Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan"

Transkript

1 Fnspångs kommuns skolkuratorer Handlngsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck skolan Framtagen utfrån Länsstyrelsens publkatoner Om våld hederns namn & Våga göra skllnad För mer nformaton se Länsstyrelsens hemsda avseende hedersrelaterat våld och förtryck: På hemsdan kan du ladda ner publkatoner samt se flmer och beställa nformatonsmateral m.m. Se särsklt Mtt lv och rätten att välja en berättelse om heder, arv och kärlek Flm Ung och fr, eller? för unga om rätten att själv välja stt lv Studemateral 1(9)

2 Fnspångs kommuns skolkuratorer Innehållsförtecknng Innehållsförtecknng...2 Inlednng...3 Brott mot de mänsklga rättgheterna...3 Föräldrabalken...4 Föräldrabalken 6 kap. Om vårdnad, boende och umgänge...4 Vad är hedersrelaterat våld och förtryck...4 Hedersrelaterat våld och förtryck kan uttryckas på följande sätt:...4 Tonårsutvecklng...5 Skolans uppdrag...5 Rutn vd uppmärksammande av hedersförtryck...6 Förebyggande arbete...6 Åtgärder vd msstanke och/eller oro avseende hedersförtryck och våld...6 Vd akuta stuatoner och/eller stark oro...6 Uppföljnng...6 Skolans kommunkaton och dalog med vårdnadshavare...7 Exempel på hur man kan nå vårdnadshavare:...7 Observera!...7 Observatonspunkter...8 Flckor...8 Pojkar...8 Blaga: Kontaktlsta...9 2(9)

3 Fnspångs kommuns skolkuratorer Inlednng Arbetet med denna handlngsplan nleddes våren 2013 då kommunens skolkuratorer uppmärksammade att det kommunen saknades både kunskap och rutner avseende hedersrelaterat våld och förtryck. Handlngsplanen är framtagen samråd med socaltjänsten för att skapa naturlg samverkan ärenden rörande hedersrelaterat våld och förtryck. Denna handlngsplan rktar sg tll Fnspångs Kommuns rektorer, elevhälsa, pedagoger samt övrg personal på skolorna som kommer kontakt med elever. Syfte med handlngsplanen är att motverka hedersrelaterat våld och förtryck och målsättnngen är att alla på skolan ska veta vem som gör vad olka skeenden och stuatoner där en elev är utsatt för begränsnngar, hot, våld och förtryck hederns namn. Skolans handlngsplan är samordnad med socaltjänstens rutn för att underlätta samverkan då det är mnst lka vktgt att skapa tydlghet krng vem som gör vad på skolan, som vlka förväntnngar och krav skolan kan ha på socaltjänstens arbete och agerande vd ärenden som nnefattar hedersrelaterat våld och förtryck. Denna handlngsplan kommer att ses över och revderas nför varje läsår. Kommunens skolkuratorsgrupp ansvarar för översyn och revderng, varpå handlngsplanen förankras hos kommunens rektorer som ansvarar för mplementerng på respektve skola. Det är skolkuratorernas förhoppnng att handlngsplanen ska fungera både som ett verktyg för att motverka förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck samt som en väglednng stuatoner där skolans personal msstänker eller uppmärksammar att en elev är utsatt för begränsnngar, hot, våld och förtryck hederns namn. Brott mot de mänsklga rättgheterna Hedersrelaterat våld och förtryck kan yttra sg på många olka sätt. Det gemensamma är att den utsatta elevens mänsklga fr- och rättgheter nskränks, vlket är ett brott mot de mänsklga rättgheter och barnkonventonen: Rätten tll en egen åskt Rätten tll yttrandefrhet, tankefrhet, samvetsfrhet och relgonsfrhet Rätten att bestämma över stt eget lv Rätten tll sn kropp och sexualtet Rätten att bestämma när och med vem man vll gfta sg Rätten att studera samt arbeta Rätten tll utbldnng och utvecklng Rätten tll vla, frtd, lek och rekreaton anpassad tll elevens ålder 3(9)

4 Fnspångs kommuns skolkuratorer Föräldrabalken I föräldrabalken (SFS 1949:381) fnns reglerngar som är ett stöd skolans arbete att motverka förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck. Föräldrabalken 6 kap. Om vårdnad, boende och umgänge 1 Barn har rätt tll omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn ska behandlas med aktnng för sn person och egenart och får nte utsättas för kroppslg bestraffnng eller annan kränkande behandlng. Lag (1983:47) 11 Vårdnadshavaren har rätt och skyldghet att bestämma frågor som rör barnets personalga angelägenheter. Vårdnadshavaren skall därvd takt med barnets stgande ålder och utvecklng ta allt större hänsyn tll barnets synpunkter och önskemål. Lag (1983:47) Vad är hedersrelaterat våld och förtryck Det som kallas hedersrelaterat våld och förtryck har, lksom mäns våld mot kvnnor generellt, sn grund kön, makt, sexualtet och kulturella föreställnngar. När det gäller hedersrelaterat våld och förtryck är kontrollen av flckors och kvnnors sexualtet central och starkt knuten tll ett kollektv. I kulturer där hedersrelaterat våld och förtryck utövas står föreställnngar om oskuld och kyskhet fokus och famljens rykte och anseende ses som avhänggt flckors och kvnnors faktska eller påstådda beteende. Skr 2007/08:39 Hedersrelaterat våld och förtryck är ofta begränsat tll famljer med patrarkala famljesystem och är därmed nte knutet tll relgon, vlket ofta är den allmänna uppfattnngen. Att upprätthålla en famljs heder nnebär framför allt att kontrollera den unga kvnnans sexualtet för att undvka att hon drar skam över famljen. Detta nnebär att både pojkars och flckors lvsutrymme begränsas. Kravet och kontrollen att flckan är oskuld före äktenskapet är en sådan begränsnng, men också famljens kontroll över valet av framtda partner. Hedersrelaterat våld och förtryck omfattar emellertd nte enbart flckor utan även pojkar, som tll exempel kan tvngas tll gftermål mot sn vlja. Det är också pojkarna som kan förmås att utöva våld och förtryck mot sna systrar, bröder eller kusner, vlket gör även dem tll offer. Hedersvåld och förtryck skljer sg på flera sätt från annat våld och förtryck nom relatoner. Förutom far och make kan förövaren vara en annan eller flera andra manlga och kvnnlga släktngar. En annan skllnad att gruppen/famljen/släkten/kollektvet sluter upp och skyddar den/de som utfört gärnngen, då gärnngen ger respekt nom kollektvet. Hstorskt är hedersrelaterat våld och förtryck ett sätt att kunna kontrollera släktskap och arvsfrågor. Hedersrelaterat våld och förtryck kan uttryckas på följande sätt: Fysskt Våld, msshandel & mord Psykskt Hot, förföljelse, förtryck, kontroll och kränknng Sexuellt Kontroll, övergrepp & våldtäkt Socalt Isolerng, utsatthet, begränsad rörelse- och yttrandefrhet, bevaknng, tvångsäktenskap, tvång tll vss klädsel & tvång tll vss relgös tro 4(9)

5 Fnspångs kommuns skolkuratorer Tonårsutvecklng I västvärldens ndvdorenterade samhällen upplevs självständghetsfasen som vktg, vlket nnebär en strävan efter frgörelse för att skapa ett lv med mer ansvar ju äldre man blr. För flckor och pojkar som växer upp mer grupporenterade kulturer kan tonårsutvecklngen stället vara styrd av kollektvets krav och förväntnngar. I kulturer där hedersrelaterat våld och förtryck förekommer är det under tonårstden framför allt flckans kroppslga utvecklng och sexualtet som måste kontrolleras av kollektvet. En hård kontroll under tonåren kan leda tll att flckan eller pojken solerar sg och nternalserar kollektvets syn på sexualtet, heder och skam. Om de rådande uppfattnngarna nom kollektvet nnefattar att vara andra tll lags, se sg själv som mndre värd, undertrycka egna känslor, den egna kroppen eller sexualteten kommer den unges denttetsutvecklng att skadas. De utfrånstyrda värderngarna för vad som är rätt och fel blr domnerande, medan de nfrånstyrda försvagas och tystas. Detta kan leda tll alenaton, låg självkänsla och nedstämdhet, vlket kan resultera både fyssk och psyksk ohälsa pga. av brstande känsla av sammanhang (KASAM). En annan reakton på kollektvets kontroll och krav är avståndstagande från famljen. Ett öppet avståndstagande mot kollektvet kan ytterlgare förstärka kollektvets kontroll och krav. När flckan eller pojken försöker bryta kontrollen uppstår nte sällan en neråtgående spral som kan leda tll akuta och bland lvshotande krser. Internatonell forsknng har också vsat att konflkten mellan flckan eller pojken och famljen kan trappas upp det västerländska ndvdorenterade samhället. Orsaken är att famljen upplever fler hot än hemlandet, bl.a. en öppen och exponerad sexualtet eller vänskap mellan könen. De upplevda hoten kan leda tll att föräldrar nte tllåter att deras barn ska delta skolans sex- och samlevnadsundervsnng, något som skolan måste arbeta för att förhndra. Skolans uppdrag Utbldnngen ska utformas överensstämmelse med grundläggande demokratska värderngar och mänsklga rättgheter såsom männskolvets okränkbarhet, ndvdens frhet och ntegrtet, alla männskors lka värde, jämställdhet samt soldartet mellan männskor. Skollagen (2010:800 1kap 5 ) Skolan har enlgt skollagen och läroplaner två uppdrag, ett kunskapsuppdrag samt ett värdegrundsuppdrag. Skolans värdegrundsuppdrag utgår från det svenska samhällets grundläggande demokratska värderngar. Skolan ska arbeta förebyggande syfte att motverka dskrmnerng och förtryck av de mänsklga rättgheterna. Var och en som verkar nom utbldnngen ska främja de mänsklga rättgheterna och aktvt motverka alla former av kränkande behandlng. Huvudmannen ska se tll att det nom ramen för varje särskld verksamhet bedrvs ett målnrktat arbete för att motverka kränkande behandlng av barn och elever. Med förhoppnng om att alla v som arbetar skolan är medvetna om att varje ndvd är unk, så är det vår skyldghet att uppmärksamma de flckor och pojkar som daglgen berövas sna rättgheter enlgt nternatonell och svensk lagstftnng. Att nte synlggöra deras lvsstuaton är enlgt FN ytterlgare ett brott mot de mänsklga rättgheterna, men då från statens sda. En av skolans huvudsaklga uppgfter är att uppmärksamma och förhndra alla former av förtryck, oavsett vlken grund de vlar på. Denna handlngsplan är ett verktyg skolans arbete att motverka förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck. 5(9)

6 Fnspångs kommuns skolkuratorer Rutn vd uppmärksammande av hedersförtryck Skolan har uppdrag att främja aktnng för varje männskas egenvärde, främja jämställdhet mellan könen samt att aktvt motverka alla former av kränkande behandlng. Skolan ska även klart ta avstånd från det som strder mot skollagen 1kap 2. Förebyggande arbete Rektor ansvarar, samråd med elevhälsan, för att årlg nformaton ges tll skolans personal avseende hedersförtryck samt hur skolan arbetar för att motverka detta. Skolan ska ge klara sgnaler om att skolan bekämpar alla former av förtryck, och att hedersrelaterat våld är en form av förtryck. Rektor ansvarar, genom personal, för att årlg nformaton ges tll vårdnadshavare om mänsklga rättgheter, demokrat, lagstftnng och skolplkt (=skolans värdegrund). Vd behov av tolk bör skolan alltd anlta en professonell telefontolk från annan kommun. Skolans personal ska arbeta aktvt för att upprätta goda relatoner och nära dalog med samtlga elevers vårdnadshavare, vlket är en vktg förebyggande nsats. I undervsnngsstuatonen nformera skolans elever om demokratska och mänsklga rättgheter som ett verktyg att motverka förtryck och brott som sker hederns namn. I undervsnngsstuatonen ge alla flckor och pojkar konkret nformaton om rätten att bestämma över sna lv, samt se tll att barnkonventonen kopplas tll elevernas verklghet. Informera eleverna om samhällets olka stödformer samt vart man kan söka hjälp utanför skolans arena om man har problem. Skolan ska på grupp- och ndvdnvå arbeta för att stärka elevernas självförtroende och mod att försvara sna mänsklga rättgheter. Skolan ska samverka med andra verksamheter det förebyggande arbetet mot hedersförtryck och våld. Åtgärder vd msstanke och/eller oro avseende hedersförtryck och våld Observera: Ingen kontakt tas med elevens hem! Den eller de som har msstanke eller upplever oro konsulterar skolans Elevhälsoteam Elevhälsoteamet fattar beslut om åtgärder samt upprättar planerng för ärendet Vd eventuellt behov/önskan om konsultatonskontakt och/eller anmälan om oro tll socaltjänsten görs detta samråd med Elevhälsoteamet Vd akuta stuatoner och/eller stark oro Observera: Ingen kontakt tas med elevens hem! Vd akut stuaton eller stark oro kontaktas omgående rektor/skolkurator/skolsköterska Rektor, skolkurator eller skolsköterska (eller vd deras frånvaro, den som har oron) kontaktar Mottagnngen på socaltjänsten Särsklt ansvarg handläggare på socaltjänsten kommer tll skolan för samtal med eleven Socaltjänsten ansvarar för vdare bedömnng samt åtgärder nkl skyddsbedömnng. Socaltjänsten ansvarar för vdare bedömnng, planerng samt åtgärder ärendet Skolan och socaltjänsten fortsätter att samverka ärendet för att tllgodose barnets bästa Uppföljnng Efterarbete/uppföljnng (nkl beslut) sker på EHT, eller annat av rektor bestämt forum Om utsatt elev fortfarande går kvar på skolan ska stödsamtal erbjudas Uppmärksamma syskon m.fl. som rskerar att bl utsatta.o.m. socaltjänstens Observera: Mnmera antalet nblandade ärendet, samt var noggrann med sekretessen! 6(9)

7 Fnspångs kommuns skolkuratorer Skolans kommunkaton och dalog med vårdnadshavare Det är vktgt att skolan har kunskap om mekansmerna nom hedersrelaterat våld och förtryck, för att upptäcka och hjälpa utsatta elever. En stor del av skolans arbete för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck bör vara av främjande och förebyggande karaktär. Ett sätt för skolan att förebygga att elever utsätts för begränsnngar, hot, våld och förtryck hederns namn är att så tdgt som möjlgt och sedan kontnuerlgt nformera vårdnadshavarna om skolans och samhällets syn på brott mot de mänsklga rättgheterna nkluderande rätten att bestämma över stt eget lv. Informaton ska lämnas både offcella sammanhang såsom föräldramöten, men också den fortlöpande kontakten med vårdnadshavarna. Samtdgt är det vktgt att fokus samtal med vårdnadshavare lgger på de konkreta begränsnngar och krav som hederskultur nnebär för barnet, och nte på begreppet sg. I mötet med vårdnadshavare är skolans väsentlgaste uppgft att nformera om barns rättgheter och föräldrarnas ansvar att sätta gränser utan att begränsa stt barns lv! Exempel på hur man kan nå vårdnadshavare: Alla vårdnadshavare bör återkommande nformeras om skolans och samhällets syn på mänsklga rättgheter, det vll säga barns, kvnnors och mäns rättgheter och jämställdhet. Skolan ska särsklt lyfta fram elevernas rätt att bestämma över sna lv och kroppar. Fundera på om nformaton om lagar och konventoner som gäller barns rättgheter och vårdnadshavarnas ansvar kan lämnas på vårdnadshavarnas modersmål, gärna på föräldramöten och andra sammanhang där vårdnadshavare samlas skolan. Denna nformaton är vktg för alla föräldrar och kan utgöra en plattform för samtal om trygghet det egna föräldraskapet och hur det påverkar barnens och elevernas hela lvsstuaton. Det är extra vktgt att reflektera över hur dessa möten kan göras så trygga som möjlgt. Fnns det exempelvs organsatoner kommunen som skolan kan ta hjälp av? Även utvecklngssamtal kan barns rättgheter dskuteras med vårdnadshavarna. Allt förtryck påverkar elevernas studeresultat. Stäm av med eleven hur och när frågan eventuellt kan lyftas med vårdnadshavarna. När eleven är över 18 år och därmed myndg har skolan nte samma möjlghet att kommuncera med föräldrarna om eleven. Dalogen sker då stället drekt med eleven. Observera! Det är vårdnadshavarnas skyldghet att se tll att barnet deltar all undervsnng. Om en vårdnadshavare nekar stt barn att delta undervsnngen bör skolan först ta reda på orsaken och resonera med famljen och samverka runt eleven så att eleven kan delta undervsnngen. Om vårdnadshavaren sedan fortfarande förnekar barnet att delta den daglga undervsnngen ska en socaltjänstanmälan göras enlgt Socaltjänstlagen 14 kap. 1. 7(9)

8 Fnspångs kommuns skolkuratorer Observatonspunkter En förutsättnng för att skolan ska kunna hjälpa elever som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck är att någon på skolan ser och förstår vad som händer. Att upptäcka elever utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck är således en vktg uppgft för skolan. Det är då nödvändgt att skolans personal har en grundläggande kunskap om hederskulturens mekansmer, dess starka patrarkala bakgrund samt dess kollektva och kompromsslösa krav på flckors kyskhet. Utfrån nedanstående observatonspunkter kan ett mönster framträda som ger en övergrpande bld av elevens lvsstuaton. Det är vktgt att vara medveten om att framför allt flckors, lv begränsas successvt med stgande ålder, varför en utförlg dokumentaton över td bdrar tll uppmärksammande av hedersrelaterat våld och förtryck. Flckor Får flckan delta all undervsnng nklusve drott och sex- och samlevnad? Får flckan vara med på skolresor samt lägerskola? Fnns det ett krav på att flckan ska ta ett stort ansvar för hemarbete och småsyskon? Måste flckan ljuga om vlka hon umgås med, frtdsvanor samt eventuellt förhållande? Hur ser flckans studemotvaton och koncentraton ut över td? Är flckan tdvs (oförklarlgt) ledsen, orolg eller uppgven? Uppvsar flckan psykosomatska symtom såsom huvudvärk eller magont? Har flckan sömnsvårgheter? Begränsas flckans prvatlv (kontroll av mobl, kläder, väskor osv.)? Är flckan utsatt för någon form av bevaknng, t.ex. från bröder eller kusner på skolan? Verkar flckan oförklarlgt rädd för något/någon? Talar flckan om problem hemma eller sn ofrhet termer av vår kultur kräver? Talar flckan om att förlova eller gfta sg trots att hon är ung och nte är klar med skolan? Är partnern någon som hon rmlgen nte kan känna särsklt väl? Pojkar Måste pojken ljuga om eventuell pojkvän/flckvän? Hur ser pojkens studemotvaton och koncentraton ut över td? Är pojken tdvs (oförklarlgt) ledsen, orolg eller uppgven? Uppvsar pojken psykosomatska symtom såsom huvudvärk eller magont? Har pojken sömnsvårgheter? Tvngas pojken att bevaka en syster eller kusn på skolan? Verkar pojken oförklarlgt rädd för något/någon? Talar pojken om problem hemma eller sn ofrhet termer av vår kultur kräver? Talar pojken om att förlova eller gfta sg trots att han är ung och nte är klar med skolan? Är partnern någon som han rmlgen nte kan känna särsklt väl? Om du ser några av dessa tecken måste du som skolpersonal våga samtala med eleven om dennes allmänna stuaton. Våga fråga vlka krav som föräldrarna ställer samt vad som skulle hända om eleven bröt mot dessa krav; anser föräldrarna att famljens rykte skulle skadas? Det är svårt för barn och unga att göra en fullständg analys av stt lv, ställ därför korta, enkla och raka frågor. Undvk ledande frågor, låt stället eleven beskrva med egna ord. Exempel på bra frågor är: Vad är det du vll göra som du nte får? Vad är det du måste göra som du nte vll? 8(9)

9 Fnspångs kommuns skolkuratorer Blaga: Kontaktlsta Verksamhet Namn Telenr Moblnummer Funkton/Enhet Skolan Åsa Amrén Rektor Rtha Jönsson Rektor Mats Broström Rektor Magnus Stark Rektor Karn Bennerhed Rektor Ma Nylander Rektor Nyhem 7-9 Hans Sandberg Rektor Grosvad Mare Doverhag Rektor Särskolan Jörgen Strömberg Rektor Bergska Elsabet Rehn Rektor Bergska Isabell Hellerstedt Kurator Nyhem F-6+ Sara Stefanovc Kurator Storängen + Louse Törnell Kurator Nyhem 7-9 Jeanette Grundström Kurator Grosvad Petra Hansen Kurator Bergska Karn Gustavsson Skolsköterska Charlotte Eklund Skolsköterska Helena Pettersson Skolsköterska Renée Höglund Skolsköterska Cecla Grenestam Skolsköterska Socaltjänsten Mottagnngen Anna Axelsson Mottagnng/ Heder Jenny Johansson Mottagnng Emla Karlsson Socalsekreterare/ Heder Socaljouren Kvällar och helger Växeln Famljeteamet För konsultaton Ann-Chrstn Nlsson Socalsekreterare Mare Gunnstedt Socalsekreterare Ingrd Nestor Socalsekreterare Länsstyrelsen Natonellt kompetenscentrum Konsultatvt stöd Polsen Ärenden som rör Utrednngschef, heder Norrköpng Larm (9)

Utbildningsdepartementet Stockholm 1 (6) Dnr 2013:5253

Utbildningsdepartementet Stockholm 1 (6) Dnr 2013:5253 Skolnspektonen Utbldnngsdepartementet 2013-11-06 103 33 Stockholm 1 (6) Yttrande över betänkandet Kommunal vuxenutbldnng på grundläggande nvå - en översyn för ökad ndvdanpassnng och effektvtet (SOU 2013:20)

Läs mer

Viktig information från din kommun!

Viktig information från din kommun! Vktg nformaton från dn kommun! Att bry sg om, är att öka tryggheten för oss alla! Foto: Johnny Franzén V vll alla uppnå det goda lvet. Där är tryggheten och säkerheten vktga beståndsdelar. Därför är de

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Trollet

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Trollet Handlngsplan Grön Flagg Förskolan Trollet Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-06-24 14:09: N har fna och ntressanta utvecklngsområden med aktvteter som anpassas efter barnens förmågor - Bra jobbat. Låt

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Pysslingförskolan Gläntan

Handlingsplan. Grön Flagg. Pysslingförskolan Gläntan Handlngsplan Grön Flagg Pysslngförskolan Gläntan Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-09-19 11:18: Vlka fna och vktga utvecklngsområden n valt - det n gör kommer säkert att skapa engagemang och nyfkenhet

Läs mer

Skoldemokratiplan Principer och guide till elevinflytande

Skoldemokratiplan Principer och guide till elevinflytande Skoldemokratplan Prncper och gude tll elevnflytande I Skoldemokratplan Antagen av kommunfullmäktge 2012-02-29, 49 Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@fnspang.se

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Berga förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Berga förskola Handlngsplan Grön Flagg Berga förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-12-13 09:50: Bra utvecklngsområden med aktvteter som passar barnen. Tänk på att vara medforskare och låta barnen styra. Berätta

Läs mer

Hållbar skolutveckling Skolplan för Eskilstuna kommun 2008-2011. Förslag till barn- och utbildningsnämnden/torshälla stads nämnd

Hållbar skolutveckling Skolplan för Eskilstuna kommun 2008-2011. Förslag till barn- och utbildningsnämnden/torshälla stads nämnd Hållbar skolutvecklng Skolplan Esklstuna kommun 2008 2011 Förslag tll utbldnngsnämnd/torshälla stads nämnd 1 2 INLEDNING Skolplan av kommuns styrdokumt. Att kommunerna ha skolplan fastställs skollag. Skolplan

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Näckrosen

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Näckrosen Handlngsplan Grön Flagg Förskolan Näckrosen Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-07-28 12:15: N har vktga och spännande utvecklngsområden krng tema. Utmana gärna barnen med öppna frågor de olka utvecklngsområdena

Läs mer

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon k r b u R pers s e J n o g ö s gla ss man m o l b j a M 4 l 201 a r e t a m tude teg tre s g n n v En ö Steg 1 Arbeta med frågor tll flmen Jespers glasögon Börja med att se flmen Jespers glasögon på majblomman.se.

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Sagomossens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Sagomossens förskola Handlngsplan Grön Flagg Sagomossens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-08-11 12:42: Det låter som en bra dé att ntegrera mljörådet förskolerådet som har en sån bred representaton. N har vktga

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Ängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Ängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Ängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-10-02 09:58: Vlka rolga och spännande utvecklngsområden som n ska jobba med. Utmana gärna barnen med att ställa öppna frågor

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Östra förskolan

Handlingsplan. Grön Flagg. Östra förskolan Handlngsplan Grön Flagg Östra förskolan Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-02-20 17:47: Vad härlgt med tteln V ger barnen TID. Bra tänkt! Låter så postvt och självklart men nte alls lätt dagens samhälle.

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-01-23 11:26: Bra jobbat, förskolan Kalven! Det är nsprerande att läsa er rapport och se hur

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Västra Ekoskolan

Handlingsplan. Grön Flagg. Västra Ekoskolan Handlngsplan Grön Flagg Västra Ekoskolan Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-03-17 14:07: Vad rolgt att n har jobbat aktvt med Grön Flagg snart 14 år! Handlngsplanen är tydlg och n tar upp flera exempel

Läs mer

Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014

Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-30 15:1: Vlken toppenrapport n har skckat n tll oss- trevlg läsnng. N har fna, tydlga utvecklngsområden

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Stegatorps förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Stegatorps förskola Handlngsplan Grön Flagg Stegatorps förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2012-11-26 09:11: N har många spännande och vktga utvecklngsområden. Er handlngsplan känns genomarbetad med aktvteter som anpassas

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tryserums friskola 20 feb 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tryserums friskola 20 feb 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tryserums frskola 20 feb 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-20 10:39: Bra jobbat, Tryserums frskola! Det är nsprerande att läsa er rapport och se

Läs mer

Ensamma kan vi inte förändra

Ensamma kan vi inte förändra 2013, vnter/vår Behandlngsföreståndaren har ordet Drogtestnng Ultmatum på jobbet ledde tll nyktert lv Vårdutbldnngsprogram för företagshälsovården Ideella resurser vd mssbruk för företagshälsovården Arbetsplatsprogram

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Linden 8 jun 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Linden 8 jun 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Lnden 8 jun 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-06-08 16:51: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era utvecklngsområden.

Läs mer

Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014

Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-15 13:51: Det är fnt att få läsa om hur n har arbetat aktvt med nflytande och delaktghet

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Saxnäs skola

Handlingsplan. Grön Flagg. Saxnäs skola Handlngsplan Grön Flagg Saxnäs skola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-01-05 09:27: Jättefnt att n jobbat utfrån elevernas önskemål när n satt hop er handlngsplan för att måna om deras nflytande. N

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Gärdesängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Gärdesängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Gärdesängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 20121012 11:04: Lte fler uppgfter tack... 20121023 15:38: N har vktga och relevanta mål samt aktvteter som kan göra alla delaktga

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Skogsgläntan 13 aug 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Skogsgläntan 13 aug 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Skogsgläntan 13 aug 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-13 09:11: N har jättefna aktvteter tll era utvecklngsområden. Det är en mycket bra

Läs mer

Grön Flagg-rapport Borrby förskola 18 maj 2015

Grön Flagg-rapport Borrby förskola 18 maj 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Borrby förskola 18 maj 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-05-11 09:08: skckar tllbaka enl tel samtal 2015-05-18 15:32: Det har vart rolgt att läsa er

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 13 feb 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 13 feb 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Borrby förskola 13 feb 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-07 14:13: N har en bra rapport och det är nte långt från ett godkännande. V skulle vlja

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-20 10:01: N har vktga utvecklngsområden men v skckar tllbaka er rapport för att v önskar

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Salvägens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Salvägens förskola Handlngsplan Grön Flagg Salvägens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-02 11:11: N har valt fna och ntressanta utvecklngsområden med många olka typer av aktvteter som kan skapa nyfkenhet och

Läs mer

för alla i Landskrona

för alla i Landskrona , den 3 september LANDSKRDlHLA 2015 STAD K015/[\flUf STYRELSEN 201509 0 7 Ank. Darenr. ldossenr. Moton: Utrymme för alla Regerngen beslutade antalet maj 2008 nleda ett urbant bostadråden männskor de mest

Läs mer

Om ja, hur har ni lagt upp och arbetat i Grön Flagg-rådet/samlingarna med barnen och hur har det upplevts?

Om ja, hur har ni lagt upp och arbetat i Grön Flagg-rådet/samlingarna med barnen och hur har det upplevts? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur barnen fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från barn

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Äsperedskolan förskola - skola

Handlingsplan. Grön Flagg. Äsperedskolan förskola - skola Handlngsplan Grön Flagg Äsperedskolan förskola - skola Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-03-22 11:22: N har fna och ntressanta utvecklngsområden med aktvteter som anpassas efter elevernas förmågor -

Läs mer

Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014

Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-03 09:47: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Linden 6 sep 2015

Grön Flagg-rapport Förskolan Linden 6 sep 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Lnden 6 sep 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-09-06 10:11: Vlket engagemang n verkar haft för detta tema. N har en så fn blå tråd ert Grön

Läs mer

Grön Flagg-rapport Idala förskola 30 dec 2014

Grön Flagg-rapport Idala förskola 30 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Idala förskola 30 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-30 10:40: N har bra och spännande utvecklngsområden, och vad som är ännu bättre n gör dem

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Talavidskolan 15 aug 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Talavidskolan 15 aug 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Talavdskolan 15 aug 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-02-21 13:32: V kunde nte läsa om era mål 4 och 5 någonstans. 2013-08-15 11:21: Tack för era kompletterngar.

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Saltängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Saltängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Saltängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-19 13:46: N har en mycket ambtös och välplanerad handlngsplan med många aktvteter som säkert kommer att skapa stort engagemang

Läs mer

Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015

Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-06-02 13:53: Vlken jättebra rapport n skckat n tll oss. Det är härlgt att läsa hur n utvecklat

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Dalbystugan

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Dalbystugan Handlngsplan Grön Flagg Förskolan Dalbystugan Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-05-23 15:07: V ber om ursäkt för en alltför sen återkopplng från oss. Vlka fna och vktga utvecklngsområden n valt - det

Läs mer

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Beslutad av kommunfullmäktge 2013-03-27, 74 Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Fnspångs kommun

Läs mer

Grön Flagg-rapport Sandvalla förskola 18 okt 2017

Grön Flagg-rapport Sandvalla förskola 18 okt 2017 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Sandvalla förskola 18 okt 2017 Kommentar från Håll Sverge Rent 2017-10-18 12:06: N har jättefna konkreta utvecklngsområden och bra aktvteter tll dessa. N har

Läs mer

Handlingsplan mot hedersrelaterat förtryck, våld och hot

Handlingsplan mot hedersrelaterat förtryck, våld och hot KIRUNA KOMMUN 110516 Handlingsplan mot hedersrelaterat förtryck, våld och hot 1. Följande styrdokument ligger till grund för framtagandet av denna handlingsplan; FN:s konvention om mänskliga rättigheter

Läs mer

Grön Flagg-rapport Fridhems förskola 24 apr 2015

Grön Flagg-rapport Fridhems förskola 24 apr 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Frdhems förskola 24 apr 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-04-24 10:39: N har bra och spännande utvecklngsområden, och vad som är ännu bättre n gör

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Hålsjöns förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Hålsjöns förskola Handlngsplan Grön Flagg Hålsjöns förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-10-11 14:39: Bra att n formulerat era utvecklngsområden vad, varför och hur. Det gör det så lättförståelgt för oss att läsa

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. I Ur och Skur Pinneman

Handlingsplan. Grön Flagg. I Ur och Skur Pinneman Handlngsplan Grön Flagg I Ur och Skur Pnneman Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-09-23 12:55: N har fna och ntressanta utvecklngsområden med aktvteter som anpassas efter barnens förmågor. Se er själva

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Hamregårds förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Hamregårds förskola Handlngsplan Grön Flagg Hamregårds förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-07-30 15:23: Fna och spännande utvecklngsområden n valt! Så bra att n har ambtonen att ha Grön Flagg-råd veckovs med de

Läs mer

Generellt ägardirektiv

Generellt ägardirektiv Generellt ägardrektv Kommunala bolag Fastställt av kommunfullmäktge 2014-11-06, 223 Dnr 2014.0450.107 2 Generellt ägardrektv för Fnspångs kommuns drekt eller ndrekt helägda bolag Detta ägardrektv ska antas

Läs mer

Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014

Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-10-15 09:54: N verkar ha ett mycket engagerat mljöråd som är påputtare (fnt ord). N har bra och spännande

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning

Riktlinjer för biståndshandläggning Rktlnjer för bståndshandläggnng Enlgt Socaltjänstlagen Fnspångs kommun 2012-11-19 KS 2012.04.45.730 Rktlnjer för bståndshandläggnng Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post:

Läs mer

Grön Flagg-rapport Smedjans förskola 7 apr 2016

Grön Flagg-rapport Smedjans förskola 7 apr 2016 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Smedjans förskola 7 apr 2016 Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-04-07 09:58: Vlken härlg och kreatv rapport n har skckat n tll oss - trevlg läsnng! Vad kul

Läs mer

Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014

Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-07-04 13:38: Vlka jättebra flmer barnen har spelat n fantastskt bra och underhållande som samtdgt

Läs mer

Folkrätten och kriget mot terrorismen

Folkrätten och kriget mot terrorismen Mänsklga demokrat Folkrätten FN I den här teorbakgrunden: presenterar v en överskt av folkrätten de hot den har utsatts för genom det onskränkta krget mot terrorsmen åskådlggör v FN:s roll ett väl fungerande

Läs mer

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning En studecrkel om Stockholms katolska stfts församlngsordnng Studeplan STO CK HOLM S K AT O L S K A S T I F T 1234 D I OECE S I S HOL M I ENS IS En studecrkel om Stockholm katolska stfts församlngsordnng

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-01-24 16:36: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med ert tema. Vad kul att

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Kalven

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Kalven Handlngsplan Grön Flagg Förskolan Kalven Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-02-03 10:27: Vlket bra sätt att ha aktvteter som även görs hemma hos barnen. Ett bra ntatv för att sprda rngar på vattnet.

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Gräskobben 2 jan 2015

Grön Flagg-rapport Förskolan Gräskobben 2 jan 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Gräskobben 2 jan 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-01-02 11:23: Vad rolgt att n känner att mljöarbetet genomsyrar er vardag, då har n kommt

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Hamregårds förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Hamregårds förskola Handlngsplan Grön Flagg Hamregårds förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-03-30 08:43: Vlket härlgt vattentema n ska arbeta med tllsammans med barnen och strålande att n utgått från barnens ntresse

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-06-04 12:54: Vad rolgt att ta del av era tankar och ert arbete med Grön Flagg! Det är härlgt

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-09 16:00: N har bra och spännande utvecklngsområden, och vad som är ännu bättre n gör

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Stadionparkens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Stadionparkens förskola Handlngsplan Grön Flagg Stadonparkens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-03-10 13:06: Hej! N har många spännande och vktga utvecklngsområden. Er handlngsplan känns genomarbetad med aktvteter

Läs mer

GRUNDSKOLEFÖRVALTNINGEN. Så arbetar vi med systematiskt kvalitetsarbete

GRUNDSKOLEFÖRVALTNINGEN. Så arbetar vi med systematiskt kvalitetsarbete GRUNDSKOLEFÖRVALTNINGEN Så arbetar v med systematskt kvaltetsarbete Systematskt kvaltetsarbete grundskoleförvaltnngen Grundskoleförvaltnngens uppdrag är att bedrva en lkvärdg utbldnngsverksamhet av hög

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Arken 14 nov 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Arken 14 nov 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Arken 14 nov 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-11-14 09:03: Ännu en gång har n skckat n en mponerande rapport. N har fna, tydlga utvecklngsområden

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 2010 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15-10 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan?

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur eleverna fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från elever

Läs mer

Om ja, hur har ni lagt upp och arbetat i Grön Flagg-rådet/samlingarna med barnen och hur har det upplevts?

Om ja, hur har ni lagt upp och arbetat i Grön Flagg-rådet/samlingarna med barnen och hur har det upplevts? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur barnen fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från barn

Läs mer

Grön Flagg-rapport Hedeskoga förskola 30 jun 2016

Grön Flagg-rapport Hedeskoga förskola 30 jun 2016 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Hedeskoga förskola 30 jun 2016 Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-06-30 12:51: Gratts tll er första certferng Grön Flagg. Det har vart ett nöje att läsa

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Kastanjegårdens förskola 20 feb 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Kastanjegårdens förskola 20 feb 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Kastanjegårdens förskola 20 feb 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-02-20 16:51: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era utvecklngsområden.

Läs mer

Grön Flagg-rapport Fröslundavägens förskola 15 apr 2016

Grön Flagg-rapport Fröslundavägens förskola 15 apr 2016 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Fröslundavägens förskola 15 apr 2016 Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-04-15 10:59: Vad bra att n utgår från barnens ntressen för att få n deras nflytande

Läs mer

Grön Flagg-rapport Bullerbyns förskola 2 jun 2015

Grön Flagg-rapport Bullerbyns förskola 2 jun 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Bullerbyns förskola 2 jun 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-06-02 13:11: N har jättefna konkreta utvecklngsområden och bra aktvteter tll dessa. Blderna

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Vindelälvsskolan 27 maj 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Vindelälvsskolan 27 maj 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Vndelälvsskolan 27 maj 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-05-27 15:19: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.

Läs mer

Grön Flagg-rapport Synteleje förskola 26 aug 2015

Grön Flagg-rapport Synteleje förskola 26 aug 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Synteleje förskola 26 aug 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-08-26 09:46: Det har vart rolgt att läsa er rapport och se hur n har ntegrerat hållbar

Läs mer

GRUNDSKOLEFÖRVALTNINGEN. Så arbetar vi med systematiskt kvalitetsarbete KOPIA 2.indd 1

GRUNDSKOLEFÖRVALTNINGEN. Så arbetar vi med systematiskt kvalitetsarbete KOPIA 2.indd 1 Så arbetar v med systematskt kvaltetsarbete GRUNDSKOLEFÖRVALTNINGEN Så arbetar v med systematskt kvaltetsarbete KOPIA 2.ndd 1 2015-10-26 10:05:34 Systematskt kvaltetsarbete grundskoleförvaltnngen Grundskoleförvaltnngens

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Fjäderkobben 17 apr 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Fjäderkobben 17 apr 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Fjäderkobben 17 apr 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-25 11:44: Inskckad av msstag. 2014-04-17 09:52: Bra jobbat, Förskolan Fjäderkobben!

Läs mer

Eventuella kommentarer eller övrigt att tillägga: Vi har träffats 3-4ggr/ termin. Svara ja eller nej genom att klicka och välja i listan nedan.

Eventuella kommentarer eller övrigt att tillägga: Vi har träffats 3-4ggr/ termin. Svara ja eller nej genom att klicka och välja i listan nedan. I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur barnen fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från barn

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tällbergs skola 18 jun 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tällbergs skola 18 jun 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tällbergs skola 18 jun 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-0-18 18:47: Vad rolgt att eleverna kom med förslaget att sopsortera! N har på ett mycket kreatvt

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Föräldrakooperativet Dalbystugan 22 sep 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Föräldrakooperativet Dalbystugan 22 sep 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Föräldrakooperatvet Dalbystugan 22 sep 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-09-22 17:47: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era utvecklngsområden.

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Segelkobben 15 okt 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Segelkobben 15 okt 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Segelkobben 15 okt 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-10-15 11:23: Det verkar som om mljöarbetet genomsyrar er vardag, då har n kommt långt!

Läs mer

Grön Flagg-rapport Håstaby förskola 28 jul 2017

Grön Flagg-rapport Håstaby förskola 28 jul 2017 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Håstaby förskola 28 jul 2017 Kommentar från Håll Sverge Rent 2017-07-28 16:45: Tack för fn rapport samt blder! Toppen att n har ett Grön Flagg-råd. Vlket spännande

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Stadionparkens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Stadionparkens förskola Handlngsplan Grön Flagg Stadonparkens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-07-30 13:53: N har valt spännande och vktga utvecklngsområden att arbeta med. Att expermentera och undersöka vatten är

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 20 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15- Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan?

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur eleverna fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från elever

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Solbackens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Solbackens förskola Handlngsplan Grön Flagg Solbackens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-11-09 14:31: Välkommen tll Grön Flagg. Solbackens förskola! Vlka fna och vktga utvecklngsområden n valt - de kommer säkert

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Bosgårdens förskolor

Handlingsplan. Grön Flagg. Bosgårdens förskolor Handlngsplan Grön Flagg Bosgårdens förskolor Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-08-11 14:16: Det är nsprerande att läsa hur n genom röstnng tagt tllvara barnens ntressen när n tagt fram er handlngsplan.

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Ugglan förskola 15 aug 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Ugglan förskola 15 aug 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Ugglan förskola 15 aug 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-08-15 13:57: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era utvecklngsområden

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Stensjöns förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Stensjöns förskola Handlngsplan Grön Flagg Stensjöns förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-07-30 13:40: Vlken fn och spännande blå tråd n har era utvecklngsområden. N kan säkert få både barn och pedagoger ntresserade

Läs mer

Grön Flagg-rapport Parkskolan 29 jan 2015

Grön Flagg-rapport Parkskolan 29 jan 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Parkskolan 29 jan 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-01-27 10:15: Hej, Enlgt mal från er så skckade n n denna rapport av msstag, så därför får n tllbaka

Läs mer

Om ja, hur har ni lagt upp och arbetat i Grön Flagg-rådet/samlingarna med barnen och hur har det upplevts?

Om ja, hur har ni lagt upp och arbetat i Grön Flagg-rådet/samlingarna med barnen och hur har det upplevts? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur barnen fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från barn

Läs mer

2014 års brukarundersökning inom socialtjänstens vuxenavdelning i Halmstads kommun

2014 års brukarundersökning inom socialtjänstens vuxenavdelning i Halmstads kommun Halmstads kommun Socalförvaltnngen Vuxenavdelnngen 2014 års brukarundersöknng nom socaltjänstens vuxenavdelnng Halmstads kommun Sammanställnng av enkätresultat För rapport svarar Danel Johansson, Utvärderngsrngen

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Tornastugan 28 mar 2013

Grön Flagg-rapport Förskolan Tornastugan 28 mar 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Tornastugan 28 mar 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-03-28 09:33: Det är klart att n blr godkända med en sådan fn rapport! Det är nsprerande

Läs mer

Nationell samordnare stärker barn- och ungdomsvården

Nationell samordnare stärker barn- och ungdomsvården Framtdens Karrär Soconom Kraftsamlng för att möta utmanngar nom socaltjänsten Natonell samordnare stärker barn- och ungdomsvården Specalsttjänster och legtmatonskrav nyckelfrågor för SSR En undersöknng

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 20 jan 2016

Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 20 jan 2016 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 20 jan 2016 Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-01-20 09:07: Förskolan Kalven, n har lämnat n en toppenrapport även denna gång! Bra områden

Läs mer

Läsa och kvittera. Skicka Inskrivningsmeddelandet. Besvara frågor i Lifecare SPU och starta utskrivningsplanering

Läsa och kvittera. Skicka Inskrivningsmeddelandet. Besvara frågor i Lifecare SPU och starta utskrivningsplanering Känd/okänd patent endast behov av nsatser/åtgärder från socaltjänsten t.ex. hemtjänst, personlg assstans eller kontakt med socalsekreterare. Inga tdgare eller nya nsatser av hälso- och sjukvård eller rehablterng

Läs mer

Grön Flagg-rapport Speldosans förskola 30 dec 2014

Grön Flagg-rapport Speldosans förskola 30 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Speldosans förskola 30 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-30 12:45: Gratts tll er första certferng Grön Flagg! Vad rolgt att n känner att mljöarbetet

Läs mer

Kvalitetssäkring med individen i centrum

Kvalitetssäkring med individen i centrum Kvaltetssäkrng med ndvden centrum TENA har tllsammans med äldreboenden Sverge utvecklat en enkel process genom vlken varje enskld ndvd får en ndvduell kontnensplan baserad på hans eller hennes unka möjlgheter

Läs mer

Grön Flagg-rapport Östtegs skola 4 nov 2014

Grön Flagg-rapport Östtegs skola 4 nov 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Östtegs skola nov 201 Kommentar från Håll Sverge Rent 201-11-0 1:9: Vlken spännande och bra rapport n har skckat n tll oss. Elevernas snölägenhet är ju hur

Läs mer

Grön Flagg-rapport Sandvalla förskola 2 okt 2015

Grön Flagg-rapport Sandvalla förskola 2 okt 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Sandvalla förskola 2 okt 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-01-28 11:10: N har en mycket bra rapport men v skckar tllbaka den tll er för att n kan fylla

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Morkullan 4 mar 2015

Grön Flagg-rapport Förskolan Morkullan 4 mar 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Morkullan 4 mar 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-03-04 10:52: Gratts tll er första godkända rapport och en toppenbra sådan! N har bra och

Läs mer

Utbildningsplan. för gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Eslövs kommun. 1 juli juni 2011

Utbildningsplan. för gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Eslövs kommun. 1 juli juni 2011 Utbldnngsplan för gymnaseskolan och vuxenutbldnngen Eslövs kommun 1 jul 2007 30 jun 2011 Fastställd av kommunfullmäktge Eslöv 2007-09-24 Utbldnngsplan för gymnaseskolan och vuxenutbldnngen Eslövs kommun

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Västra Ekoskolan

Handlingsplan. Grön Flagg. Västra Ekoskolan Handlngsplan Västra Ekoskolan Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-18 13:37: Bra genomtänkt handlngsplan. N har valt vktga områden med många kloka frågeställnngar er handlngsplan med bra aktvteter.

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Tallbackens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Tallbackens förskola Handlngsplan Grön Flagg Tallbackens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-08-21 20:35: N har genomtänkta, vktga och spännande utvecklngsområden där barnen kommer att få nflytande över processen

Läs mer

Sammanfattning av kvalitetsrapporter - kommunala skolorna

Sammanfattning av kvalitetsrapporter - kommunala skolorna 1 (5) Barn- och utbldnngskontoret BARN- OCH UTBILDNINGSSEKTORN Sammanfattnng av kvaltetsrapporter - kommunala skolorna Bakgrund Huvudmannen har stt Kvaltet- och utvecklngsprogram prorterat tre målområden

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Saltängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Saltängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Saltängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-08-25 10:58: En mycket bra och kreatv handlngsplan - med väldgt många aktvteter - som säkert kommer att locka fram många

Läs mer