Ingen återvändo TioHundra är inne på rätt spår men behöver styrning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ingen återvändo TioHundra är inne på rätt spår men behöver styrning"

Transkript

1 Hans Andersson (FP), ordförande i Tiohundra nämnden varanna år och Karin Thalén, förvalningschef TioHundra bakom solarna som symboliserar a ingen ska falla mellan solar inom TioHundra. Ingen åervändo TioHundra är inne på rä spår men behöver syrning De är inom omsorgen och dess samarbee med hemsjukvården och inom psykiari som projeke TioHundra i Norrälje hiills gjor sörs avryck. Där märks ydlig nya arbessä och även ekonomiska förbäringar. Någo som enlig hösens uvärdering kunde vari bäre är bland anna huvudmännens engagemang och TioHundranämndens funkion som besällare. Tex och Foo: Kersin Karell i samma bå. Projeke TioHundra i Norr älje, där Norrälje sjukhus, landsinges primärvård och kommunens omsorg samlas i en ny gemensam organisaion, är inne på si fjärde av fem år. Under våren 2010 kommer poliikerna beslua om dess framid. En uvärdering gjord av Öhrlings Pricewaerhouse Coopers har kommi under hösen och konsaerar a mycke har hän sedan saren. TioHundra har fungera som en kaalysaor ill verksamhesuveckling och bidragi ill en uveckling av den lokala vården och omsorgen, då främs inom äldreomsorg och psykiari. Förfaarna konsaerar a de finns goda skäl för en forsäning av projeke. Men de kommer a krävas förbäringar för a TioHundra ska fungera opimal. De som framförall saknas är en övergripande syrning. Karin Thalén, förvalningschef TioHundra, konsaerar a rapporen i mång och mycke är en bekräfelse på vad hon anser a organisaionen har uräa och hur den fungerar. De som genomsyrar rapporen är huvudmännens bris på syrning och landsinges bris på engagemang i projeke. Huvudmännen har mes inressera sig för sina idigare respekive ansvarsområden och framförall när de blivi ekonomisk kärvare. Då är de är lä a gå illbaka i hur man änke innan TioHundra, vilke är försåelig, säger Karin Thalén. Hon kom in som förvalningschef i sepember 2006 då de visa sig nödvändig a skilja på rollen som vd för bolage och rollen som ansvarig för nämndens förvalning. Då var TioHundra AB:s vd Lars Skoglund både förvalningschef och vd för vårdbolage. Tanken från början var a förvalningen och bolage skulle jobba som en helhe. Men de var en omöjlig uppgif för mig a driva e sor bolag och samidig 36

2 vara förvalningschef, ine mins med den konkurrenssiuaion som är och kommer all mer inom vården. Enkel uryck kändes de fel a eckna aval med mig själv, säger Lars Relaionen mellan nämnd och förvalning uvecklades ill en besällar- och uförarfunkion. I de änka nära samarbee skulle TioHundranämnden bland anna a hjälp av landsinges besällarfunkion i si arbee men så blev de ine. I uvärde ringen konsaerars a nämnden ine har få någon egenlig inrodukion och ubildning i besällarrollen och a samverkan med landsinges besällarfunkion, för a säkra kompeensen, ueblivi. en svår uppgif Förvalningen har sakna resurserna. De blev en lien avknoppad besällarorganisaion lång från Hälso- och sjukvårdsnämnden och Sockholms läns landsing, säger Karin Thalén. A ha besällarfunkionen blev en svår uppgif för nämnden och förvalningen. De har gjor de bäsa av sin siuaion men de har blivi övermäkig, säger Lars Enlig rapporen finns de önskemål om a få åerlämna besällaransvare ill lands inge när de gäller sjukhusvård uanför Norrälje. Både Karin Thalén och Lars Skoglund anser a de är svår för kommuner a a ansvar för aku- och specialissjukvård. De är svår när uvecklingen går mo a specialisvården regionaliseras och naionaliseras, säger Karin Thalén som innan hon kom ill Norrälje arbea 29 år inom landsinge bland anna som verksamheschef och sjukhuschef. Jag håller med Karin i de och kan uppleva lie av en avknoppningsendens från delar av landsinge genemo TioHundra, a vi glöms bor lie, säger Lars Skoglund som idigare vari både sjukhus- och kommundirekör. Landsinge inför nu en ny syrmodell för övriga sjukhus och Norrälje sjukhus har ännu ine kommi med i den. De känns mycke olycklig, säger Lars En annan aspek i relaionen land sing och TioHundra är den ekonomiska. Budgeen för TioHundra är 1,9 miljarder kronor varav kommunen sår för knapp 0,8 miljarder kronor för handikapp- och äldreomsorgen och landsinge sår för dryg 1 miljard kronor för primärvård, geriarik, psykiari och akusjukvård. Frågan är om vi fick illräcklig med pengar från landsinge från början. De är svår för dem a räkna u vad kommuninvånarna konsumerar i form av specialisvård, säger Hans Andersson, FP, ordförande för TioHundranämnden. Vi har uryck a vi behöver yerligare ekonomiska bidrag från landsinge, säger Karin Thalén. De var Sockholms läns landsings budgeundersko på fyra miljarder år 2003 som var sarskoe på de arbee som umynnade i TioHundra. Akusjukhusen i Norrälje och Söderälje var nedläggningshoade och skulle bli närsjukhus. De sarade en häsk deba inom kommunen och de var e sor engagemang, från alla, a rädda sjukhuse, säger Hans Andersson. Redan innan sparbeinge fanns de diskussioner i Norrälje om a de behövdes förändringar, ill exempel inom hemsjukvården och hemjänsen, där vå olika bilar åke u ill samma individer. År 2004 gick Sockholms läns landsing och Norr älje kommun in i de så kallade Norräljeprojeke med nio delprojek vilke umynnade i TioHundra. ny ersäningsmodell Redan någon månad efer de a Tio- Hundraprojeke sarade, uppdagades e oprognosisera undersko för äldreomsorgen på cirka 24 miljoner kronor. Vi införde en ny presaionsersäningsmodell för äldreomsorgen. Omsorgen gick från anslagsfinansiering ill presaionsersäning med inrikning mo valfrihessysem och äldreboendeplanering infördes, säger Karin Thalén. Våra chefer i omsorgen har, med dea som grund, genomför e mycke sor omsällningsarbee. De mes glädjande är a våra kundenkäer visa på ännu bäre resula efer dessa omsällningar. Jag ror a de beror på a våra medarbeare mer akiv vari med om a planera och genomföra de dagliga arbee, säger Lars Mycke av framgången beror enlig honom på a alla var posiiva i sarläge och og ansvar för de som skulle göras. Vi hade i början en sor ledningsgrupp om femon personer inom TioHundra AB. Alla mycke dukiga chefer. De diskuerade ine i ermer av omsorg och sjukvård och de fanns inga gränser mellan verksamheerna. De alla og fasa på var kundperspekive och olika målgrupper. Individperspekive åerkommer i de verksamhesplaner som anagis av nämnden. De är; Barn & Unga, Mi i Live sam Äldre. Ambiionen från allas sida har vari, och är, a TioHundra ska förenkla medborgarnas konak med hälsa, sjukvård och omsorg. De ska vara en väg in och paienen och brukaren ska få illgång ill koordinerade insaser. Ingen ska hamna mellan solar, säger Hans Andersson. Hans Andersson är själv pappa ill en flerhandikappad son och uppfaar a de har blivi mer av en helhessyn. rygg i vardagen Vård och omsorg är en del av vardagen för personer med många behov och brukarna ska känna rygghe i sin vardag. A ha vå huvudmän med olika pengapåsar och ansvar kan vara bekymmersam. Vi har i många fall raionalisera bor någon annan och på så sä gjor resan lie enklare för brukare och paiener, säger Karin Thalén men konsaerar samidig a de är re kulurer som måse samarbee inom TioHundra och a förändringarna ar id. Men de är samidig bra a de går långsam. De får ine gå för for, för de får ine bli fel och ryggheen får ine rubbas, säger Hans Andersson. Idag råder ekonomisk balans mellan kommunens bidrag och kosnaderna för de idigare kommunala verksamheerna. Förändringarna inom omsorgen hör ill de som as upp som goda exempel i rapporen. Effekiviseringen av boendeplaser och sasning på geriariken priorierades 37

3 Lars Skoglund, vd TioHundra. idig. Äldreomsorgen har minska anale särskilda boendeplaser med 50 sycken och därmed spara 20 miljoner kronor. Med färre särskilda boendeplaser har omsorgen ändå minska anale personer i kö för särskil boende från 50 ill cirka 26 och har kunna erbjuda plas inom re månader för den sökande. Vi har även öka vår kvalie inom äldreomsorgen. De visar de kvaliesindex som medicinsk ansvarig sjuksköerska ansvarar för. Kvalieen har öka från 77 ill 85 procen uifrån 20 paramerar, säger Karin Thalén och illägger a sjuksköerskeorganisaionen blivi mycke ighare inom TioHundra med synergier som följd. För MAS-funkionen och bisåndsbedömningen har kompeensförsärkning och uveckling priorieras. förbära samarbee I rapporen konsaeras a inom äldreomsorgen har samarbee över huvudmannagränserna förbäras. De ypiska konflikpunkerna med medicinsk färdigbehandlade, läkarmedverkan i särskilda boenden sam informaionsöverföring mellan huvudmän, har ill sor del överbryggas. Bland anna genom a e vårdplaneringseam har inräas. Deras arbee har haf som effek a anale onödiga besök och inagningar på sjukhuses akumoagning minska. När de gäller anale besök har de vari en ydlig inrikning inom verksamheen Rehab och äldresjukvård. Där har ambiionen vari a om möjlig undvika a flera olika delar av organisaionen, var för sig, besöke samma paien. På äldresidan finns de numera hemvårdseam som är e samarbee mellan hemsjukvården och hemjänsen, säger Karin Thalén. mer kundorienerade I den senase jämförelsen mellan länes alla kommuner fick Norrälje kommuns hemjäns de bäsa resulae. Efer de vi gå igenom, med förändringar, är de mycke glädjande. Vår personal har blivi mer kundorienerad, vill lyckas och upplever själva i verksamheerna a de äldre få de bäre, säger Lars Även inom psykiari är förändringarna sora. Socialpsykiarin och landsinges lokala psykiari har lags samman ill e verksamhesområde; Psykiariverksamheerna Norrälje. En ny mellanvårdsform, Psykiarisk Koridsvård, (PKV) med åa plaser och e mobil psykiarieam har bildas. De här har inneburi a TioHundra nyjar färre sluna plaser på Danderyds sjukhus. Sluenvården där har minska med 40 procen mellan 2005 och 2007, säger Karin Thalén. Om förändringarna inom den idigare kommunala omsorgen vari sora har de ine vari lika drasiska på Norrälje sjukhus. Sjukhuse och primärvården har även vari en del i den sora sasningen på äldre, med geriariken och mo mer vård i hemme med hemsjukvården. E anna vikig uvecklingsområde har vari a illskapa e gemensam journalsysem för sjukhuse och vårdcenralerna. Vår chefläkare och vår IT-chef har vari drivande i de arbee och idag finns e gemensam journalsysem. Nu fokuserar vi på a öka samarbee mellan sjukhus, primärvård och psykiari, säger Lars Karin Thalén påpekar a TioHundras primärvård nu skall nu gå in i en vårdvalsmodell som i övriga delar av läne och hon vill se en ökad illgänglighe på vårdcenralerna. Vidare ser hon de som angeläge a se över läkemedelskosnaderna som är höga. prioriera område E anna prioriera område är a förbära ohälsoale inom kommunen där Norr älje har de högsa ohälsoale i läne. Fokus ligger nu på barn och unga med övervik där Norrälje har en högre andel övervikiga än övriga läne sam sjukskrivna kvinnor i medelåldern där de också oppar saisiken. TioHundra har inneburi en ökad samverkan och nya arenor har uppså där personer räffas och uveckling sker. I den akuella uvärderingen har flera inervjuer gjors och ros a de finns både posiiva och negaiva omdömen om TioHundra är de ingen av de inervjuade som vill åergå ill iden före TioHundra. Öka samarbee med de personer som vi hjälper med sjukvård och omsorg och bäre sammanlänkning av alla de insaser som sker, känn naurlig för oss som arbear med TioHundraprojeke, säger Karin Thalén och Lars Skoglund avsluningsvis. iohundra Norrälje kommun invånare invånare på sommaren öar 1/3 av Sockholms läns ya Socioekonomi: invånarna har låg inkoms och ubildning, hög ohälsa 20 procen av befolkningen är 65 år och äldre TioHundra nämnden Befolkningsansvar för Norräljebornas sjukvård och omsorg. Nämnden har sex ledamöer från landsinge och sex från kommunen, med lika många ersäare. Sockholms läns landsing och Norrälje kommun har illsammans finansiera nämndens verksamhe med 1,9 miljarder kronor. Nämndens förvalning har 50 medarbeare och ugörs av besällarfunkion, sam en myndighesfunkion. TioHundra förvalningen Har en södjande funkion ill nämndens arbee genom budge, aval och överenskommelser, uredningar, uppföljningar och behovsunderlag. I förvalningen finns också myndighesansvare i form av beslu om bisåndsinsaser enlig SOL och LSS. TioHundra AB Är e gemensam äg akiebolag som bedriver verksamhe i egen regi. Här finns från kommunen: äldreomsorg, socialpsykiari, särskild omsorg, LSS, rådgivningsbyrån, ungdomsmoagning, delar av skolhälsovården, folkhälsofunkion. Från landsinge: primärvård, geriarik, psykiari, sjukhusvård och övrig specialisvård, mödra- och barnhälsovård, habiliering, BUP, beroendevård. TioHundranämnden är besällarnämnd och ugör syrelse för förvalningen. TioHundra AB har en egen syrelse

4 Ann-Carine Englund. Lär av varandra medvee arbee för samman verksamheer Psykiarin hör ill vinnarna inom TioHundra. Anale sluna vårdplaser på Danderyds sjukhus har minska med 40 procen. Genom medvee arbee har gränserna mellan de som idigare var kommunal respekive landsingspsykiari suddas u vilke inneburi vinser för såväl personal som brukare. Tex: Kersin Karell Foo: Susanne Masson psykiari. De som idigare var Norrälje kommunpsykiari och lands inges psykiariska verksamheer har slagis samman i e ny verksamhesområde inom TioHundra: Psykiariverksamheerna Norrälje. Verksamheen sår för en av de mes märkbara förändringarna inom TioHundra; psykiarins sluna vårddygn på den psykiariska avdelningen på Danderyds sjukhus har minska med 40 procen. De visar a vi har lyckas med en del av vår arbee och de är vi naurligvis mycke sola över, säger Ann-Carine Englund, verksamheschef för Psykiariverksamheerna Norrälje. År 2005 var anale vårddygn på sluenvården 5702 sycken och vå år senare I år ror vi a vi kommer a landa på 2900 ill 3000 dygn. Yerligare en effek av vår arbee är a vi har minska akubesöken på den gemensamma länspsykiariakuen på S: Görans sjukhus, från 120 besök och 31 vårddygn 2006 ill 110 besök och 19 vårddygn ifjol. Vi lär vara den enda enheen inom Sockholms läns landsing som minskar besöken vid länsakuen. arbee bakom Framgång Bakom framgången finns e medvee arbee för a hia nya arbes- och samarbesformer. En förklaring bakom de minskade anale sluenvårdsdygn är a de inom psykiariverksamheen finns e mobil eam som har elefonillgänglighe dygne run och a Milonprojeke med psykiarisk koridsverksamhe, PKV, permanenas och uökades ill åa plaser. Från början var inrikningen a vi skulle kora vårdiderna på Danderyds sjukhus genom a föra över paienerna från sluenvården ill vår koridsvård så for som möjlig. Men de var ine allid så lä a få samsyn kring vårdplanering. Vi har nu vidareuveckla dea och i dag rondar vi på sluenvården en gång per vecka för gemensamma diskussioner kring vårdplanering, säger Ann-Carine Englund. Behove av sluenvård minimeras nu genom a personalen i e idigare skede uppmärksammar individernas behov och erbjuder dem plas på PKV. svajig siuaion Om siuaionen är svajig, närsående är i behov av avlasning eller om medicininsällning kräver mer illsyn så kan vi skriva in personen på PKV. Där har vi direk en vårdplanering för a se om någo måse 39

5 De är normala funderingar och ankar som hör ill a bli vuxen. Men de finns bris på vuxna som losar rä och många känner sig vilsen. ändras, kanske måse vi särka upp söde i särskil boende. Kan vi snabb anpassa söde i våra boenden efer paienernas behov vid illfällig svik, så minskar också behove av inläggning inom sluenvården och PKV. Söde inom socialpsykiarin, på de fyra boendena i kommunen, har särks vilke gjor personalen ryggare och behove av a åka in med kliener aku ill sluenvården har minska. En läkare och en sjuksköerska med psykiarikompeens går ronder på boendena och sköerskan kan komma inom en immes varsel. De finns läkare på äldreboendena som rondar men de har ine funnis någon inom socialpsykiarin. Vår målgrupp har lika svår som äldre a a sig ill vårdcenralen, säger Ann-Carin Englund. sudda u gränser I samband med de ren prakiska förändringarna inom Psykiariverksamheerna har e medvee arbee bedrivis för a sudda u gränserna mellan de idigare kommunal- och landsingsägda verksamheerna. Vid samgående fanns farhågor om a landsinge skulle a över all och de fanns endenser a den kommunala verksamheen kom in med känslan av a vara mindre värd. Ann-Carin Englund har vari enheschef sedan saren av TioHundra och kommer från landsinge. Där var hon enheschef för en specialispsykiarisk öppenvårdsmoagning som hörde ill Norrälje sjukhus. DOKUMENTATIONSSTÖD karlägga-ureda-planera-genomföra-följa upp-uvärdera SecuraNova söder journalföring, dokumenaion, behandlingsplanering, uppföljning, uvärdering och kvaliesledning för vårdgivare och socialjäns. Våra kvalificerade IT-sysem är enkla a använda, frigör id för behandlingsarbee och söder evidensbaserade arbesmeoder. Sysemen används av socialjänsen, sam offenliga och privaa vårdgivare (HVB och öppenvård). SecuraNova är anpassa för alla målgrupper (barn och unga, familj, vuxna, ps. funkionshinder, ensamkommande flykingbarn, äldre, familjehemskons.) Vi ubildar våra kunder (135 s) i syseme, i journalföring och behandlingsplanering, i uppföljning med hjälp av skaningsinsrumen och i BBIC. Konak: Tel: , Mobil: , Läs mer på IT-baserade verksamhessöd sedan 1996 Hon har mycke medvee jobba för a änke och känslan av vi och dom ine ska finnas. När den idigare kommunala rådgivningsbyrån, inrikad för behandling av alkohol- och narkoika, slogs samman med landsinges beroendemoagning fick processen växa fram. all har samma värde De var vikig a ingen kände a en verksamhe og över en annan. All har samma värde. Namne var vikig och de blev ill slu BeroendeRådgivning. För a de olika verksamheerna ska lära känna varandra har möesplaser skapas. Under de försa åre hade all personal i verksamheen, cirka 190 personer, möesforum en dag i månaden då verksamheerna fick presenera sig. De informerade om vad de hade för kompeens, vad de gör och vad de absolu ine gör. Alla ycke de var jäebra och såg a man kunde a hjälp av varandra. Grupper räffas koninuerlig på olika nivåer inom Psykiariverksamheerna. I ledningsgruppen räffas enhescheferna för a jobba med de egna gränserna. E prioriera område har vari a gå igenom de olika gråzonerna så a klienerna ine ska falla mellan solar. Vi ar bland anna upp avidenifierade fallbeskrivningar sam avvikelser och diskuerar dem. Om vi öka anale sluenvårdsdygn en månad så diskuerar vi orsaken ill de och ofas blir de e posiiv resula redan månaden därpå, säger Ann- Carine Englund, som en gång i månaden skickar u en månadsrappor där akuella saker as upp som ill exempel produkion, ekonomisk siuaion och sjukfrånvaro. Alla verksamheer har skapa egna verksamhesråd där chefen, medicinsk ledningsansvarig och personalrepresenan ingår. De uvecklar bland anna handlingsplaner och försöker hia samverkansformer. Vi har även sasa mycke på ubildning. De kiar ihop verksamheerna, både under själva ubildningen, då man lär känna personer från andra enheer, och a vi sedan har samma grund och synsä. Psykiariverksamheerna har sasa på en fördjupad ubildningsinsas inom kogniiv beeendeerapi och kommer a ha yerligare ubildningar framöver. Verksamheen har även genomför en ubildning inom Juris, psykiarins juridik, där riklinjer, arbesmiljöfrågor, journalföring, kvalies- verksamheerna Psykiariverksamheerna Norrälje: Socialpsykiari med boende med särskild service sam daglig verksamhe och boendesöd. Beroenderådgivning. Barn- och ungdomspsykiarisk moagning sam barn- och föräldraverksamhe för förskolebarn. Psykiarisk koridsverksamhe, PKV (mellanvård). Två vuxenpsykiariska öppenvårdsmoagningar sam mobil eam. Moagning för unga vuxna (16-24 år). 40

6 sysem, egna ruiner och riklinjer har vari under lupp och inneburi en samsyn och e gemensam sysem. uppäcker nya saker Även fas vi gjor så mycke kan vi forfarande uppäcka nya saker hos varandra. Senas var de socialpsykiarins boendesödjare som beräade om sin verksamhe för övriga enheer. Boendesödjarna beräade bland anna om hur de arbear med barnfamiljer i hemme vilke resulerade i funderingar kring hur BUPs barnfamiljer skulle kunna få a del av deras kompeens. Barn och ungdomar är en grupp som Psykiariverksamheerna val a sasa på. En ny moagning för unga vuxna, år, har sara i förebyggande syfe. De är e samarbee mellan BUP, vuxenpsykiarin och BeroendeRådgivningen. Vi har en orolig hög ohälsa bland unga och har få signaler om dea från flera håll och på olika sä. Alla som ringer ill Unga vuxna moagningen får en id och re samal för en bedömning. Av dem som kommer di förs cirka 52 procen över ill vuxenpsykiarin. Resen har problem och bekymmer av läare karakär. De är normala funderingar och ankar som hör ill a bli vuxen. Men de finns bris på vuxna som losar rä och många känner sig vilsna. De här är verkligen e förebyggande arbee, säger Ann-Carine Englund. Hela vårdbolage TioHundra AB arbear i år under ema bemöande. Psykia riverksamheerna har dessuom delakighe som ema. De som hör av sig ill oss ska bli väl bemöa. Vi ska ine säga nej uan försöka a hand om samale på bäsa sä, kanske säga: Ok, de är ine vi som har hand om de men.... Vi ska ine göra sådan som egenligen ine är vår arbesuppgif uan mer änka a vi kan fånga alla bollar men ine springa efer dem. mer samverkan De här försa åren har Psykiariverksamheerna fokusera på samarbee och samverkan i den egna organisaionen. Härnäs vänar arbee med a vända sig mo övriga akörer, hia gränssnien och samverka mer. Ann-Carine Englund hoppas på en forsäning av TioHundra AB. Fem år för e sån här arbee är kor id, ändå ycker jag a psykiarin har kommi lång. Ann-Carin som är oroad över vad som kommer a hända med de vårdkedjor de bygg upp ifall delar av verksamheen privaiseras. De skulle bli svår a plocka u en del ur vår verksamhe då vi har se sora samordningsvinser av a vara e verksamhesområde. De blir en annan solidarie och samsyn och gränserna suddas läare u för paienernas bäsa. Frågor: 1. Vad är den sora skillnaden, som du ser de, med a jobba inom TioHundra mo hur de var innan? 2. Är de någo som umärker sig som exra bra eller som ine fungera uifrån din verksamhe? 3. Vad har du för förhoppningar vid en evenuell forsäning av TioHundra? Inga-Lill Andersson, verksamheschef närsjukvården, var verksamheschef även innan TioHundra. 1. Nu har vi e gemensam synsä, äger hela vårdkedjan som förenklar processerna - ingen faller mellan solarna. 2. Samverkan mellan hemsjukvården och hemjäns är e ypperlig exempel då de fungerar som allra bäs för paienen/kunden. 3. Min förhoppnig är a vi får forsäa i samma anda där vi säer paienen i fokus. Tom Grape, disriksläkare och medicinsk ledningsansvarig läkare för all primärvård i vårdbolage. Före TioHundra verksamheschef för de vå vårdcenralerna i äoren. 1. Vem man än vänder sig ill inom vårdbolage ve man a vi omfaas av samma vision, mål och känsla av a illhöra en och samma organisaion med kundens bäsa för ögonen där e av målen är a kunden ine ska falla mellan solarna. 2. Exra bra är de a få arbea i en verksamhe där kunden aldrig ska behöva bry sig om vem som jus nu är ansvarig för den vård och behandling som de delar i. De finns nu bara e huvudmannaskap och en organisaion som ar e helhes ansvar. De som ännu ine funge rar är a vi ine få ordning på avals processen sam a ägarna ine har klara av a koordinera si ägar ansvar och sina processer ex i budgearbee. 3. A vi med lärdom av de uvärderingar som görs ska få chansen a i försa hand se över besällarfunkionen och avalsprocesserna så a de södjer de forsaa arbee inom Tio- Hundra och samidig få möjlighe a förädla de goda arbee som lags ned i de direka vård- och omsorgsarbee. 42

