Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS"

Transkript

1 Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Beslutad av kommunfullmäktge , 74

2 Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Fnspångs kommun Fnspång Telefon Fax E-post: Webbplats:

3 Innehåll Rätten av att ta ut avgfter 2 Av vem får avgft tas ut? 2 Avgfter och ersättnngar tll kommunen 2 Barn och ungdomar under 18 år 3 Övrgt 6 Resor 6 Resa nom kommunen 7 Resa utom kommunen 7 Restaurangbesök etc. 7 Entrébljetter m.m. 7 Personlg Assstans 7 Ledsagarservce 8 Kontaktperson 8 Avlösareservce 8 Förbehåll av tllräcklga medel 8 Sammanställnng över avgfter och ersättnngar vd nsatser enlgt LSS 8 Barn och ungdomar under 18 år 9 Ungdomar som fyllt 18 år samt vuxna 9 I

4 Rätten av att ta ut avgfter Insatserna enlgt LSS (lag om stöd och servce tll vssa funktonshndrade) är prncp avgftsfra. Enda undantagen läggs fast LSS och 5-6 förordnngen (1993:10909) om stöd och servce tll vssa funktonshndrade. I anslutnng tll en nsats får skälga avgfter tas ut för bostad, kost, frtdsaktvteter samt kulturella aktvteter. Avgfterna får dock nte överstga kommunens självkostnader och kommunen ska se tll att den ensklde får behålla tllräcklga medel för sna personlga behov. Av vem får avgft tas ut? 1. Kommunen får ta ut avgft av den som har hel allmän ålderspenson,, hel sjukersättnng, hel aktvtetsersättnng eller som har annan nkomst av motsvarande storlek. Annan nkomst av motsvarande storlek är arbetsnkomst, sjukpennng och kaptalnkomster. Det kan också vara en kombnaton av olka slags nkomster som sammantaget är av den storlek som ovan angetts (19 LSS). 2. Kommunen får ta ut en ersättnng av föräldrar tll barn under 18 år när deras barn får vård ett annat hem än det egna med stöd av LSS. Föräldrar har enlgt föräldrabalken underhållsskyldghet för sna barn och är försörjnngsskyldga tll dess barnet fyller 18 år eller så länge barnet går skola, dock längst tll barnet fyller 21 år. Enlgt 20 LSS, är föräldrar skyldga att skälg utsträcknng bdra tll kommunens kostnader för omvårdnaden när deras barn under 18 år vårdas ett annat hem än det egna. Med begreppet ett annat hem än det egna jämställs såväl famljehem som bostad med särskld servce för barn och ungdomar samt korttdshem. Avgfter och ersättnngar tll kommunen Konsumentverkets beräknngar av skälga kostnader, som rekommenderas av Socalstyrelsen att användas för beräknng av avgfter nom äldre- och handkappomsorgen, har använts som rktlnje när beloppen för avgfter och ersättnngar tll kommunen tagts fram. Konsumentverkets kostnader är lvsmedelskostnader som bygger på en matsedel för fyra veckor som uppfyller Lvsmedelsverkets närngsrekommendatoner för olka personkategorer. I kostnaderna ngår även en lten mängd mellanmål form av kaffe, kakor och gods. Eventuella merkostnader för lvsmedel etc. vd storhelger och andra högtder ngår nte. Fnspång Kommun anpassar kostnaden efter Konsumentverkets förändrngar.

5 Eftersom beloppen utgör en vss procentenhet av prsbasbeloppet, kommer de fortsättnngen, varje år, ndexregleras utfrån prsbasbeloppet. En sammanställnng över samtlga avgfter och ersättnngar fnns på ssta sdan denna handlng. Barn och ungdomar under 18 år Nedanstående ersättnngar tll Fnspångs kommun gäller för barn och ungdomar under 18 år och som har nsatser enlgt LSS. Av rubrkerna framgår vlken nsats och ersättnng som gäller. Famljehem För barn och ungdomar under 18 år som bor famljehem enlgt 9 8 p LSS, beräknas ersättnngen tll kommunen utfrån föräldrarnas ersättnngsskyldghet och reglerna 6 kap. 2-4 socaltjänstförordnngen (2001:937). Det belopp som var och en av föräldrarna ska bdra med per månad får dock nte överstga vad som för varje td motsvarar högsta underhållsstödsbeloppet, vlket år 2013 är kr/månad. Föräldrars ersättnng tll kommunen ska, enlgt 6 kap. 2 socaltjänstförordnngen, beräknas på samma sätt som om det gällde att bestämma återbetalnngsskyldghet för var och en av dem, enlgt lagen (1996:1030) om underhållsstöd. Bestämmelsen nnebär att kommunen ska göra ndvduella beräknngar och skälghetsbedömnngar av respektve förälders betalnngsförmåga. För var och en av föräldrarna ska fastställas ett belopp som de ska betala tll kommunen. Beräknngen utgår från respektve förälders nkomst och antalet barn de är försörjnngsskyldga för. Beräknngen kan därför leda tll att föräldrarna ska betala olka belopp. Bostad med särskld servce för barn och ungdomar För barn och ungdomar under 18 år som bor bostad med särskld servce för barn och ungdomar enlgt 9 8 p LSS, tar Fnspångs kommun ut en ersättnng för kost och förbruknngsvaror (tvätt- och rengörngsmedel, toalett- och hushållspapper m.m.). Ersättnngen regleras utfrån åldersgrupperna 0-5 år, 6-13 år och år. För 2013 är ersättnngsbeloppen per dag fördelade enlgt följande: Åldersgrupp Frukost 20% Lunch 40% Mellanmål 10% Kvällsmål 30% Heldag 0 5 år 5 kr 10 kr 3 kr 8 Kr 26 kr 5 kr 6 13 år 11 kr 22 kr 6kr 16 kr 55 kr 5 kr år 14 kr 28 kr 7 kr 21 kr 70 kr 5 kr Förbruknngsvaror 3

6 Korttdsvstelse För barn och ungdomar under 18 år som bor korttdshem eller stödfamlj enlgt 9 6 p LSS, tar Fnspångs kommun ut en ersättnng för kost och förbruknngsvaror (tvätt- och rengörngsmedel, toalett- och hushållspapper m.m.) Ersättnngen regleras utfrån åldersgrupperna 0-5 år, 6-13 år och år. För 2013 är ersättnngsbeloppen per dag fördelade enlgt följande: Åldersgrupp Frukost Lunch Mellanmål Kvällsmål Heldag Förbruknngsvaror 0 5 år 5 kr 10 kr 3 kr 8 Kr 26 kr 5 kr 6 13 år 11 kr 22 kr 6kr 16 kr 55 kr 5 kr år 14 kr 28 kr 7 kr 21 kr 70 kr 5 kr Lägervstelse Lägervstelse är en form av nsatsen korttdsvstelse utanför det egna hemmet enlgt 9 6 p LSS. För barn och ungdomar under 18 år som är på lägervstelse, tar Fnspångs kommun ut en ersättnng som beräknas för varje ensklt läger eftersom lägerarrangemangen ser olka ut med bl.a. resor och externa aktvteter. Ersättnng tas ut per dygn och omfattar kost, förbruknngsvaror samt resor och eventuella entrébljetter för externa aktvteter. Ersättnngen beräknas utfrån kostnadsuppgfter från varje lägerarrangör. Korttdstllsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet För skolungdom över 12 år som har korttdstllsyn utanför det egna hemmet anslutnng tll skoldagen samt under lov, enlgt 9 7 p LSS, tar Fnspångs kommun ut en ersättnng för kost. För 2013 är ersättnngsbeloppen per dag fördelade enlgt följande: Frukost Lunch Mellanmål 14 kr 28 kr 7 kr Ungdomar som fyllt 18 år samt vuxna När den unge fyllt 18 år upphör föräldrarnas ersättnngsskyldghet tll kommunen. Föräldrarna har stället en drekt underhållsskyldghet enlgt föräldrabalken gentemot den unge, för dennes omkostnader om han eller hon fortfarande går skola. 4

7 Ungdomar som nte längre går skolan när de fyller 18 år betraktas som vuxna, varvd föräldrarnas underhållsskyldghet upphör. Nedanstående avgfter tll Fnspångs kommun gäller för ungdomar som fyllt 18 år och vuxna som har nsatser enlgt LSS. Av rubrkerna framgår vlken nsats och ersättnng som gäller. Ungdomar som fyllt 18 år utan egna nkomster och bor famljehem eller bostad med särskld servce för barn och ungdomar. Av ungdomar som fyllt 18 år som nte har egna nkomster och bor famljehem eller bostad med särskld servce för barn och ungdomar enlgt 9 8 p LSS, tar Fnspångs kommun ut en faktsk hyra för boende och avgft för kost. För 2013 är ersättnngsbeloppen per dag fördelade enlgt följande: Frukost Lunch Mellanmål Kvällsmål Heldag Förbruknngsvaror 14 kr 27 kr 7 kr 21 kr 69 kr 5 kr Ungdomar som fyllt 18 år med egna nkomster och bor famljehem eller bostad med särskld servce för barn och ungdomar. Av ungdomar som fyllt 18 år och har egna nkomster och bor famljehem eller bostad med särskld servce för barn och ungdomar enlgt 9 8 p LSS, tar Fnspångs kommun ut en faktsk hyra för boende och avgft för kost. För 2013 är ersättnngsbeloppen per dag fördelade enlgt följande: Frukost Lunch Mellanmål Kvällsmål Heldag Förbruknngsvaror 14 kr 27 kr 7 kr 21 kr 69 kr 5 kr Bostad med särskld servce för vuxna Vuxna personer som har fyllt 18 år och bor bostad med särskld servce för vuxna enlgt 9 9 p LSS har eget hyresavtal och betalar drekt tll hyresvärden vlket kan vara både 1:a och 2:a handskontrakt. Den ensklde betalar själv sn mat-/hushållskostnader samt övrga personlga omkostnader. I de fall Fnspångs Kommun erbjuder mat från centralkök tas endast kostnad ut för råvaror enlgt konsumentverket. Vll den ensklde ha mat från annan utförare (leverantör) betalas den faktska kostnaden. Detta är ett avtal mellan brukaren och leverantören och ska ej hanteras kommunens ekonomsystem. 5

8 Korttdsvstelse Av personer som fyllt 18 år och har nsatsen korttdsvstelse korttdshem eller stödfamlj enlgt 9 6 p LSS, tar Fnspångs kommun ut en avgft för kost och förbruknngsvaror (tvätt- och rengörngsmedel, toalett- och hushållspapper m.m.) För 2013 är ersättnngsbeloppen per dag fördelade enlgt följande: Frukost Lunch Mellanmål Kvällsmål Heldag Förbruknngsvaror 14 kr 27 kr 7 kr 21 kr 69 kr 5 kr Lägervstelsen Lägervstelse är en form av nsatsen korttdsvstelse utanför det egna hemmet enlgt 9 6 p LSS. Av vuxna som är på lägervstelse, tar Fnspångs kommun ut en avgft som beräknas för varje ensklt läger eftersom lägerarrangemangen ser olka ut med bl.a. resor och externa aktvteter. Avgften tas ut per dygn och omfattar kost, förbruknngsvaror samt resor och eventuella entrébljetter för externa aktvteter. Avgften beräknas utfrån kostnadsuppgfter från varje lägerarrangör. Daglg verksamhet Fnspångs Kommun tar ut en avgft för mat de fall brukare nte har med matlåda eller ombesörjer maten på annat sätt. Frukost Lunch Mellanmål 14 kr 27 kr 7 kr Övrgt Resor För samtlga nsatser gäller att den ensklde omsorgstagaren betalar sna resor själv. Vd lägervstelse regleras detta ersättnngen/avgften tll kommunen. En vktg prncp LSS lagstftnng är att verksamheten ska främja jämlka levnadsvllkor och full delaktgt samhällslvet för personer enlgt LSS personkrets. Av den anlednngen bör man första hand använda kollektvtrafken, om det är praktskt möjlgt, andra hand färdtjänst och tredje hand bl/buss. Färdtjänstresor handläggs av färdtjänst. 6

9 För att kunna ta ut en reseavgft från brukaren, måste syftet med resan vara att den sker utfrån brukarens behov. Avgften baseras på skatteverkets regler om mlersättnng. Resa nom kommunen Vd resa nom Fnspångs Kommun, tas en avgft ut motsvarande taxan för lokaltrafk, f.n. 20 kronor per person. Höjs enlghet med lokaltrafken. Resa utom kommunen Kostnaden per person baseras på 3 personer som delar totalkostnad av 18:50 kronor/ml enlgt skatteverkets regler om mlersättnng och fordon, beloppet avrundas tll närmsta högre 5-krona. Brukaren står för sn andel och verksamheten står för personalens andel/andelar. Avgften följer skatteverkets rekommendatoner. Resmål Avstånd ToR (km) Resekostnad enlgt skatteverket/ml Kostnad per person (3pers/bl) Avrundat tll hela 5 kr per person Norrköpng 64 18, Söderköpng 92 18, Lnköpng , Slaka , Valdermarsvk , Åtvdaberg , Ksa , Katrneholm , Övrga resor x 18,5 6 kr/ml 6 kr/ml Restaurangbesök etc. Den ensklde betalar själv sna kostnader vd restaurangbesök och lknande besök på närngsställe eller café för att äta och fka etc. Entrébljetter m.m. Den ensklde betalar själv sna kostnader för entrébljetter m.m. som uppstår vd frtds- och kulturaktvteter och daglg verksamhet. Vd lägervstelse regleras detta ersättnngen/avgften tll kommunen. Personlg Assstans Insatsen personlg assstans är kostnadsfrtt för den ensklde. Regleras va Försäkrngskassans omkostnadsersättnng. 7

10 Ledsagarservce Ledsagarservce är avgftsfrtt för den ensklde. Omkostnader för ledsagare utges ej. Kontaktperson Kontaktperson, den ensklde står för egna kostnader, omkostnader betalas av kommunen tll kontaktperson. Avlösareservce Avlösareservce är avgftsfr. Förbehåll av tllräcklga medel Den ensklde ska genom LSS-nsatserna tllförsäkras goda levnadsvllkor (7 LSS). Hänsyn måste tas tll att det ska fnnas tllräcklga medel för den enskldes personlga lvsuppehälle och behov som mat, kläder, daglga resor, frtdssysselsättnng, tandvård och läkarvård (19 LSS). Vd bedömnngen av den enskldes personlga behov ska även beaktas kostnader på grund av funktonshndret som nte täcks på annat sätt. (6 förordnng (1993:1090) om stöd och servce tll vssa funktonshndrade). På anmodan av den ensklde, tas hänsyn tll personens betalnngsförmåga som då ställs relaton, dels tll det natonellt framtagna mnmbeloppet för levnadsomkostnader, dels tll Konsumentverkets beräknngar av skälga kostnader. LSS nnehåller övrgt nga bestämmelser om jämknng eller eftergft av avgfter. Bostadstllägg och bostadsbdrag utbetalas efter sedvanlg prövnng av Försäkrngskassan. Sammanställnng över avgfter och ersättnngar vd nsatser enlgt LSS Nedanstående belopp för avgfter och ersättnngar gäller för år Beloppen utgör en vss procentenhet av prsbasbeloppet och kommer fortsättnng, varje, år ndexregleras utfrån prsbasbeloppet. Detta gäller dock nte boende famljehem enlgt 9 8 p LSS för barn och ungdomar under 18 år, eftersom denna ersättnng tll kommunen beräknas utfrån föräldrarnas ersättnngsskyldghet och reglerna 6 kap. 2-4 Socaltjänstförordnngen 20011:937). 8

11 Barn och ungdomar under 18 år Insats: Bostad med särskld servce för barn och ungdomar Åldersgrupp Frukost Lunch Mellanmål Kvällsmål Heldag Förbruknngsvaror 0 5 år 5 kr 10 kr 3 kr 8 Kr 26 kr 5 kr 6 13 år 11 kr 22 kr 6 kr 16 kr 55 kr 5 kr år 14 kr 28 kr 7 kr 21 kr 70 kr 5 kr Insats: Korttdsvstelse Åldersgrupp Frukost Lunch Mellanmål Kvällsmål Heldag Förbruknngsvaror 0 5 år 5 kr 10 kr 3 kr 8 Kr 26 kr 5 kr 6 13 år 11 kr 22 kr 6 kr 16 kr 55 kr 5 kr år 14 kr 28 kr 7 kr 21 kr 70 kr 5 kr Insats: Korttdstllsyn för skolungdom över 12 år utanför hemmet anslutnng tll skoldagen samt under lov Frukost Lunch Mellanmål Kvällsmål 14 kr 27 kr 7 kr 21 kr Ungdomar som fyllt 18 år samt vuxna Ungdomar som fyllt 18 år utan egna nkomster Insats: Famljehem eller Bostad med särskld servce för barn och ungdom Frukost Lunch Mellanmål Kvällsmål Förbruknngsvaror 14 kr 27 kr 7 kr 21 kr 5 kr Ungdomar som fyllt 18 år med egna nkomster Insats: Famljehem eller Bostad med särskld servce för barn och ungdom Frukost Lunch Mellanmål Kvällsmål Heldag Förbruknngsvaror 14 kr 27 kr 7 kr 21 kr 69 kr 5 kr Ungdomar som fyllt 18 år samt vuxna Insats: Korttdsvstelse Frukost Lunch Mellanmål Kvällsmål Förbruknngsvaror 14kr 27 kr 7 kr 21 kr 5 kr 9

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till Kommunen vid insatser enligt LSS

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till Kommunen vid insatser enligt LSS Riktlinjer för avgifter och ersättningar till Kommunen vid insatser enligt LSS Beslutad av kommunfullmäktige 2017-12-18 151 Sida 1 Innehåll Rätten av att ta ut avgifter... 3 Av vem får avgift tas ut?...

Läs mer

Riktlinje för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS

Riktlinje för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Diarienr Omsorgsnämnden 2008-12-18 Kommunfullmäktige 2009-02-23 UllaBritt Söderström 2008-12-08 AO 2008/00155 008 1 (7) Riktlinje

Läs mer

Avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS

Avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS Avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS Beslutad av kommunfullmäktige 2019-06-24 KS 2019/218 1 Innehåll 1. Rätten att ta ut avgifter... 3 2. Av vem får avgift tas ut?... 3 3. Avgifter

Läs mer

Riktlinjer. Avgifter och ersättningar inom handikappomsorgen 2010

Riktlinjer. Avgifter och ersättningar inom handikappomsorgen 2010 2010-07-14 1 (7) Ert datum Er beteckning Tjänsteställe/handläggare Socialförvaltningen Riktlinjer Avgifter och ersättningar inom handikappomsorgen 2010 vid insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS RIKTLINJER FÖR AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR VID INSATSER ENLIGT LSS

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS RIKTLINJER FÖR AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR VID INSATSER ENLIGT LSS Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2017-02-01, 3 (KS/2016:344) Dokumentansvarig: Kommunfullmäktige VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS RIKTLINJER FÖR AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR VID INSATSER ENLIGT

Läs mer

Taxor och avgifter vid insatser enligt LSS och SoL för personer inom funktionshinderverksamheten

Taxor och avgifter vid insatser enligt LSS och SoL för personer inom funktionshinderverksamheten Taxor och avgifter vid insatser enligt LSS och SoL för personer inom funktionshinderverksamheten Antaget av Kommunfullmäktige 2017-xx-xx xxx att gälla från och med 2018-02-01 1 Innehåll Inledning... 3

Läs mer

Sektor Stöd och Omsorg. Avgifter och ersättningar vid insatser enligt LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Sektor Stöd och Omsorg. Avgifter och ersättningar vid insatser enligt LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade Sektor Stöd och Omsorg Avgifter och ersättningar vid insatser enligt LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2018 1 Inledning Insatser enligt LSS (lag om stöd och service till

Läs mer

2013-04-16. Motion om bättre villkor för vissa grupper beträffande uthyrning av FaBo s lägenheter. Dnr KS 2012-400

2013-04-16. Motion om bättre villkor för vissa grupper beträffande uthyrning av FaBo s lägenheter. Dnr KS 2012-400 Utdrag ur protokoll fört vd sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott Falkenberg FALKENBERG 2013-04-16 130 Moton om bättre vllkor för vssa grupper beträffande uthyrnng av FaBo s lägenheter. Dnr KS

Läs mer

Justering av avgifter vid insatser enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och familjerådgivning

Justering av avgifter vid insatser enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och familjerådgivning 1 (6) Omsorgs och socialförvaltningen 2009-03-17 Dnr On 2009-37 Anders Peterson Ingalill Thor Inga-Lill Strand Eva Svensson Omsorgsnämnden Justering av avgifter vid insatser enligt Lag om stöd och service

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning

Riktlinjer för biståndshandläggning Rktlnjer för bståndshandläggnng Enlgt Socaltjänstlagen Fnspångs kommun 2012-11-19 KS 2012.04.45.730 Rktlnjer för bståndshandläggnng Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post:

Läs mer

för alla i Landskrona

för alla i Landskrona , den 3 september LANDSKRDlHLA 2015 STAD K015/[\flUf STYRELSEN 201509 0 7 Ank. Darenr. ldossenr. Moton: Utrymme för alla Regerngen beslutade antalet maj 2008 nleda ett urbant bostadråden männskor de mest

Läs mer

Generellt ägardirektiv

Generellt ägardirektiv Generellt ägardrektv Kommunala bolag Fastställt av kommunfullmäktge 2014-11-06, 223 Dnr 2014.0450.107 2 Generellt ägardrektv för Fnspångs kommuns drekt eller ndrekt helägda bolag Detta ägardrektv ska antas

Läs mer

Utbildningsdepartementet Stockholm 1 (6) Dnr 2013:5253

Utbildningsdepartementet Stockholm 1 (6) Dnr 2013:5253 Skolnspektonen Utbldnngsdepartementet 2013-11-06 103 33 Stockholm 1 (6) Yttrande över betänkandet Kommunal vuxenutbldnng på grundläggande nvå - en översyn för ökad ndvdanpassnng och effektvtet (SOU 2013:20)

Läs mer

Kvalitetssäkring med individen i centrum

Kvalitetssäkring med individen i centrum Kvaltetssäkrng med ndvden centrum TENA har tllsammans med äldreboenden Sverge utvecklat en enkel process genom vlken varje enskld ndvd får en ndvduell kontnensplan baserad på hans eller hennes unka möjlgheter

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 20 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15- Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

Kallelse / Underrättelse

Kallelse / Underrättelse Kallelse / Underrättelse Utskrftsdatum 2015-12-08 1 Organ Socalnämnden Ledamöter Per-Arne Frsk (S) Prjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S) Elsabeth Svahn (S) (S) Eduardo Vllanueva Pnto (V) Al El-Najjar (M)

Läs mer

Bakgrund Sedan tidigare har avgifter i LSS-verksamheten tagits ut och indexreglerats årligen enligt tidigare fattat beslut i kommunfullmäktige.

Bakgrund Sedan tidigare har avgifter i LSS-verksamheten tagits ut och indexreglerats årligen enligt tidigare fattat beslut i kommunfullmäktige. UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2013-04-23 94 Avgifter 2013 Dnr SN 2012/0933 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad 2013-04-14 Bakgrund Sedan tidigare har avgifter i LSS-verksamheten tagits ut och indexreglerats

Läs mer

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring PROMEMORIA Datum 01-06-5 Fnansnspektonen Författare Bengt von Bahr, Younes Elonq och Erk Elvers Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 4 13 35 fnansnspektonen@f.se www.f.se

Läs mer

Beställningsintervall i periodbeställningssystem

Beställningsintervall i periodbeställningssystem Handbok materalstyrnng - Del D Bestämnng av orderkvantteter D 41 Beställnngsntervall perodbeställnngssystem Ett perodbeställnngssystem är ett med beställnngspunktssystem besläktat system för materalstyrnng.

Läs mer

Rapport LSS-basmätning

Rapport LSS-basmätning Rapport LSS-basmätnng Datum: 2011-03-14 Ansvarg: Petra Björne, Lars-Åke Borgström, Ingela Kressander Förvaltnng: Stadskontoret Bakgrund och syfte Bakgrund Kommunstyrelsen gav den 15 december 2008 uppdrag

Läs mer

KVALITETSDEKLARATION

KVALITETSDEKLARATION 2019-06-17 1 (8) KVALITETSDEKLARATION Statstk om kommunal famlerådgvnng 2018 Ämnesområde Socaltänst Statstkområde Famlerådgvnng Produktkod SO0206 Referenstd År 2018 2019-06-17 2 (8) Statstkens kvaltet...

Läs mer

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer Handbok materalstyrnng - Del B Parametrar och varabler B 41 Beräkna standardavvkelser för efterfrågevaratoner och prognosfel En standardavvkelse är ett sprdnngsmått som anger hur mycket en storhet varerar.

Läs mer

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring PROMEMORIA Datum 007-1-18 FI Dnr 07-1171-30 Fnansnspektonen Författare Bengt von Bahr, Younes Elonq och Erk Elvers P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 4 13 35

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (6)

Tjänsteskrivelse 1 (6) Tjänsteskrivelse 1 (6) Omsorgs- och äldreförvaltningen Ann-Britt Olofsson, Sofia Åström 2018-12-05 Dnr ON 2018-539 Omsorgsnämnden Avgifter 2019 vid insatser enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Skoldemokratiplan Principer och guide till elevinflytande

Skoldemokratiplan Principer och guide till elevinflytande Skoldemokratplan Prncper och gude tll elevnflytande I Skoldemokratplan Antagen av kommunfullmäktge 2012-02-29, 49 Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@fnspang.se

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tryserums friskola 20 feb 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tryserums friskola 20 feb 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tryserums frskola 20 feb 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-20 10:39: Bra jobbat, Tryserums frskola! Det är nsprerande att läsa er rapport och se

Läs mer

Avgifter och ersättningar enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Avgifter och ersättningar enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen Förvaltningsstab er och ersättningar enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2019 Antagna av socialnämnden 2018 11 29, 105 Box 22, 593 21 Västervik, Besöksadress:

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Västra Ekoskolan

Handlingsplan. Grön Flagg. Västra Ekoskolan Handlngsplan Grön Flagg Västra Ekoskolan Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-03-17 14:07: Vad rolgt att n har jobbat aktvt med Grön Flagg snart 14 år! Handlngsplanen är tydlg och n tar upp flera exempel

Läs mer

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning En studecrkel om Stockholms katolska stfts församlngsordnng Studeplan STO CK HOLM S K AT O L S K A S T I F T 1234 D I OECE S I S HOL M I ENS IS En studecrkel om Stockholm katolska stfts församlngsordnng

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Saxnäs skola

Handlingsplan. Grön Flagg. Saxnäs skola Handlngsplan Grön Flagg Saxnäs skola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-01-05 09:27: Jättefnt att n jobbat utfrån elevernas önskemål när n satt hop er handlngsplan för att måna om deras nflytande. N

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Dalbystugan

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Dalbystugan Handlngsplan Grön Flagg Förskolan Dalbystugan Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-05-23 15:07: V ber om ursäkt för en alltför sen återkopplng från oss. Vlka fna och vktga utvecklngsområden n valt - det

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Pysslingförskolan Gläntan

Handlingsplan. Grön Flagg. Pysslingförskolan Gläntan Handlngsplan Grön Flagg Pysslngförskolan Gläntan Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-09-19 11:18: Vlka fna och vktga utvecklngsområden n valt - det n gör kommer säkert att skapa engagemang och nyfkenhet

Läs mer

RP 174/2009 rd. utgående från kommunens kalkylerade kostnader

RP 174/2009 rd. utgående från kommunens kalkylerade kostnader Regerngens proposton tll Rksdagen med förslag tll lag om statsandel för kommunal basservce, lag om fnanserng av undervsnngs- och kulturverksamhet och lagar om ändrng av vssa lagar som har samband med dem

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Ängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Ängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Ängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-10-02 09:58: Vlka rolga och spännande utvecklngsområden som n ska jobba med. Utmana gärna barnen med att ställa öppna frågor

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1(2) Mål nr 5679-10 meddelad Stockholm den 22 oktober 2010 KLAGANDE Folkfronten, 802444-5721 Ombud: Jur. kand. Benjamn Boman Blästadsgatan 34 589 23 Lnköpng ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-01-23 11:26: Bra jobbat, förskolan Kalven! Det är nsprerande att läsa er rapport och se hur

Läs mer

Ensamma kan vi inte förändra

Ensamma kan vi inte förändra 2013, vnter/vår Behandlngsföreståndaren har ordet Drogtestnng Ultmatum på jobbet ledde tll nyktert lv Vårdutbldnngsprogram för företagshälsovården Ideella resurser vd mssbruk för företagshälsovården Arbetsplatsprogram

Läs mer

Renhållningsordning för Finspångs kommun

Renhållningsordning för Finspångs kommun Renhållnngsordnng för Fnspångs kommun Föreskrfter Antagen av kommunfullmäktge 2014-03-26 ( 69) F Ö RE S K RI F T E R Renhållnngsordnng för Fnspångs kommun Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon 0122-85

Läs mer

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan Fnspångs kommuns skolkuratorer 2014-08-22 Handlngsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck skolan Framtagen utfrån Länsstyrelsens publkatoner Om våld hederns namn & Våga göra skllnad För mer nformaton

Läs mer

Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014

Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-07-04 13:38: Vlka jättebra flmer barnen har spelat n fantastskt bra och underhållande som samtdgt

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Talavidskolan 15 aug 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Talavidskolan 15 aug 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Talavdskolan 15 aug 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-02-21 13:32: V kunde nte läsa om era mål 4 och 5 någonstans. 2013-08-15 11:21: Tack för era kompletterngar.

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Hamregårds förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Hamregårds förskola Handlngsplan Grön Flagg Hamregårds förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-03-30 08:43: Vlket härlgt vattentema n ska arbeta med tllsammans med barnen och strålande att n utgått från barnens ntresse

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Sagomossens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Sagomossens förskola Handlngsplan Grön Flagg Sagomossens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-08-11 12:42: Det låter som en bra dé att ntegrera mljörådet förskolerådet som har en sån bred representaton. N har vktga

Läs mer

Minimibeloppet för 2014 är för ensamstående 5012 kr och för makar/sammanboende 4235 kr/person Detta skall täcka normalkostnader för följande poster:

Minimibeloppet för 2014 är för ensamstående 5012 kr och för makar/sammanboende 4235 kr/person Detta skall täcka normalkostnader för följande poster: Borgholms kommuns taxor 2014 SOCIALNÄMNDEN Avgifter för vård och omsorg Inkomstbegrepp Avgiftsunderlaget beräknas utifrån de aktuella förvärvs- och kapitalinkomster som är skattepliktiga enligt inkomstskattelagstiftningen.

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 14/2009 IZatrineholms kommun " A VT AL OM ANLÄGGNINGSARRENDE. Arrendator: Elproduktion i Stockholm AB

Kommunstyrelsens handling nr 14/2009 IZatrineholms kommun  A VT AL OM ANLÄGGNINGSARRENDE. Arrendator: Elproduktion i Stockholm AB Kommunstyrelsens handlng nr 14/2009 Zatrneholms kommun " Y' /- / /) f. cj ' () ~ -,~?:5 1'- ': ( ~Y- l) Í/,,;.-l ~,. "f,.. 9-DìY1 ~ c D "::") Närngslv och Tlväxt 1 (6) A VT AL OM ANLÄGGNNGSARRENDE Bakgrund,

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Bosgårdens förskolor

Handlingsplan. Grön Flagg. Bosgårdens förskolor Handlngsplan Grön Flagg Bosgårdens förskolor Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-08-11 14:16: Det är nsprerande att läsa hur n genom röstnng tagt tllvara barnens ntressen när n tagt fram er handlngsplan.

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Gärdesängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Gärdesängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Gärdesängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 20121012 11:04: Lte fler uppgfter tack... 20121023 15:38: N har vktga och relevanta mål samt aktvteter som kan göra alla delaktga

Läs mer

Grön Flagg-rapport Smedjans förskola 7 apr 2016

Grön Flagg-rapport Smedjans förskola 7 apr 2016 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Smedjans förskola 7 apr 2016 Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-04-07 09:58: Vlken härlg och kreatv rapport n har skckat n tll oss - trevlg läsnng! Vad kul

Läs mer

Dokumentation kring beräkningsmetoder använda för prisindex för elförsörjning (SPIN 35.1) inom hemmamarknadsprisindex (HMPI)

Dokumentation kring beräkningsmetoder använda för prisindex för elförsörjning (SPIN 35.1) inom hemmamarknadsprisindex (HMPI) STATISTISKA CENTRALBYRÅN Dokumentaton (6) ES/PR-S 0-- artn Kullendorff arcus rdén Dokumentaton krng beräknngsmetoder använda för prsndex för elförsörjnng (SPIN 35.) nom hemmamarknadsprsndex (HPI) Indextalen

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Vindelälvsskolan 27 maj 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Vindelälvsskolan 27 maj 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Vndelälvsskolan 27 maj 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-05-27 15:19: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.

Läs mer

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE SSI:1';74-O15 BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE John-Chrster Lndll Pack, 104 01 STOCKHOIJ! ;4 aprl 1974 BEREDSOP TJÖT ATOMOLYCKOR I SVERIGE Manuskrpt grundat på ett föredrag vd kärnkraftmötot Köpenhamn,

Läs mer

2013-01-29 meddelad i Göteborg

2013-01-29 meddelad i Göteborg Mål nr meddelad Göteborg 1 PARTER (Antal tlltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Kennert Lundgren Ekobrottsmyndgheten Första ekobrottskammaren Göteborg Målsägande Arne Tlltalad Ragnar Demetr, 730201 Astronomgatan

Läs mer

Hylte kommuns avgifter inom - särskilt boende - kortidsvistelse - omsorg i hemmet - LSS

Hylte kommuns avgifter inom - särskilt boende - kortidsvistelse - omsorg i hemmet - LSS Hylte kommuns avgifter inom - särskilt boende - kortidsvistelse - omsorg i hemmet - LSS mars 2018 februari 2019 Omsorgsavgift i Hylte kommun I socialtjänstlagen regleras vilken som är den högsta avgiften

Läs mer

Bruksanvisning och monteringshandledning

Bruksanvisning och monteringshandledning Bruksanvsnng och monterngshandlednng Energpelare 1341 26/27/28 1347 26/27/28 Energpelare med belysnngsenhet 1342 26/27/28 1348 26/27/28 Ljuspelare 1343 26/27/28 Ljuspelare, kort 1344 26/27/28 Innehållsförtecknng

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Kalven

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Kalven Handlngsplan Grön Flagg Förskolan Kalven Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-02-03 10:27: Vlket bra sätt att ha aktvteter som även görs hemma hos barnen. Ett bra ntatv för att sprda rngar på vattnet.

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Trollet

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Trollet Handlngsplan Grön Flagg Förskolan Trollet Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-06-24 14:09: N har fna och ntressanta utvecklngsområden med aktvteter som anpassas efter barnens förmågor - Bra jobbat. Låt

Läs mer

Performansanalys LHS/Tvåspråkighet och andraspråksinlärning Madeleine Midenstrand 2004-04-17

Performansanalys LHS/Tvåspråkighet och andraspråksinlärning Madeleine Midenstrand 2004-04-17 1 Inlednng Jag undervsar tyskar på folkhögskolan Nürnberg med omgvnngar. Inför uppgften att utföra en perforsanalys av en elevtext lät mna mest avancerade elever skrva en uppsats om vad de tyckte var svårt

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Östra förskolan

Handlingsplan. Grön Flagg. Östra förskolan Handlngsplan Grön Flagg Östra förskolan Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-02-20 17:47: Vad härlgt med tteln V ger barnen TID. Bra tänkt! Låter så postvt och självklart men nte alls lätt dagens samhälle.

Läs mer

AVGIFTER FÖR STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE 2011

AVGIFTER FÖR STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE 2011 AVGIFTER FÖR STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE 2011 Gäller insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Innehåll Kommunens ansvarsområde...5

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 2010 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15-10 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan?

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur eleverna fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från elever

Läs mer

Folkrätten och kriget mot terrorismen

Folkrätten och kriget mot terrorismen Mänsklga demokrat Folkrätten FN I den här teorbakgrunden: presenterar v en överskt av folkrätten de hot den har utsatts för genom det onskränkta krget mot terrorsmen åskådlggör v FN:s roll ett väl fungerande

Läs mer

Elteknik Svenska AB. FACI - trygghetslarm. Produktlista. Kontaktperson: Palle Wiklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46

Elteknik Svenska AB. FACI - trygghetslarm. Produktlista. Kontaktperson: Palle Wiklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46 Elteknk Svenska AB FACI - trygghetslarm Besöksadress: Postadress: Axvägen 10, 853 50 Sundsvall Box 6050, 850 06 Sundsvall Produktlsta Kontaktperson: Palle Wklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 20 jan 2016

Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 20 jan 2016 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 20 jan 2016 Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-01-20 09:07: Förskolan Kalven, n har lämnat n en toppenrapport även denna gång! Bra områden

Läs mer

Antal. Antal aktiva. Antal. till annan. aktiva under. till. studier. arbetslivs- vid inriktad rehab

Antal. Antal aktiva. Antal. till annan. aktiva under. till. studier. arbetslivs- vid inriktad rehab Blaga 1 Insatsredovsnng, ndvdnrktade nsatser en närmare beskrvnng nsatser under 2012: 4 Totalt antal deltagare: 155 avslut som har fullföljt nsatsernas verksamhet (samt avslut totalt): 49 (67) (samt %)

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Salvägens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Salvägens förskola Handlngsplan Grön Flagg Salvägens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-02 11:11: N har valt fna och ntressanta utvecklngsområden med många olka typer av aktvteter som kan skapa nyfkenhet och

Läs mer

28 st medlemmar (inkl. 9 st styrelsemedlemmar), representerande 28 st röstberättigade fastigheter, deltog i föreningsstämman.

28 st medlemmar (inkl. 9 st styrelsemedlemmar), representerande 28 st röstberättigade fastigheter, deltog i föreningsstämman. Td: Måndagen den 13 mars 2017 kl 19:00 Plats: Fjällenskolans röda matsal 28 st medlemmar (nkl. 9 st styrelsemedlemmar), representerande 28 st röstberättgade fastgheter, deltog förenngsstämman. Se blaga

Läs mer

Om ja, hur har ni lagt upp och arbetat i Grön Flagg-rådet/samlingarna med barnen och hur har det upplevts?

Om ja, hur har ni lagt upp och arbetat i Grön Flagg-rådet/samlingarna med barnen och hur har det upplevts? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur barnen fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från barn

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Socialnämnden förslag 20110615 1

Dokumenthanteringsplan Socialnämnden förslag 20110615 1 Dokumenthanterngsplan Socalnämnden förslag 20110615 1 OCH EVENTUELL INGSORDNING olka meder, SEKRETESS NÄRARKIV slutgltgt arkvformat fetstl) Innehåll 1. Styr 3 1.2.4. Verksamhetsutveckla projektform 7 2.Ge

Läs mer

Sammanfattning av kvalitetsrapporter - kommunala skolorna

Sammanfattning av kvalitetsrapporter - kommunala skolorna 1 (5) Barn- och utbldnngskontoret BARN- OCH UTBILDNINGSSEKTORN Sammanfattnng av kvaltetsrapporter - kommunala skolorna Bakgrund Huvudmannen har stt Kvaltet- och utvecklngsprogram prorterat tre målområden

Läs mer

DOM. Meddelad Malmö. Trelleborgs tingsrätts dom 1995-10-19, DT 556, se bilaga A. Gustaf Them, 160628-4519 Barsebäcksgatan 64, 216 20 MALMÖ

DOM. Meddelad Malmö. Trelleborgs tingsrätts dom 1995-10-19, DT 556, se bilaga A. Gustaf Them, 160628-4519 Barsebäcksgatan 64, 216 20 MALMÖ . Nummer DT 1224 l (9) 000AD01.SAM Överklagat avgörande Trelleborgs tngsrätts dom 1995-10-19, DT 556, se blaga A Klagande Gustaf Them, 160628-4519 Barsebäcksgatan 64, 216 20 MALMÖ Ombud Bolagsjursten Lef

Läs mer

Tillämpningsanvisningar

Tillämpningsanvisningar Tillämpningsanvisningar Avgifter och ersättningar för personer inom socialnämndens verksamhetsområde Gäller från 1 mars 2016 Antagna av Socialnämnden XX Inledning Tillämpningsanvisningarna anger vilka

Läs mer

Nyckeln til arbete www.rattstodtillarbete.se 1 Till dig som söker arbete 2014

Nyckeln til arbete www.rattstodtillarbete.se 1 Till dig som söker arbete 2014 Nyckeln tll arbete 1 Tll dg som söker arbete 2014 Nyckeln tll arbete Copyrght 2014 Handkappförbunden Projektledare: Fredrk Lndgren Manus: Lena Henrkson, Textbolaget Stockholm HB Illustratoner: Sofa Wrangsjö

Läs mer

Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014

Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-30 15:1: Vlken toppenrapport n har skckat n tll oss- trevlg läsnng. N har fna, tydlga utvecklngsområden

Läs mer

BÄLLSTA 5:126 Fritzbergsvägen 117 Vallentuna Överlåtelsebesiktning för Säljare Maj 2017

BÄLLSTA 5:126 Fritzbergsvägen 117 Vallentuna Överlåtelsebesiktning för Säljare Maj 2017 Frtzbergsvägen 117 Vallentuna Överlåtelsebesktnng för Säljare Maj 2017 Energ 2017 SBR Byggngenjörerna Verson 2017.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN SÄLJARE...2 2

Läs mer

Grön Flagg-rapport Borrby förskola 18 maj 2015

Grön Flagg-rapport Borrby förskola 18 maj 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Borrby förskola 18 maj 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-05-11 09:08: skckar tllbaka enl tel samtal 2015-05-18 15:32: Det har vart rolgt att läsa er

Läs mer

Revisionsrapport. Finspångs kommun. Granskning av årsredovisning Matti Leskelä Stefan Knutsson

Revisionsrapport. Finspångs kommun. Granskning av årsredovisning Matti Leskelä Stefan Knutsson Revsonsrapport Gransknng av årsredovsnng 2011 Fnspångs kommun Matt Leskelä Stefan Knutsson 26 mars 2012 Gransknng av årsredovsnng 2011 Innehållsförtecknng 1 Sammanfattnng 1 2 Gransknngsnrktnng 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Renhållningsordning för Finspångs kommun

Renhållningsordning för Finspångs kommun Renhållnngsordnng för Fnspångs kommun Avfallsplan 2014-2018 Antagen av kommunfullmäktge 2014-03-26 ( 69) A V F A L L S P L A N 2 0 1 4-2 0 1 8 Renhållnngsordnng för Fnspångs kommun Fnspångs kommun 612

Läs mer

FTP - förmånsbestämd l'l'an

FTP - förmånsbestämd l'l'an ~.~.;~~~..~.; '-' ;;./~~v\.:~'\~~~~.~l. Blaga 1 tll Stadgar för Försäkrngsbranschens Pensonskassa - försäkrngsförenng ;

Läs mer

2014 års brukarundersökning inom socialtjänstens vuxenavdelning i Halmstads kommun

2014 års brukarundersökning inom socialtjänstens vuxenavdelning i Halmstads kommun Halmstads kommun Socalförvaltnngen Vuxenavdelnngen 2014 års brukarundersöknng nom socaltjänstens vuxenavdelnng Halmstads kommun Sammanställnng av enkätresultat För rapport svarar Danel Johansson, Utvärderngsrngen

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Näckrosen

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Näckrosen Handlngsplan Grön Flagg Förskolan Näckrosen Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-07-28 12:15: N har vktga och spännande utvecklngsområden krng tema. Utmana gärna barnen med öppna frågor de olka utvecklngsområdena

Läs mer

28 st medlemmar (inkl. 9 st styrelsemedlemmar), representerande 27 st röstberättigade fastigheter, deltog i föreningsstämman.

28 st medlemmar (inkl. 9 st styrelsemedlemmar), representerande 27 st röstberättigade fastigheter, deltog i föreningsstämman. Td: 2016-03-14 kl. 19.00 Plats: Fjällenskolans röda matsal 28 st medlemmar (nkl. 9 st styrelsemedlemmar), representerande 27 st röstberättgade fastgheter, deltog förenngsstämman. 1. Stämmans öppnande.

Läs mer

Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014

Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-03 09:47: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.

Läs mer

Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014

Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-10-15 09:54: N verkar ha ett mycket engagerat mljöråd som är påputtare (fnt ord). N har bra och spännande

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Stadionparkens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Stadionparkens förskola Handlngsplan Grön Flagg Stadonparkens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-03-10 13:06: Hej! N har många spännande och vktga utvecklngsområden. Er handlngsplan känns genomarbetad med aktvteter

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Föräldrakooperativet Dalbystugan 22 sep 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Föräldrakooperativet Dalbystugan 22 sep 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Föräldrakooperatvet Dalbystugan 22 sep 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-09-22 17:47: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era utvecklngsområden.

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 1 Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Berga förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Berga förskola Handlngsplan Grön Flagg Berga förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-12-13 09:50: Bra utvecklngsområden med aktvteter som passar barnen. Tänk på att vara medforskare och låta barnen styra. Berätta

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Äsperedskolan förskola - skola

Handlingsplan. Grön Flagg. Äsperedskolan förskola - skola Handlngsplan Grön Flagg Äsperedskolan förskola - skola Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-03-22 11:22: N har fna och ntressanta utvecklngsområden med aktvteter som anpassas efter elevernas förmågor -

Läs mer

Grön Flagg-rapport Torsö skärgårdsskola 2 sep 2016

Grön Flagg-rapport Torsö skärgårdsskola 2 sep 2016 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Torsö skärgårdsskola 2 sep 2016 I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen

Läs mer

Lektion 8 Specialfall, del I (SFI) Rev 20151006 HL

Lektion 8 Specialfall, del I (SFI) Rev 20151006 HL Lekton 8 Specalfall, del I (SFI) Rev 0151006 HL Produktvalsproblem och cyklsk planerng Innehåll Nvå 1: Produktval (LP-problem) (SFI1.1) Cyklsk planerng, produkter (SFI1.) Nvå : Maxmera täcknngsbdrag (produktval)

Läs mer

Utbildningsavkastning i Sverige

Utbildningsavkastning i Sverige NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala Unverstet Examensarbete D Författare: Markus Barth Handledare: Bertl Holmlund Vårtermnen 2006 Utbldnngsavkastnng Sverge Sammandrag I denna uppsats kommer två olka

Läs mer

Fastigheten upplåts för vandrarhems- och däred saranängande verksamet.

Fastigheten upplåts för vandrarhems- och däred saranängande verksamet. rh \.)1' Y' '/ ()(j,'- -r '.' P- -c., (l/ V) '--~-.~. (0 / v.' ç.(úo 9- d t. 1')/ Kommunstyrelsens handlng nr 54/2007 Mellan Svenska Turstförenngen STF AB, org.nr 556415-4259, Box 25, 101 20 Stockholm,

Läs mer

STUDIE- HANDLEDNING KOMVUX Inför ansökan till Komvux KOMVUX

STUDIE- HANDLEDNING KOMVUX Inför ansökan till Komvux KOMVUX STUDIE- HANDLEDNING Inför ansökan tll Komvux KOMVUX 2017-2018 KOMVUX Kontaktuppgfter tll Lärare KOMVUX Studehandlednng 2017-2018 Välkommen att studera på Komvux! På Komvux erbjuder v många olka typer av

Läs mer

LSS. Lättläst version

LSS. Lättläst version LSS Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor som har en stor funktionsnedsättning hela livet eller

Läs mer

Hylte kommuns avgifter inom - särskilt boende - kortidsvistelse - omsorg i hemmet

Hylte kommuns avgifter inom - särskilt boende - kortidsvistelse - omsorg i hemmet Hylte kommuns avgifter inom - särskilt boende - kortidsvistelse - omsorg i hemmet mars 2017 februari 2018 Omsorgsavgift i Hylte kommun I socialtjänstlagen regleras vilken som är den högsta avgiften en

Läs mer

1(7) Avgifter inom vård och stöd 2016. Styrdokument

1(7) Avgifter inom vård och stöd 2016. Styrdokument 1(7) Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp - Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-11-26 154 Dokumentansvarig Verksamhetschef vård och stöd Reviderad Kommunfullmäktige 2015-04-29 57 Kommunfullmäktige

Läs mer

VA-taxa 2014 för Karlsborgs kommun

VA-taxa 2014 för Karlsborgs kommun Blaga 81 KF 136 20131127 Karlsborgs kommun Vaenheten 1 (12) VAtaxa 2014 för Karlsborgs kommun TAXA för Karlsborgs kommuns allmänna vatten och avloppsanläggnng Antagen av kommunfullmäktge 20131127 Huvudman

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Stegatorps förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Stegatorps förskola Handlngsplan Grön Flagg Stegatorps förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2012-11-26 09:11: N har många spännande och vktga utvecklngsområden. Er handlngsplan känns genomarbetad med aktvteter som anpassas

Läs mer

Monteringshandledning

Monteringshandledning Monterngshandlednng Energpelare med tre dosor, höjd 491 mm 1345 26/27/28 Energpelare med belysnngsenhet och tre dosor, höjd 769 mm 1349 26/27/28 Energpelare med sex dosor, höjd 769 mm 1351 26/27/28 Innehållsförtecknng

Läs mer