meddelad i Göteborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013-01-29 meddelad i Göteborg"

Transkript

1 Mål nr meddelad Göteborg 1 PARTER (Antal tlltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Kennert Lundgren Ekobrottsmyndgheten Första ekobrottskammaren Göteborg Målsägande Arne Tlltalad Ragnar Demetr, Astronomgatan 13 Lgh Göteborg Offentlg försvarare: Advokat Hans Mjöberg Advokatfrman Hans Mjöberg AB Box Göteborg SLUT Begångna brott 1. Grovt bokförngsbrott Lagrum 11 kap 5 2 st brottsbalken 2. Grovt bedräger 9 kap 1 1 st och 3 brottsbalken Påföljd m.m. Vllkorlg dom med samhällstjänst 220 tmmar. Om fängelse stället hade valts som påföljd skulle fängelse 9 månader ha dömts ut. Krmnalvården Frvården Göteborg Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expedtonstd Ullevgatan måndag - fredag Göteborg E-post: 08:00-16:00

2 2 Närngsförbud Ragnar Demetr meddelas närngsförbud enlgt lagen (1986:436) om närngsförbud under en td av 5 år räknat från det att beslutet vunnt laga kraft. Skadestånd Ragnar Demetr ska soldarskt med Rngo Pettersson utge skadestånd tll Arne med kr jämte ränta på kr från den 9 mars 2011 tll dess betalnng sker. Betalnngsskyldghet tll staten Yrkandet om företagsbot ogllas. Brottsofferfond Den tlltalade åläggs att betala en avgft på 500 kr enlgt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättnng Hans Mjöberg tllerkänns ersättnng av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr mervärdesskatt. Av denna kostnad ska Ragnar Demetr tll staten återbetala 500 kr.

3 Mål nr meddelad Göteborg 3 PARTER (Antal tlltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Kennert Lundgren Ekobrottsmyndgheten Första ekobrottskammaren Göteborg Målsägande Arne Tlltalad RINGO Evertno Pettersson, Åsvägen 11 A Lgh Ramnäs Offentlg försvarare: Advokat Raynar Persson Raynar Persson Advokatbyrå AB Södra Rnggatan Alngsås SLUT Begångna brott Grovt bedräger Lagrum 9 kap 1 1 st och 3 brottsbalken Påföljd m.m Skyddstllsyn - Särskld föreskrft: Rngo Pettersson ska följa den vård och behandlng som frvården bestämmer. Dagsböter 80 å 50 kr Krmnalvården Frvården Göteborg Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expedtonstd Ullevgatan måndag - fredag Göteborg E-post: 08:00-16:00

4 4 Övervakare Övervakare förordnas av Krmnalvården. Andra lagrum som åberopas 34 kap 1 1 st 2 p brottsbalken Skadestånd Rngo Pettersson ska soldarskt med Ragnar Demetr utge skadestånd tll Arne med kr jämte ränta på enlgt från den 9 mars 2011 tll dess betalnng sker. Brottsofferfond Den tlltalade åläggs att betala en avgft på 500 kr enlgt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättnng Raynar Persson tllerkänns ersättnng av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr mervärdesskatt. Av denna kostnad ska Rngo Pettersson tll staten återbetala 500 kr.

5 5 YRKANDEN M M Åklagarens yrkanden, se blaga 1-2. Målsäganden Arne (Arne) har yrkat skadestånd enlghet med blaga 3. SKÄL SKULD Utrednngen De av åklagaren blaga 1-2 åberopade personerna har hörts. På åklagarens begäran har, avseende åtalet för grovt bedräger, målsägandeförhör också hållts med Ulla (Ulla). Åklagaren har åberopat den skrftlga bevsnng som framgår av nämnda blagor, samt beträffande åtalet för grovt bokförngsbrott; kvtton (sd förundersöknngsprotokollet). Vdare, beträffande åtalet för grovt bedräger, har åklagaren pekat på uppgfter som lämnats vd förhör under förundersöknngen (sd 60 och 64 förundersöknngsprotokollet). Rngo Pettersson (Rngo) har som skrftlg bevsnng åberopat delar av köpeavtal och e-mal (sd 19 och 21 samt 43 förundersöknngsprotokollet). Åtalet blaga 1 (grovt bokförngsbrott) Inställnngen m m Ragnar Demetr (Ragnar) har vdgått att han under aktuell td har hjälpt andra att bedrva handel med blar eller att köpa respektve sälja blar och därvd upplått stt bankkonto för nsättnng och uttag av pengar, lått regstrera andras blar stt namn

6 6 samt bland vart med vd köp och försäljnng av blarna. Ragnar har gjort gällande att dessa personer torde stället ha ngått avtal med Ragnar, om vd varje tllfälle, en projektanställnng för vlken Ragnar skulle ha ersatts med betydlgt högre belopp än vad som nu blvt fallet. Ragnar har vdare vdgått att han för egen del under aktuell perod köpt och sålt blar vnssyfte. Ragnar har dock bestrtt ansvar för brott och gjort gällande att han nte bedrvt handel med blar eller närngsverksamhet avseende handel med blar och därför nte vart bokförngsskyldg. Vdare att eventuell bokförngsskyldghet helt ankommt på de personer som anltat Ragnar. Ragnar har närmare hörd över åtalet uppgett bl a följande. Han blev ombedd av personer som sysslade med blaffärer att hjälpa dem. Han känner de flesta av personerna. De kunde nte själva göra blaffärerna offcellt. De hade nte möjlghet att själva ha bankkonton. Flera av dessa personer hade skulder och var eftersökta av kronofogden och vlle därför nte ha blar regstrerade eget namn eller vlle av andra skäl nte att det skulle synas att de hade tllgångar. Han hjälpte tll för att han är snäll, trots att det kanske var dumt. Han fck ca kr per bl för att ha ställt upp och hjälpt tll samt ersättnng för omkostnader, t ex för resor, log och avgfter för bankaver m m. Personal på blfrmor trodde nog att han köpte och sålde blar för egen räknng. Han hade enbart sjukpenson under aktuell perod. Tngsrätten gör följande bedömnng Vad Ragnar uppgett om sn delaktghet andra personers handel med blar är nte osannolkt, stöds vss mån av vttnenas berättelser, är nte motbevsat och får därmed godtas. Det är utrett att - under aktuell perod - fråga var om en omsättnng på mellan 2,6 3 mljoner kronor, att Ragnar som förtjänst och för omkostnader erhöll vart fall drygt kronor samt att 25 blar år 2008, 32 blar år 2009 och 29 blar år 2010 var regstrerade på Ragnar. Tngsrätten anser att Ragnars förfarande vd dessa omständgheter har en varaktghet, omsättnng och vsst

7 7 vnstsyfte som medför att fråga är om enskld närngsverksamhet. Sådan närngsverksamhet är bokförngsplktg enlgt bokförngslagen och Ragnar har vart ansvarg för att denna skyldghet fullgjorts. Det är vdare utrett att Ragnar helt underlått att upprätta bokförng m m på sätt och med den följd åklagaren påstått. Det är uppenbart att Ragnar haft uppsåt tll detta. Gärnngen är därmed bevsad och bör, på de skäl åklagaren angett, bedömas som grovt bokförngsbrott. Åtalet blaga 2 (grovt bedräger) Inställnngarna Ragnar har förnekat gärnngen och gjort gällande att det var Rngo som skulle köpa blen och att han enbart var med Rngo vd avtalsslutet den 9 mars 2011 och vart fall saknat uppsåt tll något vlseledande. Rngo har förnekat gärnngen men vdgått att det på grund av vssa omständgheter senare blev så att han nte kunnat slutbetala blen samt därvd gjort gällande att fråga nte var om något vlseledande den 9 mars Följande är tll en början utrett Arne och Ulla, som är gfta med varandra, ägde vd tllfället en husbl som de vlle sälja. Blen var regstrerad på Arne. De satte därför ut en försäljnngsannons på Blocket men fck ngen köpare. De såg då en annan annons om köp av husbl och kontaktade säljaren varvd bestämdes möte den 9 mars Aktuell dag kom Ragnar och Rngo, som är släkt och känner varandra, hem tll Arne och Ulla varefter skrftlgt avtal slöts om köp av blen samt betalades 10 % handpennng. Av avtalet framgår bl a att prset var kr, resterande belopp om kr

8 8 kommer att betalas nom 40 dagar, att köparen har rätt att regstrera samt byta och sälja blen samt att Rngo antecknats som köpare, även med angvande av personnummer och telefonnummer. Rngo berättade att hans avskt var att sälja blen vdare och att han hade en köpare. Vd tllfället fck Ulla ta ett fotograf av Ragnar och Rngo. Arne var nöjd med avtalet och tyckte att affären kändes bra. Ragnar körde husblen därfrån och Rngo körde den bl han och Ragnar kom. Den 11 mars 2011 sålde Rngo husblen tll blfrman Saluvagnar AB Västerås för kr varvd betalnng erlades genom kr kontant jämte två blar för ett sammanlagt värde av kr. Innan denna affär hade Arne genom mal och telefonkontakt med en försäljare vd blfrman, Klaus, bekräftat att Rngo betalat husblen och att allt var sn ordnng. Arne uppgav att blen var betald, trots att den nte var det, för att han ltade på att avtalet skulle följas. Arne överförde därvd också regstrerngen av blen. I slutet av aprl 2011 hade Arne nte fått någon ytterlgare betalnng och försökte kontakta Rngo ett flertal gånger utan resultat för att få slutbetalnng. Arne fck stället tag på Ragnar vlken förmedlade budskapet tll Rngo. Rngo betalade kr tll Arne den 6 maj Då Rngo hade betalnngssvårgheter träffades den 8 maj 2011 ett nytt avtal mellan Rngo och Arne avseende husblen, som ersatte det första, varvd Rngo genom avbetalnng om mnst kr per månad skulle slutbetala blen. Rngo betalade kr tll Arne den 25 maj 2011 och kr januar kr är ännu nte betalda. Rngo försattes personlg konkurs september 2010 vlken nte var avslutad aktuell td.

9 9 Tngsrätten gör följande bedömnng (skljaktg menng, se sd 12) Det är tll en början bevsat att Rngo köpt och fått husblen överlåten tll sg den 9 mars Fråga är om det är bevsat att Ragnar gjort detta tllsammans och samförstånd med Rngo samt om de medelst vlseledande förmått Arne tll försäljnngen och överlåtandet på sätt åklagaren påstått. Åklagaren ska därmed också bevsa att Ragnar och Rngo vd köpet och överlåtelsen den 9 mars 2011 saknat betalnngsavskt och betalnngsförmåga och att de förtgt detta för Arne. Ragnar och Rngo har uppgett att det var Rngo som skulle köpa och äga husblen samt att Ragnar enbart var med som chaufför. Arne har uppgett att det var Ragnar som pratade mest, vlle få tll ett snabbt avslut och övrgt var den drvande vd köpet samt har Ulla uppgett att det var Ragnar som överlämnade handpennngen. Tngsrätten frågasätter nte Arnes och Ullas uppgfter. Vdare är det Ragnar som Arne, ett stort antal tllfällen, har fått kontakt med samband med att Arne försökte få slutbetalnng. Vd sådana förhållanden är bevsat att Ragnar och Rngo tllsammans och samförstånd köpt och fått husblen överlåten tll sg den 9 mars Genom utrednngen står enlgt tngsrättens bedömnng klart att varken Ragnar eller Rngo den 9 mars 2011hade ekonomsk förmåga att betala för husblen samt att det redan då för dem vart ovsst både om blen skulle kunna säljas vdare och, så fall, för vlket prs. Trots detta, och utan att berätta dessa omständgheter för Arne vd köpet, förmådde Ragnar och Rngo ändå Arne att sälja blen tll dem. Härtll kommer att blen den 11 mars 2011 såldes vdare för kr, varav kr kontanter jämte två blar motsvarande ett sammanlagt värde om kr samt att Arne, efter detta, enbart fått betalt med 2 x kr maj 2011 och kr januar Rngo har som förklarng tll att han nte kunnat betala bl a uppgett att han, efter blförsäljnngen, satt n pengar på stt bankkonto men att kontot, lksom utbetalnng av hans månatlga penson om kr, spärrades respektve avbröts,

10 10 varför han då kom ekonomskt trångomål. Tngsrätten, som konstaterar att husblen sålts vdare utan att Arne fått betalt annat än en mndre summa, att Rngos uppgfter här saknar trovärdghet. Tngsrätten anser därför vd en samlad bedömnng att det är uppenbart att Ragnar och Rngo saknat betalnngsavskt och betalnngsförmåga redan den 9 mars Gärnngen är därmed bevsad och ska bedömas som åklagaren har gjort. PÅFÖLJD Ragnar Vad som förekommer belastnngsregstret om Ragnar saknar betydelse för påföljdsfrågan detta mål. Av yttrande från frvården framgår att Ragnar synes leva under relatvt ordnade socala förhållanden, att han nte har någon mssbruksproblematk men att han har vssa psykska besvär. Vdare att det nte helt kan uteslutas att Ragnar är behov av stöd och hjälp form av övervaknng och att påföljden första hand föreslås tll skyddstllsyn och andra hand tll vllkorlg dom. Det framgår också att Ragnar bedömts lämplg att utföra samhällstjänst, vlket Ragnar förklarat sg vllg att utföra. Tngsrätten bedömer straffvärdet för den samlade brottslgheten, med hänsyn mldrande rktnng tagen tll att Ragnar meddelats närngsförbud (se nedan), tll no månader fängelse. Grovt bokförngsbrott är ett brott av sådan art att påföljden normalt bestäms tll fängelse. Ragnar har dock nte tdgare gjort sg skyldg tll annat än trafkförseelser och vss del av det grova bokförngsbrottet är begånget för tre-fyra år sedan. Med hänsyn tll detta och tll att det samlade straffvärdet understger fängelse ett år anser tngsrätten att det fnns utrymme för annan påföljd än fängelse. Tllräcklga skäl för skyddstllsyn har, enlgt tngsrättens menng, nte framkommt. Påföljden ska därför bestämmas tll vllkorlg dom och samhällstjänst på sätt framgår av domslutet.

11 11 Rngo Rngo förekommer tdgare under 24 avsntt belastnngsregstret. Av ntresse är att han dömdes den 13 januar 2010 för grovt bedräger tll vllkorlg dom och dagsböter. Av yttrande från frvården framgår att Rngo kallats tll frvården men nte kommt varför påföljdsförslag nte kunnat lämnas. Rngo har uppgett att han på grund av psyksk sjukdom nte mäktat med att kontakta frvården. Av ngett läkarntyg framgår att Rngo har uttalade psykska besvär, erhåller vss behandlng för detta och har en nedsatt arbetsförmåga tll 100 %. Rngo har vdare uppgett att han, för fall av fällande dom, anser sg vara behov av stöd och hjälp nom ramen för en skyddstllsyn. Tngsrätten bedömer att det grova bedrägeret har ett straffvärde om sex månaders fängelse. Rngo har återfallt brott, dessutom under löpande vllkorlg dom, vlket vss mån talar för ett fängelsestraff. Med hänsyn tll att det tdgare grova bedrägeret begcks för mer än fyra år sedan, tll vad som framkommt om Rngos psykska ohälsa och tll att varken arten eller straffvärdet för aktuellt brott medför en presumton för fängelse, anser tngsrätten dock att påföljden ska bestämmas tll skyddstllsyn med föreskrft om vss vård och behandlng samt dagsböter, tll vlket ska dömas särsklt. SKADESTÅND Ragnar har med hänvsnng tll nställnngen skuldfrågan bestrtt yrkandet men har vtsordat samtlga belopp, förutom för sveda och värk, som skälga och för sg. Rngo har medgett yrkandet såvtt avser restskuld om kr jämte ränta på detta belopp om 3 % från den 9 mars Rngo har med hänvsnng tll nställnngen skuldfrågan bestrtt yrkandet övrgt men vtsordat samtlga belopp, förutom för sveda och värk, som skälga och för sg.

12 12 Tngsrättens bedömnng Rngo är tll en början skyldg att utge medgett belopp. Vd den bedömnng tngsrätten gjort skuldfrågan är de tlltalade soldarskt skyldga att utge skadestånd tll Arne. Yrkandet vtsordade delar ska bfallas. Vad gäller sveda och värk har Arne berättat att han på grund av gärnngen haft ett psykskt ldande form av bl a oro och sömnsvårgheter under ca ett år. Tngsrätten frågasätter nte att Arne mått psykskt dålgt men anser att tllräcklg utrednng saknas tll grund för att fråga vart om ett sådant akut ldande som krävs för att vara ersättnngsberättgat. Yrkandet denna del ska därför lämnas utan bfall. NÄRINGSFÖRBUD OCH FÖRETAGSBOT Ragnar har med hänvsnng tll nställnngen skuldfrågan bestrtt yrkandena. Med beaktande av tngsrättens bedömnng skuldfrågan och de skäl åklagaren angett ska Ragnar meddelas närngsförbud. Yrkandet ska därmed bfallas denna del. Tden bör bestämmas tll fem år. Tngsrätten anser nte att tllräcklga skäl förelgger för att Ragnar ska åläggas företagsbot. Yrkandet denna del ska därför lämnas utan bfall.

13 13 ÖVERKLAGANDE, se blaga 4 (Dv 400) Överklagande ska ha kommt n tll tngsrätten senast den 19 februar 2013 och ställas tll Hovrätten för Västra Sverge. Carolne Björne SKILJAKTIG MENING: Ordföranden Carolne Björne anför skljaktg menng avseende åtalet för grovt bedräger enlgt följande. Jag delar bedömnngen att det tll en början är bevsat att Rngo köpt och fått husblen överlåten tll sg den 9 mars Fråga är då tll en början om det är bevsat att Ragnar gjort detta tllsammans och samförstånd med Rngo samt om de medelst vlseledande förmått Arne tll försäljnngen och överlåtandet på sätt åklagaren påstått. Åklagaren ska därmed också bevsa att Ragnar och Rngo vd köpet och överlåtelsen den 9 mars 2011 saknat betalnngsavskt och betalnngsförmåga och att de förtgt detta för Arne. Omständgheterna att Ragnar var med vd blköpet den 9 mars 2011, pratade mest och var drvande, överlämnade handpennngen och därefter hade kontakter med Arne med anlednng av att Arne vlle få slutbetalnngen talar starkt för att Ragnar tllsammans och samförstånd med Rngo köpt husblen. Ragnar har här uppgett att han enbart var med som chaufför och också pratade lte vd köpet samt att han medverkat kontakter med Arne för att han tyckte synd om Arne och Ulla samt att han därför velat hjälpa tll för att de skulle få betalnngen. Dessa uppgfter kan nte borstes från. Det fnns heller ngen utrednng som pekar på att Ragnar vart delaktg vdareförsäljnngen av husblen eller mottagt någon betalnng detta sammanhang. Inte heller att Ragnar var delaktg omförhandlngen av köpeavtalet mellan Arne och Rngo. Ragnar angavs nte heller köpeavtalen. Vd sådana

14 14 förhållanden anser jag, mot Ragnars förnekande, att det nte är tllräcklgt bevsat att Ragnar tllsammans och samförstånd med Rngo köpt och fått överlåten husblen av Arne den 9 mars Åtalet gentemot Ragnar ska därför, redan på denna grund, lämnas utan bfall. Vad gäller frågan om Rngo vd köpet och överlåtelsen den 9 september 2011 saknat betalnngsavskt och betalnngsförmåga samt förtgt detta för Arne gör jag följande bedömnng. Det är nte utrett att omständgheterna krng köpet denna dag är sådana att det är uppenbart eller än mera bevsat att Rngo saknat betalnngsavskt eller betalnngsförmåga. Att Rngo efter vdareförsäljnngen nte betalat Arne mer än sammanlagt kr talar dock med styrka för att Rngo faktskt redan den 9 september 2011 kan ha saknat betalnngsavskt eller betalnngsförmåga samt förtgt detta för Arne på sätt åklagaren påstått. Jag anser dock nte att detta är tllräcklgt bevsat varför detta åtal bör lämnas utan bfall även avseende Rngo. Vad gäller skadeståndsyrkandet ska detta bfallas gentemot Rngo med det medgvna beloppet om kr jämte räntan och övrgt, tll följd av denna bedömnng skuldfrågan, lämnas utan bfall. Någon betalnngsskyldghet enlgt lagen om brottsofferfond eller återbetalnng av försvararkostnad avseende Rngo ska då nte heller ske.

15 Ekobrottsmyndgheten Första ekobrottskammaren l Göteborg Kammaråklagare Helena Rosvall Ansökan om stämnn~ 2012~04~20 Blaga 1 Slcja 1 (3) Handlng 51 Arende EB V Handläggare Avd.) Ink ~ 2.3 ' ~.. H...,.... Akt... ~ f 1.~~9.; Aktbll l Göteborgs tngsr tt GÖTEI~ORG ' INKOM: MÅLNR: AKTBIL: 5 TR mål: Handl.: EK02 :!(l ~r : : ~ t :~;.'1 ' ~l l Tllllalad: efternamn och alla förnamn Demetr, Ragnar Tlltalsna(nn ' Person nr l Medborgara l Talafon 1 Adress Astronomgatan 13, GÖTEBORG Offenllg försvararelombud! Yrke/tlel Tolkbehov 1\J Mjöberg, Hans, Advokatfrman Hans Mjöberg AB, B$x 53116, GÖTEBORG 1 ~c ur. Frhelsberövande m.m. j ' l>';,. : L< l.. ~- l ~' ' Delgvnngsuppgfter! l Ansvarsyrkanden m.m. GROVT BOKFÖRINGSBROTT (9000-K743-11) l Ragnar Demetr har under tden l januar december 201 O bedrvt bokförngsplktg enskld närngsverksamhet form av hahdel med blar bland annat Göteborg. Han har således vart bokforngsplktg eplgt bokforngslagen och ansvarg för att denna skyldghet fullgjorts enlghet 1ued bokförngslagen. Ragnar Demetr har uppsåtlgen eller av oaktsamhet åsd~satt sn bokforngsskyldghet genom att helt underlåta att upprätt4 bokforng och därvd löpande bokföra rörelsens uppkomna afflrshändel~er kronologsk och systematsk ordnng (grundbok och huvudbok). ; l Omsättnngen Ragnar Demetrs ensklda närngsverksaret har uppgått tll vart fall crka 3 mljoner under angven brottstd.! l Tll följd av den åsdosatta boktorngsskyldgheten kan rqrelsens fårlopp nte huvudsak bedömas med lednng av någon bokforng. 1 l Brottet är grovt med hänsyn tll att bokfdrngsskyldghete~ systematskt åsdosatts helt, att åsdosättaodet av bokförngsskyldghet~n rört betydande belopp och att brott utfarts skatteundandragande syfte.!! Postadress Box GÖTEBORG Galuadress Ernst Fontalls plats Telefon Telefax E post Webbadress

16 Ansökan om stämnng Sda 2 (3) Första ekobrottskammaren Göteborg ' Handlng 51 Arende EB Kammaråklagare Helena Rosvall Handläggare l Lagrum Il kap 5 2 st brottsbalken NÄRINGSFÖRBUD Det yrkas att Ragnar Demetr meddelas närngsförbud eftlrsom han grovt åsdosatt vad som ålegat honom närngsverksamhet och!gjort sg skyldg tll ' brottslghet som nte är rnga. Närngsförbud är påkallat lån allmän synpunkt då åsdosättande vart systematskt och syftat tll betydan ' e vnnng, samt då Ragnar Demetr gjort sg skyldg tll brott för vlket lägst, föreskrvna straff är fångelse sex månader.! Lagrum l, 3 och 4 lag (1986:436) om närngsförbud FÖRETAGSBOT Det yrkas att tngsrätten ålägger Ragnar Demetr företagsbot om l kronor. ' Grunder för yrkandet är att Ragnar Demetr bedrvt när~gsverksamhet Göteborg med omnejd. Han har utövnng av närngsver~samhet gjort sg skyldg tll grovt bokförngsbrott och har genom stt agenlnde åsdosatt de skyldgheter som är förenade med närngsverksamhet sa~t nte gjort vad som skälgen kan krävas för att förebygga brottslghet. Lagrum 3 6 kap 7 brotts balken Bevsnng Muntlg bevsnng Förhör med tlltalade Ragnar Demetr Vttnesförhör med Klaus Storås, Thomas Ström, Urba~ Lndström angående deras kontakter med Ragnar Demetr tll styrkande av att Demetr bedrvt bokförngsplktg närngsverksamhet l

17 Ansökan om st!lmnlng Sda 3 (3) Första ekobrottskammaren Göteborg Handlng 51 Arende EB Kammaråklagare Helena Rosvall Handläggare Skrftlg bevsnng : Lsta över hstorskt fordonsnnehav (fup sd 33-41) tll styrkande av att Ragnar Demetr bedrvt bokförngsplktg närngsverksamhet l Sammanställnng över fordonsnnehav åren (fup sd 42-46) tll styrkande av att Ragnar Demetr bedrvt bokförngsplktlg närngsverksamhet Summerng av n- och utbetalnngar på bankkonto under H den l O (fup sd 72-73) tll styrkande av bokförngsplktga affårshänd~lser Handläggnng Beräknad tdsåtgång för förhandlngen ; en halv dag- en dag Rätten bör förelägga den tlltalade att nkomma med svarc;lmål.! l ~ ~~ =::::::/'-;;;;;:::===- Helena Rosvall

18 1. :- Mjöberg, -~ Första ekobrottskammaren Göteborg Kammaråklagare Kennert Lundgren f"\iio:.ui\dll Ulll l>l:lllllllll~ JIU<:l 1 ~~) Handlng Ärende EB Handläggare Blaga 2 Alngsås tngsrätt Allngsås tngsrätt Ink Målnr f3 /Jf"f-;2 rotel Aktblaga ~ Box ALINGSÅS TR mål: P 144.1? Handl.: EK02 INKOM: MÅLNR: AKTBIL: ~\ ~ '- Tntalad: efternamn och alla fornamn l Medborgare l Demetr, Ragnar Personnr l-6931 Sverge Adress Astronomgatan 13 Lgh 11 O l!j[!lj Offentlg f0rsvar8fe/ombud Tlltalsnamn Telefon GÖTEBORG YIXe/ttel Tolkbehov Hans, Advokatfrman Hans Mjöberg AB, Box 53116, GÖTEBORG I: : Frhetsberövande m. m. Delgvnngsuppgftet ~ Tlltalad: efternamn och alla fornamn Tlltalsnamn YIXellllel Pettersson, Rngo EvertDo Rngo tl'- Petso~ l Medborgare 1 Telefon Tolkbehov :Hu (<.' Adren sågbäcksvägen RÄTAN Offenl!g forsvarare/ombud Persson, Raynar, Raynar Persson Advokatbyrå AB, Södra Rnggatan 6, ALINGSÅS = -: Frhelsberövande m.m., :. l~ ~[ Delgvnngsuppgfter Ansvarsyrkanden m.m. Sesdan 2 Postadress Box GÖTEBORG Gatuadress Ernst Fontalls plats Telefon Telefax E-post Webbadress

19 v Första ekobrottskammaren l Göteborg Handlng Ärende EB Kammaråklagare Kennert Lundgren Handläggare GROVT BEDRÅGERI Målsägande Arne Jacobson, underrättad Gärnng Demetr och Pettersson har tllsammans och samförstånd den 9 mars 20 Il Lerums kommun, medelst vlseledande förmått målsägande Arne Jacobson att tll dem sälja och överlåta fordonet GUR 868 tll ett värde av kronor. Vlseledandet har bestått att Demetr och Petersson vd köpet och överlåtelsen av fordonet GUR 868 den 9 mars 2011, förtgt för målsäganden Arne Jacobsson att de saknade betalnngsavskt och betalnngsförmåga avseende fordonet. Vlseledandet har nneburt vnnng för Demetr och Pettersson med vart fall kronor och motsvarande skada för målsäganden. Brottet är grovt eftersom det avsett betydande värde. Lagrum 9 kap 3 brotts balken Bevsnng Förhör med målsäganden Förhör med tlltalade Köpeavtal, förundersöknngsprotokoll sdan 19, tll styrkande att fordonet GUR 868 överlåtts för en summa av kronor den 9 mars 20 Il. Bld tagen vd köpet av Jacobsson, förundersöknngsprotokoll sdan 44, tll styrkande att Demetr och Petersson var närvarande vd köpet Meddelande, förundersöknngsprotokoll sdan 21, tll styrkande att Jacobsson förmåtts att meddela ett blföretag att fordonet är tll fullo betald. K vtta, förundersöknngsprotokoll sdan 20, tll styrkande att fordonet sålts vdare tll ett blföretag. Senare avtal, förundersöknngsprotokoll sdan 43, tll styrkande att betalnngsavskt/förmåga nte förevarat

DOM 2013-04-05 meddelad i Gävle

DOM 2013-04-05 meddelad i Gävle GÄVLE TINGSRATT DOM meddelad i Gävle Mål nr B 2402-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Agneta Klinga Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Gävle Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin LEX Advokatbyrå

Läs mer

2012-11-19 meddelad i Stockholm

2012-11-19 meddelad i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Johanna Björkman Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Tilltalad TINTIN Laurent Laurent Obinongo, 620202-6172

Läs mer

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst Avdelning 1 DOM Mål nr B 16354-12 2013-03-27 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lotta Nielsen Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad PETER

Läs mer

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun FALU TINGSRATT DOM meddelad i Falun Mål nr B 3330-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Tilltalad Tarek Malak, 840727-0555

Läs mer

Begångna brott 1. Sexuellt övergrepp mot barn

Begångna brott 1. Sexuellt övergrepp mot barn Mål nr meddelad i Falun 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Niclas Eltenius Åklagarkammaren i Falun Målsägande Målsägande, se domsbilaga 1 Målsägandebiträde: Advokat Veronica Viklund

Läs mer

2011-06-15 meddelad i Gävle

2011-06-15 meddelad i Gävle DOM Mål nr B 2305-10 2011-06-15 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Birgitta Fernlund Åklagarkammaren i Gävle 1. Målsägande 804 28 Gävle Målsägandebiträde: Advokat Bengt

Läs mer

2009-07-03 meddelad i Alingsås

2009-07-03 meddelad i Alingsås ALINGSÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1065-09 meddelad i Alingsås 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Louise Eriksson Åklagarkammaren i Borås Målsägande Sekretess, se bilaga 1 Särskild företrädare:

Läs mer

2012-11-29 meddelad i Sollentuna

2012-11-29 meddelad i Sollentuna DOM Mål nr B 5643-12 meddelad i Sollentuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Jesper Paulander Åklagarmyndigheten Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Mohammad Aladjam, 860730-0897

Läs mer

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott DOM Mål nr B 16214-13 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Spec Göran Hansson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad JOHAN Anders Åsman, 660612-5091

Läs mer

1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 Grupp 1. DOM meddelad i Karlstad

1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 Grupp 1. DOM meddelad i Karlstad 1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 DOM 2016-06-14 meddelad i Karlstad Mål nr: B 4608-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Bo KOLBJÖRN Karlsson, 19470527-7236 Telegatan 1 A Lgh 1001 682 30 Filipstad

Läs mer

Begångna brott Grov stöld

Begångna brott Grov stöld Gotlands tingsrätt DOM Mål nr B 957-12 meddelad i Visby 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Mats Wihlborg Åklagarmyndigheten Lokal åklagare i Visby Målsägande Angelica Målsägandebiträde:

Läs mer

2012-12-12 meddelad i VÄXJÖ

2012-12-12 meddelad i VÄXJÖ DOM Mål nr B 1573-12 meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Växjö 1. Målsägande Line Forsén Furugatan 36 343 35

Läs mer

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 4. DOM meddelad i Solna

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 4. DOM meddelad i Solna 1 DOM 2014-11-05 meddelad i Solna Mål nr: B 7352-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad DON Christian Tasic Stevic, 19890423-5119 Sundbyvägen 49 163 45 Spånga Åklagare Kammaråklagare Ann Lidén Åklagarmyndigheten

Läs mer

Begångna brott Skadegörelse

Begångna brott Skadegörelse DOM Mål nr B 3006-12 meddelad i Linköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Kajsa Malmström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Målsägande Vadstena kommun 592 80 Vadstena

Läs mer

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad l_ l KRISTIANSTADS Rotel 7 meddelad i Kristianstad JMålnrB396-12 ----------~~~~~=~---------- p ARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Extra åklagare Christer Almfeldt Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

2013-03-28 meddelad i Norrköping. Begångna brott Brukande av falsk urkund

2013-03-28 meddelad i Norrköping. Begångna brott Brukande av falsk urkund Mål nr meddelad i Norrköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Marie Kronqvist Berg Åklagarmyndigheten Tilltalad Mustafa RAID Alhendi, 750118 Docentgatan 9 B Lgh 1201 215 52 Malmö

Läs mer

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran VARBERGS TINGSRÄTT Rotel 3 DOM Mål nr B 1545-12 2012-11-16 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Jon Lindahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna SOLNA TINGSRÄTT meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin

Läs mer

DOM. Meddelad Malmö. Trelleborgs tingsrätts dom 1995-10-19, DT 556, se bilaga A. Gustaf Them, 160628-4519 Barsebäcksgatan 64, 216 20 MALMÖ

DOM. Meddelad Malmö. Trelleborgs tingsrätts dom 1995-10-19, DT 556, se bilaga A. Gustaf Them, 160628-4519 Barsebäcksgatan 64, 216 20 MALMÖ . Nummer DT 1224 l (9) 000AD01.SAM Överklagat avgörande Trelleborgs tngsrätts dom 1995-10-19, DT 556, se blaga A Klagande Gustaf Them, 160628-4519 Barsebäcksgatan 64, 216 20 MALMÖ Ombud Bolagsjursten Lef

Läs mer

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle 1 GÄVLE TINGSRÄTT DOM 2014-06-10 meddelad i Gävle Mål nr: B 811-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Paul Olov SEBASTIAN Hedenberg Hammarsten, 19830905-6938 Södra Slottsgatan 22 D Lgh 1202 802 53

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Uppsala

2013-01-17 meddelad i Uppsala UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 DOM Mål nr B 7305-12 2013-01-17 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal motparter: 1) Sökande Kammaråklagare Ulrika Modin Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uppsala Motpart Studenternas

Läs mer

Begångna brott Våld mot tjänsteman

Begångna brott Våld mot tjänsteman Mål nr meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anders Wahlberg Åklagarmyndigheten Målsägande Christofer Företrädd av åklagaren Tilltalad HANAD Omar Ali, 871023 Torggatan

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 535-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sonny Borg, 19721224-0993 c/o Tan Mercovich Visbyringen 16 Lgh 1002 163 73 SPÅNGA Medborgare i Norge Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

2012-11-20 meddelad i Nyköping

2012-11-20 meddelad i Nyköping DOM Mål nr B 2815-12 meddelad i Nyköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Klas Engdahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Nyköping Målsägande Camilo Pina Vergara Ortvägen 37 611

Läs mer

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Beslutad av kommunfullmäktge 2013-03-27, 74 Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Fnspångs kommun

Läs mer

1 UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 3. DOM meddelad i Uppsala

1 UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 3. DOM meddelad i Uppsala 1 meddelad i Uppsala Mål nr: B 2400-17 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad KEVIN Kristofer Honkanen, 19930808-5175 c/o Lindholm Restenäs 239 459 93 Ljungskile Åklagare Extra åklagare Mia Sjöstedt Åklagarmyndigheten

Läs mer

meddelad i Uppsala

meddelad i Uppsala DOM Mål nr B 914-13 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Michael Ehrencrona Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uppsala Tilltalad Mohamed Intikaf Peer Mohamed, 761229-1059

Läs mer

2013-01-03 meddelad i Varberg

2013-01-03 meddelad i Varberg Mål nr meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Assistentåklagare Jon Lindahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad Gylnara Shabanova, 720690-1147 Sjödalsvägen 17 516

Läs mer

Begångna brott Våldtäkt mot barn

Begångna brott Våldtäkt mot barn HELSINGBORGS Avdelning 1 DOM Mål nr B 2855-10 2011-01-18 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Tom Svensson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Målsägande A

Läs mer

DOM 2012-06-20 meddelad i Karlstad

DOM 2012-06-20 meddelad i Karlstad VARMLANDS TINGSRATT DOM meddelad i Karlstad Mål nr B 6180-11 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Tilltalad Oliver Teucke, 700212-50 Långban Pensionatet 682

Läs mer

2012-11-15 meddelad i Göteborg. Tilltalad MOHAMMED Nozad Ahmed Ahmed, 900115-6810 Smaragdgatan 6 Lgh 1001 421 49 Västra Frölunda Medborgare i Irak

2012-11-15 meddelad i Göteborg. Tilltalad MOHAMMED Nozad Ahmed Ahmed, 900115-6810 Smaragdgatan 6 Lgh 1001 421 49 Västra Frölunda Medborgare i Irak DOM Mål nr B 7832-12 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Assistentåklagare Daniel Jerdén Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Coop Forum Sisjön Hantverksvägen

Läs mer

Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn

Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn BORÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3456-11 2011-12-30 meddelad i Borås 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Åsa Askenbäck Åklagarkammaren i Borås Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde:

Läs mer

meddelad i Malmö

meddelad i Malmö Avdelning 4 DOM Mål nr B 7817-09 2010-06-24 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Johan Larsson Malmö åklagarkammare Tilltalad Omid Mosavi, 800908-6177 Amiralsgatan

Läs mer

Generellt ägardirektiv

Generellt ägardirektiv Generellt ägardrektv Kommunala bolag Fastställt av kommunfullmäktge 2014-11-06, 223 Dnr 2014.0450.107 2 Generellt ägardrektv för Fnspångs kommuns drekt eller ndrekt helägda bolag Detta ägardrektv ska antas

Läs mer

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:10. DOM meddelad i Falun. Tilltalad Hans TIM Emanuel Skommar, Vallavägen Falun

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:10. DOM meddelad i Falun. Tilltalad Hans TIM Emanuel Skommar, Vallavägen Falun 1 meddelad i Falun Mål nr: B 1290-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Hans TIM Emanuel Skommar, 19910614-5452 Vallavägen 19 791 42 Falun Offentlig försvarare: Advokat Anders Ericson Advokatfirman

Läs mer

DOM Malmö

DOM Malmö 1 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 3 Rotel 32 DOM 2013-10-07 Malmö Mål nr - ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Lunds tingsrätts dom den 12 september 2012 i mål nr - se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1)

Läs mer

2011-11-21 meddelad i Uppsala. Tilltalad IRFAN Ahmed Izzeldin Abusugra, 950204-1214 Väktargatan 68 B Lgh 1102 754 22 Uppsala

2011-11-21 meddelad i Uppsala. Tilltalad IRFAN Ahmed Izzeldin Abusugra, 950204-1214 Väktargatan 68 B Lgh 1102 754 22 Uppsala DOM Mål nr B 5571-11 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Johan G Delin Åklagarkammaren i Uppsala Målsägande Tim Swedman Tiby 21 755 92 Uppsala Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

2013-10-16 meddelad i Varberg

2013-10-16 meddelad i Varberg VARBERGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1754-13 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Anders Johansson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Målsägande CW Företrädd av

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1(2) Mål nr 5679-10 meddelad Stockholm den 22 oktober 2010 KLAGANDE Folkfronten, 802444-5721 Ombud: Jur. kand. Benjamn Boman Blästadsgatan 34 589 23 Lnköpng ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 21. DOM meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 21. DOM meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad MAGNUS Lars Gösta Lundgren, 19840627-7858 Bergsgatan 54 Lgh 1002 852 36 Sundsvall Offentlig försvarare: Advokat Erik Hansson Hanssons

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-03-13 B 986-13 Rotel 0401 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2013-03-18 meddelad i Lycksele

2013-03-18 meddelad i Lycksele Mål nr 2013-03-18 meddelad i Lycksele 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Axel Holmberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Umeå Målsägande Åsele Gård AB Centralgatan 17 919 31

Läs mer

SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 2. DOM Mål nr B meddelad i B Sundsvall. PARTER (Antal tilltalade: 2)

SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 2. DOM Mål nr B meddelad i B Sundsvall. PARTER (Antal tilltalade: 2) Mål nr meddelad i Sundsvall 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Daniel Brodén Åklagarkammaren i Sundsvall Tilltalad ALEXANDER Göran Dahlin, 890416-0333 Boda 112 840 73 Bispgården Offentlig

Läs mer

2013-01-04 meddelad i Göteborg

2013-01-04 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 13494-12 2013-01-04 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Bengt Landahl Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål Målsägande Annika Ekström Von Holten

Läs mer

Kriminellt.com. VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Avdelning meddelad i Vänersborg. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Kriminellt.com. VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Avdelning meddelad i Vänersborg. PARTER (Antal tilltalade: 1) VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3052-13 2014-04-16 meddelad i Vänersborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Eva Oscarsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uddevalla Tilltalad

Läs mer

DOM 2010-05-06 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-05-06 Meddelad i Stockholm I' ~~ KAMARRTTEN I STOCKHOLM Mgratonsöverdomstolen Avdelnng 1 DOM 2010-05-06 Meddelad Stockholm Sda 1 (3) Mål nr UM 1259-10 KLAGANE Offentlgt btrde: ÖVERKAGAT AVGORANDE Länsrättens Stockholms län, mgrtonsdomstolen,

Läs mer

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM meddelad i Solna

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM meddelad i Solna 1 DOM 2015-10-15 meddelad i Solna Mål nr: B 5246-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Don Christian Tasic Stevic, 19890423-5119 Slåttervallsgatan 4 Lgh 1304 115 44 Stockholm Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. DOM Mål nr B 9259-12 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Paulina Möller-Jönsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess (Bilaga 5)

Läs mer

Begångna brott 1. Olaga hot

Begångna brott 1. Olaga hot DOM Mål nr B 2-12 meddelad i Härnösand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Catharina Kjelsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Sundsvall 1. Målsägande Dunia Ali Garvaregatan 8 Lgh

Läs mer

2013-09-11 meddelad i Malmö

2013-09-11 meddelad i Malmö Mål nr meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Pia Björnsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Alan Rees Ginstgatan 7 218 36 Bunkeflostrand Målsägandebiträde:

Läs mer

2013-03-20 meddelad i Sollentuna

2013-03-20 meddelad i Sollentuna Mål nr meddelad i Sollentuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagaren Magdalena Jansson Åklagarmyndigheten Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Wissam Samir Daybess, 741111 Frihetsvägen

Läs mer

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas.

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas. SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT DOM meddelad i Huddinge Mål nr B 12756-12 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Mikael Ström Åklagarmyndigheten Söderorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Radjabali

Läs mer

meddelad i Nacka Strand

meddelad i Nacka Strand NACKA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1554-11 meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Helena Lif City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 30 november 2007 B 961-07 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART RT Ombud och offentlig försvarare: Advokat TO SAKEN Medhjälp

Läs mer

meddelad i Halmstad

meddelad i Halmstad DOM Mål nr B 2322-12 meddelad i Halmstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ove Svensson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad 1. 2. Målsägande Katarina Bogdanovic Maratonvägen

Läs mer

meddelad i Malmö

meddelad i Malmö MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 4 DOM Mål nr B 1634-12 2012-03-14 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Hans Harding Malmö åklagarkammare Tilltalad Hassan Khalebi, 910120 Adress

Läs mer

SLUTLIGT BESLUT Mål nr B meddelat i Varberg

SLUTLIGT BESLUT Mål nr B meddelat i Varberg VARBERGS TINGSRÄTT SLUTLIGT BESLUT Mål nr B 2501-09 meddelat i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Mats Forsén Ekobrottsmyndigheten Utredningsenhet Halmstad Tilltalad Hans PETTER

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 mars 2014 Ö 4211-13 SÖKANDE SR Ombud: Advokat TA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Resning TIDIGARE AVGÖRANDEN

Läs mer

DOM 2014-11-06 Stockholm

DOM 2014-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060209 DOM 2014-11-06 Stockholm Mål nr B 4881-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Gotlands tingsrätts dom den 17 april 2014 i mål nr B 996-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare)

Läs mer

1 LYCKSELE TINGSRÄTT Rotel 4. DOM meddelad i Lycksele

1 LYCKSELE TINGSRÄTT Rotel 4. DOM meddelad i Lycksele 1 meddelad i Lycksele Mål nr: B 530-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad JOHNNY Axel Andersson, 19940806-8675 c/o Sören Andersson Bångvägen 38 B 921 32 LYCKSELE Offentlig försvarare: Advokat Per Nyberg

Läs mer

1. GROVT BEDRÄGERI och GROVT BEDRÄGERI MEDELST BRUKANDE AV FALSK URKUND (0201-K42092-12, 0201-K15092-12, 0201-K146278-07) (båda)

1. GROVT BEDRÄGERI och GROVT BEDRÄGERI MEDELST BRUKANDE AV FALSK URKUND (0201-K42092-12, 0201-K15092-12, 0201-K146278-07) (båda) Ansökan om stämning Sida 1(5) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Nacka tingsrätt 2 Box 1104 131 26 NACKA STRAND NACKA TINGSRÄTT Avdelning 2 INKOM: 2013-04-03 MÅLNR: B 4959-12 AKTBIL: 26 TR

Läs mer

2012-12-28 meddelad i KARLSKRONA

2012-12-28 meddelad i KARLSKRONA Mål nr meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Grenefors Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Housni El Habri c/o Esmeralda Riviera Gullabergsvägen

Läs mer

2013-03-26 meddelad i Malmö

2013-03-26 meddelad i Malmö DOM Mål nr B 2496-11 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Rogland Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Tilltalad HANS Michael Teddy Ekman, 820805-4018 Sofiagatan

Läs mer

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas.

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas. HELSINGBORGS DOM Mål nr B 3607-09 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Eva-Marie Persson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Jennifer Fagerberg Nordbanegatan

Läs mer

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:3. DOM meddelad i Falun

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:3. DOM meddelad i Falun 1 meddelad i Falun Mål nr: B 657-17 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad MOHAMED Abdirahman Mohamed, 19980725-3555 Uppfartsvägen 1 A Lgh 1101 771 32 Ludvika Medborgare i Somalia Offentlig försvarare:

Läs mer

meddelad i Göteborg. Tilltalad ANNA Birgitta Rebecca Blomqvist, Träringen Göteborg

meddelad i Göteborg. Tilltalad ANNA Birgitta Rebecca Blomqvist, Träringen Göteborg GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 4646-10 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Vice chefsåklagare Bengt Landahl Göteborgs åklagarkammare Tilltalad ANNA Birgitta Rebecca Blomqvist,

Läs mer

Följande åtal ogillas Skadegörelse den 19 juni 2012 i Ludvika (Stm 2012-12-12)

Följande åtal ogillas Skadegörelse den 19 juni 2012 i Ludvika (Stm 2012-12-12) DOM Mål nr B 4261-12 meddelad i Falun 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Assistentåklagare Helena Falkerby Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Tilltalad Reza Ahmadi, 970366-7510 c/o Trygg Hamn

Läs mer

2012-12-21 meddelad i Sollentuna. Begångna brott Människosmuggling

2012-12-21 meddelad i Sollentuna. Begångna brott Människosmuggling DOM Mål nr B 8858-12 meddelad i Sollentuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Magdalena Jansson Åklagarmyndigheten Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Michael Wode Manford,

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 3 Enhet 31. DOM meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 3 Enhet 31. DOM meddelad i Malmö 1 Avdelning 3 Enhet 31 DOM 2015-10-27 meddelad i Malmö Mål nr: B 3332-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Stanley Chuks, 19950572-1911 Adress saknas Ombud: Christer Rindmo c/o Serviceenheten / Pass

Läs mer

1 ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT Rotel 3. DOM meddelad i Östersund

1 ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT Rotel 3. DOM meddelad i Östersund 1 ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT DOM 2016-06-22 meddelad i Östersund Mål nr: B 160-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Ahmeddin Mahmoud Humed, 19520401-4715 Seegatan 13 D Lgh 1204 811 33 Sandviken Medborgare

Läs mer

2013-03-22 meddelad i VÄXJÖ. Åklagare Kammaråklagare Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm

2013-03-22 meddelad i VÄXJÖ. Åklagare Kammaråklagare Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Mål nr meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Tilltalad NN, 84 Norrhult Offentlig försvarare:

Läs mer

DOM 2013-02-06 meddelad i Sollentuna

DOM 2013-02-06 meddelad i Sollentuna ATTUNDA TINGSRATT EnhetS DOM meddelad i Sollentuna Mål nr B 9462-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Rebecca Rehnström Åklagarmyndigheten Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad

Läs mer

meddelad i Östersund

meddelad i Östersund ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 504-10 2011-11-09 meddelad i Östersund 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Eva Lena Rimér Åklagarkammaren i Östersund Målsägande Målsägande A Särskild

Läs mer

MALMÖ TINGSRATT Avdelning l 2013-01-24. Mål nr B 12562-12. Malmö. PARTER (Antal tilltalade: 1)

MALMÖ TINGSRATT Avdelning l 2013-01-24. Mål nr B 12562-12. Malmö. PARTER (Antal tilltalade: 1) MALMÖ TINGSRATT DOM meddelad i Malmö Mål nr B 12562-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Christoffer Östlind Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Tilltalad SAAD Turky Thamer, 880101

Läs mer

DOM 2012-11-22 meddelad i Umeå

DOM 2012-11-22 meddelad i Umeå l UMEÅ TINGSRÄTT meddelad i Umeå f Mål nr P ARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Extra åklagare Minna Lintunen Alelagarmyndigheten Åklagarkammaren i Umeå Tilltalad Temur Ckhovrebovi, 750286-6135 Medborgare

Läs mer

Harnid Zia Hoseini, 830809 Frihetsberövande: Häktad stationsgatan 23 B 360 77 Fröseke Medborgare i Afghanistan

Harnid Zia Hoseini, 830809 Frihetsberövande: Häktad stationsgatan 23 B 360 77 Fröseke Medborgare i Afghanistan VÄXJÖ TINGSRÄTT meddelad i VÄXJÖ PARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Vice chefsåklagare Yvonne Rudinsson Åklagannyndigheten Åklagarkammaren i Växjö Målsägande Jafari Habibe Västra Järnvägsgatan Il B,

Läs mer

2012-12-19 meddelad i Sundsvall. Begångna brott Narkotikabrott

2012-12-19 meddelad i Sundsvall. Begångna brott Narkotikabrott DOM Mål nr B 484-11 meddelad i Sundsvall 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Vice chefsåklagare Peter Salzberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Sundsvall Tilltalad JAMAL Adem Ali, 640807-3051 Ada

Läs mer

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle 1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2 DOM 2016-03-03 meddelad i Gävle Mål nr: B 1065-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Karl TOMAS Segerlund, 19650211-1278 c/o Segerlund Örsvängen 5 Lgh 1204 174 51 Sundbyberg

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning

Riktlinjer för biståndshandläggning Rktlnjer för bståndshandläggnng Enlgt Socaltjänstlagen Fnspångs kommun 2012-11-19 KS 2012.04.45.730 Rktlnjer för bståndshandläggnng Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post:

Läs mer

2012-07-24 meddelad i Visby

2012-07-24 meddelad i Visby Gotlands tingsrätt Rotel 4 Mål nr meddelad i Visby 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Mats Wihlborg Åklagarmyndigheten Lokal åklagare i Visby 1. Målsägande Hemlig Hemlig Målsägandebiträde:

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom Förskingring

Överklagande av hovrättsdom Förskingring Sida 1 (5) Datum Rättsavdelningen 2014-02-26 ÅM 2014/1525 Byråchefen My Hedström Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom Förskingring Klagande Riksåklagaren Box 5553 114

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 14/2009 IZatrineholms kommun " A VT AL OM ANLÄGGNINGSARRENDE. Arrendator: Elproduktion i Stockholm AB

Kommunstyrelsens handling nr 14/2009 IZatrineholms kommun  A VT AL OM ANLÄGGNINGSARRENDE. Arrendator: Elproduktion i Stockholm AB Kommunstyrelsens handlng nr 14/2009 Zatrneholms kommun " Y' /- / /) f. cj ' () ~ -,~?:5 1'- ': ( ~Y- l) Í/,,;.-l ~,. "f,.. 9-DìY1 ~ c D "::") Närngslv och Tlväxt 1 (6) A VT AL OM ANLÄGGNNGSARRENDE Bakgrund,

Läs mer

Brott som den tilltalade döms för Våldtäkt mot barn, 6 kap 4 1 st brottsbalken i sin lydelse före 1 juli

Brott som den tilltalade döms för Våldtäkt mot barn, 6 kap 4 1 st brottsbalken i sin lydelse före 1 juli YSTADS TINGSRÄTT DOM 2015-12-11 meddelad i Ystad Mål nr: B 886-15 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Bengt EMIL Peter Persson, 19960108-2952 Nötesjö Bygata 6 233 91 Svedala Offentlig försvarare:

Läs mer

meddelad i Göteborg

meddelad i Göteborg Mål nr meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Göran Sjödell 2:a åklagarkammaren i Göteborg Målsägande Fredrik Lavén Nordhemsgatan 45 A 413 06 GÖTEBORG Målsägandebiträde:

Läs mer

meddelad i Kalmar

meddelad i Kalmar KALMAR TINGSRÄTT DOM Mål nr B 631-11 meddelad i Kalmar 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Linda Caneus Åklagarkammaren i Kalmar Målsägande Mirza Memic Storgatan 18 B 579 30 Högsby Målsägandebiträde:

Läs mer

DOM Göteborg

DOM Göteborg 1 Rotel 23 DOM 2011-12-21 Göteborg Mål nr B 3835-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 30 augusti 2011 i mål nr B 10414-11, bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagaren

Läs mer

Fastigheten upplåts för vandrarhems- och däred saranängande verksamet.

Fastigheten upplåts för vandrarhems- och däred saranängande verksamet. rh \.)1' Y' '/ ()(j,'- -r '.' P- -c., (l/ V) '--~-.~. (0 / v.' ç.(úo 9- d t. 1')/ Kommunstyrelsens handlng nr 54/2007 Mellan Svenska Turstförenngen STF AB, org.nr 556415-4259, Box 25, 101 20 Stockholm,

Läs mer

1 ÅNGERMANLANDS TINGSRÄTT Rotel 10. DOM meddelad i Härnösand

1 ÅNGERMANLANDS TINGSRÄTT Rotel 10. DOM meddelad i Härnösand 1 meddelad i Härnösand Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad ROBERT Hilding Ahnström, 19840518-7876 Orrvik 104 893 91 Bjästa Offentlig försvarare: Advokat Kristian Shumkov Norrlandsadvokaterna

Läs mer

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:9. DOM meddelad i Falun

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:9. DOM meddelad i Falun 1 meddelad i Falun Mål nr: B 672-16 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Mityu Petrov, 19630587-7430 Ringvägen 7 714 92 Kopparberg Sverige Offentlig försvarare: Advokat Anders Karls Advokatfirman Anders

Läs mer

meddelad i Göteborg. Begångna brott Våldtäkt mot barn

meddelad i Göteborg. Begångna brott Våldtäkt mot barn DOM Mål nr B 16324-12 2013-02-08 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Målsägande A, se

Läs mer

2012-12-19 meddelad i Sollentuna. Begångna brott Narkotikasmuggling

2012-12-19 meddelad i Sollentuna. Begångna brott Narkotikasmuggling DOM Mål nr B 8894-12 meddelad i Sollentuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Pontus Klang Åklagarmyndigheten Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Abdulkadir Salad Ahmed, 860101

Läs mer

Brott som den tilltalade döms för Sexuellt ofredande, 6 kap 10 1 st brottsbalken (2 tillfällen)

Brott som den tilltalade döms för Sexuellt ofredande, 6 kap 10 1 st brottsbalken (2 tillfällen) MALMÖ TINGSRÄTT meddelad i Malmö Mål nr: B 2841-15 1 Postadress Box 265 201 22 Malmö PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Rashid Rai, 19860715 c/o Marie Rosenlund Solvändegatan 3 A 214 57 Malmö Offentlig

Läs mer

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE SSI:1';74-O15 BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE John-Chrster Lndll Pack, 104 01 STOCKHOIJ! ;4 aprl 1974 BEREDSOP TJÖT ATOMOLYCKOR I SVERIGE Manuskrpt grundat på ett föredrag vd kärnkraftmötot Köpenhamn,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM 1 Aktbilaga 42 HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 september 2012 B 1607-11 KLAGANDE 1. JN Ombud och offentlig försvarare: Advokat KN 2. EP Ombud och offentlig försvarare: Advokat

Läs mer

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 1. DOM meddelad i Gävle

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 1. DOM meddelad i Gävle 1 GÄVLE TINGSRÄTT DOM meddelad i Gävle Mål nr: B 2137-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Karl FREDRIK Jäderberg, 19870812-7637 Krutåkersvägen 12 A Bv 816 95 Åmotsbruk Offentlig försvarare: Advokat

Läs mer

meddelad i Västerås

meddelad i Västerås VÄSTMANLANDS TINGSRÄTT E14 2012-04-18 meddelad i Västerås Mål nr B 549-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Frieda Gummesson Åklagarkammaren i Västerås Tilltalad HENRIK Gerhard Nilsson,

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 Rotel 030102 Stockholm Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 5 november 2015 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 3) Motpart (Åklagare) Kammaråklagare Christina Voigt Åklagarmyndigheten

Läs mer