VA-taxa 2014 för Karlsborgs kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VA-taxa 2014 för Karlsborgs kommun"

Transkript

1 Blaga 81 KF Karlsborgs kommun Vaenheten 1 (12) VAtaxa 2014 för Karlsborgs kommun TAXA för Karlsborgs kommuns allmänna vatten och avloppsanläggnng Antagen av kommunfullmäktge Huvudman for den allmänna vatten och avloppsanläggnngen är Karlsborg kommun Förvaltnngen av denna handhas under VAenheten Vad som denna taxa sägs om huvudmannen gäller VAenheten Avgfter enlgt denna taxa skall betalas tll Karlsborg kommun 1 Inlednng För att täcka nödvändga kostnader for Karlsborgs kommuns allmänna vatten och avloppsanläggnng skall ägare av fastghet eller annan avgftsskyldg nom anläggnngens verksamhetsområde betala avgfter enlgt denna taxa Avgftsskyldg är alternatvt den som enlgt 2 och 4 lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) jämställs med fastghetsägare Avgftsskyldg for ändamålet Og är även den som ansvarar for att allmän platsmark ställs ordnng och underhålls, om förutsättnngama 27 lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda 2 Avgftstyper A vgfterna utgörs av anläggnngsavgfter och bruknngsavgfter 3 Fastghetsbegrepp r dessa taxeföreskrfter avses med Bostadsfastghet: fastghet som uteslutande eller huvudsaklgen är bebyggd eller enlgt bevljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål Med bostadsfastghet jämställs fastghet som uteslutande eller huvudsaklgen är bebyggd, eller enlgt bevljat bygglov avses att bebyggas, för vssa andra ändamål där lokalytan är det vktgaste sett från användm synpunkt Exempel på sådana byggnader är: Kontor Förvaltnng Butker Utställnngslokaler Hotell Restauranger Hantverk Småndustrer Utbldnng Sjukvård Stormarknader Sporthallar

2 Vaenheten Lägenhet: ett eller flera utrymmen byggnad som upplåtelsehänseende bldar en självständg bostadsenhet I fråga om utrymmen bostadsfastghet som nte bldar en självständg bostadsenhet, räknas varje påbörjat l 50tal m2 bruttoarea (BTA) enlgt svensk standard SS som en lägenhet Annanfastgllet: fastghet som är bebyggd eller enlgt bevljat bygglov avses att bebyggas for annat än bostadsändamål Obebyggd fastghet: fastghet som enlgt detaljplan är avsedd får bebyggande, men nte ännu bebyggts Allmän platsmark: mark som detaljplan enlgt plan och bygglagen (1987: 10) redovsas som allmän plats, eller om marken nte omfattas av detaljplan, väg eller mark som övrgt motsvarar sådan mark 2 (12) 4 Avgftsskyldghet 41 A vgft tas utfor nedan angvna ändamål: _ r _ "'' r'" '"T' Andamål! Anläggnngsavgjt I Bruknngsavgft :! ' ", tt?_ jn _g _,'mm m_j! _, ' l J a,j,,,n,nn, S, spillvattenavlopp! J a I J a r ;,d; ; r vat; ;,, fr ;;;;; n Og, dagvattenavlopp från allmän platsmark I J a l ", ",",', _ o _,, L INej,n J! Nej, ngår S _,,_ ", _,,_o _" ",,,,,,, _, _ 42 A vgftsskyldghet för vart och ett av ändamålen V, S och Dr nträder när huvudmannen upprättat fårbndelsepunkt får ändamålet och nfolmerat fastghetsägaren om fårbndelsepunktens läge A vleds Dr tll den allmänna anläggnngen utan att forbndelsepunkt upprättats, nträder avgftsskyldghet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blvt utfårda och fastghetsägaren nfonnerats om detta Härvd fårutsätts att samtlga 24 fårsta stycket 1 och 2 lagen om allmänna vattentjänster angvna forutsättnngar för avgftsskyldghet är uppfyllda 43 Avgftsskyldghet får ändamålet Og nträder när åtgärder får bortledande av dagvatten blvt utforda och fastghetsägaren nfolmerats om detta 44 A vg ftsskyldghet får ändamålet Og gäller även den som ansvarar for att allmän platsmark ställs ordnng och underhålls, om forutsättnngaiua 27 lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda 45 Anläggnngsavgft skall beräknas enlgt taxa som gäller vd den tdpunkt när avgftsskyldghet nträder

3 Vaenheten 3 (12) Anläggnngsavgfter ( 513) Avg[/erför allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt 5 Bostadsfastghet 51 För bostadsfastghet skall erläggas anläggnngsavgft,a\,g ll t g rp X<l!jgh 9: Ulan moms : a) : en avgft avseende framdragnng av varje! uppsättnng servslednngar tll! forbndelsepunkter fcr V, S och Df* ; en avgft avseende upprättande av varje ' uppsättnng fcrbndelsepunkter for V, S, och Dr* Il 800 kronor 1, kronor,",",, kronor J en avgft per lägenhet 28,00 kronor "" ", kronor 35,00 kronor kronor * Om dagvatten från fastgheten avleds genom den allmänna anläggnngen eller på annat sätt som huvudmannen ordnat med uttages avgft enlgt 51 a) och 51 b) for Dr även om bortledande av dagvatten sker utan att forbndelsepunkt for Dr upprättats 52 Är forbndelsepunkt gemensam for två eller flera fastgheter, fordelas avgfter enlgt 51 a) lka mellan fastgheterna 53 Tomt ytan utgörs av fastghetens areal enlgt forrättnngskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner Vd tredmensonella fastgheter fordelas den tomt yta som är gemensam for fastghetema proporton tll byggnademas brutto area (BT A) Avgft enlgt 51 c) tas ut endast ntll ett belopp som motsvarar summan av avgfterna enlgt 51 a), b) och d), även om reducerng är påkallad av 81 Vd ändrade forhållanden enlgt 55,56,57 och 58 tas ut ytterlgare avgft enlgt 51 c) den mån ovan angven begränsnngsregel så medger och med akttagande av vad som foreskrvs Lägenhetsantalet bestäms efter de rtnngar enlgt vlka bygglov bevljats, eller efter annan rtnng eller uppmätnng som huvudmannen godkänner 55 Dras ytterlgare servslednngar fram och upprättas ytterlgare forbndelsepunkter, skall erläggas avgfter enlgt 51 a) och b)! \/'

4 Karlsborgs kommun Vaenheten 4 (12) 56 Ökas fastghets tomt yta skall erläggas avgft enlgt 51 c) för tllkommande tomt yta som härrör från fastghet for vlken tomtyteavgft nte skall anses vara forut erlagd Vd beräknng av avgft for tllkommande tomt yta akttas begränsnngsregeln Sker om eller tllbyggnad, uppfårs ytterlgare byggnad eller ersätts rven bebyggelse på fastghet skall erläggas avgft enlgt 51 d) får varje tllkommande lägenhet 6 Annan fastghet 61 För annan fastghet skall erläggas anläggnngsavgft Avgft utgår per fastghet med: I T J,! Utan moms! Med moms! en avgft avseende framdragnng av varje T a) I j uppsättnng servslednngar tll fårbndelsepunkter for v, S och Dr* kronor kronor t I b) l e ft; d ä nd j l _ I _ uppsättnng fårbndelsepunkter får V, S : f L u u u3, r och Dr* kronor I kronor I c) I en avg fl per m' tomt yta + 2, 00 kronor! 40,00 kronor * Om dagvatten från fastgheten avleds genom den allmänna anläggnngen eller på annat sätt som huvudmannen ordnat med uttages avgft enlgt 61 a) och 61 b) for Dr även om bortledande av dagvatten sker utan att förbndelsepunkt får Dr upprättats 62 Är fårbndelsepunkt gemensam for två eller flera fastgheter, fårdelas avgfter enlgt 61 a) lka mellan fastgheterna 63 Tomt ytan utgörs av fastghetens areal enlgt förrättnngskmta, nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner 64 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av tomtyteavgft för andel av fastghets areal, motsvarande mark som tllsvdare nte utnyttjas for verksamheten på fastgheten Anstånd medges för vss td, högst 10 år Om mark under anståndstden genom fastghetsbldnngsåtgärd frångår fastgheten upphör anståndsmedgvandet att gälla och resterande tomyteavgft fårfaller tll betalnng Utestående belopp löper med ränta enlgt 5 ränte1agen (SFS 1975:635) från den dag anståndet bevljades tlls anståndet upphör För td därefter utgår dröjsmålsränta enlgt 6 räntelagen \

5 Vaenheten 5 (12) 65 Dras ytterlgare servslednngar fram och upprättas ytterlgare förbndelsepunkter skall erläggas avgfter enlgt 61 a) och b) 66 Ökas fastghets tomt yta, skall erläggas avgft enlgt 61 c) för tllkommande tomt yta som härrör från fastghet för vlken tomtyteavgft nte skall anses vara förut erlagd 7 Obebyggd fastghet 71 För obebyggdfastghet skall erläggas del av full anläggnngsavgft f\_,!g \1t_g rp rf ttgh lp_, :,! I Bostadsfastghet 'Annanfastghet ; : Servsavgft! 51 a) : 100%! 61 a) I 100%!!!??_ :_ t ] :: :l }_j : Tomtyteavgft 51 c) : "1 ''"'" " '''"';' "" "" ',", " '' ' : Lägenhetsavgft 51 d) Avgfterna är uttryckta procent av full avgft :>_?? 100% 0%, 61b)'" 100% : 61 c) I! 70% A vgft enlgt 51 c) tas ut endast ntll ett belopp som motsvarar summan av avgfterna 51 a) och b) 72 Bebyggs obebyggd fastghet skall erläggas resterande avgfter enlgt följande: v,, _'_'H "", " ", v_, _,,,',,,,,,,,! Tomtyteavgft 51 c)! Lägenhetsavgft 51 d) Avgfterna är uttryckta procent av full avgft ",_,,,, "v ;,, H "»"',,,_,,,,, ",,' ' '," 1 o",, Bostadsfastghet *) 100% nnan fast ghet 61 c) 30% j, >I: Bebyggs bostadsfastghet tas ut ytterlgare avgft enlgt 51 c) om foreskrften 53 andra stycket så medger! ; 8 Delvs anslutnng 81 Förelgger nte avgftsskyldghet for samtlga 41 angvna ändamål, skall erläggas reducerade avgfter enlgt foljande: r AvgfterfäI' f'am dragen servslednng r I En lednng 70% av avgft enlgt 51 a) respektve 61 a) Två lednngar! Tre lednngar 85% av avgft enlgt 51 a) respektve 61 a), 100% av avgft enlgt 51 a) respektve 61 a)

6 Vaenheten 6 (12) la vgfl; F_ övrgt: nn I Bostadsfastghet _n n hh T r r " "1 I V I S Df I D g I Avgft per uppsättnng FP 5 1 b) 30% 50% I 20% [ "",, " + 1,, 1 J 30% 50% I I Tomtyteavgft 51 c) 20%: enh savgft:======pld = == _j [==+=20 ; 0 = A vgfterna är uttryckta procent av full avgft ::1 :;=t3 tj 1;20 82 Inträder avgftsskyldghet for ändamål, for vlket avgftsskyldghet nte tdgare forelegat, skall erläggas avgfter enlgt 81 Vd tllämpnng av begränsnngsregeln enlgt 53 nräknas de sammanlagda avgfterna for tllkommande servslednngar nte tll högre belopp än 100% av avgften enlgt 51 a), även om servslednngarna lagts vd olka tllfällen och avgfterna därmed blvt högre 83 För servslednng som på fastghetsägarens begäran utfors senare än övlga servslednngar for fastgheten skall, utöver avgft enlgt 81, erläggas en etablerngsavgft om 50 % av avgften enlgt 51 a) eller 61 a) Etablerngsavgften avses täcka huvudmannens merkostnader tll foljd av att arbetet nte utfors samband med framdragnng av övrga servslednngar 9 Allmän plats mark Den som ansvarar for att allmän platsmark ställs ordnng och underhålls skall erlägga anläggnngsavgft enlgt särsklt avtal 10 Reglerng av avgftsbelopp Avgfter enlgt 59 regleras årlgen enlgt av huvudmannen beslutad flerårsplan for anläggnngsavgfer 11 Särförhållanden Om for vss eller vssa fastgheter kostnaden for att fors e fastgheterna med vatten och avlopp beaktansvärd omfattnng avvker från fastgheterna nom verksamhetsområdet övrgt, skall enlgt lagen om allmänna vattentjänster avgfter utgå enlgt särsklt antagen särtaxa c

7 Vaenheten 7 (12) Är det nte skälgt att fcr vss fastghet beräkna avgft enlgt 59 rar huvudmannen stället komma överens med fastghetsägaren eller annan avgftsskyldg om avgftens storlek 12 Betalnng av anläggnngsavgfter 121 Sedan avgftsskyldghet nträtt, skall avgft betalas nom td som anges räknng 122 Betalas debterat belopp nte nom td som anges räknngen, skall erläggas dröjsmålsränta enlgt 6 räntelagen från den dag betalnngen skulle ha skett 123 Enlgt 36 lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggnngsavgft fcrdelas på årlga nbetalnngar under en vss td, längst to år, om avgften uppgår tll belopp som är betungande med hänsyn tll fastghetens ekonomska bärkraft och övrga omständgheter, om fastghetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs Ränta skall erläggas enlgt 5 räntelagen på valje del av avgften som fcrfaller tll betalnng framtden från den dag då den fcrsta nbetalnngen skall ske tll dess frågavarande del av avgften betalas eller ränta skall erläggas tll dess frågavarande del av avgftcn betalas eller ränta skall erläggas enlgt Avgftsskyldghet enlgt 56,57,66 eller 72 fcrelgger, då bygglov fcr avsett ändrat förhållande meddelats eller ändrat fcrhållande t ex öknng av tomtyta nträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats Det ålgger fastghetsägaren att omgående anmäla tll huvudmannen när det ändrade förhållandet nträtt Försummar fastghetsägaren denna anmälnngsplkt, tas dröjsmålsränta enlgt 122 ut for tden från det två månader förflutt sedan avgftsskyldghet nträdde och f'am tll dess tlläggsavgften betalas 13 Övrga frågor 131 Om efter ansökan från fastghetsägare och särsklt medgvande av huvudmannen lednngar utforts på annat sätt eller fårsetts med andra anordnngar än huvudmannen bedömt nödvändga, skall fastghetsägaren som begärt arbetets utforande ersätta huvudmannen överenskomna kostnader härför 132 Om en fastghetsägare begär att ny servslednng skall utfcras stället fdr redan befntlg och fnner huvudmannen skäl bfalla ansökan om detta, är fastghetsägaren skyldg att bekosta dels den nya servslednngens allmänna del med det avdrag som befnns skälgt med hänsyn tll den tdgare servslednngens ålder och skck, dels bol1tagandet av den tdgare servslednngens allmänna del 133 Fnner huvudmannen påkallat att utfdra ny servslednng stället for och med annat läge än redan befntlg, är huvudmannen skyldg att ersätta fastghetsägaren hans kostnad får fastghetens del av den nya servslednngen och dess nkopplng med det avdrag som befnns skälgt med hänsyn tll den tdgare servslednngens ålder och skck

8 Vaenheten 8 (12) Bruknngsavgfter ( 1422) Avgfter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt 14 Bebyggd fastghet 141 För bebyggd fastghet skall erläggas bruknngsavgft a) I r :t:: a_r = _ ;;ft ; : er; t _j en fast årlg avgft per fastghet 1 18 ;; ::;_[ : ; =] 920 kronor \ IfOr bostads c) en avgft per år och lägenhet Ifastghet I utöver en kronor I 750 kronor I 1,, _ 1, m _ + 1 j [for annan t d)! en fast avgft per år och I! ' I, 2400 kronor I fastghet j vattenmätare: I I,SQn 2,5 en mätare O kronor O kronor,sqn 2,5 utöver en mätare kronor 2400 kronor I,SQn kronor kronor I,SQn kronor, kronor,! >Qn lo! kronor! kronor L! 0 _ ", " _, L "L uoj _ _J 142 Förelgger nte avgftsskyldghet for samtlga 41 angvna ändamål reduceras avgfterna r?' j gg a:y g ft e!_ 1<a:l! I :7 ;;: ;T 1 " " ' '", g, e rlä g;g;!x rr p \' E d a:il'l l :,! V S \ I : ::: : ;,f ;;, _"' L _,, l,,_, : Avgft per lägenhet 141 c) 40% 60%, ",, " )" '"" " " Avgft per vattenmätare 141 d) 40% 60% Avgfterna är uttryckta procent av full avgft J 143 Fastghetsägaren är betalnngsansvarg for allt vatten som levereras tll fastgheten Har huvudmannen bestämt att f Of bebyggd fastghet vattenfcrbluknngen tllsvdare nte skall fastställas genom mätnng, tas avgft enlgt 141 b) ut efter en antagen torbluknng om 200 m3/lägenhet och år permanentbostad och med 75 m3/lägcnhet och år får frtdsbostad

9 Vaenheten 9 (12) 144 För s k byggvatten skall erläggas bmknngsavgft enlgt ]41 b) Om mätnng nte sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå tll 30 m 3 per lägenhet 145 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastghet) skall erläggas en årlg avgft med ett belopp motsvarande 100 % av den fasta avgften enlgt 141 a) Beloppet avmndas tll nännaste hela krontal Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe 146 Antas mätaren vsa annan forbruknng än den verklga, låter huvudmannen undersöka mätaren, om huvudmannen fnner det nödvändgt eller om fastghetsägaren begär det Vd ovan avsedd undersöknng eller prövnng bestäms mätarens felvsnng två kontrollpunkter enlgt SWEDACs foreskrfter om vatten och vännernätare, STAFS 2007:2 Kan mätfclets storlek nte bestämmas eller har mätaren nte fungerat, har huvudmannen rätt att uppskatta forbruknngen Fastghetsägare som nte godtar huvudmannens beslut efter genomford undersöknng eller huvudmannens uppskattnng av förbruknngen, kan begära prövnng av frågan hos Statens vanämnd 147 Har fastghetsägare begärt undersöknng av vattenmätare och mätaren härvd godkänns, skall fastghetsägaren ersätta huvudmannen for undersöknngskostnadema enlghet med vad som framgår av För spllvattenmängd, som enlgt huvudmannens medgvande avleds tll dagvattenlednng (kylvatten o d), skall erläggas avgft med 12 % av den fulla avgften enlgt 141 b) 15 Allmänplatsmark Den som ansvarar for att allmän platsmark ställs ordnng och underhålls skall erlägga bruknngsavgft enlgt särsklt avtal 16 Större spllvattenmängd än drcksvattenmängd Tllfors avloppsnätet stölte spllvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller avleds nte hela den levererade vattenmängden tll avloppsnätet skall avgft for spllvattenavlopp erläggas efter den mängd spllvatten som avleds tll avloppsnätet Mängden skall bestämmas genom mätnng på fastghetsägarens bekostnad av frågavarande vatten eller spllvattenmängd eller på annat sätt som överenskommts mellan huvudmannen och fastghetsägaren

10 Vaenheten En forutsättnng for att avgften får avlett spllvatten skall debteras efter annan grund än efter levererad mängd vatten är att skllnaden mellan mängderna vatten och spllvatten är avsevärd 10 (12) 17 Obebyggd fastghet För obebyggd fastghet nom detaljplan skall erläggas bruknngsavgft enlgt 141 a) Förelgger nte avgftsskyldghet for samtlga 41 angvna ändamål reduceras den I Qt (d,! g te l' l,!: Q avf fter_sk <! I _j _ r &g r!' re;r tr ändamål: I,! Fast avgft 1141 a) I 40% ' 60% "'' A vgfterna är uttryckta procent av full avgft 1 " " 1 18 Extra åtaganden Har huvudmannen på fastghetsägarens begäran vdtagt åtgärd eller har på grund av att fastghetsägaren åsdosatt sn skyldghet vattentllforseln avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vdtagts av huvudmannen debteras foljande avgfter: I,, " " ''" " f :; ;::aa::: : ;;! '''1 1, "' " '_"d_ "' Ut l I Avstängnng av vattentllforsel 350 kr _: :j 350 r r Med S j ; +n::!j 1 J _43 r: _ l! 438 kr r på lä a v ;t 6 _ \ Monterng och demonterng av 600 kr 750 kr! I?:c: ;e ;;::ät!: 1200 kr "',, ' '' " ",, "'", 1 "" _,,, '''''''' l Länsnng av vattenmätarbrunn! 600 kr L ' v"' +! Förgäves påannonserat besök! 500 kr ; Sönderfrusen vattenmätare För arbeten som på fastghetsägarens begäran utfors utanfor ordnare arbetstd debteras ett tllägg om 50 % av ovan angvna belopp I kr 750kr 625 kr kr I, 19 Särförhållanden Om för vss eller vssa fastgheter kostnaden for att förse fastgheterna med vatten och avlopp beaktansvärd omfattnng avvker från fastgheterna nom verksamhetsområdet

11 Vaenheten 11 (12) övrgt, skall enlgt lagen om allmänna vattentjänster avgfter utgå enlgt särsklt antagen särtaxa Är det nte skälgt att för vss fastghet beräkna avgft enlgt 1417 får huvudmannen stället komma överens med fastghetsägaren eller annan avgftsskyldg om avgftens storlek 20 Betalnng av avgfter A vgft enlgt 14 l a), c) och d) debteras efterskott per månad, kvartal, telta eller halvår enlgt beslut av huvudmannen Avgft enlgt 14 I b) debteras efterskott på grundval av enlgt mätnng förbrukad vattenmängd, uppskattad förbruknng eller annan grund som anges 14 och 16 Betalas debterat belopp nte nom td som anges räknngen, skall erläggas dröjsmålsränta på obetalt belopp enlgt 6 räntelagen från den dag betalnngen skulle skett Sker enlgt huvudmannens beslut mätaravläsnng nte för varje debterng, får mellanlggande debterngar ske efter uppskattad förbruknng Mätaravläsnng och debterng efter verklg förbruknng bör ske genomsntt mnst en gång per år A vläsnng och debterng bör däljämte ske på fastghetsägarens begäran med anlednng av fastghetsöverlåtelse 21 Avta] vssa fall Har fastghetsägare begärt att huvudmannen skall foreta åtgärd för att underlätta eller möjlggöra hans brukande av anläggnngen vsst fall eller avseende eller har övrgt särskld åtgärd påkallats på grund av fastghetens VAförhållanden, får huvudmannen stället komma överens med fastghetsägaren eller annan avgftsskyldg om avgftens storlek 22 Reglerng av avgftsbelopp Avgfter enlgt 14 är baserade på ndextalet 313,41 (201109) konsumentprsndex, KPI När detta ndex ändras får huvudmannen reglera avgftsbeloppen därefter, dock nte oftare än en gång årlgen

12 Vaenheten 12 (12) TAXANS INFÖRANDE 23 Taxans kraftträdande Denna taxa träder kraft De bruknngsavgfter enlgt 141, 144 och 148 samt 16, som är baserade på uppmätnng hos fastghetsägare, skall därvd tllämpas fråga om den vatterunängd som levereras och den spllvattenmängd som släpps ut efter den ovan ang vna dagen får taxans kraftträdande * * * Mål som rör tvst mellan fastghetsägare och huvudmannen beträffande tllämpnng och tolknng av denna taxa prövas av Statens vanämnd jämlkt 53 lagen om allmänna vattentjänster

VA-taxa För Essunga kommuns allmänna VA-anläggning

VA-taxa För Essunga kommuns allmänna VA-anläggning VA-taxa För Essunga kommuns allmänna VA-anläggning Antagen av kommunfullmäktige 2013 11 18 81 Innehållsförteckning Taxa 3 Anläggningsavgifter ( 5 13) 5 Brukningsavgifter ( 14 22) 10 2 Taxa för Essunga

Läs mer

VA-taxa. För Vänersborg kommuns allmänna VA-anläggning 2010

VA-taxa. För Vänersborg kommuns allmänna VA-anläggning 2010 VA-taxa För Vänersborg kommuns allmänna VA-anläggning 2010 Innehållsförteckning Taxa... 2 Anläggningsavgifter ( 5 13)... 4 Brukningsavgifter ( 13 20)... 10 1 Taxa för Vänersborg kommuns allmänna vatten-

Läs mer

VA-taxa. Antagen av Grums Kommunfullmäktige 2015-03-19 28

VA-taxa. Antagen av Grums Kommunfullmäktige 2015-03-19 28 VA-taxa Antagen av Grums Kommunfullmäktige 2015-03-19 28 Innehållsförteckning TAXA... 3 Anläggningsavgifter ( 5 13)... 5 Brukningsavgifter ( 14 22)... 10 2 TAXA för kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Läs mer

Taxa för Norsjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Taxa för Norsjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Taxa för Norsjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Förslag oktober 2008 TAXA för Norsjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den... Huvudman för den allmänna

Läs mer

Förslag till VA-taxa Lindesbergs kommun 2016 Innehållsförteckning Inledning.. 3 Anläggningsavgifter... 5 Brukningsavgifter.. 10 Taxans införande 13 2 TAXA för Lindesbergs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.

Läs mer

VA-taxa För Boxholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

VA-taxa För Boxholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-taxa För Boxholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Innehållsförteckning Inledande bestämmelser...2 Anläggningsavgifter ( 5 13)...4 Brukningsavgifter ( 14 22)...10 Taxans införande...14

Läs mer

Taxa för Dorotea kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Taxa för Dorotea kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Taxa för Dorotea kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2014-10-07 Dorotea kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-11-24, 82 Innehåll ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER 1-4... 3 1 Avgiftsskyldighet... 3 2

Läs mer

VA-taxa 2015 Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-03 243

VA-taxa 2015 Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-03 243 VA-taxa 2015 Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-03 243 Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Vårgårda kommun. Huvudmannaskapet utövas av Kommunstyrelsen. Avgifter enligt denna

Läs mer

TAXA för Årjängs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

TAXA för Årjängs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning TAXA för Årjängs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 2014-12-17 Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Årjängs kommun Avgifter enligt denna

Läs mer

Antagen Kf 110, 2008-12-17. VA-taxa. för Åtvidabergs Vatten AB:s allmänna Vatten- och Avloppsanläggning. Giltig from 2009-01-01

Antagen Kf 110, 2008-12-17. VA-taxa. för Åtvidabergs Vatten AB:s allmänna Vatten- och Avloppsanläggning. Giltig from 2009-01-01 Antagen Kf 110, 2008-12-17 VA-taxa för Åtvidabergs Vatten AB:s allmänna Vatten- och Avloppsanläggning Giltig from 2009-01-01 TAXA för Åtvidabergs Vatten AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen

Läs mer

VA-taxa För Degerfors Kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Gäller från och med 2013-07-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-29

VA-taxa För Degerfors Kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Gäller från och med 2013-07-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-29 VA-taxa För Degerfors Kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Gäller från och med 2013-07-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-29 Innehållsförteckning Anläggningsavgifter 5-13 sid 2 Brukningsavgifter

Läs mer

VA-taxa. för Krokoms kommun. Antagen 2008-10-22 av Kf 97 Prissatt

VA-taxa. för Krokoms kommun. Antagen 2008-10-22 av Kf 97 Prissatt VA-taxa för Krokoms kommun Antagen 2008-10-22 av Kf 97 Prissatt TAXA för Krokom kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 22 oktober 2008. Huvudman för den allmänna

Läs mer

VA-taxa. För Filipstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-18 Gäller från och med 2015-01-01

VA-taxa. För Filipstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-18 Gäller från och med 2015-01-01 VA-taxa För Filipstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-18 Gäller från och med 2015-01-01 Innehållsförteckning Inledning ( 1-4).2 Anläggningsavgifter

Läs mer

Taxa för Kristinehamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Gäller från och med 2009-01-01

Taxa för Kristinehamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Gäller från och med 2009-01-01 Taxa för Kristinehamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Gäller från och med 2009-01-01 Innehållsförteckning Anläggningsavgifter ( 5 13)...5 Brukningsavgifter ( 14 22)...11 TAXANS INFÖRANDE...

Läs mer

VA-taxa Hällefors kommun 2015

VA-taxa Hällefors kommun 2015 VA-taxa Hällefors kommun 2015 Innehållsförteckning Inledning.. 3 Anläggningsavgifter... 5 Brukningsavgifter.. 10 Taxans införande 13 2 TAXA för Hällefors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.

Läs mer

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. VA-taxa 4 (18) VA-TAXA 2013 TAXA för Hudiksvalls kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den.. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Hudiksvalls

Läs mer

VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA 2017

VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA 2017 VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA 2017 Söderköpings kommun Kommunfullmäktige Antagen 2016-12-07 151 Taxor och avgifter för vatten och avlopp Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Söderköpings

Läs mer

VA-taxa 2016. För Vänersborg kommuns allmänna VA-anläggning

VA-taxa 2016. För Vänersborg kommuns allmänna VA-anläggning VA-taxa 2016 För Vänersborg kommuns allmänna VA-anläggning 2 Innehållsförteckning Innehåll För Vänersborg kommuns allmänna VA-anläggning... 1 Taxa... 3 1... 3 2... 3 3... 3 4... 4 Anläggningsavgifter (

Läs mer

Taxa för kommunens allmänna vattenoch avloppsanläggning

Taxa för kommunens allmänna vattenoch avloppsanläggning Taxa för kommunens allmänna vattenoch avloppsanläggning Fastställd av kommunfullmäktige 2015-11-23, 191 Gäller fr.o.m. 2016-01-01 Taxa för Oskarshamns kommun allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen

Läs mer

ALVESTA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING

ALVESTA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING ALVESTA KOMMUN VA-taxa 2016 FÖR ALVESTA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Förvaltningen för Samhällsplanering 342 80 ALVESTA 0472-15000 TAXA FÖR ALVESTA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING

Läs mer

Taxa för Motala kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Taxa för Motala kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Kommunal författningssamling Taxa för Motala kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Motala kommun Gäller från 2014-01-01 Antagna av: Kommunfullmäktige Diarienummer: 08/KS 0134 Datum: 2008-08-25

Läs mer

TAXA för Finspångs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2014

TAXA för Finspångs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2014 1(13) 1(13) TAXA för Finspångs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2014 Taxans konstruktion är antagen av kommunfullmäktige den 17 december 2008. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Läs mer

VA-taxa 2016 osthammar.se

VA-taxa 2016 osthammar.se osthammar.se VA-taxa 2016 Taxa för Östhammar kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av Kommunfullmäktige 2015-11-10, 101 Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Östhammars

Läs mer

Taxeföreskrifter 2010-01-01

Taxeföreskrifter 2010-01-01 Ändring 12 punkt 12.1 och punkt 12.2. Antagen av kommunfullmäktige 2009-11-30 77 Taxeföreskrifter 2010-01-01 TAXA för Kinda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

TAXA 2017 för Skurups kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

TAXA 2017 för Skurups kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning TAXA 2017 för Skurups kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17, KF 355. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Skurups kommun. Avgifter

Läs mer

för Strömstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar

för Strömstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar Vatten- och avloppstaxa 2016 1(12) TAXA för Strömstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar Antagen av kommunfullmäktige i Strömstads kommun 2015-12-17 Huvudman för den allmänna vatten- och

Läs mer

Taxa för Vännäs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Taxa för Vännäs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Taxa för Vännäs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Gäller fr.o.m. 2015 01-01 Taxa för Vännäs kommun allmänna vatten- och avloppsanläggningar antagen av kommunfullmäktige 2014-12-08 129 INNEHÅLL

Läs mer

Taxa för Ekerö kommun allmänna vatten- och avloppsanläggningar (KFS 13:2)

Taxa för Ekerö kommun allmänna vatten- och avloppsanläggningar (KFS 13:2) Nummer: 13:2 Blad: (1) Taxa för Ekerö kommun allmänna vatten- och avloppsanläggningar (KFS 13:2) Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Ekerövatten AB och handhas av Roslagsvatten

Läs mer

Taxa för Marks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Taxa för Marks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Taxa för Marks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 24 november 2016, 152. Huvudmannen för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Marks kommun. Avgifter

Läs mer

VATTEN OCH AVLOPPSTAXA

VATTEN OCH AVLOPPSTAXA VATTEN OCH AVLOPPSTAXA 2015 Lagstadgad mervärdesskatt ingår i de i taxan angivna beloppen. Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-20, gäller från 2015-01-01. VA-Taxa 2010 1 Taxa för Lekebergs kommuns allmänna

Läs mer

VA-TAXA. För Tranås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

VA-TAXA. För Tranås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-TAXA För Tranås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Taxa för Tranås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av Kommunfullmäktige 2015-11-02. VA-taxan träder i kraft den 1 januari

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 1 MOTALA KOMMUN 09/KS0196 KFS 2009:6 Ers KFS 2008:10 TAXA FÖR MOTALA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPS- ANLÄGGNING (Antagen av kommunfullmäktige den 25 maj 2009 66, gäller fr o m den 1 juli 2009.) Huvudman

Läs mer

TAXA FÖR VATTEN OCH AVLOPP 2013

TAXA FÖR VATTEN OCH AVLOPP 2013 TAXA FÖR VATTEN OCH AVLOPP 2013 För Sävsjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den... Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Sävsjö kommun.

Läs mer

VA-taxa Hällefors kommun 2016

VA-taxa Hällefors kommun 2016 VA-taxa Hällefors kommun 2016 Innehållsförteckning Inledning.. 3 Anläggningsavgifter... 5 Brukningsavgifter.. 10 Taxans införande 13 2 TAXA för Hällefors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.

Läs mer

Småhusfastighet: Fastighet som är bebyggd eller avsedd att bebyggas med en eller tvåfamiljshus.

Småhusfastighet: Fastighet som är bebyggd eller avsedd att bebyggas med en eller tvåfamiljshus. FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Taxa för allmänna vatten och avloppsanläggningar Gäller från: 2016 03 15 Antagen: KF 4, 2016 02 15 TAXA för Karlshamns kommuns allmänna

Läs mer

Taxa för Marks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 26 november 2015, 151/2015.

Taxa för Marks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 26 november 2015, 151/2015. Taxa för Marks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 26 november 2015, 151/2015. Huvudmannen för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Marks kommun.

Läs mer

Förslag till ny VA-taxa för Arvidsjaurs kommun

Förslag till ny VA-taxa för Arvidsjaurs kommun Förslag till ny VA-taxa för Arvidsjaurs kommun 2009-06-26 Arvidsjaurs kommun Uppdragsnr 0909 Förslag till ny VA-taxa för Arvidsjaurs kommun ARVIDSJAURS KOMMUN BESTÄLLARE Arvidsjaurs kommun Mårten Enoksson

Läs mer

VA-taxa Vindeln. Taxa för Vindelns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-16. Träder i kraft 2016-01-01.

VA-taxa Vindeln. Taxa för Vindelns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-16. Träder i kraft 2016-01-01. VA-taxa Vindeln Taxa för Vindelns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Innehållsförteckning I denna taxa hänvisas till vattentjänstlagen och då avses Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412)

Läs mer

Taxa för Aneby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Taxa för Aneby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Taxa för Aneby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Aneby Miljö & Vatten AB. Avgifter

Läs mer

VA-taxa 2013 VETLANDA KOMMUN

VA-taxa 2013 VETLANDA KOMMUN VA-taxa 2013 VETLANDA KOMMUN 1 TAXA för Vetlanda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-19 Antagen av Vetlanda Energi och Teknik AB:s styrelse 2013-05-06 Huvudman

Läs mer

Taxa. Vatten och avlopp. Gullspångs kommun. Antagen av kommunfullmäktige Gullspångs kommun 2015-11-30

Taxa. Vatten och avlopp. Gullspångs kommun. Antagen av kommunfullmäktige Gullspångs kommun 2015-11-30 Taxa Vatten och avlopp Gullspångs kommun Antagen av kommunfullmäktige Gullspångs kommun 2015-11-30 VA-taxa för Gullspångs kommun Gäller fr.o.m. 2016-01-01 Sida: 2 (16) Taxa för Gullspångs kommuns allmänna

Läs mer

Taxa. Bjurholms allmänna vatten- och avloppsanläggningstaxa KS14-355 346. Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi

Taxa. Bjurholms allmänna vatten- och avloppsanläggningstaxa KS14-355 346. Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi KS14-355 346 Bjurholms allmänna vatten- och avloppsanläggningstaxa Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2014-11-11 Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 86 Innehåll

Läs mer

VA-taxa 2016 För Trollhättans kommuns allmänna VA-anläggning

VA-taxa 2016 För Trollhättans kommuns allmänna VA-anläggning VA-taxa 2016 För Trollhättans kommuns allmänna VA-anläggning Innehållsförteckning Anläggningsavgifter ( 5 12)... 4 Brukningsavgifter ( 13 21)... 9 1 VA-TAXA 2016 för Trollhättans kommuns allmänna vatten-

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 2009/0373 346 KFS 2010:01 Taxa för Falköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (Antagen av kommunfullmäktige den xx 2011) (Gäller från

Läs mer

Hjo kommun. Taxa för Hjo kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Taxa. 1. Dokumenttyp. Taxa. 2. Fastställande/upprättad

Hjo kommun. Taxa för Hjo kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Taxa. 1. Dokumenttyp. Taxa. 2. Fastställande/upprättad Hjo kommun Taxa Taxa för Hjo kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 1. Dokumenttyp Taxa 2. Fastställande/upprättad 2009-12-14 av Kommunfullmäktige 135 3. Senast reviderad - 4. Detta dokument gäller

Läs mer

TAXA FÖR VATTEN OCH AVLOPP 2016

TAXA FÖR VATTEN OCH AVLOPP 2016 TAXA FÖR VATTEN OCH AVLOPP 2016 För Sävsjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 2015-11-16 Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Sävsjö

Läs mer

VA-taxa. för Danderyds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

VA-taxa. för Danderyds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning VAtaxa för Danderyds kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning 2012 Inledande bestämmelser... 1 1. Avgiftsskyldig... 1 2. Avgiftstyper... 1 3. Definitioner... 1 4. Vattentjänster och tidpunkt för betalningsskyldighet...

Läs mer

VA-taxa för Tranås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

VA-taxa för Tranås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-taxa för Tranås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av Tranås kommunfullmäktige den 2016-12-05 301. TAXA FÖR TRANÅS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGNING Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

VA-TAXA 2016 ARBOGA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-26, 156

VA-TAXA 2016 ARBOGA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-26, 156 VA-TAXA 2016 ARBOGA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-26, 156 TAXA För Arboga kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-26, KF 156. Huvudman för den

Läs mer

Taxa. Vatten och avlopp. Mariestads kommun. Antagen av kommunfullmäktige Mariestads kommun 2015-12-14

Taxa. Vatten och avlopp. Mariestads kommun. Antagen av kommunfullmäktige Mariestads kommun 2015-12-14 Taxa Vatten och avlopp Mariestads kommun Antagen av kommunfullmäktige Mariestads kommun 2015-12-14 VA-taxa för Mariestads kommun Gäller fr.o.m. 2016-01-01 Sida: 2 (16) Taxa för Mariestads kommuns allmänna

Läs mer

VA-taxa. För Höörs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2014

VA-taxa. För Höörs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2014 VA-taxa För Höörs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2014 Inledande bestämmelser... 1 1. Avgiftsskyldig... 1 2. Avgiftstyper... 1 3. Definitioner... 1 4. Vattentjänster och tidpunkt för betalningsskyldighet...

Läs mer

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och brukningsavgifter (periodiska avgifter).

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och brukningsavgifter (periodiska avgifter). 1(12) TAXA för Solna Vattens allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige den 18 februari 2008. Huvudman för den allmänna anläggningen är Solna Vatten AB. Avgifter enligt denna

Läs mer

för Kramfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

för Kramfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning TAXA för Kramfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige att träda i kraft från och med 2015-01-01. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Kramfors

Läs mer

ALVESTA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING

ALVESTA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING ALVESTA KOMMUN VA-taxa 2015 FÖR ALVESTA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Förvaltningen för Samhällsplanering 342 80 ALVESTA 0472-15000 TAXA FÖR ALVESTA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING

Läs mer

VA-taxa. Antagen av kommunfullmäktige, Askersunds kommun 2009-11-30, 2010-12-20, 2011-11-28, 2013-02-25, 2014-11-24 och 2015-11-30.

VA-taxa. Antagen av kommunfullmäktige, Askersunds kommun 2009-11-30, 2010-12-20, 2011-11-28, 2013-02-25, 2014-11-24 och 2015-11-30. VA-taxa 2016 Antagen av kommunfullmäktige, Askersunds kommun 2009-11-30, 2010-12-20, 2011-11-28, 2013-02-25, 2014-11-24 och 2015-11-30. 1 TAXA för ASKERSUNDS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING

Läs mer

VA-taxa för Gnesta kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar

VA-taxa för Gnesta kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans VA-taxa för Gnesta kommuns allmänna vatten- och Taxa Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad Giltig till Teknikchef KoT.2014.212 2014-12-15

Läs mer

VA-taxa 2014. Antagen av kommunfullmäktige 18 november 2013 att gälla från och med 1 januari 2014.

VA-taxa 2014. Antagen av kommunfullmäktige 18 november 2013 att gälla från och med 1 januari 2014. VA-taxa 2014 Antagen av kommunfullmäktige 18 november 2013 att gälla från och med 1 januari 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Taxa...2 Anläggningsavgifter ( 5-13).4 Brukningsavgifter ( 14-21)..9 Taxans införande.

Läs mer

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Söderhamn NÄRA AB.

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Söderhamn NÄRA AB. TAXA för Söderhamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Taxeföreskrifterna fastställdes av kommunfullmäktige 2009-12-14. Avgiftsbeloppen fastställdes av Söderhamn NÄRAs styrelse 2014-10-20.

Läs mer

TAXA för Finspångs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2016

TAXA för Finspångs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2016 1(11) TAXA för Finspångs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2016 Taxan fastställs av kommunfullmäktige. Huvudman för den allmänna vattenoch avloppsanläggningen är Finspångs Tekniska Verk AB.

Läs mer

Vatten- och avloppstaxa

Vatten- och avloppstaxa Vatten- och avloppstaxa 2015 Antagen av Kommunfullmäktige i Malung- Sälens kommun 2014-12-15 för att gälla från 2015-01-01 Innehållsförteckning Anläggningsavgifter ( 5 13)... 4 Brukningsavgifter ( 14 22)...

Läs mer

VA-TAXA För Karlstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

VA-TAXA För Karlstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-TAXA För Karlstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Dessa taxeföreskrifter är antagna av kommunfullmäktige 2009-08-27 och trädde i kraft 1 januari 2010. Taxenivåerna ses i regel över årligen.

Läs mer

VA-taxa. För Köpings kommun

VA-taxa. För Köpings kommun VA-taxa För Köpings kommun Innehållsförteckning Allmän information ( 1 4)... 1 Anläggningsavgifter (vid ny eller ändrad anläggning)... 3 5. Anläggningsavgift för bostadsfastighet... 3 6. Anläggningsavgift

Läs mer

TAXA 2012. för. Allmänna vatten- och avloppsanläggningar

TAXA 2012. för. Allmänna vatten- och avloppsanläggningar TAXA 2012 för Allmänna vatten- och avloppsanläggningar Taxan antagen av kommunfullmäktige 2012-02-20, Kf 22 dnr 2011-000521 (gäller fr o m 2012-04-01) Förvaltning av VA-anläggningen handhas av Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

VA-TAXA ATT GÄLLA FR O M 2015-01 - 01

VA-TAXA ATT GÄLLA FR O M 2015-01 - 01 VA-TAXA ATT GÄLLA FR O M 2015-01 - 01 1 VA-TAXA fr o m 2015-01 - 01 För Hallstahammars kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. VA-taxan är antagen av tekniska nämnden 2014-11-17. Huvudman för den

Läs mer

HERRLJUNGA VATTEN AB

HERRLJUNGA VATTEN AB HERRLJUNGA VATTEN AB 2015 ÅRS TAXA FÖR ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR I HERRLJUNGA KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE I HERRLJUNGA 2015-02-17 KF 7 KS 3 TAXA FÖR ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR

Läs mer

TAXA för Säters kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning

TAXA för Säters kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning TAXA för Säters kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 15 december 2011. Avgifterna i taxan är reviderade av KF den 30 november 2015 och gäller fr.o.m 2016-01-01.

Läs mer

VA-taxa för SEVAB Strängnäs Energis allmänna vatten- och avloppsanläggning

VA-taxa för SEVAB Strängnäs Energis allmänna vatten- och avloppsanläggning 1 (11) VA-taxa för SEVAB Strängnäs Energis allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-20, 206 Förvaltningen av VA-anläggningen handhas av SEVAB Strängnäs Energi AB nedan

Läs mer

VA-taxa. Fastställd av Laxå kommunfullmäktige 2009-11-25. Taxan gäller från 2010-01-01, avgiftsjusterad från 2015-01-01

VA-taxa. Fastställd av Laxå kommunfullmäktige 2009-11-25. Taxan gäller från 2010-01-01, avgiftsjusterad från 2015-01-01 VA-taxa 2015 Fastställd av Laxå kommunfullmäktige 2009-11-25 Taxan gäller från 2010-01-01, avgiftsjusterad från 2015-01-01 1 Kontakt med Laxå Vatten AB Hemsida: www.laxavatten.se e-post: info@laxavatten.se

Läs mer

VA-taxa för Uddevalla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

VA-taxa för Uddevalla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Blad 1 VA-taxa för Uddevalla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 9 december 2015, 306. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Uddevalla

Läs mer

2 Avgiftstyper Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

2 Avgiftstyper Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. Reviderad Kf 2009-09-28. Gällande from 2010-01-01 Reviderad Kf 2010-06-21. Gällande from 2010-08-01 Reviderad Kf 2011-09-26. Gällande from 2012-01-01 Reviderad Kf 2012-12-17. Gällande from 2013-01-01 Reviderad

Läs mer

VA-Taxa. för Järfälla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-11-04 Gäller från och med 2014-01-01

VA-Taxa. för Järfälla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-11-04 Gäller från och med 2014-01-01 VA-Taxa för Järfälla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av Kommunfullmäktige 2013-11-04 Gäller från och med 2014-01-01 2 (15) Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Läs mer

Föreskrifter med principer för vattenoch avloppstaxa i Eskilstuna kommun

Föreskrifter med principer för vattenoch avloppstaxa i Eskilstuna kommun Föreskrifter med principer för vattenoch avloppstaxa i Eskilstuna kommun 1 Taxa för Eskilstuna kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-11. Huvudman för den allmänna

Läs mer

VA-TAXA 2015 FÖR BRÄCKE KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR

VA-TAXA 2015 FÖR BRÄCKE KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR VA-TAXA 2015 FÖR BRÄCKE KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR Antagen Kf 1995-12-20, 100 Dnr 95/278 34 Ändrad Kf 2004-11-17, 64 Dnr 04/207 04 Ändrad Kf 2008-11-12, 97 Dnr 08/200 34 Indexjusterad

Läs mer

VA-taxa för Nykvarns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

VA-taxa för Nykvarns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-taxa för Nykvarns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Gällande från 1 januari år 2016 Antagen av kommunfullmäktige den 27-10 år 2015 Ändringar införda till och med KF, [nr/år] Taxa för Nykvarns

Läs mer

TAXA 2015. För Mullsjö kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning

TAXA 2015. För Mullsjö kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning 1(14) TAXA 2015 För Mullsjö kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning Antagen av Mullsjö kommunfullmäktige( 56Dnr 2010/1017, 2010-05-25) att gälla fr.o.m. 2010-07-01 Avgifter i Taxan är justerade i

Läs mer

för VA SYDs allmänna vatten- och avloppsanläggning i Eslövs kommun

för VA SYDs allmänna vatten- och avloppsanläggning i Eslövs kommun TAXA för VA SYDs allmänna vatten- och avloppsanläggning i Eslövs kommun Antagen av kommunfullmäktige den 2015-11-30. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är VA SYD. Avgifter enligt

Läs mer

VA-TAXA Gäller från KIL.SE

VA-TAXA Gäller från KIL.SE VA-TAXA 2016 Gäller från 2016-01-01 KIL.SE TAXA FÖR KILS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-26, 176. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Läs mer

VA-taxa. Pajala kommun. Gäller fr.o.m. 1 juli 2009 Enligt beslut i kommunfullmäktige , 36,

VA-taxa. Pajala kommun. Gäller fr.o.m. 1 juli 2009 Enligt beslut i kommunfullmäktige , 36, VA-taxa 2009 Pajala kommun Gäller fr.o.m. 1 juli 2009 Enligt beslut i kommunfullmäktige 2009-06-04, 36, 2011-10-24 61 Ersätter VA-taxa för Pajala kommun antagen 22 juni 1977 Innehållsförteckning VA-taxa

Läs mer

Nedanstående avgifter är antagna av kommunfullmäktige och gäller från och med

Nedanstående avgifter är antagna av kommunfullmäktige och gäller från och med TAXA för Eksjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2009-11-26 190. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Eksjö Energi AB. Avgifter enligt

Läs mer

Nedanstående avgifter är antagna av kommunfullmäktige 2015-11-26 342 och gäller från och med 2016-01-01.

Nedanstående avgifter är antagna av kommunfullmäktige 2015-11-26 342 och gäller från och med 2016-01-01. TAXA för Eksjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2009-11-26 190. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Eksjö Energi AB. Avgifter enligt

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik T Titel VA TAXA 2013

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik T Titel VA TAXA 2013 Ersätter Utbytt den Sign 1 TAXA för Melleruds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige den 21 november 2012, 115. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Läs mer

2 Avgiftstyper Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

2 Avgiftstyper Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. TAXA FÖR HABO KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Antagen av kommunfullmäktige 2009-11-26 112 2015 års avgifter antagna av kommunfullmäktige 2014-11-27 88 Huvudman för den allmänna vatten- och

Läs mer

TAXA FÖR KARLSKOGA MILJÖ AB:S ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING. Gäller från och med 2015-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-16

TAXA FÖR KARLSKOGA MILJÖ AB:S ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING. Gäller från och med 2015-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-16 TAXA FÖR KARLSKOGA MILJÖ AB:S ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Gäller från och med 2015-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-16 TAXA för Karlskoga Miljö AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Taxa för Sollentuna kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-26, 55/2014. Huvudman Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Sollentuna Energi

Läs mer

För Hässleholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar.

För Hässleholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar. VA-TAXA För Hässleholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar. Taxan är antagen av kommunfullmäktige 2010-01-25 enligt 1 och uppdaterad enligt beslut i kommunfullmäktige 2014-12-15 enligt 185.

Läs mer

VA-TAXA 2015 för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Borgholms kommun

VA-TAXA 2015 för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Borgholms kommun VA-TAXA 2015 för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige den 2014-11-24 Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Borgholms kommun

Läs mer

Taxa för Järfälla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Taxa för Järfälla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-TAXA Taxa för Järfälla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Kommunfullmäktige 2014-11-10 Att gälla från och med 2015-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-10, gällande från och med 2015-01-01.

Läs mer

Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar inom Sandvikens kommun Gäller från 2015-01-01 och tills vidare

Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar inom Sandvikens kommun Gäller från 2015-01-01 och tills vidare Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar inom Sandvikens kommun Gäller från 2015-01-01 och tills vidare Avgifterna i 5.1, 6.1, 14.1 och 21 är uppdaterade följande datum: 2010-01-01 2011-01-01

Läs mer

VA-taxa Hammarö kommun

VA-taxa Hammarö kommun VA-taxa 2015-01-01 Hammarö kommun TAXA för Hammarö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 2014-06-10 med revidering antagen 2014-12-08, diarienummer 2013/141. Huvudman

Läs mer

VA-TAXA FÖR TINGSRYD KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR

VA-TAXA FÖR TINGSRYD KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR VA-TAXA FÖR TINGSRYD KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR Antagen av kommunfullmäktige den 2013-06-27 Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Tingsryds kommun. Avgifter

Läs mer

TAXA FÖR FAGERSTA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH

TAXA FÖR FAGERSTA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH 1 TAXA FÖR FAGERSTA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Antagen av kommunfullmäktige (KF) 1998-09-29, 125, att gälla fr o m 1998-10-01. Reviderad av kommunfullmäktige (KF) 2015-06-15, 83 att

Läs mer

Stenungsunds kommun. Taxa. för Stenungsunds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Stenungsunds kommun. Taxa. för Stenungsunds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Stenungsunds kommun Taxa för Stenungsunds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning TAXA för Stenungsunds kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den. Huvudman för

Läs mer

för Bergs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

för Bergs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning TAXA för Bergs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av Kommunfullmäktige 2013-11-19 Kf 109 Förvaltningen av va-anläggningen handhas under Kommunstyrelsen av Va-verket. 1 För att täcka

Läs mer

Hjo kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Hjo kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Hjo kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Dokumenttyp Taxa Fastställd/upprättad 2009-12-14 av Kommunfullmäktige 135 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Alla ägare av fastigheter Giltighetstid

Läs mer

TAXA för allmänna vattentjänster

TAXA för allmänna vattentjänster TAXA för allmänna vattentjänster 2015 i Gagnefs kommun Antagen av kommunfullmäktige i Gagnef, 2014-12-22 282, dnr 2014:933/04 1 TAXA för Gagnefs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av

Läs mer

för Trosa kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar år 2014.

för Trosa kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar år 2014. VA-TAXA för Trosa kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar år 2014. Antagen av kommunfullmäktige i Trosa kommun den 4:e december 2013. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Läs mer

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och brukningsavgifter (periodiska avgifter).

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och brukningsavgifter (periodiska avgifter). TAXA för Osby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-15, 67. Taxan gäller från 2015-07-01. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Samhällsbyggnad

Läs mer

TAXA för Ystads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.

TAXA för Ystads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. 1 (11) TAXA för Ystads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. I Anläggningsavgifter Antagen av kommunfullmäktige den 21 januari 2010, kf 13, att gälla fr.o.m. den 1 mars 2010. Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

2015 ÅRS VA-TAXA. 1. Anläggningsavgifter (engångsavgifter) sida 1 2. Brukningsavgifter (årliga avgifter) sida 12

2015 ÅRS VA-TAXA. 1. Anläggningsavgifter (engångsavgifter) sida 1 2. Brukningsavgifter (årliga avgifter) sida 12 1(14) 2015 ÅRS VA-TAXA 1. Anläggningsavgifter (engångsavgifter) sida 1 2. Brukningsavgifter (årliga avgifter) sida 12 för Åre kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2(14) Taxa för Åre kommuns allmänna

Läs mer

Taxa för Vara kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, VA-taxa 2016

Taxa för Vara kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, VA-taxa 2016 Taxa för Vara kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, VA-taxa 2016 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-11-30 96 Innehållsförteckning Taxa... 1 Anläggningsavgifter ( 5 13)... 3 Brukningsavgifter

Läs mer