Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, kl 13.00-17.20"

Transkript

1 BÄSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kmmunstyrelsen (28) Plats ch tid: Beslutande: Övriga närvarande: Utses attjustera: Justeringens plals ch tid: Sekreterare Ordförande Justerande Kmmunkntret i Båstad, Astrakanen, kl Anette Åkessn (M) Asa Ragnarssn (M Ulf Hlmberg (M), tjg. ersättare för Pelle Höglund (M) Charltta Bj ärhlrn (FP) Trgny Brentn (KD) Christian Nilssn (C) Ann-Marie Jhnssn (C) B Wendt (BP) Eddie Grankvist (BP) James Jhnsn (BP) Ann-Margret Kjellberg (S) Ingela Stefanssn (S) Katarina Tremalm (MP) Tmas Rikse, kmmunchef Henrik Anderssn, sekreterare Thmas Anderssn (FP), ej tjg. ersättare Kjell Anderssn (BP), ej tjg. ersättare Eknmichef Lars Nilssn, , VA-chef Tmmy Ström, 278, samhällsbyggnadschef Lisa Rönnberg, , planarkitekt Anna Fgelklu, 289, planarkitekt Karin Stenhlm, 290. Katarina Tremalm (MP), ersättare Trgny Brentn (KD). ~ " "'L " d," 18 ktber k~~::re,.,,, _,~ Henrik Anderssn. ~ :?b A~... ~A ~e::~ s n tftg A2. ~-=:.~.~~ Katarina Tremalm ANSLAG/BEVIS Organ: KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum: Datum föranslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för prtkllet: Underskrift a:n.t ~r~... Henrik Anderssn

2 lilj BÅSTADS ~KOMMUN Kmmunledning l (1) Innehållsförteckning - Kmmunstyrelsen Ärendebeskrivning 268. Kulturpris ch Kulturstipendium Gdkännande av dagrdningen 270. Beslutslgg kmmunstyrelsen Beslutslgg kmmunfullmäktige 20 II 272. Delgivningar 273. Delegatinsbeslut 274. Infrmatinspunkter eknmiutskttet 275. Halvårsbkslut 2011 med helårsprgns 276. Redvisning av ej avslutade mtiner 277. Klimatsamverkan Skåne 278. Avsiktsförklaring avseende anslutning till Sydvatten 279. Upphandling av livsmedel- Infrmatin till lkala företag ch prducenter 280. Upphandling av livsmedel- Svensk djurskyddslagstiftning ska hållas 281. Planläggning i Båstads kmmun - Dkument för arbetsinriktning 282. Arrende, del av Böske 2: Avsägelse av plats sm ersättare i samhällsbyggnadsutskttet - Anette Åkessn (M) 284. Val av ersättare i samhällsbyggnadsutskttet efter avgående Anette Åkessn (M) 285. Infrmatinspunkter välfårdsutskttet 286. Utvärdering av kmmunalt vårdnadsbidrag 287. Infrmatinspunkter samhällsbyggnadsutskttet 288. Västra Kamp I: I09 - Ansökan m bstadsanpassningsbidrag 289. Detaljplan för Malen 1:87 ch 1:88 - Förfrågan m upphävande av tmtindelning 290. Detaljplan för Hemmeslöv 8:2 m fl - Gdkännande för utställning 291. Detaljplan för Båstad 109:67 m fl (Pershögsterrassen) - Begäran m planbesked 292. Detaljplan för Östra Kamp 6:7 m fl (etapp I, förskla samt butik) - Beslut m antagande

3 BAsTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kmmunstyrelsen KS 269 Gdkännande av dagrdningen Beslut Kmmunstyrelsen beslutar: 1. Dagrdningen gdkänns. justerandes signatur ks/nämnd kf utdragsbestyrkande au/pres 1111 la

4 BASTADS KOMMUN Kmmunstyrelsen SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 3 KS 270 dm. KS 25/ Beslutslgg kmmunstyrelsen 2011 Ärendebeskrivning För att sakerställa verkställigheten av beslut fattade av kmmunstyrelsen förs det från ch med 2009 en rutin för uppföljning, en beslutslgg. Vid varje kmmunstyrelsesammanträde kmmer en förteckning bifgas, över de fattade beslut sm skall verkställas, återrapprteras eller sm remitterats för beredning. Prtkllsanteckning Beslut Anne Kjellberg (S) ch Ingela Stefanssn (S): Ändring angående EPC-ärendets status, dnr 505/ De efterlyser en utförligare tidsplan/pririteringslista över alla 35 prjekt. Vad har t ex blivit gjrt kring arbetsmiljön? Kmmunstyrelsen beslutar: 1. Redvisningen daterad gdkänns. justerandes signatur ksfnämnd kf utdragsbestyrkande au/pres PÅ 1(1

5 [HJ ~~ et BÅSTADS KOMMUN Kmmunledning BAs TADS KOMMUN KmmunstYJelsei; Dnr. :~;?.. :~. n l..::5.93 Beslutslgg kmmunstyrelsen 2011 Beslutsinstans, datum ch Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Färdig- Status datum 105, KS au /10 Kmmunledningskntret rar i uppdrag att ta fram ett Explate- dec Arbetet ej påbörjat pga många Markför säljningsplicy förslag till markförsäljninzsplicy. ringschef 2011 "akuta" ärenden. Klart dec , KS KLK far i uppdrag att upprätta förslag till av- Km-? EU Kmmunled- Rapprtering från hel- ch tal/överenskmmelse med Båstad Turism kring vad munchef ningskntret rar avvakta vidare delägda blag sa mt från ek- Båstad Turism förväntas leverera för den serviceavgift handläggning av detta ärende tills nmiska föreningar mfl. kmmunen betalar. utvärderingsarbetet avseende BNAB ch BNABs gränssnitt gentemt Båstad Turism kmmit längre. Återkppling i frågan ska göras igen till eknmiutskttet i j anuari20l , KS /10 Uppdrag till planavdelningen att inleda arbetet me d en Samhäll- ambitin Planen till KS för gd- H andelsmråde Båstad ny detaljplan för det aktuella markmrådet sm medger bygg! årsskif- kännande för utställning. Handel, Kntr ch Småindustri. plan tet , KS /09 Ärendet återremitteras till arbetsutskttet Kmmun- Vilande ärende i avvaktan på M ti n - byggnatin på kans liet planens avgörande. Trllbäcken

6 ~" s;f Beslutsinstans, datum ch Dm Beskrivning av uppdraget Ansvarig Färdig- Status datum 211, KS /10 Upphandling skall påbörjas mgående av ett över- Telmikch Prjek- Prjektering pågår kunskapscentru, EPC-prjek'i, plan på frt- gripande styr- ch reglersystem samt styr- ch regleren- service tering Strandängssklan ch Västra Karups satt arbete teprenader på Strandängssklan ch Kunskapscentrum. sm- skla. Upphandling under smmaren maren ch entreprenadstart i höst. Entrepre- Upphandling påbörjas aven ventilatinsenteprenad på naden beräknas vara fardig får slutbe- Strandängssklan. Entre- siktning under senare delen av prenad lnf påks , KS /10 Detaljplaneläggning av Dahlmanska tmten ch mar- Samhälls- ambi- Diskussin kring avtal pågår. Prjekte- Nytt tennismuseum i Båstad ken mellan denna ch Turistbyrån rar/skall genmfåras. bygg! tin ring ch planarbete måste följas åt.. - kmmunens insats kmmun- årslednk. skiftet 11/12 8, VON /09 Verksamheten på Åslidens gruppbstad ska knkur- Vård ch? Infrmatin av vård ch msrgseh- Knkurrensutsättning av rensutsättas, med beräknad driftsstart msrg fen på kmmunstyrelsen grupp-zvårdbende inm Båstads kmmuns äldremsrg. 29 VON, Förvaltningen har fått i uppdrag att i befintligt system Vård ch dec Ny fårfattning sm innebär att led- Ledningssystemet för kvali- integrera ledningssystem i verksamheten ch påbörja msrg 2011 ningssystemet måste arbetas m. Retet ch patientsäkerhet i häl- arbetet enligt ledningssystem inm hela vård ch m- dvisning sker på VU/KS nv/dec s- ch sjukvård srg samt upprätta en kvalitetsåterrapprteringsplan får ärendet. 4, KF /10 Kmmunstyrelsen ges i uppdrag att fastställa delstrate- Kmmun- fårsta Handlingsplan gdkänd av KF Bredbandsstrategi gidkument inm angivna mråden styrelsen delstr. Delstrategidkumenten kmmer att klar i arbetas fram på kmmunledningsknkt tret i den takt de fardigställs ch före läggas kmmunstyrelsen får beslut. En knsult är anlitad. Första delstrategin blir klar i ktber. 48, KS /11 Båstadhem AB får i uppdrag att genmfåra en prjekte- Båstadhem Beslut på KS att ge Båstadhem Ombyggnatin av Skgsli- ring till mbyggnatin av Skgsliden,. klartecken att gå vidare med ärendet den ch genmföra en upphandling av mbyggnaden. 11IOO5\fel!t:llet kan inte representeras i angivet frmat.\lw

7 $, =- ~ Beslutsinstans, datum ch Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Fär- Status digdatum 65, KS /11 I ett första skede ges teknik ch service i uppdrag att Teknik ch sm- Vattenverksamhet av det här slaget är Renvering av bryggan vid inledningsvis kntakta Länsstyrelsen, påbörja prjekte- service maren anmälningspliktigt ch anmälan ska Tångvägen ringen chtafram tidsplan chkstnadsberäkning för 2012 göras till Länsstyrelsen. Förväntad en brygga i betng vid Tångvägen upphandling sker under vintern 2011/2012, målet är att en ny brygga ska finnas på plats inför badsäsngen , KS Ärendet återremitteras till samhällsbyggnadsutskttet samhälls- KS Förslag till beslut SD Trbjörn Glimminge 4:13 - Bygglv byggnads Ziegler meddelar att sökanden för nybyggnad av enb- utskttet 4 dragit tillbaks ärendet ch vill ha ny stadshus efter avstyckning behandling i samhäl1sbyggnadsutskttet. 157, KS /11 KS överlämnar frågan till samrdningsgruppen med Krnmun-? Till kmmunfullmäktige i ktber 2011 Förslag till beredningsupp- syftet att frmulera ett förslag till fullmäktige m att en kansliet för beslut m uppdrag till beredningardrag - plicy för friskhet, fullmäktigeberedning rar i uppdrag att ta fram en plicy na. säkerhet ch trygghet för friskhet, säkerhet ch trygghet 193, KS /10 Verksamhetsmrådet samhällsskydd rar i uppdrag att Anders Juni Revidering av vindkraftsplicyn sker Vindkraftsplicy utföra en sammanställning av remissvaren med km- Nilssn 2012 inm ramen för miljöstrategens arbete. mentarer ch synpunkter. Plicy, remissvaren ch sammanställningen överlämnas till KF pres. för ev. vidare uppdrag till beredningen för tillväxt ch samhällsbyggnad sm tar fram ett tillägg till översiktsplanen eller såsm eget dkument. 251, KS /10 1. Kmmuneklgen tillsammans med enheten för Magnus Avgränsning av utökat samhällsbyggnad rar i uppdrag att starta arbetet med Sjedrup strandsk-yddsmråde en avgränsning av det utökade strandskyddsmrådet. 2. Frågan m huruvuvida det behövs särskilda resurser för att slutföra arbetet väcks igen i böljan av 2012, inkluderande datum för arbetets färdigställande. 3. Avstämning under arbetet ska ske i kmmunfullmäktige S\fel! talet kan inte representeras i :Ingivet rrtnnt.\lw

8 BAsTADS KOMMUN Kmmunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 4 KS 271 Dnr. KS 26/ Beslutslgg kmmunfullmäktige 2011 Ärendebeskrivning För att säkerställa verkställigheten av beslut fattade av kmmunfullmäktige förs det från ch med 2009 en rutin för uppföljning, en beslutslgg. Vid varje kmmunstyrelsesammanträde kmmer en förteckning bifgas, över de fattade fullmäktigebeslut sm skall verkställas, har brdlagts eller återremitterats. Beslut Kmmunstyrelsen beslutar: 1. Redvisningen daterad överlämnas till kmmunfullmäktige. justerandes signatur karnämnd kf utdragsbestyrkande au/pres ;; J1Iq \(1

9 ~ BÅSTADS ~ / -. KOM MUN :s: Kmmun ledning Beslutslgg kmmunfullmäktige 20 Il BAsTADS KOMMU N Kmmunstyrelsen "Dnr ~..?~..L.\.l. :::~02>... ~ l (5) luii'~.yl i ~. _ ~ " _ ~ ~.. li'..:s 1]j)i)j].J!i _~:l ' fiiii)itj)jij1~b'~'f~ft;i~ii;" jlj\;,w L {' ~ iil1~1it'lfr.<,.m..b.u_"-"lj.i\s).l';~. JJCW!..'$'. : 6fn1i'n~W~n _, Beslutsinstans, datum ch Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Färdig- Status ~ datum 65, KF /09 Översyn ch revidering av "riktlinjer för tillstånd ch Sven-Inge? Ärendet är berende av den Evenemangsmråde, yttre markupplåtelse för evenemangsytr i B åstad" så att dessa blir Gran- översyn av hamnmrådet sm ch inre mer kmpatibla med att hela eller delar av det inre evene- 1undiLisa pågår på samhällsbyggnadsförmangsmrådet utarrenderas till annan rganisatin. Rönnberg valtingen. 132, KF /08 Mtinen bifalles, vindkrafiplicyn ska marbetas Samhälls-? Revidering av vindkrafisp1icyn Mti n - marbetning av skydd sker inm ramen för miljöstravindkraftnlicvn tesens arbete.. 133, KF /09 Tekniska förvaltningen får i uppdrag att i prjekteringsfasen Teknik Avtal med trafikverket m cir- Mtin - upp ställningsplats undersöka möjligheterna att anlägga en uppställningsplats för ch servi- ku1atinsp lats Östra Kamp är för lastbilar lastbilar i anslutning till planerad cirkulatinsplats i Östra Ka- ce tecknat. Planerad entreprenad rp alt. på Gräsrydsmrådet I samband med prjektering undersöks möj ligheter till uppställningsplats. Tillfällig uppställningsplats på Trafikv erkets mark vid Petersberg finns. 95, KF Utvärdering av kmmunalt vårdnadsbidrag Bam ch hösten Till KS Utvärdering av kmmunalt skla 2011 v årdnadsbidraz \t:\namndsadm\kf\beslutslgs\20\ l\bcslutslsg kf dcfltw

10 ) Beslutsinstans, datum ch Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Färdig- Status < datum 128, KF /09 Utvärdering av den nya plitiska rganisatinen ska göras ef- Demkrati Beslut i demkratiberedningen Utvärdering av den nya ter två år. beredningen m att utredningen ska plitiska rganisatinen 2 (5) göras under våren 2012 ch redvisas för kmmunfullmäktize. 171, KF /10 Planavdelningen får i uppdrag att snarast inleda ett detaljp1a- P1anav- Smma- Pågående. Samråd hösten Detaljplan Hemruelöv 1:1, nearbete mfattande del av fastigheten Hemmeslöv l:1, i syfte delningen ren 2012 Besök på länsstyrelen den 19 småindustri ch handel att tillåta småindustri ch handel. maj 2011 ang. frmella prcessen. Behv av upprättande av MKB gör att planprcessen förskjuts. 172, KF /10 Planavdelningen uppdrages att påbörja arbetet med att änd- Planav- Smma- Pågående. På väg mt samråd. Detaljplan för Inre Kust- ra/ersätta detaljplanen för Inre Kustvägen delningen ren 2012 vä~en 171, KF /10 Nytt ärende rar väckas där man utreder huruvida upphandling- Teknik KF Till KS Nytt ärende - utredning en av livsmedel följer svensk djurskyddslagstiftning. ch servi kring upphandling av livs- ce, målmedel tidschefen 177, KF /09 Bifall till mtinen punkt 2: Måltidschefen får i uppdrag att Teknik KF Till KS Mtin - upphandling av vid nästaupphandlingstillfälle ansvara för att lkalaprducen- ch servi livsmedel ter infrmeras m möjligheten att lägga anbud på vissa delar ce, målav livsmedeln. tidschefen 199, KF /10 Frågan m eventuellt tillsättande av brttsförebyggande råd Km-? Ett samverkansavtal skrivs med Rådgivande rgan alt. flkhälsråd överlämnas till kmmunstyrelsen för ställ- munkans- plisen m ökat trygghet ch ningstagande. lietiks säkerhet. Ett särkilt råd för frishet, trygghet ch säkerhet kmmer att bildas genm detta avtal. Inf på KS 111O12 11 JOOS\fel! talet kän inte representeras i angivet fnnat.\lw

11 ~. (" -\ Beslutsinstans, datum ch Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Färdig- Status I~ datum 38, KF /10 Teknikch service rar i uppdrag att utarbetaförslag till av- TS Hösten Avtaletbeslutat av kmmun- Båstads kmmuns framti- siktsförklaring med Sydvatten avseende vattenförsörjningen 2011 fullmäktige da vattenförsörjning för Båstads krnmuns södra del Avsiktsförklaringen till km- Teknik ch service rar i uppdrag att utarbeta avtalsförslag av- munstyreisen för beslut seende gemensam vattenförsörjning med Lahlms kmmun för Båstads krnmuns nrra del (innefattande byggnatin av nytt vattenverk i Skttrp), 101, KF /11 En utvärdering ev diskussinsunderlag 1 ska göras inm ett år KL sept Hantering av mtiner ch från beslutsdatumet I plitiska initiativ 120, KF /11 Förslag till kmmunalskatt behandlas i nvember KL nv 11 KS 2 nv, KF 16 nv Budget2012 ch plan , KF /11 Nyckeltal för energiförbrukning skaredvisas kvartalsvis TS Första redvisningen ska ske Budget2012 ch plan2013- kvartall/ , KF Ärendet återremitteras KL hösten Beslut m försäljning på KF Försäljning av fastigheten Grevie 2:26, Larsb/Askenhuset 150, KF Förvaltningen rar i uppdrag att beakta mtinen vid utredning- KL 2012 Mtin - införande av en m kundtjänstfunktin. medbrgarlts 151, KF Mtinen återremitteras SD? Inrättande av statinära snsugsystem 152, KF /11 Mtin återremitteras till kmmunstyrelsen för vidare utred- ED? Mtin ang, betalning av ning m avbetalningsplanema inför verksamhetsåret kmmunala avzifter 3 (5) 11I005\fel! t, lletkan inte n-presenterns i angivet rrmllt.\lw

12 _. r-..'-\ Beslutsinstans, datum ch Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Färdig- Status I~ datum 153, KF /11 Mtinen återremitteras ch ärendet aktualiseras pånytt när KL Mtin - elektrnisk tekniken finns påplats. läsplatta till fulläktiges ledamöter 4 (5) \fcl! talet kan inte representeras i :mgivct frmnt.\lw

13 ~ ;s;: ~\ Beslutsinstans, datum Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Färdig- Status ch ~ datum 37, KF Beredningen för välfärd ch kultur får i uppdrag att åter- BVK Tilläggsanslag beviljat av full- Uppdrag till bered- uppta ch slutföra arbetet med kmmunens vård- ch m- mäktige Arbetet pågåri ningen för välfärd srgsplan för att med den sm grund ta fram förslag till äld- beredningen. Beredningen plach kultur remsrgsstruktur för Båstads kmmun, i enlighet med bilag- nerar för ett antagande av prda direktiv. grammet av fullmäktige i december 20Il. Prgrammet ska färdigställas senast den 31 ktber (5) Före beredningen startar utredningsarbetet ska beredningen upprätta ch presentera en prjektplan för fullmäktige med milstlpar för frtlöpande återrapprtering 105, KF /09 Mtinen överlämnas till beredningen för tillväxt ch sam- BTS juni Hs beredningen för tillväxt ch Mtin - miljörevi- hällsbyggnad för beaktande i samband med framtagande av 2012 samhällsbyggnad för åtgärd. sin/bkslut kmmunens miljöprgram. Så snart ett miljöprgram finns Införandet av miljöreviska miljöbkslut upprättas. sinlbkslut beaktas i samband med miljöstrategens arbete. 128, KF /11 Beredningen för tillväxt ch samhällsbyggnad ges i uppdrag BTS senast Hs beredningen för tillväxt ch Uppdragshandling för att upprätta ett bstadsförsörjningsprgram för kmmunen dec 12 samhällsbyggnad för åtgärd. bstadsförsörjnings- utifrån anvisning i kf-prtkllet. Uppdraget ska färdigställas prgram ch översändas till KF för beslut senast den 31 december \rel! talet k:m inte representeras i angivet rnnat.\lw

14 BAsTADS KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kmmunstyrelsen KS 272 Delgivningar Bilagr sm inte är medskickade finns tillgängliga på kmmunkanslietsamt i pärm på sammanträdet. 1. Prtkll fört vid sammanträde med Båslad Turism Prtkll från NSR g, Prtkll från kmmunala handikapprådet justerandes signatur ks/nämnd kf utdragsbestyrkande au/pres M l<t

15 r:mj ~ BAsTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kmm unstyrelsen Blad KS 273 dm. 136/ (m inget annat anges) Deleg atinsbeslut Bilagrna skickas ut till kmmunstyrelsens ledamöter ch ersättare i separat bilaga i anslutning till kalleisen ch utskttsprtkllen finns tillgängliga på kmmunkansliet samt i pärm på sammanträdet. Numreringen nedan följer numreringen i pärmen. Prtkllsanteckning Anne Kjellberg (S): En redgörelse från räddningstjänsten kring brandskyddet på sklrna ska redvisas till kmmunstyrelsens nvembersammanträde. 1. Persnalärenden nr /11 2. Avskr ivningar (inga delegatinsbeslut denna månad) 3. Dödsbanmälan m 13-14/11 4. Barn ch skla ch bildning ch arbete nr 33-35/ Räddn ingstjänsten, Jakim Nilssn, Räddn ingstjänsten, Pelle Petterssn, Prtkll från Eknmiutskttet Prtkll från välfärds- ch kulturutskttet Prtkll från samhä llsbyggnadsutskttet Vård ch msrg Bstadsa npassni ngsbidrag (inga delega tinsbes lul denna manad). 12.Miljöavdelningen , Bygglvsavdelningen Individ ch familj (inga delegalinsbeslut denna manad) 15.Sfia Warpman, parkingenjör, evenemang Ltteritillstånd, Linda Wa hlström, dnr. 1052/11 justerandes signatur ks/nämnd kf utdragsbeslyrkande au/pres ~'\t(

16 BAsTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kmmunstyrelsen KS 274 Infrmatinspunkter eknmiutskttet 1. Internbudget 2012 (Eknmichef Lars Nilssn) 2. Genmgång av förmiddagens möte kring uppdrag m utveckling av Båstads centrum. Infrmatin hålls för allmänheten den 7 nvember Beredningen för tillväxt ch samhällsbyggnad kmmer att få uppdraget att arbeta vidare med frågan. Dm: 1228/ Pelle Höglunds (M) avsägelse sm kmmunstyrelseiedamt diskuteras justerandes signatur ks/nämnd kf utdragsbestyrkande au/pres M K1

17 BAsTADS KOMMUN Eknmiutskttet Kmmunstyre lsen SAMMA NTRÄD ESPROTOKOLL Sammanlrädesdalum Blad 4 8 KS eu 134 KS 275 dnr. KS 416/ Halvårsbks lut 2011 med helårspr gns Arendebeskrivn ing Beslutsunde rlag Ntering Föreligger halvårsbkslut 2011 med helårsprgns. Halvårsbkslut 2011 med helårsprgns. Vid sammanträdet diskuterar kmmunrevisinen ch de sakkunniga revisrerna halvårsbkslutet med eknmiutskttet. Förslag till beslut Eknmiutskttets förslag till kmmunstyrelse n: Kmmunstyrelsen beslutar: 1. Halvårsbkslut 2011 gdkänns. 2. Halvårsbkslutet delges kmmunfullmäktige. 3. Verksamheterna ska hålla sig Inm tilldelad ram för Vård ch msrg ska särredvisa sina vlymförä ndringar i kvartalsrapprt 3/2011. KS Prtkllsanteckning Beslut Eknmichef Lars Nilssn föredrar ärendet. Närvarande ledamöter från Scialdemkraterna, Bjärepartiet ch Miljöpartiet avstår från att delta i beslutet. Kmmunstyrelsen beslutar: 1. Halvårsbkslut 2011 gdkän ns. 2. Verksamhe terna ska hålla sig inm tilldelad ram för Vård ch msrg ska särredvisa sina vlymförändringar i kvartalsrappr t 3/ Halvårsbkslutet delges kmmunfullmäktige. justerandes signatur ks/nämnd kf utdragsbestyrkande au/pres M ~

18 BÅSTADS KOMMUN Verksamhetsstöd \' ~ {'bt O (l ~ \t vs t '-t t\ cr 2-S,... KS \ \\0 \ '2- BAsTADS KOMMUN Kmmunstyrelsen Dnr:b&...~,\,~,.I " w,,, ;;-J,9.~,,......, " "', " I ",.. " II,.

19 ~ BAsTADS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING Båstads kmmun Förvaltningsberättelse Resultaträkning Finansieringsanalys Balansräkning Nter, redvisningsprinciper Sammanställ redvisning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Nter Redvisningar: Kmmunledningskntret Verksamhetsstöd Teknik ch service Samhällsskydd Samhällsbyggnad Barn ch skla Bildning ch arbete Vård- ch msrg Finansiering Prjektredvisning. Investeringar överstigande l kr l ( \

20 Halvårsbkslut 2011 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Eknmi fdr samhälle ch kmmunsektrn Sveriges kmmuner ch laudsting gör följande beskrivning av den kmmunaleknmiska utvecklingen i Eknmirapprten: De senaste veckrnas turbulens på de finansiella marknaderna hal' tillsammans med väntat svag statistikfrån USA medfört att vijusterat nedvål' bildav den svenska eknmins utveckling. Vi räknar nu medatt tillväxttaktenför svensk BNP under innevarande ch kmmande tre kvartal hamnar ner mt 1,5prcent i årstakt. Det innebär en hatveringjamfrt medvad vi tidigare räknat med. Tillväxtenföl' helåret 2011 blir trts denna nedjustering relativt hög. Den höga tillväxten under lppet av ifjl ch underförsta halvan av i ål' göl' att BNP beräknas öka med 4,5 prcent 2011 jämfört med För 2012 begränsas tillväxten till 2,0prcent. Med en svagare eknmisk tillväxtjoljer att sysselsättningens utvecklingförsvagas. Sedan slutet av 2009 hal' antalet arbetade timmar i den svenska eknmin ökat med brtemt 4 prcent. En frtsatt uppgångjorutses under andra halvåret i år. Men under 2012 avstannar denna utveckling ch sysselsättningen minskar till ch mednågt underförsta halvåret. Mt denna bakgrund stiger arbetslösheten. Den öppna arbetslösheten beräknas uppgå till i genmsnitt 7,7 prcent 2012jamfrt med 7,6prcent i år. Att ökningen inte blir större förklaras av att ett antal persner väljer att lämna eller inte träda in i arbetskraften när chanserna att få arbete minskar. Eftersm det i utgångslägetfrekmmer lediga resurser, exempelvis i frm av arbetslösa, kmmer prduktin ch sysselsättning att under åren växa snabbare än vad sm är nrmalt. Till följd av den nedjustering vi nu gör i prgnsenjor 2012 blir dessa tillväxttal högre än i föregående prgns. Utgångsläget 2012 ligger lägre, men målet m knjunkturell balans 2015 ligger kval' på samma nivå sm förut. Det låga resursutnyttjande sm präglat den svenska eknmin alltsedanfinanskrisen bröt ut har bidragit till att pris- ch löneökningarna blivit lägre än nrmalt. Underliggande inflatin ch löneökningstakt beräknas jorst 2015 nå upp till 2 respektive 4 prcent när eknmin nårjämvikt. Beflkning eh arbetsmarknad Båstad minskade sin beflkning med 42 persner till invånare under första halvåret. Födelsenettt blev -24 (57 födda, 81 döda) ch inflyttningsnettt - 18 (365 inflyttade, 383 utflyttade) Finansiell analys Analysen bygger på fyra aspekter, resultat - kapacitet ch risk- kntrll. I aspekten resultat ch kapacitet analyseras balansen mellan kstnader ch intäkter samt den kapacitet kmmunen har att möta finansiella svårigheter på lång ch krt sikt. Vad gäller risk ch kntrll analyseras risker S0111 kan påverka kmmunens resultat ch kapacitet samt vilken kntrll kmmunen har över den eknmiska utvecklingen. Resultat Resultatet för första halvåret visar ett översktt på 1,9 Mkr. Andelen av verksamheternas årsanslag sm har förbrukats uppgår till drygt 52 prcent. Prgnsen för helåret 2011 visar på ett översktt på 7,3 Mkr (2010 Q2: 13,4 Mkr, bkslut 35,4 Mkr). -1-

21 Halv årsbkstut Ztll I Prgnsens öve rsktt uppkmm er enligt följande: Bud geterat översk tt 6,8 Mkr Verksamh eternas avvike lser -10,8 Mkr Finansiering Ska tt/statsbidr. 13,1 Mkr Fina nsiering övrigt -1,8 Mk r. Summa 7,3 Mkr Mkr Arets resultat ~E&&Jj =-=----: 7, D J.l)6 D 2011 prgns Nettkstnader ch skatteintäkter Verksamhetens nettkstnader, sm uppgår till 300 Mkr, har ökat med 5,2 prcent jämfört med mtsvarande perid förra året. I belppet ingår avskrivning samt har pensinsav sättningar ch löneökningar enligt nya avtal peridiserat s fullt ut. Peri d iserin g av kstnader ch intäkter hal' gjrts med utgångspunkt från av verksamheterna lämnade uppgifter, Und er första hal våret ökade skatteintäkterna, de generella statsbidragen ch utjämningen med 3,7 Mkr eller 1,2 prcent j ämfört med samma perid förra året. Nettkstnad ernas andel av de t tala % skatteintäkterna ~~ ~ Prgns 99 Nettkst nadernas andel av de ttala skatteintäkterna (kmmunalskatt ch statsb idrag) är 99 prcent c h i prgnsen 97 prcent. Mellan 2009 ch ökar skatteintäkter ch bidrag med 11,4 Mkr eller 1,9 prcent. J äm fört med den ursprungliga budgeten är avvike lsen psiti vt med 13, l M kr. Av stämning 1Il0t finansiella mål De finansiella målen avs er helår liksm att kravet på ek nmi i balans avstäm s vid årsskiftet. I 20 II års bndget fastställdes ett finansiellt mål m ett översktt på 2 prcent av de ttala skatteintäkterna. Dell a mtsvarar 12,1 Mkr. Prgnsen m ett översktt får med 7,3 Mkr innebär att della mål inte kmmer att upp fyllas. Prgnsen föl' visa r dc skattefi nansierade investerin gar kmm er att finansieras fullt ut med skatte medel.. Kmmuna lskallen är förändrad Avstämning mt balanskravet l halv årsbkslutet ch i prgns helår finns inga så kallade rea vin ster bkfö rda. Dessa reavin ster uppkmmer vid försäljning av anläggningst illgångar, antingen materiella (fastigheter) eller finansiella - 2-

22 Halvårsbkslut 2011 (aktier eller andelar). Dessa vinster får inte utnyttjas i resultatet när det gäller avstämning mt ba lanskravet. Resultatet per 30/6 samt prgns helåret 20 I l visar på ett psitivt utfall, vilket innebär att balanskravet att kmmer att klaras av. Investeringar Nett investe ringarna uppgick under periden till 17,5 Mkr (26,6 M kr första halvåret 20 IO). Enligt verksamheternas beräkn ingar kmmer 93 Mkr att ha nettinvesterats vid årets slut (20 l O: 73,9 M kr). Nettinvesteringar ,0 ' v,o l' ,7 26,6 I. r l r l, I- el Prgns 2011 Sliditct ch skulds ättningsgrad Slid iteten, sm anger betalningsförmågan på lång sikt ch visar hur str del av tillgångarna sm finansierats med egna mede l, har under året ökat från 63 prcent till 64 prcent. Likviditet De likvida medlen uppgick per den 30j uni till -6,6 Mkr (20lO: 26,8 Mkr). Kassalikviditeten minskade från 62 prcent till 50 prcent. Rörelsekapitalet, sm är skillnaden mellan msättningstillgångar ch krtfristiga skulder, har sedan årsskiftet ökat med 6,9 Mkr ch uppgick till 55,6 Mkr. Räntcrisk K mmunens låneskuld på 103,4 Mkr löper med rörlig ränta. Den genmsnittliga räntan uppgår för närvarande till 2,6% (20 l O 1,2 prcent). En räntehöjning med en prcent innebär en kstnad sökning på drygt 1,3 Mkr på årsbasis. Brgcns åtagandcn K mmunens brgensåtaganden uppgick vid årsskiftet till 455 Mkr, varav 4 18 Mkr avsåg kmmunens bstadsblag B åsradhem AB. - 3-

23 Halvårsbkslut 2011 D n'ft- ch' mvestenngsredvrsnmg Avvikelse mt budget per den.. Verksamhetsmråde --._- _ _. 31/12 _ -- _ Drift Investering Kmmunledningskntret 0,0 0,0 Verksamhetsstöd -200,0 0,0 Teknik ch service Skattefin -1700,0 0,0 Telmik ch service Taxefin 0, ,0 Samhällsskydd 0,0 0,0 Samhällsbygg 0,0 0,0 Barn ch skla 0,0 -rambudget ,0 -resultatenheter 2700,0 Bildning ch arbete 0,0 -rambudget -3700,0 -resultatenheter 450,0 Vård ch msrg -6400,0 0,0 Finansiering ,0 - peng finansiering BS 1450,0 - peng finansiering BA -2450,0 Summa' 450, ,0 Här följer krta kmmentarer till drift- ch investeringsredvisningarna. Mer finns att läsa i verksamhetsmrådenas redvisning. Verksamhetsstöd prgnstiserar ett undersktt på 200 tkr. Samrdnad fastighetsförvaltning, besparingsbeting nås ej fullt ut. Tekniska ch service skattefinansierad prgnstiserar ett undersktt m l 700 tkr. Minskade intäkter från parkeringsverksamheten ch Båstads kmmunrestauranger utgör underskttet. Barn- ch skla prgnstiserar ett översktt ttalt på tkr. Verksamheten är idag uppdelad i en ramfinansierad del, en intäktsfinansierad del ( sklrna) samt en så kallad peng del där utbetalning till sklrna sker utifrån antalet elever (även de interkmmunla ersättningar ch ersättningar till frisklr finns här). Se verksamhetsmrådes text för fler detaljer. Bildning ch arbete Prgnstiserar ett undersktt m ttalt tkr. Verksamheten är idag uppdelad i en ramfinansierad del, en intäktsfinansierad del (gymnasiesklan) samt en så kallad peng del där utbetalning till sklrna sker utifrån antalet elever (även de interkmmunla ersättningar ch ersättningar till frisklr finns här). Se verksamhetsmrådes text för fler detaljer. Vård- ch msrgsnämnden prgnstiserar ett undersktt m tkr. En av rsakerna är bland annat vlymökning inm hemtjänst ch LSS. Ökade kstnader för sjuksköterskr ch deras bilpark påverkar ckså det prgnstiserade resultatet. -4-

PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2011

PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2011 PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT December 2011 Resultatet Årets resultat är 35 Mkr, vilket är 32 Mkr bättre än budget men 14 Mkr sämre än föregående år. Budgetavvikelser för 2011: Nämnderna 2 Mkr bättre än budget.

Läs mer

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget Ar.redvlsning.. PensinsförvaJtflingen *~~e~~~!inget *~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2007-02-27 LiÖ 2007-18 Landstingsstyrelsen Årsredvisning för pensinsförvaltningen 2006 Sammanfattning

Läs mer

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland --- - - - Arsredvisning 2005 Pensinsförval~ningen --- - - I * l-andstinget i Ostergötland *=~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2006-03-01 LiÖ 2006-18 Landstingsstyre Isen Årsredvisning för

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Oasmia Pharmaceutical AB (publ) BOKSLUTSRAPPORT FÖR PERIODEN 2006-05-01-- 2007-04-30 Krt m bkslut för periden 2006-05-01 2007-04-30 Kncernens nettmsättning ökade till 22 387 (853) tkr. Resultat efter skatt

Läs mer

Sammanträdesdatum: 2012-06-13. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 13.00-17.10

Sammanträdesdatum: 2012-06-13. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 13.00-17.10 [i1j BAsTADS ~KOMMUN Kmmunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-06-13 Blad 1 (64) Plats ch tid: Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: justeringens plats ch tid: Sekreterare

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN Yttrande

VÄRMDÖ KOMMUN Yttrande Yttrande Diarienummer: 12KS/0303 Datum: 2012-11-14 Lars Fladvad, utvecklingschef Landstingsstyrelsens förvaltning Bx 22550 104 22 Stckhlm, Yttrande över regeringens bstadsuppdrag till landstinget Bakgrund

Läs mer

K 5 ll lt /IO - Cl a 6 \l e(s\o/\ ~ ~\ \6 ~LÅ BÅSTADS. ~DG l - ( 1... - \ ~( KOMMUN

K 5 ll lt /IO - Cl a 6 \l e(s\o/\ ~ ~\ \6 ~LÅ BÅSTADS. ~DG l - ( 1... - \ ~( KOMMUN BÅSTADS KOMMUN K 5 ll lt /IO - Cl a 6 \l e(s\/\ ~ ~\ \6 ~LÅ ~DG l - ( 1... - \ ~( BUDGETUPPFÖLJNING 3-2011 lllllehåll Sida Eknmiavdelningens skrivelse 1 Sammanställning av budgetavvikelser 3 Resultaträkning

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

Delårsrapport 2013-08-31

Delårsrapport 2013-08-31 ' rai] BÅSTADS ~ KOMMUN Besök ss på bastad.se Delårsrapprt 2013-08-31 r--------- l.. l nnehå llsförteckn i ng Förvaltningsberättelse... 1 Prgns budgetavvikelser 2013... 5 Resultaträkning ch finansieringsanalys...

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Projektorganisation l projektdirektivet anges en projektorganisation enligt 'följande:

Projektorganisation l projektdirektivet anges en projektorganisation enligt 'följande: LINDESBERGS.-.. KOMMUN Kmmunchef Christer Lenke Tfu: 0581-810 34 ch r i ster.lenke@lindesberg.se INFORMATION 2014-06-13 Dnr Till styrgrupp ch prjektgrupp för utredning av samverkan i (KNÖL) Prjektrganisatin

Läs mer

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge Råd ch riktlinjer för mbil försäljning av mat i Mjölby, Mantrp ch Skänninge Beslutade av kmmunstyrelsen Framtagna av Tekniska kntret, Miljökntret, Byggnadskntret, Näringslivskntret ch Medbrgarservice Namn:

Läs mer

1(3) Kommunstyrelsen 2011-11-08. Vimmerby Industrifastigheter AB - åtgärder med anledning av upprättad kontrollbalansräkning

1(3) Kommunstyrelsen 2011-11-08. Vimmerby Industrifastigheter AB - åtgärder med anledning av upprättad kontrollbalansräkning Arende VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr SammanträdesdatlIm 1(3) Kmmunstyrelsen 2011-11-08 KS 511 Dnr 424/2010 Kd 107 Vimmerby Industrifastigheter AB - åtgärder med anledning av upprättad kntrllbalansräkning

Läs mer

Kommunhusets, Heby kommun, 16 september kl. 15.00 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Kommunhusets, Heby kommun, 16 september kl. 15.00 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats ch tid Brandstatinen, Heby kmmun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(M), rdförande Olf Nilssn(S), vice rdförande Margaretha Quistberg (S) Anders Birgerssn (C) Per Erikssn

Läs mer

13? SAMMANTRÄDESPROTOKOLH Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (18) 2011-10-20

13? SAMMANTRÄDESPROTOKOLH Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (18) 2011-10-20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLH Kultur- ch fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (18) Tid: 14:00-17:40 (ajurnering 15:15-16:10 samt 17.20-17:25) Plats: Rydals knferenscenter, Rydal Beslutande M Jannicke Wichne

Läs mer

Att tänka på inför ekonomiredovisning

Att tänka på inför ekonomiredovisning Att tänka på inför eknmiredvisning Leader Terra et Mare Fregatten 2 444 30 Stenungsund http://www.terraetmare.se Eknmiredvisning görs i samband med varje ansökan m utbetalning (rekvirering av pengar) i

Läs mer

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter 1 (7) PM Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensinsavgifter Pensinsmyndigheten föreslår att: regleringsbelppet mellan statsbudgeten ch AP-fnden för statliga ålderspensinsavgifter inte fördelas

Läs mer

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se b Södertal je kmmun 01-10-31 Tjansteskrivelse Dnr UNI1 Kntr Utbildningskntret Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-53 015 76 08-53 00 67 lindkvist.eva@sdertalie.se vivi. haviabsdertalie.se utbildningsnämnden

Läs mer

Policyn inkluderar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som fullmäktige enligt 8 kap 3 Kommunallagen har att fastställa.

Policyn inkluderar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som fullmäktige enligt 8 kap 3 Kommunallagen har att fastställa. FINANSPOLICY 1. ALLMÄNT 1.1 Övergripande mål för finansverksamheten Kmmunens finansverksamhet skall bedrivas på ett effektivt ch säkert sätt utan spekulativa inslag. Den övergripande målsättningen för

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Intern kntrll snöröjning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10-13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell

Läs mer

Plan för systematiskt säkerhets- och arbetsmiljöarbete inom Oxelösunds kommun

Plan för systematiskt säkerhets- och arbetsmiljöarbete inom Oxelösunds kommun Plan för systematiskt säkerhets- ch arbetsmiljöarbete inm Oxelösunds kmmun Fastställd Göran Wide Kmmunchef inm Oxelösunds kmmun 2 (6) Innehåll 1 Inledning 1.1 Plan för systematiskt säkerhets- ch arbetsmiljöarbete

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185)

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Svar på mtin från Emil Brberg (V) m.fl Städning av vårdlkaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Mtinärerna berör en viktig fråga. Städning av vårdlkaler utgör en viktig del för att skapa en gd inmhusmiljö för

Läs mer

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS Finansiell samrdning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Sida 1 av 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

VA-plan. Åtgärdsplan 2013-2021 Utbyggnadsplan 2014-2024. Karlshamns kommun

VA-plan. Åtgärdsplan 2013-2021 Utbyggnadsplan 2014-2024. Karlshamns kommun VA-plan Åtgärdsplan 2013-2021 Utbyggnadsplan 2014-2024 Karlshamns kmmun Bakgrund VA-planen i Karlshamns kmmun är den tredje delen av VA-plansarbetet innan den fjärde ch sista delen, implementering ch uppföljning

Läs mer

Stadgar för Sorundanet

Stadgar för Sorundanet SORUNDANET Stadgar för partiet Srundanet Sidan 1 av 5 Stadgar för Srundanet 1 Allmänt Srundanet är ett lkalt, självständigt plitiskt parti i Nynäshamns kmmun, Stckhlms län. Srundanets syfte är: Att vara

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1 (5) Riktlinjer för gdkännande ch rätt till bidrag för enskild förskla, fritidshem ch pedaggisk msrg Dkumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Barn ch utbildningsnämnden (2009 10 06 62) Gäller för: Enskild förskla,

Läs mer

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014 KMMUNLEDNINGSKNTRET Handläggare Ditz Catrin Nilssn Maria Datum 2015-02-03 Diarienummer KSN-2014-1679 Kmmunstyrelsen Kmmunrevisinen: granskning av generella IT-kntrller 2014 Förslag till beslut Kmmunstyrelsen

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Certifiering

Allmänna bestämmelser för Certifiering [2012] Allmänna bestämmelser för Certifiering AB ÅKERIKONSULT AB Åkeriknsult INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Inledning... 4 Sveriges Åkeriföretag - Revisinsråd... 4 Kvalitets-/miljö-/arbetsmiljö-ch trafiksäkerhetscertifikat...

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Ljusdals kmmun UPPDRAGSNUMMER 1529146000 FALUN 2010-04-09 Swec Envirnment AB Falun Pär Jhanssn Håkan Danielssn 1 (17) Swec Vatten & Miljö Parkgatan 3 Bx 1902, 791 19 Falun Telefn 023-464 00 Telefax 023-464

Läs mer

Revidering av riktlinjer för musikskolor i Österåkers kommun

Revidering av riktlinjer för musikskolor i Österåkers kommun Sammanträdesprtkll för Kmmunstyrelsens arbetsutsktt 2015-06-17 AU 7:16 Dnr. KS 2015/0204 Revidering av riktlinjer för musiksklr i Österåkers kmmun Arbetsutskttets förslag Kmmunstyrelsen beslutar Anta Kultur-

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Revisionsberättelse och årsrapport för 2011

Revisionsberättelse och årsrapport för 2011 STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 (35) Kmmunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-04-26 Kf Revisinsberättelse ch årsrapprt för 2011 Kmmunfullmäktiges presidie föreslår fullmäktige besluta att

Läs mer

Möjlighet att leva som andra ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning

Möjlighet att leva som andra ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning YTTRANDE 1 av 6 2009-01-20 Scialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Möjlighet att leva sm andra ny lag m stöd ch service till vissa persner med funktinsnedsättning För följande kapitel har Umeå inga invändningar

Läs mer

Revidering av riktlinjer för musikskolor i Österåkers kommun

Revidering av riktlinjer för musikskolor i Österåkers kommun Tjänsteutlåtande Q Öste I (i. Kmmunkansliet Datum 2015-06-09 Dnr KS 2015/0204 Till Kmmunstyrelsen Revidering av riktlinjer för musiksklr i Österåkers kmmun Revidering av riktlinjer för musiksklr med tillägg

Läs mer

Sal N1, Norrtelje teknikgymnasium Sommargatan 4, Norrtälje kl. 14.00-16.10

Sal N1, Norrtelje teknikgymnasium Sommargatan 4, Norrtälje kl. 14.00-16.10 NORRTÄLJE KOMMUN SAM MANTRADES PROTOKOLL Utbildningsnämnden 1 (26) Plats h tid Sal N1, Nrrtelje teknikgymnasium Smmargatan 4, Nrrtälje kl. 14.-16.1 Beslutande Luise Branting (C), rdf. Ann Lewerentz (M)

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

Samverkansavtal. Kunskapskolan i Sverige AB Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund. Giltighet from 2010-08-01 tills vidare med 3 månaders uppsägningstid.

Samverkansavtal. Kunskapskolan i Sverige AB Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund. Giltighet from 2010-08-01 tills vidare med 3 månaders uppsägningstid. Samverkansavtal Kunskapsklan i Sverige AB Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund Giltighet frm 2010-08-01 tills vidare med 3 månaders uppsägningstid. Kunskapssklan i Sverige AB 1 (9) Innehåll SAMVERKANSAVTAL

Läs mer

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun Undersökning av senirers infrmatinsbehv Sundsvalls kmmun Impera kmmunikatin AB Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metd ch genmförande... 3 Målgrupp ch Svarsfrekvens... 3 Brtfallsredvisning...

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL W KOMMUNSTYRELSEN /... Sammantrildesdatum "~:::-. TRANAs KOMMUN 2013-06-18 Sida 8 (22) )

Läs mer

Arsredovisning. for 866601-1591. Rakenskapsaret

Arsredovisning. for 866601-1591. Rakenskapsaret Arsredvisning fr Caravan Club R-Sektinen 866601-1591 Rakenskapsaret 2014 Caravan Club R-Sektinen 1 (8) Styrelsen fr Caravan Club R-Sektinen far harmed avge arsredvisuing fr rakenskapsaret 2014. Frvaltnlngsberattelse

Läs mer

JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE

JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE STIFTELSEN LJUNGSKILEHEM ARSBOKSLUT 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen ch verkställande direktören för Stiftelsen Ljungskilehem, rganisatinsnummer 858500-1285, får

Läs mer

Beredningsplan för Transportplan för Nyköpings kommun

Beredningsplan för Transportplan för Nyköpings kommun Dnr KK14/308 BEREDNINGSPLAN STYRDOKUMENT Beredningsplan för Transprtplan för Nyköpings kmmun Beslutad av Kmmunstyrelsen 2015-02-09, 33 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund ch syfte med styrdkumentet...

Läs mer

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden Underlag inför mål ch budget 2015-2017 för Miljönämnden Miljö- ch samhällsbyggnadsförvaltningen/ APRIL 2014 Innehåll Visin ch mål... 3 Nöjda invånare... 4 Hållbar samhällsutveckling... 5 Attraktiv arbetsgivare...

Läs mer

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten Guide för hur bildar man en kaninhppningsklubb ansluten till SKHRF Även innehållande kunskap m hur man håller möten 1 2012-12-27 Hur man bildar en kaninhppningsklubb ch sedan ansluter den till förbundet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Samråd för ny- och ombyggnad av väg 226 delen Pålamalm, Flaggplan och Flemingsberg i Huddinge och Botkyrka kommuner

Samråd för ny- och ombyggnad av väg 226 delen Pålamalm, Flaggplan och Flemingsberg i Huddinge och Botkyrka kommuner KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-12-28 KS-2014/1589.317 1 (2) HANDLÄGGARE Fyrvald, Lena 08-535 313 95 Lena.Fyrvald@huddinge.se Kmmunstyrelsen Samråd för ny- ch mbyggnad

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

~SAlA SALA KOMMUN. ~ KOMMUN Bilaga KS 2011/236/1. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Planering & Utveckling. 2011-11-16 Dm.

~SAlA SALA KOMMUN. ~ KOMMUN Bilaga KS 2011/236/1. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Planering & Utveckling. 2011-11-16 Dm. ~SAlA ~ KOMMUN Bilaga KS 2011/236/1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Planering & Utveckling 2011-11-16 Dm. SALA KOMMUN Kmmllnstyrelsrms förvaltning Anders Dahlberg, markingenjör tfn 0224-55201 Ink. 2011-11-

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Riktlinje. Radonhantering inom Akademiska Hus

Riktlinje. Radonhantering inom Akademiska Hus Riktlinje Radnhantering inm kademiska Hus INNEHÅLLSFÖRTECKNINGINNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1 SMMNFTTNING OCH REKOMMENDTION... 3 2 INLEDNING... 3 2.1 SYFTE... 3 2.2 BKGRUND... 3 3 PROBLEMBESKRIVNING... 4 3.1

Läs mer

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun Riktlinjer för individuell planering ch dkumentatin av genmförandet av insatser inm särskilda benden i Törebda Kmmun Beslutat av kmmunstyrelsen 2012-05-02 diarienummer KS 2011/0232 Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31 dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapprt 2 O 14-08-31 3 (78) Delårsrapprt 2014~08-31 INNEHÅLL INLEDNING...,... Kmmunstyrelsens rdförande har rdet... Snabbfakta, 4 år i sammandrag

Läs mer

Forskningsstrategi 2015 och framåt

Forskningsstrategi 2015 och framåt Bilaga, 24 Sammanträdesdatum: 2015-03-17 Dnr: 2015/86-1.1 Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV) Frskningsstrategi 2015 ch framåt Bakgrund Frskningsstrategin för 2015 ch framåt består av tre delar: Inför

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-05-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-12.00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-05-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-12.00 ... lill BÅSTADS Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2014-05-28 1 (7) Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Justeringens plats och tid: Sekreterare Kommunkontoret, Astrakanen,

Läs mer

Investerings prospekt

Investerings prospekt Investerings prspekt En intrduktin Net Sales pr merg Tel. +46 70 369 82 22 Isafjrdsgatan 22, B5tr. Fax:+ 46 8 755 03 98 inf@netsales.se När mer eget kapital behövs I många skeden i ett företags utveckling

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 033.6

FÖRFATTNINGSSAMLING 033.6 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 033.6 POLICY FÖR DONATIONSFONDERNAS FÖRVALTNING ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 1992-11-26, 174 ÖVERGRIPANDE MÅL Västerviks kmmun svarar för den eknmiska förvaltningen

Läs mer

Delårsrapport januari - augusti

Delårsrapport januari - augusti Delårsrapprt januari - augusti samt helårsprgns 2014 i... Hässlehlm nästa. Innehåll Några händelser Plitisk rganisatin 3 4 Förvaltningsberättelse Måluppfyllelse Krrununens persnal Krrununensekn rru 6 10

Läs mer

Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Trasten 21

Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Trasten 21 Årsredvisning 2012 Bstadsrättsföreningen Trasten 21 Styrelsen för BrfTrasten 21 (716422-0761), Stckhlm, redvisar här verksamheten för januari till ch med december 2012. Om förvaltningsberättelsen Föreliggande

Läs mer

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2007

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2007 2 Kmmunstyrelsens verksamhetsplan 2007 Innehållsförteckning Sida Bakgrund ch syfte 3 Kmmunstyrelsens verksamhet övergripande beskrivning 3 Kmmunstyrelsens mål 3 Kmmunstyrelsens rganisatin 5 Kmmunstyrelsen,

Läs mer

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012)

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012) Företagsinkubatrn ÅTC Växthuset (I kraft t..m. 2012) Verksamhetens utfrmning Inkubatrn är ett verktyg, en prcess för att utveckla idéer. Företagsinkubatrn på Åland kallas Växthuset. Utgångspunkten är alltid

Läs mer

Rådgivningen, kunden och lagen

Rådgivningen, kunden och lagen RAPPORT DEN 11 april 2007 DNR 06-7426-306 2007 : 5 Rådgivningen, kunden ch lagen en undersökning av finansiell rådgivning INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UTGÅNGSPUNKTER 2 FI pririterar rådgivningen 2 Tidigare

Läs mer

HAMNARBETARNAS A-KASSA EKONOMISK TRYGGHET VID ARBETSLÖSHET

HAMNARBETARNAS A-KASSA EKONOMISK TRYGGHET VID ARBETSLÖSHET HAMNARBETARNAS A-KASSA EKONOMISK TRYGGHET VID ARBETSLÖSHET ÅRSREDOVISNING 2014 www.hamnakassa.se Innehåll Förvaltningsberättelse Kassans verksamhet Kassans säte Viktiga händelser 2014 Föreningsstämman

Läs mer

Handikappersättningen

Handikappersättningen Hur mycket får man i Handikappersättningen är 36, 53 eller 69 prcent av prisbasbelppet~( berende på vilket behv du har av hjälp ch hur stra dina merkstnader är på grund av funktinsnedsättningen. Handikappersättning

Läs mer

Omsorgsnämnden!!"#$%& 08-01-28

Omsorgsnämnden!!#$%& 08-01-28 Omsrgsnämnden!!"#$%& 08-01-28 '( Denna rapprt är 2008 års kvalitetsredvisning/verksamhetsplan för RE vård ch gruppbstäder. Plenheten, hälsfrämjande arbetet, behvsbedömarrganisatinen, medicinskt ansvarig

Läs mer

Granskning av praktiska exempel en interaktiv övning

Granskning av praktiska exempel en interaktiv övning Elektrnisk förvaltning sm idé, praktik ch Granskning av praktiska exempel en interaktiv övning IT ch management, åk 1 Agenda Inresetillstånd Verksamt Min pensin Kmmuner Karin Axelssn & Anders Perssn IEI/LiU

Läs mer

Karlstad Pistol- och Sportskytteklubb Stadgar antagna årsmötet 2013. Stadgar

Karlstad Pistol- och Sportskytteklubb Stadgar antagna årsmötet 2013. Stadgar Karlstad Pistl- ch Sprtskytteklubb Stadgar antagna årsmötet 2013 Stadgar för Karlstads Pistl- ch Sprtskytteklubb nedan kallad föreningen, med säte i Karlstads kmmun. Föreningen är bildad 1945. Stadgarna

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

Arlandabanan Infrastructure AB

Arlandabanan Infrastructure AB \-, ARLANDABANAN ')J INFRASTRUCTURE Arlandabanan Infrastructure AB Delårsrapprt januari- juni Arlandabanan lnfrastructure AB Org nr 556481-2385 2(5) FÖRETAGET OCH VERKSAMBETEN Arlandabanan Infrastructure

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Medlemsmöte Svensk Djursjukvård

Medlemsmöte Svensk Djursjukvård Medlemsmöte Svensk Djursjukvård Den 29 januari 2015 klckan 9.30-11.30 på Radissn Blu Sky City Arlanda. 1. Mötet öppnades av föreningens rdförande Karin Rnander. 2. Till mötesrdförande valdes Karin Rnander.

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset Forum, onsdagen den 18 februari 2015, kl 09.00-10.00 Gemensam mötestid med kommunala pensionärsrådet kl 10.00-11.

Plats och tid Kommunhuset Forum, onsdagen den 18 februari 2015, kl 09.00-10.00 Gemensam mötestid med kommunala pensionärsrådet kl 10.00-11. Sida 1 Kmmunala rådet för funktinshinderfrågr Plats ch tid Kmmunhuset Frum, nsdagen den 18 februari 2015, kl 09.00-10.00 Gemensam mötestid med kmmunala pensinärsrådet kl 10.00-11.00 Beslutande ledamöter

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

Rekommendation att publicera datamängder som öppna data

Rekommendation att publicera datamängder som öppna data Tjänsteutlåtande Oöstei 4 ( Kmmunstyrelsens kntr Till Kmmunstyrelsen Datum 2015-04-27 Dnr KS 2015/0178 Rekmmendatin att publicera datamängder sm öppna data Beslutsförslag Kmmunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kmmunstyrelsen, tisdagen den 26 maj 2015 efter beslutande kmmunstyrelsen, i Nya näset, kmmunhuset Ledamt

Läs mer

Avveckling/försäljning av BNAB

Avveckling/försäljning av BNAB BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsen 20131204 KS dnr. KS Avveckling/försäljning av BNAB Beskrivning av ärendet 2008 bildades ett av kommunen och näringslivet gemensamt ägt bolag, Båstad

Läs mer

Budgetunderlag inför Mål och budget 2015 och plan för 2016-2017

Budgetunderlag inför Mål och budget 2015 och plan för 2016-2017 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-13 GSN-2014/154.182 1 (5) HANDLÄGGARE Ståhlberg, Susanne Susanne.Stahlberg@huddinge.se Grundsklenämnden Budgetunderlag inför

Läs mer

Gemensamt bolag för drift av verksamheten inom Eskilstuna Energi och Miljö AB samt SEVAB Strängnäs Energi AB. Arbetsgruppens rapport 2012-11-13

Gemensamt bolag för drift av verksamheten inom Eskilstuna Energi och Miljö AB samt SEVAB Strängnäs Energi AB. Arbetsgruppens rapport 2012-11-13 Gemensamt blag för drift av verksamheten inm Eskilstuna Energi ch Miljö AB samt SEVAB Strängnäs Energi AB Arbetsgruppens rapprt 2012-11-13 0 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning ch förslag sid 2 2 Bakgrund

Läs mer

AVTAL Utförande av Personlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01

AVTAL Utförande av Personlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01 AVTAL Utförande av Persnlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01 Detta avtal har träffats mellan följande parter: Beställare: Entreprenör: Gtlands kmmun/ Scialnämnden Omsrgshuset i Stckhlm AB

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

r&l BÅSTADS ~ KO MMUN Kommunledningskontoret Kallelse till sammanträde med Ekonomiutskottet -- -- Tid: 08.30 -- --

r&l BÅSTADS ~ KO MMUN Kommunledningskontoret Kallelse till sammanträde med Ekonomiutskottet -- -- Tid: 08.30 -- -- r&l BÅSTADS ~ KO MMUN Kmmunledningskntret l (l) Kallelse till sammanträde med Eknmiutskttet Datum: Onsdagen den 20 nvember 2013 Tid: 08.30 Plats: Astrakanen, kmmunkntret i Båstad Ärendemening 1. Prtklljustering:

Läs mer

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län KUN 2009-01-22, p 9 Enheten för kultur- ch föreningsstöd Handläggare: Margaretha Häggrth Rapprt rörande det statliga stödet till Skapande skla 2008 inm Stckhlm län 1 Ärendet Landstingets kulturnämnd har

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Styrelsens ordförande, Staffan Ahlberg, öppnade årsstämman och hälsade aktieägarna välkomna.

Styrelsens ordförande, Staffan Ahlberg, öppnade årsstämman och hälsade aktieägarna välkomna. Prtkll fört vid årsstämma med aktieägarna i Pract IT Grup AB (publ), rg nr 556494-3446, den 5 april 2006 i Kista Närvarande: Enligt förteckning i Bilaga 1, med angivande av antal aktier ch röster för envar

Läs mer

Vattenfall Innovation Awards

Vattenfall Innovation Awards Vattenfall Innvatin Awards Hantering av Uppfinnare, prcess ch tlkning av legala aspekter Tidsplan: 1. Vattenfalls (VF) utser en intern jury, bestående av ca 10 persner, sm bedömer ch beslutar m vilka idéer

Läs mer

Ledning för kvalitet i vård och omsorg

Ledning för kvalitet i vård och omsorg Ledning för kvalitet i vård ch msrg Förrd Denna skrift riktar sig till förtrendevalda, vårdgivare ch chefer med ansvar för vård ch msrg. Syftet är att stimulera till att utvecklingen av kvalitetssystem

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Stadgar för Datasektinen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förrd 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektinsmöte 3 7. Årsmöte 4 8. Extra

Läs mer