IT-hantering. Kalmar kommun. Sammanställning av enkät om användares uppfattning av IT-stödet. Göran Persson Lingman. Caroline Liljebjörn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IT-hantering. Kalmar kommun. Sammanställning av enkät om användares uppfattning av IT-stödet. Göran Persson Lingman. Caroline Liljebjörn 2011-08-15"

Transkript

1 IT-hantering Sammanställning av enkät m användares uppfattning av IT-stödet Kalmar kmmun Göran Perssn Lingman Carline Liljebjörn

2 Innehåll Bakgrund ch metd... 3 Sammanfattande resultat... 4 Bilaga 1. Finns kännedm kring styrande dkument ch var dessa återfinns (implementering, kmmunikatinsvägar inm rganisatinen)?... 8 Bilaga 2. Sker uppföljning kring tillämpning ch nyttjande? Bilaga 3. Finns tydlighet kring rller ch ansvar? Bilaga 4. Finns tillfredställande hantering av fel ch prblem (kända av IT-resurser eller då fel meddelas av användare)? Bilaga 5. Är förekmst av fel ch prblem rimliga? Bilaga 6. Finns tillräckligt med stöd ch supprt för att använda systemen? Bilaga 7. Upplever användare att de har tillräcklig kmpetens för att använda sitt IT-stöd effektivt ch säkert? Bilaga 8. Finns tillfredställande behörighetshantering?...32 Bilaga 9. Finns tillräcklig utrustning för att arbeta effektivt ch säkert?...36 Bilaga 10. Jämförelse mellan användarsvar i Kalmar mt tre andra kmmuner Bilaga 11. Förslag avseende kmmunens användning av användarsvar av 43

3 Bakgrund ch metd Kmmunens revisrer har beslutat m en förstudie av IT-hanteringen. Granskningen har utförts av Göran Perssn Lingman ch Carline Liljebjörn inm PwC. Via en enkät har användare getts möjlighet att svara på frågr inm ett flertal mråden sm är viktiga för en effektiv ch säker IT-hantering 1. Frågr har ställts inm nedanstående mråden. Styrande dkument ch riktlinjer - Är dessa kända samt är det känt var dessa återfinns ch hur de kmmuniceras? Uppföljning Anser användarna att det skett ch sker uppföljning kring tillämpning ch nyttjande? Tydlighet i rller ch ansvar. Finns tillfredställande hantering av fel ch prblem? Är förekmsten av fel ch prblem rimliga? Finns tillräckligt med stöd ch supprt för att använda systemen? Upplever användare att de har tillräcklig kmpetens för att använda sitt IT-stöd effektivt ch säkert? Finns tillfredställande behörighetshantering? Tillräcklig IT-utrustning (PC, skrivare m.m.) - Upplever användare att det finns tillräcklig utrustning för att arbeta effektivt ch säkert? Svaren från användarna kan kmma att utgöra underlag för att gå vidare med fördjupande granskningar. Kmmunen kan ges möjlighet att ta del av resultatet för att arbeta vidare. I denna rapprtering har vi gett ett förslag avseende kmmunens egen användning av användarsvaren. Se angreppssätt kring analys av användarsvar i bilaga 11. I bilagrna visas grafik från enkäten samt ett urval av fritextkmmentarer. Vi har främst efterfrågat kmmentarer då användare inte instämt i påståendet 2 (svarat inte alls eller till viss del). Färgerna ska tlkas enligt följande. Värden till vänster innebär att användare besvarat frågan med instämmer inte alls eller till viss del. Värden till höger innebär att användare besvarat med i huvudsak eller helt. Siffrr i liggande staplar visar antalet svarande. Alla användare sm har en mejladress fick möjlighet att besvara enkäten. Lärare ch pedagger fick ett eget svarsfrmulär eftersm vissa frågr är speciellt utfrmade för IT inm undervisningen. Ttalt besvarade 421 användare ch 231 pedagger enkäten. 1 En effektiv hantering ch nyttjande av IT påverkas av en mängd lika faktrer, t ex tillräcklig infrastruktur (datrer, nätverk ch annan utrustning), IT-avdelningens förmåga, tillräckligt bra system, prcesser, rutiner, ansvar ch kmpetens hs den verksamhet sm nyttjar IT-stödet. 2 Efter att användare haft svarsalternativen helt, i huvudsak, till viss del, inte alls fanns texten Om du svarar till viss del eller inte alls. Kmmentera m du upplever prblem med detta ch/eller vilka knsekvenser detta ger 3 av 43

4 Sammanfattande resultat Den bild vi fått är att det finns flera förbättringsmråden av kmmunens IT-hantering, men vi vill inledningsvis nämna att i jämförelse 3 med användarsvar i andra kmmuner där vi gjrt liknande granskningar, så är resultatet psitivt. I bilaga 10 visas jämförande grafer. De förbättringsmråden sm vi uppmärksammat via enkäten till användare sammanfattas nedan. Styrande dkument, riktlinjer samt uppföljning Frågr ställdes kring m användare känner till styrande dkument ch riktlinjer samt m uppföljning sker kring målsättning ch efterlevnad av dkumenten. Se grafik ch kmmentarer från användare i bilaga 1 ch 2. Bilden vi fått är att de flesta anger att de känner till lika dkument ch riktlinjer samt var dkument återfinns samtidigt sm många användare uttrycker en säkerhet. Resultatet indikerar att de dkument sm finns idag inte är införda på ett tillräckligt sätt inm verksamheterna. Kmmunikatinsvägar m hur användare ska ta del av dkument ch uppdateringar är inte tillräckligt tydliga. En viktig utgångspunkt är att upprättad dkumentatin är aktuell, att den når rätt målgrupp ch att den förstås. Det är även viktigt att beakta tydlighet i hur förändringar av lika dkument kmmuniceras. Vidare indikerar svaren ett betydande behv av förbättrad uppföljning av målsättning ch efterlevnad av styrande dkument sm finns rörande IT-stödet. Det är viktigt att nämnderna säkerställer att det sker en kntinuerlig uppföljning av hur regler följs, hur måluppfyllelsen ser ut ch i vilken utsträckning IT nyttjas. Tydlighet i rller ch ansvar Tydlighet i ansvar inm kmmunen ch förvaltningen, vart man vänder sig vid fel ch prblem. Se grafik ch kmmentarer från användare i bilaga 3 Svaren visar att många användare är psitiva, men ett flertal användare utrycker en säkerhet m vem sm ansvarar för vad. I kmmentarer från användare anges att detta leder till negativa knsekvenser. Flera lärare ch pedagger anger att de persner sm ska hjälpa dem inte har tillräckliga förutsättningar för detta. Enligt vår uppfattning visar svaren från användare ett behv av att bättre tydliggöra ansvar ch rller för IT inm nämnderna, t ex vilka uppgifter har systemansvariga, IT-enheten etc. Det bör även framgå vem man ska vända sig till vid lika frågr. Ansvar, uppgifter ch samverkan bör finnas tydligt dkumenterat. 3 Vi har i denna rapprtering gjrt jämförelser med svar från användare i tre andra kmmuner med ett förhållandevis gtt resultat. Avseende enkäten till pedagger har vi gjrt jämförelse med alla de kmmuner där vi ställt samma frågr sm i Kalmar. Givetvis måste slutsatser kring jämförelse göras med försiktighet. 4 av 43

5 Är förekmsten av fel ch prblem rimliga? Ett frågemråde var att få en uppfattning m IT-miljön är driftsäker samt m andra typer av IT-relaterade störningar förekmmer i ringa utsträckning. Frågr ställdes bl.a. m datrer ch system är så störningsfria så att inte allmänheten (t ex bidragstagare, elever, föräldrar) drabbas samt m antalet störningar är acceptabla. Se grafik ch kmmentarer från användare i bilaga 5 Här kan vi knstatera att ett övervägande antal av de svarande anger psitiva svar, men flera användare har gett exempel på prblem sm rsakar störningar i verksamheten. Detta innebär att det finns risker att verksamhetens effektivitet ch säkerhet påverkas negativt. Vi föreslår därför att varje systemförvaltare eller andra IT-resurser inm förvaltningarna få i uppgift att analysera prblemen ytterligare. Syftet är att få en bättre dkumenterad bild t ex vilka prblem finns, vad har åtgärdats, vad kvarstår, vilka knsekvenser ger prblemen, vad kan vara rsaken, hur viktigt är det att åtgärda, krävs åtgärd ch vilka hinder finns för att åtgärda. Orsak till angivna prblem kan vara många t ex infrastrukturen, tekniska prblem i system, arbetsrutiner ch kmpetens. Hantering av fel ch prblem samt stöd ch supprt. Frågr ställdes till användare rörande prcesser kring hantering av fel, prblem samt stöd ch supprt. Exempel på viktiga synpunkter sm inkmmit i vår enkät är t ex: Berr på felet. Osäker på när man kntaktar IT-ansvarig ch när man vänder sig till helpdesk. Systemet där IT ringer tillbaka till mig fungerar inte då jag spenderar huvudsak av min tid i möten d.v.s. inte anträffbar på telefn. Ibland sker Micrsft-uppdateringar utan att vi vet (meddelande när man lggar ut att uppdateringar sker ch att man inte ska stänga av datrn). Detta gör att drivrutiner för utskrifterna ibland inte fungerar, vilket gör att akuta prblem uppstår. Många av ss saknar rutiner för att klla driftsinfrmatinen på internsidan Se mer grafik ch kmmentarer från användare i bilaga 4 m hantering av fel ch prblem samt m stöd ch supprt. Avseende hantering av fel ch prblem sm uppstår i verksamheten så varierar den bild vi fått. De allra flesta sm svarat angav psitiva svar vilket är psitivt, men flera användare uttrycker lika förbättringsmråden. Svaren från användare indikerar behv av att se över rller, arbetssätt ch samverkan mellan lika IT-resurser (IT-enheten, systemförvaltare med flera). Vissa användare upplever även en tydlighet kring vart man vänder sig i lika frågr. Förslag till prcesser ch rutiner att se över är: Hur fungerar rutinen då helpdesk ringer upp? Hur tydliggörs kända driftsstörningar? 5 av 43

6 Kan förändringar genmföras på ett sätt sm ytterligare minimerar störningar i verksamheten? Flera pedagger sm besvarat enkäten anger att de persner sm ska hjälpa till inte har tillräckliga resurser för uppgiften. Anser användare att de har tillräcklig kmpetens för att använda sitt IT-stöd effektivt ch säkert? Frågr ställdes till användare m de har tillräcklig kmpetens samt m de anser att de fått en tillräcklig utbildning i datrer ch system. Se bilaga 7 Svaren indikerar ett behv av utbildningsaktiviteter sm är systemspecifika men även i generella IT-frågr. Vi föreslår därför att kmpetensbehvet för användare analyseras närmare inm förvaltningarna ch att det därefter utarbetas lika utbildningsaktiviteter. Generella ITfrågr är t ex tydliggörande av ansvar ch innehåll i lika typer av dkument sm berör användare. Med andra rd vad behöver användare kunna för att arbeta effektivt ch säkert med hjälp av IT. Finns tillfredställande behörighetshantering? Frågr ställdes m användare ser risker för behörig åtkmst till datrn eller utskrifter. Vissa användare har angett kmmentarer enligt nedan. Se mer m behörighet i bilaga 8 Vi har gemensam skrivare med hela kntret, även vi sm arbetar med stark sekretess. /Barn- ch ungdmsförvaltningen Skrivaren står i krridren utanför kntret flera persner vistas i utrymmen, pensinärer andra arbetstagare m.m. /Scialförvaltningen Jag har inte tillgång till styrning av utskrifter, utan de ligger i skrivaren tillgängliga för alla. Skriver jag ut känsliga dkument måste jag passa utskriften. /Barn ch ungdmsförvaltningen Jag måste ha stenkll på vilken skrivare jag ska ha eftersm jag arbetar i lika verksamheter. Sen kan det störa mig att skrivarinställningarna ändras utan min hjälp. Vem är det sm gör det? Jag vill inte det./barn- ch ungdmsförvaltningen Det är viktigt att det inm verksamheterna sker en översyn över rutiner ch tekniken vid utskrifter. Detta för att säkerställa att känsliga utskrifter inte kan nås av behöriga. Vi ser ett behv av att det sker en översyn av hur skärmsläckare används. Här föreslår vi att skärmsläckare slås på med autmatik ch därefter bör lösenrd krävas för att få åtkmst på nytt. 6 av 43

7 Finns tillräckligt IT-utrustning (PC, skrivare, prgram m.m.)? Anser användare att det finns tillräcklig utrustning för att arbeta effektivt ch säkert. Se bilaga 9 Många pedagger utrycker ett behv av att förbättra antal ch kvalité av den utrustning sm används. Se bilaga 11 Från utbildningsförvaltningen har det angetts att de vid en skla från ch med hösten 2011 kmmer att satsa på en elevdatr för varje elev. En utvärdering är sedan planerad för att eventuellt gå vidare inm andra sklr. Det finns en medvetenhet m att det krävs en förbättring kring status avseende de datrer sm finns inm förvaltningen. Diskussiner m att förbättra datrutbudet pågår. Övrigt Under granskningen har vi även uppmärksammat att kmmunens IT-strategi är i behv av uppdatering. Den strategi sm finns är från av 43

8 Bilaga 1. Finns kännedm kring styrande dkument ch var dessa återfinns (implementering, kmmunikatinsvägar inm rganisatinen)? Bilaga 1 Alla utm lärare ch pedagger Nyanställd, så ska läsa dkument m IT-användning /Kmmunledningskntret /Annan det bästa jag kan är E-pst lite grann /Omsrgsförvaltningen /Annan Inväntar en kurs ang ffentlighetsprincip av e-pst /Samhällsbyggnadskntret /Annan Vet inte var denna infrmatin finns /Omsrgsförvaltningen /Annan Har inte fått så mycket kännedm m detta /Omsrgsförvaltningen /Annan dåligt med uppföljande inf m vad sm gäller /Omsrgsförvaltningen /Annan 8 av 43

9 Lärare ch pedagger Svårt att hitta dkument, infrmatin på kmmunens hemsida. Har egentligen inte fått någn utbildning utan det sunda förnuftet får gälla! Är inte säker på var jag hittar dessa. Har inte aktualiserats på sklan. Hittar ng inte det direkt. En länk vre bra på ett ställe sm syns, på sklrnas hemsida. Mycket letande. Tid sm jag kunde lägga på annat. Jag antar att de finns på adminnätet, men jag kan inte direkt säga var de finns. 9 av 43

10 Bilaga 2. Sker uppföljning kring tillämpning ch nyttjande? Alla utm lärare ch pedagger Bilaga 2 Löpande i samband med enhetsmöten (mtsvarande) /Kmmunledningskntret /Annan blivit visade var vi hittar de nyaste dkumenten /Omsrgsförvaltningen /Annan inte vad jag vet, /Omsrgsförvaltningen /Annan Trr att det tidigare gjrts slumpmässiga nätbaserade undersökningar. /Omsrgsförvaltningen /Annan Vi jbbar med internrevisiner av verksamhetssystemet, men kan inte minnas att det berör IT i någn högre grad. /Samhällsbyggnadskntret /Annan På arbetsplatsträff genmgång av Verksamhetshandbken. /Scialförvaltningen /Chef med budget ch persnalansvar Lärare ch pedagger 10 av 43

11 Trr att det tidigare gjrts slumpmässiga nätbaserade undersökningar. På arbetsplatsträff genmgång av Verksamhetshandbken. Sker på lagmöten (kntinuerligt) Rektr har nämnt det någn gång men för sällan! Det finns ingen sm kllar upp att vi följer riktlinjerna. 11 av 43

12 Bilaga 3. Finns tydlighet kring rller ch ansvar? Bilaga 3 Alla utm lärare ch pedagger Kunskapsnivån är så extremt låg - ingen vet /Serviceförvaltningen /Annan När systemen inte fungerar är det svårt att få tag i ansvarig, vilket får till följd att det inte går att sköta sitt arbete, då arbetet är helt berende av prcapita. /Scialförvaltningen /Annan Ibland finns ingen systemansvarig att få hjälp av ch ingen ersättare backar upp. /Omsrgsförvaltningen /Annan Systemansvarig gick i pensin för någt år sedan, mera tydligt nu. Då fanns en lista sm visade vem man ska vända sig till. /Kultur- ch fritidsförvaltningen /Annan Bra med central prblemanmälan. Men skulle man vänta på att få sin fråga behandlad för att allt smått sm dyker upp skulle man inte göra annat än vänta. Måste vara frustrerande för en nyanställd sm inte hunnit få en inblick i hur systemet fungerar i praktiken ch vilka man kan fråga direkt ch få ett bra svar av! Det vill säga vilka sm är de infrmella prblemlösarna! /Kmmunledningskntret /Annan Till exempel vem vi ska vända ss till för att få rdning på prblemet att prcapita stängs av fta ch vi inte har möjligheter att påverka när. Hela avdelningar med handläggare kan inte arbeta på grund av att systemen är nere /Scialförvaltningen /Annan 12 av 43

13 Man får ibland fråga sig fram /Barn ch ungdmsförvaltningen /Chef med budget ch persnalansvar Vid semester framgår det dåligt vem sm tar över ansvaret för den sm ersätter rdinarie persn. /Omsrgsförvaltningen /Chef med budget ch persnalansvar Inte tydligt vem sm är superuser för dem lika prgrammen. Vre önskvärt med en kntaktlista /Serviceförvaltningen /Chef med budget ch persnalansvar Har ingen kll alls på kmmunens IT avdelning, de känna ganska annyma /Omsrgsförvaltningen /Annan Jag vet inte vem sm ansvarar för vad, vad finns det nerskrivet? /Omsrgsförvaltningen /Annan Brde finns gemensamt på hemsidan vem sm ansvarar för vilket system (t ex Prcapita, Persnec har jag fått veta på annat sätt) Inte lätt för den sm är nyanställd /Södermöre kmmundelsförvaltning /Annan svårt att veta vem sm är systemansvarig ch vem sm låser upp lösenrden. /Omsrgsförvaltningen /Chef med budget ch persnalansvar Ibland klart vem sm ska ta hand m ett ärende när det gäller prblem inm eknmisystemen, IT eller Tiet i Malmö. De hänvisar till varandra så man vet inte vems prblemet är. /Kmmunledningskntret /Annan 13 av 43

14 Lärare ch pedagger Behövs en tydlighet. Nu kntaktas en persn man känner. Tveksamt vem sm ansvarar för nät centralt ch de pedaggiska insatserna på sklrna både för elever ch pedagger. Jag testar att fråga vår it ansvarige på sklan först, då hänvisar han mig ibland till ITenheten istället. finns inga resurser till detta ch det är inget pririterat mråde från ledningen kan inte bedriva IT - prjekt i verksamheten utifrån våra styrdkument Intresset kanske finns men det händer inte så mycket. Lägger man tid till frtbildning inm dessa mråden måste tekniken finnas så att man kan börja jbba med det direkt. Dröjer det halvår eller år hinner man glömma det man lärde sig. Allt handlar m pengar. Intresset finns, men inte pengarna! Vi har ingen IT-pedagg vad jag vet den it ansvarige på försklan har väldigt nt m tid, vi delar ansvar förskla/ skla men upplever att tid fattas ch heller inte pririteras från ledningshåll. Den lärare sm ska fungera sm stöd i frågr ch arbete kring IT-frågr har ingen avsatt tid för detta utan får sköta det sm ett extra uppdrag vid sidan av andra uppdrag. De kan allt för fta ej hjälpa en med det man vill/behöver. 14 av 43

15 Vet inte m de har förutsättningar men det är svårt att få hjälp. Det är lång väntetid ibland ch man behöver ringa för att påminna m hjälp. Vissa persner har dck ett trevligt bemötande. Jag syftar nu på Helpdesk av 43

16 Bilaga 4. Finns tillfredställande hantering av fel ch prblem (kända av IT-resurser eller då fel meddelas av användare)? Alla utm lärare ch pedagger Bilaga 4 Det krävs att man läser "en liten ruta" på internsidan för att veta m det ch det är inte alltid sm infrmatin läggs ut. Berr på "felet". Osäker på när man kntaktar IT-ansvarig ch när man vänder sig till helpdesk. Vem sm är ansvarig för vad. /Scialförvaltningen /Annan Det kan vara prblem med BkIT eller Netlan, sm är tillfälliga, vilket vi haft en hel del sista året. Då avvaktar man innan man anmäler. Lite tydligt m det är till Helpdesk eller till serverflket (fast det är inte min uppg. att anmäla dit i så fall) Helpdesk /Kultur- ch fritidsförvaltningen /Annan Systemet där IT ringer tillbaka till mig fungerar inte då jag spenderar huvudsak av min tid i möten d.v.s inte anträffbar på tel. /Kmmunledningskntret /Annan Mitt arbete stannar helt av när datan ej fungerar - inga arbetsuppgifter kan då utföras /Kmmunledningskntret /Annan Det stppar hela arbetet. /Kultur- ch fritidsförvaltningen /Annan vi har inte alltid möjlighet att svara när it ringer pp /Omsrgsförvaltningen /Annan 16 av 43

17 Det kan bli nödigt långa väntetider för att få hjälpen /Omsrgsförvaltningen /Chef med budget ch persnalansvar Ibland får man snabb hjälp. men många gånger får man vänta i flera timmar. Vilket gör att jag inte kan göra mina arbetsuppgifter /Barn ch ungdmsförvaltningen /Annan Anmälan via datrn ger ett snabbt återkpplingssvar, men fta handlar det m att biblitekens användare drabbas utan att persnalen kan meddela rsak eller tid för åtgärd /Kultur- ch fritidsförvaltningen /Annan Det tar lång tid ch felen kmmer fta tillbaka (gäller våra publika datrer på bibliteket.) Prblem med min egen datr kan ta dagar innan någn svarar att de har registrerat prblemet. Skulle önska ett mail direkt att det är mttaget ch när man tar itu med prblemet. /Kultur- ch fritidsförvaltningen /Annan De stra prblemen blir aldrig åtgärdade. /Kultur- ch fritidsförvaltningen /Annan har inte haft så många prblem /Kultur- ch fritidsförvaltningen /Annan det dröjer för lång tid innan IT-ansvarig hör av sig /Omsrgsförvaltningen /Annan Om jag anger "akut" i anmälan, går det hyfsat snabbt. /Barn ch ungdmsförvaltningen /Annan Ibland sker Micrsft-uppdateringar utan att vi vet (meddelande när man lggar ut att uppdateringar sker ch att man inte ska stänga av datrn). Detta gör att drivrutiner för utskrifterna ibland inte fungerar, vilket gör att akuta prblem uppstår. /Scialförvaltningen /Annan MÅnga av ss saknar rutiner för att klla driftsinfrmatinen på internsidan. /Kulturch fritidsförvaltningen /Annan Det krävs att man läser "en liten ruta" på internsidan för att veta m det ch det är inte alltid sm infrmatin läggs ut. /Barn ch ungdmsförvaltningen /Annan Irriterande att det inte går att få en direktkntakt med IT-enheten per telefn, utan att man måste beställa en telefntid. /Scialförvaltningen /Chef med budget ch persnalansvar Tycker det är tröttsamt med telefnsvar ch förväntad tid för hjälp. /Omsrgsförvaltningen /Annan Ibland kan det var långa väntetider. /Kmmunledningskntret /Annan De ringer tillbaka /Barn ch ungdmsförvaltningen /Annan Återringning är det enda sm erbjuds m man vill ha persnlig kntakt. Det sker då alltid på helpdesks villkr. Skulle önska ett "vänta-i-telfnen-system" med att du är på plats 34 i kön men vänta kvar. /Barn ch ungdmsförvaltningen /Annan 17 av 43

18 Ibland svårt att nå över telefn! mejlen kan ju ligga nere! /Scialförvaltningen /Chef med budget ch persnalansvar När jag väl kmmer fram ch "får kntakt" så är hjälpen gd. /Kmmunledningskntret /Annan Vissa har superbra service ch bemötande, andra tvärtm. Sammantaget blir det därför "till viss del". Det viktiga är att IT-enheten måste inse att de jbbar i ett serviceyrke ch med människr, inte med datrer. /Kmmunledningskntret /Annan Svårt att vem sm gör vad. En lista på vem sm gör vad ch back-up-persner. /Kmmunledningskntret /Annan Har vid vissa tillfällen inte fått tillräckligt stöd, även diskriminerats ch bemötts nncharlant /Omsrgsförvaltningen /Annan Bemötande är k men det tar lång tid ch det kan vara klart vem sm ska ta hand m ärendet. /Kmmunledningskntret /Annan Biblitekets service måste fungera utan längre avbrtt. Vi har ständigt besökare sm behöver använda skanner, lika prgram sv. I dagsläget har vi saknat en fungerande skanner ca tre månader. Vårt bkningssystem är instabilt - användarna blir fta "utkastade" mitt i ett arbete. Vi upplever att våra prblem inte alltid tas på allvar. Priritet en vecka är alltid för lång tid. Det skulle underlätta m vi hade färre kntakter ch att dessa var intresserade av biblitekets verksamhet. Våra administrativa datrer är det betydligt mindre prblem med. Efter uppgraderingar händer det dck att prgram inte återinstalleras, vilket vi inte får infrmatin m. /Kultur- ch fritidsförvaltningen /Annan Otydlighet leder till nödiga förseningar ch nödig frustratin över It-stödet sm då snarast uppfattas sm en pålaga snarare än ett stöd. Infrmatinen m driftstpp kmmer väl sent. jag har aldrig fått veta när det är kända driftstörningar eller planerade driftstpp när det gäller elevdatrer. Det förekmmer i bland på Rexnet. Jag blir irriterad när det är planerade avbrtt i Rexnet samtidigt sm vi är mitt uppe i arbetet med utvecklingssamtal. Det tg dessutm längre tid än beräknat. Dåligt! Lärare ch pedagger 18 av 43

19 Infrmatinen m driftstpp kmmer väl sent. jag har aldrig fått veta när det är kända driftstörningar eller planerade driftstpp när det gäller elevdatrer. Det förekmmer i bland på Rexnet. Jag blir irriterad när det är planerade avbrtt i Rexnet samtidigt sm vi är mitt uppe i arbetet med utvecklingssamtal. Det tg dessutm längre tid än beräknat. Dåligt! 19 av 43

20 Bilaga 5. Är förekmst av fel ch prblem rimliga? Alla utm lärare ch pedagger Bilaga 5 Vi har en fruktansvärt dålig uppkppling! /Kultur- ch fritidsförvaltningen /Annan Det händer i helgen på kvällar sent när jag har tid att sitta med ex Timecare att jag inte kmmer in alls. /Scialförvaltningen /Annan eftersm jag arbetar natt så råkar jag ftast ut för avbrtt pga uppdatering /Omsrgsförvaltningen /Annan Det var så tidigare men nu måste jag spara manuellt hela tiden. Jag har förlrat flera dkument tidigare. /Scialförvaltningen /Annan Jag har svårt att förstå att Prcapita hålls nere för ett strt antal människr varannan vecka. Det kan inte vara eknmiskt försvarbart att så många blir utan arbetsredskap så frekvent. Det måste vara billigare att några få får arbeta på helger med övertid än att många inte kan sköta sitt arbete på arbetstid. Bättre att se till ekmnmiska vinster för hela kmmunen än till IT-enhetens övertidsersättning. Argumentet att vi kan planera in datastpp i våra almanackr håller inte, våra klienter kan avbka besök med krt varsel, ibland får vi uppdrag från t.ex. tingsrätten sm ska handläggas skyndsamt m.m. /Scialförvaltningen /Annan 20 av 43

