K 5 ll lt /IO - Cl a 6 \l e(s\o/\ ~ ~\ \6 ~LÅ BÅSTADS. ~DG l - ( \ ~( KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "K 5 ll lt /IO - Cl a 6 \l e(s\o/\ ~ ~\ \6 ~LÅ BÅSTADS. ~DG l - ( 1... - \ ~( KOMMUN"

Transkript

1 BÅSTADS KOMMUN K 5 ll lt /IO - Cl a 6 \l e(s\/\ ~ ~\ \6 ~LÅ ~DG l - ( \ ~(

2 BUDGETUPPFÖLJNING lllllehåll Sida Eknmiavdelningens skrivelse 1 Sammanställning av budgetavvikelser 3 Resultaträkning ch finansieringsanalys 4 Verksamhetsmråden: Kmmunledningskntret 5 Verksamhetsstöd 7 Teknik & service, skattefinansierat 8 Teknik & service, avgiftsfinansierat Il Samhällsbyggnad 14 Samhällsskydd 18 Barn & skla 22 Bildning & arbete 29 Vård & msrg 34 Finansiering 40 Prjektredvisning: Investeringar överstigande 1 mkr 41

3 BÅSTADS KOMMUN Kmmunledningskntret BUDGETUPPFÖLJNING Budget 2011 I 20 Il års ursprungliga driftbudget uppgick överskttet till 12 mkr. Genm beslut under året har resultatet minskats med 5,2 mkr för ökad satsning på bland annat bredbandsutbyggnad ch upprustningsbidrag till bygdegårdsföreningar. Härefter uppgår överskttet till 6,8 mkr. Investeringarna är budgeterade till 96,8 mkr. Därutöver tillkmmer överförda medel från 2010 med 13,7 mkr. Sm en följd av tillskttet till bygdegårdsföreningar (se föregående stycke) så beslutades m en minskning av investeringsbudgeten med 2,3 mkr. Det ttala utrymmet för investeringar uppgår till 108,1 mkr. Helårsprgns för 2011 Driftbudget Årsresultatet beräknas uppgå till 10,4 mkr vilket är en psitiv budgetavvikelse med 3,6 mkr. Investeringsbudget Minskade utgifter ch senareläggning av framför allt va-investeringar inuebär att 19,2 mkr ej kmmer att utnyttjas 20 Il. Krt sammanfattning av verksamhetsmrådenas prgnser För ytterligare infrmatin hänvisas till verksamhetsmrådenas bilagda redvisningar. Teknik & service Redvisar ett O-resultat (-1,7 mkr i halvårsbkslutet). Det uppstår ett större intäktsbrtfall för uteblivna parkeringsintäkter på grund av prblem med betalningar i parkeringsmätarna. Samtidigt redvisas ett översktt på grund av att upprustningsbidrag till Förslövs Bygdegård inte kmmer att utbetalas. Anledning är att föreningen fick avslag på sin bidragsansökan hs Bverket ch därmed ckså det kmmunala bidraget. Vatten- ch avlppsverksamhetens resultat antas bli -I mkr. Underskttet kmmer att täckas av va-regleringsfnden ch belastar inte skattekllektivet. Barn & skla Rambudget: Redvisar en avvikelse med -3,7 mkr (-I mkr i halvårsbkslutet). Avvikelsen berr bland anuat på ökade insatser för barn med särskilda behv, ökat behv av insatser för bam ch unga, måltidskstnader, elkstnader ch flyttkstnader för persnal inm individ ch familj. Pengsystem: För resultatenheterna beräknas ett översktt med 3,8 mkr. På grund av färre antal barn återförs 1,7 mkr till centralt knt. Bildning & arbete Rambudget: Redvisar en avvikelse med -4,7 mkr (-3,7 i halvårsbkslutet). Större delen av budgetavvikelsen finns inm individ ch familj varav försörjningsstöd utgör -1,8 mkr ch akuta insatser ch placeringar av vuxna -1,2 mkr. Pengsystem: För resultatenheterna beräknas ett översktt med 0,9 mkr. -1-

4 På grund av fler elever ch dyrare valda prgram kmmer den ökade kstnaden att regleras från centralt knt. Vård & msrg Redvisar en avvikelse med -6,4 mkr. Äldremsrgen visar undersktt med 8 mkr berende på ökad vlym. Häls- ch sjukvård visar - I mkr ch LSS- verksamheten -1,2 mkr. Pluspster redvisas för mvårdnadsavgifter ch pengar för stimulansåtgärder från tidigare år. Finansie ring Finansieri ngen beräknas ge ett översktt med 13,8 mkr. Inm finansieringen redv isa s pensinskstnade r, ska tteintäkter, generella statsbidrag ch finansiella pster. Även medel för löneökningar, inflatin ch demgrafiska förändringar budgeteras här. Omräkning av skatle- ch bidragsintäkter ger ökade intäkte r med 12,1 mkr medan pensinskstnaderna ökar med 5 mkr (ttalt 35,8 mkr). Vlym förändring inm vård ch msrg Kmmunstyrelsen beslutade i samband med halvårsbkslute t att vård ch msrg skulle redv i sa sina vlymförändringar i kvarta lsrapprt 3. Redvisningen finns på sidrna Avstäm ning mt balanskravet Några under sktt finns inte att återställa. I pr gnsticerat resu ltat finns inga pster att avräkna varför det justerade resultatet beräknas till 10,4 mkr. Balanskravet uppfylls därmed. Avstä m ning mt finansiella mål Målet är ett översktt mtsvarande 2 prcent av skatteintäkter ch bidrag. Beräknat resultat på 10,4 mkr mtsvarar 1,7 %. Investeringarna (exklusive va ch explatering) finansieras till 82 prcent med egna medel ch målet på 100 prcent uppnå s inte. Fö rs lag till bes lut Ekn miutskttets förslag till kmmunstyrelsen l. Kmmunfullmäktige delges budgetupp följning 3-20 II Eknmiavdelningen ~{!C Eknmichef Vård ch msrg begär tilläggsanslag för vlymökningar med tkr (sidan 39). Eknmavdelningens principiella synpunkt är att inte medge tilläggsanslag under året för befintl ig verksamhet. -2-

