Nyhetsbrev 2015:3 från Sveriges Fiskevattenägareförbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyhetsbrev 2015:3 från Sveriges Fiskevattenägareförbund"

Transkript

1 Nyhetsbrev 2015:3 från Sverges Fskevägarebund Förbundsdrektör reflekterar Mljöorgansatoner mljömyndgheter gör mycket vktga nödvändga nsatser nom områd. M bland blr det rktgt fel da beror nästan alltd brstande verklghetsankrng eller stelbta mellanstatlga överskommelser som nte tar någon regonal hänsyn. Vldsnaturfonds konsumtgude fsk lysande exempel. Sedan flodkräftan fck rött ljus devalverade WWF trovdghet från början bra gude. N man några år sare spädde rösta gäddan, av Sverges vanlgaste fskarter, var måttet rågat. Att söka stå hur WWF resonerar krng lstnng av dessa båda arter outgrungt. M det tygt det hanar om okunskap om mänsklga fundamta som ansvarsfullt brukande sg nödvändg drvkraft bevara art som flodkräftan. Det också uppbart lstnngsprocess styrs från organsaton tyngre länder än Sverge. Att andra länders stuaton ställnngstagande nu kan sätta käppar hjulet hur v Sverge valtar nyttjar vår vktga landsbygdsresurs, sgnalkräftan, ytterlgare aktuellt exempel vådan av storskalghet kontra noade beslut. Många mljökämpar mljöbyråkrater skulle må bra av lte praktk ute verklghets mylla. Mna båda döttrar, numera mer eller mndre utflugna ur boet, båda uppväxta gård vd Västervks skgård. H stod blåbsskog, svampkorg utflykter tll gäddvk eller abborrgrundet ständgt dagordnng. Årlgt fske efter sgnalkräftor, var, tradton sedan deras späda år. En nskt dna uppväxt na natur skapat helhetsperspektv krng männska mljö hos tjejerna, nskt som saknas hos städernas mljökämpar. Då döttrarna spontant samstämmgt häpnar över, frågasätter, WWFs röstnng av gädda, eller avfdar EU:s tankar om utrotnng av sgnalkräfta som tokerer känner jag hopp n framtd trygghet mn eg ståndpunkt. Nya lemmar På lemsfront nte mycket nytt så h års. V välkomnar emellertd Storborgars Fvof (Västernorrland), Alkverns Fvof (Vmland) sklde nngsdkar Harry Salmgr (Jönköpng) n lemsfamlj. Sedan årsskftet sammanlagt 16 ngar, 4 etag organsaton tllkommt som nya lemmar Sverges Fskevägarebund. Halland n rådslagsmodell För fokusera konkreta lemsaktvteter Hallands läns Fskevägarebund upplöst stt länsbund. Istället rådslagsmodell nts Sverges fskevägarebunds lemmar Halland. Beslutet konfrmerades början av september vd extrastämma. Motvet tll beslutet alltså, ltet län som Halland, fokusera befntlga resurser nsatser konkreta lemsaktvteter. Innebörd länsaktvteterna stället kommer gomas som rådslags- nspratonsträffar rksbundets reg. En kontaktkommtté länet utsågs vlk kommer utgöra bollplank mot Förbundet vd bland annat planerng av rådslag, nspratonskvällar övrga lemsaktvteter. Då de halländska lemmarna redan dag drektanslutna tll Sverges Fskevägarebund nneb ändrng ng större skllnad sak m kan hoppnngs-

2 vs nneba nytändnng det lokala lemsarbetet. Parallellt extrastämman börjades också planerng av rksbundsstämman 2016 d Halland står som vd. Tdpunkt stämman fastställts tll maj plats blr Ästad Vngård Varbergs kommun. Sgnalkräftan unonslstan Det står fortfarande skrvet stjnorna vlka konsekvser EUs ordnng om ebyggande hanterng av ntrodukton sprdnng av nvasva främmande arter kommer få våra svska sgnalkräftor. EUs lemsländer kommer under november as om rösta fram gemsam lsta över ssklt oönskade nvasva arter, d s.k. IAS-lstan (unonslstan). Unonslstan kommer omfa ca 50 arter. Dessa arter kommer bl emål långtgåde restrktoner d utrotnng yttersta målet. Enlgt vad v erfart tycks det fnnas starkt ntresse från klar majortet av EUländerna lsta sgnalkräftan. Sverge Fnland de da natoner som mots uppfnng d sgnalkräftan stor kommersell betydelse. Havs- vmyndghet ansvarar tllsammans Jordbruksverket d konkreta berednng av frågan. Huvudansvarga regerngsdepartemt nngsdepartemtet mljö- ergdepartemtet. Sverges arbetar sta hand sgnalkräftan ska hållas utan lstan process framt skckat n underlag som klarar sgnalkräftans kommersella betydelse övrga vde. Respons från kommsson blvt Sverge så fall får bega undantag om sgnalkräftan hamnar lstan. Våra myndgheter söker nu uttolka vad evtuellt undantag nneb utsättnngarna forts nyttja valta sgnalkräftan som landsbygdsresurs. Undantag från unonslstan tycks vara gerella alla arter d.v.s. skräddarsys nte specfk art. Förutsättnngar som följer undantag art ska vara omöjlg utrota m landet ska ha bra plan hanterng av dess negatva konsekvser det Sverge redan dag beträffande sgnalkräftan. Förbud mot ytterlgare sprdnng av art ngår sgnalkräftans fall äv stopp utsättnngar v d d redan etablerad. Ett fske av art tllåts, som det sägs, utrotnngssyfte. Sverges Fskevägarebund håller fortlöpande kontakt fram starka argumt tll berörda myndgheter departemt om sgnalkräftans stora vde landsbygds nngar, kultur, rekreaton lvskvaltet. Budskapet konsekvserna av d aktuella EU-ordnng, oberode av var det hela landar tll slut, nte får nneba några taglga begränsnngar nuvarande nyttjande av landsbygdsresurs sgnalkräfta. Möte natonella vbruksrådet Natonella vbruksrådet träffades Jordbruksverket början av september. Frågor som dskuterades var bland annat sgnalkräftan unonslstan över ssklt oönskade nvasva arter d framtda hanterng av fsksjukdom BKD. Jordbruksverket presterade tydundersöknng som gjorts över vbruk vbruksprodukter vsade äv utkast tll ny länsstyrelsegemsam blank ansökan om ongstllstånd vad avser d del av prövnng som berör fskerlagstftnng. Från Havs- vmyndghets horsont delades tllsynsväglednng vbruket kommer vara klar vd årsskftet. Det

