Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS"

Transkript

1 Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Beslutad av kommunfullmäktge , 74

2 Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Fnspångs kommun Fnspång Telefon Fax E-post: Webbplats:

3 Innehåll Rätten av att ta ut avgfter 2 Av vem får avgft tas ut? 2 Avgfter och ersättnngar tll kommunen 2 Barn och ungdomar under 18 år 3 Övrgt 6 Resor 6 Resa nom kommunen 7 Resa utom kommunen 7 Restaurangbesök etc. 7 Entrébljetter m.m. 7 Personlg Assstans 7 Ledsagarservce 8 Kontaktperson 8 Avlösareservce 8 Förbehåll av tllräcklga medel 8 Sammanställnng över avgfter och ersättnngar vd nsatser enlgt LSS 8 Barn och ungdomar under 18 år 9 Ungdomar som fyllt 18 år samt vuxna 9 I

4 Rätten av att ta ut avgfter Insatserna enlgt LSS (lag om stöd och servce tll vssa funktonshndrade) är prncp avgftsfra. Enda undantagen läggs fast LSS och 5-6 förordnngen (1993:10909) om stöd och servce tll vssa funktonshndrade. I anslutnng tll en nsats får skälga avgfter tas ut för bostad, kost, frtdsaktvteter samt kulturella aktvteter. Avgfterna får dock nte överstga kommunens självkostnader och kommunen ska se tll att den ensklde får behålla tllräcklga medel för sna personlga behov. Av vem får avgft tas ut? 1. Kommunen får ta ut avgft av den som har hel allmän ålderspenson,, hel sjukersättnng, hel aktvtetsersättnng eller som har annan nkomst av motsvarande storlek. Annan nkomst av motsvarande storlek är arbetsnkomst, sjukpennng och kaptalnkomster. Det kan också vara en kombnaton av olka slags nkomster som sammantaget är av den storlek som ovan angetts (19 LSS). 2. Kommunen får ta ut en ersättnng av föräldrar tll barn under 18 år när deras barn får vård ett annat hem än det egna med stöd av LSS. Föräldrar har enlgt föräldrabalken underhållsskyldghet för sna barn och är försörjnngsskyldga tll dess barnet fyller 18 år eller så länge barnet går skola, dock längst tll barnet fyller 21 år. Enlgt 20 LSS, är föräldrar skyldga att skälg utsträcknng bdra tll kommunens kostnader för omvårdnaden när deras barn under 18 år vårdas ett annat hem än det egna. Med begreppet ett annat hem än det egna jämställs såväl famljehem som bostad med särskld servce för barn och ungdomar samt korttdshem. Avgfter och ersättnngar tll kommunen Konsumentverkets beräknngar av skälga kostnader, som rekommenderas av Socalstyrelsen att användas för beräknng av avgfter nom äldre- och handkappomsorgen, har använts som rktlnje när beloppen för avgfter och ersättnngar tll kommunen tagts fram. Konsumentverkets kostnader är lvsmedelskostnader som bygger på en matsedel för fyra veckor som uppfyller Lvsmedelsverkets närngsrekommendatoner för olka personkategorer. I kostnaderna ngår även en lten mängd mellanmål form av kaffe, kakor och gods. Eventuella merkostnader för lvsmedel etc. vd storhelger och andra högtder ngår nte. Fnspång Kommun anpassar kostnaden efter Konsumentverkets förändrngar.

5 Eftersom beloppen utgör en vss procentenhet av prsbasbeloppet, kommer de fortsättnngen, varje år, ndexregleras utfrån prsbasbeloppet. En sammanställnng över samtlga avgfter och ersättnngar fnns på ssta sdan denna handlng. Barn och ungdomar under 18 år Nedanstående ersättnngar tll Fnspångs kommun gäller för barn och ungdomar under 18 år och som har nsatser enlgt LSS. Av rubrkerna framgår vlken nsats och ersättnng som gäller. Famljehem För barn och ungdomar under 18 år som bor famljehem enlgt 9 8 p LSS, beräknas ersättnngen tll kommunen utfrån föräldrarnas ersättnngsskyldghet och reglerna 6 kap. 2-4 socaltjänstförordnngen (2001:937). Det belopp som var och en av föräldrarna ska bdra med per månad får dock nte överstga vad som för varje td motsvarar högsta underhållsstödsbeloppet, vlket år 2013 är kr/månad. Föräldrars ersättnng tll kommunen ska, enlgt 6 kap. 2 socaltjänstförordnngen, beräknas på samma sätt som om det gällde att bestämma återbetalnngsskyldghet för var och en av dem, enlgt lagen (1996:1030) om underhållsstöd. Bestämmelsen nnebär att kommunen ska göra ndvduella beräknngar och skälghetsbedömnngar av respektve förälders betalnngsförmåga. För var och en av föräldrarna ska fastställas ett belopp som de ska betala tll kommunen. Beräknngen utgår från respektve förälders nkomst och antalet barn de är försörjnngsskyldga för. Beräknngen kan därför leda tll att föräldrarna ska betala olka belopp. Bostad med särskld servce för barn och ungdomar För barn och ungdomar under 18 år som bor bostad med särskld servce för barn och ungdomar enlgt 9 8 p LSS, tar Fnspångs kommun ut en ersättnng för kost och förbruknngsvaror (tvätt- och rengörngsmedel, toalett- och hushållspapper m.m.). Ersättnngen regleras utfrån åldersgrupperna 0-5 år, 6-13 år och år. För 2013 är ersättnngsbeloppen per dag fördelade enlgt följande: Åldersgrupp Frukost 20% Lunch 40% Mellanmål 10% Kvällsmål 30% Heldag 0 5 år 5 kr 10 kr 3 kr 8 Kr 26 kr 5 kr 6 13 år 11 kr 22 kr 6kr 16 kr 55 kr 5 kr år 14 kr 28 kr 7 kr 21 kr 70 kr 5 kr Förbruknngsvaror 3

6 Korttdsvstelse För barn och ungdomar under 18 år som bor korttdshem eller stödfamlj enlgt 9 6 p LSS, tar Fnspångs kommun ut en ersättnng för kost och förbruknngsvaror (tvätt- och rengörngsmedel, toalett- och hushållspapper m.m.) Ersättnngen regleras utfrån åldersgrupperna 0-5 år, 6-13 år och år. För 2013 är ersättnngsbeloppen per dag fördelade enlgt följande: Åldersgrupp Frukost Lunch Mellanmål Kvällsmål Heldag Förbruknngsvaror 0 5 år 5 kr 10 kr 3 kr 8 Kr 26 kr 5 kr 6 13 år 11 kr 22 kr 6kr 16 kr 55 kr 5 kr år 14 kr 28 kr 7 kr 21 kr 70 kr 5 kr Lägervstelse Lägervstelse är en form av nsatsen korttdsvstelse utanför det egna hemmet enlgt 9 6 p LSS. För barn och ungdomar under 18 år som är på lägervstelse, tar Fnspångs kommun ut en ersättnng som beräknas för varje ensklt läger eftersom lägerarrangemangen ser olka ut med bl.a. resor och externa aktvteter. Ersättnng tas ut per dygn och omfattar kost, förbruknngsvaror samt resor och eventuella entrébljetter för externa aktvteter. Ersättnngen beräknas utfrån kostnadsuppgfter från varje lägerarrangör. Korttdstllsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet För skolungdom över 12 år som har korttdstllsyn utanför det egna hemmet anslutnng tll skoldagen samt under lov, enlgt 9 7 p LSS, tar Fnspångs kommun ut en ersättnng för kost. För 2013 är ersättnngsbeloppen per dag fördelade enlgt följande: Frukost Lunch Mellanmål 14 kr 28 kr 7 kr Ungdomar som fyllt 18 år samt vuxna När den unge fyllt 18 år upphör föräldrarnas ersättnngsskyldghet tll kommunen. Föräldrarna har stället en drekt underhållsskyldghet enlgt föräldrabalken gentemot den unge, för dennes omkostnader om han eller hon fortfarande går skola. 4

7 Ungdomar som nte längre går skolan när de fyller 18 år betraktas som vuxna, varvd föräldrarnas underhållsskyldghet upphör. Nedanstående avgfter tll Fnspångs kommun gäller för ungdomar som fyllt 18 år och vuxna som har nsatser enlgt LSS. Av rubrkerna framgår vlken nsats och ersättnng som gäller. Ungdomar som fyllt 18 år utan egna nkomster och bor famljehem eller bostad med särskld servce för barn och ungdomar. Av ungdomar som fyllt 18 år som nte har egna nkomster och bor famljehem eller bostad med särskld servce för barn och ungdomar enlgt 9 8 p LSS, tar Fnspångs kommun ut en faktsk hyra för boende och avgft för kost. För 2013 är ersättnngsbeloppen per dag fördelade enlgt följande: Frukost Lunch Mellanmål Kvällsmål Heldag Förbruknngsvaror 14 kr 27 kr 7 kr 21 kr 69 kr 5 kr Ungdomar som fyllt 18 år med egna nkomster och bor famljehem eller bostad med särskld servce för barn och ungdomar. Av ungdomar som fyllt 18 år och har egna nkomster och bor famljehem eller bostad med särskld servce för barn och ungdomar enlgt 9 8 p LSS, tar Fnspångs kommun ut en faktsk hyra för boende och avgft för kost. För 2013 är ersättnngsbeloppen per dag fördelade enlgt följande: Frukost Lunch Mellanmål Kvällsmål Heldag Förbruknngsvaror 14 kr 27 kr 7 kr 21 kr 69 kr 5 kr Bostad med särskld servce för vuxna Vuxna personer som har fyllt 18 år och bor bostad med särskld servce för vuxna enlgt 9 9 p LSS har eget hyresavtal och betalar drekt tll hyresvärden vlket kan vara både 1:a och 2:a handskontrakt. Den ensklde betalar själv sn mat-/hushållskostnader samt övrga personlga omkostnader. I de fall Fnspångs Kommun erbjuder mat från centralkök tas endast kostnad ut för råvaror enlgt konsumentverket. Vll den ensklde ha mat från annan utförare (leverantör) betalas den faktska kostnaden. Detta är ett avtal mellan brukaren och leverantören och ska ej hanteras kommunens ekonomsystem. 5

8 Korttdsvstelse Av personer som fyllt 18 år och har nsatsen korttdsvstelse korttdshem eller stödfamlj enlgt 9 6 p LSS, tar Fnspångs kommun ut en avgft för kost och förbruknngsvaror (tvätt- och rengörngsmedel, toalett- och hushållspapper m.m.) För 2013 är ersättnngsbeloppen per dag fördelade enlgt följande: Frukost Lunch Mellanmål Kvällsmål Heldag Förbruknngsvaror 14 kr 27 kr 7 kr 21 kr 69 kr 5 kr Lägervstelsen Lägervstelse är en form av nsatsen korttdsvstelse utanför det egna hemmet enlgt 9 6 p LSS. Av vuxna som är på lägervstelse, tar Fnspångs kommun ut en avgft som beräknas för varje ensklt läger eftersom lägerarrangemangen ser olka ut med bl.a. resor och externa aktvteter. Avgften tas ut per dygn och omfattar kost, förbruknngsvaror samt resor och eventuella entrébljetter för externa aktvteter. Avgften beräknas utfrån kostnadsuppgfter från varje lägerarrangör. Daglg verksamhet Fnspångs Kommun tar ut en avgft för mat de fall brukare nte har med matlåda eller ombesörjer maten på annat sätt. Frukost Lunch Mellanmål 14 kr 27 kr 7 kr Övrgt Resor För samtlga nsatser gäller att den ensklde omsorgstagaren betalar sna resor själv. Vd lägervstelse regleras detta ersättnngen/avgften tll kommunen. En vktg prncp LSS lagstftnng är att verksamheten ska främja jämlka levnadsvllkor och full delaktgt samhällslvet för personer enlgt LSS personkrets. Av den anlednngen bör man första hand använda kollektvtrafken, om det är praktskt möjlgt, andra hand färdtjänst och tredje hand bl/buss. Färdtjänstresor handläggs av färdtjänst. 6

9 För att kunna ta ut en reseavgft från brukaren, måste syftet med resan vara att den sker utfrån brukarens behov. Avgften baseras på skatteverkets regler om mlersättnng. Resa nom kommunen Vd resa nom Fnspångs Kommun, tas en avgft ut motsvarande taxan för lokaltrafk, f.n. 20 kronor per person. Höjs enlghet med lokaltrafken. Resa utom kommunen Kostnaden per person baseras på 3 personer som delar totalkostnad av 18:50 kronor/ml enlgt skatteverkets regler om mlersättnng och fordon, beloppet avrundas tll närmsta högre 5-krona. Brukaren står för sn andel och verksamheten står för personalens andel/andelar. Avgften följer skatteverkets rekommendatoner. Resmål Avstånd ToR (km) Resekostnad enlgt skatteverket/ml Kostnad per person (3pers/bl) Avrundat tll hela 5 kr per person Norrköpng 64 18, Söderköpng 92 18, Lnköpng , Slaka , Valdermarsvk , Åtvdaberg , Ksa , Katrneholm , Övrga resor x 18,5 6 kr/ml 6 kr/ml Restaurangbesök etc. Den ensklde betalar själv sna kostnader vd restaurangbesök och lknande besök på närngsställe eller café för att äta och fka etc. Entrébljetter m.m. Den ensklde betalar själv sna kostnader för entrébljetter m.m. som uppstår vd frtds- och kulturaktvteter och daglg verksamhet. Vd lägervstelse regleras detta ersättnngen/avgften tll kommunen. Personlg Assstans Insatsen personlg assstans är kostnadsfrtt för den ensklde. Regleras va Försäkrngskassans omkostnadsersättnng. 7

10 Ledsagarservce Ledsagarservce är avgftsfrtt för den ensklde. Omkostnader för ledsagare utges ej. Kontaktperson Kontaktperson, den ensklde står för egna kostnader, omkostnader betalas av kommunen tll kontaktperson. Avlösareservce Avlösareservce är avgftsfr. Förbehåll av tllräcklga medel Den ensklde ska genom LSS-nsatserna tllförsäkras goda levnadsvllkor (7 LSS). Hänsyn måste tas tll att det ska fnnas tllräcklga medel för den enskldes personlga lvsuppehälle och behov som mat, kläder, daglga resor, frtdssysselsättnng, tandvård och läkarvård (19 LSS). Vd bedömnngen av den enskldes personlga behov ska även beaktas kostnader på grund av funktonshndret som nte täcks på annat sätt. (6 förordnng (1993:1090) om stöd och servce tll vssa funktonshndrade). På anmodan av den ensklde, tas hänsyn tll personens betalnngsförmåga som då ställs relaton, dels tll det natonellt framtagna mnmbeloppet för levnadsomkostnader, dels tll Konsumentverkets beräknngar av skälga kostnader. LSS nnehåller övrgt nga bestämmelser om jämknng eller eftergft av avgfter. Bostadstllägg och bostadsbdrag utbetalas efter sedvanlg prövnng av Försäkrngskassan. Sammanställnng över avgfter och ersättnngar vd nsatser enlgt LSS Nedanstående belopp för avgfter och ersättnngar gäller för år Beloppen utgör en vss procentenhet av prsbasbeloppet och kommer fortsättnng, varje, år ndexregleras utfrån prsbasbeloppet. Detta gäller dock nte boende famljehem enlgt 9 8 p LSS för barn och ungdomar under 18 år, eftersom denna ersättnng tll kommunen beräknas utfrån föräldrarnas ersättnngsskyldghet och reglerna 6 kap. 2-4 Socaltjänstförordnngen 20011:937). 8

11 Barn och ungdomar under 18 år Insats: Bostad med särskld servce för barn och ungdomar Åldersgrupp Frukost Lunch Mellanmål Kvällsmål Heldag Förbruknngsvaror 0 5 år 5 kr 10 kr 3 kr 8 Kr 26 kr 5 kr 6 13 år 11 kr 22 kr 6 kr 16 kr 55 kr 5 kr år 14 kr 28 kr 7 kr 21 kr 70 kr 5 kr Insats: Korttdsvstelse Åldersgrupp Frukost Lunch Mellanmål Kvällsmål Heldag Förbruknngsvaror 0 5 år 5 kr 10 kr 3 kr 8 Kr 26 kr 5 kr 6 13 år 11 kr 22 kr 6 kr 16 kr 55 kr 5 kr år 14 kr 28 kr 7 kr 21 kr 70 kr 5 kr Insats: Korttdstllsyn för skolungdom över 12 år utanför hemmet anslutnng tll skoldagen samt under lov Frukost Lunch Mellanmål Kvällsmål 14 kr 27 kr 7 kr 21 kr Ungdomar som fyllt 18 år samt vuxna Ungdomar som fyllt 18 år utan egna nkomster Insats: Famljehem eller Bostad med särskld servce för barn och ungdom Frukost Lunch Mellanmål Kvällsmål Förbruknngsvaror 14 kr 27 kr 7 kr 21 kr 5 kr Ungdomar som fyllt 18 år med egna nkomster Insats: Famljehem eller Bostad med särskld servce för barn och ungdom Frukost Lunch Mellanmål Kvällsmål Heldag Förbruknngsvaror 14 kr 27 kr 7 kr 21 kr 69 kr 5 kr Ungdomar som fyllt 18 år samt vuxna Insats: Korttdsvstelse Frukost Lunch Mellanmål Kvällsmål Förbruknngsvaror 14kr 27 kr 7 kr 21 kr 5 kr 9

Nyckeln til arbete www.rattstodtillarbete.se 1 Till dig som söker arbete 2014

Nyckeln til arbete www.rattstodtillarbete.se 1 Till dig som söker arbete 2014 Nyckeln tll arbete 1 Tll dg som söker arbete 2014 Nyckeln tll arbete Copyrght 2014 Handkappförbunden Projektledare: Fredrk Lndgren Manus: Lena Henrkson, Textbolaget Stockholm HB Illustratoner: Sofa Wrangsjö

Läs mer

A2009:004. Regional utveckling i Sverige. Flerregional integration mellan modellerna STRAGO och raps. Christer Anderstig och Marcus Sundberg

A2009:004. Regional utveckling i Sverige. Flerregional integration mellan modellerna STRAGO och raps. Christer Anderstig och Marcus Sundberg A2009:004 Regonal utvecklng Sverge Flerregonal ntegraton mellan modellerna STRAGO och raps Chrster Anderstg och Marcus Sundberg Regonal utvecklng Sverge Flerregonal ntegraton mellan modellerna STRAGO

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

Guide till Grön Flagg. Förskola

Guide till Grön Flagg. Förskola Gude tll Grön Flagg Förskola Innehållsförtecknng 1. Om Grön Flagg... 3 2. Bestäm er... 4 3. Kontaktpoltker... 5 3.1 Htta en kontaktpoltker... 5 4. Anmälan... 6 4.1 Anmäl er... 6 4.2 Hur anmäler v oss?...

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen

Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen 1 Innehållsförteckning Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Riktlinjer till hjälp eller stjälp

Riktlinjer till hjälp eller stjälp Riktlinjer till hjälp eller stjälp Länsstyrelsernas granskning av kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS Samtliga länsstyrelser

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Avgifter i skolan. Informationsblad

Avgifter i skolan. Informationsblad 1 (8) Avgifter i skolan Här kan du läsa om hur Skolinspektionen bedömer avgifter i skolan i samband med tillsynen. Här kan du även se vilka regler som myndigheten utgår från i sina bedömningar. SKOLINSPEKTIONEN

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun 2012-06-15 Nf 185/2012 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun Presenterad 2010-06-09 i Nämnden för funktionshindrade Antagen 2010-06-23, ledningsgrupp Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer

och och socialtjänstens skyldigheter

och och socialtjänstens skyldigheter GOTLANDS KOMMUN Social- och omsorgsförvaltningen GOTLANDS Individ- och familjeomsorgen KOMMUN Social- Barn- och och familj omsorgsförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Barn- och familj Barns rättigheter

Läs mer

Avgifter för hjälp i hemmet samt hälso- och sjukvård Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i ordinärt boende eller servicehus

Avgifter för hjälp i hemmet samt hälso- och sjukvård Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i ordinärt boende eller servicehus Avgifter för hjälp i hemmet samt hälso- och sjukvård Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i ordinärt boende eller servicehus 2 Denna broschyr är uppdaterad 29 december 2014. Du kan

Läs mer

Hur fördelas pengarna till kommundelarna? en kort beskrivning av resursfördelningsmodellen

Hur fördelas pengarna till kommundelarna? en kort beskrivning av resursfördelningsmodellen Hur fördelas pengarna till kommundelarna? en kort beskrivning av resursfördelningsmodellen 1 2 Hur fördelar Borås Stad pengar till sina kommundelar? Varför kan en kommundel få mer pengar per invånare än

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

Ät aldrig mangon hel. fyra tumregler för god personlig struktur LÄS VIDARE!

Ät aldrig mangon hel. fyra tumregler för god personlig struktur LÄS VIDARE! Ät aldrg mangon hel fyra tumregler för god personlg struktur LÄS VIDARE! Ha koll på läget och få mer td över! Vsst skulle det vara fnt med mer td över? Mer td över, tll det som verklgen utvecklar dn verksamhet?

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar 1 Det här är tredje upplagan (redigerad mars 2014) av vägledningen Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg. 25 frågor och svar. Vägledningen

Läs mer

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS Länsförbundet i Stockholms län En genomgång av LSS Av Harald Strand, ordförande 2011 Innehåll Sida 3...Personkrets och antal personer med insats 4...Huvudmän för LSS 5...LSS grundläggande principer 6...Skillnader

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun.

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun. Frågor och svar om ekonomiskt bistånd lättläst Artikelnummer 2006-114-4 Här kan du läsa frågor och svar om ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd är pengar du söker från socialtjänsten så att du klarar

Läs mer

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter

Läs mer

Regler för ersättning av utförd tid

Regler för ersättning av utförd tid Regler för ersättning av utförd tid Tillämpningsregler för hur tid hos den enskilde ska registreras avseende hemtjänst, boendestöd, avlösarservice, avlösning och ledsagning enligt Socialtjänstlagen (SoL),

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer