meddelad i Göteborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013-01-29 meddelad i Göteborg"

Transkript

1 Mål nr meddelad Göteborg 1 PARTER (Antal tlltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Kennert Lundgren Ekobrottsmyndgheten Första ekobrottskammaren Göteborg Målsägande Arne Tlltalad Ragnar Demetr, Astronomgatan 13 Lgh Göteborg Offentlg försvarare: Advokat Hans Mjöberg Advokatfrman Hans Mjöberg AB Box Göteborg SLUT Begångna brott 1. Grovt bokförngsbrott Lagrum 11 kap 5 2 st brottsbalken 2. Grovt bedräger 9 kap 1 1 st och 3 brottsbalken Påföljd m.m. Vllkorlg dom med samhällstjänst 220 tmmar. Om fängelse stället hade valts som påföljd skulle fängelse 9 månader ha dömts ut. Krmnalvården Frvården Göteborg Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expedtonstd Ullevgatan måndag - fredag Göteborg E-post: 08:00-16:00

2 2 Närngsförbud Ragnar Demetr meddelas närngsförbud enlgt lagen (1986:436) om närngsförbud under en td av 5 år räknat från det att beslutet vunnt laga kraft. Skadestånd Ragnar Demetr ska soldarskt med Rngo Pettersson utge skadestånd tll Arne med kr jämte ränta på kr från den 9 mars 2011 tll dess betalnng sker. Betalnngsskyldghet tll staten Yrkandet om företagsbot ogllas. Brottsofferfond Den tlltalade åläggs att betala en avgft på 500 kr enlgt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättnng Hans Mjöberg tllerkänns ersättnng av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr mervärdesskatt. Av denna kostnad ska Ragnar Demetr tll staten återbetala 500 kr.

3 Mål nr meddelad Göteborg 3 PARTER (Antal tlltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Kennert Lundgren Ekobrottsmyndgheten Första ekobrottskammaren Göteborg Målsägande Arne Tlltalad RINGO Evertno Pettersson, Åsvägen 11 A Lgh Ramnäs Offentlg försvarare: Advokat Raynar Persson Raynar Persson Advokatbyrå AB Södra Rnggatan Alngsås SLUT Begångna brott Grovt bedräger Lagrum 9 kap 1 1 st och 3 brottsbalken Påföljd m.m Skyddstllsyn - Särskld föreskrft: Rngo Pettersson ska följa den vård och behandlng som frvården bestämmer. Dagsböter 80 å 50 kr Krmnalvården Frvården Göteborg Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expedtonstd Ullevgatan måndag - fredag Göteborg E-post: 08:00-16:00

4 4 Övervakare Övervakare förordnas av Krmnalvården. Andra lagrum som åberopas 34 kap 1 1 st 2 p brottsbalken Skadestånd Rngo Pettersson ska soldarskt med Ragnar Demetr utge skadestånd tll Arne med kr jämte ränta på enlgt från den 9 mars 2011 tll dess betalnng sker. Brottsofferfond Den tlltalade åläggs att betala en avgft på 500 kr enlgt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättnng Raynar Persson tllerkänns ersättnng av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr mervärdesskatt. Av denna kostnad ska Rngo Pettersson tll staten återbetala 500 kr.

5 5 YRKANDEN M M Åklagarens yrkanden, se blaga 1-2. Målsäganden Arne (Arne) har yrkat skadestånd enlghet med blaga 3. SKÄL SKULD Utrednngen De av åklagaren blaga 1-2 åberopade personerna har hörts. På åklagarens begäran har, avseende åtalet för grovt bedräger, målsägandeförhör också hållts med Ulla (Ulla). Åklagaren har åberopat den skrftlga bevsnng som framgår av nämnda blagor, samt beträffande åtalet för grovt bokförngsbrott; kvtton (sd förundersöknngsprotokollet). Vdare, beträffande åtalet för grovt bedräger, har åklagaren pekat på uppgfter som lämnats vd förhör under förundersöknngen (sd 60 och 64 förundersöknngsprotokollet). Rngo Pettersson (Rngo) har som skrftlg bevsnng åberopat delar av köpeavtal och e-mal (sd 19 och 21 samt 43 förundersöknngsprotokollet). Åtalet blaga 1 (grovt bokförngsbrott) Inställnngen m m Ragnar Demetr (Ragnar) har vdgått att han under aktuell td har hjälpt andra att bedrva handel med blar eller att köpa respektve sälja blar och därvd upplått stt bankkonto för nsättnng och uttag av pengar, lått regstrera andras blar stt namn

6 6 samt bland vart med vd köp och försäljnng av blarna. Ragnar har gjort gällande att dessa personer torde stället ha ngått avtal med Ragnar, om vd varje tllfälle, en projektanställnng för vlken Ragnar skulle ha ersatts med betydlgt högre belopp än vad som nu blvt fallet. Ragnar har vdare vdgått att han för egen del under aktuell perod köpt och sålt blar vnssyfte. Ragnar har dock bestrtt ansvar för brott och gjort gällande att han nte bedrvt handel med blar eller närngsverksamhet avseende handel med blar och därför nte vart bokförngsskyldg. Vdare att eventuell bokförngsskyldghet helt ankommt på de personer som anltat Ragnar. Ragnar har närmare hörd över åtalet uppgett bl a följande. Han blev ombedd av personer som sysslade med blaffärer att hjälpa dem. Han känner de flesta av personerna. De kunde nte själva göra blaffärerna offcellt. De hade nte möjlghet att själva ha bankkonton. Flera av dessa personer hade skulder och var eftersökta av kronofogden och vlle därför nte ha blar regstrerade eget namn eller vlle av andra skäl nte att det skulle synas att de hade tllgångar. Han hjälpte tll för att han är snäll, trots att det kanske var dumt. Han fck ca kr per bl för att ha ställt upp och hjälpt tll samt ersättnng för omkostnader, t ex för resor, log och avgfter för bankaver m m. Personal på blfrmor trodde nog att han köpte och sålde blar för egen räknng. Han hade enbart sjukpenson under aktuell perod. Tngsrätten gör följande bedömnng Vad Ragnar uppgett om sn delaktghet andra personers handel med blar är nte osannolkt, stöds vss mån av vttnenas berättelser, är nte motbevsat och får därmed godtas. Det är utrett att - under aktuell perod - fråga var om en omsättnng på mellan 2,6 3 mljoner kronor, att Ragnar som förtjänst och för omkostnader erhöll vart fall drygt kronor samt att 25 blar år 2008, 32 blar år 2009 och 29 blar år 2010 var regstrerade på Ragnar. Tngsrätten anser att Ragnars förfarande vd dessa omständgheter har en varaktghet, omsättnng och vsst

7 7 vnstsyfte som medför att fråga är om enskld närngsverksamhet. Sådan närngsverksamhet är bokförngsplktg enlgt bokförngslagen och Ragnar har vart ansvarg för att denna skyldghet fullgjorts. Det är vdare utrett att Ragnar helt underlått att upprätta bokförng m m på sätt och med den följd åklagaren påstått. Det är uppenbart att Ragnar haft uppsåt tll detta. Gärnngen är därmed bevsad och bör, på de skäl åklagaren angett, bedömas som grovt bokförngsbrott. Åtalet blaga 2 (grovt bedräger) Inställnngarna Ragnar har förnekat gärnngen och gjort gällande att det var Rngo som skulle köpa blen och att han enbart var med Rngo vd avtalsslutet den 9 mars 2011 och vart fall saknat uppsåt tll något vlseledande. Rngo har förnekat gärnngen men vdgått att det på grund av vssa omständgheter senare blev så att han nte kunnat slutbetala blen samt därvd gjort gällande att fråga nte var om något vlseledande den 9 mars Följande är tll en början utrett Arne och Ulla, som är gfta med varandra, ägde vd tllfället en husbl som de vlle sälja. Blen var regstrerad på Arne. De satte därför ut en försäljnngsannons på Blocket men fck ngen köpare. De såg då en annan annons om köp av husbl och kontaktade säljaren varvd bestämdes möte den 9 mars Aktuell dag kom Ragnar och Rngo, som är släkt och känner varandra, hem tll Arne och Ulla varefter skrftlgt avtal slöts om köp av blen samt betalades 10 % handpennng. Av avtalet framgår bl a att prset var kr, resterande belopp om kr

8 8 kommer att betalas nom 40 dagar, att köparen har rätt att regstrera samt byta och sälja blen samt att Rngo antecknats som köpare, även med angvande av personnummer och telefonnummer. Rngo berättade att hans avskt var att sälja blen vdare och att han hade en köpare. Vd tllfället fck Ulla ta ett fotograf av Ragnar och Rngo. Arne var nöjd med avtalet och tyckte att affären kändes bra. Ragnar körde husblen därfrån och Rngo körde den bl han och Ragnar kom. Den 11 mars 2011 sålde Rngo husblen tll blfrman Saluvagnar AB Västerås för kr varvd betalnng erlades genom kr kontant jämte två blar för ett sammanlagt värde av kr. Innan denna affär hade Arne genom mal och telefonkontakt med en försäljare vd blfrman, Klaus, bekräftat att Rngo betalat husblen och att allt var sn ordnng. Arne uppgav att blen var betald, trots att den nte var det, för att han ltade på att avtalet skulle följas. Arne överförde därvd också regstrerngen av blen. I slutet av aprl 2011 hade Arne nte fått någon ytterlgare betalnng och försökte kontakta Rngo ett flertal gånger utan resultat för att få slutbetalnng. Arne fck stället tag på Ragnar vlken förmedlade budskapet tll Rngo. Rngo betalade kr tll Arne den 6 maj Då Rngo hade betalnngssvårgheter träffades den 8 maj 2011 ett nytt avtal mellan Rngo och Arne avseende husblen, som ersatte det första, varvd Rngo genom avbetalnng om mnst kr per månad skulle slutbetala blen. Rngo betalade kr tll Arne den 25 maj 2011 och kr januar kr är ännu nte betalda. Rngo försattes personlg konkurs september 2010 vlken nte var avslutad aktuell td.

9 9 Tngsrätten gör följande bedömnng (skljaktg menng, se sd 12) Det är tll en början bevsat att Rngo köpt och fått husblen överlåten tll sg den 9 mars Fråga är om det är bevsat att Ragnar gjort detta tllsammans och samförstånd med Rngo samt om de medelst vlseledande förmått Arne tll försäljnngen och överlåtandet på sätt åklagaren påstått. Åklagaren ska därmed också bevsa att Ragnar och Rngo vd köpet och överlåtelsen den 9 mars 2011 saknat betalnngsavskt och betalnngsförmåga och att de förtgt detta för Arne. Ragnar och Rngo har uppgett att det var Rngo som skulle köpa och äga husblen samt att Ragnar enbart var med som chaufför. Arne har uppgett att det var Ragnar som pratade mest, vlle få tll ett snabbt avslut och övrgt var den drvande vd köpet samt har Ulla uppgett att det var Ragnar som överlämnade handpennngen. Tngsrätten frågasätter nte Arnes och Ullas uppgfter. Vdare är det Ragnar som Arne, ett stort antal tllfällen, har fått kontakt med samband med att Arne försökte få slutbetalnng. Vd sådana förhållanden är bevsat att Ragnar och Rngo tllsammans och samförstånd köpt och fått husblen överlåten tll sg den 9 mars Genom utrednngen står enlgt tngsrättens bedömnng klart att varken Ragnar eller Rngo den 9 mars 2011hade ekonomsk förmåga att betala för husblen samt att det redan då för dem vart ovsst både om blen skulle kunna säljas vdare och, så fall, för vlket prs. Trots detta, och utan att berätta dessa omständgheter för Arne vd köpet, förmådde Ragnar och Rngo ändå Arne att sälja blen tll dem. Härtll kommer att blen den 11 mars 2011 såldes vdare för kr, varav kr kontanter jämte två blar motsvarande ett sammanlagt värde om kr samt att Arne, efter detta, enbart fått betalt med 2 x kr maj 2011 och kr januar Rngo har som förklarng tll att han nte kunnat betala bl a uppgett att han, efter blförsäljnngen, satt n pengar på stt bankkonto men att kontot, lksom utbetalnng av hans månatlga penson om kr, spärrades respektve avbröts,

10 10 varför han då kom ekonomskt trångomål. Tngsrätten, som konstaterar att husblen sålts vdare utan att Arne fått betalt annat än en mndre summa, att Rngos uppgfter här saknar trovärdghet. Tngsrätten anser därför vd en samlad bedömnng att det är uppenbart att Ragnar och Rngo saknat betalnngsavskt och betalnngsförmåga redan den 9 mars Gärnngen är därmed bevsad och ska bedömas som åklagaren har gjort. PÅFÖLJD Ragnar Vad som förekommer belastnngsregstret om Ragnar saknar betydelse för påföljdsfrågan detta mål. Av yttrande från frvården framgår att Ragnar synes leva under relatvt ordnade socala förhållanden, att han nte har någon mssbruksproblematk men att han har vssa psykska besvär. Vdare att det nte helt kan uteslutas att Ragnar är behov av stöd och hjälp form av övervaknng och att påföljden första hand föreslås tll skyddstllsyn och andra hand tll vllkorlg dom. Det framgår också att Ragnar bedömts lämplg att utföra samhällstjänst, vlket Ragnar förklarat sg vllg att utföra. Tngsrätten bedömer straffvärdet för den samlade brottslgheten, med hänsyn mldrande rktnng tagen tll att Ragnar meddelats närngsförbud (se nedan), tll no månader fängelse. Grovt bokförngsbrott är ett brott av sådan art att påföljden normalt bestäms tll fängelse. Ragnar har dock nte tdgare gjort sg skyldg tll annat än trafkförseelser och vss del av det grova bokförngsbrottet är begånget för tre-fyra år sedan. Med hänsyn tll detta och tll att det samlade straffvärdet understger fängelse ett år anser tngsrätten att det fnns utrymme för annan påföljd än fängelse. Tllräcklga skäl för skyddstllsyn har, enlgt tngsrättens menng, nte framkommt. Påföljden ska därför bestämmas tll vllkorlg dom och samhällstjänst på sätt framgår av domslutet.

11 11 Rngo Rngo förekommer tdgare under 24 avsntt belastnngsregstret. Av ntresse är att han dömdes den 13 januar 2010 för grovt bedräger tll vllkorlg dom och dagsböter. Av yttrande från frvården framgår att Rngo kallats tll frvården men nte kommt varför påföljdsförslag nte kunnat lämnas. Rngo har uppgett att han på grund av psyksk sjukdom nte mäktat med att kontakta frvården. Av ngett läkarntyg framgår att Rngo har uttalade psykska besvär, erhåller vss behandlng för detta och har en nedsatt arbetsförmåga tll 100 %. Rngo har vdare uppgett att han, för fall av fällande dom, anser sg vara behov av stöd och hjälp nom ramen för en skyddstllsyn. Tngsrätten bedömer att det grova bedrägeret har ett straffvärde om sex månaders fängelse. Rngo har återfallt brott, dessutom under löpande vllkorlg dom, vlket vss mån talar för ett fängelsestraff. Med hänsyn tll att det tdgare grova bedrägeret begcks för mer än fyra år sedan, tll vad som framkommt om Rngos psykska ohälsa och tll att varken arten eller straffvärdet för aktuellt brott medför en presumton för fängelse, anser tngsrätten dock att påföljden ska bestämmas tll skyddstllsyn med föreskrft om vss vård och behandlng samt dagsböter, tll vlket ska dömas särsklt. SKADESTÅND Ragnar har med hänvsnng tll nställnngen skuldfrågan bestrtt yrkandet men har vtsordat samtlga belopp, förutom för sveda och värk, som skälga och för sg. Rngo har medgett yrkandet såvtt avser restskuld om kr jämte ränta på detta belopp om 3 % från den 9 mars Rngo har med hänvsnng tll nställnngen skuldfrågan bestrtt yrkandet övrgt men vtsordat samtlga belopp, förutom för sveda och värk, som skälga och för sg.

12 12 Tngsrättens bedömnng Rngo är tll en början skyldg att utge medgett belopp. Vd den bedömnng tngsrätten gjort skuldfrågan är de tlltalade soldarskt skyldga att utge skadestånd tll Arne. Yrkandet vtsordade delar ska bfallas. Vad gäller sveda och värk har Arne berättat att han på grund av gärnngen haft ett psykskt ldande form av bl a oro och sömnsvårgheter under ca ett år. Tngsrätten frågasätter nte att Arne mått psykskt dålgt men anser att tllräcklg utrednng saknas tll grund för att fråga vart om ett sådant akut ldande som krävs för att vara ersättnngsberättgat. Yrkandet denna del ska därför lämnas utan bfall. NÄRINGSFÖRBUD OCH FÖRETAGSBOT Ragnar har med hänvsnng tll nställnngen skuldfrågan bestrtt yrkandena. Med beaktande av tngsrättens bedömnng skuldfrågan och de skäl åklagaren angett ska Ragnar meddelas närngsförbud. Yrkandet ska därmed bfallas denna del. Tden bör bestämmas tll fem år. Tngsrätten anser nte att tllräcklga skäl förelgger för att Ragnar ska åläggas företagsbot. Yrkandet denna del ska därför lämnas utan bfall.

13 13 ÖVERKLAGANDE, se blaga 4 (Dv 400) Överklagande ska ha kommt n tll tngsrätten senast den 19 februar 2013 och ställas tll Hovrätten för Västra Sverge. Carolne Björne SKILJAKTIG MENING: Ordföranden Carolne Björne anför skljaktg menng avseende åtalet för grovt bedräger enlgt följande. Jag delar bedömnngen att det tll en början är bevsat att Rngo köpt och fått husblen överlåten tll sg den 9 mars Fråga är då tll en början om det är bevsat att Ragnar gjort detta tllsammans och samförstånd med Rngo samt om de medelst vlseledande förmått Arne tll försäljnngen och överlåtandet på sätt åklagaren påstått. Åklagaren ska därmed också bevsa att Ragnar och Rngo vd köpet och överlåtelsen den 9 mars 2011 saknat betalnngsavskt och betalnngsförmåga och att de förtgt detta för Arne. Omständgheterna att Ragnar var med vd blköpet den 9 mars 2011, pratade mest och var drvande, överlämnade handpennngen och därefter hade kontakter med Arne med anlednng av att Arne vlle få slutbetalnngen talar starkt för att Ragnar tllsammans och samförstånd med Rngo köpt husblen. Ragnar har här uppgett att han enbart var med som chaufför och också pratade lte vd köpet samt att han medverkat kontakter med Arne för att han tyckte synd om Arne och Ulla samt att han därför velat hjälpa tll för att de skulle få betalnngen. Dessa uppgfter kan nte borstes från. Det fnns heller ngen utrednng som pekar på att Ragnar vart delaktg vdareförsäljnngen av husblen eller mottagt någon betalnng detta sammanhang. Inte heller att Ragnar var delaktg omförhandlngen av köpeavtalet mellan Arne och Rngo. Ragnar angavs nte heller köpeavtalen. Vd sådana

14 14 förhållanden anser jag, mot Ragnars förnekande, att det nte är tllräcklgt bevsat att Ragnar tllsammans och samförstånd med Rngo köpt och fått överlåten husblen av Arne den 9 mars Åtalet gentemot Ragnar ska därför, redan på denna grund, lämnas utan bfall. Vad gäller frågan om Rngo vd köpet och överlåtelsen den 9 september 2011 saknat betalnngsavskt och betalnngsförmåga samt förtgt detta för Arne gör jag följande bedömnng. Det är nte utrett att omständgheterna krng köpet denna dag är sådana att det är uppenbart eller än mera bevsat att Rngo saknat betalnngsavskt eller betalnngsförmåga. Att Rngo efter vdareförsäljnngen nte betalat Arne mer än sammanlagt kr talar dock med styrka för att Rngo faktskt redan den 9 september 2011 kan ha saknat betalnngsavskt eller betalnngsförmåga samt förtgt detta för Arne på sätt åklagaren påstått. Jag anser dock nte att detta är tllräcklgt bevsat varför detta åtal bör lämnas utan bfall även avseende Rngo. Vad gäller skadeståndsyrkandet ska detta bfallas gentemot Rngo med det medgvna beloppet om kr jämte räntan och övrgt, tll följd av denna bedömnng skuldfrågan, lämnas utan bfall. Någon betalnngsskyldghet enlgt lagen om brottsofferfond eller återbetalnng av försvararkostnad avseende Rngo ska då nte heller ske.

15 Ekobrottsmyndgheten Första ekobrottskammaren l Göteborg Kammaråklagare Helena Rosvall Ansökan om stämnn~ 2012~04~20 Blaga 1 Slcja 1 (3) Handlng 51 Arende EB V Handläggare Avd.) Ink ~ 2.3 ' ~.. H...,.... Akt... ~ f 1.~~9.; Aktbll l Göteborgs tngsr tt GÖTEI~ORG ' INKOM: MÅLNR: AKTBIL: 5 TR mål: Handl.: EK02 :!(l ~r : : ~ t :~;.'1 ' ~l l Tllllalad: efternamn och alla förnamn Demetr, Ragnar Tlltalsna(nn ' Person nr l Medborgara l Talafon 1 Adress Astronomgatan 13, GÖTEBORG Offenllg försvararelombud! Yrke/tlel Tolkbehov 1\J Mjöberg, Hans, Advokatfrman Hans Mjöberg AB, B$x 53116, GÖTEBORG 1 ~c ur. Frhelsberövande m.m. j ' l>';,. : L< l.. ~- l ~' ' Delgvnngsuppgfter! l Ansvarsyrkanden m.m. GROVT BOKFÖRINGSBROTT (9000-K743-11) l Ragnar Demetr har under tden l januar december 201 O bedrvt bokförngsplktg enskld närngsverksamhet form av hahdel med blar bland annat Göteborg. Han har således vart bokforngsplktg eplgt bokforngslagen och ansvarg för att denna skyldghet fullgjorts enlghet 1ued bokförngslagen. Ragnar Demetr har uppsåtlgen eller av oaktsamhet åsd~satt sn bokforngsskyldghet genom att helt underlåta att upprätt4 bokforng och därvd löpande bokföra rörelsens uppkomna afflrshändel~er kronologsk och systematsk ordnng (grundbok och huvudbok). ; l Omsättnngen Ragnar Demetrs ensklda närngsverksaret har uppgått tll vart fall crka 3 mljoner under angven brottstd.! l Tll följd av den åsdosatta boktorngsskyldgheten kan rqrelsens fårlopp nte huvudsak bedömas med lednng av någon bokforng. 1 l Brottet är grovt med hänsyn tll att bokfdrngsskyldghete~ systematskt åsdosatts helt, att åsdosättaodet av bokförngsskyldghet~n rört betydande belopp och att brott utfarts skatteundandragande syfte.!! Postadress Box GÖTEBORG Galuadress Ernst Fontalls plats Telefon Telefax E post Webbadress

16 Ansökan om stämnng Sda 2 (3) Första ekobrottskammaren Göteborg ' Handlng 51 Arende EB Kammaråklagare Helena Rosvall Handläggare l Lagrum Il kap 5 2 st brottsbalken NÄRINGSFÖRBUD Det yrkas att Ragnar Demetr meddelas närngsförbud eftlrsom han grovt åsdosatt vad som ålegat honom närngsverksamhet och!gjort sg skyldg tll ' brottslghet som nte är rnga. Närngsförbud är påkallat lån allmän synpunkt då åsdosättande vart systematskt och syftat tll betydan ' e vnnng, samt då Ragnar Demetr gjort sg skyldg tll brott för vlket lägst, föreskrvna straff är fångelse sex månader.! Lagrum l, 3 och 4 lag (1986:436) om närngsförbud FÖRETAGSBOT Det yrkas att tngsrätten ålägger Ragnar Demetr företagsbot om l kronor. ' Grunder för yrkandet är att Ragnar Demetr bedrvt när~gsverksamhet Göteborg med omnejd. Han har utövnng av närngsver~samhet gjort sg skyldg tll grovt bokförngsbrott och har genom stt agenlnde åsdosatt de skyldgheter som är förenade med närngsverksamhet sa~t nte gjort vad som skälgen kan krävas för att förebygga brottslghet. Lagrum 3 6 kap 7 brotts balken Bevsnng Muntlg bevsnng Förhör med tlltalade Ragnar Demetr Vttnesförhör med Klaus Storås, Thomas Ström, Urba~ Lndström angående deras kontakter med Ragnar Demetr tll styrkande av att Demetr bedrvt bokförngsplktg närngsverksamhet l

17 Ansökan om st!lmnlng Sda 3 (3) Första ekobrottskammaren Göteborg Handlng 51 Arende EB Kammaråklagare Helena Rosvall Handläggare Skrftlg bevsnng : Lsta över hstorskt fordonsnnehav (fup sd 33-41) tll styrkande av att Ragnar Demetr bedrvt bokförngsplktg närngsverksamhet l Sammanställnng över fordonsnnehav åren (fup sd 42-46) tll styrkande av att Ragnar Demetr bedrvt bokförngsplktlg närngsverksamhet Summerng av n- och utbetalnngar på bankkonto under H den l O (fup sd 72-73) tll styrkande av bokförngsplktga affårshänd~lser Handläggnng Beräknad tdsåtgång för förhandlngen ; en halv dag- en dag Rätten bör förelägga den tlltalade att nkomma med svarc;lmål.! l ~ ~~ =::::::/'-;;;;;:::===- Helena Rosvall

18 1. :- Mjöberg, -~ Första ekobrottskammaren Göteborg Kammaråklagare Kennert Lundgren f"\iio:.ui\dll Ulll l>l:lllllllll~ JIU<:l 1 ~~) Handlng Ärende EB Handläggare Blaga 2 Alngsås tngsrätt Allngsås tngsrätt Ink Målnr f3 /Jf"f-;2 rotel Aktblaga ~ Box ALINGSÅS TR mål: P 144.1? Handl.: EK02 INKOM: MÅLNR: AKTBIL: ~\ ~ '- Tntalad: efternamn och alla fornamn l Medborgare l Demetr, Ragnar Personnr l-6931 Sverge Adress Astronomgatan 13 Lgh 11 O l!j[!lj Offentlg f0rsvar8fe/ombud Tlltalsnamn Telefon GÖTEBORG YIXe/ttel Tolkbehov Hans, Advokatfrman Hans Mjöberg AB, Box 53116, GÖTEBORG I: : Frhetsberövande m. m. Delgvnngsuppgftet ~ Tlltalad: efternamn och alla fornamn Tlltalsnamn YIXellllel Pettersson, Rngo EvertDo Rngo tl'- Petso~ l Medborgare 1 Telefon Tolkbehov :Hu (<.' Adren sågbäcksvägen RÄTAN Offenl!g forsvarare/ombud Persson, Raynar, Raynar Persson Advokatbyrå AB, Södra Rnggatan 6, ALINGSÅS = -: Frhelsberövande m.m., :. l~ ~[ Delgvnngsuppgfter Ansvarsyrkanden m.m. Sesdan 2 Postadress Box GÖTEBORG Gatuadress Ernst Fontalls plats Telefon Telefax E-post Webbadress

19 v Första ekobrottskammaren l Göteborg Handlng Ärende EB Kammaråklagare Kennert Lundgren Handläggare GROVT BEDRÅGERI Målsägande Arne Jacobson, underrättad Gärnng Demetr och Pettersson har tllsammans och samförstånd den 9 mars 20 Il Lerums kommun, medelst vlseledande förmått målsägande Arne Jacobson att tll dem sälja och överlåta fordonet GUR 868 tll ett värde av kronor. Vlseledandet har bestått att Demetr och Petersson vd köpet och överlåtelsen av fordonet GUR 868 den 9 mars 2011, förtgt för målsäganden Arne Jacobsson att de saknade betalnngsavskt och betalnngsförmåga avseende fordonet. Vlseledandet har nneburt vnnng för Demetr och Pettersson med vart fall kronor och motsvarande skada för målsäganden. Brottet är grovt eftersom det avsett betydande värde. Lagrum 9 kap 3 brotts balken Bevsnng Förhör med målsäganden Förhör med tlltalade Köpeavtal, förundersöknngsprotokoll sdan 19, tll styrkande att fordonet GUR 868 överlåtts för en summa av kronor den 9 mars 20 Il. Bld tagen vd köpet av Jacobsson, förundersöknngsprotokoll sdan 44, tll styrkande att Demetr och Petersson var närvarande vd köpet Meddelande, förundersöknngsprotokoll sdan 21, tll styrkande att Jacobsson förmåtts att meddela ett blföretag att fordonet är tll fullo betald. K vtta, förundersöknngsprotokoll sdan 20, tll styrkande att fordonet sålts vdare tll ett blföretag. Senare avtal, förundersöknngsprotokoll sdan 43, tll styrkande att betalnngsavskt/förmåga nte förevarat

2012-12-27 meddelad i Malmö. Begångna brott Grovt bokföringsbrott

2012-12-27 meddelad i Malmö. Begångna brott Grovt bokföringsbrott DOM Mål nr B 8650-11 2012-12-27 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Carl Renberg Ekobrottsmyndigheten Första ekobrottskammaren i Malmö Tilltalad Hani El Heish, 770101-1855

Läs mer

1. Grovt bokföringsbrott 11 kap 5 2 st brottsbalken. 2. Grovt skattebrott 4 skattebrottslagen (1971:69)

1. Grovt bokföringsbrott 11 kap 5 2 st brottsbalken. 2. Grovt skattebrott 4 skattebrottslagen (1971:69) UDDEVALLA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 4643-11 2013-03-07 meddelad i Uddevalla PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Specialiståklagare Jonas Arvidsson Ekobrottsmyndigheten Första ekobrottskammaren i Göteborg

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A Mål nr SVEA HOVRÄTT DOM Avdelning 07 2011-11-15 B 4572-11 Rotel 0713 Stockholm Sid l (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2012-11-22 Göteborg

DOM 2012-11-22 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 4 Rotel 42 2012-11-22 Göteborg Mål nr B 2763-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 20 april 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1)

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A HOVRÄTTEN ÖVER DOM SKÅNE OCH BLEKINGE 2012-11-12 Avdelning l Malmö Rotel 12 Mål nr B 2587-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

DOM 2013-02-25 meddelad i Stockholm

DOM 2013-02-25 meddelad i Stockholm '!i07i!(j STOCKHOLMS TINGSRATT DOM 2013-02-25 meddelad i Stockholm Mål nr B 14901-11 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Gunilla Carlson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren

Läs mer

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2014-12-22 meddelad i Lund

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2014-12-22 meddelad i Lund 1 meddelad i Lund Mål nr: B 2053-14 PARTER Tilltalad MARCUS Marek Bongart, 19500411-3352 Storgatan 17 B 242 31 Hörby Offentlig försvarare: Advokat Leif Ljungholm Advokatfirman Glimstedt Malmö AB Storgatan

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 1 Mål nr B 1514-11 Rättelse/komplettering Dom, 2011-07-14 Domslut för Jonas Brandt Nielsen, 830529-7478 - Rättelse, 2011-07-14 Beslutat av: rådmannen Marianne Gauffin BESLUT

Läs mer

2010-06-11 meddelad i Göteborg

2010-06-11 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 2840-10 2010-06-11 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Thomas Ahlstrand Internationella åklagarkammaren i Göteborg 1. Målsägande Catrine. Målsägandebiträde:

Läs mer

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

2014-03-12 meddelad i Örebro

2014-03-12 meddelad i Örebro DOM Mål nr B 399-14 meddelad i Örebro 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Sarah Hajslund Hansen Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Örebro 1. Målsägande DNB Bank ASA Filial Sverige

Läs mer

DOM 2012-07-05 Göteborg

DOM 2012-07-05 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 2 Rotel 21 2012-07-05 Göteborg Mål nr B 1238-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 28 december 2011 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom den 7 december 2010 i mål nr B 3655-08, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom den 7 december 2010 i mål nr B 3655-08, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 05 2012-05-14 B 10630-10 Rotel 0505 Stockholm Sid l (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom den 7 december 2010 i mål nr B 3655-08, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare!

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare! HÄSTFÖRETAGARPRAKTIKAN Råd och tps för dg som vll bl framgångsrk hästföretagare! Inlednng Har du en hästverksamhet tankarna? Fundera på varför! Trolgen delar du med de flesta andra hästföretagare en passon

Läs mer

DOM 2014-01-14 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A

DOM 2014-01-14 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 1 Rotel 15 DOM 2014-01-14 Göteborg Mål nr B 4949-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2015-04-15 meddelad i Lund

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2015-04-15 meddelad i Lund 1 meddelad i Lund Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad IBRAHIM Ahmed Mohamud, 19950111-2719 Kvarngatan 14 D Lgh 1401 241 39 Eslöv Medborgare i Somalia Offentlig försvarare: Advokat Leif Persson

Läs mer

2013-07-25 meddelad i Jönköping. Begångna brott Grovt narkotikabrott

2013-07-25 meddelad i Jönköping. Begångna brott Grovt narkotikabrott Mål nr meddelad i Jönköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Carl-Gunnar Fridolfsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Jönköping Tilltalad Jimmi Icho, 880108 Stångholmsbacken 54

Läs mer

2012-12-21 meddelad i Solna. Begångna brott Grovt narkotikabrott

2012-12-21 meddelad i Solna. Begångna brott Grovt narkotikabrott Mål nr meddelad i Solna 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Elisabeth Hermanrud Åklagarmyndigheten Västerorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Juan PABLO Costaneda Henao, 770714-0575

Läs mer

Åklagare Kammaråklagaren Johanna Kolga Ekobrottsmyndigheten Första ekobrottskammaren i Stockholm

Åklagare Kammaråklagaren Johanna Kolga Ekobrottsmyndigheten Första ekobrottskammaren i Stockholm SÖDERTÄLJE TINGSRATT DOM Enhet l. meddelad i Södertälje Mål nr B 3008-11 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagaren Johanna Kolga Ekobrottsmyndigheten Första ekobrottskammaren i Stockholm Tilltalad

Läs mer

SÄRSKILD RÄTTSVERKAN M M Den tilltalande åläggs att betala en avgift på femhundra (500) kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond

SÄRSKILD RÄTTSVERKAN M M Den tilltalande åläggs att betala en avgift på femhundra (500) kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond VALHALLA TINGSRÄTT DOM 1 Rotel 555555 2006-06-04 Mål nr B 2006666:06 Avd 555555555 meddelad i Valhalla PARTER (Antal tilltalade: 4) Referensnummer: 9999999999999 Åklagare kammaråklagaren Urban Vinkeljärn

Läs mer

Ert datum. Jag har inhämtat yttrande från Ekobrottsmyndigheten. Yttrandet bifogas.

Ert datum. Jag har inhämtat yttrande från Ekobrottsmyndigheten. Yttrandet bifogas. Svarsskrivelse Sida 1 (16) Datum Rättsavdelningen 2012-04-25 ÅM 2012/0754 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2012-01-27 B 2535-11 Rotel 27 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm MA./.

Läs mer

Scandinavian Organics AB (publ) 16 30 oktober 2014

Scandinavian Organics AB (publ) 16 30 oktober 2014 l l t n a Inbjud r e t k a v a g n n teck Scandnavan Organcs AB (publ) 16 30 oktober 2014 Informatonen denna folder ( Foldern ) är endast en förenklad beskrvnng av den rktade nyemssonen (såsom defnerat

Läs mer

DOM 2009-07-15 Göteborg

DOM 2009-07-15 Göteborg Rotel 24 Göteborg Mål nr Sida 1 (21) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 18 januari 2008 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 3) Klagande och motpart (Åklagare) Chefsåklagaren OS

Läs mer

2013-04-24 meddelad i Eskilstuna

2013-04-24 meddelad i Eskilstuna DOM Mål nr B 2324-12 meddelad i Eskilstuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Laila Bagge Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Eskilstuna Målsägande Målsägande A A Målsägandebiträde:

Läs mer

Begångna brott Försök till mord

Begångna brott Försök till mord Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Erik Wendeby Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Linda Willix c/o Advokatfirman Bastling & Partners

Läs mer

2013-01-29 meddelad i Södertälje

2013-01-29 meddelad i Södertälje Målavdelning Mål nr meddelad i Södertälje 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Patrik Viklund Åklagarmyndigheten Södertörns åklagarkammare i Stockholm 1. Målsägande Yjrgalem Målsägandebiträde:

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 11 november 2011 i mål nrb 15411-10, bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 11 november 2011 i mål nrb 15411-10, bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2012-11-21 B 10248-11 040212 Stockholm Sid l (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 11 november 2011 i mål nrb 15411-10, bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2010-01-11 meddelad i Malmö. Tilltalad DAN Rickard Mikael Nilsson Mårtensson, 860424-3918 Frihetsberövande: Häktad Klörupsvägen 31 A 23151 Trelleborg

2010-01-11 meddelad i Malmö. Tilltalad DAN Rickard Mikael Nilsson Mårtensson, 860424-3918 Frihetsberövande: Häktad Klörupsvägen 31 A 23151 Trelleborg Mål nr meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lena Körner Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Jur.kand. Karin Schånberg Advokat Per Schånberg

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

DOM 2012-08-30 Stockholm

DOM 2012-08-30 Stockholm SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0713 DOM 2012-08-30 Stockholm Mål nr B 2476-12 Sid l (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 22 februari 2012 i mål nr B 12-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer