFS 2008:10 TAXA FÖR MOTALA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPS- ANLÄGGNING (Antagen av kommunfullmäktige den 25 maj 2009 66, gäller fr o m den 1 juli 2009.) Huvudman

Läs mer

VA-taxa För Degerfors Kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Gäller från och med 2013-07-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-29

VA-taxa För Degerfors Kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Gäller från och med 2013-07-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-29 VA-taxa För Degerfors Kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Gäller från och med 2013-07-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-29 Innehållsförteckning Anläggningsavgifter 5-13 sid 2 Brukningsavgifter

Läs mer

Vatten och avloppstaxa för Grästorps kommun

Vatten och avloppstaxa för Grästorps kommun Teknisk verksamhet Vatten- och avloppstaxa Dnr 279/2015 Vatten och avloppstaxa för Grästorps kommun Fastställd av Kommunfullmäktige1994-12-15, 95 Ändrad senast av Kommunfullmäktige 2015-10-27, 71 Uppdateras

Läs mer

Taxa för Motala kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Taxa för Motala kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Kommunal författningssamling Taxa för Motala kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Motala kommun Gäller från 2014-01-01 Antagna av: Kommunfullmäktige Diarienummer: 08/KS 0134 Datum: 2008-08-25

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av Tekniska nämnden 2006-10-24, 243 Gäller fr o m 2007-01-01 Taxa för Värnamo kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar Förvaltningen av va-anläggningen handhas

Läs mer

TAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPS- ANLÄGGNING.

TAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPS- ANLÄGGNING. 1 TAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPS- ANLÄGGNING. Antagen av kommunfullmäktige den 26 november 2015, 124. Huvudman för den allmänna vatten och avloppsanläggningen är Öckerö kommun. Avgifter

Läs mer

TAXA FÖR KARLSKRONA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING 2015

TAXA FÖR KARLSKRONA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING 2015 TAXA TAXA FÖR KARLSKRONA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING 2015 Förvaltningen av VA-anläggningen handhas under Drift- och servicenämnden av VAavdelningen inom Drift- och serviceförvaltningen

Läs mer

VA-TAXA 2015 för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Borgholms kommun

VA-TAXA 2015 för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Borgholms kommun VA-TAXA 2015 för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige den 2014-11-24 Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Borgholms kommun

Läs mer

Hjo kommun. Taxa för Hjo kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Taxa. 1. Dokumenttyp. Taxa. 2. Fastställande/upprättad

Hjo kommun. Taxa för Hjo kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Taxa. 1. Dokumenttyp. Taxa. 2. Fastställande/upprättad Hjo kommun Taxa Taxa för Hjo kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 1. Dokumenttyp Taxa 2. Fastställande/upprättad 2009-12-14 av Kommunfullmäktige 135 3. Senast reviderad - 4. Detta dokument gäller

Läs mer

VA-taxa Hällefors kommun 2016

VA-taxa Hällefors kommun 2016 VA-taxa Hällefors kommun 2016 Innehållsförteckning Inledning.. 3 Anläggningsavgifter... 5 Brukningsavgifter.. 10 Taxans införande 13 2 TAXA för Hällefors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.

Läs mer

TAXA FÖR VATTEN OCH AVLOPP 2013

TAXA FÖR VATTEN OCH AVLOPP 2013 TAXA FÖR VATTEN OCH AVLOPP 2013 För Sävsjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den... Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Sävsjö kommun.

Läs mer

VA-taxa. för Danderyds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

VA-taxa. för Danderyds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning VAtaxa för Danderyds kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning 2012 Inledande bestämmelser... 1 1. Avgiftsskyldig... 1 2. Avgiftstyper... 1 3. Definitioner... 1 4. Vattentjänster och tidpunkt för betalningsskyldighet...

Läs mer

2 Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och brukningsavgifter (periodiska avgifter).

2 Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och brukningsavgifter (periodiska avgifter). TAXA för Salems allmänna vatten- och avloppsanläggning Förvaltningen av VA-anläggningen handhas under kommunstyrelsen av Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen nedan kallad VA-verket. Taxan gäller från

Läs mer

TAXA för Årjängs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

TAXA för Årjängs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning TAXA för Årjängs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 2014-12-17 Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Årjängs kommun Avgifter enligt denna

Läs mer

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 43 / 2009 TAXA FÖR DEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 43 / 2009 TAXA FÖR DEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 43 / 2009 TAXA FÖR DEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN antagen av kommunfullmäktige den 23-24 november 2009 och gällande från den 1 januari 2010 TAXA FÖR DEN

Läs mer

VA-TAXA ATT GÄLLA FR O M 2015-01 - 01

VA-TAXA ATT GÄLLA FR O M 2015-01 - 01 VA-TAXA ATT GÄLLA FR O M 2015-01 - 01 1 VA-TAXA fr o m 2015-01 - 01 För Hallstahammars kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. VA-taxan är antagen av tekniska nämnden 2014-11-17. Huvudman för den

Läs mer

Småhusfastighet: Fastighet som är bebyggd eller avsedd att bebyggas med en eller tvåfamiljshus.

Småhusfastighet: Fastighet som är bebyggd eller avsedd att bebyggas med en eller tvåfamiljshus. FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Taxa för allmänna vatten och avloppsanläggningar Gäller från: 2016 03 15 Antagen: KF 4, 2016 02 15 TAXA för Karlshamns kommuns allmänna

Läs mer

VA-taxa. För Filipstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-18 Gäller från och med 2015-01-01

VA-taxa. För Filipstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-18 Gäller från och med 2015-01-01 VA-taxa För Filipstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-18 Gäller från och med 2015-01-01 Innehållsförteckning Inledning ( 1-4).2 Anläggningsavgifter

Läs mer

VATTEN OCH AVLOPPSTAXA

VATTEN OCH AVLOPPSTAXA VATTEN OCH AVLOPPSTAXA 2015 Lagstadgad mervärdesskatt ingår i de i taxan angivna beloppen. Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-20, gäller från 2015-01-01. VA-Taxa 2010 1 Taxa för Lekebergs kommuns allmänna

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 2009/0373 346 KFS 2010:01 Taxa för Falköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (Antagen av kommunfullmäktige den xx 2011) (Gäller från

Läs mer

VA-taxa. Pajala kommun. Gäller fr.o.m. 1 juli 2009 Enligt beslut i kommunfullmäktige , 36,

VA-taxa. Pajala kommun. Gäller fr.o.m. 1 juli 2009 Enligt beslut i kommunfullmäktige , 36, VA-taxa 2009 Pajala kommun Gäller fr.o.m. 1 juli 2009 Enligt beslut i kommunfullmäktige 2009-06-04, 36, 2011-10-24 61 Ersätter VA-taxa för Pajala kommun antagen 22 juni 1977 Innehållsförteckning VA-taxa

Läs mer

VA-taxa för Tranås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

VA-taxa för Tranås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-taxa för Tranås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av Tranås kommunfullmäktige den 2016-12-05 301. TAXA FÖR TRANÅS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGNING Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

VA-taxa. För Köpings kommun

VA-taxa. För Köpings kommun VA-taxa För Köpings kommun Innehållsförteckning Allmän information ( 1 4)... 1 Anläggningsavgifter (vid ny eller ändrad anläggning)... 3 5. Anläggningsavgift för bostadsfastighet... 3 6. Anläggningsavgift

Läs mer

Taxa för Ekerö kommun allmänna vatten- och avloppsanläggningar (KFS 13:2)

Taxa för Ekerö kommun allmänna vatten- och avloppsanläggningar (KFS 13:2) Nummer: 13:2 Blad: (1) Taxa för Ekerö kommun allmänna vatten- och avloppsanläggningar (KFS 13:2) Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Ekerövatten AB och handhas av Roslagsvatten

Läs mer

för VA SYDs allmänna vatten- och avloppsanläggning i Eslövs kommun

för VA SYDs allmänna vatten- och avloppsanläggning i Eslövs kommun TAXA för VA SYDs allmänna vatten- och avloppsanläggning i Eslövs kommun Antagen av kommunfullmäktige den 2015-11-30. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är VA SYD. Avgifter enligt

Läs mer

för Bollnäs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.

för Bollnäs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. 1 (12) TEKNIK-, SERVICE- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN VA-taxa för Bollnäs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-30, 271 Bollnäs kommun är huvudman för den allmänna

Läs mer

TAXA FÖR ALLMÄN VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Beslutad av Kommunfullmäktige att gälla f o m 2016-01-01

TAXA FÖR ALLMÄN VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Beslutad av Kommunfullmäktige att gälla f o m 2016-01-01 1 OLOFSTRÖMS KOMMUN TAXA FÖR ALLMÄN VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Beslutad av Kommunfullmäktige att gälla f o m 2016-01-01 1 För att täcka kostnader för Olofströms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Läs mer

VA-TAXA. För Tranås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

VA-TAXA. För Tranås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-TAXA För Tranås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Taxa för Tranås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av Kommunfullmäktige 2015-11-02. VA-taxan träder i kraft den 1 januari

Läs mer

Föreskrifter med principer för vattenoch avloppstaxa i Eskilstuna kommun

Föreskrifter med principer för vattenoch avloppstaxa i Eskilstuna kommun Föreskrifter med principer för vattenoch avloppstaxa i Eskilstuna kommun 1 Taxa för Eskilstuna kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-11. Huvudman för den allmänna

Läs mer

ALVESTA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING

ALVESTA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING ALVESTA KOMMUN VA-taxa 2016 FÖR ALVESTA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Förvaltningen för Samhällsplanering 342 80 ALVESTA 0472-15000 TAXA FÖR ALVESTA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING

Läs mer

VA-TAXA 2015 FÖR BRÄCKE KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR

VA-TAXA 2015 FÖR BRÄCKE KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR VA-TAXA 2015 FÖR BRÄCKE KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR Antagen Kf 1995-12-20, 100 Dnr 95/278 34 Ändrad Kf 2004-11-17, 64 Dnr 04/207 04 Ändrad Kf 2008-11-12, 97 Dnr 08/200 34 Indexjusterad

Läs mer

VA-taxa 2013 VETLANDA KOMMUN

VA-taxa 2013 VETLANDA KOMMUN VA-taxa 2013 VETLANDA KOMMUN 1 TAXA för Vetlanda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-19 Antagen av Vetlanda Energi och Teknik AB:s styrelse 2013-05-06 Huvudman

Läs mer

Taxa för Marks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 26 november 2015, 151/2015.

Taxa för Marks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 26 november 2015, 151/2015. Taxa för Marks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 26 november 2015, 151/2015. Huvudmannen för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Marks kommun.

Läs mer

För Båstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Taxan är antagen av kommunfullmäktige 2013-06-26

För Båstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Taxan är antagen av kommunfullmäktige 2013-06-26 VA-TAXA 2014 För Båstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Taxan är antagen av kommunfullmäktige 2013-06-26 Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Båstads kommun. Avgifter

Läs mer

VA-TAXAN 2014. Taxa för Nacka kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

VA-TAXAN 2014. Taxa för Nacka kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-TAXAN 2014 Taxa för Nacka kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Taxa för Nacka kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning I denna taxa hänvisas till vattentjänstlagen och då avses Lagen

Läs mer

TAXA. För den allmänna va-anläggningen i Nordanstig. Reviderad december 2012

TAXA. För den allmänna va-anläggningen i Nordanstig. Reviderad december 2012 TAXA För den allmänna va-anläggningen i Nordanstig. Reviderad december 2012 Innehåll Allmänt ( 1 4) Sidan 1 BETALNINGSANSVARIG 4 2 AVGIFTER 4 3 AVGIFTSSKYLDIGHET 4 4 FASTIGHETSINDELNING 4 Anläggningsavgifter

Läs mer

För Östra Göinge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar. Taxan är antagen av kommunfullmäktige 2009-11-26 enligt 76

För Östra Göinge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar. Taxan är antagen av kommunfullmäktige 2009-11-26 enligt 76 VA-TAXA 2015 För Östra Göinge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar. Taxan är antagen av kommunfullmäktige 2009-11-26 enligt 76 Avgifter enligt denna taxa skall betalas till respektive huvudman.

Läs mer

VA-Taxa. för Järfälla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-11-04 Gäller från och med 2014-01-01

VA-Taxa. för Järfälla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-11-04 Gäller från och med 2014-01-01 VA-Taxa för Järfälla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av Kommunfullmäktige 2013-11-04 Gäller från och med 2014-01-01 2 (15) Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Läs mer

Taxebestämmelser för Ljusdals kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Taxebestämmelser för Ljusdals kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Taxebestämmelser för Ljusdals kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2011-09-26 att gälla från och med 2012-01-01. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Läs mer

Taxa. Vatten och avlopp. Gullspångs kommun. Antagen av kommunfullmäktige Gullspångs kommun 2015-11-30

Taxa. Vatten och avlopp. Gullspångs kommun. Antagen av kommunfullmäktige Gullspångs kommun 2015-11-30 Taxa Vatten och avlopp Gullspångs kommun Antagen av kommunfullmäktige Gullspångs kommun 2015-11-30 VA-taxa för Gullspångs kommun Gäller fr.o.m. 2016-01-01 Sida: 2 (16) Taxa för Gullspångs kommuns allmänna

Läs mer

TAXA för Finspångs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2016

TAXA för Finspångs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2016 1(11) TAXA för Finspångs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2016 Taxan fastställs av kommunfullmäktige. Huvudman för den allmänna vattenoch avloppsanläggningen är Finspångs Tekniska Verk AB.

Läs mer

VA-taxa Hällefors kommun 2015

VA-taxa Hällefors kommun 2015 VA-taxa Hällefors kommun 2015 Innehållsförteckning Inledning.. 3 Anläggningsavgifter... 5 Brukningsavgifter.. 10 Taxans införande 13 2 TAXA för Hällefors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.

Läs mer

VA-taxa för Nykvarns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

VA-taxa för Nykvarns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-taxa för Nykvarns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Gällande från 1 januari år 2016 Antagen av kommunfullmäktige den 27-10 år 2015 Ändringar införda till och med KF, [nr/år] Taxa för Nykvarns

Läs mer

VA-taxa. Fastställd av Laxå kommunfullmäktige 2009-11-25. Taxan gäller från 2010-01-01, avgiftsjusterad från 2015-01-01

VA-taxa. Fastställd av Laxå kommunfullmäktige 2009-11-25. Taxan gäller från 2010-01-01, avgiftsjusterad från 2015-01-01 VA-taxa 2015 Fastställd av Laxå kommunfullmäktige 2009-11-25 Taxan gäller från 2010-01-01, avgiftsjusterad från 2015-01-01 1 Kontakt med Laxå Vatten AB Hemsida: www.laxavatten.se e-post: info@laxavatten.se

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik T Titel VA TAXA 2013

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik T Titel VA TAXA 2013 Ersätter Utbytt den Sign 1 TAXA för Melleruds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige den 21 november 2012, 115. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Läs mer

Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar inom Sandvikens kommun Gäller från 2015-01-01 och tills vidare

Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar inom Sandvikens kommun Gäller från 2015-01-01 och tills vidare Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar inom Sandvikens kommun Gäller från 2015-01-01 och tills vidare Avgifterna i 5.1, 6.1, 14.1 och 21 är uppdaterade följande datum: 2010-01-01 2011-01-01

Läs mer

TAXA FÖR KARLSKOGA MILJÖ AB:S ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING. Gäller från och med 2015-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-16

TAXA FÖR KARLSKOGA MILJÖ AB:S ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING. Gäller från och med 2015-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-16 TAXA FÖR KARLSKOGA MILJÖ AB:S ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Gäller från och med 2015-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-16 TAXA för Karlskoga Miljö AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning

Läs mer

VA-TAXA för Ovanåkers kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.

VA-TAXA för Ovanåkers kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. VA-TAXA för Ovanåkers kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-28 38 Ovanåker kommun är huvudman för den allmänna VA-anläggningen. Förvaltningen av VA-anläggningen

Läs mer

VA-taxa för Gnesta kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar

VA-taxa för Gnesta kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans VA-taxa för Gnesta kommuns allmänna vatten- och Taxa Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad Giltig till Teknikchef KoT.2014.212 2014-12-15

Läs mer

TAXA för Ystads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.

TAXA för Ystads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. 1 (11) TAXA för Ystads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. I Anläggningsavgifter Antagen av kommunfullmäktige den 21 januari 2010, kf 13, att gälla fr.o.m. den 1 mars 2010. Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Taxa för Katrineholms kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning - VA-taxa

Taxa för Katrineholms kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning - VA-taxa Styrdokument Taxa för Katrineholms kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning - VA-taxa Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.09) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 245 Giltighetstid

Läs mer

TAXA 2015. För Mullsjö kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning

TAXA 2015. För Mullsjö kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning 1(14) TAXA 2015 För Mullsjö kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning Antagen av Mullsjö kommunfullmäktige( 56Dnr 2010/1017, 2010-05-25) att gälla fr.o.m. 2010-07-01 Avgifter i Taxan är justerade i

Läs mer

VA-taxa 2014. Antagen av kommunfullmäktige 18 november 2013 att gälla från och med 1 januari 2014.

VA-taxa 2014. Antagen av kommunfullmäktige 18 november 2013 att gälla från och med 1 januari 2014. VA-taxa 2014 Antagen av kommunfullmäktige 18 november 2013 att gälla från och med 1 januari 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Taxa...2 Anläggningsavgifter ( 5-13).4 Brukningsavgifter ( 14-21)..9 Taxans införande.

Läs mer

Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Kävlinge kommun.

Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Kävlinge kommun. TAXA för Kävlinge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-04 10 att gälla from 2013-03-01 Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Kävlinge

Läs mer

TAXA 2017 för Skurups kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

TAXA 2017 för Skurups kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning TAXA 2017 för Skurups kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17, KF 355. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Skurups kommun. Avgifter

Läs mer

för Bergs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

för Bergs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning TAXA för Bergs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av Kommunfullmäktige 2013-11-19 Kf 109 Förvaltningen av va-anläggningen handhas under Kommunstyrelsen av Va-verket. 1 För att täcka

Läs mer

VA-TAXA FÖR VIMMERBY KOMMUN

VA-TAXA FÖR VIMMERBY KOMMUN VA-TAXA FÖR VIMMERBY KOMMUN Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Innehållsförteckning Allmän information ( 1-4) 2 Anläggningsavgifter 5 Anläggningsavgift för bostadsfastighet 4 6 Anläggningsavgift för annan fastighet

Läs mer

VA-taxa för SEVAB Strängnäs Energis allmänna vatten- och avloppsanläggning

VA-taxa för SEVAB Strängnäs Energis allmänna vatten- och avloppsanläggning 1 (11) VA-taxa för SEVAB Strängnäs Energis allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-20, 206 Förvaltningen av VA-anläggningen handhas av SEVAB Strängnäs Energi AB nedan

Läs mer

Taxa för Vännäs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Taxa för Vännäs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Taxa för Vännäs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Gäller fr.o.m. 2015 01-01 Taxa för Vännäs kommun allmänna vatten- och avloppsanläggningar antagen av kommunfullmäktige 2014-12-08 129 INNEHÅLL

Läs mer