Delårsrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport 2013-08-31"

Transkript

1 ' rai] BÅSTADS ~ KOMMUN Besök ss på bastad.se Delårsrapprt r l..

2 l nnehå llsförteckn i ng Förvaltningsberättelse... 1 Prgns budgetavvikelser Resultaträkning ch finansieringsanalys... 6 Balansräkning... 7 Nter... 8 lnvesteringsprjekt, specifikatin per prjekt Verksamhetsmråden Kmmunfullmäktige, Jävsnämnd, Valnämnd ch Överförmyndare.. 12 Kmmunledningskntret Teknik&service Samhällsbyggnad Samhällsskydd Barn & skla Bildning & arbete Vård & msrg Kmmunrevisin Finansiering Servicedeklaratiner Mål Nyckeltal Sammanställd redvisning Bilaga På- respektive ej påbörjade prjekt Investeringar överstigande 1 mkr

3 Förvaltningsberättelse In ledning Enligt kmmunal redvisningslag ska kmmuner minst en gång under varje räkenskapsår upprätta en delårsrapprt, sm mfattar verksamheten från årets början. Den ska innehålla en översiktlig redgörelse för utvecklingen av kmmunens verksamhet ch eknmiska resultat samt lämna upplysningar m sådana förhållanden sm är viktiga för bedömningen av kmmunens eknmiska ställning. Denna delårsrapprt har upprättats utifrån kmmunens räkenskaper per 31 augusti Redvisningsprinciper Byte av rapprteringsperid delårsrapprten till 31 augusti Samma redvisningsprinciper ch beräkningsmetder har använts i delårsrapprten sm i årsredvisningen för Förändring sm skett är byte av rapprteringsperid. Under hösten 2012 framkm förfrågningar från kmmunledningen angående tätare uppföljningsrapprter. De upplevde att det fanns brister i den infrmatin sm uppföljningen innehåller ch med den regelbundenhet sm kmmunstyrelsen ch utsktten tar del av uppföljningen. KS beslutade den 13 februari 2013 att byta redvisningsperider. Från att ha sammanställt tre kvartalsrapprter, utöver årsbkslutet, så beslutade man att övergå till att ha två tertialrapprter. En per den 30 april ch en per den 31 augusti. Därutöver ska månadsrapprter upprättas per februari, mars, maj, september, ktber ch nvember. Rapprteringen ska innehålla uppdaterade helårsprgnser över verksamhetens eknmiska resultat. Förutsättningen för uppdraget ska vara att eknmiskt ansvariga verksamhetschefer i så str utsträckning sm möjligt självständigt ska upprätta prgnserna. Detta innebär samtidigt att delårsbkslutet sm tidigare gjrdes per den 30 juni nu görs per den 31 augusti. Arbetet med helårsprgnsen i delårsbkslutet från ch med 2013 kmmer att baseras på utfallet för ytterligare två månader jämfört med tidigare år. Detta - 1- innebär ett det finns ett större underlag för att kunna ställa en krrekt prgns. I delårsbkslutet per den 31 augusti 2013 anges jämförelsetalen för delåret 2012 per den 30 juni ch avser sex månader medan uppgifter för 2013 avser åtta månader. Båstads kmmun har bedömt att insatserna för att räkna m jämförelsetalen för 2012 anpassat till ny perid inte står i paritet till den ytterligare infrmatin det ger, varför jämförelsetalen för 2012 redvisas per juni. Prgns kntra utfall 2012 Rapprttidpunkt Prgnstiserat Avvikelse mt utfall resultat helår Mars Juni September (mk~ (mk~ 7,0-3,5 1,1 9,3-9,4-1,2 Det prgnstiserade resultatet 2012 uppgick i kvartall till 7,0 mkr, i kvartal 2 till 1,1 mkr ch i kvartal 3 till 9,3 mkr. Utfallet 2012 blev 10,5 mkr. Det innebär en avvikelse mt utfallet för prgnserna i kvartalsuppföljningarna på -3,5 mkr, -9,4 mkr respektive -1,2 mkr. Verksamhetsmål Fullmäktige har antagit mål för de lika verksamheterna. Verksamhetsmrådena har rapprterat måluppfyllelse per 31 augusti samt prgns per 31 december. De mål sm mäts på årsbasis har markerats sm inte uppfyllda i utfallet. Målet är I<S Uppfyllt l< l l< 7 T&S 3 SHB 5 SHS 2 B&S 3 B&A 7 V&O 4 Summa 31 Delvis Inte Prgns uppfyllt uppfyllt uppfyllt [fij BÅSTADS ~ KO MMUN Besök ss på bastad.se

4 Av de rapprterade målen så är 37 mål helt eller delvis uppfyllda per den 31 augusti. Prgnsen är att 46 av 75 mål kmmer att vara helt uppfyllda per den 31 december ch ytterligare två mål delvis uppfyllda. Det mtsvarar 61 prcent av målen eller 64 prcent m delvis uppfyllda mål inkluderas. I bkslutet 2012 var 43 prcent uppfyllda. Beflkning Ett av de övergripande målen är att Båstads kmmun ska ha minst invånare år Den 31 augusti uppgick antalet invånare till , vilket är en minskning med 8 persner sedan årsskiftet (14 263). Minskningen berr på ett psitivt inflyttningsnett på 34 samt ett negativt födelsenett på -42. Det flyttade ut 541 persner ch 575 flyttade in ch det föddes 82 barn ch 124 persner avled. Eknmi Samhällseknmin SKL (Cirkulär 13:40 Augusti) : "Den eknmiska utvecklingen har under årets böjjan varit frtsatt svag såväl internatinellt sm här på hemmaplan. Förhppningarna m en stabilare tillväxt har dck gradvis stärkts ch vi förutser att knjunkturen stärks framöver. Återhämtningen blir dck inledningsvis svag. Vi bedömer att svensk BNP i år växer med 1,1 prcent ch nästa år beräknas tillväxten bli 2,4 prcent. sm till övervägande del består av skatteintäkter, minskar inte i samma utsträckning sm kstnaderna under smmarmånaderna. Prgnsen vid årets slut är ett översktt på 15,6 mkr, en avvikelse mt budget med +5,1 mkr. De prgnstiserade budgetavvikelserna i verksamheterna beräknas uppgå till -12,6 mkr, en förbättring jämför med 2012 då avvikelsen uppgick till-19,9 mkr ch en förbättring jämfört med prgnsen vid tertial1 med +4,1 mkr. Avvikelsen mtsvarar 2,0 prcent av nettkstnaderna. För finansförvaltningen beräknas en psitiv avvikelse mt budget på ca 20,6 mkr. Den psitiva avvikelsen förklaras främst av att AFA Försäkrings styrelse beslutat att återbetala 2005 ch 2006 års inbetalda premier för AGS-KL ch Avgiftsbefrielseförsäkringen. Det återbetalade belppet under 2013 beräknas uppgå till 11 mkr. Andra bidragande rsaker är högre skatteintäkter än budgeterat m drygt 6,1 mkr samt att budgeterade kstnader för bidrag till upprustning av Grevie Bygdegård m 2,3 mkr inte kmmer utbetalas då Bverket avslagit föreningens ansökan. 20,6 Den måttliga tillväxten innebär att arbetslösheten dröjer sig kvar kring 8 prcent. Det ärförst en bit in på nästa år sm läget på arbetsmarknaden mer påtagligt bö1jar förbättras. Det svaga arbetsmarknadsläget i kmbinatin med en frtsatt stark krna håller tillbaka pris- ch löneutvecklingen. Det låga injlatinst1ycket begränsar tillväxten i skatteunderlaget. I reala terme1~ dvs. efter avdrag för pris- ch löneökningar, är däremt skatteunderlagets tillväxt frtsatt stark i år. Nästa år begränsas tillväxten av sänkta pensiner." Resultat ch kapacitet Båstads kmmuns resultat per 31 augusti 2013 uppgick till 38,3 mkr. Eftersm delårsresultatet till ch med augusti innefattar smmarmånaderna då kmmunens kstnad för verksamheten är betydligt lägre än under andra delar av året påverkar detta delårsresultatet psitivt. Exempelvis är kmmunens persnalkstnader lägre under smmaren men även många andra verksamhetskstnader. Kmmunens intäkter däremt, - 2- Enligt kmmunallagen skall kmmunen ha en gd eknmisk hushållning. Ett minimikrav för detta är balanskravet. Enligt balanskravet ska intäkterna överstiga kstnaderna ch ett negativt resultat efter balanskravsjusteringar ska regleras under de närmast följande tre åren. Det prgnstiserade resultatet på 15,6 mkr innebär att balanskravet kmmer att uppfyllas. llij BÅSTADS ~ KO MMUN Besök ss på bastad.se

5 Balanskravsavstämning Prgns Bkslut (mkr) Resultat att återställa från tidigare år 0,0 0,0 Å1 ets resultat/prgns ,6 11,6 Realisatinsvinster -0,4-8,1 Justerat resultat 15,2 3,5 En förutsättning för att kunna uppnå ch bibehålla "en gd eknmisk hushållning", är en gd budgetdisciplin i verksamheterna. Avvikelse mt budget Prgns Bkslut (mkr) KF, Jävsnämnd, Valnämnd -0,3 0,2 Överförmyndare -0,3-0,5 Revisin 0,0 0,0 KLK inklusive KS -1,6-1,7 T&S -0,3 1,6 SHB -1,2-0,2 SHS -0,2 B&S 0,2-8,0 B&A -7,0-8,1 V&O -5,1-8,0 Demgrafireserv sklpeng 2,9 5,0 Summa -12,6-19,9 Mål: Investeringarna (exklusive explaterings- ch VAinvesteringar) ska finansieras fullt ut med skattemedel. Måluppfyllelse: Målet ser ut att uppfyllas. l ch med det förbättrade resultatet (i ch med återbetalade AFAmedel) samt reduceringar i investeringsbudgeten under året ser självfinansiering ut att uppnås. Mål: Kmmunen ska sträva efter sänkt kmmunalskatt m förutsättningar finns. Måluppfyllelse: Förutsättningar för sänkt skatt bedöms inte finnas. Investeringar ch självfinansiering Den ursprungliga budgeten för investeringarna 2013 uppgick till 81,3 mkr exklusive explatering. I samband med årsbkslutet fördes 16,5 mkr över från Därefter har investeringsbudgeten minskats i två mgångar med sammanlagt 11,8 mkr ner till 86 mkr exklusive explatering för att, bland annat i enlighet med det finansiella målet, kunna självfinansiera de investeringar sm sker inm skattefinansierad verksamhet. Kmmunens prgns för nettinvesteringar inm skattefinansierad verksamhet under 2013 uppgår till 47,2 (110,2) mkr, en negativ avvikelse mt budget med 3, 7 mkr. Detta innebär att självfinansieringsgraden beräknas bli hundraprcentig. Inm den avgiftsfinansierade verksamheten beräknas ingen avvikelse vilket innebär att prgnsen för de avgiftsfinansierade nettinvesteringarna uppgår till42,6 mkr. De största avvikelserna inm verksamheterna uppvisar bildning ch arbete med -7,0 mkr ch vård ch msrg med -5,1 mkr. Inm Bildning ch arbete är de största prgnstiserade undersktten inm sklpengen med -3,0 mkr ch försörjningsstöd med -2,8 mkr. Inm Vård ch msrg är det köp av biståndsbedömda hemvårdstimmar med en prgns på -7,2 mkr sm ligger bakm det största underskttet. Finansiella mål Balanskravet anger ett glv för det eknmiska resultatet. Kmmunfullmäktige har därtill fastställt tre finansiella mål för gd eknmisk hushållning. Mål: ÖvNskttet ska uppgå till 2 prcent av skatteintäkter ch generella statsbidrag. Måluppf-yllelse: Med str sannlikhet kmme1 målet att uppfyllas. Prgnstiserat resultat på +15,6 mk1 innebär en kvt på 2,4 prcent Följande större investeringar har hittills utförts under året. Ny förskla Östra Karup 12,7 mkr V A ledning Kattvik 7,4 mkr EPC energispar fastighet 4,4 mkr Upplån ing Enligt budget skall nyupplåning m 40,6 mkr ske ttalt under Hittills har nya lån m 20 mkr upptagits. Då prgnsen för kmmunens kassalikviditet ser gd ut, bland annat i ch med återbetalningen av AFAmedlen, planeras återstående del (20,6 mkr) av 2013 års beviljade nyupplåning inte utföras. Pensiner ch pensinsskuld För dagens anställda har kmmunen ett framtida pensinsåtagande. Enligt den så kallade blandmdellen redvisas de intjänade pensinerna till ch med 1997 mj BÅSTADS, ~ KO MMUN Besök ss på bastad.se

6 sm ansvarsförbindelse ch utanför balansräkningen. Förbindelsen uppgick vid årsskiftet 2012 till 285 mkr. På grund av det varaktigt mycket låga ränteläget i den svenska eknmin sänks den rekmmenderade disknteringsräntan i pensinsskuldberäkningen med 0,75 prcent. En sänkt disknteringsränta innebär att pensinsskulden ökar. Enligt prgns från KPA uppgår därför ansvarsförbindelsen utanför balansräkningen vid slutet av 2013 till 303 mkr, en ökning med 18 mkr. I ch med att Båstads kmmun redvisar enligt blandmdellen påverkar inte den ökade ansvarsförbindelsen kmmunens resultat. Kncernen Två hel- ch delägda blag ingår i kmmunkncernen. Dessa är det helägda bstadsblaget Båstadhem AB ch Båstads Näringslivs AB (BNAB) sm ägs till 50 prcent. Båstadhem AB prgnstiserar psitivt resultat för Båstads Näringsliv AB kmmer att avvecklas. Delårsresultat Båstadhem AB Båstads Näringslivs AB /helårs prgns Utfall Prgns Utfall Prgns jan-aug jan-dec jan-aug jan-dec (mkr) Intäkter 68,0 100,5 0,4 Kstnader -49,3-77,7-0,4 Avskrivningar -7,4-12,0 Peridens/årets rörelse- 11,3 10,8 resultat Finansiella intäkter 21,8 21,8 Finansiella kstnader -9,2-13,6 Peridens/årets resultat 23,9 19,0 efter finansiella pster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Persnal Persnalkstnaderna har uppgått till 303,5 mkr, en ökning med 2,4 prcent jämfört med mtsvarande perid förra året. Antalet månadsavlönade medarbetare uppgår per den 31 augusti till l 044, vilket är en minskning med 7 persner jämfört med 31/ Minskningen berr på vakanser samt fluktuatiner inm verksamhetsmråde Barn ch skla. Den ttala sjukfrånvarn per 31 augusti 2013 har ökat till 5,1 prcent jämfört med halvårsskiftet 2012 då den var 4,5 prcent. En str andel av sjukfrånvarn är långtidssjukskrivna (60-90 dagar). Utvecklingen kmmer att bevakas ch analyseras för planering ch utökning av insatserna inm mrådena rehabilitering ch arbetsmiljö. Kurvan för sjukskrivningarna pekar uppåt i riket, en ökning sm pågick redan under sjukskrivningarna bland kvinnr har ökat snabbare än för män ITIJ BÅSTADS ~ KO MM U N Besök ss på bastad.se

7 BÅSTADS KOMMUN PROGNOS BUDGETAVVIKELSER 2013 (tkr) DRIFTBUDGET VERKSAM HETSOMRADE KF, Jävsnämnd, Valnämnd, Overförmynda re, Revisin Sklpeng, barnmsrg ch grundskla Sklpeng, gymnasieskla Sklpeng, reserv för demgrafi under finansförvaltningen Kmmunstyrelse: - Kmmunledningskntr -Teknik & service, skattefinansierad verksamhet -Samhällsbyggnad - Samhällsskydd -Barn & skla, ram -Bildning & arbete, ram -Vård & msrg -Resultatenheter, barn & skla -Resu ltatenheter, Akademi Båstad GY Summa kmmunstyrelse Summa verksamheter Januari-december Avvikelse Finansförvaltning exklusive reserv för demgrafi TOTALT VA-verksamhet Renhållningsverksamhet SUMMAAWIKELSE INVESTERINGSBUDGET VERKSAMHETSOMRADE Kmmunledningskntr Teknik & service, skattefinansierad verksamhet Samhällsbyggnad Samhällsskydd Barn & skla Bildning & arbete Vård & msrg Summa verksamheter V A-verksamhet TOTALT Januari-december Avvikelse

