Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, kl 13.00-17.20"

Transkript

1 BÄSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kmmunstyrelsen (28) Plats ch tid: Beslutande: Övriga närvarande: Utses attjustera: Justeringens plals ch tid: Sekreterare Ordförande Justerande Kmmunkntret i Båstad, Astrakanen, kl Anette Åkessn (M) Asa Ragnarssn (M Ulf Hlmberg (M), tjg. ersättare för Pelle Höglund (M) Charltta Bj ärhlrn (FP) Trgny Brentn (KD) Christian Nilssn (C) Ann-Marie Jhnssn (C) B Wendt (BP) Eddie Grankvist (BP) James Jhnsn (BP) Ann-Margret Kjellberg (S) Ingela Stefanssn (S) Katarina Tremalm (MP) Tmas Rikse, kmmunchef Henrik Anderssn, sekreterare Thmas Anderssn (FP), ej tjg. ersättare Kjell Anderssn (BP), ej tjg. ersättare Eknmichef Lars Nilssn, , VA-chef Tmmy Ström, 278, samhällsbyggnadschef Lisa Rönnberg, , planarkitekt Anna Fgelklu, 289, planarkitekt Karin Stenhlm, 290. Katarina Tremalm (MP), ersättare Trgny Brentn (KD). ~ " "'L " d," 18 ktber k~~::re,.,,, _,~ Henrik Anderssn. ~ :?b A~... ~A ~e::~ s n tftg A2. ~-=:.~.~~ Katarina Tremalm ANSLAG/BEVIS Organ: KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum: Datum föranslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för prtkllet: Underskrift a:n.t ~r~... Henrik Anderssn

2 lilj BÅSTADS ~KOMMUN Kmmunledning l (1) Innehållsförteckning - Kmmunstyrelsen Ärendebeskrivning 268. Kulturpris ch Kulturstipendium Gdkännande av dagrdningen 270. Beslutslgg kmmunstyrelsen Beslutslgg kmmunfullmäktige 20 II 272. Delgivningar 273. Delegatinsbeslut 274. Infrmatinspunkter eknmiutskttet 275. Halvårsbkslut 2011 med helårsprgns 276. Redvisning av ej avslutade mtiner 277. Klimatsamverkan Skåne 278. Avsiktsförklaring avseende anslutning till Sydvatten 279. Upphandling av livsmedel- Infrmatin till lkala företag ch prducenter 280. Upphandling av livsmedel- Svensk djurskyddslagstiftning ska hållas 281. Planläggning i Båstads kmmun - Dkument för arbetsinriktning 282. Arrende, del av Böske 2: Avsägelse av plats sm ersättare i samhällsbyggnadsutskttet - Anette Åkessn (M) 284. Val av ersättare i samhällsbyggnadsutskttet efter avgående Anette Åkessn (M) 285. Infrmatinspunkter välfårdsutskttet 286. Utvärdering av kmmunalt vårdnadsbidrag 287. Infrmatinspunkter samhällsbyggnadsutskttet 288. Västra Kamp I: I09 - Ansökan m bstadsanpassningsbidrag 289. Detaljplan för Malen 1:87 ch 1:88 - Förfrågan m upphävande av tmtindelning 290. Detaljplan för Hemmeslöv 8:2 m fl - Gdkännande för utställning 291. Detaljplan för Båstad 109:67 m fl (Pershögsterrassen) - Begäran m planbesked 292. Detaljplan för Östra Kamp 6:7 m fl (etapp I, förskla samt butik) - Beslut m antagande

3 BAsTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kmmunstyrelsen KS 269 Gdkännande av dagrdningen Beslut Kmmunstyrelsen beslutar: 1. Dagrdningen gdkänns. justerandes signatur ks/nämnd kf utdragsbestyrkande au/pres 1111 la

4 BASTADS KOMMUN Kmmunstyrelsen SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 3 KS 270 dm. KS 25/ Beslutslgg kmmunstyrelsen 2011 Ärendebeskrivning För att sakerställa verkställigheten av beslut fattade av kmmunstyrelsen förs det från ch med 2009 en rutin för uppföljning, en beslutslgg. Vid varje kmmunstyrelsesammanträde kmmer en förteckning bifgas, över de fattade beslut sm skall verkställas, återrapprteras eller sm remitterats för beredning. Prtkllsanteckning Beslut Anne Kjellberg (S) ch Ingela Stefanssn (S): Ändring angående EPC-ärendets status, dnr 505/ De efterlyser en utförligare tidsplan/pririteringslista över alla 35 prjekt. Vad har t ex blivit gjrt kring arbetsmiljön? Kmmunstyrelsen beslutar: 1. Redvisningen daterad gdkänns. justerandes signatur ksfnämnd kf utdragsbestyrkande au/pres PÅ 1(1

5 [HJ ~~ et BÅSTADS KOMMUN Kmmunledning BAs TADS KOMMUN KmmunstYJelsei; Dnr. :~;?.. :~. n l..::5.93 Beslutslgg kmmunstyrelsen 2011 Beslutsinstans, datum ch Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Färdig- Status datum 105, KS au /10 Kmmunledningskntret rar i uppdrag att ta fram ett Explate- dec Arbetet ej påbörjat pga många Markför säljningsplicy förslag till markförsäljninzsplicy. ringschef 2011 "akuta" ärenden. Klart dec , KS KLK far i uppdrag att upprätta förslag till av- Km-? EU Kmmunled- Rapprtering från hel- ch tal/överenskmmelse med Båstad Turism kring vad munchef ningskntret rar avvakta vidare delägda blag sa mt från ek- Båstad Turism förväntas leverera för den serviceavgift handläggning av detta ärende tills nmiska föreningar mfl. kmmunen betalar. utvärderingsarbetet avseende BNAB ch BNABs gränssnitt gentemt Båstad Turism kmmit längre. Återkppling i frågan ska göras igen till eknmiutskttet i j anuari20l , KS /10 Uppdrag till planavdelningen att inleda arbetet me d en Samhäll- ambitin Planen till KS för gd- H andelsmråde Båstad ny detaljplan för det aktuella markmrådet sm medger bygg! årsskif- kännande för utställning. Handel, Kntr ch Småindustri. plan tet , KS /09 Ärendet återremitteras till arbetsutskttet Kmmun- Vilande ärende i avvaktan på M ti n - byggnatin på kans liet planens avgörande. Trllbäcken

6 ~" s;f Beslutsinstans, datum ch Dm Beskrivning av uppdraget Ansvarig Färdig- Status datum 211, KS /10 Upphandling skall påbörjas mgående av ett över- Telmikch Prjek- Prjektering pågår kunskapscentru, EPC-prjek'i, plan på frt- gripande styr- ch reglersystem samt styr- ch regleren- service tering Strandängssklan ch Västra Karups satt arbete teprenader på Strandängssklan ch Kunskapscentrum. sm- skla. Upphandling under smmaren maren ch entreprenadstart i höst. Entrepre- Upphandling påbörjas aven ventilatinsenteprenad på naden beräknas vara fardig får slutbe- Strandängssklan. Entre- siktning under senare delen av prenad lnf påks , KS /10 Detaljplaneläggning av Dahlmanska tmten ch mar- Samhälls- ambi- Diskussin kring avtal pågår. Prjekte- Nytt tennismuseum i Båstad ken mellan denna ch Turistbyrån rar/skall genmfåras. bygg! tin ring ch planarbete måste följas åt.. - kmmunens insats kmmun- årslednk. skiftet 11/12 8, VON /09 Verksamheten på Åslidens gruppbstad ska knkur- Vård ch? Infrmatin av vård ch msrgseh- Knkurrensutsättning av rensutsättas, med beräknad driftsstart msrg fen på kmmunstyrelsen grupp-zvårdbende inm Båstads kmmuns äldremsrg. 29 VON, Förvaltningen har fått i uppdrag att i befintligt system Vård ch dec Ny fårfattning sm innebär att led- Ledningssystemet för kvali- integrera ledningssystem i verksamheten ch påbörja msrg 2011 ningssystemet måste arbetas m. Retet ch patientsäkerhet i häl- arbetet enligt ledningssystem inm hela vård ch m- dvisning sker på VU/KS nv/dec s- ch sjukvård srg samt upprätta en kvalitetsåterrapprteringsplan får ärendet. 4, KF /10 Kmmunstyrelsen ges i uppdrag att fastställa delstrate- Kmmun- fårsta Handlingsplan gdkänd av KF Bredbandsstrategi gidkument inm angivna mråden styrelsen delstr. Delstrategidkumenten kmmer att klar i arbetas fram på kmmunledningsknkt tret i den takt de fardigställs ch före läggas kmmunstyrelsen får beslut. En knsult är anlitad. Första delstrategin blir klar i ktber. 48, KS /11 Båstadhem AB får i uppdrag att genmfåra en prjekte- Båstadhem Beslut på KS att ge Båstadhem Ombyggnatin av Skgsli- ring till mbyggnatin av Skgsliden,. klartecken att gå vidare med ärendet den ch genmföra en upphandling av mbyggnaden. 11IOO5\fel!t:llet kan inte representeras i angivet frmat.\lw

7 $, =- ~ Beslutsinstans, datum ch Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Fär- Status digdatum 65, KS /11 I ett första skede ges teknik ch service i uppdrag att Teknik ch sm- Vattenverksamhet av det här slaget är Renvering av bryggan vid inledningsvis kntakta Länsstyrelsen, påbörja prjekte- service maren anmälningspliktigt ch anmälan ska Tångvägen ringen chtafram tidsplan chkstnadsberäkning för 2012 göras till Länsstyrelsen. Förväntad en brygga i betng vid Tångvägen upphandling sker under vintern 2011/2012, målet är att en ny brygga ska finnas på plats inför badsäsngen , KS Ärendet återremitteras till samhällsbyggnadsutskttet samhälls- KS Förslag till beslut SD Trbjörn Glimminge 4:13 - Bygglv byggnads Ziegler meddelar att sökanden för nybyggnad av enb- utskttet 4 dragit tillbaks ärendet ch vill ha ny stadshus efter avstyckning behandling i samhäl1sbyggnadsutskttet. 157, KS /11 KS överlämnar frågan till samrdningsgruppen med Krnmun-? Till kmmunfullmäktige i ktber 2011 Förslag till beredningsupp- syftet att frmulera ett förslag till fullmäktige m att en kansliet för beslut m uppdrag till beredningardrag - plicy för friskhet, fullmäktigeberedning rar i uppdrag att ta fram en plicy na. säkerhet ch trygghet för friskhet, säkerhet ch trygghet 193, KS /10 Verksamhetsmrådet samhällsskydd rar i uppdrag att Anders Juni Revidering av vindkraftsplicyn sker Vindkraftsplicy utföra en sammanställning av remissvaren med km- Nilssn 2012 inm ramen för miljöstrategens arbete. mentarer ch synpunkter. Plicy, remissvaren ch sammanställningen överlämnas till KF pres. för ev. vidare uppdrag till beredningen för tillväxt ch samhällsbyggnad sm tar fram ett tillägg till översiktsplanen eller såsm eget dkument. 251, KS /10 1. Kmmuneklgen tillsammans med enheten för Magnus Avgränsning av utökat samhällsbyggnad rar i uppdrag att starta arbetet med Sjedrup strandsk-yddsmråde en avgränsning av det utökade strandskyddsmrådet. 2. Frågan m huruvuvida det behövs särskilda resurser för att slutföra arbetet väcks igen i böljan av 2012, inkluderande datum för arbetets färdigställande. 3. Avstämning under arbetet ska ske i kmmunfullmäktige S\fel! talet kan inte representeras i :Ingivet rrtnnt.\lw

8 BAsTADS KOMMUN Kmmunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 4 KS 271 Dnr. KS 26/ Beslutslgg kmmunfullmäktige 2011 Ärendebeskrivning För att säkerställa verkställigheten av beslut fattade av kmmunfullmäktige förs det från ch med 2009 en rutin för uppföljning, en beslutslgg. Vid varje kmmunstyrelsesammanträde kmmer en förteckning bifgas, över de fattade fullmäktigebeslut sm skall verkställas, har brdlagts eller återremitterats. Beslut Kmmunstyrelsen beslutar: 1. Redvisningen daterad överlämnas till kmmunfullmäktige. justerandes signatur karnämnd kf utdragsbestyrkande au/pres ;; J1Iq \(1

9 ~ BÅSTADS ~ / -. KOM MUN :s: Kmmun ledning Beslutslgg kmmunfullmäktige 20 Il BAsTADS KOMMU N Kmmunstyrelsen "Dnr ~..?~..L.\.l. :::~02>... ~ l (5) luii'~.yl i ~. _ ~ " _ ~ ~.. li'..:s 1]j)i)j].J!i _~:l ' fiiii)itj)jij1~b'~'f~ft;i~ii;" jlj\;,w L {' ~ iil1~1it'lfr.<,.m..b.u_"-"lj.i\s).l';~. JJCW!..'$'. : 6fn1i'n~W~n _, Beslutsinstans, datum ch Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Färdig- Status ~ datum 65, KF /09 Översyn ch revidering av "riktlinjer för tillstånd ch Sven-Inge? Ärendet är berende av den Evenemangsmråde, yttre markupplåtelse för evenemangsytr i B åstad" så att dessa blir Gran- översyn av hamnmrådet sm ch inre mer kmpatibla med att hela eller delar av det inre evene- 1undiLisa pågår på samhällsbyggnadsförmangsmrådet utarrenderas till annan rganisatin. Rönnberg valtingen. 132, KF /08 Mtinen bifalles, vindkrafiplicyn ska marbetas Samhälls-? Revidering av vindkrafisp1icyn Mti n - marbetning av skydd sker inm ramen för miljöstravindkraftnlicvn tesens arbete.. 133, KF /09 Tekniska förvaltningen får i uppdrag att i prjekteringsfasen Teknik Avtal med trafikverket m cir- Mtin - upp ställningsplats undersöka möjligheterna att anlägga en uppställningsplats för ch servi- ku1atinsp lats Östra Kamp är för lastbilar lastbilar i anslutning till planerad cirkulatinsplats i Östra Ka- ce tecknat. Planerad entreprenad rp alt. på Gräsrydsmrådet I samband med prjektering undersöks möj ligheter till uppställningsplats. Tillfällig uppställningsplats på Trafikv erkets mark vid Petersberg finns. 95, KF Utvärdering av kmmunalt vårdnadsbidrag Bam ch hösten Till KS Utvärdering av kmmunalt skla 2011 v årdnadsbidraz \t:\namndsadm\kf\beslutslgs\20\ l\bcslutslsg kf dcfltw

10 ) Beslutsinstans, datum ch Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Färdig- Status < datum 128, KF /09 Utvärdering av den nya plitiska rganisatinen ska göras ef- Demkrati Beslut i demkratiberedningen Utvärdering av den nya ter två år. beredningen m att utredningen ska plitiska rganisatinen 2 (5) göras under våren 2012 ch redvisas för kmmunfullmäktize. 171, KF /10 Planavdelningen får i uppdrag att snarast inleda ett detaljp1a- P1anav- Smma- Pågående. Samråd hösten Detaljplan Hemruelöv 1:1, nearbete mfattande del av fastigheten Hemmeslöv l:1, i syfte delningen ren 2012 Besök på länsstyrelen den 19 småindustri ch handel att tillåta småindustri ch handel. maj 2011 ang. frmella prcessen. Behv av upprättande av MKB gör att planprcessen förskjuts. 172, KF /10 Planavdelningen uppdrages att påbörja arbetet med att änd- Planav- Smma- Pågående. På väg mt samråd. Detaljplan för Inre Kust- ra/ersätta detaljplanen för Inre Kustvägen delningen ren 2012 vä~en 171, KF /10 Nytt ärende rar väckas där man utreder huruvida upphandling- Teknik KF Till KS Nytt ärende - utredning en av livsmedel följer svensk djurskyddslagstiftning. ch servi kring upphandling av livs- ce, målmedel tidschefen 177, KF /09 Bifall till mtinen punkt 2: Måltidschefen får i uppdrag att Teknik KF Till KS Mtin - upphandling av vid nästaupphandlingstillfälle ansvara för att lkalaprducen- ch servi livsmedel ter infrmeras m möjligheten att lägga anbud på vissa delar ce, målav livsmedeln. tidschefen 199, KF /10 Frågan m eventuellt tillsättande av brttsförebyggande råd Km-? Ett samverkansavtal skrivs med Rådgivande rgan alt. flkhälsråd överlämnas till kmmunstyrelsen för ställ- munkans- plisen m ökat trygghet ch ningstagande. lietiks säkerhet. Ett särkilt råd för frishet, trygghet ch säkerhet kmmer att bildas genm detta avtal. Inf på KS 111O12 11 JOOS\fel! talet kän inte representeras i angivet fnnat.\lw

11 ~. (" -\ Beslutsinstans, datum ch Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Färdig- Status I~ datum 38, KF /10 Teknikch service rar i uppdrag att utarbetaförslag till av- TS Hösten Avtaletbeslutat av kmmun- Båstads kmmuns framti- siktsförklaring med Sydvatten avseende vattenförsörjningen 2011 fullmäktige da vattenförsörjning för Båstads krnmuns södra del Avsiktsförklaringen till km- Teknik ch service rar i uppdrag att utarbeta avtalsförslag av- munstyreisen för beslut seende gemensam vattenförsörjning med Lahlms kmmun för Båstads krnmuns nrra del (innefattande byggnatin av nytt vattenverk i Skttrp), 101, KF /11 En utvärdering ev diskussinsunderlag 1 ska göras inm ett år KL sept Hantering av mtiner ch från beslutsdatumet I plitiska initiativ 120, KF /11 Förslag till kmmunalskatt behandlas i nvember KL nv 11 KS 2 nv, KF 16 nv Budget2012 ch plan , KF /11 Nyckeltal för energiförbrukning skaredvisas kvartalsvis TS Första redvisningen ska ske Budget2012 ch plan2013- kvartall/ , KF Ärendet återremitteras KL hösten Beslut m försäljning på KF Försäljning av fastigheten Grevie 2:26, Larsb/Askenhuset 150, KF Förvaltningen rar i uppdrag att beakta mtinen vid utredning- KL 2012 Mtin - införande av en m kundtjänstfunktin. medbrgarlts 151, KF Mtinen återremitteras SD? Inrättande av statinära snsugsystem 152, KF /11 Mtin återremitteras till kmmunstyrelsen för vidare utred- ED? Mtin ang, betalning av ning m avbetalningsplanema inför verksamhetsåret kmmunala avzifter 3 (5) 11I005\fel! t, lletkan inte n-presenterns i angivet rrmllt.\lw

12 _. r-..'-\ Beslutsinstans, datum ch Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Färdig- Status I~ datum 153, KF /11 Mtinen återremitteras ch ärendet aktualiseras pånytt när KL Mtin - elektrnisk tekniken finns påplats. läsplatta till fulläktiges ledamöter 4 (5) \fcl! talet kan inte representeras i :mgivct frmnt.\lw

13 ~ ;s;: ~\ Beslutsinstans, datum Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Färdig- Status ch ~ datum 37, KF Beredningen för välfärd ch kultur får i uppdrag att åter- BVK Tilläggsanslag beviljat av full- Uppdrag till bered- uppta ch slutföra arbetet med kmmunens vård- ch m- mäktige Arbetet pågåri ningen för välfärd srgsplan för att med den sm grund ta fram förslag till äld- beredningen. Beredningen plach kultur remsrgsstruktur för Båstads kmmun, i enlighet med bilag- nerar för ett antagande av prda direktiv. grammet av fullmäktige i december 20Il. Prgrammet ska färdigställas senast den 31 ktber (5) Före beredningen startar utredningsarbetet ska beredningen upprätta ch presentera en prjektplan för fullmäktige med milstlpar för frtlöpande återrapprtering 105, KF /09 Mtinen överlämnas till beredningen för tillväxt ch sam- BTS juni Hs beredningen för tillväxt ch Mtin - miljörevi- hällsbyggnad för beaktande i samband med framtagande av 2012 samhällsbyggnad för åtgärd. sin/bkslut kmmunens miljöprgram. Så snart ett miljöprgram finns Införandet av miljöreviska miljöbkslut upprättas. sinlbkslut beaktas i samband med miljöstrategens arbete. 128, KF /11 Beredningen för tillväxt ch samhällsbyggnad ges i uppdrag BTS senast Hs beredningen för tillväxt ch Uppdragshandling för att upprätta ett bstadsförsörjningsprgram för kmmunen dec 12 samhällsbyggnad för åtgärd. bstadsförsörjnings- utifrån anvisning i kf-prtkllet. Uppdraget ska färdigställas prgram ch översändas till KF för beslut senast den 31 december \rel! talet k:m inte representeras i angivet rnnat.\lw

14 BAsTADS KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kmmunstyrelsen KS 272 Delgivningar Bilagr sm inte är medskickade finns tillgängliga på kmmunkanslietsamt i pärm på sammanträdet. 1. Prtkll fört vid sammanträde med Båslad Turism Prtkll från NSR g, Prtkll från kmmunala handikapprådet justerandes signatur ks/nämnd kf utdragsbestyrkande au/pres M l<t

15 r:mj ~ BAsTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kmm unstyrelsen Blad KS 273 dm. 136/ (m inget annat anges) Deleg atinsbeslut Bilagrna skickas ut till kmmunstyrelsens ledamöter ch ersättare i separat bilaga i anslutning till kalleisen ch utskttsprtkllen finns tillgängliga på kmmunkansliet samt i pärm på sammanträdet. Numreringen nedan följer numreringen i pärmen. Prtkllsanteckning Anne Kjellberg (S): En redgörelse från räddningstjänsten kring brandskyddet på sklrna ska redvisas till kmmunstyrelsens nvembersammanträde. 1. Persnalärenden nr /11 2. Avskr ivningar (inga delegatinsbeslut denna månad) 3. Dödsbanmälan m 13-14/11 4. Barn ch skla ch bildning ch arbete nr 33-35/ Räddn ingstjänsten, Jakim Nilssn, Räddn ingstjänsten, Pelle Petterssn, Prtkll från Eknmiutskttet Prtkll från välfärds- ch kulturutskttet Prtkll från samhä llsbyggnadsutskttet Vård ch msrg Bstadsa npassni ngsbidrag (inga delega tinsbes lul denna manad). 12.Miljöavdelningen , Bygglvsavdelningen Individ ch familj (inga delegalinsbeslut denna manad) 15.Sfia Warpman, parkingenjör, evenemang Ltteritillstånd, Linda Wa hlström, dnr. 1052/11 justerandes signatur ks/nämnd kf utdragsbeslyrkande au/pres ~'\t(

16 BAsTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kmmunstyrelsen KS 274 Infrmatinspunkter eknmiutskttet 1. Internbudget 2012 (Eknmichef Lars Nilssn) 2. Genmgång av förmiddagens möte kring uppdrag m utveckling av Båstads centrum. Infrmatin hålls för allmänheten den 7 nvember Beredningen för tillväxt ch samhällsbyggnad kmmer att få uppdraget att arbeta vidare med frågan. Dm: 1228/ Pelle Höglunds (M) avsägelse sm kmmunstyrelseiedamt diskuteras justerandes signatur ks/nämnd kf utdragsbestyrkande au/pres M K1

17 BAsTADS KOMMUN Eknmiutskttet Kmmunstyre lsen SAMMA NTRÄD ESPROTOKOLL Sammanlrädesdalum Blad 4 8 KS eu 134 KS 275 dnr. KS 416/ Halvårsbks lut 2011 med helårspr gns Arendebeskrivn ing Beslutsunde rlag Ntering Föreligger halvårsbkslut 2011 med helårsprgns. Halvårsbkslut 2011 med helårsprgns. Vid sammanträdet diskuterar kmmunrevisinen ch de sakkunniga revisrerna halvårsbkslutet med eknmiutskttet. Förslag till beslut Eknmiutskttets förslag till kmmunstyrelse n: Kmmunstyrelsen beslutar: 1. Halvårsbkslut 2011 gdkänns. 2. Halvårsbkslutet delges kmmunfullmäktige. 3. Verksamheterna ska hålla sig Inm tilldelad ram för Vård ch msrg ska särredvisa sina vlymförä ndringar i kvartalsrapprt 3/2011. KS Prtkllsanteckning Beslut Eknmichef Lars Nilssn föredrar ärendet. Närvarande ledamöter från Scialdemkraterna, Bjärepartiet ch Miljöpartiet avstår från att delta i beslutet. Kmmunstyrelsen beslutar: 1. Halvårsbkslut 2011 gdkän ns. 2. Verksamhe terna ska hålla sig inm tilldelad ram för Vård ch msrg ska särredvisa sina vlymförändringar i kvartalsrappr t 3/ Halvårsbkslutet delges kmmunfullmäktige. justerandes signatur ks/nämnd kf utdragsbestyrkande au/pres M ~

18 BÅSTADS KOMMUN Verksamhetsstöd \' ~ {'bt O (l ~ \t vs t '-t t\ cr 2-S,... KS \ \\0 \ '2- BAsTADS KOMMUN Kmmunstyrelsen Dnr:b&...~,\,~,.I " w,,, ;;-J,9.~,,......, " "', " I ",.. " II,.

19 ~ BAsTADS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING Båstads kmmun Förvaltningsberättelse Resultaträkning Finansieringsanalys Balansräkning Nter, redvisningsprinciper Sammanställ redvisning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Nter Redvisningar: Kmmunledningskntret Verksamhetsstöd Teknik ch service Samhällsskydd Samhällsbyggnad Barn ch skla Bildning ch arbete Vård- ch msrg Finansiering Prjektredvisning. Investeringar överstigande l kr l ( \

20 Halvårsbkslut 2011 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Eknmi fdr samhälle ch kmmunsektrn Sveriges kmmuner ch laudsting gör följande beskrivning av den kmmunaleknmiska utvecklingen i Eknmirapprten: De senaste veckrnas turbulens på de finansiella marknaderna hal' tillsammans med väntat svag statistikfrån USA medfört att vijusterat nedvål' bildav den svenska eknmins utveckling. Vi räknar nu medatt tillväxttaktenför svensk BNP under innevarande ch kmmande tre kvartal hamnar ner mt 1,5prcent i årstakt. Det innebär en hatveringjamfrt medvad vi tidigare räknat med. Tillväxtenföl' helåret 2011 blir trts denna nedjustering relativt hög. Den höga tillväxten under lppet av ifjl ch underförsta halvan av i ål' göl' att BNP beräknas öka med 4,5 prcent 2011 jämfört med För 2012 begränsas tillväxten till 2,0prcent. Med en svagare eknmisk tillväxtjoljer att sysselsättningens utvecklingförsvagas. Sedan slutet av 2009 hal' antalet arbetade timmar i den svenska eknmin ökat med brtemt 4 prcent. En frtsatt uppgångjorutses under andra halvåret i år. Men under 2012 avstannar denna utveckling ch sysselsättningen minskar till ch mednågt underförsta halvåret. Mt denna bakgrund stiger arbetslösheten. Den öppna arbetslösheten beräknas uppgå till i genmsnitt 7,7 prcent 2012jamfrt med 7,6prcent i år. Att ökningen inte blir större förklaras av att ett antal persner väljer att lämna eller inte träda in i arbetskraften när chanserna att få arbete minskar. Eftersm det i utgångslägetfrekmmer lediga resurser, exempelvis i frm av arbetslösa, kmmer prduktin ch sysselsättning att under åren växa snabbare än vad sm är nrmalt. Till följd av den nedjustering vi nu gör i prgnsenjor 2012 blir dessa tillväxttal högre än i föregående prgns. Utgångsläget 2012 ligger lägre, men målet m knjunkturell balans 2015 ligger kval' på samma nivå sm förut. Det låga resursutnyttjande sm präglat den svenska eknmin alltsedanfinanskrisen bröt ut har bidragit till att pris- ch löneökningarna blivit lägre än nrmalt. Underliggande inflatin ch löneökningstakt beräknas jorst 2015 nå upp till 2 respektive 4 prcent när eknmin nårjämvikt. Beflkning eh arbetsmarknad Båstad minskade sin beflkning med 42 persner till invånare under första halvåret. Födelsenettt blev -24 (57 födda, 81 döda) ch inflyttningsnettt - 18 (365 inflyttade, 383 utflyttade) Finansiell analys Analysen bygger på fyra aspekter, resultat - kapacitet ch risk- kntrll. I aspekten resultat ch kapacitet analyseras balansen mellan kstnader ch intäkter samt den kapacitet kmmunen har att möta finansiella svårigheter på lång ch krt sikt. Vad gäller risk ch kntrll analyseras risker S0111 kan påverka kmmunens resultat ch kapacitet samt vilken kntrll kmmunen har över den eknmiska utvecklingen. Resultat Resultatet för första halvåret visar ett översktt på 1,9 Mkr. Andelen av verksamheternas årsanslag sm har förbrukats uppgår till drygt 52 prcent. Prgnsen för helåret 2011 visar på ett översktt på 7,3 Mkr (2010 Q2: 13,4 Mkr, bkslut 35,4 Mkr). -1-

21 Halv årsbkstut Ztll I Prgnsens öve rsktt uppkmm er enligt följande: Bud geterat översk tt 6,8 Mkr Verksamh eternas avvike lser -10,8 Mkr Finansiering Ska tt/statsbidr. 13,1 Mkr Fina nsiering övrigt -1,8 Mk r. Summa 7,3 Mkr Mkr Arets resultat ~E&&Jj =-=----: 7, D J.l)6 D 2011 prgns Nettkstnader ch skatteintäkter Verksamhetens nettkstnader, sm uppgår till 300 Mkr, har ökat med 5,2 prcent jämfört med mtsvarande perid förra året. I belppet ingår avskrivning samt har pensinsav sättningar ch löneökningar enligt nya avtal peridiserat s fullt ut. Peri d iserin g av kstnader ch intäkter hal' gjrts med utgångspunkt från av verksamheterna lämnade uppgifter, Und er första hal våret ökade skatteintäkterna, de generella statsbidragen ch utjämningen med 3,7 Mkr eller 1,2 prcent j ämfört med samma perid förra året. Nettkstnad ernas andel av de t tala % skatteintäkterna ~~ ~ Prgns 99 Nettkst nadernas andel av de ttala skatteintäkterna (kmmunalskatt ch statsb idrag) är 99 prcent c h i prgnsen 97 prcent. Mellan 2009 ch ökar skatteintäkter ch bidrag med 11,4 Mkr eller 1,9 prcent. J äm fört med den ursprungliga budgeten är avvike lsen psiti vt med 13, l M kr. Av stämning 1Il0t finansiella mål De finansiella målen avs er helår liksm att kravet på ek nmi i balans avstäm s vid årsskiftet. I 20 II års bndget fastställdes ett finansiellt mål m ett översktt på 2 prcent av de ttala skatteintäkterna. Dell a mtsvarar 12,1 Mkr. Prgnsen m ett översktt får med 7,3 Mkr innebär att della mål inte kmmer att upp fyllas. Prgnsen föl' visa r dc skattefi nansierade investerin gar kmm er att finansieras fullt ut med skatte medel.. Kmmuna lskallen är förändrad Avstämning mt balanskravet l halv årsbkslutet ch i prgns helår finns inga så kallade rea vin ster bkfö rda. Dessa reavin ster uppkmmer vid försäljning av anläggningst illgångar, antingen materiella (fastigheter) eller finansiella - 2-

22 Halvårsbkslut 2011 (aktier eller andelar). Dessa vinster får inte utnyttjas i resultatet när det gäller avstämning mt ba lanskravet. Resultatet per 30/6 samt prgns helåret 20 I l visar på ett psitivt utfall, vilket innebär att balanskravet att kmmer att klaras av. Investeringar Nett investe ringarna uppgick under periden till 17,5 Mkr (26,6 M kr första halvåret 20 IO). Enligt verksamheternas beräkn ingar kmmer 93 Mkr att ha nettinvesterats vid årets slut (20 l O: 73,9 M kr). Nettinvesteringar ,0 ' v,o l' ,7 26,6 I. r l r l, I- el Prgns 2011 Sliditct ch skulds ättningsgrad Slid iteten, sm anger betalningsförmågan på lång sikt ch visar hur str del av tillgångarna sm finansierats med egna mede l, har under året ökat från 63 prcent till 64 prcent. Likviditet De likvida medlen uppgick per den 30j uni till -6,6 Mkr (20lO: 26,8 Mkr). Kassalikviditeten minskade från 62 prcent till 50 prcent. Rörelsekapitalet, sm är skillnaden mellan msättningstillgångar ch krtfristiga skulder, har sedan årsskiftet ökat med 6,9 Mkr ch uppgick till 55,6 Mkr. Räntcrisk K mmunens låneskuld på 103,4 Mkr löper med rörlig ränta. Den genmsnittliga räntan uppgår för närvarande till 2,6% (20 l O 1,2 prcent). En räntehöjning med en prcent innebär en kstnad sökning på drygt 1,3 Mkr på årsbasis. Brgcns åtagandcn K mmunens brgensåtaganden uppgick vid årsskiftet till 455 Mkr, varav 4 18 Mkr avsåg kmmunens bstadsblag B åsradhem AB. - 3-

23 Halvårsbkslut 2011 D n'ft- ch' mvestenngsredvrsnmg Avvikelse mt budget per den.. Verksamhetsmråde --._- _ _. 31/12 _ -- _ Drift Investering Kmmunledningskntret 0,0 0,0 Verksamhetsstöd -200,0 0,0 Teknik ch service Skattefin -1700,0 0,0 Telmik ch service Taxefin 0, ,0 Samhällsskydd 0,0 0,0 Samhällsbygg 0,0 0,0 Barn ch skla 0,0 -rambudget ,0 -resultatenheter 2700,0 Bildning ch arbete 0,0 -rambudget -3700,0 -resultatenheter 450,0 Vård ch msrg -6400,0 0,0 Finansiering ,0 - peng finansiering BS 1450,0 - peng finansiering BA -2450,0 Summa' 450, ,0 Här följer krta kmmentarer till drift- ch investeringsredvisningarna. Mer finns att läsa i verksamhetsmrådenas redvisning. Verksamhetsstöd prgnstiserar ett undersktt på 200 tkr. Samrdnad fastighetsförvaltning, besparingsbeting nås ej fullt ut. Tekniska ch service skattefinansierad prgnstiserar ett undersktt m l 700 tkr. Minskade intäkter från parkeringsverksamheten ch Båstads kmmunrestauranger utgör underskttet. Barn- ch skla prgnstiserar ett översktt ttalt på tkr. Verksamheten är idag uppdelad i en ramfinansierad del, en intäktsfinansierad del ( sklrna) samt en så kallad peng del där utbetalning till sklrna sker utifrån antalet elever (även de interkmmunla ersättningar ch ersättningar till frisklr finns här). Se verksamhetsmrådes text för fler detaljer. Bildning ch arbete Prgnstiserar ett undersktt m ttalt tkr. Verksamheten är idag uppdelad i en ramfinansierad del, en intäktsfinansierad del (gymnasiesklan) samt en så kallad peng del där utbetalning till sklrna sker utifrån antalet elever (även de interkmmunla ersättningar ch ersättningar till frisklr finns här). Se verksamhetsmrådes text för fler detaljer. Vård- ch msrgsnämnden prgnstiserar ett undersktt m tkr. En av rsakerna är bland annat vlymökning inm hemtjänst ch LSS. Ökade kstnader för sjuksköterskr ch deras bilpark påverkar ckså det prgnstiserade resultatet. -4-

Delårsrapport 2013-08-31

Delårsrapport 2013-08-31 ' rai] BÅSTADS ~ KOMMUN Besök ss på bastad.se Delårsrapprt 2013-08-31 r--------- l.. l nnehå llsförteckn i ng Förvaltningsberättelse... 1 Prgns budgetavvikelser 2013... 5 Resultaträkning ch finansieringsanalys...

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen. Ärendemening Fl'ån Hand- Beslutsutskott läggare instans Sida

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen. Ärendemening Fl'ån Hand- Beslutsutskott läggare instans Sida BÅSTADS KOMMUN Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum: Tid: Plats: Onsdagen den 14 september 2011 08.30 (observera tiden) Astrakanen, kommunkontoret i Båstad Ärendemening Fl'ån Hand- Beslutsutskott

Läs mer

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3)

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Ansökan från ThrenGruppen

Läs mer

Innehållsförteckning. Sammanställd redovisning Sammanfattning... 78 Resultaträkning... 80 Finansieringsanalys... 81 Balansräkning... 82 Noter...

Innehållsförteckning. Sammanställd redovisning Sammanfattning... 78 Resultaträkning... 80 Finansieringsanalys... 81 Balansräkning... 82 Noter... ÅRSREDOVISNING 2011 Innehållsförteckning Kommunstyrelsens ordförande... 3 Fem år i sammandrag... 4 Ekonomisk analys... 5 Personal... 10 Vision, mål och omvärldsanalys... 15 Servicedeklarationer... 18 Verksamheter

Läs mer

Miljömålsprogram Bjuvs kommun 2011-2014

Miljömålsprogram Bjuvs kommun 2011-2014 Miljömålsprgram Bjuvs kmmun 2011-2014 Innehållsförteckning Inledning... 3 Natinella miljökvalitetsmål... 3 De 16 natinella miljömålen ch dess definitiner... 3 Reginala miljömål... 4 Lkala miljömål för

Läs mer

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-11-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 13.45. Blad Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande

Läs mer

Till ekonomiutskottet 120530 BÅSTADS KOMMUN

Till ekonomiutskottet 120530 BÅSTADS KOMMUN Till ekonomiutskottet 120530 BÅSTADS KOMMUN Underlag för budget 2013-2015 INNEHÅLL Ingår nya texter, nyckeltal mm enligt budgetberedningens diskussioner. Sid Vision, övergripande mål och inriktning, förhållningssätt

Läs mer

Delårsrapport 2012. Nybro kommun. Kommunstyrelsen 27 augusti 2012

Delårsrapport 2012. Nybro kommun. Kommunstyrelsen 27 augusti 2012 Delårsrapport 2012 Nybro kommun Kommunstyrelsen 27 augusti 2012 Innehåll Visions och målavstämning...3 Omvärldsanalys...16 Nybro kommun...18 Befolkningsutveckling...19 Ekonomiskt resultat...19 Resultatutvärdering...

Läs mer

För kännedom. DnY... ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratorn. EKONOMISK BROTTSLIGHET - en informationsskrirt för fackliga företrädare

För kännedom. DnY... ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratorn. EKONOMISK BROTTSLIGHET - en informationsskrirt för fackliga företrädare För kännedm ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratrn \n k 84 I r ~ -' (\(1 \J-' DnY.... j EKONOMISK BROTTSLIGHET - en infrmatinsskrirt för fackliga företrädare KOMMISSIONEN MOT EKONOMISK BROTTSLIGHET Januari

Läs mer

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter 2 01 Förvaltningsberättelse 02 2 2 4 5 13 15 15 17 17 18 19 20 21 21 22 23 27 28 Inledning Sammanfattning Omvärldsanalys Bedömning av uppfyllelse av mål Finansiell analys Finansiella rapporter kommunen

Läs mer

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING innehåll INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet sid 3 Året som gått med Burlövstidningen sid 4 2013 i korthet sid 6 Burlöv under 5 år sid 7 Organisationsschema sid 8 Mandatfördelning

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

delårsrapport januari - augusti 2012

delårsrapport januari - augusti 2012 delårsrapport januari - augusti 2012 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida SAMMANFATTNING 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekonomi God ekonomisk hushållning Mål i budget 2012 Finansiell analys Kommunkoncernen Delårsbokslut

Läs mer

Text. Årsredovisning 2012. Östra Göinge Kommun 1

Text. Årsredovisning 2012. Östra Göinge Kommun 1 Text Årsredovisning 2012 Östra Göinge Kommun 1 Text 2 Östra Göinge Kommun Innehållsförteckning Inledning 4 Kommunstyrelsens ordförande 4 Utveckling i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Östra

Läs mer

Bostad först för vem?

Bostad först för vem? Examensarbete Bstad först för vem? Några röster m ett samarbetsprjekt mellan Stckhlms stad ch Stckhlms Stadsmissin Författare: Jhanna Linde Anna Olvssn Handledare: Per-Olf Hlmberg Termin: VT13 Kurskd:

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Innehållsförteckning. Båstad 2010... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys...

Innehållsförteckning. Båstad 2010... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys... Årsredovisning Innehållsförteckning Båstad... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys... 16 Kommunens redovisning Resultaträkning... 18 Finansieringsanalys...

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE ACT-teamet samlat stöd för persner med psykisk sjukdm ch missbruk i Huddinge SAMMANFATTNING 2 INLEDNING 2 PLANERING OCH UPPSTART AV VERKSAMHETEN 3 Målgruppen 3 Arbetsmetd

Läs mer

Rundabordsamtal om affärsmodeller

Rundabordsamtal om affärsmodeller Rundabrdsamtal m affärsmdeller Nrra Djurgårdsstaden Sammanfattning ch kmmentarer från 2012-11-09 Deltagare Claus Ppp Larsen, Acre Claus.Ppp.Larsen@acre.se Patrik Frsström, e-centret Patrik.Frsstrm@ecentret.se

Läs mer

årsredovisning höganäs kommun

årsredovisning höganäs kommun 09 årsredovisning höganäs kommun 1 09 Vi har idag täckning för vad vi konsumerar och skyfflar inget v idare på våra barn i framtiden. Våra buffertfonder är klokt placerade med låg risk och vi gjorde i

Läs mer

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009 2 Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs kommun 2010 Kommunstyrelsens

Läs mer

Mål och Budget 2015-2017

Mål och Budget 2015-2017 Mål och Budget 2015-2017 Foto: Hannes Carlsson, Valdemarsviks kommun Valdemarsviks kommun 615 80 Valdemarsvik Tel vx 0123-191 00 www.valdemarsvik.se Mål och Budget 2015 2017 Innehåll 1. Den politiska majoritetens

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

a sbc Brf Blåelden 2 ÅRSREDOVISNING 2012 Sos tads-a usccntru m Sveriges

a sbc Brf Blåelden 2 ÅRSREDOVISNING 2012 Sos tads-a usccntru m Sveriges ÅRSREDOVISNING 2012 Brf Blåelden 2 a sbc Sveriges Ss tads-a usccntru m Varsågd! Här är din förenings årsredvisning. l årsredvisningen ka n du läsa m föreningens fastighet ch styrelsen berättar m vad sm

Läs mer

INLEDNING 2-6 - Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2 - Fakta om Ängelholm 4 - Fem år i sammandrag 6

INLEDNING 2-6 - Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2 - Fakta om Ängelholm 4 - Fem år i sammandrag 6 Årsredovisning 2011 Innehållsförteckning INLEDNING 2-6 - Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2 - Fakta om Ängelholm 4 - Fem år i sammandrag 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8-37 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 38-65 -

Läs mer

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 1 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 3 2 Sammanfattning 2011... 13 Framtidsbedömning... 14 Omvärldsanalys... 16 Finansiell

Läs mer

Delårsrapport augusti 2014 KF 2014-10-20

Delårsrapport augusti 2014 KF 2014-10-20 Delårsrapport augusti 2014 KF 2014-10-20 Innehållsförteckning FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 Årets viktigaste händelser... 3 Omvärldsanalys... 3 Övergripande måluppfyllelse... 6 Personalekonomisk redovisning...

Läs mer

Delårsrapport augusti 2014 KF 2014-10-27

Delårsrapport augusti 2014 KF 2014-10-27 Delårsrapport augusti 2014 KF 2014-10-27 Innehållsförteckning FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 Årets viktigaste händelser... 3 Omvärldsanalys... 3 Övergripande måluppfyllelse... 6 Personalekonomisk redovisning...

Läs mer

Delårsredovisning 2012-08-31

Delårsredovisning 2012-08-31 Delårsredovisning 2012-08-31 DELÅrsredovisning 2012 - Östra Göinge Kommun 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning 3-4 Utveckling i sammandrag 3 Östra Göinge kommuns organisation 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer