K 5 ll lt /IO - Cl a 6 \l e(s\o/\ ~ ~\ \6 ~LÅ BÅSTADS. ~DG l - ( \ ~( KOMMUN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "K 5 ll lt /IO - Cl a 6 \l e(s\o/\ ~ ~\ \6 ~LÅ BÅSTADS. ~DG l - ( 1... - \ ~( KOMMUN"

Transkript

1 BÅSTADS KOMMUN K 5 ll lt /IO - Cl a 6 \l e(s\/\ ~ ~\ \6 ~LÅ ~DG l - ( \ ~(

2 BUDGETUPPFÖLJNING lllllehåll Sida Eknmiavdelningens skrivelse 1 Sammanställning av budgetavvikelser 3 Resultaträkning ch finansieringsanalys 4 Verksamhetsmråden: Kmmunledningskntret 5 Verksamhetsstöd 7 Teknik & service, skattefinansierat 8 Teknik & service, avgiftsfinansierat Il Samhällsbyggnad 14 Samhällsskydd 18 Barn & skla 22 Bildning & arbete 29 Vård & msrg 34 Finansiering 40 Prjektredvisning: Investeringar överstigande 1 mkr 41

3 BÅSTADS KOMMUN Kmmunledningskntret BUDGETUPPFÖLJNING Budget 2011 I 20 Il års ursprungliga driftbudget uppgick överskttet till 12 mkr. Genm beslut under året har resultatet minskats med 5,2 mkr för ökad satsning på bland annat bredbandsutbyggnad ch upprustningsbidrag till bygdegårdsföreningar. Härefter uppgår överskttet till 6,8 mkr. Investeringarna är budgeterade till 96,8 mkr. Därutöver tillkmmer överförda medel från 2010 med 13,7 mkr. Sm en följd av tillskttet till bygdegårdsföreningar (se föregående stycke) så beslutades m en minskning av investeringsbudgeten med 2,3 mkr. Det ttala utrymmet för investeringar uppgår till 108,1 mkr. Helårsprgns för 2011 Driftbudget Årsresultatet beräknas uppgå till 10,4 mkr vilket är en psitiv budgetavvikelse med 3,6 mkr. Investeringsbudget Minskade utgifter ch senareläggning av framför allt va-investeringar inuebär att 19,2 mkr ej kmmer att utnyttjas 20 Il. Krt sammanfattning av verksamhetsmrådenas prgnser För ytterligare infrmatin hänvisas till verksamhetsmrådenas bilagda redvisningar. Teknik & service Redvisar ett O-resultat (-1,7 mkr i halvårsbkslutet). Det uppstår ett större intäktsbrtfall för uteblivna parkeringsintäkter på grund av prblem med betalningar i parkeringsmätarna. Samtidigt redvisas ett översktt på grund av att upprustningsbidrag till Förslövs Bygdegård inte kmmer att utbetalas. Anledning är att föreningen fick avslag på sin bidragsansökan hs Bverket ch därmed ckså det kmmunala bidraget. Vatten- ch avlppsverksamhetens resultat antas bli -I mkr. Underskttet kmmer att täckas av va-regleringsfnden ch belastar inte skattekllektivet. Barn & skla Rambudget: Redvisar en avvikelse med -3,7 mkr (-I mkr i halvårsbkslutet). Avvikelsen berr bland anuat på ökade insatser för barn med särskilda behv, ökat behv av insatser för bam ch unga, måltidskstnader, elkstnader ch flyttkstnader för persnal inm individ ch familj. Pengsystem: För resultatenheterna beräknas ett översktt med 3,8 mkr. På grund av färre antal barn återförs 1,7 mkr till centralt knt. Bildning & arbete Rambudget: Redvisar en avvikelse med -4,7 mkr (-3,7 i halvårsbkslutet). Större delen av budgetavvikelsen finns inm individ ch familj varav försörjningsstöd utgör -1,8 mkr ch akuta insatser ch placeringar av vuxna -1,2 mkr. Pengsystem: För resultatenheterna beräknas ett översktt med 0,9 mkr. -1-

4 På grund av fler elever ch dyrare valda prgram kmmer den ökade kstnaden att regleras från centralt knt. Vård & msrg Redvisar en avvikelse med -6,4 mkr. Äldremsrgen visar undersktt med 8 mkr berende på ökad vlym. Häls- ch sjukvård visar - I mkr ch LSS- verksamheten -1,2 mkr. Pluspster redvisas för mvårdnadsavgifter ch pengar för stimulansåtgärder från tidigare år. Finansie ring Finansieri ngen beräknas ge ett översktt med 13,8 mkr. Inm finansieringen redv isa s pensinskstnade r, ska tteintäkter, generella statsbidrag ch finansiella pster. Även medel för löneökningar, inflatin ch demgrafiska förändringar budgeteras här. Omräkning av skatle- ch bidragsintäkter ger ökade intäkte r med 12,1 mkr medan pensinskstnaderna ökar med 5 mkr (ttalt 35,8 mkr). Vlym förändring inm vård ch msrg Kmmunstyrelsen beslutade i samband med halvårsbkslute t att vård ch msrg skulle redv i sa sina vlymförändringar i kvarta lsrapprt 3. Redvisningen finns på sidrna Avstäm ning mt balanskravet Några under sktt finns inte att återställa. I pr gnsticerat resu ltat finns inga pster att avräkna varför det justerade resultatet beräknas till 10,4 mkr. Balanskravet uppfylls därmed. Avstä m ning mt finansiella mål Målet är ett översktt mtsvarande 2 prcent av skatteintäkter ch bidrag. Beräknat resultat på 10,4 mkr mtsvarar 1,7 %. Investeringarna (exklusive va ch explatering) finansieras till 82 prcent med egna medel ch målet på 100 prcent uppnå s inte. Fö rs lag till bes lut Ekn miutskttets förslag till kmmunstyrelsen l. Kmmunfullmäktige delges budgetupp följning 3-20 II Eknmiavdelningen ~{!C Eknmichef Vård ch msrg begär tilläggsanslag för vlymökningar med tkr (sidan 39). Eknmavdelningens principiella synpunkt är att inte medge tilläggsanslag under året för befintl ig verksamhet. -2-

5 BUDGETUPPFÖLJNING Sammanställning av beräknade budgetavvikelser 2011 Belpp i tkr Driftbudget Kmmunledningskntret Verksamhetsstöd Teknik & service Samhällsbyggnad Samhällsskydd Ba11l & skla, ram Bildning & arbete, ram Vård & msrg Sklpeng, barnmsrg grundskla Sklpeng, gymnasieskla Summa verksamheter Finansförvaltning TOTALT Va-verksamhet Illvesteringsbudget Samhällsbyggnad Vård & msrg VA-investeringar Snmma investeringar O O O O i Regleras genm minskning av va-fnden

6 BUDGETUPPFÖLJNING Resultaträkning Mkr Bkslut Budget Prgus Avvikelse Verksamhetemas nettkstnad -580,5-575,4-585,6-10,2 Finansförvaltningens nettkstnad 55,3 25,7 27,3 1,6 Avskrivningar -32,4 :~3,~ -33,8-0,5 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -557,6-583,0-592,1-9,1 Skatteintäkter 524,2 536,0 538,2 2,2 Generella bidrag ch utjämning 69,8 56,2 66,1 9,9 Finansiella intäkter 1,1 1,1 1,7 0,6 Finansiella kstnader -2,1-3,5-3,5 0,0 RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 35,4 6,8 10,4 3,6 Extrardinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 Extrardinära kstnader 0,0 0,0 0,0 0,0 ÅRETS RESULTAT 35,4 6,8 10,4 3,6 Finansieringsanalys 2011 Mkr Budget Prgns Avvikelse Den löpande verksamheten Arets resultat 6,8 10,4 3,6 Justering för avskrivningar 33,3 33,8 0,5 Justeringar för ianspråktagna avsättningar -0,4-0,4 0,0 Förändring av fdringar skulder (expi) -15,0-15,0 0,0 Kassaflöde från den löpande verksamheten 24,7 28,8 4,1 Investeringsverksamheten Nettinvesteringar exkl VA -56,2-54,2 2,0 Nettinvesteringar VA -52,0-34,8 17,2 Kassaflöde från investeringsverksamheten -108,2-89,0 19,2 Finansieringsverksamheten Nya lån 52,0 25,5-26,5 Amrteringar -3,2-4,1-0,9 Ökning(-)/minskning(+) långf fdringar 0,6 0,4-0,2 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 49,4 21,8-27,6 Årets kassanöde -34,1-38,4-4,3 Likvida medel vid årets början 33,3 Förändring under året -38,4 Likvida medel vid årets slut -5,1-4-

7 Kmmunledningskntr Utfall Prgns Budget Avvikelse Driftredvisning, tkr Intäkter O Kstnader O Nettresultat O Utfall Prgns Budget Avvikelse In vestertngsrcdvisniug, tkr Inkmst O O O O Utgift O Nett investerin g O Särskilda händelser Sm exe mpel på större ärenden KLK arbetat med under året kan nämnas: Försäljning av Butab, samrdnad fastighetsförvaltning, ny plitisk rganisatin, handelsmråde i Båstad, Prjekt Åstad, köp av mark för bstäder ch verksamhet, ny bredbandsstrategi ch bred band sutbyggnad, utvärdering av rganisatin inm IOF, förutsättningar för nytt tennismuscum. underlag föl' planering av centrala Båstad, nytt avtal med BTS m Drivan, Pågatågsfrågan, ny cveuema ngsplicy, utvärdering av BNAB, mm. Eknmisk bedömning Bedömningen är att budgeten för helåret sammantaget bör kunna hållas. Pririterade mål Antalet medbrgare i k0 I11111unen ska öka med i gen msnitt 100 persner p er år. Måluppfyllelse: Målet beräknas ej uppnås. Enligt SCE val' invånarantalet den30juni (en ökning jamfrt med SCE:s siffra den 31 mars ch en minskning med 42 persnerjämf n tned den 31 december 2010). Resultatmål Ytterligare elek trniska tj änster skall tillha ndahållas på kmmunens webbplats. Måluppfyllelse: Målet kmmer all uppfyllas. En redvisning av vilka e-tjä nster sm lanserats görs i bkslutet för Kmmunens ma rkinnehav för bstäder ch verksamheter ska ll öka. Måluppfyllelse: Måle t uppfylls. Kö p av mark för bstäder i Ö Ka mp: Fö rsäljning av mark för flerbstadshus i Båsrad ch Förslöv: Försäljning av småhusrmter i Förslöv ch Trekv Köp av mark för verksamhe t i Båstad, Förslöv ch Östra Kamp Markreserv Östra Karup kvm kv m kv m kvm kvm NetJföränd ring av markinnehav l kvm

8 Serv icedekla ra tiner a Kmmunens kundtj änst ger dig snabb ch prfe ssinell väglednin g. Uppföljn ing: Intern enkät har genmf örts under våren 2011 ch sannnansi älls under augusti månad f ör all ligga till grund för litveckling av kundtjänsten. En utkad ch förbättrad kundtjänst beräknas kunna sjs ättas under a Kmmunens webbplats ger dig aktue ll, begriplig ch lättlillgänglig infrmatin m allt du behöver veta m den kmmunala servicen. Uppföljning: www. bastad.se är en av de bästa webbplatserna i landet på tillgänglighet enligt tester utförda av 11'11'11'. validerat.se i juli 2011, med hela 99 % tillgänglighet. Inga nya infrmatinstester har utförts av SKL Båstad Näringsliv AB garanterar dig sm företagare snabb ch prfessine ll näringslivsservice. Uppföljning: Förvaltningens bedömning är att näringslivsservice n är snabb ch ändamålsenlig såväl i BNAB sm i f retagsltsen. a Minst 50 byggklara tmter färdigställs varje år. Uppföljning: Bedöms kunna uppnås SOI11 ell medelvärde. Inga kmmunala tmter kmmerfardigställas under 2011 dckpågår privata exp lateringar i Barp samt i B åstad mfattande ca tmter... Färdigställda kmmunala tmter 2007: Färdigställda kmmunala tmter 2008 : Färd igställda kmmunala tmter 2009 : Färdigställda kmmunala tmter 20 lo: Beräknat antal färdigställda kmmunala tmter 20 Il: 12 st 55 st 25 st Ost Ost - 6-

9 Verksamhetsstöd Utfall Prgns Budget Avvikelse Drilt red vlsn ing, tkr Intäkter O Kstnader O NettresnItat O Utfall Prgns Budget Avvikelse Invcsteringsredvisning, tkr Inkmst O O O O Utgift O Nct tin vestering O Särsidida händelser Verk samhet sstöd krnmer att upphöra sm eget verksamhetsmråde den l ktber ch avd elningarna eknmi, persnal ch it kmmer att vara delar i kmmunledningskntret. Persnalchefhar rekryterats ch tillträder den 1 nvember. Efte r pensinsavgång har en ny upph andlare anställts. En eknmtjä nst har återbesatts c h tillträder den 23 januari Upphandling av nytt beslutstöd ssystem har genmförts, Införande kmmer att ske efter årsskiftet. Upphand ling av finansiella tjänster pågår. Eknmisk bedömning Vissa verksamheter, bland annat platsannnsering, fåretagshälsvård ch fackliga företrä dare, km mer att visa und ersktt. Undersktteu få rväntas kmmer att täckas av åtgä rder inm andra verksa mheter. Pririterade mål Ohälstalet i Båstad ska vara lägre än genmsnittligt i km munnätverket. Måluppfyllelse: Miitning hal' inte skell Ohålstalet 2010föl' Båslad Wir 26,6 da gar ch genmsnittet i nätverket 33 dagar. Sj ukfrånvarn i den kmmu nala rganisatinen ska vara lägre än 5 %. Må /uppfyllelse: Sjukfrånvrn hal' millskat ch val' 4,3 % per september. Må/et beråk Ilas uppfyllas Resultatmål Långt idssjuk skriv ningarna ska minska Måluppfyllelse. L ångtidssjukskrivn ingarna hal' mil/skat jämfört med 2010 ch må/el berä/mas uppfyllas. Helpdesk löser 80% av samtliga ärenden inm 8 timmar Må/upn!ylle/se: Målet berål.mas uppfyllas på hel året 20 1/. \) l'i-supprt ser till att alla anv ändare har fungerande datrer inm 8 timmar,\/liiufjj!(j'ile/se: Målet beräknas uppfylkts på liel året 20 /

10 Teknik & service, skattefinansierat Redvisning Prgns Budget Avvikel se Drlttrcdvisuln g, tkr I Intäkter Kstnader Nettres nitat O Redvisning Prgns Budget Avvikelse Investeringsred visning, tkr Inkm st O Utgift O Nettinvester ing O Särs kilda händelser..' Smmaren ch i synn erhet evenemangstid har inneburit ett strt antal besök ande. Pr blem med parkerin gsautmater har krävt stra persnalresur ser, vilket påverkat skötselnivån för bia grönytr c h stränder. Anpassnin g av parke ringsantmater till nya regler för säkra krtköp har inneburit en försämring av dri ftssäkerh et samt länga transakti nstider. Under flera perider har parkeringsau tmaterna varit avstängda, vilket påverkar intäkter ch rtatin på parkeringsplatser. Arbete pågår med kartläggnin g ch framtagning av skö tselinstruktiner för ffentliga ytr. Arbetet har försena ts pga att tidigare parkingenjör har avs lutat sin anställning. Ny parkingenjör är rekryterad. Båstads kmmunre staurange r (BK R) drivs från l j anuari 20 II helt intäktsfi nansierat. Matkvaliten följer KF beslut sm innebär att i möjligaste mån undvika prefabricerad mat ch att öka inköpe n av eklgiska livsmede l. Förvaltningen av krnmunens fastigheter har fj: m I april övergått till Båstad Hem. Övergångsvis innebär detta ms tällningskstnader samt inkörningsprblem. Eknmisk bedömning Driftbudget Den ka lla vintern i kmbinatin med höga elpriser har bidraget till höga energikstnader. Avvikelse r i energikstnader belastar framförallt hyresgästern a. Det ekn miska utfallet för fastighetsförvaltningen är sv årt att prgnstisera pga kmplexitet med ny gränsdragning mel lan befintliga rga nisatiner ch Båsradhem. För avdelningen Mark ch fritid finns mindre avvikelser i enskilda verksa mheter sm till stra delar tar ut varandra. D en eknmiska knsekvensen av att parkeringsautmaterna varit avstängda har inneburit ett intäktsbrtfall. Samtidigt har det inneburit högre kstnader för beredskap. Avvike lsen uppskattas till 1,7 miljner krnr. Västra Kamps ch rörslövs Bygdegård ansökte investeringsbicirag hs Bvcrket ch endast Västra Kam ps Bygdegård fick bidragsansökan gdkänd. Bverket hargett ett bid rag Dill 2,2 mkr ti ll standardhöj ande reparatiner ch prjektet ska vara utfört senast den 26 maj Kmmunens andel av bidraget är 1,3 mkr. Eftersm inte Förslövs Bygdegård beviljades bidrag -8-

11 av Bverket utförs inga reparatiner ch dänned utbetalas inte heller kmmunalt bidrag. Därmed kmmer kntt ha ett översktt m 1,5 mkr. Debiteringen mellan Båstads krnmunrestauranger ch skla, förskla, utgår ifrån inskrivna barn ch elever. Justeringar görs vid större avvikelser. Antalet elever på grundsklan sjunker till läsåret med ca 50. Fasta kstnader mtsvarande det intäktsbrtfallet måste sänkas. För resterande verksamheter bedrivs verksamheterna i strt i linje med budgeterade ramar. InvesterJngsbudget Upphandlingen av ventilatinsentreprenaden på Strandängssklan blev under hösten överprövad. Förvaltningsrätten dömde dck till kmmunens fördel men med resultatet att prjektet blivit ca 1,5 månad försenat. En större del av prjektet kmmer dänned att utföras under Prjekteringen aven ny 5-avdelningars förskla i Östra Karup löper på sm planerat med byggstart i början på Nya brar över Örebäcken kmmer att vara färdiga innan årsskiftet men beräknas bli ca 1,3 mkr dyrare än budgeterat. Ttala investeringsbudgeten förväntas däremt att hållas. Pririterade mål Båstad skall köpa större andel eklgiska livsmedel än snittkmmunen i nätverket Måluppfyllelse: Målet bedöms kmma att uppnås. Medelvärdet i nätverket2010 var 8 %. Andel eklgiska livsmedeli Båstads kmmun restauranger ligger vid halvårsskiftet på ca 19 %. Säkerställa att minst 30 föreningar har genmfört kmmunens drgbekämpningsplicy i föreningslivet. Måluppfyllelse: Målet kmmer inte uppnås. 29 av de 30föreningar sm har genmgått utbildninghar ckså diplmerats via SISU idrttsutbildarna (Skåneidrtten) till en "anti DANT"-förening. För att vi ska nå målet med 30fiireningar krävs attjlerföreningar bildas. Resultatmål Antalet trafiklyckr skall minska med 10 %. Måluppfyllelse: Målet bedöms ej kunna uppnås. Ttalt 70 st lyckrjan tm sept inrapprterade till plis ch sjukvård varav en dödslycka. (2010:65, 2009:66 st ch 2008:70 st förjan tm sept). Energiförbrukning i kmmunägda fastigheter skall minska med 5 % Måluppfyllelse: Målet bedöms ej kunna uppnås. Inga större energibesparande åtgärder har genmförts samtidigtsm vi haft hög energiförbrukning pga kall vinter. Servicedeklaratlner Gräsklippning på kmmunens gräsmattr ch skötsel av planteringar utförs under majktber enligt kmmunens skötselplan. Uppföljning: Ingen avvikelse. Gräsklippning ch skötsel kan sannlikt behövas utanför van angiven tidsperid. Skötselplanerjlnns inteför alla av kmmunens gräsmattr ch planteringar. Arbetet med att tafram skötselplanerför mrådensm saknaspågår. Kmmunens skötselplaner för stränder, gräsklippning, planteringar, städning av allmän platsmark, etc., anslås på kmmunens hemsida. Uppföljning: Arbeteför att tafram generella skötselplanerpågår. Samtliga kmmunens fritidsanläggningar säkerhetsbesiktigas varje år Uppföljning: Ingen avvikelse. Besiktningarär genmförda ch påvisade brister är åtgärdade Simundervisning ch möjlighet tillmärkestagning erbjuds alla Uppföljning: Ingen avvikelse. -9-

12 Kmmunens ungdmsgårdar är en mötesplats för unga människr ch erbjuder en drgfri miljö Uppföljning: Ingen avvikelse. Vandringsleder ch mtinsleder i kmmunen är framkmliga Uppföljning: Ingen avvikelse. Åtgärder/knsekvenser med anledning av undersktt Inför 2012 arbetar Teknik ch service med att åtgärda de prblem sm förrsakade prblem med parkeringsautmater. Preliminärt innefattar arbetet att fler autmater sätts upp samt att autmaterna ansluts till fiber istället får trådlös kmmunikatin. Slutligen kmmer mjukvaruuppdateringar att ske. För 2012 förväntas ingen eknmisk avvikelse. Avvikelsen 2011 balanseras upp av ett översktt för bidrag till samlingslkaler samt allmän återhållsamhet inm de lika verksamheterna. -10-

13 Teknik ch service ta xefinansierat, VA Redvisning Prgns Budget Avvikelse Drlftredvlsning, tk r Intäkter O Kstnader Nettresultat O Utnyttjar VA-resultatfnden 1000 Redvisning Prgns Budget Avvikelse Invcst erl ngs rcd vlsnlng, tkr Inkmst O O O Utgift Nettiuvestering E knmisk bedömning J)I'i ftbudgct Kmmunfullmäktige beslutade att endast höja taxan med 5 % plus index, 1 %. Budget 20 Il blev därmed underfinansierad med ca 1,5 mkr, ett undersktt sm beräknades täckas av VA resultatfnden sm får närvarande är 2,3 mkr. Fnden skulle då reduceras till 0,8 mkr. Denna prgns beräkna des på kapitaltjänstkstnader mtsvarande hela investeringsbud geten. På grund av att prgnstiserade kstnader föl' investerin gar nu unde rstiger budget minskar ckså driftskstnaderna. Avvikel sen i driftsredvisningcn beräknas bli ca l mkr, vilket gör att VA resu ltatfnden reduceras till 1,3 milj. kr. In vcst eringsbndget Flera stra investeringar har blivitnppskjutna eller fått lägre kstnader än beräknat. Däribland Skttrps vattenverk sm har en budget på 8 mkr där inga kstnad er uppstår förrän Ledningsarbetet mellan Barp ch Västra Karup beräkn as få ca 8 mkr lägre kstnader än budgct. VA renveringen i Trekv blev däremt nästan 3,5 mkr dyrare än planerat, detta på grund av att en betydli gt längre sträckuiug åtgärdades. Ttalt sätt förväntas ett översktt på VAinvesterin garna på ca 17 mkr. Resultatmål Gdkända renvattcuprv ska uppgå till 100 % Måluppfyllelse: Mål bedöms kunna uppnås. Antal nödutsläpp av avlppsvatten ska vara mindre än 10 per år Måluppfyllelse: Målet kmm er inte all uppnås då antalet n ödutslitppfrå n pumpstatiner IljJpgår till 20 st. Arbete med allmillska andel vidkmmande vatten intensifieras. Gdkända utsläppsvärd en av spillvallen skall vara 100 % Måluppfyllelse : Mål bedöms kunna uppnås. För all säkerslä/la all årsmedelv ärdet klaras har klkalla tagits i drift. Se rviccdc kla ra tin er Dricksvallen tillhandahå lls kmmun ens VA-kunder under dygnets a lla timmar. Upp fljning: Lednin gsbrn illlril[/(,r. vi/kel innebår en karl p er id då vatten inte kall tillhandah ållasfrmn till liickun är lagad alternat ivt vatt en distribuerats ria tank. NSV..J:s mål: Om åtg ården varar Iller ån.f titn skal/ abnnente n beredas möjligh el all li äinta vattenfrån brandpst el/el' dricksvanentank

14 Vattnet i det kmmunaln nätet är fritt från förreningar, luktfritt ch välsmakande samt överträffar livsmedelsverkets nnner får kmmunalt dricksvatten. Uppföljning: Livsmedelsverkets gränsvärden är grundläggandeför branschen ch säkerställer en gdkvalitet. -12-

15 Te knik &service ta xefinansierat, Renhållning Redvisning Prgns Budget Avvikelse Drtftred visu iug, tkr Intäkter O Kstnader O Nettresu ltat -421 O O O Redvi sning Prgns Budget Avvikelse Investerln gsredvisnlng, tkr Inkmst O O O O Utgift O O O O Nettinvester ing O O O O Eknmisk bedömn ing Driftbudget Ingen av vike lse Resultatmål M issade hämtninga r ska vara mindre än 500 per ål'. Måluppfyllelse. Målet bedöms kli/ma uppnås. Servicedekla ra tiner Sphämtn ing sker på utsatt dag ch läcka ge från spb ilarna elimiu eras. Uppföljning: M issar i h ämtning kan ske pga I ex väder eller mänskligfaktr. I övrigl ingen avvikelse

16 Sa mhä llsbyggnad Redvisning Prgns Budget Avvikelse Driftredvisning, (Ju' Intäkter Kstnader u Nettresultat O Redvisning Prgns Budget Avvikelse Investeringsredvisning, tkr Inkmst O O O O Utgift Nettinvestering I Sä rs kilda händelser Verksamhetsmråde Samhällsbyggnad är nu en ny fungerande enhet i kmmunen, integratinen ch samarbetet mellan de lika enheterna fungerar allt bättre. Vi börjar se de psitiva effekte rna att vara ett gemensamt verksamhet smråde. Implementeringen av den nya Plan eh Bygglagen har löpt helt friktinsfritt, trts att vi hela tiden ställs inför nya frågeställningar sm - hur ska vi nu förhålla ss till den förrdningen etc. Vi har uppmärksammat ett verkställighets prblem med den nya lagen. Vem skall utdöma Til läggsbelpp vid lvligt byggande - Förvaltningsrätten eller Mark- c h miljödmstlen? Nya PBL reglerar ej detta. Vi har fått prövningsrätt av Högsta Mark- ch miljööverdmstlen för att klarlägga frågan. Frågan är nu avgjrd det är Mark- ch miljödmstlen sm skall pröva tilläggsavgift i frtsättningen. Efterfrågan av våra tjänster är frt satt str trts allmän finansr. Den nya kartprdukten "Bygglvskarta" har underlättat för både sökande ch våra bygglvgranskare. Nu frtsätter vi med att successivt förfina ch utveckla kartan. Arbetet med att digitalisera ch förenkla vår verksamhet pågår frtlöpande. Ett aktuellt prjekt är att tillgängligöra detaljplaner ch beviljade bygglv via en webblösning. Ek nmisk bedömning Driftsbudget Införandet av ny planavgift frtlöper störningsfritt. Planverksamheten bedöms följa budget. Bygglvverksamheten kmmer trligtvis vissa ett mindre översktt på intäkts- ch kstnadssidan. Kart/GlS verksamhetens peridiserade intäkter uppvisar ett minns under periden. j ämfört med tidigare kvartal har avvikelsen minskat. Vår bedömning är frtfarande att vi inte uppnår budgetens intäktsmål. På kstnadssidan kmmer vi trli gen att vissa ett mindre översktt berende på lägre persnalkstnader

17 Bstadsanpassning följer bndget. Mt bakgrnnd av vanstående görs i dagsläget bedömningen att budgeten fr verksamhetsmrådet kmmer att hållas. Investeringsbudget Vi har inte kunnat slutfåra alla påbörjade investeringsbjekt under bndgetåret. Prjekten är påbörjade men inte slutförda vi önskar därfr fra över resterande investeringsmedel till kmmande budgetår. Anledning till detta är att flera av prjekten är kmplicerade ch genmfrandet ställer stra krav på att vi med rdinarie resurser skall hinna med även dessa viktiga prjekt. Pririterade mål 75 % av våra knnder skall vara nöjda eller mycket nöjda med service ch bemötande. Måluppfyllelse. Vi uppnår målet. I genmsnitt skall 15 detaljplaner färdigställas varje år. Måluppfyllelse: Vi kmmer inte att uppnå målet. Vi har tre antagna detaljplaner för periden ch 2-3 stycken till sm kmmer att antas innan årsskiftet. Dessa planer har inväntat explateringsavtal för antagande. Orsaken till att vi inte uppnår målet är att vi har haft en vakant tjänst under årets fem första månader. Vidare hal' vi haft ettflertal kmplicerade ärenden sm krävt mertid ch resurser än nrmalt. Resu1tatmål Införa minst en nye-tjänst 20 II. Måluppfyllelse. Vi uppnår målet. En ny tjänst har infört under tredje kvartalet, plan besked. Införa bygglv direkt fr enkla ärenden. Måluppfyllelse. Vi kmmer att uppnå målet. Bygglv direktför enkla ärenden har anpassats till den nya PBL lagen. Vi harförenklatvår hantering inm den nya lagens ramar ch möjligheter. Införa rutiner fr digital expediering av bygglv. Måluppfyllelse. Vi kmmer inte att uppnå målet. Vi har påböljat arbetet men när det kan vara klart är berende av bl.a digitala underskrifter. Servicedeklaratiner Gemensam kmmentarfr alla våra servicedeklaratiner: Bedömningen av måluppfyllelsen är säker eftersm vi ej har någn statistikfunktin där vi enkelt kan mäta hur väl vi uppnår respektive mål. Bygglvavdelningen hanterar va/je år ca 450 bygglvärenden ch likaförfrågningar. Vi har ett ärendehanteringsystem till vår hjälp <men detta stöder ej någn statistikfimktin där vi enkelt kan mäta hur väl vi uppnår satta servicedeklaratiner. Bedömningarna nedan är ett försök till bedömningar. I enkla ärenden tas bygglvsbeslut "över disk". Uppföljning: Ingen avvikelse. Nrmalt beslutas m bygglv inm IOarbetsdagar fr ansökan sm följer gällande detaljplan, regler ch lagar. Uppföljning: Ingen avvikelse. Inm 10 arbetsdagar får du nrmalt reda på m du behöver kmplettera ditt ärende samt får råd ch anvisningar m vad du eventuellt behöver kmplettera. Uppföljning: Ingen avvikelse. -15-

18 Företagsltsen ger företag service i alla kmmunala myndighetsfrågr ch erbjuder, i mer kmplexa ärenden, ett möte med rätt knstellatin av tjänstemän inm sju dagar. Uppföljning: Ingen avvikelse. För övriga ärenden kan du nrmalt förvänta dig beslut senast inm 10 veckr förutsatt att din ansökan är kmplett. Uppföljning: Ingen avvikelse. Nyckeltal I avsaknad av framarbetade ch fastställda nycke1tal fr verksamhetsmrådet görs följande redvisning: Bygglv: Redvisning av inkmna ch avslutade ärenden, se bilaga. Plan: Antal planer sm varit på samråd är 8 ch utställning 3.3 detaljplaner har antagits ch tre detaljplaner har vunnit laga kraft. Kart/GIS: Har prducerat 35 Bestyrkta utdrag, 45 Bygglvskartr ch 140 Enkla utdrag. 20 interna specialkartr har tagits fram ch 4 grundkartr för detaljplan har gjrts. Åtgärder/knsekvenser med anledning av undersktt Vår bedömning är att verksamhetsmrådet kmmer att klara sin budget. -16-

19 I ~ -.I I Antal inkmna ansökn ingar Antal beslutade ärenden Tillbakadragna Bygglv utan ansökningar! Bygglv 2011 huvudbeslut vid Bygg- mark- Antal beslut krävs ej I På annat månadens början Förhandsbe Förhandsch SUMMA bygg/mark! SUMMA sked besked sätt avslutade rivningslv rivn ingslv Januari Februari Mars O 29 2 A pril Maj Juni Juli A ugu sti Sept em ber Okt ber 122 O O Nvem ber 122 O O December 122 O O TOTALT FÖR ARET

20 Samhällsskydd Redvisning Prgns Budget Avvikelse Driftredvisning, tkr Intäkter O Kstnader O Nett resultat Il tt 589 O Redvisning Prgns Budget Avvikelse Invcsterl ugsrc dvlsuing, ( 1(1' Inkmst O O O O Utgift O Nctlinvcste ring O Särskilda händel ser Samhällsskydd har under det tredje kvartalet rekryterat en miljö- ch hälsskyddsinspektör till de n vakanta tjänsten på miljöavdelningen. De löpande tillsynerna ch inspektinerna inm räddningstjänsten samt miljöavdelningen har frtsatt. På grund av vakanser har inspektinern a inmmiljöavd eln ingen varit någt färre unde r det tredje kvartalet. Räddnin gstjänsten deltg under hösten i den nati nella brand skyddsveckan. Brandpersna len befann sig utanför de större livsmede lsbutikerna i kmmunen ch nådd e på detta sätt ut med bud skapet (ti ps för att m inska antalet bstadsbränder) till många av våra invånare ch besökare. Km munens miljöstrateg har påbörjat arbetet med att ta fram ett nytt milj öprgram för Båstads kmmun. Elw llmisk bedömning Driftbndget Driftbudget visar en psitiv avvikelse med 911 kkr till ch med det tredje kvartalet. Pr gnsen är att driftbudgeten kmmer alt hålla s inm tilldelad ram. De främsta budgetavvikelserna är: Högre intäkter än budgeterat från avta l m ge mensam energi- ch klimatrådgivare med Ängelhlms kmmun. Läg re kstnader än bud geterat för kmmunvakter. Högre upp värmningskstnader än budgeterat för våra tre brand statiner. Brand statinerna är gamla c h har en förhållandevis hög energiförbruknin g. Högre kstnader än bud geterat för en gemensam miljöstrateg med Ängelh lms k m mun. Lägre kstnader ch intä kter än budgeterat inmmiljöavdelningen till följd av vakanser samt färre inspektiner under hösten. Investe ri ngsbndget Investerin gar frt går enligt plan. Påbörjade investeringar från slutförs under 20 II. Prgnse n är att investeringsbudgeten kmmer att hållas inm tilldelad ram. De största investeringarna till ch med det tredje kvartalet är: Inköp av persnlig skyddsutrustning, såsm larmställ. hjä lmar Inköp av säkcrhctsutrustning, såsm radiutrustning för rökdykning mm, Inköp av nytt FIP-frd n till Trekv. -18-

K5!-f 1 6(10 - e10 6 \l e(s\cjf\~\a KS ~\..Å.. BÅSTADS. ~o(; l - Il.. - \ "( KOMMUN

K5!-f 1 6(10 - e10 6 \l e(s\cjf\~\a KS ~\..Å.. BÅSTADS. ~o(; l - Il.. - \ ( KOMMUN BÅSTADS KOMMUN K5!-f 1 6(10 - e10 6 \l e(s\cjf\~\a KS ~\..Å.. ~(; l - Il.. - \ "( BUDGETUPPFÖLJNING 3-2011 Innehåll Sida Eknmiavdelningens skrivelse 1 Sammanställning av budgetavvikelser 3 Resultaträkning

Läs mer

PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2011

PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2011 PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT December 2011 Resultatet Årets resultat är 35 Mkr, vilket är 32 Mkr bättre än budget men 14 Mkr sämre än föregående år. Budgetavvikelser för 2011: Nämnderna 2 Mkr bättre än budget.

Läs mer

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget Ar.redvlsning.. PensinsförvaJtflingen *~~e~~~!inget *~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2007-02-27 LiÖ 2007-18 Landstingsstyrelsen Årsredvisning för pensinsförvaltningen 2006 Sammanfattning

Läs mer

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland --- - - - Arsredvisning 2005 Pensinsförval~ningen --- - - I * l-andstinget i Ostergötland *=~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2006-03-01 LiÖ 2006-18 Landstingsstyre Isen Årsredvisning för

Läs mer

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter 1 (7) PM Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensinsavgifter Pensinsmyndigheten föreslår att: regleringsbelppet mellan statsbudgeten ch AP-fnden för statliga ålderspensinsavgifter inte fördelas

Läs mer

Vellinge kommun Delårsrapport 31 augusti 2014

Vellinge kommun Delårsrapport 31 augusti 2014 -10-01 1 (19) Vellinge kmmun Delårsrapprt 31 augusti -10-14 -10-01 2 (19) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Sammanfattning 3 Eknmi 6 Styrning... 6 Gd eknmisk hushållning 6 Kmmunövergripande

Läs mer

Lokalförsörjningsplan 2011

Lokalförsörjningsplan 2011 Lkalförsörjningsplan 2011 Limhamn-Bunkefl stadsdelsförvaltning Reviderad 2011-05-31 Upprättad Datum: Versin: Sammanställning: Förvaltning: Enhet: 1.0 Eva Fröding Limhamn-Bunkefl stadsdelsförvaltning Kansli-

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 G= Malung-Sälens kmmun 1 Plats ch tid Beslutande Scialkntret, Mravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 Carina Albertssn (S), rdförande Brita Shlin (M), vice rdförande Birgitta Örjas (S) Jörgen Nrén (S) Britt-Marie

Läs mer

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län KUN 2009-01-22, p 9 Enheten för kultur- ch föreningsstöd Handläggare: Margaretha Häggrth Rapprt rörande det statliga stödet till Skapande skla 2008 inm Stckhlm län 1 Ärendet Landstingets kulturnämnd har

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalskolan f-6

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalskolan f-6 Kvalitetsredvisning ch verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalsklan f-6 Kvalitetsredvisning 2012/2013 Varje huvudman inm sklväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt ch kntinuerligt planera,

Läs mer

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé.

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé. Sida 1 / 5 PROJEKTPLAN Det är bligatriskt att ta fram en prjektplan för prjektet. Prjektplanen utgör underlag för priritering mellan ansökningar ch för beslut m stöd. Prjektplanen ska ha följande innehåll:

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1 (5) Riktlinjer för gdkännande ch rätt till bidrag för enskild förskla, fritidshem ch pedaggisk msrg Dkumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Barn ch utbildningsnämnden (2009 10 06 62) Gäller för: Enskild förskla,

Läs mer

Delårsrapport. Foto; Jakob Dahlström. ljusdal.se

Delårsrapport. Foto; Jakob Dahlström. ljusdal.se Delårsrapprt 2015 Ft; Jakb Dahlström ljusdal.se Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Styrmdell 1 Utvecklingsstrategi 2 Fullmäktigemål 6 Eknmisk översikt 8 Eknmiska sammanställningar Resultaträkning

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten Revisinsrapprt 2013 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Vetlanda kmmun Granskning av Överförmyndarverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Delårsrapport 2013-08-31

Delårsrapport 2013-08-31 ' rai] BÅSTADS ~ KOMMUN Besök ss på bastad.se Delårsrapprt 2013-08-31 r--------- l.. l nnehå llsförteckn i ng Förvaltningsberättelse... 1 Prgns budgetavvikelser 2013... 5 Resultaträkning ch finansieringsanalys...

Läs mer

Handikappersättningen

Handikappersättningen Hur mycket får man i Handikappersättningen är 36, 53 eller 69 prcent av prisbasbelppet~( berende på vilket behv du har av hjälp ch hur stra dina merkstnader är på grund av funktinsnedsättningen. Handikappersättning

Läs mer

SKOLPLAN FÖR KNIVSTA KOMMUN

SKOLPLAN FÖR KNIVSTA KOMMUN SKOLPLAN FÖR KNIVSTA KOMMUN 2008-2011 Fastställd av kmmunfullmäktige 2008-04-24, 40 1 Sklplan för Knivsta kmmun Visin I Knivsta kmmuns försklr ch sklr skall kvaliteten vara så hög att de är attraktiva

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2004

Kvalitetsredovisning 2004 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 SÄTERS KOMMUN Barn- ch utbildningsförvaltningen Kvalitetsredvisning 2004 1 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 1. Inledning...4 2. Bakgrund...4 3. Organisatin...4

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005 kl 17.00

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005 kl 17.00 Myndighetsnämndens för teknik ch miljö AU Myndighetsnämndens för teknik ch miljö Plats ch tid för sammanträdet Arbetsutskttet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna trg 2, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005

Läs mer

Hur använda måtten i KKiK?

Hur använda måtten i KKiK? Hur använda måtten i KKiK? Resultatmått ch infrmatinsmått Resultatmått Måttet har str påverkansmöjlighet för kmmunen ch kan användas sm resultatmått/indikatr till uppsatta mål. De kan därmed användas i

Läs mer

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm.

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm. BOLLEBYGD Mycket liten kmmun i Västra Götaland, i närheten av Brås. 8,2 tusen inv., varav,3 tusen 65+ (6,2 %), därav 337 80+ (4, %). Andelen äldre ch äldre-äldre är ungefär sm genmsnittet för landet. Andelen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NRRTÄLJ KMMUN SAMMANTRADSPRTKLL Barn- h sklnämnden Plats h tid Nrrtäljesalen, Kmmunhuset Ankaret stunavägen 14, Nrrtälje kl. 14:00-16.20 ande nligt förtekning sid 2 Övriga deltagande Åse Mdin, tf. förvaltningshef

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

Sammanträdesdatum. 246 Dnr 646/15

Sammanträdesdatum. 246 Dnr 646/15 ' GJ ~""y SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum. '- TRANAs KOMMUN 2015 11 02 Sida 16 (36)." KOMMUNSTRYRELSENS AU 246 Dnr 646/15 Förslag till riktlinjer för uppvaktning Kansli- ch persnalchef Maria Ejhed

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

Att tänka på inför ekonomiredovisning

Att tänka på inför ekonomiredovisning Att tänka på inför eknmiredvisning Leader Terra et Mare Fregatten 2 444 30 Stenungsund http://www.terraetmare.se Eknmiredvisning görs i samband med varje ansökan m utbetalning (rekvirering av pengar) i

Läs mer

Bild på omslagets framsida: Foto: Essunga kommun Kungaparets besök den 9 oktober 2008.

Bild på omslagets framsida: Foto: Essunga kommun Kungaparets besök den 9 oktober 2008. Årsredvisning 2008 Bild på mslagets framsida: Ft: Essunga kmmun Kungaparets besök den 9 ktber 2008. INNEHÅLL INNEHÅLL 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 2 KOMMUNENS ORGANISATION.. 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4

Läs mer

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik Vimmerby 1(On1ffiUn Kmmunens revisrer 2011-12-09 Knununstyrelsen,7Knununfullmäktiges presidium I 2~11 ]2 1 O JI1{,dtJ/J i/)j fr 6(tJ//3~ l Gran kning av prjektet: Etablering aven nd för utmhu pedaggik

Läs mer

Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, kl 13.00-17.20

Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, kl 13.00-17.20 BÄSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kmmunstyrelsen 2011-10-12 1 (28) Plats ch tid: Beslutande: Övriga närvarande: Utses attjustera: Justeringens plals ch tid: Sekreterare Ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11 fisala r;; KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-10-11 27 (41) 245 Dnr 2013/152 Svar på mtin m att bekämpa ungdmsbrttsligheten genm tidiga ch tydliga insatser mt unga sm begår

Läs mer

Revisionsrapport. Investeringar. Katrineholms kommun. Annika Hansson, Cert kommunal revisor Jukka Törrö November 2011

Revisionsrapport. Investeringar. Katrineholms kommun. Annika Hansson, Cert kommunal revisor Jukka Törrö November 2011 Revisinsrapprt Investeringar granskning med utgångspunkt i gd eknmisk hushållning Katrinehlms kmmun Annika Hanssn, Cert kmmunal revisr Jukka Törrö Nvember 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning ch

Läs mer

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet Flkhälsplan 2012-2014 BRÅ- ch Flkhälsrådet I Nrdanstigs kmmun anser vi att brttsförebyggande arbete ch en väl utvecklad flkhälsa är viktiga framgångsfaktrer för att göra kmmunen trygg ch attraktiv att

Läs mer

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se b Södertal je kmmun 01-10-31 Tjansteskrivelse Dnr UNI1 Kntr Utbildningskntret Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-53 015 76 08-53 00 67 lindkvist.eva@sdertalie.se vivi. haviabsdertalie.se utbildningsnämnden

Läs mer

ia4j BÅSTADS ~ KOMMUN Besök oss på bastad.se Delårsrapport 2013-08-31

ia4j BÅSTADS ~ KOMMUN Besök oss på bastad.se Delårsrapport 2013-08-31 ia4j BÅSADS ~ Besök ss på bastad.se Delårsrapprt 2013-08-31 l nnehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 1 Prgns budgetavvikelser 2013... 5 Resultaträkning ch finansieringsanalys... 6 Balansräkning...

Läs mer

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 GÖTEBORGS STADSKANSLI RAPPORT Kncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 Översyn av rganisatinen för studie- ch yrkesvägledning samt

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 Vuxenutbildningsavdelningen S SID 1 (13) 2011-04-20 Kvalitetsredvisning Läsåret 2010/2011 Anrdnare ABF Stckhlm Vux Inledning ABF Stckhlm har sedan 2003 genmfört vuxenutbildning på grundläggande - ch gymnasial

Läs mer

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015 Förskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2015-07-02 Smultrnbackens Förskla kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Smultrnbackens förskla bildar tillsammans med Åshammars förskla ett

Läs mer

Bredbandspolicy för Skurups kommun

Bredbandspolicy för Skurups kommun Plicy 1 (11) Bredbandsplicy för Skurups kmmun Kmpletteringsdkument - IT-infrastrukturprgram, Skurups kmmun, 2002 - En förutsättning för BAS-satsningen Sammanfattning Medbrgares, företags ch rganisatiners

Läs mer

El KOMMlJNSTYRELSENS KONTO SÖDERTALJE KO

El KOMMlJNSTYRELSENS KONTO SÖDERTALJE KO El KOMMlJNSTYRELSENS KONTO SÖDERTALJE KO S~8NJ.Ö~E U Tjänsteskrivelse MUN Kmll'unstyrelsen 2uD7 -'i 1- Oj Emma Fagerstrand J R Tf chef Demkrati ch mångfald \Dnr() ril/tjlj _11_' --" 08-550 224 06 Emma.Fagerstrand@sdertalje.se

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats ch tid Karlskrna 13:00-15.30 ande Stefan Haskå, M, rdf Jan Carlssn, S, v rdf Britt-Marie Angergård Grönqvist, M Kerstin Pabrn, FP Ola Frslin, FP Lena Hlst, C Karin Wibe

Läs mer

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge Råd ch riktlinjer för mbil försäljning av mat i Mjölby, Mantrp ch Skänninge Beslutade av kmmunstyrelsen Framtagna av Tekniska kntret, Miljökntret, Byggnadskntret, Näringslivskntret ch Medbrgarservice Namn:

Läs mer

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Grundskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(12) 2015-06-03 Sätra sklas kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Sätra skla är en F-6 skla ch har under läsåret 2014-2015 haft 169 elever. Dessa

Läs mer

-1- Redovisning av investeringar Kommunstyrelsens förvaltningar Januari till Augusti 2013. vid totalt Konsekvens e investeringsstopp r

-1- Redovisning av investeringar Kommunstyrelsens förvaltningar Januari till Augusti 2013. vid totalt Konsekvens e investeringsstopp r Redvisning av investeringar Kmmunstyrelsens förvaltningar Januari till Augusti 2013 Årsbudget ÅterstårFörväntad Kmmentar avvikelse 2 013 skattefinansierat Påbörjade 1460 RAM FRITIDSANLÄGGNINGAR 287 333

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025 Vård- ch msrgsnämndens plan för funktinshinder 2016-2025 INLEDNING 3 Visin.3 Värdegrund ch nämndens mål 3 Verksamhetsidé.3 KOMMUNGEMENSAMT ARBETE.4 Eknmi 5 Jämställdhet.5 Histrik.7 Övergripande mvärldsperspektiv.8

Läs mer

Anslutning av mikroproduktion

Anslutning av mikroproduktion 2015-05-06 Trllhättan Anslutning av mikrprduktin Detta gäller när man vill ansluta mikrprduktin till Trllhättan Energi Elnät ch att prducera till egen förbrukning. Följande krav förutsätter att prduktinsanläggningen

Läs mer

Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Lkalsamrdning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10- 13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell bedömning...

Läs mer

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter Uppföljning av smmar 2015 Annika Sörensdtter Lönekntr Annika Sörensdtter Rapprt Uppföljning av smmar 2015 2(19) Innehållsförteckning Original lagras ch gdkänns elektrniskt. Utskrifter gäller endast efter

Läs mer

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A KALLELSE 1(1) 2015-10-09 Parlamentariska nämnden extra sammanträde Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Reginens hus, sal A Ärenden Val av prtklljusterare Fastställande av dagrdning Anmälan av prtkll

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

Delårsrapport 2010-08-31

Delårsrapport 2010-08-31 Delårsrapprt 2010-08-31 Innehållsförteckning Eknmisk översikt 3 Förvaltningsberättelse 3 Inledning 3 Kmmunens övergripande mål 4 Eknmisk målsättning 5 Kmmunallagens balanskrav 6 Budgetförutsättningar 7

Läs mer

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen www.pwc.se Revisinsrapprt Taxr ch avgifter - Översiktlig granskning av den interna kntrllen Per Åke Brunström Certifierad kmmunal revisr September 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1.

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad SOCIALTJÄNST. OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN ARBETSMARKNADSAVDELN INGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2010-10-07 Handläggare: Leif Styfberg Telefn: 08 508 25 702 Till Scialtjänst- ch arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

Centrala Sacorådet i Malmö stad

Centrala Sacorådet i Malmö stad Centrala Sacrådet i Malmö stad Enkät m tid för det fackliga uppdraget i samverkan Enkäten har skickats ut till alla Sacs representanter i samverkansgrupper på stadsmrådesförvaltningarna ch alla Sacs samverkansrepresentanter

Läs mer

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst.

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst. 014-0-13 Sida 1 av 6 Ersättning till utförare av insatser i en en gäller för: Ersättning till privata utförare av samt resursfördelning till kmmunala utförare av. Enligt scialnämndens beslut m resursfördelning

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

Information från socialkontorets ledningsgrupp

Information från socialkontorets ledningsgrupp PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-10-20 Närvarande: Berit Nrén, Christina Kvarnström, Erika Hanssn, Fredrik Nilssn, Inger Engström, Lena Sjölin, Peder Hanssn, Sture Veräjä, Åsa Israelssn, Eva Åkerlund Infrmatin

Läs mer

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX Avfallsplan för Piteå Kmmun 2010 2020 Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljöknsekvensbeskrivning Antagen av kmmunfullmäktige 2010-XX-XX 1 Definitiner ch begrepp Miljöbedömning av planer ch prgram är den

Läs mer

"~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN

~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Referens Britt Wennerström, 036-102013 ~~ 0706-384158 "~' Beteckning R19013 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Ispiragera-Kreativa uttrycksmöjligheter för ett inkludrande samhälle Prjektägare:

Läs mer

Granskning av praktiska exempel en interaktiv övning

Granskning av praktiska exempel en interaktiv övning Elektrnisk förvaltning sm idé, praktik ch Granskning av praktiska exempel en interaktiv övning IT ch management, åk 1 Agenda Inresetillstånd Verksamt Min pensin Kmmuner Karin Axelssn & Anders Perssn IEI/LiU

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185)

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Svar på mtin från Emil Brberg (V) m.fl Städning av vårdlkaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Mtinärerna berör en viktig fråga. Städning av vårdlkaler utgör en viktig del för att skapa en gd inmhusmiljö för

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL W KOMMUNSTYRELSEN /... Sammantrildesdatum "~:::-. TRANAs KOMMUN 2013-06-18 Sida 8 (22) )

Läs mer

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden Underlag inför mål ch budget 2015-2017 för Miljönämnden Miljö- ch samhällsbyggnadsförvaltningen/ APRIL 2014 Innehåll Visin ch mål... 3 Nöjda invånare... 4 Hållbar samhällsutveckling... 5 Attraktiv arbetsgivare...

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Intern kntrll snöröjning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10-13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell

Läs mer

Datum Dnr Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum Dnr Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Persnalnämnden Ann-Sfi Bennheden HR-direktör Ann-Sfi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-10-07 Dnr 1502570 1 (6) Persnalnämnden Strategi - Begränsa berendet av bemanningsföretag Ordförandens förslag

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS Finansiell samrdning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Sida 1 av 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad Stadsbyggnadskntret 2013-03-28 Fredrik Drtte 08-590 971 65 Dnr Fax 08-590 733 37 BN/2009:370 Fredrik.Drtte@upplandsvasby.se /Adressat/ Lägesrapprt 3 för planeringsprjekt sm har fått stöd av Delegatinen

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Yttrande från Stckhlmsreginen m EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Bakm detta yttrande står Stckhlmsreginens Eurpaförening (SEF) 1 sm företräder en av Eurpas mest knkurrenskraftiga ch hållbara

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2008-2009. Kvalitetsredovisning för Förskolan Solstrålen Enköpings kommun

Kvalitetsredovisning läsåret 2008-2009. Kvalitetsredovisning för Förskolan Solstrålen Enköpings kommun Kvalitetsredvisning läsåret 2008-2009 Kvalitetsredvisning för Försklan Slstrålen Enköpings kmmun 1 Detta är kvalitetsredvisning enligt Förrdning m kvalitetsredvisning inm sklväsendet: 2 Arbetet med kvalitetsredvisning

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Oasmia Pharmaceutical AB (publ) BOKSLUTSRAPPORT FÖR PERIODEN 2006-05-01-- 2007-04-30 Krt m bkslut för periden 2006-05-01 2007-04-30 Kncernens nettmsättning ökade till 22 387 (853) tkr. Resultat efter skatt

Läs mer

Utökad gymnasieskola i Knivsta KS-2011/649

Utökad gymnasieskola i Knivsta KS-2011/649 Göran Nilssn FÖRSLAG TILL BESLUT Kmmunstyrelsens rdförande 2011-11-01 Kmmunstyrelsen Utökad gymnasieskla i Knivsta KS-2011/649 Förslag till beslut Kmmunstyrelsen beslutar att uppdra till Kmmunfastigheter

Läs mer

Tjänsteutlåtande. Bam- OCh utbildningskontoret 2012-09-28 Katarina Brundell Sidan 1 av 5

Tjänsteutlåtande. Bam- OCh utbildningskontoret 2012-09-28 Katarina Brundell Sidan 1 av 5 SLLENTUNA KMMUN Tjänsteutlåtande Bam- Ch utbildningskntret 2012-09-28 Katarina Brundell Sidan 1 av 5 Dnr BUN 2012/39-2 Barn- ch ungdmsnämnden Redvisning av det systematiska kvalitetsarbetet för fristående

Läs mer

SFI- En brygga till livet i Sverige?

SFI- En brygga till livet i Sverige? SFI- En brygga till livet i Sverige? En analys av undervisningen i svenska för invandrare 2001-05-08 Förrd Ett gtt företagsklimat består av lika delar. De flesta tänker autmatiskt på skatter, regleringar

Läs mer

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12.

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12. Referens Emil Hesse ~'A ~~ Beteckning R 25313 1(4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: status: Ett reginalt näri.ngslivsinrikta

Läs mer

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB 3 '' 3 Årsredvisning Armada Kanalfastigheter AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredvisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen ch verkställande direktören för Armada Kanaifastigheter

Läs mer

1) Mindre tid åt papper, mer tid för eleverna

1) Mindre tid åt papper, mer tid för eleverna 2014-08-22 Läraryrket världens rligaste arbete Om alla barn ska få en ärlig chans i sklan måste de få den tid de behöver med skickliga, engagerade ch kunniga lärare. Så är det inte idag. Alldeles för många

Läs mer

INNEHÅLL. Bostadsmarknaden i Sverige sedan 1990-talet Kassaflödesanalys. Villor i residensstäderna Bostadsrätter i residensstäderna

INNEHÅLL. Bostadsmarknaden i Sverige sedan 1990-talet Kassaflödesanalys. Villor i residensstäderna Bostadsrätter i residensstäderna BETALT FÖR ATT BO En kassaflödesanalys av pris- ch kstnadsutvecklingen under de senaste fem åren på villa- respektive bstadsrättsmarknaderna i Sverige 2014-06-09 1 INNEHÅLL Bstadsmarknaden i Sverige sedan

Läs mer

Mats, Jenny och Marcus skall kolla så att de har access till banken i dagsläget.

Mats, Jenny och Marcus skall kolla så att de har access till banken i dagsläget. Prtkll Styrelsemöte 2 Dag: 2016-01-13 Tid: 18.30-21.30 Plats: Hans ch Lena Hedström Närvarande: Mats Jhanssn, Marcus Pallvid, Jenny Längström Elamssn, Hans Hedström, Christf Sjökvist 1. Mötets öppnande

Läs mer

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn Tekniska nämnden 2012 01 26 3 10 Tekniska nämndens arbetsutsktt 2012 01 12 13 25 Dnr 2011/937.05 Riktlinjer för upphandling av knsulttjänster ch entreprenader inm mark, anläggnings ch byggsektrn Ärendebeskrivning

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Sal N1, Norrtelje teknikgymnasium Sommargatan 4, Norrtälje kl. 14.00-16.10

Sal N1, Norrtelje teknikgymnasium Sommargatan 4, Norrtälje kl. 14.00-16.10 NORRTÄLJE KOMMUN SAM MANTRADES PROTOKOLL Utbildningsnämnden 1 (26) Plats h tid Sal N1, Nrrtelje teknikgymnasium Smmargatan 4, Nrrtälje kl. 14.-16.1 Beslutande Luise Branting (C), rdf. Ann Lewerentz (M)

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun Undersökning av senirers infrmatinsbehv Sundsvalls kmmun Impera kmmunikatin AB Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metd ch genmförande... 3 Målgrupp ch Svarsfrekvens... 3 Brtfallsredvisning...

Läs mer

~SAlA SALA KOMMUN. ~ KOMMUN Bilaga KS 2011/236/1. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Planering & Utveckling. 2011-11-16 Dm.

~SAlA SALA KOMMUN. ~ KOMMUN Bilaga KS 2011/236/1. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Planering & Utveckling. 2011-11-16 Dm. ~SAlA ~ KOMMUN Bilaga KS 2011/236/1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Planering & Utveckling 2011-11-16 Dm. SALA KOMMUN Kmmllnstyrelsrms förvaltning Anders Dahlberg, markingenjör tfn 0224-55201 Ink. 2011-11-

Läs mer

Intern kontroll inom Försörjningsstöd

Intern kontroll inom Försörjningsstöd Revisinsrapprt Intern kntrll inm Försörjningsstöd Inger Kullberg Cert. kmmunal revisr Anna Gröndahl Stadsrevisinen i Örebr kmmun Intern kntrll inm försörjningsstöd Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer