Framtagning av konceptet Swedish Production System (SwePS)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtagning av konceptet Swedish Production System (SwePS)"

Transkript

1 Publik rapprt Svenska Framtagning av knceptet Swedish Prductin System (SwePS) Swedish Prductin System (SwePS) ett kmpetenslyft inm Lean prduktin! SwePSprjektet bidrar till utveckling av långsiktigt hållbara prduktinssystem sm ökar knkurrenskraften hs företag i Sverige! En utgångspunkt i prjektet är vikten att ta vara på företags styrkr ch förutsättningar berende på en svensk kntext ch kultur. SwePS har resulterat i ökad kmpetens genm mfattande utbildningsinsatser, erfarenhetsutbyte i nätverk ch praktiska fallstudier i företag sm fkuserat knkreta utvecklingsmråden relaterat till Lean prduktin. Utifrån de medverkande företagens aktuella ch framtida utmaningar har lärdmar tagits tillvara relaterat till förbättrings- ch utvecklingsarbete, mntering, materialhantering/lgistik ch samverkan i försörjningskedjr/prduktinsnätverk. Syfte Prjektet syftar till att stärka svenska företag genm att utbilda i ch implementera Lean prduktinsfilsfi utifrån styrkr ch utmärkande förutsättningar hs företag i Sverige Resultat Genm SwePS har följande resultat åstadkmmits: En bred bas med persner (över 3000 st) inm frdnsföretagen har genmgått krtare Lean-utbildning för ökad kunskap m vad Lean prduktin innebär ch sm bidrar till att en sådan företagskultur införs, utvecklas ch upprätthålls. Nyckelpersner såsm ledare ch leankrdinatrer (över 50 st) har genmgått mfattande Leanutbildning. Persnerna har uppgift att leda ch guida Lean-arbeten på sina arbetsplatser ch vidare verka för att refrmera företaget ch har möjlighet att stötta ledarskapet samt tillhandahålla verktyg allteftersm förbättringsarbetet framskrider Fördjupad kunskap m generella ch specifikt viktiga hänsynstaganden hs företag i Sverige, där de övergripande principerna i Lean är generellt tillämpbara medan möjligheten till framgångsrika cpy-paste lösningar varierar för delmrådena inm Lean prduktin, berende på dess karaktär, kultur ch kntext. Här behöver anpassning ske till företagets tekniska, fysiska, affärsmässiga kntext såväl sm till kulturell, mänsklig ch rganisatrisk kntext. Sm stöd för detta arbete har följande verktyg ch arbetssätt utvecklats: LeanNavigatr ett dialgverktyg sm stödjer utveckling av knkreta hållbara utvecklingsinsatser ch företagets praktiska arbete med att kartlägga hur man arbetar idag med sitt prduktinssystem ch vart man vill sträva på krt- ch lång sikt. Värdeflödesanalys-metdik med tillämpning på prduktinsnätverk ch försörjningskedjr Dialgbaserad attitydundersökning i samband med planerade förändringar Utveckling av en webplats sm möjliggör effektiv kunskapsspridning ch att kntinuerligt dela erfarenheter från företag ch frskningsprjekt i Sverige. Webplatsen innehåller idag resultat från SwePS-prjektet med rekmmendatiner m vad man bör starta upp ch ta hänsyn till vid vidareutveckling av företagets prduktinssystem inspirerat av Lean, praktiska reseberättelser ch analysverktyg. Ett antal nätverk av praktiker från företag ch frskare inm prduktin ch lgistik. Nätverken bidrar till kunskapsöverföring mellan företagen ch gemensam utveckling inm specifika prblemmråden

2 Publik rapprt Svenska Utbildning av 2 dktrander ch senirfrskning för 5 dktrer inm institut ch högskla samt 3 dktrer inm industrin. Publikatin i vetenskapliga tidskrifter ch ppulärvetenskapliga skrifter. Presentatiner av resultat vid vetenskapliga knferenser ch praktikerknferenser. Uppdaterade ch mderniserade utbildningar i Lean prduktin för såväl grundutbildning ch frtbildning inm högsklan sm nya utbildningar inm industrin. Inm prjektet har 14 st fallstudier genmförts i industrin. Fallstudierna har genmförts i samarbete mellan praktiker ch frskare ch påvisat effektivitetsptentialer på sina respektive mråden. I flertalet fallstudier har förändringar realiserats i de studerade prduktinssystemen ch efter att fallstudierna avslutats har företagen i flera fall vidareutvecklat prduktinssystemen ch implementerat lösningar. Genmförande Prjektet har genmförts under i samverkan mellan industri, institut ch akademi för att uppnå bästa möjliga kunskapsöverföring ch infrmatinsspridning. Prjektet har mfattat följande huvuddelar: 1. Utbildning inm Lean Prduktin - för utvalda persnalkategrier ch nyckelpersner (Lean-spel, Lean prduktin 7,5 hp vid Chalmers Industrihögsklan m m). 2. Implementering i befintliga prduktinsanläggningar implementering av ett antal grundläggande Lean-principer (14 st fallstudier med lika karaktär ch fkus utifrån företagens aktuella ch kritiskt viktiga utvecklingsbehv) 3. Analys ch knceptutveckling - med teretisk samt empirisk bas (de 14 fallstudierna), se figur 1. Ramprjektets upplägg har gett möjlighet till synergieffekter mellan de separata men sinsemellan kmplementära delarna. Prjektet har genmförts i samverkan mellan ett antal lika prduktinsenheter inm AB Vlv, Saab Autmbile, Vlv Cars, företag ur Frdnskmpnentgruppen samt medverkan från frskare vid Chalmers Tekniska Högskla ch Swerea IVF AB

3 Publik rapprt Svenska Figur 1. SwePS-prjektet bidrar till att öka insikten m VARFÖR, VAD ch HUR vid utveckling av prduktinssystem inspirerat av Lean prduktin i företag i Sverige

4 Publik rapprt Svenska Prjekteffekter Prjektet har resulterat i effekter i flera dimensiner, både bidragit till ett kmpetenslyft för industrin ch fördjupad kunskap m viktiga hänsynstaganden för företag i Sverige för att bygga upp långsiktigt hållbara prduktinssystem baserat på Lean prduktin. Genm prjektet har mfattande kmpetensutveckling skett där ett strt antal persner genmgått utbildningar. Drygt 1400 persner har gått krtare utbildningar inm Lean prduktin ch fler än 50 persner har gått Chalmers Industrihögsklas 7,5 hp utbildning i Lean prduktin. Möjligheten att följa kursen för deltagare från intressenterna i prjektet har underlättats av att kurserna har genmförts på lika rter i landet, från Kalmar i söder till Luleå i nrr. Ttalt har kursen satts upp i sju städer förutm Götebrg ch under prjektets perid har Chalmers Industrihögskla erbjudit intressenterna i prjektet möjligheten att följa kursen vid ca 20 tillfällen. Övriga deltagare i kurserna har kmmit från lika branscher ch lika strlekar av företag I fallstudierna sm fkuserat på materialförsörjning har utfallet blivit mycket framgångsrikt. Samtliga deltagande företag har själva frtsatt att arbeta med resultaten från respektive fallstudie. En fallstudie vid Vlv Pwertrain har under studiens gång mvandlats till att hela fabrikens prduktin ch materialförsörjning förändrats i enlighet med piltstudiens resultat. De resultat sm uppnåddes i fallstudien har redan överträffats på fabriksnivå. Detta prduktinssystem tilldelades Svenska Mnteringspriset Ytterligare fallstudier inm materialförsörjning mfattar plcktider av material ch hur krav från mntören ställs mt materialförsörjningen ch vilken inverkan detta får på utveckling av nya försörjningssätt. En annan fallstudie m förändrade materialfasader har genmförts på Pentas fabrik i Vara där man med hjälp av denna förändring klarar av att köra mixat kundrderstyrt flöde på en mnteringslina, vilket inte varit möjligt tidigare. Det finns planer att hela mnteringslinan kmmer att byggas m. Redan har materialförsörjningen byggts m i frm av en supermarket med mplckning till mindre förpackningar. En fallstudie på Vlv Aer har visat att enkla pullbaserade principer för vekstadsplanering (t.ex. i frm av Kanban) är tillämpbara ch kan ge gda prestanda i planeringsmiljöer sm kännetecknas av långa ledtider ch kmplexa flöden. Detta är planeringsmiljöer där man vanligtvis inte rekmmenderar pullprinciper för planering ch styrning ch där dessa principer fta har bemötts med skepsis. Inm van nämnda fallstudie genmfördes en jämförelse av två lika pullbaserade planerings- ch styrningsprinciper, Kanban respektive Cnwip. Jämförelsen visade på klara fördelar för Cnwip både i frm av att denna princip medför ett planerings- ch styrsystem sm är enklare att justera ch anpassa samt att detta system medför en lägre kapitalkstnad jämfört med ett Kanbansystem. Fallstudien på Vlv Aer resulterade ckså i slutsatsen att de pullbaserade planerings- ch styrningsprinciper behöver anpassas ch utvecklas för att vara praktisk tillämpbara i planeringsmiljöer sm kännetecknas av långa ledtider ch kmplexa flöden. Fallstudierna relaterat till försörjningskedjr ch prduktinsnätverk har bidragit till ökad insikt m betydelsen av att förstå hela värdeflödet ch hur hela flödet påverkas (både internt ch externt) vid förändringar, t ex inm företaget, mellan företaget ch leverantörer eller mellan lika fabriker. Särskilt viktigt för företag i Sverige är att dra nytta av närhet till samarbetspartners ch leverantörer i försörjningskedjr. Stra ptentialer har identifierats att med hjälp av den vidareutvecklade metdiken för värdeflödesanalys relaterad till materialförsörjningsflöden. Metdiken kan användas inm prduktinsanläggningar ch längs hela försörjningskedjrs lika prcesser ch aktörer. Här ingår prestatinsmått för att bedöma försörjningskedjrs prestatin, dvs. hur väl lgistiksystemet förmår uppfylla krav från mntering/prduktin från lika samarbetspartners perspektiv. Vid fallstudien på Vlv Bussar har prduktinsfilsfin tydliggjrts baserat på principer inm Lean prduktin ch utbildningar genmförts sm invlverar stra delar av rganisatinen. Prjektet har medfört att nya kmmunikatinsvägar har öppnats mellan de lika fabrikerna framför allt mellan karssören i Säffle ch ramtillverkaren i Uddevalla. Detta har lett till att flera ptentiellt mycket kstsamma mdifieringar redan har undvikits. Genm att även införa flertalet större prcessändringar har mycket stra besparingar i mnteringstid möjliggjrts med förändrad eller förbättrad kvalitet. Arbetet har vidare medfört en ökad fkus på andra besparingar, så kallade ratin, vilket inneburit att flertalet andra stra besparingar, i mnteringstid men framför allt material, identifierats ch implementerats. Vid - 4 -

5 Publik rapprt Svenska fallstudien på Saab Autmbil har gda ptentialer till förbättringar bserverats ch resultat har presenterats på bl a Svenskt mnteringsfrums knferens. I fallstudierna relaterat till förändringsarbete studerades pågående införandeprcesser i företagen (t ex införande av flödesrienterad prduktin, nrmarbete, standardiserat arbetssätt, förbättringsgrupper) med syfte att identifiera framgångsfaktrer, hinder ch förutsättningar för effektivt införande ch hållbar utveckling. Vid de medverkande företagen, Vlv Pwertrain, Vlv Cnstructin Equipment ch Ljunghäll, har fkus varit både dagligt kntinuerligt förbättringsarbete ch större förändringsprjekt, där den gemensamma utmaningen var att åstadkmma attitydförändringar, anamma nrmarbete ch standardiserade arbetssätt. Vid Vlv Pwertrain är en pilt-line mbyggd ch flera persner utbildade. Filsfier är framtagna ch spridda i företaget. Psitiva skillnader i peratörernas bedömning av sin egen arbetssituatin, trts att arbetet med förbättringsgrupper inte kunnat följa avsedd plan på grund av prduktinsläget. Fallstudien har bidragit med ytterligare förbättringsmråden med förslag på pririterade mråden att arbeta vidare med. Vid Vlv Cnstructin Equipment har ett mfattande transfrmatinsarbete påbörjats ch en mfattande utbildningsinsats genmförts. Den radikala Lean transfrmatinen pågår ch är nu halvvägs enligt plan med mycket bra resultat inm kvalitet, yteffektivitet, prduktivitet ch ledtider. Mini-transfrmatiner i lika prduktinsavsnitt genmförs med ett dedikerat team under 12 veckr enligt en mycket strukturerad metd där Vlv Prductin System implementeras. Fallstudien har bidragit till utveckling av arbetssättet i det pågående förändringsarbetet genm identifiering av lärdmar sm erhållits under halva transfrmatinsprcessen, vilka är dkumenterade ch kmmunicerade i rganisatinen. Vid Vlv Penta i Götebrg har den ökande andelen av kanbanstyrda leveranser tillsammans med andra förändringar medfört att verksamheten idag har gda förutsättningar att utvecklas i flera avseenden psitiv riktning på ett sätt sm tidigare ej var helt självklart. Den piltgrupp, vilken ansvarade för införande av vedertagna förändrings-/förbättringsmetder, har även visat sig förändrat beteende, både gällande nytänkande ch förändringsbenägenhet. Vid Metallfabriken Ljunghäll AB har persnal utbildats ch faktaunderlag tagits fram till förbättringsarbete i prduktinen utifrån identifierade slöserier. Metdiken resulterade i ett mfattande antal förbättringsförslag. Resultat från studien visar att viktiga faktrer att beakta i frtsättningen av utvecklingen av förbättringsarbetet är att medarbetarna ser att någt händer, ser förändringen, att samarbete mellan grupper, supprtfunktiner ch ledning fungerar, att arbetet startar i frmaliserade tidsavsatta förbättringsgrupper ch infrmatin ch framförallt att ha lednings- ch supprtberedskap för att hantera förbättringsförslag ch frågr från medarbetare. Ingenjörsarbete utgör en allt större del av företagets ttala arbetsbeläggning. I en fallstudie på Vlv Aer har tjänstearbete i prduktin studerats med fkus på prduktinsteknisk verksamhet eftersm det har strt genmslag på såväl ledtiden sm kvalitén på färdig prdukt. Syftet var att ge beredare verktyg för att följa upp arbetet, planera det i större utsträckning ch visualisera det för sina kunder. Resultat visade att den berörda beredningsgruppen höjde den planerade andelen av sitt arbete från 32% till 50%, vilket upplevdes psitivt ch ledde till högre effektivitet. Resultatet av bland annat detta arbete användes i en Licentiat-avhandling Sme Findings n the Management f Prductin Engineering. Sammantaget visar de industriella erfarenheterna från fallstudierna vikten att anpassa arbetssätt, metder ch verktyg för implementering till arbetsplatsnära lkala förutsättningar ch att arbetssätt ch anpassning till målgrupper hela tiden behöver utvecklas. Särskilt viktigt vid företag i Sverige är att tidigt skapa en bred förankring i hela rganisatinen ch att på individnivå förstå varför, dvs. förståelse m varför arbetssätt behöver förändras ch nyttan för det egna arbetet. Specifikt viktigt för företag i Sverige är persnligt engagemang, dvs. att den persn sm är närmast uppgiften, den lkala expertisen, exempelvis peratörer, är direkt medverkande eller är i nära dialg med tekniker ch beslutsfattare. Även den höga persnalrörligheten mellan lika rller/funktiner i svenska företag visar vikten av att beakta detta ch att sträva efter att skapa kntinuitet hs ledning i samband med förändringar

6 Publik rapprt Svenska Flertalet effekter på erfarenhetsutbyte (akademiskt ch industriellt) har skett. Exempelvis har flera samarbeten mellan lika industriparter påbörjats ch utvecklats. Kunskapsspridning har gjrts genm publikatiner ch knferenser, både vetenskapliga ch praktikerrienterade. Mycket uppskattat, inte minst från företagens sida, har wrkshps ch nätverksmöten varit. Genm att träffa kllegr från andra företag ch frskare för att behandla lika frågeställningar har en effektiv kunskapsutveckling ch kunskapsspridning möjliggjrts. Prjektresultaten planeras att ytterligare presenteras i ett antal vetenskapliga arbeten ch ppulärvetenskapliga skrifter. Ytterligare effekter har varit att SwePS-frskare har agerat samrdnare i MERA-kluster ch erfarenhetsutbyte mellan lika Lean initiativ inm MERA prgrammet, bidragit till nya frskningsinitiativ inm t ex FFI-prgrammet ch till pågående frskningsprjekt såsm AFA (Prjekt PrVÅRD), Vinnva (Prjekt KNOP). Deltagande parter ch kntaktpersner AB Vlv Jhan Svenningstrp Saab Autmbile Ingrid Elisn Vlv Cars Henrik Brynzér Cabec AB Jana Kdesch IAC B Ericsn IF Metall Max Fagerstedt Chalmers industrihögskla Dan Carlssn Chalmers tekniska högskla Lars Medb Swerea IVF Ulrika Harlin - 6 -

7 Publik rapprt Svenska Publikatiner ch resultatspridning Resultat från prjektet har genererat ett antal vetenskapliga knferensartiklar, psters, examensarbeten ch ett antal ppulärvetenskapliga artiklar. Ett urval av dessa visas nedan. Presentatiner, seminarier, wrkshps MERA-knferens Swedish Prductin System (SwePS) Ett Kmpetenslyft inm Lean Prduktin, Presentatin vid MERA Prgrammets slutknferens, Oktber 2008, Lena Mestam Ahlström, Vlv Technlgy & Ulrika Harlin Swerea IVF Effektivare mntering med förändrad materialförsörjning, Presentatin vid MERA Prgrammets slutknferens, ktber 2008, Christian Finnsgård, Chalmers Mnteringsfrum Mntera eller prmenera? Materialexpnering vid line, Presentatin på Mnteringsfrum, Mars 2009, Christian Finnsgård, Chalmers Lean på svenska - ska det vara nödvändigt, Presentatin på Mnteringsfrum, Mars 2009, Per Gullander, Swerea IVF Lean-resan - ett hjälpmedel för en snabbare väg till Lean, Presentatin på Mnteringsfrum, Mars 2009, Lena Mestam Ahlström & Jhan Svenningstrp, Vlv Technlgy SwePS wrkshps Wrkshp 1; Vlv Aer Trllhättan. Rapprtering från fallstudie 4 & 7 Wrkshp 2; Vlv Penta Vara. Rapprtering från det första avslutade materialfasadsprjektet. IVF beskrev utvecklingsprcessen för ett lkalt prduktinssystem Wrkshp 3; Vlv Car Crpratin Götebrg. Rapprtering från fallstudie 3 ch 12 samt rapprtering m utbildningssatsningar, Minr inm Lean peratins). Vetenskapliga publikatiner Wrkshp 4; IAC Färgelanda, Tema Kntinuerligt förbättringsarbete, Wrkshp 5; Saab Trllhättan, Tema Lean vid låga vlymer ch str variatinsrikedm Wänström, C and Medb, L (2009). The impact f materials feeding design n assembly prcess perfrmance, Jurnal f Manufacturing Technlgy Management, Vl.20, N1, pp Mellby C, and Harlin U. (2007) In search fr prgress A pre-study f lean prductin transfrmatin strategies. In prceedings f The Swedish Prductin Sympsium, SPS Gthenburg, Sweden - 7 -

8 Publik rapprt Svenska Pågående tidsskriftsartikel: Harlin U, Mestam Ahlström L ch Kjellberg A, (2009) Attentin t peple twards sustainable imprvement f prductin systems Harlin, U., Mestam Ahlström L, Medb L., Svenningstrp J. (2008) A Prductin System Assessment Apprach within Swedish Autmtive Industry. In prceedings f The Swedish Prductin Sympsium, SPS Stckhlm, Sweden Murgau, A.; Almström, P. (2008) The implementatin f an almst real-time cntrl system fr administrative services. Prceedings f the 18th Internatinal Cnference n Flexible Autmatin and Intelligent Manufacturing, FAIM 2008, June 30th July 2nd, 2008, University f Skövde, Sweden. Finnsgård, C.; Medb, L.; Wänström, C.; Neumann, P. (2008) The impact f materials expsure n the cnditins at the wrkstatin. EurOMA cnference, Grningen, The Netherlands Finnsgård, C; Wänström, C. (2009) Factrs impacting manual picking at assembly lines - an experiment in the autmtive industry. EurOMA cnference, Götebrg Finnsgård, C; Wänström, C.; Medb, L (2009) Requirements in the value stream - Between materials supply- and assembly prcesses. EurOMA cnference, Götebrg Skrifter, rapprter LeanNavigatr Ett dialgverktyg för utveckling av knkurrenskraftiga prduktinssystem inspirerat av Lean, (2009), Swerea IVF-skrift 09802, Harlin, U, Mestam Ahlström L, Medb L, Sjögren B, Wänström C, Gullander P, Hallin M, Sigbrandt P-Å, Swerea IVF AB, Vlv Technlgy AB, Chalmers, Avdelningen för lgistik ch transprt VFA-Försörjningskedjr (2009) Swerea IVF-skrift Sigbrandt P-Å, Langbeck B, Medb L, Swerea IVF, Vlv Technlgy AB, Chalmers, Avdelningen för lgistik ch transprt Nätbaserad dkumentatin Ppulärvetenskapliga artiklar Ny Teknik Tumme med knsler, Ny Teknik, nr 37, 2007 De är Vlvs svenska mästare i mntering, Ny Teknik, nr 14, 2009, p 6 Så kan Saab spara 400 miljner, Ny Teknik, 4 mars, 2009 Lär dig bli lika lean sm Tyta, Ny Teknik, 4 mars,

Projektet har mött samtliga av de mål som angavs i ansökan samt nedanstående av MERAprogrammets

Projektet har mött samtliga av de mål som angavs i ansökan samt nedanstående av MERAprogrammets Måluppfyllelse Projektet har mött samtliga av de mål som angavs i ansökan samt nedanstående av MERAprogrammets övergripande mål: Verka för att långsiktigt stärka forskningsmiljöer kring utvalda och prioriterade

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

LeanNavigatorn Ett dialogverktyg för utveckling av konkurrenskraftiga produktionssystem inspirerat av Lean

LeanNavigatorn Ett dialogverktyg för utveckling av konkurrenskraftiga produktionssystem inspirerat av Lean Swerea IVF-skrift 09802 LeanNavigatorn Ett dialogverktyg för utveckling av konkurrenskraftiga produktionssystem inspirerat av Lean Består av: En handledning En arbetsbok Swerea IVF, Volvo Technology AB,

Läs mer

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

Projektet Tobaksfri ungdom i Västra Götalandsregionen

Projektet Tobaksfri ungdom i Västra Götalandsregionen Prjektet Tbaksfri ungdm i Västra Götalandsreginen Sammanfattning Syfte ch metd Syftet med prjektet har varit att ge medarbetarna i Flktandvården Västra Götaland bättre förutsättningar att på ett effektivt

Läs mer

Del 5: Rekommendationer och projektrapport

Del 5: Rekommendationer och projektrapport Arkiveringsrekmmendatiner Del 5: Rekmmendatiner ch prjektrapprt fi2 förvaltningsinfrmatin infrmatinsleveranser Prjektet Arkiveringsrekmmendatiner syftar till att ge en genmlysning av knsekvenser för dagens

Läs mer

Värdeflödesanalys genom flera fabriker (Volvo Bussar AB) Översikt. Åtgärd/Aktivitet

Värdeflödesanalys genom flera fabriker (Volvo Bussar AB) Översikt. Åtgärd/Aktivitet 1 Översikt Problem/ förbättringsmöjlighet Suboptimeringar Dålig kommunikation mellan enheterna Omarbeten Åtgärd/Aktivitet Värdeflödesanalyser Aktiviteter där personal från alla tre enheter deltog Aktivitetsplaner

Läs mer

Sammanställning av diskussionskarusellen

Sammanställning av diskussionskarusellen Sammanställning av diskussinskarusellen Bilaga 1 Uppgiften var: Att summera, srtera ch lyfta fram det viktigaste i vad alla sagt kring varje specifik fråga, samt dkumentera det skriftligt. Obs! Samtliga

Läs mer

Nordiskt Forum Malmö 2014

Nordiskt Forum Malmö 2014 Nrdiskt Frum Malmö 2014 - New actin n wmen s rights Den nrdiska kvinnrörelsen bjuder in till Nrdiskt Frum Malmö 2014 new actin n wmen s rights. Knferensen är en frtsättning på de nrdiska knferenser sm

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Inledning Organisatinen har under året bytt namn ch fått ny lgtype samt grafisk prfil. Året har präglats av läsfrämjandefrågan sm lyfts av Kulturrådet ch både hörts ch synts

Läs mer

Auktorisering och grupphantering. Projektplan

Auktorisering och grupphantering. Projektplan SUNET Auktrisering ch grupphantering Prjektplan Sid 1 (8) SUNET Innehåll Auktrisering ch grupphantering... 1 Prjektplan... 1 Prjektdirektiv... 3 Mål... 4 Prjektmål... 4 Effektmål... 4 Avgränsningar...

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185)

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Svar på mtin från Emil Brberg (V) m.fl Städning av vårdlkaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Mtinärerna berör en viktig fråga. Städning av vårdlkaler utgör en viktig del för att skapa en gd inmhusmiljö för

Läs mer

Auktorisation och grupphantering Fas II - Projektplan

Auktorisation och grupphantering Fas II - Projektplan Auktrisatin ch grupphantering Fas II Prjektplan Innehåll Bakgrund... 3 Kppling till andra prjekt ch verksamheter... 3 Mål... 3 Prjektmål... 3 Effektmål... 3 Organisatin... 4 Budget... 4 Prjektaktiviteter...

Läs mer

Swedish Production System SwePS

Swedish Production System SwePS Swedish Production System SwePS Ett Kompetenslyft inom Lean Produktion Lena Moestam Ahlström AB Volvo Ulrika Harlin Björn Langbeck Swerea IVF Lars Medbo Chalmers Lean på svenska? Kan man tillämpa Japanska

Läs mer

Vad kostar Integritet?

Vad kostar Integritet? Vad kstar Integritet? Vägen till Andreas Halvarssn Håkan Mlin Vilka risker påverkar aktieägarvärdet Risks That Matter Fakta m undersökningen Genmförd av Ernst & Yung ch Oxfrd Metrica Fem års histrisk analys

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Värdeflödesanalys i försörjningskedjan (Saab, IAC, Nitator) Översikt. Åtgärd/Aktivitet. Ny metodik baserad på traditionell värdeflödesanalys

Värdeflödesanalys i försörjningskedjan (Saab, IAC, Nitator) Översikt. Åtgärd/Aktivitet. Ny metodik baserad på traditionell värdeflödesanalys 1 Översikt Problem/ förbättringsmöjlighet Isolerade suboptimeringar Luckor I flödesanalysen Mycket produkter I flödet trots korta avstånd Åtgärd/Aktivitet Ny metodik baserad på traditionell värdeflödesanalys

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna Att bli en kmpetent kravställare av kmpetens ch öka anställningsbarhet hs medarbetarna Hur kan vi i praktiken agera för att underlätta att strategi ch perativ förmåga ska kunna gå hand i hand inm ramen

Läs mer

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet ABB Sverige har fattat beslut m att samtliga entreprenörer ch knsulter skall certifieras i arbetsmiljöch säkerhet Genmförd SSG Entré är en förutsättning för att arbeta åt ABB. Bakgrund Brister i arbetsmiljökmpetens

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Oasmia Pharmaceutical AB (publ) BOKSLUTSRAPPORT FÖR PERIODEN 2006-05-01-- 2007-04-30 Krt m bkslut för periden 2006-05-01 2007-04-30 Kncernens nettmsättning ökade till 22 387 (853) tkr. Resultat efter skatt

Läs mer

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012)

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012) Företagsinkubatrn ÅTC Växthuset (I kraft t..m. 2012) Verksamhetens utfrmning Inkubatrn är ett verktyg, en prcess för att utveckla idéer. Företagsinkubatrn på Åland kallas Växthuset. Utgångspunkten är alltid

Läs mer

Motivation i förbättringsarbetet Dialogbaserad attitydundersökning i samband med förändringar. Översikt. Åtgärd/Aktivitet. Kreativa medarbetarenkäter

Motivation i förbättringsarbetet Dialogbaserad attitydundersökning i samband med förändringar. Översikt. Åtgärd/Aktivitet. Kreativa medarbetarenkäter 1 Översikt Problem/ förbättringsmöjlighet Omotiverade medarbetare Dålig kommunikation Svårt att komma igång med förbättringsarbete Åtgärd/Aktivitet Kreativa medarbetarenkäter Nya intervjuer med fokus på

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie Referens Ola Olssn ~'&.,~, Datum Beteckning R 13014 1 (4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Den första ingenjören (DFI)

Läs mer

Styrelseprotokoll nr 15

Styrelseprotokoll nr 15 2006-09-21 Styrelseprtkll nr 15 Närvarande: Hans Perssn Ordförande HansGöran Högquist Sveriges Kmmuner ch Landsting Annika Engström Riksidrttsförbundet Sven Bremberg Statens flkhälsinstitut Ulla-Kaisa

Läs mer

Nya vårdformer för patienter med allvarliga självskadebeteenden och allra störst behov av heldygnsvård

Nya vårdformer för patienter med allvarliga självskadebeteenden och allra störst behov av heldygnsvård Nya vårdfrmer för patienter med allvarliga självskadebeteenden ch allra störst behv av heldygnsvård Dkumentatin från natinell ledningsknferens den 7:e maj 2014 Uppföljningsknferens planerad till 14 ktber

Läs mer

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden Underlag inför mål ch budget 2015-2017 för Miljönämnden Miljö- ch samhällsbyggnadsförvaltningen/ APRIL 2014 Innehåll Visin ch mål... 3 Nöjda invånare... 4 Hållbar samhällsutveckling... 5 Attraktiv arbetsgivare...

Läs mer

1. Handlingsplanen enligt bilaga b) godkänns

1. Handlingsplanen enligt bilaga b) godkänns I ~ landstinget II DAlARNA Häls- ch sjukvård Dalarna Psykiatri Utveckling BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-09-22 Sida 1 (2) Dnr LD 14/00893 Uppdnr 854 000300 2014-09-08 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Utvärdering av Pilotprojektet Bärkraft intensiv

Utvärdering av Pilotprojektet Bärkraft intensiv Utvärdering av Piltprjektet Bärkraft intensiv Sammanfattning Piltprjektet Bärkraft intensiv har genmförts inm ramen för prjektet Förnybar energi från de gröna näringarna för att testa hur LRF genm ett

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Rådgivningen, kunden och lagen

Rådgivningen, kunden och lagen RAPPORT DEN 11 april 2007 DNR 06-7426-306 2007 : 5 Rådgivningen, kunden ch lagen en undersökning av finansiell rådgivning INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UTGÅNGSPUNKTER 2 FI pririterar rådgivningen 2 Tidigare

Läs mer

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS Finansiell samrdning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Sida 1 av 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Publications SwePS: Name of Magazine, journal, book, Title Author Date (Year) Type Scientific Conference article (Artikel vid vetenskaplig konferens)

Publications SwePS: Name of Magazine, journal, book, Title Author Date (Year) Type Scientific Conference article (Artikel vid vetenskaplig konferens) Publications SwePS: Type Scientific Conference article (Artikel vid vetenskaplig konferens) EurOMA conference, Göteborg EurOMA conference, Groningen, The Netherlands EurOMA conference, Göteborg EurOMA

Läs mer

Styrelse och rektor. Revisionsrapport Upphandling. Internrevisionen Dnr LiU-2008/01363 2008-05-26 1(8) 1. Bakgrund

Styrelse och rektor. Revisionsrapport Upphandling. Internrevisionen Dnr LiU-2008/01363 2008-05-26 1(8) 1. Bakgrund Internrevisinen 1(8) Styrelse ch rektr Revisinsrapprt Upphandling 1. Bakgrund Internrevisinen (IR)har i enlighet med fastställd revisinsplan för verksamhetsåret 2008 utfört granskning av upphandling. Sedan

Läs mer

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Närvarande Ltta Friberg, rdförande Jnas Löhnn, vice rdförande Jhan Sandwall, ledamt Jhannes Kretschmer, ledamt Cicci Anderssn, ledamt Uffe Madsen, ledamt Ali

Läs mer

Landstinget Dalarna. Granskning av finansförvaltningen Rapport. KPMG AB 2011-03-17 Antal sidor: 12

Landstinget Dalarna. Granskning av finansförvaltningen Rapport. KPMG AB 2011-03-17 Antal sidor: 12 en Rapprt KPMG AB Antal sidr: 12 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm f the KPMG netwrk f independent member firms affiliated with KPMG Internatinal, a Swiss cperative.

Läs mer

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014 KMMUNLEDNINGSKNTRET Handläggare Ditz Catrin Nilssn Maria Datum 2015-02-03 Diarienummer KSN-2014-1679 Kmmunstyrelsen Kmmunrevisinen: granskning av generella IT-kntrller 2014 Förslag till beslut Kmmunstyrelsen

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Certifiering

Allmänna bestämmelser för Certifiering [2012] Allmänna bestämmelser för Certifiering AB ÅKERIKONSULT AB Åkeriknsult INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Inledning... 4 Sveriges Åkeriföretag - Revisinsråd... 4 Kvalitets-/miljö-/arbetsmiljö-ch trafiksäkerhetscertifikat...

Läs mer

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Trun Israelssn Jessica Rström Dkumentinfrmatin Titel: Innehåll: Dkumentet är sammanställt av: Prjektbeställare: Färdigställd: Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Resultat

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

Forskningsstrategi 2015 och framåt

Forskningsstrategi 2015 och framåt Bilaga, 24 Sammanträdesdatum: 2015-03-17 Dnr: 2015/86-1.1 Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV) Frskningsstrategi 2015 ch framåt Bakgrund Frskningsstrategin för 2015 ch framåt består av tre delar: Inför

Läs mer

Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12

Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12 1 Ulrik Brandén Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12 Bakgrund NyföretagarCentrum är Sveriges ledande skapare av nya livskraftiga företag. NyföretagarCentrum Sverige är en stiftelse

Läs mer

Det svenska huset. Generell modell av. XPS (X Production System) MERA-programmet SwePS-projektet. www.leanresan.se

Det svenska huset. Generell modell av. XPS (X Production System) MERA-programmet SwePS-projektet. www.leanresan.se Det svenska huset Generell modell av produktionssystemet XPS (X Production System) Det svenska huset Leanresans generella modell XPS (XPS = X Production System) I se och i LeanNavigatorn () finns en generell

Läs mer

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om psykiatrin

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om psykiatrin Sveriges LANDSTINGET DALARNA Kmmune.l-tlf 2011-11- 04 ch Lands 'DNR...&I?!.!../.P... ~.!,[QO.. SKR... l.... KOD.(a.~.O'.:... Avdelningen för vård ch msrg Ing-Marie Wieselgren STYRELSENS BESLUT NR 13 2011-10-21

Läs mer

Producenter: anvisning om hur checklistan för kontroll av planen för egenkontroll och hur denna omsätts i praktiken fylls i

Producenter: anvisning om hur checklistan för kontroll av planen för egenkontroll och hur denna omsätts i praktiken fylls i Föredragen av Nurttila Annika Sida/sidr 1 / 7 Prducenter: anvisning m hur checklistan för kntrll av planen för egenkntrll ch hur denna Syftet med kntrllen är att utreda m prducenten i sin plan för egenkntrll

Läs mer

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI HISTORIK Cradle Net grundades 2009 med syfte att tillämpa ch sprida infrmatin m cirkulär eknmi i Sverige. Nätverket har sedan starten fått mycket uppmärksamhet i media

Läs mer

CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I MASKINTEKNIK PÅ CHALMERS

CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I MASKINTEKNIK PÅ CHALMERS CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I MASKINTEKNIK PÅ CHALMERS Sveriges ppuläraste ch största civilingenjörsutbildning i maskinteknik Maskinteknik MIKAEL ENELUND, PROGRAMANSVARIG Ansvarig för utbildningen, helhet,

Läs mer

Verksamhetsplan Södra förskolområdet 2014-2015

Verksamhetsplan Södra förskolområdet 2014-2015 Verksamhetsplan Södra försklmrådet 2014-2015 Innehåll 1 Södra försklmrådet, Avesta kmmun... 3 1.1 Vår rganisatin... 3 1.2 Inledning... 3 2 Styrdkument... 4 3 Södra försklmrådets pririterade utvecklingsmråden,

Läs mer

Patientnärmre vård Framtidens vård. En rapport från Memeologen om ett systematiskt förändringsarbete med fokus på mötet

Patientnärmre vård Framtidens vård. En rapport från Memeologen om ett systematiskt förändringsarbete med fokus på mötet Patientnärmre vård Framtidens vård En rapprt från Memelgen m ett systematiskt förändringsarbete med fkus på mötet Patientnärmre vård Framtidens vård En rapprt från Memelgen m ett systematiskt förändringsarbete

Läs mer

ACD Accelerated Competitive Dialogue

ACD Accelerated Competitive Dialogue 1(6) ACD Accelerated Cmpetitive Dialgue Bertil Danared Accelerated Cmpetitive Dialgue ( ACD ) är en wrkhpbaserad ch interaktiv upphandlingsfrm, där utvalda anbudsgivare bjuds in att på ett strukturerat

Läs mer

KomBas-projektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 2007 inom ramen för Miltonprojektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnoser

KomBas-projektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 2007 inom ramen för Miltonprojektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnoser KmBas-prjektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 27 inm ramen för Miltnprjektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnser Ll Lebedinski 21-4-8 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Metd ch material...

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 30.09.2013 INNEHÅLL BAKGRUND... 2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNINGAR... 3 Syfte... 3 Visin... 3 Övergripande mål... 3 Utvecklingsmråden... 3 TYNGDPUNKTSOMRÅDEN...

Läs mer

.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Gnosjöregionens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB 2014-03 2016-02 Nytt

.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Gnosjöregionens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB 2014-03 2016-02 Nytt Referens Mikael Gustafssn.... ~,.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Beteckning R18713 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

~'& .,~., REGIONFÖRBUNDET nj / ~l Antal sidor JÖNKÖ~INGSLÄN.tr~/~---1(2) Gröna jobb i sociala företag. Tranås kommun 201402 201407 Nytt

~'& .,~., REGIONFÖRBUNDET nj / ~l Antal sidor JÖNKÖ~INGSLÄN.tr~/~---1(2) Gröna jobb i sociala företag. Tranås kommun 201402 201407 Nytt Referens Annelie Svenningssn Rydell ~'&.,~., 20140129 Beteckning R26413 nj / ~l JÖNKÖ~INGSLÄN.tr~/~---1(2) ~ ljnntil pr(j;fhf 1 Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjelitägare: År ch månad för prjektstart:

Läs mer

Investerings prospekt

Investerings prospekt Investerings prspekt En intrduktin Net Sales pr merg Tel. +46 70 369 82 22 Isafjrdsgatan 22, B5tr. Fax:+ 46 8 755 03 98 inf@netsales.se När mer eget kapital behövs I många skeden i ett företags utveckling

Läs mer

Diarienummer 003-2012-2073

Diarienummer 003-2012-2073 1(14) ANKOM Datum 2013 01 02 Diarienummer 003-2012-2073 2013-01- O 3... TILLVÄXT VERKET- 1ft! 31/1 Dnr ;? fl!; fr REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING r / b Att: Britt Wennerström Bx 255 55114 Jönköping II 1/ tf

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2014 med verksamhetsåret 2014 HÅLLBAR TILLVÄXT

Verksamhetsplan 2011-2014 med verksamhetsåret 2014 HÅLLBAR TILLVÄXT Verksamhetsplan 2011-2014 med verksamhetsåret 2014 HÅLLBAR TILLVÄXT Verksamhetsplan Del 1 Inriktning 2011-2014 Den här verksamhetsplanen är vårt interna styrdkument för denna mandatperid. Inledningsvis

Läs mer

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Delrapprt 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Landsbygd i centrum Beskrivning ur handlingsplan. Prjektet Landsbygd i centrum(lic) ska Utvecklingsenheten tillsammans med de 6 LUPbygderna genmföra åtgärder ch

Läs mer

Våra mål och förbättringar

Våra mål och förbättringar Våra mål ch förbättringar 2015 Vi är ett väletablerat namn på marknaden när det gäller inrikes ch utrikestransprter, till framför allt den franska marknaden. Vi kan transprter ch service. Vi ser varje

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Riktlinje. Radonhantering inom Akademiska Hus

Riktlinje. Radonhantering inom Akademiska Hus Riktlinje Radnhantering inm kademiska Hus INNEHÅLLSFÖRTECKNINGINNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1 SMMNFTTNING OCH REKOMMENDTION... 3 2 INLEDNING... 3 2.1 SYFTE... 3 2.2 BKGRUND... 3 3 PROBLEMBESKRIVNING... 4 3.1

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

RESULTAT I FÖRSKOLEVERKSAMHETEN 2010/2011 NYNÄSHAMNS KOMMUN

RESULTAT I FÖRSKOLEVERKSAMHETEN 2010/2011 NYNÄSHAMNS KOMMUN BUN 2011-76 Bilaga 1 Dnr: 2011/69 610 RESULTAT I FÖRSKOLEVERKSAMHETEN 2010/2011 NYNÄSHAMNS KOMMUN INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 INLEDNING... 3 FÖRSKOLEVERKSAMHET... 5... 5 BARN I FÖRSKOLEVERKSAMHET... 5 BEFOLKNINGSUTVECKLING...

Läs mer

JÄMSTÄLLDHET - EN KONST?!

JÄMSTÄLLDHET - EN KONST?! JÄMSTÄLLDHET - EN KONST?! Slutrapprt från prjektet Rekrytering, karriär ch karriärvägar vid de knstnärliga högsklrna Delegatinen för jämställdhet i högsklan beviljade anslag för detta gemensamma jämställdhetsprjekt

Läs mer

KONSTPROGRAM HUS 511/001 Campus US Projnr: 70001366 Delprojektnr. konst: 70002210

KONSTPROGRAM HUS 511/001 Campus US Projnr: 70001366 Delprojektnr. konst: 70002210 1 /001 Campus US Prjnr: 70001366 Delprjektnr. knst: 70002210 Landstinget Östergötland Övergripande tema: Tydlighet, campuskänsla, stadsmässighet Innehåll: Övergripande knstprgram 2012-2015 Knst i samtidens

Läs mer

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun Riktlinjer för individuell planering ch dkumentatin av genmförandet av insatser inm särskilda benden i Törebda Kmmun Beslutat av kmmunstyrelsen 2012-05-02 diarienummer KS 2011/0232 Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Genusvägar till jämställdhet

Genusvägar till jämställdhet Olika men ändå lika UTGIVEN AV BAOs OCH FINANSFÖRBUNDETS CENTRALA JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSKOMMITTÉ Nr 1 2012 Till vänster kmmitténs rdförande Ing-Marie Frithif. Från Hälsinglands Sparbank kmmer Marita

Läs mer

LYSA-projektet. Sammandrag av utvärdering. Juni 2008 juli 2010. Empiricus utvärdering ab Juni 2010

LYSA-projektet. Sammandrag av utvärdering. Juni 2008 juli 2010. Empiricus utvärdering ab Juni 2010 Empiricus utvärdering ab Juni 2010 Sammandrag av utvärdering LYSA-prjektet Livskmpetens ch Yrkesutbildning i Samverkan för Arbete Juni 2008 juli 2010 Livskmpetens ch Yrkesutbildning I Samverkan för Arbete

Läs mer

Vattenfall Innovation Awards

Vattenfall Innovation Awards Vattenfall Innvatin Awards Hantering av Uppfinnare, prcess ch tlkning av legala aspekter Tidsplan: 1. Vattenfalls (VF) utser en intern jury, bestående av ca 10 persner, sm bedömer ch beslutar m vilka idéer

Läs mer

Hanteringen av förorenade områden ett mycket kostsamt samhällsproblem

Hanteringen av förorenade områden ett mycket kostsamt samhällsproblem Undersökning Åtgärd Risk Eknmi FRIST Frum fr Risk Investigatin and Sil Treatment Juridik Omvärldsbevakning & utvärdering Frskning & utveckling BLI MEDLEM I KOMPETENSCENTRET FRIST JUNI 2007 Hanteringen

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenborg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD

PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenborg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD PROJEKTBESKRIVNING Versin 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenbrg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD Bakgrund I Nrrbtten finns sedan 2000 en samverkansgrupp för myndighetssamverkan kring kvinnr

Läs mer

Centrala Sacorådet i Malmö stad

Centrala Sacorådet i Malmö stad Centrala Sacrådet i Malmö stad Enkät m tid för det fackliga uppdraget i samverkan Enkäten har skickats ut till alla Sacs representanter i samverkansgrupper på stadsmrådesförvaltningarna ch alla Sacs samverkansrepresentanter

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se b Södertal je kmmun 01-10-31 Tjansteskrivelse Dnr UNI1 Kntr Utbildningskntret Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-53 015 76 08-53 00 67 lindkvist.eva@sdertalie.se vivi. haviabsdertalie.se utbildningsnämnden

Läs mer

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015 Handbk Samrdnad Individuell Plan 2015 Sammanställd ch revideras av den Lkala Ledningsgruppen Västbus. Inledning Tanken med denna handbk är att du sm handläggare ch/eller sm sammankallande skall få infrmatin

Läs mer

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER Rapprt framtagen inm ramen för trepartsöverenskmmelsen mellan Hyresgästernas riksförbund, Fastighetsägarna ch SABO 2 Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Anvisningar: Hur fyller man i formuläret till åtgärdsplan för hållbar energi?

Anvisningar: Hur fyller man i formuläret till åtgärdsplan för hållbar energi? Anvisningar: Hur fyller man i frmuläret till åtgärdsplan för hållbar energi? Intrduktin Alla kmmuner sm skriver under Brgmästaravtalet förbinder sig att lämna in sina åtgärdsplan för hållbar energi (SEAP),

Läs mer

Kursbeskrivningar. Kursfakta för standardkurser

Kursbeskrivningar. Kursfakta för standardkurser Kursbeskrivningar Alla våra kurser är uppdelade i endagarskurser, för att underlätta för dig att plcka ihp ett kursprgram sm passar dig. Kurserna är uppbyggda så att de kursdagar sm ligger i anslutning

Läs mer

Förstudie XBRL Finansiell information

Förstudie XBRL Finansiell information N001 (7) 1 (13) IT-standardiseringsrådet 2014-02-18 Patrick Lindén, +46 8 555 521 56 patrick.linden@sis.se Förstudie XBRL Finansiell infrmatin IT-standardiseringsrådet - ärende N001 XBRL Finansiell infrmatin

Läs mer

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009 Kvalitetsredvisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009 Skla: Enskilda Gymnasiet, friskla i Stckhlm Verksamhetsfrm: Grundskla (åk 6-9) ch Gymnasium (NP ch SP) Läsår: 2008/2009 Rektr: Cecilia Sedgwick

Läs mer

Utvärdering av övningar. En handbok för utvärdering av stabsoch beslutsövningar. KBM:s utbildningsserie 2007:2

Utvärdering av övningar. En handbok för utvärdering av stabsoch beslutsövningar. KBM:s utbildningsserie 2007:2 Utvärdering av övningar En handbk för utvärdering av stabsch beslutsövningar KBM:s utbildningsserie 2007:2 Utvärdering av övningar En handbk för utvärdering av stabs- ch beslutsövningar Titel: Utvärdering

Läs mer

Social dokumentation. Föreläsning med Katarina Lindblad, jur.kand.

Social dokumentation. Föreläsning med Katarina Lindblad, jur.kand. Scial dkumentatin Föreläsning med Katarina Lindblad, jur.kand. S Scial dkumentatin Med scial dkumentatin avses dkumentatin sm mfattas av bestämmelserna i scialtjänstlagen, lagen m stöd ch service till

Läs mer

Beredningsplan för Transportplan för Nyköpings kommun

Beredningsplan för Transportplan för Nyköpings kommun Dnr KK14/308 BEREDNINGSPLAN STYRDOKUMENT Beredningsplan för Transprtplan för Nyköpings kmmun Beslutad av Kmmunstyrelsen 2015-02-09, 33 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund ch syfte med styrdkumentet...

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Aktivister kampanjar mot abortförbudet på Irland under Hörby marknad 1-2 juli. Läs mer om hur det har gått under sommarkampanjen på sida 2

Aktivister kampanjar mot abortförbudet på Irland under Hörby marknad 1-2 juli. Läs mer om hur det har gått under sommarkampanjen på sida 2 l l AUGUSTI 2015 l l Aktivister kampanjar mt abrtförbudet på Irland under Hörby marknad 1-2 juli. Läs mer m hur det har gått under smmarkampanjen på sida 2 2 INTERNATIONELLA RÅDSMÖTET ICM kmmer i år att

Läs mer

Gemensam upphandling Slutrapport. Hannele Johansson Energikontor Sydost AB

Gemensam upphandling Slutrapport. Hannele Johansson Energikontor Sydost AB Gemensam upphandling Slutrapprt Hannele Jhanssn Energikntr Sydst AB Sammanfattning I mars 2006 startade prjektet Gemensam upphandling på uppdrag av Reginförbundet i Kalmar län. Syftet med prjektet var

Läs mer

Verksamhetsplan år 2014-2015 Bröstcancerföreningen Amazona i Stockholms län

Verksamhetsplan år 2014-2015 Bröstcancerföreningen Amazona i Stockholms län Bröstcancerföreningen Amazna i Stckhlms län Krtfattad beskrivning av föreningens verksamhet: Bröstcancerföreningen (BCF) Amazna i Stckhlms län bildades år 1978. Vi ingår i BRO sm är Bröstcancerföreningarnas

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset Forum, onsdagen den 18 februari 2015, kl 09.00-10.00 Gemensam mötestid med kommunala pensionärsrådet kl 10.00-11.

Plats och tid Kommunhuset Forum, onsdagen den 18 februari 2015, kl 09.00-10.00 Gemensam mötestid med kommunala pensionärsrådet kl 10.00-11. Sida 1 Kmmunala rådet för funktinshinderfrågr Plats ch tid Kmmunhuset Frum, nsdagen den 18 februari 2015, kl 09.00-10.00 Gemensam mötestid med kmmunala pensinärsrådet kl 10.00-11.00 Beslutande ledamöter

Läs mer