Framtagning av konceptet Swedish Production System (SwePS)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtagning av konceptet Swedish Production System (SwePS)"

Transkript

1 Publik rapprt Svenska Framtagning av knceptet Swedish Prductin System (SwePS) Swedish Prductin System (SwePS) ett kmpetenslyft inm Lean prduktin! SwePSprjektet bidrar till utveckling av långsiktigt hållbara prduktinssystem sm ökar knkurrenskraften hs företag i Sverige! En utgångspunkt i prjektet är vikten att ta vara på företags styrkr ch förutsättningar berende på en svensk kntext ch kultur. SwePS har resulterat i ökad kmpetens genm mfattande utbildningsinsatser, erfarenhetsutbyte i nätverk ch praktiska fallstudier i företag sm fkuserat knkreta utvecklingsmråden relaterat till Lean prduktin. Utifrån de medverkande företagens aktuella ch framtida utmaningar har lärdmar tagits tillvara relaterat till förbättrings- ch utvecklingsarbete, mntering, materialhantering/lgistik ch samverkan i försörjningskedjr/prduktinsnätverk. Syfte Prjektet syftar till att stärka svenska företag genm att utbilda i ch implementera Lean prduktinsfilsfi utifrån styrkr ch utmärkande förutsättningar hs företag i Sverige Resultat Genm SwePS har följande resultat åstadkmmits: En bred bas med persner (över 3000 st) inm frdnsföretagen har genmgått krtare Lean-utbildning för ökad kunskap m vad Lean prduktin innebär ch sm bidrar till att en sådan företagskultur införs, utvecklas ch upprätthålls. Nyckelpersner såsm ledare ch leankrdinatrer (över 50 st) har genmgått mfattande Leanutbildning. Persnerna har uppgift att leda ch guida Lean-arbeten på sina arbetsplatser ch vidare verka för att refrmera företaget ch har möjlighet att stötta ledarskapet samt tillhandahålla verktyg allteftersm förbättringsarbetet framskrider Fördjupad kunskap m generella ch specifikt viktiga hänsynstaganden hs företag i Sverige, där de övergripande principerna i Lean är generellt tillämpbara medan möjligheten till framgångsrika cpy-paste lösningar varierar för delmrådena inm Lean prduktin, berende på dess karaktär, kultur ch kntext. Här behöver anpassning ske till företagets tekniska, fysiska, affärsmässiga kntext såväl sm till kulturell, mänsklig ch rganisatrisk kntext. Sm stöd för detta arbete har följande verktyg ch arbetssätt utvecklats: LeanNavigatr ett dialgverktyg sm stödjer utveckling av knkreta hållbara utvecklingsinsatser ch företagets praktiska arbete med att kartlägga hur man arbetar idag med sitt prduktinssystem ch vart man vill sträva på krt- ch lång sikt. Värdeflödesanalys-metdik med tillämpning på prduktinsnätverk ch försörjningskedjr Dialgbaserad attitydundersökning i samband med planerade förändringar Utveckling av en webplats sm möjliggör effektiv kunskapsspridning ch att kntinuerligt dela erfarenheter från företag ch frskningsprjekt i Sverige. Webplatsen innehåller idag resultat från SwePS-prjektet med rekmmendatiner m vad man bör starta upp ch ta hänsyn till vid vidareutveckling av företagets prduktinssystem inspirerat av Lean, praktiska reseberättelser ch analysverktyg. Ett antal nätverk av praktiker från företag ch frskare inm prduktin ch lgistik. Nätverken bidrar till kunskapsöverföring mellan företagen ch gemensam utveckling inm specifika prblemmråden

2 Publik rapprt Svenska Utbildning av 2 dktrander ch senirfrskning för 5 dktrer inm institut ch högskla samt 3 dktrer inm industrin. Publikatin i vetenskapliga tidskrifter ch ppulärvetenskapliga skrifter. Presentatiner av resultat vid vetenskapliga knferenser ch praktikerknferenser. Uppdaterade ch mderniserade utbildningar i Lean prduktin för såväl grundutbildning ch frtbildning inm högsklan sm nya utbildningar inm industrin. Inm prjektet har 14 st fallstudier genmförts i industrin. Fallstudierna har genmförts i samarbete mellan praktiker ch frskare ch påvisat effektivitetsptentialer på sina respektive mråden. I flertalet fallstudier har förändringar realiserats i de studerade prduktinssystemen ch efter att fallstudierna avslutats har företagen i flera fall vidareutvecklat prduktinssystemen ch implementerat lösningar. Genmförande Prjektet har genmförts under i samverkan mellan industri, institut ch akademi för att uppnå bästa möjliga kunskapsöverföring ch infrmatinsspridning. Prjektet har mfattat följande huvuddelar: 1. Utbildning inm Lean Prduktin - för utvalda persnalkategrier ch nyckelpersner (Lean-spel, Lean prduktin 7,5 hp vid Chalmers Industrihögsklan m m). 2. Implementering i befintliga prduktinsanläggningar implementering av ett antal grundläggande Lean-principer (14 st fallstudier med lika karaktär ch fkus utifrån företagens aktuella ch kritiskt viktiga utvecklingsbehv) 3. Analys ch knceptutveckling - med teretisk samt empirisk bas (de 14 fallstudierna), se figur 1. Ramprjektets upplägg har gett möjlighet till synergieffekter mellan de separata men sinsemellan kmplementära delarna. Prjektet har genmförts i samverkan mellan ett antal lika prduktinsenheter inm AB Vlv, Saab Autmbile, Vlv Cars, företag ur Frdnskmpnentgruppen samt medverkan från frskare vid Chalmers Tekniska Högskla ch Swerea IVF AB

3 Publik rapprt Svenska Figur 1. SwePS-prjektet bidrar till att öka insikten m VARFÖR, VAD ch HUR vid utveckling av prduktinssystem inspirerat av Lean prduktin i företag i Sverige

4 Publik rapprt Svenska Prjekteffekter Prjektet har resulterat i effekter i flera dimensiner, både bidragit till ett kmpetenslyft för industrin ch fördjupad kunskap m viktiga hänsynstaganden för företag i Sverige för att bygga upp långsiktigt hållbara prduktinssystem baserat på Lean prduktin. Genm prjektet har mfattande kmpetensutveckling skett där ett strt antal persner genmgått utbildningar. Drygt 1400 persner har gått krtare utbildningar inm Lean prduktin ch fler än 50 persner har gått Chalmers Industrihögsklas 7,5 hp utbildning i Lean prduktin. Möjligheten att följa kursen för deltagare från intressenterna i prjektet har underlättats av att kurserna har genmförts på lika rter i landet, från Kalmar i söder till Luleå i nrr. Ttalt har kursen satts upp i sju städer förutm Götebrg ch under prjektets perid har Chalmers Industrihögskla erbjudit intressenterna i prjektet möjligheten att följa kursen vid ca 20 tillfällen. Övriga deltagare i kurserna har kmmit från lika branscher ch lika strlekar av företag I fallstudierna sm fkuserat på materialförsörjning har utfallet blivit mycket framgångsrikt. Samtliga deltagande företag har själva frtsatt att arbeta med resultaten från respektive fallstudie. En fallstudie vid Vlv Pwertrain har under studiens gång mvandlats till att hela fabrikens prduktin ch materialförsörjning förändrats i enlighet med piltstudiens resultat. De resultat sm uppnåddes i fallstudien har redan överträffats på fabriksnivå. Detta prduktinssystem tilldelades Svenska Mnteringspriset Ytterligare fallstudier inm materialförsörjning mfattar plcktider av material ch hur krav från mntören ställs mt materialförsörjningen ch vilken inverkan detta får på utveckling av nya försörjningssätt. En annan fallstudie m förändrade materialfasader har genmförts på Pentas fabrik i Vara där man med hjälp av denna förändring klarar av att köra mixat kundrderstyrt flöde på en mnteringslina, vilket inte varit möjligt tidigare. Det finns planer att hela mnteringslinan kmmer att byggas m. Redan har materialförsörjningen byggts m i frm av en supermarket med mplckning till mindre förpackningar. En fallstudie på Vlv Aer har visat att enkla pullbaserade principer för vekstadsplanering (t.ex. i frm av Kanban) är tillämpbara ch kan ge gda prestanda i planeringsmiljöer sm kännetecknas av långa ledtider ch kmplexa flöden. Detta är planeringsmiljöer där man vanligtvis inte rekmmenderar pullprinciper för planering ch styrning ch där dessa principer fta har bemötts med skepsis. Inm van nämnda fallstudie genmfördes en jämförelse av två lika pullbaserade planerings- ch styrningsprinciper, Kanban respektive Cnwip. Jämförelsen visade på klara fördelar för Cnwip både i frm av att denna princip medför ett planerings- ch styrsystem sm är enklare att justera ch anpassa samt att detta system medför en lägre kapitalkstnad jämfört med ett Kanbansystem. Fallstudien på Vlv Aer resulterade ckså i slutsatsen att de pullbaserade planerings- ch styrningsprinciper behöver anpassas ch utvecklas för att vara praktisk tillämpbara i planeringsmiljöer sm kännetecknas av långa ledtider ch kmplexa flöden. Fallstudierna relaterat till försörjningskedjr ch prduktinsnätverk har bidragit till ökad insikt m betydelsen av att förstå hela värdeflödet ch hur hela flödet påverkas (både internt ch externt) vid förändringar, t ex inm företaget, mellan företaget ch leverantörer eller mellan lika fabriker. Särskilt viktigt för företag i Sverige är att dra nytta av närhet till samarbetspartners ch leverantörer i försörjningskedjr. Stra ptentialer har identifierats att med hjälp av den vidareutvecklade metdiken för värdeflödesanalys relaterad till materialförsörjningsflöden. Metdiken kan användas inm prduktinsanläggningar ch längs hela försörjningskedjrs lika prcesser ch aktörer. Här ingår prestatinsmått för att bedöma försörjningskedjrs prestatin, dvs. hur väl lgistiksystemet förmår uppfylla krav från mntering/prduktin från lika samarbetspartners perspektiv. Vid fallstudien på Vlv Bussar har prduktinsfilsfin tydliggjrts baserat på principer inm Lean prduktin ch utbildningar genmförts sm invlverar stra delar av rganisatinen. Prjektet har medfört att nya kmmunikatinsvägar har öppnats mellan de lika fabrikerna framför allt mellan karssören i Säffle ch ramtillverkaren i Uddevalla. Detta har lett till att flera ptentiellt mycket kstsamma mdifieringar redan har undvikits. Genm att även införa flertalet större prcessändringar har mycket stra besparingar i mnteringstid möjliggjrts med förändrad eller förbättrad kvalitet. Arbetet har vidare medfört en ökad fkus på andra besparingar, så kallade ratin, vilket inneburit att flertalet andra stra besparingar, i mnteringstid men framför allt material, identifierats ch implementerats. Vid - 4 -

5 Publik rapprt Svenska fallstudien på Saab Autmbil har gda ptentialer till förbättringar bserverats ch resultat har presenterats på bl a Svenskt mnteringsfrums knferens. I fallstudierna relaterat till förändringsarbete studerades pågående införandeprcesser i företagen (t ex införande av flödesrienterad prduktin, nrmarbete, standardiserat arbetssätt, förbättringsgrupper) med syfte att identifiera framgångsfaktrer, hinder ch förutsättningar för effektivt införande ch hållbar utveckling. Vid de medverkande företagen, Vlv Pwertrain, Vlv Cnstructin Equipment ch Ljunghäll, har fkus varit både dagligt kntinuerligt förbättringsarbete ch större förändringsprjekt, där den gemensamma utmaningen var att åstadkmma attitydförändringar, anamma nrmarbete ch standardiserade arbetssätt. Vid Vlv Pwertrain är en pilt-line mbyggd ch flera persner utbildade. Filsfier är framtagna ch spridda i företaget. Psitiva skillnader i peratörernas bedömning av sin egen arbetssituatin, trts att arbetet med förbättringsgrupper inte kunnat följa avsedd plan på grund av prduktinsläget. Fallstudien har bidragit med ytterligare förbättringsmråden med förslag på pririterade mråden att arbeta vidare med. Vid Vlv Cnstructin Equipment har ett mfattande transfrmatinsarbete påbörjats ch en mfattande utbildningsinsats genmförts. Den radikala Lean transfrmatinen pågår ch är nu halvvägs enligt plan med mycket bra resultat inm kvalitet, yteffektivitet, prduktivitet ch ledtider. Mini-transfrmatiner i lika prduktinsavsnitt genmförs med ett dedikerat team under 12 veckr enligt en mycket strukturerad metd där Vlv Prductin System implementeras. Fallstudien har bidragit till utveckling av arbetssättet i det pågående förändringsarbetet genm identifiering av lärdmar sm erhållits under halva transfrmatinsprcessen, vilka är dkumenterade ch kmmunicerade i rganisatinen. Vid Vlv Penta i Götebrg har den ökande andelen av kanbanstyrda leveranser tillsammans med andra förändringar medfört att verksamheten idag har gda förutsättningar att utvecklas i flera avseenden psitiv riktning på ett sätt sm tidigare ej var helt självklart. Den piltgrupp, vilken ansvarade för införande av vedertagna förändrings-/förbättringsmetder, har även visat sig förändrat beteende, både gällande nytänkande ch förändringsbenägenhet. Vid Metallfabriken Ljunghäll AB har persnal utbildats ch faktaunderlag tagits fram till förbättringsarbete i prduktinen utifrån identifierade slöserier. Metdiken resulterade i ett mfattande antal förbättringsförslag. Resultat från studien visar att viktiga faktrer att beakta i frtsättningen av utvecklingen av förbättringsarbetet är att medarbetarna ser att någt händer, ser förändringen, att samarbete mellan grupper, supprtfunktiner ch ledning fungerar, att arbetet startar i frmaliserade tidsavsatta förbättringsgrupper ch infrmatin ch framförallt att ha lednings- ch supprtberedskap för att hantera förbättringsförslag ch frågr från medarbetare. Ingenjörsarbete utgör en allt större del av företagets ttala arbetsbeläggning. I en fallstudie på Vlv Aer har tjänstearbete i prduktin studerats med fkus på prduktinsteknisk verksamhet eftersm det har strt genmslag på såväl ledtiden sm kvalitén på färdig prdukt. Syftet var att ge beredare verktyg för att följa upp arbetet, planera det i större utsträckning ch visualisera det för sina kunder. Resultat visade att den berörda beredningsgruppen höjde den planerade andelen av sitt arbete från 32% till 50%, vilket upplevdes psitivt ch ledde till högre effektivitet. Resultatet av bland annat detta arbete användes i en Licentiat-avhandling Sme Findings n the Management f Prductin Engineering. Sammantaget visar de industriella erfarenheterna från fallstudierna vikten att anpassa arbetssätt, metder ch verktyg för implementering till arbetsplatsnära lkala förutsättningar ch att arbetssätt ch anpassning till målgrupper hela tiden behöver utvecklas. Särskilt viktigt vid företag i Sverige är att tidigt skapa en bred förankring i hela rganisatinen ch att på individnivå förstå varför, dvs. förståelse m varför arbetssätt behöver förändras ch nyttan för det egna arbetet. Specifikt viktigt för företag i Sverige är persnligt engagemang, dvs. att den persn sm är närmast uppgiften, den lkala expertisen, exempelvis peratörer, är direkt medverkande eller är i nära dialg med tekniker ch beslutsfattare. Även den höga persnalrörligheten mellan lika rller/funktiner i svenska företag visar vikten av att beakta detta ch att sträva efter att skapa kntinuitet hs ledning i samband med förändringar

6 Publik rapprt Svenska Flertalet effekter på erfarenhetsutbyte (akademiskt ch industriellt) har skett. Exempelvis har flera samarbeten mellan lika industriparter påbörjats ch utvecklats. Kunskapsspridning har gjrts genm publikatiner ch knferenser, både vetenskapliga ch praktikerrienterade. Mycket uppskattat, inte minst från företagens sida, har wrkshps ch nätverksmöten varit. Genm att träffa kllegr från andra företag ch frskare för att behandla lika frågeställningar har en effektiv kunskapsutveckling ch kunskapsspridning möjliggjrts. Prjektresultaten planeras att ytterligare presenteras i ett antal vetenskapliga arbeten ch ppulärvetenskapliga skrifter. Ytterligare effekter har varit att SwePS-frskare har agerat samrdnare i MERA-kluster ch erfarenhetsutbyte mellan lika Lean initiativ inm MERA prgrammet, bidragit till nya frskningsinitiativ inm t ex FFI-prgrammet ch till pågående frskningsprjekt såsm AFA (Prjekt PrVÅRD), Vinnva (Prjekt KNOP). Deltagande parter ch kntaktpersner AB Vlv Jhan Svenningstrp Saab Autmbile Ingrid Elisn Vlv Cars Henrik Brynzér Cabec AB Jana Kdesch IAC B Ericsn IF Metall Max Fagerstedt Chalmers industrihögskla Dan Carlssn Chalmers tekniska högskla Lars Medb Swerea IVF Ulrika Harlin - 6 -

7 Publik rapprt Svenska Publikatiner ch resultatspridning Resultat från prjektet har genererat ett antal vetenskapliga knferensartiklar, psters, examensarbeten ch ett antal ppulärvetenskapliga artiklar. Ett urval av dessa visas nedan. Presentatiner, seminarier, wrkshps MERA-knferens Swedish Prductin System (SwePS) Ett Kmpetenslyft inm Lean Prduktin, Presentatin vid MERA Prgrammets slutknferens, Oktber 2008, Lena Mestam Ahlström, Vlv Technlgy & Ulrika Harlin Swerea IVF Effektivare mntering med förändrad materialförsörjning, Presentatin vid MERA Prgrammets slutknferens, ktber 2008, Christian Finnsgård, Chalmers Mnteringsfrum Mntera eller prmenera? Materialexpnering vid line, Presentatin på Mnteringsfrum, Mars 2009, Christian Finnsgård, Chalmers Lean på svenska - ska det vara nödvändigt, Presentatin på Mnteringsfrum, Mars 2009, Per Gullander, Swerea IVF Lean-resan - ett hjälpmedel för en snabbare väg till Lean, Presentatin på Mnteringsfrum, Mars 2009, Lena Mestam Ahlström & Jhan Svenningstrp, Vlv Technlgy SwePS wrkshps Wrkshp 1; Vlv Aer Trllhättan. Rapprtering från fallstudie 4 & 7 Wrkshp 2; Vlv Penta Vara. Rapprtering från det första avslutade materialfasadsprjektet. IVF beskrev utvecklingsprcessen för ett lkalt prduktinssystem Wrkshp 3; Vlv Car Crpratin Götebrg. Rapprtering från fallstudie 3 ch 12 samt rapprtering m utbildningssatsningar, Minr inm Lean peratins). Vetenskapliga publikatiner Wrkshp 4; IAC Färgelanda, Tema Kntinuerligt förbättringsarbete, Wrkshp 5; Saab Trllhättan, Tema Lean vid låga vlymer ch str variatinsrikedm Wänström, C and Medb, L (2009). The impact f materials feeding design n assembly prcess perfrmance, Jurnal f Manufacturing Technlgy Management, Vl.20, N1, pp Mellby C, and Harlin U. (2007) In search fr prgress A pre-study f lean prductin transfrmatin strategies. In prceedings f The Swedish Prductin Sympsium, SPS Gthenburg, Sweden - 7 -

8 Publik rapprt Svenska Pågående tidsskriftsartikel: Harlin U, Mestam Ahlström L ch Kjellberg A, (2009) Attentin t peple twards sustainable imprvement f prductin systems Harlin, U., Mestam Ahlström L, Medb L., Svenningstrp J. (2008) A Prductin System Assessment Apprach within Swedish Autmtive Industry. In prceedings f The Swedish Prductin Sympsium, SPS Stckhlm, Sweden Murgau, A.; Almström, P. (2008) The implementatin f an almst real-time cntrl system fr administrative services. Prceedings f the 18th Internatinal Cnference n Flexible Autmatin and Intelligent Manufacturing, FAIM 2008, June 30th July 2nd, 2008, University f Skövde, Sweden. Finnsgård, C.; Medb, L.; Wänström, C.; Neumann, P. (2008) The impact f materials expsure n the cnditins at the wrkstatin. EurOMA cnference, Grningen, The Netherlands Finnsgård, C; Wänström, C. (2009) Factrs impacting manual picking at assembly lines - an experiment in the autmtive industry. EurOMA cnference, Götebrg Finnsgård, C; Wänström, C.; Medb, L (2009) Requirements in the value stream - Between materials supply- and assembly prcesses. EurOMA cnference, Götebrg Skrifter, rapprter LeanNavigatr Ett dialgverktyg för utveckling av knkurrenskraftiga prduktinssystem inspirerat av Lean, (2009), Swerea IVF-skrift 09802, Harlin, U, Mestam Ahlström L, Medb L, Sjögren B, Wänström C, Gullander P, Hallin M, Sigbrandt P-Å, Swerea IVF AB, Vlv Technlgy AB, Chalmers, Avdelningen för lgistik ch transprt VFA-Försörjningskedjr (2009) Swerea IVF-skrift Sigbrandt P-Å, Langbeck B, Medb L, Swerea IVF, Vlv Technlgy AB, Chalmers, Avdelningen för lgistik ch transprt Nätbaserad dkumentatin Ppulärvetenskapliga artiklar Ny Teknik Tumme med knsler, Ny Teknik, nr 37, 2007 De är Vlvs svenska mästare i mntering, Ny Teknik, nr 14, 2009, p 6 Så kan Saab spara 400 miljner, Ny Teknik, 4 mars, 2009 Lär dig bli lika lean sm Tyta, Ny Teknik, 4 mars,

Projektet har mött samtliga av de mål som angavs i ansökan samt nedanstående av MERAprogrammets

Projektet har mött samtliga av de mål som angavs i ansökan samt nedanstående av MERAprogrammets Måluppfyllelse Projektet har mött samtliga av de mål som angavs i ansökan samt nedanstående av MERAprogrammets övergripande mål: Verka för att långsiktigt stärka forskningsmiljöer kring utvalda och prioriterade

Läs mer

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Trun Israelssn Jessica Rström Dkumentinfrmatin Titel: Innehåll: Dkumentet är sammanställt av: Prjektbeställare: Färdigställd: Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Resultat

Läs mer

Informationsarkitektprogrammet

Informationsarkitektprogrammet MALMÖ HÖGSKOLA Centrum för Teknikstudier Examensarbete i Datavetenskap VT 2009 Infrmatinsarkitektprgrammet En jämförelse mellan Malmö högskla ch Högsklan i Brås Infrmatin architecture prgram a cmparisn

Läs mer

Kursplan REQB Certifierad Kravhanterare Grundnivå

Kursplan REQB Certifierad Kravhanterare Grundnivå Kursplan REQB Certifierad Kravhanterare Grundnivå Ver 1.0 Sftware Quality Engineering Bard (SQEB) Tillkännagivanden Det engelska riginalet (Syllabus, Certified Prfessinal fr Requirements Engineering) till

Läs mer

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31 dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapprt 2 O 14-08-31 3 (78) Delårsrapprt 2014~08-31 INNEHÅLL INLEDNING...,... Kmmunstyrelsens rdförande har rdet... Snabbfakta, 4 år i sammandrag

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Hanteringen av förorenade områden ett mycket kostsamt samhällsproblem

Hanteringen av förorenade områden ett mycket kostsamt samhällsproblem Undersökning Åtgärd Risk Eknmi FRIST Frum fr Risk Investigatin and Sil Treatment Juridik Omvärldsbevakning & utvärdering Frskning & utveckling BLI MEDLEM I KOMPETENSCENTRET FRIST JUNI 2007 Hanteringen

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Rundabordsamtal om affärsmodeller

Rundabordsamtal om affärsmodeller Rundabrdsamtal m affärsmdeller Nrra Djurgårdsstaden Sammanfattning ch kmmentarer från 2012-11-09 Deltagare Claus Ppp Larsen, Acre Claus.Ppp.Larsen@acre.se Patrik Frsström, e-centret Patrik.Frsstrm@ecentret.se

Läs mer

Bostad först för vem?

Bostad först för vem? Examensarbete Bstad först för vem? Några röster m ett samarbetsprjekt mellan Stckhlms stad ch Stckhlms Stadsmissin Författare: Jhanna Linde Anna Olvssn Handledare: Per-Olf Hlmberg Termin: VT13 Kurskd:

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

EUPA Assessment TOOL

EUPA Assessment TOOL Prject Agreement number: 2009-2178/001-001 Prject Acrnym: Prject Title: EUPA Validatin f Frmal, Nn Frmal and Infrmal Learning: The Case Study f Persnal Assistants EUROPEAN PERSONAL ASSISTANT LEVEL 2 EUPA

Läs mer

Att våga vara aktör i sitt eget liv

Att våga vara aktör i sitt eget liv Att våga vara aktör i sitt eget liv Ma Bström Erik Tjernqvist Institutinen för samhällsmedicin ch rehabilitering Arbetsterapi Examensarbete, 15 hp Ht 2013 Handledare: Ulla Nygren Arbetsexemplar Att våga

Läs mer

FÖRSLAG. Nämndens för socialtjänst och vård beslut

FÖRSLAG. Nämndens för socialtjänst och vård beslut Gemensam nämnd för samverkan kring scialtjänst ch vård FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2015-05-22 SOVIS15-0048 27 Reviderat länsgemensamt prgram för demensvård Nämndens för scialtjänst

Läs mer

Projektet redovisas i Del 1: Projektdefinition, Del 2: Begrepp, Del 3: Bakgrund, Del 4: Kartläggning, Del 5: Rapport med rekommendationer

Projektet redovisas i Del 1: Projektdefinition, Del 2: Begrepp, Del 3: Bakgrund, Del 4: Kartläggning, Del 5: Rapport med rekommendationer Arkiveringsrekmmendatiner Del 3: Bakgrund fi2 förvaltningsinfrmatin infrmatinsleveranser Prjektet Arkiveringsrekmmendatiner syftar till att ge en genmlysning av knsekvenser för dagens vägval vid beslut

Läs mer

Nordiskt Forum Malmö 2014

Nordiskt Forum Malmö 2014 Nrdiskt Frum Malmö 2014 - New actin n wmen s rights Den nrdiska kvinnrörelsen bjuder in till Nrdiskt Frum Malmö 2014 new actin n wmen s rights. Knferensen är en frtsättning på de nrdiska knferenser sm

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

Verksamhetsplan Personalenheten 2014-2015

Verksamhetsplan Personalenheten 2014-2015 2014-02-06 Verksamhetsplan Persnalenheten 2014-2015 Yvnne Anderssn Persnalenheten Innehåll 1 Sammanfattning av verksamhetsplanering... 3 2 Persnalenheten... 3 2.1 Uppdrag ch verksamhetsidé... 4 2.2 Hur

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE ACT-teamet samlat stöd för persner med psykisk sjukdm ch missbruk i Huddinge SAMMANFATTNING 2 INLEDNING 2 PLANERING OCH UPPSTART AV VERKSAMHETEN 3 Målgruppen 3 Arbetsmetd

Läs mer

Kraftringens prisändringsmodell för fjärrvärme

Kraftringens prisändringsmodell för fjärrvärme Innehåll Kraftringens prisändringsmdell för fjärrvärme... 1 1. Prisändringsplicy... 1 2. Åtagande m prisförändringar för 2015-2017 för näringsidkare... 2 2.1. Pris för 2015... 2 2.2. Indikatin för 2016...

Läs mer

Vem vet KRAV? - En kvantitativ studie angående informations- och kunskapsbristen för KRAV-märkt konsumtion. Elin Fritz

Vem vet KRAV? - En kvantitativ studie angående informations- och kunskapsbristen för KRAV-märkt konsumtion. Elin Fritz Vem vet KRAV? - En kvantitativ studie angående infrmatins- ch kunskapsbristen för KRAV-märkt knsumtin. Författare: Handledare: Elin Frs Elin Fritz Anna-Carin Nrdvall Student Handelshögsklan Vårterminen

Läs mer

Kvalitetsredovisning. för förskolorna i Kisa. Tornhagen, Bäckgården, Berget och Glimten

Kvalitetsredovisning. för förskolorna i Kisa. Tornhagen, Bäckgården, Berget och Glimten Kvalitetsredvisning för försklrna i Kisa Trnhagen, Bäckgården, Berget ch Glimten 2009 / 2010 Innehållsförteckning Inledning Presentatin Organisatin Eknmi Frtbildning Insatser Åtgärder enligt förgående

Läs mer

H&M anser att det är mer ansvarsfullt och långsiktigt hållbart att arbeta för att samtliga arbetare inom hela textilindustrin får högre löner.

H&M anser att det är mer ansvarsfullt och långsiktigt hållbart att arbeta för att samtliga arbetare inom hela textilindustrin får högre löner. Stckhlm 22 nvember 2012 Infrmatin från H&M till Kalla Fakta Vi har tidigare skickat över infrmatin till er m hur H&M aktivt arbetar med lönefrågan hs våra leverantörer samt m vårt hållbarhetsarbete. Nedan

Läs mer

Det bästa av två världar

Det bästa av två världar EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN Det bästa av två världar effekter för näringslivet av samverkan i forskarutbildning en rapport om KK-stiftelsens Företagsforskarskolor Om KK-stiftelsen KK-stiftelsen är de

Läs mer

Delårsrapport 2013-08-31

Delårsrapport 2013-08-31 ' rai] BÅSTADS ~ KOMMUN Besök ss på bastad.se Delårsrapprt 2013-08-31 r--------- l.. l nnehå llsförteckn i ng Förvaltningsberättelse... 1 Prgns budgetavvikelser 2013... 5 Resultaträkning ch finansieringsanalys...

Läs mer

Actea forskningsstudie www.actea.se Maria Tornberg Sida 1

Actea forskningsstudie www.actea.se Maria Tornberg Sida 1 Acteas studie m lönsamt ledarskap har till syfte att kartlägga svenska chefers påverkan på resultat ch effektivitet. Studien visade att endast en av fyra ledare i Sverige har ett ledarskap sm har en långsiktig

Läs mer

Miljömålsprogram Bjuvs kommun 2011-2014

Miljömålsprogram Bjuvs kommun 2011-2014 Miljömålsprgram Bjuvs kmmun 2011-2014 Innehållsförteckning Inledning... 3 Natinella miljökvalitetsmål... 3 De 16 natinella miljömålen ch dess definitiner... 3 Reginala miljömål... 4 Lkala miljömål för

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

Del 5: Rekommendationer och projektrapport

Del 5: Rekommendationer och projektrapport Arkiveringsrekmmendatiner Del 5: Rekmmendatiner ch prjektrapprt fi2 förvaltningsinfrmatin infrmatinsleveranser Prjektet Arkiveringsrekmmendatiner syftar till att ge en genmlysning av knsekvenser för dagens

Läs mer

Styrelseprotokoll nr 15

Styrelseprotokoll nr 15 2006-09-21 Styrelseprtkll nr 15 Närvarande: Hans Perssn Ordförande HansGöran Högquist Sveriges Kmmuner ch Landsting Annika Engström Riksidrttsförbundet Sven Bremberg Statens flkhälsinstitut Ulla-Kaisa

Läs mer