3 nya havs- fskerprogrammets omfnng stödmöjlgheter vbruket presterades dessutom gjordes avstämnng av de åtgder som går nom ram d natonella hanngsplan svskt vbruk. Informaton gavs om Vbrukarnas Rskbund hade upphört vbruksnng nu uppdelad flertal organsatoner; Skaldjursoarna, Matfskoarna, De recrkulerande oarna Sättfskoarna. Det framkom också natonell vbrukskonfers planeras dna prelmnt kommer hållas Sundsvalls/Hnösandstrakt början av februar Strandskyddsdelegaton besök Strandskyddsdelegaton tllses 2013 av d dåvarande regerng. Delegatons uppdrag vart uta samordna nformatons- kunskapsnsats n det gäller frågor som berör tllämpnng av strandskyddsreglerna. Dessutom verka tllämpnng av strandskyddsreglerna effektvseras samhällsplanerngs- byggprocess. Strandskyddsdelegaton ska slutredovsa stt uppdrag tll regerng slutet av 2015 kommer defter upplösas. I mtt av september besökte delegatons ordande, Lke Johns, kommttésekreterar, Johanna Ersborg, Sverges Fskevägarebunds kansl. Syftet mötet var Strandskyddsdelegaton önskade ta del av våra reflektoner erfarheter krng tllämpnng av strandskyddsreglerna m också få beskrvnng från vår horsont av relevanta perspektv strandskyddsfrågan stort. Strandskyddsdelegaton besöker bundet Llla Bösld Vd mötet fck jag möjlghet prestera vårt bund dess vdegrund samt pedagogskt sätt beskrva d sklda fskerätt de utsättnngar som behövs nngsverksamhet ska kunna växa fram utvecklas krng gårdarnas fskev. Pudelns kna sammanhanget ju strandskyddslagstftnng som ger etablerng utvecklng av småskalg fsketursm landsbygdsfastgheterna. Vårt huvudsr gårdsbaserad fsketursm som modern fskernng ska ha samma lagstadgade undantag från strandskyddet som det tradtonella yrkesfsket, m vlket framkom vd dalog, resultatet det vktgaste.

4 Kan frågan lösas gom mer flexbel hanterng av LIS verktyget (Landsbygdsutvecklng strandna läg) eller va nytt ssklt skäl dsps som berör nngsverksamhet baserat sklda fskev eller landsbygd stort v stås nte främmande sådan lösnng. Mötet var trvsamt konstruktvt nte mnst d mng delegatons represtanter vsade mycket stort ntresse nhämta kunskap om fskerätt, valtnng av sklda fskev d nngsverksamhet som bedrvs utfrån fskevnet som produktonsel. Man betonade Strandskyddsdelegatons uppdrag nte ta fram lagändrngsslag. I d slutrapport som överlämnas tll regerng kommer man emellertd beskrva relevanta perspektv strandskyddsfrågan som framkommt under utrednngstd d får v nu n Sverges Fskevägarebunds verklghetsankrade åskter. Strandskyddsdelegaton tpsade också om par webbmateral som kan vara av ntresse våra lemmar. Dels webbutbldnng som rktar sg tll allmänhet klarar strandskyddsreglerna deras syfte lättllgänglgt sätt dels webbsemnarum som behanar LIS-planerng Strandna läg resurs landsbygdsutvecklng I sammanhaget kan nämnas regerng under sommar tlls parlamtarsk sammans kommtté En sammanhåll poltk Sverges landsbygder (2015:73). Johan Persson, kommunalråd Kalmar, ordande uppdraget ska slutredovsas 31 januar Kommttén ska bland annat lämna slag tll nrktnng utformnng av sammanhåll poltk långsktg utvecklng Sverges landsbygder. Av drektv framgår ssklt, vlket både vånande beklaglgt, kommttén nte ska utvdera eller eslå ändrngar av strandskyddslagstftnng. D framtda laxvaltnng fokus Eftersommar höst präglats av lång rad av möt semnarer om lax. Sedan havsfsket efter lax fasades ut några år sedan uppvandrng ökat rejält av Östersjöns naturlaxälvar hur laxresurs ska valtas delas älv kontra kustfsket nu emål omfande dskussoner. En vktg del dskusson hur man ska säkra upp gynnsam beståndsutvecklng de fortfarande svaga vlaxälvarna. Flertalet laxmöt bottnar det regerngsuppdrag som Havs- vmyndghet under 2015 ta fram slag hur valtnng av lax örng svska v bör utvecklas utformas. HaV anordnat kustvsa workshops över hela landet d ntresse- branschorgansatoner haft möjlghet dskutera ge sn syn hur valtnng ska se ut framöver. Sverges Fskevägarebund haft represtaton vd de workshops som gomts Gävle, Mörrum Göteborg. Det valtnngsslag som HaV tar fram kommer nte remssbehanas nnan det slutredovsas tll regerng vlket ska ske sast d 5 november Det sannolkt HaVs slag kommer orda utvecklad älvspecfk valtnng vad gäller lax. En valtnng som ger möjlghet skräddarsy regler åtgder varje

5 specfk laxstam. Det lgger lnje Förbundets uppfnng om lokal valtnng gom fskevårdsområd. Emellertd det nödvändgt utökad samverkan mellan fskevårdsområd samfällghetsngar samma vdrag gna öppnng lokal valtnng kustområd nvd mynnng möjlggöra heltäckande älvspecfk valtnng. Fskevårdsområd måste också bldas sträckor av vdrag d det saknas lokal valtnng dag. I mtt av september arrangerade Sveaskog mycket proffsgt välbesökt laxsemnarum Mörrum temat Laxfskets pottal tllväxt Sverge. Semnaret nnehöll verkan anand av flera promnta gäster dbland kung landsbygdsmnstern. Flera organsatoner myndgheter gav sn syn hur laxfsket laxvaltnng bör utvecklas synnerhet främja fsketursm gerera arbetstllfäll landsbygd. En bt n oktober håller Kunglga Skogs- Lantbruksakan (KSLA) laxsemnarum vlket mer specfkt nrktat valtnngs- fskevårdsåtgder. EU stöd öppnas under höst I slutet av august remssbehanades Jordbruksverkets slag tll eskrfter om etagsstöd, projektstöd mljönvesterngar samt stöd lokalt ledd utvecklng. Föreskrft omfar både vllkor ansökan, stöd utbetalnngar gemsam landsbygdsprogrammet , havs- fskerprogrammet programm lokalt ledd utvecklng I samma veva öppnades möjlghet söka etagsstöd de flesta projektstöd nom landsbygdsprogrammet. Havs- fskerprogrammet lgger lte efter. Programmet godkändes av EU-kommsson st mtt av august ska lgt planerna öppnas upp ansöknngar under november månad. Beträffande Lokalt ledd utvecklng (LLU) d tdgare uppgvna öppnngsplan blvt sad. Hanäggnng av ansöknngar prorterng av projekt kan tdgast börjas under mars Ny övervaknngskommtté utsedd EU kräver det ska fnnas s.k. övervaknngskommtté varje stödprogram. Regerng nylg uts ledamöter tll övervaknngskommttén Havs- fskerprogrammet Kommttén kommer utgöras av 20 ledamöter delat fskets organsatoner, mljöorgansatoner myndgheter. Elsabeth Backteman, som statssekreterare hos landsbygdsmnstern nngsdepartemtet, kommer vara kommtténs ordande. Övervaknngskommttén uppgfter fortlöpande kontrollera resultatnvån programmet det goms effektvt. Sverges fskevägarebund fnns kommttén som stt sta sammanträde början av oktober. Vd mötet kommer bland annat urvalskrtererna programmet godkännas.

6 Länsfskekonfers Kalmar Länsstyrelsernas fskerkonsulter samlas årlg tll gemsam konfers någon stans Sverge. I år var länsstyrels Kalmar vd arrangemanget vlket hölls början av september anrka stadshotellet Kalmar. Sverges Fskevägarebund verkade höll pass d bundets nuvarande verksamhet presterades d några aktuella frågor lyftes. Dbland strandskyddet, valtnng av fskev frtt handredskapsfske samt sgnalkräftan EU-ordnng om nvasva främmande arter. Några länsstyrelser tog upp problematk krng funktoner landets fskevårdsområd håll ålderstgna det svårt få n nya yngre personer det deella valtnngsarbetet. Ämnet kopplat tll utglesnng av landsbygd stort anledde stunds dskusson. Rapport om naturlknande fskvägar Havs- vmyndghet tagt fram rapport som sammanställer funktonsbedömer drygt 160 styck naturlknande fskvägar södra Sverge. Målsättnng undersöknng vart kunna dra slutsatser om hur konstrukton ska utformas bästa funkton. D andel av flödet plats som passerade gom fskväg vsade vara d vktgaste faktorn sklja ut fskvägar god funkton. Ju större andel av vnet som passerade gom fskväg desto sannolkare fskväg bedömdes ha god funkton. Rapport Naturlknande fskvägar södra Sverge (HaV rapport 2014:11) kan laddas ned från Havs- vmyndghets hemsda följande adress : naturlknande-fskvagar--sodra-sverge.html Nytt utbldnngsmateral fsketllsynsmän Förbundets arbete ta fram nytt modernt utbldnngsmateral fsketllsynsmän nu nne sluttamp. Materalet, som fas av vår tdnngsredaktör Lars Krögerström, kommer vara klart strax efter årsskftet. Utbldnngsmateralet kommer kryddas reportage som speglar både fsketllsynsmanns vardag pols åklagares synpunkter hur fsketllsynsmann ska dokumtera anmäla brott nå framgång rättsapparat. Utbldnngsmateralet kommer fnnas tllgänglgt pdf-format vara avgftsfrtt. Projektet bekostas av HaV va el natonella nformatonsnsatser nom fskevård. Fler epostadresser Antalet personer som fnns sänstan da nyhetsbrev ökar stadgt. V vll självfallet Förbundets nyhetsbrev ska nå så funktoner lemmar ute ngarna som möjlgt. Det vktgt sprda nformaton om vad som gång fskevld vlka mått steg som Sverges Fskevägarebund tar olka nngspoltska frågor hur v utvecklar lemsnyttan. D uppmanar jag Er samla n epostadresser tll både funktoner lemmar Era ngar som ntresse av få vårt dgtala nyhetsbrev övrg lemsnformaton. Det går bra mejla mg epostadresserna glöm nte bort ange namn person respektve epostadress.

7 Tll sst Sklöjefsket Sklöjefsket hör hör höst höst tll. tll. Enlgt Enlgt mn mn åskt åskt toast toast löjrom löjrom bland bland det det absolut absolut läckraste läckraste som som man man kan kan fresta fresta gomm gomm.. M M sklöjan sklöjan nte nte bara bara rom rom glöm glöm nte nte bort bort ta ta tll tll vara vara själva själva fskråvaran. fskråvaran. Förr Förr td td kallades kallades d d llla llla laxfsk laxfsk håll håll landet landet nsjöarnas nsjöarnas strömmng. strömmng. I vårt vårt östra östra grannland grannland man man alltd alltd vart vart betygt betygt bättre bättre än än oss oss svskar svskar nyttja nyttja sjöarnas sjöarnas skaffer skaffer de de flesta flesta fskarter fskarter får får tllträde tllträde tll tll köksregon. köksregon. Dna Dna gång gång jag jag hämtat hämtat receptet receptet från från av av träfflga träfflga nformatonsfoldrar nformatonsfoldrar som som fnska fnska Ctralbundet Ctralbundet fskerhushållnng fskerhushållnng g g ut ut gom gom år år Ingredser Ingredser (4 (4 personer) personer) Sklöjsrullar Sklöjsrullar mkro mkro g sklöjfléer sklöjfléer Tll Tll buljong buljong : 1 nypa nypa 2,5 2,5 v v 1 nypa nypa vtpeppar vtpeppar 0,5 0,5 ättka ättka 1 röd röd paprkal paprkal 1 msk msk rnnande rnnande honung honung 1 lt lt purjolök purjolök 1 nypa nypa Fndelad Fndelad perslja perslja 5 kryddpepparkorn kryddpepparkorn 5 vtpepparkorn vtpepparkorn 1 tsk tsk tmjan tmjan Gör Gör så så h h : Bred Bred ut ut sklöjfléerna sklöjfléerna sknnet sknnet neråt neråt smörpapper. smörpapper. Strö Strö över över lte lte vtpeppar vtpeppar samt samt mycket mycket perslja. perslja. Rulla Rulla hop hop fléerna fléerna rada rada upp upp smord smord mkroform. mkroform. Sk Sk purjolök purjolök paprkan paprkan skvor skvor lägg lägg form. form. Blanda Blanda hop hop buljong buljong häll häll d d form. form. Lägg Lägg lock. lock. Grädda Grädda fyll fyll effekt effekt mnuter. mnuter. Servera Servera potats, potats, rågbröd rågbröd rvna rvna grönsaker. grönsaker. Hösthälsnngar! Thomas Lnartsson Förbundsdrektör Förbundsdrektör Sverges Sverges Fskevägarebund Fskevägarebund Llla Llla Bösld Bösld 146, 146, Eldsberga Eldsberga Tel. Tel Epost. Epost. Hemsda. Hemsda.

Grön Flagg-rapport Förskolan Fjäderkobben 17 apr 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Fjäderkobben 17 apr 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Fjäderkobben 17 apr 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-25 11:44: Inskckad av msstag. 2014-04-17 09:52: Bra jobbat, Förskolan Fjäderkobben!

Läs mer

Om ja, hur har ni lagt upp och arbetat i Grön Flagg-rådet/samlingarna med barnen och hur har det upplevts?

Om ja, hur har ni lagt upp och arbetat i Grön Flagg-rådet/samlingarna med barnen och hur har det upplevts? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur barnen fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från barn

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Bosgårdens förskolor

Handlingsplan. Grön Flagg. Bosgårdens förskolor Handlngsplan Grön Flagg Bosgårdens förskolor Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-08-11 14:16: Det är nsprerande att läsa hur n genom röstnng tagt tllvara barnens ntressen när n tagt fram er handlngsplan.

Läs mer

Generellt ägardirektiv

Generellt ägardirektiv Generellt ägardrektv Kommunala bolag Fastställt av kommunfullmäktge 2014-11-06, 223 Dnr 2014.0450.107 2 Generellt ägardrektv för Fnspångs kommuns drekt eller ndrekt helägda bolag Detta ägardrektv ska antas

Läs mer

Hållbar skolutveckling Skolplan för Eskilstuna kommun 2008-2011. Förslag till barn- och utbildningsnämnden/torshälla stads nämnd

Hållbar skolutveckling Skolplan för Eskilstuna kommun 2008-2011. Förslag till barn- och utbildningsnämnden/torshälla stads nämnd Hållbar skolutvecklng Skolplan Esklstuna kommun 2008 2011 Förslag tll utbldnngsnämnd/torshälla stads nämnd 1 2 INLEDNING Skolplan av kommuns styrdokumt. Att kommunerna ha skolplan fastställs skollag. Skolplan

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 20 jan 2016

Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 20 jan 2016 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 20 jan 2016 Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-01-20 09:07: Förskolan Kalven, n har lämnat n en toppenrapport även denna gång! Bra områden

Läs mer

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon k r b u R pers s e J n o g ö s gla ss man m o l b j a M 4 l 201 a r e t a m tude teg tre s g n n v En ö Steg 1 Arbeta med frågor tll flmen Jespers glasögon Börja med att se flmen Jespers glasögon på majblomman.se.

Läs mer

Nationell samordnare stärker barn- och ungdomsvården

Nationell samordnare stärker barn- och ungdomsvården Framtdens Karrär Soconom Kraftsamlng för att möta utmanngar nom socaltjänsten Natonell samordnare stärker barn- och ungdomsvården Specalsttjänster och legtmatonskrav nyckelfrågor för SSR En undersöknng

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. I Ur och Skur Pinneman

Handlingsplan. Grön Flagg. I Ur och Skur Pinneman Handlngsplan Grön Flagg I Ur och Skur Pnneman Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-09-23 12:55: N har fna och ntressanta utvecklngsområden med aktvteter som anpassas efter barnens förmågor. Se er själva

Läs mer

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan?

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur eleverna fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från elever

Läs mer

Skoldemokratiplan Principer och guide till elevinflytande

Skoldemokratiplan Principer och guide till elevinflytande Skoldemokratplan Prncper och gude tll elevnflytande I Skoldemokratplan Antagen av kommunfullmäktge 2012-02-29, 49 Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@fnspang.se

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Trollet

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Trollet Handlngsplan Grön Flagg Förskolan Trollet Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-06-24 14:09: N har fna och ntressanta utvecklngsområden med aktvteter som anpassas efter barnens förmågor - Bra jobbat. Låt

Läs mer

Framtidens Karriär. Utbildning har fått en lägre värdering i samhället

Framtidens Karriär. Utbildning har fått en lägre värdering i samhället Framtdens Karrär Gymnaselärare Bygg upp rätt förutsättnngar för våra lärare och premera de som gör goda nsatser Gymnase- och kunskapslyftsmnster Ada Hadzalc. Gymnaseskolans största utmanngar enlgt lärarna

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Arken 14 nov 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Arken 14 nov 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Arken 14 nov 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-11-14 09:03: Ännu en gång har n skckat n en mponerande rapport. N har fna, tydlga utvecklngsområden

Läs mer

Grön Flagg-rapport Borrby förskola 18 maj 2015

Grön Flagg-rapport Borrby förskola 18 maj 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Borrby förskola 18 maj 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-05-11 09:08: skckar tllbaka enl tel samtal 2015-05-18 15:32: Det har vart rolgt att läsa er

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Hässlegårdens förskola 15 apr 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Hässlegårdens förskola 15 apr 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Hässlegårdens förskola 15 apr 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-04-15 15:26: N har på ett engagerat och varerat sätt arbetat med ert Grön flagg-arbete.

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Gärdesängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Gärdesängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Gärdesängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 20121012 11:04: Lte fler uppgfter tack... 20121023 15:38: N har vktga och relevanta mål samt aktvteter som kan göra alla delaktga

Läs mer

209 Kommunstyrelsens ärendelista. 210 Informationsärenden. 211 Kvartalsrapport 1 2012. 212 Verkställighet av beslut

209 Kommunstyrelsens ärendelista. 210 Informationsärenden. 211 Kvartalsrapport 1 2012. 212 Verkställighet av beslut 2012-05-14 Paragrafer 209 Kommunstyrelsens ärendelsta 210 Informatonsärenden 211 Kvartalsrapport 1 2012 212 Verkställghet av beslut 213 Medborgarförslag en fasadtext för Kulturhuset med texten Muskskolan

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tryserums friskola 20 feb 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tryserums friskola 20 feb 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tryserums frskola 20 feb 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-20 10:39: Bra jobbat, Tryserums frskola! Det är nsprerande att läsa er rapport och se

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Ängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Ängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Ängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-10-02 09:58: Vlka rolga och spännande utvecklngsområden som n ska jobba med. Utmana gärna barnen med att ställa öppna frågor

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Västra Ekoskolan

Handlingsplan. Grön Flagg. Västra Ekoskolan Handlngsplan Grön Flagg Västra Ekoskolan Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-03-17 14:07: Vad rolgt att n har jobbat aktvt med Grön Flagg snart 14 år! Handlngsplanen är tydlg och n tar upp flera exempel

Läs mer

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning En studecrkel om Stockholms katolska stfts församlngsordnng Studeplan STO CK HOLM S K AT O L S K A S T I F T 1234 D I OECE S I S HOL M I ENS IS En studecrkel om Stockholm katolska stfts församlngsordnng

Läs mer

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE SSI:1';74-O15 BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE John-Chrster Lndll Pack, 104 01 STOCKHOIJ! ;4 aprl 1974 BEREDSOP TJÖT ATOMOLYCKOR I SVERIGE Manuskrpt grundat på ett föredrag vd kärnkraftmötot Köpenhamn,

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-01-24 16:36: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med ert tema. Vad kul att

Läs mer

Grön Flagg-rapport Torsö förskola 9 jan 2015

Grön Flagg-rapport Torsö förskola 9 jan 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Torsö förskola 9 jan 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-01-09 16:38: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.det

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Saxnäs skola

Handlingsplan. Grön Flagg. Saxnäs skola Handlngsplan Grön Flagg Saxnäs skola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-01-05 09:27: Jättefnt att n jobbat utfrån elevernas önskemål när n satt hop er handlngsplan för att måna om deras nflytande. N

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Linden 8 jun 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Linden 8 jun 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Lnden 8 jun 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-06-08 16:51: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era utvecklngsområden.

Läs mer

Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014

Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-03 09:47: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.

Läs mer

Grön Flagg-rapport Idala förskola 30 dec 2014

Grön Flagg-rapport Idala förskola 30 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Idala förskola 30 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-30 10:40: N har bra och spännande utvecklngsområden, och vad som är ännu bättre n gör dem

Läs mer

Ensamma kan vi inte förändra

Ensamma kan vi inte förändra 2013, vnter/vår Behandlngsföreståndaren har ordet Drogtestnng Ultmatum på jobbet ledde tll nyktert lv Vårdutbldnngsprogram för företagshälsovården Ideella resurser vd mssbruk för företagshälsovården Arbetsplatsprogram

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Pysslingförskolan Gläntan

Handlingsplan. Grön Flagg. Pysslingförskolan Gläntan Handlngsplan Grön Flagg Pysslngförskolan Gläntan Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-09-19 11:18: Vlka fna och vktga utvecklngsområden n valt - det n gör kommer säkert att skapa engagemang och nyfkenhet

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-06-04 12:54: Vad rolgt att ta del av era tankar och ert arbete med Grön Flagg! Det är härlgt

Läs mer

Grön Flagg-rapport Bullerbyns förskola 2 jun 2015

Grön Flagg-rapport Bullerbyns förskola 2 jun 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Bullerbyns förskola 2 jun 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-06-02 13:11: N har jättefna konkreta utvecklngsområden och bra aktvteter tll dessa. Blderna

Läs mer

Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015

Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-06-02 13:53: Vlken jättebra rapport n skckat n tll oss. Det är härlgt att läsa hur n utvecklat

Läs mer

~ ~ 'o II DJULÖ O /` ~ ~~ 1 ~ Rekreation. Fördjupning av översiktsplanen fiör. Stora Djulö säteri med omgivningar ~~ ~~~

~ ~ 'o II DJULÖ O /` ~ ~~ 1 ~ Rekreation. Fördjupning av översiktsplanen fiör. Stora Djulö säteri med omgivningar ~~ ~~~ Kommunstyrelsens handlng nr 1/2012 Fördjupnng av översktsplanen för FÖRÄNDRINGAR Stora Djulö säter med omgvnngar O Bostäder anpassade tll landskapet Katrneholms kommun ~~~~~~_:, O Utvdgnng av skogskyrkogården

Läs mer

Grön Flagg-rapport Fröslundavägens förskola 15 apr 2016

Grön Flagg-rapport Fröslundavägens förskola 15 apr 2016 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Fröslundavägens förskola 15 apr 2016 Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-04-15 10:59: Vad bra att n utgår från barnens ntressen för att få n deras nflytande

Läs mer

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan?

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur eleverna fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från elever

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 2010 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15-10 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-20 10:01: N har vktga utvecklngsområden men v skckar tllbaka er rapport för att v önskar

Läs mer

Attitudes Toward Caring for Patients Feeling Meaninglessness Scale

Attitudes Toward Caring for Patients Feeling Meaninglessness Scale Atttudes Toward Carng for Patents Feelng Meannglessness Scale Detta frågeformulär handlar om olka exstentella känslor, tankar, förståelse samt stress som kan uppstå vården av patenter lvets slutskede.

Läs mer

Viktig information från din kommun!

Viktig information från din kommun! Vktg nformaton från dn kommun! Att bry sg om, är att öka tryggheten för oss alla! Foto: Johnny Franzén V vll alla uppnå det goda lvet. Där är tryggheten och säkerheten vktga beståndsdelar. Därför är de

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Berga förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Berga förskola Handlngsplan Grön Flagg Berga förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-12-13 09:50: Bra utvecklngsområden med aktvteter som passar barnen. Tänk på att vara medforskare och låta barnen styra. Berätta

Läs mer

2014 års brukarundersökning inom socialtjänstens vuxenavdelning i Halmstads kommun

2014 års brukarundersökning inom socialtjänstens vuxenavdelning i Halmstads kommun Halmstads kommun Socalförvaltnngen Vuxenavdelnngen 2014 års brukarundersöknng nom socaltjänstens vuxenavdelnng Halmstads kommun Sammanställnng av enkätresultat För rapport svarar Danel Johansson, Utvärderngsrngen

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Talavidskolan 15 aug 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Talavidskolan 15 aug 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Talavdskolan 15 aug 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-02-21 13:32: V kunde nte läsa om era mål 4 och 5 någonstans. 2013-08-15 11:21: Tack för era kompletterngar.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 19.2.2013

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 19.2.2013 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1/2013 1/1 Sammanträdestd Tsdagen den 19 februar 2013 kl. 13.00-14.40 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Broända, Helena Wstbacka, Inger Enfors, Vdar Furu, Danel,

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Segelkobben 15 okt 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Segelkobben 15 okt 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Segelkobben 15 okt 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-10-15 11:23: Det verkar som om mljöarbetet genomsyrar er vardag, då har n kommt långt!

Läs mer

Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014

Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-15 13:51: Det är fnt att få läsa om hur n har arbetat aktvt med nflytande och delaktghet

Läs mer

Grön Flagg-rapport Peter Pans förskola 12 aug 2016

Grön Flagg-rapport Peter Pans förskola 12 aug 2016 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Peter Pans förskola 12 aug 2016 Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-08-12 11:30: N har verklgen kommt långt ert Grön Flagg-arbete där hållbarhetstanken verkar

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-09 16:00: N har bra och spännande utvecklngsområden, och vad som är ännu bättre n gör

Läs mer

Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014

Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-30 15:1: Vlken toppenrapport n har skckat n tll oss- trevlg läsnng. N har fna, tydlga utvecklngsområden

Läs mer

Bankernas kapitalkrav med Basel 2

Bankernas kapitalkrav med Basel 2 RAPPORT DEN 16 jun 2006 DNR 05-5630-010 2006 : 6 Bankernas kaptalkrav med Basel 2 R A P P o r t 2 0 0 6 : 6 Bankernas kaptalkrav med Basel 2 R a p p o r t 2 0 0 6 : 6 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 31 RESULTAT

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Stadionparkens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Stadionparkens förskola Handlngsplan Grön Flagg Stadonparkens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-03-10 13:06: Hej! N har många spännande och vktga utvecklngsområden. Er handlngsplan känns genomarbetad med aktvteter

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering för sjukskrivna arbetslösa funkar det?

Arbetslivsinriktad rehabilitering för sjukskrivna arbetslösa funkar det? NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala Unverstet Uppsats fortsättnngskurs C Författare: Johan Bjerkesjö och Martn Nlsson Handledare: Patrk Hesselus Termn och år: HT 2005 Arbetslvsnrktad rehablterng för

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Sagomossens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Sagomossens förskola Handlngsplan Grön Flagg Sagomossens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-08-11 12:42: Det låter som en bra dé att ntegrera mljörådet förskolerådet som har en sån bred representaton. N har vktga

Läs mer

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan Fnspångs kommuns skolkuratorer 2014-08-22 Handlngsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck skolan Framtagen utfrån Länsstyrelsens publkatoner Om våld hederns namn & Våga göra skllnad För mer nformaton

Läs mer

Grön Flagg-rapport Smedjans förskola 7 apr 2016

Grön Flagg-rapport Smedjans förskola 7 apr 2016 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Smedjans förskola 7 apr 2016 Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-04-07 09:58: Vlken härlg och kreatv rapport n har skckat n tll oss - trevlg läsnng! Vad kul

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-01-23 11:26: Bra jobbat, förskolan Kalven! Det är nsprerande att läsa er rapport och se hur

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Skogsgläntan 13 aug 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Skogsgläntan 13 aug 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Skogsgläntan 13 aug 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-13 09:11: N har jättefna aktvteter tll era utvecklngsområden. Det är en mycket bra

Läs mer

Framtidens Energi. Paradigmskifte till småskaligt. Utmaning för framtidens energi: leveranssäkerhet

Framtidens Energi. Paradigmskifte till småskaligt. Utmaning för framtidens energi: leveranssäkerhet Annons DennA bra nschtd nng är en Annons från nextmed A Annons Framtdens Energ Paradgmskfte tll småskalgt energsystem Det pågår ett paradgmskfte där energsystemet blr mer småskalgt. branschen måste utveckla

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 13 feb 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 13 feb 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Borrby förskola 13 feb 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-07 14:13: N har en bra rapport och det är nte långt från ett godkännande. V skulle vlja

Läs mer

Renhållningsordning för Finspångs kommun

Renhållningsordning för Finspångs kommun Renhållnngsordnng för Fnspångs kommun Avfallsplan 2014-2018 Antagen av kommunfullmäktge 2014-03-26 ( 69) A V F A L L S P L A N 2 0 1 4-2 0 1 8 Renhållnngsordnng för Fnspångs kommun Fnspångs kommun 612

Läs mer

FRISKIS&SVETTIS. malmö VERKSAMHETS. berättelse

FRISKIS&SVETTIS. malmö VERKSAMHETS. berättelse FRISKIS&SVETTIS malmö VERKSAMHETS berättelse 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 2 Lasse Twetman heter jag och är chef för Malmöförenngen vlket jag vart sen starten 1979, först Sk Club Skåne, sen den förenng

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Vindelälvsskolan 27 maj 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Vindelälvsskolan 27 maj 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Vndelälvsskolan 27 maj 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-05-27 15:19: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Solbackens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Solbackens förskola Handlngsplan Grön Flagg Solbackens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-11-09 14:31: Välkommen tll Grön Flagg. Solbackens förskola! Vlka fna och vktga utvecklngsområden n valt - de kommer säkert

Läs mer

socialen.info 1 of 14 Antal svar i procent Antal svar Mycket viktigt 81,6% 40 Ganska viktigt 18,4% 9 Mindre viktigt 0,0% 0 Oviktigt 0,0% 0

socialen.info 1 of 14 Antal svar i procent Antal svar Mycket viktigt 81,6% 40 Ganska viktigt 18,4% 9 Mindre viktigt 0,0% 0 Oviktigt 0,0% 0 socalen.nfo 1. Artklar om socalpoltk mm Socaltjänsten.nfo har en egen redakton som skrver och publcerar artklar om socalpoltk, socalförsäkrngar, arbetsmarknad, ntegraton mm. Artklarna publceras på nätet

Läs mer

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan?

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur eleverna fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från elever

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Gräskobben 2 jan 2015

Grön Flagg-rapport Förskolan Gräskobben 2 jan 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Gräskobben 2 jan 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-01-02 11:23: Vad rolgt att n känner att mljöarbetet genomsyrar er vardag, då har n kommt

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Tallbackens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Tallbackens förskola Handlngsplan Grön Flagg Tallbackens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-08-21 20:35: N har genomtänkta, vktga och spännande utvecklngsområden där barnen kommer att få nflytande över processen

Läs mer

Utbildningsavkastning i Sverige

Utbildningsavkastning i Sverige NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala Unverstet Examensarbete D Författare: Markus Barth Handledare: Bertl Holmlund Vårtermnen 2006 Utbldnngsavkastnng Sverge Sammandrag I denna uppsats kommer två olka

Läs mer

N A T U R V Å R D S V E R K E T

N A T U R V Å R D S V E R K E T 5 Kselalger B e d ö m n n g s g r u vattendrag n d e r f ö r s j ö a r o c h v a t t e n d r a g Parameter Vsar sta hand effekter Hur ofta behöver man mäta? N på året ska man mäta? IPS organsk Nngspåver

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Näckrosen

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Näckrosen Handlngsplan Grön Flagg Förskolan Näckrosen Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-07-28 12:15: N har vktga och spännande utvecklngsområden krng tema. Utmana gärna barnen med öppna frågor de olka utvecklngsområdena

Läs mer

Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014

Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-07-04 13:38: Vlka jättebra flmer barnen har spelat n fantastskt bra och underhållande som samtdgt

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 25 jun 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 25 jun 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 25 jun 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-04-02 09:44: Inskckad av msstag... 2013-06-25 12:09: N har på ett mycket kreatvt och varerat

Läs mer

Scandinavian Organics AB (publ) 16 30 oktober 2014

Scandinavian Organics AB (publ) 16 30 oktober 2014 l l t n a Inbjud r e t k a v a g n n teck Scandnavan Organcs AB (publ) 16 30 oktober 2014 Informatonen denna folder ( Foldern ) är endast en förenklad beskrvnng av den rktade nyemssonen (såsom defnerat

Läs mer

Grön Flagg-rapport Fridhems förskola 24 apr 2015

Grön Flagg-rapport Fridhems förskola 24 apr 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Frdhems förskola 24 apr 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-04-24 10:39: N har bra och spännande utvecklngsområden, och vad som är ännu bättre n gör

Läs mer

Hur ofta har Grön Flagg-rådet/elevrådet träffats? 1-2 gånger/månad

Hur ofta har Grön Flagg-rådet/elevrådet träffats? 1-2 gånger/månad I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur eleverna fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från elever

Läs mer

Grön Flagg-rapport Synteleje förskola 26 aug 2015

Grön Flagg-rapport Synteleje förskola 26 aug 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Synteleje förskola 26 aug 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-08-26 09:46: Det har vart rolgt att läsa er rapport och se hur n har ntegrerat hållbar

Läs mer

Vinst (k) 1 1.5 2 4 10 Sannolikhet 0.4 0.2 0.2 0.1 0.1 ( )

Vinst (k) 1 1.5 2 4 10 Sannolikhet 0.4 0.2 0.2 0.1 0.1 ( ) Tentamen Matematsk statstk Ämneskod-lnje S1M Poäng totalt för del 1 5 (8 uppgfter) Poäng totalt för del 3 (3 uppgfter) Tentamensdatum 9-3-5 Kerstn Vännman Lärare: Robert Lundqvst Mkael Stenlund Skrvtd

Läs mer

för alla i Landskrona

för alla i Landskrona , den 3 september LANDSKRDlHLA 2015 STAD K015/[\flUf STYRELSEN 201509 0 7 Ank. Darenr. ldossenr. Moton: Utrymme för alla Regerngen beslutade antalet maj 2008 nleda ett urbant bostadråden männskor de mest

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Stadionparkens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Stadionparkens förskola Handlngsplan Grön Flagg Stadonparkens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-07-30 13:53: N har valt spännande och vktga utvecklngsområden att arbeta med. Att expermentera och undersöka vatten är

Läs mer

Strategisk Planering! Varför det?

Strategisk Planering! Varför det? Strategsk Planerng! Varför det? Strategsk planerng är processen för att utveckla och behålla en lvskraftg kombnaton av organsatonens mål, kompetenser, resurser och dess föränderlga marknadsmöjlgheter"

Läs mer

Dokumentation kring beräkningsmetoder använda för prisindex för elförsörjning (SPIN 35.1) inom hemmamarknadsprisindex (HMPI)

Dokumentation kring beräkningsmetoder använda för prisindex för elförsörjning (SPIN 35.1) inom hemmamarknadsprisindex (HMPI) STATISTISKA CENTRALBYRÅN Dokumentaton (6) ES/PR-S 0-- artn Kullendorff arcus rdén Dokumentaton krng beräknngsmetoder använda för prsndex för elförsörjnng (SPIN 35.) nom hemmamarknadsprsndex (HPI) Indextalen

Läs mer

Lektion 8 Specialfall, del I (SFI) Rev 20151006 HL

Lektion 8 Specialfall, del I (SFI) Rev 20151006 HL Lekton 8 Specalfall, del I (SFI) Rev 0151006 HL Produktvalsproblem och cyklsk planerng Innehåll Nvå 1: Produktval (LP-problem) (SFI1.1) Cyklsk planerng, produkter (SFI1.) Nvå : Maxmera täcknngsbdrag (produktval)

Läs mer

Bras-Spisen, ett bra val till din öppna spis!

Bras-Spisen, ett bra val till din öppna spis! Bras-Spsen, ett bra val tll dn öppna sps! Bras-Spsen nsats var före sn td när den kom ut på marknaden mtten av 80-talet. Eldnngsteknken och rökkanalsystemet skyddades under många år av tre olka patent.

Läs mer

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer Handbok materalstyrnng - Del B Parametrar och varabler B 41 Beräkna standardavvkelser för efterfrågevaratoner och prognosfel En standardavvkelse är ett sprdnngsmått som anger hur mycket en storhet varerar.

Läs mer

PLUSVAL PRISLISTA 2016

PLUSVAL PRISLISTA 2016 PLUSVAL PRISLISTA 2016 PÅ 5 ÅR Det här är PLUSVAL Med KBAB:s plusval kan drömmen om ett personlgare boende bl verklghet. Modernt, klassskt, vågat eller stlrent; gör om dtt hem så att det passar just dg.

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Föräldrakooperativet Dalbystugan 22 sep 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Föräldrakooperativet Dalbystugan 22 sep 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Föräldrakooperatvet Dalbystugan 22 sep 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-09-22 17:47: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era utvecklngsområden.

Läs mer

Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014

Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-10-15 09:54: N verkar ha ett mycket engagerat mljöråd som är påputtare (fnt ord). N har bra och spännande

Läs mer

Partikeldynamik. Fjädervåg. Balansvåg. Dynamik är läran om rörelsers orsak.

Partikeldynamik. Fjädervåg. Balansvåg. Dynamik är läran om rörelsers orsak. Dynamk är läran om rörelsers orsak. Partkeldynamk En partkel är en kropp där utsträcknngen saknar betydelse för dess rörelse. Den kan betraktas som en punktmassa utan rotaton. Massa kan defneras på två

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Hamregårds förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Hamregårds förskola Handlngsplan Grön Flagg Hamregårds förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-03-30 08:43: Vlket härlgt vattentema n ska arbeta med tllsammans med barnen och strålande att n utgått från barnens ntresse

Läs mer

Framtidens Kommuner & Landsting

Framtidens Kommuner & Landsting Annons DennA bra nschtd nng är en Annons från nextmed A Annons Framtdens Kommuner & Landstng Lena Mcko sätter välfärd och självstyre fokus Lena Mcko, skl:s första kvnnlga styrelseordförande, vll satsa

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Salvägens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Salvägens förskola Handlngsplan Grön Flagg Salvägens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-02 11:11: N har valt fna och ntressanta utvecklngsområden med många olka typer av aktvteter som kan skapa nyfkenhet och

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Tornastugan 28 mar 2013

Grön Flagg-rapport Förskolan Tornastugan 28 mar 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Tornastugan 28 mar 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-03-28 09:33: Det är klart att n blr godkända med en sådan fn rapport! Det är nsprerande

Läs mer

Ny renhållningsordning för Finspångs kommun, yttrande till Finspångs kommun

Ny renhållningsordning för Finspångs kommun, yttrande till Finspångs kommun 1 (1) Mljö och samhällsbyggnadsförvaltnngen ToS, Mare Hägglund 2013-05-16 Dnr KS 2013-318 Dnr Sbn 2013-185 Kommunstyrelsen Ny renhållnngsordnng för Fnspångs kommun, yttrande tll Fnspångs kommun Förslag

Läs mer

IN1 Projector. Snabbstart och referenshandbok

IN1 Projector. Snabbstart och referenshandbok IN Projector Snabbstart och referenshandbok Läs häftet med säkerhetsanvsnngar nnan du nstallerar projektorn. Packa upp kartongen Detta fnns med: Ljud- och vdeokablar är nte nkluderade. Du kan köpa dem

Läs mer

DOM 2010-05-06 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-05-06 Meddelad i Stockholm I' ~~ KAMARRTTEN I STOCKHOLM Mgratonsöverdomstolen Avdelnng 1 DOM 2010-05-06 Meddelad Stockholm Sda 1 (3) Mål nr UM 1259-10 KLAGANE Offentlgt btrde: ÖVERKAGAT AVGORANDE Länsrättens Stockholms län, mgrtonsdomstolen,

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Saltängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Saltängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Saltängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-19 13:46: N har en mycket ambtös och välplanerad handlngsplan med många aktvteter som säkert kommer att skapa stort engagemang

Läs mer

odeller och storlekarw

odeller och storlekarw odeller och storlekarw Bras-Spsen, ett bra val tll dn öppna sps! Bras-Spsen nsats var före sn td när den kom ut på marknaden mtten av 80-talet Eldnngsteknken och rökkanalsystemet skyddades under många

Läs mer

Kallelse / Underrättelse

Kallelse / Underrättelse Kallelse / Underrättelse Utskrftsdatum 2016-01-19 1 Organ Socalnämnden Ledamöter Per-Arne Frsk (S) Prjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S) Elsabeth Svahn (S) (S) Eduardo Vllanueva Pnto (V) Al El-Najjar (M)

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Ugglan förskola 15 aug 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Ugglan förskola 15 aug 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Ugglan förskola 15 aug 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-08-15 13:57: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era utvecklngsområden

Läs mer