8 ~ BASTADS KOMMUN Resultaträkning KOMMUNEN ' 2013 (mkr) Nt jan-jun jan-aug Budget Prgns Avvikelse Verksamhetens intäkter 1 53,6 112,2 358,5 378,6 20,1 Verksamhetens kstnader 2-345,0-474,0-943,8-962,2-18,4 Avskrivningar 3-18,1-28,2-39,6-42,3-2,8 Verksamhetens nettkstnader -309,6-390,0-624,9-626,0-1,1 skatteintäkter 4 280,7 382,0 566,0 572,1 6,1 Generella bidrag ch utjämning 5 30,7 49,1 73,7 73,7 0,0 Finansiella intäkter 6 1,7 1,2 1,8 1,8 0,0 Finansiella kstnader 7-2,6-3,9-6,1-6,1 0,0 Resultat före extradinära pster 0,8 38,3 10,5 15,6 5,1 Extrardinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Extrardinära kstnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 PERIODENS/ ARETS RESUL TAT 8 0,8 38,3 10,5 15,6 5,1 Finansieringsa nalys KOMMUNEN (mkr) Nt jan-aug Budget Prgns Avvikelse Den löpande verksamheten Peridens/årets resultat 38,3 10,5 15,6 5,1 Justering för av- ch nedskrivningar 28,2 39,6 42,3 2,7 Justering för gjrda avsättningar 0,0-0,6-0,6 0,0 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 66,51 49,5 57,3 7,8 Ökning (-)/minskning(+) krtfristiga frdringar 17,81 Minskning (+)/ökning(-) förråd ch varulager -4,21-2,5-2,5 0,0 Ökning (+)/minskning (-) krtfristiga skulder -45,11 l<assaflöde från den löpande verksamheten 35,01 47,0 54,8' 7,8 Investeringsverksamheten l Nettinvesteringar, skattefinansierade -28,71-43,5-47,2-3,7 Nettinvesteringar, VA -13,11-42,6-42,6 0,0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -41,81-86,1-89,81-3,7 Finansieringsverksamheten Nyupptagna lån 2.l 40,6 20,0-20,6 Amrtering av sku ld -6,81-8,9-9,8-0,9 Ökning (-)/minskning (+) långfristiga frdringar 0,71 0,3 0,3 0,0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 13,91 32,0 10,5-21,5 l Årets kassaflöde 7,11-7,1-24,5-17,4 Likvida medel vid årets början 34,51 34,5' Likvida medel vid peridens slut 14 41,61 10,0 l l -6-

9 ~ BASTADS KOMMUN Ba lansräkning KOMMUNEN (mkr) Nt jan-aug Bkslut jan-jun TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1. Mark, byggnader ch tekniska anläggningar 9 602,3 587,2 547,4 2. Maskiner ch inventarier 10 50,9 52,4 49,6 Finansiella anläggningstillgångar 11 29,7 30,4 31,2 Summa anläggningstillgångar 682,9 670,0 628,3 Omsättningstillgångar Förråd ch explateringsfastigheter 12 21,5 17,3 12,4 Krtfristiga frdringar 13 49,7 67,5 61,1 Kassa ch bank 14 41,6 34,5 10,8 Summa msättningstillgångar 112,8 119,3 84,3 SUMMA TILLGÅNGAR 795,7 789,3 712,6 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Eget kapital vid årets början 360,0 360,0 Pensinsfnd 45,8 45,8 Peridens resultat 11,6 0,8 Summa eget kapital ,4 406,7 Avsättningar Avsättningar för pensiner 16 7,1 7,1 6,1 Summa avsättningar 7,1, 7,1 6,1 Skulder Långfristiga skulder ,4 218,2 200,0 Krtfristiga sk u l der ,6 146,7 99,8 Summa skulder 332,91 364,8 299,8 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER l 795,71 789,3 712,6 Ställda ansvarsförbindelser ,21 828,7 735,6 ställda panter Inga Inga Inga - 7-

10 BÅSTA DS KO MMUN Nter KOMMUNEN 1 Verksamhetens intäkter Verksamhetens intäkter enligt driftredvisningen består av externa ch interna avgifter ch ersättningar. l resultaträkningen har interna pster exkluderats. (mkr) Enligt driftredvisning 347,7 Interna pster -235,4 Summa 112,2 Varav jämförelsestörande pst Intäkt återbetalning AGS-premier 11,0 2 Verksamhetens kstnader l resultaträkningen består psten av följande: (mkr) En l driftredvisning 747,9 Kapitalkstnader -40,4 l n te rna pster -235,4 Kalk KPmm -27,6 Utbetalda pensiner 22,8 Nyintjänade pensiner 0,8 Semesterlön/kmp övertid 0,0 Frdringsförlust 0,3 Övriga kstnader 5,6 Summa 474,0 3 Avskrivningar (mkr) Maskiner ch inventarier 9,7 Fastigheter 18,5 Summa 28,2 4 skatteintäkter (mkr) Preliminära skatteintäkter 383,0 slutavräkning 2011 slutavräkning ,6 Prgns ,6 Summa 382, ,9-135,3 53,6 11, ,0-28,8-135,3-23,7 16,6 1,1 0,0 0,1 0,1 345, ,4 11,7 18, ,7 1,6 3,4 280,7 Kmmunalskatten peridiseras ch redvisas det år den beskattningsbara inkmsten intjänas av den skattskyldige. Enligt rådet för kmmunal redvisning skall kmmunerna använda sig av SKL (Sveriges kmmuner ch Landsting) decemberprgns. SKL bedömmer att skatteunderlaget 2013 minskar med 268 kr/inv eller 2,6 mkr. För 2012 blev slutavräkningen 1,6 mkr större än ursprunglig pmgns. 5 Generella bidrag ch utjämning (mkr) Inkmstutjämning, bidrag Kmmunal fastighetsavgift Kstnadsutjämning, avgift Regleringsbidrag Utjämning LSS Summa 6 Finansiella intäkter (mkr) Utdelning aktier ch andelar Ränta på likvida medel Ränta på utlämnade lån Brgensavgift Övrigt Summa Utdelning aktier ch andelar består framför allt av utdelning från kmmunens blag. 7 Finansiella kstnader (mkr) Ränta på anläggningslån Ränta, intjänade pensiner före 1998 Övriga finansiella kstnader Summa 8 Avstämning mt balanskravet (mkr) Enligt resultaträkning Realisatinsvinst Summa Justerat resultat IB Balanskrav Avstämning balanskravet ,1 22,1-7,4 4,3-15,1 49, ,1 0,0 0,1 0,8 0,0 1, ,7 0,1 0,1 3,9 Prgns ,6-0,4 15,2 0,0 15,2 9 Mark, byggnader ch tekniska anläggningar (mkr) Markreserv 24,5 Verksamhetsfastigheter 339,8 Fastigheter för affärsver ksamhet 181,0 Publika fastigheter 52,7 Fastigheter för annan verksamhet 4,4 Summa 602,3 (mkr) Anskaffningsvärde 922,9 Årets investeringsutgifter 34,3 Årets inv. bidrag/ försäljningar -0,6 Summa anskaffningsvärde 956,6 Ackumulerade avskrivningar -335,7 Årets avskrivningar -18,5 Summa avskrivningar -354,3 Summa 602, ,4 15,5-5,5 3,5-13,2 30, ,9 0,0 0,2 0,5 0,1 1, ,4 0,1 0,1 2, ,6-8,1 3,5 0,0 3, ,8 333,5 171,6 52,5 4,8 587, ,4 95,1-1,6 922,9-312,0-23,8-335,7 587,2-8-

11 10 Maskiner ch inventarier 16 Avsättningar för pensiner (mkr) (mkr) Maskiner 1,5 2,1 Avsättningför pensiner 4,2 4,2 Inventarier 41,8 42,7 Löneskatt på avsättning 1,4 1,4 Bilar ch transprtmedel 5,5 5,6 Garantipensinärer 1,5 1,5 Knst 2,1 2,0 Summa 7,1 7,1 Summa 50,9 52,4 (mkr) långfristiga skulder Anskaffningsvärde 316,8 302,1 (mkr) Arets investeringsutgifter 8,1 14,7 Banklån 240,8 227,6 Arets inv. bidrag/ försäljningar 0,0 0,0 Avgår amrtering nästa år -9,4-9,4 Summa anskaffningsvärde 324,9 316,8 Summa 231,4 218,2 Ackumulerade avskrivningar -264,4-251,2 Arets av-, ned- ch uppskrivningar -9,7-13,2 Summa avskrivningar -274,1-264,4 18 Krtfristiga skulder Summa 50,9 52,4 (mkr) Leverantörsskulder 10,5 26,2 Persnalens skatt 7,3 7,6 11 Finansiella anläggningstillgångar Interimsskulder 26,2 28,1 (mkr) Semesterskuld/O kmp övertid 30,4 40,0 Aktier andelar km. företag 4,1 4,1 Arbetsgivaravgifter 8,5 9,1 Aktier andelar andra företag 6,3 6,3 Upplupna pensinskstnader 9,3 14,2 NSVALån 0,0 0,7 Beräknad amrtering nästkmmande år 9,4 9,4 Förlagslån Kmmuninvest 2,2 2,2 övrigt 0,0 12,1 Stiftelsen Nrrvikensträdgårdar 2,2 2,2 Summa 101,6 146,7 Båstad-Malens tennissällskap 4,8 4,8 Båstads ridcenter AB 10,1 10,1 Summa 29,7 30,4 19 Ansvarsförbindelser Pensinsförpliktelser 12 Förråd, ch explateringsfastigheter (mkr) (mkr) Pensinsförpliktelser sm inte Förråd 1,9 2,2 har tagits upp bland skulderna ExplateringTrekav 98:50-9,9-7,8 eller avsättningarna. 309,9 284,5 Explatering Hemmeslöv A-stad 10,4 8,1 Summa pensinsförpliktelser 309,9 284,5 Explatering Handelspi Hallandsv -0,5-0,6 Explatering Grevie Kyrkby 28:1 0,2 0,2 Löneskatt ingår med 24,26% sm en del av pensinsförpliktelsen. Explatering ÖK 24:1 nrr väg 115 6,5 6,4 Explatering ÖK 6:7 syd väg ,5 8,7 Brgensengagemang Explatering Vistrp 8:14 m.fl. 0,3 0,1 (mkr) Explatering Tunnelpåslag Förslöv 0,1 0,0 Kmmunala blag 506,0 506,0 Summa 21,5 17,3 Egnahem 0,4 0,4 Förrådet är värderat enligt senaste anskaffnings- Föreningar 6,9 6,9 värde. Diesel ingår numera sm förrådsvara. Nrdvästra Skånes Renhållning 22,5 22,5 Fastighetsblaget Småryd 8,4 8,4 Summa brgensengagemang 544,2 544,2 13 Krtfristiga frdringar (mkr) Båstads kmmun har i maj 1996 ingått en slidarisk brgen statsbidragsfrdringar 20,0 20,1 såsm för egen skuld för Kmmuninvest i Sverige AB:s Fakturafrdringar 9,6 24,2 samtliga förpliktelser. Samtliga 274 kmmuner sm per l nteri msfrdri ngar 19,3 22, var medlemmar i Kmmuninvest har ingått Övrigt 0,8 1,2 likalydande brgensförbindelser. Mellan samtliga dessa Summa 49,7 67,5 kmmuner har ingåtts ett regressavtal sm reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskmmunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av van nämnda 14 Kassa ch bank brgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret (mkr) fördelas dels i förhållande till strlek på de medel sm Kassa 0,0 0,0 respektive medlemskmmun lånat av Kmmuninvest i Plusgirt 2,7 8,4 Sverige AB, dels i föhållande till strleken på Bank 38,9 26,0 medlemskmmunernas respektive insatskapital i Summa 41,6 34,5 Kmmuninvest eknmiska förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Båstads kmmuns ansvar enligt van nämnd brgensförbindelse, kan nteras att 15 Eget kapital per den uppgick Kmmuninvest i Sverige AB :s (mkr) ttala förpliktelser till mkr ch Ingående kapital 417,5 405,8 ttala tillgångar till mkr. Kmmunens - skattefinansierad del 368,1 360,0 andel av de ttala förpliktelser uppgick till - Pensinsfnd 49,3 45,8 666 mkr {0,3 %) ch andelen av de ttala Arets resultat 38,3 11,6 tillgångarna uppgick till671 mkr {0,3%). Utgående kapital 455,7 417,5 Summa ansvarsförbindelser 854,2 828,7-9-

12 ~ BASTADS KOMMUN lnvesteringsredvisning, specifikatin per prjekt (tkr) REDOVISAT BUDGET AWIKELSE ARSBUDGET ATERSTARAV ARsBUDGET Prjekt Jan-aug Jan-aug Jan-aug KOMMUNLEDNINGSKONTORET MASKINER MÖBLER, KANSLI WEBB FUNKTIONER OCH TJÄNS FÖRSTUDIER E-TJÄNSTER KOMMUNGEM DOKUMENTHANT ARKIVUTRUSTN l NG IT-UTRUSTNING Serverplattfrm lp Telefni Om- vidarebygg av nät Pc överfört från VO PC Prgarmvarr a utm av användraknt/pr Verksamhetsstödsystem Singel sign n SSO IT säkerhet Backup lösning Brandskydd datrhall Summa Kmmunledningskntret TEKNIK & SERVICE, SKATIEFINANSIERAT RAM FRITIDSANLÄGGNINGAR RAM ADMIN15TRATION RAM MALTIDSVERKSAMHET RAMHAMN FÖRSLÖV 2:4 FÄRDIGSTÄLLAN RAMGATA T RA Fl KSÄKE RH ETSÅTG GATUBELYSNING UTBYTE FORDON RAM PARKER/LEKPLATSER OFF TOA UTBYTE HEMMESLÖV sötvattendusch +ta Tre Klimatsäkring utr/åtg ÅTG FÖRHINDRA ÖVERSV FÖRS RAM FASTIGHETSFÖRVALTNING ss NY 5 AVD FÖRSKOLA ÖK s PAVILJONG FÖRSKOLA EPC ENERGISPAR FASTIGHET STRANDÄNGSSK A-HUS OM BYGG lp TELEFONI KABELAGE UTEMILJÖ Summa Teknik & service, skattefinansierat TEKNIK & SERVICE, AVGIFTSFINANSIERAT RAM RENINGSVERK ÄNGSTORP SERVISER VA LEDNING KATIVIK SKALSKYDD HEMMESLÖV ÅTG SANERINGsPLAN HOV UTBYGGNAD S VA UTB SKOTIORP ESKILSTOR FÖRSLÖVS SKOLA EXPL LANDS AUT DOERINGSREGL KEMIKALl UTBYTE ELSKAP PSTN TRYCKSTEG REDUC RESERVOARER SÄKERHETSBARRIÄR UV LJUS s 491 VAUTBSTORAHULT

13 REDOVISAT BUDGET AWIKELSE ARsBUDGET ATERSTÄRAV ARsBUDGET Prjekt Jan-aug Jan-aug Jan-aug VA RAMMLJÖ R VA UTB ÖLLÖVSSTRAND VA VENITLATION Ny prd Brrr Eskilstrp Nytt låssystem VA led ning Ramsjö ATG LANDSBYGDSSTRATEGI G ATG ENL VA FÖRSÖRJINGSPLA s VA LEDNING ÖKAR UP VATIENPROD VA REINVEST AVLOPPSREN VA REINVESTER DRICKSVAnEN REIVESTERING AVLOPPSLEDVA REINVESTERI Summa Teknik & service, avgiftsfinansierat SAMHÄLLSBYGGNAD DIGITALISERING MICROF ARK UTÖKNING PRIMÄRKARTA UPPGRADERING Bygg-R Ny A! l O-Printer Digital u tv av verksamhet DIGITALISER SYST PLANER NYn HÖJDSYSTEM RH INFÖRANDENYBYGGNADsKARTA Summa Samhällsbyggnad SAM HÄLLSSKYDD BRANDMATERIAL ÖKAD KOMMUNAL KRISHANTERI SKÄRSLÄCKARE ARBETSMILJÖ BRANDSTATION INVENTARIERSHS UT ALARMERINGsTEKNIK MÄTINSTRUMENT Summa Samhällsskydd BARN&SKOLA INVENTARIER KUL TURSKOLAN INVENTARIER FÖRSKOLA INVENTARIER l F l NVENTARI ER SAMT L SKOLOR UNDERVISNINGSDATORER INV BARN MED BEHOV INVENTARIERADM 5 -s -s KURSPLANERELATERADE, 8 GR Summa Barn & skla BILDNING & ARBETE BIBLIOTEK INVENTARIER SJÄLVBET JÄN l NGSSYSEM INV ARBETsMARKNAD MINNESSTATY BIRGIT NILSSO l NVENTARI ER ARBETSMARKNAD l NV GYMNASIUM BIOSCALA KULTURMINNESVÄRD Summa Barn & utbildning V ARD & OMSORG INVENTARIER BILAR TRYGGHETsTELEFONER BRANDSÄKÄLDREBOENDE ARBETSTEKNISKA HJÄLP M Summa Vård & msrg TOTALT

14 Bi ~ BÅSTADS ~ BÅSTADS BÅSTADS KOMMUN KOMMUN KOMMUN Kmmunfullmäktige Jävsnämnd Valnämnd ~ BÅSTADS KOMMUN Överförmyndare Eknmisk översikt Utfall Budget Prgns Avvikelse (tkr) jan-aug helår helår helår Kmmunfullmäktige Intäkter Kstnader Nettkstnad Jävsnämnd Intäkter Kstnader Nettkstnad Valnämnd Intäkter Kstnader Nettkstnad Överförmyndare Intäkter Kstnader Nettkstnad Verksamhet Kmmunfullmäktige Kmmunfullmäktige ch kmmunstyrelsen genmför en utbildning för plitiker under För denna utbildning har en knsult anlitats. Utbildningen pågår under våren ch kan möjligen frtsätta under hösten. Kmmunfullmäktige har beställt en utvärdering av den plitiska rganisatinen. Utredningen blev klar i början av året. Jävsnämnd Verksamheten har bedrivits, dck med någt färre möten än planerat. Valnämnd Verksamheten har bedrivits i panerad mfattning. Under hösten beräknas valarbetet inför nästa år kmma igång

15 BÅSTADS KOMMUN Kmmunfullmäktige [HJ BÅSTADS ~ KOMMUN Överförmyndare [HJ BÅSTADS [11.J BÅSTADS ~ KOMMUN ~ KOMMUN Jävsnämnd Valnämnd Överförmyndare Överförmyndaren har en str mängd ärenden ch fram till den31mars utfördes denna handläggning av den dåvarande kmmunsekreteraren inm ramen för hans tjänst. Han har gått i pensin ch det saknas en frmell ersättare. Handläggningen sköts tillfälligtvis av en timanställd handläggare. Kmmunen har en skyldighet enligt lag att ta hand m de sm har rätt till gd man eller förvaltare. Det bör även nteras att antalet huvudmän ökat markant de senaste åren. Eknmi Kmmunfullmäktige Den pågående utbildningen för plitiker beräknas ksta 250 tkr. Den av kmmunfullmäktige beställda utredningen uppgår till en kstnad m 155 tkr. Dessa båda kstnader mtsvarar den avvikelse sm är nterad. Jävsnämnd Då nämnden inte haft så många möten beräknas ett översktt. Valnämnd Beräknat utfall enligt budget. Överförmyndare Verksamheten beräknas få ett strt undersktt. De många ärenden smtill kn11nit de senaste åren avser fta huvudmän sm saknar möjlighet att betala arvden. Kmmunen går då in ch betalar arvden för dessa. Dessutm har ett antal ärenden sm kräver mfattande insatser ckså ökat, vilket innebär högre arvdes ersättning. Det stra underskttet berr ckså på att det inte budgeterats för någn handläggare. För att kunna upprätthålla lagstadgade krav behövs det under 2013 ytterligare medel. Beräknad ersättning för åtta månader är 190 tkr. Tillfälligtvis utförs uppgifterna av en timanställd handläggare. Den budgeterade intäkten m 300 tkr avser ersättning för ensamkmmande flyktingbarn. Ersättningen betalas ut i slutet av året. Atgärder/knsekvenser vid avvikelser mt budget Kmmunfullmäktige Både utbildningen sm genmförs ch den utredning sm är gjrd är tillfälliga utgifter, därav avvikelsen mt budget. Överförmyndare För att kunna tillgdse de persner sm enligt lag har rätt att få gd man eller förvaltare behövs det en halvtids handläggare. Knsekvensen m det inte finns någn sm kan handlägga ärendena blir att många sm behöver hjälp blir utan ch att kmmunen inte uppfyller gällande lag. Tillfälligtvis utförs uppgifterna av en timanställd handläggare. -13-

16 BASTADS ~ KOMMUN Kmmunledningskntret Eknmisk översikt Utfall Budget Prgns Avvikelse (tkr) jan-aug helår helår helår DRIFTREDOVISNING Intäkter Kstnader Nettkstnad VERKSAMHETERNAS RESUL T AT Kmmunstyrelse Kmmunchef, stab Kmmunikatinsavdelning Kmmunkansli Eknmiavdelning HR-avdelning !T-avdelning INVESTERINGSREDOVISNING Intäkter Kstnader Nettinvestering Verksamhet Kmmunstyrelse Kmmunstyrelsen ch kmmunfullmäktige genmför en utbildning för plitiker under För denna utbildning har en knsult anlitats. Utbildningen pågår under våren ch frtsätter möjligen under hösten. Kmmunchef, stab Under den tid sm rekrytering av ny kmmunchef pågår tjänstgör tf kmmunchef ch tf biträdande kmmunchef, den senare med huvudansvar för interna frågr. Kmmunkansli Kansliet har anställt en arkivassistent HR-avdelning Beslut har fattats att bilda ett gemensamt HR-center för lön ch pensin i Helsingbrg. Sex kmmuner kmmer att ingå- B åstad, Åstrp, Ängelhlm, Höganäs, Svalöv ch Helsingbrg. Tre medarbetare från HRavdelningen inm lön, pensin ch systemförvaltning kmmer att följa med. startdatum beräknas bli den l mars Kmmunikatinsavdelning Kmmunikatinsavdelningen har bedrivit sedvanligt infrmatinsarbete genm spridning av samhällsinfrmatin via upparbetade kanaler. Under tennisveckrna hölls sm vanligt Hamnbden öppen för in- -14-

17 BÅSTADS KO MMUN Kmmunledningskntret frmatinsspridning ch för första gången hade Båstads kmmun en mnter inne på tennismrådet Det genmfördes infrmatinsträffar i Båstad, Förslöv ch Trekav ch i juli öppnades Båstads kmmuns fficiella sida på Facebk Eknmi Kmmunstyrelse Beslutet att genmföra utbildning för plitikerna innebär en beräknad extrakstnad för kmmunstyrelsen med 250 tkr. Utöver detta har kstnaderna för arvden, förlrad arbetsförtjänst ch därmed även sciala avgifter ökat markant, mer än vad sm mtsvarar plitikerutbildningen. Persnalsciala kstnader ch övriga verksamhetskstnader, vilka ej budgeterats för, uppgår till 277 tkr. En del av dessa kstnader är kpplade till utbildningen av plitikerna. Kmmunikatinsavdelning Budgeterad intäkt av tmtförsäljning sm enligt Teknik ch service inte kmmer att infrias ger ett undersktt med 0,2 mkr. Eknmiavdelning Underskttet m -50 tkr berr på att kstnaderna för färdtjänsten ökat mtsvarande inflatinen i samhället under , samtidigt sm budgeten inte inflatinskmpenserats under 2012 ch Detta medför att det i 2013 års budget saknas ca 250 tkr. Att underskttet inte blir större berr på vakans (assistent) under större del av året. HR-avdelning HR-avdelningen har under dessa åtta månader i strt sett följt budget. Undantaget är även nu företagshälsvården där vi har en negativ avvikelse på drygt 162 tkr (30 april var avvikelsen 235 tkr). Vi går åt rätt håll ch i ch med att vi frtsätter med nedanstående åtgärder beräknar vi att underskttet vid årets slut blir 100 tkr. IT -avdelning IT-avdelningens driftbudget kmmer att överskridas med 500 tkr på grund av extra kstnader för persnal. IT-avdelningens reducerade investeringsbudget är förbrukad ch kmmer att överskridas med 200 tkr för att ersätta trasiga datrer. Atgärder/ knsekvenser vid avvikelser mt budget Kmmunstyrelse Den utbildning sm genmförs inm plitiken är tillfällig. Övriga kstnader bör ses över av plitikerna. Eknmiavdelning Ingen ytterligare åtgärd är planerad utöver den under stra delar av året vakanssatta assistenttjänsten. HR-avdelning Vi har infrmerat samtliga chefer att alla beställningar från företagshälsvården (förutm det sm ingår i företagssköterskans tjänst) ska tas upp med HR-avdelningen. Vi har ckså tagit fram ett beställningsunderlag sm ska fyllas i ch skickas till HR-avdelningen. Möte har ckså ägt rum mellan ansvariga från Avnva ch HR-chef där Avrivas priser har diskuterats. Efter detta har en sänkning av priserna gällande psyklgsamtal skett

18 BASTADS ~ KOMMUN Teknik & service Eknmisk översikt Utfall Budget Prgns Avvikelse (t kr) jan-aug helår helår helår SKATTEFINANSIERAD VERKSAMH ET DR l FTREDOVISNING Intäkter Kstnader Nettkstnad INVESTERINGSREDOVISNING Intäkter Kstnader Nettinvestering RENHÅLLNINGsVERKSAMHET DRIFTREDOVISNING Intäkter Kstnader Nettkstnad VA-ENHET DR l FTREDOVISNING Intäkter Kstnader Nettkstnad INVESTERINGSREDOVISNING Intäkter Kstnader Nettinvestering Verksamhet skattefinansierad verksamhet Det har varit många evenemang sm har förflutit väl ch parkeringsautmaterna har fungerat bra under smmaren. Den varma ch fina smmaren har inneburit många besökare vid kmmunens ständer. Kvaliteten på badvattnet var genmgående bra ch stränderna hölls generellt fria från tång. Vid mrådet mellan Malen ch Hemmeslöv var det dck prblem med ansamling av tång längs vattenbrynet ch några meter ut i vattnet. Eftersm tånge n var finförd elad ch till str del befann sig i vattnet gick den inte att -16-

19 BÅSTADS KOMMUN Teknik & service avlägsna. Tångansamlingen upplevdes sm ett prblem hs många. Efter den trra ch fina inledningen på smmaren km en vecka med mycket stra nederbördsmängder, vilket skapade vissa prblem för såväl VA-verksamheten sm park- ch gatuverksamheten. Regnet innebar källaröversvämningar ch skadr på vägar ch andra ffentliga ytr. Vissa prblemmråden sm kräver relativt mfattande förebyggande insatser uppmärksammades. Överlag har arbetet inm fritidsverksamheterna frtskridit sm planerat. Det har varit många besökare på Malenbadet ch driften har fungerat väl, undantaget ett diffust läckage. Det försvinner mer vatten från anläggning än vad sm är nrmalt. Framtagande av ritningar för ledningssystemen ch läcksökning planeras utföras under hösten ch vintern. Badanläggningen i Trekav har varit i drift ch simskaleverksamhet har bedrivits. Tyvärr är anläggningen i dåligt skick ch kräver mfattande renveringar. När det gäller badanläggningen i segelstrp har det varit liknande prblem, m än i någt mindre mfattning, även där finns renverings behv. Den nya försklan i Östra Karup har färdigställts ch verksamheten har påbörjats i de nya lkalerna. sjutförande av värme-, ventilatin- ch arbetsmiljöprjekt på Strandängssklan, KC ch kmmunkntret har genmförts ch prjektering för ny värmeanläggning på Västra Karups skla inklusive åtgärder på Klckarbyns förskla har påbörjats. Ny traktr är inköpt till utförarenheten. Nya ffentliga taletter har uppförts vid stranden i Hemmeslöv. Ny asfalt har lagts på ett flertal gång- ch cykelvägar i B åstad ch Trekv, men det finns ett strt underhållsbehv för såväl kmmunala sm enskilda vägar. Inm måltidsverksamheten har ett strt underhållsarbete genmförts på skgslidens kök under smmaren Under tiden flyttades hela prduktinen till Strandängsklans kök Prjektet krävde en del merkstnader i frm av persnaltid ch transprter. I Östra Karup har måltidsverksamheten för försklan flyttat in i nya lkaler. VA-verksamhet En större genmgång av registret för VA-abnnenter har i strt slutförts för att till exempel hitta anslutna fastigheter sm inte debiterats. Debitering av anläggningsavgifter för dagvatten i Hemmeslöv frtsätter, ttalt rör det sig m cirka 400 nya anslutningar. Mycket resurser har lagts på planering för Båstads framtida vattenförsörjning. Bland annat har avtalsförslag tagits fram med sydvatten för att behandlas plitiskt under hösten. Den varma ch trra smmaren fick knsekvenser för vattenförsörjningen, vissa abnnenter i mrådet vid Trekav var tidvis utan vatten. Renhållning Nya renhållningstaxan sm stimulerar till byte till flerfackskärl har haft avsedd effekt. Cirka l 200 abnnenter har hittills ansökt m byte till flerfackskärl Eknmi Drift skattefinansierad verksamhet Inm den skattefinansierade verksamhetenprgnstiserasen budget i balans undantaget måltidsverksamheten. Budgeten för Vård ch msrgs måltider minskades med l mkr Runt hälften är inhämtat, resterande kstnadssänkning kan ske m eller när plitiskt beslut tas att stänga de tre serveringar -17-

20 BÅSTADS KOMMUN Teknik & service sm tidigare varit föremål för avveckling. Måltidsverksamheten prgnstiserar därför ett undersktt mtsvarande cirka 600 tkr. Genm vakanser på lika tjänster inm Mark- ch fritidsavdelningen ch staben samt generell återhållsamhetprgnstiserasett översktt på cirka 300 tkr vilket delvis balanserar upp avvikelsen inm måltidsverksamheten. Ttalt inm Teknik- ch service skattefinansierade verksamheter prgnstiseras därmed ett undersktt mtsvarande cirka 300 tkr. VA-verksamhet VA-verksamheten har ett budgeterat resultat på l 300 tkr, i avsikt att återställa del av skulden i VAregleringsfnden. Fnden planeras vara helt återställd efter 2014 års utgång. Föregående års besparingar, där vissa kstnader istället kmmer under detta år, samt att NSVA i år får hyra traktrgrävare externt gör att resultatet förväntas blir lägre än vad sm är budgeterat. Föregående års psitiva resultat gjrde dck att 2013 års resultatkrav minskade. Vid årsskiftet förväntas ett psitivt resultat på 800 tkr, vilket ger ett undersktt mt budget på cirka 500 tkr. Skulden till VA-regleringsfnden kan då minskas med 800 tkr till cirka 600 tkr. Intäkterna förväntas bli högre än budgeterat tack vare mfattande arbeten med att hitta fastigheter sm inte debiterats eller sm debiterats fel taxa. Investeringar skattefinansierad verksamhet För investeringsbudgeten inm den skattefinansierade verksamheten prgnstiseras en avvikelse på ttalt -3,6 mkr. De största psterna är en psitiv avvikelse för hamninvesteringar på 0,5 mkr ch en negativ avvikelse för försklan i Östra Karup på 4,1 mkr. Orsaken till underskttet är att intäkterna för försäljningen av de gamla försklrna inte kan redvisas på investeringsprjektet eftersm den reavinstj-förlust sm uppstår redvisas över driftredvisningen. VA-verksamhet För VA-ledningarna i Kattvik prgnstiseras cirka 1,5 mkr i högre kstnader föranledda av större mängder av berg mt förväntat. Ttalt sett förväntas ingen avvikelse vid årsskiftet. Atgärder/knsekvenser vid avvikelser mt budget Utrymmet för besparingsåtgärder sm ger effekt på innevarande år är begränsat. Från ch med nvember innevarande år påbörjas ett arbete med ytterligare effektivisering på tillagningsköket för Vård ch msrg. Det förväntas förbättra kstnadsläget till viss del. Om serveringarna vid Ängahällan, Bjärehemmet ch Vårliden ska vara kvar i drift, blir det möjligt att uppnå hela differensen utan en prishöjning. Knsekvenser vid stängning av van nämnda serveringar är att lunchservering upphör. Berörd hemtjänstpersnal inm Vård ch msrg ansvarar för att stödja de persner sm regelbundet äter på dessa lunchställen. Det kan handla m ledsagning till annat serveringsställe eller mat till det egna bendet

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget Ar.redvlsning.. PensinsförvaJtflingen *~~e~~~!inget *~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2007-02-27 LiÖ 2007-18 Landstingsstyrelsen Årsredvisning för pensinsförvaltningen 2006 Sammanfattning

Läs mer

PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2011

PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2011 PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT December 2011 Resultatet Årets resultat är 35 Mkr, vilket är 32 Mkr bättre än budget men 14 Mkr sämre än föregående år. Budgetavvikelser för 2011: Nämnderna 2 Mkr bättre än budget.

Läs mer

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland --- - - - Arsredvisning 2005 Pensinsförval~ningen --- - - I * l-andstinget i Ostergötland *=~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2006-03-01 LiÖ 2006-18 Landstingsstyre Isen Årsredvisning för

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Oasmia Pharmaceutical AB (publ) BOKSLUTSRAPPORT FÖR PERIODEN 2006-05-01-- 2007-04-30 Krt m bkslut för periden 2006-05-01 2007-04-30 Kncernens nettmsättning ökade till 22 387 (853) tkr. Resultat efter skatt

Läs mer

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter 1 (7) PM Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensinsavgifter Pensinsmyndigheten föreslår att: regleringsbelppet mellan statsbudgeten ch AP-fnden för statliga ålderspensinsavgifter inte fördelas

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1 (5) Riktlinjer för gdkännande ch rätt till bidrag för enskild förskla, fritidshem ch pedaggisk msrg Dkumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Barn ch utbildningsnämnden (2009 10 06 62) Gäller för: Enskild förskla,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun Undersökning av senirers infrmatinsbehv Sundsvalls kmmun Impera kmmunikatin AB Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metd ch genmförande... 3 Målgrupp ch Svarsfrekvens... 3 Brtfallsredvisning...

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS Finansiell samrdning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Sida 1 av 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014 KMMUNLEDNINGSKNTRET Handläggare Ditz Catrin Nilssn Maria Datum 2015-02-03 Diarienummer KSN-2014-1679 Kmmunstyrelsen Kmmunrevisinen: granskning av generella IT-kntrller 2014 Förslag till beslut Kmmunstyrelsen

Läs mer

Policyn inkluderar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som fullmäktige enligt 8 kap 3 Kommunallagen har att fastställa.

Policyn inkluderar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som fullmäktige enligt 8 kap 3 Kommunallagen har att fastställa. FINANSPOLICY 1. ALLMÄNT 1.1 Övergripande mål för finansverksamheten Kmmunens finansverksamhet skall bedrivas på ett effektivt ch säkert sätt utan spekulativa inslag. Den övergripande målsättningen för

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Ljusdals kmmun UPPDRAGSNUMMER 1529146000 FALUN 2010-04-09 Swec Envirnment AB Falun Pär Jhanssn Håkan Danielssn 1 (17) Swec Vatten & Miljö Parkgatan 3 Bx 1902, 791 19 Falun Telefn 023-464 00 Telefax 023-464

Läs mer

JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE

JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE STIFTELSEN LJUNGSKILEHEM ARSBOKSLUT 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen ch verkställande direktören för Stiftelsen Ljungskilehem, rganisatinsnummer 858500-1285, får

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se b Södertal je kmmun 01-10-31 Tjansteskrivelse Dnr UNI1 Kntr Utbildningskntret Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-53 015 76 08-53 00 67 lindkvist.eva@sdertalie.se vivi. haviabsdertalie.se utbildningsnämnden

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31 dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapprt 2 O 14-08-31 3 (78) Delårsrapprt 2014~08-31 INNEHÅLL INLEDNING...,... Kmmunstyrelsens rdförande har rdet... Snabbfakta, 4 år i sammandrag

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Intern kntrll snöröjning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10-13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell

Läs mer

Projektorganisation l projektdirektivet anges en projektorganisation enligt 'följande:

Projektorganisation l projektdirektivet anges en projektorganisation enligt 'följande: LINDESBERGS.-.. KOMMUN Kmmunchef Christer Lenke Tfu: 0581-810 34 ch r i ster.lenke@lindesberg.se INFORMATION 2014-06-13 Dnr Till styrgrupp ch prjektgrupp för utredning av samverkan i (KNÖL) Prjektrganisatin

Läs mer

Vattenfall Eldistribution AB

Vattenfall Eldistribution AB Bilaga 2 Samrådsredgörelse avseende ny- ch mbyggnad av Vattenfalls 70 kv anslutningsledningar till transfrmatrstatin i Ösm, Nynäshamns kmmun Bild 1 Vy över landskapet med transfrmatrstatinen till vänster

Läs mer

Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Trasten 21

Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Trasten 21 Årsredvisning 2012 Bstadsrättsföreningen Trasten 21 Styrelsen för BrfTrasten 21 (716422-0761), Stckhlm, redvisar här verksamheten för januari till ch med december 2012. Om förvaltningsberättelsen Föreliggande

Läs mer

Sammanträdesdatum: 2012-06-13. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 13.00-17.10

Sammanträdesdatum: 2012-06-13. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 13.00-17.10 [i1j BAsTADS ~KOMMUN Kmmunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-06-13 Blad 1 (64) Plats ch tid: Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: justeringens plats ch tid: Sekreterare

Läs mer

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden Underlag inför mål ch budget 2015-2017 för Miljönämnden Miljö- ch samhällsbyggnadsförvaltningen/ APRIL 2014 Innehåll Visin ch mål... 3 Nöjda invånare... 4 Hållbar samhällsutveckling... 5 Attraktiv arbetsgivare...

Läs mer

Att tänka på inför ekonomiredovisning

Att tänka på inför ekonomiredovisning Att tänka på inför eknmiredvisning Leader Terra et Mare Fregatten 2 444 30 Stenungsund http://www.terraetmare.se Eknmiredvisning görs i samband med varje ansökan m utbetalning (rekvirering av pengar) i

Läs mer

Budgetunderlag inför Mål och budget 2015 och plan för 2016-2017

Budgetunderlag inför Mål och budget 2015 och plan för 2016-2017 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-13 GSN-2014/154.182 1 (5) HANDLÄGGARE Ståhlberg, Susanne Susanne.Stahlberg@huddinge.se Grundsklenämnden Budgetunderlag inför

Läs mer

Möjlighet att leva som andra ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning

Möjlighet att leva som andra ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning YTTRANDE 1 av 6 2009-01-20 Scialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Möjlighet att leva sm andra ny lag m stöd ch service till vissa persner med funktinsnedsättning För följande kapitel har Umeå inga invändningar

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge Råd ch riktlinjer för mbil försäljning av mat i Mjölby, Mantrp ch Skänninge Beslutade av kmmunstyrelsen Framtagna av Tekniska kntret, Miljökntret, Byggnadskntret, Näringslivskntret ch Medbrgarservice Namn:

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Handikappersättningen

Handikappersättningen Hur mycket får man i Handikappersättningen är 36, 53 eller 69 prcent av prisbasbelppet~( berende på vilket behv du har av hjälp ch hur stra dina merkstnader är på grund av funktinsnedsättningen. Handikappersättning

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin 30-07-2014_sv.dc BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Prgrammråde 1 allmänbildande utbildning I. INLEDNING Denna bilaga kmpletterar reglerna

Läs mer

Gemensamt bolag för drift av verksamheten inom Eskilstuna Energi och Miljö AB samt SEVAB Strängnäs Energi AB. Arbetsgruppens rapport 2012-11-13

Gemensamt bolag för drift av verksamheten inom Eskilstuna Energi och Miljö AB samt SEVAB Strängnäs Energi AB. Arbetsgruppens rapport 2012-11-13 Gemensamt blag för drift av verksamheten inm Eskilstuna Energi ch Miljö AB samt SEVAB Strängnäs Energi AB Arbetsgruppens rapprt 2012-11-13 0 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning ch förslag sid 2 2 Bakgrund

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Delårsrapport januari - augusti

Delårsrapport januari - augusti Delårsrapprt januari - augusti samt helårsprgns 2014 i... Hässlehlm nästa. Innehåll Några händelser Plitisk rganisatin 3 4 Förvaltningsberättelse Måluppfyllelse Krrununens persnal Krrununensekn rru 6 10

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 033.6

FÖRFATTNINGSSAMLING 033.6 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 033.6 POLICY FÖR DONATIONSFONDERNAS FÖRVALTNING ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 1992-11-26, 174 ÖVERGRIPANDE MÅL Västerviks kmmun svarar för den eknmiska förvaltningen

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Inkomstdeklarera för lokalavdelning

Inkomstdeklarera för lokalavdelning Versin: 2012-05-03 Inkmstdeklarera för lkalavdelning En lkalavdelning sm registrerat sig hs Skatteverket ch fått ett rganisatinsnummer är skyldiga att inkmstdeklarera, avsett art ch strlek på intäkterna

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län KUN 2009-01-22, p 9 Enheten för kultur- ch föreningsstöd Handläggare: Margaretha Häggrth Rapprt rörande det statliga stödet till Skapande skla 2008 inm Stckhlm län 1 Ärendet Landstingets kulturnämnd har

Läs mer

K 5 ll lt /IO - Cl a 6 \l e(s\o/\ ~ ~\ \6 ~LÅ BÅSTADS. ~DG l - ( 1... - \ ~( KOMMUN

K 5 ll lt /IO - Cl a 6 \l e(s\o/\ ~ ~\ \6 ~LÅ BÅSTADS. ~DG l - ( 1... - \ ~( KOMMUN BÅSTADS KOMMUN K 5 ll lt /IO - Cl a 6 \l e(s\/\ ~ ~\ \6 ~LÅ ~DG l - ( 1... - \ ~( BUDGETUPPFÖLJNING 3-2011 lllllehåll Sida Eknmiavdelningens skrivelse 1 Sammanställning av budgetavvikelser 3 Resultaträkning

Läs mer

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin Upplägg Syftet med knferensen Vad är föräldrastöd Frågan m evidens Natinella föräldrastödsstrategin Några exempel från prjekt sm fått stimulansmedel.ch så ska vi se en film 1 Föräldrar spelar rll En varm

Läs mer

Landstinget Dalarna. Granskning av finansförvaltningen Rapport. KPMG AB 2011-03-17 Antal sidor: 12

Landstinget Dalarna. Granskning av finansförvaltningen Rapport. KPMG AB 2011-03-17 Antal sidor: 12 en Rapprt KPMG AB Antal sidr: 12 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm f the KPMG netwrk f independent member firms affiliated with KPMG Internatinal, a Swiss cperative.

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185)

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Svar på mtin från Emil Brberg (V) m.fl Städning av vårdlkaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Mtinärerna berör en viktig fråga. Städning av vårdlkaler utgör en viktig del för att skapa en gd inmhusmiljö för

Läs mer

Rådgivningen, kunden och lagen

Rådgivningen, kunden och lagen RAPPORT DEN 11 april 2007 DNR 06-7426-306 2007 : 5 Rådgivningen, kunden ch lagen en undersökning av finansiell rådgivning INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UTGÅNGSPUNKTER 2 FI pririterar rådgivningen 2 Tidigare

Läs mer

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 NÄMND Bokslut 2012 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt Kostnader Resultat Bokslut 2012 INTÄKTER/KOSTNADER 2013 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt

Läs mer

Omsorgsnämnden!!"#$%& 08-01-28

Omsorgsnämnden!!#$%& 08-01-28 Omsrgsnämnden!!"#$%& 08-01-28 '( Denna rapprt är 2008 års kvalitetsredvisning/verksamhetsplan för RE vård ch gruppbstäder. Plenheten, hälsfrämjande arbetet, behvsbedömarrganisatinen, medicinskt ansvarig

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Arsredovisning. for 866601-1591. Rakenskapsaret

Arsredovisning. for 866601-1591. Rakenskapsaret Arsredvisning fr Caravan Club R-Sektinen 866601-1591 Rakenskapsaret 2014 Caravan Club R-Sektinen 1 (8) Styrelsen fr Caravan Club R-Sektinen far harmed avge arsredvisuing fr rakenskapsaret 2014. Frvaltnlngsberattelse

Läs mer

r&l BÅSTADS ~ KO MMUN Kommunledningskontoret Kallelse till sammanträde med Ekonomiutskottet -- -- Tid: 08.30 -- --

r&l BÅSTADS ~ KO MMUN Kommunledningskontoret Kallelse till sammanträde med Ekonomiutskottet -- -- Tid: 08.30 -- -- r&l BÅSTADS ~ KO MMUN Kmmunledningskntret l (l) Kallelse till sammanträde med Eknmiutskttet Datum: Onsdagen den 20 nvember 2013 Tid: 08.30 Plats: Astrakanen, kmmunkntret i Båstad Ärendemening 1. Prtklljustering:

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mt diskriminering ch kränkande behandling Gustavslundsklan, 2015-2016 Innehållsförteckning Verksamhetsfrmer sm mfattas av planen... 2 Vår visin... 2 Delaktighet... 2 Utvärdering av planen för läsåret

Läs mer

1) Mindre tid åt papper, mer tid för eleverna

1) Mindre tid åt papper, mer tid för eleverna 2014-08-22 Läraryrket världens rligaste arbete Om alla barn ska få en ärlig chans i sklan måste de få den tid de behöver med skickliga, engagerade ch kunniga lärare. Så är det inte idag. Alldeles för många

Läs mer

RESULTAT I FÖRSKOLEVERKSAMHETEN 2010/2011 NYNÄSHAMNS KOMMUN

RESULTAT I FÖRSKOLEVERKSAMHETEN 2010/2011 NYNÄSHAMNS KOMMUN BUN 2011-76 Bilaga 1 Dnr: 2011/69 610 RESULTAT I FÖRSKOLEVERKSAMHETEN 2010/2011 NYNÄSHAMNS KOMMUN INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 INLEDNING... 3 FÖRSKOLEVERKSAMHET... 5... 5 BARN I FÖRSKOLEVERKSAMHET... 5 BEFOLKNINGSUTVECKLING...

Läs mer

13? SAMMANTRÄDESPROTOKOLH Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (18) 2011-10-20

13? SAMMANTRÄDESPROTOKOLH Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (18) 2011-10-20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLH Kultur- ch fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (18) Tid: 14:00-17:40 (ajurnering 15:15-16:10 samt 17.20-17:25) Plats: Rydals knferenscenter, Rydal Beslutande M Jannicke Wichne

Läs mer

Styrelse och rektor. Revisionsrapport Upphandling. Internrevisionen Dnr LiU-2008/01363 2008-05-26 1(8) 1. Bakgrund

Styrelse och rektor. Revisionsrapport Upphandling. Internrevisionen Dnr LiU-2008/01363 2008-05-26 1(8) 1. Bakgrund Internrevisinen 1(8) Styrelse ch rektr Revisinsrapprt Upphandling 1. Bakgrund Internrevisinen (IR)har i enlighet med fastställd revisinsplan för verksamhetsåret 2008 utfört granskning av upphandling. Sedan

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

Forskningsstrategi 2015 och framåt

Forskningsstrategi 2015 och framåt Bilaga, 24 Sammanträdesdatum: 2015-03-17 Dnr: 2015/86-1.1 Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV) Frskningsstrategi 2015 ch framåt Bakgrund Frskningsstrategin för 2015 ch framåt består av tre delar: Inför

Läs mer

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER Rapprt framtagen inm ramen för trepartsöverenskmmelsen mellan Hyresgästernas riksförbund, Fastighetsägarna ch SABO 2 Innehållsförteckning Sida

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN Yttrande

VÄRMDÖ KOMMUN Yttrande Yttrande Diarienummer: 12KS/0303 Datum: 2012-11-14 Lars Fladvad, utvecklingschef Landstingsstyrelsens förvaltning Bx 22550 104 22 Stckhlm, Yttrande över regeringens bstadsuppdrag till landstinget Bakgrund

Läs mer

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst.

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst. 014-0-13 Sida 1 av 6 Ersättning till utförare av insatser i en en gäller för: Ersättning till privata utförare av samt resursfördelning till kmmunala utförare av. Enligt scialnämndens beslut m resursfördelning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRV ALTNINGSBERÄ TTELSE 2013. Verksamheten

ÅRSREDOVISNING FÖRV ALTNINGSBERÄ TTELSE 2013. Verksamheten HSB Nrra Bhusläns Stiftelse Jakbsberg i Uddevalla ÅRSREDOVISNING Styrelsen ch verkställande direktören för HSBs Stiftelse Jakbsberg i Uddevalla rgnummer 858500-4057 far härmed avge årsredvisning för räkenskapsåret

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL W KOMMUNSTYRELSEN /... Sammantrildesdatum "~:::-. TRANAs KOMMUN 2013-06-18 Sida 8 (22) )

Läs mer

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Delrapprt 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Landsbygd i centrum Beskrivning ur handlingsplan. Prjektet Landsbygd i centrum(lic) ska Utvecklingsenheten tillsammans med de 6 LUPbygderna genmföra åtgärder ch

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun Riktlinjer för individuell planering ch dkumentatin av genmförandet av insatser inm särskilda benden i Törebda Kmmun Beslutat av kmmunstyrelsen 2012-05-02 diarienummer KS 2011/0232 Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2 RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter 1 207,0 216,5 201,5 Verksamhetens kostnader 2-1 067,1-1 000,9-971,2 Avskrivningar 3-35,9-35,5-36,3 Verksamhetens nettokostnader -896,0-819,9-806,0 Skatteintäkter

Läs mer

Ekonomiska rutiner inom Göta studentkår

Ekonomiska rutiner inom Göta studentkår Sida 1/13 Eknmiska rutiner inm Göta studentkår Fastställd: 2012-06-20 Reviderad: exp@gta.gu.se 411 34 Götebrg www.gta.gu.se Sida 2/13 Innehåll Grundläggande infrmatin... 3 Handbkens syfte... 3 Styrdkument...

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Sammanställning av diskussionskarusellen

Sammanställning av diskussionskarusellen Sammanställning av diskussinskarusellen Bilaga 1 Uppgiften var: Att summera, srtera ch lyfta fram det viktigaste i vad alla sagt kring varje specifik fråga, samt dkumentera det skriftligt. Obs! Samtliga

Läs mer

Plan för systematiskt säkerhets- och arbetsmiljöarbete inom Oxelösunds kommun

Plan för systematiskt säkerhets- och arbetsmiljöarbete inom Oxelösunds kommun Plan för systematiskt säkerhets- ch arbetsmiljöarbete inm Oxelösunds kmmun Fastställd Göran Wide Kmmunchef inm Oxelösunds kmmun 2 (6) Innehåll 1 Inledning 1.1 Plan för systematiskt säkerhets- ch arbetsmiljöarbete

Läs mer

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012)

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012) Företagsinkubatrn ÅTC Växthuset (I kraft t..m. 2012) Verksamhetens utfrmning Inkubatrn är ett verktyg, en prcess för att utveckla idéer. Företagsinkubatrn på Åland kallas Växthuset. Utgångspunkten är alltid

Läs mer

Stadgar för Sorundanet

Stadgar för Sorundanet SORUNDANET Stadgar för partiet Srundanet Sidan 1 av 5 Stadgar för Srundanet 1 Allmänt Srundanet är ett lkalt, självständigt plitiskt parti i Nynäshamns kmmun, Stckhlms län. Srundanets syfte är: Att vara

Läs mer

Riktlinje. Radonhantering inom Akademiska Hus

Riktlinje. Radonhantering inom Akademiska Hus Riktlinje Radnhantering inm kademiska Hus INNEHÅLLSFÖRTECKNINGINNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1 SMMNFTTNING OCH REKOMMENDTION... 3 2 INLEDNING... 3 2.1 SYFTE... 3 2.2 BKGRUND... 3 3 PROBLEMBESKRIVNING... 4 3.1

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 FÖR. Reijmyre Glasbruk AB 556461-3395

ÅRSREDOVISNING 2013 FÖR. Reijmyre Glasbruk AB 556461-3395 BOLAGSVERKET 2014-07- O~ BILAGA 1 ÅRSREDOVISNING 2013 FÖR Reijmyre Glasbruk AB 556461-3395 FASTSTÄLLELSEINTYG Undertecknad styrelseledamt intygar härmed, dels att denna kpia av årsredvisningen överensstämmer

Läs mer

VA-plan. Åtgärdsplan 2013-2021 Utbyggnadsplan 2014-2024. Karlshamns kommun

VA-plan. Åtgärdsplan 2013-2021 Utbyggnadsplan 2014-2024. Karlshamns kommun VA-plan Åtgärdsplan 2013-2021 Utbyggnadsplan 2014-2024 Karlshamns kmmun Bakgrund VA-planen i Karlshamns kmmun är den tredje delen av VA-plansarbetet innan den fjärde ch sista delen, implementering ch uppföljning

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer