Actea forskningsstudie Maria Tornberg Sida 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Actea forskningsstudie www.actea.se Maria Tornberg Sida 1"

Transkript

1 Acteas studie m lönsamt ledarskap har till syfte att kartlägga svenska chefers påverkan på resultat ch effektivitet. Studien visade att endast en av fyra ledare i Sverige har ett ledarskap sm har en långsiktig ch psitiv påverkan på det rganisatriska resultatet. I studien deltg 99 ledare från lika branscher inm både privat ch ffentlig verksamhet. Deltagarna genmförde ett 360 feedbackinstrument ULL, sm mäter i vilken grad en ledare använder sig av de beteenden sm frskarna i dag vet har en gynnsam ch långsiktig effekt på resultat ch effektivitet. Resultatet visade att 25 % av ledarna hade ett ledarskap sm påverkade effektiviteten i rganisatinen på ett gynnsamt sätt. För de kvinnliga ledare sm deltg i studien var siffran dubbelt så hög. Studien visade ckså att de mer effektiva ledarna hade en annrlunda syn på vad sm var viktigt för att skapa knkurrenskraft ch lönsamhet. De värderade frågr m värderingar, jämställdhet ch mångfald sm viktiga påverkansfaktrer för att skapa lönsamhet ch resultat. Frskningen ch utvecklingen inm ledarskapsmrådet har de senaste hundra åren genmgått en näst intill dramaturgisk resa. För hundra år sedan handlade ledarskap m utövande av makt ch kntrll, ch synen på människan sm arbetskraft var närmast att likställa med en maskin, m än en kmplicerad sådan. Vid den här tiden hade frskningen en mer fysilgisk inriktning sm innebar att man mätte under vilka fysiska betingelser människan sm arbetskraft (maskin) var mest effektiv (Taylr, 1911). På 70-talet växte en ny typ av ledarskapsfrskning fram. Man började intressera sig för hur chefer i praktiken utövade sitt vardagliga ledarskap. Jhn Ktter (1982) bserverade 15 höga chefer i ett försök att identifiera de beteenden sm ledde till effektivitet. Vad Ktter fann var att de framgångsrika cheferna la mer tid ch engagemang på att utveckla gda relatiner till människr både i ch utanför rganisatinen. En annan viktig faktr sm identifierades var att de framgångsrika ledarna hade ett utvecklat strategiskt tänkande. De hade tydliga mål ch en plan på både lång ch krt sikt. Under 80-talet växte ett nytt ledarskapsfkus med inriktning mt frågr sm mtivatin, kultur ch visin fram. Och relatinen mellan chef ch medarbetare km alltmer att dminera. Frskningen började nu alltmer inrikta sig mt att gå från kvantitet till kvalité. Actea frskningsstudie Maria Trnberg Sida 1

2 Nyckelrden sm rganisatiner världen över sökte efter var förändring av attityder, tillit, värderingar ch behv. För att uppnå denna nya syn på ett förändrat ledarskap menade Drucker (1993) ch Naisbitt (1994) att det behövdes ledare ch rganisatiner sm var snabbare att svara mt kundernas behv, ch samtidigt prducera prdukter ch tjänster med abslut högsta kvalité. De menade att snabbhet ch kvalité var avgörande för långsiktig framgång. Kuhnert ch Lewis (1987) menade att det behövdes ledare sm kunde åstadkmma en förändring i vad sm upplevdes sm meningsfullt hs medarbetarna. Frskarna menade att i en snabbt föränderlig värld, där förmågan att utveckla varje medarbetares fulla ptential ch förmåga för att stå sig i knkurrensen håller inte traditinellt ledarskap längre (Avli, 2005). Frskningen inm ledarskapsmrådet har under de senaste decennierna dminerats av vad sm på engelska kallas Transfrmatinal leadership. Denna ledarteri bygger på, ch är en vidareutveckling av, flera tidigare kända ledarmdeller, såsm OHIO ch Situatinsanpassat ledarskap (Avli & Yammarin, 2002). Transfrmatinal leadership nämndes första gången av Dwntn (1973) sm skiljde transfrmella ledare från kventinella för att klargöra skillnaden mellan upprriska ch revlutinära ledare sm hade ett rebelliskt ledarskap med de ledare sm använde sig av ett mer rdinärt ledarskap. Men det var inte förrän Burns (1978) lanserade dessa begrepp i ett plitiskt sammanhang sm transfrmellt ledarskap ch knventinellt ledarskap började bli begrepp inm ledarskapsfrskningen. Burns bk Leadership sm utkm 1978 betecknas sm startskttet för det sm frskarna kallar den nya paradigmen inm ledarskapsfrskningen. Med denna bk flyttades fkus inm frskningen från att ha handlat m ledarens egenskaper ch beteenden till att mfatta den interaktiva relatinen mellan ledaren ch medarbetarna. Burns menade att många plitiker ledde genm att byta en sak mt en annan; jbb mt röster eller kampanjstöd. På samma sätt byter knventinella ledare finansiella belöningar mt prduktivitet, eller håller inne med belöningen m prduktiviteten uteblir. Transfrmella ledare, å andra sidan, stimulerar ch inspirerar medarbetarna att åstadkmma extrardinära insatser genm att skapa en medvetenhet m mraliska värderingar ch känna delaktighet i mål ch visiner. Bass (1985a, 1985b) var den sm överförde begreppen transfrmellt ch knventinellt ledarskap till den industriella ch ffentliga sektrn. Precis sm Burns beskrev han transfrmella ledare sm de sm lägger tyngdpunkten på att skapa inre mtivatin ch lyfter fram begrepp sm värderingar, mral, äkthet ch mtivatin. Transfrmella ledare, menade Bass, påverkar människr att förändra sitt perceptuella seende, att åstadkmma ett skifte i sina perspektiv (Bass & Avli, 2004). Ett exempel enligt Bass, är en ledare sm läxar upp de medarbetare sm begått fel, medan en annan ledare ser på gjrda fel på ett annrlunda sätt; att stra upptäckter fta härrör från ett antal begångna fel ch misstag. Eller, mer specifikt, en försäljningschef fkuserar på de sjunkande försäljningssiffrrna, medan en annan försäljningschef lägger energin på att reda ut på vilket sätt kundernas behv har förändrats. Actea frskningsstudie Maria Trnberg Sida 2

3 Transfrmella ledare får andra att utvecklas ch prestera brtm förväntningarna, men hur? En förklaring till detta är att den transfrmelle ledaren förmår människr att arbeta hårdare för att de ser den typen sm uppffringar sm ett sätt att uppnå en åtråvärd visin. Dm identifierar sig med visinen. Bass (1985a) skriver att transfrmella ledare tycks utvecklas i tider av förändring, tillväxt ch kriser. Bass menar att den knventinella ledaren arbetar med rganisatinens existerande kultur, medan den transfrmella ledaren förändrar den. Transfrmella ledare åstadkmmer förändringar på en rad lika mråden, sm exempel rganisatinens kultur, likväl sm att utveckla enskilda individers förmågr ch behv (Bass & Avli, 2004). Transfrmella ledare fkuserar på att bygga individuella relatiner med varje medarbetare, vilket inkluderar att vara cach ch mentr. Det handlar m löpande kmmunikatin med andra, ch m kntinuerlig feedback ch uppföljning. Att finna en balans mellan de individuella behven ch rganisatinens behv är utmärkande för den transfrmella ledarens framgång (Bass & Avli, 2004). I en studie av prestatins- ch tillväxtmtiv av Wffrd et al (2001) drgs slutsatsen att en viktig egenskap hs transfrmella chefer är att de är bra på att lcka fram effektiva beteenden ch handlingar hs medarbetarna genm att mtivera dem på ett sätt sm skapar arbetslust ch inspiratin. I en serie av undersökningar i vilka medarbetarna har beskrivit sina överrdnades beteenden, uppnår transfrmella ledare resultat på mer än ett sätt (Avli & Bass, 1988a; Bass & Avli, 1993a, ; Bass 1985a; Hater & Bass, 1988; Hwell & Avli, 1993; Lwe et al., 1996): Transfrmella ledare blir en källa till inspiratin för andra genm deras förtrende för medarbetarna, deras starka bindning till en visin, deras villighet att ta risker ch deras starka vilja att lyckas. Transfrmella ledare identifierar, möter ch utvecklar varje medarbetares behv genm persnlig mtanke. De trr på att kntinuerligt uppmuntra medarbetarnas framsteg. Transfrmella ledare stimulerar medarbetarna att se världen ur nya perspektiv. Dm ifrågasätter även de mest framgångsrika strategier för att utveckla ch förbättra dem. Medarbetarna litar på de transfrmella ledarnas förmåga att lösa prblem ch övervinna hinder på grund av deras vilja att arbeta hårt ch ffra sina egenintressen. I Amerikan Psychlgist (1997. Vl 52, s. 136) skriver Bass: Vetenskapliga bevis sm säkerställer det transfrmella ledarskapets effekter har kunnat påvisas i alla kntinenter utm Antarktis även ute till havs i Nrdsjön. Ledarskapets nya paradigm handlar m att sm ledare göra ett val mellan att styra medarbetarna på det traditinella sättet, eller att med hjälp av det transfrmella ledarskapet få medarbetarna att gå utanför sina egenintressen för gruppens ch rganisatinens bästa. Det transfrmella ledarskapet är en helt ny plattfrm för förståelsen av ledarskapets beståndsdelar, sm är lika universell sm ledarskapet självt. Ett strt Actea frskningsstudie Maria Trnberg Sida 3

4 antal studier pekar på den gedigna ch bestående effekten av ett transfrmellt ledarskap. (förf. översättning). Frskningen kring transfrmellt ledarskap har ökat enrmt under de senast åren. Vid en genmgång av alla artiklar m ledarskap under 90-talet sm publicerats i tidskriften Leadership Quarterly (2001) fann frskarna Lwe ch Gardner att 46 % handlade m det transfrmella ledarskapet. I artikeln skriver frskarna att i ch med att det skett en fkusförskjutning mt det transfrmella ledarskapet, så har frskningen inm ledarskapsmrådet flyttats ut i rampljuset ch skapat ett helt nytt sätt att se på ledarskapet (Lwe & Gardner, 2001: 502). Ett flertal studier har visat att ett transfrmellt ledarskap genererar högre engagemang hs medarbetarna (Avli, 1999; Avli & Yammarin, 2002; Bass, 1998a), ökad effektivitet samt en högre arbetstillfredsställelse (Avli, 1999; Bass & Avli, 1993). En undersökning i Österrike visade att 120 bankchefer sm hade ett transfrmellt ledarskap ckså hade högre marknadsandelar ch nöjdare kunder (Geyer ch Steyrer, 1998). Kark, Shamir ch Chen (2003) fann att det transfrmella ledarskapet var psitivt relaterat till både identifikatin med ledaren ch med arbetsgruppen. Var frskarna ckså fann var att det transfrmella ledarskapet var psitivt relaterat till medarbetarnas prestatinsförmåga ch ptential. I en kanadensisk undersökning av Hwell ch Avli (1993) fann man att de chefer sm hade ett transfrmellt ledarskap uppvisade ett högre resultat. Likande resultat har uppvisats på många håll i världen; Kina (Davis et al. 1997), Plen ch Tyskland (den Hartg, 1997) ch Skttland (Carnegie, 1995). Det finns en str mängd frskningspublikatiner sm visar på att ett transfrmellt ledarskap har en psitiv påverkan på effektiviteten, d.v.s förmågan att sm ledare bygga framgångsrika rganisatiner. Frskningen m transfrmella ledare, sammanfattade i "Cntext and leadership av Avli, Antnakis ch Sivasubramaniam i tidskriften The Leadership Quarterly (2003) visar att ledare sm använder dessa ledarbeteenden: Skapar större enighet ch samförstånd kring företagets visin, missin ch strategier. Leder rganisatiner sm är mer effektiva genm att de presterar högre resultat ch bättre säljresultat, har högre marknadsandelar ch nöjdare kunder. Är bättre på att utveckla individuella ch grupprelaterade prestatiner. Har ett ledarskap sm förklarar mellan 45-60% av rganisatinens resultat. Får medarbetarna att ta ett större gemensamt ansvar, åstadkmmer högre msättning ch har lägre mkstnader. Har mer kreativa medarbetare, presenterar fler prduktinnvatiner, samt Bygger en säkrare arbetsmiljö. Lwe, Kreck & Sivasubramaniam (1996) genmförde 33 studier där de drg slutsatsen att det fanns ett starkt samband mellan alla delar av det transfrmella ledarskapet ch både bjektiva Actea frskningsstudie Maria Trnberg Sida 4

5 (rganisatriska resultat) ch subjektiva (medarbetarnas ch kundernas bedömningar) mätningar av framgång. En nyligen gjrd meta-analys har bekräftat dessa resultat (Dum dum et al. 2002). Walumbwa ch kllegr samlade in data från banksektrn i lika länder (Kina, USA, Indien) ch fann att ett transfrmellt ledarskap var psitivt relaterat till effektivitet, jbbtillfredsställelse ch engagemang. Man fann ckså att det transfrmella ledarskapet var negativt krrelerad med frånvar, avsett ålder, kön, kultur ch utbildningsnivå. Mler ch Mrales (1994) studerade ett 40-tal ledare på lika vårdcentraler. Man fann att transfrmella ledare hade ett ledarskap sm var mer legitimerat i medarbetarnas ögn. Det fanns mindre knflikter, en större känsla av samhörighet ch ett effektivare samarbete. Det finns klara frskningsbelägg sm visar att ett transfrmellt ledarskap kan få medarbetare att överträffa förväntade resultat, likväl sm att det höjer medarbetarindex ch samarbetet inm gruppen eller rganisatinen (Bass 1998a). Sm framgår av tidigare redgörelse finns det ett samband mellan transfrmell ledarstil ch effektivitet (Lwe, Kreck & Sivasubramaniam, 1996, Dum dum et al., 2002). Andra vetenskapliga studier har visat att transfrmella ledare förutm att åstadkmma effektivitet har en hög mral ch humana värderingar (Turner, Barling, Epitrpaki, Butcher ch Milner, 2002), samt att de uppvisar ett äkta ch verkligt intresse för andra människr (Hwell & Avli, 1993). I Acteas studie deltg 99 ledare inm ett brett urval av branscher ch strlek på företag, både inm privat ch ffentlig sektr. Allt från prjekt- ch arbetsledare till verkställande direktörer. Deltagarna har genmfört ett 360 feedbackinstrument ULL, sm mäter i vilken grad ledaren utövar ett transfrmellt ledarskap i vardagen. Det var 24 % av ledarna sm hade ett transfrmellt ledarskap, ch därmed en långsiktig ch psitiv påverkan på resultatet. Av de kvinnliga cheferna var det 50 % sm uppnådde ett transfrmellt ledarskap ch bland de manliga cheferna var det 16 %. Studien mfattade även en enkät sm innehöll frågr m hur ledarna såg på vad sm är viktiga påverkansfaktrer för att skapa lönsamhet ch knkurrenskraft i företaget, samt hur långt de anser att de har kmmit inm respektive mråde. Ttalt innehöll frmuläret 11 frågr inm mråden sm förhållningssätt ch synen på människan, värderingar, md, balans i livet, knflikthanteringsförmåga, cachingfärdigheter samt tid för strategisk planering. Med hjälp av feedbackinstrumentet ULL 360, sm mäter de ledarbeteenden sm har en psitiv påverkan på resultatet var det 24 % sm uppvisade ett transfrmellt ledarskap. Om man jämför de kvinnliga ledarna med de manliga i studien var det 50 % av de kvinnliga ledarna sm klarade gränsen för ett utvecklande (transfrmellt) ledarskap, ch 16 % av männen. Även m det finns mtstridiga resultat visar frskningen generellt att kvinnliga chefer är mer transfrmella Actea frskningsstudie Maria Trnberg Sida 5

6 än deras manliga kllegr. Gäller vid bedömningar från både kvinnliga ch manliga medarbetare (Bass, Avli & Atwater, 1996). Studien visade ckså inm vilka mråden ledarna hade störst behv av stöd ch verktyg: Delegera prestigefyllda uppgifter Ge knstruktiv feedback Ta itu med relatinsprblem Hantera besvärliga medarbetare Ledarbedömning ULL 360 mäter inte ledarens persnliga egenskaper utan beteenden. Eller - någt tillspetsat - vilken effekt (resultat) ett visst ledarbeteende får hs medarbetarna. Detta innebär att fkuset när det gäller ledarutveckling, i enlighet med Lwe ch Gardners analys, har förflyttas från att cirkla runt ledarens egenskaper ch vilken ledarstil sm utövas till att handla m ledarens beteende, hur hn eller han påverkar sin mgivning. I den feedback sm deltagarna i prgrammet lämnat framstår ckså med en viss tydlighet att medvetenheten m hur de tlkas ch uppfattas i sitt dagliga ledarskap är av str betydelse. I utvärderingen skriver två av deltagarna: Jag har lärt mig att mitt beteende kan göra att jag uppfattas på ett sätt sm jag inte vill. Insikten är att jag leder människr med mitt beteende ch att det är viktigt att jag talar m varför jag gör sm jag gör. Jag har förstått hur viktigt det är att förstå mina medarbetare ch hur dm ser på mej. Att sanningen m mitt ledarskap finns i deras ögn. Det finns en str mängd frskningspublikatiner sm visar på att transfrmella ledare har en psitiv påverkan på effektiviteten, förmågan att sm ledare bygga framgångsrika rganisatiner. Sm exempel kan nämnas en kanadensisk undersökning av Hwell ch Avli (1993), där man fann att de chefer sm hade ett transfrmellt ledarskap uppvisade ett högre resultat. Likande resultat har uppvisats på många håll i världen; Kina (Davis et al. 1997), Plen ch Tyskland (den Hartg, 1997) ch Skttland (Carnegie, 1995). Ledarterin transfrmatinal leadership har av frskare världen över i ett flertal vetenskapliga studier kunnat påvisa en kppling till effektivitet ch ökat resultat, mätt i både subjektiva ch bjektiva termer. Om vi sällar ss till de frskningsresultat världen över sm visar att det transfrmella ledarskapet på sikt bidrar till en ökad effektivitet (Bass & Riggi, 2006) visar studien att endast en av fyra svenska ledare har ett (tillräckligt) effektivt ledarskap. Bass menar att den transfrmella ledaren påverkar medarbetarna i första hand genm sitt förhållningssätt till andra människr (Bass & Avli, 2004). Ett exempel enligt Bass, är en ledare sm läxar upp de medarbetare sm begått fel, medan en annan ledare ser det på ett helt annat sätt; att stra upptäckter fta härrör från ett antal begångna fel ch misstag. I utvärderingen skriver en deltagare: Actea frskningsstudie Maria Trnberg Sida 6

7 Det viktiga är hur andra uppfattar mitt ledarskap ch hur de tlkar det jag säger. Att alla är lika ch man måste ta hänsyn till dessa likheter ch ta fram det bästa hs alla. Att identifiera var ch ens individuella behv är utmärkande för den transfrmella ledaren (Bass & Avli, 2004). Bass ch Avli menar att den transfrmella ledaren fkuserar på att bygga relatiner med varje medarbetare ch ha en kntinuerlig kmmunikatin sm säkerställs genm feedback ch uppföljning. Resultatet av enkäten m hur ledarna såg på påverkansfaktrer för att skapa lönsamhet ch knkurrenskraft visade att de transfrmella ledarna i högre grad än de knventinella ansåg att frågr kring humana värderingar, jämställdhet ch mångfald var viktiga för att skapa framtida knkurrenskraft ch lönsamhet. Actea frskningsstudie Maria Trnberg Sida 7

8 Avli, B.J., Waldman, D.A., & Einstein, W.O. (1988). Transfrmatinal leadership in a management simulatin: Impacting the bttmline. Grup and Organizatin Studies, 13, Avli, B.J., & Bass, B.M. (1991). The full range f leadership develpment. Binghamtn, NY: Bass, Avli & Assciates. Avli, B. J., Bass, B.M., & Jung, D. (1996).Cnstruct validatin f the multifactr leadership questinnaire LQ-frm. Binghamptn: State University f New Yrk, Center fr Leadership Studies. Avli, B.J, & Bass, B.M. (1998a). Transfrmatinal leadership, charisma and beynd. In J.G Hunt, B.R. Balga, H.P. Dachler, & C. Schriesheim (Eds.). Emerging leadership vistas. Emsfrd, NY: Pergamn Press. Avli, B.J. (1999). Full Leadership Develpment. Thusand Oaks: Sage. Avli, B.J. (2005). Leadership Develpment in Balance. New Jersey: Lawrence Erlbaum. Avli, B.J., Antnakis, J., & Sivasubramaniam, N. (2003) Cntext and leadership. The Leadership Quarterly, 14, Avli, B.J., & Yammarin, F.J. (2002), Transfrmatinal and charismatic leadership: The rad ahead. Oxfrd: Elsevier Press. Barling, J., Slater, F., & Kellway, E.K. Transfrmatinal leadership and emtinal intelligence: An explratry study. Leadership and Organizatin Develpment Jurnal, 21, Barling, J., Weber, T., & Kellway, K.E. (1996). Effects f transfrmatinal leadership training n attitudinal and financial utcmes. A field experiment. Jurnal f Applied Psychlgy, 81, Barling, J., Slater, F., & Kellway, E.K. (2000). Transfrmatinal leadership and emtinal intelligence: An explratry study. Leadership and Organizatin Develpment Jurnal, 21, Bass, B.M. (1985a). Leadership and perfrmance beynd expectatins. New Yrk: Free Press Bass, B.M. (1985b). Leadership: Gd, better, best. Organizatinal Dynamics, 13, 26, 41. Bass, B.M. (1997a). Des the transactinal transfrmatinal leadership paradigm transcend rganizatinal and natinal bundaries? American Psychlgist, 52, Bass, B.M. (1997b). The Ethics f Transfrmatinal Leadership. Transfrmatinal Leadership, Wrking Papers (Academy f Leadership Press). Bass, B.M. (1998a) Transfrmatinal leadership: Industrial, military, and educatinal impact. Lndn: Lawrence Erlbaum Assciates. Bass, B.M. (1998b) Transfrmatinal Leadership. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Assciates. Bass, B.M. (1990). Bass & Stgdill s handbk f leadership: Thery, research, and manegerial applicatins. Third Editin New Yrk: The Free Press. Bass, B.M. & Avli, B. (1993). Transfrmatinal Leadership: a Respnce t Critiques. Leadership Thery and Research: Perspectives and Directins. San Dieg: Academic Press. Bass, B.M., & Avli, B.J. (1994). Imprving rganizatinal effectiveness thrugh transfrmatinal leadership. Thusands Oaks: Sage publicatins. Bass, B.M., & Avli, B.J. (2000). Effects n platn readiness f transfrmatinal/transactinal platn leadership. Final reprt. U.S. Army Research Institute fr the Behaviral and Scial Sciences, March Bass, B.M., & Avli, B.J. (2004). Multifactr Leadership Questinnaire, Sampler Set, Third Editin. Mind garden, Inc. Bass, B.M., Avli, B.J., & Atwater, L. (1996). The transfrmatinal and transactinal leadership f men and wmen. Internatinal Review f Applied Psychlgy, 45, Bass, B.M., Avli, B.J., Jung, D.I., & Bersn, Y. (2003). Predicting Unit Perfrmance by Assessing Transfrmatinal and Transactinal Leadership. Jurnal f Applied Psychlgy, 88, Actea frskningsstudie Maria Trnberg Sida 8

9 Bass, B.M., & Riggi, R.E. (2006). Transfrmatinal leadership. Lndn: Lawrence Erlbaum Assciates. Bass, B.M., Waldman, D.A., Avli, B.J., & Bebb, M. (1987). Transfrmatinal leadership and the falling dmines effect. Grup and Organizatin Studies, 12, Bennis, W. & Nanus, B. (1997). Leaders: Strategies fr taking charge. New Yrk: Harper Business. Blake, R.R. & Mutn. J.S. (1964). The Managerial Grid Key Orientatins fr Achieving Prductin Thrugh Peple. Hustn: Gulf Publishing Cmpany. Burns, J.M. (1978). Leadership. New Yrk: Harper & Rw. Carless, SA. (1998). Gender Differences in transfrmatinal Leadership: An examinatin f superir, leader, and subrdinate perspectives. USA: Mnash University, 39, Carnegie, D. (1995). Perfrmance f Nrth Sea ffshre platfrm supervisrs. Dctral dissertatin, Aberdeen University, Aberdeen, Sctland. Cnger, J.A The dark side f charisma. Organizatinal Dynamics, vl. 19: Davis, D.D., Guaw, P., Lu, J., & Maahs, C.J. (1997). Need fr cntinuus imprwement, rganizatin citizenship, transfrmatinal leadership, and service climate in Chinese state enterprise. Paper presented t Sciety fr Organizatinal and Industrial Psychlgy, St. Luis, MO. De Cremer, D., & van Knippenberg, D. (2002). Hw d leaders prmte cperatin? The effects f charisma and prcedural justice. Jurnal f Applied Psychlgy, 87, Del Castill, S. (undated). The culturally cmpetent transfrmatinal leader. A mdel fr crss-cultural leadership. Unpublished manuscript. Den Hartg, D.N. (1997). Inspiratinal leadership. Academish Prfschrift, Free University f Amsterdam. Dwntwn, J.V. (1973). Rebel leadership: Cmmitment and charisma in a revlutinary prcess. New Yrk: Free Press. Drucker, P.F. (1993). The Practice f Management. New Yrk: Harper Cllins Publisher. Dumdum, U. R., Lwe, K. B., & Avli, B. J A meta-analysis f transfrmatinal and transactinal leadership crrelates f effectiveness and satisfactin: Ur B. J. Avli & F. J. Yammarin. Transfrmatinal and charismatic leadership: The rad ahead: Oxfrd: Elsevier. Dvir, T. & Shamir, B. (2003). Fllwer develpmental characteristics as predicting transfrmatinal leadership: A lngitudinal field study. Leadership Quarterly, 14, Eagly, A.H., Jhannesen-Schmidt, M.C., & Van Engen, M.L. (2003). Tranfrmatinal, transactinal, and laissez-faire leadership styles: A meta-analysis cmparing men and wmen. Psychlgical Bulletin, 129, Fiedler, F.E. (1967). A thery f leadership effectiveness. New Yrk: McGraw-Hill. Gardner, W.L., & Avli, B.J. (1998). The charismatic relatinship: A dramaturgical perspective. Academy f Management Review, 23, Geyer, A.L. & Steyrer, J. (1998). Transfrmatinal leadership, classical leadership dimensinsand perfrmance indicatrs in savings banks. Leadership Quarterly, 47, Hater, J.J., & Bass, B.M. (1988). Superirs evaluatins and subrdinates perceptins f transfrmatinal and transactinal leadership. Jurnal f applied Psychlgy. vl. 73: Heinitz, K., Liepmann, D., & Felfe, J. (2005). Examining the factr structure f the MLQ: Recmmendatin fr a reduced set f factrs. Eurpean Jurnal f Psychlgical Assesment, 21, Hersey, P., Blanchard, K.H., & Jhnsn, D.E. (1969/1996). Management f rganizatinal behavir utilizing human resurces. Seventh editn. Lndn: Prentice Hall Internatinal, Inc. Herzberg, F., Mausner, B., & Snyderman, B.B. (1993). The mtivatin t wrk. New Jersey. Transactins Publisher. Actea frskningsstudie Maria Trnberg Sida 9

10 Huse, R.J. (1995). Leadership in the twenty-first century. I A. Hward (Red.), The changing nature f wrk. San Fransisc: Jssey-Bass Publishers. Hwell, J.M., & Avli, B.J. (1993).Transfrmatinal leadership, transactinal leadership, lcus f cntrl, and supprtfr innvatin: Key predictrs f cnslidated business-unit perfrmance. Jurnal f Applied Psychlgy, 78, Judge, T.A., & Piccl, R.F. (2004). Transfrmatinal and Transactinal Leadership: A Meta-analytic Test f Their Relative Validity. Jurnal f Applied Psychlgy, 89, Jung, D.I., Chw, W., & Wu, A. (2003). The rle f transfrmatinal leadership in enhancing rganizatinal innvatin: Hyptheses and sme preliminary findings, Leadership Quarterly, 14, Kark, R., Shamir, B., & Chen, G. (2003). The tw faces f transfrmatinal leadership: Empwerment and dependency. Jurnal f Applied Psychlgy, 88, Ktter, J.P. (1982). The General Managers. New Yrk: The Free Press. Kuhnert, K.W., & Lewis, P. (1987). Transactinal and Transfrmatinal Leadership: A Cnstructive/Develpmental Analysis. The Academy f Management Review, 12, Kuhnert, K.W. (1994). Transfrming leadership: Develping peple thrugh delegatin. In B.M. Bass & B.J. Avli (Eds.), Imprving rganizatinal effectiveness thrugh transfrmatinal leadership. Newbury Park, CA: Sage Publicatins; Oxfrd, U.K.:Blackwell. Larssn, G. (1999). Utvecklande ledarskap. Psyklgtidningen Larssn, G. (2006). The Develpmental Leadership Questinnaire (DLQ): Sme Psychmetric Prperties. Scandinavian Jurnal f Psychlgy, 47, Larssn, G., Carlstedt, L., Jhanssn, E., & Anderssn, L. (2001) Analysis f Leadership Dimensins: Cmbining Transfrmatinal and Functinalistic Appraches. Larssn, G., Carlstedt, L., Anderssn, J., Anderssn, L., Danielssn, E., Jhanssn, A., Jhanssn, E., & Rbertssn, I. (2003). A cmprehensive system fr leader evaluatin and develpment. The Leadership & Organizatin Develpment Jurnal, 24, Larssn, G., & Kallenberg, K. (2006). Direkt ledarskap. Stckhlm: Försvarsmakten. Larssn, G., Carlstedt, L., Jhanssn, E., & Anderssn, A. (2001). Analysis f leadership dimensins: Cmbining transfrmatinal and functinalistic appraches. (LI Serie F:14). Karlstad: Försvarshögsklan. Lewin, K., & Lippitt, R. (1938). An experimental apprach t the study f autcracy and demcracy: A preliminary nte, Scimetry, 1, Lwe, K.B, Kreck, K.G & Sivasubramaniam, N. (1996). Effectiviness Crrelates f Transfrmatinal and Transactinal Leadership: A meta-analytic review f the MLQ Literature. Leadership Quarterly. Vl 7: Lwe K.B. & Gardner, W.L. (2001). Ten Years f the Leadership Quarterly: Cntributins and Challenges fr the Future. Leadership Quarterly. Vl 12: May, E. (1945). The Human Prblems f an Industrial Civilizatin: Early Scilgy f Management and Organizatins (The Making f Scilgy). McCarthy, J.M., Jhnsn, S.A., Vernn, P.A., Mlsn, M., Harris, J.A., Jang, K.L. (1998). Brn t lead? A genetic investigatin f leadership style. Paper presented t the Sciety fr Internatinal and Organizatinal Psychlgy, Dallas TX. McCll-Kennedy, J.R., & Andersn, R.D. (2002). Impact f leadership style and emtins n subrdinate perfrmance. Leadership Quarterly, 13, MCGregr, D. (1960). The human side f enterprise. New Yrk: McGraw-Hill. Mler, R., & Mrales, J.F., (1994). A study n leadership in a healthcare rganizatin using Bass Multifactr Leadership Questinnaire (MLQ). Paper presented at the Internatinal Cngress g Applied Psychlgy. Madrid, Spain. Actea frskningsstudie Maria Trnberg Sida 10

11 Naisbitt, J. (1994). The Glbal Paradx. New Yrk: Mrrw. Parry, KW & Sinha, PN. (2005). Researching the trainability f transfrmatinal rganizatinal leadership. Human Resurce Develpment Internatinal, 8, Pinder, C.C. (1998). Wrk Mtivatin in Organizatinal Behaviur. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. Pdsakff, P.M., MacKenzie, S.B., Mrman, R.H., & Fetter, R. (1990). Transfrmatinal leader behavirs and their effects n fllwers trust in leader, satisfactin, and rganizatinal citizenship behavirs. Leadership Quarterly, 1, Saunders, M., Lewis, P., & Thrnhill, A. (2003). Research methds fr business students. Pearsn Educatin limited. Seltzer, J., & Bass, B.M. (1990). Transfrmatinal leadership: Beynd initiatin and cnsideratin. Jurnal f Management, 16, Shamir, B. (1990). Calculatin, value and identities: Cllectivistic wrk mtivatin. Human Relatins, 43, 313, 332. Shamir, B., Huse, R.J., Arthur, M.B. (1993). The mtivatinal effects f charismatic leadership: a self-cncept based thery. Organizatin Science. Vl 4: Smith H.L., & Kreuger, L.M. (1933). A brief summary f literature n leadership. Blmingtn, IN: Indiana University, Schl f Educatin Bulletin. Taylr, F.W. (1911). The Principles f Scientific Management. Reprint; Harper and Rw: Publishers. Turner, N., Barling, J., Epitrpaki, Butcher, V., & Milner, C. (2002). Transfrmatinal leadership and mral reasning. Jurnal f Applied Psychlgy, 87, Waldman, D.A., & Bass, B.M. (1986). Adding t leader and fllwer transactins: The augmenting effect f transfrmatinal leadership (Wrking Paper N ). Binghamtn: State University f New Yrk. Waldman, D., Bass, B.M. & Einstein, W.O. (1987). Leadership and utcmes f perfrmance appraisal prcesses. Jurnal f ccupatinal psychlgy. Vl. 60: Waldman, D.A., Bass, B.M., & Yammarin, F.J. (1990). Adding t cntingent-reward behavir:the augmenting effect f charismatic leadership. Grup and Organizatinal Studies, 15, Walumbwa, O.F., Lawler, J.J., Avli, B.J., & Wang, P. (2003). Relatinship between transfrmatinal leadership and wrk-related attitudes: The mderating effects f cllective and self-efficacy acrss cultures. Wrking paper, University f Nebraska, Lincln. Weber, M. (1983). Eknmi ch samhälle förståelsescilgins grunder. Svensk översätttning: Agne Lundquist. Lund: Args. Wffrd, J.C., Whittingtn, J.L. & Gdwin, V.L. (2001). Fllwer Mtive Patterns as Situatinal Mderatrs fr Transfrmatinal Leadership Effectiveness. Jurnal f Managerial Issues. vl. 13: Yammarin, F.J. (1987). Persnal cmmunicatin. Yammarin, F.J. (1997). Self-Other Rating Agreement: A Review and Mdel. Persnnel & Human Resurces Management, 15, Yammarin, F.J., Dubinsky, A.J., Cmer, L.B. & Jlsn, M.A. (1997). Wmen and Transfrmatinal and Cntingent Reward Leadership: A multiple-level-f-analysis Perspective. Academy f Management Jurnal. vl 40: Yammarin, F.J., Spangler, W.D., & Bass, B.M. (1993). Transfrmatinal leadership and perfrmance: A lngitudinal investigatin. Leadership Quarterly, 4, Yukl, G. (2005). Leadership in Organizatins. Upper saddle river: Pearsn Educatin Inc. Actea frskningsstudie Maria Trnberg Sida 11

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna Att bli en kmpetent kravställare av kmpetens ch öka anställningsbarhet hs medarbetarna Hur kan vi i praktiken agera för att underlätta att strategi ch perativ förmåga ska kunna gå hand i hand inm ramen

Läs mer

Framtagning av konceptet Swedish Production System (SwePS)

Framtagning av konceptet Swedish Production System (SwePS) Publik rapprt Svenska Framtagning av knceptet Swedish Prductin System (SwePS) Swedish Prductin System (SwePS) ett kmpetenslyft inm Lean prduktin! SwePSprjektet bidrar till utveckling av långsiktigt hållbara

Läs mer

Att våga vara aktör i sitt eget liv

Att våga vara aktör i sitt eget liv Att våga vara aktör i sitt eget liv Ma Bström Erik Tjernqvist Institutinen för samhällsmedicin ch rehabilitering Arbetsterapi Examensarbete, 15 hp Ht 2013 Handledare: Ulla Nygren Arbetsexemplar Att våga

Läs mer

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Trun Israelssn Jessica Rström Dkumentinfrmatin Titel: Innehåll: Dkumentet är sammanställt av: Prjektbeställare: Färdigställd: Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Resultat

Läs mer

Nordiskt Forum Malmö 2014

Nordiskt Forum Malmö 2014 Nrdiskt Frum Malmö 2014 - New actin n wmen s rights Den nrdiska kvinnrörelsen bjuder in till Nrdiskt Frum Malmö 2014 new actin n wmen s rights. Knferensen är en frtsättning på de nrdiska knferenser sm

Läs mer

Innvatiner alla är vi kreativa Anna Frm-Lindqvist Köpmangatan 10 931 31 Skellefteå 070-218 19 56 0910-520 08 anna@euniqem.cm www.euniqem.cm Vad kräver framtiden? Försörjningsbördan för våra barn Den glbala

Läs mer

Sammanställning av diskussionskarusellen

Sammanställning av diskussionskarusellen Sammanställning av diskussinskarusellen Bilaga 1 Uppgiften var: Att summera, srtera ch lyfta fram det viktigaste i vad alla sagt kring varje specifik fråga, samt dkumentera det skriftligt. Obs! Samtliga

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

Delmarknad 4: Privatmarknaden. - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innovatörer

Delmarknad 4: Privatmarknaden. - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innovatörer Delmarknad 4: Privatmarknaden - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innvatörer N E W S Innehåll Bakgrund... 3 Delmarknad 4: Privatmarknaden... 4 Intrduktin... 4 Struktur ch rganisatin... 4 Användarnas

Läs mer

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin Upplägg Syftet med knferensen Vad är föräldrastöd Frågan m evidens Natinella föräldrastödsstrategin Några exempel från prjekt sm fått stimulansmedel.ch så ska vi se en film 1 Föräldrar spelar rll En varm

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Oasmia Pharmaceutical AB (publ) BOKSLUTSRAPPORT FÖR PERIODEN 2006-05-01-- 2007-04-30 Krt m bkslut för periden 2006-05-01 2007-04-30 Kncernens nettmsättning ökade till 22 387 (853) tkr. Resultat efter skatt

Läs mer

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie Referens Ola Olssn ~'&.,~, Datum Beteckning R 13014 1 (4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Den första ingenjören (DFI)

Läs mer

Projektet Tobaksfri ungdom i Västra Götalandsregionen

Projektet Tobaksfri ungdom i Västra Götalandsregionen Prjektet Tbaksfri ungdm i Västra Götalandsreginen Sammanfattning Syfte ch metd Syftet med prjektet har varit att ge medarbetarna i Flktandvården Västra Götaland bättre förutsättningar att på ett effektivt

Läs mer

Våra mål och förbättringar

Våra mål och förbättringar Våra mål ch förbättringar 2015 Vi är ett väletablerat namn på marknaden när det gäller inrikes ch utrikestransprter, till framför allt den franska marknaden. Vi kan transprter ch service. Vi ser varje

Läs mer

Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12

Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12 1 Ulrik Brandén Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12 Bakgrund NyföretagarCentrum är Sveriges ledande skapare av nya livskraftiga företag. NyföretagarCentrum Sverige är en stiftelse

Läs mer

Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling 2015/2016 Sverigefinska förskolan i Södertälje

Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling 2015/2016 Sverigefinska förskolan i Södertälje Plan mt diskriminering ch annan kränkande behandling 2015/2016 Sverigefinska försklan i Södertälje Uppdaterad 2015-08-31 Innehållsförteckning 1. Visin... 3 2. Förankring av Planen mt diskriminering ch

Läs mer

Att ge till ideella organisationer

Att ge till ideella organisationer Att ge till ideella rganisatiner En diskussin m givarens intressentrelatin med Djurens Rätt Martin Dahl & Axel Hult Ämne: Företagseknmi C Ventilerad HT 2012 Handledare: Virpi Havila Företagseknmiska Institutinen

Läs mer

- Är du entreprenör? En studie om hur rådande normer kring entreprenörskap påverkar meningsskapandet hos kvinnor som vill starta företag

- Är du entreprenör? En studie om hur rådande normer kring entreprenörskap påverkar meningsskapandet hos kvinnor som vill starta företag - Är du entreprenör? En studie m hur rådande nrmer kring entreprenörskap påverkar meningsskapandet hs kvinnr sm vill starta företag Kandidatuppsats i Industriell ch finansiell eknmi Handelshögsklan vid

Läs mer

CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I MASKINTEKNIK PÅ CHALMERS

CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I MASKINTEKNIK PÅ CHALMERS CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I MASKINTEKNIK PÅ CHALMERS Sveriges ppuläraste ch största civilingenjörsutbildning i maskinteknik Maskinteknik MIKAEL ENELUND, PROGRAMANSVARIG Ansvarig för utbildningen, helhet,

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

Förstudie XBRL Finansiell information

Förstudie XBRL Finansiell information N001 (7) 1 (13) IT-standardiseringsrådet 2014-02-18 Patrick Lindén, +46 8 555 521 56 patrick.linden@sis.se Förstudie XBRL Finansiell infrmatin IT-standardiseringsrådet - ärende N001 XBRL Finansiell infrmatin

Läs mer

Genusvägar till jämställdhet

Genusvägar till jämställdhet Olika men ändå lika UTGIVEN AV BAOs OCH FINANSFÖRBUNDETS CENTRALA JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSKOMMITTÉ Nr 1 2012 Till vänster kmmitténs rdförande Ing-Marie Frithif. Från Hälsinglands Sparbank kmmer Marita

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

Social Innovation@Stockholms universitet. Förstudierapport. 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB. Thomas Arctædius, Ulf Eriksson, David Lundborg

Social Innovation@Stockholms universitet. Förstudierapport. 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB. Thomas Arctædius, Ulf Eriksson, David Lundborg Scial Innvatin@Stckhlms universitet Förstudierapprt 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB Thmas Arctædius, Ulf Erikssn, David Lundbrg 1 Förrd SU Innvatin AB fick i nvember 2010 finansiering från ESF-rådet

Läs mer

Bostadspolitik i Sverige från n ett alternativ till den europeiska huvudfåren

Bostadspolitik i Sverige från n ett alternativ till den europeiska huvudfåren Bstadsplitik i Sverige från n ett alternativ till den eurpeiska huvudfåren Lena Magnussn Turner Institutet för bstads- ch urbanfrskning Uppsala universitet Sverige följer trenden Mer selektiv residual

Läs mer

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI HISTORIK Cradle Net grundades 2009 med syfte att tillämpa ch sprida infrmatin m cirkulär eknmi i Sverige. Nätverket har sedan starten fått mycket uppmärksamhet i media

Läs mer

ACD Accelerated Competitive Dialogue

ACD Accelerated Competitive Dialogue 1(6) ACD Accelerated Cmpetitive Dialgue Bertil Danared Accelerated Cmpetitive Dialgue ( ACD ) är en wrkhpbaserad ch interaktiv upphandlingsfrm, där utvalda anbudsgivare bjuds in att på ett strukturerat

Läs mer

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 30.09.2013 INNEHÅLL BAKGRUND... 2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNINGAR... 3 Syfte... 3 Visin... 3 Övergripande mål... 3 Utvecklingsmråden... 3 TYNGDPUNKTSOMRÅDEN...

Läs mer

H&M anser att det är mer ansvarsfullt och långsiktigt hållbart att arbeta för att samtliga arbetare inom hela textilindustrin får högre löner.

H&M anser att det är mer ansvarsfullt och långsiktigt hållbart att arbeta för att samtliga arbetare inom hela textilindustrin får högre löner. Stckhlm 22 nvember 2012 Infrmatin från H&M till Kalla Fakta Vi har tidigare skickat över infrmatin till er m hur H&M aktivt arbetar med lönefrågan hs våra leverantörer samt m vårt hållbarhetsarbete. Nedan

Läs mer

KomBas-projektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 2007 inom ramen för Miltonprojektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnoser

KomBas-projektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 2007 inom ramen för Miltonprojektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnoser KmBas-prjektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 27 inm ramen för Miltnprjektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnser Ll Lebedinski 21-4-8 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Metd ch material...

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Delrapprt 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Landsbygd i centrum Beskrivning ur handlingsplan. Prjektet Landsbygd i centrum(lic) ska Utvecklingsenheten tillsammans med de 6 LUPbygderna genmföra åtgärder ch

Läs mer

~'& .,~., REGIONFÖRBUNDET nj / ~l Antal sidor JÖNKÖ~INGSLÄN.tr~/~---1(2) Gröna jobb i sociala företag. Tranås kommun 201402 201407 Nytt

~'& .,~., REGIONFÖRBUNDET nj / ~l Antal sidor JÖNKÖ~INGSLÄN.tr~/~---1(2) Gröna jobb i sociala företag. Tranås kommun 201402 201407 Nytt Referens Annelie Svenningssn Rydell ~'&.,~., 20140129 Beteckning R26413 nj / ~l JÖNKÖ~INGSLÄN.tr~/~---1(2) ~ ljnntil pr(j;fhf 1 Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjelitägare: År ch månad för prjektstart:

Läs mer

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden Underlag inför mål ch budget 2015-2017 för Miljönämnden Miljö- ch samhällsbyggnadsförvaltningen/ APRIL 2014 Innehåll Visin ch mål... 3 Nöjda invånare... 4 Hållbar samhällsutveckling... 5 Attraktiv arbetsgivare...

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

Utvärdering av Pilotprojektet Bärkraft intensiv

Utvärdering av Pilotprojektet Bärkraft intensiv Utvärdering av Piltprjektet Bärkraft intensiv Sammanfattning Piltprjektet Bärkraft intensiv har genmförts inm ramen för prjektet Förnybar energi från de gröna näringarna för att testa hur LRF genm ett

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014 Likabehandlingsplan Kvännarsklan inklusive fritidshem läsåret 2013/2014 Intrduktin Det här är Kvännarsklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling. Den beskriver vårt övergripande arbete, hur vi

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mt diskriminering ch kränkande behandling Gustavslundsklan, 2015-2016 Innehållsförteckning Verksamhetsfrmer sm mfattas av planen... 2 Vår visin... 2 Delaktighet... 2 Utvärdering av planen för läsåret

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

Hierarkiernas död och nätverkens födelse

Hierarkiernas död och nätverkens födelse ~ :l.... > :ra...::.::: FRANCIS FUKUYAMA HAR TÄNKT TilliGN Hierarkiernas död ch nätverkens födelse Infrmatinsflödet ändrar förutsättningarna för att rganisera eknmi ch plitik. Auktritärt styre ch frmella

Läs mer

Individanpassad marknadsföring via Facebook - En möjlighet eller ett intrång?

Individanpassad marknadsföring via Facebook - En möjlighet eller ett intrång? Individanpassad marknadsföring via Facebk - En möjlighet eller ett intrång? GRUPP 3 Sfia Lekander 870627-2005 Mathias Olssn 910111-5997 Axel vn Schultz 910819-0472 Måns Wihl 920117-2559 Jnna Nilssn 930518-4609

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Molntjänster från Microsoft En checklista för vårdorganisationer i Sverige

Molntjänster från Microsoft En checklista för vårdorganisationer i Sverige Mlntjänster från Micrsft En checklista för vårdrganisatiner i Sverige Att börja använda mlntjänster inm sjukvården är inte längre en fråga m, utan frågan är snarare när. Men vilken mlnlösning ska man välja?

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2014 med verksamhetsåret 2014 HÅLLBAR TILLVÄXT

Verksamhetsplan 2011-2014 med verksamhetsåret 2014 HÅLLBAR TILLVÄXT Verksamhetsplan 2011-2014 med verksamhetsåret 2014 HÅLLBAR TILLVÄXT Verksamhetsplan Del 1 Inriktning 2011-2014 Den här verksamhetsplanen är vårt interna styrdkument för denna mandatperid. Inledningsvis

Läs mer

Vad är ett hållbart evenemang?

Vad är ett hållbart evenemang? Sveriges lantbruksuniversitet Swedish University f Agricultural Sciences Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- ch jrdbruksvetenskap Vad är ett hållbart evenemang? Eurvisin Sng Cntest i Malmö våren

Läs mer

Vem vet KRAV? - En kvantitativ studie angående informations- och kunskapsbristen för KRAV-märkt konsumtion. Elin Fritz

Vem vet KRAV? - En kvantitativ studie angående informations- och kunskapsbristen för KRAV-märkt konsumtion. Elin Fritz Vem vet KRAV? - En kvantitativ studie angående infrmatins- ch kunskapsbristen för KRAV-märkt knsumtin. Författare: Handledare: Elin Frs Elin Fritz Anna-Carin Nrdvall Student Handelshögsklan Vårterminen

Läs mer

Verksamhetsplan Södra förskolområdet 2014-2015

Verksamhetsplan Södra förskolområdet 2014-2015 Verksamhetsplan Södra försklmrådet 2014-2015 Innehåll 1 Södra försklmrådet, Avesta kmmun... 3 1.1 Vår rganisatin... 3 1.2 Inledning... 3 2 Styrdkument... 4 3 Södra försklmrådets pririterade utvecklingsmråden,

Läs mer

.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Gnosjöregionens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB 2014-03 2016-02 Nytt

.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Gnosjöregionens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB 2014-03 2016-02 Nytt Referens Mikael Gustafssn.... ~,.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Beteckning R18713 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Verksamhetsplan Personalenheten 2014-2015

Verksamhetsplan Personalenheten 2014-2015 2014-02-06 Verksamhetsplan Persnalenheten 2014-2015 Yvnne Anderssn Persnalenheten Innehåll 1 Sammanfattning av verksamhetsplanering... 3 2 Persnalenheten... 3 2.1 Uppdrag ch verksamhetsidé... 4 2.2 Hur

Läs mer

Rundabordsamtal om affärsmodeller

Rundabordsamtal om affärsmodeller Rundabrdsamtal m affärsmdeller Nrra Djurgårdsstaden Sammanfattning ch kmmentarer från 2012-11-09 Deltagare Claus Ppp Larsen, Acre Claus.Ppp.Larsen@acre.se Patrik Frsström, e-centret Patrik.Frsstrm@ecentret.se

Läs mer

Fastställd av Ålands landskapsregering

Fastställd av Ålands landskapsregering RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER I UNDERVISNINGEN Fastställd av Ålands landskapsregering Beslut nr 5 U2, 8.1.2013 Innehåll Bakgrund ch syfte... 3 Definitin... 3 Fördelar... 3 Syfte ch målsättningar...

Läs mer

KONSTPROGRAM HUS 511/001 Campus US Projnr: 70001366 Delprojektnr. konst: 70002210

KONSTPROGRAM HUS 511/001 Campus US Projnr: 70001366 Delprojektnr. konst: 70002210 1 /001 Campus US Prjnr: 70001366 Delprjektnr. knst: 70002210 Landstinget Östergötland Övergripande tema: Tydlighet, campuskänsla, stadsmässighet Innehåll: Övergripande knstprgram 2012-2015 Knst i samtidens

Läs mer

Rådgivningen, kunden och lagen

Rådgivningen, kunden och lagen RAPPORT DEN 11 april 2007 DNR 06-7426-306 2007 : 5 Rådgivningen, kunden ch lagen en undersökning av finansiell rådgivning INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UTGÅNGSPUNKTER 2 FI pririterar rådgivningen 2 Tidigare

Läs mer

Vad betyder hållbar utveckling?

Vad betyder hållbar utveckling? Exempel från: Håll Sverige Rent Stiftelsen Håll Sverige Rent är en ideell rganisatin sm verkar för att minska nedskräpning, främja återvinning ch öka miljömedvetenheten. Vad betyder hållbar utveckling?

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsplan för Stckhlmsreginens Eurpaförening 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 UPPDRAG OCH ORGANISATION... 3 VERKSAMHET 2014... 5 Pririterade frågr 2014... 6 Tillväxt... 6 Inre marknad ch

Läs mer

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn Vårdadministratör - ett bristyrke Examensarbete 35 päng Författare: Anna Nilssn Handledare: Dris Karlssn Våren 2015 SAMMANFATTNING I detta examensarbete

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Nya vårdformer för patienter med allvarliga självskadebeteenden och allra störst behov av heldygnsvård

Nya vårdformer för patienter med allvarliga självskadebeteenden och allra störst behov av heldygnsvård Nya vårdfrmer för patienter med allvarliga självskadebeteenden ch allra störst behv av heldygnsvård Dkumentatin från natinell ledningsknferens den 7:e maj 2014 Uppföljningsknferens planerad till 14 ktber

Läs mer

1. Handlingsplanen enligt bilaga b) godkänns

1. Handlingsplanen enligt bilaga b) godkänns I ~ landstinget II DAlARNA Häls- ch sjukvård Dalarna Psykiatri Utveckling BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-09-22 Sida 1 (2) Dnr LD 14/00893 Uppdnr 854 000300 2014-09-08 Landstingsstyrelsen

Läs mer

KomBas-projektet: utvärdering av utbildning Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp. Lolo Lebedinski 2010-06-15

KomBas-projektet: utvärdering av utbildning Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp. Lolo Lebedinski 2010-06-15 KmBas-prjektet: utvärdering av utbildning Psykscialt arbete med inriktning mt bendestöd/sysselsättning 7,5 hp Ll Lebedinski 21-6-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Metd ch material... 4 Bstödjare...

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009 Kvalitetsredvisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009 Skla: Enskilda Gymnasiet, friskla i Stckhlm Verksamhetsfrm: Grundskla (åk 6-9) ch Gymnasium (NP ch SP) Läsår: 2008/2009 Rektr: Cecilia Sedgwick

Läs mer

Bostad först för vem?

Bostad först för vem? Examensarbete Bstad först för vem? Några röster m ett samarbetsprjekt mellan Stckhlms stad ch Stckhlms Stadsmissin Författare: Jhanna Linde Anna Olvssn Handledare: Per-Olf Hlmberg Termin: VT13 Kurskd:

Läs mer

Centrala Sacorådet i Malmö stad

Centrala Sacorådet i Malmö stad Centrala Sacrådet i Malmö stad Enkät m tid för det fackliga uppdraget i samverkan Enkäten har skickats ut till alla Sacs representanter i samverkansgrupper på stadsmrådesförvaltningarna ch alla Sacs samverkansrepresentanter

Läs mer

Ett mentorskapsprogram för kvinnliga ledare inom IT- och telekom

Ett mentorskapsprogram för kvinnliga ledare inom IT- och telekom DATUM RAPPORTNUMMER 2007-06-28 PTS-ER_2007:21 ISSN 1650-9862 Ett mentrskapsprgram för kvinnliga ledare inm IT- ch telekm Uppföljning av piltprjektet Wmentr uppföljning av piltprjektet Förrd Regeringen

Läs mer

Vad kostar Integritet?

Vad kostar Integritet? Vad kstar Integritet? Vägen till Andreas Halvarssn Håkan Mlin Vilka risker påverkar aktieägarvärdet Risks That Matter Fakta m undersökningen Genmförd av Ernst & Yung ch Oxfrd Metrica Fem års histrisk analys

Läs mer

Hur fungerar information och kommunikation inom äldreomsorgen?

Hur fungerar information och kommunikation inom äldreomsorgen? 2003:042 SHU EXAMENSARBETE Hur fungerar infrmatin ch kmmunikatin inm äldremsrgen? En survey-undersökning m ffentlig äldremsrg i två kmmuner i Västerbtten TINA LUNDGREN JOHANNA SÖDERBERG Samhällsvetenskapliga

Läs mer

Skillnad i synsätt hos flickor och pojkar en studie om könsmönster i restaurangundervisningen.

Skillnad i synsätt hos flickor och pojkar en studie om könsmönster i restaurangundervisningen. Malmö Högskla Lärarutbildningen SÄL III:2 Skillnad i synsätt hs flickr ch pjkar en studie m könsmönster i restaurangundervisningen. Differences in Outlk Between Girls and Bys- A Study f Gender Patterns

Läs mer

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015 Handbk Samrdnad Individuell Plan 2015 Sammanställd ch revideras av den Lkala Ledningsgruppen Västbus. Inledning Tanken med denna handbk är att du sm handläggare ch/eller sm sammankallande skall få infrmatin

Läs mer

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Nytt

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Nytt Referens Mikael Gustafssn ~'& 9~, JÖNKÖPING$ LÄN Beteckning R26113 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Gröna näringars kluster Etapp l Pr j ektägare: Lantbrukarnas Eknmi AB År ch månad

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Utanför upptrampade stigar

Utanför upptrampade stigar FU rapprt 2010:6 FU Välfärd Arbetsrapprt 2010:4 Utanför upptrampade stigar Utvärdering av prjektet En studie av förebyggande hembesök hs äldre i Gävlebrg Anhörigstödjare på sjukhuset i Gävle ett samarbete

Läs mer

Kvalitetsredovisning. för förskolorna i Kisa. Tornhagen, Bäckgården, Berget och Glimten

Kvalitetsredovisning. för förskolorna i Kisa. Tornhagen, Bäckgården, Berget och Glimten Kvalitetsredvisning för försklrna i Kisa Trnhagen, Bäckgården, Berget ch Glimten 2009 / 2010 Innehållsförteckning Inledning Presentatin Organisatin Eknmi Frtbildning Insatser Åtgärder enligt förgående

Läs mer

Utkast till språkstrategi

Utkast till språkstrategi Utkast till språkstrategi 1. Principer 1.1 Inledning Enligt 46 i universitetslagen är Aalt-universitetets studentkårs fficiella språk finska ch svenska. Dessutm är en betydande andel av studentkårens medlemmar

Läs mer

Anteckningar ifrån Dialog för ett lärande Väsby 18 november 2014.

Anteckningar ifrån Dialog för ett lärande Väsby 18 november 2014. Anteckningar ifrån Dialg för ett lärande Väsby 18 nvember 2014. Grupp: Organisatin ch styrning Målstyrning med hjälp av systematiskt kvalitetsarbete Mål Hur? - Stimulera systematiskt kvalitetsarbete -

Läs mer

Curriculum vitae Louis Eberstål

Curriculum vitae Louis Eberstål Curriculum vitae Luis Eberstål Namn: Adress: Födelsedata: Tel. E-pst: Luis Eberstål 35252 Växjö 1990 Utbildning I nuläget studerar jag sista terminen medie- ch kmmunikatinsvetenskap vid Infrmatörsprgrammet

Läs mer

VA-plan. Åtgärdsplan 2013-2021 Utbyggnadsplan 2014-2024. Karlshamns kommun

VA-plan. Åtgärdsplan 2013-2021 Utbyggnadsplan 2014-2024. Karlshamns kommun VA-plan Åtgärdsplan 2013-2021 Utbyggnadsplan 2014-2024 Karlshamns kmmun Bakgrund VA-planen i Karlshamns kmmun är den tredje delen av VA-plansarbetet innan den fjärde ch sista delen, implementering ch uppföljning

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185)

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Svar på mtin från Emil Brberg (V) m.fl Städning av vårdlkaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Mtinärerna berör en viktig fråga. Städning av vårdlkaler utgör en viktig del för att skapa en gd inmhusmiljö för

Läs mer

Ett lyckat arrangemang har omätbart stora värden medan ett halvdant genomfört kan vara en katastrof.

Ett lyckat arrangemang har omätbart stora värden medan ett halvdant genomfört kan vara en katastrof. En presentatin av Ett lyckat arrangemang har mätbart stra värden medan ett halvdant genmfört kan vara en katastrf. Vill Ni ha hjälp att minimera riskerna för ett misslyckat arrangemang ch vill Ni veta

Läs mer

SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDET VERKSAMHETSPLAN 2012-2016. Foto: Karim Mostafa

SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDET VERKSAMHETSPLAN 2012-2016. Foto: Karim Mostafa SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDET VERKSAMHETSPLAN 2012-2016 Ft: Karim Mstafa SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDETS VERKSAMHETSPLAN INLEDNING I denna verksamhetsplan beskrivs målen för 2016. Vidare ges uppdrag ch inriktningar

Läs mer

Vejbystrands skola och förskolas årliga plan. för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014-2015 förskola

Vejbystrands skola och förskolas årliga plan. för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014-2015 förskola Vejbystrands skla ch försklas årliga plan för likabehandling ch mt diskriminering ch kränkande behandling Läsåret 2014-2015 förskla Trygghetsgruppen Bdil Nrdkvist (sammankallande) Eva Maria Oladttir Malin

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DESIGN OCH INFÖRANDE AV INFORMATIONSKIOSKER

RIKTLINJER FÖR DESIGN OCH INFÖRANDE AV INFORMATIONSKIOSKER Examensarbete i Interaktinsdesign RIKTLINJER FÖR DESIGN OCH INFÖRANDE AV INFORMATIONSKIOSKER Jenny Dafgård & Anna Olvenmyr Götebrg, Sverige 2005 Institutinen för Datavetenskap REPORT NO. 2005:56 RIKTLINJER

Läs mer

Snabbare, högre, modigare åtgärder för att utveckla FSF:s påverkansarbete

Snabbare, högre, modigare åtgärder för att utveckla FSF:s påverkansarbete SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Handling nr xx Sida 1 / 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Snabbare, högre, mdigare åtgärder för att

Läs mer

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Närvarande Ltta Friberg, rdförande Jnas Löhnn, vice rdförande Jhan Sandwall, ledamt Jhannes Kretschmer, ledamt Cicci Anderssn, ledamt Uffe Madsen, ledamt Ali

Läs mer

Montessoripedagogiken

Montessoripedagogiken Mntessripedaggiken Kurs 4 Pedaggik Paula Dckens, Nazif Kapetanvic ch Tmas Green Maria Mntessri Maria Mntessri föddes 31 augusti 1870 ch dg 6 maj 1952. Hn var en italiensk pedagg, frskare, läkare, feminist,

Läs mer

APRIL 2012. Högskolekvalitet 2012: Får studenter jobb efter examen?

APRIL 2012. Högskolekvalitet 2012: Får studenter jobb efter examen? APRIL 2012 Högsklekvalitet 2012: Får studenter jbb efter examen? Högsklekvalitet 2012: Får studenter jbb efter examen? Sammanfattning Tillgången på kmpetens är en av de allra viktigaste resurserna för

Läs mer

Leda implementering vilka beteenden ökar chanserna för att lyckas?

Leda implementering vilka beteenden ökar chanserna för att lyckas? Leda implementering vilka beteenden ökar chanserna för att lyckas? Implementering av nya arbetsmetoder innefattar en process där medarbetare förändrar sitt arbetssätt i linje med den nya metoden (Grimshaw

Läs mer

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School ~'& " ~ JÖNKÖPINGS LÄN 2014-02-14 STÄRKER (J z r;~ " ;~~~~;, l} r; nr &al sidr ~--. e_ ---1-- --1(3)- Underlag för prjektbeslut- WBS Wmen Business Schl l. Förslag till beslut Reginfrbundets arbetsutsktt

Läs mer