Scandinavian Organics AB (publ) oktober 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Scandinavian Organics AB (publ) 16 30 oktober 2014"

Transkript

1 l l t n a Inbjud r e t k a v a g n n teck Scandnavan Organcs AB (publ) oktober 2014 Informatonen denna folder ( Foldern ) är endast en förenklad beskrvnng av den rktade nyemssonen (såsom defnerat Foldern) Scandnavan Organcs AB (publ) ( Scandnavan Organcs eller Bolaget ) och nnehåller nte all nformaton som är väsentlg för ett nvesterngsbeslut. Denna Folder, som har upprättats av styrelsen Scandnavan Organcs, utgör nte ett prospekt och nget prospekt kommer att upprättas och regstreras hos Fnansnspektonen enlghet med bestämmelserna lagen (1991:980) om handel med fnansella nstrument anlednng av den rktade nyemssonen. För fullständga vllkor och ytterlgare nformaton hänvsas tll nvesterngsmemorandumet ( Investerngsmemorandum ) för den rktade emssonen Scandnavan Organcs som tllhandahålls på Scandnavan Organcs hemsda samt på Mangolds hemsda Genom att ta del av denna Folder godkänner läsaren att man är nförstådd med de omständgheter och krav som råder för att ta del av detta dokument och att någon överträdelse härav nte görs.

2 Investera Scandnavan Organcs AB (publ) Om Scandnavan Organcs Scandnavan Organcs grundades 2013 och är en producent av ekologska matprodukter tll konkurrenskraftga prser. På bara drygt ett år har Bolaget vuxt kraftgt och Bolagets produkter lgger nu centrallagerlagt hos ICA och senare år även hos Coop, dessutom fnns Bolagets produkter sortmentet hos Hemköp och Cty Gross, samt senare år även Wllys. Efterfrågan på ekologska matprodukter är dag stor och ökande. Utbudet kan dag nte möta efterfrågan, framförallt gällande fågelkött där Scandnavan Organcs dag bland annat är aktva. Bolagets produkter lgger helt enkelt helt rätt tden. Affärsmodell Bolaget bedrver en enkel och sund prncp som bygger på att ta vara på det närngsrka svnnet från ekologska produkter som tdgare brukade kasseras. Det är produkter som höns, nötkött och grönsaker. Modellen är skalbar stort sett hela västvärlden vlket nnefattar stora delar av Europa, Nordamerka och Oceanen. Genom att använda hela djuret kan Bolaget erbjuda nyttg, ekologsk mat tll samma prs som konventonell mat samtdgt som djuruppfödarna erbjuds betalnng stället för att de ska betala pengar för att bl av med djuren. Alla vnner! Hstorsk omsättnng, jan-sept KSEK Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Bolaget har stadgt ökat sn omsättnng under kalenderåret Under sommarmånaderna jun tll august har omsättnngen mnskat jämfört med maj framförallt offentlg sektor, då skolorna stänger ner under sommaren. Under andra halvan av september månad började Bolagets produkter att centrallagerläggas hos ICA samt dstrbueras tll utvalda butker som Hemköp och Cty Gross vlket ökade försäljnngen markant. Dessutom kommer Bolagets produkter att december tas n på utvalda Coop- och Wllys butker vlket torde öka försäljnngen ytterlgare. Varför Scandnavan Organcs? I Sverge slängs årlgen tusentals ton med prma ekologska varor som uttjänta värphöns, frukter, grönsaker och kött. Genom att köpa n dessa varor tll låga prser kan Bolaget erbjuda förstklassga ekologska produkter tll låga prser. Bolaget lgger helt rätt tden, då efterfrågan på ekologsk mat är större än någonsn, och marknaden beräknas fortsätta att växa, både natonellt som nternatonellt. Bolagets enkla och sunda prncper samt metoder gör modellen skalbar hela västvärlden, vlket lägger en god grund för nternatonalserng. Bolaget avser även att börja använda samma metoder för nötkött och grönsaker. Genom detta skapar man flera nya produkter samt möjlgheten att göra goda och ekologska färdgrätter. Jul 13: Bolaget lanserar sna första ekologska fonder. Jul 13: Bolaget grundas med nuvarande namn och verksamhetsnrktnng. Jul 14: Bolaget vnner upphandlngen Göteborgs stad om leverans av ekologskt fågelkött. Sep 14: ICA tar hela produkt utbudet centrallagerlagt för försäljnng över hela landet. Dec 13: Den första beställnngen Aug 14: Jame Olvers av värphöns tas n och under restauranger Stockholm tar n kommande månad börjar Bolaget Bolagets produkter. sälja tll kommuner och storkök. Jan 15: Bolaget har ngått avtal med Coop för att ta majorteten av produkterna tll försäljnng. Sep 14: Axfood tar va Hemköp Jan 15: Bolaget kommer att en majortet av produkterna för lansera en produktsere försäljnng över hela landet. med ekologska färdgrätter.

3 VD har ordet Kära akteägare och ntressenter, I Sverge slängs årlgen mljontals ton underbart god och nyttg mat på soptppen nnan de ens nått tll konsumenterna. Det så kallade matsvnnet. Grönsaker som är fula eller kantstötta, frukter som är för skeva, för stora eller för små för att anses duga tll mataffärens hyllor. Mljontals uttjänta värphöns som bränns tll bogas eller bästa fall maler ned tll djurfoder. Prma köttben som bränns upp. Lstan är oändlg. Samtdgt som detta pågår tll enorma kostnader för svenska producenter och konsumenter mporterar v stora mängder undermålga lvsmedel från utlandet. Ur denna absurda stuaton föddes Scandnavan Organcs. Jag har haft en förkärlek tll långkok och ekologsk mat hela mtt lv. I London på 80-talet lärde jag mg att göra judsk kycklngsoppa av mn adopterade judska farmor Golders Green, och där föddes mn passon. Denna underbara soppa, som gjorts tusentals år, och som används som folkmedcn världen över, är en klar kycklngbuljong som kommer tusen varanter. En del av folksjälen helt enkelt. Under de följande 25 åren har jag fördjupat mg ekologsk mat, lärt mg långkok och slow food Italen, Frankrke och Kna, och varje fredag, var än jag bott världen, har det serverats fredagsmddag med långkok hemma hos Wetterlnds. När mn famlj och jag flyttade hem tll Sverge efter 25 år utomlands upptäckte jag att det nte fanns rktg buljong att köpa Sverge. Jag gjorde lte marknadsundersöknngar och beslöt mg för att satsa mna besparngar och öppna en fabrk, som v öppnade under våren V började med kycklngbuljong och därefter oxfond och grönsaksbuljong. På sommaren började v sälja tll några affärer, skolor och äldreboenden. Under hösten 2013 fck jag lära mg om matsvnnet och beslöt mg för att göra någontng åt det. Varför skulle man nte kunna göra affär på att ta hand om dessa mljontals värphöns, göra god och nyttg mat på köttet och koka soppa på skrovet? Som man gjort tusentals år. Sagt och gjort. V har nu, ett drygt år efter att v sålt vår första burk kycklngbuljong, ett företag med 20 anställda och producerar flera ton köttbullar, hönsfärs, Hotwngs, fléer, närngsdrycker och buljonger varje månad. Allt producerat av prma svenska ekologska råvaror som annars skulle slängts. V är nne en stark expansonsfas och har centrala kontrakt med de stora daglgvarukedjorna; v går nu från 200 butker tll Alla de stora kedjorna har tagt n våra produkter; Axfood, ICA, Coop och Bergendahls. Det är Sverge helt unkt att ett företag kommer från ngenstans och nom ett år lgger centralt lstade med stora delar av sortmentet hos de stora kedjorna, och det bevsar vlken enorm potental våra produkter har. Samtdgt har v lyckats komma n offentlg sektor, där det nu sker en stor omstyrnng från bllg mportmat med mycket tllsatser tll enklare, renare och ofta ekologsk mat. V arbetar dag med ett 20-tal kommuner och har som målsättnng att femdubbla detta nom två år. Bara Göteborg har v en försäljnngspotental på över 250 ton ekologska fågelköttsprodukter och nya kommuner kommer ombord varje vecka. Våra produkter lgger dessutom lstade hos alla de stora grosssterna nom offentlg sektor: Martn & Servera, Mengo, Sodexo och Medrest. Då matsvnnet är lka stort resten av västvärlden fnns det dessutom enorma möjlgheter att skala upp företaget och etablera oss hela EU, Nordamerka och delar av Asen. Potentalen är helt enkelt enorm. Nu erbjuder jag Er att bl en del av denna fantastska och spännande resa v har framöver, mot att nom fem år bl världens största producent av ekologsk mat. Med vänlga hälsnngar Nls Wetterlnd, VD Scandnavan Organcs

4 Anmälnngssedel för tecknng av akter Scandnavan Organcs AB (publ) Anmälnngssedeln skckas eller lämnas tll: Besöksadress: Mangold Fondkommsson AB Engelbrektsplan 2, 2 tr Ärende: Scandnavan Organcs Tel: / Fax: Box Emal: SE STOCKHOLM Denna anmälnngssedel ska användas av den som önskar anmäla stt ntresse för tecknng av akter Scandnavan Organcs AB (publ) ( Scandnavan Organcs eller Bolaget ). Observera att anmälan är bndande samt att endast en anmälnngssedel per tecknare kommer att beaktas. Ofullständg eller felaktgt fylld anmälnngssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälnngssedeln ska vara Mangold Fondkommsson AB tllhanda senast klockan 15:00 den 30 oktober Tecknngskurs: 9,50 SEK Anmälnngsperod: oktober 2014 Betalnng för I enlghet med anvsnngar tlldelade akter: på erhållen avräknngsnota. Undertecknad önskar härmed att teckna akter emtterade av Scandnavan Organcs enlghet med de vllkor som anges Investerngsmemorandumet Inbjudan tll tecknng av akter Scandnavan Organcs AB (publ). Genom undertecknande av denna anmälnngssedel bekräftas att jag/v tagt del av den nformaton som anges på baksdan denna Folder samt att Mangold Fondkommsson AB befullmäktgas att för undertecknads räknng verkställa tecknng av akter enlgt nedan. Besked om eventuell tlldelnng av akter lämnas genom utskck av avräknngsnota vlken ska betalas enlghet med anvsnngarna på denna. Meddelande utgår endast tll dem som erhållt tlldelnng. Courtage utgår ej. Kryssa önskat tecknngsalternatv eller fyll eget antal, mnsta tecknng är 550 akter. 550 akter akter Annat antal (mnst 550 akter): akter akter st akter Du vet väl att du även kan teckna elektronskt va OBS! Om depån är kopplad tll en kaptalförsäkrng eller ett Investerngssparkonto var vänlg kontakta dn förvaltare för tecknng av dessa akter. Vd tlldelnng ska tecknade akter levereras tll nedanstående VP-konto/Servcekonto eller depå: VP-konto/Servcekonto Bank/förvaltare Depå hos bank/förvaltare Bank/förvaltare Personnummer/Organsatonsnummer Telefon dagtd E-post Efternamn/Frma Förnamn Utdelnngsadress (gata, box eller dylkt) 1) Postnummer Ort Land (om annat än Sverge) Datum samt Underskrft ( förekommande fall av behörg frmatecknare eller förmyndarens) Namnförtydlgande 1) Om N är bosatt utomlands ska N även besvara frågorna nedan angående Poltskt utsatt ställnng. Jurdsk person ska även fylla nformaton om ÄGARE för att anmälnngssedeln ska vara gltg. Det fnns ngen enskld fyssk eller jurdsk person med en röst- eller ägarandel större än 25 procent (både drekt och ndrekt räknas) OM DET FINNS ENSKILDA ÄGARE MED EN RÖST- ELLER ÄGARANDEL STÖRRE ÄN 25% (BÅDE DIREKT OCH INDIREKT ÄGANDE RÄKNAS), ANGE DEM NEDAN ÄGARE PERSONNUMMER /ORGANISATIONSNUMMER INNEHAV AKTIER % INNEHAV RÖSTER % OM NÅGON AV OVANSTÅENDE DELÄGARE ÄR EN JURIDISK PERSON, VÄNLIGEN ANGE VEM I SÅDAN DELÄGARE HAR EN RÖST- ELLER ÄGARANDEL STÖRRE ÄN 25% ÄGARE PERSONNUMMER /ORGANISATIONSNUMMER INNEHAV AKTIER % INNEHAV RÖSTER % Poltskt utsatt ställnng (Besvaras endast om n är bosatt utomlands) Är N eller nära famljemedlem tll er en person poltsk utsatt ställnng enlgt lagen om värdepappersmarknaden? JA 2) Om ja, vänlgen fyll nedanstående nformaton om personen som nnehar/nnehaft offentlg poston Personnummer Namn (efternamn, tlltalsnamn) NEJ Vlken typ av funkton Datum för upphörande (om den upphört) 2) Så anses vara fallet om N respektve famljemedlemmen har eller har haft en vktg offentlg funkton, såsom stats- eller regerngschef, parlamentsledamot, domare domstol av högsta nstans (motsvarande ex Högsta domstolen), ambassadör, lednngsposton statsägt bolag etc. Om N är osäker, vänlgen kontakta Mangold.! Om tecknngen avser ett belopp som överstger EUR ska en vdmerad kopa på gltg legtmatonshandlng medfölja för att anmälnngssedeln ska vara gltg. För jurdsk person ska också ett aktuellt (högst 3 månader gammalt) regstrerngsbevs som styrker frmatecknng bfogas. Jurdsk person ska även fylla nformatonen under avsnttet ÄGARE ovan för att anmälnngssedeln ska vara gltg.

5 Frankeras ej Mangold Fondkommsson betalar portot Mangold Fondkommsson AB Ärende: Scandnavan Organcs SVARSPOST Kundnummer SE Stockholm SWEDEN

6 Vktg nformaton 1. Mangold Fondkommsson AB org. nr , (nedan Mangold, för adress och telefon se denna anmälnngssedels framsda) är ett värdepappersbolag under Fnansnspektonens tllsyn vars huvudsaklga verksamhet består att tllhandahålla emssonstjänster och tjänster avseende fnansella nstrument. Dessa tjänster består bl.a. av att på uppdrag från emttenter eller dess ombud och bolag egenskap av emssonsnsttut admnstrera hanterngen av anmälnngssedlar betalnngar och tlldelnng av fnansella nstrument. Det uppdrag som Mangold erhåller från dem som nger undertecknade anmälnngssedlar utgörs av att den som undertecknat anmälnngssedel lämnar fullmakt tll Mangold att för dennes räknng sälja, köpa eller teckna sg för fnansella nstrument enlgt de vllkor som gäller för en enskld emsson, ett ensklt förvärv eller fuson etc. Detta nnefattar normalt bl.a. mottagande av betalnng för tlldelade fnansella nstrument och kontoförnng av dessa tll anvsade VP-konton och depåer. Det ev. prs som utgår för det uppdrag som Mangold erhåller av den som ngvt anmälnngssedlar framgår av denna anmälnngssedels framsda. 2. De rsker som följer med en nvesterng sådana fnansella nstrument som denna anmälnngssedel avser framgår av den nformaton som tagts fram med anlednng av den transakton som denna anmälnngssedel avser. 3. Prset för de fnansella nstrumenten som avses ett ensklt erbjudande framgår av denna anmälnngssedels framsda. Den som avser köpa, sälja eller teckna sg för de fnansella nstrument som en anmälnngssedel avser, uppmanas att noga läsa den nformaton som upprättats samband med ett ensklt erbjudande 4. Utöver vad som angvts ovan samt nformatonsmateralet kommer skatter eller andra avgfter och kostnader som kan komma att uppstå med anlednng av de fnansella nstrument denna anmälan avser nte att påföras av eller erläggas av Mangold. 5. Det uppdrag som lämnas tll Mangold enlgt anmälnngssedeln och det fnansella nstrument som anmälnngssedeln avser omfattas nte av den ångerrätt som följer av dstans- och hemförsäljnngslagen. 6. Tllvägagångssättet samt anmälnngsperoden för ett ensklt erbjudande framgår av denna anmälnngssedels framsda och av den nformaton som upprättats med anlednng av ett ensklt erbjudande. 7. Uppgfterna anmälnngssedeln kan komma att behandlas enlgt Personuppgftslagen (1998:204) syfte att uppfylla det uppdrag som lämnas genom anmälnngssedeln. Kunden kan skrftlgen en gång per år begära att få nformaton om vlka personuppgfter om kunden som behandlats. Undertecknare av anmälnngssedel är vdare nförstådd med att Mangold, tll följd av svensk eller utländsk lag, myndghets föreskrft, handelsregler eller avtal/vllkor för vsst värdepapper, kan vara skyldgt att lämna uppgft om det lämnade uppdraget och undertecknaren är på begäran av Mangold skyldg att tllhandahålla Mangold sådana uppgfter. 8. All nformaton rörande Mangolds tjänster tllhandahålles på svenska. 9. Mangold ansvarar ej för teknska fel eller fel telekommunkatons- eller posthanterng samband med nlämnande av anmälnngssedel. 10. VP-konto/Servcekonto eller depå hos Bank/Fondkommssonär måste vara öppnat vd nlämnandet av anmälnngssedeln. 11. Inga ändrngar eller tllägg får göras förtryckt text denna anmälnngssedel. 12. Ofullständg eller felaktgt fylld anmälnngssedel kan komma att lämnas utan avseende. 13. Notera att du enbart genom undertecknande och ngvande av denna anmälnngssedel nte kommer att bl kund hos Mangold. Mangold kommer med andra ord bland annat nte att kundkategorsera dg eller att genomföra en passandeprövnng avseende er tecknng av akter denna emsson. 14. Reklamaton mot Mangolds utförande av det uppdrag som lämnats tll Mangold genom ngvande av anmälnngssedel skall ske utan oskälgt uppehåll. Om så ej skett kan rätten att kräva ersättnng eller att göra andra påföljder gällande mot Mangold gå förlorad. 15. Eventuella klagomål anlednng av Mangolds hanterng av anmälnngssedel som ngvts tll Mangold kan skrftlgen ställas tll Mangolds klagomålsansvarge på den adress, det telefaxnummer som anges på framsdan av anmälnngssedeln, eller tll e-postadress se. Mangolds klagomålsansvarge kan även nås per telefon va Mangolds växel. 16. Om du vll dskutera ett klagomålsärende med någon utanför Mangold kan du vända dg tll Konsumenternas Bankoch Fnansbyrå, Konsumenternas Försäkrngsbyrå eller Konsumentväglednngen dn kommun. Du kan även få ett klagomål prövat av utomstående genom att vända dg tll Allmänna Reklamatonsnämnden och/eller allmän domstol. 17. Mangold följer svensk lag beträffande marknadsförng. Materell svensk rätt äger tllämpnng på Mangolds erhållna uppdrag och allmän svensk domstol, t.ex. Stockholms tngsrätt, är behörg domstol. SCANDINAVIAN ORGANICS AB (PUBL)

INBJUDAN ATT INVESTERA I VENDATORS FÖRETRÄDESEMISSION 17 augusti - 3 september 2015

INBJUDAN ATT INVESTERA I VENDATORS FÖRETRÄDESEMISSION 17 augusti - 3 september 2015 DENNA TRYCKSAK INNEHÅLLER ETT ERBJUDANDE OM ATT INVESTERA I VENDATOR AB (PUBL). ALLT ANSVAR FÖR DESS INNEHÅLL VILAR PÅ BOLAGET. INBJUDAN ATT INVESTERA I VENDATORS FÖRETRÄDESEMISSION 17 augusti - 3 september

Läs mer

DENNA TRYCKSAK MEDFÖLJER SOM BILAGA I TIDNINGEN AKTIESPARAREN. ALLT ANSVAR FÖR DESS INNEHÅLL VILAR PÅ CORTUS ENERGY.

DENNA TRYCKSAK MEDFÖLJER SOM BILAGA I TIDNINGEN AKTIESPARAREN. ALLT ANSVAR FÖR DESS INNEHÅLL VILAR PÅ CORTUS ENERGY. DENNA TRYCKSAK MEDFÖLJER SOM BILAGA I TIDNINGEN SPARAREN. ALLT ANSVAR FÖR DESS INNEHÅLL VILAR PÅ CORTUS ENERGY. Inbjudan att teckna aktier i Cortus Energys nyemission 7 april 24 april 2015 Marknadsföringsbroschyr

Läs mer

Informationsmemorandum Scandinavian Organics AB (publ)

Informationsmemorandum Scandinavian Organics AB (publ) Informationsmemorandum Scandinavian Organics AB (publ) Generell information Notera att all information som lämnas i detta informationsmemorandum ( Informationsmemorandumet ) noga bör övervägas, i synnerhet

Läs mer

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare!

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare! HÄSTFÖRETAGARPRAKTIKAN Råd och tps för dg som vll bl framgångsrk hästföretagare! Inlednng Har du en hästverksamhet tankarna? Fundera på varför! Trolgen delar du med de flesta andra hästföretagare en passon

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring DennA tematd nng är en från nextm e D A Foto: Fredrk Persson/Scanpx Jag är övertygad om att mobltelefonen kommer att vara ett av våra vktgaste verktyg för bankärenden och betalnngar nom några år Chrstan

Läs mer

Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014

Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014 Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014 Viktig information Denna informationsbroschyr är upprättad av Mertiva AB (publ), org nr 556530-1420 och syftar till att ge aktieägarna i Mertiva information

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring DennA tematd nng är en från nextm e D A Thomas Östros, vd för Svenska Bankförenngen Chrstna Lndenus, vd för Svensk Försäkrng Framtdens Bank & Försäkrng trender nom t, affärsutvecklng och säkerhet Förankrad

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Bank & Försäkrng trender nom t, betalnng och säkerhet Bankerna stabla och väl förberedda för nya kaptalregler Flodvåg av nya reglerngar utmanar försäkrngsbranschen

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring Annons DennA tematd nng är en Annons från nextm e D A Annons Med utvecklngen kommer många nya utmanngar och nya konkurrenter Johan Hansng, chefsekonom på Svenska Bankförenngen. Fokus borde lgga på hur

Läs mer

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Positiva trender för förnybar energi i Sverige och världen

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Positiva trender för förnybar energi i Sverige och världen DennA tematd nng är en från nextm e D A Framtdens Energ för en hållbar utvecklng och konkurrenskraft Energforsknng ntegrerad del av svensk energpoltk Postva trender för förnybar energ Sverge och världen

Läs mer

Ekonomihögskolan Lunds Universitet Vårterminen 2006. Priset på Poker. En studie av efterfrågeelasticiteten på Internetpoker.

Ekonomihögskolan Lunds Universitet Vårterminen 2006. Priset på Poker. En studie av efterfrågeelasticiteten på Internetpoker. Natonalekonomska Insttutonen Kanddatuppsats Ekonomhögskolan Lunds Unverstet Vårtermnen 006 Prset på Poker En stude av efterfrågeelastcteten på Internetpoker Författare Tony Krstensson Dag Larsson Handledare

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring DennA tematd nng är en från nextm e D A Det är vktgt att regelverken gör det möjlgt för försäkrngsbolagen att fylla sn roll på ett bra sätt Chrstna Lndenus, vd för Svensk Försäkrng Kundernas förtroende

Läs mer

Cancerforskning som gör skillnad

Cancerforskning som gör skillnad Denna tematdnng är en annons från Radumhemmets Forsknngsfonder Cancerforsknng som gör skllnad Ingår som blaga Svenska Dagbladet 18:e mars 2010 Cancerförenngen Stockholm pg 90 06 90-9 Stftelsen Konung Gustaf

Läs mer

Framtidens Energi för en hållbar utveckling

Framtidens Energi för en hållbar utveckling Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Energ för en hållbar utvecklng Samarbeten och statlgt stöd ger lösnngar världsklass Sverge har nått en världsledande ställnng nom en rad områden när

Läs mer

Inbjudan att teckna konvertibler i

Inbjudan att teckna konvertibler i Inbjudan att teckna konvertibler i Värmlands Finans Sverige AB (publ) Årlig ränta: 9,05 % Löptid: 2 år Med Värmlands Finans erbjudande kan du tjäna pengar på två sätt:»» Du får en årlig fast hög ränta

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag tll energplan Blaga 1: Planerngsförutsättnngar 2014-05-20 Remssverson BI L A G A 1 : P L A N E RI N G S F Ö R UT S Ä T T N I N G A R Förslag tll energplan Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon

Läs mer

DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NEXTMEDIA. Framtidens Energi. Med siktet på framstående energiforskning

DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NEXTMEDIA. Framtidens Energi. Med siktet på framstående energiforskning ANNONS DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NEXTMEDIA ANNONS Framtdens Energ för en hållbar utvecklng Samverkan en förutsättnng för att klara energmål Energmyndgheten ska verka för ett tryggt, effektvt

Läs mer

Företagsrådgivning i form av Konsultcheckar. Working paper/pm

Företagsrådgivning i form av Konsultcheckar. Working paper/pm Workng paper/pm 2012:02 Företagsrådgvnng form av Konsultcheckar En effektutvärderng av konsultcheckar nom ramen för regonalt bdrag för företgsutvecklng Tllväxtanalys har uppdrag att utvärdera effekterna

Läs mer

Utveckling av en optimeringsmodell för upphandlingar inom telefoni

Utveckling av en optimeringsmodell för upphandlingar inom telefoni Utvecklng av en optmerngsmodell för upphandlngar nom telefon Examensarbete vd Insttutonen för teknsk ekonom och logstk, avdelnngen för produktonsekonom. Lunds Teknska Högskola, Lunds Unverstet Handledare:

Läs mer

Framtidens Karriär. Sveriges främste itentreprenör

Framtidens Karriär. Sveriges främste itentreprenör Framtdens Karrär Kombnerar konsultkarrär med kvnnlgt ledarskap Sverges främste tentreprenör mot nya mål Affärssystem ett brett och mångfacetterat yrkesområde Ett tungt vägande skäl tll att välja 4 en konsultkarrär

Läs mer

INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER

INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER KTH Byggvetenskap Samhällsbyggnad Kunglga Teknska Högskolan INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER SECONDARY CONTAINMENT MODELS FOR PETROLEUM TANKS Examensarbete byggnadsteknk Nr 395 Byggvetenskap

Läs mer

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Många krafter måste dra åt samma håll

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Många krafter måste dra åt samma håll Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Forsknng från dé tll applkaton Sverge behöver större forskargrupper Många krafter måste dra åt samma håll Den globala kunskapskonkurrensen hårdnar Om

Läs mer

Denna tematid ning är en annons från n extm e D ia. Framtidens Karriär. Det ska löna sig att vara ingenjör chef eller inte

Denna tematid ning är en annons från n extm e D ia. Framtidens Karriär. Det ska löna sig att vara ingenjör chef eller inte a nnons Denna tematd nng är en annons från n extm e D a a nnons Mn cvlngenjörsexamen har vart grunden mn karrär Börje Ekholm, vd för Investor och ordförande för KTH Framtdens Karrär Nuvarande jobbet språngbrädan

Läs mer

A2009:004. Regional utveckling i Sverige. Flerregional integration mellan modellerna STRAGO och raps. Christer Anderstig och Marcus Sundberg

A2009:004. Regional utveckling i Sverige. Flerregional integration mellan modellerna STRAGO och raps. Christer Anderstig och Marcus Sundberg A2009:004 Regonal utvecklng Sverge Flerregonal ntegraton mellan modellerna STRAGO och raps Chrster Anderstg och Marcus Sundberg Regonal utvecklng Sverge Flerregonal ntegraton mellan modellerna STRAGO

Läs mer

EXAMENSARBETE. Nord Pools olika prisområden, samma marknad? Ellen Edjegul Aresh. Ekonomie magisterexamen Nationalekonomi

EXAMENSARBETE. Nord Pools olika prisområden, samma marknad? Ellen Edjegul Aresh. Ekonomie magisterexamen Nationalekonomi EXAMENSARBETE Nord Pools olka prsområden, samma marknad? Ellen Edjegul Aresh Ekonome magsterexamen Natonalekonom Luleå teknska unverstet Insttutonen för ekonom, teknk och samhälle SAMMANFATTNING Sverge

Läs mer

Guide till Grön Flagg. Förskola

Guide till Grön Flagg. Förskola Gude tll Grön Flagg Förskola Innehållsförtecknng 1. Om Grön Flagg... 3 2. Bestäm er... 4 3. Kontaktpoltker... 5 3.1 Htta en kontaktpoltker... 5 4. Anmälan... 6 4.1 Anmäl er... 6 4.2 Hur anmäler v oss?...

Läs mer

Framtidens Karriär. Karriärstinn säkerhetsoch förvarsindustri

Framtidens Karriär. Karriärstinn säkerhetsoch förvarsindustri Framtdens Karrär Att utveckla verksamheten och affären har drvt mg framåt Martn Lundstedt, vd och koncernchef Scana Våga pröva olka typer av arbetsuppgfter Kerstn Konradsson, affärsområdeschef på Bolden

Läs mer

Framtidens Forskning

Framtidens Forskning Annons DennA tematd nng är en Annons från nextm e D A Annons Framtdens Forsknng SSF har systempåverkande roll som forsknngsfnansär stftelsen för strategsk forsknng höjer nu utdelnngarna och påbörjar arbetet

Läs mer

Hjortdjurens inverkan på tillväxt av produktionsträd och rekrytering av betesbegärliga trädslag

Hjortdjurens inverkan på tillväxt av produktionsträd och rekrytering av betesbegärliga trädslag RAPPORT 9 2011 Hjortdjurens nverkan på tllväxt av produktonsträd och rekryterng av betesbegärlga trädslag - problembeskrvnng, orsaker och förslag tll åtgärder Jonas Bergqust, Chrster Kalén, Hasse Berglund

Läs mer

TV-avgiften blir kvar med vissa förändringar Det kan bli resultatet av den analys regeringen beställt

TV-avgiften blir kvar med vissa förändringar Det kan bli resultatet av den analys regeringen beställt Jag tror knappt mna ögon Det s händer nära är vktgt Anders Hvdfeldt häpnar över mängden artklar ESC. nr 9 31 maj 2013 Interntdnng för Televson Tas Skoglund betydelsen av lokala nyheter. Sdan 5 Sdan 10

Läs mer