5 BUDGETUPPFÖLJNING Sammanställning av beräknade budgetavvikelser 2011 Belpp i tkr Driftbudget Kmmunledningskntret Verksamhetsstöd Teknik & service Samhällsbyggnad Samhällsskydd Ba11l & skla, ram Bildning & arbete, ram Vård & msrg Sklpeng, barnmsrg grundskla Sklpeng, gymnasieskla Summa verksamheter Finansförvaltning TOTALT Va-verksamhet Illvesteringsbudget Samhällsbyggnad Vård & msrg VA-investeringar Snmma investeringar O O O O i Regleras genm minskning av va-fnden

6 BUDGETUPPFÖLJNING Resultaträkning Mkr Bkslut Budget Prgus Avvikelse Verksamhetemas nettkstnad -580,5-575,4-585,6-10,2 Finansförvaltningens nettkstnad 55,3 25,7 27,3 1,6 Avskrivningar -32,4 :~3,~ -33,8-0,5 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -557,6-583,0-592,1-9,1 Skatteintäkter 524,2 536,0 538,2 2,2 Generella bidrag ch utjämning 69,8 56,2 66,1 9,9 Finansiella intäkter 1,1 1,1 1,7 0,6 Finansiella kstnader -2,1-3,5-3,5 0,0 RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 35,4 6,8 10,4 3,6 Extrardinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 Extrardinära kstnader 0,0 0,0 0,0 0,0 ÅRETS RESULTAT 35,4 6,8 10,4 3,6 Finansieringsanalys 2011 Mkr Budget Prgns Avvikelse Den löpande verksamheten Arets resultat 6,8 10,4 3,6 Justering för avskrivningar 33,3 33,8 0,5 Justeringar för ianspråktagna avsättningar -0,4-0,4 0,0 Förändring av fdringar skulder (expi) -15,0-15,0 0,0 Kassaflöde från den löpande verksamheten 24,7 28,8 4,1 Investeringsverksamheten Nettinvesteringar exkl VA -56,2-54,2 2,0 Nettinvesteringar VA -52,0-34,8 17,2 Kassaflöde från investeringsverksamheten -108,2-89,0 19,2 Finansieringsverksamheten Nya lån 52,0 25,5-26,5 Amrteringar -3,2-4,1-0,9 Ökning(-)/minskning(+) långf fdringar 0,6 0,4-0,2 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 49,4 21,8-27,6 Årets kassanöde -34,1-38,4-4,3 Likvida medel vid årets början 33,3 Förändring under året -38,4 Likvida medel vid årets slut -5,1-4-

7 Kmmunledningskntr Utfall Prgns Budget Avvikelse Driftredvisning, tkr Intäkter O Kstnader O Nettresultat O Utfall Prgns Budget Avvikelse In vestertngsrcdvisniug, tkr Inkmst O O O O Utgift O Nett investerin g O Särskilda händelser Sm exe mpel på större ärenden KLK arbetat med under året kan nämnas: Försäljning av Butab, samrdnad fastighetsförvaltning, ny plitisk rganisatin, handelsmråde i Båstad, Prjekt Åstad, köp av mark för bstäder ch verksamhet, ny bredbandsstrategi ch bred band sutbyggnad, utvärdering av rganisatin inm IOF, förutsättningar för nytt tennismuscum. underlag föl' planering av centrala Båstad, nytt avtal med BTS m Drivan, Pågatågsfrågan, ny cveuema ngsplicy, utvärdering av BNAB, mm. Eknmisk bedömning Bedömningen är att budgeten för helåret sammantaget bör kunna hållas. Pririterade mål Antalet medbrgare i k0 I11111unen ska öka med i gen msnitt 100 persner p er år. Måluppfyllelse: Målet beräknas ej uppnås. Enligt SCE val' invånarantalet den30juni (en ökning jamfrt med SCE:s siffra den 31 mars ch en minskning med 42 persnerjämf n tned den 31 december 2010). Resultatmål Ytterligare elek trniska tj änster skall tillha ndahållas på kmmunens webbplats. Måluppfyllelse: Målet kmmer all uppfyllas. En redvisning av vilka e-tjä nster sm lanserats görs i bkslutet för Kmmunens ma rkinnehav för bstäder ch verksamheter ska ll öka. Måluppfyllelse: Måle t uppfylls. Kö p av mark för bstäder i Ö Ka mp: Fö rsäljning av mark för flerbstadshus i Båsrad ch Förslöv: Försäljning av småhusrmter i Förslöv ch Trekv Köp av mark för verksamhe t i Båstad, Förslöv ch Östra Kamp Markreserv Östra Karup kvm kv m kv m kvm kvm NetJföränd ring av markinnehav l kvm

8 Serv icedekla ra tiner a Kmmunens kundtj änst ger dig snabb ch prfe ssinell väglednin g. Uppföljn ing: Intern enkät har genmf örts under våren 2011 ch sannnansi älls under augusti månad f ör all ligga till grund för litveckling av kundtjänsten. En utkad ch förbättrad kundtjänst beräknas kunna sjs ättas under a Kmmunens webbplats ger dig aktue ll, begriplig ch lättlillgänglig infrmatin m allt du behöver veta m den kmmunala servicen. Uppföljning: www. bastad.se är en av de bästa webbplatserna i landet på tillgänglighet enligt tester utförda av 11'11'11'. validerat.se i juli 2011, med hela 99 % tillgänglighet. Inga nya infrmatinstester har utförts av SKL Båstad Näringsliv AB garanterar dig sm företagare snabb ch prfessine ll näringslivsservice. Uppföljning: Förvaltningens bedömning är att näringslivsservice n är snabb ch ändamålsenlig såväl i BNAB sm i f retagsltsen. a Minst 50 byggklara tmter färdigställs varje år. Uppföljning: Bedöms kunna uppnås SOI11 ell medelvärde. Inga kmmunala tmter kmmerfardigställas under 2011 dckpågår privata exp lateringar i Barp samt i B åstad mfattande ca tmter... Färdigställda kmmunala tmter 2007: Färdigställda kmmunala tmter 2008 : Färd igställda kmmunala tmter 2009 : Färdigställda kmmunala tmter 20 lo: Beräknat antal färdigställda kmmunala tmter 20 Il: 12 st 55 st 25 st Ost Ost - 6-

9 Verksamhetsstöd Utfall Prgns Budget Avvikelse Drilt red vlsn ing, tkr Intäkter O Kstnader O NettresnItat O Utfall Prgns Budget Avvikelse Invcsteringsredvisning, tkr Inkmst O O O O Utgift O Nct tin vestering O Särsidida händelser Verk samhet sstöd krnmer att upphöra sm eget verksamhetsmråde den l ktber ch avd elningarna eknmi, persnal ch it kmmer att vara delar i kmmunledningskntret. Persnalchefhar rekryterats ch tillträder den 1 nvember. Efte r pensinsavgång har en ny upph andlare anställts. En eknmtjä nst har återbesatts c h tillträder den 23 januari Upphandling av nytt beslutstöd ssystem har genmförts, Införande kmmer att ske efter årsskiftet. Upphand ling av finansiella tjänster pågår. Eknmisk bedömning Vissa verksamheter, bland annat platsannnsering, fåretagshälsvård ch fackliga företrä dare, km mer att visa und ersktt. Undersktteu få rväntas kmmer att täckas av åtgä rder inm andra verksa mheter. Pririterade mål Ohälstalet i Båstad ska vara lägre än genmsnittligt i km munnätverket. Måluppfyllelse: Miitning hal' inte skell Ohålstalet 2010föl' Båslad Wir 26,6 da gar ch genmsnittet i nätverket 33 dagar. Sj ukfrånvarn i den kmmu nala rganisatinen ska vara lägre än 5 %. Må /uppfyllelse: Sjukfrånvrn hal' millskat ch val' 4,3 % per september. Må/et beråk Ilas uppfyllas Resultatmål Långt idssjuk skriv ningarna ska minska Måluppfyllelse. L ångtidssjukskrivn ingarna hal' mil/skat jämfört med 2010 ch må/el berä/mas uppfyllas. Helpdesk löser 80% av samtliga ärenden inm 8 timmar Må/upn!ylle/se: Målet berål.mas uppfyllas på hel året 20 1/. \) l'i-supprt ser till att alla anv ändare har fungerande datrer inm 8 timmar,\/liiufjj!(j'ile/se: Målet beräknas uppfylkts på liel året 20 /

10 Teknik & service, skattefinansierat Redvisning Prgns Budget Avvikel se Drlttrcdvisuln g, tkr I Intäkter Kstnader Nettres nitat O Redvisning Prgns Budget Avvikelse Investeringsred visning, tkr Inkm st O Utgift O Nettinvester ing O Särs kilda händelser..' Smmaren ch i synn erhet evenemangstid har inneburit ett strt antal besök ande. Pr blem med parkerin gsautmater har krävt stra persnalresur ser, vilket påverkat skötselnivån för bia grönytr c h stränder. Anpassnin g av parke ringsantmater till nya regler för säkra krtköp har inneburit en försämring av dri ftssäkerh et samt länga transakti nstider. Under flera perider har parkeringsau tmaterna varit avstängda, vilket påverkar intäkter ch rtatin på parkeringsplatser. Arbete pågår med kartläggnin g ch framtagning av skö tselinstruktiner för ffentliga ytr. Arbetet har försena ts pga att tidigare parkingenjör har avs lutat sin anställning. Ny parkingenjör är rekryterad. Båstads kmmunre staurange r (BK R) drivs från l j anuari 20 II helt intäktsfi nansierat. Matkvaliten följer KF beslut sm innebär att i möjligaste mån undvika prefabricerad mat ch att öka inköpe n av eklgiska livsmede l. Förvaltningen av krnmunens fastigheter har fj: m I april övergått till Båstad Hem. Övergångsvis innebär detta ms tällningskstnader samt inkörningsprblem. Eknmisk bedömning Driftbudget Den ka lla vintern i kmbinatin med höga elpriser har bidraget till höga energikstnader. Avvikelse r i energikstnader belastar framförallt hyresgästern a. Det ekn miska utfallet för fastighetsförvaltningen är sv årt att prgnstisera pga kmplexitet med ny gränsdragning mel lan befintliga rga nisatiner ch Båsradhem. För avdelningen Mark ch fritid finns mindre avvikelser i enskilda verksa mheter sm till stra delar tar ut varandra. D en eknmiska knsekvensen av att parkeringsautmaterna varit avstängda har inneburit ett intäktsbrtfall. Samtidigt har det inneburit högre kstnader för beredskap. Avvike lsen uppskattas till 1,7 miljner krnr. Västra Kamps ch rörslövs Bygdegård ansökte investeringsbicirag hs Bvcrket ch endast Västra Kam ps Bygdegård fick bidragsansökan gdkänd. Bverket hargett ett bid rag Dill 2,2 mkr ti ll standardhöj ande reparatiner ch prjektet ska vara utfört senast den 26 maj Kmmunens andel av bidraget är 1,3 mkr. Eftersm inte Förslövs Bygdegård beviljades bidrag -8-

11 av Bverket utförs inga reparatiner ch dänned utbetalas inte heller kmmunalt bidrag. Därmed kmmer kntt ha ett översktt m 1,5 mkr. Debiteringen mellan Båstads krnmunrestauranger ch skla, förskla, utgår ifrån inskrivna barn ch elever. Justeringar görs vid större avvikelser. Antalet elever på grundsklan sjunker till läsåret med ca 50. Fasta kstnader mtsvarande det intäktsbrtfallet måste sänkas. För resterande verksamheter bedrivs verksamheterna i strt i linje med budgeterade ramar. InvesterJngsbudget Upphandlingen av ventilatinsentreprenaden på Strandängssklan blev under hösten överprövad. Förvaltningsrätten dömde dck till kmmunens fördel men med resultatet att prjektet blivit ca 1,5 månad försenat. En större del av prjektet kmmer dänned att utföras under Prjekteringen aven ny 5-avdelningars förskla i Östra Karup löper på sm planerat med byggstart i början på Nya brar över Örebäcken kmmer att vara färdiga innan årsskiftet men beräknas bli ca 1,3 mkr dyrare än budgeterat. Ttala investeringsbudgeten förväntas däremt att hållas. Pririterade mål Båstad skall köpa större andel eklgiska livsmedel än snittkmmunen i nätverket Måluppfyllelse: Målet bedöms kmma att uppnås. Medelvärdet i nätverket2010 var 8 %. Andel eklgiska livsmedeli Båstads kmmun restauranger ligger vid halvårsskiftet på ca 19 %. Säkerställa att minst 30 föreningar har genmfört kmmunens drgbekämpningsplicy i föreningslivet. Måluppfyllelse: Målet kmmer inte uppnås. 29 av de 30föreningar sm har genmgått utbildninghar ckså diplmerats via SISU idrttsutbildarna (Skåneidrtten) till en "anti DANT"-förening. För att vi ska nå målet med 30fiireningar krävs attjlerföreningar bildas. Resultatmål Antalet trafiklyckr skall minska med 10 %. Måluppfyllelse: Målet bedöms ej kunna uppnås. Ttalt 70 st lyckrjan tm sept inrapprterade till plis ch sjukvård varav en dödslycka. (2010:65, 2009:66 st ch 2008:70 st förjan tm sept). Energiförbrukning i kmmunägda fastigheter skall minska med 5 % Måluppfyllelse: Målet bedöms ej kunna uppnås. Inga större energibesparande åtgärder har genmförts samtidigtsm vi haft hög energiförbrukning pga kall vinter. Servicedeklaratlner Gräsklippning på kmmunens gräsmattr ch skötsel av planteringar utförs under majktber enligt kmmunens skötselplan. Uppföljning: Ingen avvikelse. Gräsklippning ch skötsel kan sannlikt behövas utanför van angiven tidsperid. Skötselplanerjlnns inteför alla av kmmunens gräsmattr ch planteringar. Arbetet med att tafram skötselplanerför mrådensm saknaspågår. Kmmunens skötselplaner för stränder, gräsklippning, planteringar, städning av allmän platsmark, etc., anslås på kmmunens hemsida. Uppföljning: Arbeteför att tafram generella skötselplanerpågår. Samtliga kmmunens fritidsanläggningar säkerhetsbesiktigas varje år Uppföljning: Ingen avvikelse. Besiktningarär genmförda ch påvisade brister är åtgärdade Simundervisning ch möjlighet tillmärkestagning erbjuds alla Uppföljning: Ingen avvikelse. -9-

12 Kmmunens ungdmsgårdar är en mötesplats för unga människr ch erbjuder en drgfri miljö Uppföljning: Ingen avvikelse. Vandringsleder ch mtinsleder i kmmunen är framkmliga Uppföljning: Ingen avvikelse. Åtgärder/knsekvenser med anledning av undersktt Inför 2012 arbetar Teknik ch service med att åtgärda de prblem sm förrsakade prblem med parkeringsautmater. Preliminärt innefattar arbetet att fler autmater sätts upp samt att autmaterna ansluts till fiber istället får trådlös kmmunikatin. Slutligen kmmer mjukvaruuppdateringar att ske. För 2012 förväntas ingen eknmisk avvikelse. Avvikelsen 2011 balanseras upp av ett översktt för bidrag till samlingslkaler samt allmän återhållsamhet inm de lika verksamheterna. -10-

13 Teknik ch service ta xefinansierat, VA Redvisning Prgns Budget Avvikelse Drlftredvlsning, tk r Intäkter O Kstnader Nettresultat O Utnyttjar VA-resultatfnden 1000 Redvisning Prgns Budget Avvikelse Invcst erl ngs rcd vlsnlng, tkr Inkmst O O O Utgift Nettiuvestering E knmisk bedömning J)I'i ftbudgct Kmmunfullmäktige beslutade att endast höja taxan med 5 % plus index, 1 %. Budget 20 Il blev därmed underfinansierad med ca 1,5 mkr, ett undersktt sm beräknades täckas av VA resultatfnden sm får närvarande är 2,3 mkr. Fnden skulle då reduceras till 0,8 mkr. Denna prgns beräkna des på kapitaltjänstkstnader mtsvarande hela investeringsbud geten. På grund av att prgnstiserade kstnader föl' investerin gar nu unde rstiger budget minskar ckså driftskstnaderna. Avvikel sen i driftsredvisningcn beräknas bli ca l mkr, vilket gör att VA resu ltatfnden reduceras till 1,3 milj. kr. In vcst eringsbndget Flera stra investeringar har blivitnppskjutna eller fått lägre kstnader än beräknat. Däribland Skttrps vattenverk sm har en budget på 8 mkr där inga kstnad er uppstår förrän Ledningsarbetet mellan Barp ch Västra Karup beräkn as få ca 8 mkr lägre kstnader än budgct. VA renveringen i Trekv blev däremt nästan 3,5 mkr dyrare än planerat, detta på grund av att en betydli gt längre sträckuiug åtgärdades. Ttalt sätt förväntas ett översktt på VAinvesterin garna på ca 17 mkr. Resultatmål Gdkända renvattcuprv ska uppgå till 100 % Måluppfyllelse: Mål bedöms kunna uppnås. Antal nödutsläpp av avlppsvatten ska vara mindre än 10 per år Måluppfyllelse: Målet kmm er inte all uppnås då antalet n ödutslitppfrå n pumpstatiner IljJpgår till 20 st. Arbete med allmillska andel vidkmmande vatten intensifieras. Gdkända utsläppsvärd en av spillvallen skall vara 100 % Måluppfyllelse : Mål bedöms kunna uppnås. För all säkerslä/la all årsmedelv ärdet klaras har klkalla tagits i drift. Se rviccdc kla ra tin er Dricksvallen tillhandahå lls kmmun ens VA-kunder under dygnets a lla timmar. Upp fljning: Lednin gsbrn illlril[/(,r. vi/kel innebår en karl p er id då vatten inte kall tillhandah ållasfrmn till liickun är lagad alternat ivt vatt en distribuerats ria tank. NSV..J:s mål: Om åtg ården varar Iller ån.f titn skal/ abnnente n beredas möjligh el all li äinta vattenfrån brandpst el/el' dricksvanentank

14 Vattnet i det kmmunaln nätet är fritt från förreningar, luktfritt ch välsmakande samt överträffar livsmedelsverkets nnner får kmmunalt dricksvatten. Uppföljning: Livsmedelsverkets gränsvärden är grundläggandeför branschen ch säkerställer en gdkvalitet. -12-

15 Te knik &service ta xefinansierat, Renhållning Redvisning Prgns Budget Avvikelse Drtftred visu iug, tkr Intäkter O Kstnader O Nettresu ltat -421 O O O Redvi sning Prgns Budget Avvikelse Investerln gsredvisnlng, tkr Inkmst O O O O Utgift O O O O Nettinvester ing O O O O Eknmisk bedömn ing Driftbudget Ingen av vike lse Resultatmål M issade hämtninga r ska vara mindre än 500 per ål'. Måluppfyllelse. Målet bedöms kli/ma uppnås. Servicedekla ra tiner Sphämtn ing sker på utsatt dag ch läcka ge från spb ilarna elimiu eras. Uppföljning: M issar i h ämtning kan ske pga I ex väder eller mänskligfaktr. I övrigl ingen avvikelse

16 Sa mhä llsbyggnad Redvisning Prgns Budget Avvikelse Driftredvisning, (Ju' Intäkter Kstnader u Nettresultat O Redvisning Prgns Budget Avvikelse Investeringsredvisning, tkr Inkmst O O O O Utgift Nettinvestering I Sä rs kilda händelser Verksamhetsmråde Samhällsbyggnad är nu en ny fungerande enhet i kmmunen, integratinen ch samarbetet mellan de lika enheterna fungerar allt bättre. Vi börjar se de psitiva effekte rna att vara ett gemensamt verksamhet smråde. Implementeringen av den nya Plan eh Bygglagen har löpt helt friktinsfritt, trts att vi hela tiden ställs inför nya frågeställningar sm - hur ska vi nu förhålla ss till den förrdningen etc. Vi har uppmärksammat ett verkställighets prblem med den nya lagen. Vem skall utdöma Til läggsbelpp vid lvligt byggande - Förvaltningsrätten eller Mark- c h miljödmstlen? Nya PBL reglerar ej detta. Vi har fått prövningsrätt av Högsta Mark- ch miljööverdmstlen för att klarlägga frågan. Frågan är nu avgjrd det är Mark- ch miljödmstlen sm skall pröva tilläggsavgift i frtsättningen. Efterfrågan av våra tjänster är frt satt str trts allmän finansr. Den nya kartprdukten "Bygglvskarta" har underlättat för både sökande ch våra bygglvgranskare. Nu frtsätter vi med att successivt förfina ch utveckla kartan. Arbetet med att digitalisera ch förenkla vår verksamhet pågår frtlöpande. Ett aktuellt prjekt är att tillgängligöra detaljplaner ch beviljade bygglv via en webblösning. Ek nmisk bedömning Driftsbudget Införandet av ny planavgift frtlöper störningsfritt. Planverksamheten bedöms följa budget. Bygglvverksamheten kmmer trligtvis vissa ett mindre översktt på intäkts- ch kstnadssidan. Kart/GlS verksamhetens peridiserade intäkter uppvisar ett minns under periden. j ämfört med tidigare kvartal har avvikelsen minskat. Vår bedömning är frtfarande att vi inte uppnår budgetens intäktsmål. På kstnadssidan kmmer vi trli gen att vissa ett mindre översktt berende på lägre persnalkstnader

