DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Satsningar i linje med Trafikverkets krav

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Satsningar i linje med Trafikverkets krav"

Transkript

1 DennA tematd nng är en från nextm e D A Framtdens Infrastruktur för konkurrenskraft och hållbara transporter Regerngen: Drft och underhåll fokus Den 20 september lämnade regerngen stt budgetförslag för 2013 tll rksdagen. Förslaget nnebär att 44,1 mljarder kronor anvsas för området transportpoltk. Det vsar på kraftgt ökade ambtoner. I fokus står drft och underhåll. Satsnngar lnje med Trafkverkets krav De stora satsnngar på nfrastrukturen som regerngen avserat välkomnas 5 av Trafkverket. Satsnngarna stämmer allt väsentlgt med våra förslag som v lämnade Kapactetsredovsnngen, vlket är väldgt glädjande, säger generaldrektör Gunnar Malm. 5 6 Effektva transporter nyckel tll tllväxt En väl fungerande och hållbar nfrastruktur är en förutsättnng för tllväxt och utvecklng. Den svenska konkurrenskraften är beroende av effektva transporter, säger Guy Ehrlng, kanslchef på Närngslvets Transportråd. Mer järnväg för pengarna Västlänken tar vrtuell form Järnvägssatsnng stärker hamnarna Intellgenta transportsystem Ingår som blaga Dagens ndustr oktober 2012.

2 Två av fem svenska hamnar EU:s prorterade nät fnns Skåne och hälften av allt godsvärde som kommer tll Sverge passerar regonen.

3 DennA temat IDn I ng är en A nnons F rån n extm e DIA Framtdens Infrastruktur Oktober Om detta kan du läsa Framtdens Infrastruktur Infrastruktur lvsnerven som bnder samman allt! Utvecklngen av framtdens nfrastruktur är oneklgen spännande att följa Infrastruktur är lvsnerven för att männskors vardags- och arbetslv ska fungera. Och nte mnst är en väl fungerande nfrastruktur en nödvändghet för att närngslv och ndustr ska kunna verka och utvecklas. Härtll krävs att transporterna samverkar på ett effektvt och hållbart sätt. Enlgt Lena Wästfelt, vd på Svenska Teknk&Desgnföretagen, går det nte att separera olka delar av samhällsbyggandet från varandra: nfrastruktur, fastghetsbygge, mljö allt hänger hop. Kommer regerngens nfrastruktursatsnng som presenteras senare höst att arbeta mot dessa mål? En del pekar på det. Den 20 september lämnade regerngen budgetförslaget för 2013 tll rksdagen. Förslaget nnebär att 44,1 mljarder kronor anvsas för området transportpoltk där anslagen för väg- och banhållnng förstärks med ytterlgare 1,5 mljarder. Det gläder Trafkverkets generaldrektör Gunnar Malm: Infrastrukturanslagen budgetpropostonen nnebär att flera av de förslag som v förde fram kapactetsutrednngen nu kan tdgareläggas. V är väldgt glada att regerngens planerngshorsont nu stämmer med vår. Även Johan Röstn, vce ordförande Sverges hamnar, lovordar regerngens järnvägssatsnng, som han ser knyter samman transportslagen på ett bättre sätt. Med en storsatsnng på järnvägen ser jag goda möjlgheter för ett paradgmskfte på transportfronten med ntellgent logstk som förtecken. Men nfrastruktur handlar nte bara om asfalt, räls och betong. I allt större utsträcknng handlar det även om nformatonsteknolog. Vsonen är ett helt uppkopplat samhälle där männskor kan göra smarta val om transporter utfrån sna egna premsser. Utvecklngen av framtdens nfrastruktur är oneklgen spännande att följa. Trevlg läsnng! Redaktonen 5 Regerngen: Drft och underhåll fokus Kraftgt ökade ambtoner för transportpoltken. 5 Infrastruktursatsnngar lnje med Trafkverkets krav De stora satsnngarna är mycket välkomna, enlgt Trafkverkets Generaldrektör Gunnar Malm. 6 Effektva transporter nyckel tll tllväxt Konkurrenskraften är beroende av effektva transporter. 7 Ökat underhåll ger mer järnväg för pengarna 9 Nya Slussen en dynamsk mötesplats 10 Förbfart Stockholm närmar sg byggfas 11 Ctybanan Stockholm halvtdsrapport 12 E22 vktg dagonal genom Skåne 12 Mälarbanan startgroparna 12 Nya älvförbndelser löser flaskhalsar 13 Västlänken tar vrtuell form 14 Järnvägssatsnng stärker hamnarnas poston Goda möjlgheter för ett paradgmskfte. 14 Sjön outnyttjad transportväg 15 Ny järnväg mlstolpe Krunaprojektet 15 Götalandsbanan pulsåder Stockholm-Göteborg på s 16 Transportpoltk får nte ta stopp vd gränserna 16 Danmark länken mellan Skandnaven och kontnenten 17 Transportsystemen blr allt smartare 18 Flyget del av kollektvtrafken 19 Nytt europeskt sgnalsystem rullar nte som på räls 20 Hållbarhetstanke genomsyrar samhällsbyggandet 20 Forsknng ger mljövänlgare nfrastruktur under jord Presenterade företag och organsatoner 21 WSP Sverge 22 Zübln Scandnava 22 Baltc Lnk Assocaton 23 Ruukk 24 APM Termnals 25 Stena Lne 25 Lndholmen Scence Park 26 Atlas Copco 27 Partnerskap E16 27 Golder Assocates 28 Sensys Traffc 29 Lunds kommun Teknska förvaltnngen 29 Tyréns 30 Stambanan.com 30 Västra Stambanan 31 Duroc Ral 31 Meråkerbanan 32 Länsstyrelsen Västmanlands län 32 Regonförbundet Jönköpngs län 33 Vectura 34 Vansbro Järnvägsskola 34 Europakorrdoren Framtdens Infrastruktur för konkurrenskraft och hållbara transporter är producerad av NextMeda. Skrbenter Sandra Ahlqvst, Anette Bodnger, Joachm Brnk, Perre Eklund, Jakob Hammarskjöld, Crstna Lefland, Paal Leveraas, Clas Lewerentz, Henrk Norberg, Chrstna B. Wnroth Grafsk form Stellan Stål försäljnng NextMeda, Meda X Norr Tryck BOLD Prntng/DNEX Tryckeret Ingår som blaga Dagens ndustr oktober 2012 Frågor om nnehållet besvaras av NextMeda Tel: , E-post: För mer nformaton om tema- och kundtdnngar dagspress kontakta: Nklas Engman Telefon , Mobl E-post: Vad händer under Öresund? ÖRESUNDSMETRON Ger drekt förbndelse centrum-centrum för den stora lokala kollektvtrafken Stärker städernas gemensamma utvecklng och konkurrenskraft Ger plats för annan tågtrafk på Öresundsbron med anslutnngar Ger flygplatsen Kastrup bekväma och påltlga landförbndelser Läs mer på Malmö stad och Köpenhamns kommun analyserar projektet ÖRESUNDSMETRON

