Actea forskningsstudie Maria Tornberg Sida 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Actea forskningsstudie www.actea.se Maria Tornberg Sida 1"

Transkript

1 Acteas studie m lönsamt ledarskap har till syfte att kartlägga svenska chefers påverkan på resultat ch effektivitet. Studien visade att endast en av fyra ledare i Sverige har ett ledarskap sm har en långsiktig ch psitiv påverkan på det rganisatriska resultatet. I studien deltg 99 ledare från lika branscher inm både privat ch ffentlig verksamhet. Deltagarna genmförde ett 360 feedbackinstrument ULL, sm mäter i vilken grad en ledare använder sig av de beteenden sm frskarna i dag vet har en gynnsam ch långsiktig effekt på resultat ch effektivitet. Resultatet visade att 25 % av ledarna hade ett ledarskap sm påverkade effektiviteten i rganisatinen på ett gynnsamt sätt. För de kvinnliga ledare sm deltg i studien var siffran dubbelt så hög. Studien visade ckså att de mer effektiva ledarna hade en annrlunda syn på vad sm var viktigt för att skapa knkurrenskraft ch lönsamhet. De värderade frågr m värderingar, jämställdhet ch mångfald sm viktiga påverkansfaktrer för att skapa lönsamhet ch resultat. Frskningen ch utvecklingen inm ledarskapsmrådet har de senaste hundra åren genmgått en näst intill dramaturgisk resa. För hundra år sedan handlade ledarskap m utövande av makt ch kntrll, ch synen på människan sm arbetskraft var närmast att likställa med en maskin, m än en kmplicerad sådan. Vid den här tiden hade frskningen en mer fysilgisk inriktning sm innebar att man mätte under vilka fysiska betingelser människan sm arbetskraft (maskin) var mest effektiv (Taylr, 1911). På 70-talet växte en ny typ av ledarskapsfrskning fram. Man började intressera sig för hur chefer i praktiken utövade sitt vardagliga ledarskap. Jhn Ktter (1982) bserverade 15 höga chefer i ett försök att identifiera de beteenden sm ledde till effektivitet. Vad Ktter fann var att de framgångsrika cheferna la mer tid ch engagemang på att utveckla gda relatiner till människr både i ch utanför rganisatinen. En annan viktig faktr sm identifierades var att de framgångsrika ledarna hade ett utvecklat strategiskt tänkande. De hade tydliga mål ch en plan på både lång ch krt sikt. Under 80-talet växte ett nytt ledarskapsfkus med inriktning mt frågr sm mtivatin, kultur ch visin fram. Och relatinen mellan chef ch medarbetare km alltmer att dminera. Frskningen började nu alltmer inrikta sig mt att gå från kvantitet till kvalité. Actea frskningsstudie Maria Trnberg Sida 1

2 Nyckelrden sm rganisatiner världen över sökte efter var förändring av attityder, tillit, värderingar ch behv. För att uppnå denna nya syn på ett förändrat ledarskap menade Drucker (1993) ch Naisbitt (1994) att det behövdes ledare ch rganisatiner sm var snabbare att svara mt kundernas behv, ch samtidigt prducera prdukter ch tjänster med abslut högsta kvalité. De menade att snabbhet ch kvalité var avgörande för långsiktig framgång. Kuhnert ch Lewis (1987) menade att det behövdes ledare sm kunde åstadkmma en förändring i vad sm upplevdes sm meningsfullt hs medarbetarna. Frskarna menade att i en snabbt föränderlig värld, där förmågan att utveckla varje medarbetares fulla ptential ch förmåga för att stå sig i knkurrensen håller inte traditinellt ledarskap längre (Avli, 2005). Frskningen inm ledarskapsmrådet har under de senaste decennierna dminerats av vad sm på engelska kallas Transfrmatinal leadership. Denna ledarteri bygger på, ch är en vidareutveckling av, flera tidigare kända ledarmdeller, såsm OHIO ch Situatinsanpassat ledarskap (Avli & Yammarin, 2002). Transfrmatinal leadership nämndes första gången av Dwntn (1973) sm skiljde transfrmella ledare från kventinella för att klargöra skillnaden mellan upprriska ch revlutinära ledare sm hade ett rebelliskt ledarskap med de ledare sm använde sig av ett mer rdinärt ledarskap. Men det var inte förrän Burns (1978) lanserade dessa begrepp i ett plitiskt sammanhang sm transfrmellt ledarskap ch knventinellt ledarskap började bli begrepp inm ledarskapsfrskningen. Burns bk Leadership sm utkm 1978 betecknas sm startskttet för det sm frskarna kallar den nya paradigmen inm ledarskapsfrskningen. Med denna bk flyttades fkus inm frskningen från att ha handlat m ledarens egenskaper ch beteenden till att mfatta den interaktiva relatinen mellan ledaren ch medarbetarna. Burns menade att många plitiker ledde genm att byta en sak mt en annan; jbb mt röster eller kampanjstöd. På samma sätt byter knventinella ledare finansiella belöningar mt prduktivitet, eller håller inne med belöningen m prduktiviteten uteblir. Transfrmella ledare, å andra sidan, stimulerar ch inspirerar medarbetarna att åstadkmma extrardinära insatser genm att skapa en medvetenhet m mraliska värderingar ch känna delaktighet i mål ch visiner. Bass (1985a, 1985b) var den sm överförde begreppen transfrmellt ch knventinellt ledarskap till den industriella ch ffentliga sektrn. Precis sm Burns beskrev han transfrmella ledare sm de sm lägger tyngdpunkten på att skapa inre mtivatin ch lyfter fram begrepp sm värderingar, mral, äkthet ch mtivatin. Transfrmella ledare, menade Bass, påverkar människr att förändra sitt perceptuella seende, att åstadkmma ett skifte i sina perspektiv (Bass & Avli, 2004). Ett exempel enligt Bass, är en ledare sm läxar upp de medarbetare sm begått fel, medan en annan ledare ser på gjrda fel på ett annrlunda sätt; att stra upptäckter fta härrör från ett antal begångna fel ch misstag. Eller, mer specifikt, en försäljningschef fkuserar på de sjunkande försäljningssiffrrna, medan en annan försäljningschef lägger energin på att reda ut på vilket sätt kundernas behv har förändrats. Actea frskningsstudie Maria Trnberg Sida 2

3 Transfrmella ledare får andra att utvecklas ch prestera brtm förväntningarna, men hur? En förklaring till detta är att den transfrmelle ledaren förmår människr att arbeta hårdare för att de ser den typen sm uppffringar sm ett sätt att uppnå en åtråvärd visin. Dm identifierar sig med visinen. Bass (1985a) skriver att transfrmella ledare tycks utvecklas i tider av förändring, tillväxt ch kriser. Bass menar att den knventinella ledaren arbetar med rganisatinens existerande kultur, medan den transfrmella ledaren förändrar den. Transfrmella ledare åstadkmmer förändringar på en rad lika mråden, sm exempel rganisatinens kultur, likväl sm att utveckla enskilda individers förmågr ch behv (Bass & Avli, 2004). Transfrmella ledare fkuserar på att bygga individuella relatiner med varje medarbetare, vilket inkluderar att vara cach ch mentr. Det handlar m löpande kmmunikatin med andra, ch m kntinuerlig feedback ch uppföljning. Att finna en balans mellan de individuella behven ch rganisatinens behv är utmärkande för den transfrmella ledarens framgång (Bass & Avli, 2004). I en studie av prestatins- ch tillväxtmtiv av Wffrd et al (2001) drgs slutsatsen att en viktig egenskap hs transfrmella chefer är att de är bra på att lcka fram effektiva beteenden ch handlingar hs medarbetarna genm att mtivera dem på ett sätt sm skapar arbetslust ch inspiratin. I en serie av undersökningar i vilka medarbetarna har beskrivit sina överrdnades beteenden, uppnår transfrmella ledare resultat på mer än ett sätt (Avli & Bass, 1988a; Bass & Avli, 1993a, ; Bass 1985a; Hater & Bass, 1988; Hwell & Avli, 1993; Lwe et al., 1996): Transfrmella ledare blir en källa till inspiratin för andra genm deras förtrende för medarbetarna, deras starka bindning till en visin, deras villighet att ta risker ch deras starka vilja att lyckas. Transfrmella ledare identifierar, möter ch utvecklar varje medarbetares behv genm persnlig mtanke. De trr på att kntinuerligt uppmuntra medarbetarnas framsteg. Transfrmella ledare stimulerar medarbetarna att se världen ur nya perspektiv. Dm ifrågasätter även de mest framgångsrika strategier för att utveckla ch förbättra dem. Medarbetarna litar på de transfrmella ledarnas förmåga att lösa prblem ch övervinna hinder på grund av deras vilja att arbeta hårt ch ffra sina egenintressen. I Amerikan Psychlgist (1997. Vl 52, s. 136) skriver Bass: Vetenskapliga bevis sm säkerställer det transfrmella ledarskapets effekter har kunnat påvisas i alla kntinenter utm Antarktis även ute till havs i Nrdsjön. Ledarskapets nya paradigm handlar m att sm ledare göra ett val mellan att styra medarbetarna på det traditinella sättet, eller att med hjälp av det transfrmella ledarskapet få medarbetarna att gå utanför sina egenintressen för gruppens ch rganisatinens bästa. Det transfrmella ledarskapet är en helt ny plattfrm för förståelsen av ledarskapets beståndsdelar, sm är lika universell sm ledarskapet självt. Ett strt Actea frskningsstudie Maria Trnberg Sida 3

4 antal studier pekar på den gedigna ch bestående effekten av ett transfrmellt ledarskap. (förf. översättning). Frskningen kring transfrmellt ledarskap har ökat enrmt under de senast åren. Vid en genmgång av alla artiklar m ledarskap under 90-talet sm publicerats i tidskriften Leadership Quarterly (2001) fann frskarna Lwe ch Gardner att 46 % handlade m det transfrmella ledarskapet. I artikeln skriver frskarna att i ch med att det skett en fkusförskjutning mt det transfrmella ledarskapet, så har frskningen inm ledarskapsmrådet flyttats ut i rampljuset ch skapat ett helt nytt sätt att se på ledarskapet (Lwe & Gardner, 2001: 502). Ett flertal studier har visat att ett transfrmellt ledarskap genererar högre engagemang hs medarbetarna (Avli, 1999; Avli & Yammarin, 2002; Bass, 1998a), ökad effektivitet samt en högre arbetstillfredsställelse (Avli, 1999; Bass & Avli, 1993). En undersökning i Österrike visade att 120 bankchefer sm hade ett transfrmellt ledarskap ckså hade högre marknadsandelar ch nöjdare kunder (Geyer ch Steyrer, 1998). Kark, Shamir ch Chen (2003) fann att det transfrmella ledarskapet var psitivt relaterat till både identifikatin med ledaren ch med arbetsgruppen. Var frskarna ckså fann var att det transfrmella ledarskapet var psitivt relaterat till medarbetarnas prestatinsförmåga ch ptential. I en kanadensisk undersökning av Hwell ch Avli (1993) fann man att de chefer sm hade ett transfrmellt ledarskap uppvisade ett högre resultat. Likande resultat har uppvisats på många håll i världen; Kina (Davis et al. 1997), Plen ch Tyskland (den Hartg, 1997) ch Skttland (Carnegie, 1995). Det finns en str mängd frskningspublikatiner sm visar på att ett transfrmellt ledarskap har en psitiv påverkan på effektiviteten, d.v.s förmågan att sm ledare bygga framgångsrika rganisatiner. Frskningen m transfrmella ledare, sammanfattade i "Cntext and leadership av Avli, Antnakis ch Sivasubramaniam i tidskriften The Leadership Quarterly (2003) visar att ledare sm använder dessa ledarbeteenden: Skapar större enighet ch samförstånd kring företagets visin, missin ch strategier. Leder rganisatiner sm är mer effektiva genm att de presterar högre resultat ch bättre säljresultat, har högre marknadsandelar ch nöjdare kunder. Är bättre på att utveckla individuella ch grupprelaterade prestatiner. Har ett ledarskap sm förklarar mellan 45-60% av rganisatinens resultat. Får medarbetarna att ta ett större gemensamt ansvar, åstadkmmer högre msättning ch har lägre mkstnader. Har mer kreativa medarbetare, presenterar fler prduktinnvatiner, samt Bygger en säkrare arbetsmiljö. Lwe, Kreck & Sivasubramaniam (1996) genmförde 33 studier där de drg slutsatsen att det fanns ett starkt samband mellan alla delar av det transfrmella ledarskapet ch både bjektiva Actea frskningsstudie Maria Trnberg Sida 4

5 (rganisatriska resultat) ch subjektiva (medarbetarnas ch kundernas bedömningar) mätningar av framgång. En nyligen gjrd meta-analys har bekräftat dessa resultat (Dum dum et al. 2002). Walumbwa ch kllegr samlade in data från banksektrn i lika länder (Kina, USA, Indien) ch fann att ett transfrmellt ledarskap var psitivt relaterat till effektivitet, jbbtillfredsställelse ch engagemang. Man fann ckså att det transfrmella ledarskapet var negativt krrelerad med frånvar, avsett ålder, kön, kultur ch utbildningsnivå. Mler ch Mrales (1994) studerade ett 40-tal ledare på lika vårdcentraler. Man fann att transfrmella ledare hade ett ledarskap sm var mer legitimerat i medarbetarnas ögn. Det fanns mindre knflikter, en större känsla av samhörighet ch ett effektivare samarbete. Det finns klara frskningsbelägg sm visar att ett transfrmellt ledarskap kan få medarbetare att överträffa förväntade resultat, likväl sm att det höjer medarbetarindex ch samarbetet inm gruppen eller rganisatinen (Bass 1998a). Sm framgår av tidigare redgörelse finns det ett samband mellan transfrmell ledarstil ch effektivitet (Lwe, Kreck & Sivasubramaniam, 1996, Dum dum et al., 2002). Andra vetenskapliga studier har visat att transfrmella ledare förutm att åstadkmma effektivitet har en hög mral ch humana värderingar (Turner, Barling, Epitrpaki, Butcher ch Milner, 2002), samt att de uppvisar ett äkta ch verkligt intresse för andra människr (Hwell & Avli, 1993). I Acteas studie deltg 99 ledare inm ett brett urval av branscher ch strlek på företag, både inm privat ch ffentlig sektr. Allt från prjekt- ch arbetsledare till verkställande direktörer. Deltagarna har genmfört ett 360 feedbackinstrument ULL, sm mäter i vilken grad ledaren utövar ett transfrmellt ledarskap i vardagen. Det var 24 % av ledarna sm hade ett transfrmellt ledarskap, ch därmed en långsiktig ch psitiv påverkan på resultatet. Av de kvinnliga cheferna var det 50 % sm uppnådde ett transfrmellt ledarskap ch bland de manliga cheferna var det 16 %. Studien mfattade även en enkät sm innehöll frågr m hur ledarna såg på vad sm är viktiga påverkansfaktrer för att skapa lönsamhet ch knkurrenskraft i företaget, samt hur långt de anser att de har kmmit inm respektive mråde. Ttalt innehöll frmuläret 11 frågr inm mråden sm förhållningssätt ch synen på människan, värderingar, md, balans i livet, knflikthanteringsförmåga, cachingfärdigheter samt tid för strategisk planering. Med hjälp av feedbackinstrumentet ULL 360, sm mäter de ledarbeteenden sm har en psitiv påverkan på resultatet var det 24 % sm uppvisade ett transfrmellt ledarskap. Om man jämför de kvinnliga ledarna med de manliga i studien var det 50 % av de kvinnliga ledarna sm klarade gränsen för ett utvecklande (transfrmellt) ledarskap, ch 16 % av männen. Även m det finns mtstridiga resultat visar frskningen generellt att kvinnliga chefer är mer transfrmella Actea frskningsstudie Maria Trnberg Sida 5

6 än deras manliga kllegr. Gäller vid bedömningar från både kvinnliga ch manliga medarbetare (Bass, Avli & Atwater, 1996). Studien visade ckså inm vilka mråden ledarna hade störst behv av stöd ch verktyg: Delegera prestigefyllda uppgifter Ge knstruktiv feedback Ta itu med relatinsprblem Hantera besvärliga medarbetare Ledarbedömning ULL 360 mäter inte ledarens persnliga egenskaper utan beteenden. Eller - någt tillspetsat - vilken effekt (resultat) ett visst ledarbeteende får hs medarbetarna. Detta innebär att fkuset när det gäller ledarutveckling, i enlighet med Lwe ch Gardners analys, har förflyttas från att cirkla runt ledarens egenskaper ch vilken ledarstil sm utövas till att handla m ledarens beteende, hur hn eller han påverkar sin mgivning. I den feedback sm deltagarna i prgrammet lämnat framstår ckså med en viss tydlighet att medvetenheten m hur de tlkas ch uppfattas i sitt dagliga ledarskap är av str betydelse. I utvärderingen skriver två av deltagarna: Jag har lärt mig att mitt beteende kan göra att jag uppfattas på ett sätt sm jag inte vill. Insikten är att jag leder människr med mitt beteende ch att det är viktigt att jag talar m varför jag gör sm jag gör. Jag har förstått hur viktigt det är att förstå mina medarbetare ch hur dm ser på mej. Att sanningen m mitt ledarskap finns i deras ögn. Det finns en str mängd frskningspublikatiner sm visar på att transfrmella ledare har en psitiv påverkan på effektiviteten, förmågan att sm ledare bygga framgångsrika rganisatiner. Sm exempel kan nämnas en kanadensisk undersökning av Hwell ch Avli (1993), där man fann att de chefer sm hade ett transfrmellt ledarskap uppvisade ett högre resultat. Likande resultat har uppvisats på många håll i världen; Kina (Davis et al. 1997), Plen ch Tyskland (den Hartg, 1997) ch Skttland (Carnegie, 1995). Ledarterin transfrmatinal leadership har av frskare världen över i ett flertal vetenskapliga studier kunnat påvisa en kppling till effektivitet ch ökat resultat, mätt i både subjektiva ch bjektiva termer. Om vi sällar ss till de frskningsresultat världen över sm visar att det transfrmella ledarskapet på sikt bidrar till en ökad effektivitet (Bass & Riggi, 2006) visar studien att endast en av fyra svenska ledare har ett (tillräckligt) effektivt ledarskap. Bass menar att den transfrmella ledaren påverkar medarbetarna i första hand genm sitt förhållningssätt till andra människr (Bass & Avli, 2004). Ett exempel enligt Bass, är en ledare sm läxar upp de medarbetare sm begått fel, medan en annan ledare ser det på ett helt annat sätt; att stra upptäckter fta härrör från ett antal begångna fel ch misstag. I utvärderingen skriver en deltagare: Actea frskningsstudie Maria Trnberg Sida 6

7 Det viktiga är hur andra uppfattar mitt ledarskap ch hur de tlkar det jag säger. Att alla är lika ch man måste ta hänsyn till dessa likheter ch ta fram det bästa hs alla. Att identifiera var ch ens individuella behv är utmärkande för den transfrmella ledaren (Bass & Avli, 2004). Bass ch Avli menar att den transfrmella ledaren fkuserar på att bygga relatiner med varje medarbetare ch ha en kntinuerlig kmmunikatin sm säkerställs genm feedback ch uppföljning. Resultatet av enkäten m hur ledarna såg på påverkansfaktrer för att skapa lönsamhet ch knkurrenskraft visade att de transfrmella ledarna i högre grad än de knventinella ansåg att frågr kring humana värderingar, jämställdhet ch mångfald var viktiga för att skapa framtida knkurrenskraft ch lönsamhet. Actea frskningsstudie Maria Trnberg Sida 7

8 Avli, B.J., Waldman, D.A., & Einstein, W.O. (1988). Transfrmatinal leadership in a management simulatin: Impacting the bttmline. Grup and Organizatin Studies, 13, Avli, B.J., & Bass, B.M. (1991). The full range f leadership develpment. Binghamtn, NY: Bass, Avli & Assciates. Avli, B. J., Bass, B.M., & Jung, D. (1996).Cnstruct validatin f the multifactr leadership questinnaire LQ-frm. Binghamptn: State University f New Yrk, Center fr Leadership Studies. Avli, B.J, & Bass, B.M. (1998a). Transfrmatinal leadership, charisma and beynd. In J.G Hunt, B.R. Balga, H.P. Dachler, & C. Schriesheim (Eds.). Emerging leadership vistas. Emsfrd, NY: Pergamn Press. Avli, B.J. (1999). Full Leadership Develpment. Thusand Oaks: Sage. Avli, B.J. (2005). Leadership Develpment in Balance. New Jersey: Lawrence Erlbaum. Avli, B.J., Antnakis, J., & Sivasubramaniam, N. (2003) Cntext and leadership. The Leadership Quarterly, 14, Avli, B.J., & Yammarin, F.J. (2002), Transfrmatinal and charismatic leadership: The rad ahead. Oxfrd: Elsevier Press. Barling, J., Slater, F., & Kellway, E.K. Transfrmatinal leadership and emtinal intelligence: An explratry study. Leadership and Organizatin Develpment Jurnal, 21, Barling, J., Weber, T., & Kellway, K.E. (1996). Effects f transfrmatinal leadership training n attitudinal and financial utcmes. A field experiment. Jurnal f Applied Psychlgy, 81, Barling, J., Slater, F., & Kellway, E.K. (2000). Transfrmatinal leadership and emtinal intelligence: An explratry study. Leadership and Organizatin Develpment Jurnal, 21, Bass, B.M. (1985a). Leadership and perfrmance beynd expectatins. New Yrk: Free Press Bass, B.M. (1985b). Leadership: Gd, better, best. Organizatinal Dynamics, 13, 26, 41. Bass, B.M. (1997a). Des the transactinal transfrmatinal leadership paradigm transcend rganizatinal and natinal bundaries? American Psychlgist, 52, Bass, B.M. (1997b). The Ethics f Transfrmatinal Leadership. Transfrmatinal Leadership, Wrking Papers (Academy f Leadership Press). Bass, B.M. (1998a) Transfrmatinal leadership: Industrial, military, and educatinal impact. Lndn: Lawrence Erlbaum Assciates. Bass, B.M. (1998b) Transfrmatinal Leadership. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Assciates. Bass, B.M. (1990). Bass & Stgdill s handbk f leadership: Thery, research, and manegerial applicatins. Third Editin New Yrk: The Free Press. Bass, B.M. & Avli, B. (1993). Transfrmatinal Leadership: a Respnce t Critiques. Leadership Thery and Research: Perspectives and Directins. San Dieg: Academic Press. Bass, B.M., & Avli, B.J. (1994). Imprving rganizatinal effectiveness thrugh transfrmatinal leadership. Thusands Oaks: Sage publicatins. Bass, B.M., & Avli, B.J. (2000). Effects n platn readiness f transfrmatinal/transactinal platn leadership. Final reprt. U.S. Army Research Institute fr the Behaviral and Scial Sciences, March Bass, B.M., & Avli, B.J. (2004). Multifactr Leadership Questinnaire, Sampler Set, Third Editin. Mind garden, Inc. Bass, B.M., Avli, B.J., & Atwater, L. (1996). The transfrmatinal and transactinal leadership f men and wmen. Internatinal Review f Applied Psychlgy, 45, Bass, B.M., Avli, B.J., Jung, D.I., & Bersn, Y. (2003). Predicting Unit Perfrmance by Assessing Transfrmatinal and Transactinal Leadership. Jurnal f Applied Psychlgy, 88, Actea frskningsstudie Maria Trnberg Sida 8

9 Bass, B.M., & Riggi, R.E. (2006). Transfrmatinal leadership. Lndn: Lawrence Erlbaum Assciates. Bass, B.M., Waldman, D.A., Avli, B.J., & Bebb, M. (1987). Transfrmatinal leadership and the falling dmines effect. Grup and Organizatin Studies, 12, Bennis, W. & Nanus, B. (1997). Leaders: Strategies fr taking charge. New Yrk: Harper Business. Blake, R.R. & Mutn. J.S. (1964). The Managerial Grid Key Orientatins fr Achieving Prductin Thrugh Peple. Hustn: Gulf Publishing Cmpany. Burns, J.M. (1978). Leadership. New Yrk: Harper & Rw. Carless, SA. (1998). Gender Differences in transfrmatinal Leadership: An examinatin f superir, leader, and subrdinate perspectives. USA: Mnash University, 39, Carnegie, D. (1995). Perfrmance f Nrth Sea ffshre platfrm supervisrs. Dctral dissertatin, Aberdeen University, Aberdeen, Sctland. Cnger, J.A The dark side f charisma. Organizatinal Dynamics, vl. 19: Davis, D.D., Guaw, P., Lu, J., & Maahs, C.J. (1997). Need fr cntinuus imprwement, rganizatin citizenship, transfrmatinal leadership, and service climate in Chinese state enterprise. Paper presented t Sciety fr Organizatinal and Industrial Psychlgy, St. Luis, MO. De Cremer, D., & van Knippenberg, D. (2002). Hw d leaders prmte cperatin? The effects f charisma and prcedural justice. Jurnal f Applied Psychlgy, 87, Del Castill, S. (undated). The culturally cmpetent transfrmatinal leader. A mdel fr crss-cultural leadership. Unpublished manuscript. Den Hartg, D.N. (1997). Inspiratinal leadership. Academish Prfschrift, Free University f Amsterdam. Dwntwn, J.V. (1973). Rebel leadership: Cmmitment and charisma in a revlutinary prcess. New Yrk: Free Press. Drucker, P.F. (1993). The Practice f Management. New Yrk: Harper Cllins Publisher. Dumdum, U. R., Lwe, K. B., & Avli, B. J A meta-analysis f transfrmatinal and transactinal leadership crrelates f effectiveness and satisfactin: Ur B. J. Avli & F. J. Yammarin. Transfrmatinal and charismatic leadership: The rad ahead: Oxfrd: Elsevier. Dvir, T. & Shamir, B. (2003). Fllwer develpmental characteristics as predicting transfrmatinal leadership: A lngitudinal field study. Leadership Quarterly, 14, Eagly, A.H., Jhannesen-Schmidt, M.C., & Van Engen, M.L. (2003). Tranfrmatinal, transactinal, and laissez-faire leadership styles: A meta-analysis cmparing men and wmen. Psychlgical Bulletin, 129, Fiedler, F.E. (1967). A thery f leadership effectiveness. New Yrk: McGraw-Hill. Gardner, W.L., & Avli, B.J. (1998). The charismatic relatinship: A dramaturgical perspective. Academy f Management Review, 23, Geyer, A.L. & Steyrer, J. (1998). Transfrmatinal leadership, classical leadership dimensinsand perfrmance indicatrs in savings banks. Leadership Quarterly, 47, Hater, J.J., & Bass, B.M. (1988). Superirs evaluatins and subrdinates perceptins f transfrmatinal and transactinal leadership. Jurnal f applied Psychlgy. vl. 73: Heinitz, K., Liepmann, D., & Felfe, J. (2005). Examining the factr structure f the MLQ: Recmmendatin fr a reduced set f factrs. Eurpean Jurnal f Psychlgical Assesment, 21, Hersey, P., Blanchard, K.H., & Jhnsn, D.E. (1969/1996). Management f rganizatinal behavir utilizing human resurces. Seventh editn. Lndn: Prentice Hall Internatinal, Inc. Herzberg, F., Mausner, B., & Snyderman, B.B. (1993). The mtivatin t wrk. New Jersey. Transactins Publisher. Actea frskningsstudie Maria Trnberg Sida 9

10 Huse, R.J. (1995). Leadership in the twenty-first century. I A. Hward (Red.), The changing nature f wrk. San Fransisc: Jssey-Bass Publishers. Hwell, J.M., & Avli, B.J. (1993).Transfrmatinal leadership, transactinal leadership, lcus f cntrl, and supprtfr innvatin: Key predictrs f cnslidated business-unit perfrmance. Jurnal f Applied Psychlgy, 78, Judge, T.A., & Piccl, R.F. (2004). Transfrmatinal and Transactinal Leadership: A Meta-analytic Test f Their Relative Validity. Jurnal f Applied Psychlgy, 89, Jung, D.I., Chw, W., & Wu, A. (2003). The rle f transfrmatinal leadership in enhancing rganizatinal innvatin: Hyptheses and sme preliminary findings, Leadership Quarterly, 14, Kark, R., Shamir, B., & Chen, G. (2003). The tw faces f transfrmatinal leadership: Empwerment and dependency. Jurnal f Applied Psychlgy, 88, Ktter, J.P. (1982). The General Managers. New Yrk: The Free Press. Kuhnert, K.W., & Lewis, P. (1987). Transactinal and Transfrmatinal Leadership: A Cnstructive/Develpmental Analysis. The Academy f Management Review, 12, Kuhnert, K.W. (1994). Transfrming leadership: Develping peple thrugh delegatin. In B.M. Bass & B.J. Avli (Eds.), Imprving rganizatinal effectiveness thrugh transfrmatinal leadership. Newbury Park, CA: Sage Publicatins; Oxfrd, U.K.:Blackwell. Larssn, G. (1999). Utvecklande ledarskap. Psyklgtidningen Larssn, G. (2006). The Develpmental Leadership Questinnaire (DLQ): Sme Psychmetric Prperties. Scandinavian Jurnal f Psychlgy, 47, Larssn, G., Carlstedt, L., Jhanssn, E., & Anderssn, L. (2001) Analysis f Leadership Dimensins: Cmbining Transfrmatinal and Functinalistic Appraches. Larssn, G., Carlstedt, L., Anderssn, J., Anderssn, L., Danielssn, E., Jhanssn, A., Jhanssn, E., & Rbertssn, I. (2003). A cmprehensive system fr leader evaluatin and develpment. The Leadership & Organizatin Develpment Jurnal, 24, Larssn, G., & Kallenberg, K. (2006). Direkt ledarskap. Stckhlm: Försvarsmakten. Larssn, G., Carlstedt, L., Jhanssn, E., & Anderssn, A. (2001). Analysis f leadership dimensins: Cmbining transfrmatinal and functinalistic appraches. (LI Serie F:14). Karlstad: Försvarshögsklan. Lewin, K., & Lippitt, R. (1938). An experimental apprach t the study f autcracy and demcracy: A preliminary nte, Scimetry, 1, Lwe, K.B, Kreck, K.G & Sivasubramaniam, N. (1996). Effectiviness Crrelates f Transfrmatinal and Transactinal Leadership: A meta-analytic review f the MLQ Literature. Leadership Quarterly. Vl 7: Lwe K.B. & Gardner, W.L. (2001). Ten Years f the Leadership Quarterly: Cntributins and Challenges fr the Future. Leadership Quarterly. Vl 12: May, E. (1945). The Human Prblems f an Industrial Civilizatin: Early Scilgy f Management and Organizatins (The Making f Scilgy). McCarthy, J.M., Jhnsn, S.A., Vernn, P.A., Mlsn, M., Harris, J.A., Jang, K.L. (1998). Brn t lead? A genetic investigatin f leadership style. Paper presented t the Sciety fr Internatinal and Organizatinal Psychlgy, Dallas TX. McCll-Kennedy, J.R., & Andersn, R.D. (2002). Impact f leadership style and emtins n subrdinate perfrmance. Leadership Quarterly, 13, MCGregr, D. (1960). The human side f enterprise. New Yrk: McGraw-Hill. Mler, R., & Mrales, J.F., (1994). A study n leadership in a healthcare rganizatin using Bass Multifactr Leadership Questinnaire (MLQ). Paper presented at the Internatinal Cngress g Applied Psychlgy. Madrid, Spain. Actea frskningsstudie Maria Trnberg Sida 10

11 Naisbitt, J. (1994). The Glbal Paradx. New Yrk: Mrrw. Parry, KW & Sinha, PN. (2005). Researching the trainability f transfrmatinal rganizatinal leadership. Human Resurce Develpment Internatinal, 8, Pinder, C.C. (1998). Wrk Mtivatin in Organizatinal Behaviur. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. Pdsakff, P.M., MacKenzie, S.B., Mrman, R.H., & Fetter, R. (1990). Transfrmatinal leader behavirs and their effects n fllwers trust in leader, satisfactin, and rganizatinal citizenship behavirs. Leadership Quarterly, 1, Saunders, M., Lewis, P., & Thrnhill, A. (2003). Research methds fr business students. Pearsn Educatin limited. Seltzer, J., & Bass, B.M. (1990). Transfrmatinal leadership: Beynd initiatin and cnsideratin. Jurnal f Management, 16, Shamir, B. (1990). Calculatin, value and identities: Cllectivistic wrk mtivatin. Human Relatins, 43, 313, 332. Shamir, B., Huse, R.J., Arthur, M.B. (1993). The mtivatinal effects f charismatic leadership: a self-cncept based thery. Organizatin Science. Vl 4: Smith H.L., & Kreuger, L.M. (1933). A brief summary f literature n leadership. Blmingtn, IN: Indiana University, Schl f Educatin Bulletin. Taylr, F.W. (1911). The Principles f Scientific Management. Reprint; Harper and Rw: Publishers. Turner, N., Barling, J., Epitrpaki, Butcher, V., & Milner, C. (2002). Transfrmatinal leadership and mral reasning. Jurnal f Applied Psychlgy, 87, Waldman, D.A., & Bass, B.M. (1986). Adding t leader and fllwer transactins: The augmenting effect f transfrmatinal leadership (Wrking Paper N ). Binghamtn: State University f New Yrk. Waldman, D., Bass, B.M. & Einstein, W.O. (1987). Leadership and utcmes f perfrmance appraisal prcesses. Jurnal f ccupatinal psychlgy. Vl. 60: Waldman, D.A., Bass, B.M., & Yammarin, F.J. (1990). Adding t cntingent-reward behavir:the augmenting effect f charismatic leadership. Grup and Organizatinal Studies, 15, Walumbwa, O.F., Lawler, J.J., Avli, B.J., & Wang, P. (2003). Relatinship between transfrmatinal leadership and wrk-related attitudes: The mderating effects f cllective and self-efficacy acrss cultures. Wrking paper, University f Nebraska, Lincln. Weber, M. (1983). Eknmi ch samhälle förståelsescilgins grunder. Svensk översätttning: Agne Lundquist. Lund: Args. Wffrd, J.C., Whittingtn, J.L. & Gdwin, V.L. (2001). Fllwer Mtive Patterns as Situatinal Mderatrs fr Transfrmatinal Leadership Effectiveness. Jurnal f Managerial Issues. vl. 13: Yammarin, F.J. (1987). Persnal cmmunicatin. Yammarin, F.J. (1997). Self-Other Rating Agreement: A Review and Mdel. Persnnel & Human Resurces Management, 15, Yammarin, F.J., Dubinsky, A.J., Cmer, L.B. & Jlsn, M.A. (1997). Wmen and Transfrmatinal and Cntingent Reward Leadership: A multiple-level-f-analysis Perspective. Academy f Management Jurnal. vl 40: Yammarin, F.J., Spangler, W.D., & Bass, B.M. (1993). Transfrmatinal leadership and perfrmance: A lngitudinal investigatin. Leadership Quarterly, 4, Yukl, G. (2005). Leadership in Organizatins. Upper saddle river: Pearsn Educatin Inc. Actea frskningsstudie Maria Trnberg Sida 11

TÄND ENGAGEMANGET HOS GENERATION Y

TÄND ENGAGEMANGET HOS GENERATION Y TÄND ENGAGEMANGET HOS GENERATION Y Likheter, skillnader ch fakta Dale Carnegie Training Whitepaper Den nya bmen. Millennials. Generatin Y. Kalla dem vad du vill. Generatinen sm är född mellan 1980 ch 1996

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Yttrande från Stckhlmsreginen m EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Bakm detta yttrande står Stckhlmsreginens Eurpaförening (SEF) 1 sm företräder en av Eurpas mest knkurrenskraftiga ch hållbara

Läs mer

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet Flkhälsplan 2012-2014 BRÅ- ch Flkhälsrådet I Nrdanstigs kmmun anser vi att brttsförebyggande arbete ch en väl utvecklad flkhälsa är viktiga framgångsfaktrer för att göra kmmunen trygg ch attraktiv att

Läs mer

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 Sveriges Arkitekter Swedish Assciatin f Architects VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 2 Sveriges Arkitekters visin ch långsiktiga mål Visin: Sveriges Arkitekter gör skillnad i samhället för

Läs mer

Validering av mätinstrument för anställningsbarhet - en förstudie

Validering av mätinstrument för anställningsbarhet - en förstudie Persnalvetarprgrammet Validering av mätinstrument för anställningsbarhet - en förstudie Författare Maria Malm, Linda Westling, Martin Westman ch Camilla Åström Maria Malm mariasusannamalm@gmail.cm Linda

Läs mer

Internationalisering inom fyrkantens gymnasieskolor

Internationalisering inom fyrkantens gymnasieskolor Internatinalisering inm fyrkantens gymnasiesklr Ett gymnasiearbete av Lina Anderssn ch Lina Hedberg Gymnasiearbete Bden 2016 Handledare: Åsa Lundgren Sammanfattning Den här undersökningen handlar m internatinalisering

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna Att bli en kmpetent kravställare av kmpetens ch öka anställningsbarhet hs medarbetarna Hur kan vi i praktiken agera för att underlätta att strategi ch perativ förmåga ska kunna gå hand i hand inm ramen

Läs mer

Från ideal till verklighet -en fallstudie av en friskola utifrån skolans pedagogiska koncept kopplat till nationella styrdokument.

Från ideal till verklighet -en fallstudie av en friskola utifrån skolans pedagogiska koncept kopplat till nationella styrdokument. Fördjupningsarbete i Rektrsprgrammet, Blck 5 Kursgrupp 3 Från ideal till verklighet -en fallstudie av en friskla utifrån sklans pedaggiska kncept kpplat till natinella styrdkument. Författare: Stefan Nemeth

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

Innvatiner alla är vi kreativa Anna Frm-Lindqvist Köpmangatan 10 931 31 Skellefteå 070-218 19 56 0910-520 08 anna@euniqem.cm www.euniqem.cm Vad kräver framtiden? Försörjningsbördan för våra barn Den glbala

Läs mer

Huvudprocesser i ett företag

Huvudprocesser i ett företag Allmänt m företag Vad är ett företags allra viktigaste mål? Målen kan variera, men ett grundläggande mål är lönsamhet. Alla insatser sm gör på företag syftar till att öka lönsamheten. Detta kan göras på

Läs mer

Bedömning av individers prestationer i grupparbeten

Bedömning av individers prestationer i grupparbeten Bedömning av individers prestatiner i grupparbeten Pedaggiskt prjekt, 2010/11 Område landskapsutveckling LTJ- fakulteten Mark Huisman Förrd Föreliggande arbete är ett pedaggiskt utvecklingsprjekt genmfört

Läs mer

Projekt #svenskrodd2020 barn och ungdom

Projekt #svenskrodd2020 barn och ungdom Svenska Rddförbundet Prjekt #svenskrdd2020 barn ch ungdm Mål med prjektet ch för svensk rdd Det arbete sm görs i prjektet syftar till att skapa en gemensam färdriktning där resan frtsätter långt efter

Läs mer

Framtagning av konceptet Swedish Production System (SwePS)

Framtagning av konceptet Swedish Production System (SwePS) Publik rapprt Svenska Framtagning av knceptet Swedish Prductin System (SwePS) Swedish Prductin System (SwePS) ett kmpetenslyft inm Lean prduktin! SwePSprjektet bidrar till utveckling av långsiktigt hållbara

Läs mer

SVERIGES ARKITEKTERS VERKSAMHETSPROGAM 2015-2016

SVERIGES ARKITEKTERS VERKSAMHETSPROGAM 2015-2016 Sveriges Arkitekter Sveriges Arkitekter stämma 2014 Föredragningspunkt 4 VERKSAMHETSPROGRAM 2015-2016 SVERIGES ARKITEKTERS VERKSAMHETSPROGAM 2015-2016 Sveriges Arkitekters stämma anger genm detta verksamhetsprgram

Läs mer

Att våga vara aktör i sitt eget liv

Att våga vara aktör i sitt eget liv Att våga vara aktör i sitt eget liv Ma Bström Erik Tjernqvist Institutinen för samhällsmedicin ch rehabilitering Arbetsterapi Examensarbete, 15 hp Ht 2013 Handledare: Ulla Nygren Arbetsexemplar Att våga

Läs mer

Nordiskt Forum Malmö 2014

Nordiskt Forum Malmö 2014 Nrdiskt Frum Malmö 2014 - New actin n wmen s rights Den nrdiska kvinnrörelsen bjuder in till Nrdiskt Frum Malmö 2014 new actin n wmen s rights. Knferensen är en frtsättning på de nrdiska knferenser sm

Läs mer

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Trun Israelssn Jessica Rström Dkumentinfrmatin Titel: Innehåll: Dkumentet är sammanställt av: Prjektbeställare: Färdigställd: Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Resultat

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

Workshop kulturstrategi för Nacka

Workshop kulturstrategi för Nacka Wrkshp kulturstrategi för Nacka Wrkshp: Syftet med wrkshppen var att inleda prcessen med att ta fram en kulturstrategi för Nacka kmmun. Närvarande: Olika kulturchefer i Nacka kmmun. Wrkshppen leddes av

Läs mer

Sammanställning av diskussionskarusellen

Sammanställning av diskussionskarusellen Sammanställning av diskussinskarusellen Bilaga 1 Uppgiften var: Att summera, srtera ch lyfta fram det viktigaste i vad alla sagt kring varje specifik fråga, samt dkumentera det skriftligt. Obs! Samtliga

Läs mer

Teknikutveckling ur beställarperspektivså arbetar Teknikföretagen 20 november, 2013 Carla Schön Environmental Project Manager Corporate Legal

Teknikutveckling ur beställarperspektivså arbetar Teknikföretagen 20 november, 2013 Carla Schön Environmental Project Manager Corporate Legal Teknikutveckling ur beställarperspektivså arbetar Teknikföretagen 20 nvember, 2013 Carla Schön Envirnmental Prject Manager Crprate Legal Department Vilka är Teknikföretagen? Arbetsgivarrganisatin Arbetsrätt

Läs mer

IDG601, Personligt Entreprenörskap, 7,5 högskolepoäng Personal Entrepreneurship, 7,5 higher education credits

IDG601, Personligt Entreprenörskap, 7,5 högskolepoäng Personal Entrepreneurship, 7,5 higher education credits 1(5) Utbildningsvetenskapliga fakulteten IDG601, Persnligt Entreprenörskap, 7,5 högsklepäng Persnal Entrepreneurship, 7,5 higher educatin credits Grund nivå/first cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI HISTORIK Cradle Net grundades 2009 med syfte att tillämpa ch sprida infrmatin m cirkulär eknmi i Sverige. Nätverket har sedan starten fått mycket uppmärksamhet i media

Läs mer

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV,

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, VID CHALMERS OCH GÖTEBORGS UNIVERSITET FASTSTÄLLD: 2011-05-19 1 INNEHÅLL 1.Kmmunikatinsstrategins syfte, mfattning ch gränser... 3 2.Övergripande

Läs mer

LEKTIONSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN

LEKTIONSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN Makten över maten - Ett flkbildningsmaterial från Latinamerikagrupperna LEKTINSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN Här presenteras ett lektinsupplägg sm på fem lektiner sm ger bakgrund, inspiratin ch kunskap m hur

Läs mer

Turismutbildning 2.0

Turismutbildning 2.0 Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Sandra Wall-Reinius 2013-03-25 Turismutbildning 2.0 Statusrapprt Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Prblemfrmulering 1.2 Prjektets

Läs mer

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad Stadsbyggnadskntret 2013-03-28 Fredrik Drtte 08-590 971 65 Dnr Fax 08-590 733 37 BN/2009:370 Fredrik.Drtte@upplandsvasby.se /Adressat/ Lägesrapprt 3 för planeringsprjekt sm har fått stöd av Delegatinen

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Oasmia Pharmaceutical AB (publ) BOKSLUTSRAPPORT FÖR PERIODEN 2006-05-01-- 2007-04-30 Krt m bkslut för periden 2006-05-01 2007-04-30 Kncernens nettmsättning ökade till 22 387 (853) tkr. Resultat efter skatt

Läs mer

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015 Fritidshemmets uppdrag ch utmaningar ALP bservatörsutbildning 10 september 2015 Samtala två ch två- Vad tänker du på när du tänker på fritidshem? Innehållet vi skall ta ss an är Fritidshemmets styrdkument

Läs mer

Växtverk & Framtidstro!

Växtverk & Framtidstro! 2010 Växtverk & Framtidstr! Rapprt från en förstudie m ungdmar, delaktighet ch framtidstr i Hallstahammar Med stöd av Leader Nrra Mälarstranden LMK Pedagg 2010-11-04 ! Rapprt Växtverk & framtidstr Bakgrund

Läs mer

Det kulturella systemet och kulturpolitikens utveckling. Karlstad 20 januari 2014

Det kulturella systemet och kulturpolitikens utveckling. Karlstad 20 januari 2014 Det kulturella systemet ch kulturplitikens utveckling Karlstad 20 januari 2014 Det kulturella systemet Plitiskt system Kultur/värdesystem PRODUKTION DISTRIBUTION KONSUMTION t.ex. t.ex. t.ex. Författare/Förlag

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (11) Rev 2016-03-18 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2016 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i försklan ska

Läs mer

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12.

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12. Referens Emil Hesse ~'A ~~ Beteckning R 25313 1(4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: status: Ett reginalt näri.ngslivsinrikta

Läs mer

"~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN

~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Referens Britt Wennerström, 036-102013 ~~ 0706-384158 "~' Beteckning R19013 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Ispiragera-Kreativa uttrycksmöjligheter för ett inkludrande samhälle Prjektägare:

Läs mer

Delmarknad 4: Privatmarknaden. - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innovatörer

Delmarknad 4: Privatmarknaden. - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innovatörer Delmarknad 4: Privatmarknaden - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innvatörer N E W S Innehåll Bakgrund... 3 Delmarknad 4: Privatmarknaden... 4 Intrduktin... 4 Struktur ch rganisatin... 4 Användarnas

Läs mer

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin Upplägg Syftet med knferensen Vad är föräldrastöd Frågan m evidens Natinella föräldrastödsstrategin Några exempel från prjekt sm fått stimulansmedel.ch så ska vi se en film 1 Föräldrar spelar rll En varm

Läs mer

MÅNGKULTURELL DIALOG AVRAPPORTERING VÅREN 2010

MÅNGKULTURELL DIALOG AVRAPPORTERING VÅREN 2010 MÅNGKULTURELL DIALOG AVRAPPORTERING VÅREN 2010 Under våren 2010 har Centrum för samtidsanalys frtsatt bedriva verksamhet på uppdrag av Nacka kmmun ch Nacka församling inm följande fkusmråden: 1. Ökad dialg

Läs mer

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande Styrning ökat fkus på brukares ch patienters medskapande Synen på brukare ch patienter sm medskapare i vård, msrg eller andra ffentligfinansierade tjänster har förändrats under senare år. Detta var bakgrunden

Läs mer

Forumsgrupp Framtidens Biskopsgården

Forumsgrupp Framtidens Biskopsgården Frumsgrupp Framtidens Biskpsgården SScialdemkraterna Biskpsgården All förändring börjar med en tanke. Vi vill förändra vår egen ch andras bild av vårat Biskpsgården ch vad det innebär att b här. Vi har

Läs mer

Att motivera medarbetare på distans

Att motivera medarbetare på distans Institutinen för eknmi ch IT Avdelningen för företagseknmi Kandidatuppsats, 15 hp Att mtivera medarbetare på distans Vad en chef kan göra för att mtivera medarbetare i ett bemanningsföretag Examensarbete

Läs mer

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola Likabehandlingsplan / Plan mt kränkande behandling för Klippans Förskla 150630 Barn- ch utbildningsnämndens visin Varje barn ch elev ska med lust ch glädje uppleva meningsfullhet ch framgång i det dagliga

Läs mer

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

Projektet Tobaksfri ungdom i Västra Götalandsregionen

Projektet Tobaksfri ungdom i Västra Götalandsregionen Prjektet Tbaksfri ungdm i Västra Götalandsreginen Sammanfattning Syfte ch metd Syftet med prjektet har varit att ge medarbetarna i Flktandvården Västra Götaland bättre förutsättningar att på ett effektivt

Läs mer

Strategi för Campus Helsingborg, Lunds universitet 2012-2014, inklusive tidigare fattade beslut

Strategi för Campus Helsingborg, Lunds universitet 2012-2014, inklusive tidigare fattade beslut Dnr HBG 2011/334 1 BESLUT 2011-11-30 Campus Helsingbrgs Styrelse Strategi för Campus Helsingbrg, Lunds universitet 2012-2014, inklusive tidigare fattade beslut Lunds universitetsstyrelses beslut m Campus

Läs mer

Undersökningsbaserad Skolutveckling Anki Wennergren Vetenskaplig ledare Ängelholms kommun Docent i pedagogik Högskolan i Halmstad

Undersökningsbaserad Skolutveckling Anki Wennergren Vetenskaplig ledare Ängelholms kommun Docent i pedagogik Högskolan i Halmstad 17-10-19 Undersökningsbaserad Sklutveckling Anki Wennergren Vetenskaplig ledare Ängelhlms kmmun Dcent i pedaggik Högsklan i Halmstad Skriv din huvudrubrik här 17-10-19 1 Innehåll Sklutveckling på vetenskaplig

Läs mer

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie Referens Ola Olssn ~'&.,~, Datum Beteckning R 13014 1 (4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Den första ingenjören (DFI)

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

Innehållsförteckning. 2. Inledning

Innehållsförteckning. 2. Inledning Innehållsförteckning 1. Framtidsvisin för Näringsliv/Besöksnäring Kiruna är en destinatin ch kmmun i världsklass. Genm ett kundrienterat värdskap, innvativt företagarklimat, gränslös samverkan ch trygg

Läs mer

Våra mål och förbättringar

Våra mål och förbättringar Våra mål ch förbättringar 2015 Vi är ett väletablerat namn på marknaden när det gäller inrikes ch utrikestransprter, till framför allt den franska marknaden. Vi kan transprter ch service. Vi ser varje

Läs mer

Bostadspolitik i Sverige från n ett alternativ till den europeiska huvudfåren

Bostadspolitik i Sverige från n ett alternativ till den europeiska huvudfåren Bstadsplitik i Sverige från n ett alternativ till den eurpeiska huvudfåren Lena Magnussn Turner Institutet för bstads- ch urbanfrskning Uppsala universitet Sverige följer trenden Mer selektiv residual

Läs mer

POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011

POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011 POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011 Kungsbacka kmmuns plicy Alla beslut ch allt arbete i Kungsbacka kmmun sm rör barn ch ungdmar ska utgå från ch göras i enlighet med FN:s knventin

Läs mer

-boken. Jämställdhet i arbetslivet 2002-2007. Doris Thornlund, projektledare Länsstyrelsen i Norrbottens län

-boken. Jämställdhet i arbetslivet 2002-2007. Doris Thornlund, projektledare Länsstyrelsen i Norrbottens län -bken Jämställdhet i arbetslivet 2002-2007 Dris Thrnlund, prjektledare Länsstyrelsen i Nrrbttens län Titel: JA -bken, Länsstyrelsens rapprtserie 12/2007 Författare: Dris Thrnlund, Länsstyrelsen i Nrrbttens

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

Kandidatuppsats. Om människan hade haft vingar hade vi varit skapade för att flyga!

Kandidatuppsats. Om människan hade haft vingar hade vi varit skapade för att flyga! Kandidatuppsats Om människan hade haft vingar hade vi varit skapade för att flyga! En studie m reseaktörer i Sverige uppfyller flygrädda individers behv av hjälp Författare: Lisa Göranssn Sara Nrdlander

Läs mer

Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling 2015/2016 Sverigefinska förskolan i Södertälje

Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling 2015/2016 Sverigefinska förskolan i Södertälje Plan mt diskriminering ch annan kränkande behandling 2015/2016 Sverigefinska försklan i Södertälje Uppdaterad 2015-08-31 Innehållsförteckning 1. Visin... 3 2. Förankring av Planen mt diskriminering ch

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

VAD SKA SEX- OCH SAMLEVNADSUNDERVISNING INNEHÅLLA?

VAD SKA SEX- OCH SAMLEVNADSUNDERVISNING INNEHÅLLA? VAD SKA SEX- OCH SAMLEVNADSUNDERVISNING INNEHÅLLA? EN DEFINITION AV HIVPREVENTION I VÄSTRA GÖTALAND www.hivpreventin.vgregin.se Ingång Vi vet att sklan är den enskilt viktigaste arenan för förebyggande

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2013. Stockholm Spine Center

Patientsäkerhetsberättelse 2013. Stockholm Spine Center Patientsäkerhetsberättelse 2013 Stckhlm Spine Center Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 2 ORGANISATORISKT ANSVAR FÖR PATIENTSÄKERHETSARBETET 3 STRUKTUR FÖR UPPFÖLJNING/UTVÄRDERING

Läs mer

Looking for a research topic and / or supervisor in your area of interest?

Looking for a research topic and / or supervisor in your area of interest? Lking fr a research tpic and / r supervisr in yur area f interest? Belw yu find a list f areas and themes in which members f the SCOPE grup http://iki.gu.se/frskning/scpe prpse uppsats supervisin fr e.g.

Läs mer

Att ta emot internationella gäster på Vilda

Att ta emot internationella gäster på Vilda Att ta emt internatinella gäster på Vilda Visst är det häftigt, att ni ska få skapa årets lägerupplevelse tillsammans med scuter från ett helt annat land? Att ha internatinella scutgäster är rligt, spännande

Läs mer

CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I MASKINTEKNIK PÅ CHALMERS

CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I MASKINTEKNIK PÅ CHALMERS CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I MASKINTEKNIK PÅ CHALMERS Sveriges ppuläraste ch största civilingenjörsutbildning i maskinteknik Maskinteknik MIKAEL ENELUND, PROGRAMANSVARIG Ansvarig för utbildningen, helhet,

Läs mer

Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12

Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12 1 Ulrik Brandén Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12 Bakgrund NyföretagarCentrum är Sveriges ledande skapare av nya livskraftiga företag. NyföretagarCentrum Sverige är en stiftelse

Läs mer

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015 Förskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2015-07-02 Smultrnbackens Förskla kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Smultrnbackens förskla bildar tillsammans med Åshammars förskla ett

Läs mer

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé.

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé. Sida 1 / 5 PROJEKTPLAN Det är bligatriskt att ta fram en prjektplan för prjektet. Prjektplanen utgör underlag för priritering mellan ansökningar ch för beslut m stöd. Prjektplanen ska ha följande innehåll:

Läs mer

Återrapportering: Miljöledningsarbetet vid universitet och högskola

Återrapportering: Miljöledningsarbetet vid universitet och högskola GÖTEBORGS UNIVERSITET RAPPORT 2007-05-30Dnr A9 1448/06 Återrapprtering: Miljöledningsarbetet vid universitet ch högskla - Anpassade riktlinjer, mål ch indikatrer, sm verkar för hållbar utveckling. GÖTEBORGS

Läs mer

Genusvägar till jämställdhet

Genusvägar till jämställdhet Olika men ändå lika UTGIVEN AV BAOs OCH FINANSFÖRBUNDETS CENTRALA JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSKOMMITTÉ Nr 1 2012 Till vänster kmmitténs rdförande Ing-Marie Frithif. Från Hälsinglands Sparbank kmmer Marita

Läs mer

Hur kan chefer träna färdigheter i implementering och ledarskap?

Hur kan chefer träna färdigheter i implementering och ledarskap? 1 Hur kan chefer träna färdigheter i och ledarskap? Ett uppdrag från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2015-2016 Välkomna! Enheten för Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) ledarskap@sll.se

Läs mer

ACD Accelerated Competitive Dialogue

ACD Accelerated Competitive Dialogue 1(6) ACD Accelerated Cmpetitive Dialgue Bertil Danared Accelerated Cmpetitive Dialgue ( ACD ) är en wrkhpbaserad ch interaktiv upphandlingsfrm, där utvalda anbudsgivare bjuds in att på ett strukturerat

Läs mer

Psykisk Ohälsa och Våldsbrott inget okomplicerat samband

Psykisk Ohälsa och Våldsbrott inget okomplicerat samband Psykisk Ohälsa ch Våldsbrtt inget kmplicerat samband Märta Wallinius, Leg. psyklg & med. dr Rättspsykiatriska reginkliniken, Växjö & Lunds universitet Vad är våld? Allt agerande där människr riskerar att

Läs mer

Kultur och företagande. Karlstad 17 februari 2014

Kultur och företagande. Karlstad 17 februari 2014 Kultur ch företagande Karlstad 17 februari 2014 Trender Kultur ch media är en tillväxtbransch. I hela samhället kan vi urskilja en rörelse från stra rganisatiner mt prjekt ch nätverk. Inm kultursektrn

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Kmmunikatinsplan Miljö- ch samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Sammanfattning Avfall Sverige 1 planerar att genmföra en pininsbildande kampanj riktad mt samhällsintressenter på lika nivåer

Läs mer

Agenda. Prevas EAM Effektiva webbaserade it-system för underhåll. o o PSIAM. Lothar Dröschmeister

Agenda. Prevas EAM Effektiva webbaserade it-system för underhåll. o o PSIAM. Lothar Dröschmeister Agenda Prevas EAM Effektiva webbaserade it-system för underhåll PSIAM Lthar Dröschmeister Grundades 1985 Tekniskt IT företag sm levererar lösningar service ch prdukter 600+ Anställda I Sverige, Nrge, Danmark,

Läs mer

KomBas-projektet: utvärdering av utbildning Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp. Lolo Lebedinski 2010-06-15

KomBas-projektet: utvärdering av utbildning Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp. Lolo Lebedinski 2010-06-15 KmBas-prjektet: utvärdering av utbildning Psykscialt arbete med inriktning mt bendestöd/sysselsättning 7,5 hp Ll Lebedinski 21-6-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Metd ch material... 4 Bstödjare...

Läs mer

Förstudie XBRL Finansiell information

Förstudie XBRL Finansiell information N001 (7) 1 (13) IT-standardiseringsrådet 2014-02-18 Patrick Lindén, +46 8 555 521 56 patrick.linden@sis.se Förstudie XBRL Finansiell infrmatin IT-standardiseringsrådet - ärende N001 XBRL Finansiell infrmatin

Läs mer

VAD TÄNKER DU PÅ NÄR DU HÖR ORDET DEPRESSION?

VAD TÄNKER DU PÅ NÄR DU HÖR ORDET DEPRESSION? VAD TÄNKER DU PÅ NÄR DU HÖR ORDET DEPRESSION? Den förlrade själen av Emma Eliassn UPPLEVELSER AV DEPRESSION Jag kände mig sm ett fysiskt skal utan mål, utan smak, utan åsikt ch utan rk, sm bara existerade

Läs mer

Plattformsmo te Vattenplattformen fo r Horisont 2020

Plattformsmo te Vattenplattformen fo r Horisont 2020 Plattfrmsm te Vattenplattfrmen f r Hrisnt 2020 Stckhlm 18 mars 2014 Infrmatin från Vinnva m Hrisnt 2020 (H2020) Jessica Umegård, Natinell kntaktpersn (NCP) för H2020, Vinnva Se presentatin. Den eurpeiska

Läs mer

Civilingenjör kemiteknik. Master of Science in Chemical Engineering

Civilingenjör kemiteknik. Master of Science in Chemical Engineering Dnr: HNT 2016/336 Fakulteten för hälsa, natur- ch teknikvetenskap Utbildningsplan Civilingenjör Kemiteknik Prgramkd: Prgrammets benämning: TACKT Civilingenjör kemiteknik Master f Science in Chemical Engineering

Läs mer

Fokus inköp Att styra inköp för 300 miljoner på Tingsryds kommun

Fokus inköp Att styra inköp för 300 miljoner på Tingsryds kommun Examensarbete Fkus inköp Att styra inköp för 300 miljner på Tingsryds kmmun Författare: Malin Eklund 890823 Crinne Sjöbäck 920122 Handledare: Vernica Svenssn-Ülgen Examinatr: Fredrik Karlssn Termin: VT15

Läs mer

Kartläggning över aktiviteter och svårigheter i hemmiljön hos personer med fysiska funktionsnedsättningar

Kartläggning över aktiviteter och svårigheter i hemmiljön hos personer med fysiska funktionsnedsättningar Kartläggning över aktiviteter ch svårigheter i hemmiljön hs persner med fysiska funktinsnedsättningar - en bas för ny tjänsteutveckling Frida Helminen Förnamn Efternamn Examensarbete Företagseknmi 2010

Läs mer

KomBas-projektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 2007 inom ramen för Miltonprojektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnoser

KomBas-projektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 2007 inom ramen för Miltonprojektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnoser KmBas-prjektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 27 inm ramen för Miltnprjektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnser Ll Lebedinski 21-4-8 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Metd ch material...

Läs mer

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Statens museer för världskultur 2015-12-21 Dnr 467/2015 DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Plan för digitalisering av Världskulturmuseernas samlingar Södra vägen 54 Bx 5306, 402 27 Götebrg Telefn: 010-456 11

Läs mer

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Bergums skla Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt årlig plan för läsåret

Läs mer

Att ge till ideella organisationer

Att ge till ideella organisationer Att ge till ideella rganisatiner En diskussin m givarens intressentrelatin med Djurens Rätt Martin Dahl & Axel Hult Ämne: Företagseknmi C Ventilerad HT 2012 Handledare: Virpi Havila Företagseknmiska Institutinen

Läs mer

- Är du entreprenör? En studie om hur rådande normer kring entreprenörskap påverkar meningsskapandet hos kvinnor som vill starta företag

- Är du entreprenör? En studie om hur rådande normer kring entreprenörskap påverkar meningsskapandet hos kvinnor som vill starta företag - Är du entreprenör? En studie m hur rådande nrmer kring entreprenörskap påverkar meningsskapandet hs kvinnr sm vill starta företag Kandidatuppsats i Industriell ch finansiell eknmi Handelshögsklan vid

Läs mer

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Delrapprt 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Landsbygd i centrum Beskrivning ur handlingsplan. Prjektet Landsbygd i centrum(lic) ska Utvecklingsenheten tillsammans med de 6 LUPbygderna genmföra åtgärder ch

Läs mer

H&M anser att det är mer ansvarsfullt och långsiktigt hållbart att arbeta för att samtliga arbetare inom hela textilindustrin får högre löner.

H&M anser att det är mer ansvarsfullt och långsiktigt hållbart att arbeta för att samtliga arbetare inom hela textilindustrin får högre löner. Stckhlm 22 nvember 2012 Infrmatin från H&M till Kalla Fakta Vi har tidigare skickat över infrmatin till er m hur H&M aktivt arbetar med lönefrågan hs våra leverantörer samt m vårt hållbarhetsarbete. Nedan

Läs mer

Social Innovation@Stockholms universitet. Förstudierapport. 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB. Thomas Arctædius, Ulf Eriksson, David Lundborg

Social Innovation@Stockholms universitet. Förstudierapport. 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB. Thomas Arctædius, Ulf Eriksson, David Lundborg Scial Innvatin@Stckhlms universitet Förstudierapprt 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB Thmas Arctædius, Ulf Erikssn, David Lundbrg 1 Förrd SU Innvatin AB fick i nvember 2010 finansiering från ESF-rådet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mt diskriminering ch kränkande behandling Gustavslundsklan, 2015-2016 Innehållsförteckning Verksamhetsfrmer sm mfattas av planen... 2 Vår visin... 2 Delaktighet... 2 Utvärdering av planen för läsåret

Läs mer