Framtagning av konceptet Swedish Production System (SwePS)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtagning av konceptet Swedish Production System (SwePS)"

Transkript

1 Publik rapprt Svenska Framtagning av knceptet Swedish Prductin System (SwePS) Swedish Prductin System (SwePS) ett kmpetenslyft inm Lean prduktin! SwePSprjektet bidrar till utveckling av långsiktigt hållbara prduktinssystem sm ökar knkurrenskraften hs företag i Sverige! En utgångspunkt i prjektet är vikten att ta vara på företags styrkr ch förutsättningar berende på en svensk kntext ch kultur. SwePS har resulterat i ökad kmpetens genm mfattande utbildningsinsatser, erfarenhetsutbyte i nätverk ch praktiska fallstudier i företag sm fkuserat knkreta utvecklingsmråden relaterat till Lean prduktin. Utifrån de medverkande företagens aktuella ch framtida utmaningar har lärdmar tagits tillvara relaterat till förbättrings- ch utvecklingsarbete, mntering, materialhantering/lgistik ch samverkan i försörjningskedjr/prduktinsnätverk. Syfte Prjektet syftar till att stärka svenska företag genm att utbilda i ch implementera Lean prduktinsfilsfi utifrån styrkr ch utmärkande förutsättningar hs företag i Sverige Resultat Genm SwePS har följande resultat åstadkmmits: En bred bas med persner (över 3000 st) inm frdnsföretagen har genmgått krtare Lean-utbildning för ökad kunskap m vad Lean prduktin innebär ch sm bidrar till att en sådan företagskultur införs, utvecklas ch upprätthålls. Nyckelpersner såsm ledare ch leankrdinatrer (över 50 st) har genmgått mfattande Leanutbildning. Persnerna har uppgift att leda ch guida Lean-arbeten på sina arbetsplatser ch vidare verka för att refrmera företaget ch har möjlighet att stötta ledarskapet samt tillhandahålla verktyg allteftersm förbättringsarbetet framskrider Fördjupad kunskap m generella ch specifikt viktiga hänsynstaganden hs företag i Sverige, där de övergripande principerna i Lean är generellt tillämpbara medan möjligheten till framgångsrika cpy-paste lösningar varierar för delmrådena inm Lean prduktin, berende på dess karaktär, kultur ch kntext. Här behöver anpassning ske till företagets tekniska, fysiska, affärsmässiga kntext såväl sm till kulturell, mänsklig ch rganisatrisk kntext. Sm stöd för detta arbete har följande verktyg ch arbetssätt utvecklats: LeanNavigatr ett dialgverktyg sm stödjer utveckling av knkreta hållbara utvecklingsinsatser ch företagets praktiska arbete med att kartlägga hur man arbetar idag med sitt prduktinssystem ch vart man vill sträva på krt- ch lång sikt. Värdeflödesanalys-metdik med tillämpning på prduktinsnätverk ch försörjningskedjr Dialgbaserad attitydundersökning i samband med planerade förändringar Utveckling av en webplats sm möjliggör effektiv kunskapsspridning ch att kntinuerligt dela erfarenheter från företag ch frskningsprjekt i Sverige. Webplatsen innehåller idag resultat från SwePS-prjektet med rekmmendatiner m vad man bör starta upp ch ta hänsyn till vid vidareutveckling av företagets prduktinssystem inspirerat av Lean, praktiska reseberättelser ch analysverktyg. Ett antal nätverk av praktiker från företag ch frskare inm prduktin ch lgistik. Nätverken bidrar till kunskapsöverföring mellan företagen ch gemensam utveckling inm specifika prblemmråden

2 Publik rapprt Svenska Utbildning av 2 dktrander ch senirfrskning för 5 dktrer inm institut ch högskla samt 3 dktrer inm industrin. Publikatin i vetenskapliga tidskrifter ch ppulärvetenskapliga skrifter. Presentatiner av resultat vid vetenskapliga knferenser ch praktikerknferenser. Uppdaterade ch mderniserade utbildningar i Lean prduktin för såväl grundutbildning ch frtbildning inm högsklan sm nya utbildningar inm industrin. Inm prjektet har 14 st fallstudier genmförts i industrin. Fallstudierna har genmförts i samarbete mellan praktiker ch frskare ch påvisat effektivitetsptentialer på sina respektive mråden. I flertalet fallstudier har förändringar realiserats i de studerade prduktinssystemen ch efter att fallstudierna avslutats har företagen i flera fall vidareutvecklat prduktinssystemen ch implementerat lösningar. Genmförande Prjektet har genmförts under i samverkan mellan industri, institut ch akademi för att uppnå bästa möjliga kunskapsöverföring ch infrmatinsspridning. Prjektet har mfattat följande huvuddelar: 1. Utbildning inm Lean Prduktin - för utvalda persnalkategrier ch nyckelpersner (Lean-spel, Lean prduktin 7,5 hp vid Chalmers Industrihögsklan m m). 2. Implementering i befintliga prduktinsanläggningar implementering av ett antal grundläggande Lean-principer (14 st fallstudier med lika karaktär ch fkus utifrån företagens aktuella ch kritiskt viktiga utvecklingsbehv) 3. Analys ch knceptutveckling - med teretisk samt empirisk bas (de 14 fallstudierna), se figur 1. Ramprjektets upplägg har gett möjlighet till synergieffekter mellan de separata men sinsemellan kmplementära delarna. Prjektet har genmförts i samverkan mellan ett antal lika prduktinsenheter inm AB Vlv, Saab Autmbile, Vlv Cars, företag ur Frdnskmpnentgruppen samt medverkan från frskare vid Chalmers Tekniska Högskla ch Swerea IVF AB

3 Publik rapprt Svenska Figur 1. SwePS-prjektet bidrar till att öka insikten m VARFÖR, VAD ch HUR vid utveckling av prduktinssystem inspirerat av Lean prduktin i företag i Sverige

4 Publik rapprt Svenska Prjekteffekter Prjektet har resulterat i effekter i flera dimensiner, både bidragit till ett kmpetenslyft för industrin ch fördjupad kunskap m viktiga hänsynstaganden för företag i Sverige för att bygga upp långsiktigt hållbara prduktinssystem baserat på Lean prduktin. Genm prjektet har mfattande kmpetensutveckling skett där ett strt antal persner genmgått utbildningar. Drygt 1400 persner har gått krtare utbildningar inm Lean prduktin ch fler än 50 persner har gått Chalmers Industrihögsklas 7,5 hp utbildning i Lean prduktin. Möjligheten att följa kursen för deltagare från intressenterna i prjektet har underlättats av att kurserna har genmförts på lika rter i landet, från Kalmar i söder till Luleå i nrr. Ttalt har kursen satts upp i sju städer förutm Götebrg ch under prjektets perid har Chalmers Industrihögskla erbjudit intressenterna i prjektet möjligheten att följa kursen vid ca 20 tillfällen. Övriga deltagare i kurserna har kmmit från lika branscher ch lika strlekar av företag I fallstudierna sm fkuserat på materialförsörjning har utfallet blivit mycket framgångsrikt. Samtliga deltagande företag har själva frtsatt att arbeta med resultaten från respektive fallstudie. En fallstudie vid Vlv Pwertrain har under studiens gång mvandlats till att hela fabrikens prduktin ch materialförsörjning förändrats i enlighet med piltstudiens resultat. De resultat sm uppnåddes i fallstudien har redan överträffats på fabriksnivå. Detta prduktinssystem tilldelades Svenska Mnteringspriset Ytterligare fallstudier inm materialförsörjning mfattar plcktider av material ch hur krav från mntören ställs mt materialförsörjningen ch vilken inverkan detta får på utveckling av nya försörjningssätt. En annan fallstudie m förändrade materialfasader har genmförts på Pentas fabrik i Vara där man med hjälp av denna förändring klarar av att köra mixat kundrderstyrt flöde på en mnteringslina, vilket inte varit möjligt tidigare. Det finns planer att hela mnteringslinan kmmer att byggas m. Redan har materialförsörjningen byggts m i frm av en supermarket med mplckning till mindre förpackningar. En fallstudie på Vlv Aer har visat att enkla pullbaserade principer för vekstadsplanering (t.ex. i frm av Kanban) är tillämpbara ch kan ge gda prestanda i planeringsmiljöer sm kännetecknas av långa ledtider ch kmplexa flöden. Detta är planeringsmiljöer där man vanligtvis inte rekmmenderar pullprinciper för planering ch styrning ch där dessa principer fta har bemötts med skepsis. Inm van nämnda fallstudie genmfördes en jämförelse av två lika pullbaserade planerings- ch styrningsprinciper, Kanban respektive Cnwip. Jämförelsen visade på klara fördelar för Cnwip både i frm av att denna princip medför ett planerings- ch styrsystem sm är enklare att justera ch anpassa samt att detta system medför en lägre kapitalkstnad jämfört med ett Kanbansystem. Fallstudien på Vlv Aer resulterade ckså i slutsatsen att de pullbaserade planerings- ch styrningsprinciper behöver anpassas ch utvecklas för att vara praktisk tillämpbara i planeringsmiljöer sm kännetecknas av långa ledtider ch kmplexa flöden. Fallstudierna relaterat till försörjningskedjr ch prduktinsnätverk har bidragit till ökad insikt m betydelsen av att förstå hela värdeflödet ch hur hela flödet påverkas (både internt ch externt) vid förändringar, t ex inm företaget, mellan företaget ch leverantörer eller mellan lika fabriker. Särskilt viktigt för företag i Sverige är att dra nytta av närhet till samarbetspartners ch leverantörer i försörjningskedjr. Stra ptentialer har identifierats att med hjälp av den vidareutvecklade metdiken för värdeflödesanalys relaterad till materialförsörjningsflöden. Metdiken kan användas inm prduktinsanläggningar ch längs hela försörjningskedjrs lika prcesser ch aktörer. Här ingår prestatinsmått för att bedöma försörjningskedjrs prestatin, dvs. hur väl lgistiksystemet förmår uppfylla krav från mntering/prduktin från lika samarbetspartners perspektiv. Vid fallstudien på Vlv Bussar har prduktinsfilsfin tydliggjrts baserat på principer inm Lean prduktin ch utbildningar genmförts sm invlverar stra delar av rganisatinen. Prjektet har medfört att nya kmmunikatinsvägar har öppnats mellan de lika fabrikerna framför allt mellan karssören i Säffle ch ramtillverkaren i Uddevalla. Detta har lett till att flera ptentiellt mycket kstsamma mdifieringar redan har undvikits. Genm att även införa flertalet större prcessändringar har mycket stra besparingar i mnteringstid möjliggjrts med förändrad eller förbättrad kvalitet. Arbetet har vidare medfört en ökad fkus på andra besparingar, så kallade ratin, vilket inneburit att flertalet andra stra besparingar, i mnteringstid men framför allt material, identifierats ch implementerats. Vid - 4 -

