Delårsrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport 2013-08-31"

Transkript

1 ' rai] BÅSTADS ~ KOMMUN Besök ss på bastad.se Delårsrapprt r l..

2 l nnehå llsförteckn i ng Förvaltningsberättelse... 1 Prgns budgetavvikelser Resultaträkning ch finansieringsanalys... 6 Balansräkning... 7 Nter... 8 lnvesteringsprjekt, specifikatin per prjekt Verksamhetsmråden Kmmunfullmäktige, Jävsnämnd, Valnämnd ch Överförmyndare.. 12 Kmmunledningskntret Teknik&service Samhällsbyggnad Samhällsskydd Barn & skla Bildning & arbete Vård & msrg Kmmunrevisin Finansiering Servicedeklaratiner Mål Nyckeltal Sammanställd redvisning Bilaga På- respektive ej påbörjade prjekt Investeringar överstigande 1 mkr

3 Förvaltningsberättelse In ledning Enligt kmmunal redvisningslag ska kmmuner minst en gång under varje räkenskapsår upprätta en delårsrapprt, sm mfattar verksamheten från årets början. Den ska innehålla en översiktlig redgörelse för utvecklingen av kmmunens verksamhet ch eknmiska resultat samt lämna upplysningar m sådana förhållanden sm är viktiga för bedömningen av kmmunens eknmiska ställning. Denna delårsrapprt har upprättats utifrån kmmunens räkenskaper per 31 augusti Redvisningsprinciper Byte av rapprteringsperid delårsrapprten till 31 augusti Samma redvisningsprinciper ch beräkningsmetder har använts i delårsrapprten sm i årsredvisningen för Förändring sm skett är byte av rapprteringsperid. Under hösten 2012 framkm förfrågningar från kmmunledningen angående tätare uppföljningsrapprter. De upplevde att det fanns brister i den infrmatin sm uppföljningen innehåller ch med den regelbundenhet sm kmmunstyrelsen ch utsktten tar del av uppföljningen. KS beslutade den 13 februari 2013 att byta redvisningsperider. Från att ha sammanställt tre kvartalsrapprter, utöver årsbkslutet, så beslutade man att övergå till att ha två tertialrapprter. En per den 30 april ch en per den 31 augusti. Därutöver ska månadsrapprter upprättas per februari, mars, maj, september, ktber ch nvember. Rapprteringen ska innehålla uppdaterade helårsprgnser över verksamhetens eknmiska resultat. Förutsättningen för uppdraget ska vara att eknmiskt ansvariga verksamhetschefer i så str utsträckning sm möjligt självständigt ska upprätta prgnserna. Detta innebär samtidigt att delårsbkslutet sm tidigare gjrdes per den 30 juni nu görs per den 31 augusti. Arbetet med helårsprgnsen i delårsbkslutet från ch med 2013 kmmer att baseras på utfallet för ytterligare två månader jämfört med tidigare år. Detta - 1- innebär ett det finns ett större underlag för att kunna ställa en krrekt prgns. I delårsbkslutet per den 31 augusti 2013 anges jämförelsetalen för delåret 2012 per den 30 juni ch avser sex månader medan uppgifter för 2013 avser åtta månader. Båstads kmmun har bedömt att insatserna för att räkna m jämförelsetalen för 2012 anpassat till ny perid inte står i paritet till den ytterligare infrmatin det ger, varför jämförelsetalen för 2012 redvisas per juni. Prgns kntra utfall 2012 Rapprttidpunkt Prgnstiserat Avvikelse mt utfall resultat helår Mars Juni September (mk~ (mk~ 7,0-3,5 1,1 9,3-9,4-1,2 Det prgnstiserade resultatet 2012 uppgick i kvartall till 7,0 mkr, i kvartal 2 till 1,1 mkr ch i kvartal 3 till 9,3 mkr. Utfallet 2012 blev 10,5 mkr. Det innebär en avvikelse mt utfallet för prgnserna i kvartalsuppföljningarna på -3,5 mkr, -9,4 mkr respektive -1,2 mkr. Verksamhetsmål Fullmäktige har antagit mål för de lika verksamheterna. Verksamhetsmrådena har rapprterat måluppfyllelse per 31 augusti samt prgns per 31 december. De mål sm mäts på årsbasis har markerats sm inte uppfyllda i utfallet. Målet är I<S Uppfyllt l< l l< 7 T&S 3 SHB 5 SHS 2 B&S 3 B&A 7 V&O 4 Summa 31 Delvis Inte Prgns uppfyllt uppfyllt uppfyllt [fij BÅSTADS ~ KO MMUN Besök ss på bastad.se

4 Av de rapprterade målen så är 37 mål helt eller delvis uppfyllda per den 31 augusti. Prgnsen är att 46 av 75 mål kmmer att vara helt uppfyllda per den 31 december ch ytterligare två mål delvis uppfyllda. Det mtsvarar 61 prcent av målen eller 64 prcent m delvis uppfyllda mål inkluderas. I bkslutet 2012 var 43 prcent uppfyllda. Beflkning Ett av de övergripande målen är att Båstads kmmun ska ha minst invånare år Den 31 augusti uppgick antalet invånare till , vilket är en minskning med 8 persner sedan årsskiftet (14 263). Minskningen berr på ett psitivt inflyttningsnett på 34 samt ett negativt födelsenett på -42. Det flyttade ut 541 persner ch 575 flyttade in ch det föddes 82 barn ch 124 persner avled. Eknmi Samhällseknmin SKL (Cirkulär 13:40 Augusti) : "Den eknmiska utvecklingen har under årets böjjan varit frtsatt svag såväl internatinellt sm här på hemmaplan. Förhppningarna m en stabilare tillväxt har dck gradvis stärkts ch vi förutser att knjunkturen stärks framöver. Återhämtningen blir dck inledningsvis svag. Vi bedömer att svensk BNP i år växer med 1,1 prcent ch nästa år beräknas tillväxten bli 2,4 prcent. sm till övervägande del består av skatteintäkter, minskar inte i samma utsträckning sm kstnaderna under smmarmånaderna. Prgnsen vid årets slut är ett översktt på 15,6 mkr, en avvikelse mt budget med +5,1 mkr. De prgnstiserade budgetavvikelserna i verksamheterna beräknas uppgå till -12,6 mkr, en förbättring jämför med 2012 då avvikelsen uppgick till-19,9 mkr ch en förbättring jämfört med prgnsen vid tertial1 med +4,1 mkr. Avvikelsen mtsvarar 2,0 prcent av nettkstnaderna. För finansförvaltningen beräknas en psitiv avvikelse mt budget på ca 20,6 mkr. Den psitiva avvikelsen förklaras främst av att AFA Försäkrings styrelse beslutat att återbetala 2005 ch 2006 års inbetalda premier för AGS-KL ch Avgiftsbefrielseförsäkringen. Det återbetalade belppet under 2013 beräknas uppgå till 11 mkr. Andra bidragande rsaker är högre skatteintäkter än budgeterat m drygt 6,1 mkr samt att budgeterade kstnader för bidrag till upprustning av Grevie Bygdegård m 2,3 mkr inte kmmer utbetalas då Bverket avslagit föreningens ansökan. 20,6 Den måttliga tillväxten innebär att arbetslösheten dröjer sig kvar kring 8 prcent. Det ärförst en bit in på nästa år sm läget på arbetsmarknaden mer påtagligt bö1jar förbättras. Det svaga arbetsmarknadsläget i kmbinatin med en frtsatt stark krna håller tillbaka pris- ch löneutvecklingen. Det låga injlatinst1ycket begränsar tillväxten i skatteunderlaget. I reala terme1~ dvs. efter avdrag för pris- ch löneökningar, är däremt skatteunderlagets tillväxt frtsatt stark i år. Nästa år begränsas tillväxten av sänkta pensiner." Resultat ch kapacitet Båstads kmmuns resultat per 31 augusti 2013 uppgick till 38,3 mkr. Eftersm delårsresultatet till ch med augusti innefattar smmarmånaderna då kmmunens kstnad för verksamheten är betydligt lägre än under andra delar av året påverkar detta delårsresultatet psitivt. Exempelvis är kmmunens persnalkstnader lägre under smmaren men även många andra verksamhetskstnader. Kmmunens intäkter däremt, - 2- Enligt kmmunallagen skall kmmunen ha en gd eknmisk hushållning. Ett minimikrav för detta är balanskravet. Enligt balanskravet ska intäkterna överstiga kstnaderna ch ett negativt resultat efter balanskravsjusteringar ska regleras under de närmast följande tre åren. Det prgnstiserade resultatet på 15,6 mkr innebär att balanskravet kmmer att uppfyllas. llij BÅSTADS ~ KO MMUN Besök ss på bastad.se

5 Balanskravsavstämning Prgns Bkslut (mkr) Resultat att återställa från tidigare år 0,0 0,0 Å1 ets resultat/prgns ,6 11,6 Realisatinsvinster -0,4-8,1 Justerat resultat 15,2 3,5 En förutsättning för att kunna uppnå ch bibehålla "en gd eknmisk hushållning", är en gd budgetdisciplin i verksamheterna. Avvikelse mt budget Prgns Bkslut (mkr) KF, Jävsnämnd, Valnämnd -0,3 0,2 Överförmyndare -0,3-0,5 Revisin 0,0 0,0 KLK inklusive KS -1,6-1,7 T&S -0,3 1,6 SHB -1,2-0,2 SHS -0,2 B&S 0,2-8,0 B&A -7,0-8,1 V&O -5,1-8,0 Demgrafireserv sklpeng 2,9 5,0 Summa -12,6-19,9 Mål: Investeringarna (exklusive explaterings- ch VAinvesteringar) ska finansieras fullt ut med skattemedel. Måluppfyllelse: Målet ser ut att uppfyllas. l ch med det förbättrade resultatet (i ch med återbetalade AFAmedel) samt reduceringar i investeringsbudgeten under året ser självfinansiering ut att uppnås. Mål: Kmmunen ska sträva efter sänkt kmmunalskatt m förutsättningar finns. Måluppfyllelse: Förutsättningar för sänkt skatt bedöms inte finnas. Investeringar ch självfinansiering Den ursprungliga budgeten för investeringarna 2013 uppgick till 81,3 mkr exklusive explatering. I samband med årsbkslutet fördes 16,5 mkr över från Därefter har investeringsbudgeten minskats i två mgångar med sammanlagt 11,8 mkr ner till 86 mkr exklusive explatering för att, bland annat i enlighet med det finansiella målet, kunna självfinansiera de investeringar sm sker inm skattefinansierad verksamhet. Kmmunens prgns för nettinvesteringar inm skattefinansierad verksamhet under 2013 uppgår till 47,2 (110,2) mkr, en negativ avvikelse mt budget med 3, 7 mkr. Detta innebär att självfinansieringsgraden beräknas bli hundraprcentig. Inm den avgiftsfinansierade verksamheten beräknas ingen avvikelse vilket innebär att prgnsen för de avgiftsfinansierade nettinvesteringarna uppgår till42,6 mkr. De största avvikelserna inm verksamheterna uppvisar bildning ch arbete med -7,0 mkr ch vård ch msrg med -5,1 mkr. Inm Bildning ch arbete är de största prgnstiserade undersktten inm sklpengen med -3,0 mkr ch försörjningsstöd med -2,8 mkr. Inm Vård ch msrg är det köp av biståndsbedömda hemvårdstimmar med en prgns på -7,2 mkr sm ligger bakm det största underskttet. Finansiella mål Balanskravet anger ett glv för det eknmiska resultatet. Kmmunfullmäktige har därtill fastställt tre finansiella mål för gd eknmisk hushållning. Mål: ÖvNskttet ska uppgå till 2 prcent av skatteintäkter ch generella statsbidrag. Måluppf-yllelse: Med str sannlikhet kmme1 målet att uppfyllas. Prgnstiserat resultat på +15,6 mk1 innebär en kvt på 2,4 prcent Följande större investeringar har hittills utförts under året. Ny förskla Östra Karup 12,7 mkr V A ledning Kattvik 7,4 mkr EPC energispar fastighet 4,4 mkr Upplån ing Enligt budget skall nyupplåning m 40,6 mkr ske ttalt under Hittills har nya lån m 20 mkr upptagits. Då prgnsen för kmmunens kassalikviditet ser gd ut, bland annat i ch med återbetalningen av AFAmedlen, planeras återstående del (20,6 mkr) av 2013 års beviljade nyupplåning inte utföras. Pensiner ch pensinsskuld För dagens anställda har kmmunen ett framtida pensinsåtagande. Enligt den så kallade blandmdellen redvisas de intjänade pensinerna till ch med 1997 mj BÅSTADS, ~ KO MMUN Besök ss på bastad.se

6 sm ansvarsförbindelse ch utanför balansräkningen. Förbindelsen uppgick vid årsskiftet 2012 till 285 mkr. På grund av det varaktigt mycket låga ränteläget i den svenska eknmin sänks den rekmmenderade disknteringsräntan i pensinsskuldberäkningen med 0,75 prcent. En sänkt disknteringsränta innebär att pensinsskulden ökar. Enligt prgns från KPA uppgår därför ansvarsförbindelsen utanför balansräkningen vid slutet av 2013 till 303 mkr, en ökning med 18 mkr. I ch med att Båstads kmmun redvisar enligt blandmdellen påverkar inte den ökade ansvarsförbindelsen kmmunens resultat. Kncernen Två hel- ch delägda blag ingår i kmmunkncernen. Dessa är det helägda bstadsblaget Båstadhem AB ch Båstads Näringslivs AB (BNAB) sm ägs till 50 prcent. Båstadhem AB prgnstiserar psitivt resultat för Båstads Näringsliv AB kmmer att avvecklas. Delårsresultat Båstadhem AB Båstads Näringslivs AB /helårs prgns Utfall Prgns Utfall Prgns jan-aug jan-dec jan-aug jan-dec (mkr) Intäkter 68,0 100,5 0,4 Kstnader -49,3-77,7-0,4 Avskrivningar -7,4-12,0 Peridens/årets rörelse- 11,3 10,8 resultat Finansiella intäkter 21,8 21,8 Finansiella kstnader -9,2-13,6 Peridens/årets resultat 23,9 19,0 efter finansiella pster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Persnal Persnalkstnaderna har uppgått till 303,5 mkr, en ökning med 2,4 prcent jämfört med mtsvarande perid förra året. Antalet månadsavlönade medarbetare uppgår per den 31 augusti till l 044, vilket är en minskning med 7 persner jämfört med 31/ Minskningen berr på vakanser samt fluktuatiner inm verksamhetsmråde Barn ch skla. Den ttala sjukfrånvarn per 31 augusti 2013 har ökat till 5,1 prcent jämfört med halvårsskiftet 2012 då den var 4,5 prcent. En str andel av sjukfrånvarn är långtidssjukskrivna (60-90 dagar). Utvecklingen kmmer att bevakas ch analyseras för planering ch utökning av insatserna inm mrådena rehabilitering ch arbetsmiljö. Kurvan för sjukskrivningarna pekar uppåt i riket, en ökning sm pågick redan under sjukskrivningarna bland kvinnr har ökat snabbare än för män ITIJ BÅSTADS ~ KO MM U N Besök ss på bastad.se

7 BÅSTADS KOMMUN PROGNOS BUDGETAVVIKELSER 2013 (tkr) DRIFTBUDGET VERKSAM HETSOMRADE KF, Jävsnämnd, Valnämnd, Overförmynda re, Revisin Sklpeng, barnmsrg ch grundskla Sklpeng, gymnasieskla Sklpeng, reserv för demgrafi under finansförvaltningen Kmmunstyrelse: - Kmmunledningskntr -Teknik & service, skattefinansierad verksamhet -Samhällsbyggnad - Samhällsskydd -Barn & skla, ram -Bildning & arbete, ram -Vård & msrg -Resultatenheter, barn & skla -Resu ltatenheter, Akademi Båstad GY Summa kmmunstyrelse Summa verksamheter Januari-december Avvikelse Finansförvaltning exklusive reserv för demgrafi TOTALT VA-verksamhet Renhållningsverksamhet SUMMAAWIKELSE INVESTERINGSBUDGET VERKSAMHETSOMRADE Kmmunledningskntr Teknik & service, skattefinansierad verksamhet Samhällsbyggnad Samhällsskydd Barn & skla Bildning & arbete Vård & msrg Summa verksamheter V A-verksamhet TOTALT Januari-december Avvikelse

8 ~ BASTADS KOMMUN Resultaträkning KOMMUNEN ' 2013 (mkr) Nt jan-jun jan-aug Budget Prgns Avvikelse Verksamhetens intäkter 1 53,6 112,2 358,5 378,6 20,1 Verksamhetens kstnader 2-345,0-474,0-943,8-962,2-18,4 Avskrivningar 3-18,1-28,2-39,6-42,3-2,8 Verksamhetens nettkstnader -309,6-390,0-624,9-626,0-1,1 skatteintäkter 4 280,7 382,0 566,0 572,1 6,1 Generella bidrag ch utjämning 5 30,7 49,1 73,7 73,7 0,0 Finansiella intäkter 6 1,7 1,2 1,8 1,8 0,0 Finansiella kstnader 7-2,6-3,9-6,1-6,1 0,0 Resultat före extradinära pster 0,8 38,3 10,5 15,6 5,1 Extrardinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Extrardinära kstnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 PERIODENS/ ARETS RESUL TAT 8 0,8 38,3 10,5 15,6 5,1 Finansieringsa nalys KOMMUNEN (mkr) Nt jan-aug Budget Prgns Avvikelse Den löpande verksamheten Peridens/årets resultat 38,3 10,5 15,6 5,1 Justering för av- ch nedskrivningar 28,2 39,6 42,3 2,7 Justering för gjrda avsättningar 0,0-0,6-0,6 0,0 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 66,51 49,5 57,3 7,8 Ökning (-)/minskning(+) krtfristiga frdringar 17,81 Minskning (+)/ökning(-) förråd ch varulager -4,21-2,5-2,5 0,0 Ökning (+)/minskning (-) krtfristiga skulder -45,11 l<assaflöde från den löpande verksamheten 35,01 47,0 54,8' 7,8 Investeringsverksamheten l Nettinvesteringar, skattefinansierade -28,71-43,5-47,2-3,7 Nettinvesteringar, VA -13,11-42,6-42,6 0,0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -41,81-86,1-89,81-3,7 Finansieringsverksamheten Nyupptagna lån 2.l 40,6 20,0-20,6 Amrtering av sku ld -6,81-8,9-9,8-0,9 Ökning (-)/minskning (+) långfristiga frdringar 0,71 0,3 0,3 0,0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 13,91 32,0 10,5-21,5 l Årets kassaflöde 7,11-7,1-24,5-17,4 Likvida medel vid årets början 34,51 34,5' Likvida medel vid peridens slut 14 41,61 10,0 l l -6-

9 ~ BASTADS KOMMUN Ba lansräkning KOMMUNEN (mkr) Nt jan-aug Bkslut jan-jun TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1. Mark, byggnader ch tekniska anläggningar 9 602,3 587,2 547,4 2. Maskiner ch inventarier 10 50,9 52,4 49,6 Finansiella anläggningstillgångar 11 29,7 30,4 31,2 Summa anläggningstillgångar 682,9 670,0 628,3 Omsättningstillgångar Förråd ch explateringsfastigheter 12 21,5 17,3 12,4 Krtfristiga frdringar 13 49,7 67,5 61,1 Kassa ch bank 14 41,6 34,5 10,8 Summa msättningstillgångar 112,8 119,3 84,3 SUMMA TILLGÅNGAR 795,7 789,3 712,6 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Eget kapital vid årets början 360,0 360,0 Pensinsfnd 45,8 45,8 Peridens resultat 11,6 0,8 Summa eget kapital ,4 406,7 Avsättningar Avsättningar för pensiner 16 7,1 7,1 6,1 Summa avsättningar 7,1, 7,1 6,1 Skulder Långfristiga skulder ,4 218,2 200,0 Krtfristiga sk u l der ,6 146,7 99,8 Summa skulder 332,91 364,8 299,8 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER l 795,71 789,3 712,6 Ställda ansvarsförbindelser ,21 828,7 735,6 ställda panter Inga Inga Inga - 7-

10 BÅSTA DS KO MMUN Nter KOMMUNEN 1 Verksamhetens intäkter Verksamhetens intäkter enligt driftredvisningen består av externa ch interna avgifter ch ersättningar. l resultaträkningen har interna pster exkluderats. (mkr) Enligt driftredvisning 347,7 Interna pster -235,4 Summa 112,2 Varav jämförelsestörande pst Intäkt återbetalning AGS-premier 11,0 2 Verksamhetens kstnader l resultaträkningen består psten av följande: (mkr) En l driftredvisning 747,9 Kapitalkstnader -40,4 l n te rna pster -235,4 Kalk KPmm -27,6 Utbetalda pensiner 22,8 Nyintjänade pensiner 0,8 Semesterlön/kmp övertid 0,0 Frdringsförlust 0,3 Övriga kstnader 5,6 Summa 474,0 3 Avskrivningar (mkr) Maskiner ch inventarier 9,7 Fastigheter 18,5 Summa 28,2 4 skatteintäkter (mkr) Preliminära skatteintäkter 383,0 slutavräkning 2011 slutavräkning ,6 Prgns ,6 Summa 382, ,9-135,3 53,6 11, ,0-28,8-135,3-23,7 16,6 1,1 0,0 0,1 0,1 345, ,4 11,7 18, ,7 1,6 3,4 280,7 Kmmunalskatten peridiseras ch redvisas det år den beskattningsbara inkmsten intjänas av den skattskyldige. Enligt rådet för kmmunal redvisning skall kmmunerna använda sig av SKL (Sveriges kmmuner ch Landsting) decemberprgns. SKL bedömmer att skatteunderlaget 2013 minskar med 268 kr/inv eller 2,6 mkr. För 2012 blev slutavräkningen 1,6 mkr större än ursprunglig pmgns. 5 Generella bidrag ch utjämning (mkr) Inkmstutjämning, bidrag Kmmunal fastighetsavgift Kstnadsutjämning, avgift Regleringsbidrag Utjämning LSS Summa 6 Finansiella intäkter (mkr) Utdelning aktier ch andelar Ränta på likvida medel Ränta på utlämnade lån Brgensavgift Övrigt Summa Utdelning aktier ch andelar består framför allt av utdelning från kmmunens blag. 7 Finansiella kstnader (mkr) Ränta på anläggningslån Ränta, intjänade pensiner före 1998 Övriga finansiella kstnader Summa 8 Avstämning mt balanskravet (mkr) Enligt resultaträkning Realisatinsvinst Summa Justerat resultat IB Balanskrav Avstämning balanskravet ,1 22,1-7,4 4,3-15,1 49, ,1 0,0 0,1 0,8 0,0 1, ,7 0,1 0,1 3,9 Prgns ,6-0,4 15,2 0,0 15,2 9 Mark, byggnader ch tekniska anläggningar (mkr) Markreserv 24,5 Verksamhetsfastigheter 339,8 Fastigheter för affärsver ksamhet 181,0 Publika fastigheter 52,7 Fastigheter för annan verksamhet 4,4 Summa 602,3 (mkr) Anskaffningsvärde 922,9 Årets investeringsutgifter 34,3 Årets inv. bidrag/ försäljningar -0,6 Summa anskaffningsvärde 956,6 Ackumulerade avskrivningar -335,7 Årets avskrivningar -18,5 Summa avskrivningar -354,3 Summa 602, ,4 15,5-5,5 3,5-13,2 30, ,9 0,0 0,2 0,5 0,1 1, ,4 0,1 0,1 2, ,6-8,1 3,5 0,0 3, ,8 333,5 171,6 52,5 4,8 587, ,4 95,1-1,6 922,9-312,0-23,8-335,7 587,2-8-

11 10 Maskiner ch inventarier 16 Avsättningar för pensiner (mkr) (mkr) Maskiner 1,5 2,1 Avsättningför pensiner 4,2 4,2 Inventarier 41,8 42,7 Löneskatt på avsättning 1,4 1,4 Bilar ch transprtmedel 5,5 5,6 Garantipensinärer 1,5 1,5 Knst 2,1 2,0 Summa 7,1 7,1 Summa 50,9 52,4 (mkr) långfristiga skulder Anskaffningsvärde 316,8 302,1 (mkr) Arets investeringsutgifter 8,1 14,7 Banklån 240,8 227,6 Arets inv. bidrag/ försäljningar 0,0 0,0 Avgår amrtering nästa år -9,4-9,4 Summa anskaffningsvärde 324,9 316,8 Summa 231,4 218,2 Ackumulerade avskrivningar -264,4-251,2 Arets av-, ned- ch uppskrivningar -9,7-13,2 Summa avskrivningar -274,1-264,4 18 Krtfristiga skulder Summa 50,9 52,4 (mkr) Leverantörsskulder 10,5 26,2 Persnalens skatt 7,3 7,6 11 Finansiella anläggningstillgångar Interimsskulder 26,2 28,1 (mkr) Semesterskuld/O kmp övertid 30,4 40,0 Aktier andelar km. företag 4,1 4,1 Arbetsgivaravgifter 8,5 9,1 Aktier andelar andra företag 6,3 6,3 Upplupna pensinskstnader 9,3 14,2 NSVALån 0,0 0,7 Beräknad amrtering nästkmmande år 9,4 9,4 Förlagslån Kmmuninvest 2,2 2,2 övrigt 0,0 12,1 Stiftelsen Nrrvikensträdgårdar 2,2 2,2 Summa 101,6 146,7 Båstad-Malens tennissällskap 4,8 4,8 Båstads ridcenter AB 10,1 10,1 Summa 29,7 30,4 19 Ansvarsförbindelser Pensinsförpliktelser 12 Förråd, ch explateringsfastigheter (mkr) (mkr) Pensinsförpliktelser sm inte Förråd 1,9 2,2 har tagits upp bland skulderna ExplateringTrekav 98:50-9,9-7,8 eller avsättningarna. 309,9 284,5 Explatering Hemmeslöv A-stad 10,4 8,1 Summa pensinsförpliktelser 309,9 284,5 Explatering Handelspi Hallandsv -0,5-0,6 Explatering Grevie Kyrkby 28:1 0,2 0,2 Löneskatt ingår med 24,26% sm en del av pensinsförpliktelsen. Explatering ÖK 24:1 nrr väg 115 6,5 6,4 Explatering ÖK 6:7 syd väg ,5 8,7 Brgensengagemang Explatering Vistrp 8:14 m.fl. 0,3 0,1 (mkr) Explatering Tunnelpåslag Förslöv 0,1 0,0 Kmmunala blag 506,0 506,0 Summa 21,5 17,3 Egnahem 0,4 0,4 Förrådet är värderat enligt senaste anskaffnings- Föreningar 6,9 6,9 värde. Diesel ingår numera sm förrådsvara. Nrdvästra Skånes Renhållning 22,5 22,5 Fastighetsblaget Småryd 8,4 8,4 Summa brgensengagemang 544,2 544,2 13 Krtfristiga frdringar (mkr) Båstads kmmun har i maj 1996 ingått en slidarisk brgen statsbidragsfrdringar 20,0 20,1 såsm för egen skuld för Kmmuninvest i Sverige AB:s Fakturafrdringar 9,6 24,2 samtliga förpliktelser. Samtliga 274 kmmuner sm per l nteri msfrdri ngar 19,3 22, var medlemmar i Kmmuninvest har ingått Övrigt 0,8 1,2 likalydande brgensförbindelser. Mellan samtliga dessa Summa 49,7 67,5 kmmuner har ingåtts ett regressavtal sm reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskmmunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av van nämnda 14 Kassa ch bank brgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret (mkr) fördelas dels i förhållande till strlek på de medel sm Kassa 0,0 0,0 respektive medlemskmmun lånat av Kmmuninvest i Plusgirt 2,7 8,4 Sverige AB, dels i föhållande till strleken på Bank 38,9 26,0 medlemskmmunernas respektive insatskapital i Summa 41,6 34,5 Kmmuninvest eknmiska förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Båstads kmmuns ansvar enligt van nämnd brgensförbindelse, kan nteras att 15 Eget kapital per den uppgick Kmmuninvest i Sverige AB :s (mkr) ttala förpliktelser till mkr ch Ingående kapital 417,5 405,8 ttala tillgångar till mkr. Kmmunens - skattefinansierad del 368,1 360,0 andel av de ttala förpliktelser uppgick till - Pensinsfnd 49,3 45,8 666 mkr {0,3 %) ch andelen av de ttala Arets resultat 38,3 11,6 tillgångarna uppgick till671 mkr {0,3%). Utgående kapital 455,7 417,5 Summa ansvarsförbindelser 854,2 828,7-9-

12 ~ BASTADS KOMMUN lnvesteringsredvisning, specifikatin per prjekt (tkr) REDOVISAT BUDGET AWIKELSE ARSBUDGET ATERSTARAV ARsBUDGET Prjekt Jan-aug Jan-aug Jan-aug KOMMUNLEDNINGSKONTORET MASKINER MÖBLER, KANSLI WEBB FUNKTIONER OCH TJÄNS FÖRSTUDIER E-TJÄNSTER KOMMUNGEM DOKUMENTHANT ARKIVUTRUSTN l NG IT-UTRUSTNING Serverplattfrm lp Telefni Om- vidarebygg av nät Pc överfört från VO PC Prgarmvarr a utm av användraknt/pr Verksamhetsstödsystem Singel sign n SSO IT säkerhet Backup lösning Brandskydd datrhall Summa Kmmunledningskntret TEKNIK & SERVICE, SKATIEFINANSIERAT RAM FRITIDSANLÄGGNINGAR RAM ADMIN15TRATION RAM MALTIDSVERKSAMHET RAMHAMN FÖRSLÖV 2:4 FÄRDIGSTÄLLAN RAMGATA T RA Fl KSÄKE RH ETSÅTG GATUBELYSNING UTBYTE FORDON RAM PARKER/LEKPLATSER OFF TOA UTBYTE HEMMESLÖV sötvattendusch +ta Tre Klimatsäkring utr/åtg ÅTG FÖRHINDRA ÖVERSV FÖRS RAM FASTIGHETSFÖRVALTNING ss NY 5 AVD FÖRSKOLA ÖK s PAVILJONG FÖRSKOLA EPC ENERGISPAR FASTIGHET STRANDÄNGSSK A-HUS OM BYGG lp TELEFONI KABELAGE UTEMILJÖ Summa Teknik & service, skattefinansierat TEKNIK & SERVICE, AVGIFTSFINANSIERAT RAM RENINGSVERK ÄNGSTORP SERVISER VA LEDNING KATIVIK SKALSKYDD HEMMESLÖV ÅTG SANERINGsPLAN HOV UTBYGGNAD S VA UTB SKOTIORP ESKILSTOR FÖRSLÖVS SKOLA EXPL LANDS AUT DOERINGSREGL KEMIKALl UTBYTE ELSKAP PSTN TRYCKSTEG REDUC RESERVOARER SÄKERHETSBARRIÄR UV LJUS s 491 VAUTBSTORAHULT

13 REDOVISAT BUDGET AWIKELSE ARsBUDGET ATERSTÄRAV ARsBUDGET Prjekt Jan-aug Jan-aug Jan-aug VA RAMMLJÖ R VA UTB ÖLLÖVSSTRAND VA VENITLATION Ny prd Brrr Eskilstrp Nytt låssystem VA led ning Ramsjö ATG LANDSBYGDSSTRATEGI G ATG ENL VA FÖRSÖRJINGSPLA s VA LEDNING ÖKAR UP VATIENPROD VA REINVEST AVLOPPSREN VA REINVESTER DRICKSVAnEN REIVESTERING AVLOPPSLEDVA REINVESTERI Summa Teknik & service, avgiftsfinansierat SAMHÄLLSBYGGNAD DIGITALISERING MICROF ARK UTÖKNING PRIMÄRKARTA UPPGRADERING Bygg-R Ny A! l O-Printer Digital u tv av verksamhet DIGITALISER SYST PLANER NYn HÖJDSYSTEM RH INFÖRANDENYBYGGNADsKARTA Summa Samhällsbyggnad SAM HÄLLSSKYDD BRANDMATERIAL ÖKAD KOMMUNAL KRISHANTERI SKÄRSLÄCKARE ARBETSMILJÖ BRANDSTATION INVENTARIERSHS UT ALARMERINGsTEKNIK MÄTINSTRUMENT Summa Samhällsskydd BARN&SKOLA INVENTARIER KUL TURSKOLAN INVENTARIER FÖRSKOLA INVENTARIER l F l NVENTARI ER SAMT L SKOLOR UNDERVISNINGSDATORER INV BARN MED BEHOV INVENTARIERADM 5 -s -s KURSPLANERELATERADE, 8 GR Summa Barn & skla BILDNING & ARBETE BIBLIOTEK INVENTARIER SJÄLVBET JÄN l NGSSYSEM INV ARBETsMARKNAD MINNESSTATY BIRGIT NILSSO l NVENTARI ER ARBETSMARKNAD l NV GYMNASIUM BIOSCALA KULTURMINNESVÄRD Summa Barn & utbildning V ARD & OMSORG INVENTARIER BILAR TRYGGHETsTELEFONER BRANDSÄKÄLDREBOENDE ARBETSTEKNISKA HJÄLP M Summa Vård & msrg TOTALT

14 Bi ~ BÅSTADS ~ BÅSTADS BÅSTADS KOMMUN KOMMUN KOMMUN Kmmunfullmäktige Jävsnämnd Valnämnd ~ BÅSTADS KOMMUN Överförmyndare Eknmisk översikt Utfall Budget Prgns Avvikelse (tkr) jan-aug helår helår helår Kmmunfullmäktige Intäkter Kstnader Nettkstnad Jävsnämnd Intäkter Kstnader Nettkstnad Valnämnd Intäkter Kstnader Nettkstnad Överförmyndare Intäkter Kstnader Nettkstnad Verksamhet Kmmunfullmäktige Kmmunfullmäktige ch kmmunstyrelsen genmför en utbildning för plitiker under För denna utbildning har en knsult anlitats. Utbildningen pågår under våren ch kan möjligen frtsätta under hösten. Kmmunfullmäktige har beställt en utvärdering av den plitiska rganisatinen. Utredningen blev klar i början av året. Jävsnämnd Verksamheten har bedrivits, dck med någt färre möten än planerat. Valnämnd Verksamheten har bedrivits i panerad mfattning. Under hösten beräknas valarbetet inför nästa år kmma igång

15 BÅSTADS KOMMUN Kmmunfullmäktige [HJ BÅSTADS ~ KOMMUN Överförmyndare [HJ BÅSTADS [11.J BÅSTADS ~ KOMMUN ~ KOMMUN Jävsnämnd Valnämnd Överförmyndare Överförmyndaren har en str mängd ärenden ch fram till den31mars utfördes denna handläggning av den dåvarande kmmunsekreteraren inm ramen för hans tjänst. Han har gått i pensin ch det saknas en frmell ersättare. Handläggningen sköts tillfälligtvis av en timanställd handläggare. Kmmunen har en skyldighet enligt lag att ta hand m de sm har rätt till gd man eller förvaltare. Det bör även nteras att antalet huvudmän ökat markant de senaste åren. Eknmi Kmmunfullmäktige Den pågående utbildningen för plitiker beräknas ksta 250 tkr. Den av kmmunfullmäktige beställda utredningen uppgår till en kstnad m 155 tkr. Dessa båda kstnader mtsvarar den avvikelse sm är nterad. Jävsnämnd Då nämnden inte haft så många möten beräknas ett översktt. Valnämnd Beräknat utfall enligt budget. Överförmyndare Verksamheten beräknas få ett strt undersktt. De många ärenden smtill kn11nit de senaste åren avser fta huvudmän sm saknar möjlighet att betala arvden. Kmmunen går då in ch betalar arvden för dessa. Dessutm har ett antal ärenden sm kräver mfattande insatser ckså ökat, vilket innebär högre arvdes ersättning. Det stra underskttet berr ckså på att det inte budgeterats för någn handläggare. För att kunna upprätthålla lagstadgade krav behövs det under 2013 ytterligare medel. Beräknad ersättning för åtta månader är 190 tkr. Tillfälligtvis utförs uppgifterna av en timanställd handläggare. Den budgeterade intäkten m 300 tkr avser ersättning för ensamkmmande flyktingbarn. Ersättningen betalas ut i slutet av året. Atgärder/knsekvenser vid avvikelser mt budget Kmmunfullmäktige Både utbildningen sm genmförs ch den utredning sm är gjrd är tillfälliga utgifter, därav avvikelsen mt budget. Överförmyndare För att kunna tillgdse de persner sm enligt lag har rätt att få gd man eller förvaltare behövs det en halvtids handläggare. Knsekvensen m det inte finns någn sm kan handlägga ärendena blir att många sm behöver hjälp blir utan ch att kmmunen inte uppfyller gällande lag. Tillfälligtvis utförs uppgifterna av en timanställd handläggare. -13-

16 BASTADS ~ KOMMUN Kmmunledningskntret Eknmisk översikt Utfall Budget Prgns Avvikelse (tkr) jan-aug helår helår helår DRIFTREDOVISNING Intäkter Kstnader Nettkstnad VERKSAMHETERNAS RESUL T AT Kmmunstyrelse Kmmunchef, stab Kmmunikatinsavdelning Kmmunkansli Eknmiavdelning HR-avdelning !T-avdelning INVESTERINGSREDOVISNING Intäkter Kstnader Nettinvestering Verksamhet Kmmunstyrelse Kmmunstyrelsen ch kmmunfullmäktige genmför en utbildning för plitiker under För denna utbildning har en knsult anlitats. Utbildningen pågår under våren ch frtsätter möjligen under hösten. Kmmunchef, stab Under den tid sm rekrytering av ny kmmunchef pågår tjänstgör tf kmmunchef ch tf biträdande kmmunchef, den senare med huvudansvar för interna frågr. Kmmunkansli Kansliet har anställt en arkivassistent HR-avdelning Beslut har fattats att bilda ett gemensamt HR-center för lön ch pensin i Helsingbrg. Sex kmmuner kmmer att ingå- B åstad, Åstrp, Ängelhlm, Höganäs, Svalöv ch Helsingbrg. Tre medarbetare från HRavdelningen inm lön, pensin ch systemförvaltning kmmer att följa med. startdatum beräknas bli den l mars Kmmunikatinsavdelning Kmmunikatinsavdelningen har bedrivit sedvanligt infrmatinsarbete genm spridning av samhällsinfrmatin via upparbetade kanaler. Under tennisveckrna hölls sm vanligt Hamnbden öppen för in- -14-

17 BÅSTADS KO MMUN Kmmunledningskntret frmatinsspridning ch för första gången hade Båstads kmmun en mnter inne på tennismrådet Det genmfördes infrmatinsträffar i Båstad, Förslöv ch Trekav ch i juli öppnades Båstads kmmuns fficiella sida på Facebk Eknmi Kmmunstyrelse Beslutet att genmföra utbildning för plitikerna innebär en beräknad extrakstnad för kmmunstyrelsen med 250 tkr. Utöver detta har kstnaderna för arvden, förlrad arbetsförtjänst ch därmed även sciala avgifter ökat markant, mer än vad sm mtsvarar plitikerutbildningen. Persnalsciala kstnader ch övriga verksamhetskstnader, vilka ej budgeterats för, uppgår till 277 tkr. En del av dessa kstnader är kpplade till utbildningen av plitikerna. Kmmunikatinsavdelning Budgeterad intäkt av tmtförsäljning sm enligt Teknik ch service inte kmmer att infrias ger ett undersktt med 0,2 mkr. Eknmiavdelning Underskttet m -50 tkr berr på att kstnaderna för färdtjänsten ökat mtsvarande inflatinen i samhället under , samtidigt sm budgeten inte inflatinskmpenserats under 2012 ch Detta medför att det i 2013 års budget saknas ca 250 tkr. Att underskttet inte blir större berr på vakans (assistent) under större del av året. HR-avdelning HR-avdelningen har under dessa åtta månader i strt sett följt budget. Undantaget är även nu företagshälsvården där vi har en negativ avvikelse på drygt 162 tkr (30 april var avvikelsen 235 tkr). Vi går åt rätt håll ch i ch med att vi frtsätter med nedanstående åtgärder beräknar vi att underskttet vid årets slut blir 100 tkr. IT -avdelning IT-avdelningens driftbudget kmmer att överskridas med 500 tkr på grund av extra kstnader för persnal. IT-avdelningens reducerade investeringsbudget är förbrukad ch kmmer att överskridas med 200 tkr för att ersätta trasiga datrer. Atgärder/ knsekvenser vid avvikelser mt budget Kmmunstyrelse Den utbildning sm genmförs inm plitiken är tillfällig. Övriga kstnader bör ses över av plitikerna. Eknmiavdelning Ingen ytterligare åtgärd är planerad utöver den under stra delar av året vakanssatta assistenttjänsten. HR-avdelning Vi har infrmerat samtliga chefer att alla beställningar från företagshälsvården (förutm det sm ingår i företagssköterskans tjänst) ska tas upp med HR-avdelningen. Vi har ckså tagit fram ett beställningsunderlag sm ska fyllas i ch skickas till HR-avdelningen. Möte har ckså ägt rum mellan ansvariga från Avnva ch HR-chef där Avrivas priser har diskuterats. Efter detta har en sänkning av priserna gällande psyklgsamtal skett

18 BASTADS ~ KOMMUN Teknik & service Eknmisk översikt Utfall Budget Prgns Avvikelse (t kr) jan-aug helår helår helår SKATTEFINANSIERAD VERKSAMH ET DR l FTREDOVISNING Intäkter Kstnader Nettkstnad INVESTERINGSREDOVISNING Intäkter Kstnader Nettinvestering RENHÅLLNINGsVERKSAMHET DRIFTREDOVISNING Intäkter Kstnader Nettkstnad VA-ENHET DR l FTREDOVISNING Intäkter Kstnader Nettkstnad INVESTERINGSREDOVISNING Intäkter Kstnader Nettinvestering Verksamhet skattefinansierad verksamhet Det har varit många evenemang sm har förflutit väl ch parkeringsautmaterna har fungerat bra under smmaren. Den varma ch fina smmaren har inneburit många besökare vid kmmunens ständer. Kvaliteten på badvattnet var genmgående bra ch stränderna hölls generellt fria från tång. Vid mrådet mellan Malen ch Hemmeslöv var det dck prblem med ansamling av tång längs vattenbrynet ch några meter ut i vattnet. Eftersm tånge n var finförd elad ch till str del befann sig i vattnet gick den inte att -16-

19 BÅSTADS KOMMUN Teknik & service avlägsna. Tångansamlingen upplevdes sm ett prblem hs många. Efter den trra ch fina inledningen på smmaren km en vecka med mycket stra nederbördsmängder, vilket skapade vissa prblem för såväl VA-verksamheten sm park- ch gatuverksamheten. Regnet innebar källaröversvämningar ch skadr på vägar ch andra ffentliga ytr. Vissa prblemmråden sm kräver relativt mfattande förebyggande insatser uppmärksammades. Överlag har arbetet inm fritidsverksamheterna frtskridit sm planerat. Det har varit många besökare på Malenbadet ch driften har fungerat väl, undantaget ett diffust läckage. Det försvinner mer vatten från anläggning än vad sm är nrmalt. Framtagande av ritningar för ledningssystemen ch läcksökning planeras utföras under hösten ch vintern. Badanläggningen i Trekav har varit i drift ch simskaleverksamhet har bedrivits. Tyvärr är anläggningen i dåligt skick ch kräver mfattande renveringar. När det gäller badanläggningen i segelstrp har det varit liknande prblem, m än i någt mindre mfattning, även där finns renverings behv. Den nya försklan i Östra Karup har färdigställts ch verksamheten har påbörjats i de nya lkalerna. sjutförande av värme-, ventilatin- ch arbetsmiljöprjekt på Strandängssklan, KC ch kmmunkntret har genmförts ch prjektering för ny värmeanläggning på Västra Karups skla inklusive åtgärder på Klckarbyns förskla har påbörjats. Ny traktr är inköpt till utförarenheten. Nya ffentliga taletter har uppförts vid stranden i Hemmeslöv. Ny asfalt har lagts på ett flertal gång- ch cykelvägar i B åstad ch Trekv, men det finns ett strt underhållsbehv för såväl kmmunala sm enskilda vägar. Inm måltidsverksamheten har ett strt underhållsarbete genmförts på skgslidens kök under smmaren Under tiden flyttades hela prduktinen till Strandängsklans kök Prjektet krävde en del merkstnader i frm av persnaltid ch transprter. I Östra Karup har måltidsverksamheten för försklan flyttat in i nya lkaler. VA-verksamhet En större genmgång av registret för VA-abnnenter har i strt slutförts för att till exempel hitta anslutna fastigheter sm inte debiterats. Debitering av anläggningsavgifter för dagvatten i Hemmeslöv frtsätter, ttalt rör det sig m cirka 400 nya anslutningar. Mycket resurser har lagts på planering för Båstads framtida vattenförsörjning. Bland annat har avtalsförslag tagits fram med sydvatten för att behandlas plitiskt under hösten. Den varma ch trra smmaren fick knsekvenser för vattenförsörjningen, vissa abnnenter i mrådet vid Trekav var tidvis utan vatten. Renhållning Nya renhållningstaxan sm stimulerar till byte till flerfackskärl har haft avsedd effekt. Cirka l 200 abnnenter har hittills ansökt m byte till flerfackskärl Eknmi Drift skattefinansierad verksamhet Inm den skattefinansierade verksamhetenprgnstiserasen budget i balans undantaget måltidsverksamheten. Budgeten för Vård ch msrgs måltider minskades med l mkr Runt hälften är inhämtat, resterande kstnadssänkning kan ske m eller när plitiskt beslut tas att stänga de tre serveringar -17-

20 BÅSTADS KOMMUN Teknik & service sm tidigare varit föremål för avveckling. Måltidsverksamheten prgnstiserar därför ett undersktt mtsvarande cirka 600 tkr. Genm vakanser på lika tjänster inm Mark- ch fritidsavdelningen ch staben samt generell återhållsamhetprgnstiserasett översktt på cirka 300 tkr vilket delvis balanserar upp avvikelsen inm måltidsverksamheten. Ttalt inm Teknik- ch service skattefinansierade verksamheter prgnstiseras därmed ett undersktt mtsvarande cirka 300 tkr. VA-verksamhet VA-verksamheten har ett budgeterat resultat på l 300 tkr, i avsikt att återställa del av skulden i VAregleringsfnden. Fnden planeras vara helt återställd efter 2014 års utgång. Föregående års besparingar, där vissa kstnader istället kmmer under detta år, samt att NSVA i år får hyra traktrgrävare externt gör att resultatet förväntas blir lägre än vad sm är budgeterat. Föregående års psitiva resultat gjrde dck att 2013 års resultatkrav minskade. Vid årsskiftet förväntas ett psitivt resultat på 800 tkr, vilket ger ett undersktt mt budget på cirka 500 tkr. Skulden till VA-regleringsfnden kan då minskas med 800 tkr till cirka 600 tkr. Intäkterna förväntas bli högre än budgeterat tack vare mfattande arbeten med att hitta fastigheter sm inte debiterats eller sm debiterats fel taxa. Investeringar skattefinansierad verksamhet För investeringsbudgeten inm den skattefinansierade verksamheten prgnstiseras en avvikelse på ttalt -3,6 mkr. De största psterna är en psitiv avvikelse för hamninvesteringar på 0,5 mkr ch en negativ avvikelse för försklan i Östra Karup på 4,1 mkr. Orsaken till underskttet är att intäkterna för försäljningen av de gamla försklrna inte kan redvisas på investeringsprjektet eftersm den reavinstj-förlust sm uppstår redvisas över driftredvisningen. VA-verksamhet För VA-ledningarna i Kattvik prgnstiseras cirka 1,5 mkr i högre kstnader föranledda av större mängder av berg mt förväntat. Ttalt sett förväntas ingen avvikelse vid årsskiftet. Atgärder/knsekvenser vid avvikelser mt budget Utrymmet för besparingsåtgärder sm ger effekt på innevarande år är begränsat. Från ch med nvember innevarande år påbörjas ett arbete med ytterligare effektivisering på tillagningsköket för Vård ch msrg. Det förväntas förbättra kstnadsläget till viss del. Om serveringarna vid Ängahällan, Bjärehemmet ch Vårliden ska vara kvar i drift, blir det möjligt att uppnå hela differensen utan en prishöjning. Knsekvenser vid stängning av van nämnda serveringar är att lunchservering upphör. Berörd hemtjänstpersnal inm Vård ch msrg ansvarar för att stödja de persner sm regelbundet äter på dessa lunchställen. Det kan handla m ledsagning till annat serveringsställe eller mat till det egna bendet

Delårsredovisning 2012-08-31

Delårsredovisning 2012-08-31 Delårsredovisning 2012-08-31 DELÅrsredovisning 2012 - Östra Göinge Kommun 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning 3-4 Utveckling i sammandrag 3 Östra Göinge kommuns organisation 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2012

Delårsrapport tertial 1 2012 Delårsrapport tertial 1 TERTIALRAPPORT JANUARI - APRIL PROGNOS JANUARI - DECEMBER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse 5 Finansiella rapporter, kommunen Resultat- och balansräkning

Läs mer

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter 2 01 Förvaltningsberättelse 02 2 2 4 5 13 15 15 17 17 18 19 20 21 21 22 23 27 28 Inledning Sammanfattning Omvärldsanalys Bedömning av uppfyllelse av mål Finansiell analys Finansiella rapporter kommunen

Läs mer

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009 2 Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs kommun 2010 Kommunstyrelsens

Läs mer

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 1 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 3 2 Sammanfattning 2011... 13 Framtidsbedömning... 14 Omvärldsanalys... 16 Finansiell

Läs mer

Till ekonomiutskottet 120530 BÅSTADS KOMMUN

Till ekonomiutskottet 120530 BÅSTADS KOMMUN Till ekonomiutskottet 120530 BÅSTADS KOMMUN Underlag för budget 2013-2015 INNEHÅLL Ingår nya texter, nyckeltal mm enligt budgetberedningens diskussioner. Sid Vision, övergripande mål och inriktning, förhållningssätt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Nya sporthallen vid Älvstranden bildningscentrum Framtidsarvets galamiddag i Hagfors stadshus Hagfors nya busstation Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johansson under

Läs mer

Bostad först för vem?

Bostad först för vem? Examensarbete Bstad först för vem? Några röster m ett samarbetsprjekt mellan Stckhlms stad ch Stckhlms Stadsmissin Författare: Jhanna Linde Anna Olvssn Handledare: Per-Olf Hlmberg Termin: VT13 Kurskd:

Läs mer

Mjölby kommun Årsredovisning 2011

Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till 34,4 mkr mot ett budgeterat resultat på 11,4 mkr. Nämnderna visar ett underskott jämfört med budget på -1,8 mkr.

Läs mer

Delårsrapport 2010:2. - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret

Delårsrapport 2010:2. - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret Delårsrapport 2010:2 - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret 1 SAMMANFATTNING DELÅRSBOKSLUTET Utfallet för perioden januari-augusti innebär ett positivt resultat med 236 miljoner. Resultatet

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Förvaltningsberättelse Avstämning nämndsövergripande mål 8 Ekonomisk översikt och analys 9 Personalekonomisk redovisning 14

Förvaltningsberättelse Avstämning nämndsövergripande mål 8 Ekonomisk översikt och analys 9 Personalekonomisk redovisning 14 Årsredovisning 2009 Innehållsförteckning Inledning Kommunledningen har ordet 3 Några korta kommentarer om kommunens ekonomi 4 Vart gick skattepengarna? 5 Organisationsskiss 6 Fem år i sammandrag 7 Förvaltningsberättelse

Läs mer

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Alvesta under fem år 2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Kommunens skattesats (Total kommunal skattesats

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

Budget 2013 LOMMA KOMMUN

Budget 2013 LOMMA KOMMUN Budget 2013 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige 1. Val av justeringsledamöter 2. Allmänhetens frågestund 3. Mål och Budget 2015-2017 samt beslut om skattesats 2 4. Begäran

Läs mer

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI Kommunplan 2015-2017 Nybro kommun Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI 1 Vi vill att hela Nybro kommun ska leva och vara en bra plats att bo och verka i. Vi vill bidra till ett demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT per 31 augusti 2011

DELÅRSRAPPORT per 31 augusti 2011 rapport per 31 augusti ÖSTERSUNDS KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Dnr: 725- - 09-29 DELÅRSRAPPORT per 31 augusti 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING rapport per 31 augusti Förvaltningsberättelse... 3 Sammanfattning

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2013

Delårsbokslut/årsprognos 2013 Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-09-04 Ks/2013:78 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2013

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 3 (42) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL EU 2020 STRATEGIN är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan  verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan Verksamhetsplan 2015 2017 verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

Läs mer

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det?

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? Årsredovisning 2007 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Budget 2012. Flerårsplan 2013-2014. Hagalidskolans bibliotek. Utsett till årets skolbibliotek 2009. Foto: Ulrika Vendelbo

Budget 2012. Flerårsplan 2013-2014. Hagalidskolans bibliotek. Utsett till årets skolbibliotek 2009. Foto: Ulrika Vendelbo Budget 2012 Flerårsplan 2013-2014 Hagalidskolans bibliotek. Utsett till årets skolbibliotek 2009. Foto: Ulrika Vendelbo INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. VISIONSSTYRNING 1.1 Varför visionsstyrning? 1 1.2 Vår

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Invigning av Johan Falkmans konstverk i Hörbysalen, Kommunförvaltningen i maj 2013. www.horby.se

ÅRSREDOVISNING 2013. Invigning av Johan Falkmans konstverk i Hörbysalen, Kommunförvaltningen i maj 2013. www.horby.se ÅRSREDOVISNING 2013 Invigning av Johan Falkmans konstverk i Hörbysalen, Kommunförvaltningen i maj 2013. www.horby.se Innehållsförteckning Inledning Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Organisationsöversikt...

Läs mer

2012 ÅRS- REDOVISNING

2012 ÅRS- REDOVISNING 2012 ÅRS- REDOVISNING Innehållsförteckning Inledning Vaggeryds kommun 10års översik...1 Så används din skattekrona...2 Skatteintäkter och skatteutjämningsbidrag 3 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse...4

Läs mer

Budget 2015 LOMMA KOMMUN

Budget 2015 LOMMA KOMMUN Budget 2015 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2016-2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer