DC rapport. DC rapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DC rapport. DC rapport"

Transkript

1 rapprter från datacentralen vid åb akademi DC rapprt DC rapprt Datacentralen, Åb Akademis IT-verksamhet Årsrapprt

2 Ansvarig utgivare: Stig-Göran Lindqvist

3 Innehållsförteckning sida 1. DC:s uppgifter. Nämnden för gemensamma funktiner 1 2. En översikt, verksamhetsberättelsen Datacentralens arbetsuppgifter ch verksamhet sektinsvis 7 4. Användarstödet Persnalen Enheternas IT-kntaktpersner, maj Eknmin år DC:s kntakter, samarbete, infrmatin Datranvändningen Akademins datrutrustning Allmän prgramvara 39

4

5 1 DC:s uppgifter. Nämnden för gemensamma funktiner 1.1 Uppgifter (ur instruktinen för de fristående institutinerna bibliteket, datacentralen ch centret för språk ch kmmunikatin) Datacentralens uppgift är att främja utnyttjandet av infrmatinsteknik (nedan IT) i frskningen, undervisningen ch förvaltningen vid Åb Akademi genm: 1) att ansvara för samrdningen ch utvecklingen av akademins IT-verksamhet, 2) att erbjuda akademins enheter, deras anställda ch studerande IT-resurser ch IT-sakkunskap, 3) att ansvara för Åb Akademis datanät, datakmmunikatin ch infrmatinssäkerhet, 4) att samrdna akademins upphandlingar av IT-utrustning, IT-system ch prgramvara, samt att ansvara för underhållet av dem, 5) att sköta övriga uppgifter sm faller inm datacentralens verksamhetsmråde. 1.2 Nämnden för gemensamma funktiner Ulla Achrén, förvaltningsdirektör, rdf. Tuija Virtanen-Ulfhielm, prfessr Kim Hlmberg, universitetslärare, vice rdf. Lea Sistnen, prfessr Maria Lassén-Seger, biblitekarie Lena Ståhl, IT-planerare Tm Björkfrs, amanuens Jnna Lindqvist, studerande Matias Kalli, studerande Christa Mäkinen, studerande Tim Bäckman, direktör Gunnar af Hällström, prfessr Viljam Engström, universitetslärare Olav Eklund, prfessr Eivr Jula, enhetschef Jan Wennström, IT-planerare Barbr Wiik, lektr Kim Varstala, studerande Beata Björkvall, studerande Linda Bäckman, studerande Föredragande/CSK: Jan Jylhä, direktör Föredragande/DC: Stig-Göran Lindqvist, direktör Föredragande/ÅAB: Pia Södergård, överbiblitekarie Sekreterare Jaana Huttunen Nämnden sammanträdde tre gånger under året. För datacentralens del behandlades bkslutet ch årsrapprten för 2010, budgeten för 2011 ch budgetprgnsen för 2012, samt några persnalärenden. Nämnden tillsatte en delegatin för DC, med uppgiften att uppdatera DC:s tjänstebeskrivning, sm nämnden sedermera gdkände. En instruktin för användning av sciala medier ch en arbetsgruppsrapprt m utvecklandet av Mac-stödet behandlades. 1

6 2. En översikt, verksamhetsberättelsen 2011 Verksamhetsberättelsen gdkändes av nämnden för gemensamma funktiner på mötet den Den utgör en sammanfattning av årsrapprten Nämnden för gemensamma funktiner Nämnden sammanträdde tre gånger under året. För datacentralens del behandlades bkslutet ch årsrapprten för 2010, budgeten för 2011 ch budgetprgnsen för 2012, samt ett antal persnalärenden. Nämnden tillsatte en delegatin för DC, med uppgiften att uppdatera DC:s tjänstebeskrivning, vilken nämnden efter det gdkände. Avsikten med tjänstebeskrivningen är att förtydliga vilka tjänster DC ansvarar för ch vilka sm inte hör till DC:s ansvarsmråde. En instruktin för användning av sciala medier ch en arbetsgruppsrapprt m utvecklandet av Mac-stödet behandlades Ny budgetmdell för Datacentralen Datacentralens, liksm även biblitekets, Centrets för språk ch kmmunikatin samt förvaltningsämbetets budgetmdell förnyades. Målet var att för institutinerna tydliggöra serviceenheternas kstnader samtidigt sm man strävar till en minimal byråkrati. En årlig kstnadsram specificeras för datacentralen på basen av resultatförhandlingarna med rektr. Kstnaderna överförs på resultatenheterna enligt en enkel fördelningsnyckel. Nyckeln baserar sig för DC:s del på tre kmpnenter sm ges samma vikt: antalet anställda, antalet studerande ch antalet arbetsstatiner. För DC:s del täcker kstnadsramen c:a 80% av kstnaderna. Resten av budgeten består av stiftelsens bidrag, rektrs strategiska anslag ch DC:s översktt från den externa verksamheten Kntakterna med ÅA:s institutiner ch resultatenheter Delegatinen gav DC en ytterligare kntaktyta gentemt de övriga resultatenheterna ch en kanal för dessa att påverka pririteringen av DC:s tjänster. Närstödet förnyades. Närstödarna har tidigare haft en str rll i första nivåns användarstöd. Dck har den utbyggda helpdesken med utryckare, sm avsett, ersatt mycket av närstödarnas springarbete. Istället för en närstödare har nu varje resultatenhet en egen närplanerare, sm har uppgiften att delta i utvecklandet av enhetens IT-funktiner ch i diskussinen kring enhetens IT-budgetbehv. Närplanerarmdellen ch den nya budgetmdellen presenterades för enheterna så att DC (direktören ch chefen för användarstödet) besökte prefekterna. 2

7 2.4. Natinellt samarbete Datacentralernas samarbete Diskussinen m IT-chefernas samarbetsfrmer ledde till bildandet av nätverket Fuci ( de finländska universitetens IT-chefers frum ). Fuci fick ett regelverk, till skillnad från det gamla ITchefsfrumet. Under 2011 låg verksamhetens tyngdpunkter på benchmarkingarbetet ch Rakettiprjekten. Fuci fick nya webbsidr ch ett grupparbetsfrum. Fuci tillsatte ett arbetsutsktt sm skötte den praktiska verksamheten (rdf. Ilkka Siissal HU. Lindqvist var medlem i utskttet). Benchmarkingmdellen presenterades i mars på de svenska universitetens IT-chefers frum (Unitcf) i Uppsala av Lindqvist. Helsingfrs universitet höll i juni en presentatin m mdellen på de eurpeiska universitetens IT-frum (Eunis). BM-mdellen internatinaliserades under branden Bencheit. Ett tital nrdiska, tyska, hlländska ch franska universitet trde gå med i benchmarkingen Funetverksamheten, HAKA-samarbetet (kring användaradministratinen) ch SECgruppen (de infrmatinssäkerhetsansvarigas samarbete) frtsatte sm förut. Samarbetet kring upphandling ch knkurrensutsättning utvecklades. Högsklrnas IT-dagar hölls i Helsingfrs Förvaltningens administrativa IT-system IT-lagen Lagen m styrning av den ffentliga förvaltningens infrmatinsförvaltning trädde i kraft den Syftet med lagen är att effektivisera verksamheten inm den ffentliga förvaltningen samt att förbättra de ffentliga tjänsterna ch deras tillgänglighet. Lagen fkuserar på att öka interperabiliteten mellan infrmatinssystemen inm den ffentliga förvaltningen, speciellt kmmunerna samt de statliga ämbetsverken ch inrättningarna. Universiteten undantgs från lagen med hänvisning till deras autnmi. Universiteten kan inte heller binda sig till (enbart) finländska standards, då man i första hand bör följa med den snabba internatinella tekniska utvecklingen. Man hänvisar bl.a. till att universiteten redan idkar långtgående krdinering av vissa system genm frivilligt samarbete. I mtiveringarna till lagen nämns speciellt frågan m uppgörandet av en helhetsarkitektur, sm riksdagen avser att följa upp även för universitetens del. Rakettiprjekten Mdeller för högsklrnas helhetsarkitektur (KKA) bereds inm UKM:s Rakettiprjekt (RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIethallint). För ÅA:s del trde det bli aktuellt att under 2012 ta ställning till i vilken utsträckning ch på vilket sätt ÅA bör ch kan utnyttja KKA:s mdeller i sitt kvalitetsarbete. XDW-delprjektet arbetar med specifikatiner av begrepp ch terminlgi inm särskilt studie-, frsknings-, persnal- ch eknmiförvaltningen. Avsikten är att bygga upp en grund för en enhetlig rapprtering från ch planering av frsknings- ch utbildningsverksamheten. Organiseringen av det kntinuerliga underhållet av specifikatinerna trde fastslås under Tutki- ch JuRe-delprjekten avslutades under Mycket grundarbete utfördes, men de knkreta specifikatinerna ch besluten m behövliga IT-system återstår att göra. ÅA trde under 2012 ta ställning till huruvida man önskar gå in för ett system. 3

8 OPI-delprjektet utarbetar en gemensam referensarkitektur för utvecklingsprjekt inm högskleutbildningen i enlighet med XDW-specifikatinerna. ÅA har inga akuta behv av att förnya sina system men följer med delprjektet. Certia Utvecklandet av de SAP-baserade eknmisystemen ch arbetsrutinerna frtsatte inm Certia-samarbetet. Persnalförvaltningens systemutvecklingsarbete skedde frtsättningsvis främst inm Aditrs Persnecsystem. Certia grundade ett IT-frum för samarbetet med datacentralerna. Studieförvaltningens system En ny versin av Sture tgs i bruk innehållande nödvändiga uppdateringar efter rganisatinsrefrmen. En utvecklad versin av Teres förenklade betydligt tentamensresultathanteringen. Ett prjekt med webbaserad kurspresentatin genmfördes. Databassystemet Ingres flyttades till Linuxbaserad serverteknik. Användningen av tekniken för de elektrniska valen gav gd respns ch kmmer att återanvändas år Infrmatinssäkerhetens rganisatin Ledningsgruppen för akademins infrmatinssäkerhet är tillsatt av rektr. Den rapprterar till rektr ch till datacentralens direktör. Sammansättningen förnyades under året. Den nya infrmatinssäkerhetschefen Jan Wennström efterträdde Matti Huvila sm rdförande. Matti pensinerades under året Nya regelverk DC beredde tillsammans med kmmunikatinsenheten riktlinjer för användandet av sciala medier. Riktlinjerna utfärdades av rektr. De kmpletterades med en användarguide ch med ett papper m infrmatinssäkerhetsfrågr i anknytning till sciala medier. Rektr fastställde i april ett upphandlingsdirektiv för ÅA. Direktivet gäller alla typers upphandlingar. Det förutsätter att anskaffningar >5000 knkurrensutsätts. Anskaffningar sm överskrider bör knkurrensutsättas i enlighet med lagstiftningen gällande ffentliga upphandlingar. Gränsvärdet gäller för den sammanlagda kstnaden för akademins alla upphandlingar av en viss prdukttyp. Lagstiftningen förutsätter i praktiken en centraliserad upphandling av rganisatinen. Datacentralen är en av ÅA:s centrala upphandlingsenheter, ch den sm kncentrerat sköter anskaffningen av IT-utrustning, -prgramvara ch service-tjänster samt utrustning för kpiering. Upphandlingen av telefnperatörstjänster ch AV-utrustning sköts av förvaltningsämbetet i samarbete med datacentralen Akademins IT-upphandlingar ch knkurrensutsättningen För att uppfylla upphandlingslagens ch direktivets mål verkställer DC behövliga knkurrensutsättningar inm IT-mrådet för ÅA:s ch alla dess enheters del. Det 4

9 enklaste sättet är att ansluta akademin till Hansels ramavtal gällande ifrågavarande prdukttyp, varvid Hansel ansvarar för avtalets juridik. I andra hand söker DC samarbete med andra universitet för knkurrensutsättningen. I sista hand kan DC själv genmföra knkurrensutsättningen. Vid upphandling av speciella prdukter (t.ex. labbinstrument, speciell prgramvara, speciella IT-tjänster) ligger ansvaret för knkurrensutsättningen på den upphandlande institutinen. DC bistår med sin sakkunskap. Knkurrensutsättningarna sysselsatte DC under året. För tillfället har akademin upphandlingsavtal täckande alla typers arbetsstatiner (brdsdatrer, labbdatrer, laptps, tabletter, macar), skärmar, multifunktinsskrivare, servrar, datanät ch Micrsfts prgramvara. Ytterligare knkurrensutsättningar är under arbete. DC har därtill campusavtal gällande speciell prgramvara såsm Adbes prdukter, SPSS ch Mathematica Nya interna tillämpningar ch prjekt Arbetet med en ny generatin av akademins webbprtal inleddes. En fjärde prtal tgs i bruk för studentrekryteringen. Arbetet leds av kmmunikatinsenheten medan DC svarar för utvecklandet av teknik ch drift. Akademin fick ett eget blggverktyg. DC svarar för den tekniska driften ch utvecklingen. Antalet blggar växer stadigt. Inm e-lärandet gjrdes en mfattande uppgradering av Mdle. E-blankett-verktygets användning ökade märkbart. Arbetet med uppdateringen av biblitekets webbalma påbörjades. Ett inftv-system tgs ibruk i ASA Dspace-prgramvaran (öppen källkd) testades ch tgs i bruk. Den är ppulär för att kppla ihp särskilt litteraturdatabaser med varandra internatinellt. Biblitekets Hereditas Culturalis material lades i Dspace. Datacentralen deltg ckså i Spegeln-prjektet för digitalisering av ÅA:s lika samlingar, sm sedan presenteras enhetligt via Dspace Nya externa samarbetsprjekt Nvia Planeringen av det nya campusmrådet Allegr i Jakbstad frtsatte. De lika högskle-enheterna fick en gemensam förbindelse till Gamlakarleby ch där en anslutning till Funet. I årsskiftet 2011/2012 fick ÅA ch Nvia sin första gemensamt underhållna tillämpning, då desktp-videmötessystemet Adbe Cnnect nu drivs på samma server. Redan tidigare utnyttjas ÅA:s server även av Tritnia. Adbe Cnnect har ptential att bli ett viktigt kmmunikatinsmedium för ÅA:s ch Nvias samarbete inm undervisning ch förvaltning. Stiftelsen för ÅA Datacentralen handhar Stiftelsens IT-system ch användarstöd. Under året utvecklades en webbprtal ch en plattfrm för grupparbeten. 5

10 2.10. Tekniska nyheter Årets strsatsningar gällde utbyggnaden av ÅA:s centrala skivminnessystem i Åb ch Vasa uppgraderingen av datanätet med switchar för 1/10 GB-hastigheter, ch av det trådlösa nätet så att det klarar av flera parallella tekniker ch att det kan administreras centralt förnyandet av ÅA:s huvudbrandvägg så att den klarar av den ökande datatrafiken. Samtidigt dubbleras den för bättre driftsäkerhet. Den börjar under 2012 betjäna såväl Åb sm Vasa några datrklasser ch auditrieutrustning förnyades Satsningar sm 2011 var mindre, men av ny typ, var sökandet efter billiga lagringssystem för stra datamängder ch säkerhetskpieringssystem för till stra delar statiskt data. Videsystemen Tester med Nrdunets videknferensbrygga påbörjades. Flertalet allmänna tillfällen med kmmunikatin över videknferens hölls ch mängden hållna videmöten ökade märkbart under året. Telefnin Det nya VIP-systemet (telefni över datanätet) krävde vissa kmpletterande anskaffningar för att öka redundansen ch förenhetliga kmmunikatinsprtkllen. Gallerier Galleriknceptet återupprättades så att en klass i Åb ( Galvani i ASA) ch en i Vasa (G403) utrustades med multimediautrustning ch viss specialprgramvara. Beräkningskluster Akademin (inst. för IT ch inst. för naturvetenskaper) gick med i det Eurpeiska (EGI) ch finländska (FGI) prjektet för utvecklande av en Grid-infrastruktur. Klustret installerades under hösten i maskinrummet i ASA Vlymdata Vid årsskiftet 2011/2012 var antalet aktiva användare I talet ingår inte e- pst- ch Reprtrnicanvändarna från Svenska Hanken. Antalet aktiva arbetsstatiner var 3 655, inkluderande brdsdatrer, 650 bärbara datrer, 140 tablettdatrer ch 44 tunna klienter ( terminaler ) var Windwsdatrer, 159 macar medan körde Linux. Antalet lgiska servrar hade vuxit kraftigt på grund av virtualiseringen, ch var nu 346. Antalet fysiska serverdatrer sm de lgiska kör på hade istället minskat till 96. 6

11 3. Datacentralens arbetsuppgifter ch verksamhet sektinsvis 3.1 DC:s administratin Administratinen består av avdelningssekreteraren, direktören ch akademins infrmatinssäkerhetschef (halvtidsuppgift). Avdelningssekreteraren sköter DC:s eknmiärenden, andra administrativa uppgifter ch därtill bl.a. förmedlingen av mera speciellt IT-material ch av prgramvara (bl.a. Micrsfts ch Crels prgram samt SPSS), bkningen av datrklasser samt prjektr- ch datrutlåningen. Direktören leder inrättningens verksamhet. Han svarar även för föredragningen inför DC:s direktin, för DC:s infrmatin, ch för frågr kring akademins ITarkitektur ch IT-anskaffningar samt krdineringen av dessa, liksm för utvecklandet av IT-strategier ch -plicies. Infrmatinssäkerhetschefen överser akademins infrmatinssäkerhet ch utvecklar plicies ch planer. Persnalsekreterare Anneli Nrdling vid förvaltningsämbetet har under året handhaft DC:s persnalärenden. 3.2 Sektinen för datakmmunikatin ch serverfunktiner Sektinen för datakmmunikatin ch serverfunktiner (DOS) sköter allmänt m utvecklingen ch driften av den centrala IT-infrastrukturen vid akademin. Sektinen ansvarar för att maskinrummen ch övriga utrymmen där utrustning placeras är ändamålsenliga. Sektinen sköter såväl de fasta sm trådlösa interna datanäten samt kntakterna till övriga nät ch vissa nätrelaterade bassystem. Sektinen tillgdser behven på serverkapacitet genm att underhålla serverhårdvaran, virtualiseringsplattfrmarna ch serverperativsystemen samt vissa övriga serverfunktiner. Datalagringen i frm av skivsystem ch säkerhetskpieringslösningar är nära knutna till serverfunktinerna. Därtill sköter sektinen m telefnsystemen ch e-psten. Den har ansvaret för kpieringen ch kpiatrutrustningen. Sektinen upprätthåller system för övervakning ch rapprtering av tillgängligheten för de centrala IT-systemen samt har hand m reparatiner av hårdvara. Elförsörjningen i maskinrummet i Åb förbättrades, en till UPS installerades. Kylningen i maskinrummet i Vasa förbättrades genm installatin av ytterligare ett kylaggregat. I början av året tgs det nya NS120 SAN-systemet i bruk i Åb. Ett nytt bladserversystem tgs ckså i bruk ch sm huvudsakliga virtualiseringsplattfrm övergick vi till VMware vsphere ckså i Åb. Det var ett mfattande jbb att virtualisera ch överföra alla servrar till den nya plattfrmen. Under sensmmaren förnyades SAN-systemet i Vasa till samma mdell sm i Åb ch migreringen av data från gamla till nya lagringssystemet kunde göras utan avbrtt tack vare den långt drivna virtualiseringen av mgivningen. NS120:rna, sm ckså har NAS- 7

12 funktinalitet, används för lagring för all central service där tillförlitlighet ch prestanda pririteras. Tack vare förbättringarna av infrastrukturen kunde t.ex. hemmrådes- ch mailkvterna höjas. Säkerhetskpiering av centrala skivresurser sm e-pstlådr ch hemmråden sköts av det skivbaserade systemet Avamar sm dessutm replikerar data mellan Åb ch Vasa. Säkerhetskpiering till band används frtsättningsvis för en del system. Under året tgs ett nytt system, Veeam Backup and Replicatin, delvis i bruk. Målet är att få ett billigare backup-alternativ ch att förhppningsvis ersätta bandbackup:erna, samt att få bättre rutiner för återhämtning i katastrfsituatiner. ÅA s nätverk i Åb ch Vasa kmmer att knytas ihp via en egen ptisk våglängd över Funet, så att vi i praktiken har ett gemensamt lkalnät. Med Veeam Backup and Replikatin kan vi replikera virtualmaskiner mellan rterna så att datacentren i Åb ch Vasa kan kmplettera varandra ch kan fungera sm Disaster Recvery -sites för varandra. Detta arbete påbörjades under året. Utvecklingen från att vi använt fysiska servrar till att använda virtualservrar ch vidare till en infrastruktur sm allt mera liknar ett privat mln med resurser gegrafiskt distribuerade har varit snabb. Efterfrågan på lagringsutrymme är strt ch vi har inte riktigt kunnat erbjuda kstnadseffektiva lösningar för lagring av massiva datamängder. I slutet av året skaffades ett iscsi-baserat lagringssystem sm kmmer att kmpletteras under Det nya systemet används i situatiner där SAN-systemets tillförlitlighet ch prestanda inte behövs, utan ett fördelaktigt pris per lagringsenhet är det viktiga. Exempel på dylika applikatiner är skivbackup (Veeam) ch lagring av multimedialt material. Utbyggnaden av det kntrllerbaserade WLAN-systemet har frtgått ch utvidgats. Trycket på WLAN-nätet har ökat kraftigt i ch med att mbila enheters ppularitet har stigit kraftigt. Också trådnätet har utvecklats med allt mera 1Gbit ut till slutanvändarna. Arbetet med den nya huvudbrandväggen har frtgått. Renveringsarbetet i Academill har förrsakat mycket extra arbete för datacentralen. Också DC:s egna utrymmen renverades under smmaren. Operativsystemet Slaris sm varit viktigt inm ÅA under ett par decennier har avvecklats. Ett beräkningskluster sm ingår i FGI (Finnish Grid Infrastructure) ch EGI (Eurpean Infrastructure) installerades i maskinrummet i Åb. Grid-resursen kmmer att utnyttjas i första hand av IT-institutinen ch av fysik. 3.3 Sektinen för IT-system ch tillämpningar Sektinen ansvarar för planering, anskaffning, utveckling ch drift av akademins egna tillämpningar samt den specialutrustning sm används inm sektinens delmråden. Sektinen fungerar sm expertis i akademins använda 8

13 externa tillämpningar ch deltar i planering, genmförande ch uppföljning av dylika prjekt. Sektinen handhar ansvaret för den it-relaterade tekniken både då det gäller de befintliga tillämpningarna ch utvecklingsprjekten inm akademins förvaltning. Bland dessa ingår ansvaret för de databassystem sm används inm akademin (Ingres, MySQL, Trip) samt deras applikatinsmgivningar. akademins administrativa tillämpningar inm mrådena eknmi ch persnalärenden. studieförvaltningssystemen (Sture, MinPlan, TeRes, MinSture, studentantagning), sm till str del är utvecklade vid akademin. Sektinen deltar ckså i planerings- ch utvecklingsarbetet ch handhar administratin, övervakning, underhåll samt intern ch extern rapprtering. En del av databassystemen (såsm MySQL) används även för andra än förvaltningsspecifika tillämpningar. Sektinen innehar ansvaret för de webbaserade tillämpningarna såsm webbprtalen, akademins blgg ch diskussinsfrum samt ett strt antal mindre webbtillämpningar. Vidare ansvarar sektinen för incidenthanteringssystemet Request Tracker (RT) ch datacentralens interna tillämpning för systemdkumenthanteringen samt kan vid behv även utveckla egna webbtillämpningar. Sektinen utvecklar, underhåller ch stöder de tillämpningar ch verktyg sm används inm inlärningsmiljön. Sektinen ansvarar därtill för verktyg inm kmmunikatinen (videknferens, persnliga kmmunikatinsprgram, e- pstens webbtillämpningar) ch prjekthanteringen. Sektinen sköter m enkättillämpningarna E-blankett samt SPSS Dimensins, plagiatgranskningssystemet Urkund samt fungerar sm teknisk kntakt angående tentamenstillämpningen E-tent. Kalendersystemet, resursbkning ch övriga speciella tillämpningar hör även de till sektinens ansvarsmråde. Därtill ansvarar sektinen för planering ch utveckling av it-utrustning i undervisningsutrymmen, inf-tv system samt multimediautrustning ch tillämpningar. Även streaming-tekniken hör under sektinens ansvarsmråde. Sektinen handhar tekniskt ansvar för planering, utveckling ch stöd för vissa tillämpningar sm används inm bibliteket samt är med i det it-relaterade utvecklingsarbetet sm bedrivs för bibliteket. Persnalen inm sektinen upprätthåller ch utökar sin kunskapsnivå genm självstudier samt genm att delta i frtbildning ch möten, knferenser, natinella ch internatinella prjekt ch samarbeten. Sektinen ansvarade för den tekniska utvecklingen ch ibruktagningen av blggverktyget blgs.ab.fi. Antalet blggar ökade stadigt under året. Sektinen deltg aktivt i arbetet med guider, regler ch instruktiner för sciala medier. Den 4:e prtalen tgs i bruk ch arbetet med de nya prtalerna påbörjades. Webbmailen uppgraderades vilket gjrde bl.a. radering av bilagr möjligt. Samtidigt ändrades prcedurerna för frånvarmeddelanden (Vacatin). Terminalserverversiner av SAPklienten ch Teraterm tgs i bruk. Arbetet med krishanteringstekniken frtsatte. En ny versin av Sture tgs i bruk Den nya versinen innehöll de nödvändiga uppdateringarna efter rganisatinsrefrmen. Databassystemet Ingres 9

14 flyttades till Linux-baserad serverteknlgi inklusive flertalet användarkritiska databaser såsm Sture ch Kurre. Även Trip flyttades över till Linuxbaserad serverteknlgi. En utvecklad versin av Teres tgs i bruk under året vilket gjrde att tentamensresultathanteringen förenklades betydligt. Uppdateringar gjrdes även i MinPlan. Antagningsprcedurerna uppdaterades ch ett prjekt med webbaserad kurspresentatin genmfördes. Användningen av tekniken för de elektrniska valen gav gd respns ch kmmer att återanvändas år Sektinen deltg i en del av de natinella Rakettiprjekten. Arbetet med inlärningsplattfrmerna frtsatte. Under året genmfördes en mfattande uppgradering av Mdle ch Shibbleth tgs i bruk även på den nya servern. Sektinen var invlverad i planeringen av renverat undervisningsutrymme ch tester med nya inftv-systemet genmfördes. Antalet videknferensutrustningar ökade ch tester med Nrdunets videknferensbrygga påbörjades. Flertalet allmänna tillfällen med kmmunikatin över videknferens hölls ch mängden hållna videmöten ökade märkbart. Desktpmötessystemet Adbe Cnnect uppgraderades till versin 8 ch anslöts till akademins användardatabas. Resursbkningssystemet uppgraderades ch Haka- samt Radius-identifiering ch auktrisering möjliggjrdes med tanke på samarbete med externa parter. En märkbart ökad användning av E-blankett skedde, prblem åtgärdades med uppgradering. Kalendersystemet Exchange uppgraderades till versin 2010 under senare delen av året. Vid bibliteket var datacentralen invlverad i flera uppgraderingar ch prjekt. CDrmmaterialet flyttades över till skivbaserat system ch friexemplardatrn gjrdes tillgänglig. Man började utnyttja plattfrmen Dspace för text ch bildmaterial ch materialet för Hereditas Culturalis lades I Dspace. Arbetet med Spegeln-prjektet påbörjades ch en teknisk persn anställdes till slutet av året. Ett antal externa prjekt genmfördes där man bl.a. utvecklade ch tg i drift en sharepint-mgivning för en kunds räkning. En persn övergick till annan tjänst utanför akademin ch ersattes med en nyanställd. Persnalen deltg i ett antal seminarier ch knferenser samt var aktiva i flertalet arbetsgrupper. 3.4 Arbetsstatinssektinen Sektinen underhåller ch utvecklar IT-mgivningen för akademins arbetsstatiner ch PC-klasser. Detta inkluderar standardprgramvara, klientprgram ch hantering av användarnas mråden ch kvter på datalagringsservrar. På sektinens ansvar är även underhåll ch utveckling av akademins användar- ch arbetsstatinsadministratin samt infrmatins, autentiserings-, ch auktriseringstjänster. Sektinen ansvarar för utveckling ch upprätthållande av kundstödet mfattande helpdesken/raklet, utryckarteamet ch närstödet. Likaså ingår i sektinens uppgifter anskaffningar ch upphandling av IT-utrustning ch därtill hörande regelverk, ffertrundr, leveranshantering samt kundkntakter ch infrmatin. Under året frtsatte man vid akademin med att ta i bruk Micrsfts nya perativsystem Windws 7. Det levererades färdigt installerat i nya PC:n sm anskaffades. Akademin övergår gradvis till att köra Windws 7 i den takt sm 10

15 maskinparken förnyas, förutm i fall där speciella skäl till snabbare uppgradering föreligger. En del av de gamla datrerna lämpar sig inte så bra för att köra nyare Windws-versiner ch det saknas drivrutiner för äldre utrustning såsm webbkamerr ch skanners. DC kmmer frtfarande att stöda den gamla Windws XP mgivningen sm körs på äldre PC:n. Vid årets slut kör dck redan ungefär hälften av akademins PC:n Windws 7 ch de övriga kör i huvudsak XP. I slutet av 2012 uppskattas att endast cirka en fjärdedel av akademins PC:s använder Windws XP. Akademins PC-klasser kör redan nu i huvudsak Windws 7 utm en i Vasa ch en i Åb sm ännu använder Windws XP. De planeras övergå till att köra Windws 7 under Arbetsstatiner uppdelat enligt perativsystem 2011 Operativsystem ab.fi vasa.ab.fi vs.ab.fi Tt Windws XP Windws MAC Linux Windws Vista Windws TOT dedd dddd dddd dddd edd edd ddd ddd d t yw t e D > t s t dddd En satsning under året var att åter ta Galleri-knceptet i bruk. Det innebär en datrsal med diverse specialprgramvara ch -utrustning tillgängliga för akademins persnal ch studenter. I Åb var det datrsalen Galvani ch i Vasa G403 sm fick nya datrer ch utrustades med diverse tilläggsutrustning ch prgramvara. Efterhand sm behv ch resurser finns är det planerat att ytterligare öka utbudet av specialprgramvara ch diverse utrustning i Galleriutrymmena. Därtill utrustades PC-klasserna i Hanken ch Axeliamed nya bildskärmar ch datrerna inklusive bildskärmar i Bicitybiblitekets datrsal förnyades vid årsskiftet. 11

16 Användningen av Micrsfts System Center Cnfiguratin Manager för att administrera akademins arbetsstatiner utökades ch allt fler funktiner tgs i bruk. Exempelvis har Oraklet ch närstödarna kunnat använda Cnfiguratin Manager Cnsle för fjärrdiagnstik ch kundhjälp. Även systemet med att från Cnfiguratin Manager distribuera applikatiner ch uppdateringar till utvalda arbetsstatiner har tagits i bruk ch visat sig vara användbart. Det ger möjlighet att minska på antalet applikatiner sm finns färdigt installerade på akademins WindwsPC:n när de anländer från leverantören. I stället skapas applikatinspaket sm sedan via Cnfiguratin Manager kan köras ut till just de arbetsstatiner sm behöver dem. Nuvarande versinen av Micrsfts System Center Cnfiguratin Manager är Under 2012 kmmer nästa versin ut med ytterligare egenskaper ch då blir det aktuellt att undersöka ifall det lönar sig för DC att uppgradera till den nya versinen. Sektinen har ett antal interna utvecklingsgrupper med avsikt att testa, utvärdera ch utveckla lika mråden sm faller under sektinens ansvar. Bland annat kartlades behvet av utbyggt stöd för Mac-användning samt hurudana resurser sm skulle frdras för ändamålet. Utvecklingen av arbetstatins- ch applikatinsvirtualisering frtsatte ch för exempelvis en del av de administrativa applikatinerna används det nu lösningar sm bygger på virtualiseringsteknik. Beträffande upphandling av arbetsstatiner blev det en del förändringar i ch med förnyandet av Hansel-avtalen för arbetsstatiner, sm ÅA utnyttjar. Det innebar att DC rdnade s.k. miniffertrundr med de leverantörer sm slutit avtal med Hansel. Resultaten av miniffertrundrna innebär att sm tillverkare av ÅA:s bärbara datrer kvarstår Lenv, medan för brdsdatrer vann HP, sm DC inte hittills haft erfarenhet av. Sm HP-leverantör valdes Businessfrum ch utarbetandet av rutiner för anskaffningarna har förlöpt relativt väl. Sm vald tillverkare av bildskärmar till akademin frtsätter Samsung. I samband med förnyandet av avtalen utvidgade vi garantin för både datrer ch skärmar till att mfatta 4 år n site. På mjukvarusidan kan nämnas att avtalet gällande antivirusprgramvara för Windwsbaserade arbetsstatiner förnyades med F-Secure. Statistik över anskaffningarna hittas i avsnitt 8.6. I samband med DC:s mrganisatin ändrades ärendehanteringssystemets (RT) köer m till att mtsvara den nya rganisatinen. Närstödsvecka hölls vecka 15 (kntakt till enheterna ch kartläggning av utrstning för BenchMarkingen) ch möten hölls med enheternas prefekter där man gick igenm enhetens IT-läge ch behv. Höstens närstödsvecka hölls vecka 37 där vi för enheterna presenterade maskinparksinventeringen ch hjälpte till med att planera IT-budgeter. 12

17 4. Användarstödet Datacentralen ger IT-stöd åt akademins persnal ch studenter. Stödet mfattar prblemlösning gällande akademins IT-miljö ch de gemensamma tillämpningarna. 4.1 Helpdesken Helpdesken (Oraklet), är den instans man skall vända sig till vid IT-prblem. Helpdesken har två verksamhetspunkter, en i Vasa ch en i Åb. Oraklet hjälper både persnal ch studenter med IT-frågr. Man kan kntakta helpdesken per e-pst, telefn eller besök. Helpdeskfunktinen sköts av ett team på 4-6 persner. 4.2 Utryckarna Utryckarna hjälper Helpdesken att lösa incidenter. Enklare ärenden sm inte kan lösas vid Helpdesk utan kräver ett besök på berörd enhet sköts av utryckarna. Ärenden av mera krävande karaktär går fta direkt till närplaneraren eller någn systemansvarig vid Datacentralen för att åtgärdas. Utryckarna består främst av tillfällig persnal ch persnresursen varierar under året. Även praktikanter från akademin såväl sm från Åblands Yrkesinstitut har utnyttjats. 4.3 Närstödet Närstödet fungerar sm kntaktlänk mellan institutinen ch Datacentralen, i samarbete med institutinens egen IT-kntaktpersn. Under året refrmerades närstödsknceptet så att betningen nu ligger på att närstödsplanerarna deltar i planeringen ch utvecklandet av enhetens IT-resurser ch kunskaper. Närplaneraren hjälper även i mån av möjlighet med IT-sakkunskap i enhetens lika prjekt ch ansvarar för att IT-stödet fungerar vid sin enhet. Närstödsarbetet är fördelat på c:a 14 lika persner, sm ckså har andra arbetsuppgifter. 4.4 IT-stödets ärendehanteringssystem IT-stödet har ett ärendehanteringssystem (RT, Request Tracker) för att hålla kntrll över inkmmande ärenden. E-pst sm skickas till eller kmmer autmatiskt in i ärendehanteringssystemet. RT-systemet är gemensamt för Åb ch Vasa. Du kan själv följa med hur ditt ärende framskrider samt vem sm löser det genm att lgga in på https://raklet.ab.fi. Under 2010 behandlades (+3%) ärenden av vilka c:a 17% registreras via Vasas helpdesk. Man kan ntera att sm väntat är smmaren ch speciellt juli månad lugn medan det under september månad var en tpp för inkmna ärenden. 13

18 Zd edd edd edd ddd ddd ddd ddd ddd d : & D D : : ^ K E 4.5 Systemexpertisen Även datacentralens systemexperter deltar i IT-stödet. Helpdesken ch närstödare eskalerar prblem till systemexperten vid behv. Om du har frågr relaterade till speciella system kan naturligtvis ckså du vända dig direkt till den systemexpert sm du vet att handhar dylika. 14

19 5. Persnalen Fast ch långtidsanställd persnal DC:s administratin (2 persnår) Stig-Göran Lindqvist, direktör Matti Huvila, datasäkerhetschef (60%), till Jan Wennström, infrmatinssäkerhetschef (50%), från 1.3 (se även DOS-sektinen) Anne-Maj Adel, avdelningssekreterare Sektinen för datakmmunikatin ch serverfunktiner (DOS) Sjöström, Niklas, sektinschef, tfn ÅA:s datanät,serverfunktinerna. Anslutningarna till Funet ch Internet. Backa, Thmas, IT-planerare, datanät, tfn Hemanvändningen (ADSL m.m.). Studentbstädernas datanät. Trådlösa näten, SparkNet, Eduram. Telefni (mbiltel, VIP) Wennström, Jan, DI, IT-planerare, tfn ÅA:s datanät, brandväggen. Ståhl, Lena, FM, IT-planerare, Vasa, tfn Datanätet, datakmmunikatin. Talaslahti, Markus, systemadministratör, tfn Infrastrukturutveckling, datanät. Hltlund, Dennis, systemadministratör, tfn ÅA-Linux-miljön, Linuxservrar, OpenLDAP ch Shibbleth. (80% ) Lindrs, Tmas, FM, systemadministratör, tfn Virtualisering ch skivminnessystem (SAN/NAS m.fl.). Sandhlm, Kenneth, DI, systemadministratör, tfn Säkerhetskpieringen, printningsch kpiatrsystemen. Sandström, Fredrik, IT-planerare, tfn E-psten, dess filtrering, virusskydd m.m. Laaksnen, Jussi, systemplanerare, tfn Windws-serverfunktiner, virtualisering. Granlund, Jens, FM, systemadministratör, Vasa, tfn Windws-serverfunktiner, virtualisering ch skivminnessystemen (SAN/NAS m.fl.). (se även ASS-sektinen). Basilier, Leif, DI, EM, överingenjör, tfn Chef för labbet. Beställningar av datanätanslutningar. Hårdvaruservicen. Maskinrummet. Laasnen, Heikki, IT-mntör, tfn Datanätanslutningar, kabeldragningar. Reparatin av datrer, skrivare ch skärmar. Hårdvaru-knwhw. Nylund, Thmas, servicetekniker, tfn Reparatin av datrer, skrivare ch skärmar. Kabeldragningar. Hårdvaru-knwhw. Lipkin, Mats, serviceingenjör, Vasa, tfn Reparatin av datrer, skrivare, skärmar. Kabeldragningar. Anskaffningar till Vasa Sektinen för IT-system (ITS) Levander, Stefan, FM, sektinschef, tfn Förestår DC:s verksamhet i Vasa. E- lärande ch realtidskmmunikatin. Olin, Susanne, FM, systemchef, tfn Förvaltningens ch akademins allmänna administrativa tillämpningar. Björklund, Jakim, FM, IT-planerare, tfn Studiesystemen (Sture m.fl.). Brunberg, Christffer, FM, IT-planerare, tfn Studiesystemen (MinPlan m.fl.). Lstedt, Stefan, systemplanerare, webben, tfn Akademins webbmaster. Lindström, Sari, DI, IT-planerare. Webbtillämpningar, DTP- ch grafikprgram. Söderlund, Andreas, FM, IT-planerare, tfn Biblitekets IT-tillämpningar, Trip Hlm, Dan, FM, systemplanerare, tfn Multimedia, videmötessystemen, webbstöd. E- lärande, Mdle. Birell, Marika, FM, IT-planerare,Vasa, tfn E-lärande, Mdle. Tjänstledig från 1.8. Lawast, Andreas, IT-planerare, e-lärande, Mdle, Vasa, tfn (55%, från 1.9). Se även ASS-sektinen. Wahlman, Susanne, EM, avdelningssekreterare, Vasa, tfn Arbetarskyddet i Vasa. DC:s kansli. Bkning av utrymmen, datrer, prjektrer. Användaradministratin, guider, licenser. (50%) 15

20 5.1.4 Arbetsstatinssektinen (ASS) Flück, Jan-Eric, FM, sektinschef, tfn Windws-arbetsstatinsmiljön, Akademidmänen. Sjöblm, Barbr, FM, systemchef, vicedirektör, tfn ÅA:s användaradministratin ch - plicies. LDAP-katalger. Lindell, Kim, FM, chefsplanerare, chef för närstödet, tfn Windwsarbetsstatinsmiljön, Akademidmänen, e-pstklienter. Erikssn, Mattias, systemplanerare, tfn Bärbara pc:s, applikatinsstöd, virusbekämpning. Olin, Jhan, FM, IT-planerare, tfn Pc-klasserna, applikatinsstöd ch licensfrågr, pcpub. Söderback, Stig, systemplanerare, tfn Upphandlingsansvarig (datr- ch kringutrustning, prgramvara). Granlund, Jens, FM, systemadministratör, Vasa, tfn Windws-arbetsstatinsmiljön. (se även DOS-sektinen) Vurinen, Petri, FM, tillämpningsplanerare, Vasa, tfn Windws-arbetsstatinsmiljön ch pc-klasserna, användaradministratinen, virusbekämpning. Svehlm, Glenn, IT-planerare, virubekämpningen, Linux-arbetsstatinsmiljön. Från 17.1 Sjöhlm, Jhn, IT-instruktör, tfn Närstödet Anderssén, Thmas, IT-instruktör, deltid, Jakbstad, tfn Utrustningen i Jakbstad. Lawast, Andreas, IT-instruktör, Vasa, tfn Närstödet (55%). Se även ITS-sektinen. Kallankari, Erik, IT-instruktör, tfn Närstödet. Från 8.8. Hedman Mårten, FM, systemadministratör, tfn (02) BTC:s datrmiljö. 5.2 För krtare tid anställd persnal Datasäkerhetschef Matti Huvila avgick med pensin den Prjekt- eller visstidsanställda Frss, Thmas, studiesystemen, anställd av studieförvaltningen Mölsä, Mikael, anställd av Spegeln-prjektet Civiltjänstgörare Jhutti, Nataniel, närstödet i Åb, från Praktikanter Olin, Håkan, närstödet i Åb Kskinen, Martin, närstödet i Åb Karvinen, Petteri, närstödet i Åb Jhanssn, Rasmus, närstödet i Åb Tschernij, Walter, nästödet i Åb Vikstrand, Anders, närstödet i Vasa 5.3 Arbetsinsatsen ttalt Ttalt utförde den fasta ch långtidsanställda persnalen arbetsår ( ). Siffran inkluderar Biteknikcentrets planerare sm bekstas av BTC ch en sm är anställd för biblitekets IT. Civiltjänstgörarnas ch praktikanternas arbetsinsats var c:a 1.5 år ( år) 16

DC rapport. Datacentralen, Åbo Akademis. IT-verksamhet Årsrapport 2009. Åbo Akademis. Datacentral Verksamhetsberättelsen 200 29.9.

DC rapport. Datacentralen, Åbo Akademis. IT-verksamhet Årsrapport 2009. Åbo Akademis. Datacentral Verksamhetsberättelsen 200 29.9. DC rapprt rapprter från datacentralen vid åb akademi 29.9.2010 Datacentralen, Åb Akademis IT-verksamhet Årsrapprt 2009 Åb Akademis Datacentral Verksamhetsberättelsen 200 stig-gran.lindqvist@ab.fi 52 Ansvarig

Läs mer

Datacentralen, Åbo Akademis IT-verksamhet Årsrapport 2006

Datacentralen, Åbo Akademis IT-verksamhet Årsrapport 2006 DC rapprt rapprter från datacentralen vid åb akademi Datadirektinen 19.3.2007 Datacentralen, Åb Akademis IT-verksamhet Årsrapprt 2006 stig-göran.lindqvist@ab.fi 49 Ansvarig utgivare: Stig-Göran Lindqvist

Läs mer

Serviceguide. Stödtjänster för studerande 2013

Serviceguide. Stödtjänster för studerande 2013 S e r v i c e g ui de S t ödt j ä ns t e rf örs t ude r a nde ÅBO AKADEMI Utgivare: Lärcentret 2013 Redaktör: Mnica Nerdrum Pärm ch bilder: Maria Sundström 2 Innehåll 1. Studierientering... 6 1.1. Första

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A KALLELSE 1(1) 2015-10-09 Parlamentariska nämnden extra sammanträde Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Reginens hus, sal A Ärenden Val av prtklljusterare Fastställande av dagrdning Anmälan av prtkll

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

Tjänsteportfölj IT-teamet

Tjänsteportfölj IT-teamet Tjänsteprtfölj IT-teamet IT-teamets uppdrag Den gemensamma IT-driftsrganisatinen ska på uppdrag av Samarbetskmmunernas ITbeställarfunktin: - Fullgöra uppgiften av den ttala driften ch utvecklingen av Samarbetskmmunernas

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL W KOMMUNSTYRELSEN /... Sammantrildesdatum "~:::-. TRANAs KOMMUN 2013-06-18 Sida 8 (22) )

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

Turismutbildning 2.0

Turismutbildning 2.0 Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Sandra Wall-Reinius 2013-03-25 Turismutbildning 2.0 Statusrapprt Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Prblemfrmulering 1.2 Prjektets

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning (Infosäk F)

Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning (Infosäk F) EXEMPEL 1 Infrmatinssäkerhetsinstruktin: Förvaltning (Infsäk F) Innehållsförteckning 1 INSTRUKTIONENS ROLL I INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET...2 2 ORGANISATION OCH ANSVAR...2 2.1 LEDNINGEN...2 2.2 IT-BEREDNINGSGRUPP...2

Läs mer

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning Kravspecifikatin / Uppdragsbeskrivning Prjektledare / Utvecklare Knsulttjänst för prjektledning ch kmpetensförstärkning i Sametingets IT Utvecklingsprjekt Bakgrund Sametinget bedriver några starkt utvecklingsinriktade

Läs mer

Beskrivning av Metakatalog. Sundsvalls kommun

Beskrivning av Metakatalog. Sundsvalls kommun Beskrivning av Metakatalg Sundsvalls kmmun Innehåll 1. ALLMÄNT OM METAKATALOGEN... 3 2. SYFTE... 3 2.1 AUTOMATISERING AV IT-ADMINISTRATION... 3 2.1.1 Effektivisering av IT-administratin... 4 2.2 VIDAREUTNYTTJANDE

Läs mer

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV,

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, VID CHALMERS OCH GÖTEBORGS UNIVERSITET FASTSTÄLLD: 2011-05-19 1 INNEHÅLL 1.Kmmunikatinsstrategins syfte, mfattning ch gränser... 3 2.Övergripande

Läs mer

AppGate och Krisberedskapsmyndighetens basnivå för informationssäkerhet, BITS

AppGate och Krisberedskapsmyndighetens basnivå för informationssäkerhet, BITS AppGate ch Krisberedskapsmyndighetens basnivå för infrmatinssäkerhet, BITS En intrduktin i säkerhet. AppGate AppGate är ett svenskt säkerhetsföretag med sina rötter inm försvarsindustrin. AppGates teknik

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

Fastställd av Ålands landskapsregering

Fastställd av Ålands landskapsregering RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER I UNDERVISNINGEN Fastställd av Ålands landskapsregering Beslut nr 5 U2, 8.1.2013 Innehåll Bakgrund ch syfte... 3 Definitin... 3 Fördelar... 3 Syfte ch målsättningar...

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt Referens Karalina Brg A!& ~~ 2014-08-22 Beteckning R8214 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: Ar ch månad för prjektavslut: Status: Förstudie

Läs mer

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 G= Malung-Sälens kmmun 1 Plats ch tid Beslutande Scialkntret, Mravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 Carina Albertssn (S), rdförande Brita Shlin (M), vice rdförande Birgitta Örjas (S) Jörgen Nrén (S) Britt-Marie

Läs mer

Processbeskrivning ITIL Change Management

Processbeskrivning ITIL Change Management PrcIT-P-012 Prcessbeskrivning ITIL Change Management Lednings- ch kvalitetssystem Fastställt av IT-chef/biträdande IT-chef 2014-02-06 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symbler i prcessbeskrivningarna

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

Bredbandspolicy för Skurups kommun

Bredbandspolicy för Skurups kommun Plicy 1 (11) Bredbandsplicy för Skurups kmmun Kmpletteringsdkument - IT-infrastrukturprgram, Skurups kmmun, 2002 - En förutsättning för BAS-satsningen Sammanfattning Medbrgares, företags ch rganisatiners

Läs mer

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 Sveriges Arkitekter Swedish Assciatin f Architects VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 2 Sveriges Arkitekters visin ch långsiktiga mål Visin: Sveriges Arkitekter gör skillnad i samhället för

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER SV_Annex III_mnbeneficiary_2015_pa vitetty.dc I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna sm tillämpas

Läs mer

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

Information från socialkontorets ledningsgrupp

Information från socialkontorets ledningsgrupp PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-10-20 Närvarande: Berit Nrén, Christina Kvarnström, Erika Hanssn, Fredrik Nilssn, Inger Engström, Lena Sjölin, Peder Hanssn, Sture Veräjä, Åsa Israelssn, Eva Åkerlund Infrmatin

Läs mer

f 1 (5) 1. Inledning Ordförande öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

f 1 (5) 1. Inledning Ordförande öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. f 1 (5) Justerat Prtkll fört vid styrelsesammanträdet den 12 juni 2013. Närvarande ledamöter: Kåre Bremer, Ordförande Karin Bengtssn Anna Brunström Jhanna Berg David Höjenberg Carl-Gustaf Janssn Susanne

Läs mer

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad Stadsbyggnadskntret 2013-03-28 Fredrik Drtte 08-590 971 65 Dnr Fax 08-590 733 37 BN/2009:370 Fredrik.Drtte@upplandsvasby.se /Adressat/ Lägesrapprt 3 för planeringsprjekt sm har fått stöd av Delegatinen

Läs mer

Information vid Föreningsstämma

Information vid Föreningsstämma Infrmatin vid Föreningsstämma Sanne Fiber Eknmisk Förening Versin 1.2 2011-05-11 Göran Sundell AGENDA 2011-05-11 Registrering i röstlängd Infrmatin Kaffepaus Svar på eventuella frågr Stämma Göran Sundell

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn Tekniska nämnden 2012 01 26 3 10 Tekniska nämndens arbetsutsktt 2012 01 12 13 25 Dnr 2011/937.05 Riktlinjer för upphandling av knsulttjänster ch entreprenader inm mark, anläggnings ch byggsektrn Ärendebeskrivning

Läs mer

Återrapportering: Miljöledningsarbetet vid universitet och högskola

Återrapportering: Miljöledningsarbetet vid universitet och högskola GÖTEBORGS UNIVERSITET RAPPORT 2007-05-30Dnr A9 1448/06 Återrapprtering: Miljöledningsarbetet vid universitet ch högskla - Anpassade riktlinjer, mål ch indikatrer, sm verkar för hållbar utveckling. GÖTEBORGS

Läs mer

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Yttrande från Stckhlmsreginen m EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Bakm detta yttrande står Stckhlmsreginens Eurpaförening (SEF) 1 sm företräder en av Eurpas mest knkurrenskraftiga ch hållbara

Läs mer

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 GÖTEBORGS STADSKANSLI RAPPORT Kncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 Översyn av rganisatinen för studie- ch yrkesvägledning samt

Läs mer

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 30.09.2013 INNEHÅLL BAKGRUND... 2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNINGAR... 3 Syfte... 3 Visin... 3 Övergripande mål... 3 Utvecklingsmråden... 3 TYNGDPUNKTSOMRÅDEN...

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185)

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Svar på mtin från Emil Brberg (V) m.fl Städning av vårdlkaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Mtinärerna berör en viktig fråga. Städning av vårdlkaler utgör en viktig del för att skapa en gd inmhusmiljö för

Läs mer

CHECKLISTA FÖR NYA MEDARBETARE VID ONKOLOGI-PATOLOGI

CHECKLISTA FÖR NYA MEDARBETARE VID ONKOLOGI-PATOLOGI 2014-09-25 CHECKLISTA FÖR NYA MEDARBETARE VID ONKOLOGI-PATOLOGI Krav för inträde till institutinen Grund för vistelse ch typ av finansiering (sida 2) Dkument till HR-enheten på Z1:00 (sida 2) Närmaste

Läs mer

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé.

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé. Sida 1 / 5 PROJEKTPLAN Det är bligatriskt att ta fram en prjektplan för prjektet. Prjektplanen utgör underlag för priritering mellan ansökningar ch för beslut m stöd. Prjektplanen ska ha följande innehåll:

Läs mer

Lokalt LP- arbete: från norm till levande verktyg

Lokalt LP- arbete: från norm till levande verktyg Lkalt LP- arbete: från nrm till levande verktyg LPstöd2016 Februari 2015 Christina Anderssén Utbildningsstyrelsen Grunderna för lärplanen Grunderna för lärplanen för den grundläggande utbildningen 2014

Läs mer

Delmarknad 4: Privatmarknaden. - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innovatörer

Delmarknad 4: Privatmarknaden. - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innovatörer Delmarknad 4: Privatmarknaden - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innvatörer N E W S Innehåll Bakgrund... 3 Delmarknad 4: Privatmarknaden... 4 Intrduktin... 4 Struktur ch rganisatin... 4 Användarnas

Läs mer

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015 Läs m Stiftelsen Skgssällskapets ch närstående stiftelsers anslag för frskning ch kunskapsutveckling, kmmunikatin ch kunskapsspridning; m ansökan, granskning av ansökningar ch kmmunikatin kpplad till prjekten.

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014 KMMUNLEDNINGSKNTRET Handläggare Ditz Catrin Nilssn Maria Datum 2015-02-03 Diarienummer KSN-2014-1679 Kmmunstyrelsen Kmmunrevisinen: granskning av generella IT-kntrller 2014 Förslag till beslut Kmmunstyrelsen

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor KOMMUNIKATIONSPLAN Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT Prjektägare:, Mikael Lagergren Prjektledare: Per Fröling ch Mttagare: Deltagare i prjektet ch andra intressenter.

Läs mer

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Statens museer för världskultur 2015-12-21 Dnr 467/2015 DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Plan för digitalisering av Världskulturmuseernas samlingar Södra vägen 54 Bx 5306, 402 27 Götebrg Telefn: 010-456 11

Läs mer

Styrelse och rektor. Revisionsrapport Upphandling. Internrevisionen Dnr LiU-2008/01363 2008-05-26 1(8) 1. Bakgrund

Styrelse och rektor. Revisionsrapport Upphandling. Internrevisionen Dnr LiU-2008/01363 2008-05-26 1(8) 1. Bakgrund Internrevisinen 1(8) Styrelse ch rektr Revisinsrapprt Upphandling 1. Bakgrund Internrevisinen (IR)har i enlighet med fastställd revisinsplan för verksamhetsåret 2008 utfört granskning av upphandling. Sedan

Läs mer

Nordiskt Forum Malmö 2014

Nordiskt Forum Malmö 2014 Nrdiskt Frum Malmö 2014 - New actin n wmen s rights Den nrdiska kvinnrörelsen bjuder in till Nrdiskt Frum Malmö 2014 new actin n wmen s rights. Knferensen är en frtsättning på de nrdiska knferenser sm

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-05-18] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

Del 5: Rekommendationer och projektrapport

Del 5: Rekommendationer och projektrapport Arkiveringsrekmmendatiner Del 5: Rekmmendatiner ch prjektrapprt fi2 förvaltningsinfrmatin infrmatinsleveranser Prjektet Arkiveringsrekmmendatiner syftar till att ge en genmlysning av knsekvenser för dagens

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

REGLER FÖR CENTRUM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

REGLER FÖR CENTRUM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2015/971 REGLER FÖR CENTRUM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktin medarbetarprtalen.gu.se/styrdkument Rektr Gemensamma förvaltningen, Frsknings- ch innvatinskntret

Läs mer

EBITS 2008-11-20 Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsgrupp

EBITS 2008-11-20 Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsgrupp 2008-11-20 Energibranschens Infrmatins- & IT-säkerhetsgrupp Samtrafik i gemensam utrustning Syfte EBITS har sett ett behv av ett klargörande dkument när frågan m samtrafik i egen ptfiber blivit allt vanligare.

Läs mer

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik Vimmerby 1(On1ffiUn Kmmunens revisrer 2011-12-09 Knununstyrelsen,7Knununfullmäktiges presidium I 2~11 ]2 1 O JI1{,dtJ/J i/)j fr 6(tJ//3~ l Gran kning av prjektet: Etablering aven nd för utmhu pedaggik

Läs mer

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Barn- ch sklförvaltning Lunds stad Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Adress: Arkivgatan 5 222 29 Lund Telefn vx: 046-35 50 00 Telefax: 046-35 83 66 E-pst:mats.dahl @lund.se Internet: www.lund.se

Läs mer

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm.

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm. BOLLEBYGD Mycket liten kmmun i Västra Götaland, i närheten av Brås. 8,2 tusen inv., varav,3 tusen 65+ (6,2 %), därav 337 80+ (4, %). Andelen äldre ch äldre-äldre är ungefär sm genmsnittet för landet. Andelen

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

Intern kontroll inom Försörjningsstöd

Intern kontroll inom Försörjningsstöd Revisinsrapprt Intern kntrll inm Försörjningsstöd Inger Kullberg Cert. kmmunal revisr Anna Gröndahl Stadsrevisinen i Örebr kmmun Intern kntrll inm försörjningsstöd Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Mjukvaror och Tjänster. Hur kan du få ut mer av din printutrustning?

Mjukvaror och Tjänster. Hur kan du få ut mer av din printutrustning? Mjukvarr ch Tjänster Hur kan du få ut mer av din printutrustning? Innehållsförteckning Mbilprint Säkra Utskrifter Smart skanning Tnerövervakning Utskriftskntrll Service Statistik Här finns vi Vad kan göras

Läs mer

Förstudie XBRL Finansiell information

Förstudie XBRL Finansiell information N001 (7) 1 (13) IT-standardiseringsrådet 2014-02-18 Patrick Lindén, +46 8 555 521 56 patrick.linden@sis.se Förstudie XBRL Finansiell infrmatin IT-standardiseringsrådet - ärende N001 XBRL Finansiell infrmatin

Läs mer

Installation av fiber och IPTV i Seraljen

Installation av fiber och IPTV i Seraljen Frågr ch svar Frågr ch svar Installatin av fiber ch IPTV i Seraljen Kmmer COM hem att helt försvinna eller kan man ha det i en övergångsperid? Svar: Vi kmmer att ha tillgång till CmHem under 2016 ch 2017

Läs mer

"~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN

~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Referens Britt Wennerström, 036-102013 ~~ 0706-384158 "~' Beteckning R19013 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Ispiragera-Kreativa uttrycksmöjligheter för ett inkludrande samhälle Prjektägare:

Läs mer

Strategi för Campus Helsingborg, Lunds universitet 2012-2014, inklusive tidigare fattade beslut

Strategi för Campus Helsingborg, Lunds universitet 2012-2014, inklusive tidigare fattade beslut Dnr HBG 2011/334 1 BESLUT 2011-11-30 Campus Helsingbrgs Styrelse Strategi för Campus Helsingbrg, Lunds universitet 2012-2014, inklusive tidigare fattade beslut Lunds universitetsstyrelses beslut m Campus

Läs mer

Auktorisering och grupphantering. Projektplan

Auktorisering och grupphantering. Projektplan SUNET Auktrisering ch grupphantering Prjektplan Sid 1 (8) SUNET Innehåll Auktrisering ch grupphantering... 1 Prjektplan... 1 Prjektdirektiv... 3 Mål... 4 Prjektmål... 4 Effektmål... 4 Avgränsningar...

Läs mer

SVERIGES ARKITEKTERS VERKSAMHETSPROGAM 2015-2016

SVERIGES ARKITEKTERS VERKSAMHETSPROGAM 2015-2016 Sveriges Arkitekter Sveriges Arkitekter stämma 2014 Föredragningspunkt 4 VERKSAMHETSPROGRAM 2015-2016 SVERIGES ARKITEKTERS VERKSAMHETSPROGAM 2015-2016 Sveriges Arkitekters stämma anger genm detta verksamhetsprgram

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin 30-07-2014_sv.dc BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Prgrammråde 1 allmänbildande utbildning I. INLEDNING Denna bilaga kmpletterar reglerna

Läs mer

Internationalisering inom fyrkantens gymnasieskolor

Internationalisering inom fyrkantens gymnasieskolor Internatinalisering inm fyrkantens gymnasiesklr Ett gymnasiearbete av Lina Anderssn ch Lina Hedberg Gymnasiearbete Bden 2016 Handledare: Åsa Lundgren Sammanfattning Den här undersökningen handlar m internatinalisering

Läs mer

.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Gnosjöregionens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB 2014-03 2016-02 Nytt

.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Gnosjöregionens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB 2014-03 2016-02 Nytt Referens Mikael Gustafssn.... ~,.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Beteckning R18713 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på webb-tv lösning för sändning av kommunfullmäktige. Datum 2011-10-28

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på webb-tv lösning för sändning av kommunfullmäktige. Datum 2011-10-28 ANBUDSFÖRFRÅGAN Ni inbjuds inkmma med anbud på webb-tv lösning för sändning av kmmunfullmäktige Köpare Ängelhlms kmmun, rg.nr 212000-0977 Sista anbudsdag 2010-11-16 Anbudet ska vara giltigt till 2012-01-31

Läs mer

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet ABB Sverige har fattat beslut m att samtliga entreprenörer ch knsulter skall certifieras i arbetsmiljöch säkerhet Genmförd SSG Entré är en förutsättning för att arbeta åt ABB. Bakgrund Brister i arbetsmiljökmpetens

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Tips och råd till beställare som ska upphandla en kvalitetssäkrad pumpservice enligt LOU

Tips och råd till beställare som ska upphandla en kvalitetssäkrad pumpservice enligt LOU O:\BRG\Föreningar\Servicesektinen\06 Prjekt\11 Upphandlingsrekmmendatiner underlag\upphandling avseende pumpservice SWEPUMP rev II 140905.dcx 1 (5) Tips ch råd till beställare sm ska upphandla en kvalitetssäkrad

Läs mer

Rapport delprojektgrupp HR i genomförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsreformen

Rapport delprojektgrupp HR i genomförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsreformen Rapprt delprjektgrupp HR i genmförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsrefrmen HR gruppen HR gruppen deltagare har bestått av de fyra persnalcheferna för landstingets västra, centrala, östra länsdelar

Läs mer

Workshop kulturstrategi för Nacka

Workshop kulturstrategi för Nacka Wrkshp kulturstrategi för Nacka Wrkshp: Syftet med wrkshppen var att inleda prcessen med att ta fram en kulturstrategi för Nacka kmmun. Närvarande: Olika kulturchefer i Nacka kmmun. Wrkshppen leddes av

Läs mer

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012)

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012) Företagsinkubatrn ÅTC Växthuset (I kraft t..m. 2012) Verksamhetens utfrmning Inkubatrn är ett verktyg, en prcess för att utveckla idéer. Företagsinkubatrn på Åland kallas Växthuset. Utgångspunkten är alltid

Läs mer

Revisionsrapport. Investeringar. Katrineholms kommun. Annika Hansson, Cert kommunal revisor Jukka Törrö November 2011

Revisionsrapport. Investeringar. Katrineholms kommun. Annika Hansson, Cert kommunal revisor Jukka Törrö November 2011 Revisinsrapprt Investeringar granskning med utgångspunkt i gd eknmisk hushållning Katrinehlms kmmun Annika Hanssn, Cert kmmunal revisr Jukka Törrö Nvember 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning ch

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009 Kvalitetsredvisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009 Skla: Enskilda Gymnasiet, friskla i Stckhlm Verksamhetsfrm: Grundskla (åk 6-9) ch Gymnasium (NP ch SP) Läsår: 2008/2009 Rektr: Cecilia Sedgwick

Läs mer

Åbo Akademi. protokoll Datadirektionen Lindqvist, e-post: stigo, tel: 4227

Åbo Akademi. protokoll Datadirektionen Lindqvist, e-post: stigo, tel: 4227 Möteskallelse Datadirektionen sammanträder onsdagen den 15.12.2004 kl 9.15 på datacentralen. Föredragningslistan är bifogad. De ordinarie medlemmarna ombedes vid eventuellt förfall själva underrätta sin

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025 Vård- ch msrgsnämndens plan för funktinshinder 2016-2025 INLEDNING 3 Visin.3 Värdegrund ch nämndens mål 3 Verksamhetsidé.3 KOMMUNGEMENSAMT ARBETE.4 Eknmi 5 Jämställdhet.5 Histrik.7 Övergripande mvärldsperspektiv.8

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

TRITONIAS ÅRSBERÄTTELSE 2012

TRITONIAS ÅRSBERÄTTELSE 2012 TRITONIAS ÅRSBERÄTTELSE 2012 Innehåll År 2012 i Tritnia: Biblitekschefens översikt 3 Bibliteksservice 5 Infrmatinsresurser 2012 5 Tjänster Biblitekets prjekt 6 FinELibs prjekt m tillgång till e-resurser

Läs mer

Lokalförsörjningsplan 2011

Lokalförsörjningsplan 2011 Lkalförsörjningsplan 2011 Limhamn-Bunkefl stadsdelsförvaltning Reviderad 2011-05-31 Upprättad Datum: Versin: Sammanställning: Förvaltning: Enhet: 1.0 Eva Fröding Limhamn-Bunkefl stadsdelsförvaltning Kansli-

Läs mer

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge PM 01-0-5 Genmförandekmmittén för nya Plismyndigheten Ju 01:16 ORG-1 Instruktiner NY-läge Instruktiner för mappning av individer till NY-läge Intrduktin Inm ramen för prjekt ORG-1 har ett förslag till

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-08-28] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

ACD Accelerated Competitive Dialogue

ACD Accelerated Competitive Dialogue 1(6) ACD Accelerated Cmpetitive Dialgue Bertil Danared Accelerated Cmpetitive Dialgue ( ACD ) är en wrkhpbaserad ch interaktiv upphandlingsfrm, där utvalda anbudsgivare bjuds in att på ett strukturerat

Läs mer

Medlemsmöte Svensk Djursjukvård

Medlemsmöte Svensk Djursjukvård Medlemsmöte Svensk Djursjukvård Den 29 januari 2015 klckan 9.30-11.30 på Radissn Blu Sky City Arlanda. 1. Mötet öppnades av föreningens rdförande Karin Rnander. 2. Till mötesrdförande valdes Karin Rnander.

Läs mer

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Vaggeryds kommun 2015-01 2015-12 Nytt

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Vaggeryds kommun 2015-01 2015-12 Nytt Referens Em il Hesse Beteckning fb/!j 9~, R 12214 /}r l pr~; / Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Future

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

SLUTRAPPORT. Utredning om Mårtensbro och Sökövikens skolors framtida förvaltning. Februari 2015

SLUTRAPPORT. Utredning om Mårtensbro och Sökövikens skolors framtida förvaltning. Februari 2015 Utredning m Mårtensbr ch Sökövikens sklrs framtida förvaltning SLUTRAPPORT Februari 2015 Målet är att skapa en fungerande ledningsstruktur ch en mdell för den svenskspråkiga grundläggande utbildningen

Läs mer

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12.

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12. Referens Emil Hesse ~'A ~~ Beteckning R 25313 1(4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: status: Ett reginalt näri.ngslivsinrikta

Läs mer

Styrgrupp Svensk geoprocess

Styrgrupp Svensk geoprocess Mötesanteckningar 2015-02-19 1(10) MÖTESANTECKNINGAR Kpia till Närvarande, Prjectplace.se, prjektets hemsida Styrgrupp Svensk geprcess Tid: Tisdagen den 10 februari 2015, kl. 10.00 16.00 Plats: SKL, Stckhlm

Läs mer

Cisco WebEx: Standardprogramfix den [[DATE]]

Cisco WebEx: Standardprogramfix den [[DATE]] ÄMNE: Cisc WebEx: Standardprgramfix tillämpas den [[DATE]] för [[WEBEXURL]] Cisc WebEx: Standardprgramfix den [[DATE]] Cisc WebEx skickar ut det här meddelandet till utvalda affärskntakter på https://[[webexurl]]

Läs mer

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER Rapprt framtagen inm ramen för trepartsöverenskmmelsen mellan Hyresgästernas riksförbund, Fastighetsägarna ch SABO 2 Innehållsförteckning Sida

Läs mer

HANDLÄGGNINGORDNING FÖR INRÄTTANDE OCH UPPFÖLJNING SAMT UTVÄRDERING AV CENTRUM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

HANDLÄGGNINGORDNING FÖR INRÄTTANDE OCH UPPFÖLJNING SAMT UTVÄRDERING AV CENTRUM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/704 HANDLÄGGNINGORDNING FÖR INRÄTTANDE OCH UPPFÖLJNING SAMT UTVÄRDERING AV CENTRUM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktin medarbetarprtalen.gu.se/styrdkument

Läs mer

Centrala Sacorådet i Malmö stad

Centrala Sacorådet i Malmö stad Centrala Sacrådet i Malmö stad Enkät m tid för det fackliga uppdraget i samverkan Enkäten har skickats ut till alla Sacs representanter i samverkansgrupper på stadsmrådesförvaltningarna ch alla Sacs samverkansrepresentanter

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

Samarbetsra d 20150226

Samarbetsra d 20150226 Samarbetsra d 20150226 Närvarande Föräldrarepresentanter: Frank Schyberg, Lena Nilssn, Therese Berge, Gunnar Bman, Jörgen Petterssn, Oscar Frsberg, Sfie Matssn, Theres Leidenfrs Frnt, Persnalrepresentanter:

Läs mer