4 Elma FUTURE TRANSPORT HAR DU medaspjuth.se LÖSNINGEN? På Nordens största järnvägsmässa, Elma Nordc Ral, vsas teknken, produkterna och tjänsterna för morgon dagens nfrastruktur. Stter du på lösnngar, ja, då borde du vara på plats!? Vlken fgur passar den tomma rutan? DI September 2012 A B c D E ELmIA NORDIC RAIL och ELmIA FUtURE transport 8 10 oktober,

5 DennA temat IDn I ng är en A nnons F rån n extm e DIA Framtdens Infrastruktur Oktober Drft och underhåll fokus Den 20 september lämnade regerngen stt budgetförslag för 2013 tll rksdagen. Förslaget nnebär att 44,1 mljarder kronor anvsas för området transportpoltk. Det vsar på kraftgt ökade ambtoner. I fokus står drft och underhåll. Regerngen Text Chrstna B. Wnroth Catharna Elmsäter-Svärd, nfrastrukturmnster: Vlka nfrastrukturområden prorteras av regerngen höstens budgetproposton? Vad behöver göras och varför? I budgeten har bland annat tllförltlgheten prorterats genom ökade satsnngar tll drft och underhåll. Mer detaljer kommer v att lämna den kommande nfrastrukturpropostonen, men generellt gäller att det nom nfrastrukturområdet kommer att vara fortsatt kraftga satsnngar och öknngar av anslag, främst tll drft och underhåll. Under det senaste budgetåret gjordes en tllfällg extrasatsnng på järnvägen då regerngen beslutade sg för Bland annat tllförltlgheten prorterats genom ökade sats - nngar tll drft och underhåll att skjuta tll medel utanför den uppsatta budgeten. Kommer dessa pengar att lgga kvar under det kommande budgetåret? Regerngen föreslår budgeten att anslagen för väg- och banhållnng förstärks med ytterlgare 1,5 mljarder kronor för år 2013, säger Elmsäter-Svärd, och hänvsar tll budgetförslaget: De höjda anslagsnvåerna för väg- och banhållnng möjlggör en omfattande upprustnng av standarden på det befntlga järnvägssystemet och en höjd ambton för vägunderhållet hela landet. Regerngen avser även att genomföra stora nynvesterngar, särsklt nom järnvägen, för att öka kapacteten och förbättra möjlgheterna tll ett långsktgt hållbart transportsystem. En ny stambana för snabbtåg på sträckan Järna- Lnköpng (Ostlänken) och dubbelspår för första delen av sträckan Göteborg-Borås nleds under den kommande planperoden Infrastrukturmnster Catharna Elmsäter- Svärd. På samma sätt avser regerngen även göra nvesterngar för upprustnng av Malmbanan och vägen mellan Pajala och Svappavaara för att främja gruvndustrn som tllväxtmotor norra Sverge. En fördelnng av nvesterngsramarna på ensklda objekt kommer att föreslås den så kallade åtgärdsplanerngen Hur ser regerngen på alternatva fnanserngsmodeller för att kunna tdgarelägga stora nfrastruktursatsnngar, nte mnst knutna tll storstäderna? Regerngens grundnställnng är att nfrastruktursatsnngar ska fnanseras va anslag. I ljuset av en utbyggd tunnelbana så kommer regerngen nom kort att utse förhandlngspersoner som tllsammans med ansvarga Stockholms län får uppgft att ta fram en överenskommelse om förslag tll fnanserng av tunnelbanans förlängnng. Under hösten lämnar regerngen en nfrastrukturproposton tll rksdagen. Där presenteras de ekonomska ramarna, förslag tll utgångspunkter, förutsättnngar och nrktnng för utvecklng av transportnfrastrukturen. Foto: Anda Ghafour Satsnngar lnje med Trafkverkets krav De stora satsnngar på nfrastrukturen som regerngen avserat välkomnas av Trafkverket. Satsnngarna stämmer allt väsentlgt med våra förslag som v lämnade Kapactetsredovsnngen, vlket är väldgt glädjande, säger generaldrektör Gunnar Malm. Trafkverket Text Crstna Lefland Gunnar Malm, generaldrektör Trafkverket. För planerngsperoden föreslår regerngen en höjnng av anslagen tll 522 mljarder, vlket är en öknng med 24 procent och för 2013 anvsas drygt 40 mljarder kronor. Inte mnst järnvägen tlldelas väsentlgt ökade resurser. Satsnngarna lgger helt lnje med flera av de förslag som Trafkverket fört fram kapactetsutrednngen, där man har analyserat behov nom väg och järnväg, med fokus på kapactetshöjande åtgärder och att främja ett effektvt nyttjande av det befntlga transportsystemet med smdga övergångar mellan olka transportslag. Infrastrukturanslagen budgetpropostonen nnebär att flera av de förslag som v förde fram kapactetsutrednngen nu kan tdgareläggas. Det är av högsta prortet att öka kapacteten och robustheten våra järnvägar och säkerställa drften och underhållet. V är väldgt glada att regerngens planerngshorsont nu stämmer med vår. Däremot är frågan om att ha blandad trafk Foto: Lasse Fredrksson på järnvägsnätet kvar och detta förhållande påverkar alla system, säger Gunnar Malm. Några av de planerade åtgärderna nom järnvägstrafken omfattar dubbelspår Motala-Mjölby och Hallsberg-Degerön, dubbelspår på Mareholmsbron och en uppgraderng av Hamnbanan Göteborg, ökad kapactet på Malmbanan Norrbotten och att bygga en ny stambana, Ostlänken, för snabbtåg mellan Järna och Lnköpng. Säkerhet prorteras En annan vktg fråga som Trafkverket prorterar är arbetet med att höja säkerheten på vägar och järnvägar. För vägtrafken utgör nollvsonen grunden för säkerhetsarbetet och sedan den nfördes har antalet döda och svårt skadade vägtrafken mnskat. Idag arbetar man med ett etappmål om att antalet dödsfall ska halveras och antalet svårt skadade mnska med en fjärdedel mellan 2007 och När det gäller järnvägen handlar rskerna främst om dem som vstas närheten av spåren. Idag omkommer 100 personer om året olyckor där de blr påkörda av tåg Det är av högsta prortet att öka kapacteten och robustheten våra järnvägar och det fnns ett mål att halvera detta antal. Det handlar bland annat om att bygga plansklda korsnngar, att stängsla n rskfyllda sträckor och att öka antalet övervaknngskameror. Vår stora utmanng är sucden, där v tyvärr httlls nte har sett en mnsknng, och v arbetar mycket hårt med denna fråga, säger Gunnar Malm. En het fråga när det gäller den svenska järnvägen är den om höghastghetståg. Innan han tllträdde som generaldrektör på Trafkverket ledde Gunnar Malm på regerngens uppdrag 2009 en utrednng om möjlgheten att bygga höghastghetsbanor. I den föreslog han separata höghastghetsbanor på sträckorna Stockholm-Malmö och Stockholm-Göteborg. Idag är Gunnar Malms roll en annan och därför förhåller han sg mer neutralt tll ämnet. Jag hade en frstående roll då och jag tror att utrednngen klart vsar var jag står. Nu kommer sgnaler om höghastghetsbanor på Ostlänken och mellan Mölnlycke och Bollebygd. Vlka hastgheter det sedan blr får v se, men frågan har lyfts upp och kommer att utredas ytterlgare.

6 6 DennA temat IDn I ng är en A nnons F rån n extm e DIA Framtdens Infrastruktur Oktober 2012 Infrastruktur nyckel tll tllväxt En väl fungerande och hållbar nfrastruktur är en förutsättnng för tllväxt och utvecklng. Den svenska konkurrenskraften är beroende av effektva transporter, säger Guy Ehrlng, kanslchef på Närngslvets Transportråd. Effektva transporter Text Crstna Lefland Han ser postvt på att det nu avseras om mer pengar tll nfrastrukturen och särsklt tll drft och underhåll av järnvägen. Men det krävs betydande satsnngar för att komma tll rätta med dagens brster. Goda transportmöjlgheter och logstk är avgörande för Sverges konkurrenskraft. Även mporten är vktg för exporten. Många länder gör kraftfulla nfrastrukturnvesterngar och v rskerar att hamna på efterkälken. Några av de största brsterna fnns järnvägen. Kapactetsbrst och försummat Guy Ehrlng, kanslchef på Närngslvets Transportråd. underhåll har lett tll att tågtrafken, synnerhet godstransporterna, perodvs har drabbats av svåra störnngar. Detta har fått allvarlga följder för företagen och deras kunder, exempelvs kraftga försenngar, ökade kostnader och förlorade ntäkter på grund av uteblven fakturerng. Företagens trovärdghet som leverantörer rskerar att skadas. Det är vktgt att beslutsunderlagen för all nfrastruktur omfattar nyttan av godstrafken, så att v får rättvsande samhällsekonomska kalkyler av dess värde och vad de egentlga kostnaderna för störnngar är. Åtgärder brådskar Närngslvets Transportråd efterlyser en rad åtgärder. Tre vktga godsstråk lyfts fram som rksangelägenheter, som bör väsentlgt tdgareläggas: dubbelspår Hallsberg-Mjölby, kapactet och bärghetsförbättrngar Bergslagsbanan och väster om Vänern samt dubbelspår på Hamnbanan och ny Mareholmsbro tll Göteborgs Hamn. Man vll också att en särskld nvesterngspott avsätts för Trafkverket samt att skatter och avgfter ses ett större sammanhang, så att man får en samlad bld av vad höjnngar får för effekter på närngslvet. Kopplngen mellan effektva transporter och närngslvets konkurrenskraft måste tydlggöras. I ett bredare perspektv handlar det om Sverges tllväxt, sysselsättnng och välstånd en alltmer globalserad värld. Björn Östlund, ordförande för branschförenngen Tågoperatörerna, framhåller att järnvägen är en grundpelare ett hållbart transportsystem. Alla trafkslag behövs, men ngen vll att bl- och lastblstrafken ska öka på bekostnad av järnvägen, säger han. Järnvägstrafken Sverge har utvecklats mycket snabbt under de senaste åren och persontrafken har vuxt näst snabbast Europa. Nynvesterngar och underhåll har nte alls hållt jämna steg. Av högsta prortet är att rusta upp befntlga banor och göra punktnsatser för att utöka kapacteten så att v kan Björn Östlund, ordförande för Tågoperatörerna. möta förväntnngar om tllförltlghet och punktlghet. Mer långsktgt måste v nynvestera för att järnvägen ska kunna fortsätta att växa. En annan vktg fråga är graden av självfnanserng och att tågtrafkens kostnader är jämförbara med andra transportslag. En stor kostnad är nförandet av det nya sgnalsystemet ERTMS, som nnebär att att dyrbar utrustnng måste bytas ut. I motsats tll flera andra länder ser nte den svenska staten detta som ett statlgt ansvar utan det är branschen som ska stå för de extra kostnaderna. Det fnns utmanngar som måste mötas om tågtrafken ska kunna fortsätta att vara en motor för tllväxt och utvecklng våra städer och företag. Samtdgt fnns det en mycket stark framtdstro. Idag fnns 200 nya tåg orderböckerna och en stor vlja bland operatörerna att nvestera. VI VILL BIDRA TILL EN HÅLLBAR UTVECKLING AV VÅR INfRAsTRUKTUR En järnvägsstude Sundsvall. Västlänken Göteborg. Ctytunneln Malmö. Säkrare kollektvtrafk Amman. Alla är exempel på hur Sweco tllsammans med våra uppdragsgvare söker och utvecklar lösnngar för ett mer hållbart samhälle. V hjälper våra kunder att ta helhetsgreppet som krävs för att utföra projekt som tar hänsyn tll både männskor, mljö och ekonom. Vad kan v göra för dg? Läs mer om våra konsulttjänster på

7 DennA temat IDn I ng är en A nnons F rån n extm e DIA Framtdens Infrastruktur Oktober Ökat underhåll ger mer järnväg för pengarna 20 mljarder av regerngens totala 55-mljarderssatsnng på järnvägen ska gå tll förbättrat underhåll. Något som välkomnas av Robert Röder, ordförande FSJ, Förenngen Sverges Järnvägsentreprenörer. Att öka kapacteten på järnvägsnäten är en förutsättnng för att godstrafk och resenärer ska komma fram td Järnvägsentreprenörer Text Anette Bodnger Regerngen presenterade slutet av august en 55-mljarderssatsnng på den svenska järnvägen. 20 mljarder kronor ska gå tll drft och underhåll av järnvägsnätet hela landet under peroden Något som välkomnas av Robert Röder och de 28 medlemmarna FSJ, med sna anställda. Än så länge är det nte helt klart vad de 55 mljarderna ska gå tll. Ostlänken har nämnts, lksom ett nytt Robert Röder, ordförande FSJ. stambanebygge. Men vktgast av allt är att man verklgen ökar anslagen tll underhåll så att det befntlga järnvägsnätet kan fungera på bästa sätt. I slutrapporten från den statlga Kapactetsutrednngen framgck det tydlgt att underhåll och förbättrngar av nuvarande vägar och järnvägar är allra vktgast för att förbättra transporterna de kommande åren. Att öka kapacteten på järnvägsnäten är en förutsättnng för att godstrafk och resenärer ska komma fram td. Detta hänger också hop med möjlgheterna för oss att jobba på järnvägen. Överbelastat I dag är det svenska järnvägsnätet överbelastat av tåg, vlket nnebär mycket dålga förutsättnngar för underhållsarbete. De senaste årens trafköknngar har lett tll att arbetstderna spåret har begränsats rejält. Därför, menar Robert Röder, är det vktgt att även säkerhets- och arbetsmljöfrågor tas med planerngen när pengarna ska fördelas på olka områden. På det sättet kan man säkerställa att alla arbeten får rätt förutsättnngar från början. Vktgt är också en bra planerngshorsont så att v leverantörer kan utnyttja hela året tll att bygga och underhålla järnvägarna. Ju mer v kan sprda våra arbeten över året, desto bättre kostnadseffektvtet kan v skapa, vlket slutänden ger mer järnväg för pengarna. Förutom de redan budgeterade pengarna tll järnvägsunderhåll talas det nu om 1,5-1,7 mljarder kronor extra per år. Om det blr verklghet kommer v att snabbt kunna öka tllförltlgheten systemet och då kommer även punktlgheten att öka. Man ska dock ha åtanke att v pratar om ett stort järnvägssystem med ett omfattande behov av förnyelse. V kommer att få dras med störnngar under lång td framöver. Men ett ökat underhåll kommer att mnska de akuta störnngarna som dagens järnvägstrafk dras med. Steget före för en bättre järnväg Dagens tågtrafk med högre hastgheter och tyngre laster ställer allt högre krav på våra järnvägar. Samtdgt efterfrågar resenärer och transportörer effektvare, säkrare och mer hållbara transporter. Det förutsätter att spårunderhållet utvecklas på rätt sätt. Här har Strukton Ral en vktg roll. Strukton Ral är ett renodlat järnvägsföretag med verksamhet Sverge, Danmark, Holland, Belgen och Tyskland. I Sverge arbetar våra 500 anställda med ny- och ombyggnadsprojekt, samt drft och underhåll på alla sorters spår. Med flera stora kontrakt över hela landet, är v en av huvudaktörerna på Trafkverkets spår. Nylgen fck v även utökat ansvar för drft och underhåll av SL:s nfrastruktur Stockholms tunnelbana och på Roslagsbanan. Här är vårt mål att bdra tll ökad punktlghet trafken för alla pendlande stockholmare. På Strukton Ral strävar v efter att lgga steget före både när det gäller förebyggande underhåll och nyskapande teknk. I det syftet har v bland annat skapat POSS, ett fjärrövervaknngssystem som har gett färre avbrott, lägre drftkostnader och ökad drftsäkerhet. Målet för Strukton Ral är att åtgärda problem på järnvägen ett tdgt skede, eller allra helst förebygga dem helt. På det sättet vll v skapa förutsättnngar för effektva, säkra och hållbara transporter. We fnd t before t breaks!

8 starkare stål. lättare konstruktoner. Högre vnster. Ruukks Raex och Optm specalstål - för större mervärde Sltstålet Raex och det höghållfasta Optm erbjuder många fördelar. Ny desgn eller konstrukton? Genomför dna déer snabbt, enkelt och effektvt tack vare den mycket stora formbarheten hos vår tunna laserskurna plåt. V erbjuder såväl prefabrcerng som transport- och servcetjänster. Våra produkter är väderbeständga, har en lång lvscykel och hög hållfasthet.

9 DennA temat IDn I ng är en A nnons F rån n extm e DIA Framtdens Infrastruktur Oktober Nya Slussen en dynamsk mötesplats Slussen Stockholm är dålgt skck; armerngen rostar och betongen vttrar. Själva grunden, en pålkonstrukton, blev dessutom aldrg särsklt välbyggd och delar av anläggnngen sjunker. Med start 2013 ska en nödvändg ombyggnad ge Slussen ett nytt skelett och ett nytt anskte. Nya Slussen Text Chrstna B. Wnroth Slussenanläggnngen är en korsnng för kollektv-, fordons- och fartygstrafk belägen mellan Södermalm och Gamla stan. Då den nvgdes 1935 var den en vktg länk för bltrafken mellan stadens norra och södra delar. I dag sväljer andra förbndelser mycket av trafken. Däremot har kollektvoch cykeltrafk ökat. Det är bland annat för detta ändamål som Slussen byggs om. I dag fnns en av kommunen godkänd detaljplan för projektet. Den bygger på tre delar: trafk, vatten och stadslv, säger Andreas Burghauser, projektchef åt Stockholms stad. Han framhåller att syftet med nya Slussen är att bygga en anläggnng för de Andreas Burghauser, projektchef för projekt Slussen åt Stockholms stad. hundra kommande åren, och de förändrngar som komma kan. Som ett exempel anpassas den nya bron redan nu för eventuell spårvagnstrafk. På samma sätt sörjer v för möjlgheten att bedrva båtburen kollektvtrafk från Slussen. Parallellt kommer den tradtonella båtslussnngen att fnnas kvar och se ut ungefär som dag. Ny busstermnal Generellt sett byggs nya Slussen med stora krav på tllgänglghet. Cyklster ska lättare kunna ta sg fram. Bättre promenadstråk och möjlghet att promenera längs kajerna skapas. Hssar, rulltrappor och ramper ska också underlätta framkomlgheten. En ny busstermnal för Nacka-Värmdötrafken byggs nne Katarnaberget, med 50 procent högre kapactet än dagens termnal. Det blr en ljus och trygg Efter 75-års tjänstgörng är Slussen utslten, behöver rvas och byggas upp från grunden. Samtdgt ska området anpassas för att möta behoven hos dagens och morgondagens stockholmare. Illustraton: Foster + Partners och Berg Arktektkontor nomhustermnal där resenärerna aldrg behöver korsa bussarnas körbanor. Drcksvattnet säkras I samband med Slussenbygget kommer det även att grävas större kanaler för att kunna släppa ut mer vatten från Mälaren tll Saltsjön. De nuvarande är för trånga och klarar nte stora vårfloder. Större kanaler nnebär att man kommer att kunna släppa ut totalt dubbelt så mycket vatten från Mälaren. Genom att snabbare kunna tappa av Mälaren kan v framtden undvka översvämnngar vlket säkrar både nfrastruktur och drcksvattenförsörjnng för de två mljoner männskor som får stt vatten från sjön ska bygget stå klart. Då hoppas Burghauser på att dén om att ha skapat en av Stockholms mest attraktva mötesplatser med parklv, nöjen och kultur, restauranger och caféer, blvt verklghet. Slussen är redan dag en stor samlngspunkt som efter ombyggnaden kommer att locka fler att stanna tll och njuta av det som erbjuds området. Nya Slussen 2013 startar tdga arbeten med lednngsomläggnngar, bullerdämpande åtgärder och förstärknngsåtgärder nvgs den nya Slussen och den nya reglerngen av Mälaren tas drft sker nflyttnng de nya byggnaderna. Projektet beräknas kosta c:a 8 mljarder kronor och fnanseras av Stockholms stad. Följande företag jobbar med Nya Slussen: Hfab, Grontmj, Projektlots, Ramböll, ELU, Sweco, Tkab, Tyréns, WSP med flera. 40år

10 10 DennA temat IDn I ng är en A nnons F rån n extm e DIA Framtdens Infrastruktur Oktober 2012 Illustraton: Trafkverket/Tomas Öhrlng Brantmark tar Förbfarten byggfas Sedan aprl månad har Johan Brantmark axlat rollen som Trafkverkets projektchef för en av Stockholms stora nfrastruktursatsnngar, Förbfart Stockholm; en drygt 21 km lång väg varav drygt 18 klometer tunnel. Brantmarks jobb: ta projektet byggfas. Förbfart Stockholm Text Chrstna B. Wnroth Ända sedan 1960-talet, då Essngeleden öppnades för trafk, har det stått klart att Stockholm även behöver en västlg förbndelse som knyter hop länets södra och norra delar. I dag är förberedelserna full gång. I dag befnner v oss en plan- och tllståndsfas olka spår där arbetsplanen är en del. Arbetsplanen har vart ute på utställnng och synpunkter har samlats n, sammanställts och kommenterats. Går allt som v tänkt oss ska planen kunna vara fastställd tll sommaren 2013, säger Johan Brantmark. Tllfällga hamnar Ett annat spår är arbetet krng detaljplanerna som berör såväl Stockholms, Sollentuna som Huddnge kommun, men även de båda angränsande kommunerna Järfälla och Eckerö. Johan Brantmark, Trafkverkets projektchef för Förbfart Stockholm. Detaljplanerna kommer att gå på utställnng under hösten och förhoppnngsvs klubbas fullmäktge maj Parallellt med planfrågorna pågår också arbetet med mljödomar. För att kunna forsla bort bergmassorna från Mälartunnlarna behöver v tllstånd för att upprätta tre tllfällga hamnar sjön, en på norra respektve sydvästra Lovön, samt en Sätra. Dessutom behövs en mljödom eftersom v samband med tunnelbygget leder bort grundvatten. Genom att transportera bergmassorna vattenvägen menar Brantmark att belastnngen på vägarna kan mnskas. Sjötransporterna bdrar också tll att möjlgaste mån undvka störnngar vd känslga naturreservat på Lovön. Anbudsförfarande Just nu pågår projekterng av bygghandlngarna för tunnlarna och för trafkplatserna Akalla-Häggvk samt Kungens kurva. Handlngarna ska vara klara så att v kan skcka ut anbudsförfrågnngar under sommaren Sktet är nställt på byggstart vd årsskftet 2013/2014. Som alltd måste v vara beredda på att byggstarten kan komma att påverkas av eventuella överklaganden, men det börjar defntvt närma sg. Och även om det nte syns så mycket ute backen, har v ett kontor full aktvtet. Nyskapande byggprocess Den stora utmanngen just nu är att få all formala på plats. Det är nu v lägger grunden för allt fortsatt arbete och det är ytterst vktgt att skapa en bra och produktonsvänlg bas för ett smdgt genomförande. När projektet väl drar gång kommer det omlggande samhället oundvklgen att påverkas. Därför är det extra vktgt att bygga bra och ha nära samarbeten med alla nblandade aktörer. Den färdga produkten kommer att vara jättevktg för Stockholms, och Sverges, utvecklng och framför allt mnska den dag mycket täta trafken på Essngeleden. Projektet sg är också vktgt Alla som arbetar med Förbfarten ska kunna växa och bl duktgare sna roller eftersom v går n med ansatsen att stå för nyskapande anläggnngsbranschen. Målet är att skapa en ny ambton och en ny atttyd krng byggprocessen där föredömlga samarbeten mellan branschens olka aktörer ska genomsyra arbetet. Alla som arbetar med Förbfarten ska kunna växa och bl duktgare sna roller. Då får v ett vnnande team. Förbfart Stockholm Crka 21 km lång väg med ny sträcknng för E4 väster om Stockholm. Leden bnder samman de norra och södra länsdelarna, avlastar Essngeleden och nnerstaden och mnskar känslgheten för störnngar Stockholms trafksystem. Byggstart 2013/2014, byggtd c:a to år. Budgeten är knappt 28 mljarder kronor (2009 års prsnvå). Crka 80 procent täcks va trängselskatt och staten skjuter tll resten. Leverantörer projektet är bl.a. ÅF Infrastruktur AB, URS, Grontmj AB, Golder Assocates AB, Sweco Infrastructure AB, WSP Sverge AB och Tyréns AB.

11 DennA temat IDn I ng är en A nnons F rån n extm e DIA Framtdens Infrastruktur Oktober Ctybanan tll hälften färdg Infarten tll Stockholm Central är överbelastad med tåg. Med Ctybanan fördubblas kapacteten och tågen kan gå tätare och punktlgare. Det blr också smdgare att byta mellan pendeltåg och tunnelbana. Ctybanan Text Chrstna B. Wnroth Åtta av to järnvägsresor Sverge börjar eller slutar Stockholm. De två järnvägsspåren vd södra nfarten tll Stockholm kan nte hantera dagens eller framtdens tågtrafk. Det är för trångt. Ctybanan kommer att åtgärda problematken ska bygget stå klart. Ctybanans projektchef, Kjell-Åke Averstad, ger en lägesrapport: V har kommt halvvägs projektet. En stor del av arbetet har utgjorts av bergsprängnngar och anläggnngsarbeten. Drygt 80 procent av berget är utsprängt och de störande arbetena börjar avta. Sprängnngar två områden återstår: runt Odenplan samt under Rddarholmen och Norrström. Tll detta tllkommer några få sprängnngar av mndre karaktär. Kjell-Åke Averstad, projektchef Ctybanan. Foto: Mkael Ullén Sprängnngarna under Rddarholmen är väldgt specella med alla kulturhstorska byggnader att ta hänsyn tll. Där bor vsserlgen nga männskor, men det pågår en rad verksamheter dagtd, nte mnst alla domstolar, som kräver lugn och ro. För att nte störa det daglga arbetet kommer sprängnngar att ske nattetd, men aldrg på ett sådant sätt att det skulle störa boende Gamla stan. Kortar restden Den allra största delen av arbetena pågår under jord. Här och var på ytan kan man dock se arbetet med Ctybanan. I Söderström lgger tre stora färdggjutna tunnelelement och flyter. Under 2013 kommer de 100 meter långa, 20 meter breda och 10 meter höga elementen att sänkas ned vattnet och kopplas hop med de anslutnngar som byggs djupa spontgropar på Rddarholmen och vd Söder Mälarstrand. I övrgt pågår arbeten vd Södra staton, Fatbursparken, vd Odenplan och vd Vanadsplan. För att pendeltågstrafken ska kunna ledas ner Ctybanans tunnel, byggs också en järnvägsbro Årstaområdet med uppgft att sortera tågen n och ut från Stockholm. När Ctybanan är klar kommer det nte bara att fördubbla tågkapacteten genom Stockholm. De två nya statonerna mnskar trängseln på Stockholm Central. Tack vare de nya statonerna blr det också lättare att byta mellan pendeltåg och tunnelbana/bussar. I dag är 60 procent av alla tåg som går genom centrala Stockholm pendeltåg. Då de flyttar ner den nya Ctybanan kommer det självfallet att öka regonoch fjärrtrafkens framkomlghet. Och I Söderström lgger tre stora färdggjutna tunnelelement och flyter. Under 2013 kommer de att sänkas ned vattnet och kopplas hop. Foto: Hans Ekestang med två nya statoner drektlänkade tll tunnelbana och bussar, kommer pendeltågsresenärerna att vnna en hel del restd, fastslår Averstad. Om Ctybanan En sex klometer lång pendeltågstunnel mellan Tomteboda och Stockholms södra, samt en 1,4 km lång järnvägsbro vd Årsta. Två nya statoner: Stockholm Cty och Stockholm Odenplan, byggs. Trafkverket bygger Ctybanan nära samarbete med Stockholms stad, Stockholms läns landstng och SL. Ctybanan kostar 16,8 mljarder kronor 2007 års prsnvå. Trafkstart ska ske Leverantörer tll projektet är bland andra Peab, Strabag, Zubln, Phl & Son, WSP, Sweco, Ramböll, ELU Konsult, Bravda och Sydtotal. Det krävs passon och vnnaranda för att utveckla hållbara trafklösnngar Stockholm ÅF-medarbetare Hög prestatonsförmåga och passon för framtdens trafklösnngar det är ÅF. ÅFs passon för konsultverksamhet och teknk, lojala lagspelare och en ledande poston på marknaden bdrar tll en bättre framtd. Nu är det full fart här på ÅF. Aktuellt just nu är projekterngen av Förbfart Stockholm som kommer att förenkla vardagen och skapa möjlgheter för fortsatt utvecklng en starkt växande regon. Det är ett av Sverges största nfrastrukturprojekt genom tderna där ÅF arbetar tllsammans med en nternatonell partner. ÅF är hjärtat teknkvärlden. Följ våra framgångar på afconsult.com

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Positiva trender för förnybar energi i Sverige och världen

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Positiva trender för förnybar energi i Sverige och världen DennA tematd nng är en från nextm e D A Framtdens Energ för en hållbar utvecklng och konkurrenskraft Energforsknng ntegrerad del av svensk energpoltk Postva trender för förnybar energ Sverge och världen

Läs mer

DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NEXTMEDIA. Framtidens Energi. Med siktet på framstående energiforskning

DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NEXTMEDIA. Framtidens Energi. Med siktet på framstående energiforskning ANNONS DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NEXTMEDIA ANNONS Framtdens Energ för en hållbar utvecklng Samverkan en förutsättnng för att klara energmål Energmyndgheten ska verka för ett tryggt, effektvt

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring DennA tematd nng är en från nextm e D A Thomas Östros, vd för Svenska Bankförenngen Chrstna Lndenus, vd för Svensk Försäkrng Framtdens Bank & Försäkrng trender nom t, affärsutvecklng och säkerhet Förankrad

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring DennA tematd nng är en från nextm e D A Det är vktgt att regelverken gör det möjlgt för försäkrngsbolagen att fylla sn roll på ett bra sätt Chrstna Lndenus, vd för Svensk Försäkrng Kundernas förtroende

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring DennA tematd nng är en från nextm e D A Foto: Fredrk Persson/Scanpx Jag är övertygad om att mobltelefonen kommer att vara ett av våra vktgaste verktyg för bankärenden och betalnngar nom några år Chrstan

Läs mer

Framtidens Karriär. Karriärstinn säkerhetsoch förvarsindustri

Framtidens Karriär. Karriärstinn säkerhetsoch förvarsindustri Framtdens Karrär Att utveckla verksamheten och affären har drvt mg framåt Martn Lundstedt, vd och koncernchef Scana Våga pröva olka typer av arbetsuppgfter Kerstn Konradsson, affärsområdeschef på Bolden

Läs mer

Framtidens Karriär. Sveriges främste itentreprenör

Framtidens Karriär. Sveriges främste itentreprenör Framtdens Karrär Kombnerar konsultkarrär med kvnnlgt ledarskap Sverges främste tentreprenör mot nya mål Affärssystem ett brett och mångfacetterat yrkesområde Ett tungt vägande skäl tll att välja 4 en konsultkarrär

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag tll energplan Blaga 1: Planerngsförutsättnngar 2014-05-20 Remssverson BI L A G A 1 : P L A N E RI N G S F Ö R UT S Ä T T N I N G A R Förslag tll energplan Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon

Läs mer

Cancerforskning som gör skillnad

Cancerforskning som gör skillnad Denna tematdnng är en annons från Radumhemmets Forsknngsfonder Cancerforsknng som gör skllnad Ingår som blaga Svenska Dagbladet 18:e mars 2010 Cancerförenngen Stockholm pg 90 06 90-9 Stftelsen Konung Gustaf

Läs mer

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare!

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare! HÄSTFÖRETAGARPRAKTIKAN Råd och tps för dg som vll bl framgångsrk hästföretagare! Inlednng Har du en hästverksamhet tankarna? Fundera på varför! Trolgen delar du med de flesta andra hästföretagare en passon

Läs mer

INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER

INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER KTH Byggvetenskap Samhällsbyggnad Kunglga Teknska Högskolan INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER SECONDARY CONTAINMENT MODELS FOR PETROLEUM TANKS Examensarbete byggnadsteknk Nr 395 Byggvetenskap

Läs mer

TV-avgiften blir kvar med vissa förändringar Det kan bli resultatet av den analys regeringen beställt

TV-avgiften blir kvar med vissa förändringar Det kan bli resultatet av den analys regeringen beställt Jag tror knappt mna ögon Det s händer nära är vktgt Anders Hvdfeldt häpnar över mängden artklar ESC. nr 9 31 maj 2013 Interntdnng för Televson Tas Skoglund betydelsen av lokala nyheter. Sdan 5 Sdan 10

Läs mer

A2009:004. Regional utveckling i Sverige. Flerregional integration mellan modellerna STRAGO och raps. Christer Anderstig och Marcus Sundberg

A2009:004. Regional utveckling i Sverige. Flerregional integration mellan modellerna STRAGO och raps. Christer Anderstig och Marcus Sundberg A2009:004 Regonal utvecklng Sverge Flerregonal ntegraton mellan modellerna STRAGO och raps Chrster Anderstg och Marcus Sundberg Regonal utvecklng Sverge Flerregonal ntegraton mellan modellerna STRAGO

Läs mer

Utveckling av en optimeringsmodell för upphandlingar inom telefoni

Utveckling av en optimeringsmodell för upphandlingar inom telefoni Utvecklng av en optmerngsmodell för upphandlngar nom telefon Examensarbete vd Insttutonen för teknsk ekonom och logstk, avdelnngen för produktonsekonom. Lunds Teknska Högskola, Lunds Unverstet Handledare:

Läs mer

Ät aldrig mangon hel. fyra tumregler för god personlig struktur LÄS VIDARE!

Ät aldrig mangon hel. fyra tumregler för god personlig struktur LÄS VIDARE! Ät aldrg mangon hel fyra tumregler för god personlg struktur LÄS VIDARE! Ha koll på läget och få mer td över! Vsst skulle det vara fnt med mer td över? Mer td över, tll det som verklgen utvecklar dn verksamhet?

Läs mer

Guide till Grön Flagg. Förskola

Guide till Grön Flagg. Förskola Gude tll Grön Flagg Förskola Innehållsförtecknng 1. Om Grön Flagg... 3 2. Bestäm er... 4 3. Kontaktpoltker... 5 3.1 Htta en kontaktpoltker... 5 4. Anmälan... 6 4.1 Anmäl er... 6 4.2 Hur anmäler v oss?...

Läs mer

Elmsäter-Svärd MODERN SAMHÄLLSUTVECKLING. Hamnar livsnerven för tunga industrier. "tågtrafiken är rustad för vintern"

Elmsäter-Svärd MODERN SAMHÄLLSUTVECKLING. Hamnar livsnerven för tunga industrier. tågtrafiken är rustad för vintern annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons MODERN SAMHÄLLSUTVECKLING GRUNDEN FÖR TILLVÄXT OCH HÅLLBARHET NoVeMBeR 2011 Hamnar livsnerven för tunga industrier Flygledartorn snart fjärrstyrda

Läs mer

GårdVilla. Familjeliv och egna lösningar i Englunds svarta hus. Med Cadillacen tar Hennings semester. De bytte villan mot sommarhus vid sjön

GårdVilla. Familjeliv och egna lösningar i Englunds svarta hus. Med Cadillacen tar Hennings semester. De bytte villan mot sommarhus vid sjön s k a r a b o r g Nr 4 jun 2015 Famljelv egna lösnngar nglunds svarta hus Med Cadllacen tar Hennngs semester De bytte vllan mot sommarhus vd sjön samarbete med Vllaägarna Skaraborg Vllaägarna Skaraborg

Läs mer

Nyckeln til arbete www.rattstodtillarbete.se 1 Till dig som söker arbete 2014

Nyckeln til arbete www.rattstodtillarbete.se 1 Till dig som söker arbete 2014 Nyckeln tll arbete 1 Tll dg som söker arbete 2014 Nyckeln tll arbete Copyrght 2014 Handkappförbunden Projektledare: Fredrk Lndgren Manus: Lena Henrkson, Textbolaget Stockholm HB Illustratoner: Sofa Wrangsjö

Läs mer

Future Transport. med Nationell. Future Transport. Norges nya samferdselminister om utbyggnad av infrastrukturen

Future Transport. med Nationell. Future Transport. Norges nya samferdselminister om utbyggnad av infrastrukturen Future Transport Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport Nr 1 2010 Future Transport Norges nya samferdselminister om utbyggnad av infrastrukturen Malm och Saxton leder nya trafikmyndigheterna

Läs mer

Företagsrådgivning i form av Konsultcheckar. Working paper/pm

Företagsrådgivning i form av Konsultcheckar. Working paper/pm Workng paper/pm 2012:02 Företagsrådgvnng form av Konsultcheckar En effektutvärderng av konsultcheckar nom ramen för regonalt bdrag för företgsutvecklng Tllväxtanalys har uppdrag att utvärdera effekterna

Läs mer

Future Transport. Investerar 3,7 miljarder i nya tåg. Åsa Torstensson vill se fler privata tågoperatörer. Ostlänken kan börja byggas fyra år tidigare

Future Transport. Investerar 3,7 miljarder i nya tåg. Åsa Torstensson vill se fler privata tågoperatörer. Ostlänken kan börja byggas fyra år tidigare Future Transport Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport nr. 1 2007 Green Cargos vd Jan Sundling Investerar 3,7 miljarder i nya tåg Åsa Torstensson vill se fler privata tågoperatörer

Läs mer

Kina storsatsar på infrastruktur E Nya höghastighetsspår, allt större motorvägar och längre broar. Kina investerar hårt trots krisen.

Kina storsatsar på infrastruktur E Nya höghastighetsspår, allt större motorvägar och längre broar. Kina investerar hårt trots krisen. Regeringen nobbar OPS-finansiering E Det ligger en död hand över diskussionen om OPS-lösningar, säger Jan-Eric Nilsson som är professor vid Statens väg- och transportforskningsinstitut. Sidan 4 5 Kina

Läs mer

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT TIDNING FÖR PEABS AKTIEÄGARE, ANSTÄLLDA OCH KUNDER NR 4 DECEMBER 2011 BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT Läs mer om Jonas Karlsson sidan 6 SAMHÄLLSINSATS FÖR OLJESANERING PÅ TJÖRN Under drygt en månad

Läs mer

Infrastrukturen lyfter norrland

Infrastrukturen lyfter norrland INFRASTRUKTUR/LOGISTIK BILAGA HÖST 2012 Infrastrukturen lyfter norrland GRÖN LOGISTIK SATSNING I NORR VIND I SEGLEN VÄRLDENS SNABBASTE NÄT En specialbilaga från det digitala affärsmagasinet som inspirerar

Läs mer

KRAV PÅ SNABBA RÄDDNINGSINSATSER

KRAV PÅ SNABBA RÄDDNINGSINSATSER väg mästaren #1 2015 ÅRGÅNG 88 I VÄGINGENJÖRERNAS TJÄNST SEDAN 1928 E4 Sundsvall och nya bron invigdes ett år före tidsplan Sidan 7 34 miljarder kostar det att utveckla Västsverige Sidan 9 Vad får dig

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Stockholm Nordost. Sex kommuner samverkar för ett bättre Stockholm. Nästa steg: järnväg.

Hela denna bilaga är en annons från Stockholm Nordost. Sex kommuner samverkar för ett bättre Stockholm. Nästa steg: järnväg. Hela denna bilaga är en annons från Stockholm Nordost Sex kommuner samverkar för ett bättre Stockholm Vi lovar att ta vårt ansvar för tillväxten i regionen, men för att klara det så krävs att vi får en

Läs mer

NUMMER 4 2009 DECEMBER MEDLEMSTIDNING FÖR

NUMMER 4 2009 DECEMBER MEDLEMSTIDNING FÖR NUMMER 4 2009 DECEMBER MEDLEMSTIDNING FÖR 1 FÖRENINGEN SVENSKA JÄRNVÄGSFRÄMJANDET JÄRNVÄGSFRÄMJANDETS TIDSKRIFT KLART SPÅR c/o Thomas Görling, Tant Bruns ISSN 028-9451. Nummer 4 2009 väg 122, 451 73 Uddevalla.

Läs mer

GränsnyttSå. Julius trivs i Skärvången. Bakverk ger framtidstro. Unik tävling sätter området i fokus NABO. sid 6

GränsnyttSå. Julius trivs i Skärvången. Bakverk ger framtidstro. Unik tävling sätter området i fokus NABO. sid 6 GränsnyttSå En tdnng från Mtt-Skandnavskt Regonprojekt nr 2/09 tycker Ann-Mare Orsa sd 8 Månadens NABO Charmtrollet Julus, ett och ett halvt år, trvs Norra Skärvången där han bor med pappa Magnus och mamma

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FRAMTIDENS STAD

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FRAMTIDENS STAD ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Juni 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 2 FRAMTIDENS STAD Västra Götalandsregionen Ann-Sofie Lodin: Med gemensamma

Läs mer