21 Ibland är det stpp under kntaktrstid ch då kmmer vi ingenstans eftersm all viktigt inf ligger i datrn /Scialförvaltningen /Annan Varje månad stängs prcapita av någn eftermiddag.mycket lämpligt eftersm jag är i behv av prcapita dagligen. /Scialförvaltningen /Annan Jbbar ibland med internetsystem sm kan kpplas ner utan förvarning /Barn ch ungdmsförvaltningen /Annan Inte alls gäller bibliteksbussen ch Mbility Guard För övrigt svarar jag "I huvudsak" /Kultur- ch fritidsförvaltningen /Annan fta havererar kmma systemet efter uppdatering av datrer etc.verkar vara mycket svårt för supprt avd att kunna få allt till fungera efter uppgradering eller andra åtgärder /Serviceförvaltningen /Annan Vi har en så dålig uppkppling att våra kunder trr att de har tagit en tidsresa till 90-talet. /Kultur- ch fritidsförvaltningen /Annan Det är inte fta TC-pl krånglar, men när det gör det blir det ytterst känbart för verksamheten. Nästan 700 vikarier påverkas när inte SMS-trafiken fungerar, eller m webben ligger nere. Skulle önska en snabbare återkppling när det gäller akuta fel då TC-pl inte fungerar sm det ska. SMS/Webb-prblem kan kanske tyckas "små" i sammanhanget, men i ch med mängden vikarier blir de stra för Bemanningsservice. /Omsrgsförvaltningen /Annan PÅ biblitekssdian har vi stra prblem emellanåt, på det publika mrådet. Då är det inte kul för låntagarna. /Kultur- ch fritidsförvaltningen /Annan NetLan är fta svajigt=brukarnas dkument försvinner=dålig service /Kultur- ch fritidsförvaltningen /Annan Våra brukare på bibliteket råkar fta ut för att bli utkastade från deras inlggningar på våra publika datrer - vilket ibland medfört att arbete gått förlrat för dem. /Kultur- ch fritidsförvaltningen /Annan Framförallt är det skrivarna sm krånglar ch skapar spilltid /Samhällsbyggnadskntret /Annan Detta berr på att jag numera har en liten nätskrivare, sm inte används av hela den övriga enheten. I annat fall skulle driftstörningen ha varit väsentligt högre. /Scialförvaltningen /Chef med budget ch persnalansvar Mellan 5-5,5 timmar per månad. /Scialförvaltningen /Annan genmsnitt. Vissa tillfällen kan det vara flera timmars planerade avbrtt /Scialförvaltningen /Annan Prcapita nerstängt. Kan ej läsa jurnaler eller skriva. /Omsrgsförvaltningen /Annan 21 av 43

22 Att inte kunna utföra våra arbetsuppgifter vilket leder till att våra klienter inte får sitt försörjningsstöd i tid vilket medför irritatin ch klagmål. /Scialförvaltningen /Annan Kan ibland inte lgga in i Eknma på mrgnen. Tappar kntakten med Inköp ch faktura. Det tar ftast minst min innan det går att lgga in igen. (Det har inte hjälpt att starta m datrn.) Krångel med skrivarna till ch från. /Barn ch ungdmsförvaltningen /Annan 22 av 43

23 Lärare ch pedagger Ibland går det trögt. Vi har tydligen inte så mycket kräm i kablarna till arbetet. Jag tycker att det fta går väldigt långsamt ch det medför att småstunder inte kan utnyttjas för att fixa någt på datrn. Vid bildhantering går det så sakta, så man nästan trr att det är ur funktin. Ute i Rckneby på försklan går det trögt sm bara den, ta ut bilder ch starta upp datrerna tar jätte lång tid! Det varierar väldigt mycket. Peridvis är det väldigt trångt ch trögt på det pedaggiska nätet. Katthult! Minutlånga väntetider på uppladdningar är inte vanligt t.ex vid val av skrivare på nätverket. Det är inte acceptabelt Krångligt med alla lika lösenrd sm måste bytas hela tiden. Uppkpplingen är väl inte den bästa till sklr sm inte ligger i centrala Kalmar. det strular fta med Intenetuppkpplingen på de bärbara datrerna Den har blivit betydligt bättre senaste året! Har ibland försvunnit dkumentatin ej gått att kmma in i systemet ibland hänger sej datrn Det känns sm det har blivit bättre! Ett tag var det hpplöst. 23 av 43

24 Vem acceptera att man har så mycket brister m man köper en ny bil sm det är brister i it-systemen? Prgrammen låser sig ch möjliggör snabb åtkmst ch användning. Dåligt att stänga ned systemet för uppdatering under dagtid sm skedde i maj. Händer fta att man får tänka m eftersm det går så långsamt. Man förlrar tid istället för att tjäna tid på att använda datrerna. Många datrer i datrsalen fungerar inte ch det tar tid innan felen åtgärdas, därför skapas irritatin bland elever ch persnal. Utskick av pst till familjerna fungerar inte alltid felfritt För gamla uppdaterade datrer sm inte fungerar, detta är inte ett pririterat mråde. långsamma datrer, elevarbeten försvinner trts att de är sparade När datrerna krånglar påverkar detta familjerna genm utebliven infrmatin. 24 av 43

25 Bilaga 6. Finns tillräckligt med stöd ch supprt för att använda systemen? Alla utm lärare ch pedagger Bilaga 6 Det är ingen förståelse för de sm inte har egen datr. /Kultur- ch fritidsförvaltningen /Annan Dåligt att det ska ta så lång tid att få tag på ITsupprt. De ringer upp, gärna nästkmmande dag... /Scialförvaltningen /Annan Jag jbbar natt. Svårt få hjälp på dagen m man måste vara inlggad vid kmmunens datr. /Omsrgsförvaltningen /Annan Det kan bli lång väntetid på hjälp. /Omsrgsförvaltningen /Chef med budget ch persnalansvar Många gånger tar det för lång tid att få hjälp. Vid akuta ärenden kan man få vänta hela dagen innan man blir uppringd. /Scialförvaltningen /Annan Tar alldeles för lång tid att få hjälp från IT, ibland känns det sm m persnalen är för erfaren. Mycket persnalbyten sm gör att man inte kan. Ju längre ut i gegrafin man sitter ju svårare är det att få hjälp. Rätt så att man satt 1:an i brådskande ärende så sätts det en vecka. /Barn ch ungdmsförvaltningen /Annan 25 av 43

26 Just på min arbetsplats fungerar det i huvudsak. Andra arbetsplatser kan ha sm ex smedängen har stra bekymmer med kntakten. Gäller både datrer ch skrivare. /Omsrgsförvaltningen /Chef med budget ch persnalansvar Har inte bra erfarenhet av att få adekvat hjälp vid krångel mm. Svårt ibland att få någn sm trr på vad jag säger, även nedvärderande utifrån att jag är kvinna: Har du satt i sladden? sv /Omsrgsförvaltningen /Annan madde på it är superhjälpsam ch trevlig /Scialförvaltningen /Annan Det tar för lång tid att få hjälp. Vi sitter sällan still vid ett skrivbrd ch har ej egna mbiltelefner där vi kan nås. Bibliteket har öppet även helger ch kvällar vilket är ett prblem när fel inträffar utanför Helpdesk kntrstider. Eftersm vi möter brukarna direkt, varje dag, känns det angeläget att vår publika verksamhet får priritet. Ett fel på en funktinsarbetsplats är ftast inte lika akut. /Kultur- ch fritidsförvaltningen /Annan Får vänta på tk för länge på uppgraderingar, man får påminna IT-enheten. Handläggaren i sin tur är dålig på att återkppla till de ärenden sm denne samlat på sig. Sm kund kan man tänka sig att vänta m man får reda på varför man väntar. /Kmmunledningskntret /Annan Generellt gäller att man måste välja "akut" för att få hjälp inm för mig rimlig tid, även det kanske inte är jätteakut... /Barn ch ungdmsförvaltningen /Annan Har haft massr av bekymmer med datrtrassel, frtfarande klart varför. Prblemen har dck minskat. /Omsrgsförvaltningen /Annan Det är långt mellan utbildningarna ch det är svårt att få till ändringar sm skulle underlätta arbetet. Det är inte kmmunens persnal sm är det stra prblemet utan "ägarna" av pr Capita. /Scialförvaltningen /Annan De felanmälningar vi vänder ss till ITenheten m är fta saker sm de tycker är lättlösta ch ibland känns det sm m de tycker vi skulle ha kunnat fixa det själva. Men dels kmmer vi inte åt systemet så att vi kan fixa det (t ex installera m skrivare på NetLandatrer) dels har IT kunskaper sm de tycker är självklara, men sm inte är det. Och de är ännu mindre självklara för våra brukare. Det sm inte är ett prblem för dem kan vara ett strt prblem för våra nvisbrukare ( t ex att en ikn inte finns på skrivbrdet utan bara på start-menyn, eller att det inte går att skriva in pinkden för at lgga in datrn förrän man klickat i fältet några gånger). /Kultur- ch fritidsförvaltningen /Annan systemansvarig Oklart alltför fta m det är it eller den sm sålt sm ansvarar - blir lätt att man skyller på varandra ch jag kan inte veta "vems brd det är" /Kmmunledningskntret /Annan Till en arbetskllega /Kultur- ch fritidsförvaltningen /Annan 26 av 43

27 I första hand mina kllegr /Omsrgsförvaltningen /Annan schemaansvarig eller tele /Omsrgsförvaltningen /Annan Kllega, sedan IT-enhet /Scialförvaltningen /Annan Helpdesk /Barn ch ungdmsförvaltningen /Annan I första hand m den jag vet är systemansvarig, eller arbetar mycket med aktuellt system. I andra hand IT-service. /Barn ch ungdmsförvaltningen /Annan Van kllega /Serviceförvaltningen /Chef med budget ch persnalansvar Lena Nilssn, alltid lika vänlig /Scialförvaltningen /Annan IT-supprten. Annika Jhanssn(systemansvarig Pr Capita) /Omsrgsförvaltningen /Annan Är inte alltid helt klart vem sm har ansvarat mellan Tiet ch IT /Kmmunledningskntret /Annan 27 av 43

28 Lärare ch pedagger F18.Jag upplever att den hjälp (supprt) jag får kring IT-stödet är tillräckligt för att kunna arbete effektivt ch säkert med våra datrer ch prgram F08.Jag upplever att de persner/ansvariga sm ska vara ett stöd till mig sm lärare i frågr sm rör IT i sklan har förutsättningar för detta. (T ex IT-pedagger) % -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Vi har ingen IT-pedagg vad jag vet den it ansvarige på försklan har väldigt nt m tid, vi delar ansvar förskla/ skla men upplever att tid fattas ch heller inte pririteras från ledningshåll. Den lärare sm ska fungera sm stöd i frågr ch arbete kring IT-frågr har ingen avsatt tid för detta utan får sköta det sm ett extra uppdrag vid sidan av andra uppdrag. De kan allt för fta ej hjälpa en med det man vill/behöver. Vet inte m de har förutsättningar men det är svårt att få hjälp. Det är lång väntetid ibland ch man behöver ringa för att påminna m hjälp. Vissa persner har dck ett trevligt bemötande. Jag syftar nu på Helpdesk att placeras i kö ch bli uppringd senare är mycket frustrerande. Har ingen itpedagg IT ansvarig lärare sm sedan kntaktar ITavd. 28 av 43

29 Bilaga 7. Upplever användare att de har tillräcklig kmpetens för att använda sitt IT-stöd effektivt ch säkert? Bilaga 7 Alla utm lärare ch pedagger Skulle gärna har ytterligare kmpetens kring hur man kan använda datrn det it system kmmunen har /Omsrgsförvaltningen /Annan Önskar mkt mer utbildning så jag blir säkrare ch kan utnyttja datrn på ett bättre sätt /Barn ch ungdmsförvaltningen /Annan Mer utbildning, ibland känns det sm man får söka kunskapen själv. Bättre att bli satt på kurser. Mer styrd kursverksamhet /Barn ch ungdmsförvaltningen /Annan Vill ha bättre utbildning i allt vad jag gör i data /Omsrgsförvaltningen /Annan Tröga anslutningar gör att det går långsamt... /Omsrgsförvaltningen /Annan Frustrerande när prcapita är stängt under dagtid för uppdatering. /Omsrgsförvaltningen /Annan 29 av 43

30 Jag har endast begränsad kunskap kring en viss mdul vilket gör att jag måste fråga en hel del. Jag vet heller inte hur mdulen kan användas ptimalt. /Omsrgsförvaltningen /Annan Omständigt system sm krånglar emellanåt, ex hänger upp sig ch stänger ner mm /Scialförvaltningen /Annan Det är för många system sm man bara använder spradiskt För många lika inlggningar /Barn ch ungdmsförvaltningen /Chef med budget ch persnalansvar Länkar fungerar inte. Strukturen är lgisk. Effekten blir sämre prduktivitet. /Kmmunledningskntret /Annan skulle gärna ha kmpleterande utb i datr hantering /Omsrgsförvaltningen /Annan Ofta nya rutiner & arbetsuppgifter utan att få tillräcklig feedback eller utbildning i. /Barn ch ungdmsförvaltningen /Chef med budget ch persnalansvar Mer internutbildning ch spjutspetsar inm arbetsgruppen att fråga vid behv av ökad kunskap/kmpetens. /Omsrgsförvaltningen /Annan Jag har endast begränsad kunskap kring en viss mdul vilket gör att jag måste fråga en hel del. Jag vet heller inte hur mdulen kan användas ptimalt. /Omsrgsförvaltningen /Annan JAg skulle behöva veta mer för att kunna använda systemet mer effektivt trr jag. I dagsläget vet jag inte vad det är jag inte vet men anar att det finns funktiner vi skulle ha nytta av m vi bara visste att de fanns. /Scialförvaltningen /Annan Mer utbildning, i frm av kurs. Har blivit visad av närmaste chef /Barn ch ungdmsförvaltningen /Annan Idag anser jag det. Men när man börjar finns ingen bra miljöredagenmgång av hela systemet. Man får lära sig mycket efterhand på gtt ch nt. /Samhällsbyggnadskntret /Annan 30 av 43

31 Lärare ch pedagger När man inte använder sina kunskaper glöms dessa av. Vi gick pim, men hade sedan inte datrer i salarna. I mitt jbb sm vaktmästare krävs mer kmpetens för att bättre klara av alldagliga prblem snabbt. Men tyvärr blir det att man inte har använt den kunskapen man fick ex vid PIM eftersm man saknar datrer i klassrummet. Då glömmer man brt de kunskaper man fått för att man inte använder dem. Skulle kunna använda ss av IT mycket mer m vi fick större kunskaper inm mrådet Vi har gått PIM men har inte dataresurser för att använda det i den utsträckning jag skulle vilja. Har gjrt PIM 1-3 men skulle vilja lära mig mer. Inte riktigt fått den utbildning jag skulle behöva. 31 av 43

32 Bilaga 8. Finns tillfredställande behörighetshantering? Bilaga 8 Alla utm lärare ch pedagger vi har gemensam skrivare med hela kntret, även vi sm arbetar med stark sekretess... /Barn ch ungdmsförvaltningen /Annan skrivaren står i krridren utanför kntret flera persner vistas i utrymmen, pensinärer andra arbetstagare mm /Scialförvaltningen /Annan Finns stående i allmänt utrymme /Scialförvaltningen /Annan Jag har inte tillgång till styrning av utskrifter, utan de ligger i skrivaren tillgängliga för alla. Skriver jag ut känsliga dkument måste jag passa utskriften. /Barn ch ungdmsförvaltningen /Annan jag måste ha stenkll på vilken skrivare jag ska ha eftersm jag arbetar i lika verksamheter. Sen kan det störa mig att skrivarinställningarna ändras utan min hjälp. Vem är det 32 av 43

33 sm gör det??? Jag vill inte det. /Barn ch ungdmsförvaltningen /Annan Har inga "känsliga" dkument /Barn ch ungdmsförvaltningen /Annan Vissa skrivare har gemensam kd, men ingen persnlig. Vissa skrivare har ingen kd alls. /Kultur- ch fritidsförvaltningen /Annan Finns ej skärmsläckare med lösenrd /Omsrgsförvaltningen /Annan Skärmsläckare/utlggning efter viss tid. Men jag kan ju välja att lgga ut manuellt. /Barn ch ungdmsförvaltningen /Annan Jag jbbar i receptinen ch när jag har rast så anv. en kllega min inlggning. /Scialförvaltningen /Annan Har inte satt igång min skärmsläckare. Däremt måste man slå in lösenrdet igen efter en tid, vet dck inte hur länge. /Omsrgsförvaltningen /Annan Det handlar m kmpetens - jag sm användare måste "kmma ihåg" att låsa min datr när jag lämnar rummet. För egen del fungerar det allt sm ftast (jag glömmer alltså inte), men jag ser att andra glömmer. /Barn ch ungdmsförvaltningen /Annan Det har hänt att utskrifter har kmmit ut på annan skrivare i huset än den sm är vald. Vid det tillfället km utskriften ut uppe hs msrgsförvaltningen. Inte alls bra med tanke på sekretessen. /Scialförvaltningen /Annan Vår skrivare har tidigare stått skyddat men sedan krögarna sm ska göra prv vistas i våra lkaler ch ibland tas med in i kpieringsrummet så kan sekretessen inte längre tillförsäkras våra utskrivna dkument. Detta anser jag vara ett bekymmer sm måste åtgärdas. /Scialförvaltningen /Annan Ha hänt att sekretessskyddat material kmmit ut på fel skrivare trts att rätt skrivare varit inlagd /Scialförvaltningen /Annan Måste hämta dkumenten i en krridr med låst dörr. Skulle önska att ha egen skrivare i nära anslutning till mitt arbetsrum. /Barn ch ungdmsförvaltningen /Annan Skrivare 33 av 43

34 Lärare ch pedagger Det fungerar inte ibland ch då kmmer papperen ut långt senare ch man kan inte stå ch vänta. eleverna kan läsa vad jag har skrivit m dem, de kan se prv etc Skrivaren står i försklans krridr vid huvudentren 3 avd brt. Vi försöker "passa" åt varandra. Det kan hända att utskrifter kan bli tillgängliga för behöriga. Skrivaren långt från datrn. Elever i närheten av skrivaren. skrivaren står i arbetsrum där elever ibland rör sig ch Skrivaren står i ett rum ganska långt ifrån mitt arbetsrum, vilket gör att det ganska fta är någn annan sm kan se vad jag skriver ut. Det gäller att skynda till skrivaren, så att ingen elev får se papperen. Skrivaren står i ett rum där alla vuxna på sklan kan gå in ch ibland även elever. Skrivaren finns i ett rum där det kan vistas många persner samtidigt. Ska man skriva ut känsliga dk så får man vänta tills man är själv. Utskrifterna hamnar på en annan avdelning Datrns skrivare är kpplad till kpiatr sm används av alla. 34 av 43

35 ingen skärmsläckare med lösenrd Vi är ftast tvungna att arbeta vid klassrumsdatrerna vilksa inte kan påstås stå i en skyddad miljö. PGA vi inte har lösen till en av våra persnaldatrer För att spara färg i färgskrivaren har vi en kppling till kpiatrn i ett annat utrymme. Dels tvingas jag gå ifrån datrn påslagen, dels kan någn anna dra fram "mina" dkument m de vill. Jag försöker att inte lämna datrn under pågående arbete. I så fall lggar jag ut. VI har inget användarid eller lösenrd, alla är på samma sida, arbetsledningen rdnar inte funktinsarbetsplatser till ss. 35 av 43

36 Bilaga 9. Finns tillräcklig utrustning för att arbeta effektivt ch säkert? Alla utm lärare ch pedagger Bilaga 9 Eftersm skrivaren är svart/vit ch vi arbetar med bilder i vår dagliga verksamhet så är det inte alltid lätt. /Scialförvaltningen /Annan Det finns inget intresse för våra behv. /Kultur- ch fritidsförvaltningen /Annan Datrerna är tröga ck hakar fta upp sig. /Omsrgsförvaltningen /Annan Skrivaren fungera inte alltid så bra. /Omsrgsförvaltningen /Annan Långsam uppkppling /Omsrgsförvaltningen /Chef med budget ch persnalansvar prblem att skriva ut dkument, sm är nödvändiga t.ex. prtkll från möten /Omsrgsförvaltningen /Annan kunde vara mkt bättre, speciellt saknar jag en scanner, hade varit mkt bra att kunna scanna in vissa dkument ch att då kunna ha dm i datrn /Omsrgsförvaltningen /Annan Skrivaren på min arbetsplats fungerar dåligt. Hppar ur hela tiden. /Omsrgsförvaltningen /Annan Skrivaren fungerar inte alltid helt bra /Scialförvaltningen /Annan 36 av 43

37 Skrivarna/kpiatrerna/faxarna sm ska användas av många persner samtidigt blir fta hårt belastade. Det förekmmer frekventa driftstörningar just med dessa stra skrivare, vilket förrsakar mycket spilltid. /Scialförvaltningen /Chef med budget ch persnalansvar Har varit mycket krångel med "tunn" datr /Scialförvaltningen /Annan Skrivaren har varit under all kritik. Bkstäver har fallit brt mm. /Scialförvaltningen /Annan Ibland prblem med skrivare vilket kan innebära förseningar i arbetet. /Scialförvaltningen /Chef med budget ch persnalansvar Stra prblem med skrivaren. Under mkt lång tid har utskrifterna krångligt, bkstäver, siffrr försvinner. Har även hänt att rubriker, sidhuvud/ft försvunnit ch att utskrifterna haft halva rader (undre delen försvunnit). Skrivaren vill inte alltid starta upp utan kräver då mstart. Srkivarprblemen tar mycket tid ch är erhört frustrerande. /Scialförvaltningen /Annan Lärare ch pedagger 37 av 43

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn Vårdadministratör - ett bristyrke Examensarbete 35 päng Författare: Anna Nilssn Handledare: Dris Karlssn Våren 2015 SAMMANFATTNING I detta examensarbete

Läs mer

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Grundskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(12) 2015-06-03 Sätra sklas kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Sätra skla är en F-6 skla ch har under läsåret 2014-2015 haft 169 elever. Dessa

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

Färingtofta skolas Likabehandlingsplan 2010-2011. Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, personal och föräldrar.

Färingtofta skolas Likabehandlingsplan 2010-2011. Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, personal och föräldrar. Färingtfta sklas Likabehandlingsplan 2010-2011 Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, persnal ch föräldrar. Barn berättar inte alltid m kränkningar ch mbbning sm de själva

Läs mer

Sammanställning av diskussionskarusellen

Sammanställning av diskussionskarusellen Sammanställning av diskussinskarusellen Bilaga 1 Uppgiften var: Att summera, srtera ch lyfta fram det viktigaste i vad alla sagt kring varje specifik fråga, samt dkumentera det skriftligt. Obs! Samtliga

Läs mer

Centrala Sacorådet i Malmö stad

Centrala Sacorådet i Malmö stad Centrala Sacrådet i Malmö stad Enkät m tid för det fackliga uppdraget i samverkan Enkäten har skickats ut till alla Sacs representanter i samverkansgrupper på stadsmrådesförvaltningarna ch alla Sacs samverkansrepresentanter

Läs mer

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015 Förskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2015-07-02 Smultrnbackens Förskla kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Smultrnbackens förskla bildar tillsammans med Åshammars förskla ett

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (11) Rev 2016-03-18 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2016 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i försklan ska

Läs mer

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun Undersökning av senirers infrmatinsbehv Sundsvalls kmmun Impera kmmunikatin AB Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metd ch genmförande... 3 Målgrupp ch Svarsfrekvens... 3 Brtfallsredvisning...

Läs mer

Din guide till Windows 10

Din guide till Windows 10 Din guide till Windws 10 Lgga in. Efter man startat sin datr så möts man av en skärmsläckare före inlggning. Tryck på valfri tangent eller vänsterklicka med musen för att kunna lgga in med ditt PKxxxx

Läs mer

IT-strategi för Ålidhems skolområde

IT-strategi för Ålidhems skolområde den 18 april 2012 IT-strategi för Ålidhems sklmråde Visin för Ålidhems sklmråde Barnen/eleverna ska kunna rientera sig i ett samhälle präglat av ett strt infrmatinsflöde ch en snabb förändringstakt. Försklan/sklan

Läs mer

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola Likabehandlingsplan / Plan mt kränkande behandling för Klippans Förskla 150630 Barn- ch utbildningsnämndens visin Varje barn ch elev ska med lust ch glädje uppleva meningsfullhet ch framgång i det dagliga

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014 KMMUNLEDNINGSKNTRET Handläggare Ditz Catrin Nilssn Maria Datum 2015-02-03 Diarienummer KSN-2014-1679 Kmmunstyrelsen Kmmunrevisinen: granskning av generella IT-kntrller 2014 Förslag till beslut Kmmunstyrelsen

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: NvaSchem (utan elever) Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre

Läs mer

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Bergums skla Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt årlig plan för läsåret

Läs mer

4.4. Sammanställning Psykiatriråd nummer 3

4.4. Sammanställning Psykiatriråd nummer 3 .. Sammanställning Psykiatriråd nummer Bakgrundsfrågr Bakgrundsfrågrna i enkäten består av frågrna 1a - 1e. Dessa syftar till att ge en bild av ledamöterna i Psykiatrirådet avseende utbildning, ålder,

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalskolan f-6

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalskolan f-6 Kvalitetsredvisning ch verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalsklan f-6 Kvalitetsredvisning 2012/2013 Varje huvudman inm sklväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt ch kntinuerligt planera,

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 Vuxenutbildningsavdelningen S SID 1 (13) 2011-04-20 Kvalitetsredvisning Läsåret 2010/2011 Anrdnare ABF Stckhlm Vux Inledning ABF Stckhlm har sedan 2003 genmfört vuxenutbildning på grundläggande - ch gymnasial

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

1 (2) Landstingets revisorer 2006-12-19 Dnr REV/31/06

1 (2) Landstingets revisorer 2006-12-19 Dnr REV/31/06 1 (2) Landstingets revisrer 2006-12-19 Dnr REV/31/06 Revisinschef Lennart Ledin Tfn: 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen VAS eknmirutiner Revisinskntret har på uppdrag av ss granskat ch bedömt m det vårdadministrativa

Läs mer

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter Uppföljning av smmar 2015 Annika Sörensdtter Lönekntr Annika Sörensdtter Rapprt Uppföljning av smmar 2015 2(19) Innehållsförteckning Original lagras ch gdkänns elektrniskt. Utskrifter gäller endast efter

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: Utan schemasystem, manuellt schema i SchlSft Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta

Läs mer

Tjänsteutlåtande. Bam- OCh utbildningskontoret 2012-09-28 Katarina Brundell Sidan 1 av 5

Tjänsteutlåtande. Bam- OCh utbildningskontoret 2012-09-28 Katarina Brundell Sidan 1 av 5 SLLENTUNA KMMUN Tjänsteutlåtande Bam- Ch utbildningskntret 2012-09-28 Katarina Brundell Sidan 1 av 5 Dnr BUN 2012/39-2 Barn- ch ungdmsnämnden Redvisning av det systematiska kvalitetsarbetet för fristående

Läs mer

Resultat Introduktionsprogrammet, IM, Sandvikens gymnasieskola, våren 2013

Resultat Introduktionsprogrammet, IM, Sandvikens gymnasieskola, våren 2013 2013-04-09 KUN2013/91 Resultat Intrduktinsprgrammet, IM, Sandvikens gymnasieskla, våren 2013 2012: 118 (av 224 enligt prcapita 6/3) elever svarade på enkäten, dvs 53 %, 53 flickr ch 65 pjkar ch 2 sm inte

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: TimeEdit Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre avvikelser

Läs mer

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se b Södertal je kmmun 01-10-31 Tjansteskrivelse Dnr UNI1 Kntr Utbildningskntret Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-53 015 76 08-53 00 67 lindkvist.eva@sdertalie.se vivi. haviabsdertalie.se utbildningsnämnden

Läs mer

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning Kravspecifikatin / Uppdragsbeskrivning Prjektledare / Utvecklare Knsulttjänst för prjektledning ch kmpetensförstärkning i Sametingets IT Utvecklingsprjekt Bakgrund Sametinget bedriver några starkt utvecklingsinriktade

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: K-Skla ch GPUntis Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre avvikelser

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

Omsorgsnämnden!!"#$%& 08-01-28

Omsorgsnämnden!!#$%& 08-01-28 Omsrgsnämnden!!"#$%& 08-01-28 '( Denna rapprt är 2008 års kvalitetsredvisning/verksamhetsplan för RE vård ch gruppbstäder. Plenheten, hälsfrämjande arbetet, behvsbedömarrganisatinen, medicinskt ansvarig

Läs mer

DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN

DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN Uppbyggnad av undervisningen 6 dagar närundervisning, varje dag utgör en mdul Deltagaren kan välja valfritt antal mduler dck minst 2 grundmduler ch 1 specificeringsmdul

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2008-2009. Kvalitetsredovisning för Förskolan Solstrålen Enköpings kommun

Kvalitetsredovisning läsåret 2008-2009. Kvalitetsredovisning för Förskolan Solstrålen Enköpings kommun Kvalitetsredvisning läsåret 2008-2009 Kvalitetsredvisning för Försklan Slstrålen Enköpings kmmun 1 Detta är kvalitetsredvisning enligt Förrdning m kvalitetsredvisning inm sklväsendet: 2 Arbetet med kvalitetsredvisning

Läs mer

Mjukvaror och Tjänster. Hur kan du få ut mer av din printutrustning?

Mjukvaror och Tjänster. Hur kan du få ut mer av din printutrustning? Mjukvarr ch Tjänster Hur kan du få ut mer av din printutrustning? Innehållsförteckning Mbilprint Säkra Utskrifter Smart skanning Tnerövervakning Utskriftskntrll Service Statistik Här finns vi Vad kan göras

Läs mer

Information från socialkontorets ledningsgrupp

Information från socialkontorets ledningsgrupp PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-10-20 Närvarande: Berit Nrén, Christina Kvarnström, Erika Hanssn, Fredrik Nilssn, Inger Engström, Lena Sjölin, Peder Hanssn, Sture Veräjä, Åsa Israelssn, Eva Åkerlund Infrmatin

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad SOCIALTJÄNST. OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN ARBETSMARKNADSAVDELN INGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2010-10-07 Handläggare: Leif Styfberg Telefn: 08 508 25 702 Till Scialtjänst- ch arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mt diskriminering ch kränkande behandling Gustavslundsklan, 2015-2016 Innehållsförteckning Verksamhetsfrmer sm mfattas av planen... 2 Vår visin... 2 Delaktighet... 2 Utvärdering av planen för läsåret

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Bäckseda skola läsåret 2015/2016

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Bäckseda skola läsåret 2015/2016 1 (7) Likabehandlingsplan/plan mt kränkande behandling Bäckseda skla läsåret 2015/2016 Dkumenttyp: Handlingsplan Beslutad av: Bäckseda sklas persnal Gäller för: Bäckseda skla Giltig fr..m.: 2015-08-18

Läs mer

Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för skolförvaltningen, Enköpings kommun

Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för skolförvaltningen, Enköpings kommun Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för sklförvaltningen, Enköpings kmmun I min egenskap av rdförande i nämnden överför jag till dig sm förvaltningschef för sklförvaltningen

Läs mer

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015 Fritidshemmets uppdrag ch utmaningar ALP bservatörsutbildning 10 september 2015 Samtala två ch två- Vad tänker du på när du tänker på fritidshem? Innehållet vi skall ta ss an är Fritidshemmets styrdkument

Läs mer

Utvärdering av BROs kontaktpersonsverksamhet

Utvärdering av BROs kontaktpersonsverksamhet Utvärdering av BROs kntaktpersnsverksamhet Beställare: Upplägg ch rapprt: Genmförande: Ingrid Kössler ch Kerstin Wåhleman Elise Leppänen 7-16 september 2009 Framtagen i samarbete med: www.easyresearch.se

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

Avsiktsförklaring och riktlinjer

Avsiktsförklaring och riktlinjer Fastställd av kmmunfullmäktige 2005-03-29 Avsiktsförklaring ch riktlinjer Umeå kmmuns samverkan med den sciala frivilligsektrn Innehåll Om samverkan med den sciala frivilligsektrn Bakgrund... 3 Definitiner...

Läs mer

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014 Rävekärrssklan Grundsklan F-6 Fågelbergsgatan 2-4 43133 Mölndal Tel: 031 674350 Rävekärrssklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2013/2014 Utbildningen ska utfrmas i överensstämmelse med

Läs mer

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 30.09.2013 INNEHÅLL BAKGRUND... 2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNINGAR... 3 Syfte... 3 Visin... 3 Övergripande mål... 3 Utvecklingsmråden... 3 TYNGDPUNKTSOMRÅDEN...

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2004

Kvalitetsredovisning 2004 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 SÄTERS KOMMUN Barn- ch utbildningsförvaltningen Kvalitetsredvisning 2004 1 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 1. Inledning...4 2. Bakgrund...4 3. Organisatin...4

Läs mer

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten Guide för hur bildar man en kaninhppningsklubb ansluten till SKHRF Även innehållande kunskap m hur man håller möten 1 2012-12-27 Hur man bildar en kaninhppningsklubb ch sedan ansluter den till förbundet

Läs mer

AppGate och Krisberedskapsmyndighetens basnivå för informationssäkerhet, BITS

AppGate och Krisberedskapsmyndighetens basnivå för informationssäkerhet, BITS AppGate ch Krisberedskapsmyndighetens basnivå för infrmatinssäkerhet, BITS En intrduktin i säkerhet. AppGate AppGate är ett svenskt säkerhetsföretag med sina rötter inm försvarsindustrin. AppGates teknik

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning (Infosäk F)

Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning (Infosäk F) EXEMPEL 1 Infrmatinssäkerhetsinstruktin: Förvaltning (Infsäk F) Innehållsförteckning 1 INSTRUKTIONENS ROLL I INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET...2 2 ORGANISATION OCH ANSVAR...2 2.1 LEDNINGEN...2 2.2 IT-BEREDNINGSGRUPP...2

Läs mer

Arbetsplan för förskolan Nolängen

Arbetsplan för förskolan Nolängen Arbetsplan för försklan Nlängen Läsåret 2015/2016 Alingsås kmmun, Barn- ch ungdmsförvaltningen, Utvecklingsenheten Pstadress: 441 81 Alingsås Besöksadress: Kungsgatan 9 Telefn: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61

Läs mer

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Likabehandlingsplan Sida 1 (9) Västra Bagarmossens förskolor

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Likabehandlingsplan Sida 1 (9) Västra Bagarmossens förskolor Skarpnäcks stadsdelsförvaltning Västra Bagarmssens försklr Likabehandlingsplan Sida 1 (9) 2015-09-05 Västra Bagarmssens försklr Bx 51 17 121 17 Jhanneshv Telefn 08-50815000 stckhlm.se Sida 2 (9) Vår likabehandlingsvisin

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 För ett jämställt samhälle fritt från våld Ängelhlm 2016-01-18 SKYDDSJOURENS UTÅTRIKTADE VERKSAMHET 4 INFORMATIONSTRÄFFAR 4 NÄTVERKET KVINNOFRID I NORDVÄSTRA SKÅNE 4 FÖRETAGSDAGARNA

Läs mer

Lokalförsörjningsplan 2011

Lokalförsörjningsplan 2011 Lkalförsörjningsplan 2011 Limhamn-Bunkefl stadsdelsförvaltning Reviderad 2011-05-31 Upprättad Datum: Versin: Sammanställning: Förvaltning: Enhet: 1.0 Eva Fröding Limhamn-Bunkefl stadsdelsförvaltning Kansli-

Läs mer

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen www.pwc.se Revisinsrapprt Taxr ch avgifter - Översiktlig granskning av den interna kntrllen Per Åke Brunström Certifierad kmmunal revisr September 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1.

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

KomBas-projektet: utvärdering av utbildning Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp. Lolo Lebedinski 2010-06-15

KomBas-projektet: utvärdering av utbildning Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp. Lolo Lebedinski 2010-06-15 KmBas-prjektet: utvärdering av utbildning Psykscialt arbete med inriktning mt bendestöd/sysselsättning 7,5 hp Ll Lebedinski 21-6-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Metd ch material... 4 Bstödjare...

Läs mer

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin Upplägg Syftet med knferensen Vad är föräldrastöd Frågan m evidens Natinella föräldrastödsstrategin Några exempel från prjekt sm fått stimulansmedel.ch så ska vi se en film 1 Föräldrar spelar rll En varm

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11 fisala r;; KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-10-11 27 (41) 245 Dnr 2013/152 Svar på mtin m att bekämpa ungdmsbrttsligheten genm tidiga ch tydliga insatser mt unga sm begår

Läs mer

Processbeskrivning ITIL Change Management

Processbeskrivning ITIL Change Management PrcIT-P-012 Prcessbeskrivning ITIL Change Management Lednings- ch kvalitetssystem Fastställt av IT-chef/biträdande IT-chef 2014-02-06 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symbler i prcessbeskrivningarna

Läs mer

SOCIAL- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN (12) Utvärdering sommarjobb 2016

SOCIAL- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN (12) Utvärdering sommarjobb 2016 2016-09-05 1 (12) Utvärdering smmarjbb 2016 Sammanfattning Uppdraget har varit att alla ungdmar i första året ch andra året i gymnasiet ska erbjudas smmarjbb 2016. Alla sm sökt i målgruppen har erbjudits

Läs mer

FU 2000 Generella arbetsmiljökrav

FU 2000 Generella arbetsmiljökrav Systemmdell FU 2000 Handling 7.4 Giltig från Versinsnummer Antal sidr 2010-03-31 Utgåva J 7 Diarienummer Utgivningsdatum Antal bilagr F10-2409/PE50 2010-03-31 0 Beslutsfattare CGD Stab Persnal Handläggande

Läs mer

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014 Likabehandlingsplan Kvännarsklan inklusive fritidshem läsåret 2013/2014 Intrduktin Det här är Kvännarsklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling. Den beskriver vårt övergripande arbete, hur vi

Läs mer

Vejbystrands skola och förskolas årliga plan. för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014-2015 förskola

Vejbystrands skola och förskolas årliga plan. för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014-2015 förskola Vejbystrands skla ch försklas årliga plan för likabehandling ch mt diskriminering ch kränkande behandling Läsåret 2014-2015 förskla Trygghetsgruppen Bdil Nrdkvist (sammankallande) Eva Maria Oladttir Malin

Läs mer

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Barn- ch sklförvaltning Lunds stad Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Adress: Arkivgatan 5 222 29 Lund Telefn vx: 046-35 50 00 Telefax: 046-35 83 66 E-pst:mats.dahl @lund.se Internet: www.lund.se

Läs mer

Hur använda måtten i KKiK?

Hur använda måtten i KKiK? Hur använda måtten i KKiK? Resultatmått ch infrmatinsmått Resultatmått Måttet har str påverkansmöjlighet för kmmunen ch kan användas sm resultatmått/indikatr till uppsatta mål. De kan därmed användas i

Läs mer

Identifiera, förebygga och motverka osakliga könsskillnader i kärnverksamheten

Identifiera, förebygga och motverka osakliga könsskillnader i kärnverksamheten 1 (5) Avdelningen för gemensamma kundfrågr 2015-02-27 Ändringsdatum Serienummer Versin Identifiera, förebygga ch mtverka sakliga könsskillnader i kärnverksamheten Målgrupp De här riktlinjerna riktar sig

Läs mer

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Statens museer för världskultur 2015-12-21 Dnr 467/2015 DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Plan för digitalisering av Världskulturmuseernas samlingar Södra vägen 54 Bx 5306, 402 27 Götebrg Telefn: 010-456 11

Läs mer

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015 Läs m Stiftelsen Skgssällskapets ch närstående stiftelsers anslag för frskning ch kunskapsutveckling, kmmunikatin ch kunskapsspridning; m ansökan, granskning av ansökningar ch kmmunikatin kpplad till prjekten.

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Gunghästens förskola Centrum förskolor. Läsåret 2016/2017

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Gunghästens förskola Centrum förskolor. Läsåret 2016/2017 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Gunghästens förskla Centrum försklr Läsåret 2016/2017 Oktber 2016 1 Innehållsförteckning Till dig sm är vårdnadshavare 2 Likabehandlingsplanens syfte 3

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2015/2016 1 Likabehandlingsplanen presenterar försklans arbete för att främja barns lika rättigheter samt åtgärder för att förebygga diskriminering,

Läs mer

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 GÖTEBORGS STADSKANSLI RAPPORT Kncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 Översyn av rganisatinen för studie- ch yrkesvägledning samt

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013-2014. Sjölins gymnasium Östersund

Kvalitetsrapport 2013-2014. Sjölins gymnasium Östersund Kvalitetsrapprt 2013-2014 Sjölins gymnasium Östersund Innehållsförteckning Sjölins gymnasium Östersund Innehållsförteckning... 1 Visin ch värdegrund... 3 Grundfakta m sklan/förutsättningar... 3 Åtgärder

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län KUN 2009-01-22, p 9 Enheten för kultur- ch föreningsstöd Handläggare: Margaretha Häggrth Rapprt rörande det statliga stödet till Skapande skla 2008 inm Stckhlm län 1 Ärendet Landstingets kulturnämnd har

Läs mer

Kap 2 skollagen, elevhälsa

Kap 2 skollagen, elevhälsa II'DI... SALA ~ KOMMUN Bilaga 1 till KHR111116prt Kap 2 skllagen, elevhälsa Elevhälsans mfattning För eleverna i förskleklassen, grundsklan, grundsärsklan, samesklan, specialsklan, gymnasiesklan ch gymnasiesärsklan

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Lkalsamrdning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10- 13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell bedömning...

Läs mer

Workshop kulturstrategi för Nacka

Workshop kulturstrategi för Nacka Wrkshp kulturstrategi för Nacka Wrkshp: Syftet med wrkshppen var att inleda prcessen med att ta fram en kulturstrategi för Nacka kmmun. Närvarande: Olika kulturchefer i Nacka kmmun. Wrkshppen leddes av

Läs mer

KomBas-projektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 2007 inom ramen för Miltonprojektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnoser

KomBas-projektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 2007 inom ramen för Miltonprojektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnoser KmBas-prjektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 27 inm ramen för Miltnprjektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnser Ll Lebedinski 21-4-8 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Metd ch material...

Läs mer

Resultat Söderskolan åk 8 våren 2015

Resultat Söderskolan åk 8 våren 2015 Datum 2015-04-09 Nrum/Westerman-Annerbrn KUN2015/111 Resultat Södersklan åk 8 våren 2015 2013 79 svarande av 97 elever, 41 flickr ch 38 pjkar, (enligt Prcapita 6/2) dvs 81 % 2014 90 svarande av 123 elever(enligt

Läs mer

Verksamhetsplan Södra förskolområdet 2014-2015

Verksamhetsplan Södra förskolområdet 2014-2015 Verksamhetsplan Södra försklmrådet 2014-2015 Innehåll 1 Södra försklmrådet, Avesta kmmun... 3 1.1 Vår rganisatin... 3 1.2 Inledning... 3 2 Styrdkument... 4 3 Södra försklmrådets pririterade utvecklingsmråden,

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten Revisinsrapprt 2013 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Vetlanda kmmun Granskning av Överförmyndarverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Installation av fiber och IPTV i Seraljen

Installation av fiber och IPTV i Seraljen Frågr ch svar Frågr ch svar Installatin av fiber ch IPTV i Seraljen Kmmer COM hem att helt försvinna eller kan man ha det i en övergångsperid? Svar: Vi kmmer att ha tillgång till CmHem under 2016 ch 2017

Läs mer

Deltagarperspektiv i SPIRA Anställningskompetens

Deltagarperspektiv i SPIRA Anställningskompetens Deltagarperspektiv i SPIRA Anställningskmpetens Delrapprt Av Anneli Danielssn Eurpean Minds Sweden AB april 2013 SPIRA Anställningskmpetens ur ett deltagarperspektiv För att kunna påvisa hur deltagarna

Läs mer

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015 Handbk Samrdnad Individuell Plan 2015 Sammanställd ch revideras av den Lkala Ledningsgruppen Västbus. Inledning Tanken med denna handbk är att du sm handläggare ch/eller sm sammankallande skall få infrmatin

Läs mer

Riktlinjer och arbetssätt för Synpunkt Höör

Riktlinjer och arbetssätt för Synpunkt Höör 2014-11-27 1 (7) Riktlinjer ch arbetssätt för Synpunkt Höör Inledning Höörs kmmun arbetar kntinuerligt med att utveckla verksamheterna utifrån medbrgarnas behv ch samhällets förändringar. Ett viktigt underlag

Läs mer

Rådgivningen, kunden och lagen

Rådgivningen, kunden och lagen RAPPORT DEN 11 april 2007 DNR 06-7426-306 2007 : 5 Rådgivningen, kunden ch lagen en undersökning av finansiell rådgivning INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UTGÅNGSPUNKTER 2 FI pririterar rådgivningen 2 Tidigare

Läs mer