Ensamma kan vi inte förändra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ensamma kan vi inte förändra"

Transkript

1 2013, vnter/vår Behandlngsföreståndaren har ordet Drogtestnng Ultmatum på jobbet ledde tll nyktert lv Vårdutbldnngsprogram för företagshälsovården Ideella resurser vd mssbruk för företagshälsovården Arbetsplatsprogram Anhörgprogram Aleforslnjen Fem skäl att välja Aleforsstftelsen

2 Ensamma kan v nte förändra Aleforsstftelsens uppdrag är att behandla socalt förankrade alkohol och drogberoende personer. Syftet med behandlngen är att den ensklde patenten ska ha möjlghet att fungera på alla plan utan att alkohol eller droger sätter käppar hjulet. Kartläggnngar vsar att crka var tonde anställd någon gång under stt lv får medcnska, psykska eller socala problem på grund av ett för högt alkoholntag. En stor del av dessa problem kan förebyggas genom att personen fråga tdgt uppmärksammas på en allt för hög alkoholkonsumton. I de fall där problemen redan är manfesta fnns dag bra behandlngsmetoder. Det verkar som om v har den kunskap och de metoder som krävs för att arbeta proaktvt eller de fall där det behövs rehablterng. Tyvärr får bara en bråkdel av de som skulle ha stor nytta av förebyggande eller behandlande åtgärder chans tll detta. Orsakerna tll detta är många, försvar och förnekande från den som har problemet, osäkerhet och okunskap hos omgvnngen, men också otydlghet om vem som har uppdraget att dentfera och sätta n åtgärder mot dessa problem. Vsar sg problemen på arbetsplatsen, genom sänkt produktvtet, sänkt kvaltet eller låg närvaro, för att ta några exempel är det naturlgtvs chefens ansvar att uppmärksamma och ntera en utrednng. Ofta är det så att dessa tecken är sena, det fnns mycket att tjäna på att upptäcka ett begynnande alkohol drogproblem nnan arbetet eller omgvnngen påverkas. Hur åstadkommer v då detta? En tydlg och välformulerad polcy med väl fungerande rutner måste fnnas. Nyckelpersoner på företaget måste ha tllräcklg kunskap för att tdgt upptäcka och reagera. Det måste fnnas en förståelse för att en medarbetares problem nte försätter arbetsgvare och facklga organsatoner en konflktstuaton, alla tjänar på att rätt åtgärder sätts n rätt td, nte mnst den anställde med problem. V måste använda den kunskap som fnns för att dentfera en skadlg konsumton/beroende. Här har företagshälsovården en stor och vktg uppgft. Företagshälsovården arbetar bland annat med: bedömnng av hälsokonsekvenser vd rsker och stressfaktorer arbetet främjande av arbetshälsan bedömnng och stödande av arbets- och funktonsförmågan förebyggande och uppföljnng av yrkessjukdomar samt arbetsrelaterade sjukdomar och olyckor

3 vård vd sjukdom stöd för återgång tll arbetet och hänvsnng tll rehablterng ge nformaton, råd och väglednng Hög alkohol eller drogkonsumton leder tll olka sjukdomstllstånd. Alla känner tll att alkoholmssbruk kan leda tll leverskador. Vad kanske nte alla vet är att leverskador är ett relatvt sällsynt tllstånd hos personer som drcker för mycket. Betydlgt vanlgare är problem som högt blodtryck, ökad nfektonskänslghet, magåkommor av olka slag och psykska problem. De psykska problemen står för en allt högre andel av den totala ohälsan, problem som ångest, depresson och sömnstörnngar leder tll hög frånvaro och problem på våra arbetsplatser. Förhöjd alkoholkonsumton och drogmssbruk leder normalt tll att man får just dessa problem. Företagshälsovården har unka möjlgheter att genom screenng och ökad uppmärksamhet tdgt dentfera rskkonsumton och beroendesjukdom. Under 2013 kommer v på Aleforsstftelsen att på olka sätt försöka bygga ut samverkan med företagshälsovården dessa frågor. Längre fram detta nummer av Aleforsnytt presenteras vårt nya vårdutbldnngsprogram och en samlng med de deella organsatoner som verkar nom området. Mn förhoppnng är att fler medarbetare ska få rätt hjälp td. Morgan Karlsson Föreståndare/behandlngschef Aleforsstftelsen

4 Drogtestnng ngår vår behandlng Drogtestnng nnebär sn yttersta ntenton att hjälpa männskor. Syftet med testerna är bland annat att vara hjälpmedel tll att säkerställa om det fnns mssbruksproblem eller nte. Bakom varje test fnns en person, vars framtd kan påverkas av testets resultat. Drogtestnng är ett mångfacetterat område. Då man arbetar med männskor som har beroende/mssbruksproblem är det angeläget att ha goda verktyg för att dagnostsera eventuell förekomst av droger. Dessutom är ett etskt förhållnngssätt samt ett genomtänkt arbetssätt av vkt. De flesta av mssbrukarna Sverge fnns på våra arbetsplatser. Det är anställda och ofta har vare sg kollegor eller arbetsgvare märkt något. Typskt för drogmssbruk är att det kan vara svårt att upptäcka förrän det har övergått tll att bl ett allt mer omfattande problem, vlket destruktvt påverkar ndvden själv, personens famlj, arbetsstuaton, osv. Även för dem som arbetar med mssbrukare kan det bland vara svårt att upptäcka om någon har använt droger. Det kan även vara svårt att se vlken drog som är aktuell. Då man ntagt en drog kan denna vanlgtvs påvsas urn. Man kan också göra analyser på salv och hår. Både kvaltatva och kvanttatva analyser kan göras. Dessa tester kan utföras antngen med syfte att ställa en dagnos eller som kontroll av drogfrhet hos mssbrukare. En mssbruksmedelsanalys dagnostskt syfte är användbar då en person beter sg drogad, men även vd oklara förvrrngstllstånd och psykotska reaktoner där orsaken är otydlg, eller om man msstänker pågående drogmssbruk. Det är angeläget att ta provet akut då personen fortfarande vsar tecken på att allt nte står rätt tll. Mssbruksanalyser som kontroll av drogfrhet sker på läkarordnaton. För att kontrollera någons drogfrhet kan man göra upp ett provtagnngsschema som anpassas tll den aktuella personen. När det gäller alkohol vet v att självrapporterng angående alkoholvanor kan vara otllförltlg och därför fnns olka former av testnng, för mer objektv analys. Under behandlng av alkoholberoende kan alkoholtesterna vara värdefulla som stöd eller hjälpmedel behandlngen, vars mål är att vederbörande blr nykter. Då det gäller körkortsmedcnska ärenden är däremot testerna vktga som bevsmateral ur jurdsk synvnkel.

5 Det fnns olka typer av alkoholtester: - Alkotest, alkohol utandnngsluft, vlket ger en ögonblcksbld. - Tester som vsar cellskador lever eller röda blodkroppar. - Tester av andra bokemska förändrngar, t.ex CDT (kolhydratfattgt transferrn) och B-Peth (Fosfatdyletanol blod). B-Peth förekommer nte normalt kroppen, utan bldas endast närvaro av alkohol. B-Peth är en bättre alkoholmarkör än CDT, då känslgheten för alkohol är markant högre för B-Peth än för CDT. Inför behandlng hos oss ställer v krav på både drog- och alkotester. Under behandlngstden genomför v provtagnngar slumpmässgt, samt vd msstanke om påverkan. Detta för att stödja behandlngsprocessen och patentens väg mot en stadgvarande nykterhet och drogfrhet. Ann-Brtt Ängerhem

6 Denhärar t kel nhart d gar evar tpubl cer adpåwebbs danwww. sunt l v. nu,som ären ckekommer s el lochannonsf r nät t dn ngom ar bet sm l j öl andst ngochkommuner.webbs danpr oducer aspåuppdr agavdenpar t sgemensamma f ör en ngen" Suntar bet sl v-par t erf örpr event on".var j eveckapubl cer arwww. sunt l v. nunyaar t kl ar.isambandmed detgermanutet tnyhet sbr ev.et tur valavar t kl ar na,bl andannatdenhär,f nnssaml adeet tt r ycktmagas n,som går at tbest äl l agr at s( ävenf r akt en).ar t kel npubl cer asmedt l l st åndavsunt l v. nuochf.sant os.

7

8 Vårdutbldnngsprogram för företagshälsovården Vårdutbldnngsprogrammet vänder sg tll företagshälsovården med syfte att stärka personalen att möta patenter med ndkaton på alkohol-, läkemedels- eller narkotkaproblematk. När blr alkoholkonsumtonen ett hälsoproblem? Vlka symptom kännetecknar läkemedelsberoende? Hur kan v upptäcka ett narkotkamssbruk? Hur hjälper v patenten på bästa sätt att bryta ett mssbruksmönster och skapa en långsktg nykterhet/drogfrhet? Särsklt fokus kommer att lgga på bedömnngsnstrument, provtagnngsmöjlgheter, stödjande nsatser samt socalstyrelsens rktlnjer för behandlng. V kommer även att redogöra för avgftnng, nedtrappnng och övrga behandlngsförberedelser. Många av våra patenter har ett blandmssbruk, främst tll läkemedel, som gör behandlngsplanerngen särsklt vktg. Innehåll Defnton av rskbruk, mssbruk och beroende. Arbetsgvarens respektve vårdgvarens ansvar vd mssbruk och beroende. Att använda bedömnngsformulären AUDIT/DUDIT. Tdga tecken vd mssbruk av alkohol, läkemedel och narkotka. Möjlgheter och begränsnngar vd alkotest och drogtester. Planerng och förberedelser vd mssbruks- och beroendevård. Socalstyrelsens rktlnjer för mssbruks- och beroendevård. Uppföljnng av behandlng. Målgrupp Personal nom företagshälsovården Td Mellan kl 09:00-16:00. Datum 25 aprl, 2013 Plats Prs Anmälan Utbldnngen sker HSB:s lokaler på Första Långgatan 28 A, Göteborg kr exkl moms. Anslutna hälsocentraler har två fra platser och rabatteras med 50% för platser därutöver (se vår hemsda, för aktuell förtecknng). Prset nkluderar lunch, dokumentaton och förfrsknngar. Du kan anmäla dg va vår hemsda, eller tll utb.ansvarg Per Öhman på telefon Avboknng kan ske fram tll 14 dagar före start. Vd avboknng senare än 14 dagar före debteras full avgft. Vd förhnder att delta kan platsen överlåtas tll en kollega. Vd för få anmälnngar förbehåller v oss rätten att ställa n. Detta meddelas sådana fall mnst 14 dagar före utbldnngsstart.

9 Program 08:30-09:00 Inskrvnng och frukost. 09:00-09:45 Arbetsgvarens ansvar vd mssbruk och rehablterngsutrednngens betydelse. Bruk, rskbruk, mssbruk och beroende. Vad nnebär begreppen när det gäller konsumton av alkohol, läkemedel och narkotka? Hur styr begreppen val av nsats och behandlng? (Föreläsare: MK) 10:00-10:45 Genomgång av bedömnngsformulären AUDIT/DUDIT och övrga tecken som kan sgnalera ohälsa kopplad tll alkohol- och drogkonsumton. Erfarenhetsutbyte. (Föreläsare: MK) 11:00-11:45 Avgftnng, nedtrappnng och behandlngsförberedelser vd abstnens samt komplkatoner som kan tllstöta. (Föreläsare: ML) 12:00-13:00 Lunch 13:00-13:45 Testnng av läkemedel/narkotka. När, var, hur? Snabbtest eller lab-test? Hur förhndra manpulerng? Hur testar man nternetdroger? (Föreläsare: AH) 14:00-14:45 Testnng av alkohol. När, var, hur? Alkoholutandnngsprov och alkoholmarkörer. Exempel på klnska tllämpnngar. (Föreläsare: AH) 15:00-15:45 Vlket stöd behöver patenten stt fortsatta tllfrsknande, hur kan vårdgvare och arbetsgvare samarbeta och vlka resurser fnns att tllgå? (Föreläsare: MK/ML/AH) 15:45-16:00 Avslutande frågor och utvärderng. Föreläsare Morgan Karlsson (MK), behandlngschef och vårdlärare vd Aleforsstftelsen. Han arbetar, förutom behandlngsprogram, med arbetsplatsutbldnngar för chefer, medarbetare och skyddsombud. Mare Lööv (ML), legtmerad psykatrsjuksköterska vd Beroendeenheten på Skaraborgs sjukhus Falköpng. Mare Lööv arbetar klnskt med personer som har mssbruks- och beroendeproblematk. Här bedrvs abstnensvård och Mare har ett särsklt ansvar för att planera uppföljnng för patenten samverkan med socaltjänst och vårdgrannar. Anders Helander (AH), adjungerad professor beroendeforsknng vd KI med placerng vd nsttutonen för laboratoremedcn. Anders Helander arbetar sn forsknng med att utveckla och utvärdera känslgare och mer träffsäkra laboratoretester för bruk, rskbruk och mssbruk av alkohol.

10 Ideella resurser vd mssbruk för företagshälsovården Aleforsstftelsen har alltd haft ett nära samarbete med företags hälsovården. Genom att kunna erbjuda en bra behandlng för männskor med beroendesjukdom har v byggt upp ett förtroende att bstå företagshälsovården med dessa nsatser. Det som gör vår behandlng så framgångsrk är att den förbereder patenten för ett fortsatt tllfrsknande någon form av självhjälpsgrupp. På det sättet fortskrder rehablterngen även efter att vår prmärbehandlng är avslutad. Detta är centralt för behandlng av kronska sjukdomstllstånd där återfall är vanlgt förekommande. På uppkommen begäran av företagshälsovården anordnar v därför en mötesplats med syfte att ge er en möjlghet att öka kunskapen om de deella resurser som fnns att tllgå nom området mssbruk och beroende. Det ges även möjlghet att knyta kontakter med de olka organsatoner som fnns representerade. Dagen dsponeras så att varje organsaton får presentera sg och sn verksamhet. Under rasterna kan man sedan ta del av skrftlgt materal och ta personlg kontakt då varje organsaton dsponerar en utställnngsplats. Målgrupp Företagshälsovård Td och plats 28 maj, Folkets Hus, lokal Ellös, Göteborg. Prs 895 kr exkl moms. Prset nkluderar lunch, fka och förfrsknngar. Rabatt 100 kr rabatt ges tll anslutna företagshälsovårder/hälsocentraler (se vår hemsda, för aktuell förtecknng). Anmälan Du kan anmäla dg va vår hemsda, eller tll utbldnngsansvarg Per Öhman på telefon Deltagarantalet är begränsat. Ssta anmälnngsdag är 26 aprl. Avboknng kan ske fram tll 14 dagar före start. Vd avboknng senare än 14 dagar före debteras full avgft. Vd förhnder att delta kan platsen överlåtas tll en kollega. Vd för få anmälnngar förbehåller v oss rätten att ställa n. Detta meddelas sådana fall mnst 14 dagar före utbldnngsstart.

11 Program 08:30-09:00 Regstrerng 09:00-09:20 Inlednng och praktsk nformaton 09:20-09:50 Presentaton av Aleforsstftelsen och vårt samarbete med företagshälsovården 10:00-10:20 Presentaton av Anonyma Alkoholster (AA) 10:30-10:50 Presentaton av Al-Anon 11:00-11:20 Presentaton av Anonyma Narkomaner (NA) 11:30-11:50 Presentaton av Nar-Anon 12:00-13:00 Lunch 13:00-13:20 Presentaton av De fra sällskapen Länkarna 13:30-13:50 Presentaton av BonaVa 14:00-14:20 Presentaton av Anhörgförenngen 14:30-14:50 Presentaton av Föräldraförenngen mot narkotka (FMN) 15:00-15:20 Presentaton av Rättgheter Frgörelse Hälsa Lkabehandlng (RFHL) 15:30-15:50 Presentaton av Spelberoendes Förenng 16:00 Avslutnng

12 Kort presentaton av medverkande organsatoner Anonyma Alkoholster (AA) AA, Anonyma Alkoholster, är en gemenskap av män och kvnnor, som delar sna erfarenheter, sna förhoppnngar och sn styrka med varandra för att söka lösa stt gemensamma problem och hjälpa andra att tllfrskna från alkoholsm. Al-Anon Al-Anon famljegrupper är en gemenskap av anhörga och vänner tll alkoholster, som delar sna erfarenheter sn styrka och stt hopp med varandra för att lösa sna gemensamma problem. V anser att alkoholsm är en famljesjukdom och att en förändrad nställnng kan underlätta tllfrsknandet. Anonyma Narkomaner (NA) Anonyma Narkomaner är en gemenskap eller förenng av män och kvnnor för vlka droger blvt ett allvarlgt problem, v möts regelbundet för att hjälpavarandra att förbl drogfra och fnna ett nytt sätt att leva utan droger. Nar-Anon Hopp och hjälp för anhörga och vänner tll drogberoende. Nar-Anon Famljegrupp fnns främst tll för dg som känner eller har känt förtvvlan på grund av ett drogproblem hos någon som står dg mycket nära. De fra sällskapen länkarna De Fra Sällskapen Länkarna är en opoltsk, cke-relgös frvllgorgansaton som står öppen för alla som vll komma från stt mssbruk. BonaVa Bona Va har barnen och deras behov fokus och vll medverka tll att skapa möjlgheter tll förändrng och hjälp för famljer att bryta sn solerng. Ibland är Bona Va ett led att htta en ny balans famljen när en förälder gjort valet att avstå från droger och själv fått hjälp. Genom att vsa på alkohol och andra drogers skadeverknngar på ndvd och omgvnng, på relatoners betydelse för ett hälsosamt lv och möjlgheten att göra hälsosamma val är barn- och tonårsprogrammen också drogförebyggande. Anhörgförenngen Du som är närstående tll någon som är beroende av alkohol eller andra droger - välkommen tll oss. Som anhörg befnner du dg en extremt svår stuaton. Du kanske står nför lvsavgörande val. Lvet kan vara så tlltrasslat av mssbruksproblematken att det är omöjlgt att se dna egna behov eller famljens bästa. Inom Anhörgförenngen kan du utan kostnad samtala ensklt med utbldad personal med egen erfarenhet. Föräldraförenngen mot narkotka (FMN) Föräldraförenngen Mot Narkotka är en deell, relgöst och partpoltsk obunden nätverksorgansaton, vars huvudsaklga verksamhet första hand rktar sg tll anhörga föräldrar, syskon och kamrater. Basen FMN:s arbete är en länkverksamhet för anhörga med mssbruksproblem sn närhet, förebyggande nsatser och drogpoltsk opnonsbldnng. Rättgheter Frgörelse Hälsa Lkabehandlng (RFHL) RFHL stöttar och nformerar om narkotka och läkemedelsberoende. Du som känner oro krng dtt eget eller någon närståendes bruk eller mssbruk är välkommen att kontakta oss. Spelberoendes Förenng Spelberoendes rksförbund är en partpoltsk och relgöst obunden sammanslutnng av förenngar för spelberoende och anhörga som vll verka för att förebygga och avhjälpa spelberoende.

13 Arbetsplatsprogram Arbetsplatsprogrammet vänder sg chefer, personalansvarga, skyddsombud samt tll våra patenters kontaktpersoner med ntresse av att få en ökad förståelse av alkohol och andra droger arbetslvet. Varje patent som genomgår något av Aleforsstftelsens behandlngsprogram bör ha en eller flera kontaktpersoner från arbetsplatsen eller annan remttent. För att fungera som kontaktperson behöver man ha grundläggande kunskap om alkohol och droger samt nskt behandlng. Detta gäller även chefer eller skyddsombud med ansvar för personal och arbetsmljöfrågor. Utbldnngen är upplagd som två halvdagsutbldnngar eller som en heldagsutbldnng och ger kunskap att hantera alkoholoch drogproblematk arbetslvet. Innehåll Tdga tecken Arbetsrätt vd mssbruk Så påverkas arbetsplatsen och famljen Alkohol- och drogstuatonen samhället Läkemedels- och narkotkamssbruk Alkohol- och drogtestnng Arbetsplatspolcy Vägen n och ut ur ett mssbruk Uppföljnng av behandlng Målgrupp Chefer, HR-funkton, skyddsombud samt våra patenters kontaktpersoner Td Datum Plats Prs Anmälan Mellan kl 09:00-16:00. Lunch ngår ej utan sker på egen hand. Kaffe/Te ngår och serveras vd raster under dagen. Du kan välja mellan följande utbldnngstllfällen: 20 mars, 22 maj, 18 september eller 20 november 2013 Utbldnngen sker HSB:s lokaler på Första Långgatan 28 A, Göteborg. För kontaktpersoner tll våra patenter ngår utbldnngen behandlngskostnaden. Medlemsföretag Aleforsrådet har två fra platser per utbldnngstllfälle. För övrga deltagare är avgften kr per deltagare exkl moms. Lunch vd heldagsutbldnng sker på egen hand. Kaffe/Te ngår och serveras vd raster under dagen. Du kan anmäla dg va vår hemsda, eller på telefon Avboknng kan ske fram tll 14 dagar före start. Vd avboknng senare än 14 dagar före debteras full avgft. Vd förhnder att delta kan platsen överlåtas tll en kollega. Vd för få anmälnngar förbehåller v oss rätten att ställa n. Detta meddelas sådana fall mnst 14 dagar före utbldnngsstart.

14 Anhörgprogram Nu är det Dn tur att få lte hjälp på vägen. Anhörgprogrammet vänder sg enbart tll Dg, som är famljemedlem eller vän tll någon som har eller har haft problem med alkohol eller andra droger. V träffas under to onsdagar (en onsdag varje månad). Varje sådant tllfälle består av en föreläsnng och ett grupparbete då v dskuterar aktuella ämnen. Du kan börja när som helst. Anhörgprogrammet är kostnadsfrtt för alla som är anhörga tll våra patenter. Vll Du/N få mer nformaton eller anmäla Dg, rng tll Aleforsstftelsen på telefon och fråga efter Romana. Datum 13 mars, Att växa upp en mssbrukarfamlj 10 aprl, Isblomma 15 maj, Ett återfall ur famljens perspektv 12 jun, Hur går v vdare? Td Mellan kl 17:30 20:00. Plats På vår mottagnng Göteborg, Första Långgatan 21. Prs Anmälan För anhörga tll våra patenter ngår utbldnngen behandlngskostnaden. Du kan anmäla dg va vår hemsda, eller på telefon , Romana Powdzka Casserblad.

15 Kostnadsfr rådgvnng alkohol- och drogfrågor Aleforslnjen är vår telefonrådgvnng som vänder sg tll dg som anställd någon av våra medlemsorgansatoner. På vår hemsda fnns en förtecknng över vlka dessa är under rubrken Aleforsrådet. Frågorna kan handla om vad man ska göra när man msstänker mssbruk av alkohol eller andra droger på arbetsplatsen. Det kan även handla om ens egen konsumton eller någon anhörg, ex famljemedlem, som man är bekymrad för. Aleforslnjen kostar nget för dg som rnger. Telefonnumret tll Aleforslnjen är och du kan vara helt anonym när du rnger. Aleforslnjen är öppen vardagar mellan kl 08:00 och 16:00. Välkommen att kontakta oss!

16 Fem skäl att välja Aleforsstftelsen Certferat kvaltetslednngssystem Aleforsstftelsens behandlngsverksamhet är certferat enlgt den nternatonella standarden ISO9001. De flesta vårdgvare kan uppvsa någon form av kvaltetssystem, men saknar ofta en extern certferng. Vårt system revderas var 9:e månad av Den Norske Vertas. Dessutom utvärderas v löpande av Skandnavsk Sjukvårdsnformaton enlgt deras kvaltetsndex som publceras på vår hemsda. Både öppenvård och nternatbehandlng V är ensamma om att kunna erbjuda både öppenvård (dagtd eller kvällstd) och nternatbehandlng på västkusten. Detta är en stor fördel då v har möjlghet att matcha behandlngsnsatsen mot ndvdens behov. Ibland vll man börja med en öppenvårdsnsats, men är osäker om det kommer att räcka. Vår vårdkedja ger då möjlghet att byta behandlngsprogram under behandlngstden. Remttenten får då tllgodoräkna sg nedlagd behandlngstd och behöver nte betala för en helt ny behandlng. Kunskap om arbetslvets vllkor Vår verksamhet tllkom genom att de större arbetsgvarna på västkusten gck samman för att säkerställa en bra behandlngsverksamhet för deras arbetstagare som utvecklat mssbruksproblem. De flesta av våra patenter kommer drekt från arbetslvet och v har under åren tllägnat oss en specalstkompetens gällande behandlng för denna målgrupp. Denna kompetens nnefattar även det arbetsrättslga regelverk som en arbetsgvare har att förhålla sg tll när ett rehablterngsbehov uppstår. Snabbhet att agera Våra kunder ställer höga krav gällande tllgänglghet och effektvtet. V erbjuder därför ett första bedömnngssamtal nom de närmaste arbetsdagarna när v blr kontaktade. Normalt kan en behandlngsnsats därefter påbörjas nom två veckor. Bedömnngssamtalet kan genomföras hos oss eller ute hos kund. Utan vnstsyfte I tder då begränsnngar av vnstuttag nom välfärden dskuteras kan det vara bra att känna tll att Aleforsstftelsen drvs helt utan vnstsyfte och att eventuella överskott endast används för att utveckla verksamheten. Detta skljer oss från många andra vårdgvare. Aleforsstftelsen Aleforshemmet Första Långgatan 21 Aleforsvägen Göteborg Alngsås Tel: Tel: E-post: Fax: Fax: Hemsda:

Generellt ägardirektiv

Generellt ägardirektiv Generellt ägardrektv Kommunala bolag Fastställt av kommunfullmäktge 2014-11-06, 223 Dnr 2014.0450.107 2 Generellt ägardrektv för Fnspångs kommuns drekt eller ndrekt helägda bolag Detta ägardrektv ska antas

Läs mer

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan?

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur eleverna fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från elever

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Fjäderkobben 17 apr 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Fjäderkobben 17 apr 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Fjäderkobben 17 apr 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-25 11:44: Inskckad av msstag. 2014-04-17 09:52: Bra jobbat, Förskolan Fjäderkobben!

Läs mer

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan Fnspångs kommuns skolkuratorer 2014-08-22 Handlngsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck skolan Framtagen utfrån Länsstyrelsens publkatoner Om våld hederns namn & Våga göra skllnad För mer nformaton

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Trollet

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Trollet Handlngsplan Grön Flagg Förskolan Trollet Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-06-24 14:09: N har fna och ntressanta utvecklngsområden med aktvteter som anpassas efter barnens förmågor - Bra jobbat. Låt

Läs mer

Attitudes Toward Caring for Patients Feeling Meaninglessness Scale

Attitudes Toward Caring for Patients Feeling Meaninglessness Scale Atttudes Toward Carng for Patents Feelng Meannglessness Scale Detta frågeformulär handlar om olka exstentella känslor, tankar, förståelse samt stress som kan uppstå vården av patenter lvets slutskede.

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering för sjukskrivna arbetslösa funkar det?

Arbetslivsinriktad rehabilitering för sjukskrivna arbetslösa funkar det? NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala Unverstet Uppsats fortsättnngskurs C Författare: Johan Bjerkesjö och Martn Nlsson Handledare: Patrk Hesselus Termn och år: HT 2005 Arbetslvsnrktad rehablterng för

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Arken 14 nov 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Arken 14 nov 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Arken 14 nov 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-11-14 09:03: Ännu en gång har n skckat n en mponerande rapport. N har fna, tydlga utvecklngsområden

Läs mer

Viktig information från din kommun!

Viktig information från din kommun! Vktg nformaton från dn kommun! Att bry sg om, är att öka tryggheten för oss alla! Foto: Johnny Franzén V vll alla uppnå det goda lvet. Där är tryggheten och säkerheten vktga beståndsdelar. Därför är de

Läs mer

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan?

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur eleverna fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från elever

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. I Ur och Skur Pinneman

Handlingsplan. Grön Flagg. I Ur och Skur Pinneman Handlngsplan Grön Flagg I Ur och Skur Pnneman Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-09-23 12:55: N har fna och ntressanta utvecklngsområden med aktvteter som anpassas efter barnens förmågor. Se er själva

Läs mer

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning En studecrkel om Stockholms katolska stfts församlngsordnng Studeplan STO CK HOLM S K AT O L S K A S T I F T 1234 D I OECE S I S HOL M I ENS IS En studecrkel om Stockholm katolska stfts församlngsordnng

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Bosgårdens förskolor

Handlingsplan. Grön Flagg. Bosgårdens förskolor Handlngsplan Grön Flagg Bosgårdens förskolor Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-08-11 14:16: Det är nsprerande att läsa hur n genom röstnng tagt tllvara barnens ntressen när n tagt fram er handlngsplan.

Läs mer

Om ja, hur har ni lagt upp och arbetat i Grön Flagg-rådet/samlingarna med barnen och hur har det upplevts?

Om ja, hur har ni lagt upp och arbetat i Grön Flagg-rådet/samlingarna med barnen och hur har det upplevts? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur barnen fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från barn

Läs mer

Nationell samordnare stärker barn- och ungdomsvården

Nationell samordnare stärker barn- och ungdomsvården Framtdens Karrär Soconom Kraftsamlng för att möta utmanngar nom socaltjänsten Natonell samordnare stärker barn- och ungdomsvården Specalsttjänster och legtmatonskrav nyckelfrågor för SSR En undersöknng

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Västra Ekoskolan

Handlingsplan. Grön Flagg. Västra Ekoskolan Handlngsplan Grön Flagg Västra Ekoskolan Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-03-17 14:07: Vad rolgt att n har jobbat aktvt med Grön Flagg snart 14 år! Handlngsplanen är tydlg och n tar upp flera exempel

Läs mer

Utbildningsavkastning i Sverige

Utbildningsavkastning i Sverige NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala Unverstet Examensarbete D Författare: Markus Barth Handledare: Bertl Holmlund Vårtermnen 2006 Utbldnngsavkastnng Sverge Sammandrag I denna uppsats kommer två olka

Läs mer

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon k r b u R pers s e J n o g ö s gla ss man m o l b j a M 4 l 201 a r e t a m tude teg tre s g n n v En ö Steg 1 Arbeta med frågor tll flmen Jespers glasögon Börja med att se flmen Jespers glasögon på majblomman.se.

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Talavidskolan 15 aug 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Talavidskolan 15 aug 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Talavdskolan 15 aug 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-02-21 13:32: V kunde nte läsa om era mål 4 och 5 någonstans. 2013-08-15 11:21: Tack för era kompletterngar.

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 2010 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15-10 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

FRISKIS&SVETTIS. malmö VERKSAMHETS. berättelse

FRISKIS&SVETTIS. malmö VERKSAMHETS. berättelse FRISKIS&SVETTIS malmö VERKSAMHETS berättelse 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 2 Lasse Twetman heter jag och är chef för Malmöförenngen vlket jag vart sen starten 1979, först Sk Club Skåne, sen den förenng

Läs mer

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Beslutad av kommunfullmäktge 2013-03-27, 74 Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Fnspångs kommun

Läs mer

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan?

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur eleverna fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från elever

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Pysslingförskolan Gläntan

Handlingsplan. Grön Flagg. Pysslingförskolan Gläntan Handlngsplan Grön Flagg Pysslngförskolan Gläntan Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-09-19 11:18: Vlka fna och vktga utvecklngsområden n valt - det n gör kommer säkert att skapa engagemang och nyfkenhet

Läs mer

PLUSVAL PRISLISTA 2016

PLUSVAL PRISLISTA 2016 PLUSVAL PRISLISTA 2016 PÅ 5 ÅR Det här är PLUSVAL Med KBAB:s plusval kan drömmen om ett personlgare boende bl verklghet. Modernt, klassskt, vågat eller stlrent; gör om dtt hem så att det passar just dg.

Läs mer

Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014

Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-03 09:47: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.

Läs mer

Lektion 8 Specialfall, del I (SFI) Rev 20151006 HL

Lektion 8 Specialfall, del I (SFI) Rev 20151006 HL Lekton 8 Specalfall, del I (SFI) Rev 0151006 HL Produktvalsproblem och cyklsk planerng Innehåll Nvå 1: Produktval (LP-problem) (SFI1.1) Cyklsk planerng, produkter (SFI1.) Nvå : Maxmera täcknngsbdrag (produktval)

Läs mer

Grön Flagg-rapport Borrby förskola 18 maj 2015

Grön Flagg-rapport Borrby förskola 18 maj 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Borrby förskola 18 maj 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-05-11 09:08: skckar tllbaka enl tel samtal 2015-05-18 15:32: Det har vart rolgt att läsa er

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Ängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Ängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Ängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-10-02 09:58: Vlka rolga och spännande utvecklngsområden som n ska jobba med. Utmana gärna barnen med att ställa öppna frågor

Läs mer

209 Kommunstyrelsens ärendelista. 210 Informationsärenden. 211 Kvartalsrapport 1 2012. 212 Verkställighet av beslut

209 Kommunstyrelsens ärendelista. 210 Informationsärenden. 211 Kvartalsrapport 1 2012. 212 Verkställighet av beslut 2012-05-14 Paragrafer 209 Kommunstyrelsens ärendelsta 210 Informatonsärenden 211 Kvartalsrapport 1 2012 212 Verkställghet av beslut 213 Medborgarförslag en fasadtext för Kulturhuset med texten Muskskolan

Läs mer

Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014

Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-30 15:1: Vlken toppenrapport n har skckat n tll oss- trevlg läsnng. N har fna, tydlga utvecklngsområden

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tryserums friskola 20 feb 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tryserums friskola 20 feb 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tryserums frskola 20 feb 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-20 10:39: Bra jobbat, Tryserums frskola! Det är nsprerande att läsa er rapport och se

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 20 jan 2016

Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 20 jan 2016 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 20 jan 2016 Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-01-20 09:07: Förskolan Kalven, n har lämnat n en toppenrapport även denna gång! Bra områden

Läs mer

Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014

Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-10-15 09:54: N verkar ha ett mycket engagerat mljöråd som är påputtare (fnt ord). N har bra och spännande

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Hässlegårdens förskola 15 apr 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Hässlegårdens förskola 15 apr 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Hässlegårdens förskola 15 apr 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-04-15 15:26: N har på ett engagerat och varerat sätt arbetat med ert Grön flagg-arbete.

Läs mer

för alla i Landskrona

för alla i Landskrona , den 3 september LANDSKRDlHLA 2015 STAD K015/[\flUf STYRELSEN 201509 0 7 Ank. Darenr. ldossenr. Moton: Utrymme för alla Regerngen beslutade antalet maj 2008 nleda ett urbant bostadråden männskor de mest

Läs mer

Hur ofta har Grön Flagg-rådet/elevrådet träffats? 1-2 gånger/månad

Hur ofta har Grön Flagg-rådet/elevrådet träffats? 1-2 gånger/månad I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur eleverna fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från elever

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Saxnäs skola

Handlingsplan. Grön Flagg. Saxnäs skola Handlngsplan Grön Flagg Saxnäs skola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-01-05 09:27: Jättefnt att n jobbat utfrån elevernas önskemål när n satt hop er handlngsplan för att måna om deras nflytande. N

Läs mer

socialen.info 1 of 14 Antal svar i procent Antal svar Mycket viktigt 81,6% 40 Ganska viktigt 18,4% 9 Mindre viktigt 0,0% 0 Oviktigt 0,0% 0

socialen.info 1 of 14 Antal svar i procent Antal svar Mycket viktigt 81,6% 40 Ganska viktigt 18,4% 9 Mindre viktigt 0,0% 0 Oviktigt 0,0% 0 socalen.nfo 1. Artklar om socalpoltk mm Socaltjänsten.nfo har en egen redakton som skrver och publcerar artklar om socalpoltk, socalförsäkrngar, arbetsmarknad, ntegraton mm. Artklarna publceras på nätet

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning

Riktlinjer för biståndshandläggning Rktlnjer för bståndshandläggnng Enlgt Socaltjänstlagen Fnspångs kommun 2012-11-19 KS 2012.04.45.730 Rktlnjer för bståndshandläggnng Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post:

Läs mer

Nyhetsbrev 2015:3 från Sveriges Fiskevattenägareförbund

Nyhetsbrev 2015:3 från Sveriges Fiskevattenägareförbund Nyhetsbrev 2015:3 från Sverges Fskevägarebund 2015-09-29 Förbundsdrektör reflekterar Mljöorgansatoner mljömyndgheter gör mycket vktga nödvändga nsatser nom områd. M bland blr det rktgt fel da beror nästan

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Gärdesängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Gärdesängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Gärdesängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 20121012 11:04: Lte fler uppgfter tack... 20121023 15:38: N har vktga och relevanta mål samt aktvteter som kan göra alla delaktga

Läs mer

Vinst (k) 1 1.5 2 4 10 Sannolikhet 0.4 0.2 0.2 0.1 0.1 ( )

Vinst (k) 1 1.5 2 4 10 Sannolikhet 0.4 0.2 0.2 0.1 0.1 ( ) Tentamen Matematsk statstk Ämneskod-lnje S1M Poäng totalt för del 1 5 (8 uppgfter) Poäng totalt för del 3 (3 uppgfter) Tentamensdatum 9-3-5 Kerstn Vännman Lärare: Robert Lundqvst Mkael Stenlund Skrvtd

Läs mer

Framtidens Karriär. Utbildning har fått en lägre värdering i samhället

Framtidens Karriär. Utbildning har fått en lägre värdering i samhället Framtdens Karrär Gymnaselärare Bygg upp rätt förutsättnngar för våra lärare och premera de som gör goda nsatser Gymnase- och kunskapslyftsmnster Ada Hadzalc. Gymnaseskolans största utmanngar enlgt lärarna

Läs mer

Kvalitetssäkring med individen i centrum

Kvalitetssäkring med individen i centrum Kvaltetssäkrng med ndvden centrum TENA har tllsammans med äldreboenden Sverge utvecklat en enkel process genom vlken varje enskld ndvd får en ndvduell kontnensplan baserad på hans eller hennes unka möjlgheter

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-09 16:00: N har bra och spännande utvecklngsområden, och vad som är ännu bättre n gör

Läs mer

Hållbar skolutveckling Skolplan för Eskilstuna kommun 2008-2011. Förslag till barn- och utbildningsnämnden/torshälla stads nämnd

Hållbar skolutveckling Skolplan för Eskilstuna kommun 2008-2011. Förslag till barn- och utbildningsnämnden/torshälla stads nämnd Hållbar skolutvecklng Skolplan Esklstuna kommun 2008 2011 Förslag tll utbldnngsnämnd/torshälla stads nämnd 1 2 INLEDNING Skolplan av kommuns styrdokumt. Att kommunerna ha skolplan fastställs skollag. Skolplan

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Socialnämnden förslag 20110615 1

Dokumenthanteringsplan Socialnämnden förslag 20110615 1 Dokumenthanterngsplan Socalnämnden förslag 20110615 1 OCH EVENTUELL INGSORDNING olka meder, SEKRETESS NÄRARKIV slutgltgt arkvformat fetstl) Innehåll 1. Styr 3 1.2.4. Verksamhetsutveckla projektform 7 2.Ge

Läs mer

Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014

Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-07-04 13:38: Vlka jättebra flmer barnen har spelat n fantastskt bra och underhållande som samtdgt

Läs mer

Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015

Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-06-02 13:53: Vlken jättebra rapport n skckat n tll oss. Det är härlgt att läsa hur n utvecklat

Läs mer

Primär- och sekundärdata. Undersökningsmetodik. Olika slag av undersökningar. Beskrivande forts. Beskrivande forts. 2012-11-08

Primär- och sekundärdata. Undersökningsmetodik. Olika slag av undersökningar. Beskrivande forts. Beskrivande forts. 2012-11-08 Prmär- och sekundärdata Undersöknngsmetodk Prmärdataundersöknng: användnng av data som samlas n för första gången Sekundärdata: användnng av redan nsamlad data Termeh Shafe ht01 F1-F KD kap 1-3 Olka slag

Läs mer

Kallelse / Underrättelse

Kallelse / Underrättelse Kallelse / Underrättelse Utskrftsdatum 2016-01-19 1 Organ Socalnämnden Ledamöter Per-Arne Frsk (S) Prjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S) Elsabeth Svahn (S) (S) Eduardo Vllanueva Pnto (V) Al El-Najjar (M)

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Linden 8 jun 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Linden 8 jun 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Lnden 8 jun 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-06-08 16:51: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era utvecklngsområden.

Läs mer

Stressbegreppet. Stressnivån stiger t ex. Stress och risken för stressrelaterade sjukdomar Sjukgymnastutbildningen KI, T2

Stressbegreppet. Stressnivån stiger t ex. Stress och risken för stressrelaterade sjukdomar Sjukgymnastutbildningen KI, T2 Stress och rsken för stressrelaterade sjukdomar Sjukgymnastutbldnngen KI, T2 Ala Collns Department of Clncal Neuroscence Karolnska Insttute Stockholm, Sweden Stressbegreppet Evolutonsperspektv: Männskan

Läs mer

Performansanalys LHS/Tvåspråkighet och andraspråksinlärning Madeleine Midenstrand 2004-04-17

Performansanalys LHS/Tvåspråkighet och andraspråksinlärning Madeleine Midenstrand 2004-04-17 1 Inlednng Jag undervsar tyskar på folkhögskolan Nürnberg med omgvnngar. Inför uppgften att utföra en perforsanalys av en elevtext lät mna mest avancerade elever skrva en uppsats om vad de tyckte var svårt

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-20 10:01: N har vktga utvecklngsområden men v skckar tllbaka er rapport för att v önskar

Läs mer

Skoldemokratiplan Principer och guide till elevinflytande

Skoldemokratiplan Principer och guide till elevinflytande Skoldemokratplan Prncper och gude tll elevnflytande I Skoldemokratplan Antagen av kommunfullmäktge 2012-02-29, 49 Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@fnspang.se

Läs mer

Gymnasial yrkesutbildning 2015

Gymnasial yrkesutbildning 2015 Statstska centralbyrån STATISTIKENS FRAMTAGNING UF0548 Avdelnngen för befolknng och välfärd SCBDOK 1(22) Enheten för statstk om utbldnng och arbete 2016-03-11 Mattas Frtz Gymnasal yrkesutbldnng 2015 UF0548

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Berga förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Berga förskola Handlngsplan Grön Flagg Berga förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-12-13 09:50: Bra utvecklngsområden med aktvteter som passar barnen. Tänk på att vara medforskare och låta barnen styra. Berätta

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 13 feb 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 13 feb 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Borrby förskola 13 feb 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-07 14:13: N har en bra rapport och det är nte långt från ett godkännande. V skulle vlja

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-06-04 12:54: Vad rolgt att ta del av era tankar och ert arbete med Grön Flagg! Det är härlgt

Läs mer

Kallelse / Underrättelse

Kallelse / Underrättelse Kallelse / Underrättelse Utskrftsdatum 2015-12-08 1 Organ Socalnämnden Ledamöter Per-Arne Frsk (S) Prjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S) Elsabeth Svahn (S) (S) Eduardo Vllanueva Pnto (V) Al El-Najjar (M)

Läs mer

Grön Flagg-rapport Idala förskola 30 dec 2014

Grön Flagg-rapport Idala förskola 30 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Idala förskola 30 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-30 10:40: N har bra och spännande utvecklngsområden, och vad som är ännu bättre n gör dem

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-01-23 11:26: Bra jobbat, förskolan Kalven! Det är nsprerande att läsa er rapport och se hur

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Skogsgläntan 13 aug 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Skogsgläntan 13 aug 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Skogsgläntan 13 aug 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-13 09:11: N har jättefna aktvteter tll era utvecklngsområden. Det är en mycket bra

Läs mer

Bofakta. Brf Äppelblom Hildedal

Bofakta. Brf Äppelblom Hildedal Bofakta ldedal 2 Välkommen hem Att flytta tll ett nytt hem är alltd lka spännande. Att dessutom flytta tll ett helt nybyggt hem, där ngen bott tdgare, är extra specellt. ldedal Park förenar både grönska

Läs mer

Dia. Boom. Den första Cradle to Cradle-certifierade produkten inom branschen produktmedia! Hållbar mugg

Dia. Boom. Den första Cradle to Cradle-certifierade produkten inom branschen produktmedia! Hållbar mugg Boom Den första Cradle to Cradle-certferade produkten nom branschen produktmeda! Da Världens befolknng beräknas växa väldgt snabbt kommande åren! Från 7 mljarder år 0 upp tll 0 mljarder år 00. V behöver

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Saltängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Saltängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Saltängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-19 13:46: N har en mycket ambtös och välplanerad handlngsplan med många aktvteter som säkert kommer att skapa stort engagemang

Läs mer

MULTIVAC kundportal din dörr till MULTIVAC-världen

MULTIVAC kundportal din dörr till MULTIVAC-världen MULTIVAC kundportal dn dörr tll MULTIVAC-världen 2 Innehåll MULTIVAC kundportal Inlednng Åtkomst dygnet runt Dna uppgfter Enkel och ntutv Informatv och aktuell Dna Fördelar Dn Regstrerng 5 6 9 10 11 12

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Västra Ekoskolan

Handlingsplan. Grön Flagg. Västra Ekoskolan Handlngsplan Västra Ekoskolan Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-18 13:37: Bra genomtänkt handlngsplan. N har valt vktga områden med många kloka frågeställnngar er handlngsplan med bra aktvteter.

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tällbergs skola 18 jun 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tällbergs skola 18 jun 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tällbergs skola 18 jun 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-0-18 18:47: Vad rolgt att eleverna kom med förslaget att sopsortera! N har på ett mycket kreatvt

Läs mer

Bras-Spisen, ett bra val till din öppna spis!

Bras-Spisen, ett bra val till din öppna spis! Bras-Spsen, ett bra val tll dn öppna sps! Bras-Spsen nsats var före sn td när den kom ut på marknaden mtten av 80-talet. Eldnngsteknken och rökkanalsystemet skyddades under många år av tre olka patent.

Läs mer

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE SSI:1';74-O15 BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE John-Chrster Lndll Pack, 104 01 STOCKHOIJ! ;4 aprl 1974 BEREDSOP TJÖT ATOMOLYCKOR I SVERIGE Manuskrpt grundat på ett föredrag vd kärnkraftmötot Köpenhamn,

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Stadionparkens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Stadionparkens förskola Handlngsplan Grön Flagg Stadonparkens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-03-10 13:06: Hej! N har många spännande och vktga utvecklngsområden. Er handlngsplan känns genomarbetad med aktvteter

Läs mer

Resurser för dig som är anhörig

Resurser för dig som är anhörig Resurser för dig som är anhörig Aleforsstiftelsen Aleforsstiftelsens behandlingshem Första Långgatan 21 Aleforshemmet 413 27 Göteborg 441 39 Alingsås Tel: 031-14 20 92 Tel: 0322-66 56 80 E-post: info@aleforsstiftelsen.com

Läs mer

Grön Flagg-rapport Bullerbyns förskola 2 jun 2015

Grön Flagg-rapport Bullerbyns förskola 2 jun 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Bullerbyns förskola 2 jun 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-06-02 13:11: N har jättefna konkreta utvecklngsområden och bra aktvteter tll dessa. Blderna

Läs mer

Framtidens Forskning

Framtidens Forskning Annons DennA p ublkat on ä r e n A n nons f rån n e xtmed A Annons Framtdens Forsknng SSF agl aktör för strategsk forsknng Samverkan, relevans och hög kvaltet utmärker forsknng som stöds av SSF. V bdrar

Läs mer

Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014

Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-15 13:51: Det är fnt att få läsa om hur n har arbetat aktvt med nflytande och delaktghet

Läs mer

Cancerforskningen har betytt livet

Cancerforskningen har betytt livet A N N O N S D E N N A P U B L I K AT I O N Ä R E N A N N O N S F R Å N R A D I U M H E M M E T S F O R S K N I N G S F O N D E R A N N O N S Hjälp oss bota cancer tllsammans kan v rädda fler Värktablett

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 19.2.2013

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 19.2.2013 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1/2013 1/1 Sammanträdestd Tsdagen den 19 februar 2013 kl. 13.00-14.40 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Broända, Helena Wstbacka, Inger Enfors, Vdar Furu, Danel,

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-01-24 16:36: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med ert tema. Vad kul att

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Segelkobben 15 okt 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Segelkobben 15 okt 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Segelkobben 15 okt 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-10-15 11:23: Det verkar som om mljöarbetet genomsyrar er vardag, då har n kommt långt!

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Vindelälvsskolan 27 maj 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Vindelälvsskolan 27 maj 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Vndelälvsskolan 27 maj 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-05-27 15:19: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Morkullan 4 mar 2015

Grön Flagg-rapport Förskolan Morkullan 4 mar 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Morkullan 4 mar 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-03-04 10:52: Gratts tll er första godkända rapport och en toppenbra sådan! N har bra och

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Äsperedskolan förskola - skola

Handlingsplan. Grön Flagg. Äsperedskolan förskola - skola Handlngsplan Grön Flagg Äsperedskolan förskola - skola Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-03-22 11:22: N har fna och ntressanta utvecklngsområden med aktvteter som anpassas efter elevernas förmågor -

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Näckrosen

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Näckrosen Handlngsplan Grön Flagg Förskolan Näckrosen Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-07-28 12:15: N har vktga och spännande utvecklngsområden krng tema. Utmana gärna barnen med öppna frågor de olka utvecklngsområdena

Läs mer

odeller och storlekarw

odeller och storlekarw odeller och storlekarw Bras-Spsen, ett bra val tll dn öppna sps! Bras-Spsen nsats var före sn td när den kom ut på marknaden mtten av 80-talet Eldnngsteknken och rökkanalsystemet skyddades under många

Läs mer

Grön Flagg-rapport Björkö skola 9 sep 2014

Grön Flagg-rapport Björkö skola 9 sep 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Björkö skola 9 sep 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-09-09 16:44: Vad rolgt att det blev ett enhällgt ja från eleverna att fortsätta med Grön Flagg,

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Solbackens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Solbackens förskola Handlngsplan Grön Flagg Solbackens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-11-09 14:31: Välkommen tll Grön Flagg. Solbackens förskola! Vlka fna och vktga utvecklngsområden n valt - de kommer säkert

Läs mer

Alkohol- och narkotikasituationen En kartläggning av läget i Umeå med jämförande data från Luleå, Lund och riket år 2005

Alkohol- och narkotikasituationen En kartläggning av läget i Umeå med jämförande data från Luleå, Lund och riket år 2005 Alkohol- och narkotkastuatonen En kartläggnng av läget Umeå med jämförande data från Luleå, Lund och rket år 2005 Camlla Nlsson 2007 Innehållsförtecknng 1. Inlednng 2 1.1 Bakgrund 2 1.2 Syfte 2 1.3 Befolknngsdata

Läs mer

Partikeldynamik. Fjädervåg. Balansvåg. Dynamik är läran om rörelsers orsak.

Partikeldynamik. Fjädervåg. Balansvåg. Dynamik är läran om rörelsers orsak. Dynamk är läran om rörelsers orsak. Partkeldynamk En partkel är en kropp där utsträcknngen saknar betydelse för dess rörelse. Den kan betraktas som en punktmassa utan rotaton. Massa kan defneras på två

Läs mer

DOM 2010-05-06 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-05-06 Meddelad i Stockholm I' ~~ KAMARRTTEN I STOCKHOLM Mgratonsöverdomstolen Avdelnng 1 DOM 2010-05-06 Meddelad Stockholm Sda 1 (3) Mål nr UM 1259-10 KLAGANE Offentlgt btrde: ÖVERKAGAT AVGORANDE Länsrättens Stockholms län, mgrtonsdomstolen,

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Hamregårds förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Hamregårds förskola Handlngsplan Grön Flagg Hamregårds förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-03-30 08:43: Vlket härlgt vattentema n ska arbeta med tllsammans med barnen och strålande att n utgått från barnens ntresse

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 20 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15- Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Björnligans förskola 28 maj 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Björnligans förskola 28 maj 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Björnlgans förskola 28 maj 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-05-28 15:18: N har jättefna blder som avspeglar er verksamhet väl och n har genomfört

Läs mer

Cancer är en tuff motståndare

Cancer är en tuff motståndare D e n n A p u b l k At o n ä r e n A n n o n s f r å n r A D u m h e m m e t s f o r s k n n g s f o n D e r Cancer är en tuff motståndare hjälp oss ge fler en tro på framtden Nya upptäckter förlänger

Läs mer

Grön Flagg-rapport Speldosans förskola 30 dec 2014

Grön Flagg-rapport Speldosans förskola 30 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Speldosans förskola 30 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-30 12:45: Gratts tll er första certferng Grön Flagg! Vad rolgt att n känner att mljöarbetet

Läs mer

Scandinavian Organics AB (publ) 16 30 oktober 2014

Scandinavian Organics AB (publ) 16 30 oktober 2014 l l t n a Inbjud r e t k a v a g n n teck Scandnavan Organcs AB (publ) 16 30 oktober 2014 Informatonen denna folder ( Foldern ) är endast en förenklad beskrvnng av den rktade nyemssonen (såsom defnerat

Läs mer

2014 års brukarundersökning inom socialtjänstens vuxenavdelning i Halmstads kommun

2014 års brukarundersökning inom socialtjänstens vuxenavdelning i Halmstads kommun Halmstads kommun Socalförvaltnngen Vuxenavdelnngen 2014 års brukarundersöknng nom socaltjänstens vuxenavdelnng Halmstads kommun Sammanställnng av enkätresultat För rapport svarar Danel Johansson, Utvärderngsrngen

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 25 jun 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 25 jun 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 25 jun 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-04-02 09:44: Inskckad av msstag... 2013-06-25 12:09: N har på ett mycket kreatvt och varerat

Läs mer