K 5 ll lt /IO - Cl a 6 \l e(s\o/\ ~ ~\ \6 ~LÅ BÅSTADS. ~DG l - ( \ ~( KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "K 5 ll lt /IO - Cl a 6 \l e(s\o/\ ~ ~\ \6 ~LÅ BÅSTADS. ~DG l - ( 1... - \ ~( KOMMUN"

Transkript

1 BÅSTADS KOMMUN K 5 ll lt /IO - Cl a 6 \l e(s\/\ ~ ~\ \6 ~LÅ ~DG l - ( \ ~(

2 BUDGETUPPFÖLJNING lllllehåll Sida Eknmiavdelningens skrivelse 1 Sammanställning av budgetavvikelser 3 Resultaträkning ch finansieringsanalys 4 Verksamhetsmråden: Kmmunledningskntret 5 Verksamhetsstöd 7 Teknik & service, skattefinansierat 8 Teknik & service, avgiftsfinansierat Il Samhällsbyggnad 14 Samhällsskydd 18 Barn & skla 22 Bildning & arbete 29 Vård & msrg 34 Finansiering 40 Prjektredvisning: Investeringar överstigande 1 mkr 41

3 BÅSTADS KOMMUN Kmmunledningskntret BUDGETUPPFÖLJNING Budget 2011 I 20 Il års ursprungliga driftbudget uppgick överskttet till 12 mkr. Genm beslut under året har resultatet minskats med 5,2 mkr för ökad satsning på bland annat bredbandsutbyggnad ch upprustningsbidrag till bygdegårdsföreningar. Härefter uppgår överskttet till 6,8 mkr. Investeringarna är budgeterade till 96,8 mkr. Därutöver tillkmmer överförda medel från 2010 med 13,7 mkr. Sm en följd av tillskttet till bygdegårdsföreningar (se föregående stycke) så beslutades m en minskning av investeringsbudgeten med 2,3 mkr. Det ttala utrymmet för investeringar uppgår till 108,1 mkr. Helårsprgns för 2011 Driftbudget Årsresultatet beräknas uppgå till 10,4 mkr vilket är en psitiv budgetavvikelse med 3,6 mkr. Investeringsbudget Minskade utgifter ch senareläggning av framför allt va-investeringar inuebär att 19,2 mkr ej kmmer att utnyttjas 20 Il. Krt sammanfattning av verksamhetsmrådenas prgnser För ytterligare infrmatin hänvisas till verksamhetsmrådenas bilagda redvisningar. Teknik & service Redvisar ett O-resultat (-1,7 mkr i halvårsbkslutet). Det uppstår ett större intäktsbrtfall för uteblivna parkeringsintäkter på grund av prblem med betalningar i parkeringsmätarna. Samtidigt redvisas ett översktt på grund av att upprustningsbidrag till Förslövs Bygdegård inte kmmer att utbetalas. Anledning är att föreningen fick avslag på sin bidragsansökan hs Bverket ch därmed ckså det kmmunala bidraget. Vatten- ch avlppsverksamhetens resultat antas bli -I mkr. Underskttet kmmer att täckas av va-regleringsfnden ch belastar inte skattekllektivet. Barn & skla Rambudget: Redvisar en avvikelse med -3,7 mkr (-I mkr i halvårsbkslutet). Avvikelsen berr bland anuat på ökade insatser för barn med särskilda behv, ökat behv av insatser för bam ch unga, måltidskstnader, elkstnader ch flyttkstnader för persnal inm individ ch familj. Pengsystem: För resultatenheterna beräknas ett översktt med 3,8 mkr. På grund av färre antal barn återförs 1,7 mkr till centralt knt. Bildning & arbete Rambudget: Redvisar en avvikelse med -4,7 mkr (-3,7 i halvårsbkslutet). Större delen av budgetavvikelsen finns inm individ ch familj varav försörjningsstöd utgör -1,8 mkr ch akuta insatser ch placeringar av vuxna -1,2 mkr. Pengsystem: För resultatenheterna beräknas ett översktt med 0,9 mkr. -1-

4 På grund av fler elever ch dyrare valda prgram kmmer den ökade kstnaden att regleras från centralt knt. Vård & msrg Redvisar en avvikelse med -6,4 mkr. Äldremsrgen visar undersktt med 8 mkr berende på ökad vlym. Häls- ch sjukvård visar - I mkr ch LSS- verksamheten -1,2 mkr. Pluspster redvisas för mvårdnadsavgifter ch pengar för stimulansåtgärder från tidigare år. Finansie ring Finansieri ngen beräknas ge ett översktt med 13,8 mkr. Inm finansieringen redv isa s pensinskstnade r, ska tteintäkter, generella statsbidrag ch finansiella pster. Även medel för löneökningar, inflatin ch demgrafiska förändringar budgeteras här. Omräkning av skatle- ch bidragsintäkter ger ökade intäkte r med 12,1 mkr medan pensinskstnaderna ökar med 5 mkr (ttalt 35,8 mkr). Vlym förändring inm vård ch msrg Kmmunstyrelsen beslutade i samband med halvårsbkslute t att vård ch msrg skulle redv i sa sina vlymförändringar i kvarta lsrapprt 3. Redvisningen finns på sidrna Avstäm ning mt balanskravet Några under sktt finns inte att återställa. I pr gnsticerat resu ltat finns inga pster att avräkna varför det justerade resultatet beräknas till 10,4 mkr. Balanskravet uppfylls därmed. Avstä m ning mt finansiella mål Målet är ett översktt mtsvarande 2 prcent av skatteintäkter ch bidrag. Beräknat resultat på 10,4 mkr mtsvarar 1,7 %. Investeringarna (exklusive va ch explatering) finansieras till 82 prcent med egna medel ch målet på 100 prcent uppnå s inte. Fö rs lag till bes lut Ekn miutskttets förslag till kmmunstyrelsen l. Kmmunfullmäktige delges budgetupp följning 3-20 II Eknmiavdelningen ~{!C Eknmichef Vård ch msrg begär tilläggsanslag för vlymökningar med tkr (sidan 39). Eknmavdelningens principiella synpunkt är att inte medge tilläggsanslag under året för befintl ig verksamhet. -2-

5 BUDGETUPPFÖLJNING Sammanställning av beräknade budgetavvikelser 2011 Belpp i tkr Driftbudget Kmmunledningskntret Verksamhetsstöd Teknik & service Samhällsbyggnad Samhällsskydd Ba11l & skla, ram Bildning & arbete, ram Vård & msrg Sklpeng, barnmsrg grundskla Sklpeng, gymnasieskla Summa verksamheter Finansförvaltning TOTALT Va-verksamhet Illvesteringsbudget Samhällsbyggnad Vård & msrg VA-investeringar Snmma investeringar O O O O i Regleras genm minskning av va-fnden

6 BUDGETUPPFÖLJNING Resultaträkning Mkr Bkslut Budget Prgus Avvikelse Verksamhetemas nettkstnad -580,5-575,4-585,6-10,2 Finansförvaltningens nettkstnad 55,3 25,7 27,3 1,6 Avskrivningar -32,4 :~3,~ -33,8-0,5 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -557,6-583,0-592,1-9,1 Skatteintäkter 524,2 536,0 538,2 2,2 Generella bidrag ch utjämning 69,8 56,2 66,1 9,9 Finansiella intäkter 1,1 1,1 1,7 0,6 Finansiella kstnader -2,1-3,5-3,5 0,0 RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 35,4 6,8 10,4 3,6 Extrardinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 Extrardinära kstnader 0,0 0,0 0,0 0,0 ÅRETS RESULTAT 35,4 6,8 10,4 3,6 Finansieringsanalys 2011 Mkr Budget Prgns Avvikelse Den löpande verksamheten Arets resultat 6,8 10,4 3,6 Justering för avskrivningar 33,3 33,8 0,5 Justeringar för ianspråktagna avsättningar -0,4-0,4 0,0 Förändring av fdringar skulder (expi) -15,0-15,0 0,0 Kassaflöde från den löpande verksamheten 24,7 28,8 4,1 Investeringsverksamheten Nettinvesteringar exkl VA -56,2-54,2 2,0 Nettinvesteringar VA -52,0-34,8 17,2 Kassaflöde från investeringsverksamheten -108,2-89,0 19,2 Finansieringsverksamheten Nya lån 52,0 25,5-26,5 Amrteringar -3,2-4,1-0,9 Ökning(-)/minskning(+) långf fdringar 0,6 0,4-0,2 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 49,4 21,8-27,6 Årets kassanöde -34,1-38,4-4,3 Likvida medel vid årets början 33,3 Förändring under året -38,4 Likvida medel vid årets slut -5,1-4-

7 Kmmunledningskntr Utfall Prgns Budget Avvikelse Driftredvisning, tkr Intäkter O Kstnader O Nettresultat O Utfall Prgns Budget Avvikelse In vestertngsrcdvisniug, tkr Inkmst O O O O Utgift O Nett investerin g O Särskilda händelser Sm exe mpel på större ärenden KLK arbetat med under året kan nämnas: Försäljning av Butab, samrdnad fastighetsförvaltning, ny plitisk rganisatin, handelsmråde i Båstad, Prjekt Åstad, köp av mark för bstäder ch verksamhet, ny bredbandsstrategi ch bred band sutbyggnad, utvärdering av rganisatin inm IOF, förutsättningar för nytt tennismuscum. underlag föl' planering av centrala Båstad, nytt avtal med BTS m Drivan, Pågatågsfrågan, ny cveuema ngsplicy, utvärdering av BNAB, mm. Eknmisk bedömning Bedömningen är att budgeten för helåret sammantaget bör kunna hållas. Pririterade mål Antalet medbrgare i k0 I11111unen ska öka med i gen msnitt 100 persner p er år. Måluppfyllelse: Målet beräknas ej uppnås. Enligt SCE val' invånarantalet den30juni (en ökning jamfrt med SCE:s siffra den 31 mars ch en minskning med 42 persnerjämf n tned den 31 december 2010). Resultatmål Ytterligare elek trniska tj änster skall tillha ndahållas på kmmunens webbplats. Måluppfyllelse: Målet kmmer all uppfyllas. En redvisning av vilka e-tjä nster sm lanserats görs i bkslutet för Kmmunens ma rkinnehav för bstäder ch verksamheter ska ll öka. Måluppfyllelse: Måle t uppfylls. Kö p av mark för bstäder i Ö Ka mp: Fö rsäljning av mark för flerbstadshus i Båsrad ch Förslöv: Försäljning av småhusrmter i Förslöv ch Trekv Köp av mark för verksamhe t i Båstad, Förslöv ch Östra Kamp Markreserv Östra Karup kvm kv m kv m kvm kvm NetJföränd ring av markinnehav l kvm

8 Serv icedekla ra tiner a Kmmunens kundtj änst ger dig snabb ch prfe ssinell väglednin g. Uppföljn ing: Intern enkät har genmf örts under våren 2011 ch sannnansi älls under augusti månad f ör all ligga till grund för litveckling av kundtjänsten. En utkad ch förbättrad kundtjänst beräknas kunna sjs ättas under a Kmmunens webbplats ger dig aktue ll, begriplig ch lättlillgänglig infrmatin m allt du behöver veta m den kmmunala servicen. Uppföljning: www. bastad.se är en av de bästa webbplatserna i landet på tillgänglighet enligt tester utförda av 11'11'11'. validerat.se i juli 2011, med hela 99 % tillgänglighet. Inga nya infrmatinstester har utförts av SKL Båstad Näringsliv AB garanterar dig sm företagare snabb ch prfessine ll näringslivsservice. Uppföljning: Förvaltningens bedömning är att näringslivsservice n är snabb ch ändamålsenlig såväl i BNAB sm i f retagsltsen. a Minst 50 byggklara tmter färdigställs varje år. Uppföljning: Bedöms kunna uppnås SOI11 ell medelvärde. Inga kmmunala tmter kmmerfardigställas under 2011 dckpågår privata exp lateringar i Barp samt i B åstad mfattande ca tmter... Färdigställda kmmunala tmter 2007: Färdigställda kmmunala tmter 2008 : Färd igställda kmmunala tmter 2009 : Färdigställda kmmunala tmter 20 lo: Beräknat antal färdigställda kmmunala tmter 20 Il: 12 st 55 st 25 st Ost Ost - 6-

9 Verksamhetsstöd Utfall Prgns Budget Avvikelse Drilt red vlsn ing, tkr Intäkter O Kstnader O NettresnItat O Utfall Prgns Budget Avvikelse Invcsteringsredvisning, tkr Inkmst O O O O Utgift O Nct tin vestering O Särsidida händelser Verk samhet sstöd krnmer att upphöra sm eget verksamhetsmråde den l ktber ch avd elningarna eknmi, persnal ch it kmmer att vara delar i kmmunledningskntret. Persnalchefhar rekryterats ch tillträder den 1 nvember. Efte r pensinsavgång har en ny upph andlare anställts. En eknmtjä nst har återbesatts c h tillträder den 23 januari Upphandling av nytt beslutstöd ssystem har genmförts, Införande kmmer att ske efter årsskiftet. Upphand ling av finansiella tjänster pågår. Eknmisk bedömning Vissa verksamheter, bland annat platsannnsering, fåretagshälsvård ch fackliga företrä dare, km mer att visa und ersktt. Undersktteu få rväntas kmmer att täckas av åtgä rder inm andra verksa mheter. Pririterade mål Ohälstalet i Båstad ska vara lägre än genmsnittligt i km munnätverket. Måluppfyllelse: Miitning hal' inte skell Ohålstalet 2010föl' Båslad Wir 26,6 da gar ch genmsnittet i nätverket 33 dagar. Sj ukfrånvarn i den kmmu nala rganisatinen ska vara lägre än 5 %. Må /uppfyllelse: Sjukfrånvrn hal' millskat ch val' 4,3 % per september. Må/et beråk Ilas uppfyllas Resultatmål Långt idssjuk skriv ningarna ska minska Måluppfyllelse. L ångtidssjukskrivn ingarna hal' mil/skat jämfört med 2010 ch må/el berä/mas uppfyllas. Helpdesk löser 80% av samtliga ärenden inm 8 timmar Må/upn!ylle/se: Målet berål.mas uppfyllas på hel året 20 1/. \) l'i-supprt ser till att alla anv ändare har fungerande datrer inm 8 timmar,\/liiufjj!(j'ile/se: Målet beräknas uppfylkts på liel året 20 /

10 Teknik & service, skattefinansierat Redvisning Prgns Budget Avvikel se Drlttrcdvisuln g, tkr I Intäkter Kstnader Nettres nitat O Redvisning Prgns Budget Avvikelse Investeringsred visning, tkr Inkm st O Utgift O Nettinvester ing O Särs kilda händelser..' Smmaren ch i synn erhet evenemangstid har inneburit ett strt antal besök ande. Pr blem med parkerin gsautmater har krävt stra persnalresur ser, vilket påverkat skötselnivån för bia grönytr c h stränder. Anpassnin g av parke ringsantmater till nya regler för säkra krtköp har inneburit en försämring av dri ftssäkerh et samt länga transakti nstider. Under flera perider har parkeringsau tmaterna varit avstängda, vilket påverkar intäkter ch rtatin på parkeringsplatser. Arbete pågår med kartläggnin g ch framtagning av skö tselinstruktiner för ffentliga ytr. Arbetet har försena ts pga att tidigare parkingenjör har avs lutat sin anställning. Ny parkingenjör är rekryterad. Båstads kmmunre staurange r (BK R) drivs från l j anuari 20 II helt intäktsfi nansierat. Matkvaliten följer KF beslut sm innebär att i möjligaste mån undvika prefabricerad mat ch att öka inköpe n av eklgiska livsmede l. Förvaltningen av krnmunens fastigheter har fj: m I april övergått till Båstad Hem. Övergångsvis innebär detta ms tällningskstnader samt inkörningsprblem. Eknmisk bedömning Driftbudget Den ka lla vintern i kmbinatin med höga elpriser har bidraget till höga energikstnader. Avvikelse r i energikstnader belastar framförallt hyresgästern a. Det ekn miska utfallet för fastighetsförvaltningen är sv årt att prgnstisera pga kmplexitet med ny gränsdragning mel lan befintliga rga nisatiner ch Båsradhem. För avdelningen Mark ch fritid finns mindre avvikelser i enskilda verksa mheter sm till stra delar tar ut varandra. D en eknmiska knsekvensen av att parkeringsautmaterna varit avstängda har inneburit ett intäktsbrtfall. Samtidigt har det inneburit högre kstnader för beredskap. Avvike lsen uppskattas till 1,7 miljner krnr. Västra Kamps ch rörslövs Bygdegård ansökte investeringsbicirag hs Bvcrket ch endast Västra Kam ps Bygdegård fick bidragsansökan gdkänd. Bverket hargett ett bid rag Dill 2,2 mkr ti ll standardhöj ande reparatiner ch prjektet ska vara utfört senast den 26 maj Kmmunens andel av bidraget är 1,3 mkr. Eftersm inte Förslövs Bygdegård beviljades bidrag -8-

11 av Bverket utförs inga reparatiner ch dänned utbetalas inte heller kmmunalt bidrag. Därmed kmmer kntt ha ett översktt m 1,5 mkr. Debiteringen mellan Båstads krnmunrestauranger ch skla, förskla, utgår ifrån inskrivna barn ch elever. Justeringar görs vid större avvikelser. Antalet elever på grundsklan sjunker till läsåret med ca 50. Fasta kstnader mtsvarande det intäktsbrtfallet måste sänkas. För resterande verksamheter bedrivs verksamheterna i strt i linje med budgeterade ramar. InvesterJngsbudget Upphandlingen av ventilatinsentreprenaden på Strandängssklan blev under hösten överprövad. Förvaltningsrätten dömde dck till kmmunens fördel men med resultatet att prjektet blivit ca 1,5 månad försenat. En större del av prjektet kmmer dänned att utföras under Prjekteringen aven ny 5-avdelningars förskla i Östra Karup löper på sm planerat med byggstart i början på Nya brar över Örebäcken kmmer att vara färdiga innan årsskiftet men beräknas bli ca 1,3 mkr dyrare än budgeterat. Ttala investeringsbudgeten förväntas däremt att hållas. Pririterade mål Båstad skall köpa större andel eklgiska livsmedel än snittkmmunen i nätverket Måluppfyllelse: Målet bedöms kmma att uppnås. Medelvärdet i nätverket2010 var 8 %. Andel eklgiska livsmedeli Båstads kmmun restauranger ligger vid halvårsskiftet på ca 19 %. Säkerställa att minst 30 föreningar har genmfört kmmunens drgbekämpningsplicy i föreningslivet. Måluppfyllelse: Målet kmmer inte uppnås. 29 av de 30föreningar sm har genmgått utbildninghar ckså diplmerats via SISU idrttsutbildarna (Skåneidrtten) till en "anti DANT"-förening. För att vi ska nå målet med 30fiireningar krävs attjlerföreningar bildas. Resultatmål Antalet trafiklyckr skall minska med 10 %. Måluppfyllelse: Målet bedöms ej kunna uppnås. Ttalt 70 st lyckrjan tm sept inrapprterade till plis ch sjukvård varav en dödslycka. (2010:65, 2009:66 st ch 2008:70 st förjan tm sept). Energiförbrukning i kmmunägda fastigheter skall minska med 5 % Måluppfyllelse: Målet bedöms ej kunna uppnås. Inga större energibesparande åtgärder har genmförts samtidigtsm vi haft hög energiförbrukning pga kall vinter. Servicedeklaratlner Gräsklippning på kmmunens gräsmattr ch skötsel av planteringar utförs under majktber enligt kmmunens skötselplan. Uppföljning: Ingen avvikelse. Gräsklippning ch skötsel kan sannlikt behövas utanför van angiven tidsperid. Skötselplanerjlnns inteför alla av kmmunens gräsmattr ch planteringar. Arbetet med att tafram skötselplanerför mrådensm saknaspågår. Kmmunens skötselplaner för stränder, gräsklippning, planteringar, städning av allmän platsmark, etc., anslås på kmmunens hemsida. Uppföljning: Arbeteför att tafram generella skötselplanerpågår. Samtliga kmmunens fritidsanläggningar säkerhetsbesiktigas varje år Uppföljning: Ingen avvikelse. Besiktningarär genmförda ch påvisade brister är åtgärdade Simundervisning ch möjlighet tillmärkestagning erbjuds alla Uppföljning: Ingen avvikelse. -9-

12 Kmmunens ungdmsgårdar är en mötesplats för unga människr ch erbjuder en drgfri miljö Uppföljning: Ingen avvikelse. Vandringsleder ch mtinsleder i kmmunen är framkmliga Uppföljning: Ingen avvikelse. Åtgärder/knsekvenser med anledning av undersktt Inför 2012 arbetar Teknik ch service med att åtgärda de prblem sm förrsakade prblem med parkeringsautmater. Preliminärt innefattar arbetet att fler autmater sätts upp samt att autmaterna ansluts till fiber istället får trådlös kmmunikatin. Slutligen kmmer mjukvaruuppdateringar att ske. För 2012 förväntas ingen eknmisk avvikelse. Avvikelsen 2011 balanseras upp av ett översktt för bidrag till samlingslkaler samt allmän återhållsamhet inm de lika verksamheterna. -10-

13 Teknik ch service ta xefinansierat, VA Redvisning Prgns Budget Avvikelse Drlftredvlsning, tk r Intäkter O Kstnader Nettresultat O Utnyttjar VA-resultatfnden 1000 Redvisning Prgns Budget Avvikelse Invcst erl ngs rcd vlsnlng, tkr Inkmst O O O Utgift Nettiuvestering E knmisk bedömning J)I'i ftbudgct Kmmunfullmäktige beslutade att endast höja taxan med 5 % plus index, 1 %. Budget 20 Il blev därmed underfinansierad med ca 1,5 mkr, ett undersktt sm beräknades täckas av VA resultatfnden sm får närvarande är 2,3 mkr. Fnden skulle då reduceras till 0,8 mkr. Denna prgns beräkna des på kapitaltjänstkstnader mtsvarande hela investeringsbud geten. På grund av att prgnstiserade kstnader föl' investerin gar nu unde rstiger budget minskar ckså driftskstnaderna. Avvikel sen i driftsredvisningcn beräknas bli ca l mkr, vilket gör att VA resu ltatfnden reduceras till 1,3 milj. kr. In vcst eringsbndget Flera stra investeringar har blivitnppskjutna eller fått lägre kstnader än beräknat. Däribland Skttrps vattenverk sm har en budget på 8 mkr där inga kstnad er uppstår förrän Ledningsarbetet mellan Barp ch Västra Karup beräkn as få ca 8 mkr lägre kstnader än budgct. VA renveringen i Trekv blev däremt nästan 3,5 mkr dyrare än planerat, detta på grund av att en betydli gt längre sträckuiug åtgärdades. Ttalt sätt förväntas ett översktt på VAinvesterin garna på ca 17 mkr. Resultatmål Gdkända renvattcuprv ska uppgå till 100 % Måluppfyllelse: Mål bedöms kunna uppnås. Antal nödutsläpp av avlppsvatten ska vara mindre än 10 per år Måluppfyllelse: Målet kmm er inte all uppnås då antalet n ödutslitppfrå n pumpstatiner IljJpgår till 20 st. Arbete med allmillska andel vidkmmande vatten intensifieras. Gdkända utsläppsvärd en av spillvallen skall vara 100 % Måluppfyllelse : Mål bedöms kunna uppnås. För all säkerslä/la all årsmedelv ärdet klaras har klkalla tagits i drift. Se rviccdc kla ra tin er Dricksvallen tillhandahå lls kmmun ens VA-kunder under dygnets a lla timmar. Upp fljning: Lednin gsbrn illlril[/(,r. vi/kel innebår en karl p er id då vatten inte kall tillhandah ållasfrmn till liickun är lagad alternat ivt vatt en distribuerats ria tank. NSV..J:s mål: Om åtg ården varar Iller ån.f titn skal/ abnnente n beredas möjligh el all li äinta vattenfrån brandpst el/el' dricksvanentank

14 Vattnet i det kmmunaln nätet är fritt från förreningar, luktfritt ch välsmakande samt överträffar livsmedelsverkets nnner får kmmunalt dricksvatten. Uppföljning: Livsmedelsverkets gränsvärden är grundläggandeför branschen ch säkerställer en gdkvalitet. -12-

15 Te knik &service ta xefinansierat, Renhållning Redvisning Prgns Budget Avvikelse Drtftred visu iug, tkr Intäkter O Kstnader O Nettresu ltat -421 O O O Redvi sning Prgns Budget Avvikelse Investerln gsredvisnlng, tkr Inkmst O O O O Utgift O O O O Nettinvester ing O O O O Eknmisk bedömn ing Driftbudget Ingen av vike lse Resultatmål M issade hämtninga r ska vara mindre än 500 per ål'. Måluppfyllelse. Målet bedöms kli/ma uppnås. Servicedekla ra tiner Sphämtn ing sker på utsatt dag ch läcka ge från spb ilarna elimiu eras. Uppföljning: M issar i h ämtning kan ske pga I ex väder eller mänskligfaktr. I övrigl ingen avvikelse

16 Sa mhä llsbyggnad Redvisning Prgns Budget Avvikelse Driftredvisning, (Ju' Intäkter Kstnader u Nettresultat O Redvisning Prgns Budget Avvikelse Investeringsredvisning, tkr Inkmst O O O O Utgift Nettinvestering I Sä rs kilda händelser Verksamhetsmråde Samhällsbyggnad är nu en ny fungerande enhet i kmmunen, integratinen ch samarbetet mellan de lika enheterna fungerar allt bättre. Vi börjar se de psitiva effekte rna att vara ett gemensamt verksamhet smråde. Implementeringen av den nya Plan eh Bygglagen har löpt helt friktinsfritt, trts att vi hela tiden ställs inför nya frågeställningar sm - hur ska vi nu förhålla ss till den förrdningen etc. Vi har uppmärksammat ett verkställighets prblem med den nya lagen. Vem skall utdöma Til läggsbelpp vid lvligt byggande - Förvaltningsrätten eller Mark- c h miljödmstlen? Nya PBL reglerar ej detta. Vi har fått prövningsrätt av Högsta Mark- ch miljööverdmstlen för att klarlägga frågan. Frågan är nu avgjrd det är Mark- ch miljödmstlen sm skall pröva tilläggsavgift i frtsättningen. Efterfrågan av våra tjänster är frt satt str trts allmän finansr. Den nya kartprdukten "Bygglvskarta" har underlättat för både sökande ch våra bygglvgranskare. Nu frtsätter vi med att successivt förfina ch utveckla kartan. Arbetet med att digitalisera ch förenkla vår verksamhet pågår frtlöpande. Ett aktuellt prjekt är att tillgängligöra detaljplaner ch beviljade bygglv via en webblösning. Ek nmisk bedömning Driftsbudget Införandet av ny planavgift frtlöper störningsfritt. Planverksamheten bedöms följa budget. Bygglvverksamheten kmmer trligtvis vissa ett mindre översktt på intäkts- ch kstnadssidan. Kart/GlS verksamhetens peridiserade intäkter uppvisar ett minns under periden. j ämfört med tidigare kvartal har avvikelsen minskat. Vår bedömning är frtfarande att vi inte uppnår budgetens intäktsmål. På kstnadssidan kmmer vi trli gen att vissa ett mindre översktt berende på lägre persnalkstnader

17 Bstadsanpassning följer bndget. Mt bakgrnnd av vanstående görs i dagsläget bedömningen att budgeten fr verksamhetsmrådet kmmer att hållas. Investeringsbudget Vi har inte kunnat slutfåra alla påbörjade investeringsbjekt under bndgetåret. Prjekten är påbörjade men inte slutförda vi önskar därfr fra över resterande investeringsmedel till kmmande budgetår. Anledning till detta är att flera av prjekten är kmplicerade ch genmfrandet ställer stra krav på att vi med rdinarie resurser skall hinna med även dessa viktiga prjekt. Pririterade mål 75 % av våra knnder skall vara nöjda eller mycket nöjda med service ch bemötande. Måluppfyllelse. Vi uppnår målet. I genmsnitt skall 15 detaljplaner färdigställas varje år. Måluppfyllelse: Vi kmmer inte att uppnå målet. Vi har tre antagna detaljplaner för periden ch 2-3 stycken till sm kmmer att antas innan årsskiftet. Dessa planer har inväntat explateringsavtal för antagande. Orsaken till att vi inte uppnår målet är att vi har haft en vakant tjänst under årets fem första månader. Vidare hal' vi haft ettflertal kmplicerade ärenden sm krävt mertid ch resurser än nrmalt. Resu1tatmål Införa minst en nye-tjänst 20 II. Måluppfyllelse. Vi uppnår målet. En ny tjänst har infört under tredje kvartalet, plan besked. Införa bygglv direkt fr enkla ärenden. Måluppfyllelse. Vi kmmer att uppnå målet. Bygglv direktför enkla ärenden har anpassats till den nya PBL lagen. Vi harförenklatvår hantering inm den nya lagens ramar ch möjligheter. Införa rutiner fr digital expediering av bygglv. Måluppfyllelse. Vi kmmer inte att uppnå målet. Vi har påböljat arbetet men när det kan vara klart är berende av bl.a digitala underskrifter. Servicedeklaratiner Gemensam kmmentarfr alla våra servicedeklaratiner: Bedömningen av måluppfyllelsen är säker eftersm vi ej har någn statistikfunktin där vi enkelt kan mäta hur väl vi uppnår respektive mål. Bygglvavdelningen hanterar va/je år ca 450 bygglvärenden ch likaförfrågningar. Vi har ett ärendehanteringsystem till vår hjälp <men detta stöder ej någn statistikfimktin där vi enkelt kan mäta hur väl vi uppnår satta servicedeklaratiner. Bedömningarna nedan är ett försök till bedömningar. I enkla ärenden tas bygglvsbeslut "över disk". Uppföljning: Ingen avvikelse. Nrmalt beslutas m bygglv inm IOarbetsdagar fr ansökan sm följer gällande detaljplan, regler ch lagar. Uppföljning: Ingen avvikelse. Inm 10 arbetsdagar får du nrmalt reda på m du behöver kmplettera ditt ärende samt får råd ch anvisningar m vad du eventuellt behöver kmplettera. Uppföljning: Ingen avvikelse. -15-

18 Företagsltsen ger företag service i alla kmmunala myndighetsfrågr ch erbjuder, i mer kmplexa ärenden, ett möte med rätt knstellatin av tjänstemän inm sju dagar. Uppföljning: Ingen avvikelse. För övriga ärenden kan du nrmalt förvänta dig beslut senast inm 10 veckr förutsatt att din ansökan är kmplett. Uppföljning: Ingen avvikelse. Nyckeltal I avsaknad av framarbetade ch fastställda nycke1tal fr verksamhetsmrådet görs följande redvisning: Bygglv: Redvisning av inkmna ch avslutade ärenden, se bilaga. Plan: Antal planer sm varit på samråd är 8 ch utställning 3.3 detaljplaner har antagits ch tre detaljplaner har vunnit laga kraft. Kart/GIS: Har prducerat 35 Bestyrkta utdrag, 45 Bygglvskartr ch 140 Enkla utdrag. 20 interna specialkartr har tagits fram ch 4 grundkartr för detaljplan har gjrts. Åtgärder/knsekvenser med anledning av undersktt Vår bedömning är att verksamhetsmrådet kmmer att klara sin budget. -16-

19 I ~ -.I I Antal inkmna ansökn ingar Antal beslutade ärenden Tillbakadragna Bygglv utan ansökningar! Bygglv 2011 huvudbeslut vid Bygg- mark- Antal beslut krävs ej I På annat månadens början Förhandsbe Förhandsch SUMMA bygg/mark! SUMMA sked besked sätt avslutade rivningslv rivn ingslv Januari Februari Mars O 29 2 A pril Maj Juni Juli A ugu sti Sept em ber Okt ber 122 O O Nvem ber 122 O O December 122 O O TOTALT FÖR ARET

20 Samhällsskydd Redvisning Prgns Budget Avvikelse Driftredvisning, tkr Intäkter O Kstnader O Nett resultat Il tt 589 O Redvisning Prgns Budget Avvikelse Invcsterl ugsrc dvlsuing, ( 1(1' Inkmst O O O O Utgift O Nctlinvcste ring O Särskilda händel ser Samhällsskydd har under det tredje kvartalet rekryterat en miljö- ch hälsskyddsinspektör till de n vakanta tjänsten på miljöavdelningen. De löpande tillsynerna ch inspektinerna inm räddningstjänsten samt miljöavdelningen har frtsatt. På grund av vakanser har inspektinern a inmmiljöavd eln ingen varit någt färre unde r det tredje kvartalet. Räddnin gstjänsten deltg under hösten i den nati nella brand skyddsveckan. Brandpersna len befann sig utanför de större livsmede lsbutikerna i kmmunen ch nådd e på detta sätt ut med bud skapet (ti ps för att m inska antalet bstadsbränder) till många av våra invånare ch besökare. Km munens miljöstrateg har påbörjat arbetet med att ta fram ett nytt milj öprgram för Båstads kmmun. Elw llmisk bedömning Driftbndget Driftbudget visar en psitiv avvikelse med 911 kkr till ch med det tredje kvartalet. Pr gnsen är att driftbudgeten kmmer alt hålla s inm tilldelad ram. De främsta budgetavvikelserna är: Högre intäkter än budgeterat från avta l m ge mensam energi- ch klimatrådgivare med Ängelhlms kmmun. Läg re kstnader än bud geterat för kmmunvakter. Högre upp värmningskstnader än budgeterat för våra tre brand statiner. Brand statinerna är gamla c h har en förhållandevis hög energiförbruknin g. Högre kstnader än bud geterat för en gemensam miljöstrateg med Ängelh lms k m mun. Lägre kstnader ch intä kter än budgeterat inmmiljöavdelningen till följd av vakanser samt färre inspektiner under hösten. Investe ri ngsbndget Investerin gar frt går enligt plan. Påbörjade investeringar från slutförs under 20 II. Prgnse n är att investeringsbudgeten kmmer att hållas inm tilldelad ram. De största investeringarna till ch med det tredje kvartalet är: Inköp av persnlig skyddsutrustning, såsm larmställ. hjä lmar Inköp av säkcrhctsutrustning, såsm radiutrustning för rökdykning mm, Inköp av nytt FIP-frd n till Trekv. -18-

PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2011

PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2011 PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT December 2011 Resultatet Årets resultat är 35 Mkr, vilket är 32 Mkr bättre än budget men 14 Mkr sämre än föregående år. Budgetavvikelser för 2011: Nämnderna 2 Mkr bättre än budget.

Läs mer

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget Ar.redvlsning.. PensinsförvaJtflingen *~~e~~~!inget *~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2007-02-27 LiÖ 2007-18 Landstingsstyrelsen Årsredvisning för pensinsförvaltningen 2006 Sammanfattning

Läs mer

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland --- - - - Arsredvisning 2005 Pensinsförval~ningen --- - - I * l-andstinget i Ostergötland *=~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2006-03-01 LiÖ 2006-18 Landstingsstyre Isen Årsredvisning för

Läs mer

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter 1 (7) PM Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensinsavgifter Pensinsmyndigheten föreslår att: regleringsbelppet mellan statsbudgeten ch AP-fnden för statliga ålderspensinsavgifter inte fördelas

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

Delårsrapport 2013-08-31

Delårsrapport 2013-08-31 ' rai] BÅSTADS ~ KOMMUN Besök ss på bastad.se Delårsrapprt 2013-08-31 r--------- l.. l nnehå llsförteckn i ng Förvaltningsberättelse... 1 Prgns budgetavvikelser 2013... 5 Resultaträkning ch finansieringsanalys...

Läs mer

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län KUN 2009-01-22, p 9 Enheten för kultur- ch föreningsstöd Handläggare: Margaretha Häggrth Rapprt rörande det statliga stödet till Skapande skla 2008 inm Stckhlm län 1 Ärendet Landstingets kulturnämnd har

Läs mer

Att tänka på inför ekonomiredovisning

Att tänka på inför ekonomiredovisning Att tänka på inför eknmiredvisning Leader Terra et Mare Fregatten 2 444 30 Stenungsund http://www.terraetmare.se Eknmiredvisning görs i samband med varje ansökan m utbetalning (rekvirering av pengar) i

Läs mer

Handikappersättningen

Handikappersättningen Hur mycket får man i Handikappersättningen är 36, 53 eller 69 prcent av prisbasbelppet~( berende på vilket behv du har av hjälp ch hur stra dina merkstnader är på grund av funktinsnedsättningen. Handikappersättning

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1 (5) Riktlinjer för gdkännande ch rätt till bidrag för enskild förskla, fritidshem ch pedaggisk msrg Dkumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Barn ch utbildningsnämnden (2009 10 06 62) Gäller för: Enskild förskla,

Läs mer

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge Råd ch riktlinjer för mbil försäljning av mat i Mjölby, Mantrp ch Skänninge Beslutade av kmmunstyrelsen Framtagna av Tekniska kntret, Miljökntret, Byggnadskntret, Näringslivskntret ch Medbrgarservice Namn:

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, kl 13.00-17.20

Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, kl 13.00-17.20 BÄSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kmmunstyrelsen 2011-10-12 1 (28) Plats ch tid: Beslutande: Övriga närvarande: Utses attjustera: Justeringens plals ch tid: Sekreterare Ordförande

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se b Södertal je kmmun 01-10-31 Tjansteskrivelse Dnr UNI1 Kntr Utbildningskntret Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-53 015 76 08-53 00 67 lindkvist.eva@sdertalie.se vivi. haviabsdertalie.se utbildningsnämnden

Läs mer

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden Underlag inför mål ch budget 2015-2017 för Miljönämnden Miljö- ch samhällsbyggnadsförvaltningen/ APRIL 2014 Innehåll Visin ch mål... 3 Nöjda invånare... 4 Hållbar samhällsutveckling... 5 Attraktiv arbetsgivare...

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Oasmia Pharmaceutical AB (publ) BOKSLUTSRAPPORT FÖR PERIODEN 2006-05-01-- 2007-04-30 Krt m bkslut för periden 2006-05-01 2007-04-30 Kncernens nettmsättning ökade till 22 387 (853) tkr. Resultat efter skatt

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS Finansiell samrdning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Sida 1 av 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Intern kntrll snöröjning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10-13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell

Läs mer

1) Mindre tid åt papper, mer tid för eleverna

1) Mindre tid åt papper, mer tid för eleverna 2014-08-22 Läraryrket världens rligaste arbete Om alla barn ska få en ärlig chans i sklan måste de få den tid de behöver med skickliga, engagerade ch kunniga lärare. Så är det inte idag. Alldeles för många

Läs mer

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun Undersökning av senirers infrmatinsbehv Sundsvalls kmmun Impera kmmunikatin AB Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metd ch genmförande... 3 Målgrupp ch Svarsfrekvens... 3 Brtfallsredvisning...

Läs mer

Budgetunderlag inför Mål och budget 2015 och plan för 2016-2017

Budgetunderlag inför Mål och budget 2015 och plan för 2016-2017 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-13 GSN-2014/154.182 1 (5) HANDLÄGGARE Ståhlberg, Susanne Susanne.Stahlberg@huddinge.se Grundsklenämnden Budgetunderlag inför

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN Yttrande

VÄRMDÖ KOMMUN Yttrande Yttrande Diarienummer: 12KS/0303 Datum: 2012-11-14 Lars Fladvad, utvecklingschef Landstingsstyrelsens förvaltning Bx 22550 104 22 Stckhlm, Yttrande över regeringens bstadsuppdrag till landstinget Bakgrund

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

El KOMMlJNSTYRELSENS KONTO SÖDERTALJE KO

El KOMMlJNSTYRELSENS KONTO SÖDERTALJE KO El KOMMlJNSTYRELSENS KONTO SÖDERTALJE KO S~8NJ.Ö~E U Tjänsteskrivelse MUN Kmll'unstyrelsen 2uD7 -'i 1- Oj Emma Fagerstrand J R Tf chef Demkrati ch mångfald \Dnr() ril/tjlj _11_' --" 08-550 224 06 Emma.Fagerstrand@sdertalje.se

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

Möjlighet att leva som andra ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning

Möjlighet att leva som andra ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning YTTRANDE 1 av 6 2009-01-20 Scialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Möjlighet att leva sm andra ny lag m stöd ch service till vissa persner med funktinsnedsättning För följande kapitel har Umeå inga invändningar

Läs mer

Beredningsplan för Transportplan för Nyköpings kommun

Beredningsplan för Transportplan för Nyköpings kommun Dnr KK14/308 BEREDNINGSPLAN STYRDOKUMENT Beredningsplan för Transprtplan för Nyköpings kmmun Beslutad av Kmmunstyrelsen 2015-02-09, 33 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund ch syfte med styrdkumentet...

Läs mer

Projektorganisation l projektdirektivet anges en projektorganisation enligt 'följande:

Projektorganisation l projektdirektivet anges en projektorganisation enligt 'följande: LINDESBERGS.-.. KOMMUN Kmmunchef Christer Lenke Tfu: 0581-810 34 ch r i ster.lenke@lindesberg.se INFORMATION 2014-06-13 Dnr Till styrgrupp ch prjektgrupp för utredning av samverkan i (KNÖL) Prjektrganisatin

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin 30-07-2014_sv.dc BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Prgrammråde 1 allmänbildande utbildning I. INLEDNING Denna bilaga kmpletterar reglerna

Läs mer

Kvalitetsredovisning. för förskolorna i Kisa. Tornhagen, Bäckgården, Berget och Glimten

Kvalitetsredovisning. för förskolorna i Kisa. Tornhagen, Bäckgården, Berget och Glimten Kvalitetsredvisning för försklrna i Kisa Trnhagen, Bäckgården, Berget ch Glimten 2009 / 2010 Innehållsförteckning Inledning Presentatin Organisatin Eknmi Frtbildning Insatser Åtgärder enligt förgående

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE

JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE STIFTELSEN LJUNGSKILEHEM ARSBOKSLUT 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen ch verkställande direktören för Stiftelsen Ljungskilehem, rganisatinsnummer 858500-1285, får

Läs mer

VA-plan. Åtgärdsplan 2013-2021 Utbyggnadsplan 2014-2024. Karlshamns kommun

VA-plan. Åtgärdsplan 2013-2021 Utbyggnadsplan 2014-2024. Karlshamns kommun VA-plan Åtgärdsplan 2013-2021 Utbyggnadsplan 2014-2024 Karlshamns kmmun Bakgrund VA-planen i Karlshamns kmmun är den tredje delen av VA-plansarbetet innan den fjärde ch sista delen, implementering ch uppföljning

Läs mer

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Ljusdals kmmun UPPDRAGSNUMMER 1529146000 FALUN 2010-04-09 Swec Envirnment AB Falun Pär Jhanssn Håkan Danielssn 1 (17) Swec Vatten & Miljö Parkgatan 3 Bx 1902, 791 19 Falun Telefn 023-464 00 Telefax 023-464

Läs mer

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015 Handbk Samrdnad Individuell Plan 2015 Sammanställd ch revideras av den Lkala Ledningsgruppen Västbus. Inledning Tanken med denna handbk är att du sm handläggare ch/eller sm sammankallande skall få infrmatin

Läs mer

Sal N1, Norrtelje teknikgymnasium Sommargatan 4, Norrtälje kl. 14.00-16.10

Sal N1, Norrtelje teknikgymnasium Sommargatan 4, Norrtälje kl. 14.00-16.10 NORRTÄLJE KOMMUN SAM MANTRADES PROTOKOLL Utbildningsnämnden 1 (26) Plats h tid Sal N1, Nrrtelje teknikgymnasium Smmargatan 4, Nrrtälje kl. 14.-16.1 Beslutande Luise Branting (C), rdf. Ann Lewerentz (M)

Läs mer

Granskning av praktiska exempel en interaktiv övning

Granskning av praktiska exempel en interaktiv övning Elektrnisk förvaltning sm idé, praktik ch Granskning av praktiska exempel en interaktiv övning IT ch management, åk 1 Agenda Inresetillstånd Verksamt Min pensin Kmmuner Karin Axelssn & Anders Perssn IEI/LiU

Läs mer

Stadgar för Sorundanet

Stadgar för Sorundanet SORUNDANET Stadgar för partiet Srundanet Sidan 1 av 5 Stadgar för Srundanet 1 Allmänt Srundanet är ett lkalt, självständigt plitiskt parti i Nynäshamns kmmun, Stckhlms län. Srundanets syfte är: Att vara

Läs mer

Omsorgsnämnden!!"#$%& 08-01-28

Omsorgsnämnden!!#$%& 08-01-28 Omsrgsnämnden!!"#$%& 08-01-28 '( Denna rapprt är 2008 års kvalitetsredvisning/verksamhetsplan för RE vård ch gruppbstäder. Plenheten, hälsfrämjande arbetet, behvsbedömarrganisatinen, medicinskt ansvarig

Läs mer

Forskningsstrategi 2015 och framåt

Forskningsstrategi 2015 och framåt Bilaga, 24 Sammanträdesdatum: 2015-03-17 Dnr: 2015/86-1.1 Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV) Frskningsstrategi 2015 ch framåt Bakgrund Frskningsstrategin för 2015 ch framåt består av tre delar: Inför

Läs mer

Sammanträdesdatum: 2012-06-13. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 13.00-17.10

Sammanträdesdatum: 2012-06-13. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 13.00-17.10 [i1j BAsTADS ~KOMMUN Kmmunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-06-13 Blad 1 (64) Plats ch tid: Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: justeringens plats ch tid: Sekreterare

Läs mer

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin Upplägg Syftet med knferensen Vad är föräldrastöd Frågan m evidens Natinella föräldrastödsstrategin Några exempel från prjekt sm fått stimulansmedel.ch så ska vi se en film 1 Föräldrar spelar rll En varm

Läs mer

~SAlA SALA KOMMUN. ~ KOMMUN Bilaga KS 2011/236/1. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Planering & Utveckling. 2011-11-16 Dm.

~SAlA SALA KOMMUN. ~ KOMMUN Bilaga KS 2011/236/1. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Planering & Utveckling. 2011-11-16 Dm. ~SAlA ~ KOMMUN Bilaga KS 2011/236/1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Planering & Utveckling 2011-11-16 Dm. SALA KOMMUN Kmmllnstyrelsrms förvaltning Anders Dahlberg, markingenjör tfn 0224-55201 Ink. 2011-11-

Läs mer

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31 dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapprt 2 O 14-08-31 3 (78) Delårsrapprt 2014~08-31 INNEHÅLL INLEDNING...,... Kmmunstyrelsens rdförande har rdet... Snabbfakta, 4 år i sammandrag

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Styrelse och rektor. Revisionsrapport Upphandling. Internrevisionen Dnr LiU-2008/01363 2008-05-26 1(8) 1. Bakgrund

Styrelse och rektor. Revisionsrapport Upphandling. Internrevisionen Dnr LiU-2008/01363 2008-05-26 1(8) 1. Bakgrund Internrevisinen 1(8) Styrelse ch rektr Revisinsrapprt Upphandling 1. Bakgrund Internrevisinen (IR)har i enlighet med fastställd revisinsplan för verksamhetsåret 2008 utfört granskning av upphandling. Sedan

Läs mer

Centrala Sacorådet i Malmö stad

Centrala Sacorådet i Malmö stad Centrala Sacrådet i Malmö stad Enkät m tid för det fackliga uppdraget i samverkan Enkäten har skickats ut till alla Sacs representanter i samverkansgrupper på stadsmrådesförvaltningarna ch alla Sacs samverkansrepresentanter

Läs mer

INNEHÅLL. Bostadsmarknaden i Sverige sedan 1990-talet Kassaflödesanalys. Villor i residensstäderna Bostadsrätter i residensstäderna

INNEHÅLL. Bostadsmarknaden i Sverige sedan 1990-talet Kassaflödesanalys. Villor i residensstäderna Bostadsrätter i residensstäderna BETALT FÖR ATT BO En kassaflödesanalys av pris- ch kstnadsutvecklingen under de senaste fem åren på villa- respektive bstadsrättsmarknaderna i Sverige 2014-06-09 1 INNEHÅLL Bstadsmarknaden i Sverige sedan

Läs mer

KAN MAN KÖPA GRISEN I SÄCKEN PÅ INTERNET?

KAN MAN KÖPA GRISEN I SÄCKEN PÅ INTERNET? SVENSK T!DSKRIFT KAN MAN KÖPA GRISEN I SÄCKEN PÅ INTERNET? MAGNUS NILSSON Tillgängligheten ökar, det blir billigare ch kunderna krnmer i högre utsträckning att styras av varumärken ch ställa högre krav

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185)

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Svar på mtin från Emil Brberg (V) m.fl Städning av vårdlkaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Mtinärerna berör en viktig fråga. Städning av vårdlkaler utgör en viktig del för att skapa en gd inmhusmiljö för

Läs mer

Riktlinje. Radonhantering inom Akademiska Hus

Riktlinje. Radonhantering inom Akademiska Hus Riktlinje Radnhantering inm kademiska Hus INNEHÅLLSFÖRTECKNINGINNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1 SMMNFTTNING OCH REKOMMENDTION... 3 2 INLEDNING... 3 2.1 SYFTE... 3 2.2 BKGRUND... 3 3 PROBLEMBESKRIVNING... 4 3.1

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL W KOMMUNSTYRELSEN /... Sammantrildesdatum "~:::-. TRANAs KOMMUN 2013-06-18 Sida 8 (22) )

Läs mer

RESULTAT I FÖRSKOLEVERKSAMHETEN 2010/2011 NYNÄSHAMNS KOMMUN

RESULTAT I FÖRSKOLEVERKSAMHETEN 2010/2011 NYNÄSHAMNS KOMMUN BUN 2011-76 Bilaga 1 Dnr: 2011/69 610 RESULTAT I FÖRSKOLEVERKSAMHETEN 2010/2011 NYNÄSHAMNS KOMMUN INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 INLEDNING... 3 FÖRSKOLEVERKSAMHET... 5... 5 BARN I FÖRSKOLEVERKSAMHET... 5 BEFOLKNINGSUTVECKLING...

Läs mer

Delrapport inom projektet Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter inom allmännyttans bestånd 2007-2010.

Delrapport inom projektet Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter inom allmännyttans bestånd 2007-2010. Hur ser rdföranden på utvecklingen efter mbildningen? En uppföljning av bstadsrättsföreningar sm bildades 1999-2004 Delrapprt inm prjektet Ombildning av hyresrätter till bstadsrätter inm allmännyttans

Läs mer

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun Riktlinjer för individuell planering ch dkumentatin av genmförandet av insatser inm särskilda benden i Törebda Kmmun Beslutat av kmmunstyrelsen 2012-05-02 diarienummer KS 2011/0232 Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst.

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst. 014-0-13 Sida 1 av 6 Ersättning till utförare av insatser i en en gäller för: Ersättning till privata utförare av samt resursfördelning till kmmunala utförare av. Enligt scialnämndens beslut m resursfördelning

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

Gemensam upphandling Slutrapport. Hannele Johansson Energikontor Sydost AB

Gemensam upphandling Slutrapport. Hannele Johansson Energikontor Sydost AB Gemensam upphandling Slutrapprt Hannele Jhanssn Energikntr Sydst AB Sammanfattning I mars 2006 startade prjektet Gemensam upphandling på uppdrag av Reginförbundet i Kalmar län. Syftet med prjektet var

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009 Kvalitetsredvisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009 Skla: Enskilda Gymnasiet, friskla i Stckhlm Verksamhetsfrm: Grundskla (åk 6-9) ch Gymnasium (NP ch SP) Läsår: 2008/2009 Rektr: Cecilia Sedgwick

Läs mer

Vattenfall Eldistribution AB

Vattenfall Eldistribution AB Bilaga 2 Samrådsredgörelse avseende ny- ch mbyggnad av Vattenfalls 70 kv anslutningsledningar till transfrmatrstatin i Ösm, Nynäshamns kmmun Bild 1 Vy över landskapet med transfrmatrstatinen till vänster

Läs mer

Anpassning av förskolan Falken inför verksamhetsstart av barnomsorg på obekväm arbetstid

Anpassning av förskolan Falken inför verksamhetsstart av barnomsorg på obekväm arbetstid BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-05-13 FSN-2013/232.253 1 (3) HANDLÄGGARE Hammarlund, Bengt 08-535 360 29 Bengt.Hammarlund@huddinge.se Försklenämnden Anpassning

Läs mer

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014 KMMUNLEDNINGSKNTRET Handläggare Ditz Catrin Nilssn Maria Datum 2015-02-03 Diarienummer KSN-2014-1679 Kmmunstyrelsen Kmmunrevisinen: granskning av generella IT-kntrller 2014 Förslag till beslut Kmmunstyrelsen

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

13? SAMMANTRÄDESPROTOKOLH Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (18) 2011-10-20

13? SAMMANTRÄDESPROTOKOLH Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (18) 2011-10-20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLH Kultur- ch fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (18) Tid: 14:00-17:40 (ajurnering 15:15-16:10 samt 17.20-17:25) Plats: Rydals knferenscenter, Rydal Beslutande M Jannicke Wichne

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

för Storfors kommun Mål och Budget IJOOSTORFORS [JJJKOMMUN Bilaga 2 Kommunstyrelsen 2015-03-30 37 Version uppdaterad 2015-03-27

för Storfors kommun Mål och Budget IJOOSTORFORS [JJJKOMMUN Bilaga 2 Kommunstyrelsen 2015-03-30 37 Version uppdaterad 2015-03-27 Bilaga 2 Kmmunstyrelsen 2015-03-30 37 Versin uppdaterad 2015-03-27 Mål ch Budget 2015 för Strfrs kmmun C:\Users\beia7112\Dcuments\Budget 2015\budget ny rg\mål ch budget för Strfrs kmmun 2015 ny rganisatin.dcx

Läs mer

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Närvarande Ltta Friberg, rdförande Jnas Löhnn, vice rdförande Jhan Sandwall, ledamt Jhannes Kretschmer, ledamt Cicci Anderssn, ledamt Uffe Madsen, ledamt Ali

Läs mer

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 30.09.2013 INNEHÅLL BAKGRUND... 2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNINGAR... 3 Syfte... 3 Visin... 3 Övergripande mål... 3 Utvecklingsmråden... 3 TYNGDPUNKTSOMRÅDEN...

Läs mer

Projektet Tobaksfri ungdom i Västra Götalandsregionen

Projektet Tobaksfri ungdom i Västra Götalandsregionen Prjektet Tbaksfri ungdm i Västra Götalandsreginen Sammanfattning Syfte ch metd Syftet med prjektet har varit att ge medarbetarna i Flktandvården Västra Götaland bättre förutsättningar att på ett effektivt

Läs mer

Plan för systematiskt säkerhets- och arbetsmiljöarbete inom Oxelösunds kommun

Plan för systematiskt säkerhets- och arbetsmiljöarbete inom Oxelösunds kommun Plan för systematiskt säkerhets- ch arbetsmiljöarbete inm Oxelösunds kmmun Fastställd Göran Wide Kmmunchef inm Oxelösunds kmmun 2 (6) Innehåll 1 Inledning 1.1 Plan för systematiskt säkerhets- ch arbetsmiljöarbete

Läs mer

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER Rapprt framtagen inm ramen för trepartsöverenskmmelsen mellan Hyresgästernas riksförbund, Fastighetsägarna ch SABO 2 Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Delårsrapport januari - augusti

Delårsrapport januari - augusti Delårsrapprt januari - augusti samt helårsprgns 2014 i... Hässlehlm nästa. Innehåll Några händelser Plitisk rganisatin 3 4 Förvaltningsberättelse Måluppfyllelse Krrununens persnal Krrununensekn rru 6 10

Läs mer

Policyn inkluderar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som fullmäktige enligt 8 kap 3 Kommunallagen har att fastställa.

Policyn inkluderar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som fullmäktige enligt 8 kap 3 Kommunallagen har att fastställa. FINANSPOLICY 1. ALLMÄNT 1.1 Övergripande mål för finansverksamheten Kmmunens finansverksamhet skall bedrivas på ett effektivt ch säkert sätt utan spekulativa inslag. Den övergripande målsättningen för

Läs mer

Sammanställning av diskussionskarusellen

Sammanställning av diskussionskarusellen Sammanställning av diskussinskarusellen Bilaga 1 Uppgiften var: Att summera, srtera ch lyfta fram det viktigaste i vad alla sagt kring varje specifik fråga, samt dkumentera det skriftligt. Obs! Samtliga

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School ~'& " ~ JÖNKÖPINGS LÄN 2014-02-14 STÄRKER (J z r;~ " ;~~~~;, l} r; nr &al sidr ~--. e_ ---1-- --1(3)- Underlag för prjektbeslut- WBS Wmen Business Schl l. Förslag till beslut Reginfrbundets arbetsutsktt

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kmmunstyrelsen, tisdagen den 26 maj 2015 efter beslutande kmmunstyrelsen, i Nya näset, kmmunhuset Ledamt

Läs mer

Kommunhusets, Heby kommun, 16 september kl. 15.00 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Kommunhusets, Heby kommun, 16 september kl. 15.00 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats ch tid Brandstatinen, Heby kmmun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(M), rdförande Olf Nilssn(S), vice rdförande Margaretha Quistberg (S) Anders Birgerssn (C) Per Erikssn

Läs mer

Rådgivningen, kunden och lagen

Rådgivningen, kunden och lagen RAPPORT DEN 11 april 2007 DNR 06-7426-306 2007 : 5 Rådgivningen, kunden ch lagen en undersökning av finansiell rådgivning INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UTGÅNGSPUNKTER 2 FI pririterar rådgivningen 2 Tidigare

Läs mer

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn Vårdadministratör - ett bristyrke Examensarbete 35 päng Författare: Anna Nilssn Handledare: Dris Karlssn Våren 2015 SAMMANFATTNING I detta examensarbete

Läs mer

Information vid Föreningsstämma

Information vid Föreningsstämma Infrmatin vid Föreningsstämma Sanne Fiber Eknmisk Förening Versin 1.2 2011-05-11 Göran Sundell AGENDA 2011-05-11 Registrering i röstlängd Infrmatin Kaffepaus Svar på eventuella frågr Stämma Göran Sundell

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014 Likabehandlingsplan Kvännarsklan inklusive fritidshem läsåret 2013/2014 Intrduktin Det här är Kvännarsklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling. Den beskriver vårt övergripande arbete, hur vi

Läs mer

behöver avtalen vara extra robusta, tydliga och långsiktiga.

behöver avtalen vara extra robusta, tydliga och långsiktiga. Med denna sammanställning vill jag visa hur säker ch trygg framtiden blir för föreningarna ch dess medlemmar m avtalsförslagen sm gdkänts av SäBy ch SäKm blir verklighet. Med tanke på SäKms eknmi sm överlever

Läs mer

Verksamhetsplan Södra förskolområdet 2014-2015

Verksamhetsplan Södra förskolområdet 2014-2015 Verksamhetsplan Södra försklmrådet 2014-2015 Innehåll 1 Södra försklmrådet, Avesta kmmun... 3 1.1 Vår rganisatin... 3 1.2 Inledning... 3 2 Styrdkument... 4 3 Södra försklmrådets pririterade utvecklingsmråden,

Läs mer