5 Publik rapprt Svenska fallstudien på Saab Autmbil har gda ptentialer till förbättringar bserverats ch resultat har presenterats på bl a Svenskt mnteringsfrums knferens. I fallstudierna relaterat till förändringsarbete studerades pågående införandeprcesser i företagen (t ex införande av flödesrienterad prduktin, nrmarbete, standardiserat arbetssätt, förbättringsgrupper) med syfte att identifiera framgångsfaktrer, hinder ch förutsättningar för effektivt införande ch hållbar utveckling. Vid de medverkande företagen, Vlv Pwertrain, Vlv Cnstructin Equipment ch Ljunghäll, har fkus varit både dagligt kntinuerligt förbättringsarbete ch större förändringsprjekt, där den gemensamma utmaningen var att åstadkmma attitydförändringar, anamma nrmarbete ch standardiserade arbetssätt. Vid Vlv Pwertrain är en pilt-line mbyggd ch flera persner utbildade. Filsfier är framtagna ch spridda i företaget. Psitiva skillnader i peratörernas bedömning av sin egen arbetssituatin, trts att arbetet med förbättringsgrupper inte kunnat följa avsedd plan på grund av prduktinsläget. Fallstudien har bidragit med ytterligare förbättringsmråden med förslag på pririterade mråden att arbeta vidare med. Vid Vlv Cnstructin Equipment har ett mfattande transfrmatinsarbete påbörjats ch en mfattande utbildningsinsats genmförts. Den radikala Lean transfrmatinen pågår ch är nu halvvägs enligt plan med mycket bra resultat inm kvalitet, yteffektivitet, prduktivitet ch ledtider. Mini-transfrmatiner i lika prduktinsavsnitt genmförs med ett dedikerat team under 12 veckr enligt en mycket strukturerad metd där Vlv Prductin System implementeras. Fallstudien har bidragit till utveckling av arbetssättet i det pågående förändringsarbetet genm identifiering av lärdmar sm erhållits under halva transfrmatinsprcessen, vilka är dkumenterade ch kmmunicerade i rganisatinen. Vid Vlv Penta i Götebrg har den ökande andelen av kanbanstyrda leveranser tillsammans med andra förändringar medfört att verksamheten idag har gda förutsättningar att utvecklas i flera avseenden psitiv riktning på ett sätt sm tidigare ej var helt självklart. Den piltgrupp, vilken ansvarade för införande av vedertagna förändrings-/förbättringsmetder, har även visat sig förändrat beteende, både gällande nytänkande ch förändringsbenägenhet. Vid Metallfabriken Ljunghäll AB har persnal utbildats ch faktaunderlag tagits fram till förbättringsarbete i prduktinen utifrån identifierade slöserier. Metdiken resulterade i ett mfattande antal förbättringsförslag. Resultat från studien visar att viktiga faktrer att beakta i frtsättningen av utvecklingen av förbättringsarbetet är att medarbetarna ser att någt händer, ser förändringen, att samarbete mellan grupper, supprtfunktiner ch ledning fungerar, att arbetet startar i frmaliserade tidsavsatta förbättringsgrupper ch infrmatin ch framförallt att ha lednings- ch supprtberedskap för att hantera förbättringsförslag ch frågr från medarbetare. Ingenjörsarbete utgör en allt större del av företagets ttala arbetsbeläggning. I en fallstudie på Vlv Aer har tjänstearbete i prduktin studerats med fkus på prduktinsteknisk verksamhet eftersm det har strt genmslag på såväl ledtiden sm kvalitén på färdig prdukt. Syftet var att ge beredare verktyg för att följa upp arbetet, planera det i större utsträckning ch visualisera det för sina kunder. Resultat visade att den berörda beredningsgruppen höjde den planerade andelen av sitt arbete från 32% till 50%, vilket upplevdes psitivt ch ledde till högre effektivitet. Resultatet av bland annat detta arbete användes i en Licentiat-avhandling Sme Findings n the Management f Prductin Engineering. Sammantaget visar de industriella erfarenheterna från fallstudierna vikten att anpassa arbetssätt, metder ch verktyg för implementering till arbetsplatsnära lkala förutsättningar ch att arbetssätt ch anpassning till målgrupper hela tiden behöver utvecklas. Särskilt viktigt vid företag i Sverige är att tidigt skapa en bred förankring i hela rganisatinen ch att på individnivå förstå varför, dvs. förståelse m varför arbetssätt behöver förändras ch nyttan för det egna arbetet. Specifikt viktigt för företag i Sverige är persnligt engagemang, dvs. att den persn sm är närmast uppgiften, den lkala expertisen, exempelvis peratörer, är direkt medverkande eller är i nära dialg med tekniker ch beslutsfattare. Även den höga persnalrörligheten mellan lika rller/funktiner i svenska företag visar vikten av att beakta detta ch att sträva efter att skapa kntinuitet hs ledning i samband med förändringar

6 Publik rapprt Svenska Flertalet effekter på erfarenhetsutbyte (akademiskt ch industriellt) har skett. Exempelvis har flera samarbeten mellan lika industriparter påbörjats ch utvecklats. Kunskapsspridning har gjrts genm publikatiner ch knferenser, både vetenskapliga ch praktikerrienterade. Mycket uppskattat, inte minst från företagens sida, har wrkshps ch nätverksmöten varit. Genm att träffa kllegr från andra företag ch frskare för att behandla lika frågeställningar har en effektiv kunskapsutveckling ch kunskapsspridning möjliggjrts. Prjektresultaten planeras att ytterligare presenteras i ett antal vetenskapliga arbeten ch ppulärvetenskapliga skrifter. Ytterligare effekter har varit att SwePS-frskare har agerat samrdnare i MERA-kluster ch erfarenhetsutbyte mellan lika Lean initiativ inm MERA prgrammet, bidragit till nya frskningsinitiativ inm t ex FFI-prgrammet ch till pågående frskningsprjekt såsm AFA (Prjekt PrVÅRD), Vinnva (Prjekt KNOP). Deltagande parter ch kntaktpersner AB Vlv Jhan Svenningstrp Saab Autmbile Ingrid Elisn Vlv Cars Henrik Brynzér Cabec AB Jana Kdesch IAC B Ericsn IF Metall Max Fagerstedt Chalmers industrihögskla Dan Carlssn Chalmers tekniska högskla Lars Medb Swerea IVF Ulrika Harlin - 6 -

7 Publik rapprt Svenska Publikatiner ch resultatspridning Resultat från prjektet har genererat ett antal vetenskapliga knferensartiklar, psters, examensarbeten ch ett antal ppulärvetenskapliga artiklar. Ett urval av dessa visas nedan. Presentatiner, seminarier, wrkshps MERA-knferens Swedish Prductin System (SwePS) Ett Kmpetenslyft inm Lean Prduktin, Presentatin vid MERA Prgrammets slutknferens, Oktber 2008, Lena Mestam Ahlström, Vlv Technlgy & Ulrika Harlin Swerea IVF Effektivare mntering med förändrad materialförsörjning, Presentatin vid MERA Prgrammets slutknferens, ktber 2008, Christian Finnsgård, Chalmers Mnteringsfrum Mntera eller prmenera? Materialexpnering vid line, Presentatin på Mnteringsfrum, Mars 2009, Christian Finnsgård, Chalmers Lean på svenska - ska det vara nödvändigt, Presentatin på Mnteringsfrum, Mars 2009, Per Gullander, Swerea IVF Lean-resan - ett hjälpmedel för en snabbare väg till Lean, Presentatin på Mnteringsfrum, Mars 2009, Lena Mestam Ahlström & Jhan Svenningstrp, Vlv Technlgy SwePS wrkshps Wrkshp 1; Vlv Aer Trllhättan. Rapprtering från fallstudie 4 & 7 Wrkshp 2; Vlv Penta Vara. Rapprtering från det första avslutade materialfasadsprjektet. IVF beskrev utvecklingsprcessen för ett lkalt prduktinssystem Wrkshp 3; Vlv Car Crpratin Götebrg. Rapprtering från fallstudie 3 ch 12 samt rapprtering m utbildningssatsningar, Minr inm Lean peratins). Vetenskapliga publikatiner Wrkshp 4; IAC Färgelanda, Tema Kntinuerligt förbättringsarbete, Wrkshp 5; Saab Trllhättan, Tema Lean vid låga vlymer ch str variatinsrikedm Wänström, C and Medb, L (2009). The impact f materials feeding design n assembly prcess perfrmance, Jurnal f Manufacturing Technlgy Management, Vl.20, N1, pp Mellby C, and Harlin U. (2007) In search fr prgress A pre-study f lean prductin transfrmatin strategies. In prceedings f The Swedish Prductin Sympsium, SPS Gthenburg, Sweden - 7 -

8 Publik rapprt Svenska Pågående tidsskriftsartikel: Harlin U, Mestam Ahlström L ch Kjellberg A, (2009) Attentin t peple twards sustainable imprvement f prductin systems Harlin, U., Mestam Ahlström L, Medb L., Svenningstrp J. (2008) A Prductin System Assessment Apprach within Swedish Autmtive Industry. In prceedings f The Swedish Prductin Sympsium, SPS Stckhlm, Sweden Murgau, A.; Almström, P. (2008) The implementatin f an almst real-time cntrl system fr administrative services. Prceedings f the 18th Internatinal Cnference n Flexible Autmatin and Intelligent Manufacturing, FAIM 2008, June 30th July 2nd, 2008, University f Skövde, Sweden. Finnsgård, C.; Medb, L.; Wänström, C.; Neumann, P. (2008) The impact f materials expsure n the cnditins at the wrkstatin. EurOMA cnference, Grningen, The Netherlands Finnsgård, C; Wänström, C. (2009) Factrs impacting manual picking at assembly lines - an experiment in the autmtive industry. EurOMA cnference, Götebrg Finnsgård, C; Wänström, C.; Medb, L (2009) Requirements in the value stream - Between materials supply- and assembly prcesses. EurOMA cnference, Götebrg Skrifter, rapprter LeanNavigatr Ett dialgverktyg för utveckling av knkurrenskraftiga prduktinssystem inspirerat av Lean, (2009), Swerea IVF-skrift 09802, Harlin, U, Mestam Ahlström L, Medb L, Sjögren B, Wänström C, Gullander P, Hallin M, Sigbrandt P-Å, Swerea IVF AB, Vlv Technlgy AB, Chalmers, Avdelningen för lgistik ch transprt VFA-Försörjningskedjr (2009) Swerea IVF-skrift Sigbrandt P-Å, Langbeck B, Medb L, Swerea IVF, Vlv Technlgy AB, Chalmers, Avdelningen för lgistik ch transprt Nätbaserad dkumentatin Ppulärvetenskapliga artiklar Ny Teknik Tumme med knsler, Ny Teknik, nr 37, 2007 De är Vlvs svenska mästare i mntering, Ny Teknik, nr 14, 2009, p 6 Så kan Saab spara 400 miljner, Ny Teknik, 4 mars, 2009 Lär dig bli lika lean sm Tyta, Ny Teknik, 4 mars,

Projektet har mött samtliga av de mål som angavs i ansökan samt nedanstående av MERAprogrammets

Projektet har mött samtliga av de mål som angavs i ansökan samt nedanstående av MERAprogrammets Måluppfyllelse Projektet har mött samtliga av de mål som angavs i ansökan samt nedanstående av MERAprogrammets övergripande mål: Verka för att långsiktigt stärka forskningsmiljöer kring utvalda och prioriterade

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

LeanNavigatorn Ett dialogverktyg för utveckling av konkurrenskraftiga produktionssystem inspirerat av Lean

LeanNavigatorn Ett dialogverktyg för utveckling av konkurrenskraftiga produktionssystem inspirerat av Lean Swerea IVF-skrift 09802 LeanNavigatorn Ett dialogverktyg för utveckling av konkurrenskraftiga produktionssystem inspirerat av Lean Består av: En handledning En arbetsbok Swerea IVF, Volvo Technology AB,

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Statens museer för världskultur 2015-12-21 Dnr 467/2015 DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Plan för digitalisering av Världskulturmuseernas samlingar Södra vägen 54 Bx 5306, 402 27 Götebrg Telefn: 010-456 11

Läs mer

Värdeflödesanalys genom flera fabriker (Volvo Bussar AB) Översikt. Åtgärd/Aktivitet

Värdeflödesanalys genom flera fabriker (Volvo Bussar AB) Översikt. Åtgärd/Aktivitet 1 Översikt Problem/ förbättringsmöjlighet Suboptimeringar Dålig kommunikation mellan enheterna Omarbeten Åtgärd/Aktivitet Värdeflödesanalyser Aktiviteter där personal från alla tre enheter deltog Aktivitetsplaner

Läs mer

MÅNGKULTURELL DIALOG AVRAPPORTERING VÅREN 2010

MÅNGKULTURELL DIALOG AVRAPPORTERING VÅREN 2010 MÅNGKULTURELL DIALOG AVRAPPORTERING VÅREN 2010 Under våren 2010 har Centrum för samtidsanalys frtsatt bedriva verksamhet på uppdrag av Nacka kmmun ch Nacka församling inm följande fkusmråden: 1. Ökad dialg

Läs mer

Turismutbildning 2.0

Turismutbildning 2.0 Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Sandra Wall-Reinius 2013-03-25 Turismutbildning 2.0 Statusrapprt Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Prblemfrmulering 1.2 Prjektets

Läs mer

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 Sveriges Arkitekter Swedish Assciatin f Architects VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 2 Sveriges Arkitekters visin ch långsiktiga mål Visin: Sveriges Arkitekter gör skillnad i samhället för

Läs mer

Projektet Tobaksfri ungdom i Västra Götalandsregionen

Projektet Tobaksfri ungdom i Västra Götalandsregionen Prjektet Tbaksfri ungdm i Västra Götalandsreginen Sammanfattning Syfte ch metd Syftet med prjektet har varit att ge medarbetarna i Flktandvården Västra Götaland bättre förutsättningar att på ett effektivt

Läs mer

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning Kravspecifikatin / Uppdragsbeskrivning Prjektledare / Utvecklare Knsulttjänst för prjektledning ch kmpetensförstärkning i Sametingets IT Utvecklingsprjekt Bakgrund Sametinget bedriver några starkt utvecklingsinriktade

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor KOMMUNIKATIONSPLAN Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT Prjektägare:, Mikael Lagergren Prjektledare: Per Fröling ch Mttagare: Deltagare i prjektet ch andra intressenter.

