Nationell samordnare stärker barn- och ungdomsvården

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationell samordnare stärker barn- och ungdomsvården"

Transkript

1 Framtdens Karrär Soconom Kraftsamlng för att möta utmanngar nom socaltjänsten Natonell samordnare stärker barn- och ungdomsvården Specalsttjänster och legtmatonskrav nyckelfrågor för SSR En undersöknng från Framtdens Karrär Soconom vsar att socaltjänsten står nför stora utmanngar. Den största är att få soconomerna att prortera socaltjänsten som arbetsplats och att få dem att vlja vara kvar. För närvarande pågår flera natonella ntatv, därbland ett regerngsuppdrag som ska drva på utvecklngen mot en medskapande socal barn- och ungdomsvård av god kvaltet så barn och unga får det stöd och den hjälp de behöver Specalserngsmöjlgheter med alternatva karrärvägar kan bdra tll att öka socaltjänstens attraktvtet som arbetsplats. Möjlgheten att kombnera klentarbete med forsknng är ett exempel på en utvecklngsväg som många soconomer efterlyser. Ensamkommande barn och ungdomar Myndghetsutövande arbeten Chef- och ledarskap Råd tll socalmnstern Soconomers löneutvecklng Framtdens Karrär Soconom januar 2016

2 Engagerad och professonell Sollentuna kommun söker SOCIONOMER V erbjuder många spännande och varerande jobb, där du har möjlghet att utveckla både dg själv och verksamheten du jobbar. Just nu söker v främst nya medarbetare som vll arbeta med ensamkommande eller utrednngar och nsatser för barn och unga. V strävar efter att ha bästa tänkbara socaltjänst - en kompetent, effektv och klentfokuserad verksamhet av hög kvaltet. V vll att du är ntresserad av männskor, har god samarbetsförmåga och kan drva processer. V tycker också att det är vktgt att du vll utvecklas och är engagerad dtt arbete, och bdrar med dn kunskap, erfarenhet och déer tll förbättrngar. V satsar på kompetensutvecklng och möjlgheten att göra ntern karrär. Många medarbetare stannar därför kvar kommunen vlket ger en stabl verksamhet byggd på öppenhet och delaktghet. Vll du bl Sverges hjärtlgaste socalsekreterare? Vll du vara med och skapa en trygg uppväxt för barn och unga Halmstad? Här väntar ett engagerande och vktgt arbete där kvaltet och utvecklng står centrum. För oss är det vktgt att du får rätt stöd dtt arbete och att det fnns goda utvecklngsmöjlgheter, men framförallt att du upplever att dtt arbete är menngsfullt och att du har kul på jobbet. Tllsammans gör v skllnad för famljer som behöver vårt stöd! Se vår flm på YouTube: Jobba på socalförvaltnngen Halmstads kommun

3 Framtdens Karrär Soconom Januar Många utmanngar nom det socala arbetet Foto: Tomslav Stjepc / Mgratonsverket Om detta kan du läsa Framtdens Karrär Soconom 4-5 Kraftsamlng för att möta utmanngar nom socaltjänsten Intervju med Camlla Sköld, Akademkerförbundet SSR, Åsa Furén-Thuln, SKL och Åsa Regnér, Barn- äldre- och jämställdhetsmnster. 6 Natonell samordnare stärker den socala barn- och ungdomsvården 7 Arbete med ensamkommande ger mycket tllbaka 8 Specalsttjänster och legtmatonskrav nyckelfrågor för SSR 9 Soconomer vll ha mer td tll egen utvecklng 10 Hur ska soconomer stanna nom myndghetsutövande arbeten? 11 Vktg roll att fylla sucdpreventvt arbete 12 Självkännedom och bredd gör en bra chef! 13 Soconomernas råd tll socalmnstern 14 Klentkontakt och möjlgheten att göra skllnad 15 Soconomer från bemannngsföretag tllför värde 16 Resursförstärknng krävs för att hantera ensamkommande 17 Många karrärvägar för soconomer staten 18 God löneutvecklng vktgt för stabltet och återväxt 20 Nya yrkeserfarenheter lyfter soconomers karrär 21 Socalarbetare kyrkans tjänst 22 Soconomauktorsatonen stärkte Katayuns yrkesdenttet 23 Barnens berättelser blr vktg nformaton Presenterade företag och organsatoner De flesta soconomer trvs med stt arbete som soconom. Kontakt med klenter och kollegor tllsammans med möjlgheten att göra skllnad männskors lv är några av sakerna som soconomer trvs bäst med stt socala arbete. Men det fnns mycket som måste förbättras för soconomer nom det socala arbetet. För socalsekreterare har arbetsstuatonen länge vart tuff och den pågående flyktngstuatonen har satt extra stor press på landets socaltjänster. De klart största utmanngarna nom socaltjänsterna enlgt soconomerna är att behålla personal, få personal att vlja arbeta nom socaltjänsten och arbetsvllkoren för personalen (arbetsbelastnng, arbetsmljö, lön). För att komma tllrätta med problemen nom socaltjänstområdet krävs en poltsk närvaro nom rkspoltken samt ett samarbete mellan arbetsgvare och fackförenngar. V vll med Framtdens Karrär Soconom beskrva yrkes- och utvecklngsmöjlgheter för soconomer och tydlggöra de frågor och utmanngar som är avgörande för att soconomer ska stanna och trvas med stt vktga socala arbete. Hör gärna av er tll oss med förslag på ämnen eller förslag på soconomer som har bdragt tll att utveckla det socala arbetet, som v kan skrva om. Trevlg läsnng! Redaktonen 24 Malmö stad 25 Sundsvalls kommun 26 Falu kommun 27 Hannge kommun 28 Dedcare Soconom 29 Alngsås kommun 29 Västerås kommun Stockholms stad 32 Ale kommun 32 Leksand kommun 33 Borås stad 34 Huddnge kommun 35 Mora kommun 35 Stadsmssonen 36 Värmdö kommun 36 Ludvka kommun 37 Östersunds kommun 38 Upplands Väsby kommun 39 Borlänge kommun 39 Kungsbacka kommun 40 Vårljus 41 Krstanstads kommun 42 Svenska kyrkan 43 Mgratonsverket 43 Mjölby kommun 44 Ljungby kommun 44 Härjedalens kommun 45 Stenungsunds kommun 46 Ldköpngs kommun 47 Klppans kommun 47 Nykvarns kommun Framtdens Karrär Soconom är producerad av NextMeda. Tdnngen fnns även på: Projektledare Nklas Engman Skrbenter Sandra Ahlqvst, Anna-Karn Andersson, Patrk Bergenstav, Anette Bodnger, Håkan Edvardsson, Perre Eklund, Hanna Engström, Hans Karlsson, Crstna Lefland, Clas Lewerentz, Måns Wdman, Annka Whlborg, Chrstna B. Wnroth Fotografer Lasse Ahln, Patrk Bergenstav, Lars Berglund, Ulf Ekström, Martn Frck, Mkael Frsk, Morgan Grp, Per Groth, Thomas Henrksson, Gonzalo Irgoyen, Carolne Jacobsen, Hans Karlsson, Krstan Karlsson, Danel Larsson, Staffan Larsson, Jmmy Llja, Johan Marklund, Lsa Nygårds, Olof Näslund, Jeanette Utell, Ingela Vågsund, Maln Wahln, Janne Åsberg Grafsk form Stellan Stål Tryck BOLD Prntng/DNEX Tryckeret Annonsförsäljnng NextMeda Omslagsblder Johan Marklund, Carolne Jacobsen Frågor om nnehållet besvaras av NextMeda Tel: , E-post: För mer nformaton om Framtdens Karrär Soconom, var vänlg kontakta: Nklas Engman Telefon , Mobl E-post: Du som är soconom. Se ht! Vll du arbeta en modern organsaton med ndvden eller famljen fokus? Klcka då n på och läs mer.

4 4 Framtdens Karrär Soconom Januar 2016 Kraftsamlng för att möta utm V måste åtgärda grundproblemet Antalet välutbldade och engagerade soconomer ökar. Samtdgt vsar en nylgen genomförd undersöknng att socaltjänsten står nför stora utmanngar. Den största är att få soconomerna att prortera socaltjänsten som arbetsplats och att få dem att vlja vara kvar. Den andra stora utmanngen är soconomernas brstfällga arbetsvllkor. SocaltjänStenS utmanngar TexT HAnnA engström Camlla Sköld, socalpoltsk chef på Akademkerförbundet SSR, menar att resultatet stämmer väl överens med deras egna undersöknngar. Ja, uppgfterna bekräftar den krs som fnns. Grundproblematken är att ntroduktonen är brstfällg, arbetsbelastnngen för hög och varken lönerna eller löneutvecklngen reflekterar ansvaret som läggs på soconomerna. Även från kommunens sda är man medveten om problematken. Åsa Furén-Thuln, sektonschef för vård och socaltjänst på SKL säger: Jag känner gen resultatet, en stor del handlar om att få de utbldade soconomerna att vlja stanna. För att lyckas måste man även arbeta med de andra aspekterna undersöknngen. Camlla Sköld, socalpoltsk chef på Akademkerförbundet SSr. Ta tllvara erfarenhet Akademkerförbundet SSR tycker att kommunerna nte har premerat erfarenhet. När det blev svårt att rekrytera soconomer med erfarenhet rekryterade man nyutexamnerade som man nte gav tllräcklgt bra ntrodukton. När det sedan blev svårt att rekrytera även dessa använde man bemannngsföretag. I nuläget är det svårt att rekrytera även den vägen. Alltfler kommuner, och tyvärr också SKL, vll frångå den behörghetsreglerng som fnns och anställa cke-soconomer nom den socala barn- och ungdomsvården stället för erbjuda soconomer rmlga arbetsvllkor! V menar att ansvaret lgger på kommunpoltkerna som nte har satsat td, säger Camlla Sköld. Lösnngen fnns Åsa Furén-Thuln på SKL ser goda möjlgheter att kunna möta utmanngarna. Hon poängterar vkten av ett nära ledarskap, bra admnstratvt stöd, väl fungerande t-system och ett lagom antal ärenden. Med hjälp av bättre arbetstyngdsmätnng kan v se hur många ärenden varje soconom har och hur lång td de kräver. Det fnns ett samband mellan antalet ärenden per handläggare och personalomsättnngen. Professonella admnstratörer kan vara en lösnng men slutänden måste antalet medarbetare öka, betonar Åsa Furén-Thuln. Eftersom många söker tll utbldnngen fnns det god tllgång på soconomer. Kommunerna behöver förstå att man befnner sg en konkurrensstuaton. Soconomerna har en bred arbetsmarknad och kommunerna måste bl attraktva arbetsgvare. Med rmlga arbetsvllkor och löner samt möjlghet tll yrkesutvecklng kan man vsa att här har du möjlghet att göra ett gott jobb och v värderar att du är kvar, säger Camlla Sköld. Vkten av rätt stöd och handlednng Åsa Furén-Thuln lägger vkt vd bra handlednng och vardagsstöd. Det måste fnnas ett tllåtande klmat och utrymme att dskutera svåra saker. Yrket nnehåller svåra bedömnngar. Det nnebär att handläggaren Åsa Furén-Thuln, sektonschef för vård och socaltjänst på SKL. kan bl väldgt utsatt och det behövs en närvarande och stödjande lednng. Man måste kunna göra fel. Varje medarbetare är en del av en större organsaton och den ensklde ska nte behöva stå tll svars ensam. Från lokal tll rksnvå Båda parter vll lyfta frågorna från lokal tll rksnvå. I dagsläget har regerngen tllsatt en natonell samordnare och stöd tll ntroduktonsprogram är på gång. V behöver ha en dalog med poltkerna och socaltjänstlagen behöver ses över. Länen bör ta grepp om ntroduktonsprogram och det borde fnnas utbldnngsprogram på både lokal och regonal nvå, säger Åsa Furén-Thuln. Man får nte backa på behörghetskraven eller tumma på kvalteten! Det är kortsktgt. Samtdgt måste det vara möjlgt för de som har annan akademsk utbldnng än soconomexamen och arbetat många år att få behörghet. Den frågan bör Socalstyrelsen ta tag omgående, avslutar Camlla Sköld. Foto: SKL Vll Du möta nya utmanngar? Allt går att ordna! Härjedalens Indvd- och famljeomsorg är nne ett spännande utvecklngsarbete med framtden sktet! V erbjuder ett flexbelt och dynamskt arbete en trvsam mljö. Nu söker v dg som vll ha ett rolgt, utvecklande och spännande arbete och vara med att utveckla vår enhet nom Indvd- och famljeomsorgen Härjedalen. Du kommer att ha dna huvudsaklga arbetsuppgfter nom ett specfkt område såsom barn/ungdom, mssbruk eller ekonomskt bstånd, men vd behov även få möjlghet att handlägga olka områden. Läs mer på:

5 Framtdens Karrär Soconom Januar anngar nom socaltjänsten Det fnns ett engagemang att ta vara på Åsa regnér är barn-, äldre och jämställdhetsmnster med ansvar för socaltjänsten. Hon har tagt del av undersöknngen krng de utmanngar som socaltjänsten står nför och ger här sn syn på hur regerngen kan bdra. Vlka är De StörSta UtmaNNgarNa? Vlka är de största utmanngarna för socaltjänsterna under de kommande åren? % 78% 56% 50% 46% 43% 36% 34% 33% 30% 29% 29% HUr kan regerngen bdra? TexT Hanna engström Åsa Regnér framhåller att socaltjänsten, synnerhet den socala barn- och ungdomsvården, vart ansträngd under en lång td. Undersöknngen avspeglar just de sgnaler man har fått. Det var tydlgt när jag tllträdde och det första jag gjorde var att skärpa uppdraget tll den natonella samordnaren. Hon ska lämna rapporter och förslag tll mg regelbundet. V har tllsammans arrangerat en natonell konferens på temat och arbete fortsätter vår. Barn- och ungdomsvården Därutöver har regerngen för första gången skjutt tll medel drekt tll socala barn- och ungdomsvården, en mljard över fyra år. Man jobbar även med äldreomsorgen, vlket också är en socaltjänstfråga precs som delar av stödet tll personer med funktonsnedsättnngar. Mn avskt är att kunna presentera drektv tll en översyn av socaltjänstlagen, det vet jag är efterlängtat och det kommer att vara bas för många vktga samtal. Åsa Regnér tycker att varnngssgnalerna ska tas på allvar. Soconom är ett Åsa regnér, barn-, äldre och jämställdhetsmnster. kvnnodomnerat yrke, där man arbetar med ganska röstsvaga grupper. Jag träffar ofta de facklga organsatonerna lksom självklart SKL och många poltker ute kommunerna. Det fnns ett stort engagemang för förändrng som v ska ta vara på. Vktgt med vllkor som lockar Vad gäller lön och arbetsvllkor hoppas Åsa Regnér att de resurser som regerngen har anslagt och de förändrngar man har genomfört kan skapa goda förutsättnngar för framtdens socaltjänst. De nyutexamnerade soconomerna står nför många karrärval. Det är vktgt att socaltjänsten har vllkor som lockar. Jag tror också att v behöver prata mer om socalt arbete som professon. Det är kvalfcerat arbete och v ska behandla det som sådant, betonar Åsa Regnér. Socaltjänsten har kommt strålkastarljuset på grund av alla ensamkommande flyktngbarn, men behoven har funnts långt tdgare. Regerngen har tllfört medel när det gäller flyktngmottagandet att behålla/få personal att vlja arbeta nom socaltjänsten arbetsvllkoren för personalen (arbetsbelastnng, arbetsmljö, lön) resursbrst Hur mer td ska kunna läggas på klenterna Det ökade antalet nyanlända/ ensamkommande barn att kunna leva upp tll socaltjänstlagen att det fnns stolthet/arbetsglädje hos personalen Om undersöknngen ledarskapet nom socaltjänsten att erbjuda karrär- och utvecklngsmöjlgheter för de anställda Det poltska styret kontra professonens uppdrag Förtroendet för socaltjänsten Hur arbetet socaltjänsterna organseras kompetensförsörjnngen att bygga en evdensbaserad socaltjänst Utvecklngen av välfärdsteknolog (t och teknk) Framtdens Karrär Soconom har samarbete med VOC Nordc genomfört en trendundersöknng hos ett slumpmässgt urval av yrkesverksamma soconomer Sverge. Undersöknngen genomfördes 3 8 december Den statstska felmargnalen undersöknngen är 2,5 4,0 procentenheter. Jag förväntar mg att alla parter nu tar ansvar för att betrakta de tllskjutna medlen som en möjlghet tll att 27% 19% 6% också påbörja de nödvändga långsktga förändrngarna, avslutar Åsa Regnér. Jobba med barn och unga Uppsala? Socalförvaltnngen Uppsala har målsättnngen att bl en ledande socaltjänst Sverge nom barn- och ungdomsområdet. Nu satsar v på utökad grundbemannng och utbldnngar som Sgns of Safety. V söker socalsekreterare tll Mottagnngsenheten för barn och unga Barnenheterna 0 12 år Ungdomsenheterna år Placerngsenheten Enheten för ensamkommande barn och unga Vll du vara med på vår förändrngsresa? För mer nformaton:

6 6 Framtdens Karrär Soconom Januar 2016 Natonell samordnare stärker den socala barn- och ungdomsvården Den socala barn- och ungdomsvården utgör mångt och mycket basen samhällets socala skyddsnät. För närvarande pågår flera natonella ntatv, därbland ett regerngsuppdrag som ska drva på utvecklngen mot en medskapande socal barn- och ungdomsvård av god kvaltet så barn och unga får det stöd och den hjälp de behöver. Barn- och ungdomsvård TexT AnnKA Whlborg Inom ramen för uppdraget som regerngens natonella samordnare besöker jag bland annat femto kommuner runt om Sverge. November 2014 nleddes mtt arbete och jag ska lämna slutrapport tll regerngen aprl Kommunerna som besöks utgör ett representatvt urval av samtlga svenska kommuner. Uppdraget är att föra en dalog med kommunerna krng vlka förutsättnngar som krävs för att de ska kunna erbjuda en alla dess delar god kvaltet nom den socala barn- och ungdomsvården, säger Cecla Grefve, som har arbetat nom den kommunala socaltjänsten drygt tretto år bland annat som socaldrektör Jönköpngs kommun och socalchef Höörs kommun. Besöker femto kommuner För att säkerställa att barn och ungdomar får den hjälp och stöd de behöver krävs en bred kraftsamlng på kommunal, regonal och natonell nvå. Samtlga besökta kommuner har lyft vkten av tdgt och förebyggande arbete. Det har under de senaste åren fått stå tllbaka då fokus har vart att hnna med myndghetsutövnngen. Nu behövs ett nytt sätt att tänka där barn, unga och vårdnadshavare är delaktga och medskapande den socala barn- och ungdomsvården. Samverkan behöver även ske med förskola, skola, barn- och ungdomspsykatrn och den övrga sjukvården. Vd besöken kommunerna möter jag barn, unga och deras famljer som får dela med sg av sn syn på vad som fungerat bra och mndre bra deras kontakt med barn- och ungdomsvården. Jag träffar också facklga företrädare från Akademkerförbundet SSR och Vson för att ta del av den aktuella kommunens möjlgheter och utmanngar, säger Cecla Grefve. natonell samordnare för den socala barn- och ungdomsvården Cecla grefve. Foto: Sören Andersson/regerngskanslet En socal barn- och ungdomsvård av god kvaltet är ytterst kommunens gemensamma ansvar. Cecla Grefve träffar därför de som har mandat och möjlghet att förändra förutsättnngarna, exempelvs kommunövergrpande poltsk och förvaltnngsmässg lednng, socal-, utbldnng och kultur och frtdsnämnd samt kommunrevsonen. Varje kommun har valt att upprätta en handlngsplan där de tydlggör vlka åtgärder som behöver vdtas. Modernt t-stöd behövs Arbetsmljöarbete och ett nära ledarskap är delar som flera kommuner lyfter upp sn handlngsplan, bland annat för att komma tll rätta med en hög personalomsättnng. Även en genomtänkt yrkesntrodukton med möjlghet att successvt växa n arbetet lyfts. Flera kommuner har redan ett bra samarbete med socalhögskolorna krng detta, säger Cecla Grefve. Många medarbetare den socala barn- och ungdomsvården efterlyser td för ndvduell reflekton och möjlgheten att dskutera yrkesrelaterade frågor med kollegorna. I sammanhanget behöver även de medarbetar med längre erfarenhet uppmärksammas. Medarbetare efterlyser också möjlgheter att kunna påverka organsatonens utvecklngsarbete, lyfta blcken och planera framåt. Många saknar tllgång tll modernt t-stöd som kan underlätta och effektvsera det daglga arbetet. Det är anmärknngsvärt att det är så eftersatt med teknska lösnngar nom den socala barn och ungdomsvården. Rätt t-stöd tllsammans med vljan att nvolvera barn och unga kan ge en medskapande barn- och ungdomsvård säger Cecla Grefve. Tllvarata befntlg kompetens Hon understryker vkten av att samtlga medarbetare ges möjlghet tll utvecklng på sna vllkor och efterlyser fler karrärvägar utöver möjlgheten att bl chef, exempelvs specalstsoconomtjänster, socalt ansvarga soconomer, senora handläggare eller Arbetsmljöarbete och ett nära ledarskap är delar som flera kommuner lyfter upp sn handlngsplan mentorstjänster som på olka sätt utvecklar det socala hantverket. Ytterlgare en åtgärd som kan stärka den socala barn- och ungdomsvårdens attraktvtet är en mnskad admnstratv börda, vlket frgör mer td tll det kvalfcerade utrednngsarbetet tllsammans med barn, unga och deras famljer. Att erbjuda kontnuerlg kompetensutvecklng är förstås vktgt, men att dentfera metoder som systematskt tllvaratar medarbetarnas befntlga kompetens är mnst lka vktgt. Medarbetarna den socala barn- och ungdomsvården stter nne med otrolgt mycket värdefull kompetens och erfarenhet som defntvt bör tllvaratas, säger Cecla Grefve.

7 Framtdens Karrär Soconom Januar Arbete med ensamkommande ger mycket tllbaka Efter soconomexamen 2013 började Ida Jörgensen arbeta som socalsekreterare på Karlstads kommuns utrednngsenhet för ensamkommande ungdomar åldern år. Arbetet ger henne möjlgheten att hjälpa ensamkommande ungdomar att etablera ett nytt lv Sverge, vlket nkluderar allt från praktsk hjälp med skola och bostad tll stödsamtal och långsktga omsorgsplaner. EnsamkommandE ungdomar TExT AnnIKA WIhlborg Jag valde att börja arbeta med ensamkommande ungdomar eftersom det är ett otrolgt gvande och ntressant arbete med en utsatt målgrupp som samtdgt har höga förväntnngar på och högt ställda mål för sn nya tllvaro Sverge. Jag utreder varje enskld ungdoms behov av bostad, skolgång, frtdsaktvteter och socalt sammanhang. Ibland slussar jag personen vdare tll en kurator eller tll CTS, Centrum för posttraumatsk stress. Därefter stöttar jag och följer upp ungdomen löpande när de etablerar sg stt nya hemland. De ensamkommande ungdomarna är ofta mycket motverade att utblda sg, lära känna nya männskor och bl en del av det svenska samhället, säger Ida Jörgensen. Vktgt att etablera förtroende Det första mötet med ungdomarna sker ofta med hjälp av tolk, men många ungdomar lär sg svenska relatvt snabbt. För Ida Jörgensen handlar det mycket om att etablera en förtroendefull dalog med ungdomen redan på ett tdgt stadum och att se tll ndvdens samlade lvsstuaton och behov när hon handlägger ett ärende. Ensamkommande ungdomar har förstås ofta många traumatska och jobbga händelser med sg bagaget. Ibland tar det ett tag nnan de känner ett tllräcklgt stort förtroende för att våga öppna sg för oss socalsekreterare, men när v väl etablerat ett starkt ömsesdgt förtroende fungerar v ofta som ett vktgt stöd vardagen, säger Ida Jörgensen. Långsktg klentrelaton Hon rekommenderar soconomer med ntresse av att arbeta med ungdomar från andra kulturer och är beredda att när v väl etablerat ett starkt ömsesdgt förtroende fungerar v ofta som ett vktgt stöd vardagen anpassa metoder och arbetssätt utfrån ndvdens behov att prova på att arbeta med ensamkommande. Mtt arbete känns verklgen menngsfullt, nte mnst eftersom jag verklgen har möjlghet att göra skllnad ungdomarnas lv. Jag möts av mycket tacksamhet och hnner etablera en Ida Jörgensen, socalsekreterare på Karlstads kommuns utrednngsenhet för ensamkommande ungdomar åldern år. långsktg och personlg klentrelaton med ungdomarna eftersom jag ofta följer deras utvecklng flera års td. Att se en ungdom som jag följt flera år ta studenten eller få ett arbete är verklgen en härlg känsla, säger Ida Jörgensen. Ge dn lön extra skjuts Lönetrappa för socalsekreterare, LSS- och bståndshandläggare Österåkers kommun. Läs mer på osteraker.se/lonetrappa eller htta jobben drekt på osteraker.se/jobb

8 8 Framtdens Karrär Soconom Januar 2016 Specalsttjänster och legtmatonskrav nyckelfrågor för SSR det är en extremt tuff stuaton för socalsekreterare överlag. För soconomyrket är det dock ngen krs. V har en låg arbetslöshet nom professonen, en bred arbetsmarknad och fnns nom alla sektorer, säger Heke erkers, ordförande för Akademkerförbundet SSr. SoconomerS arbetsstuaton TexT AneTTe Bodnger Den pågående flyktngstuatonen sätter stor press på landets socaltjänster, många verksamheter befnner sg en nedåtgående spral när det gäller personalstuatonen. Att det är krs nom socaltjänsten har grunden nte med flyktngstuatonen att göra. Socaltjänsten har haft brst på resurser och poltsk uppmärksamhet över lång td, nu stresstestas verksamheten och det framgår tydlgt att den buffert som egentlgen borde fnnas organsatonen, den fnns nte, säger Heke Erkers, som menar att det bakom Socaltjänsten har haft brst på resurser och poltsk uppmärksamhet över lång td tdnngarnas krsrubrker döljer sg en välfärd som ständgt försvagats av att samhällets resurser nte hängt med de ökande behoven. Kvar fnns socalarbetare som utför ett heroskt arbete utfrån en tung arbetsstuaton. Soconomerna nom socaltjänsten är en professon som har vart lojala stt uppdrag och jobbat enormt mycket övertd. I dagens pressade läge står det tydlgt att varken organsaton eller resurser räcker tll fullt ut. För att komma tllrätta med problemet efterlyser hon ett helhetsgrepp på välfärdssystemet. Socaltjänstområdet har under senare år präglats av en poltsk frånvaro, framförallt nom rkspoltken. Tack vare flyktngkrsen, som satt ljus på saken, är frågan nu uppe på agendan, Vktgt är dock att nte enbart fokusera på ntegratonsfrågan, det fnns ett allmänt behov Sverge av att känna sg trygg och ha ett skyddsnät. Legtmaton Att höja statusen på soconomyrket och belysa vlka vktga nsatser yrkesgruppen gör för samhället är enlgt Heke Erkers två vktga pusselbtar arbetet med att få fler soconomer att stanna kvar sna yrken. SSR, som organserar 70 procent av Sverges socalsekreterare har länge efterfrågat att utbldade soconomer ska legtmeras. Kuratorer är den enda akademskt utbldade yrkesgruppen nom hälso- och sjukvården som nte tlldelas legtmaton. Detta trots att gruppen uppfyller alla krav för ett legtmatonsyrke vad gäller kvalfcerad högskoleutbldnng, patentkontakt, eget behandlngsansvar och nvå av självständgt arbete. V har fått postva sgnaler från regerngen och förhoppnngsvs ska legtmatonen kunna bl verklghet om en nte alltför avlägsen framtd. Specalsttjänst Goda lönevllkor och möjlgheten tll att göra karrär är andra faktorer som ska göra soconomyrket mer attraktvt. Heke erkers, ordförande för Akademkerförbundet SSr. Foto: Akademkerförbundet SSr För att kunna klara rekryterngen framtden krävs det tllräcklg bemannng, att tjänster som specalstsoconomer nrättas och löner som motsvarar uppdragets ansvar och yrkets svårghetsgrad. En nyhet, som Heke Erkers menar kommer att stärka professonen, är det oberoende etska råd som SSR nylgen nrättat. Rådet som ska vara tvärprofessonellt med representanter från professon, forsknng och unverstet ska ge stöd och råd prncpella yrkesetska frågeställnngar och lyfta etkdskussoner den allmänna debatten. Behovet av att lyfta fram etkdskussoner samhällsdebatten ökar, bland annat som en följd av att hårda ekonomska prorterngar gör att grupper rskerar att ställas mot varandra. Inom rådet kan v lyfta dessa värdenrktade frågor och föra ut dem på en större arena. Vallentuna kommun utvecklas snabbt och nflyttnngstakten är hög. Kommunen lgger naturskönt nordöstra Storstockholm. Det fnns bra kommunkatoner med buss, Roslagsbana och närhet tll Arlanda och skärgården. Vll du ha ett utvecklande arbete? V har jobbet för dg! Vallentuna kommun söker flera socalsekreterare nom området barn och unga samt nom vuxenenhetens tre delar mssbruk, socalpsykatr och ekonomskt bstånd. V söker även bståndshandläggare nom områdena äldreomsorg och funktonsnedsättnng. Välkommen med dn ansökan! Läs mer om tjänsterna på Foto: Saga Erksson

9 Framtdens Karrär Soconom Januar Mer td tll egen utvecklng Om du skulle få mer arbetstd att dsponera över, vad skulle du då använda dn frgjorda arbetstd? Den frågan fck soconomerna svara på. 47 procent skulle utveckla verksamheten, 46 procent skulle fortblda och vdareutblda sg och lka många skulle ägna sg åt planerng och uppföljnng. SoconomerS arbetstd TexT AnnKA WhlbOrg 45 procent av de tllfrågade soconomerna skulle lägga mer td på klentkontakter, 43 procent skulle hålla sg uppdaterade om aktuella forsknngsrön och 42 procent skulle samverka mer med andra aktörer nom och utanför socaltjänsten. En rmlg arbetsbelastnng, att ha tllräcklgt med td för varje klent och att kunna planera och följa upp varje ensklt ärende är vktgt för alla soconomer, säger Alexander Ramsng, socalsekreterare mssbruks- och barn/ famljegruppen Lessebo kommun, och styrelseledamot Akademkerförbundet SSR. Förbättra egna arbetsstuatonen Enlgt Alexander Ramsng pressas många soconomer av hög arbetsbelastnng, vlket gör att många tvngas tacka nej tll fortbldnng eller att delta verksamhetsutvecklngsprojekt. Att många vll lägga mer td på verksamhetsutvecklng beror förmodlgen på att det bdrar tll att förbättra den egna arbetsstuatonen. Förändrngstakten med lagändrngar och forsknngsrön som berör soconomers vardag är hög, vlket gör att många förstås skulle välja att lägga delar av sn frgjorda td på att hålla sg uppdaterade, säger han. Samverkan med andra aktörer Det är nte förvånande att så många som 42 procent vll lägga mer td på samverkan med aktörer nom och utanför socaltjänsten. I en medelstor eller stor kommun där aktörer och medarbetare ofta är geografskt utsprdda krävs lte mer td för att etablera de välfungerande samverkansnätverk som många soconomer är beroende av klentarbetet. Ytterlgare en vktg faktor är td för reflekton vad Skulle du använda dn frgjorda arbetstd tll? om du skulle få mer arbetstd att dsponera över, vad skulle du då använda dn frgjorda arbetstd tll? % 46% 46% 45% 43% 42% utveckla verksamheten fortblda och vdareutblda mg Planerng och uppföljnng mer td klentkontakten Hålla mg à jour med forsknng och nya rön Samverkan med andra aktörer nom och utanför socaltjänsten träffa fler klenter och handlednng krng det egna arbetet, säger Åsa Edlund, fältsekreterare 23% 17% 17% 15% 11% 10% 3% 5% forsknng nom mtt yrkesområde utbldnng (utblda andra) nget, utan få ett lugnare arbetstempo organsera om verksamheten admnstraton vara delaktg välfärdsteknologutvecklngen (t och teknk) Övrgt med nrktnng mot ungdomar Växjö kommun. Grynng Vård är en offentlgt ägd samhällsaktör som drver behandlngshem, famljehem, öppenvårdsverksamhet, asylboende och LSS-boende. Grynng sätter männskor centrum och bdrar tll socal hållbarhet. Grynng ska vara Kommunernas Grynng ett självklart förstahandsval för kommunerna Västra Götaland. GRYNING VÄXER VILL DU VARA MED? Grynng Vård växer. V startar nya enheter och utökar antalet platser på våra befntlga enheter. V behöver därför flera nya medarbetare som vll göra skllnad för de barn, ungdomar, famljer och vuxna som fnns hos oss. V erbjuder dg ett spännande och engagerande arbete en utvecklngsnrktad verksamhet. Ett arbete som präglas av kunskap, kvaltet och delaktghet på rktgt! Besök vår hemsda för att läsa mer om oss och vlka tjänster som fnns ledga just nu, här kan du även skcka n en spontanansökan. Välkommen tll oss! Kommunernas Grynng Kompetensutvecklng på högskolenvå Ersta Sköndal högskola erbjuder unka uppdragsutbldnngar som stärker och utvecklar männskovårdande yrkesutövare från en mängd olka arbetsområden

10 10 Framtdens Karrär Soconom Januar 2016 Hur ska soconomer stanna nom myndghetsutövande arbeten? Enlgt en undersöknng där soconomer svarat på varför de lämnar myndghetsutövande arbeten anger 83 procent hög arbetsbelastnng. 68 procent upplever arbetet som för stressande, medan 62 procent anser att lönen är för låg. 51 procent anser att personalomsättnngen är för hög och 49 procent upplever arbetet som för mentalt pressande. Myndghetsutövande arbeten nom socaltjänsten TExT AnnKA WHlborg 48 procent upplever att arbetsmljön är för dålg och en lka stor andel anser att de har för lte td tll det socala arbetet. 45 procent upplever att Wanja Astvk, forskare organsatonspsykolog vd Mälardalens högskola. de har för dålgt stöd nom organsatonen. Jag har genomfört flera forsknngsstuder krng arbetsvllkoren välfärdens tjänstesektor. Jag har tllsammans med kollegor just genomfört en stude som undersöker varför soconomer väljer att lämna myndghetsutövande yrkesroller, säger Wanja Astvk, forskare organsatonspsykolog vd Mälardalens högskola. Hon är nte förvånad över att hög arbetsbelastnng är det främsta skälet tll att soconomer valt att sluta arbeta nom socaltjänsten. Alltför hög arbetsbelastnng handlar ju om en obalans mellan krav och resurser, vlket sn tur leder tll stress och mental press. varför lämnar soconomer Myndghetsutövande arbeten? vlka är de huvudsaklga orsakerna tll att soconomer väljer att lämna myndghetsutövande arbeten nom socaltjänsten? % för hög arbetsbelastnng för stressande för låg lön 68% 62% för hög personalomsättnng för mentalt pressande för dålg arbetsmljö för lte td för det socala arbetet för dålgt stöd nom organsatonen Många soconomer upplever att deras organsatoner nte bryr sg om att försöka skapa hållbara arbetsvllkor 51% 49% 48% 48% 45% 42% 37% 34% 32% 29% 26% för lte td per klent för mycket admnstraton för dålgt ledarskap Kan nte leva upp tll socaltjänstlagen för låg status på yrket för dålga utvecklngsmöjlgheter för otrygg mljö övrgt 16% 5% När obalansen mellan krav och resurser tlltar kompenserar somlga genom att arbeta n lunchrasten eller att arbeta övertd. Andra sänker rbban för vad som kan anses som tllräcklgt bra. En konsekvent hög arbetsbelastnng leder ofta tll lägre kvaltet på det socala arbetet, även om medarbetarens ambtonsnvå är hög, säger Wanja Astvk. Hög personalomsättnng, dålg arbetsmljö och brstande stöd nom den egna organsatonen påverkar ofta soconomer att lämna stt myndghetsutövande arbete. Många soconomer upplever att deras organsatoner nte bryr sg om att försöka skapa hållbara arbetsvllkor som gör att de kan utföra stt arbete utan att behöva betala med sn egen hälsa. Om många blr sjukskrvna på grund av stress och fler väljer att sluta så är det vktga sgnaler att något nte står rätt tll. När organsatonerna underlåter att göra något åt stuatonen blr det en vktg faktor för varför man väljer att sluta nom socaltjänsten, säger Wanja Astvk. Involvera medarbetaren För att förändra stuatonen krävs att socalförvaltnngarnas lednng är lyhörda för medarbetarnas upplevelser och synpunkter och nvolverar dem mer organsatonsutvecklngen. I mjuka välfärdsverksamheter förekommer det att lednngen bagatellserar de vllkor som krävs för att medarbetarna ska kunna göra ett bra jobb, säger Wanja Astvk. Tack vare forsknng och metodutvecklng har v nu mycket mer kunskap om vad det socala arbetet som fungerar och det socala arbetet är på många sätt mycket mer utvecklat och professonellt jämfört med tdgare. Samtdgt ges socalarbetarna nte rätt förutsättnngar för att göra ett bra socalt arbete eftersom allt mer av de nya resurserna gått tll admnstraton, att följa rktlnjer, manualer och nya lagreglerngar samt en ständg strävan att nte göra fel och bl prckad, säger Hans Bäckström. Efter sn soconomexamen 1983 har han bland annat arbetat som socalsekreterare och famljehemssekreterare och som metodutvecklare Malmö stad samt som famljebehandlare Lunds kommun. Sedan 2010 är Hans Hans bäckström, famljebehandlare Höörs kommun. Bäckström famljebehandlare Höörs kommun. Lönehöjnng ger kortvarg lndrng Högre lön brukar vara en kortvarg lndrng när det nte fungerar på arbetsplatsen. Tll slut slutar man ändå om det nte fungerar. Jag tror dock att mycket hänger hop med att det socala arbetet nedprorterats tll förmån för admnstraton. Soconomers vlja att göra skllnad och hjälpa männskor leder stället tll ett arbete med mer admnstraton än klentmöten. Det leder sn tur tll ökad stress, ökad arbetsbelastnng, ökad personalomsättnng och otllräcklghetskänslor, säger Hans Bäckström. Han anser att socaltjänsten behöver återvända tll det socala arbetets Det är oerhört vktgt att den socalarbetare de möter nte själv befnner sg krs utan trvs med stt arbete grunder och ha en genomgående tanke med vad man ska göra och hur man ska göra. Det mnskar rädslan att göra fel och ökar sn tur socalarbetarnas trygghet och därmed även yrkesrollens status. Med tanke på att v ofta möter utsatta männskor som befnner sg krs så är det oerhört vktgt att den socalarbetare de möter nte själv befnner sg krs utan trvs med stt arbete, säger Hans Bäckström.

11 Framtdens Karrär Soconom Januar Vktg roll att fylla sucdpreventvt arbete Många soconomer möter männskor som funderat på eller försökt begå självmord. Anna Korbutak, kurator med nrktnng mot sucd preventon på Akademska sjukhuset Uppsala, brnner för att förändra atttyden tll självmord och stärka kompetensen krng just sucdpreventon, bland soconomer och samhället. Anna Korbutak, kurator med nrktnng mot sucdpreventon på Akademska sjukhuset Uppsala. Sucdpreventon TexT AnnKA Whlborg Efter soconomexamen 1978 har Anna Korbutak arbetat såväl kommun som landstng, bland annat på ett behandlngshem, som kurator prmärvården och som famljehemssekreterare. Sedan 2007 är hon knuten tll Akademska Självmord är en angelägen fråga som behöver lyftas samhället sjukhuset, där hon var ntatvtagare tll ett projekt som syftade tll att strukturera sjukhusets sucdpreventva arbete. Tdgare saknade sjukhuset en fast struktur för att hantera ndvder som funderat på eller försökt begå självmord. Inom ramen för ett FoU-projekt nterade jag ett projekt där patenter som övervägt eller försökt ta stt lv erbjöds en samtalstd nom tre dagar hos mg va en psykatrker. Sedan hösten 2014 fokuserar jag uteslutande på sucdfrågor, säger Anna Korbutak. Angelägen fråga Anna Korbutak möter patenter som funderat på eller försökt begå självmord och fungerar även som anhörgstöd när en ndvd begått självmord. Ytterlgare en vktg uppgft är att utblda vårdpersonal och soconomer sucdpreventvt arbete. Statstken vsar att drygt ndvder begår självmord varje år Sverge. To gånger så många har försökt ta lvet av sg och uppskattnngsvs personer har funderat på att genomföra ett självmordsförsök. Det är därför en angelägen fråga som behöver lyftas samhället. Som soconom gäller det att dels ha kunskaper, men också att våga bjuda n tll samtal krng ämnet, säger Anna Korbutak. Våga, vlja och veta Hennes tps tll soconomer är att våga lyssna och bekräfta det personen säger. Genom att lyssna tll ndvdens berättelse kan man utfrån ett medcnskt, socalt och psykologskt perspektv försöka skapa sg en helhetsbld av stuatonen. Många tror att det krävs specalstkompetens krng sucdpreventon för att kunna möta och lyssna tll dessa ndvder. I själva verket är det vktgare att gå genom händelsen, få personen att berätta om vad som utlöste självmordsförsöket och att därefter upprätta en krsplan. Om du vsar ntresse för ndvdens berättelse bdrar du tll att skapa ett förtroendefullt samtalsklmat som ökar sannolkheten för att ndvden vågar öppna sg. Att våga, vlja och veta är tre nyckelord för soconomer vd sucdpreventvt arbete, säger Anna Korbutak. V är välfärdens akademker 7 av 10 soconomer är redan med. Välkommen n på akademssr.se

12 12 Framtdens Karrär Soconom Januar 2016 Självkännedom och bredd gör en bra chef! Skaffa dg bredd, lär känna dg själv, våga berätta att du är nyfken på chefsrollen och växla mellan tradtonella soconomuppdrag och chefsbefattnngar. Det är Lsbeth nlssons råd tll dg som går chefstankar och vll påverka samhällsutvecklngen med lte större penseldrag. Chef- och ledarskap För de som funderat på en chefsoch ledarkarrär, ger Lsbeth rådet: Tala om att du är nyfken på att utforska ledarrollen. Gå ett utbldnngsprogram för chefer, testa! Att prova nnebär nte att du måste fullfölja, men vem vet, det kanske är precs rätt för dg. Skaffa en mentor Självkännedom är en annan central ngredens för ett gott ledarskap. Tdgare lvet gck jag en steg 1-psykoteraputbldnng. Det har vart nyttgt att ha med sg eftersom det som chef är bra att veta hur man själv rea- TexT ChrSTna B. WnroTh Knappt to år efter sn soconomexamen fck Lsbeth Nlsson chansen att prova på chefsrollen. Sedan dess har hon varvat ledande befattnngar offentlg sektor med mer verksamhetsnära uppdrag. Blden Lsbeth tecknar av sn soconomkarrär karaktärseras av hur hon växlat mellan chefsbefattnngar och tradtonella soconomuppdrag. Varje gång jag lämnat ett chefsjobb för en mer verksamhetsnära tjänst, har jag efter en td längtat tllbaka tll att kunna påverka verksamheten. Att som chef med jämna mellanrum återvända tll olka soconomuppdrag kan jag varmt rekommendera, säger Lsbeth Nlsson. Stt första chefsjobb erbjöds Lsbeth då hennes avdelnngschef nom omsorgen skulle vara föräldraledg. Det gängse rådet brukar vara att nte bl chef över sna kollegor, men för mg var det en bra ngång för att få prova på ledarskapsrollen. Fördelen var att jag redan kunde verksamheten. Det gav mg möjlgheten att fokusera på chefshantverket med allt från Lsbeth nlsson, avdelnngschef Göteborgs stadslednngskontor. arbetsmljöfrågor, ekonom, verksamhetsstyrnng tll beslut, säger Lsbeth Nlsson och tllägger: Har du kollegornas stöd och är sugen på att prova på chefsrollen, ta chansen! Kortare vkarat kan vara en perfekt start på en ny karrär som ledare. Berätta om ambtonerna Från det första chefsvkaratet har karrären, mot stadslednngskontoret Göteborg, gått va enhetschefsuppdrag tll socalchef. Som chef på Göteborgs stads stadslednngskontor, avdelnngen för famlj-, ndvdomsorg och funktonshnder, leder och samordnar Lsbeth dag de övergrpande frågorna nom respektve område. Som soconom kan du genom chefs- och ledarskapsuppdrag på ett genomgrpande sätt påverka samhällsutvecklngen, må det vara personers lv eller med lte större penseldrag. Soconomutbldnngen gör oss rustade att fungera som spndeln nätet, nteragera med andra männskor och hålla många bollar luften. att som chef med jämna mellanrum återvända tll olka soconomuppdrag kan jag varmt rekommendera gerar och agerar, samt hur andra uppfattar en själv. Ledarskapsutbldnngar som fokuserar på chefshantverket är jättebra. Som ny chef ska du dessutom se tll att skaffa dg en mentor. Som chef, poängterar Lsbeth, är det dessutom vktgt att dentfera och lyfta fram de medarbetare som har potental att bl bra ledare. V chefer måste bl bättre på att skapa utmanngar och delegera ledande arbetsuppgfter tll medarbetare med ledaregenskaper. Att vara en bra mentor får nte underskattas, ej heller vkten av struktur och tydlghet, att skapa ett gott socalt klmat, skratta mycket och vara tllgänglg. Så blr du en bra ledare, och nte mnst plantskolechef för nästa generaton av chefer, avslutar Lsbeth Nlsson. Vll Du påverka framtdens socaltjänst vackra Härnösand? Intresserad kontakta: Socalförvaltnngen Telefon V är ett 30-tal professonella och engagerade soconomer/ socalsekreterare som arbetar utfrån ndvdens behov och bästa. Vår verksamhet växer och v behöver därför bl fler. Vll du bl en av oss?

13 Framtdens Karrär Soconom Januar Soconomernas råd tll socalmnstern Om du skulle vara ansvarg mnster för socala frågor och socaltjänsterna, vlka frågor skulle du prortera då? Den frågan fck ett slumpmässgt urval av soconomer hela landet den 3 8 december Många soconomer skulle prortera ökade resurser tll det socala arbetet med barn och en strukturerad yrkesntroduktonssatsnng för samtlga nyutexamnerade soconomer. Soconomernas råd tll ansvarg mnster för socala frågor och socaltjänsterna, barn, äldre och jämställdhetsmnster Åsa regnér. Foto: Krstan Pohl/regerngskanslet tll socalmnstern Vktgaste prorterngar tll socalmnstern: 1. Ökade resurser tll ensamkommande flyktngbarn synnerhet och ntegratonsarbete allmänhet. 2. Genomtänkt yrkesntrodukton för nyutexamnerade soconomer, oblgatorsk handlednng och regelbunden kompetensutvecklng för samtlga yrkesverksamma soconomer. 3. Utökade resurser tll arbetet med barn och unga. 4. Ökad samverkan, både nom socaltjänsten och med externa aktörer. 5. Satsnngar som mnskar arbetsbelastnngen samt säkerställer löneutvecklngen och arbetsmljön för soconomer. vktgaste prorterngarna TexT AnnKA WhlbOrg Det fnns en stor spännvdd soconomernas åskter angående vad socalmnstern bör prortera det socala arbetet. Många soconomer anser att ansvarg mnster bör prortera satsnngar som mnskar arbetsbelastnngen och säkerställer både löneutvecklng och arbetsmljö för soconomer. Andra vll anställa fler socalsekreterare. Fler yrkesroller nom socaltjänsten På temat soconomers professonella utvecklng efterlyses även möjlgheten att skapa fler yrkesroller nom socaltjänsten, vlket kan bdra tll att behålla erfarna soconomer. Andra satsnngar som många anser bör prorteras är oblgatorsk rätt tll kontnuerlg fortbldnng, mentorer tll nyblvna soconomer och oblgatorsk handlednng för alla yrkesverksamma soconomer två gånger per vecka. Ökad samverkan mellan socaltjänstens förvaltnngar och ett mnskat dokumentatonskrav hamnade också högt på mångas prorterngslsta, lksom en rmlg arbetsbelastnng och mer metodstöd. När det gäller satsnngar för olka målgrupper anser många soconomer att mnstern bör prortera satsnngar för äldre och funktonshndrade. Mer resurser tll barn och unga Flest anser dock att behovet av utökade resurser är som störst när det gäller barnutrednngar och ett utökat utrymme för ett mer evdensbaserat förebyggande arbete med barn och unga. Önskemål krng ett ökat utrymme för forsknng och metodutvecklng överlag förekommer också. En annan önskan var hur soconomer kan ta hjälp av andra professoner stt utrednngsarbete när det gäller barn, exempelvs förskollärare. En vanlgt förekommande prorterng var också ett ökat fokus på olka typer av långsktgt preventva åtgärder. Som soconom hos oss får du fördjupad ntroduktonsutbldnng under två års td V gör bra vardagar för alla göteborgare Du skapar dtt eget nätverk Och får naturlgtvs redskapen för att klara jobbet Htta jobbet på goteborg.se/ledgajobb

14 14 Framtdens Karrär Soconom Januar 2016 Klentkontakt och möjlgheten att göra skllnad Vad trvs du bäst med dtt socala arbete? Den frågan fck ett slumpmässgt urval av soconomer hela landet början av december Många soconomer beskrev klentkontakten som en av de vktgaste faktorerna tll att de trvs med stt socala arbete. Vad trvs du bäst med dtt socala arbete? TexT AnnKA Whlborg Majorteten av de soconomer som deltog undersöknngen värderar kontakten med klenter allra högst det Majorteten värderar kontakten med klenter allra högst det socala arbetet socala arbetet. Att samarbeta med klenten för att han eller hon ska få en trygg och stabl grund att stå på och så smånngom klara sg på egen hand är en av de faktorer som gör att soconomerna trvs med stt socala arbete. Många nämner möjlgheten att kunna hjälpa och stödja ndvder svåra stuatoner samt att möta männskor många olka lvsstuatoner som tllfredsställande faktorer det socala arbetet. Att stärka klenternas självförtroende och självkänsla upplevs också som gvande. Några av soconomerna som deltog undersöknngen nämnde en god sammanhållnng och ett välutvecklat lagarbete med kollegorna som vktga trvselfaktorer. Andra värdesätter möjlgheten att motvera männskor tll förändrng. Hjälpa utsatta barn Varatonen och komplexteten arbetsuppgfterna samt möjlgheten att bdra tll ett långsktgt socalt hållbart samhälle fnns med bland undersöknngssvaren, lksom stmulansen genom en mx av jurdk, dokumentaton och klentkontakt. En av soconomerna anser att förutsättnngarna att skapa rättssäkerhet för klenter som nte kan bevaka sna egna rättgheter känns menngsfull, medan andra betonade möjlgheten att utveckla metoder och arbetssätt. Känslan av att se och kunna hjälpa utsatta barn och bredden form av olka karrärmöjlgheter är andra exempel på faktorer som soconomer uppskattar det socala arbetet. Vad uppskattas mest? detta uppskattar soconomerna mest stt socala arbete: 1. Kontakten med klenter och kollegor. 2. Omväxlande arbetsuppgfter. 3. Känslan av att göra skllnad männskors lv. 4. Att följa klenternas utvecklng. 5. Frtt arbete, möjlgheten att planera sn egen arbetstd. Det känns gött magen Soconomer Borlänge har rolgare. I Borlänge kommun har v det bra. Rktgt bra. Kanske beror det på chefen, eller också på oss själva. Förmodlgen både och, hop med att v alltd har Borlängebon fokus. Det är ju för dem v fnns tll. Och det är ju så mycket lättare och rolgare att fnnas tll för andra när det känns gött magen. Vll du prata med oss? Rng eller mala Tomas så får du veta allt Tomas Sarah Per Lul Lena Samr Dense

15 Framtdens Karrär Soconom Januar Soconomer från bemannngsföretag tllför värde 53 procent av soconomerna anser att bemannngs- och konsultföretagen för soconomer fyller en funkton nom det socala arbetet. 47 procent anser att de mnskar arbetsbelastnngen för fast anställd personal. Det vsar den undersöknng som Framtdens Karrär Soconom genomfört bland ett slumpmässgt urval av yrkesverksamma soconomer. Bemannngs- och konsultföretagen TexT AnnKA Whlborg Konsulternas vktgaste funkton är att mnska arbetsbelastnngen för vår egen personal, men de bdrar även med värdefulla erfarenheter och kompetenser som v har stor nytta av klentarbetet. Även om konsulter bdrar tll ökade personalkostnader så kan man som beställare se tll att få maxmal valuta för pengarna genom att vara tydlg sn kravställnng gentemot såväl bemannngsföretaget som den ensklda konsulten, säger Jenne Blomstrand, chef för Barn och ungdom på Hudksvalls kommun. Hon ser fördelar att ta hjälp av externa konsulter komplexa och känslga ärenden som ställer särsklda krav på kompetens och betraktar bemannngsföretagens konsulter som ett värdefullt komplement tll den egna personalen. lnda hamnes, enhetschef hässelby-vällngby stadsdelsförvaltnng. Jenne blomstrand, chef för barn och ungdom på hudksvalls kommun. Jag rekommenderar konsultköpare att ta referenser på den ensklde konsulten samt att upprätta en kravspecfkaton som anger vlken typ av konsult verksamheten behöver för tllfället. Ju mer specfk du är som beställare, desto bättre möjlghet har bemannngsföretagen att htta rätt konsult. Genom att använda oss av en tydlg kravspecfkaton har v hyrt n konsulter som kunnat stötta nyutexamnerade medarbetare och dessutom kan ta sg an komplexa ärenden, säger Jenne Blomstrand. Vktga för det socala arbetet Bståndshandläggaryrket har förändrats på senare år, tempot och personalomsättnngen har ökat, och många organsatoner har en relatvt hög personalomsättnng. I det sammanhanget fyller konsulter förstås en vktg funkton för att det socala arbetet ska kunna utföras, säger Lnda Hamnes, enhetschef på beställarenheten för äldreomsorg Hässelby-Vällngby stadsdelsförvaltnng Stockholms stad. Hon anser att om personalomsättnngen mnskar så kan konsultfrmor fokusera mer på att bdra med konsulter med erfarenhet stället för att behöva tllgodose akuta bemannngsbehov. Det kan sn tur bdra tll att höja kvalteten socaltjänsten. Mtt tps är att första hand välja ett konsultföretag som har en fyller Bemannngs- och konsultföretagen en funkton? fyller bemannngs- och konsultföretagen för soconomer en funkton nom det socala arbetet? Ja 53% Nej 47% Vlka funktoner fyller Bemannngs- och konsultföretagen? Vlka av följande funktoner fyller bemannngs- och konsultföretagen nom det socala arbetet? % 37% 36% 30% mnska arbetsbelastnngen för fast anställd personal öka personalkostnaderna Brstande kontnutet/kortsktghet att det socala arbetet ska kunna utföras öka flexblteten/mnska arbetstoppar 23% kompetensförsörja/bemanna de socala verksamheterna ngen funkton alls 19% kontnuerlg dalog med dg som uppdragsgvare och med konsulten. Undersök hur konsultföretagen arbetar 14% 12% 11% 7% 7% 4% 3% 3% erbjuda rekryterng av medarbetare öka karrär- och utvecklngsmöjlgheterna förbättra vllkoren för personalen höja anseendet för yrket öka kvalteten det socala arbetet öka fokus på klentarbete Vara en samarbetspartner nom det socala arbetet och ta referenser på såväl företaget som ensklda konsulter, säger Lnda Hamnes.

16 16 Framtdens Karrär Soconom Januar 2016 Resursförstärknng krävs för att hantera ensamkommande Öknngen av antalet ensamkommande flyktngbarn har medfört en ökad belastnng för socaltjänsten många kommuner. En arbetsuppgft som tagt mycket resurser anspråk för socalsekreterare är att htta boende tll de ensamkommande flyktngbarnen. Flyktngmottagandet TExT AnnKA Whlborg Många socalsekreterare har tvngats leta famlje- och HVB-hem stora delar av landet, vlket nneburt många tdskrävande resor. Det är förstås svårt att rekrytera tllräcklgt med personal med kort varsel. Krstdemokraterna föreslår därför en natonell socaljour med fokus på ensamkommande flyktngbarn. Den natonella socaljouren ska vara en resurs som erbjuder den specalstkompetens och den avlastnng som ofta behövs för att förstärka socaltjänstens egen organsaton, säger Emma Henrksson, ordförande rksdagens Socalutskott. Kan ej utesluta framtda öknngar Under hösten har socaltjänsten präglats av passonerade medarbetare som gjort mer än man rmlgen kan begära för att tllgodose flyktngarnas behov, säger Lars Stjernkvst, kommunalråd Även om flyktngströmmen tll Sverge har mldrats något så kan v nte utesluta framtda öknngar Norrköpng och tdgare utredare krng flyktngmottagandet. Han anser att staten på senare år har tagt ekonomskt ansvar för kommunernas flyktngmottagande men betonar att rekryterngen av kompetenta medarbetare har vart och förmodlgen även fortsättnngen kommer att förbl socaltjänstens största utmanng. Även om flyktngströmmen tll Sverge har mldrats något så kan v nte utesluta framtda öknngar. När arbetsbelastnngen är hög är det naturlgt att socalförvaltnngens medarbetare fokuserar på flyktngars basala behov, såsom utbldnng, bostad och försörjnng. För att ntegratonen ska bl framgångsrk är det dock vktgt att de nyanländas socala behov tllgodoses, säger Lars Stjernkvst. Förändrad bostadslagstftnng Han efterlyser lagändrngar som anpassar gällande lagar tll dagens samhälle, nte mnst vad gäller boendelagstftnngen, som bör förebygga att alltför många flyktngar bor tllsammans på små ytor. Lagändrngar som gör det möjlgt för socaltjänsten att agera mer flexbelt när de söker boende tll ensamkommande flyktngbarn är ytterlgare en åtgärd som, enlgt Lars Stjernqvst, kan underlätta socaltjänstens arbete med flyktngar. Många ensamkommande flyktngbarn har haft Malmö som ankomstort Sverge. V tog emot sntt 170 ensamkommande barn per dag, vssa dagar kom så många som 330 barn. Under hösten har socaltjänsten därför befunnt sg krsläge två av tre, vlket nneburt att stuatonen vart allvarlg, säger Carna Nlsson, kommunalråd med nrktnng mot socaltjänst, vård och omsorg Malmö stad. Snabbt nkluderngssystem För att socaltjänsten ska kunna hantera flyktngfrågan framöver krävs, enlgt Carna Nlsson, en statlg mottagnngsstrateg som säkerställer en jämnare fördelnng mellan kommunerna, full kostnadstäcknng från staten för kommunernas utlägg samt att statens etablerngsansvar för nyanlända förlängs från två år tll mnst tre år. Ett flexbelt system för nkluderng är angeläget, lksom styrnng vad gäller behovet av samverkan mellan skolor och socaltjänst arbetet med att ge barnen gymnasebehörghet, säger Carna Nlsson. Den stora framtda utmanngen för socaltjänsterna kommer när statens etablerngsansvar för samtlga nyanlända flyktngar upphör efter två år. Då väntas förmodlgen ett ökat nflöde av flyktngar som ännu nte etablerat sg på arbetsmarknaden tll enheterna för ekonomskt bstånd, säger Carna Nlsson. Emma henrksson, ordförande rksdagens Socalutskott. Foto: lennart Moln Carna nlsson, kommunalråd Malmö stad. Foto: Jens ohlsson lars Stjernkvst, kommunalråd norrköpng. Foto: Chrster blondell Vll du vara med och göra det goda lvet möjlgt Sundsvalls kommun? V söker just nu soconomer tll flera spännande tjänster! För mer nformaton: Sundsvall.se Foto: Staffan Elasson

17 Framtdens Karrär Soconom Januar Många karrärvägar för soconomer staten Staten har ett brett verksamhetsområde som täcker n alla välfärdsfrågor samhället. Statlga arbetsgvare kan därför erbjuda många karrärmöjlgheter för soconomer. Några av de största statlga arbetsgvarna för soconomer är Arbetsförmedlngen, Försäkrngskassan och Krmnalvården. Möjlgheter nom staten TexT ANNKA Whlborg På stora myndgheter som Arbetsförmedlngen, Krmnalvården, Mgratonsverket och Försäkrngskassan fnns soconomer som exempelvs är arbetsförmedlare, frvårdsnspektörer, krmnalvårdsnspektörer, personlga handläggare eller som arbetar med asyl- och tllståndsprövnng. På Statens Insttutonsstyrelse är soconomexamen en stor tllgång för den som tll exempel vll arbeta som behandlngssekreterare. En fördel med att arbeta nom staten är att arbetsgvarna ofta kan erbjuda förmånlga anställnngsvllkor och bra avtal vad gäller föräldraledghet och semester, säger Clla Kleerup, ombudsman med nrktnng på statlga jobb på Akademkerförbundet SSR. Statens Insttutonsstyrelse, Inspektonen för vård och omsorg, Socalstyrelsen och olka typer av behandlngshem nom ramen för LVU och LVM är andra exempel på statlga arbetsgvare för soconomer. Statens medarbetare har generellt sett en hög utbldnngsnvå och många stora statlga arbetsgvare efterfrågar kontnuerlgt kvalfcerade handläggare med soconomexamen. Johnn Asmussen, socalkonsulent på Arbetsförmedlngen Västerås. en fördel med att arbeta nom staten är att arbetsgvarna ofta kan erbjuda förmånlga anställnngsvllkor och bra avtal Utvecklats tll socalkonsulent Tre år efter soconomexamen började Johnn Asmussen arbeta på Arbetsförmedlngen Västerås. Nu har han arbetat på samma myndghet tjugotvå år. Jag hade arbetat en kommun och på ett behandlngshem nnan jag sökte ett jobb som arbetskonsulent på Arbetsförmedlngen. Det som lockade mg var främst möjlgheten att hjälpa männskor att få fotfäste på arbetsmarknaden och att jobbet nnebar många möten med både arbetssökanden och arbetsgvare, säger han. Efter ett par år blev han stället arbetsförmedlare med nrktnng mot rehablterng och sedan no år tllbaka arbetar Johnn Asmussen som socalkonsulent, vlket nnebär att han gör arbetssocala utrednngar av ndvder som av olka skäl befnner sg långt från arbetsmarknaden. Han ger även rådgvnng socala och ekonomska frågor och koordnerar ofta kontakter med socaltjänsten och andra myndgheten. Arbetet är självständgt och omväxlande, Johnn Asmussen planerar tll stor del sn egen arbetstd. Clla Kleerup, ombudsman med nrktnng på statlga jobb på Akademkerförbundet SSr. Fördelar med staten Det fnns många fördelar med att jobba staten allmänhet och på Arbetsförmedlngen synnerhet. V har bra anställnngsvllkor med många semesterdagar, lönenvåer som ofta lgger något högre än kommunerna och en god tllgång tll nternutbldnngar, säger Johnn Asmussen. Eftersom staten är mångfacetterad och Arbetsförmedlngen är en stor arbetsgvare har han dessutom många karrärvägar att välja mellan. På Arbetsförmedlngen kan soconomer satsa på en chefskarrär, arbeta som arbetsförmedlare med olka målgrupper eller ägna sg åt rehablterngsärenden, ndvder som kräver mer omfattande nsatser för att öka sna chanser att komma ut jobb. Både kommuner och statlga myndgheter är ju poltskt styrda organsatoner, men här på Arbetsförmedlngen får rkspoltken ett stort genomslag. Nya drektv och satsnngar avlöser varandra, vlket skapar omväxlng och varaton. För närvarande arbetar v tll exempel mycket med att underlätta de nyanlända nvandrarnas nträde på arbetsmarknaden, säger Johnn Asmussen. Vssa soconomer har det bättre än andra Är du mtt karrären? Söker du nya utmanngar? Är du på väg att gå penson? Kom och jobba hos oss! Ann-Krstn Rydén, konsultchef på Rent-A-Soconom och auktorserad soconom med 20 års erfarenhet från socaltjänsten, Försäkrngskassan och prvata företag. Fördelar med att jobba hos oss: Konkurrenskraftg lön Tllgänglg och engagerad chef Personlg servce av vår trevlga och kunnga personal Rkstäckande Valfrhet att jobba med det du gllar Trygg anställnng Ett härlgt gäng med trevlga kollegor Fokusera på dtt uppdrag och dna klenter V ordnar resten! Rekryterngsbonus V kan bemannng Auktorserat bemannngsföretag sedan 2004 Vll du veta mer? Kontakta oss på nedanstående nummer eller läs mer på Telefon: E-post:

18 18 Framtdens Karrär Soconom Januar 2016 God löneutvecklng vktgt för stabltet och återväxt Ett stort antal soconomer valdes ut slumpmässgt för att svara på vad man tycker är en rmlg slutlön för en soconom, efter ca 30 års arbete. Majorteten svarade kr per månad. Tre personer olka befattnngar har kommenterat resultatet och ger sn syn på ngångslön, löneutvecklng och kompetensförsörjnng branschen. Foto: Oskar Lürén / Lnköpngs kommun Foto: Helsngborgs stad Foto: akademkerförbundet SSr Elsabeth gustafsson, socalnämndens ordförande Lnköpngs kommun. Dnah Åbnger, socaldrektör Helsngborgs stad. Markus Furuberg, förhandlngschef på akademkerförbundet SSr. LöneutveckLng TExT Hanna EngSTröM Lönen är en central fråga för att vsa uppskattnng och behålla personal. I Lnköpngs kommun har man gjort en extra lönesatsnng på soconomer som jobbar med myndghetsutövnng och barnavårdsutrednngar. De hade hög arbetsbelastnng och många bytte jobb, flertalet tll öppenvården eller vuxenavdelnngen. För oss är det vktgt att behålla personer med erfarenhet. Det är tufft för nyutexamnerade att ta sg an barnavårdsutrednngar som är svåra och komplexa ärenden. V behöver de erfarna medarbetarna för att skapa uppbacknng och stadga, säger Elsabeth Gustafsson, socalnämndens ordförande Lnköpngs kommun. Höjda löner stablserade När lönerna höjdes stablserades personalstuatonen något. Personal med längre erfarenhet är dock svåra att rekrytera. Kommunerna måste förstå att v konkurrerar med andra nstanser om de erfarna soconomerna. Det behövs en kompetens- och försörjnngsplan tll den socala förvaltnngen. Elsabeth Gustafsson tycker nte att kr per månad slutlön är ormlgt. Problemet är de låga ngångslönerna och det är där man konkurrerar. Har du känt dg tvungen att gå tll jobbet sjuk? 70% 30% ja nej V måste höja ngångslönen och skapa bättre löneutvecklng för att kunna rekrytera och behålla kompetens. Lönen behöver bestå av en generell respektve ndvduell del. En del av lönen behöver vara kopplad tll prestaton, tycker Elsabeth Gustavsson. Lön bevs på uppskattnng Även Dnah Åbnger, socaldrektör Helsngborgs stad poängterar vkten av en god löneutvecklng. Det ska löna sg För att påverka löneutvecklngen postv rktnng bör man fokusera på hur man kan fördjupa sn kunskap att ta ansvar och prestera. Lönen är det yttersta bevset på uppskattnng från arbetsgvaren, kombnaton med kompetensutvecklng, att kunna påverka sn arbetsplats och det egna uppdraget. Jag är nte förvånad över resultatet på undersöknngen. Soconomer lgger lågt lön förhållande tll sn arbetsnsats. För att påverka löneutvecklngen postv rktnng bör man fokusera på hur man kan fördjupa sn kunskap och bdra med specalstkunskap och erfarenhet, menar Dnah Åbnger och fortsätter: Har det hänt att du som soconom känt dg tvungen att arbeta trots att du vart sjuk? Här Helsngborg håller v på att nföra en kompetenstrappa där kompetens, prestaton och ansvarstagande tydlgt ska medföra en bra löneutvecklng. Det är vktgt att det fnns utrymme och möjlghet att växa. Jag skulle också vlja uppmuntra tll ndvduell lönesättnng, att våga sprda lönenvån och nte bara utgå från ålder. Dubbla lönen Markus Furuberg, förhandlngschef på Akademkerförbundet SSR, är lte besvken på undersöknngsresultatet: Jag hade hoppas att sffran skulle vara högre. Målet är att soconomerna ska kunna dubbla sn lön, från ngångslön tll slutlön. En del av förklarngen kan lgga att den här yrkeskategorn tradtonellt nte har drvts av sn lön. Man ser oftast tll klentens behov och nte sg själv. Även om ngångslönen har höjts så är sgnalen att det nte lönar sg med erfarenhet eftersom löneutvecklngen nte är proportonerlg. I synnerhet för nyutexamnerade måste det fnnas en möjlg lönekarrär så att man ser ett värde att vara kvar och utvecklas, resonerar Markus Furuberg. Arbete trots sjukdom Avslutnngsvs ställde v frågan Hur kommenterar du att 70 % av soconomerna har känt sg tvungna att arbeta trots att de vart sjuka? Jag är nte förvånad, säger Markus Furuberg. De flesta känner en stark lojaltet med verksamheten och mäktar nte med att vara borta när det drabbar klenter och kollegor. Samtdgt är det en väckarklocka. Sjukskrvnngarna ökar när personalen är hårt pressad. Det går ett tag men sen nte alls. Jag tror att många arbetar trots sjukdom på grund av hög lojaltet gentemot kollegorna, man vll nte vara en belastnng, reflekterar Elsabeth Gustafsson. Att så många arbetar när man egentlgen är sjuk är beklämmande tycker jag, säger Dnah Åbnger. Man är lojal med stt uppdrag och klenter och kollegor. Det är dock nget v förespråkar eller uppmuntrar. Jag anser att det är vktgt att arbetsgvaren går n och aktvt avstyr att man arbetar fastän man är sjuk. vad anser du är en rmlg Lön efter 30 års arbete? vad anser du är en rmlg slutlön (efter crka 30 års arbete) för en soconom den löpande socala verksamheten? kr kr kr kr kr kr kr kr kr 0% 0% 1% 7% 8% 10% 19% 25% %

19 Välkommen att arbeta med oss! Ta nya steg karrären! Hjälp! Lugn, v ordnar! Flexbltet Omväxlng Karrärmässg mert Högre lön Handlednng Kompetensutvecklng Frskvård Intresserad av att arbeta med oss? Utbldnng, utvecklng, utbyte och umgänge är våra ledord som gör oss tll ett kompetent team för våra konsulter, medarbetare och naturlgtvs för våra beställare. Skcka n dtt CV och ta del av ledga uppdrag: V bemannar! Våra erfarna soconomer bemannar nom hela socaltjänsten. V har utredda jour- & famljehem. V tar emot ensamkommande flyktngbarn och har egen läkarmottagnng samt traumabehandlng. V har uppdrag året om och hela Sverge Info/Kontakta oss: svergessoconomkonsulter.se och tel /51 Sverges Soconomkonsulter AB Mara Prästgårdsgata 27, Stockholm av soconomer för soconomer Nynäshamns barn och ungdomsenhet söker socalsekreterare Nynäshamns barn och ungdomsenhet söker ny kollega tll tjänsten som socalsekreterare utrednngsgruppen. Barn och ungdom kommer utöka med ytterlgare en tjänst nom utrednngsgruppen med anlednng av den pågående tllströmnngen av ensamkommande asylsökande barn och ungdomar. Du ska ha soconomexamen och det är merterande om du har vdareutbldnng eller har erfarenhet av utrednngsarbete. Det är en fördel om du har arbetat med barn, ungdomar och famljer och har erfarenhet av socalt arbete nom området. För mer nformaton om tjänsten kontakta oss gärna: Eva Hellström, avdelnngschef tel: Anna Karn Tjernström, gruppchef tel: Fler ledga tjänster nom vår kommun fnner du på Foto: Johan Gustafsson

20 20 Framtdens Karrär Soconom Januar 2016 Nya yrkeserfarenheter lyfter soconomers karrär Inom ramen för kommunernas socaltjänster fnns många karrärvägar och utvecklngsspår för soconomer. Famljeterapeuten Ylva Lljeros Dackland, soconom och legtmerad psykoterapeut, har genomfört en karrärresa där hon förkovrat sg nom samtalsterap. Karrärmöjlgheter TexT ANNIKA WIhLborg Sex år efter soconomexamen arbetade Ylva Lljeros Dackland fyra år som barn- och ungdomshandläggare Hallstahammars kommun. Därefter arbetade hon med dagbehandlngsverksamhet för ungdomar med multproblematk Västerås stad. Inom dagbehandlngsverksamheten fck jag möjlghet att fokusera mycket på ensklda samtal. Jag kände ett behov av att förstärka mn samtalsterapeutska verktygslåda och valde därför att gå Psykoteraputbldnng steg 1 parallellt med arbetet. Efter fem år gck jag vdare och började arbeta med manualbaserade program ntensv hembaserad famljeterap. Jag började då ntressera mg allt mer för famljerådgvnng och gck därför steg 2 på psykoteraputbldnngen med nrktnng mot just famljeterap vd Lnköpngs unverstet, säger Ylva Lljeros Dackland. Ständg utvecklng går som en röd tråd hennes karrär. Efter att ha börjat arbeta på Famljerådgvnngen Västerås stad vdareutbldade sg Ylva Lljeros Dackland därför nom sexolog samt parterapmetodken ETF. Nylgen har hon även påbörjat en handledarutbldnng nom samtalsterap. Gav nya perspektv Jag är en person som drvs av att ständgt lära mg nya saker och utmana mg själv. Psykoterapeututbldnngen är ett jättebra komplement tll soconomutbldnngen, den har gvt mg en betydlgt större verktygslåda att arbeta med och öppnar även upp nya perspektv på olka stuatoner. Som famljerådgvare är det tllräcklgt att ha gått Steg 1 på Psykoterapeututbldnngen, men jag har utvecklats mycket som person och mn professon av att även ha gått Steg 2, säger Ylva Lljeros Dackland. Dalog med dn chef Ur ett karrärutvecklngsperspektv är socaltjänstens främsta styrka att de kan erbjuda en mångfald av olka ansvarsområden och yrkesroller nom ramen för en och samma organsaton. Jag rekommenderar soconomer som Famljeterapeuten Ylva Lljeros Dackland, soconom och legtmerad psykoterapeut. Psykoterapeututbldnngen är ett jättebra komplement tll soconomutbldnngen, den har gvt mg en betydlgt större verktygslåda att arbeta med och öppnar även upp nya perspektv på olka stuatoner vll utvecklas och prova på nya arbetsområden att ntera en dalog med sn chef för att undersöka om det kan fnnas andra karrärmöjlgheter nom socaltjänstens verksamhetsområde, säger Ylva Lljeros Dackland. Vd sdan av stt arbete på Famljerådgvnngen arbetade hon ett år som samtalsterapeut på en vårdcentral. Numera arbetar hon stället en dag varannan vecka som samtalsterapeut på S:t Lukasstftelsen Västerås. Genom att ha en fot utanför socaltjänsten utvecklas Ylva Lljeros Dackland sn samtalsterapeutska roll. Hennes arbete utanför socaltjänsten ger också möjlgheten att betrakta omvärlden nya perspektv och tllgodogöra sg erfarenheter som hon har stor nytta av arbetet som famljerådgvare. Argumenten för vdareutbldnng Hennes tps tll andra soconomer som vll utvecklas karrärmässgt genom att vdareutblda sg nom stt yrkesområde är att noga fundera genom vlken nytta utbldnngen kan tllföra dn yrkesvardag. Förbered argument krng varför du bör få gå utbldnngen och ta med dem när du presenterar förslaget för dn chef. Jag trvs jättebra med att arbeta som famljerådgvare. Jag får möta famljer och par som sökt sg ht av egen fr vlja och dessutom är motverade tll förändrng. Det är verklgen nsprerande. Det känns också bra att arbeta med klenternas famljestuaton utfrån ett systemskt helhetsperspektv, säger Ylva Lljeros Dackland. YlVa lljeros DacKlanD Famljerådgvare Västerås stads Famljerådgvnngsverksamhet Fortbldade sg parallellt nom sexolog och parterapmetodken etf. har nylgen påbörjat en handledarutbldnng med fokus på samtalsterap. Intensv hembaserad famljeterap nom Västerås stad gck parallellt steg 2 på Psykoteraputbldnngen. Dagbehandlngsverksamhet för ungdomar med multproblematk Västerås stad Psykoteraputbldnng steg 1 parallellt med arbetet på dagbehandlngsverksamheten. Barn- och ungdomshandläggare hallstahammars kommun 1998.

Framtidens Karriär. Utbildning har fått en lägre värdering i samhället

Framtidens Karriär. Utbildning har fått en lägre värdering i samhället Framtdens Karrär Gymnaselärare Bygg upp rätt förutsättnngar för våra lärare och premera de som gör goda nsatser Gymnase- och kunskapslyftsmnster Ada Hadzalc. Gymnaseskolans största utmanngar enlgt lärarna

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Fjäderkobben 17 apr 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Fjäderkobben 17 apr 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Fjäderkobben 17 apr 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-25 11:44: Inskckad av msstag. 2014-04-17 09:52: Bra jobbat, Förskolan Fjäderkobben!

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Bosgårdens förskolor

Handlingsplan. Grön Flagg. Bosgårdens förskolor Handlngsplan Grön Flagg Bosgårdens förskolor Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-08-11 14:16: Det är nsprerande att läsa hur n genom röstnng tagt tllvara barnens ntressen när n tagt fram er handlngsplan.

Läs mer

Grön Flagg-rapport Borrby förskola 18 maj 2015

Grön Flagg-rapport Borrby förskola 18 maj 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Borrby förskola 18 maj 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-05-11 09:08: skckar tllbaka enl tel samtal 2015-05-18 15:32: Det har vart rolgt att läsa er

Läs mer

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan?

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur eleverna fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från elever

Läs mer

Om ja, hur har ni lagt upp och arbetat i Grön Flagg-rådet/samlingarna med barnen och hur har det upplevts?

Om ja, hur har ni lagt upp och arbetat i Grön Flagg-rådet/samlingarna med barnen och hur har det upplevts? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur barnen fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från barn

Läs mer

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan?

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur eleverna fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från elever

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. I Ur och Skur Pinneman

Handlingsplan. Grön Flagg. I Ur och Skur Pinneman Handlngsplan Grön Flagg I Ur och Skur Pnneman Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-09-23 12:55: N har fna och ntressanta utvecklngsområden med aktvteter som anpassas efter barnens förmågor. Se er själva

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Hässlegårdens förskola 15 apr 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Hässlegårdens förskola 15 apr 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Hässlegårdens förskola 15 apr 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-04-15 15:26: N har på ett engagerat och varerat sätt arbetat med ert Grön flagg-arbete.

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 2010 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15-10 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

Framtidens Karriär. Flexibel arbetstid och högre lön attraherar på mindre ort. Att arbeta som sjuksköterska på en

Framtidens Karriär. Flexibel arbetstid och högre lön attraherar på mindre ort. Att arbeta som sjuksköterska på en Framtdens Karrär Sjuksköterska Arbetsbelastnng, vllkor och patentsäkerhet fokus Flexbel arbetstd och högre lön attraherar på mndre ort Erbjuder påverkansmöjlgheter, ansvar och varaton Den undersöknng som

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 20 jan 2016

Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 20 jan 2016 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 20 jan 2016 Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-01-20 09:07: Förskolan Kalven, n har lämnat n en toppenrapport även denna gång! Bra områden

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tryserums friskola 20 feb 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tryserums friskola 20 feb 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tryserums frskola 20 feb 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-20 10:39: Bra jobbat, Tryserums frskola! Det är nsprerande att läsa er rapport och se

Läs mer

Ensamma kan vi inte förändra

Ensamma kan vi inte förändra 2013, vnter/vår Behandlngsföreståndaren har ordet Drogtestnng Ultmatum på jobbet ledde tll nyktert lv Vårdutbldnngsprogram för företagshälsovården Ideella resurser vd mssbruk för företagshälsovården Arbetsplatsprogram

Läs mer

Attitudes Toward Caring for Patients Feeling Meaninglessness Scale

Attitudes Toward Caring for Patients Feeling Meaninglessness Scale Atttudes Toward Carng for Patents Feelng Meannglessness Scale Detta frågeformulär handlar om olka exstentella känslor, tankar, förståelse samt stress som kan uppstå vården av patenter lvets slutskede.

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Arken 14 nov 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Arken 14 nov 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Arken 14 nov 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-11-14 09:03: Ännu en gång har n skckat n en mponerande rapport. N har fna, tydlga utvecklngsområden

Läs mer

Framtidens Karriär Läkare

Framtidens Karriär Läkare Psykatrkerrollen har erbjudt mg en frhet att skräddarsy mn egen yrkesroll Smon Kyaga, psykatrker och överläkare Läkare ska kunna fokusera på dagnostk, behandlng och det medcnska ansvaret Hed Stensmyren,

Läs mer

Generellt ägardirektiv

Generellt ägardirektiv Generellt ägardrektv Kommunala bolag Fastställt av kommunfullmäktge 2014-11-06, 223 Dnr 2014.0450.107 2 Generellt ägardrektv för Fnspångs kommuns drekt eller ndrekt helägda bolag Detta ägardrektv ska antas

Läs mer

Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014

Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-30 15:1: Vlken toppenrapport n har skckat n tll oss- trevlg läsnng. N har fna, tydlga utvecklngsområden

Läs mer

Hållbar skolutveckling Skolplan för Eskilstuna kommun 2008-2011. Förslag till barn- och utbildningsnämnden/torshälla stads nämnd

Hållbar skolutveckling Skolplan för Eskilstuna kommun 2008-2011. Förslag till barn- och utbildningsnämnden/torshälla stads nämnd Hållbar skolutvecklng Skolplan Esklstuna kommun 2008 2011 Förslag tll utbldnngsnämnd/torshälla stads nämnd 1 2 INLEDNING Skolplan av kommuns styrdokumt. Att kommunerna ha skolplan fastställs skollag. Skolplan

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Gärdesängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Gärdesängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Gärdesängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 20121012 11:04: Lte fler uppgfter tack... 20121023 15:38: N har vktga och relevanta mål samt aktvteter som kan göra alla delaktga

Läs mer

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon k r b u R pers s e J n o g ö s gla ss man m o l b j a M 4 l 201 a r e t a m tude teg tre s g n n v En ö Steg 1 Arbeta med frågor tll flmen Jespers glasögon Börja med att se flmen Jespers glasögon på majblomman.se.

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Trollet

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Trollet Handlngsplan Grön Flagg Förskolan Trollet Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-06-24 14:09: N har fna och ntressanta utvecklngsområden med aktvteter som anpassas efter barnens förmågor - Bra jobbat. Låt

Läs mer

Framtidens Energi. Paradigmskifte till småskaligt. Utmaning för framtidens energi: leveranssäkerhet

Framtidens Energi. Paradigmskifte till småskaligt. Utmaning för framtidens energi: leveranssäkerhet Annons DennA bra nschtd nng är en Annons från nextmed A Annons Framtdens Energ Paradgmskfte tll småskalgt energsystem Det pågår ett paradgmskfte där energsystemet blr mer småskalgt. branschen måste utveckla

Läs mer

Nyhetsbrev 2015:3 från Sveriges Fiskevattenägareförbund

Nyhetsbrev 2015:3 från Sveriges Fiskevattenägareförbund Nyhetsbrev 2015:3 från Sverges Fskevägarebund 2015-09-29 Förbundsdrektör reflekterar Mljöorgansatoner mljömyndgheter gör mycket vktga nödvändga nsatser nom områd. M bland blr det rktgt fel da beror nästan

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Talavidskolan 15 aug 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Talavidskolan 15 aug 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Talavdskolan 15 aug 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-02-21 13:32: V kunde nte läsa om era mål 4 och 5 någonstans. 2013-08-15 11:21: Tack för era kompletterngar.

Läs mer

Utbildningsavkastning i Sverige

Utbildningsavkastning i Sverige NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala Unverstet Examensarbete D Författare: Markus Barth Handledare: Bertl Holmlund Vårtermnen 2006 Utbldnngsavkastnng Sverge Sammandrag I denna uppsats kommer två olka

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-06-04 12:54: Vad rolgt att ta del av era tankar och ert arbete med Grön Flagg! Det är härlgt

Läs mer

Hur ofta har Grön Flagg-rådet/elevrådet träffats? 1-2 gånger/månad

Hur ofta har Grön Flagg-rådet/elevrådet träffats? 1-2 gånger/månad I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur eleverna fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från elever

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-09 16:00: N har bra och spännande utvecklngsområden, och vad som är ännu bättre n gör

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Berga förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Berga förskola Handlngsplan Grön Flagg Berga förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-12-13 09:50: Bra utvecklngsområden med aktvteter som passar barnen. Tänk på att vara medforskare och låta barnen styra. Berätta

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Ängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Ängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Ängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-10-02 09:58: Vlka rolga och spännande utvecklngsområden som n ska jobba med. Utmana gärna barnen med att ställa öppna frågor

Läs mer

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning En studecrkel om Stockholms katolska stfts församlngsordnng Studeplan STO CK HOLM S K AT O L S K A S T I F T 1234 D I OECE S I S HOL M I ENS IS En studecrkel om Stockholm katolska stfts församlngsordnng

Läs mer

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan Fnspångs kommuns skolkuratorer 2014-08-22 Handlngsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck skolan Framtagen utfrån Länsstyrelsens publkatoner Om våld hederns namn & Våga göra skllnad För mer nformaton

Läs mer

Framtidens Karriär Läkare

Framtidens Karriär Läkare Fokus bör lgga på att läkare får lägga merparten av sn td på uppgfter som är värdeskapande för patenterna Anna Nergårdh, chefläkare Stockholms läns landstng Framtdens Karrär Läkare Hälso- och sjukvårdens

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-01-24 16:36: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med ert tema. Vad kul att

Läs mer

Grön Flagg-rapport Fridhems förskola 24 apr 2015

Grön Flagg-rapport Fridhems förskola 24 apr 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Frdhems förskola 24 apr 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-04-24 10:39: N har bra och spännande utvecklngsområden, och vad som är ännu bättre n gör

Läs mer

Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014

Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-15 13:51: Det är fnt att få läsa om hur n har arbetat aktvt med nflytande och delaktghet

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Pysslingförskolan Gläntan

Handlingsplan. Grön Flagg. Pysslingförskolan Gläntan Handlngsplan Grön Flagg Pysslngförskolan Gläntan Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-09-19 11:18: Vlka fna och vktga utvecklngsområden n valt - det n gör kommer säkert att skapa engagemang och nyfkenhet

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Stadionparkens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Stadionparkens förskola Handlngsplan Grön Flagg Stadonparkens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-03-10 13:06: Hej! N har många spännande och vktga utvecklngsområden. Er handlngsplan känns genomarbetad med aktvteter

Läs mer

för alla i Landskrona

för alla i Landskrona , den 3 september LANDSKRDlHLA 2015 STAD K015/[\flUf STYRELSEN 201509 0 7 Ank. Darenr. ldossenr. Moton: Utrymme för alla Regerngen beslutade antalet maj 2008 nleda ett urbant bostadråden männskor de mest

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Västra Ekoskolan

Handlingsplan. Grön Flagg. Västra Ekoskolan Handlngsplan Grön Flagg Västra Ekoskolan Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-03-17 14:07: Vad rolgt att n har jobbat aktvt med Grön Flagg snart 14 år! Handlngsplanen är tydlg och n tar upp flera exempel

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-01-23 11:26: Bra jobbat, förskolan Kalven! Det är nsprerande att läsa er rapport och se hur

Läs mer

Framtidens Forskning

Framtidens Forskning Annons DennA p ublkat on ä r e n A n nons f rån n e xtmed A Annons Framtdens Forsknng SSF agl aktör för strategsk forsknng Samverkan, relevans och hög kvaltet utmärker forsknng som stöds av SSF. V bdrar

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Saxnäs skola

Handlingsplan. Grön Flagg. Saxnäs skola Handlngsplan Grön Flagg Saxnäs skola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-01-05 09:27: Jättefnt att n jobbat utfrån elevernas önskemål när n satt hop er handlngsplan för att måna om deras nflytande. N

Läs mer

Grön Flagg-rapport Idala förskola 30 dec 2014

Grön Flagg-rapport Idala förskola 30 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Idala förskola 30 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-30 10:40: N har bra och spännande utvecklngsområden, och vad som är ännu bättre n gör dem

Läs mer

Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014

Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-03 09:47: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.

Läs mer

Framtidens Karriär. Forskning och utveckling gruvbranschens framtid

Framtidens Karriär. Forskning och utveckling gruvbranschens framtid Framtdens Karrär Affärsdén är tre procent av att starta företag och genomförandet de resterande 97 procenten Välj väg utfrån det du själv är ntresserad av. Då gör du ett rktgt bra jobb Martn Lorentzon,

Läs mer

Skoldemokratiplan Principer och guide till elevinflytande

Skoldemokratiplan Principer och guide till elevinflytande Skoldemokratplan Prncper och gude tll elevnflytande I Skoldemokratplan Antagen av kommunfullmäktge 2012-02-29, 49 Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@fnspang.se

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Saltängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Saltängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Saltängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-19 13:46: N har en mycket ambtös och välplanerad handlngsplan med många aktvteter som säkert kommer att skapa stort engagemang

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Segelkobben 15 okt 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Segelkobben 15 okt 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Segelkobben 15 okt 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-10-15 11:23: Det verkar som om mljöarbetet genomsyrar er vardag, då har n kommt långt!

Läs mer

209 Kommunstyrelsens ärendelista. 210 Informationsärenden. 211 Kvartalsrapport 1 2012. 212 Verkställighet av beslut

209 Kommunstyrelsens ärendelista. 210 Informationsärenden. 211 Kvartalsrapport 1 2012. 212 Verkställighet av beslut 2012-05-14 Paragrafer 209 Kommunstyrelsens ärendelsta 210 Informatonsärenden 211 Kvartalsrapport 1 2012 212 Verkställghet av beslut 213 Medborgarförslag en fasadtext för Kulturhuset med texten Muskskolan

Läs mer

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan?

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur eleverna fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från elever

Läs mer

Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014

Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-07-04 13:38: Vlka jättebra flmer barnen har spelat n fantastskt bra och underhållande som samtdgt

Läs mer

Gymnasial yrkesutbildning 2015

Gymnasial yrkesutbildning 2015 Statstska centralbyrån STATISTIKENS FRAMTAGNING UF0548 Avdelnngen för befolknng och välfärd SCBDOK 1(22) Enheten för statstk om utbldnng och arbete 2016-03-11 Mattas Frtz Gymnasal yrkesutbldnng 2015 UF0548

Läs mer

socialen.info 1 of 14 Antal svar i procent Antal svar Mycket viktigt 81,6% 40 Ganska viktigt 18,4% 9 Mindre viktigt 0,0% 0 Oviktigt 0,0% 0

socialen.info 1 of 14 Antal svar i procent Antal svar Mycket viktigt 81,6% 40 Ganska viktigt 18,4% 9 Mindre viktigt 0,0% 0 Oviktigt 0,0% 0 socalen.nfo 1. Artklar om socalpoltk mm Socaltjänsten.nfo har en egen redakton som skrver och publcerar artklar om socalpoltk, socalförsäkrngar, arbetsmarknad, ntegraton mm. Artklarna publceras på nätet

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Linden 8 jun 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Linden 8 jun 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Lnden 8 jun 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-06-08 16:51: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era utvecklngsområden.

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Morkullan 4 mar 2015

Grön Flagg-rapport Förskolan Morkullan 4 mar 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Morkullan 4 mar 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-03-04 10:52: Gratts tll er första godkända rapport och en toppenbra sådan! N har bra och

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-20 10:01: N har vktga utvecklngsområden men v skckar tllbaka er rapport för att v önskar

Läs mer

Kallelse / Underrättelse

Kallelse / Underrättelse Kallelse / Underrättelse Utskrftsdatum 2015-12-08 1 Organ Socalnämnden Ledamöter Per-Arne Frsk (S) Prjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S) Elsabeth Svahn (S) (S) Eduardo Vllanueva Pnto (V) Al El-Najjar (M)

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 20 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15- Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Näckrosen

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Näckrosen Handlngsplan Grön Flagg Förskolan Näckrosen Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-07-28 12:15: N har vktga och spännande utvecklngsområden krng tema. Utmana gärna barnen med öppna frågor de olka utvecklngsområdena

Läs mer

Framtidens Forskning

Framtidens Forskning Annons DennA tematd nng är en Annons från nextm e D A Annons Framtdens Forsknng SSF har systempåverkande roll som forsknngsfnansär stftelsen för strategsk forsknng höjer nu utdelnngarna och påbörjar arbetet

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 13 feb 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 13 feb 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Borrby förskola 13 feb 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-07 14:13: N har en bra rapport och det är nte långt från ett godkännande. V skulle vlja

Läs mer

Framtidens Forskning

Framtidens Forskning Annons DennA tematd nng är en Annons från nextm e D A Annons Framtdens Forsknng SSF har systempåverkande roll som forsknngsfnansär stftelsen för strategsk forsknng höjer nu utdelnngarna och påbörjar arbetet

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering för sjukskrivna arbetslösa funkar det?

Arbetslivsinriktad rehabilitering för sjukskrivna arbetslösa funkar det? NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala Unverstet Uppsats fortsättnngskurs C Författare: Johan Bjerkesjö och Martn Nlsson Handledare: Patrk Hesselus Termn och år: HT 2005 Arbetslvsnrktad rehablterng för

Läs mer

Grön Flagg-rapport Torsö förskola 9 jan 2015

Grön Flagg-rapport Torsö förskola 9 jan 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Torsö förskola 9 jan 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-01-09 16:38: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.det

Läs mer

Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014

Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-10-15 09:54: N verkar ha ett mycket engagerat mljöråd som är påputtare (fnt ord). N har bra och spännande

Läs mer

Viktig information från din kommun!

Viktig information från din kommun! Vktg nformaton från dn kommun! Att bry sg om, är att öka tryggheten för oss alla! Foto: Johnny Franzén V vll alla uppnå det goda lvet. Där är tryggheten och säkerheten vktga beståndsdelar. Därför är de

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Vindelälvsskolan 27 maj 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Vindelälvsskolan 27 maj 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Vndelälvsskolan 27 maj 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-05-27 15:19: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tällbergs skola 18 jun 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tällbergs skola 18 jun 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tällbergs skola 18 jun 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-0-18 18:47: Vad rolgt att eleverna kom med förslaget att sopsortera! N har på ett mycket kreatvt

Läs mer

Framtidens Karriär. Samhällsbyggnad i storstadsregionerna. Digitalisering från strategi till vardag. Sida 6, 9, 12 och 13. Sida 4 5.

Framtidens Karriär. Samhällsbyggnad i storstadsregionerna. Digitalisering från strategi till vardag. Sida 6, 9, 12 och 13. Sida 4 5. Framtdens Karrär Samhällsbyggnad storstadsregonerna Intervjuer med storstadsregonernas stadsbyggnads- och fastghetsdrektörer om pågående projekt nom bostadsbyggande och nfrastruktur. Sda 6, 9, 12 och 13

Läs mer

Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015

Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-06-02 13:53: Vlken jättebra rapport n skckat n tll oss. Det är härlgt att läsa hur n utvecklat

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Skogsgläntan 13 aug 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Skogsgläntan 13 aug 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Skogsgläntan 13 aug 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-13 09:11: N har jättefna aktvteter tll era utvecklngsområden. Det är en mycket bra

Läs mer

FRISKIS&SVETTIS. malmö VERKSAMHETS. berättelse

FRISKIS&SVETTIS. malmö VERKSAMHETS. berättelse FRISKIS&SVETTIS malmö VERKSAMHETS berättelse 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 2 Lasse Twetman heter jag och är chef för Malmöförenngen vlket jag vart sen starten 1979, först Sk Club Skåne, sen den förenng

Läs mer

Grön Flagg-rapport Smedjans förskola 7 apr 2016

Grön Flagg-rapport Smedjans förskola 7 apr 2016 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Smedjans förskola 7 apr 2016 Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-04-07 09:58: Vlken härlg och kreatv rapport n har skckat n tll oss - trevlg läsnng! Vad kul

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Sagomossens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Sagomossens förskola Handlngsplan Grön Flagg Sagomossens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-08-11 12:42: Det låter som en bra dé att ntegrera mljörådet förskolerådet som har en sån bred representaton. N har vktga

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Äsperedskolan förskola - skola

Handlingsplan. Grön Flagg. Äsperedskolan förskola - skola Handlngsplan Grön Flagg Äsperedskolan förskola - skola Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-03-22 11:22: N har fna och ntressanta utvecklngsområden med aktvteter som anpassas efter elevernas förmågor -

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Salvägens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Salvägens förskola Handlngsplan Grön Flagg Salvägens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-02 11:11: N har valt fna och ntressanta utvecklngsområden med många olka typer av aktvteter som kan skapa nyfkenhet och

Läs mer

Grön Flagg-rapport Bullerbyns förskola 2 jun 2015

Grön Flagg-rapport Bullerbyns förskola 2 jun 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Bullerbyns förskola 2 jun 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-06-02 13:11: N har jättefna konkreta utvecklngsområden och bra aktvteter tll dessa. Blderna

Läs mer

Framtidens Karriär. Sveriges främste itentreprenör

Framtidens Karriär. Sveriges främste itentreprenör Framtdens Karrär Kombnerar konsultkarrär med kvnnlgt ledarskap Sverges främste tentreprenör mot nya mål Affärssystem ett brett och mångfacetterat yrkesområde Ett tungt vägande skäl tll att välja 4 en konsultkarrär

Läs mer

Grön Flagg-rapport Speldosans förskola 30 dec 2014

Grön Flagg-rapport Speldosans förskola 30 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Speldosans förskola 30 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-30 12:45: Gratts tll er första certferng Grön Flagg! Vad rolgt att n känner att mljöarbetet

Läs mer

Primär- och sekundärdata. Undersökningsmetodik. Olika slag av undersökningar. Beskrivande forts. Beskrivande forts. 2012-11-08

Primär- och sekundärdata. Undersökningsmetodik. Olika slag av undersökningar. Beskrivande forts. Beskrivande forts. 2012-11-08 Prmär- och sekundärdata Undersöknngsmetodk Prmärdataundersöknng: användnng av data som samlas n för första gången Sekundärdata: användnng av redan nsamlad data Termeh Shafe ht01 F1-F KD kap 1-3 Olka slag

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Ugglan förskola 15 aug 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Ugglan förskola 15 aug 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Ugglan förskola 15 aug 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-08-15 13:57: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era utvecklngsområden

Läs mer

Lektion 8 Specialfall, del I (SFI) Rev 20151006 HL

Lektion 8 Specialfall, del I (SFI) Rev 20151006 HL Lekton 8 Specalfall, del I (SFI) Rev 0151006 HL Produktvalsproblem och cyklsk planerng Innehåll Nvå 1: Produktval (LP-problem) (SFI1.1) Cyklsk planerng, produkter (SFI1.) Nvå : Maxmera täcknngsbdrag (produktval)

Läs mer

Framtidens Kommuner & Landsting

Framtidens Kommuner & Landsting Annons DennA bra nschtd nng är en Annons från nextmed A Annons Framtdens Kommuner & Landstng Lena Mcko sätter välfärd och självstyre fokus Lena Mcko, skl:s första kvnnlga styrelseordförande, vll satsa

Läs mer

Grön Flagg-rapport Peter Pans förskola 12 aug 2016

Grön Flagg-rapport Peter Pans förskola 12 aug 2016 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Peter Pans förskola 12 aug 2016 Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-08-12 11:30: N har verklgen kommt långt ert Grön Flagg-arbete där hållbarhetstanken verkar

Läs mer

Grön Flagg-rapport Björkö skola 9 sep 2014

Grön Flagg-rapport Björkö skola 9 sep 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Björkö skola 9 sep 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-09-09 16:44: Vad rolgt att det blev ett enhällgt ja från eleverna att fortsätta med Grön Flagg,

Läs mer

Kallelse / Underrättelse

Kallelse / Underrättelse Kallelse / Underrättelse Utskrftsdatum 2016-01-19 1 Organ Socalnämnden Ledamöter Per-Arne Frsk (S) Prjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S) Elsabeth Svahn (S) (S) Eduardo Vllanueva Pnto (V) Al El-Najjar (M)

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Föräldrakooperativet Dalbystugan 22 sep 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Föräldrakooperativet Dalbystugan 22 sep 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Föräldrakooperatvet Dalbystugan 22 sep 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-09-22 17:47: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era utvecklngsområden.

Läs mer

Framtidens Karriär. Socionomernas råd till socialtjänstens

Framtidens Karriär. Socionomernas råd till socialtjänstens Framtdens Karrär Soconom Vktgast för att stanna hos sn arbetsgvare Soconomernas råd tll socaltjänstens ansvarga Dags att gå från ord tll handlng om socaltjänsten Rmlg arbetsbelastnng, bra lön, ett bra

Läs mer

Grön Flagg-rapport Fröslundavägens förskola 15 apr 2016

Grön Flagg-rapport Fröslundavägens förskola 15 apr 2016 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Fröslundavägens förskola 15 apr 2016 Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-04-15 10:59: Vad bra att n utgår från barnens ntressen för att få n deras nflytande

Läs mer

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Jan Björklund: Samarbete måste löna sig

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Jan Björklund: Samarbete måste löna sig DennA tematd nng är en från nextm e D A SSF har en unk roll som fnansär för den strategska forsknngen Vår ledstjärna är att vara ett världsledande nsttut med syfte att addera värde tll närngslvet Mara

Läs mer

Strategisk Planering! Varför det?

Strategisk Planering! Varför det? Strategsk Planerng! Varför det? Strategsk planerng är processen för att utveckla och behålla en lvskraftg kombnaton av organsatonens mål, kompetenser, resurser och dess föränderlga marknadsmöjlgheter"

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Tåget 2 jan 2015

Grön Flagg-rapport Förskolan Tåget 2 jan 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Tåget 2 jan 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-01-02 17:19: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Hamregårds förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Hamregårds förskola Handlngsplan Grön Flagg Hamregårds förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-03-30 08:43: Vlket härlgt vattentema n ska arbeta med tllsammans med barnen och strålande att n utgått från barnens ntresse

Läs mer

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare!

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare! HÄSTFÖRETAGARPRAKTIKAN Råd och tps för dg som vll bl framgångsrk hästföretagare! Inlednng Har du en hästverksamhet tankarna? Fundera på varför! Trolgen delar du med de flesta andra hästföretagare en passon

Läs mer

Eventuella kommentarer eller övrigt att tillägga: Vi har träffats 3-4ggr/ termin. Svara ja eller nej genom att klicka och välja i listan nedan.

Eventuella kommentarer eller övrigt att tillägga: Vi har träffats 3-4ggr/ termin. Svara ja eller nej genom att klicka och välja i listan nedan. I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur barnen fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från barn

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Stadionparkens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Stadionparkens förskola Handlngsplan Grön Flagg Stadonparkens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-07-30 13:53: N har valt spännande och vktga utvecklngsområden att arbeta med. Att expermentera och undersöka vatten är

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Tornastugan 28 mar 2013

Grön Flagg-rapport Förskolan Tornastugan 28 mar 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Tornastugan 28 mar 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-03-28 09:33: Det är klart att n blr godkända med en sådan fn rapport! Det är nsprerande

Läs mer