Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, kl 13.00-17.20"

Transkript

1 BÄSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kmmunstyrelsen (28) Plats ch tid: Beslutande: Övriga närvarande: Utses attjustera: Justeringens plals ch tid: Sekreterare Ordförande Justerande Kmmunkntret i Båstad, Astrakanen, kl Anette Åkessn (M) Asa Ragnarssn (M Ulf Hlmberg (M), tjg. ersättare för Pelle Höglund (M) Charltta Bj ärhlrn (FP) Trgny Brentn (KD) Christian Nilssn (C) Ann-Marie Jhnssn (C) B Wendt (BP) Eddie Grankvist (BP) James Jhnsn (BP) Ann-Margret Kjellberg (S) Ingela Stefanssn (S) Katarina Tremalm (MP) Tmas Rikse, kmmunchef Henrik Anderssn, sekreterare Thmas Anderssn (FP), ej tjg. ersättare Kjell Anderssn (BP), ej tjg. ersättare Eknmichef Lars Nilssn, , VA-chef Tmmy Ström, 278, samhällsbyggnadschef Lisa Rönnberg, , planarkitekt Anna Fgelklu, 289, planarkitekt Karin Stenhlm, 290. Katarina Tremalm (MP), ersättare Trgny Brentn (KD). ~ " "'L " d," 18 ktber k~~::re,.,,, _,~ Henrik Anderssn. ~ :?b A~... ~A ~e::~ s n tftg A2. ~-=:.~.~~ Katarina Tremalm ANSLAG/BEVIS Organ: KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum: Datum föranslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för prtkllet: Underskrift a:n.t ~r~... Henrik Anderssn

2 lilj BÅSTADS ~KOMMUN Kmmunledning l (1) Innehållsförteckning - Kmmunstyrelsen Ärendebeskrivning 268. Kulturpris ch Kulturstipendium Gdkännande av dagrdningen 270. Beslutslgg kmmunstyrelsen Beslutslgg kmmunfullmäktige 20 II 272. Delgivningar 273. Delegatinsbeslut 274. Infrmatinspunkter eknmiutskttet 275. Halvårsbkslut 2011 med helårsprgns 276. Redvisning av ej avslutade mtiner 277. Klimatsamverkan Skåne 278. Avsiktsförklaring avseende anslutning till Sydvatten 279. Upphandling av livsmedel- Infrmatin till lkala företag ch prducenter 280. Upphandling av livsmedel- Svensk djurskyddslagstiftning ska hållas 281. Planläggning i Båstads kmmun - Dkument för arbetsinriktning 282. Arrende, del av Böske 2: Avsägelse av plats sm ersättare i samhällsbyggnadsutskttet - Anette Åkessn (M) 284. Val av ersättare i samhällsbyggnadsutskttet efter avgående Anette Åkessn (M) 285. Infrmatinspunkter välfårdsutskttet 286. Utvärdering av kmmunalt vårdnadsbidrag 287. Infrmatinspunkter samhällsbyggnadsutskttet 288. Västra Kamp I: I09 - Ansökan m bstadsanpassningsbidrag 289. Detaljplan för Malen 1:87 ch 1:88 - Förfrågan m upphävande av tmtindelning 290. Detaljplan för Hemmeslöv 8:2 m fl - Gdkännande för utställning 291. Detaljplan för Båstad 109:67 m fl (Pershögsterrassen) - Begäran m planbesked 292. Detaljplan för Östra Kamp 6:7 m fl (etapp I, förskla samt butik) - Beslut m antagande

3 BAsTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kmmunstyrelsen KS 269 Gdkännande av dagrdningen Beslut Kmmunstyrelsen beslutar: 1. Dagrdningen gdkänns. justerandes signatur ks/nämnd kf utdragsbestyrkande au/pres 1111 la

4 BASTADS KOMMUN Kmmunstyrelsen SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 3 KS 270 dm. KS 25/ Beslutslgg kmmunstyrelsen 2011 Ärendebeskrivning För att sakerställa verkställigheten av beslut fattade av kmmunstyrelsen förs det från ch med 2009 en rutin för uppföljning, en beslutslgg. Vid varje kmmunstyrelsesammanträde kmmer en förteckning bifgas, över de fattade beslut sm skall verkställas, återrapprteras eller sm remitterats för beredning. Prtkllsanteckning Beslut Anne Kjellberg (S) ch Ingela Stefanssn (S): Ändring angående EPC-ärendets status, dnr 505/ De efterlyser en utförligare tidsplan/pririteringslista över alla 35 prjekt. Vad har t ex blivit gjrt kring arbetsmiljön? Kmmunstyrelsen beslutar: 1. Redvisningen daterad gdkänns. justerandes signatur ksfnämnd kf utdragsbestyrkande au/pres PÅ 1(1

5 [HJ ~~ et BÅSTADS KOMMUN Kmmunledning BAs TADS KOMMUN KmmunstYJelsei; Dnr. :~;?.. :~. n l..::5.93 Beslutslgg kmmunstyrelsen 2011 Beslutsinstans, datum ch Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Färdig- Status datum 105, KS au /10 Kmmunledningskntret rar i uppdrag att ta fram ett Explate- dec Arbetet ej påbörjat pga många Markför säljningsplicy förslag till markförsäljninzsplicy. ringschef 2011 "akuta" ärenden. Klart dec , KS KLK far i uppdrag att upprätta förslag till av- Km-? EU Kmmunled- Rapprtering från hel- ch tal/överenskmmelse med Båstad Turism kring vad munchef ningskntret rar avvakta vidare delägda blag sa mt från ek- Båstad Turism förväntas leverera för den serviceavgift handläggning av detta ärende tills nmiska föreningar mfl. kmmunen betalar. utvärderingsarbetet avseende BNAB ch BNABs gränssnitt gentemt Båstad Turism kmmit längre. Återkppling i frågan ska göras igen till eknmiutskttet i j anuari20l , KS /10 Uppdrag till planavdelningen att inleda arbetet me d en Samhäll- ambitin Planen till KS för gd- H andelsmråde Båstad ny detaljplan för det aktuella markmrådet sm medger bygg! årsskif- kännande för utställning. Handel, Kntr ch Småindustri. plan tet , KS /09 Ärendet återremitteras till arbetsutskttet Kmmun- Vilande ärende i avvaktan på M ti n - byggnatin på kans liet planens avgörande. Trllbäcken

6 ~" s;f Beslutsinstans, datum ch Dm Beskrivning av uppdraget Ansvarig Färdig- Status datum 211, KS /10 Upphandling skall påbörjas mgående av ett över- Telmikch Prjek- Prjektering pågår kunskapscentru, EPC-prjek'i, plan på frt- gripande styr- ch reglersystem samt styr- ch regleren- service tering Strandängssklan ch Västra Karups satt arbete teprenader på Strandängssklan ch Kunskapscentrum. sm- skla. Upphandling under smmaren maren ch entreprenadstart i höst. Entrepre- Upphandling påbörjas aven ventilatinsenteprenad på naden beräknas vara fardig får slutbe- Strandängssklan. Entre- siktning under senare delen av prenad lnf påks , KS /10 Detaljplaneläggning av Dahlmanska tmten ch mar- Samhälls- ambi- Diskussin kring avtal pågår. Prjekte- Nytt tennismuseum i Båstad ken mellan denna ch Turistbyrån rar/skall genmfåras. bygg! tin ring ch planarbete måste följas åt.. - kmmunens insats kmmun- årslednk. skiftet 11/12 8, VON /09 Verksamheten på Åslidens gruppbstad ska knkur- Vård ch? Infrmatin av vård ch msrgseh- Knkurrensutsättning av rensutsättas, med beräknad driftsstart msrg fen på kmmunstyrelsen grupp-zvårdbende inm Båstads kmmuns äldremsrg. 29 VON, Förvaltningen har fått i uppdrag att i befintligt system Vård ch dec Ny fårfattning sm innebär att led- Ledningssystemet för kvali- integrera ledningssystem i verksamheten ch påbörja msrg 2011 ningssystemet måste arbetas m. Retet ch patientsäkerhet i häl- arbetet enligt ledningssystem inm hela vård ch m- dvisning sker på VU/KS nv/dec s- ch sjukvård srg samt upprätta en kvalitetsåterrapprteringsplan får ärendet. 4, KF /10 Kmmunstyrelsen ges i uppdrag att fastställa delstrate- Kmmun- fårsta Handlingsplan gdkänd av KF Bredbandsstrategi gidkument inm angivna mråden styrelsen delstr. Delstrategidkumenten kmmer att klar i arbetas fram på kmmunledningsknkt tret i den takt de fardigställs ch före läggas kmmunstyrelsen får beslut. En knsult är anlitad. Första delstrategin blir klar i ktber. 48, KS /11 Båstadhem AB får i uppdrag att genmfåra en prjekte- Båstadhem Beslut på KS att ge Båstadhem Ombyggnatin av Skgsli- ring till mbyggnatin av Skgsliden,. klartecken att gå vidare med ärendet den ch genmföra en upphandling av mbyggnaden. 11IOO5\fel!t:llet kan inte representeras i angivet frmat.\lw

7 $, =- ~ Beslutsinstans, datum ch Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Fär- Status digdatum 65, KS /11 I ett första skede ges teknik ch service i uppdrag att Teknik ch sm- Vattenverksamhet av det här slaget är Renvering av bryggan vid inledningsvis kntakta Länsstyrelsen, påbörja prjekte- service maren anmälningspliktigt ch anmälan ska Tångvägen ringen chtafram tidsplan chkstnadsberäkning för 2012 göras till Länsstyrelsen. Förväntad en brygga i betng vid Tångvägen upphandling sker under vintern 2011/2012, målet är att en ny brygga ska finnas på plats inför badsäsngen , KS Ärendet återremitteras till samhällsbyggnadsutskttet samhälls- KS Förslag till beslut SD Trbjörn Glimminge 4:13 - Bygglv byggnads Ziegler meddelar att sökanden för nybyggnad av enb- utskttet 4 dragit tillbaks ärendet ch vill ha ny stadshus efter avstyckning behandling i samhäl1sbyggnadsutskttet. 157, KS /11 KS överlämnar frågan till samrdningsgruppen med Krnmun-? Till kmmunfullmäktige i ktber 2011 Förslag till beredningsupp- syftet att frmulera ett förslag till fullmäktige m att en kansliet för beslut m uppdrag till beredningardrag - plicy för friskhet, fullmäktigeberedning rar i uppdrag att ta fram en plicy na. säkerhet ch trygghet för friskhet, säkerhet ch trygghet 193, KS /10 Verksamhetsmrådet samhällsskydd rar i uppdrag att Anders Juni Revidering av vindkraftsplicyn sker Vindkraftsplicy utföra en sammanställning av remissvaren med km- Nilssn 2012 inm ramen för miljöstrategens arbete. mentarer ch synpunkter. Plicy, remissvaren ch sammanställningen överlämnas till KF pres. för ev. vidare uppdrag till beredningen för tillväxt ch samhällsbyggnad sm tar fram ett tillägg till översiktsplanen eller såsm eget dkument. 251, KS /10 1. Kmmuneklgen tillsammans med enheten för Magnus Avgränsning av utökat samhällsbyggnad rar i uppdrag att starta arbetet med Sjedrup strandsk-yddsmråde en avgränsning av det utökade strandskyddsmrådet. 2. Frågan m huruvuvida det behövs särskilda resurser för att slutföra arbetet väcks igen i böljan av 2012, inkluderande datum för arbetets färdigställande. 3. Avstämning under arbetet ska ske i kmmunfullmäktige S\fel! talet kan inte representeras i :Ingivet rrtnnt.\lw

8 BAsTADS KOMMUN Kmmunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 4 KS 271 Dnr. KS 26/ Beslutslgg kmmunfullmäktige 2011 Ärendebeskrivning För att säkerställa verkställigheten av beslut fattade av kmmunfullmäktige förs det från ch med 2009 en rutin för uppföljning, en beslutslgg. Vid varje kmmunstyrelsesammanträde kmmer en förteckning bifgas, över de fattade fullmäktigebeslut sm skall verkställas, har brdlagts eller återremitterats. Beslut Kmmunstyrelsen beslutar: 1. Redvisningen daterad överlämnas till kmmunfullmäktige. justerandes signatur karnämnd kf utdragsbestyrkande au/pres ;; J1Iq \(1

9 ~ BÅSTADS ~ / -. KOM MUN :s: Kmmun ledning Beslutslgg kmmunfullmäktige 20 Il BAsTADS KOMMU N Kmmunstyrelsen "Dnr ~..?~..L.\.l. :::~02>... ~ l (5) luii'~.yl i ~. _ ~ " _ ~ ~.. li'..:s 1]j)i)j].J!i _~:l ' fiiii)itj)jij1~b'~'f~ft;i~ii;" jlj\;,w L {' ~ iil1~1it'lfr.<,.m..b.u_"-"lj.i\s).l';~. JJCW!..'$'. : 6fn1i'n~W~n _, Beslutsinstans, datum ch Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Färdig- Status ~ datum 65, KF /09 Översyn ch revidering av "riktlinjer för tillstånd ch Sven-Inge? Ärendet är berende av den Evenemangsmråde, yttre markupplåtelse för evenemangsytr i B åstad" så att dessa blir Gran- översyn av hamnmrådet sm ch inre mer kmpatibla med att hela eller delar av det inre evene- 1undiLisa pågår på samhällsbyggnadsförmangsmrådet utarrenderas till annan rganisatin. Rönnberg valtingen. 132, KF /08 Mtinen bifalles, vindkrafiplicyn ska marbetas Samhälls-? Revidering av vindkrafisp1icyn Mti n - marbetning av skydd sker inm ramen för miljöstravindkraftnlicvn tesens arbete.. 133, KF /09 Tekniska förvaltningen får i uppdrag att i prjekteringsfasen Teknik Avtal med trafikverket m cir- Mtin - upp ställningsplats undersöka möjligheterna att anlägga en uppställningsplats för ch servi- ku1atinsp lats Östra Kamp är för lastbilar lastbilar i anslutning till planerad cirkulatinsplats i Östra Ka- ce tecknat. Planerad entreprenad rp alt. på Gräsrydsmrådet I samband med prjektering undersöks möj ligheter till uppställningsplats. Tillfällig uppställningsplats på Trafikv erkets mark vid Petersberg finns. 95, KF Utvärdering av kmmunalt vårdnadsbidrag Bam ch hösten Till KS Utvärdering av kmmunalt skla 2011 v årdnadsbidraz \t:\namndsadm\kf\beslutslgs\20\ l\bcslutslsg kf dcfltw

10 ) Beslutsinstans, datum ch Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Färdig- Status < datum 128, KF /09 Utvärdering av den nya plitiska rganisatinen ska göras ef- Demkrati Beslut i demkratiberedningen Utvärdering av den nya ter två år. beredningen m att utredningen ska plitiska rganisatinen 2 (5) göras under våren 2012 ch redvisas för kmmunfullmäktize. 171, KF /10 Planavdelningen får i uppdrag att snarast inleda ett detaljp1a- P1anav- Smma- Pågående. Samråd hösten Detaljplan Hemruelöv 1:1, nearbete mfattande del av fastigheten Hemmeslöv l:1, i syfte delningen ren 2012 Besök på länsstyrelen den 19 småindustri ch handel att tillåta småindustri ch handel. maj 2011 ang. frmella prcessen. Behv av upprättande av MKB gör att planprcessen förskjuts. 172, KF /10 Planavdelningen uppdrages att påbörja arbetet med att änd- Planav- Smma- Pågående. På väg mt samråd. Detaljplan för Inre Kust- ra/ersätta detaljplanen för Inre Kustvägen delningen ren 2012 vä~en 171, KF /10 Nytt ärende rar väckas där man utreder huruvida upphandling- Teknik KF Till KS Nytt ärende - utredning en av livsmedel följer svensk djurskyddslagstiftning. ch servi kring upphandling av livs- ce, målmedel tidschefen 177, KF /09 Bifall till mtinen punkt 2: Måltidschefen får i uppdrag att Teknik KF Till KS Mtin - upphandling av vid nästaupphandlingstillfälle ansvara för att lkalaprducen- ch servi livsmedel ter infrmeras m möjligheten att lägga anbud på vissa delar ce, målav livsmedeln. tidschefen 199, KF /10 Frågan m eventuellt tillsättande av brttsförebyggande råd Km-? Ett samverkansavtal skrivs med Rådgivande rgan alt. flkhälsråd överlämnas till kmmunstyrelsen för ställ- munkans- plisen m ökat trygghet ch ningstagande. lietiks säkerhet. Ett särkilt råd för frishet, trygghet ch säkerhet kmmer att bildas genm detta avtal. Inf på KS 111O12 11 JOOS\fel! talet kän inte representeras i angivet fnnat.\lw

11 ~. (" -\ Beslutsinstans, datum ch Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Färdig- Status I~ datum 38, KF /10 Teknikch service rar i uppdrag att utarbetaförslag till av- TS Hösten Avtaletbeslutat av kmmun- Båstads kmmuns framti- siktsförklaring med Sydvatten avseende vattenförsörjningen 2011 fullmäktige da vattenförsörjning för Båstads krnmuns södra del Avsiktsförklaringen till km- Teknik ch service rar i uppdrag att utarbeta avtalsförslag av- munstyreisen för beslut seende gemensam vattenförsörjning med Lahlms kmmun för Båstads krnmuns nrra del (innefattande byggnatin av nytt vattenverk i Skttrp), 101, KF /11 En utvärdering ev diskussinsunderlag 1 ska göras inm ett år KL sept Hantering av mtiner ch från beslutsdatumet I plitiska initiativ 120, KF /11 Förslag till kmmunalskatt behandlas i nvember KL nv 11 KS 2 nv, KF 16 nv Budget2012 ch plan , KF /11 Nyckeltal för energiförbrukning skaredvisas kvartalsvis TS Första redvisningen ska ske Budget2012 ch plan2013- kvartall/ , KF Ärendet återremitteras KL hösten Beslut m försäljning på KF Försäljning av fastigheten Grevie 2:26, Larsb/Askenhuset 150, KF Förvaltningen rar i uppdrag att beakta mtinen vid utredning- KL 2012 Mtin - införande av en m kundtjänstfunktin. medbrgarlts 151, KF Mtinen återremitteras SD? Inrättande av statinära snsugsystem 152, KF /11 Mtin återremitteras till kmmunstyrelsen för vidare utred- ED? Mtin ang, betalning av ning m avbetalningsplanema inför verksamhetsåret kmmunala avzifter 3 (5) 11I005\fel! t, lletkan inte n-presenterns i angivet rrmllt.\lw

12 _. r-..'-\ Beslutsinstans, datum ch Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Färdig- Status I~ datum 153, KF /11 Mtinen återremitteras ch ärendet aktualiseras pånytt när KL Mtin - elektrnisk tekniken finns påplats. läsplatta till fulläktiges ledamöter 4 (5) \fcl! talet kan inte representeras i :mgivct frmnt.\lw

13 ~ ;s;: ~\ Beslutsinstans, datum Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Färdig- Status ch ~ datum 37, KF Beredningen för välfärd ch kultur får i uppdrag att åter- BVK Tilläggsanslag beviljat av full- Uppdrag till bered- uppta ch slutföra arbetet med kmmunens vård- ch m- mäktige Arbetet pågåri ningen för välfärd srgsplan för att med den sm grund ta fram förslag till äld- beredningen. Beredningen plach kultur remsrgsstruktur för Båstads kmmun, i enlighet med bilag- nerar för ett antagande av prda direktiv. grammet av fullmäktige i december 20Il. Prgrammet ska färdigställas senast den 31 ktber (5) Före beredningen startar utredningsarbetet ska beredningen upprätta ch presentera en prjektplan för fullmäktige med milstlpar för frtlöpande återrapprtering 105, KF /09 Mtinen överlämnas till beredningen för tillväxt ch sam- BTS juni Hs beredningen för tillväxt ch Mtin - miljörevi- hällsbyggnad för beaktande i samband med framtagande av 2012 samhällsbyggnad för åtgärd. sin/bkslut kmmunens miljöprgram. Så snart ett miljöprgram finns Införandet av miljöreviska miljöbkslut upprättas. sinlbkslut beaktas i samband med miljöstrategens arbete. 128, KF /11 Beredningen för tillväxt ch samhällsbyggnad ges i uppdrag BTS senast Hs beredningen för tillväxt ch Uppdragshandling för att upprätta ett bstadsförsörjningsprgram för kmmunen dec 12 samhällsbyggnad för åtgärd. bstadsförsörjnings- utifrån anvisning i kf-prtkllet. Uppdraget ska färdigställas prgram ch översändas till KF för beslut senast den 31 december \rel! talet k:m inte representeras i angivet rnnat.\lw

14 BAsTADS KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kmmunstyrelsen KS 272 Delgivningar Bilagr sm inte är medskickade finns tillgängliga på kmmunkanslietsamt i pärm på sammanträdet. 1. Prtkll fört vid sammanträde med Båslad Turism Prtkll från NSR g, Prtkll från kmmunala handikapprådet justerandes signatur ks/nämnd kf utdragsbestyrkande au/pres M l<t

15 r:mj ~ BAsTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kmm unstyrelsen Blad KS 273 dm. 136/ (m inget annat anges) Deleg atinsbeslut Bilagrna skickas ut till kmmunstyrelsens ledamöter ch ersättare i separat bilaga i anslutning till kalleisen ch utskttsprtkllen finns tillgängliga på kmmunkansliet samt i pärm på sammanträdet. Numreringen nedan följer numreringen i pärmen. Prtkllsanteckning Anne Kjellberg (S): En redgörelse från räddningstjänsten kring brandskyddet på sklrna ska redvisas till kmmunstyrelsens nvembersammanträde. 1. Persnalärenden nr /11 2. Avskr ivningar (inga delegatinsbeslut denna månad) 3. Dödsbanmälan m 13-14/11 4. Barn ch skla ch bildning ch arbete nr 33-35/ Räddn ingstjänsten, Jakim Nilssn, Räddn ingstjänsten, Pelle Petterssn, Prtkll från Eknmiutskttet Prtkll från välfärds- ch kulturutskttet Prtkll från samhä llsbyggnadsutskttet Vård ch msrg Bstadsa npassni ngsbidrag (inga delega tinsbes lul denna manad). 12.Miljöavdelningen , Bygglvsavdelningen Individ ch familj (inga delegalinsbeslut denna manad) 15.Sfia Warpman, parkingenjör, evenemang Ltteritillstånd, Linda Wa hlström, dnr. 1052/11 justerandes signatur ks/nämnd kf utdragsbeslyrkande au/pres ~'\t(

16 BAsTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kmmunstyrelsen KS 274 Infrmatinspunkter eknmiutskttet 1. Internbudget 2012 (Eknmichef Lars Nilssn) 2. Genmgång av förmiddagens möte kring uppdrag m utveckling av Båstads centrum. Infrmatin hålls för allmänheten den 7 nvember Beredningen för tillväxt ch samhällsbyggnad kmmer att få uppdraget att arbeta vidare med frågan. Dm: 1228/ Pelle Höglunds (M) avsägelse sm kmmunstyrelseiedamt diskuteras justerandes signatur ks/nämnd kf utdragsbestyrkande au/pres M K1

17 BAsTADS KOMMUN Eknmiutskttet Kmmunstyre lsen SAMMA NTRÄD ESPROTOKOLL Sammanlrädesdalum Blad 4 8 KS eu 134 KS 275 dnr. KS 416/ Halvårsbks lut 2011 med helårspr gns Arendebeskrivn ing Beslutsunde rlag Ntering Föreligger halvårsbkslut 2011 med helårsprgns. Halvårsbkslut 2011 med helårsprgns. Vid sammanträdet diskuterar kmmunrevisinen ch de sakkunniga revisrerna halvårsbkslutet med eknmiutskttet. Förslag till beslut Eknmiutskttets förslag till kmmunstyrelse n: Kmmunstyrelsen beslutar: 1. Halvårsbkslut 2011 gdkänns. 2. Halvårsbkslutet delges kmmunfullmäktige. 3. Verksamheterna ska hålla sig Inm tilldelad ram för Vård ch msrg ska särredvisa sina vlymförä ndringar i kvartalsrapprt 3/2011. KS Prtkllsanteckning Beslut Eknmichef Lars Nilssn föredrar ärendet. Närvarande ledamöter från Scialdemkraterna, Bjärepartiet ch Miljöpartiet avstår från att delta i beslutet. Kmmunstyrelsen beslutar: 1. Halvårsbkslut 2011 gdkän ns. 2. Verksamhe terna ska hålla sig inm tilldelad ram för Vård ch msrg ska särredvisa sina vlymförändringar i kvartalsrappr t 3/ Halvårsbkslutet delges kmmunfullmäktige. justerandes signatur ks/nämnd kf utdragsbestyrkande au/pres M ~

18 BÅSTADS KOMMUN Verksamhetsstöd \' ~ {'bt O (l ~ \t vs t '-t t\ cr 2-S,... KS \ \\0 \ '2- BAsTADS KOMMUN Kmmunstyrelsen Dnr:b&...~,\,~,.I " w,,, ;;-J,9.~,,......, " "', " I ",.. " II,.

19 ~ BAsTADS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING Båstads kmmun Förvaltningsberättelse Resultaträkning Finansieringsanalys Balansräkning Nter, redvisningsprinciper Sammanställ redvisning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Nter Redvisningar: Kmmunledningskntret Verksamhetsstöd Teknik ch service Samhällsskydd Samhällsbyggnad Barn ch skla Bildning ch arbete Vård- ch msrg Finansiering Prjektredvisning. Investeringar överstigande l kr l ( \

20 Halvårsbkslut 2011 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Eknmi fdr samhälle ch kmmunsektrn Sveriges kmmuner ch laudsting gör följande beskrivning av den kmmunaleknmiska utvecklingen i Eknmirapprten: De senaste veckrnas turbulens på de finansiella marknaderna hal' tillsammans med väntat svag statistikfrån USA medfört att vijusterat nedvål' bildav den svenska eknmins utveckling. Vi räknar nu medatt tillväxttaktenför svensk BNP under innevarande ch kmmande tre kvartal hamnar ner mt 1,5prcent i årstakt. Det innebär en hatveringjamfrt medvad vi tidigare räknat med. Tillväxtenföl' helåret 2011 blir trts denna nedjustering relativt hög. Den höga tillväxten under lppet av ifjl ch underförsta halvan av i ål' göl' att BNP beräknas öka med 4,5 prcent 2011 jämfört med För 2012 begränsas tillväxten till 2,0prcent. Med en svagare eknmisk tillväxtjoljer att sysselsättningens utvecklingförsvagas. Sedan slutet av 2009 hal' antalet arbetade timmar i den svenska eknmin ökat med brtemt 4 prcent. En frtsatt uppgångjorutses under andra halvåret i år. Men under 2012 avstannar denna utveckling ch sysselsättningen minskar till ch mednågt underförsta halvåret. Mt denna bakgrund stiger arbetslösheten. Den öppna arbetslösheten beräknas uppgå till i genmsnitt 7,7 prcent 2012jamfrt med 7,6prcent i år. Att ökningen inte blir större förklaras av att ett antal persner väljer att lämna eller inte träda in i arbetskraften när chanserna att få arbete minskar. Eftersm det i utgångslägetfrekmmer lediga resurser, exempelvis i frm av arbetslösa, kmmer prduktin ch sysselsättning att under åren växa snabbare än vad sm är nrmalt. Till följd av den nedjustering vi nu gör i prgnsenjor 2012 blir dessa tillväxttal högre än i föregående prgns. Utgångsläget 2012 ligger lägre, men målet m knjunkturell balans 2015 ligger kval' på samma nivå sm förut. Det låga resursutnyttjande sm präglat den svenska eknmin alltsedanfinanskrisen bröt ut har bidragit till att pris- ch löneökningarna blivit lägre än nrmalt. Underliggande inflatin ch löneökningstakt beräknas jorst 2015 nå upp till 2 respektive 4 prcent när eknmin nårjämvikt. Beflkning eh arbetsmarknad Båstad minskade sin beflkning med 42 persner till invånare under första halvåret. Födelsenettt blev -24 (57 födda, 81 döda) ch inflyttningsnettt - 18 (365 inflyttade, 383 utflyttade) Finansiell analys Analysen bygger på fyra aspekter, resultat - kapacitet ch risk- kntrll. I aspekten resultat ch kapacitet analyseras balansen mellan kstnader ch intäkter samt den kapacitet kmmunen har att möta finansiella svårigheter på lång ch krt sikt. Vad gäller risk ch kntrll analyseras risker S0111 kan påverka kmmunens resultat ch kapacitet samt vilken kntrll kmmunen har över den eknmiska utvecklingen. Resultat Resultatet för första halvåret visar ett översktt på 1,9 Mkr. Andelen av verksamheternas årsanslag sm har förbrukats uppgår till drygt 52 prcent. Prgnsen för helåret 2011 visar på ett översktt på 7,3 Mkr (2010 Q2: 13,4 Mkr, bkslut 35,4 Mkr). -1-

21 Halv årsbkstut Ztll I Prgnsens öve rsktt uppkmm er enligt följande: Bud geterat översk tt 6,8 Mkr Verksamh eternas avvike lser -10,8 Mkr Finansiering Ska tt/statsbidr. 13,1 Mkr Fina nsiering övrigt -1,8 Mk r. Summa 7,3 Mkr Mkr Arets resultat ~E&&Jj =-=----: 7, D J.l)6 D 2011 prgns Nettkstnader ch skatteintäkter Verksamhetens nettkstnader, sm uppgår till 300 Mkr, har ökat med 5,2 prcent jämfört med mtsvarande perid förra året. I belppet ingår avskrivning samt har pensinsav sättningar ch löneökningar enligt nya avtal peridiserat s fullt ut. Peri d iserin g av kstnader ch intäkter hal' gjrts med utgångspunkt från av verksamheterna lämnade uppgifter, Und er första hal våret ökade skatteintäkterna, de generella statsbidragen ch utjämningen med 3,7 Mkr eller 1,2 prcent j ämfört med samma perid förra året. Nettkstnad ernas andel av de t tala % skatteintäkterna ~~ ~ Prgns 99 Nettkst nadernas andel av de ttala skatteintäkterna (kmmunalskatt ch statsb idrag) är 99 prcent c h i prgnsen 97 prcent. Mellan 2009 ch ökar skatteintäkter ch bidrag med 11,4 Mkr eller 1,9 prcent. J äm fört med den ursprungliga budgeten är avvike lsen psiti vt med 13, l M kr. Av stämning 1Il0t finansiella mål De finansiella målen avs er helår liksm att kravet på ek nmi i balans avstäm s vid årsskiftet. I 20 II års bndget fastställdes ett finansiellt mål m ett översktt på 2 prcent av de ttala skatteintäkterna. Dell a mtsvarar 12,1 Mkr. Prgnsen m ett översktt får med 7,3 Mkr innebär att della mål inte kmmer att upp fyllas. Prgnsen föl' visa r dc skattefi nansierade investerin gar kmm er att finansieras fullt ut med skatte medel.. Kmmuna lskallen är förändrad Avstämning mt balanskravet l halv årsbkslutet ch i prgns helår finns inga så kallade rea vin ster bkfö rda. Dessa reavin ster uppkmmer vid försäljning av anläggningst illgångar, antingen materiella (fastigheter) eller finansiella - 2-

22 Halvårsbkslut 2011 (aktier eller andelar). Dessa vinster får inte utnyttjas i resultatet när det gäller avstämning mt ba lanskravet. Resultatet per 30/6 samt prgns helåret 20 I l visar på ett psitivt utfall, vilket innebär att balanskravet att kmmer att klaras av. Investeringar Nett investe ringarna uppgick under periden till 17,5 Mkr (26,6 M kr första halvåret 20 IO). Enligt verksamheternas beräkn ingar kmmer 93 Mkr att ha nettinvesterats vid årets slut (20 l O: 73,9 M kr). Nettinvesteringar ,0 ' v,o l' ,7 26,6 I. r l r l, I- el Prgns 2011 Sliditct ch skulds ättningsgrad Slid iteten, sm anger betalningsförmågan på lång sikt ch visar hur str del av tillgångarna sm finansierats med egna mede l, har under året ökat från 63 prcent till 64 prcent. Likviditet De likvida medlen uppgick per den 30j uni till -6,6 Mkr (20lO: 26,8 Mkr). Kassalikviditeten minskade från 62 prcent till 50 prcent. Rörelsekapitalet, sm är skillnaden mellan msättningstillgångar ch krtfristiga skulder, har sedan årsskiftet ökat med 6,9 Mkr ch uppgick till 55,6 Mkr. Räntcrisk K mmunens låneskuld på 103,4 Mkr löper med rörlig ränta. Den genmsnittliga räntan uppgår för närvarande till 2,6% (20 l O 1,2 prcent). En räntehöjning med en prcent innebär en kstnad sökning på drygt 1,3 Mkr på årsbasis. Brgcns åtagandcn K mmunens brgensåtaganden uppgick vid årsskiftet till 455 Mkr, varav 4 18 Mkr avsåg kmmunens bstadsblag B åsradhem AB. - 3-

23 Halvårsbkslut 2011 D n'ft- ch' mvestenngsredvrsnmg Avvikelse mt budget per den.. Verksamhetsmråde --._- _ _. 31/12 _ -- _ Drift Investering Kmmunledningskntret 0,0 0,0 Verksamhetsstöd -200,0 0,0 Teknik ch service Skattefin -1700,0 0,0 Telmik ch service Taxefin 0, ,0 Samhällsskydd 0,0 0,0 Samhällsbygg 0,0 0,0 Barn ch skla 0,0 -rambudget ,0 -resultatenheter 2700,0 Bildning ch arbete 0,0 -rambudget -3700,0 -resultatenheter 450,0 Vård ch msrg -6400,0 0,0 Finansiering ,0 - peng finansiering BS 1450,0 - peng finansiering BA -2450,0 Summa' 450, ,0 Här följer krta kmmentarer till drift- ch investeringsredvisningarna. Mer finns att läsa i verksamhetsmrådenas redvisning. Verksamhetsstöd prgnstiserar ett undersktt på 200 tkr. Samrdnad fastighetsförvaltning, besparingsbeting nås ej fullt ut. Tekniska ch service skattefinansierad prgnstiserar ett undersktt m l 700 tkr. Minskade intäkter från parkeringsverksamheten ch Båstads kmmunrestauranger utgör underskttet. Barn- ch skla prgnstiserar ett översktt ttalt på tkr. Verksamheten är idag uppdelad i en ramfinansierad del, en intäktsfinansierad del ( sklrna) samt en så kallad peng del där utbetalning till sklrna sker utifrån antalet elever (även de interkmmunla ersättningar ch ersättningar till frisklr finns här). Se verksamhetsmrådes text för fler detaljer. Bildning ch arbete Prgnstiserar ett undersktt m ttalt tkr. Verksamheten är idag uppdelad i en ramfinansierad del, en intäktsfinansierad del (gymnasiesklan) samt en så kallad peng del där utbetalning till sklrna sker utifrån antalet elever (även de interkmmunla ersättningar ch ersättningar till frisklr finns här). Se verksamhetsmrådes text för fler detaljer. Vård- ch msrgsnämnden prgnstiserar ett undersktt m tkr. En av rsakerna är bland annat vlymökning inm hemtjänst ch LSS. Ökade kstnader för sjuksköterskr ch deras bilpark påverkar ckså det prgnstiserade resultatet. -4-

PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2011

PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2011 PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT December 2011 Resultatet Årets resultat är 35 Mkr, vilket är 32 Mkr bättre än budget men 14 Mkr sämre än föregående år. Budgetavvikelser för 2011: Nämnderna 2 Mkr bättre än budget.

Läs mer

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget Ar.redvlsning.. PensinsförvaJtflingen *~~e~~~!inget *~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2007-02-27 LiÖ 2007-18 Landstingsstyrelsen Årsredvisning för pensinsförvaltningen 2006 Sammanfattning

Läs mer

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland --- - - - Arsredvisning 2005 Pensinsförval~ningen --- - - I * l-andstinget i Ostergötland *=~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2006-03-01 LiÖ 2006-18 Landstingsstyre Isen Årsredvisning för

Läs mer

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A KALLELSE 1(1) 2015-10-09 Parlamentariska nämnden extra sammanträde Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Reginens hus, sal A Ärenden Val av prtklljusterare Fastställande av dagrdning Anmälan av prtkll

Läs mer

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 G= Malung-Sälens kmmun 1 Plats ch tid Beslutande Scialkntret, Mravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 Carina Albertssn (S), rdförande Brita Shlin (M), vice rdförande Birgitta Örjas (S) Jörgen Nrén (S) Britt-Marie

Läs mer

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB 3 '' 3 Årsredvisning Armada Kanalfastigheter AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredvisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen ch verkställande direktören för Armada Kanaifastigheter

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Oasmia Pharmaceutical AB (publ) BOKSLUTSRAPPORT FÖR PERIODEN 2006-05-01-- 2007-04-30 Krt m bkslut för periden 2006-05-01 2007-04-30 Kncernens nettmsättning ökade till 22 387 (853) tkr. Resultat efter skatt

Läs mer

Sammanträdesdatum: 2012-06-13. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 13.00-17.10

Sammanträdesdatum: 2012-06-13. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 13.00-17.10 [i1j BAsTADS ~KOMMUN Kmmunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-06-13 Blad 1 (64) Plats ch tid: Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: justeringens plats ch tid: Sekreterare

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren nr 32. Räkenskapsåret 716406-7477. för

Årsredovisning. Brf Fiskaren nr 32. Räkenskapsåret 716406-7477. för Årsredvisning för Brf Fiskaren nr 32 716406-7477 Räkenskapsåret 2013 1(9) Styrelsen för Brf Fiskaren nr 32 får härmed avge årsredvisning fr räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Infrmatin m verksamheten

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NRRTÄLJ KMMUN SAMMANTRADSPRTKLL Barn- h sklnämnden Plats h tid Nrrtäljesalen, Kmmunhuset Ankaret stunavägen 14, Nrrtälje kl. 14:00-16.20 ande nligt förtekning sid 2 Övriga deltagande Åse Mdin, tf. förvaltningshef

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten Revisinsrapprt 2013 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Vetlanda kmmun Granskning av Överförmyndarverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

Delårsrapport. Foto; Jakob Dahlström. ljusdal.se

Delårsrapport. Foto; Jakob Dahlström. ljusdal.se Delårsrapprt 2015 Ft; Jakb Dahlström ljusdal.se Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Styrmdell 1 Utvecklingsstrategi 2 Fullmäktigemål 6 Eknmisk översikt 8 Eknmiska sammanställningar Resultaträkning

Läs mer

K5!-f 1 6(10 - e10 6 \l e(s\cjf\~\a KS ~\..Å.. BÅSTADS. ~o(; l - Il.. - \ "( KOMMUN

K5!-f 1 6(10 - e10 6 \l e(s\cjf\~\a KS ~\..Å.. BÅSTADS. ~o(; l - Il.. - \ ( KOMMUN BÅSTADS KOMMUN K5!-f 1 6(10 - e10 6 \l e(s\cjf\~\a KS ~\..Å.. ~(; l - Il.. - \ "( BUDGETUPPFÖLJNING 3-2011 Innehåll Sida Eknmiavdelningens skrivelse 1 Sammanställning av budgetavvikelser 3 Resultaträkning

Läs mer

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005 kl 17.00

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005 kl 17.00 Myndighetsnämndens för teknik ch miljö AU Myndighetsnämndens för teknik ch miljö Plats ch tid för sammanträdet Arbetsutskttet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna trg 2, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005

Läs mer

Sammanträdesdatum. 246 Dnr 646/15

Sammanträdesdatum. 246 Dnr 646/15 ' GJ ~""y SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum. '- TRANAs KOMMUN 2015 11 02 Sida 16 (36)." KOMMUNSTRYRELSENS AU 246 Dnr 646/15 Förslag till riktlinjer för uppvaktning Kansli- ch persnalchef Maria Ejhed

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik Vimmerby 1(On1ffiUn Kmmunens revisrer 2011-12-09 Knununstyrelsen,7Knununfullmäktiges presidium I 2~11 ]2 1 O JI1{,dtJ/J i/)j fr 6(tJ//3~ l Gran kning av prjektet: Etablering aven nd för utmhu pedaggik

Läs mer

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn Tekniska nämnden 2012 01 26 3 10 Tekniska nämndens arbetsutsktt 2012 01 12 13 25 Dnr 2011/937.05 Riktlinjer för upphandling av knsulttjänster ch entreprenader inm mark, anläggnings ch byggsektrn Ärendebeskrivning

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN Yttrande

VÄRMDÖ KOMMUN Yttrande Yttrande Diarienummer: 12KS/0303 Datum: 2012-11-14 Lars Fladvad, utvecklingschef Landstingsstyrelsens förvaltning Bx 22550 104 22 Stckhlm, Yttrande över regeringens bstadsuppdrag till landstinget Bakgrund

Läs mer

Vellinge kommun Delårsrapport 31 augusti 2014

Vellinge kommun Delårsrapport 31 augusti 2014 -10-01 1 (19) Vellinge kmmun Delårsrapprt 31 augusti -10-14 -10-01 2 (19) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Sammanfattning 3 Eknmi 6 Styrning... 6 Gd eknmisk hushållning 6 Kmmunövergripande

Läs mer

K 5 ll lt /IO - Cl a 6 \l e(s\o/\ ~ ~\ \6 ~LÅ BÅSTADS. ~DG l - ( 1... - \ ~( KOMMUN

K 5 ll lt /IO - Cl a 6 \l e(s\o/\ ~ ~\ \6 ~LÅ BÅSTADS. ~DG l - ( 1... - \ ~( KOMMUN BÅSTADS KOMMUN K 5 ll lt /IO - Cl a 6 \l e(s\/\ ~ ~\ \6 ~LÅ ~DG l - ( 1... - \ ~( BUDGETUPPFÖLJNING 3-2011 lllllehåll Sida Eknmiavdelningens skrivelse 1 Sammanställning av budgetavvikelser 3 Resultaträkning

Läs mer

Revisionsrapport. Investeringar. Katrineholms kommun. Annika Hansson, Cert kommunal revisor Jukka Törrö November 2011

Revisionsrapport. Investeringar. Katrineholms kommun. Annika Hansson, Cert kommunal revisor Jukka Törrö November 2011 Revisinsrapprt Investeringar granskning med utgångspunkt i gd eknmisk hushållning Katrinehlms kmmun Annika Hanssn, Cert kmmunal revisr Jukka Törrö Nvember 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning ch

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

Styrdokument. Innehållsförteckning. 1. Inledning 1.1 Mål och riktlinjer för verksamheten 1.2 FN:s barnkonvention 1.3 En nationell handlingsplan

Styrdokument. Innehållsförteckning. 1. Inledning 1.1 Mål och riktlinjer för verksamheten 1.2 FN:s barnkonvention 1.3 En nationell handlingsplan Styrdkument Dkumenttyp: Regler Beslutat av: Kmmunfullmäktige Fastställelsedatum: 2013-05-06 76 Ansvarig: Rådet för funktinshinderfrågr Revideras: Valår Följas upp: Vid behv REGLEMENTE FÖR SVENLJUNGA KOMMUNS

Läs mer

äga SAMMANTRÄDESPROTOKOLL AB RONNEBYHUS ANSLAG/BEVIS Ronny Pettersson, 2:e V ordf Mats Karlsson, ledamot Thomas Svensson, ledamot

äga SAMMANTRÄDESPROTOKOLL AB RONNEBYHUS ANSLAG/BEVIS Ronny Pettersson, 2:e V ordf Mats Karlsson, ledamot Thomas Svensson, ledamot Styrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-03-02 Plats ch tid Beslutande Jhan Sandberg, rdförande Mats Paulssn, 1:e V rdf Rnny Petterssn, 2:e V rdf Bengt-Christer Nilssn, ledamt Kenth Zickbauer, ledamt Charltte

Läs mer

Bredbandspolicy för Skurups kommun

Bredbandspolicy för Skurups kommun Plicy 1 (11) Bredbandsplicy för Skurups kmmun Kmpletteringsdkument - IT-infrastrukturprgram, Skurups kmmun, 2002 - En förutsättning för BAS-satsningen Sammanfattning Medbrgares, företags ch rganisatiners

Läs mer

FU 2000 Generella arbetsmiljökrav

FU 2000 Generella arbetsmiljökrav Systemmdell FU 2000 Handling 7.4 Giltig från Versinsnummer Antal sidr 2010-03-31 Utgåva J 7 Diarienummer Utgivningsdatum Antal bilagr F10-2409/PE50 2010-03-31 0 Beslutsfattare CGD Stab Persnal Handläggande

Läs mer

Bild på omslagets framsida: Foto: Essunga kommun Kungaparets besök den 9 oktober 2008.

Bild på omslagets framsida: Foto: Essunga kommun Kungaparets besök den 9 oktober 2008. Årsredvisning 2008 Bild på mslagets framsida: Ft: Essunga kmmun Kungaparets besök den 9 ktber 2008. INNEHÅLL INNEHÅLL 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 2 KOMMUNENS ORGANISATION.. 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4

Läs mer

1(3) Kommunstyrelsen 2011-11-08. Vimmerby Industrifastigheter AB - åtgärder med anledning av upprättad kontrollbalansräkning

1(3) Kommunstyrelsen 2011-11-08. Vimmerby Industrifastigheter AB - åtgärder med anledning av upprättad kontrollbalansräkning Arende VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr SammanträdesdatlIm 1(3) Kmmunstyrelsen 2011-11-08 KS 511 Dnr 424/2010 Kd 107 Vimmerby Industrifastigheter AB - åtgärder med anledning av upprättad kntrllbalansräkning

Läs mer

Delårsrapport 2013-08-31

Delårsrapport 2013-08-31 ' rai] BÅSTADS ~ KOMMUN Besök ss på bastad.se Delårsrapprt 2013-08-31 r--------- l.. l nnehå llsförteckn i ng Förvaltningsberättelse... 1 Prgns budgetavvikelser 2013... 5 Resultaträkning ch finansieringsanalys...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats ch tid Karlskrna 13:00-15.30 ande Stefan Haskå, M, rdf Jan Carlssn, S, v rdf Britt-Marie Angergård Grönqvist, M Kerstin Pabrn, FP Ola Frslin, FP Lena Hlst, C Karin Wibe

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge Råd ch riktlinjer för mbil försäljning av mat i Mjölby, Mantrp ch Skänninge Beslutade av kmmunstyrelsen Framtagna av Tekniska kntret, Miljökntret, Byggnadskntret, Näringslivskntret ch Medbrgarservice Namn:

Läs mer

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX Avfallsplan för Piteå Kmmun 2010 2020 Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljöknsekvensbeskrivning Antagen av kmmunfullmäktige 2010-XX-XX 1 Definitiner ch begrepp Miljöbedömning av planer ch prgram är den

Läs mer

ia4j BÅSTADS ~ KOMMUN Besök oss på bastad.se Delårsrapport 2013-08-31

ia4j BÅSTADS ~ KOMMUN Besök oss på bastad.se Delårsrapport 2013-08-31 ia4j BÅSADS ~ Besök ss på bastad.se Delårsrapprt 2013-08-31 l nnehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 1 Prgns budgetavvikelser 2013... 5 Resultaträkning ch finansieringsanalys... 6 Balansräkning...

Läs mer

Projektorganisation l projektdirektivet anges en projektorganisation enligt 'följande:

Projektorganisation l projektdirektivet anges en projektorganisation enligt 'följande: LINDESBERGS.-.. KOMMUN Kmmunchef Christer Lenke Tfu: 0581-810 34 ch r i ster.lenke@lindesberg.se INFORMATION 2014-06-13 Dnr Till styrgrupp ch prjektgrupp för utredning av samverkan i (KNÖL) Prjektrganisatin

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

Carnegie Holding AB. (Org. nr 556780-4983, styrelsens säte Stockholm) Moderbolag till Carnegie Investment Bank AB (publ) och Carnegie Fonder AB

Carnegie Holding AB. (Org. nr 556780-4983, styrelsens säte Stockholm) Moderbolag till Carnegie Investment Bank AB (publ) och Carnegie Fonder AB Carnegie Hlding AB (Org. nr 556780-4983, styrelsens säte Stckhlm) Mderblag till Carnegie Investment Bank AB (publ) ch Carnegie Fnder AB Delårsrapprt 1 januari 30 juni 2011 Delårsrapprt 1 januari 30 juni

Läs mer

Arsredovisning Kalmar Läns Musikstiftelse

Arsredovisning Kalmar Läns Musikstiftelse Arsredvisning Kalmar Läns Musikstiftelse Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 1 (11) Arsredvisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 styrelsen för Kalmar Läns Musikstiftelse avger härmed följande

Läs mer

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se b Södertal je kmmun 01-10-31 Tjansteskrivelse Dnr UNI1 Kntr Utbildningskntret Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-53 015 76 08-53 00 67 lindkvist.eva@sdertalie.se vivi. haviabsdertalie.se utbildningsnämnden

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

PROTOKOLL. Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott. 18 september 2007

PROTOKOLL. Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott. 18 september 2007 Myndighetsnämnden för teknik ch miljö arbetsutsktt 18 september 2007 Plats ch tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats ch tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna

Läs mer

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad Stadsbyggnadskntret 2013-03-28 Fredrik Drtte 08-590 971 65 Dnr Fax 08-590 733 37 BN/2009:370 Fredrik.Drtte@upplandsvasby.se /Adressat/ Lägesrapprt 3 för planeringsprjekt sm har fått stöd av Delegatinen

Läs mer

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet Flkhälsplan 2012-2014 BRÅ- ch Flkhälsrådet I Nrdanstigs kmmun anser vi att brttsförebyggande arbete ch en väl utvecklad flkhälsa är viktiga framgångsfaktrer för att göra kmmunen trygg ch attraktiv att

Läs mer

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter 1 (7) PM Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensinsavgifter Pensinsmyndigheten föreslår att: regleringsbelppet mellan statsbudgeten ch AP-fnden för statliga ålderspensinsavgifter inte fördelas

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-05-18] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

Arsredovisning. for 866601-1591. Rakenskapsaret

Arsredovisning. for 866601-1591. Rakenskapsaret Arsredvisning fr Caravan Club R-Sektinen 866601-1591 Rakenskapsaret 2014 Caravan Club R-Sektinen 1 (8) Styrelsen fr Caravan Club R-Sektinen far harmed avge arsredvisuing fr rakenskapsaret 2014. Frvaltnlngsberattelse

Läs mer

Policy för barn- och ungdomar i Österåkers kommun

Policy för barn- och ungdomar i Österåkers kommun Tjänsteutlåtande Kmmunkansliet Till Kmmunstyrelsen Datum 2015-09-01 Dnr KS 2015/0282 Plicy för barn- ch ungdmar i Österåkers kmmun Beslutsförslag Kmmunstyrelsens arbetsutsktt föreslår Kmmunstyrelsen föreslå

Läs mer

ABCIB Holding AB. Delårsrapport

ABCIB Holding AB. Delårsrapport ABCIB Hlding AB (Org. nr 556780-4983, styrelsens säte Stckhlm) Mderblag till Carnegie Investment Bank AB (publ) ch Carnegie Fnder AB Delårsrapprt 1 januari 30 september 2010 Med anledning av förändringar

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1 (5) Riktlinjer för gdkännande ch rätt till bidrag för enskild förskla, fritidshem ch pedaggisk msrg Dkumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Barn ch utbildningsnämnden (2009 10 06 62) Gäller för: Enskild förskla,

Läs mer

Delårsrapport 2010-08-31

Delårsrapport 2010-08-31 Delårsrapprt 2010-08-31 Innehållsförteckning Eknmisk översikt 3 Förvaltningsberättelse 3 Inledning 3 Kmmunens övergripande mål 4 Eknmisk målsättning 5 Kmmunallagens balanskrav 6 Budgetförutsättningar 7

Läs mer

Kommunhusets, Heby kommun, 16 september kl. 15.00 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Kommunhusets, Heby kommun, 16 september kl. 15.00 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats ch tid Brandstatinen, Heby kmmun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(M), rdförande Olf Nilssn(S), vice rdförande Margaretha Quistberg (S) Anders Birgerssn (C) Per Erikssn

Läs mer

1(16) Uppföljning. Ändrad: 2014-12-01

1(16) Uppföljning. Ändrad: 2014-12-01 1(16) Uppföljning 2(16) Arbetsmiljöplicy 3 Systematiska arbetsmiljöarbetet 4 Årsplan - systematiska arbetsmiljöarbetet 5 Friskvårdsplicy 6 Tbak, Alkhl ch Drgplicy 6 Lagar ch föreskrifter 6 Ansvar 7 Förvaring

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL W KOMMUNSTYRELSEN /... Sammantrildesdatum "~:::-. TRANAs KOMMUN 2013-06-18 Sida 8 (22) )

Läs mer

-1- Redovisning av investeringar Kommunstyrelsens förvaltningar Januari till Augusti 2013. vid totalt Konsekvens e investeringsstopp r

-1- Redovisning av investeringar Kommunstyrelsens förvaltningar Januari till Augusti 2013. vid totalt Konsekvens e investeringsstopp r Redvisning av investeringar Kmmunstyrelsens förvaltningar Januari till Augusti 2013 Årsbudget ÅterstårFörväntad Kmmentar avvikelse 2 013 skattefinansierat Påbörjade 1460 RAM FRITIDSANLÄGGNINGAR 287 333

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185)

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Svar på mtin från Emil Brberg (V) m.fl Städning av vårdlkaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Mtinärerna berör en viktig fråga. Städning av vårdlkaler utgör en viktig del för att skapa en gd inmhusmiljö för

Läs mer

Plan för systematiskt säkerhets- och arbetsmiljöarbete inom Oxelösunds kommun

Plan för systematiskt säkerhets- och arbetsmiljöarbete inom Oxelösunds kommun Plan för systematiskt säkerhets- ch arbetsmiljöarbete inm Oxelösunds kmmun Fastställd Göran Wide Kmmunchef inm Oxelösunds kmmun 2 (6) Innehåll 1 Inledning 1.1 Plan för systematiskt säkerhets- ch arbetsmiljöarbete

Läs mer

Lokalförsörjningsplan 2011

Lokalförsörjningsplan 2011 Lkalförsörjningsplan 2011 Limhamn-Bunkefl stadsdelsförvaltning Reviderad 2011-05-31 Upprättad Datum: Versin: Sammanställning: Förvaltning: Enhet: 1.0 Eva Fröding Limhamn-Bunkefl stadsdelsförvaltning Kansli-

Läs mer

Information från socialkontorets ledningsgrupp

Information från socialkontorets ledningsgrupp PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-10-20 Närvarande: Berit Nrén, Christina Kvarnström, Erika Hanssn, Fredrik Nilssn, Inger Engström, Lena Sjölin, Peder Hanssn, Sture Veräjä, Åsa Israelssn, Eva Åkerlund Infrmatin

Läs mer

Att tänka på inför ekonomiredovisning

Att tänka på inför ekonomiredovisning Att tänka på inför eknmiredvisning Leader Terra et Mare Fregatten 2 444 30 Stenungsund http://www.terraetmare.se Eknmiredvisning görs i samband med varje ansökan m utbetalning (rekvirering av pengar) i

Läs mer

Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Lkalsamrdning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10- 13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell bedömning...

Läs mer

13? SAMMANTRÄDESPROTOKOLH Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (18) 2011-10-20

13? SAMMANTRÄDESPROTOKOLH Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (18) 2011-10-20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLH Kultur- ch fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (18) Tid: 14:00-17:40 (ajurnering 15:15-16:10 samt 17.20-17:25) Plats: Rydals knferenscenter, Rydal Beslutande M Jannicke Wichne

Läs mer

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen www.pwc.se Revisinsrapprt Taxr ch avgifter - Översiktlig granskning av den interna kntrllen Per Åke Brunström Certifierad kmmunal revisr September 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1.

Läs mer

Policyn inkluderar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som fullmäktige enligt 8 kap 3 Kommunallagen har att fastställa.

Policyn inkluderar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som fullmäktige enligt 8 kap 3 Kommunallagen har att fastställa. FINANSPOLICY 1. ALLMÄNT 1.1 Övergripande mål för finansverksamheten Kmmunens finansverksamhet skall bedrivas på ett effektivt ch säkert sätt utan spekulativa inslag. Den övergripande målsättningen för

Läs mer

Samverkansavtal. Kunskapskolan i Sverige AB Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund. Giltighet from 2010-08-01 tills vidare med 3 månaders uppsägningstid.

Samverkansavtal. Kunskapskolan i Sverige AB Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund. Giltighet from 2010-08-01 tills vidare med 3 månaders uppsägningstid. Samverkansavtal Kunskapsklan i Sverige AB Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund Giltighet frm 2010-08-01 tills vidare med 3 månaders uppsägningstid. Kunskapssklan i Sverige AB 1 (9) Innehåll SAMVERKANSAVTAL

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2015

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2015 Revisinsrapprt 2015 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Granskning av delårsbkslut per 30 juni 2015 Vetlanda kmmun Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Revidering av riktlinjer för musikskolor i Österåkers kommun

Revidering av riktlinjer för musikskolor i Österåkers kommun Sammanträdesprtkll för Kmmunstyrelsens arbetsutsktt 2015-06-17 AU 7:16 Dnr. KS 2015/0204 Revidering av riktlinjer för musiksklr i Österåkers kmmun Arbetsutskttets förslag Kmmunstyrelsen beslutar Anta Kultur-

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalskolan f-6

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalskolan f-6 Kvalitetsredvisning ch verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalsklan f-6 Kvalitetsredvisning 2012/2013 Varje huvudman inm sklväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt ch kntinuerligt planera,

Läs mer

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014 KMMUNLEDNINGSKNTRET Handläggare Ditz Catrin Nilssn Maria Datum 2015-02-03 Diarienummer KSN-2014-1679 Kmmunstyrelsen Kmmunrevisinen: granskning av generella IT-kntrller 2014 Förslag till beslut Kmmunstyrelsen

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS Finansiell samrdning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Sida 1 av 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Intern kntrll snöröjning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10-13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Yttrande från Stckhlmsreginen m EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Bakm detta yttrande står Stckhlmsreginens Eurpaförening (SEF) 1 sm företräder en av Eurpas mest knkurrenskraftiga ch hållbara

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsutskottet 2013 11 18 1 (8) Plats och tid: Astrakanen, kommunkontoret i Båstad kl 13.00 14.55. Beslutande: Thomas Andersson (FP), ordförande Pelle Höglund (M), ledamot

Läs mer

Revidering av riktlinjer för musikskolor i Österåkers kommun

Revidering av riktlinjer för musikskolor i Österåkers kommun Tjänsteutlåtande Q Öste I (i. Kmmunkansliet Datum 2015-06-09 Dnr KS 2015/0204 Till Kmmunstyrelsen Revidering av riktlinjer för musiksklr i Österåkers kmmun Revidering av riktlinjer för musiksklr med tillägg

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 033.6

FÖRFATTNINGSSAMLING 033.6 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 033.6 POLICY FÖR DONATIONSFONDERNAS FÖRVALTNING ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 1992-11-26, 174 ÖVERGRIPANDE MÅL Västerviks kmmun svarar för den eknmiska förvaltningen

Läs mer

Stadgar för Sorundanet

Stadgar för Sorundanet SORUNDANET Stadgar för partiet Srundanet Sidan 1 av 5 Stadgar för Srundanet 1 Allmänt Srundanet är ett lkalt, självständigt plitiskt parti i Nynäshamns kmmun, Stckhlms län. Srundanets syfte är: Att vara

Läs mer

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm.

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm. BOLLEBYGD Mycket liten kmmun i Västra Götaland, i närheten av Brås. 8,2 tusen inv., varav,3 tusen 65+ (6,2 %), därav 337 80+ (4, %). Andelen äldre ch äldre-äldre är ungefär sm genmsnittet för landet. Andelen

Läs mer

Arlandabanan Infrastructure AB

Arlandabanan Infrastructure AB \-, ARLANDABANAN ')J INFRASTRUCTURE Arlandabanan Infrastructure AB Delårsrapprt januari- juni Arlandabanan lnfrastructure AB Org nr 556481-2385 2(5) FÖRETAGET OCH VERKSAMBETEN Arlandabanan Infrastructure

Läs mer

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12.

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12. Referens Emil Hesse ~'A ~~ Beteckning R 25313 1(4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: status: Ett reginalt näri.ngslivsinrikta

Läs mer

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé.

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé. Sida 1 / 5 PROJEKTPLAN Det är bligatriskt att ta fram en prjektplan för prjektet. Prjektplanen utgör underlag för priritering mellan ansökningar ch för beslut m stöd. Prjektplanen ska ha följande innehåll:

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor KOMMUNIKATIONSPLAN Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT Prjektägare:, Mikael Lagergren Prjektledare: Per Fröling ch Mttagare: Deltagare i prjektet ch andra intressenter.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11 fisala r;; KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-10-11 27 (41) 245 Dnr 2013/152 Svar på mtin m att bekämpa ungdmsbrttsligheten genm tidiga ch tydliga insatser mt unga sm begår

Läs mer

Beslut om stöd från Europeiska socialfonden

Beslut om stöd från Europeiska socialfonden Eurpeiska scialfnden w f ;ra n/ra r a rt ets m rfua /ew Ängelhlms kmmun Lilian Erikssn Agila Angelhlm Ostra vägen 2 26280 Angelhlm Beslutsdatum 2015-12-17 Diarienummer 2015100735 sid 1(3) Beslut m stöd

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

~SAlA SALA KOMMUN. ~ KOMMUN Bilaga KS 2011/236/1. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Planering & Utveckling. 2011-11-16 Dm.

~SAlA SALA KOMMUN. ~ KOMMUN Bilaga KS 2011/236/1. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Planering & Utveckling. 2011-11-16 Dm. ~SAlA ~ KOMMUN Bilaga KS 2011/236/1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Planering & Utveckling 2011-11-16 Dm. SALA KOMMUN Kmmllnstyrelsrms förvaltning Anders Dahlberg, markingenjör tfn 0224-55201 Ink. 2011-11-

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025 Vård- ch msrgsnämndens plan för funktinshinder 2016-2025 INLEDNING 3 Visin.3 Värdegrund ch nämndens mål 3 Verksamhetsidé.3 KOMMUNGEMENSAMT ARBETE.4 Eknmi 5 Jämställdhet.5 Histrik.7 Övergripande mvärldsperspektiv.8

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Datum Dnr Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum Dnr Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Persnalnämnden Ann-Sfi Bennheden HR-direktör Ann-Sfi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-10-07 Dnr 1502570 1 (6) Persnalnämnden Strategi - Begränsa berendet av bemanningsföretag Ordförandens förslag

Läs mer

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015 Förskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2015-07-02 Smultrnbackens Förskla kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Smultrnbackens förskla bildar tillsammans med Åshammars förskla ett

Läs mer