Läs mer

Motivation i förbättringsarbetet Dialogbaserad attitydundersökning i samband med förändringar. Översikt. Åtgärd/Aktivitet. Kreativa medarbetarenkäter

Motivation i förbättringsarbetet Dialogbaserad attitydundersökning i samband med förändringar. Översikt. Åtgärd/Aktivitet. Kreativa medarbetarenkäter 1 Översikt Problem/ förbättringsmöjlighet Omotiverade medarbetare Dålig kommunikation Svårt att komma igång med förbättringsarbete Åtgärd/Aktivitet Kreativa medarbetarenkäter Nya intervjuer med fokus på

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

Växtverk & Framtidstro!

Växtverk & Framtidstro! 2010 Växtverk & Framtidstr! Rapprt från en förstudie m ungdmar, delaktighet ch framtidstr i Hallstahammar Med stöd av Leader Nrra Mälarstranden LMK Pedagg 2010-11-04 ! Rapprt Växtverk & framtidstr Bakgrund

Läs mer

Delrapport utvärdering av Samverkansrådet för arbetsterapi och sjukgymnastik, ReKo Sjuhärad

Delrapport utvärdering av Samverkansrådet för arbetsterapi och sjukgymnastik, ReKo Sjuhärad Delrapprt utvärdering av Samverkansrådet för arbetsterapi ch sjukgymnastik, ReK Sjuhärad Brås den 30 december 2008 Angela Bångsb Leg.arbetsterapeut/prjektledare ÄldreVäst Sjuhärad Sammanfattning av hur

Läs mer

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Kmmunikatinsplan Miljö- ch samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Sammanfattning Avfall Sverige 1 planerar att genmföra en pininsbildande kampanj riktad mt samhällsintressenter på lika nivåer

Läs mer

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad Stadsbyggnadskntret 2013-03-28 Fredrik Drtte 08-590 971 65 Dnr Fax 08-590 733 37 BN/2009:370 Fredrik.Drtte@upplandsvasby.se /Adressat/ Lägesrapprt 3 för planeringsprjekt sm har fått stöd av Delegatinen

Läs mer

Swedish Production System SwePS

Swedish Production System SwePS Swedish Production System SwePS Ett Kompetenslyft inom Lean Produktion Lena Moestam Ahlström AB Volvo Ulrika Harlin Björn Langbeck Swerea IVF Lars Medbo Chalmers Lean på svenska? Kan man tillämpa Japanska

Läs mer

Sammanställning av diskussionskarusellen

Sammanställning av diskussionskarusellen Sammanställning av diskussinskarusellen Bilaga 1 Uppgiften var: Att summera, srtera ch lyfta fram det viktigaste i vad alla sagt kring varje specifik fråga, samt dkumentera det skriftligt. Obs! Samtliga

Läs mer

Del 5: Rekommendationer och projektrapport

Del 5: Rekommendationer och projektrapport Arkiveringsrekmmendatiner Del 5: Rekmmendatiner ch prjektrapprt fi2 förvaltningsinfrmatin infrmatinsleveranser Prjektet Arkiveringsrekmmendatiner syftar till att ge en genmlysning av knsekvenser för dagens

Läs mer

Värdeflödesanalys i försörjningskedjan (Saab, IAC, Nitator) Översikt. Åtgärd/Aktivitet. Ny metodik baserad på traditionell värdeflödesanalys

Värdeflödesanalys i försörjningskedjan (Saab, IAC, Nitator) Översikt. Åtgärd/Aktivitet. Ny metodik baserad på traditionell värdeflödesanalys 1 Översikt Problem/ förbättringsmöjlighet Isolerade suboptimeringar Luckor I flödesanalysen Mycket produkter I flödet trots korta avstånd Åtgärd/Aktivitet Ny metodik baserad på traditionell värdeflödesanalys

Läs mer

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé.

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé. Sida 1 / 5 PROJEKTPLAN Det är bligatriskt att ta fram en prjektplan för prjektet. Prjektplanen utgör underlag för priritering mellan ansökningar ch för beslut m stöd. Prjektplanen ska ha följande innehåll:

Läs mer

Nordiskt Forum Malmö 2014

Nordiskt Forum Malmö 2014 Nrdiskt Frum Malmö 2014 - New actin n wmen s rights Den nrdiska kvinnrörelsen bjuder in till Nrdiskt Frum Malmö 2014 new actin n wmen s rights. Knferensen är en frtsättning på de nrdiska knferenser sm

Läs mer

Det svenska huset. Generell modell av. XPS (X Production System) MERA-programmet SwePS-projektet. www.leanresan.se

Det svenska huset. Generell modell av. XPS (X Production System) MERA-programmet SwePS-projektet. www.leanresan.se Det svenska huset Generell modell av produktionssystemet XPS (X Production System) Det svenska huset Leanresans generella modell XPS (XPS = X Production System) I se och i LeanNavigatorn () finns en generell

Läs mer

Auktorisation och grupphantering Fas II - Projektplan

Auktorisation och grupphantering Fas II - Projektplan Auktrisatin ch grupphantering Fas II Prjektplan Innehåll Bakgrund... 3 Kppling till andra prjekt ch verksamheter... 3 Mål... 3 Prjektmål... 3 Effektmål... 3 Organisatin... 4 Budget... 4 Prjektaktiviteter...

Läs mer

Auktorisering och grupphantering. Projektplan

Auktorisering och grupphantering. Projektplan SUNET Auktrisering ch grupphantering Prjektplan Sid 1 (8) SUNET Innehåll Auktrisering ch grupphantering... 1 Prjektplan... 1 Prjektdirektiv... 3 Mål... 4 Prjektmål... 4 Effektmål... 4 Avgränsningar...

Läs mer

SVERIGES ARKITEKTERS VERKSAMHETSPROGAM 2015-2016

SVERIGES ARKITEKTERS VERKSAMHETSPROGAM 2015-2016 Sveriges Arkitekter Sveriges Arkitekter stämma 2014 Föredragningspunkt 4 VERKSAMHETSPROGRAM 2015-2016 SVERIGES ARKITEKTERS VERKSAMHETSPROGAM 2015-2016 Sveriges Arkitekters stämma anger genm detta verksamhetsprgram

Läs mer

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Yttrande från Stckhlmsreginen m EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Bakm detta yttrande står Stckhlmsreginens Eurpaförening (SEF) 1 sm företräder en av Eurpas mest knkurrenskraftiga ch hållbara

Läs mer

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande Styrning ökat fkus på brukares ch patienters medskapande Synen på brukare ch patienter sm medskapare i vård, msrg eller andra ffentligfinansierade tjänster har förändrats under senare år. Detta var bakgrunden

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Inledning Organisatinen har under året bytt namn ch fått ny lgtype samt grafisk prfil. Året har präglats av läsfrämjandefrågan sm lyfts av Kulturrådet ch både hörts ch synts

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185)

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Svar på mtin från Emil Brberg (V) m.fl Städning av vårdlkaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Mtinärerna berör en viktig fråga. Städning av vårdlkaler utgör en viktig del för att skapa en gd inmhusmiljö för

Läs mer

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet ABB Sverige har fattat beslut m att samtliga entreprenörer ch knsulter skall certifieras i arbetsmiljöch säkerhet Genmförd SSG Entré är en förutsättning för att arbeta åt ABB. Bakgrund Brister i arbetsmiljökmpetens

Läs mer

Identifiera, förebygga och motverka osakliga könsskillnader i kärnverksamheten

Identifiera, förebygga och motverka osakliga könsskillnader i kärnverksamheten 1 (5) Avdelningen för gemensamma kundfrågr 2015-02-27 Ändringsdatum Serienummer Versin Identifiera, förebygga ch mtverka sakliga könsskillnader i kärnverksamheten Målgrupp De här riktlinjerna riktar sig

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt Referens Karalina Brg A!& ~~ 2014-08-22 Beteckning R8214 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: Ar ch månad för prjektavslut: Status: Förstudie

Läs mer

Vad kostar Integritet?

Vad kostar Integritet? Vad kstar Integritet? Vägen till Andreas Halvarssn Håkan Mlin Vilka risker påverkar aktieägarvärdet Risks That Matter Fakta m undersökningen Genmförd av Ernst & Yung ch Oxfrd Metrica Fem års histrisk analys

Läs mer

Yttrande över Strategi för konkurrenskraft inom högprioriterade vårdområden

Yttrande över Strategi för konkurrenskraft inom högprioriterade vårdområden HSN 2010-10-19 p 11 1 (2) Häls- ch sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2010-09-30 HSN 1006-0574 Handläggare: Henrik Almkvist Yttrande över Strategi för knkurrenskraft inm högpririterade vårdmråden

Läs mer

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV,

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, VID CHALMERS OCH GÖTEBORGS UNIVERSITET FASTSTÄLLD: 2011-05-19 1 INNEHÅLL 1.Kmmunikatinsstrategins syfte, mfattning ch gränser... 3 2.Övergripande

Läs mer

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna Att bli en kmpetent kravställare av kmpetens ch öka anställningsbarhet hs medarbetarna Hur kan vi i praktiken agera för att underlätta att strategi ch perativ förmåga ska kunna gå hand i hand inm ramen

Läs mer

Agenda. Prevas EAM Effektiva webbaserade it-system för underhåll. o o PSIAM. Lothar Dröschmeister

Agenda. Prevas EAM Effektiva webbaserade it-system för underhåll. o o PSIAM. Lothar Dröschmeister Agenda Prevas EAM Effektiva webbaserade it-system för underhåll PSIAM Lthar Dröschmeister Grundades 1985 Tekniskt IT företag sm levererar lösningar service ch prdukter 600+ Anställda I Sverige, Nrge, Danmark,

Läs mer

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI HISTORIK Cradle Net grundades 2009 med syfte att tillämpa ch sprida infrmatin m cirkulär eknmi i Sverige. Nätverket har sedan starten fått mycket uppmärksamhet i media

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

Publications SwePS: Name of Magazine, journal, book, Title Author Date (Year) Type Scientific Conference article (Artikel vid vetenskaplig konferens)

Publications SwePS: Name of Magazine, journal, book, Title Author Date (Year) Type Scientific Conference article (Artikel vid vetenskaplig konferens) Publications SwePS: Type Scientific Conference article (Artikel vid vetenskaplig konferens) EurOMA conference, Göteborg EurOMA conference, Groningen, The Netherlands EurOMA conference, Göteborg EurOMA

Läs mer

Utvärdering av BROs kontaktpersonsverksamhet

Utvärdering av BROs kontaktpersonsverksamhet Utvärdering av BROs kntaktpersnsverksamhet Beställare: Upplägg ch rapprt: Genmförande: Ingrid Kössler ch Kerstin Wåhleman Elise Leppänen 7-16 september 2009 Framtagen i samarbete med: www.easyresearch.se

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012)

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012) Företagsinkubatrn ÅTC Växthuset (I kraft t..m. 2012) Verksamhetens utfrmning Inkubatrn är ett verktyg, en prcess för att utveckla idéer. Företagsinkubatrn på Åland kallas Växthuset. Utgångspunkten är alltid

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025 Vård- ch msrgsnämndens plan för funktinshinder 2016-2025 INLEDNING 3 Visin.3 Värdegrund ch nämndens mål 3 Verksamhetsidé.3 KOMMUNGEMENSAMT ARBETE.4 Eknmi 5 Jämställdhet.5 Histrik.7 Övergripande mvärldsperspektiv.8

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11 fisala r;; KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-10-11 27 (41) 245 Dnr 2013/152 Svar på mtin m att bekämpa ungdmsbrttsligheten genm tidiga ch tydliga insatser mt unga sm begår

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad SOCIALTJÄNST. OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN ARBETSMARKNADSAVDELN INGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2010-10-07 Handläggare: Leif Styfberg Telefn: 08 508 25 702 Till Scialtjänst- ch arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

"~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN

~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Referens Britt Wennerström, 036-102013 ~~ 0706-384158 "~' Beteckning R19013 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Ispiragera-Kreativa uttrycksmöjligheter för ett inkludrande samhälle Prjektägare:

Läs mer

Utvärdering av Pilotprojektet Bärkraft intensiv

Utvärdering av Pilotprojektet Bärkraft intensiv Utvärdering av Piltprjektet Bärkraft intensiv Sammanfattning Piltprjektet Bärkraft intensiv har genmförts inm ramen för prjektet Förnybar energi från de gröna näringarna för att testa hur LRF genm ett

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Oasmia Pharmaceutical AB (publ) BOKSLUTSRAPPORT FÖR PERIODEN 2006-05-01-- 2007-04-30 Krt m bkslut för periden 2006-05-01 2007-04-30 Kncernens nettmsättning ökade till 22 387 (853) tkr. Resultat efter skatt

Läs mer

Styrelseprotokoll nr 15

Styrelseprotokoll nr 15 2006-09-21 Styrelseprtkll nr 15 Närvarande: Hans Perssn Ordförande HansGöran Högquist Sveriges Kmmuner ch Landsting Annika Engström Riksidrttsförbundet Sven Bremberg Statens flkhälsinstitut Ulla-Kaisa

Läs mer

Uppstart av förbättringsgrupper i produktion (Ljunghäll) Översikt. Åtgärd/Aktivitet

Uppstart av förbättringsgrupper i produktion (Ljunghäll) Översikt. Åtgärd/Aktivitet 1 Översikt Problem/ förbättringsmöjlighet Det fanns inget organiserat förbättringsarbete i produktionen Bristande utbyte av erfarenheter mellan olika delar i fabriken Produktionsområdet lever sitt eget

Läs mer

Avsiktsförklaring och riktlinjer

Avsiktsförklaring och riktlinjer Fastställd av kmmunfullmäktige 2005-03-29 Avsiktsförklaring ch riktlinjer Umeå kmmuns samverkan med den sciala frivilligsektrn Innehåll Om samverkan med den sciala frivilligsektrn Bakgrund... 3 Definitiner...

Läs mer

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie Referens Ola Olssn ~'&.,~, Datum Beteckning R 13014 1 (4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Den första ingenjören (DFI)

Läs mer

Nya vårdformer för patienter med allvarliga självskadebeteenden och allra störst behov av heldygnsvård

Nya vårdformer för patienter med allvarliga självskadebeteenden och allra störst behov av heldygnsvård Nya vårdfrmer för patienter med allvarliga självskadebeteenden ch allra störst behv av heldygnsvård Dkumentatin från natinell ledningsknferens den 7:e maj 2014 Uppföljningsknferens planerad till 14 ktber

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

Styrelse och rektor. Revisionsrapport Upphandling. Internrevisionen Dnr LiU-2008/01363 2008-05-26 1(8) 1. Bakgrund

Styrelse och rektor. Revisionsrapport Upphandling. Internrevisionen Dnr LiU-2008/01363 2008-05-26 1(8) 1. Bakgrund Internrevisinen 1(8) Styrelse ch rektr Revisinsrapprt Upphandling 1. Bakgrund Internrevisinen (IR)har i enlighet med fastställd revisinsplan för verksamhetsåret 2008 utfört granskning av upphandling. Sedan

Läs mer

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS Finansiell samrdning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Sida 1 av 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Barn- ch sklförvaltning Lunds stad Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Adress: Arkivgatan 5 222 29 Lund Telefn vx: 046-35 50 00 Telefax: 046-35 83 66 E-pst:mats.dahl @lund.se Internet: www.lund.se

Läs mer

LEKTIONSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN

LEKTIONSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN Makten över maten - Ett flkbildningsmaterial från Latinamerikagrupperna LEKTINSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN Här presenteras ett lektinsupplägg sm på fem lektiner sm ger bakgrund, inspiratin ch kunskap m hur

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden Underlag inför mål ch budget 2015-2017 för Miljönämnden Miljö- ch samhällsbyggnadsförvaltningen/ APRIL 2014 Innehåll Visin ch mål... 3 Nöjda invånare... 4 Hållbar samhällsutveckling... 5 Attraktiv arbetsgivare...

Läs mer

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12.

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12. Referens Emil Hesse ~'A ~~ Beteckning R 25313 1(4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: status: Ett reginalt näri.ngslivsinrikta

Läs mer

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 4/11

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 4/11 JUSTERAT 2011-09-27 Styrelseprtkll Grimslövs flkhögskla Gfhsk 4/11 Tid: 27 sep 2011 klckan 13.00 Plats: Samtalsrummet på Grimslövs flkhögskla Närvarande ledamöter: Göran Giselssn (m) rdf RsMarie Jönssn

Läs mer

FU 2000 Generella arbetsmiljökrav

FU 2000 Generella arbetsmiljökrav Systemmdell FU 2000 Handling 7.4 Giltig från Versinsnummer Antal sidr 2010-03-31 Utgåva J 7 Diarienummer Utgivningsdatum Antal bilagr F10-2409/PE50 2010-03-31 0 Beslutsfattare CGD Stab Persnal Handläggande

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalskolan f-6

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalskolan f-6 Kvalitetsredvisning ch verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalsklan f-6 Kvalitetsredvisning 2012/2013 Varje huvudman inm sklväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt ch kntinuerligt planera,

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Certifiering

Allmänna bestämmelser för Certifiering [2012] Allmänna bestämmelser för Certifiering AB ÅKERIKONSULT AB Åkeriknsult INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Inledning... 4 Sveriges Åkeriföretag - Revisinsråd... 4 Kvalitets-/miljö-/arbetsmiljö-ch trafiksäkerhetscertifikat...

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 Vuxenutbildningsavdelningen S SID 1 (13) 2011-04-20 Kvalitetsredvisning Läsåret 2010/2011 Anrdnare ABF Stckhlm Vux Inledning ABF Stckhlm har sedan 2003 genmfört vuxenutbildning på grundläggande - ch gymnasial

Läs mer

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Närvarande Ltta Friberg, rdförande Jnas Löhnn, vice rdförande Jhan Sandwall, ledamt Jhannes Kretschmer, ledamt Cicci Anderssn, ledamt Uffe Madsen, ledamt Ali

Läs mer

Förstudierapport Sustainable City Mora

Förstudierapport Sustainable City Mora Sustainable City Mra Förstudierapprt Sustainable City Mra 2009-01-29 1 Sid 2/23 Innehållsförteckning Sid 3/23 1 SAMMANFATTNING...4 2 FÖRSTUDIENS GENOMFÖRANDE...5 3 RESULTAT FRÅN FÖRSTUDIEN...7 3.1 NULÄGET

Läs mer

Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12

Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12 1 Ulrik Brandén Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12 Bakgrund NyföretagarCentrum är Sveriges ledande skapare av nya livskraftiga företag. NyföretagarCentrum Sverige är en stiftelse

Läs mer

TÄND ENGAGEMANGET HOS GENERATION Y

TÄND ENGAGEMANGET HOS GENERATION Y TÄND ENGAGEMANGET HOS GENERATION Y Likheter, skillnader ch fakta Dale Carnegie Training Whitepaper Den nya bmen. Millennials. Generatin Y. Kalla dem vad du vill. Generatinen sm är född mellan 1980 ch 1996

Läs mer

Tips och råd till beställare som ska upphandla en kvalitetssäkrad pumpservice enligt LOU

Tips och råd till beställare som ska upphandla en kvalitetssäkrad pumpservice enligt LOU O:\BRG\Föreningar\Servicesektinen\06 Prjekt\11 Upphandlingsrekmmendatiner underlag\upphandling avseende pumpservice SWEPUMP rev II 140905.dcx 1 (5) Tips ch råd till beställare sm ska upphandla en kvalitetssäkrad

Läs mer

1. Handlingsplanen enligt bilaga b) godkänns

1. Handlingsplanen enligt bilaga b) godkänns I ~ landstinget II DAlARNA Häls- ch sjukvård Dalarna Psykiatri Utveckling BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-09-22 Sida 1 (2) Dnr LD 14/00893 Uppdnr 854 000300 2014-09-08 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet Flkhälsplan 2012-2014 BRÅ- ch Flkhälsrådet I Nrdanstigs kmmun anser vi att brttsförebyggande arbete ch en väl utvecklad flkhälsa är viktiga framgångsfaktrer för att göra kmmunen trygg ch attraktiv att

Läs mer

Integration och mångfald _

Integration och mångfald _ Integratin ch mångfald _ Lärdmar från Växtkraft Mål 3 i Stckhlms län Oktber 2006 Tmas Stavbm Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2 1.1 NY PROGRAMPERIOD 2007-2013 3 2. Integratinsplitikens inriktning 4 2.1

Läs mer

Teknikutveckling ur beställarperspektivså arbetar Teknikföretagen 20 november, 2013 Carla Schön Environmental Project Manager Corporate Legal

Teknikutveckling ur beställarperspektivså arbetar Teknikföretagen 20 november, 2013 Carla Schön Environmental Project Manager Corporate Legal Teknikutveckling ur beställarperspektivså arbetar Teknikföretagen 20 nvember, 2013 Carla Schön Envirnmental Prject Manager Crprate Legal Department Vilka är Teknikföretagen? Arbetsgivarrganisatin Arbetsrätt

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

Producenter: anvisning om hur checklistan för kontroll av planen för egenkontroll och hur denna omsätts i praktiken fylls i

Producenter: anvisning om hur checklistan för kontroll av planen för egenkontroll och hur denna omsätts i praktiken fylls i Föredragen av Nurttila Annika Sida/sidr 1 / 7 Prducenter: anvisning m hur checklistan för kntrll av planen för egenkntrll ch hur denna Syftet med kntrllen är att utreda m prducenten i sin plan för egenkntrll

Läs mer

Landstinget Dalarna. Granskning av finansförvaltningen Rapport. KPMG AB 2011-03-17 Antal sidor: 12

Landstinget Dalarna. Granskning av finansförvaltningen Rapport. KPMG AB 2011-03-17 Antal sidor: 12 en Rapprt KPMG AB Antal sidr: 12 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm f the KPMG netwrk f independent member firms affiliated with KPMG Internatinal, a Swiss cperative.

Läs mer

Hälso- och sjukvård i Region Skåne en samlad resurs för ökad tillgänglighet

Hälso- och sjukvård i Region Skåne en samlad resurs för ökad tillgänglighet Häls- ch sjukvård i Regin Skåne en samlad resurs för ökad tillgänglighet 2015-09-28 Bakgrund aktuell situatin Tillgängligheten avseende besök ch peratin/åtgärd har under de senaste åren försämrats i Regin

Läs mer

Rådgivningen, kunden och lagen

Rådgivningen, kunden och lagen RAPPORT DEN 11 april 2007 DNR 06-7426-306 2007 : 5 Rådgivningen, kunden ch lagen en undersökning av finansiell rådgivning INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UTGÅNGSPUNKTER 2 FI pririterar rådgivningen 2 Tidigare

Läs mer

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015 Förskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2015-07-02 Smultrnbackens Förskla kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Smultrnbackens förskla bildar tillsammans med Åshammars förskla ett

Läs mer

Integrationshandledning eped - läkemedelsinstruktioner

Integrationshandledning eped - läkemedelsinstruktioner Integratinshandledning eped - Sid 1/13 Innehåll Syfte... 3 Terminlgi... 3 Bakgrund... 3 Innehåll... 4 Syfte med en läkemedelsinstruktin... 4 Hur är en läkemedelsinstruktin uppbyggd?... 4 Arbetsprcess inm

Läs mer

Ansökan till Samspelet om finansiering i insats

Ansökan till Samspelet om finansiering i insats 2016-12-01 1(8) Ansökan till Samspelet m finansiering i insats TRIS- Tidig Rehabilitering i Samverkan Bakgrund Stegen har varit ett väl fungerande prjekt under flera år där samverkan mellan parterna har

Läs mer

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015 Läs m Stiftelsen Skgssällskapets ch närstående stiftelsers anslag för frskning ch kunskapsutveckling, kmmunikatin ch kunskapsspridning; m ansökan, granskning av ansökningar ch kmmunikatin kpplad till prjekten.

Läs mer

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014 KMMUNLEDNINGSKNTRET Handläggare Ditz Catrin Nilssn Maria Datum 2015-02-03 Diarienummer KSN-2014-1679 Kmmunstyrelsen Kmmunrevisinen: granskning av generella IT-kntrller 2014 Förslag till beslut Kmmunstyrelsen

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Plattformsmo te Vattenplattformen fo r Horisont 2020

Plattformsmo te Vattenplattformen fo r Horisont 2020 Plattfrmsm te Vattenplattfrmen f r Hrisnt 2020 Stckhlm 18 mars 2014 Infrmatin från Vinnva m Hrisnt 2020 (H2020) Jessica Umegård, Natinell kntaktpersn (NCP) för H2020, Vinnva Se presentatin. Den eurpeiska

Läs mer