Dagens förelf. Arbetslöshetstalet. shetstalet och BNP. lag. Effekter av penningpolitik. Tre relationer:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dagens förelf. Arbetslöshetstalet. shetstalet och BNP. lag. Effekter av penningpolitik. Tre relationer:"

Transkript

1 Blanchard kapiel 9 Penninmänd, Inflaion och Ssselsänin Daens förelf reläsnin Effeker av penninpoliik. Tre relaioner: Kap 9: sid. 2 Phillipskurvan Okuns la AD-relaionen Effeken av penninpoliik på kor och medellån sik Tar hänsn ill inflaionsförvänninar Kan inflaion bekämpas uan a arbeslösheen ökar? Arbeslöshesale shesale och BNP Enli vår förenklade produkionsfunkion äller: Därmed äller Kap 9: sid. 3 Y Y Y Y Y N N L ( 1 u L( 1 u L( u u L( u u L ( 1 u ( u u 1 u ( u u Därmed äller a illväxaken i produkion (BNP, är unefär lika med minus förändrinen i arbeslösheen. Okuns la De fakiska sambande mellan produkions-illväx och förändrinar i arbeslöshesale benämns ibland Okuns la För USA har dea samband skaas ill: Kan urckas i enerell form som: u u β ( Kap 9: sid. 4 u u 1 0,4( 3% 1 där är den illväx i BNP som krävs för a arbeslösheen skall förbli oförändrad ( den normala illväxen och β aner hur mcke arbeslösheen minskar för varje procenenhe som BNP-illväxen översier den normala 1

2 Okuns la:2 För USA äller då a illväxen i real BNP måse vara mins 3% för a arbeslösheen ine skall öka 0,4( När fakisk BNP-illväx hamnar under (över den normala så ökar (minskar arbeslösheen (vilke är själva laen i Okuns la Okuns la:3 Hö BNPillväx förknippas med minska arbeslöshesal och vice versa, < u > u > u < u Kap 9: sid. 5 Kap 9: sid. 6 Okuns la:4 Skaade Okunkoefficiener för f r olika länderl För varje procenenhe som illväxen i BNP översier 3%, minskar arbeslöshesale med 0,4%. Varför ine med 1% som vi härle ovan? Vid lå illväx behåller måna förea sin personal, vilke innebär a ökad illväx ine leder ill mosvarande illväx i ssselsänin (labor hoardin. Dessuom hämas en del nansällda ine från ruppen arbeslösa uan från folk uanför arbeskrafen. Land USA Sorbriannien Tskland Japan Skaade koefficiener för hur känsli förändrinen i arbeslöshe är för avvikelser från normal BNP-illväx ,39 0,15 0,20 0, ,42 0,51 0,29 0,11 Tendens ill ökad känslihe över iden för Sorbriannien, Tskland och Japan Kap 9: sid. 7 Kap 9: sid. 8 2

3 Phillipskurvan Inflaionen beror på förvänad inflaion och arbeslösheens avvikelse från den naurlia: α( u u e n När inflaionsförvänninarna är sådana a e kan approximeras med -1 kan sambande urckas: 1 α ( u u När fakisk arbeslöshe hamnar under (över den naurlia så ökar (minskar inflaionen n AD-sambande AD-sambande härle från IS-LM-modellen (med idsindex: AD Relaio Y M P G T n Y,, Om vi anar en konsan finanspoliik kan vi urcka AD-sambande som: M Y Y, G, T P En öknin av den reala penninmänden leder ill e fall i ränan Fallande räna leder ill ökad areerad eferfråan (via inveserinar och därmed ill ökad produkion Kap 9: sid. 9 Kap 9: sid. 10 AD-sambande:2 Lå oss specificera Y γ M /P Urck som samband mellan förändrinsak i variablerna innebär dea a: M Dvs illväxaken (i % i BNP är lika med illväxaken i penninmänden minus illväxaken i prisinvån (inflaionen. Kommer si av a illväxen i en variabel som besår av en kvo kan urckas som skillnaden mellan illväxen i äljaren och illväen i nämaren (se proposiion 8 i appendix i slue av boken Penninmänd nd,, inflaion och arbeslöshe she Vi har nu re relaioner som kan användas för a förså sambande mellan penninpoliik, inflaion och arbeslöshe. De är: Okuns la: u u β Den förvänninsuvidade Phillipskurvan: 1 α AD-sambande (i förändrinsaker : 1 M ( u u ( n Kap 9: sid. 11 Kap 9: sid. 12 3

4 Kap 9: sid. 13 Effekerna av penninpoliik Penninpoliik AD-relaionen Inflaion Tillväx Phillipskurvan Okuns la Arbeslöshe Jämvik på medellån sik Ana a cenralbanken uan överraskninar ökar penninmänden i konsan ak lika med m, Då växer produkionen i sin normala ak,, Kap 9: sid. 14 Definiera juserad nominell penninmändsillväx som nominell penninmändillväx minus den normala BNP-illväxen jus m m m På medellån sik är inflaionen lika med den juserade penninmändillväxen jus m konsan Arbeslösheen är då lika med den naurlia arbeslösheen u u n Jämvik på kor sik Ana a cenralbanken plösli besämmer si för a sänka ökninsaken i penninmänden. Vad händer på kor sik (innan förvänninarna juseras? Kap 9: sid. 15 För en iven inflaionsak leder minskad illväxak i penninmänden ill minskad illväx i reala penninmänden och därmed läre BNP-illväx (ADsambande När BNP-illväxen hamnar under den normala ökar arbeslösheen enli Okuns la När arbeslösheen hamnar över den naurlia minskar inflaionen enli Phillipskurvan Allså leder en minskad illväx i penninmänden på kor sik ill minskad BNP-illväx, ökad arbeslöshe På medellån sik är dock BNP-illväxen illbaka på sin normala nivå och arbeslösheen illbaka ill den naurlia arbeslösheen. Inflaionsbekämpnin Enli Phillipskurvan kan inflaionsaken endas minskas om arbeslösheen sier så a den blir höre än den naurlia Hur mcke höre arbeslösheen måse vara för a få ned inflaionen med en viss procensas beror på sorleken på α och hur snabb inflaionen måse ned Om α1 och inflaionen skall ned 1% så kan dea åsadkommas enom a: Kap 9: sid. 16 ( < 0 ( u u > 0 u > u n n Arbeslösheen är 1% höre än den naurlia under e år Arbeslösheen är 0,5% höre än den naurlia under vå år Arbeslösheen är 0,2% höre än den naurlia under fem år ec, 4

5 Förvänninar och rovärdihe: rdihe: Lucaskriiken Lucaskriiken innebär a de är orealisisk a ana a aeners beeende och hur de bildar förvänninar om framiden är oberoende av förändrinar i den ekonomiska poliiken. T.ex. borde lönesäarnas inflaionsförvänninar ine vara oberoende av hur penninpoliiken bedrivs. Kap 9: sid. 17 Om fackföreninarna ror a inflaionen kommer a å ned minskar de sina inflaionsförvänninar, beär läre löneökninar och aerar så a inflaionen verklien år ned uan a arbeslösheen behöver öka. Ekonomer som Thomas Saren hävdar a de cenrala för inflaionsbekämpnin är penninpoliikens rovärdihe Om de som säer lönerna är överade om a cenralbanken är hel inrikad på a minska inflaionen kommer de a aera så a inflaionen år ned Nominella riidieer De finns avvikande uppfaninar Kap 9: sid. 18 Vissa menar a de finns nominella riidieer som innebär a a löner och priser ine anpassas full u ill förändinar i penninpoliiken Om lönerna säs innan poliiken ändras så har inflaion baserad på felakia förvänninar bs in i löneavalen Sanle Fischer har hävda a även om lönesäarna ror a cenralbanken är inrikad på inflaionsbekämpnin så medför en allför snabb minsknin av illväxen av penninmänden ill ökad arbeslöshe. John Talor har hävda a löneaval enderar a vara överlappande i iden. Dea medför a inflaionen ine kan minskas i allför snabb ak uan a de uppsår arbeslöshe. De löner som ännu ine hunni revideras efer de a inflaionsbekämpninen annonseras bidrar ill en för hö prisnivå och a den reala penninmänden blir läre, ränan höre och produkionen mindre. Inflaionsbekämpnin i USA Krafi höjnin av srränan från sepember 1979 ill april 1980 följdes av krafi sänknin i mien av 1980, En andra höjnin enomfördes i början av 1981 och srränan förblev sedan hö under merparen av 1981 och procen Inflaionsbekämpnin i Sverie under 1990-ale 20 inflaion enl KPI 15 srräna Kap 9: sid. 19 Kap 9: sid. 20 5

6 Inflaionsbekämpnin i USA , fors. Inflaion och arbeslöshe BNP-illväx Arbeslöshesal Inflaion (KPI Ackumulerad minsknin av inflaionsak ,5 5,8 13, ,5 7,1 12,5 0, ,8 7,6 8,9 4, ,2 9,7 3,8 9, ,9 9,6 3,8 9,5 Ackumulerad minsknin av inflaionsaken definieras som skillnad mellan fakisk inflaion och inflaionen ,2 7,5 3,9 9, ,2 7,2 3,8 9,5 Sammanfanin Enli Okuns la finns e neaiv samband mellan förändrinen i arbeslöshe och BNP-illväxens avvikelse från sin naurlia nivå En enproceni minsknin av BNP-illväxen leder pisk se ill en öknin av arbeslösheen med mindre än en procen För a föreaen behåller sin arbeskraf när eferfråan faller och för a arbeskrafens sorlek kan variera. Tillsammans med Phillipskurvan och AD-sambande kan Okuns la användas för a analsera kor och medelsikia effeker av penninpoliik På medellån sik kan penninpoliiken ine påverka varken arbeslöshe eller BNP-illväx På kor sik kan ökad (minskad illväx i penninmänden leda ill minskad (ökad arbeslöshe och ökad (minskad BNP-illväx I medelsiki jämvik besäms inflaionsaken av skillnaden mellan illväxen i penninmänden och illväxen i real BNP Kap 9: sid. 21 Kap 9: sid. 22 Sammanfanin, fors. Makroekonomer debaerar huruvida de är möjli a minska inflaionsaken uan a å ienom en period med höjd arbeslöshe och relaiv lå BNP-illväx Vissa menar a rovärdihe för cenalbankens inflaionsbekämpnin räcker Andra menar a de finns nominella riidieer som ör a inflaionen ine kan fås ned snabb uan a arbeslösheen ökar Kap 9: sid. 23 6

Mät upp- och urladdning av kondensatorer

Mät upp- och urladdning av kondensatorer elab011a Namn Daum Handledarens sign. Laboraion Mä upp- och urladdning av kondensaorer Varför denna laboraion? Oscilloskope är e vikig insrumen för a sudera kurvformer. Avsiken med den här laboraionen

Läs mer

De senaste årens penningpolitik leaning against the wind

De senaste årens penningpolitik leaning against the wind De senaste årens penningpolitik leaning against the wind LARS E O SVENSSON är affilierad professor vid Stockholms universitet och gästprofessor vid Handelshögskolan i Stockholm. Han var vice riksbankschef

Läs mer

Två decennier med inflationsmål: lärdomar och nya utmaningar

Två decennier med inflationsmål: lärdomar och nya utmaningar Två decennier med inflationsmål: lärdomar och nya utmaningar Claes Berg, Kerstin Hallsten, Virginia Queijo von Heideken och Ulf Söderström Claes Berg är filosofie doktor i nationalekonomi och senior rådgivare

Läs mer

Att leka sig in i skolans värld

Att leka sig in i skolans värld Att leka sig in i skolans värld När förskoleklassen presenterades för oss sas det Det här är förskola med skolinslag och det är precis så det är. Mellan fem till sju år händer det så mycket och på det

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19 1 (12) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

Välj välfärden vi har råd!

Välj välfärden vi har råd! Välj välfärden vi har råd! Välj välfärden - vi har råd! Rapport av Torbjörn Dalin och Thomas Berglund Kommunal 2014 Innehållsförteckning Inledning... 4 Den framtida befolkningsutvecklingen... 6 Tidigare

Läs mer

MIDI SW-35. MIDI kanal 1 melodi MIDI kanal 2 bas MIDI kanal 10 trummor MIDI IN. Mottager MIDI kanal = 1 Spelar melodin

MIDI SW-35. MIDI kanal 1 melodi MIDI kanal 2 bas MIDI kanal 10 trummor MIDI IN. Mottager MIDI kanal = 1 Spelar melodin / VARIATION/ ACCOMP PLAY/PAUSE REW TUNE/MIDI 3- LESSON 1 2 3 MIDI Vad innebär MIDI? Förkorningen MIDI sår för Musical Insrumen Digial Inerface och syfar på en global norm för digiala signaler och ansluningar

Läs mer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Version 1.0 Upprättad av Stadsledningskontoret/Adm. Maj 2003 2 Allmänna handlingar och rätten att ta del av dem Offentlighetsprincipen

Läs mer

4 För mycket låsta pengar?

4 För mycket låsta pengar? 4 För mycket låsta pengar? Rörelsekapital I balansräkningen finns de tillgångsposter som med ett gemensamt namn kallas för omsättningstillgångar. De har sin motsvarighet på skuldsidan i form av skulder

Läs mer

Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper

Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper NÅGRA PRINCIPER SOM KAN BIDRA TILL UTVECKLANDE KOMMUNIKATION

Läs mer

Hos oss får du möjlighet att växa och utvecklas.

Hos oss får du möjlighet att växa och utvecklas. Hos oss får du möjlighet att växa och utvecklas. Gillar du idrott och att röra på dig? Då är Hälsogymnasiet skolan för dig! Hälsogymnasiet ger dig en gedigen utbildning inom hälsa och kommunikation. Du

Läs mer

Specialstudier. Nr 39. Mars 2014. Är ett bibehållet offentligt åtagande ett hållbart åtagande?

Specialstudier. Nr 39. Mars 2014. Är ett bibehållet offentligt åtagande ett hållbart åtagande? Specialstudier Nr 39. Mars 2014 Är ett bibehållet offentligt åtagande ett hållbart åtagande? Utvärdering av den långsiktiga hållbarheten i de offentliga finanserna Är ett bibehållet offentligt åtagande

Läs mer

Vad menas med ett tankeexperiment? Är det en form av

Vad menas med ett tankeexperiment? Är det en form av KAPITEL 1 Två berömda tankeexperiment Vad menas med ett tankeexperiment? Är det en form av önsketänkande? Kanske något slags psykologiskt test? Handlar det om att påverka vanliga experiment med tanken,

Läs mer

#10. Robert Gidehag och Henrik Öhman. Använd kraften! Vägar till ett större arbetsutbud

#10. Robert Gidehag och Henrik Öhman. Använd kraften! Vägar till ett större arbetsutbud #10 Robert Gidehag och Henrik Öhman Använd kraften! Vägar till ett större arbetsutbud Författaren och Reforminstitutet 2002 Omslag: Ulrica Croneborg Illustration: Ulrica Croneborg Sättning: Ateljé Typsnittet

Läs mer

6 Kostnadsbegrepp, resultat och verksamhetsvolym

6 Kostnadsbegrepp, resultat och verksamhetsvolym 1 6 Kostnadsbegrepp, resultat och verksamhetsvolym 4 Beroende pa vilket problem man skall analysera eller vilken beslutssituation man star infor maste man kanske betrakta en och samma kostnad ur olika

Läs mer

Den svenska jämviktsarbetslösheten: En översikt av kunskapsläget

Den svenska jämviktsarbetslösheten: En översikt av kunskapsläget Den svenska jämviktsarbetslösheten: En översikt av kunskapsläget Per Lundborg, Juhana Vartiainen och Göran Zettergren SPECIALSTUDIE NR 11, JANUARI 2007 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET KONJUNKTURINSTITUTET

Läs mer

Lärgruppsplan Orientera för att ha kul. att träna upp till 13 år

Lärgruppsplan Orientera för att ha kul. att träna upp till 13 år Lärgruppsplan Orientera för att ha kul att träna upp till 13 år Orientera för att ha kul Det här är en lärgruppsplan eller en vägledning om man så vill. Tanken med lärgruppsplanen är att den ska vara en

Läs mer

AmadeuS. Världens språk. Är svenska ett lätt eller ett svårt språk att lära sig?

AmadeuS. Världens språk. Är svenska ett lätt eller ett svårt språk att lära sig? AmadeuS Är svenska e lä eller e svår språk a lära sig? Världens språk Uppgifer om hur många språk de finns i världen varierar mellan 3 000 och 8 000, beroende på hur man räknar och hur man definierar e

Läs mer

Att ta initiativet genom kontroll av möjlighetsrum

Att ta initiativet genom kontroll av möjlighetsrum Att ta initiativet genom kontroll av möjlighetsrum Sida 1 Isabell Andersson MVI/LVA I en rapport inom ramen för projektet Operativ ledning med titeln Vad kan man åstadkomma med ledning när man möter en

Läs mer

När världsmedborgaren blir medelklass

När världsmedborgaren blir medelklass När världsmedborgaren blir medelklass Förändrande globala konsumtionsmönster Av Mats Kinnwall Svensk Tillväxtbarometer Sammanfattning Även om den globala ekonomin redan har inlett en utdragen period av

Läs mer

Det första du behöver göra är att ta reda på vilken storlek bilden har. Öppna en bild i Photoshop. Välj Bild; Bildstorlek i övre menyn

Det första du behöver göra är att ta reda på vilken storlek bilden har. Öppna en bild i Photoshop. Välj Bild; Bildstorlek i övre menyn Ändra bildstorlek (Photoshop CS 3) Sid. 1 1. Minska en bild När man jobbar med bilder vill man ibland ändra storlek, eller minska antal pixlar, eftersom bildfilen blir för stor och för tung (i kb) om den

Läs mer

Varför har vi årstider? Lärarledd demonstration i helklass för åk 4-6

Varför har vi årstider? Lärarledd demonstration i helklass för åk 4-6 Varför har vi årstider? Lärarledd demonstration i helklass för åk 4-6 Syftet med övningen är att eleverna lära sig att årstiderna orsakas av jordaxelns lutning och av att jorden kretsar runt solen. Bakgrund:

Läs mer

Eulers polyederformel och de platonska kropparna

Eulers polyederformel och de platonska kropparna Eulers polyederformel och de platonska kropparna En polyeder är en kropp i rummet som begränsas av sidoytor som alla är polygoner. Exempel är tetraedern och kuben, men klotet och konen är inte polyedrar.

Läs mer

Avgifter i skolan. Informationsblad

Avgifter i skolan. Informationsblad 1 (8) Avgifter i skolan Här kan du läsa om hur Skolinspektionen bedömer avgifter i skolan i samband med tillsynen. Här kan du även se vilka regler som myndigheten utgår från i sina bedömningar. SKOLINSPEKTIONEN

Läs mer

Vad innebär det att vara koncentrerad?

Vad innebär det att vara koncentrerad? Vad innebär det att vara koncentrerad? Att koncentrera sig innebär att öppna sig för och ta in omvärlden; att med sina sinnen registrera intrycken från allt som finns omkring. Men omvärlden ger så ofantligt

Läs mer

Bygg ny järnväg mellan Västsveriges två största städer Dynamiska samhällseffekter av en modern dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås

Bygg ny järnväg mellan Västsveriges två största städer Dynamiska samhällseffekter av en modern dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås Bygg ny järnväg mellan Västsveriges två största städer Dynamiska samhällseffekter av en modern dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås Rapport 2010:4 ISSN 1650-7965 Författare Stefan Gustavsson,

Läs mer

Att skapa en långsiktigt uthållig projektorganisation

Att skapa en långsiktigt uthållig projektorganisation Att skapa en långsiktigt uthållig projektorganisation Industriell projektledning 5 hp HT 2009 John Johnsson, Sven Englund, Patrik Sternudd Uppsala, oktober 2009 Inledning Det ligger i tidsandan att prata

Läs mer

Del 15 Avkastningsberäkning

Del 15 Avkastningsberäkning Del 15 Avkastningsberäkning 1 Innehåll 1. Framtida förväntat pris 2. Price return 3. Total Return 5. Excess Return 6. Övriga alternativ 7. Avslutande ord 2 I del 15 går vi igenom olika möjliga alternativ

Läs mer