DC rapport. DC rapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DC rapport. DC rapport"

Transkript

1 rapprter från datacentralen vid åb akademi DC rapprt DC rapprt Datacentralen, Åb Akademis IT-verksamhet Årsrapprt

2 Ansvarig utgivare: Stig-Göran Lindqvist

3 Innehållsförteckning sida 1. DC:s uppgifter. Nämnden för gemensamma funktiner 1 2. En översikt, verksamhetsberättelsen Datacentralens arbetsuppgifter ch verksamhet sektinsvis 7 4. Användarstödet Persnalen Enheternas IT-kntaktpersner, maj Eknmin år DC:s kntakter, samarbete, infrmatin Datranvändningen Akademins datrutrustning Allmän prgramvara 39

4

5 1 DC:s uppgifter. Nämnden för gemensamma funktiner 1.1 Uppgifter (ur instruktinen för de fristående institutinerna bibliteket, datacentralen ch centret för språk ch kmmunikatin) Datacentralens uppgift är att främja utnyttjandet av infrmatinsteknik (nedan IT) i frskningen, undervisningen ch förvaltningen vid Åb Akademi genm: 1) att ansvara för samrdningen ch utvecklingen av akademins IT-verksamhet, 2) att erbjuda akademins enheter, deras anställda ch studerande IT-resurser ch IT-sakkunskap, 3) att ansvara för Åb Akademis datanät, datakmmunikatin ch infrmatinssäkerhet, 4) att samrdna akademins upphandlingar av IT-utrustning, IT-system ch prgramvara, samt att ansvara för underhållet av dem, 5) att sköta övriga uppgifter sm faller inm datacentralens verksamhetsmråde. 1.2 Nämnden för gemensamma funktiner Ulla Achrén, förvaltningsdirektör, rdf. Tuija Virtanen-Ulfhielm, prfessr Kim Hlmberg, universitetslärare, vice rdf. Lea Sistnen, prfessr Maria Lassén-Seger, biblitekarie Lena Ståhl, IT-planerare Tm Björkfrs, amanuens Jnna Lindqvist, studerande Matias Kalli, studerande Christa Mäkinen, studerande Tim Bäckman, direktör Gunnar af Hällström, prfessr Viljam Engström, universitetslärare Olav Eklund, prfessr Eivr Jula, enhetschef Jan Wennström, IT-planerare Barbr Wiik, lektr Kim Varstala, studerande Beata Björkvall, studerande Linda Bäckman, studerande Föredragande/CSK: Jan Jylhä, direktör Föredragande/DC: Stig-Göran Lindqvist, direktör Föredragande/ÅAB: Pia Södergård, överbiblitekarie Sekreterare Jaana Huttunen Nämnden sammanträdde tre gånger under året. För datacentralens del behandlades bkslutet ch årsrapprten för 2010, budgeten för 2011 ch budgetprgnsen för 2012, samt några persnalärenden. Nämnden tillsatte en delegatin för DC, med uppgiften att uppdatera DC:s tjänstebeskrivning, sm nämnden sedermera gdkände. En instruktin för användning av sciala medier ch en arbetsgruppsrapprt m utvecklandet av Mac-stödet behandlades. 1

6 2. En översikt, verksamhetsberättelsen 2011 Verksamhetsberättelsen gdkändes av nämnden för gemensamma funktiner på mötet den Den utgör en sammanfattning av årsrapprten Nämnden för gemensamma funktiner Nämnden sammanträdde tre gånger under året. För datacentralens del behandlades bkslutet ch årsrapprten för 2010, budgeten för 2011 ch budgetprgnsen för 2012, samt ett antal persnalärenden. Nämnden tillsatte en delegatin för DC, med uppgiften att uppdatera DC:s tjänstebeskrivning, vilken nämnden efter det gdkände. Avsikten med tjänstebeskrivningen är att förtydliga vilka tjänster DC ansvarar för ch vilka sm inte hör till DC:s ansvarsmråde. En instruktin för användning av sciala medier ch en arbetsgruppsrapprt m utvecklandet av Mac-stödet behandlades Ny budgetmdell för Datacentralen Datacentralens, liksm även biblitekets, Centrets för språk ch kmmunikatin samt förvaltningsämbetets budgetmdell förnyades. Målet var att för institutinerna tydliggöra serviceenheternas kstnader samtidigt sm man strävar till en minimal byråkrati. En årlig kstnadsram specificeras för datacentralen på basen av resultatförhandlingarna med rektr. Kstnaderna överförs på resultatenheterna enligt en enkel fördelningsnyckel. Nyckeln baserar sig för DC:s del på tre kmpnenter sm ges samma vikt: antalet anställda, antalet studerande ch antalet arbetsstatiner. För DC:s del täcker kstnadsramen c:a 80% av kstnaderna. Resten av budgeten består av stiftelsens bidrag, rektrs strategiska anslag ch DC:s översktt från den externa verksamheten Kntakterna med ÅA:s institutiner ch resultatenheter Delegatinen gav DC en ytterligare kntaktyta gentemt de övriga resultatenheterna ch en kanal för dessa att påverka pririteringen av DC:s tjänster. Närstödet förnyades. Närstödarna har tidigare haft en str rll i första nivåns användarstöd. Dck har den utbyggda helpdesken med utryckare, sm avsett, ersatt mycket av närstödarnas springarbete. Istället för en närstödare har nu varje resultatenhet en egen närplanerare, sm har uppgiften att delta i utvecklandet av enhetens IT-funktiner ch i diskussinen kring enhetens IT-budgetbehv. Närplanerarmdellen ch den nya budgetmdellen presenterades för enheterna så att DC (direktören ch chefen för användarstödet) besökte prefekterna. 2

7 2.4. Natinellt samarbete Datacentralernas samarbete Diskussinen m IT-chefernas samarbetsfrmer ledde till bildandet av nätverket Fuci ( de finländska universitetens IT-chefers frum ). Fuci fick ett regelverk, till skillnad från det gamla ITchefsfrumet. Under 2011 låg verksamhetens tyngdpunkter på benchmarkingarbetet ch Rakettiprjekten. Fuci fick nya webbsidr ch ett grupparbetsfrum. Fuci tillsatte ett arbetsutsktt sm skötte den praktiska verksamheten (rdf. Ilkka Siissal HU. Lindqvist var medlem i utskttet). Benchmarkingmdellen presenterades i mars på de svenska universitetens IT-chefers frum (Unitcf) i Uppsala av Lindqvist. Helsingfrs universitet höll i juni en presentatin m mdellen på de eurpeiska universitetens IT-frum (Eunis). BM-mdellen internatinaliserades under branden Bencheit. Ett tital nrdiska, tyska, hlländska ch franska universitet trde gå med i benchmarkingen Funetverksamheten, HAKA-samarbetet (kring användaradministratinen) ch SECgruppen (de infrmatinssäkerhetsansvarigas samarbete) frtsatte sm förut. Samarbetet kring upphandling ch knkurrensutsättning utvecklades. Högsklrnas IT-dagar hölls i Helsingfrs Förvaltningens administrativa IT-system IT-lagen Lagen m styrning av den ffentliga förvaltningens infrmatinsförvaltning trädde i kraft den Syftet med lagen är att effektivisera verksamheten inm den ffentliga förvaltningen samt att förbättra de ffentliga tjänsterna ch deras tillgänglighet. Lagen fkuserar på att öka interperabiliteten mellan infrmatinssystemen inm den ffentliga förvaltningen, speciellt kmmunerna samt de statliga ämbetsverken ch inrättningarna. Universiteten undantgs från lagen med hänvisning till deras autnmi. Universiteten kan inte heller binda sig till (enbart) finländska standards, då man i första hand bör följa med den snabba internatinella tekniska utvecklingen. Man hänvisar bl.a. till att universiteten redan idkar långtgående krdinering av vissa system genm frivilligt samarbete. I mtiveringarna till lagen nämns speciellt frågan m uppgörandet av en helhetsarkitektur, sm riksdagen avser att följa upp även för universitetens del. Rakettiprjekten Mdeller för högsklrnas helhetsarkitektur (KKA) bereds inm UKM:s Rakettiprjekt (RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIethallint). För ÅA:s del trde det bli aktuellt att under 2012 ta ställning till i vilken utsträckning ch på vilket sätt ÅA bör ch kan utnyttja KKA:s mdeller i sitt kvalitetsarbete. XDW-delprjektet arbetar med specifikatiner av begrepp ch terminlgi inm särskilt studie-, frsknings-, persnal- ch eknmiförvaltningen. Avsikten är att bygga upp en grund för en enhetlig rapprtering från ch planering av frsknings- ch utbildningsverksamheten. Organiseringen av det kntinuerliga underhållet av specifikatinerna trde fastslås under Tutki- ch JuRe-delprjekten avslutades under Mycket grundarbete utfördes, men de knkreta specifikatinerna ch besluten m behövliga IT-system återstår att göra. ÅA trde under 2012 ta ställning till huruvida man önskar gå in för ett system. 3

8 OPI-delprjektet utarbetar en gemensam referensarkitektur för utvecklingsprjekt inm högskleutbildningen i enlighet med XDW-specifikatinerna. ÅA har inga akuta behv av att förnya sina system men följer med delprjektet. Certia Utvecklandet av de SAP-baserade eknmisystemen ch arbetsrutinerna frtsatte inm Certia-samarbetet. Persnalförvaltningens systemutvecklingsarbete skedde frtsättningsvis främst inm Aditrs Persnecsystem. Certia grundade ett IT-frum för samarbetet med datacentralerna. Studieförvaltningens system En ny versin av Sture tgs i bruk innehållande nödvändiga uppdateringar efter rganisatinsrefrmen. En utvecklad versin av Teres förenklade betydligt tentamensresultathanteringen. Ett prjekt med webbaserad kurspresentatin genmfördes. Databassystemet Ingres flyttades till Linuxbaserad serverteknik. Användningen av tekniken för de elektrniska valen gav gd respns ch kmmer att återanvändas år Infrmatinssäkerhetens rganisatin Ledningsgruppen för akademins infrmatinssäkerhet är tillsatt av rektr. Den rapprterar till rektr ch till datacentralens direktör. Sammansättningen förnyades under året. Den nya infrmatinssäkerhetschefen Jan Wennström efterträdde Matti Huvila sm rdförande. Matti pensinerades under året Nya regelverk DC beredde tillsammans med kmmunikatinsenheten riktlinjer för användandet av sciala medier. Riktlinjerna utfärdades av rektr. De kmpletterades med en användarguide ch med ett papper m infrmatinssäkerhetsfrågr i anknytning till sciala medier. Rektr fastställde i april ett upphandlingsdirektiv för ÅA. Direktivet gäller alla typers upphandlingar. Det förutsätter att anskaffningar >5000 knkurrensutsätts. Anskaffningar sm överskrider bör knkurrensutsättas i enlighet med lagstiftningen gällande ffentliga upphandlingar. Gränsvärdet gäller för den sammanlagda kstnaden för akademins alla upphandlingar av en viss prdukttyp. Lagstiftningen förutsätter i praktiken en centraliserad upphandling av rganisatinen. Datacentralen är en av ÅA:s centrala upphandlingsenheter, ch den sm kncentrerat sköter anskaffningen av IT-utrustning, -prgramvara ch service-tjänster samt utrustning för kpiering. Upphandlingen av telefnperatörstjänster ch AV-utrustning sköts av förvaltningsämbetet i samarbete med datacentralen Akademins IT-upphandlingar ch knkurrensutsättningen För att uppfylla upphandlingslagens ch direktivets mål verkställer DC behövliga knkurrensutsättningar inm IT-mrådet för ÅA:s ch alla dess enheters del. Det 4

9 enklaste sättet är att ansluta akademin till Hansels ramavtal gällande ifrågavarande prdukttyp, varvid Hansel ansvarar för avtalets juridik. I andra hand söker DC samarbete med andra universitet för knkurrensutsättningen. I sista hand kan DC själv genmföra knkurrensutsättningen. Vid upphandling av speciella prdukter (t.ex. labbinstrument, speciell prgramvara, speciella IT-tjänster) ligger ansvaret för knkurrensutsättningen på den upphandlande institutinen. DC bistår med sin sakkunskap. Knkurrensutsättningarna sysselsatte DC under året. För tillfället har akademin upphandlingsavtal täckande alla typers arbetsstatiner (brdsdatrer, labbdatrer, laptps, tabletter, macar), skärmar, multifunktinsskrivare, servrar, datanät ch Micrsfts prgramvara. Ytterligare knkurrensutsättningar är under arbete. DC har därtill campusavtal gällande speciell prgramvara såsm Adbes prdukter, SPSS ch Mathematica Nya interna tillämpningar ch prjekt Arbetet med en ny generatin av akademins webbprtal inleddes. En fjärde prtal tgs i bruk för studentrekryteringen. Arbetet leds av kmmunikatinsenheten medan DC svarar för utvecklandet av teknik ch drift. Akademin fick ett eget blggverktyg. DC svarar för den tekniska driften ch utvecklingen. Antalet blggar växer stadigt. Inm e-lärandet gjrdes en mfattande uppgradering av Mdle. E-blankett-verktygets användning ökade märkbart. Arbetet med uppdateringen av biblitekets webbalma påbörjades. Ett inftv-system tgs ibruk i ASA Dspace-prgramvaran (öppen källkd) testades ch tgs i bruk. Den är ppulär för att kppla ihp särskilt litteraturdatabaser med varandra internatinellt. Biblitekets Hereditas Culturalis material lades i Dspace. Datacentralen deltg ckså i Spegeln-prjektet för digitalisering av ÅA:s lika samlingar, sm sedan presenteras enhetligt via Dspace Nya externa samarbetsprjekt Nvia Planeringen av det nya campusmrådet Allegr i Jakbstad frtsatte. De lika högskle-enheterna fick en gemensam förbindelse till Gamlakarleby ch där en anslutning till Funet. I årsskiftet 2011/2012 fick ÅA ch Nvia sin första gemensamt underhållna tillämpning, då desktp-videmötessystemet Adbe Cnnect nu drivs på samma server. Redan tidigare utnyttjas ÅA:s server även av Tritnia. Adbe Cnnect har ptential att bli ett viktigt kmmunikatinsmedium för ÅA:s ch Nvias samarbete inm undervisning ch förvaltning. Stiftelsen för ÅA Datacentralen handhar Stiftelsens IT-system ch användarstöd. Under året utvecklades en webbprtal ch en plattfrm för grupparbeten. 5

10 2.10. Tekniska nyheter Årets strsatsningar gällde utbyggnaden av ÅA:s centrala skivminnessystem i Åb ch Vasa uppgraderingen av datanätet med switchar för 1/10 GB-hastigheter, ch av det trådlösa nätet så att det klarar av flera parallella tekniker ch att det kan administreras centralt förnyandet av ÅA:s huvudbrandvägg så att den klarar av den ökande datatrafiken. Samtidigt dubbleras den för bättre driftsäkerhet. Den börjar under 2012 betjäna såväl Åb sm Vasa några datrklasser ch auditrieutrustning förnyades Satsningar sm 2011 var mindre, men av ny typ, var sökandet efter billiga lagringssystem för stra datamängder ch säkerhetskpieringssystem för till stra delar statiskt data. Videsystemen Tester med Nrdunets videknferensbrygga påbörjades. Flertalet allmänna tillfällen med kmmunikatin över videknferens hölls ch mängden hållna videmöten ökade märkbart under året. Telefnin Det nya VIP-systemet (telefni över datanätet) krävde vissa kmpletterande anskaffningar för att öka redundansen ch förenhetliga kmmunikatinsprtkllen. Gallerier Galleriknceptet återupprättades så att en klass i Åb ( Galvani i ASA) ch en i Vasa (G403) utrustades med multimediautrustning ch viss specialprgramvara. Beräkningskluster Akademin (inst. för IT ch inst. för naturvetenskaper) gick med i det Eurpeiska (EGI) ch finländska (FGI) prjektet för utvecklande av en Grid-infrastruktur. Klustret installerades under hösten i maskinrummet i ASA Vlymdata Vid årsskiftet 2011/2012 var antalet aktiva användare I talet ingår inte e- pst- ch Reprtrnicanvändarna från Svenska Hanken. Antalet aktiva arbetsstatiner var 3 655, inkluderande brdsdatrer, 650 bärbara datrer, 140 tablettdatrer ch 44 tunna klienter ( terminaler ) var Windwsdatrer, 159 macar medan körde Linux. Antalet lgiska servrar hade vuxit kraftigt på grund av virtualiseringen, ch var nu 346. Antalet fysiska serverdatrer sm de lgiska kör på hade istället minskat till 96. 6

11 3. Datacentralens arbetsuppgifter ch verksamhet sektinsvis 3.1 DC:s administratin Administratinen består av avdelningssekreteraren, direktören ch akademins infrmatinssäkerhetschef (halvtidsuppgift). Avdelningssekreteraren sköter DC:s eknmiärenden, andra administrativa uppgifter ch därtill bl.a. förmedlingen av mera speciellt IT-material ch av prgramvara (bl.a. Micrsfts ch Crels prgram samt SPSS), bkningen av datrklasser samt prjektr- ch datrutlåningen. Direktören leder inrättningens verksamhet. Han svarar även för föredragningen inför DC:s direktin, för DC:s infrmatin, ch för frågr kring akademins ITarkitektur ch IT-anskaffningar samt krdineringen av dessa, liksm för utvecklandet av IT-strategier ch -plicies. Infrmatinssäkerhetschefen överser akademins infrmatinssäkerhet ch utvecklar plicies ch planer. Persnalsekreterare Anneli Nrdling vid förvaltningsämbetet har under året handhaft DC:s persnalärenden. 3.2 Sektinen för datakmmunikatin ch serverfunktiner Sektinen för datakmmunikatin ch serverfunktiner (DOS) sköter allmänt m utvecklingen ch driften av den centrala IT-infrastrukturen vid akademin. Sektinen ansvarar för att maskinrummen ch övriga utrymmen där utrustning placeras är ändamålsenliga. Sektinen sköter såväl de fasta sm trådlösa interna datanäten samt kntakterna till övriga nät ch vissa nätrelaterade bassystem. Sektinen tillgdser behven på serverkapacitet genm att underhålla serverhårdvaran, virtualiseringsplattfrmarna ch serverperativsystemen samt vissa övriga serverfunktiner. Datalagringen i frm av skivsystem ch säkerhetskpieringslösningar är nära knutna till serverfunktinerna. Därtill sköter sektinen m telefnsystemen ch e-psten. Den har ansvaret för kpieringen ch kpiatrutrustningen. Sektinen upprätthåller system för övervakning ch rapprtering av tillgängligheten för de centrala IT-systemen samt har hand m reparatiner av hårdvara. Elförsörjningen i maskinrummet i Åb förbättrades, en till UPS installerades. Kylningen i maskinrummet i Vasa förbättrades genm installatin av ytterligare ett kylaggregat. I början av året tgs det nya NS120 SAN-systemet i bruk i Åb. Ett nytt bladserversystem tgs ckså i bruk ch sm huvudsakliga virtualiseringsplattfrm övergick vi till VMware vsphere ckså i Åb. Det var ett mfattande jbb att virtualisera ch överföra alla servrar till den nya plattfrmen. Under sensmmaren förnyades SAN-systemet i Vasa till samma mdell sm i Åb ch migreringen av data från gamla till nya lagringssystemet kunde göras utan avbrtt tack vare den långt drivna virtualiseringen av mgivningen. NS120:rna, sm ckså har NAS- 7

12 funktinalitet, används för lagring för all central service där tillförlitlighet ch prestanda pririteras. Tack vare förbättringarna av infrastrukturen kunde t.ex. hemmrådes- ch mailkvterna höjas. Säkerhetskpiering av centrala skivresurser sm e-pstlådr ch hemmråden sköts av det skivbaserade systemet Avamar sm dessutm replikerar data mellan Åb ch Vasa. Säkerhetskpiering till band används frtsättningsvis för en del system. Under året tgs ett nytt system, Veeam Backup and Replicatin, delvis i bruk. Målet är att få ett billigare backup-alternativ ch att förhppningsvis ersätta bandbackup:erna, samt att få bättre rutiner för återhämtning i katastrfsituatiner. ÅA s nätverk i Åb ch Vasa kmmer att knytas ihp via en egen ptisk våglängd över Funet, så att vi i praktiken har ett gemensamt lkalnät. Med Veeam Backup and Replikatin kan vi replikera virtualmaskiner mellan rterna så att datacentren i Åb ch Vasa kan kmplettera varandra ch kan fungera sm Disaster Recvery -sites för varandra. Detta arbete påbörjades under året. Utvecklingen från att vi använt fysiska servrar till att använda virtualservrar ch vidare till en infrastruktur sm allt mera liknar ett privat mln med resurser gegrafiskt distribuerade har varit snabb. Efterfrågan på lagringsutrymme är strt ch vi har inte riktigt kunnat erbjuda kstnadseffektiva lösningar för lagring av massiva datamängder. I slutet av året skaffades ett iscsi-baserat lagringssystem sm kmmer att kmpletteras under Det nya systemet används i situatiner där SAN-systemets tillförlitlighet ch prestanda inte behövs, utan ett fördelaktigt pris per lagringsenhet är det viktiga. Exempel på dylika applikatiner är skivbackup (Veeam) ch lagring av multimedialt material. Utbyggnaden av det kntrllerbaserade WLAN-systemet har frtgått ch utvidgats. Trycket på WLAN-nätet har ökat kraftigt i ch med att mbila enheters ppularitet har stigit kraftigt. Också trådnätet har utvecklats med allt mera 1Gbit ut till slutanvändarna. Arbetet med den nya huvudbrandväggen har frtgått. Renveringsarbetet i Academill har förrsakat mycket extra arbete för datacentralen. Också DC:s egna utrymmen renverades under smmaren. Operativsystemet Slaris sm varit viktigt inm ÅA under ett par decennier har avvecklats. Ett beräkningskluster sm ingår i FGI (Finnish Grid Infrastructure) ch EGI (Eurpean Infrastructure) installerades i maskinrummet i Åb. Grid-resursen kmmer att utnyttjas i första hand av IT-institutinen ch av fysik. 3.3 Sektinen för IT-system ch tillämpningar Sektinen ansvarar för planering, anskaffning, utveckling ch drift av akademins egna tillämpningar samt den specialutrustning sm används inm sektinens delmråden. Sektinen fungerar sm expertis i akademins använda 8

13 externa tillämpningar ch deltar i planering, genmförande ch uppföljning av dylika prjekt. Sektinen handhar ansvaret för den it-relaterade tekniken både då det gäller de befintliga tillämpningarna ch utvecklingsprjekten inm akademins förvaltning. Bland dessa ingår ansvaret för de databassystem sm används inm akademin (Ingres, MySQL, Trip) samt deras applikatinsmgivningar. akademins administrativa tillämpningar inm mrådena eknmi ch persnalärenden. studieförvaltningssystemen (Sture, MinPlan, TeRes, MinSture, studentantagning), sm till str del är utvecklade vid akademin. Sektinen deltar ckså i planerings- ch utvecklingsarbetet ch handhar administratin, övervakning, underhåll samt intern ch extern rapprtering. En del av databassystemen (såsm MySQL) används även för andra än förvaltningsspecifika tillämpningar. Sektinen innehar ansvaret för de webbaserade tillämpningarna såsm webbprtalen, akademins blgg ch diskussinsfrum samt ett strt antal mindre webbtillämpningar. Vidare ansvarar sektinen för incidenthanteringssystemet Request Tracker (RT) ch datacentralens interna tillämpning för systemdkumenthanteringen samt kan vid behv även utveckla egna webbtillämpningar. Sektinen utvecklar, underhåller ch stöder de tillämpningar ch verktyg sm används inm inlärningsmiljön. Sektinen ansvarar därtill för verktyg inm kmmunikatinen (videknferens, persnliga kmmunikatinsprgram, e- pstens webbtillämpningar) ch prjekthanteringen. Sektinen sköter m enkättillämpningarna E-blankett samt SPSS Dimensins, plagiatgranskningssystemet Urkund samt fungerar sm teknisk kntakt angående tentamenstillämpningen E-tent. Kalendersystemet, resursbkning ch övriga speciella tillämpningar hör även de till sektinens ansvarsmråde. Därtill ansvarar sektinen för planering ch utveckling av it-utrustning i undervisningsutrymmen, inf-tv system samt multimediautrustning ch tillämpningar. Även streaming-tekniken hör under sektinens ansvarsmråde. Sektinen handhar tekniskt ansvar för planering, utveckling ch stöd för vissa tillämpningar sm används inm bibliteket samt är med i det it-relaterade utvecklingsarbetet sm bedrivs för bibliteket. Persnalen inm sektinen upprätthåller ch utökar sin kunskapsnivå genm självstudier samt genm att delta i frtbildning ch möten, knferenser, natinella ch internatinella prjekt ch samarbeten. Sektinen ansvarade för den tekniska utvecklingen ch ibruktagningen av blggverktyget blgs.ab.fi. Antalet blggar ökade stadigt under året. Sektinen deltg aktivt i arbetet med guider, regler ch instruktiner för sciala medier. Den 4:e prtalen tgs i bruk ch arbetet med de nya prtalerna påbörjades. Webbmailen uppgraderades vilket gjrde bl.a. radering av bilagr möjligt. Samtidigt ändrades prcedurerna för frånvarmeddelanden (Vacatin). Terminalserverversiner av SAPklienten ch Teraterm tgs i bruk. Arbetet med krishanteringstekniken frtsatte. En ny versin av Sture tgs i bruk Den nya versinen innehöll de nödvändiga uppdateringarna efter rganisatinsrefrmen. Databassystemet Ingres 9

14 flyttades till Linux-baserad serverteknlgi inklusive flertalet användarkritiska databaser såsm Sture ch Kurre. Även Trip flyttades över till Linuxbaserad serverteknlgi. En utvecklad versin av Teres tgs i bruk under året vilket gjrde att tentamensresultathanteringen förenklades betydligt. Uppdateringar gjrdes även i MinPlan. Antagningsprcedurerna uppdaterades ch ett prjekt med webbaserad kurspresentatin genmfördes. Användningen av tekniken för de elektrniska valen gav gd respns ch kmmer att återanvändas år Sektinen deltg i en del av de natinella Rakettiprjekten. Arbetet med inlärningsplattfrmerna frtsatte. Under året genmfördes en mfattande uppgradering av Mdle ch Shibbleth tgs i bruk även på den nya servern. Sektinen var invlverad i planeringen av renverat undervisningsutrymme ch tester med nya inftv-systemet genmfördes. Antalet videknferensutrustningar ökade ch tester med Nrdunets videknferensbrygga påbörjades. Flertalet allmänna tillfällen med kmmunikatin över videknferens hölls ch mängden hållna videmöten ökade märkbart. Desktpmötessystemet Adbe Cnnect uppgraderades till versin 8 ch anslöts till akademins användardatabas. Resursbkningssystemet uppgraderades ch Haka- samt Radius-identifiering ch auktrisering möjliggjrdes med tanke på samarbete med externa parter. En märkbart ökad användning av E-blankett skedde, prblem åtgärdades med uppgradering. Kalendersystemet Exchange uppgraderades till versin 2010 under senare delen av året. Vid bibliteket var datacentralen invlverad i flera uppgraderingar ch prjekt. CDrmmaterialet flyttades över till skivbaserat system ch friexemplardatrn gjrdes tillgänglig. Man började utnyttja plattfrmen Dspace för text ch bildmaterial ch materialet för Hereditas Culturalis lades I Dspace. Arbetet med Spegeln-prjektet påbörjades ch en teknisk persn anställdes till slutet av året. Ett antal externa prjekt genmfördes där man bl.a. utvecklade ch tg i drift en sharepint-mgivning för en kunds räkning. En persn övergick till annan tjänst utanför akademin ch ersattes med en nyanställd. Persnalen deltg i ett antal seminarier ch knferenser samt var aktiva i flertalet arbetsgrupper. 3.4 Arbetsstatinssektinen Sektinen underhåller ch utvecklar IT-mgivningen för akademins arbetsstatiner ch PC-klasser. Detta inkluderar standardprgramvara, klientprgram ch hantering av användarnas mråden ch kvter på datalagringsservrar. På sektinens ansvar är även underhåll ch utveckling av akademins användar- ch arbetsstatinsadministratin samt infrmatins, autentiserings-, ch auktriseringstjänster. Sektinen ansvarar för utveckling ch upprätthållande av kundstödet mfattande helpdesken/raklet, utryckarteamet ch närstödet. Likaså ingår i sektinens uppgifter anskaffningar ch upphandling av IT-utrustning ch därtill hörande regelverk, ffertrundr, leveranshantering samt kundkntakter ch infrmatin. Under året frtsatte man vid akademin med att ta i bruk Micrsfts nya perativsystem Windws 7. Det levererades färdigt installerat i nya PC:n sm anskaffades. Akademin övergår gradvis till att köra Windws 7 i den takt sm 10

15 maskinparken förnyas, förutm i fall där speciella skäl till snabbare uppgradering föreligger. En del av de gamla datrerna lämpar sig inte så bra för att köra nyare Windws-versiner ch det saknas drivrutiner för äldre utrustning såsm webbkamerr ch skanners. DC kmmer frtfarande att stöda den gamla Windws XP mgivningen sm körs på äldre PC:n. Vid årets slut kör dck redan ungefär hälften av akademins PC:n Windws 7 ch de övriga kör i huvudsak XP. I slutet av 2012 uppskattas att endast cirka en fjärdedel av akademins PC:s använder Windws XP. Akademins PC-klasser kör redan nu i huvudsak Windws 7 utm en i Vasa ch en i Åb sm ännu använder Windws XP. De planeras övergå till att köra Windws 7 under Arbetsstatiner uppdelat enligt perativsystem 2011 Operativsystem ab.fi vasa.ab.fi vs.ab.fi Tt Windws XP Windws MAC Linux Windws Vista Windws TOT dedd dddd dddd dddd edd edd ddd ddd d t yw t e D > t s t dddd En satsning under året var att åter ta Galleri-knceptet i bruk. Det innebär en datrsal med diverse specialprgramvara ch -utrustning tillgängliga för akademins persnal ch studenter. I Åb var det datrsalen Galvani ch i Vasa G403 sm fick nya datrer ch utrustades med diverse tilläggsutrustning ch prgramvara. Efterhand sm behv ch resurser finns är det planerat att ytterligare öka utbudet av specialprgramvara ch diverse utrustning i Galleriutrymmena. Därtill utrustades PC-klasserna i Hanken ch Axeliamed nya bildskärmar ch datrerna inklusive bildskärmar i Bicitybiblitekets datrsal förnyades vid årsskiftet. 11

16 Användningen av Micrsfts System Center Cnfiguratin Manager för att administrera akademins arbetsstatiner utökades ch allt fler funktiner tgs i bruk. Exempelvis har Oraklet ch närstödarna kunnat använda Cnfiguratin Manager Cnsle för fjärrdiagnstik ch kundhjälp. Även systemet med att från Cnfiguratin Manager distribuera applikatiner ch uppdateringar till utvalda arbetsstatiner har tagits i bruk ch visat sig vara användbart. Det ger möjlighet att minska på antalet applikatiner sm finns färdigt installerade på akademins WindwsPC:n när de anländer från leverantören. I stället skapas applikatinspaket sm sedan via Cnfiguratin Manager kan köras ut till just de arbetsstatiner sm behöver dem. Nuvarande versinen av Micrsfts System Center Cnfiguratin Manager är Under 2012 kmmer nästa versin ut med ytterligare egenskaper ch då blir det aktuellt att undersöka ifall det lönar sig för DC att uppgradera till den nya versinen. Sektinen har ett antal interna utvecklingsgrupper med avsikt att testa, utvärdera ch utveckla lika mråden sm faller under sektinens ansvar. Bland annat kartlades behvet av utbyggt stöd för Mac-användning samt hurudana resurser sm skulle frdras för ändamålet. Utvecklingen av arbetstatins- ch applikatinsvirtualisering frtsatte ch för exempelvis en del av de administrativa applikatinerna används det nu lösningar sm bygger på virtualiseringsteknik. Beträffande upphandling av arbetsstatiner blev det en del förändringar i ch med förnyandet av Hansel-avtalen för arbetsstatiner, sm ÅA utnyttjar. Det innebar att DC rdnade s.k. miniffertrundr med de leverantörer sm slutit avtal med Hansel. Resultaten av miniffertrundrna innebär att sm tillverkare av ÅA:s bärbara datrer kvarstår Lenv, medan för brdsdatrer vann HP, sm DC inte hittills haft erfarenhet av. Sm HP-leverantör valdes Businessfrum ch utarbetandet av rutiner för anskaffningarna har förlöpt relativt väl. Sm vald tillverkare av bildskärmar till akademin frtsätter Samsung. I samband med förnyandet av avtalen utvidgade vi garantin för både datrer ch skärmar till att mfatta 4 år n site. På mjukvarusidan kan nämnas att avtalet gällande antivirusprgramvara för Windwsbaserade arbetsstatiner förnyades med F-Secure. Statistik över anskaffningarna hittas i avsnitt 8.6. I samband med DC:s mrganisatin ändrades ärendehanteringssystemets (RT) köer m till att mtsvara den nya rganisatinen. Närstödsvecka hölls vecka 15 (kntakt till enheterna ch kartläggning av utrstning för BenchMarkingen) ch möten hölls med enheternas prefekter där man gick igenm enhetens IT-läge ch behv. Höstens närstödsvecka hölls vecka 37 där vi för enheterna presenterade maskinparksinventeringen ch hjälpte till med att planera IT-budgeter. 12

17 4. Användarstödet Datacentralen ger IT-stöd åt akademins persnal ch studenter. Stödet mfattar prblemlösning gällande akademins IT-miljö ch de gemensamma tillämpningarna. 4.1 Helpdesken Helpdesken (Oraklet), är den instans man skall vända sig till vid IT-prblem. Helpdesken har två verksamhetspunkter, en i Vasa ch en i Åb. Oraklet hjälper både persnal ch studenter med IT-frågr. Man kan kntakta helpdesken per e-pst, telefn eller besök. Helpdeskfunktinen sköts av ett team på 4-6 persner. 4.2 Utryckarna Utryckarna hjälper Helpdesken att lösa incidenter. Enklare ärenden sm inte kan lösas vid Helpdesk utan kräver ett besök på berörd enhet sköts av utryckarna. Ärenden av mera krävande karaktär går fta direkt till närplaneraren eller någn systemansvarig vid Datacentralen för att åtgärdas. Utryckarna består främst av tillfällig persnal ch persnresursen varierar under året. Även praktikanter från akademin såväl sm från Åblands Yrkesinstitut har utnyttjats. 4.3 Närstödet Närstödet fungerar sm kntaktlänk mellan institutinen ch Datacentralen, i samarbete med institutinens egen IT-kntaktpersn. Under året refrmerades närstödsknceptet så att betningen nu ligger på att närstödsplanerarna deltar i planeringen ch utvecklandet av enhetens IT-resurser ch kunskaper. Närplaneraren hjälper även i mån av möjlighet med IT-sakkunskap i enhetens lika prjekt ch ansvarar för att IT-stödet fungerar vid sin enhet. Närstödsarbetet är fördelat på c:a 14 lika persner, sm ckså har andra arbetsuppgifter. 4.4 IT-stödets ärendehanteringssystem IT-stödet har ett ärendehanteringssystem (RT, Request Tracker) för att hålla kntrll över inkmmande ärenden. E-pst sm skickas till eller kmmer autmatiskt in i ärendehanteringssystemet. RT-systemet är gemensamt för Åb ch Vasa. Du kan själv följa med hur ditt ärende framskrider samt vem sm löser det genm att lgga in på https://raklet.ab.fi. Under 2010 behandlades (+3%) ärenden av vilka c:a 17% registreras via Vasas helpdesk. Man kan ntera att sm väntat är smmaren ch speciellt juli månad lugn medan det under september månad var en tpp för inkmna ärenden. 13

18 Zd edd edd edd ddd ddd ddd ddd ddd d : & D D : : ^ K E 4.5 Systemexpertisen Även datacentralens systemexperter deltar i IT-stödet. Helpdesken ch närstödare eskalerar prblem till systemexperten vid behv. Om du har frågr relaterade till speciella system kan naturligtvis ckså du vända dig direkt till den systemexpert sm du vet att handhar dylika. 14

19 5. Persnalen Fast ch långtidsanställd persnal DC:s administratin (2 persnår) Stig-Göran Lindqvist, direktör Matti Huvila, datasäkerhetschef (60%), till Jan Wennström, infrmatinssäkerhetschef (50%), från 1.3 (se även DOS-sektinen) Anne-Maj Adel, avdelningssekreterare Sektinen för datakmmunikatin ch serverfunktiner (DOS) Sjöström, Niklas, sektinschef, tfn ÅA:s datanät,serverfunktinerna. Anslutningarna till Funet ch Internet. Backa, Thmas, IT-planerare, datanät, tfn Hemanvändningen (ADSL m.m.). Studentbstädernas datanät. Trådlösa näten, SparkNet, Eduram. Telefni (mbiltel, VIP) Wennström, Jan, DI, IT-planerare, tfn ÅA:s datanät, brandväggen. Ståhl, Lena, FM, IT-planerare, Vasa, tfn Datanätet, datakmmunikatin. Talaslahti, Markus, systemadministratör, tfn Infrastrukturutveckling, datanät. Hltlund, Dennis, systemadministratör, tfn ÅA-Linux-miljön, Linuxservrar, OpenLDAP ch Shibbleth. (80% ) Lindrs, Tmas, FM, systemadministratör, tfn Virtualisering ch skivminnessystem (SAN/NAS m.fl.). Sandhlm, Kenneth, DI, systemadministratör, tfn Säkerhetskpieringen, printningsch kpiatrsystemen. Sandström, Fredrik, IT-planerare, tfn E-psten, dess filtrering, virusskydd m.m. Laaksnen, Jussi, systemplanerare, tfn Windws-serverfunktiner, virtualisering. Granlund, Jens, FM, systemadministratör, Vasa, tfn Windws-serverfunktiner, virtualisering ch skivminnessystemen (SAN/NAS m.fl.). (se även ASS-sektinen). Basilier, Leif, DI, EM, överingenjör, tfn Chef för labbet. Beställningar av datanätanslutningar. Hårdvaruservicen. Maskinrummet. Laasnen, Heikki, IT-mntör, tfn Datanätanslutningar, kabeldragningar. Reparatin av datrer, skrivare ch skärmar. Hårdvaru-knwhw. Nylund, Thmas, servicetekniker, tfn Reparatin av datrer, skrivare ch skärmar. Kabeldragningar. Hårdvaru-knwhw. Lipkin, Mats, serviceingenjör, Vasa, tfn Reparatin av datrer, skrivare, skärmar. Kabeldragningar. Anskaffningar till Vasa Sektinen för IT-system (ITS) Levander, Stefan, FM, sektinschef, tfn Förestår DC:s verksamhet i Vasa. E- lärande ch realtidskmmunikatin. Olin, Susanne, FM, systemchef, tfn Förvaltningens ch akademins allmänna administrativa tillämpningar. Björklund, Jakim, FM, IT-planerare, tfn Studiesystemen (Sture m.fl.). Brunberg, Christffer, FM, IT-planerare, tfn Studiesystemen (MinPlan m.fl.). Lstedt, Stefan, systemplanerare, webben, tfn Akademins webbmaster. Lindström, Sari, DI, IT-planerare. Webbtillämpningar, DTP- ch grafikprgram. Söderlund, Andreas, FM, IT-planerare, tfn Biblitekets IT-tillämpningar, Trip Hlm, Dan, FM, systemplanerare, tfn Multimedia, videmötessystemen, webbstöd. E- lärande, Mdle. Birell, Marika, FM, IT-planerare,Vasa, tfn E-lärande, Mdle. Tjänstledig från 1.8. Lawast, Andreas, IT-planerare, e-lärande, Mdle, Vasa, tfn (55%, från 1.9). Se även ASS-sektinen. Wahlman, Susanne, EM, avdelningssekreterare, Vasa, tfn Arbetarskyddet i Vasa. DC:s kansli. Bkning av utrymmen, datrer, prjektrer. Användaradministratin, guider, licenser. (50%) 15

20 5.1.4 Arbetsstatinssektinen (ASS) Flück, Jan-Eric, FM, sektinschef, tfn Windws-arbetsstatinsmiljön, Akademidmänen. Sjöblm, Barbr, FM, systemchef, vicedirektör, tfn ÅA:s användaradministratin ch - plicies. LDAP-katalger. Lindell, Kim, FM, chefsplanerare, chef för närstödet, tfn Windwsarbetsstatinsmiljön, Akademidmänen, e-pstklienter. Erikssn, Mattias, systemplanerare, tfn Bärbara pc:s, applikatinsstöd, virusbekämpning. Olin, Jhan, FM, IT-planerare, tfn Pc-klasserna, applikatinsstöd ch licensfrågr, pcpub. Söderback, Stig, systemplanerare, tfn Upphandlingsansvarig (datr- ch kringutrustning, prgramvara). Granlund, Jens, FM, systemadministratör, Vasa, tfn Windws-arbetsstatinsmiljön. (se även DOS-sektinen) Vurinen, Petri, FM, tillämpningsplanerare, Vasa, tfn Windws-arbetsstatinsmiljön ch pc-klasserna, användaradministratinen, virusbekämpning. Svehlm, Glenn, IT-planerare, virubekämpningen, Linux-arbetsstatinsmiljön. Från 17.1 Sjöhlm, Jhn, IT-instruktör, tfn Närstödet Anderssén, Thmas, IT-instruktör, deltid, Jakbstad, tfn Utrustningen i Jakbstad. Lawast, Andreas, IT-instruktör, Vasa, tfn Närstödet (55%). Se även ITS-sektinen. Kallankari, Erik, IT-instruktör, tfn Närstödet. Från 8.8. Hedman Mårten, FM, systemadministratör, tfn (02) BTC:s datrmiljö. 5.2 För krtare tid anställd persnal Datasäkerhetschef Matti Huvila avgick med pensin den Prjekt- eller visstidsanställda Frss, Thmas, studiesystemen, anställd av studieförvaltningen Mölsä, Mikael, anställd av Spegeln-prjektet Civiltjänstgörare Jhutti, Nataniel, närstödet i Åb, från Praktikanter Olin, Håkan, närstödet i Åb Kskinen, Martin, närstödet i Åb Karvinen, Petteri, närstödet i Åb Jhanssn, Rasmus, närstödet i Åb Tschernij, Walter, nästödet i Åb Vikstrand, Anders, närstödet i Vasa 5.3 Arbetsinsatsen ttalt Ttalt utförde den fasta ch långtidsanställda persnalen arbetsår ( ). Siffran inkluderar Biteknikcentrets planerare sm bekstas av BTC ch en sm är anställd för biblitekets IT. Civiltjänstgörarnas ch praktikanternas arbetsinsats var c:a 1.5 år ( år) 16

Serviceguide. Stödtjänster för studerande 2013

Serviceguide. Stödtjänster för studerande 2013 S e r v i c e g ui de S t ödt j ä ns t e rf örs t ude r a nde ÅBO AKADEMI Utgivare: Lärcentret 2013 Redaktör: Mnica Nerdrum Pärm ch bilder: Maria Sundström 2 Innehåll 1. Studierientering... 6 1.1. Första

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

AppGate och Krisberedskapsmyndighetens basnivå för informationssäkerhet, BITS

AppGate och Krisberedskapsmyndighetens basnivå för informationssäkerhet, BITS AppGate ch Krisberedskapsmyndighetens basnivå för infrmatinssäkerhet, BITS En intrduktin i säkerhet. AppGate AppGate är ett svenskt säkerhetsföretag med sina rötter inm försvarsindustrin. AppGates teknik

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Tjänsteportfölj IT-teamet

Tjänsteportfölj IT-teamet Tjänsteprtfölj IT-teamet IT-teamets uppdrag Den gemensamma IT-driftsrganisatinen ska på uppdrag av Samarbetskmmunernas ITbeställarfunktin: - Fullgöra uppgiften av den ttala driften ch utvecklingen av Samarbetskmmunernas

Läs mer

Processbeskrivning ITIL Change Management

Processbeskrivning ITIL Change Management PrcIT-P-012 Prcessbeskrivning ITIL Change Management Lednings- ch kvalitetssystem Fastställt av IT-chef/biträdande IT-chef 2014-02-06 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symbler i prcessbeskrivningarna

Läs mer

f 1 (5) 1. Inledning Ordförande öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

f 1 (5) 1. Inledning Ordförande öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. f 1 (5) Justerat Prtkll fört vid styrelsesammanträdet den 12 juni 2013. Närvarande ledamöter: Kåre Bremer, Ordförande Karin Bengtssn Anna Brunström Jhanna Berg David Höjenberg Carl-Gustaf Janssn Susanne

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL W KOMMUNSTYRELSEN /... Sammantrildesdatum "~:::-. TRANAs KOMMUN 2013-06-18 Sida 8 (22) )

Läs mer

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

Beskrivning av Metakatalog. Sundsvalls kommun

Beskrivning av Metakatalog. Sundsvalls kommun Beskrivning av Metakatalg Sundsvalls kmmun Innehåll 1. ALLMÄNT OM METAKATALOGEN... 3 2. SYFTE... 3 2.1 AUTOMATISERING AV IT-ADMINISTRATION... 3 2.1.1 Effektivisering av IT-administratin... 4 2.2 VIDAREUTNYTTJANDE

Läs mer

Delmarknad 4: Privatmarknaden. - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innovatörer

Delmarknad 4: Privatmarknaden. - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innovatörer Delmarknad 4: Privatmarknaden - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innvatörer N E W S Innehåll Bakgrund... 3 Delmarknad 4: Privatmarknaden... 4 Intrduktin... 4 Struktur ch rganisatin... 4 Användarnas

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

Fastställd av Ålands landskapsregering

Fastställd av Ålands landskapsregering RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER I UNDERVISNINGEN Fastställd av Ålands landskapsregering Beslut nr 5 U2, 8.1.2013 Innehåll Bakgrund ch syfte... 3 Definitin... 3 Fördelar... 3 Syfte ch målsättningar...

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014 KMMUNLEDNINGSKNTRET Handläggare Ditz Catrin Nilssn Maria Datum 2015-02-03 Diarienummer KSN-2014-1679 Kmmunstyrelsen Kmmunrevisinen: granskning av generella IT-kntrller 2014 Förslag till beslut Kmmunstyrelsen

Läs mer

Nordiskt Forum Malmö 2014

Nordiskt Forum Malmö 2014 Nrdiskt Frum Malmö 2014 - New actin n wmen s rights Den nrdiska kvinnrörelsen bjuder in till Nrdiskt Frum Malmö 2014 new actin n wmen s rights. Knferensen är en frtsättning på de nrdiska knferenser sm

Läs mer

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 30.09.2013 INNEHÅLL BAKGRUND... 2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNINGAR... 3 Syfte... 3 Visin... 3 Övergripande mål... 3 Utvecklingsmråden... 3 TYNGDPUNKTSOMRÅDEN...

Läs mer

.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Gnosjöregionens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB 2014-03 2016-02 Nytt

.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Gnosjöregionens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB 2014-03 2016-02 Nytt Referens Mikael Gustafssn.... ~,.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Beteckning R18713 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Del 5: Rekommendationer och projektrapport

Del 5: Rekommendationer och projektrapport Arkiveringsrekmmendatiner Del 5: Rekmmendatiner ch prjektrapprt fi2 förvaltningsinfrmatin infrmatinsleveranser Prjektet Arkiveringsrekmmendatiner syftar till att ge en genmlysning av knsekvenser för dagens

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Förstudie XBRL Finansiell information

Förstudie XBRL Finansiell information N001 (7) 1 (13) IT-standardiseringsrådet 2014-02-18 Patrick Lindén, +46 8 555 521 56 patrick.linden@sis.se Förstudie XBRL Finansiell infrmatin IT-standardiseringsrådet - ärende N001 XBRL Finansiell infrmatin

Läs mer

Styrelse och rektor. Revisionsrapport Upphandling. Internrevisionen Dnr LiU-2008/01363 2008-05-26 1(8) 1. Bakgrund

Styrelse och rektor. Revisionsrapport Upphandling. Internrevisionen Dnr LiU-2008/01363 2008-05-26 1(8) 1. Bakgrund Internrevisinen 1(8) Styrelse ch rektr Revisinsrapprt Upphandling 1. Bakgrund Internrevisinen (IR)har i enlighet med fastställd revisinsplan för verksamhetsåret 2008 utfört granskning av upphandling. Sedan

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185)

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Svar på mtin från Emil Brberg (V) m.fl Städning av vårdlkaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Mtinärerna berör en viktig fråga. Städning av vårdlkaler utgör en viktig del för att skapa en gd inmhusmiljö för

Läs mer

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012)

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012) Företagsinkubatrn ÅTC Växthuset (I kraft t..m. 2012) Verksamhetens utfrmning Inkubatrn är ett verktyg, en prcess för att utveckla idéer. Företagsinkubatrn på Åland kallas Växthuset. Utgångspunkten är alltid

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

Information vid Föreningsstämma

Information vid Föreningsstämma Infrmatin vid Föreningsstämma Sanne Fiber Eknmisk Förening Versin 1.2 2011-05-11 Göran Sundell AGENDA 2011-05-11 Registrering i röstlängd Infrmatin Kaffepaus Svar på eventuella frågr Stämma Göran Sundell

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009 Kvalitetsredvisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009 Skla: Enskilda Gymnasiet, friskla i Stckhlm Verksamhetsfrm: Grundskla (åk 6-9) ch Gymnasium (NP ch SP) Läsår: 2008/2009 Rektr: Cecilia Sedgwick

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

Styrgrupp Svensk geoprocess

Styrgrupp Svensk geoprocess Mötesanteckningar 2015-02-19 1(10) MÖTESANTECKNINGAR Kpia till Närvarande, Prjectplace.se, prjektets hemsida Styrgrupp Svensk geprcess Tid: Tisdagen den 10 februari 2015, kl. 10.00 16.00 Plats: SKL, Stckhlm

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin 30-07-2014_sv.dc BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Prgrammråde 1 allmänbildande utbildning I. INLEDNING Denna bilaga kmpletterar reglerna

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenborg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD

PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenborg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD PROJEKTBESKRIVNING Versin 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenbrg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD Bakgrund I Nrrbtten finns sedan 2000 en samverkansgrupp för myndighetssamverkan kring kvinnr

Läs mer

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER Rapprt framtagen inm ramen för trepartsöverenskmmelsen mellan Hyresgästernas riksförbund, Fastighetsägarna ch SABO 2 Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Medlemsmöte Svensk Djursjukvård

Medlemsmöte Svensk Djursjukvård Medlemsmöte Svensk Djursjukvård Den 29 januari 2015 klckan 9.30-11.30 på Radissn Blu Sky City Arlanda. 1. Mötet öppnades av föreningens rdförande Karin Rnander. 2. Till mötesrdförande valdes Karin Rnander.

Läs mer

Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsforums Mandatgrupp

Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsforums Mandatgrupp Datum: 2013-06-16 Rev: 2014-06-25 Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsfrums Mandatgrupp Deltagare: Eva-Marie Marklund Christel Gustafssn Jakim Hlback Gabriella Uhrdin Mikael Sleman Åsa Möller Helena

Läs mer

Minnesanteckning Närsjukvårdsgrupp Dalsland 2014-12-01, Stadshotellet, Åmål

Minnesanteckning Närsjukvårdsgrupp Dalsland 2014-12-01, Stadshotellet, Åmål Minnesanteckning Närsjukvårdsgrupp Dalsland 2014-12-01, Stadshtellet, Åmål Närvarande: Gunnar Erlandssn (rdf.), Anna-Karin Lindblm, Stina Leander, Christina Olssn, Carina Jhanssn, Gunilla Bengtsdtter,

Läs mer

Hanteringen av förorenade områden ett mycket kostsamt samhällsproblem

Hanteringen av förorenade områden ett mycket kostsamt samhällsproblem Undersökning Åtgärd Risk Eknmi FRIST Frum fr Risk Investigatin and Sil Treatment Juridik Omvärldsbevakning & utvärdering Frskning & utveckling BLI MEDLEM I KOMPETENSCENTRET FRIST JUNI 2007 Hanteringen

Läs mer

Plus500CY Ltd. Säkerhets- och cookie policy

Plus500CY Ltd. Säkerhets- och cookie policy Plus500CY Ltd. Säkerhets- ch ckie plicy Säkerhets- ch Ckie Plicy Denna webbplats drivs av Plus500CY Ltd. ("vi, ss eller vår"). Det är vår plicy att respektera infrmatinssekretess ch enskildas integritet.

Läs mer

ACD Accelerated Competitive Dialogue

ACD Accelerated Competitive Dialogue 1(6) ACD Accelerated Cmpetitive Dialgue Bertil Danared Accelerated Cmpetitive Dialgue ( ACD ) är en wrkhpbaserad ch interaktiv upphandlingsfrm, där utvalda anbudsgivare bjuds in att på ett strukturerat

Läs mer

Auktorisering och grupphantering. Projektplan

Auktorisering och grupphantering. Projektplan SUNET Auktrisering ch grupphantering Prjektplan Sid 1 (8) SUNET Innehåll Auktrisering ch grupphantering... 1 Prjektplan... 1 Prjektdirektiv... 3 Mål... 4 Prjektmål... 4 Effektmål... 4 Avgränsningar...

Läs mer

Kursbeskrivningar. Kursfakta för standardkurser

Kursbeskrivningar. Kursfakta för standardkurser Kursbeskrivningar Alla våra kurser är uppdelade i endagarskurser, för att underlätta för dig att plcka ihp ett kursprgram sm passar dig. Kurserna är uppbyggda så att de kursdagar sm ligger i anslutning

Läs mer

AFFÄRSMÖJLIGHETER INOM TJÄNSTEEXPORT TILL NORDAFRIKA Oktober 2014. SWENACC // Tjänsteexport Till Nordafrika

AFFÄRSMÖJLIGHETER INOM TJÄNSTEEXPORT TILL NORDAFRIKA Oktober 2014. SWENACC // Tjänsteexport Till Nordafrika AFFÄRSMÖJLIGHETER INOM TJÄNSTEEXPORT TILL NORDAFRIKA Oktber 2014 SWENACC // Tjänsteexprt Till Nrdafrika AGENDA: Presentatin av Nrdafrika Tjänsteexprt Tjänstesektrn i Nrdafrika Nrdafrika SWENACC // Tjänsteexprt

Läs mer

Protokoll för styrelsemöte i Järfällagymnasterna - 2015-04- 16

Protokoll för styrelsemöte i Järfällagymnasterna - 2015-04- 16 1(5) Prtkll för styrelsemöte i Järfällagymnasterna - 2015-04- 16 Datum: 2015-04-16 Tid: 18-21 Närvarande: Styrelsen: Pierre Erikssn, Tva Sörén, Ylva Sundelin, Cilla Söderhäll, Ltta Stlt, Helena Hjertén,

Läs mer

EBITS 2008-11-20 Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsgrupp

EBITS 2008-11-20 Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsgrupp 2008-11-20 Energibranschens Infrmatins- & IT-säkerhetsgrupp Samtrafik i gemensam utrustning Syfte EBITS har sett ett behv av ett klargörande dkument när frågan m samtrafik i egen ptfiber blivit allt vanligare.

Läs mer

Krisplan Ådalsskolan

Krisplan Ådalsskolan Krisplan Ådalssklan 2014 09 08 Sida 1 av 19 Innehåll Syfte... 3 Definitin av begreppet krissituatin... 3 Krisgruppens ansvar... 3 Handlingsplaner... 3 Större lycka/katastrf... 3 Elev avlider i sklan...

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna sm tillämpas på prjektet enligt avtalet. Dessa regler förtydligas

Läs mer

2007:13. Säkert informationsutbyte och säker hantering av elektroniska handlingar

2007:13. Säkert informationsutbyte och säker hantering av elektroniska handlingar 2007:13 Säkert infrmatinsutbyte ch säker hantering av elektrniska handlingar 1 Uppdrag ch bakgrund 5 2 e-legitimatiner 6 2.1 Behv ch ansvar 6 2.2 Användning av e-legitimatiner 7 2.3 Erfarenheter 7 2.4

Läs mer

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet ABB Sverige har fattat beslut m att samtliga entreprenörer ch knsulter skall certifieras i arbetsmiljöch säkerhet Genmförd SSG Entré är en förutsättning för att arbeta åt ABB. Bakgrund Brister i arbetsmiljökmpetens

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

AVTAL Utförande av Personlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01

AVTAL Utförande av Personlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01 AVTAL Utförande av Persnlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01 Detta avtal har träffats mellan följande parter: Beställare: Entreprenör: Gtlands kmmun/ Scialnämnden Omsrgshuset i Stckhlm AB

Läs mer

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Närvarande Ltta Friberg, rdförande Jnas Löhnn, vice rdförande Jhan Sandwall, ledamt Jhannes Kretschmer, ledamt Cicci Anderssn, ledamt Uffe Madsen, ledamt Ali

Läs mer

Installation av fiber och IPTV i Seraljen

Installation av fiber och IPTV i Seraljen Frågr ch svar Frågr ch svar Installatin av fiber ch IPTV i Seraljen Kmmer COM hem att helt försvinna eller kan man ha det i en övergångsperid? Svar: Vi kmmer att ha tillgång till CmHem under 2016 ch 2017

Läs mer

Medlemsmöte 23-24 maj 2012

Medlemsmöte 23-24 maj 2012 1 Medlemsmöte 23-24 maj 2012 Spelbmskan, Stckhlms Stadsbiblitek Deltagare: Anna Christina Rutqvist, Länsbiblitek Värmland Anneli Reinhammar, Länsbiblitek Sörmland Bengt Källgren, Kultur i Väst endast 23

Läs mer

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS Finansiell samrdning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Sida 1 av 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Omsorgsnämnden!!"#$%& 08-01-28

Omsorgsnämnden!!#$%& 08-01-28 Omsrgsnämnden!!"#$%& 08-01-28 '( Denna rapprt är 2008 års kvalitetsredvisning/verksamhetsplan för RE vård ch gruppbstäder. Plenheten, hälsfrämjande arbetet, behvsbedömarrganisatinen, medicinskt ansvarig

Läs mer

Presidierapport jul-okt (140701 141017)

Presidierapport jul-okt (140701 141017) Presidierapprt jul-kt (140701 141017) Knstkåren 2014/15 Rapprten återger vad presidiet har arbetet med under periden. Möten framgår av tabellerna för varje vecka ch presidialerna beskriver arbetet under

Läs mer

Styrelseprotokoll nr 15

Styrelseprotokoll nr 15 2006-09-21 Styrelseprtkll nr 15 Närvarande: Hans Perssn Ordförande HansGöran Högquist Sveriges Kmmuner ch Landsting Annika Engström Riksidrttsförbundet Sven Bremberg Statens flkhälsinstitut Ulla-Kaisa

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge PM 01-0-5 Genmförandekmmittén för nya Plismyndigheten Ju 01:16 ORG-1 Instruktiner NY-läge Instruktiner för mappning av individer till NY-läge Intrduktin Inm ramen för prjekt ORG-1 har ett förslag till

Läs mer

Mjukvaror och Tjänster. Hur kan du få ut mer av din printutrustning?

Mjukvaror och Tjänster. Hur kan du få ut mer av din printutrustning? Mjukvarr ch Tjänster Hur kan du få ut mer av din printutrustning? Innehållsförteckning Mbilprint Säkra Utskrifter Smart skanning Tnerövervakning Utskriftskntrll Service Statistik Här finns vi Vad kan göras

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsplan för Stckhlmsreginens Eurpaförening 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 UPPDRAG OCH ORGANISATION... 3 VERKSAMHET 2014... 5 Pririterade frågr 2014... 6 Tillväxt... 6 Inre marknad ch

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys av SUNET Box för Karolinska Institutet

Risk- och sårbarhetsanalys av SUNET Box för Karolinska Institutet Risk- ch sårbarhetsanalys av SUNET Bx för Karlinska Institutet 2015-01-19 Dnr: 1-35/2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund. 4 3. Nuläge..... 4 4. SUNET Bx i krthet... 5 5. Juridiska aspekter.

Läs mer

Diarienummer 003-2012-2073

Diarienummer 003-2012-2073 1(14) ANKOM Datum 2013 01 02 Diarienummer 003-2012-2073 2013-01- O 3... TILLVÄXT VERKET- 1ft! 31/1 Dnr ;? fl!; fr REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING r / b Att: Britt Wennerström Bx 255 55114 Jönköping II 1/ tf

Läs mer

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 Dessa licensvillkr utgör ett avtal ( avtal ) mellan Micrsft Crpratin (eller berende på var du br, ett av dess kncernblag) ch dig.

Läs mer

Ledning för kvalitet i vård och omsorg

Ledning för kvalitet i vård och omsorg Ledning för kvalitet i vård ch msrg Förrd Denna skrift riktar sig till förtrendevalda, vårdgivare ch chefer med ansvar för vård ch msrg. Syftet är att stimulera till att utvecklingen av kvalitetssystem

Läs mer

Centrala Sacorådet i Malmö stad

Centrala Sacorådet i Malmö stad Centrala Sacrådet i Malmö stad Enkät m tid för det fackliga uppdraget i samverkan Enkäten har skickats ut till alla Sacs representanter i samverkansgrupper på stadsmrådesförvaltningarna ch alla Sacs samverkansrepresentanter

Läs mer

Verksamhetsplan Personalenheten 2014-2015

Verksamhetsplan Personalenheten 2014-2015 2014-02-06 Verksamhetsplan Persnalenheten 2014-2015 Yvnne Anderssn Persnalenheten Innehåll 1 Sammanfattning av verksamhetsplanering... 3 2 Persnalenheten... 3 2.1 Uppdrag ch verksamhetsidé... 4 2.2 Hur

Läs mer

Projektorganisation l projektdirektivet anges en projektorganisation enligt 'följande:

Projektorganisation l projektdirektivet anges en projektorganisation enligt 'följande: LINDESBERGS.-.. KOMMUN Kmmunchef Christer Lenke Tfu: 0581-810 34 ch r i ster.lenke@lindesberg.se INFORMATION 2014-06-13 Dnr Till styrgrupp ch prjektgrupp för utredning av samverkan i (KNÖL) Prjektrganisatin

Läs mer

Sammanställning av diskussionskarusellen

Sammanställning av diskussionskarusellen Sammanställning av diskussinskarusellen Bilaga 1 Uppgiften var: Att summera, srtera ch lyfta fram det viktigaste i vad alla sagt kring varje specifik fråga, samt dkumentera det skriftligt. Obs! Samtliga

Läs mer

Forskningsstrategi 2015 och framåt

Forskningsstrategi 2015 och framåt Bilaga, 24 Sammanträdesdatum: 2015-03-17 Dnr: 2015/86-1.1 Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV) Frskningsstrategi 2015 ch framåt Bakgrund Frskningsstrategin för 2015 ch framåt består av tre delar: Inför

Läs mer

VA-plan. Åtgärdsplan 2013-2021 Utbyggnadsplan 2014-2024. Karlshamns kommun

VA-plan. Åtgärdsplan 2013-2021 Utbyggnadsplan 2014-2024. Karlshamns kommun VA-plan Åtgärdsplan 2013-2021 Utbyggnadsplan 2014-2024 Karlshamns kmmun Bakgrund VA-planen i Karlshamns kmmun är den tredje delen av VA-plansarbetet innan den fjärde ch sista delen, implementering ch uppföljning

Läs mer

2011-06-20 0.2 Linda Boson Uppdateringar baserat på Intervju med Jan A Svensson

2011-06-20 0.2 Linda Boson Uppdateringar baserat på Intervju med Jan A Svensson Dkumenthistrik Datum Versin Namn Kmmentar 2011-06-16 0.1 Linda Bsn Dkumentet skapas 2011-06-20 0.2 Linda Bsn Uppdateringar baserat på Intervju med Jan A Svenssn 2011-06-21 0.3 Linda Bsn Uppdateringar baserat

Läs mer

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI HISTORIK Cradle Net grundades 2009 med syfte att tillämpa ch sprida infrmatin m cirkulär eknmi i Sverige. Nätverket har sedan starten fått mycket uppmärksamhet i media

Läs mer

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie Referens Ola Olssn ~'&.,~, Datum Beteckning R 13014 1 (4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Den första ingenjören (DFI)

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kmmunstyrelsen, tisdagen den 26 maj 2015 efter beslutande kmmunstyrelsen, i Nya näset, kmmunhuset Ledamt

Läs mer

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin Upplägg Syftet med knferensen Vad är föräldrastöd Frågan m evidens Natinella föräldrastödsstrategin Några exempel från prjekt sm fått stimulansmedel.ch så ska vi se en film 1 Föräldrar spelar rll En varm

Läs mer

Cisco WebEx: Standardprogramfix den [[DATE]]

Cisco WebEx: Standardprogramfix den [[DATE]] ÄMNE: Cisc WebEx: Standardprgramfix tillämpas den [[DATE]] för [[WEBEXURL]] Cisc WebEx: Standardprgramfix den [[DATE]] Cisc WebEx skickar ut det här meddelandet till utvalda affärskntakter på https://[[webexurl]]

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Stadgar för Datasektinen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förrd 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektinsmöte 3 7. Årsmöte 4 8. Extra

Läs mer

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun Undersökning av senirers infrmatinsbehv Sundsvalls kmmun Impera kmmunikatin AB Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metd ch genmförande... 3 Målgrupp ch Svarsfrekvens... 3 Brtfallsredvisning...

Läs mer

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten Guide för hur bildar man en kaninhppningsklubb ansluten till SKHRF Även innehållande kunskap m hur man håller möten 1 2012-12-27 Hur man bildar en kaninhppningsklubb ch sedan ansluter den till förbundet

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Intern kntrll snöröjning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10-13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell

Läs mer

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Nytt

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Nytt Referens Mikael Gustafssn ~'& 9~, JÖNKÖPING$ LÄN Beteckning R26113 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Gröna näringars kluster Etapp l Pr j ektägare: Lantbrukarnas Eknmi AB År ch månad

Läs mer

Gemensam upphandling Slutrapport. Hannele Johansson Energikontor Sydost AB

Gemensam upphandling Slutrapport. Hannele Johansson Energikontor Sydost AB Gemensam upphandling Slutrapprt Hannele Jhanssn Energikntr Sydst AB Sammanfattning I mars 2006 startade prjektet Gemensam upphandling på uppdrag av Reginförbundet i Kalmar län. Syftet med prjektet var

Läs mer

Auktorisation och grupphantering Fas II - Projektplan

Auktorisation och grupphantering Fas II - Projektplan Auktrisatin ch grupphantering Fas II Prjektplan Innehåll Bakgrund... 3 Kppling till andra prjekt ch verksamheter... 3 Mål... 3 Prjektmål... 3 Effektmål... 3 Organisatin... 4 Budget... 4 Prjektaktiviteter...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Inledning Organisatinen har under året bytt namn ch fått ny lgtype samt grafisk prfil. Året har präglats av läsfrämjandefrågan sm lyfts av Kulturrådet ch både hörts ch synts

Läs mer

ENG-A1004: Information om studierna -övning, hösten 2014

ENG-A1004: Information om studierna -övning, hösten 2014 ENG-A1004: Infrmatin m studierna -övning, hösten 2014 Cntents ENG-A1004: Infrmatin m studierna -övning, hösten 2014... 1 1. Int ch studieguiderna... 2 2. WebOdi... 3 3. Nppa... 4 4. Inside... 5 5. E-pst...

Läs mer

1. Handlingsplanen enligt bilaga b) godkänns

1. Handlingsplanen enligt bilaga b) godkänns I ~ landstinget II DAlARNA Häls- ch sjukvård Dalarna Psykiatri Utveckling BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-09-22 Sida 1 (2) Dnr LD 14/00893 Uppdnr 854 000300 2014-09-08 Landstingsstyrelsen

Läs mer

... REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Kunskapsspridning, inom konst, design och innovation stiftelsen Vandalarum 2014-03 2015-12 Nytt

... REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Kunskapsspridning, inom konst, design och innovation stiftelsen Vandalarum 2014-03 2015-12 Nytt Referens Britt Wennerström, 036-102013 0706-384158..... ~, ~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Beteckning R27613 Antal sidr 1 (3) --~3-?vt/1-- Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: ch månad

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

Låneavtal för personlig elevdator

Låneavtal för personlig elevdator Datum 2014-05-15 Avtalsnr. 201401 Sklförvaltningen Bilaga 2 B B Låneavtal för persnlig elevdatr Kristinehamns kmmun 1 Allmänna förutsättningar Kristinehamns kmmun erbjuder eleverna att under sin studietid,

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Oasmia Pharmaceutical AB (publ) BOKSLUTSRAPPORT FÖR PERIODEN 2006-05-01-- 2007-04-30 Krt m bkslut för periden 2006-05-01 2007-04-30 Kncernens nettmsättning ökade till 22 387 (853) tkr. Resultat efter skatt

Läs mer