Strategiska möjligheter för skogssektorn i Ryssland med fokus på ekonomisk optimering, energi och uthållighet

Strategiska möjligheter för skogssektorn i Ryssland med fokus på ekonomisk optimering, energi och uthållighet 1 File = SweTrans_RuMarch09Lohmander_090316 ETT ORD KORRIGERAT 090316_2035 (7 sidor inklusive figur) Sraegiska möjligheer för skogssekorn i Ryssland med fokus på ekonomisk opimering, energi och uhållighe

Läs mer

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom Välkommen ill och Illusraion: www.isockphoo.com # 6 OKTOBER 2009 årg 3 SkandinaviSk SjukvårdSinformaion agera mo juno blom hedersvåld försvara ungdomarnas räigheer Själavårdarna inom Kriminalvården samalar

Läs mer

Inbjudan och program till seminariedag i samband med Handikappförbundens kongress

Inbjudan och program till seminariedag i samband med Handikappförbundens kongress KONGRESS Inbjudan och program ill seminariedag i samband med Handikappförbundens kongress Qualiy Winn Hoell i Haninge den 20 maj kl 9.00-15.00 9.00-10.00 Kaffe och regisrering 10.00-11.00 Öppnande av kongressen

Läs mer

Minnesanteckningar från kompetensrådsträff den 14 oktober 2014

Minnesanteckningar från kompetensrådsträff den 14 oktober 2014 Minnesaneckningar från kompeensrådsräff den 14 okober 2014 Närvarande: Se delagarföreckning. NKR 2010 2014 En backspegel och avsamp mo framiden Carin Bergsröm iade bakå på de som hän i NKR sedan saren

Läs mer

Upphandlingar inom Sundsvalls kommun

Upphandlingar inom Sundsvalls kommun Upphandlingar inom Sundsvalls kommun 1 Innehåll Upphandlingar inom Sundsvalls kommun 3 Kommunala upphandlingar - vad är de? 4 Kommunkoncernens upphandlingspolicy 5 Vad är e ramaval? 6 Vad gäller när du

Läs mer

2 Laboration 2. Positionsmätning

2 Laboration 2. Positionsmätning 2 Laboraion 2. Posiionsmäning 2.1 Laboraionens syfe A sudera olika yper av lägesgivare A sudera givarnas saiska och dynamiska egenskaper 2.2 Förberedelser Läs laboraionshandledningen och mosvarande avsni

Läs mer

Arbetstagarbegreppet. Arbetstagarbegreppet. Arbetstagarbegreppet 12/3/2014. Bedömningskriterier. Grund rekvisiten

Arbetstagarbegreppet. Arbetstagarbegreppet. Arbetstagarbegreppet 12/3/2014. Bedömningskriterier. Grund rekvisiten Föreläsning 2 Ingående Innehåll Upphörande LAS Kollekivaval Ansällningsaval Arbesgivare Arbesagare Arbesagarbegreppe Arbesagarbegreppe Grund rekvisien 1. Aval (frivillighe) 2. Fysisk person 3. Ena paren

Läs mer

Håkan Pramsten, Länsförsäkringar 2003-09-14

Håkan Pramsten, Länsförsäkringar 2003-09-14 1 Drifsredovisning inom skadeförsäkring - föreläsningsaneckningar ill kursavsnie Drifsredovisning i kursen Försäkringsredovi s- ning, hösen 2004 (Preliminär version) Håkan Pramsen, Länsförsäkringar 2003-09-14

Läs mer

Texten " alt antagna leverantörer" i Adminstrativa föreskrifter, kap 1 punkt 9 utgår.

Texten  alt antagna leverantörer i Adminstrativa föreskrifter, kap 1 punkt 9 utgår. I Anal: 4 Bilaga Avalsmall Ubilning (si. 6) Föryligane önskas om vilken sors ubilning som avses i skrivningen Ubilning skall illhanahållas kosnasfri 0 :40:04 Se a sycke. "Vi leverans ubilar leveranören

Läs mer

Jämställdhet och ekonomisk tillväxt En studie av kvinnlig sysselsättning och tillväxt i EU-15

Jämställdhet och ekonomisk tillväxt En studie av kvinnlig sysselsättning och tillväxt i EU-15 Examensarbee kandidanivå NEKK01 15 hp Sepember 2008 Naionalekonomiska insiuionen Jämsälldhe och ekonomisk illväx En sudie av kvinnlig sysselsäning och illväx i EU-15 Förfaare: Sofia Bill Handledare: Ponus

Läs mer

Förslag till minskande av kommunernas uppgifter och förpliktelser, effektivisering av verksamheten och justering av avgiftsgrunderna

Förslag till minskande av kommunernas uppgifter och förpliktelser, effektivisering av verksamheten och justering av avgiftsgrunderna Bilaga 2 Förslag ill minskande av kommuner uppgifer och förplikelser, effekivisering av verksamheen och jusering av avgifsgrunderna Ågärder som minskar kommuner uppgifer Inverkan 2017, milj. euro ugifer

Läs mer

Glada barnröster kan bli för höga

Glada barnröster kan bli för höga Glada barnröser kan bli för höga På Silverbäckens förskola är ambiionerna höga. Här vill man mycke, och kanske är de jus därför de blir sressig ibland. De säger Therese Wesin, barnsköare och skyddsombud.

Läs mer

ByggeboNytt. Kenth. i hyresgästernas tjänst. Getingplåga Arbetsförmedlingen på plats i Alvarsberg. Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn

ByggeboNytt. Kenth. i hyresgästernas tjänst. Getingplåga Arbetsförmedlingen på plats i Alvarsberg. Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn ByggeboNy Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn Geingplåga Arbesförmedlingen på plas i Alvarsberg Kenh i hyresgäsernas jäns Sark posiiv rend Den posiiva renden håller i sig. Under sommaren har

Läs mer

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller!

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller! Whiepaper 24.9.2010 1 / 5 Jobba mindre, men smarare, och uppnå bäre säljprognoser med hjälp av maemaiska prognosmodeller! Förfaare: Johanna Småros Direkör, Skandinavien, D.Sc. (Tech.) johanna.smaros@relexsoluions.com

Läs mer

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö Tväeri, kök, recepion, konor, hoellrum Här finns många olika arbesuppgifer och risker. Och på jus de här hoelle finns e sälle där de allid är minus fem grader en isbar. Ha kul på jobbe är också arbesmiljö

Läs mer

KOLPULVER PÅ GAMLA FINGERAVTRYCK FUNGERAR DET?

KOLPULVER PÅ GAMLA FINGERAVTRYCK FUNGERAR DET? KOLPULVER PÅ GAMLA FINGERAVTRYCK FUNGERAR DET? En undersökning av hur väl kolpulver framkallar åldrade fingeravryck avsaa på en ickeporös ya. E specialarbee uför under kriminaleknisk grundubildning vid

Läs mer

Truckar och trafik farligt för förare

Truckar och trafik farligt för förare De händer en del i rafiken. För några år sedan körde en av Peer Swärdhs arbeskamraer av vägen. Pressade ider, ruckar och unga fordon. På åkerie finns många risker. Arbesgivaren är ansvarig för arbesmiljön,

Läs mer

n Ekonomiska kommentarer

n Ekonomiska kommentarer n Ekonomiska kommenarer Riksbanken gör löpande prognoser för löneuvecklingen i den svenska ekonomin. Den lönesaisik som används som bas för Riksbankens olika löneprognoser är den månaliga konjunkurlönesaisiken.

Läs mer

Finavia och miljön år 2007

Finavia och miljön år 2007 M I L J Ö Ö V E R S I K T 2007 Finavia och miljön år 2007 Anhängiga miljöillsånd runom i lande År 2007 gav Väsra Finlands miljöillsåndsverk e beslu om a bevilja Tammerfors-Birkala flygplas e miljöillsånd

Läs mer

UNIVERSEN. #8 december -08 årg 39 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. hållas hemligt

UNIVERSEN. #8 december -08 årg 39 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. hållas hemligt UNIVERSEN #8 december -08 årg 39 En idning för Uppsala universies medarbeare Nya professorer Sid Prisade pedagoger Sid 8 Kosvearnas julbord Sid16 5 Foo: STAFFAN CLAESSON Fler nyheer hiar du på www.universen.uu.se/.

Läs mer

Vi har hittat socialpolitiken!

Vi har hittat socialpolitiken! n LG Karlsson: Fas 3 är rena 1800-ale n RFHL Uppsala: Poliikerna blåse oss 3/2010 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. Vad vill de, egenligen? Oberoende

Läs mer

Jobbflöden i svensk industri 1972-1996

Jobbflöden i svensk industri 1972-1996 Jobbflöden i svensk induri 1972-1996 av Fredrik Andersson 1999-10-12 Bilaga ill Projeke arbeslöshesförsäkring vid Näringsdeparemene Sammanfaning Denna udie dokumenerar heerogenieen i induriella arbesällens

Läs mer

Timmar, kapital och teknologi vad betyder mest? Bilaga till Långtidsutredningen SOU 2008:14

Timmar, kapital och teknologi vad betyder mest? Bilaga till Långtidsutredningen SOU 2008:14 Timmar, kapial och eknologi vad beyder mes? Bilaga ill Långidsuredningen SOU 2008:14 Förord Långidsuredningen 2008 uarbeas inom Finansdeparemene under ledning av Srukurenheen. I samband med uredningen

Läs mer

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering Fakuleen för hälso- och livsveenskap Eamensarbee Väjö kommun En jämförande sudie om svårigheer vid miljömålsformulering Sara Berglund Huvudområde: Miljöveenskap Nivå: Grundnivå Nr: 2013:M9 Eamensarbees

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén FÖRDJUPNNGS-PM Nr 4. 2010 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen Av Marcus Widén 1 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen dea fördjupnings-pm redovisas a en ofa använd approximaiv meod för beräkning av

Läs mer

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen Tunga lyf och lie skäll för den som fixar felen De fixar soppe i avloppe, de rasiga gångjärne, den läckande vämaskinen. De blir uskällda, igenkända, välkomnade. A jobba hemma hos människor har sina särskilda

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2010

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2010 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2010 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2010 Saisiska cenralbyrån 2010 Balance of Paymens. Third quarer 2010 Saisics Sweden 2010 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

Betalningsbalansen. Andra kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Andra kvartalet 2012 Bealningsbalansen Andra kvarale 2012 Bealningsbalansen Andra kvarale 2012 Saisiska cenralbyrån 2012 Balance of Paymens. Second quarer 2012 Saisics Sweden 2012 Producen Producer Saisiska cenralbyrån, enheen

Läs mer

sämre & dyrare så blir vården PETER I NIO Bostödjarna utnyttjade mig Full fart med ny styrelse vägrades medicin

sämre & dyrare så blir vården PETER I NIO Bostödjarna utnyttjade mig Full fart med ny styrelse vägrades medicin n Jannes svåra id: Bosödjarna unyjade mig n Nya FRIO: Full far med ny syrelse 4/2010 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. Dokumen En kokerskas kamp mo kommunen

Läs mer

Betalningsbalansen. Fjärde kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Fjärde kvartalet 2012 Bealningsbalansen Fjärde kvarale 212 Bealningsbalansen Fjärde kvarale 212 Saisiska cenralbyrån 213 Balance of Paymens. Fourh quarer 212 Saisics Sweden 213 Producen Producer Saisiska cenralbyrån, enheen

Läs mer

Skuldkrisen. Världsbanken och IMF. Världsbanken IMF. Ställ alltid krav! Föreläsning KAU Bo Sjö. En ekonomisk grund för skuldanalys

Skuldkrisen. Världsbanken och IMF. Världsbanken IMF. Ställ alltid krav! Föreläsning KAU Bo Sjö. En ekonomisk grund för skuldanalys Skuldkrisen Föreläsning KAU Bo Sjö Världsbanken och IMF Grund i planeringen efer 2:a världskrige Världsbanken Ger (hårda) lån ill sora infrasrukurprojek i uvecklingsländer. Hisorisk se, lyckas bra, lånen

Läs mer

Personlig assistans en billig och effektiv form av valfrihet, egenmakt och integritet

Personlig assistans en billig och effektiv form av valfrihet, egenmakt och integritet Personlig assisans en billig och effekiv form av valfrihe, egenmak och inegrie En jämförelse mellan kosnaderna för personlig assisans och kommunal hemjäns 1 Denna rappor är en försa del av e projek vars

Läs mer

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation 1 Om anal anpassningsbara paramerar i Murry Salbys ekvaion Murry Salbys ekvaion beskriver a koldioxidhalen ändringshasighe är proporionell mo en drivande kraf som är en emperaurdifferens. De finns änkbara

Läs mer

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801 Ekonomisk saisik/ Enheen för prissaisik 2010-06-22 1(12) Tjänseprisindex (TP) 2010 PR0801 denna beskrivning redovisas förs allmänna uppgifer om undersökningen sam dess syfe, regelverk och hisorik. Därefer

Läs mer

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM ekion 4 agersyrning (S) Rev 013005 NM Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. De är indelade i fyra nivåer där nivå 1 innehåller uppgifer som hanerar en specifik problemsällning i age. Nivå innehåller

Läs mer

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2 Lekion 3 Projekplanering (PP) as posiion Projekplanering Rev. 834 MR Nivå 1 Uppgif PP1.1 Lieraur: Olhager () del II, kap. 5. Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. e är indelade i fyra nivåer

Läs mer

Tjänsteprisindex för detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster

Tjänsteprisindex för detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster Tjänseprisindex för deekiv- och bevakningsjänser; säkerhesjänser Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.60 TPI- rappor nr 17 Camilla Andersson/Kamala Krishnan Tjänseprisindex, Prisprogramme, Ekonomisk saisik,

Läs mer

Många risker när bilen mals till plåt

Många risker när bilen mals till plåt Många risker när bilen mals ill plå Lasbilar kommer med ujäna bilar och anna skro. En griplasare lyfer upp de på e rullband och all glider in i en kvarn. Där mals meallen ill småbiar. De är ung och farlig.

Läs mer

rättspsykiatri Vi har inte jämlik vård i Sverige 100 år av rättspsyk Tema n Jan Cederborg: n Historia:

rättspsykiatri Vi har inte jämlik vård i Sverige 100 år av rättspsyk Tema n Jan Cederborg: n Historia: n Jan Cederborg: Vi har ine jämlik vård i Sverige n Hisoria: 100 år av räspsyk 4/2011 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. Tema räspsykiari Dea nummer av

Läs mer

Exempeltenta 3 SKRIV KLART OCH TYDLIGT! LYCKA TILL!

Exempeltenta 3 SKRIV KLART OCH TYDLIGT! LYCKA TILL! Exempelena 3 Anvisningar 1. Du måse lämna in skrivningsomslage innan du går (även om de ine innehåller några lösningsförslag). 2. Ange på skrivningsomslage hur många sidor du lämnar in. Om skrivningen

Läs mer

bruksort i Vietnam ETC besöker Sveriges största biståndsprojekt pappersbruket Bai Bang ETC ETC 18

bruksort i Vietnam ETC besöker Sveriges största biståndsprojekt pappersbruket Bai Bang ETC ETC 18 18 19 En Svensk bruksor i Vienam besöker Sveriges sörsa bisåndsprojek pappersbruke Bai Bang n Pappersbruke Bai Bang i Vienam blev symbolen för misslycka svensk bisånd på 1980-ale. Sedan dess har man lyckas

Läs mer

Damm och buller när avfall blir el

Damm och buller när avfall blir el Damm och buller när avfall blir el Här blir avfall värme och el, rä och flis eldas i sora pannor. De är rör med ånga, hjullasare och långradare, damm och buller. En miljö som både kan ge skador och sjukdomar

Läs mer

12. Rekreation. Nationella mål Kapitlet om rekreation berör de nationella folhälsomålens nionde målområde om fysisk aktivitet.

12. Rekreation. Nationella mål Kapitlet om rekreation berör de nationella folhälsomålens nionde målområde om fysisk aktivitet. 12. Naionella mål Kapile om rekreaion berör de naionella folhälomålen nionde målområde om fyik akivie. Kommunen övergripande mål Kommunen ka ge goda föruäningar för e variera ubud av friid- och kulurliv.

Läs mer

Ansökan till den svenskspråkiga ämneslärarutbildningen för studerande vid Helsingfors universitet. Våren 2015

Ansökan till den svenskspråkiga ämneslärarutbildningen för studerande vid Helsingfors universitet. Våren 2015 Ansökan ill den svenskspråkiga ämneslärarubildningen för suderande vid Helsingfors universie Våren 2015 Enheen för svenskspråkig ämneslärarubildning info-amneslarare@helsinki.fi fn 02-941 20606, 050-448

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2012 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2012 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2012 Saisiska cenralbyrån 2012 Balance of Paymens. Third quarer 2012 Saisics Sweden 2012 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

BASiQ. BASiQ. Tryckoberoende elektronisk flödesregulator

BASiQ. BASiQ. Tryckoberoende elektronisk flödesregulator Tryckoberoende elekronisk flödesregulaor Beskrivning är en komple produk som besår av e ryckoberoende A-spjäll med mäenhe som är ansluen ill en elekronisk flödesregulaor innehållande en dynamisk differensryckgivare.

Läs mer

Tjänsteprisindex för varulagring och magasinering

Tjänsteprisindex för varulagring och magasinering Tjänseprisindex för varulagring och magasinering Branschbeskrivning för SNI-grupp 63.12 TPI-rappor nr 14 Kaarina Båh Chrisian Schoulz Tjänseprisindex, Prisprogramme, Ekonomisk saisik, SCB November 2005

Läs mer

Programvara. Dimmer KNX: 1, 3 och 4 utgångar Elektriska/mekaniska egenskaper: se produktens användarhandbok. TP-anordning Radioanordning

Programvara. Dimmer KNX: 1, 3 och 4 utgångar Elektriska/mekaniska egenskaper: se produktens användarhandbok. TP-anordning Radioanordning Programvara Dimmer KNX: 1, 3 och 4 ugångar Elekriska/mekaniska egenskaper: se produkens användarhandbok Produkreferens Produkbeskrivning Programvarans ref TP-anordning Radioanordning TXA661A TXA661B Dimakor

Läs mer

Tjänsteprisindex för Rengöring och sotning

Tjänsteprisindex för Rengöring och sotning Tjänseprisindex för Rengöring och soning Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.7 TPI-rappor nr 18 Thomas Olsson Tjänseprisindex, Priser (MP/PR), SCB 2007 Förord Som e led i a förbära den ekonomiska saisiken

Läs mer

Miljörapport 2014. Marma Avloppsreningsverk. Söderhamns Kommun

Miljörapport 2014. Marma Avloppsreningsverk. Söderhamns Kommun Miljörappor 2014 Marma Avloppsreningsverk Söderhamns Kommun Miljörappor 2014 Marma Avloppsreningsverk 2 (19) Innehållsföreckning Grunddel... 3 Texdel... 4 1. Verksamhesbeskrivning... 4 2. Tillsånd... 4

Läs mer

BILAGA F och BILAGA 4 Locum AB:s Internkontrollplan 2015 (utdrag ur LOGGEN) till styrelsemöte 20150924

BILAGA F och BILAGA 4 Locum AB:s Internkontrollplan 2015 (utdrag ur LOGGEN) till styrelsemöte 20150924 () 36 Finansiella risker/redovisningsrisker Pågår () 32 Finansiella risker/redovisningsrisker Saus Konroll vid näsa inerna Ärende säng BILAGA F och BILAGA 4 Locum AB:s (udrag ur LOGGEN) ill syrelsemöe

Läs mer

Konjunkturinstitutets finanspolitiska tankeram

Konjunkturinstitutets finanspolitiska tankeram Konjunkurinsiues finanspoliiska ankeram SPECIALSTUDIE NR 16, MARS 2008 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET KONJUNKTURINSTITUTET (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och ekonomin sam bedriver forskning

Läs mer

Aktiverade deltagare (Vetenskapsteori (4,5hp) HT1 2) Instämmer i vi ss mån

Aktiverade deltagare (Vetenskapsteori (4,5hp) HT1 2) Instämmer i vi ss mån 2012-10-30 Veenskapseori (4,5hp) HT12 Enkäresula Enkä: Saus: Uvärdering, VeTer, HT12 öppen Daum: 2012-10-30 14:07:01 Grupp: Besvarad av: 19(60) (31%) Akiverade delagare (Veenskapseori (4,5hp) HT1 2) 1.

Läs mer

UNIVERSEN VÄRLDSKLASS. Studentliv i. SciLifeLab blir nationellt institut Sid 3. Flygresor i tjänsten ökar Sid 10

UNIVERSEN VÄRLDSKLASS. Studentliv i. SciLifeLab blir nationellt institut Sid 3. Flygresor i tjänsten ökar Sid 10 UNIVERSEN # 3 maj -12 årg 43 En idning för Uppsala universies medarbeare Sudenliv i VÄRLDSKLASS Sid 14 17 SciLifeLab blir naionell insiu Sid 3 Radions exper i Breivikräegången Sid 6 Flygresor i jänsen

Läs mer

Skillnaden mellan KPI och KPIX

Skillnaden mellan KPI och KPIX Fördjupning i Konjunkurläge januari 2008 (Konjunkurinsiue) Löner, vinser och priser 7 FÖRDJUPNNG Skillnaden mellan KP och KPX Den långsikiga skillnaden mellan inflaionsaken mä som KP respekive KPX anas

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2008

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2008 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2008 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2008 Saisiska cenralbyrån 2008 Balance of Paymens. Third quarer 2008 Saisics Sweden 2008 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

AMatematiska institutionen avd matematisk statistik

AMatematiska institutionen avd matematisk statistik Kungl Tekniska Högskolan AMaemaiska insiuionen avd maemaisk saisik TENTAMEN I 5B86 STOKASTISK KALKYL OCH KAPITALMARKNADSTE- ORI FÖR F4 OCH MMT4 LÖRDAGEN DEN 5 AUGUSTI KL 8. 3. Examinaor : Lars Hols, el.

Läs mer

Penningpolitik och finansiell stabilitet några utmaningar framöver

Penningpolitik och finansiell stabilitet några utmaningar framöver NATIONAL- EKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 21-5-17 Sammanfaade av Birgi Filppa, Karin Siredo och Elisabeh Gusafsson Ordförande: Anders Björklund Inledare: Sefan Ingves, Riksbankschef Kommenaor: Pehr

Läs mer

Ingen medicin kan bota ett trauma 4/2009 oberoende. Hälsofrågan blev politik. Socialjouren tog mitt barn!

Ingen medicin kan bota ett trauma 4/2009 oberoende. Hälsofrågan blev politik. Socialjouren tog mitt barn! n Spruubye: Hälsofrågan blev poliik n En mors skräck: Socialjouren og mi barn! 4/2009 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. Barnperspekiv Samhälle är ingen

Läs mer

UNIVERSEN. VÄNSKAPSid 11 13. 20 år av. Bara upploppet kvar för rektor och prorektor Sid 4. Studenter tar plats som mentorer Sid 8

UNIVERSEN. VÄNSKAPSid 11 13. 20 år av. Bara upploppet kvar för rektor och prorektor Sid 4. Studenter tar plats som mentorer Sid 8 VÄNSKAPSid 11 13 UNIVERSEN # 7 december -11 årg 42 En idning för Uppsala universies medarbeare 20 år av Bara upploppe kvar för rekor och prorekor Sid 4 Sudener ar plas som menorer Sid 8 Han jobbar allra

Läs mer

Introduktion till Reglertekniken. Styr och Reglerteknik. Vad är Reglerteknik? Vad är Reglerteknik? Vad är Reglerteknik? Önskat värde Börvärde

Introduktion till Reglertekniken. Styr och Reglerteknik. Vad är Reglerteknik? Vad är Reglerteknik? Vad är Reglerteknik? Önskat värde Börvärde Syr och Reglereknik FR: Syr- och reglereknik H Adam Lagerberg Syr- och reglereknik H Adam Lagerberg Vad är Reglereknik? Behov av syrning Vad är Reglereknik? Läran om Åerkopplade Sysem Blockschema Syr-

Läs mer

FAQ. frequently asked questions

FAQ. frequently asked questions FAQ frequenly asked quesions På de följande sidorna har jag samla ihop några av de frågor jag under årens lopp få av sudener när diverse olika problem uppså i arbee med SPSS. De saisiska problemen har

Läs mer

Kursens innehåll. Ekonomin på kort sikt: IS-LM modellen. Varumarknaden, penningmarknaden

Kursens innehåll. Ekonomin på kort sikt: IS-LM modellen. Varumarknaden, penningmarknaden Kursens innehåll Ekonomin på kor sik: IS-LM modellen Varumarknaden, penningmarknaden Ekonomin på medellång sik Arbesmarknad och inflaion AS-AD modellen Ekonomin på lång sik Ekonomisk illväx över flera

Läs mer

Infrastruktur och tillväxt

Infrastruktur och tillväxt Infrasrukur och illväx En meaanalyisk sudie av infrasrukurinveseringars påverkan på ekonomisk illväx Infrasrucure and growh A mea-analyical sudy of he effecs of invesmens in infrasrucure on economic growh

Läs mer

SchySSt kaffe Direktimport från colombia

SchySSt kaffe Direktimport från colombia kaffe Diekimpo fån colombia Älska du kaffe? Fya soes kaffe Vå Schyssa kaffe poduceas på vå olika koopeaiv. Lea du efe en exklusiv gåva ill dig själv elle ill någon annan? Vå kaffe ä diekimpoea fån Huila

Läs mer

Tentamen: Miljö och Matematisk Modellering (MVE345) för TM Åk 3, VÖ13 klockan 14.00 den 27:e augusti.

Tentamen: Miljö och Matematisk Modellering (MVE345) för TM Åk 3, VÖ13 klockan 14.00 den 27:e augusti. Tenamen: Miljö och Maemaisk Modellering MVE345) för TM Åk 3, VÖ3 klockan 4.00 den 27:e augusi. För uppgifer som kräver en numerisk lösning så skriv ned di svar och hur ni gick ill väga för a lösa uppgifen

Läs mer

Kan arbetsmarknadens parter minska jämviktsarbetslösheten? Teori och modellsimuleringar

Kan arbetsmarknadens parter minska jämviktsarbetslösheten? Teori och modellsimuleringar Kan arbesmarknadens parer minska jämviksarbeslösheen? Teori och modellsimuleringar Göran Hjelm * Working aper No.99, Dec 2006 Ugiven av Konjunkurinsiue Sockholm 2006 * Analysen i denna rappor bygger på

Läs mer

TISDAGEN DEN 20 AUGUSTI 2013, KL 8-12. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 9

TISDAGEN DEN 20 AUGUSTI 2013, KL 8-12. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 9 ekniska högskolan vid Li Insiuionen för ekonomisk och indusriell uveckling Produkionsekonomi Helene Lidesam EAME I PPE08 PROKIOSEKOOMI för M ISAGE E 20 AGSI 203, KL 8-2 Sal: ER Provkod: E2 Anal uppgifer:

Läs mer

ZA5773 Flash Eurobarometer 338 (Monitoring the Social Impact of the Crisis: Public Perceptions in the European Union, wave 6)

ZA5773 Flash Eurobarometer 338 (Monitoring the Social Impact of the Crisis: Public Perceptions in the European Union, wave 6) ZA77 Flash Eurobaromeer 8 (Monioring he Social Impac of he Crisis: Public Percepions in he European Union, wave ) Counry Quesionnaire Finland (Swedish) FL8 - Social Impac of he Crisis - FIS FRÅGA ALLA

Läs mer

sjuka av medicinen TEMAnummer Trappa upp livet istället Detta händer i kroppen Allt om läkemedelsberoende!

sjuka av medicinen TEMAnummer Trappa upp livet istället Detta händer i kroppen Allt om läkemedelsberoende! n Nedrappning: Trappa upp live isälle n Biverkningar: Dea händer i kroppen 2/2011 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. TEMAnummer All om läkemedelsberoende!

Läs mer

Marfans Syndrom 4 / 2013. Jubileumstidning, Marfanföreningen 20 år! och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen

Marfans Syndrom 4 / 2013. Jubileumstidning, Marfanföreningen 20 år! och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen ISSN: 1652-7054 Marfans Syndrom och andra marfanliknande illsånd Medlemsbullein för Svenska Marfanföreningen 4 / 2013 h c o l u J! d r o Å G y N Go Jubileumsidning, Marfanföreningen 20 år! Syrelsen Hör

Läs mer

Konsumtion, försiktighetssparande och arbetslöshetsrisker

Konsumtion, försiktighetssparande och arbetslöshetsrisker Fördjupning i Konjunkurläge juni 12 (Konjunkurinsiue) Konjunkurläge juni 12 75 FÖRDJUPNING Konsumion, försikighessparande och arbeslöshesrisker De förvänade inkomsborfalle på grund av risk för arbeslöshe

Läs mer

hennes minne Inger Forsgren ny ordförande En dåres dagbok miljoner Tips & trix Så fixar du en cold turkey på buprenorfin Värdig vård

hennes minne Inger Forsgren ny ordförande En dåres dagbok miljoner Tips & trix Så fixar du en cold turkey på buprenorfin Värdig vård n RFHL-kongressen: Inger Forsgren ny ordförande n Psykvård: En dåres dagbok 2/2012 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för Räigheer, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling, RFHL. Tips & rix Så fixar du en

Läs mer

öka 500 st Svårt få fram sommarjobbsplatser Ändamålet konkurrerar delvis med behov av praktikplatser för Jobbtorg m.fl.

öka 500 st Svårt få fram sommarjobbsplatser Ändamålet konkurrerar delvis med behov av praktikplatser för Jobbtorg m.fl. Dnr 11-652-2011 ILS : Risk & Väsenlighe Indikaorer - Verksamhesområde Indikaor Arbesmarknadsågärd er Effekivie Ekonomi Anal ungdomar som få sommarjobb i sadens regi (alla nämnder/bolag) Adminisraionens

Läs mer

Kvalitetsrapport Rockhammars skola

Kvalitetsrapport Rockhammars skola Kvaliesrappor Rockhammars skola 2015-2016 Innehåll 1. GRUNDFAKTA... 3 2. RESULTAT... 4 2.1 Normer och värden... 4 2.2 Måluppfyllelse i arbee med kursplanernas mål... 5 2.3 Elevinflyande och demokrai (inkl

Läs mer

bra boende Mer än Nr 2/2006

bra boende Mer än Nr 2/2006 Mer än bra boende Nr 2/2006 Vi ska skapa Sveriges bäsa allmännyiga bosadsbolag! HFAB är e av Sveriges io sörsa allmännyiga bosadsbolag och Halmsads i särklass sörsa hyresvärd. Vi har e rekordår bakom oss

Läs mer

Ett hem för. bokälskare

Ett hem för. bokälskare I Ravlunda har Syrbjörn och Marianne Öhman funni si perfeka hus. En fyrlängad gård med plas för många gäser, gemenskap och e hel liv med böcker. Av Pia Masson Foo Helene Toresdoer TRÅGSOFFAN. I hörnrumme

Läs mer

Kvinnors arbetsmiljö. Rapport 2012:11. Tillsynsaktivitet 2012 inom regeringsuppdraget om kvinnors arbetsmiljö. Delrapport

Kvinnors arbetsmiljö. Rapport 2012:11. Tillsynsaktivitet 2012 inom regeringsuppdraget om kvinnors arbetsmiljö. Delrapport Kviors arbesmiljö Tillsysakivie 12 iom regerigsuppdrage om kviors arbesmiljö Delrappor Rappor 12:11 12-5-9 1 (9) Ehee för mäiska och omgivig Chrisia Josso, 8-73 94 18 arbesmiljoverke@av.se Delrappor Tillsysakivie

Läs mer

VA-TAXA. Taxa för Moravatten AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning

VA-TAXA. Taxa för Moravatten AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-TAXA 2000 Taxa för Moravaen AB:s allmänna vaen- och avloppsanläggning Taxa för Moravaen AB:s Allmänna vaen- och avloppsanläggning 4 4.1 Avgif as u för nedan angivna ändamål: Anagen av Moravaen AB:s

Läs mer

Diarienummer KF2016-101. Miljörapport 2015

Diarienummer KF2016-101. Miljörapport 2015 Diarienummer KF2016-101 Miljörappor 2015 Käppalaförbunde 2 (20) Innehåll 1. Verksamhesbeskrivning 3 1.1. Miljöaspeker och miljöpåverkan... 3 1.2. Ny rökammare och anläggning för högflödesrening... 4 1.3.

Läs mer

Bygget är det roligaste vi gjort

Bygget är det roligaste vi gjort d r ö m h u s1 Humlebacken. E Karlsonhus på 1,5 plan med sammanlag 218 kvadrameer. Här bor Mikael och Viveka Gulda med barnen Josefin, 17 år, och Max, 14 år, sam de vå heliga birmakaerna Beckham och Hamle.

Läs mer

bra boende Mer än Nr 4 /2006

bra boende Mer än Nr 4 /2006 Mer än bra boende Nr /00 Trivsamma hem! den sora flyardagen Flybilar i kö, vänan på hissen. En grusbil insängd. Trång, rång. Halvfärdiga markyor, sängsel för a hålla obehöriga bora från inilliggande byggarbesplas.

Läs mer

UNIVERSEN. #3 april -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Trehundrafemtio år av nationsliv

UNIVERSEN. #3 april -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Trehundrafemtio år av nationsliv UNIVERSEN #3 april -10 årg 41 En idning för Uppsala universies medarbeare Merier i porföljen Sid 7 Hur alar poliiker i Almedalen? Sid 13 De kan kaasrofer Sid 4-5 Foo: STAFFAN CLAESSON Fler nyheer och nyiga

Läs mer

SKÄRP DIG! I det nya coach-sverige sitter lösningen till allt i ditt huvud. Följ med till en arbetsförmedling där jobben ska komma med tankekraft.

SKÄRP DIG! I det nya coach-sverige sitter lösningen till allt i ditt huvud. Följ med till en arbetsförmedling där jobben ska komma med tankekraft. n Hinsehäxan: Vi är ine lika inför lagen! n Tramadol-besvär: Blev paranoid av ableerna 3/2009 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. SKÄRP DIG! I de nya coach-sverige

Läs mer

43.036/1 NRT 107 F031 8...38 P, PI, P-PI 110...230 V~ 0.28 NRT 107 F041 8...38 P, PI, P-PI 24 V~ 0.28

43.036/1 NRT 107 F031 8...38 P, PI, P-PI 110...230 V~ 0.28 NRT 107 F041 8...38 P, PI, P-PI 24 V~ 0.28 43.036/1 NR 10: Regulaor för lufkondiionering (värme/kyla) Kompak regulaor för lufkondiionering med pulsade ugångar för 2- och 4-rörs sysem för värme och kyla i separaa rum. Lämplig för alla yper av byggnader.

Läs mer

UNIVERSEN. #2 mars -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Resurs för Rysslandsstudier. Sid 4 6

UNIVERSEN. #2 mars -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Resurs för Rysslandsstudier. Sid 4 6 UNIVERSEN #2 mars -10 årg 41 En idning för Uppsala universies medarbeare Snabba dopingeser Sid 9 Oellokören övar för full Sid 15 Resurs för Rysslandssudier Sid 4 6 Foo: STAFFAN CLAESSON Fler nyheer och

Läs mer

Veckans BIO i Skurup! - 80 kr VÄRLDSPREMIÄR!! 11 maj kl 19.00 13 maj kl 17.00 14 maj kl 19.00 DRAMA SKRÄCK 11 ÅR BIORAMA

Veckans BIO i Skurup! - 80 kr VÄRLDSPREMIÄR!! 11 maj kl 19.00 13 maj kl 17.00 14 maj kl 19.00 DRAMA SKRÄCK 11 ÅR BIORAMA Så fixar du ill bilen för vårens uflyker LOKALTIDNINGEN.SE Spår av någon slags livsform. SIDAN 2 LOKALTIDNINGEN.SE/SKURU Onsdag 2 maj 2012 Vecka 18 Skurup HB sasar på unga SORT. När Skurups HB förra helgen

Läs mer

FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 15.30

FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 15.30 Tekniska högskolan vid LiU Insiuionen för ekonomisk och indusriell uveckling Produkionsekonomi Helene Lidesam TENTAMEN I TPPE13 PRODUKTIONSEKONOMI för I,Ii FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18 Sal: Provkod:

Läs mer

2009-11-20. Prognoser

2009-11-20. Prognoser 29--2 Progoser Progoser i idsserier: Gissa e framida värde i idsserie killad geemo progoser i regressio: De framida värde illhör ie daaområde. fe med e progosmodell är a göra progos, ie a förklara de hisoriska

Läs mer

3 Rörelse och krafter 1

3 Rörelse och krafter 1 3 Rörelse och krafer 1 Hasighe och acceleraion 1 Hur lång id ar de dig a cykla 5 m om din medelhasighe är 5, km/h? 2 En moorcykel accelererar från sillasående ill 28 m/s på 5, s. Vilken är moorcykelns

Läs mer

Vad är den naturliga räntan?

Vad är den naturliga räntan? penning- och valuapoliik 20:2 Vad är den naurliga ränan? Henrik Lundvall och Andreas Wesermark Förfaarna är verksamma vid avdelningen för penningpoliik, Sveriges riksbank. Vilken realräna bör en cenralbank

Läs mer

projekt hos oss Stora Bernstorp Vassvägen 21 232 91 Arlöv Tel. 040-41 84 80

projekt hos oss Stora Bernstorp Vassvägen 21 232 91 Arlöv Tel. 040-41 84 80 Prise gäller.o.m. 31/5 2015. Reservaion för sluförsäljning och evenuella ryckfel. En hyllning ill dig som älskar a grilla #grillhyllning För dig so m ä l sk a r a g För goda rilla grillrece p gå in på

Läs mer

ÅRETS GRATIS- TIDNING 2015

ÅRETS GRATIS- TIDNING 2015 UPPLAGA 00 EX DEN OBEROENDE TIDNINGEN FÖR ALLA UMEÅBOR jun jun 0 vecka Yran slog publikrekord lockade 000 besökare s. Sporkrönika Daniel Brännlund»Min egen erfarenhe när de kommer ill brännboll är hel

Läs mer

Studieprogram våren 2014

Studieprogram våren 2014 Sudieprogram våren 2014 Danderyd, Sollenuna, Solna, Täby, Vallenuna, Vaxholm, Öseråker Ledaren! Folkbildningen i cenrum 2014 blir e inressan år för folkbildningen. Sas- och landsingsbidragssysemen är saa

Läs mer

Inflation och penningmängd

Inflation och penningmängd EKONOMSK DEBAT BO AXELL nflaion och penningmängd Vilka är inflaionens besämningsfakorer? Dea är själva ugångspunken for flerale ariklar i dea emanummer.. Somliga hävdar a inflaionen speciell i e lie land

Läs mer

Skol-SM för unga maskinförare...

Skol-SM för unga maskinförare... Skol-SM för ung mskinförre... -Klixelever åke ner ill Alves för ävl om mäsrieln i mskinkörning! Skol-SM för ung mskinförre nordns årligen run om i Sverige för kor skicklig förre i hjullsre, grävmskin och

Läs mer

UNIVERSEN. # 1 februari -13 årg 44 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Nyckelfråga för forskningen Sid 8 11

UNIVERSEN. # 1 februari -13 årg 44 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Nyckelfråga för forskningen Sid 8 11 UNIVERSEN # 1 februari -13 årg 44 En idning för Uppsala universies medarbeare Tema: Öppen illgång Nyckelfråga för forskningen Sid 8 11 Åsiker går isär om slopa bidrag Sid 4 5 Klarecken för Campus Goland

Läs mer

Diskussion om rörelse på banan (ändras hastigheten, behövs någon kraft för att upprätthålla hastigheten, spelar massan på skytteln någon roll?

Diskussion om rörelse på banan (ändras hastigheten, behövs någon kraft för att upprätthålla hastigheten, spelar massan på skytteln någon roll? Likformig och accelererad rörelse - Fysik 1 för NA11FM under perioden veckorna 35 och 36, 011 Lekion 1 och, Rörelse, 31 augusi och sepember Tema: Likformig rörelse och medelhasighe Sroboskopfoo av likformig-

Läs mer

Nr 2 2014 Årgång 2. Vä l ko m m e n i n t i l l e t t r u m fö r h e l a l i ve t! ÄNGLAMARKEN. om att vårda Guds skapelse

Nr 2 2014 Årgång 2. Vä l ko m m e n i n t i l l e t t r u m fö r h e l a l i ve t! ÄNGLAMARKEN. om att vårda Guds skapelse Nr 2 2014 Årgång 2 Vä l ko m m e n i n i l l e r u m fö r h e l a l i ve! ÄNGLAMARKEN om a vårda Guds skapelse ÖPPNING Kalla den änglamarken eller himlajorden om du vill, jorden vi ärvde Änglamark, skona

Läs mer