17 Bstadsanpassning följer bndget. Mt bakgrnnd av vanstående görs i dagsläget bedömningen att budgeten fr verksamhetsmrådet kmmer att hållas. Investeringsbudget Vi har inte kunnat slutfåra alla påbörjade investeringsbjekt under bndgetåret. Prjekten är påbörjade men inte slutförda vi önskar därfr fra över resterande investeringsmedel till kmmande budgetår. Anledning till detta är att flera av prjekten är kmplicerade ch genmfrandet ställer stra krav på att vi med rdinarie resurser skall hinna med även dessa viktiga prjekt. Pririterade mål 75 % av våra knnder skall vara nöjda eller mycket nöjda med service ch bemötande. Måluppfyllelse. Vi uppnår målet. I genmsnitt skall 15 detaljplaner färdigställas varje år. Måluppfyllelse: Vi kmmer inte att uppnå målet. Vi har tre antagna detaljplaner för periden ch 2-3 stycken till sm kmmer att antas innan årsskiftet. Dessa planer har inväntat explateringsavtal för antagande. Orsaken till att vi inte uppnår målet är att vi har haft en vakant tjänst under årets fem första månader. Vidare hal' vi haft ettflertal kmplicerade ärenden sm krävt mertid ch resurser än nrmalt. Resu1tatmål Införa minst en nye-tjänst 20 II. Måluppfyllelse. Vi uppnår målet. En ny tjänst har infört under tredje kvartalet, plan besked. Införa bygglv direkt fr enkla ärenden. Måluppfyllelse. Vi kmmer att uppnå målet. Bygglv direktför enkla ärenden har anpassats till den nya PBL lagen. Vi harförenklatvår hantering inm den nya lagens ramar ch möjligheter. Införa rutiner fr digital expediering av bygglv. Måluppfyllelse. Vi kmmer inte att uppnå målet. Vi har påböljat arbetet men när det kan vara klart är berende av bl.a digitala underskrifter. Servicedeklaratiner Gemensam kmmentarfr alla våra servicedeklaratiner: Bedömningen av måluppfyllelsen är säker eftersm vi ej har någn statistikfunktin där vi enkelt kan mäta hur väl vi uppnår respektive mål. Bygglvavdelningen hanterar va/je år ca 450 bygglvärenden ch likaförfrågningar. Vi har ett ärendehanteringsystem till vår hjälp <men detta stöder ej någn statistikfimktin där vi enkelt kan mäta hur väl vi uppnår satta servicedeklaratiner. Bedömningarna nedan är ett försök till bedömningar. I enkla ärenden tas bygglvsbeslut "över disk". Uppföljning: Ingen avvikelse. Nrmalt beslutas m bygglv inm IOarbetsdagar fr ansökan sm följer gällande detaljplan, regler ch lagar. Uppföljning: Ingen avvikelse. Inm 10 arbetsdagar får du nrmalt reda på m du behöver kmplettera ditt ärende samt får råd ch anvisningar m vad du eventuellt behöver kmplettera. Uppföljning: Ingen avvikelse. -15-

18 Företagsltsen ger företag service i alla kmmunala myndighetsfrågr ch erbjuder, i mer kmplexa ärenden, ett möte med rätt knstellatin av tjänstemän inm sju dagar. Uppföljning: Ingen avvikelse. För övriga ärenden kan du nrmalt förvänta dig beslut senast inm 10 veckr förutsatt att din ansökan är kmplett. Uppföljning: Ingen avvikelse. Nyckeltal I avsaknad av framarbetade ch fastställda nycke1tal fr verksamhetsmrådet görs följande redvisning: Bygglv: Redvisning av inkmna ch avslutade ärenden, se bilaga. Plan: Antal planer sm varit på samråd är 8 ch utställning 3.3 detaljplaner har antagits ch tre detaljplaner har vunnit laga kraft. Kart/GIS: Har prducerat 35 Bestyrkta utdrag, 45 Bygglvskartr ch 140 Enkla utdrag. 20 interna specialkartr har tagits fram ch 4 grundkartr för detaljplan har gjrts. Åtgärder/knsekvenser med anledning av undersktt Vår bedömning är att verksamhetsmrådet kmmer att klara sin budget. -16-

19 I ~ -.I I Antal inkmna ansökn ingar Antal beslutade ärenden Tillbakadragna Bygglv utan ansökningar! Bygglv 2011 huvudbeslut vid Bygg- mark- Antal beslut krävs ej I På annat månadens början Förhandsbe Förhandsch SUMMA bygg/mark! SUMMA sked besked sätt avslutade rivningslv rivn ingslv Januari Februari Mars O 29 2 A pril Maj Juni Juli A ugu sti Sept em ber Okt ber 122 O O Nvem ber 122 O O December 122 O O TOTALT FÖR ARET

20 Samhällsskydd Redvisning Prgns Budget Avvikelse Driftredvisning, tkr Intäkter O Kstnader O Nett resultat Il tt 589 O Redvisning Prgns Budget Avvikelse Invcsterl ugsrc dvlsuing, ( 1(1' Inkmst O O O O Utgift O Nctlinvcste ring O Särskilda händel ser Samhällsskydd har under det tredje kvartalet rekryterat en miljö- ch hälsskyddsinspektör till de n vakanta tjänsten på miljöavdelningen. De löpande tillsynerna ch inspektinerna inm räddningstjänsten samt miljöavdelningen har frtsatt. På grund av vakanser har inspektinern a inmmiljöavd eln ingen varit någt färre unde r det tredje kvartalet. Räddnin gstjänsten deltg under hösten i den nati nella brand skyddsveckan. Brandpersna len befann sig utanför de större livsmede lsbutikerna i kmmunen ch nådd e på detta sätt ut med bud skapet (ti ps för att m inska antalet bstadsbränder) till många av våra invånare ch besökare. Km munens miljöstrateg har påbörjat arbetet med att ta fram ett nytt milj öprgram för Båstads kmmun. Elw llmisk bedömning Driftbndget Driftbudget visar en psitiv avvikelse med 911 kkr till ch med det tredje kvartalet. Pr gnsen är att driftbudgeten kmmer alt hålla s inm tilldelad ram. De främsta budgetavvikelserna är: Högre intäkter än budgeterat från avta l m ge mensam energi- ch klimatrådgivare med Ängelhlms kmmun. Läg re kstnader än bud geterat för kmmunvakter. Högre upp värmningskstnader än budgeterat för våra tre brand statiner. Brand statinerna är gamla c h har en förhållandevis hög energiförbruknin g. Högre kstnader än bud geterat för en gemensam miljöstrateg med Ängelh lms k m mun. Lägre kstnader ch intä kter än budgeterat inmmiljöavdelningen till följd av vakanser samt färre inspektiner under hösten. Investe ri ngsbndget Investerin gar frt går enligt plan. Påbörjade investeringar från slutförs under 20 II. Prgnse n är att investeringsbudgeten kmmer att hållas inm tilldelad ram. De största investeringarna till ch med det tredje kvartalet är: Inköp av persnlig skyddsutrustning, såsm larmställ. hjä lmar Inköp av säkcrhctsutrustning, såsm radiutrustning för rökdykning mm, Inköp av nytt FIP-frd n till Trekv. -18-

Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, kl 13.00-17.20

Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, kl 13.00-17.20 BÄSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kmmunstyrelsen 2011-10-12 1 (28) Plats ch tid: Beslutande: Övriga närvarande: Utses attjustera: Justeringens plals ch tid: Sekreterare Ordförande

Läs mer

Delårsrapport 2013-08-31

Delårsrapport 2013-08-31 ' rai] BÅSTADS ~ KOMMUN Besök ss på bastad.se Delårsrapprt 2013-08-31 r--------- l.. l nnehå llsförteckn i ng Förvaltningsberättelse... 1 Prgns budgetavvikelser 2013... 5 Resultaträkning ch finansieringsanalys...

Läs mer

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31 dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapprt 2 O 14-08-31 3 (78) Delårsrapprt 2014~08-31 INNEHÅLL INLEDNING...,... Kmmunstyrelsens rdförande har rdet... Snabbfakta, 4 år i sammandrag

Läs mer

Bredbandsstrategi för Dalarna

Bredbandsstrategi för Dalarna Bredbandsstrategi för Dalarna Dnr 341-xxxx-2013 Jakim Hlback Versinshistrik 130124 Utkast (JH) 130208 Rapprt krr ch i ny mall (AO) Förrd Denna strategi har tagits fram i samverkan mellan Länsstyrelsen,

Läs mer

Innehållsförteckning. Sammanställd redovisning Sammanfattning... 78 Resultaträkning... 80 Finansieringsanalys... 81 Balansräkning... 82 Noter...

Innehållsförteckning. Sammanställd redovisning Sammanfattning... 78 Resultaträkning... 80 Finansieringsanalys... 81 Balansräkning... 82 Noter... ÅRSREDOVISNING 2011 Innehållsförteckning Kommunstyrelsens ordförande... 3 Fem år i sammandrag... 4 Ekonomisk analys... 5 Personal... 10 Vision, mål och omvärldsanalys... 15 Servicedeklarationer... 18 Verksamheter

Läs mer

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3)

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Ansökan från ThrenGruppen

Läs mer

IT-hantering. Kalmar kommun. Sammanställning av enkät om användares uppfattning av IT-stödet. Göran Persson Lingman. Caroline Liljebjörn 2011-08-15

IT-hantering. Kalmar kommun. Sammanställning av enkät om användares uppfattning av IT-stödet. Göran Persson Lingman. Caroline Liljebjörn 2011-08-15 IT-hantering Sammanställning av enkät m användares uppfattning av IT-stödet Kalmar kmmun Göran Perssn Lingman Carline Liljebjörn 2011-08-15 Innehåll Bakgrund ch metd... 3 Sammanfattande resultat... 4 Bilaga

Läs mer

Omsorgsnämnden!!"#$%& 08-01-28

Omsorgsnämnden!!#$%& 08-01-28 Omsrgsnämnden!!"#$%& 08-01-28 '( Denna rapprt är 2008 års kvalitetsredvisning/verksamhetsplan för RE vård ch gruppbstäder. Plenheten, hälsfrämjande arbetet, behvsbedömarrganisatinen, medicinskt ansvarig

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE ACT-teamet samlat stöd för persner med psykisk sjukdm ch missbruk i Huddinge SAMMANFATTNING 2 INLEDNING 2 PLANERING OCH UPPSTART AV VERKSAMHETEN 3 Målgruppen 3 Arbetsmetd

Läs mer

Landstinget i Jönköpings län

Landstinget i Jönköpings län Revisinsrapprt 2014 Genmförd på uppdrag av revisrerna Landstinget i Jönköpings län Förstudie gällande landstingets arbetsmiljöarbete Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2.

Läs mer

Budget 2015. Plan 2016-2017

Budget 2015. Plan 2016-2017 Budget 2015 Plan 2016-2017 Fullmäktigebudget 2015-2017 1 Båstads kommuns vision samt mål 4 Servicedeklarationer 6 Övergripande ekonomisk bedömning 15 Sammandrag av driftbudget och investeringsbudget 16

Läs mer

Miljömålsprogram Bjuvs kommun 2013-2014. Antagna av Bjuvs kommunfullmäktige 2013-03-21, 28

Miljömålsprogram Bjuvs kommun 2013-2014. Antagna av Bjuvs kommunfullmäktige 2013-03-21, 28 Miljömålsprgram Bjuvs kmmun 2013-2014 Antagna av Bjuvs kmmunfullmäktige 2013-03-21, 28 Innehållsförteckning Inledning... 3 Natinella miljökvalitetsmål... 3 De 16 natinella miljömålen ch dess definitiner...

Läs mer

Bostad först för vem?

Bostad först för vem? Examensarbete Bstad först för vem? Några röster m ett samarbetsprjekt mellan Stckhlms stad ch Stckhlms Stadsmissin Författare: Jhanna Linde Anna Olvssn Handledare: Per-Olf Hlmberg Termin: VT13 Kurskd:

Läs mer

Till ekonomiutskottet 120530 BÅSTADS KOMMUN

Till ekonomiutskottet 120530 BÅSTADS KOMMUN Till ekonomiutskottet 120530 BÅSTADS KOMMUN Underlag för budget 2013-2015 INNEHÅLL Ingår nya texter, nyckeltal mm enligt budgetberedningens diskussioner. Sid Vision, övergripande mål och inriktning, förhållningssätt

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

Miljömålsprogram Bjuvs kommun 2011-2014

Miljömålsprogram Bjuvs kommun 2011-2014 Miljömålsprgram Bjuvs kmmun 2011-2014 Innehållsförteckning Inledning... 3 Natinella miljökvalitetsmål... 3 De 16 natinella miljömålen ch dess definitiner... 3 Reginala miljömål... 4 Lkala miljömål för

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Ekonomiutskottet

Kallelse till sammanträde med Ekonomiutskottet Kallelse till sammanträde med Ekonomiutskottet Datum: Onsdagen den 19 mars 2014 Tid: 08.30 Plats: Astrakanen, kommunkontoret i Båstad Ärendemening 1. Protokolljustering: I tur att justera Ann-Margret Kjellberg

Läs mer

Delårsrapport 1 2012

Delårsrapport 1 2012 Delårsrapport 1 2012 januari - april Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, förbund och bolag 15 Ekonomi 20 Personalresursen

Läs mer

Delårsrapport 2 2012

Delårsrapport 2 2012 Delårsrapport 2 2012 januari - augusti Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, förbund och bolag 16 Ekonomi 22 Personalresursen

Läs mer

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS)

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) 2(38) 1 Inledning... 3 2 Volymer... 4 2.1 Verksamhet... 4 3 Uppföljning av KS Resultatmål... 6 3.1 Strategiska förutsättningar... 6 3.2 God och trygg livsmiljö...

Läs mer

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun 2(39) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Uppföljning av KS Resultatmål...4 2.1 Strategiska förutsättningar... 4 2.2 God livsmiljö... 8 2.3 Hållbar

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23 Delårsrapport 2010 FLENS KOMMUN DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1 Resultatprognos helår...22 Driftredovisning...23 Investeringsredovisning...24 Resultaträkning...25

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Delrapport inom projektet Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter inom allmännyttans bestånd 2007-2010.

Delrapport inom projektet Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter inom allmännyttans bestånd 2007-2010. Hur ser rdföranden på utvecklingen efter mbildningen? En uppföljning av bstadsrättsföreningar sm bildades 1999-2004 Delrapprt inm prjektet Ombildning av hyresrätter till bstadsrätter inm allmännyttans

Läs mer

Kommunstyrelsens delårsbokslut

Kommunstyrelsens delårsbokslut Kommunstyrelsens delårsbokslut Augusti 2012 KS 2012-77 1 Innehållsförteckning 1. UPPFÖLJNING EKONOMI KOMMUNSTYRELSEN TOTALT... 3 1.1 RESULTAT OCH PROGNOS, KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETER... 4 2. RESULTAT

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Ansvarig utgivare : Ekonomiavdelningen Foto: Ingrid Wall, Susanne Nilsson, Erik Roman, Johanna Wahlberg, Lena Mattsson Mårtensson (sid

Läs mer

Delårsrapport Orsa kommun 130731

Delårsrapport Orsa kommun 130731 Delårsrapport Orsa kommun 130731 2 Delårsrapport Orsa kommun 130731 INNEHÅLLSFÖRTECKNING De första sju månaderna 4 Kommentarer till delårsresultatet 5 Kommunens bolag 6 Driftredovisning 7 Prognos för verksamhetsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport 2012. Nybro kommun. Kommunstyrelsen 27 augusti 2012

Delårsrapport 2012. Nybro kommun. Kommunstyrelsen 27 augusti 2012 Delårsrapport 2012 Nybro kommun Kommunstyrelsen 27 augusti 2012 Innehåll Visions och målavstämning...3 Omvärldsanalys...16 Nybro kommun...18 Befolkningsutveckling...19 Ekonomiskt resultat...19 Resultatutvärdering...

Läs mer