meddelad i Göteborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013-01-29 meddelad i Göteborg"

Transkript

1 Mål nr meddelad Göteborg 1 PARTER (Antal tlltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Kennert Lundgren Ekobrottsmyndgheten Första ekobrottskammaren Göteborg Målsägande Arne Tlltalad Ragnar Demetr, Astronomgatan 13 Lgh Göteborg Offentlg försvarare: Advokat Hans Mjöberg Advokatfrman Hans Mjöberg AB Box Göteborg SLUT Begångna brott 1. Grovt bokförngsbrott Lagrum 11 kap 5 2 st brottsbalken 2. Grovt bedräger 9 kap 1 1 st och 3 brottsbalken Påföljd m.m. Vllkorlg dom med samhällstjänst 220 tmmar. Om fängelse stället hade valts som påföljd skulle fängelse 9 månader ha dömts ut. Krmnalvården Frvården Göteborg Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expedtonstd Ullevgatan måndag - fredag Göteborg E-post: 08:00-16:00

2 2 Närngsförbud Ragnar Demetr meddelas närngsförbud enlgt lagen (1986:436) om närngsförbud under en td av 5 år räknat från det att beslutet vunnt laga kraft. Skadestånd Ragnar Demetr ska soldarskt med Rngo Pettersson utge skadestånd tll Arne med kr jämte ränta på kr från den 9 mars 2011 tll dess betalnng sker. Betalnngsskyldghet tll staten Yrkandet om företagsbot ogllas. Brottsofferfond Den tlltalade åläggs att betala en avgft på 500 kr enlgt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättnng Hans Mjöberg tllerkänns ersättnng av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr mervärdesskatt. Av denna kostnad ska Ragnar Demetr tll staten återbetala 500 kr.

3 Mål nr meddelad Göteborg 3 PARTER (Antal tlltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Kennert Lundgren Ekobrottsmyndgheten Första ekobrottskammaren Göteborg Målsägande Arne Tlltalad RINGO Evertno Pettersson, Åsvägen 11 A Lgh Ramnäs Offentlg försvarare: Advokat Raynar Persson Raynar Persson Advokatbyrå AB Södra Rnggatan Alngsås SLUT Begångna brott Grovt bedräger Lagrum 9 kap 1 1 st och 3 brottsbalken Påföljd m.m Skyddstllsyn - Särskld föreskrft: Rngo Pettersson ska följa den vård och behandlng som frvården bestämmer. Dagsböter 80 å 50 kr Krmnalvården Frvården Göteborg Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expedtonstd Ullevgatan måndag - fredag Göteborg E-post: 08:00-16:00

4 4 Övervakare Övervakare förordnas av Krmnalvården. Andra lagrum som åberopas 34 kap 1 1 st 2 p brottsbalken Skadestånd Rngo Pettersson ska soldarskt med Ragnar Demetr utge skadestånd tll Arne med kr jämte ränta på enlgt från den 9 mars 2011 tll dess betalnng sker. Brottsofferfond Den tlltalade åläggs att betala en avgft på 500 kr enlgt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättnng Raynar Persson tllerkänns ersättnng av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr mervärdesskatt. Av denna kostnad ska Rngo Pettersson tll staten återbetala 500 kr.

5 5 YRKANDEN M M Åklagarens yrkanden, se blaga 1-2. Målsäganden Arne (Arne) har yrkat skadestånd enlghet med blaga 3. SKÄL SKULD Utrednngen De av åklagaren blaga 1-2 åberopade personerna har hörts. På åklagarens begäran har, avseende åtalet för grovt bedräger, målsägandeförhör också hållts med Ulla (Ulla). Åklagaren har åberopat den skrftlga bevsnng som framgår av nämnda blagor, samt beträffande åtalet för grovt bokförngsbrott; kvtton (sd förundersöknngsprotokollet). Vdare, beträffande åtalet för grovt bedräger, har åklagaren pekat på uppgfter som lämnats vd förhör under förundersöknngen (sd 60 och 64 förundersöknngsprotokollet). Rngo Pettersson (Rngo) har som skrftlg bevsnng åberopat delar av köpeavtal och e-mal (sd 19 och 21 samt 43 förundersöknngsprotokollet). Åtalet blaga 1 (grovt bokförngsbrott) Inställnngen m m Ragnar Demetr (Ragnar) har vdgått att han under aktuell td har hjälpt andra att bedrva handel med blar eller att köpa respektve sälja blar och därvd upplått stt bankkonto för nsättnng och uttag av pengar, lått regstrera andras blar stt namn

6 6 samt bland vart med vd köp och försäljnng av blarna. Ragnar har gjort gällande att dessa personer torde stället ha ngått avtal med Ragnar, om vd varje tllfälle, en projektanställnng för vlken Ragnar skulle ha ersatts med betydlgt högre belopp än vad som nu blvt fallet. Ragnar har vdare vdgått att han för egen del under aktuell perod köpt och sålt blar vnssyfte. Ragnar har dock bestrtt ansvar för brott och gjort gällande att han nte bedrvt handel med blar eller närngsverksamhet avseende handel med blar och därför nte vart bokförngsskyldg. Vdare att eventuell bokförngsskyldghet helt ankommt på de personer som anltat Ragnar. Ragnar har närmare hörd över åtalet uppgett bl a följande. Han blev ombedd av personer som sysslade med blaffärer att hjälpa dem. Han känner de flesta av personerna. De kunde nte själva göra blaffärerna offcellt. De hade nte möjlghet att själva ha bankkonton. Flera av dessa personer hade skulder och var eftersökta av kronofogden och vlle därför nte ha blar regstrerade eget namn eller vlle av andra skäl nte att det skulle synas att de hade tllgångar. Han hjälpte tll för att han är snäll, trots att det kanske var dumt. Han fck ca kr per bl för att ha ställt upp och hjälpt tll samt ersättnng för omkostnader, t ex för resor, log och avgfter för bankaver m m. Personal på blfrmor trodde nog att han köpte och sålde blar för egen räknng. Han hade enbart sjukpenson under aktuell perod. Tngsrätten gör följande bedömnng Vad Ragnar uppgett om sn delaktghet andra personers handel med blar är nte osannolkt, stöds vss mån av vttnenas berättelser, är nte motbevsat och får därmed godtas. Det är utrett att - under aktuell perod - fråga var om en omsättnng på mellan 2,6 3 mljoner kronor, att Ragnar som förtjänst och för omkostnader erhöll vart fall drygt kronor samt att 25 blar år 2008, 32 blar år 2009 och 29 blar år 2010 var regstrerade på Ragnar. Tngsrätten anser att Ragnars förfarande vd dessa omständgheter har en varaktghet, omsättnng och vsst

7 7 vnstsyfte som medför att fråga är om enskld närngsverksamhet. Sådan närngsverksamhet är bokförngsplktg enlgt bokförngslagen och Ragnar har vart ansvarg för att denna skyldghet fullgjorts. Det är vdare utrett att Ragnar helt underlått att upprätta bokförng m m på sätt och med den följd åklagaren påstått. Det är uppenbart att Ragnar haft uppsåt tll detta. Gärnngen är därmed bevsad och bör, på de skäl åklagaren angett, bedömas som grovt bokförngsbrott. Åtalet blaga 2 (grovt bedräger) Inställnngarna Ragnar har förnekat gärnngen och gjort gällande att det var Rngo som skulle köpa blen och att han enbart var med Rngo vd avtalsslutet den 9 mars 2011 och vart fall saknat uppsåt tll något vlseledande. Rngo har förnekat gärnngen men vdgått att det på grund av vssa omständgheter senare blev så att han nte kunnat slutbetala blen samt därvd gjort gällande att fråga nte var om något vlseledande den 9 mars Följande är tll en början utrett Arne och Ulla, som är gfta med varandra, ägde vd tllfället en husbl som de vlle sälja. Blen var regstrerad på Arne. De satte därför ut en försäljnngsannons på Blocket men fck ngen köpare. De såg då en annan annons om köp av husbl och kontaktade säljaren varvd bestämdes möte den 9 mars Aktuell dag kom Ragnar och Rngo, som är släkt och känner varandra, hem tll Arne och Ulla varefter skrftlgt avtal slöts om köp av blen samt betalades 10 % handpennng. Av avtalet framgår bl a att prset var kr, resterande belopp om kr

8 8 kommer att betalas nom 40 dagar, att köparen har rätt att regstrera samt byta och sälja blen samt att Rngo antecknats som köpare, även med angvande av personnummer och telefonnummer. Rngo berättade att hans avskt var att sälja blen vdare och att han hade en köpare. Vd tllfället fck Ulla ta ett fotograf av Ragnar och Rngo. Arne var nöjd med avtalet och tyckte att affären kändes bra. Ragnar körde husblen därfrån och Rngo körde den bl han och Ragnar kom. Den 11 mars 2011 sålde Rngo husblen tll blfrman Saluvagnar AB Västerås för kr varvd betalnng erlades genom kr kontant jämte två blar för ett sammanlagt värde av kr. Innan denna affär hade Arne genom mal och telefonkontakt med en försäljare vd blfrman, Klaus, bekräftat att Rngo betalat husblen och att allt var sn ordnng. Arne uppgav att blen var betald, trots att den nte var det, för att han ltade på att avtalet skulle följas. Arne överförde därvd också regstrerngen av blen. I slutet av aprl 2011 hade Arne nte fått någon ytterlgare betalnng och försökte kontakta Rngo ett flertal gånger utan resultat för att få slutbetalnng. Arne fck stället tag på Ragnar vlken förmedlade budskapet tll Rngo. Rngo betalade kr tll Arne den 6 maj Då Rngo hade betalnngssvårgheter träffades den 8 maj 2011 ett nytt avtal mellan Rngo och Arne avseende husblen, som ersatte det första, varvd Rngo genom avbetalnng om mnst kr per månad skulle slutbetala blen. Rngo betalade kr tll Arne den 25 maj 2011 och kr januar kr är ännu nte betalda. Rngo försattes personlg konkurs september 2010 vlken nte var avslutad aktuell td.

9 9 Tngsrätten gör följande bedömnng (skljaktg menng, se sd 12) Det är tll en början bevsat att Rngo köpt och fått husblen överlåten tll sg den 9 mars Fråga är om det är bevsat att Ragnar gjort detta tllsammans och samförstånd med Rngo samt om de medelst vlseledande förmått Arne tll försäljnngen och överlåtandet på sätt åklagaren påstått. Åklagaren ska därmed också bevsa att Ragnar och Rngo vd köpet och överlåtelsen den 9 mars 2011 saknat betalnngsavskt och betalnngsförmåga och att de förtgt detta för Arne. Ragnar och Rngo har uppgett att det var Rngo som skulle köpa och äga husblen samt att Ragnar enbart var med som chaufför. Arne har uppgett att det var Ragnar som pratade mest, vlle få tll ett snabbt avslut och övrgt var den drvande vd köpet samt har Ulla uppgett att det var Ragnar som överlämnade handpennngen. Tngsrätten frågasätter nte Arnes och Ullas uppgfter. Vdare är det Ragnar som Arne, ett stort antal tllfällen, har fått kontakt med samband med att Arne försökte få slutbetalnng. Vd sådana förhållanden är bevsat att Ragnar och Rngo tllsammans och samförstånd köpt och fått husblen överlåten tll sg den 9 mars Genom utrednngen står enlgt tngsrättens bedömnng klart att varken Ragnar eller Rngo den 9 mars 2011hade ekonomsk förmåga att betala för husblen samt att det redan då för dem vart ovsst både om blen skulle kunna säljas vdare och, så fall, för vlket prs. Trots detta, och utan att berätta dessa omständgheter för Arne vd köpet, förmådde Ragnar och Rngo ändå Arne att sälja blen tll dem. Härtll kommer att blen den 11 mars 2011 såldes vdare för kr, varav kr kontanter jämte två blar motsvarande ett sammanlagt värde om kr samt att Arne, efter detta, enbart fått betalt med 2 x kr maj 2011 och kr januar Rngo har som förklarng tll att han nte kunnat betala bl a uppgett att han, efter blförsäljnngen, satt n pengar på stt bankkonto men att kontot, lksom utbetalnng av hans månatlga penson om kr, spärrades respektve avbröts,

10 10 varför han då kom ekonomskt trångomål. Tngsrätten, som konstaterar att husblen sålts vdare utan att Arne fått betalt annat än en mndre summa, att Rngos uppgfter här saknar trovärdghet. Tngsrätten anser därför vd en samlad bedömnng att det är uppenbart att Ragnar och Rngo saknat betalnngsavskt och betalnngsförmåga redan den 9 mars Gärnngen är därmed bevsad och ska bedömas som åklagaren har gjort. PÅFÖLJD Ragnar Vad som förekommer belastnngsregstret om Ragnar saknar betydelse för påföljdsfrågan detta mål. Av yttrande från frvården framgår att Ragnar synes leva under relatvt ordnade socala förhållanden, att han nte har någon mssbruksproblematk men att han har vssa psykska besvär. Vdare att det nte helt kan uteslutas att Ragnar är behov av stöd och hjälp form av övervaknng och att påföljden första hand föreslås tll skyddstllsyn och andra hand tll vllkorlg dom. Det framgår också att Ragnar bedömts lämplg att utföra samhällstjänst, vlket Ragnar förklarat sg vllg att utföra. Tngsrätten bedömer straffvärdet för den samlade brottslgheten, med hänsyn mldrande rktnng tagen tll att Ragnar meddelats närngsförbud (se nedan), tll no månader fängelse. Grovt bokförngsbrott är ett brott av sådan art att påföljden normalt bestäms tll fängelse. Ragnar har dock nte tdgare gjort sg skyldg tll annat än trafkförseelser och vss del av det grova bokförngsbrottet är begånget för tre-fyra år sedan. Med hänsyn tll detta och tll att det samlade straffvärdet understger fängelse ett år anser tngsrätten att det fnns utrymme för annan påföljd än fängelse. Tllräcklga skäl för skyddstllsyn har, enlgt tngsrättens menng, nte framkommt. Påföljden ska därför bestämmas tll vllkorlg dom och samhällstjänst på sätt framgår av domslutet.

11 11 Rngo Rngo förekommer tdgare under 24 avsntt belastnngsregstret. Av ntresse är att han dömdes den 13 januar 2010 för grovt bedräger tll vllkorlg dom och dagsböter. Av yttrande från frvården framgår att Rngo kallats tll frvården men nte kommt varför påföljdsförslag nte kunnat lämnas. Rngo har uppgett att han på grund av psyksk sjukdom nte mäktat med att kontakta frvården. Av ngett läkarntyg framgår att Rngo har uttalade psykska besvär, erhåller vss behandlng för detta och har en nedsatt arbetsförmåga tll 100 %. Rngo har vdare uppgett att han, för fall av fällande dom, anser sg vara behov av stöd och hjälp nom ramen för en skyddstllsyn. Tngsrätten bedömer att det grova bedrägeret har ett straffvärde om sex månaders fängelse. Rngo har återfallt brott, dessutom under löpande vllkorlg dom, vlket vss mån talar för ett fängelsestraff. Med hänsyn tll att det tdgare grova bedrägeret begcks för mer än fyra år sedan, tll vad som framkommt om Rngos psykska ohälsa och tll att varken arten eller straffvärdet för aktuellt brott medför en presumton för fängelse, anser tngsrätten dock att påföljden ska bestämmas tll skyddstllsyn med föreskrft om vss vård och behandlng samt dagsböter, tll vlket ska dömas särsklt. SKADESTÅND Ragnar har med hänvsnng tll nställnngen skuldfrågan bestrtt yrkandet men har vtsordat samtlga belopp, förutom för sveda och värk, som skälga och för sg. Rngo har medgett yrkandet såvtt avser restskuld om kr jämte ränta på detta belopp om 3 % från den 9 mars Rngo har med hänvsnng tll nställnngen skuldfrågan bestrtt yrkandet övrgt men vtsordat samtlga belopp, förutom för sveda och värk, som skälga och för sg.

12 12 Tngsrättens bedömnng Rngo är tll en början skyldg att utge medgett belopp. Vd den bedömnng tngsrätten gjort skuldfrågan är de tlltalade soldarskt skyldga att utge skadestånd tll Arne. Yrkandet vtsordade delar ska bfallas. Vad gäller sveda och värk har Arne berättat att han på grund av gärnngen haft ett psykskt ldande form av bl a oro och sömnsvårgheter under ca ett år. Tngsrätten frågasätter nte att Arne mått psykskt dålgt men anser att tllräcklg utrednng saknas tll grund för att fråga vart om ett sådant akut ldande som krävs för att vara ersättnngsberättgat. Yrkandet denna del ska därför lämnas utan bfall. NÄRINGSFÖRBUD OCH FÖRETAGSBOT Ragnar har med hänvsnng tll nställnngen skuldfrågan bestrtt yrkandena. Med beaktande av tngsrättens bedömnng skuldfrågan och de skäl åklagaren angett ska Ragnar meddelas närngsförbud. Yrkandet ska därmed bfallas denna del. Tden bör bestämmas tll fem år. Tngsrätten anser nte att tllräcklga skäl förelgger för att Ragnar ska åläggas företagsbot. Yrkandet denna del ska därför lämnas utan bfall.

13 13 ÖVERKLAGANDE, se blaga 4 (Dv 400) Överklagande ska ha kommt n tll tngsrätten senast den 19 februar 2013 och ställas tll Hovrätten för Västra Sverge. Carolne Björne SKILJAKTIG MENING: Ordföranden Carolne Björne anför skljaktg menng avseende åtalet för grovt bedräger enlgt följande. Jag delar bedömnngen att det tll en början är bevsat att Rngo köpt och fått husblen överlåten tll sg den 9 mars Fråga är då tll en början om det är bevsat att Ragnar gjort detta tllsammans och samförstånd med Rngo samt om de medelst vlseledande förmått Arne tll försäljnngen och överlåtandet på sätt åklagaren påstått. Åklagaren ska därmed också bevsa att Ragnar och Rngo vd köpet och överlåtelsen den 9 mars 2011 saknat betalnngsavskt och betalnngsförmåga och att de förtgt detta för Arne. Omständgheterna att Ragnar var med vd blköpet den 9 mars 2011, pratade mest och var drvande, överlämnade handpennngen och därefter hade kontakter med Arne med anlednng av att Arne vlle få slutbetalnngen talar starkt för att Ragnar tllsammans och samförstånd med Rngo köpt husblen. Ragnar har här uppgett att han enbart var med som chaufför och också pratade lte vd köpet samt att han medverkat kontakter med Arne för att han tyckte synd om Arne och Ulla samt att han därför velat hjälpa tll för att de skulle få betalnngen. Dessa uppgfter kan nte borstes från. Det fnns heller ngen utrednng som pekar på att Ragnar vart delaktg vdareförsäljnngen av husblen eller mottagt någon betalnng detta sammanhang. Inte heller att Ragnar var delaktg omförhandlngen av köpeavtalet mellan Arne och Rngo. Ragnar angavs nte heller köpeavtalen. Vd sådana

14 14 förhållanden anser jag, mot Ragnars förnekande, att det nte är tllräcklgt bevsat att Ragnar tllsammans och samförstånd med Rngo köpt och fått överlåten husblen av Arne den 9 mars Åtalet gentemot Ragnar ska därför, redan på denna grund, lämnas utan bfall. Vad gäller frågan om Rngo vd köpet och överlåtelsen den 9 september 2011 saknat betalnngsavskt och betalnngsförmåga samt förtgt detta för Arne gör jag följande bedömnng. Det är nte utrett att omständgheterna krng köpet denna dag är sådana att det är uppenbart eller än mera bevsat att Rngo saknat betalnngsavskt eller betalnngsförmåga. Att Rngo efter vdareförsäljnngen nte betalat Arne mer än sammanlagt kr talar dock med styrka för att Rngo faktskt redan den 9 september 2011 kan ha saknat betalnngsavskt eller betalnngsförmåga samt förtgt detta för Arne på sätt åklagaren påstått. Jag anser dock nte att detta är tllräcklgt bevsat varför detta åtal bör lämnas utan bfall även avseende Rngo. Vad gäller skadeståndsyrkandet ska detta bfallas gentemot Rngo med det medgvna beloppet om kr jämte räntan och övrgt, tll följd av denna bedömnng skuldfrågan, lämnas utan bfall. Någon betalnngsskyldghet enlgt lagen om brottsofferfond eller återbetalnng av försvararkostnad avseende Rngo ska då nte heller ske.

15 Ekobrottsmyndgheten Första ekobrottskammaren l Göteborg Kammaråklagare Helena Rosvall Ansökan om stämnn~ 2012~04~20 Blaga 1 Slcja 1 (3) Handlng 51 Arende EB V Handläggare Avd.) Ink ~ 2.3 ' ~.. H...,.... Akt... ~ f 1.~~9.; Aktbll l Göteborgs tngsr tt GÖTEI~ORG ' INKOM: MÅLNR: AKTBIL: 5 TR mål: Handl.: EK02 :!(l ~r : : ~ t :~;.'1 ' ~l l Tllllalad: efternamn och alla förnamn Demetr, Ragnar Tlltalsna(nn ' Person nr l Medborgara l Talafon 1 Adress Astronomgatan 13, GÖTEBORG Offenllg försvararelombud! Yrke/tlel Tolkbehov 1\J Mjöberg, Hans, Advokatfrman Hans Mjöberg AB, B$x 53116, GÖTEBORG 1 ~c ur. Frhelsberövande m.m. j ' l>';,. : L< l.. ~- l ~' ' Delgvnngsuppgfter! l Ansvarsyrkanden m.m. GROVT BOKFÖRINGSBROTT (9000-K743-11) l Ragnar Demetr har under tden l januar december 201 O bedrvt bokförngsplktg enskld närngsverksamhet form av hahdel med blar bland annat Göteborg. Han har således vart bokforngsplktg eplgt bokforngslagen och ansvarg för att denna skyldghet fullgjorts enlghet 1ued bokförngslagen. Ragnar Demetr har uppsåtlgen eller av oaktsamhet åsd~satt sn bokforngsskyldghet genom att helt underlåta att upprätt4 bokforng och därvd löpande bokföra rörelsens uppkomna afflrshändel~er kronologsk och systematsk ordnng (grundbok och huvudbok). ; l Omsättnngen Ragnar Demetrs ensklda närngsverksaret har uppgått tll vart fall crka 3 mljoner under angven brottstd.! l Tll följd av den åsdosatta boktorngsskyldgheten kan rqrelsens fårlopp nte huvudsak bedömas med lednng av någon bokforng. 1 l Brottet är grovt med hänsyn tll att bokfdrngsskyldghete~ systematskt åsdosatts helt, att åsdosättaodet av bokförngsskyldghet~n rört betydande belopp och att brott utfarts skatteundandragande syfte.!! Postadress Box GÖTEBORG Galuadress Ernst Fontalls plats Telefon Telefax E post Webbadress

16 Ansökan om stämnng Sda 2 (3) Första ekobrottskammaren Göteborg ' Handlng 51 Arende EB Kammaråklagare Helena Rosvall Handläggare l Lagrum Il kap 5 2 st brottsbalken NÄRINGSFÖRBUD Det yrkas att Ragnar Demetr meddelas närngsförbud eftlrsom han grovt åsdosatt vad som ålegat honom närngsverksamhet och!gjort sg skyldg tll ' brottslghet som nte är rnga. Närngsförbud är påkallat lån allmän synpunkt då åsdosättande vart systematskt och syftat tll betydan ' e vnnng, samt då Ragnar Demetr gjort sg skyldg tll brott för vlket lägst, föreskrvna straff är fångelse sex månader.! Lagrum l, 3 och 4 lag (1986:436) om närngsförbud FÖRETAGSBOT Det yrkas att tngsrätten ålägger Ragnar Demetr företagsbot om l kronor. ' Grunder för yrkandet är att Ragnar Demetr bedrvt när~gsverksamhet Göteborg med omnejd. Han har utövnng av närngsver~samhet gjort sg skyldg tll grovt bokförngsbrott och har genom stt agenlnde åsdosatt de skyldgheter som är förenade med närngsverksamhet sa~t nte gjort vad som skälgen kan krävas för att förebygga brottslghet. Lagrum 3 6 kap 7 brotts balken Bevsnng Muntlg bevsnng Förhör med tlltalade Ragnar Demetr Vttnesförhör med Klaus Storås, Thomas Ström, Urba~ Lndström angående deras kontakter med Ragnar Demetr tll styrkande av att Demetr bedrvt bokförngsplktg närngsverksamhet l

17 Ansökan om st!lmnlng Sda 3 (3) Första ekobrottskammaren Göteborg Handlng 51 Arende EB Kammaråklagare Helena Rosvall Handläggare Skrftlg bevsnng : Lsta över hstorskt fordonsnnehav (fup sd 33-41) tll styrkande av att Ragnar Demetr bedrvt bokförngsplktg närngsverksamhet l Sammanställnng över fordonsnnehav åren (fup sd 42-46) tll styrkande av att Ragnar Demetr bedrvt bokförngsplktlg närngsverksamhet Summerng av n- och utbetalnngar på bankkonto under H den l O (fup sd 72-73) tll styrkande av bokförngsplktga affårshänd~lser Handläggnng Beräknad tdsåtgång för förhandlngen ; en halv dag- en dag Rätten bör förelägga den tlltalade att nkomma med svarc;lmål.! l ~ ~~ =::::::/'-;;;;;:::===- Helena Rosvall

18 1. :- Mjöberg, -~ Första ekobrottskammaren Göteborg Kammaråklagare Kennert Lundgren f"\iio:.ui\dll Ulll l>l:lllllllll~ JIU<:l 1 ~~) Handlng Ärende EB Handläggare Blaga 2 Alngsås tngsrätt Allngsås tngsrätt Ink Målnr f3 /Jf"f-;2 rotel Aktblaga ~ Box ALINGSÅS TR mål: P 144.1? Handl.: EK02 INKOM: MÅLNR: AKTBIL: ~\ ~ '- Tntalad: efternamn och alla fornamn l Medborgare l Demetr, Ragnar Personnr l-6931 Sverge Adress Astronomgatan 13 Lgh 11 O l!j[!lj Offentlg f0rsvar8fe/ombud Tlltalsnamn Telefon GÖTEBORG YIXe/ttel Tolkbehov Hans, Advokatfrman Hans Mjöberg AB, Box 53116, GÖTEBORG I: : Frhetsberövande m. m. Delgvnngsuppgftet ~ Tlltalad: efternamn och alla fornamn Tlltalsnamn YIXellllel Pettersson, Rngo EvertDo Rngo tl'- Petso~ l Medborgare 1 Telefon Tolkbehov :Hu (<.' Adren sågbäcksvägen RÄTAN Offenl!g forsvarare/ombud Persson, Raynar, Raynar Persson Advokatbyrå AB, Södra Rnggatan 6, ALINGSÅS = -: Frhelsberövande m.m., :. l~ ~[ Delgvnngsuppgfter Ansvarsyrkanden m.m. Sesdan 2 Postadress Box GÖTEBORG Gatuadress Ernst Fontalls plats Telefon Telefax E-post Webbadress

19 v Första ekobrottskammaren l Göteborg Handlng Ärende EB Kammaråklagare Kennert Lundgren Handläggare GROVT BEDRÅGERI Målsägande Arne Jacobson, underrättad Gärnng Demetr och Pettersson har tllsammans och samförstånd den 9 mars 20 Il Lerums kommun, medelst vlseledande förmått målsägande Arne Jacobson att tll dem sälja och överlåta fordonet GUR 868 tll ett värde av kronor. Vlseledandet har bestått att Demetr och Petersson vd köpet och överlåtelsen av fordonet GUR 868 den 9 mars 2011, förtgt för målsäganden Arne Jacobsson att de saknade betalnngsavskt och betalnngsförmåga avseende fordonet. Vlseledandet har nneburt vnnng för Demetr och Pettersson med vart fall kronor och motsvarande skada för målsäganden. Brottet är grovt eftersom det avsett betydande värde. Lagrum 9 kap 3 brotts balken Bevsnng Förhör med målsäganden Förhör med tlltalade Köpeavtal, förundersöknngsprotokoll sdan 19, tll styrkande att fordonet GUR 868 överlåtts för en summa av kronor den 9 mars 20 Il. Bld tagen vd köpet av Jacobsson, förundersöknngsprotokoll sdan 44, tll styrkande att Demetr och Petersson var närvarande vd köpet Meddelande, förundersöknngsprotokoll sdan 21, tll styrkande att Jacobsson förmåtts att meddela ett blföretag att fordonet är tll fullo betald. K vtta, förundersöknngsprotokoll sdan 20, tll styrkande att fordonet sålts vdare tll ett blföretag. Senare avtal, förundersöknngsprotokoll sdan 43, tll styrkande att betalnngsavskt/förmåga nte förevarat

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin LEX Advokatbyrå

Läs mer

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun FALU TINGSRATT DOM meddelad i Falun Mål nr B 3330-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Tilltalad Tarek Malak, 840727-0555

Läs mer

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad l_ l KRISTIANSTADS Rotel 7 meddelad i Kristianstad JMålnrB396-12 ----------~~~~~=~---------- p ARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Extra åklagare Christer Almfeldt Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i

Läs mer

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran VARBERGS TINGSRÄTT Rotel 3 DOM Mål nr B 1545-12 2012-11-16 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Jon Lindahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad

Läs mer

Begångna brott Skadegörelse

Begångna brott Skadegörelse DOM Mål nr B 3006-12 meddelad i Linköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Kajsa Malmström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Målsägande Vadstena kommun 592 80 Vadstena

Läs mer

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Beslutad av kommunfullmäktge 2013-03-27, 74 Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Fnspångs kommun

Läs mer

2012-11-20 meddelad i Nyköping

2012-11-20 meddelad i Nyköping DOM Mål nr B 2815-12 meddelad i Nyköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Klas Engdahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Nyköping Målsägande Camilo Pina Vergara Ortvägen 37 611

Läs mer

Begångna brott Våld mot tjänsteman

Begångna brott Våld mot tjänsteman Mål nr meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anders Wahlberg Åklagarmyndigheten Målsägande Christofer Företrädd av åklagaren Tilltalad HANAD Omar Ali, 871023 Torggatan

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 535-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sonny Borg, 19721224-0993 c/o Tan Mercovich Visbyringen 16 Lgh 1002 163 73 SPÅNGA Medborgare i Norge Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

2012-11-15 meddelad i Göteborg. Tilltalad MOHAMMED Nozad Ahmed Ahmed, 900115-6810 Smaragdgatan 6 Lgh 1001 421 49 Västra Frölunda Medborgare i Irak

2012-11-15 meddelad i Göteborg. Tilltalad MOHAMMED Nozad Ahmed Ahmed, 900115-6810 Smaragdgatan 6 Lgh 1001 421 49 Västra Frölunda Medborgare i Irak DOM Mål nr B 7832-12 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Assistentåklagare Daniel Jerdén Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Coop Forum Sisjön Hantverksvägen

Läs mer

2013-01-04 meddelad i Göteborg

2013-01-04 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 13494-12 2013-01-04 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Bengt Landahl Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål Målsägande Annika Ekström Von Holten

Läs mer

2013-09-11 meddelad i Malmö

2013-09-11 meddelad i Malmö Mål nr meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Pia Björnsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Alan Rees Ginstgatan 7 218 36 Bunkeflostrand Målsägandebiträde:

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-03-13 B 986-13 Rotel 0401 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. DOM Mål nr B 9259-12 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Paulina Möller-Jönsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess (Bilaga 5)

Läs mer

2013-03-18 meddelad i Lycksele

2013-03-18 meddelad i Lycksele Mål nr 2013-03-18 meddelad i Lycksele 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Axel Holmberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Umeå Målsägande Åsele Gård AB Centralgatan 17 919 31

Läs mer

1. GROVT BEDRÄGERI och GROVT BEDRÄGERI MEDELST BRUKANDE AV FALSK URKUND (0201-K42092-12, 0201-K15092-12, 0201-K146278-07) (båda)

1. GROVT BEDRÄGERI och GROVT BEDRÄGERI MEDELST BRUKANDE AV FALSK URKUND (0201-K42092-12, 0201-K15092-12, 0201-K146278-07) (båda) Ansökan om stämning Sida 1(5) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Nacka tingsrätt 2 Box 1104 131 26 NACKA STRAND NACKA TINGSRÄTT Avdelning 2 INKOM: 2013-04-03 MÅLNR: B 4959-12 AKTBIL: 26 TR

Läs mer

Begångna brott 1. Olaga hot

Begångna brott 1. Olaga hot DOM Mål nr B 2-12 meddelad i Härnösand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Catharina Kjelsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Sundsvall 1. Målsägande Dunia Ali Garvaregatan 8 Lgh

Läs mer

Harnid Zia Hoseini, 830809 Frihetsberövande: Häktad stationsgatan 23 B 360 77 Fröseke Medborgare i Afghanistan

Harnid Zia Hoseini, 830809 Frihetsberövande: Häktad stationsgatan 23 B 360 77 Fröseke Medborgare i Afghanistan VÄXJÖ TINGSRÄTT meddelad i VÄXJÖ PARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Vice chefsåklagare Yvonne Rudinsson Åklagannyndigheten Åklagarkammaren i Växjö Målsägande Jafari Habibe Västra Järnvägsgatan Il B,

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning

Riktlinjer för biståndshandläggning Rktlnjer för bståndshandläggnng Enlgt Socaltjänstlagen Fnspångs kommun 2012-11-19 KS 2012.04.45.730 Rktlnjer för bståndshandläggnng Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post:

Läs mer

Scandinavian Organics AB (publ) 16 30 oktober 2014

Scandinavian Organics AB (publ) 16 30 oktober 2014 l l t n a Inbjud r e t k a v a g n n teck Scandnavan Organcs AB (publ) 16 30 oktober 2014 Informatonen denna folder ( Foldern ) är endast en förenklad beskrvnng av den rktade nyemssonen (såsom defnerat

Läs mer

2012-12-19 meddelad i Sundsvall. Begångna brott Narkotikabrott

2012-12-19 meddelad i Sundsvall. Begångna brott Narkotikabrott DOM Mål nr B 484-11 meddelad i Sundsvall 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Vice chefsåklagare Peter Salzberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Sundsvall Tilltalad JAMAL Adem Ali, 640807-3051 Ada

Läs mer

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas.

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas. SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT DOM meddelad i Huddinge Mål nr B 12756-12 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Mikael Ström Åklagarmyndigheten Söderorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Radjabali

Läs mer

2012-12-28 meddelad i KARLSKRONA

2012-12-28 meddelad i KARLSKRONA Mål nr meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Grenefors Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Housni El Habri c/o Esmeralda Riviera Gullabergsvägen

Läs mer

2013-03-26 meddelad i Malmö

2013-03-26 meddelad i Malmö DOM Mål nr B 2496-11 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Rogland Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Tilltalad HANS Michael Teddy Ekman, 820805-4018 Sofiagatan

Läs mer

2012-12-21 meddelad i Sollentuna. Begångna brott Människosmuggling

2012-12-21 meddelad i Sollentuna. Begångna brott Människosmuggling DOM Mål nr B 8858-12 meddelad i Sollentuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Magdalena Jansson Åklagarmyndigheten Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Michael Wode Manford,

Läs mer

VA-taxa 2014 för Karlsborgs kommun

VA-taxa 2014 för Karlsborgs kommun Blaga 81 KF 136 20131127 Karlsborgs kommun Vaenheten 1 (12) VAtaxa 2014 för Karlsborgs kommun TAXA för Karlsborgs kommuns allmänna vatten och avloppsanläggnng Antagen av kommunfullmäktge 20131127 Huvudman

Läs mer

DOM. 2011-09- 1 6 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Sekretessbelagda uppgifter (härefter A), sje bilaga

DOM. 2011-09- 1 6 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Sekretessbelagda uppgifter (härefter A), sje bilaga Mgratonsöverdomstolen Avdelnng l DOM 2011-09- 1 6 Meddelad Stockholm (/Sda l (15) KLAGANDE Sekretessbelagda uppgfter (härefter A), sje blaga Ombud och offentlgt bträde: Advokaten Per Stadg Box 4129 102

Läs mer

2008-11-12 meddelad i KARLSKOGA. Bofors Industriområdes Samfällighetsförening c/o Lennart Björklund, Boforsens Fastighets AB 691 80 Karlskoga

2008-11-12 meddelad i KARLSKOGA. Bofors Industriområdes Samfällighetsförening c/o Lennart Björklund, Boforsens Fastighets AB 691 80 Karlskoga KARLSKOGA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 657-08 meddelad i KARLSKOGA 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Kristian Agneklev Åklagarkammaren i Örebro 1. Målsägande BAE Systems Bofors AB 691

Läs mer

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE SSI:1';74-O15 BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE John-Chrster Lndll Pack, 104 01 STOCKHOIJ! ;4 aprl 1974 BEREDSOP TJÖT ATOMOLYCKOR I SVERIGE Manuskrpt grundat på ett föredrag vd kärnkraftmötot Köpenhamn,

Läs mer

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas.

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas. HELSINGBORGS DOM Mål nr B 3607-09 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Eva-Marie Persson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Jennifer Fagerberg Nordbanegatan

Läs mer

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott

DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2013-06-13 B 952-12 Rotel 06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

Läs mer

2012-11-29 meddelad i Helsingborg

2012-11-29 meddelad i Helsingborg DOM Mål nr B 6387-11 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Kerstin Eriksson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Saad Abdulla Rapsvägen 85

Läs mer

II{FORMATIOFI TrR 1 BRF MAJROPARKE]V

II{FORMATIOFI TrR 1 BRF MAJROPARKE]V {FORMATOF TrR BRF MAJROPARKE]V ÅngTs FoRSTA MEDDELAYDE 9 l. TT STYREL.ST'TT 999-03-05.', :.. r.:;..a Årsstämman999 Tden går nu så fort att v redan är framme årsstämmotder. Årsstämman är beslutad att äga

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 20 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15- Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott

HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott YTTRANDE Sida 1 (8) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2012-07-05 B 6000-11 Rotel 11 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

Läs mer

Begångna brott Grovt förtal

Begångna brott Grovt förtal DOM Mål nr B 571-11 meddelad i Kalmar 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Kerstin Eriksson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Kalmar Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde:

Läs mer

Handling Ärende AM-148690-11 Kammaråklagare Hans Ihrman

Handling Ärende AM-148690-11 Kammaråklagare Hans Ihrman Ansökan om stämning Sida 1 (40) Riksenheten mot korruption Kammaråklagare Hans Ihrman 2012-07-10 Handläggare 810-6 Nacka tingsrätt 2 Box 1104 131 26 NACKA STRAND TR mål: B 4762-11 Tilltalad: efternamn

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM 1 Aktbilaga 42 HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 september 2012 B 1607-11 KLAGANDE 1. JN Ombud och offentlig försvarare: Advokat KN 2. EP Ombud och offentlig försvarare: Advokat

Läs mer

Beställningsintervall i periodbeställningssystem

Beställningsintervall i periodbeställningssystem Handbok materalstyrnng - Del D Bestämnng av orderkvantteter D 41 Beställnngsntervall perodbeställnngssystem Ett perodbeställnngssystem är ett med beställnngspunktssystem besläktat system för materalstyrnng.

Läs mer

DOM 2013-03-14 Umeå. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom den 11 oktober 2012 i mål nr B 784-12, se bilaga A

DOM 2013-03-14 Umeå. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom den 11 oktober 2012 i mål nr B 784-12, se bilaga A 1 HOVRÄTTEN FÖR ÖVRE NORRLAND rotel 4 K 4 2013-03-14 Umeå Mål nr B 852-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom den 11 oktober 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare)

Läs mer

Målsägande CSW, underrättas genom målsägandebiträdet M R

Målsägande CSW, underrättas genom målsägandebiträdet M R Ansökan om stämning Sida 1 (6) Åklagarkammaren i Borås Borås tingsrätt Rotel 9 Box 270 503 10 BORÅS TR mål: B 979-12 Handl.: VÅLD Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 1 K Z Personnr

Läs mer

2010-11-17 meddelad i Helsingborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott

2010-11-17 meddelad i Helsingborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott HELSINGBORGS DOM Mål nr B 5230-10 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Ronny Jonsson Åklagarkammaren i Helsingborg Tilltalad Sven MARTIN Österberg, 730504-3932

Läs mer

DOM 2012-05-29 Jönköping

DOM 2012-05-29 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 3 Rotel 31 DOM 2012-05-29 Jönköping Mål nr B 2100-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts dom den 22 juni 2011 i mål nr B 1964-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 10 december 2013 B 4967-12 KLAGANDE 1. ACLE Ombud och offentlig försvarare: Advokat LB 2. JE Ombud och offentlig försvarare: Advokat RE

Läs mer

Åklagare Kammaråklagare Jenny Olovsson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren i Malmö

Åklagare Kammaråklagare Jenny Olovsson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren i Malmö MALMÖ TINGSRATT Avdelning3 Enhet 3 1 DOM 2013-02-12 meddelad i Malmö Mål nr B 2213-11 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Jenny Olovsson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren i

Läs mer

2014-04-02 meddelad i Göteborg

2014-04-02 meddelad i Göteborg Mål nr meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Gabriella Lundh Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad LEIF Henry Pettersson, 511009-5030 Gyllenkrooksgatan

Läs mer

Dokumentation kring beräkningsmetoder använda för prisindex för elförsörjning (SPIN 35.1) inom hemmamarknadsprisindex (HMPI)

Dokumentation kring beräkningsmetoder använda för prisindex för elförsörjning (SPIN 35.1) inom hemmamarknadsprisindex (HMPI) STATISTISKA CENTRALBYRÅN Dokumentaton (6) ES/PR-S 0-- artn Kullendorff arcus rdén Dokumentaton krng beräknngsmetoder använda för prsndex för elförsörjnng (SPIN 35.) nom hemmamarknadsprsndex (HPI) Indextalen

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Karlstad

2013-01-17 meddelad i Karlstad Mål nr meddelad i Karlstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Cecilia Aronsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Helsingborgs tingsrätts dom den 21 januari 2013 i mål nr B 5973-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Helsingborgs tingsrätts dom den 21 januari 2013 i mål nr B 5973-12, se bilaga A HOVRÄTTEN ÖVER DOM SKÅNE OCH BLEKINGE 2013-03-18 Avdelning 3 Malmö Rotel 34 Mål nr B 426-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Helsingborgs tingsrätts dom den 21 januari 2013 i mål nr B 5973-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

DOM 2014-03-27 Stockholm

DOM 2014-03-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0602 060209 2014-03-27 Stockholm Mål nr B 11005-13 ÖVERKLAGADE AVGÖRANDEN Nyköpings tingsrätts dom den 30 oktober 2013 i mål nr B 2079-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A Mål nr SVEA HOVRÄTT DOM Avdelning 07 2011-11-15 B 4572-11 Rotel 0713 Stockholm Sid l (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Begångna brott 1. Försök till grov stöld

Begångna brott 1. Försök till grov stöld DOM Mål nr B 15644-12 meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Kristin Morén Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Frida Bengtsson Trollebergsvägen

Läs mer

2014-04-04 meddelad i Malmö

2014-04-04 meddelad i Malmö DOM Mål nr B 1130-14 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Magnus Pettersson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare 1. Målsägande Momodou Jallow Sekretess Företrädd av

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-01-23 11:26: Bra jobbat, förskolan Kalven! Det är nsprerande att läsa er rapport och se hur

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2015

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2015 Ur KB:s samlngar Dgtalserad år 2015 EU-MOPEDEN Ålders- och behörghetskrav för två- och trehjulga motorfordon SMU 1996:11 Delbbetänkande L 1994 års körkortsutrednng m w 7% C11 Statens offentlga utrednngar

Läs mer

SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-02-07 B 11253-12 040204 Stockholm

SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-02-07 B 11253-12 040204 Stockholm SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-02-07 B 11253-12 040204 Stockholm Sid l (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 10 december 2012 i mål nr B 16278-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

RM./. Riksåklagaren angående falsk tillvitelse m.m.

RM./. Riksåklagaren angående falsk tillvitelse m.m. Svarsskrivelse Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 2251-07 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM RM./. Riksåklagaren angående falsk tillvitelse m.m. Högsta domstolen har,

Läs mer

MG./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m.

MG./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2013-04-08 B 153-13 Rotel 06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM MG./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. (Hovrättens

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-07-27 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-07-27 meddelad i Malmö 1 meddelad i Malmö Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Salah Soltanpanah, 19730586-0038 Frihetsberövande: Häktad Halmekatu 6B13 403 20 Jyväskylä Finland Offentlig försvarare: Advokat Fredrik

Läs mer

DOM 2013-03-27 meddelad i Luleå

DOM 2013-03-27 meddelad i Luleå LULEÅ TINGSRATT DOM meddelad i Luleå Mål nr B 2945-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulla-Karin Lindström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Luleå Målsägande Sekretess A Sekretess

Läs mer

Undersökning av ändringsfrekvensen för brottmål i Svea hovrätt under perioden 1 juli 31 december 2010

Undersökning av ändringsfrekvensen för brottmål i Svea hovrätt under perioden 1 juli 31 december 2010 R2A DATUM 1 (11) Undersökning av ändringsfrekvensen för brottmål i Svea hovrätt under perioden 1 juli 31 december 2010 Box 2290, 103 17 Stockholm Besöksadress: Birger Jarls torg 16, Riddarholmen Telefon:

Läs mer

Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014

Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-30 15:1: Vlken toppenrapport n har skckat n tll oss- trevlg läsnng. N har fna, tydlga utvecklngsområden

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering Vi hänger ut pedofiler & våldtäktsmän Mål nr B 675-12 Rättelse/komplettering Dom, Rättelse, Beslutat av: rådmannen Anita Enocksson I domslutet beträffade Joel Rwabuhungu ska under skadestånd ska det totala

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den l O november 2011 i mål nr B 2885-11, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den l O november 2011 i mål nr B 2885-11, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 05 2012-04-26 B 10178-11 Rotel 0506 Stockholm Sid l (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den l O november 2011 i mål nr B 2885-11, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 juli 2008 B 1075-08 KLAGANDE MA Ombud och offentlig försvarare: Advokat RvB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2 AA

Läs mer

DOM 2010-12-01 Stockholm

DOM 2010-12-01 Stockholm 1 Avdelning 6 Rotel 0613 Stockholm Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Gotlands tingsrätts dom den 2 juni 2010 i mål nr B 203-10, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagare Leif

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-20 10:01: N har vktga utvecklngsområden men v skckar tllbaka er rapport för att v önskar

Läs mer

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning En studecrkel om Stockholms katolska stfts församlngsordnng Studeplan STO CK HOLM S K AT O L S K A S T I F T 1234 D I OECE S I S HOL M I ENS IS En studecrkel om Stockholm katolska stfts församlngsordnng

Läs mer

SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 01 2013-02-01 B 4648-12

SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 01 2013-02-01 B 4648-12 SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 01 2013-02-01 B 4648-12 Rotel 0111 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 17 april 2012 i mål nr B 6971-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m.

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2013-01-09 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-05-09 B 1496-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JO./. riksåklagaren

Läs mer

2012-09-14 meddelad i Stockholm. Åklagare Justitiekanslern genom kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm

2012-09-14 meddelad i Stockholm. Åklagare Justitiekanslern genom kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 4 DOM Mål nr B 10692-11 2012-09-14 meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Justitiekanslern genom kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten City

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Eskilstuna tingsrätts dom den 25 januari 2012 i mål nr B 1414-11, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Eskilstuna tingsrätts dom den 25 januari 2012 i mål nr B 1414-11, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 03 2012-05-07 B 1703-12 Rotel 030102 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Eskilstuna tingsrätts dom den 25 januari 2012 i mål nr B 1414-11, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

2012-11-15 meddelad i Solna. Begångna brott 1. Bokföringsbrott

2012-11-15 meddelad i Solna. Begångna brott 1. Bokföringsbrott Mål nr meddelad i Solna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ingela Ohlén Ekobrottsmyndigheten Första ekobrottskammaren i Stockholm Tilltalad Reza Zamanian, 670922-2654 Kråkbärsgränd

Läs mer

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring PROMEMORIA Datum 01-06-5 Fnansnspektonen Författare Bengt von Bahr, Younes Elonq och Erk Elvers Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 4 13 35 fnansnspektonen@f.se www.f.se

Läs mer

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan Fnspångs kommuns skolkuratorer 2014-08-22 Handlngsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck skolan Framtagen utfrån Länsstyrelsens publkatoner Om våld hederns namn & Våga göra skllnad För mer nformaton

Läs mer

Högsta domstolens mål Somaliska föreningen./. riksåklagaren angående företagsbot

Högsta domstolens mål Somaliska föreningen./. riksåklagaren angående företagsbot Svarsskrivelse Sida 1 (9) Riksåklagarens kansli Datum Dnr Rättsavdelningen Ert datum Er beteckning Byråchefen Johan Lindmark 2011-05-10 B 2074-11 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Högsta domstolens

Läs mer

Performansanalys LHS/Tvåspråkighet och andraspråksinlärning Madeleine Midenstrand 2004-04-17

Performansanalys LHS/Tvåspråkighet och andraspråksinlärning Madeleine Midenstrand 2004-04-17 1 Inlednng Jag undervsar tyskar på folkhögskolan Nürnberg med omgvnngar. Inför uppgften att utföra en perforsanalys av en elevtext lät mna mest avancerade elever skrva en uppsats om vad de tyckte var svårt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

DOM 2012-05-15 Malmö

DOM 2012-05-15 Malmö 1 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 2 Rotel 23 DOM 2012-05-15 Malmö Mål nr B 658-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Helsingborgs tingsrätts dom den 9 februari 2011 i mål nr B 2249-09, se bilaga A PARTER

Läs mer

2012-08-23 meddelad i Göteborg. Målsägande Försäkringskassan, Huvudkontoret, Verksamhetsområdet Processjuridik 103 51 Stockholm

2012-08-23 meddelad i Göteborg. Målsägande Försäkringskassan, Huvudkontoret, Verksamhetsområdet Processjuridik 103 51 Stockholm Bilaga B DOM Mål nr B 3394-12 2012-08-23 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Roger Olsson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren i Göteborg Målsägande Försäkringskassan,

Läs mer

2013-07-10 meddelad i Göteborg. Lagrum 1. Sexuellt övergrepp mot barn 6 kap 6 1 st brottsbalken

2013-07-10 meddelad i Göteborg. Lagrum 1. Sexuellt övergrepp mot barn 6 kap 6 1 st brottsbalken DOM Mål nr B 6316-12 2013-07-10 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lars Palm Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg 1. Målsägande Sekretess MA Sekretess

Läs mer

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare!

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare! HÄSTFÖRETAGARPRAKTIKAN Råd och tps för dg som vll bl framgångsrk hästföretagare! Inlednng Har du en hästverksamhet tankarna? Fundera på varför! Trolgen delar du med de flesta andra hästföretagare en passon

Läs mer

kriminellt.com DOM Rotel 3 Mål nr B 1598-06 2006-09-13 meddelad i Eksjö PARTER (Antal tilltalade: l)

kriminellt.com DOM Rotel 3 Mål nr B 1598-06 2006-09-13 meddelad i Eksjö PARTER (Antal tilltalade: l) ii EKSJÖ TINGSRÄTT meddelad i Eksjö Mål nr PARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Kammaråklagare Anne-Charlotte Boo Åklagarkammaren i Jönköping Målsägande Målsägande A Sekretessbelagda personuppgifter Ställföreträdare:

Läs mer

2012-04-25 meddelad i VÄXJÖ

2012-04-25 meddelad i VÄXJÖ DOM Mål nr B 4787-11 meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anna-Karin von Schoultz Åklagarkammaren i Växjö Målsägande Sekretess A Ombud och målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 3 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Bernth Stave Box 2070 403 12 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 1 Mål nr B 1514-11 Rättelse/komplettering Dom, 2011-07-14 Domslut för Jonas Brandt Nielsen, 830529-7478 - Rättelse, 2011-07-14 Beslutat av: rådmannen Marianne Gauffin BESLUT

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 1 Enhet 192. DOM 2015-02-05 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 1 Enhet 192. DOM 2015-02-05 meddelad i Malmö 1 meddelad i Malmö Mål nr: B 35-15 PARTER (Antal tilltalade: 2) Tilltalad Christopher-Kevin Pratter, 19900721 Otto-Probst-Str. 13/32/4 A-1100 Wien Medborgare i Österrike Offentlig försvarare: Advokat Nathalie

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 maj 2008 B 1793-07 I KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART DJ Ombud och offentlig försvarare: Advokat KN II KLAGANDE

Läs mer

2013-04-16. Motion om bättre villkor för vissa grupper beträffande uthyrning av FaBo s lägenheter. Dnr KS 2012-400

2013-04-16. Motion om bättre villkor för vissa grupper beträffande uthyrning av FaBo s lägenheter. Dnr KS 2012-400 Utdrag ur protokoll fört vd sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott Falkenberg FALKENBERG 2013-04-16 130 Moton om bättre vllkor för vssa grupper beträffande uthyrnng av FaBo s lägenheter. Dnr KS

Läs mer

DOM 2014-12-09 Stockholm

DOM 2014-12-09 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 01 Rotel 0111 DOM 2014-12-09 Stockholm Mål nr B 5675-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 14 maj 2014 i mål nr B 9617-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

för alla i Landskrona

för alla i Landskrona , den 3 september LANDSKRDlHLA 2015 STAD K015/[\flUf STYRELSEN 201509 0 7 Ank. Darenr. ldossenr. Moton: Utrymme för alla Regerngen beslutade antalet maj 2008 nleda ett urbant bostadråden männskor de mest

Läs mer

Att identifiera systemviktiga banker i Sverige vad kan kvantitativa indikatorer visa oss?

Att identifiera systemviktiga banker i Sverige vad kan kvantitativa indikatorer visa oss? Att dentfera systemvktga banker Sverge vad kan kvanttatva ndkatorer vsa oss? Elas Bengtsson, Ulf Holmberg och Krstan Jönsson* Författarna är verksamma vd Rksbankens avdelnng för fnansell stabltet. Elas

Läs mer

2012-10-12 meddelad i Solna

2012-10-12 meddelad i Solna DOM Mål nr B 4298-12 meddelad i Solna 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Åke Olsson Åklagarmyndigheten Västerorts åklagarkammare i Stockholm Målsägande Nordea Nordea R 5422 105

Läs mer

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring PROMEMORIA Datum 007-1-18 FI Dnr 07-1171-30 Fnansnspektonen Författare Bengt von Bahr, Younes Elonq och Erk Elvers P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 4 13 35

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-09 16:00: N har bra och spännande utvecklngsområden, och vad som är ännu bättre n gör

Läs mer

DOM 2012-11-22 Göteborg

DOM 2012-11-22 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 4 Rotel 42 2012-11-22 Göteborg Mål nr B 2763-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 20 april 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1)

Läs mer

2012-06-12 meddelad i

2012-06-12 meddelad i DOM Mål nr B 3908-11 2012-06-12 meddelad i B 18195-10 Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Liselotte Nilsson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg 1. Målsägande

Läs mer

Folkrätten och kriget mot terrorismen

Folkrätten och kriget mot terrorismen Mänsklga demokrat Folkrätten FN I den här teorbakgrunden: presenterar v en överskt av folkrätten de hot den har utsatts för genom det onskränkta krget mot terrorsmen åskådlggör v FN:s roll ett väl fungerande

Läs mer