Kommunstyrelsens handling nr 14/2009 IZatrineholms kommun " A VT AL OM ANLÄGGNINGSARRENDE. Arrendator: Elproduktion i Stockholm AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens handling nr 14/2009 IZatrineholms kommun " A VT AL OM ANLÄGGNINGSARRENDE. Arrendator: Elproduktion i Stockholm AB"

Transkript

1 Kommunstyrelsens handlng nr 14/2009 Zatrneholms kommun " Y' /- / /) f. cj ' () ~ -,~?:5 1'- ': ( ~Y- l) Í/,,;.-l ~,. "f,.. 9-DìY1 ~ c D "::") Närngslv och Tlväxt 1 (6) A VT AL OM ANLÄGGNNGSARRENDE Bakgrund, Gltghet Elprodukton Stockholm AB har framfört önskemål om att arrendera mark för uppförande av plotanläggnng avseende småskalg vndkraft och solcellsföljare. Huvudsyftet är elprodukton men även marknadsförng och kunskapssprdande av förnybar energ är en bärande de för projektet. A vtalets gltghet förutsätter att Katrnholms kommunstyrelse godkänner detta avtal. Därtll förutsätts att bolaget erhåller bygglov för vndkraftverk före annat fall äger endera part rätt att frånträde detta avtal utan rätt tll ersättnng tl någondera part. Jordägare Arrendator Arrendeställe Med bakgrund av projektets karaktär av plotprojekt har parterna förhandlat fram arrendeavgft för den första tdsperoden. Parterna är överens om att samband med att den första tdsperoden (tom ) löper ut, utföra en utvärderng av projektet och därefter vdta korrgerng av arrendeavgften. Projektet är av arrendatorn namnsatt såsom "KA TRNHOLMS EGEN EL". 1. J ordägare: Postadress: Organsatonsnummer: Kontaktperson: Katrneholms kommun KATRNEHOLM Björn Wnnberg Persson, Närngslv och Tlväxt Arrendator: Elprodukton Stockholm AB Postadress: Box 4403, STOCKHOLM Organsatonsnummer: Kontaktperson: Johan Ehrenberg Arrendeställe: Ett markområde om ca 2 ha av fastgheten Gersnäs 3:8 Katrneholms kommun. Arrendestället har markerats på bfogade karta, blaga 1.

2 2 (6) Ändamål 2. Upplåtelsen sker för att på Arrendestället skall uppföras vndkraftspark bestående av vndkraftverk av mndre modeller samt kompletterad med solcellsföljare. Planerad långsktg utbyggnad framgår av blaga 2. Maxmal höjd på anläggnngarna är 16 meter och får ej överträdas utan jordägarens skrftlga samtycke. nom Arrendestället får vsnngsverksamhet av vnd- och solenerglösnngar bedrvas. På Arrendestället får nte bedrvas verksamhet som strder mot det angvna ändamålet. Myndghetskrav m.m. 3. Det ankommer på arrendatorn att nhämta bygglov och andra erforderlga tlstånd för verksamhetens bedrvande. Arrendatorn är skyldg att ombesörja och bekosta åtgärder eller utrednng som försäkrngsbolag, byggnadsnämnd, mljö- och hälsoskyddsnämnd eller annan myndghet kan komma att kräva för arrendeställets nyttande. Arrendatorn är skyldg att tl jordägaren utge ersättng för avgfter enlgt plan- och bygglagen som jordägaren nödgas utge tl följd av arrendatorns åtgärder på arrendestället. Arrendetd 4. Detta avtal gäller (fr.o.m-t.o.m.) Arrendetden förlängs med fern år sänder om uppsägnng ej sker senast tolv (12) månader före arrendetdens slut. 5. Arrendeavgft Peroden är arrendet vederlagsfrtt. Därefter skall den årlga arrendeavgften utgöra 4% på den bruttontäkt nklusve samtlga vd td utgående stöd och bdrag t.ex. mljöbonus, elcertfkat som anläggnngarna nom arrendeområdet genererar. Dock skall lägst den årlga arrendeavgften (grundbelopp) vara femtusen kronor (5000:-). Grundbeloppet skall för varje efterföljande arrendeår omräknas enlgt punkt 6, nedan.

3 3 (6) A vgften skall erläggas förskott den 1 mars varje år efter avserng från kommunens ekonomkontor. Jordägaren äger rätt att ta del av aktuella elhandelsbolags rapporter över försåld el samt elcerfkat ndex 6. Angven arrendeavgft (grundavgften) är anpassad tl ndextalet för oktober månad år 2008 vlket är 305,56 och är bastal enlgt konsumentprsndex (totalndex) med 1980 som basår. Skulle ndextalet någon påföljande oktobermånad ha ändrats förhållande tl bastalet, justeras arrendeavgften med samma procenttal varmed ndextalet ändrats förhållande tl bastalet. Arrendeavgften skall aldrg sättas lägre än grundavgften. 7. Fastghetsskatt På Arrendestället belöpande fastghetsskatt ngår arrendeavgften. Fastghetsskatt belöpande på av arrendatorn uppförda byggnader och anläggnngar skall betalas av arrendatorn. Om Arrendestället erhåller eget taxerngsvärde skall den på Arrendestället belöpande fastghetsskatten dock betalas av arrendatorn. Moms 8. Om jordägaren är eller blr skattskyldg för mervärdesskatt (moms) för upplåtelsen skall arrendatorn utöver arrendeavgften även erlägga moms med vd varje td gällande skattesats. Ränta oeh betalnngspåmnnelse 9. Vd försenad avgftsbetalnng skall arrendatorn erlägga dels dröjsmålsränta enlgt räntelagen, dels ersättnng för skrftlg betalnngspåmnnelse enlgt lagen och förordnngen om ersättnng för nkassokostnader m.m. Arrendeställets skck 10. Arrendestället utarrenderas befntlgt skck. Det ankommer på arrendatorn att utföra och bekosta eventuellt erforderlg utrednng (geoteknsk undersöknng m.m.) för att bedöma arrendeställets lämplghet för avsett ändàmå1. Arrendatorn svarar för och bekostar samtlga mark- och nstallatonsarbeten och anslutnngar som erfordras för arrendeställets nyttjande och funkton.

4 4 (6) Arrendatorn är skyldg att alltd hålla arrendestället ett vårdat skck. Det ankommer på arrendatorn att tlse att snö och s som kan rasa ned från anläggnngarna och skada personer eller egendom utan oskälgt dröjsmål avlägsnas. På arrendestället får nte uppsättas anordnngar för reklam annat än nformaton om den verksamhet som bedrvs på området. Arrendatorn är skyldg att nstallera klätterhnder på anläggnngarna alternatvt att nhägna Arrendestället. 11. Renhållnng, el Arrendatorn ansvarar för och bekostar all renhållnng på m.m. arrendestället. den mån jordägaren påförs renhållnngsavgfter eller andra avgfter hänförlga tl arrendestället och dess nyttande skall arrendatorn ersätta jordägaren med motsvarande belopp. Elektrsk ström ngår nte arrendeavgten. Det ankommer på arrendatorn att teckna eget abonnemang för elektrsk ström, om nte annat överenskommes mellan parterna. Vägar 12. Arrendatorn äger rätt att för n- och utfart nyttja befntlg vägen ltt. x, se bfogad karta. n- och uttart skall ske från Karsuddenhållet. Jordägaren äger ngen skyldghet tl drft och underhåll av tl- och utfartsväg. det fall behov av parkerngsplats uppkommer anslutnng tl arrendeområdet skall Jordägaren verka för att lämplgt markområde kan upplåtas. Arrendatorn åtar sg att utföra och bekosta en eventuell parkerngsplats. Ansvar 13. Arrendatorn skall utge ersättng tl jordägaren för skador på fastgheten eller som annars drabbar jordägaren tl följd av verksamheten på arrendestället eller övrgt för person- och sakskador som uppstår tl följd av verksamheten på Arrendestället. Arrendatorn förbnder sg vdare att hålla jordägaren skadeslös för eventuellt skadestånd och därmed sammanhängande kostnader som kan drabba jordägaren på grund av arrendatorns verksamhet och nyttande av Arrendestället. Arrendatorn skall skyndsamt underrättas om krav skulle rktas mot jordägaren som hänför sg tl arrendatorns verksamhet. Jordägaren skall samråda med arrendatorn nför eventuella förlknngsförhandlngar med tredje man och nför eventuell rättegång. Jordägaren får nte utan arrendatorns samtycke

5 5 (6) yare sg ngå förlknng med tredje man eller tl någon del medge tredje mans talan eller vtsorda belopp sådan rättegång som här avses. Jordägaren är nte ansvarg för skada på Arrendestället eller arrendatorn tlhörg egendom som orsakas av markens beskaffenhet, grundvattenförändrngar, tredje man eller allmänheten. Försäkrng 14. Arrendatorn är skyldg att teckna och vdmakthålla en ansvarsförsäkrng för sn verksamhet på arrendestället. 15. Arrendatorn medger att jordägaren, eller annan som har dennes tlstånd, att vdmakthålla, underhålla och förnya underjordska lednngar med tllbehör för el, tele, datakommunkaton samt fjärrvärme nom streckade området, se bfogad karta. Arrendatorn medger dessutom att jordägaren, eller annan som har dennes tlstånd, att dra fram nya lednngar arrendestället, om detta är ändamålsenlgt och kan ske utan avsevärd olägenhet för arrendatorn. Om fråga om sådan lednngsdragnng uppkommer är jordägaren skyldg att samråda med arrendatorn skälg td nnan åtgärden vdtas. Arrendatorn är skyldg att utan ersättnng tåla det ntrång som föranleds av att lednngarna anläggs och nyttas, men har rätt tl ersättnng för drekta skador övrgt. Träd m.m. 16. Arrendatorn har rättatt nom Arrendestället ta bort träd, buskar och annat som är tl hnder vd utförande, underhåll eller kompletterng av arrendatorns verksamet nom Arrendestället. Borttagna träd tlhör jordägaren om nte annat överenskommts vd varje särsklt tlfälle. Jordägaren åtar sg att utanför arrendeområdet nom området ltt. y, se bfogad karta, tlse att träd eller buskar nte har en högre höjd än fern meter ovan mark. Lednngsdragnng nskrvnngsförbud Upplåtelse andra hand 17. Arrenderätten får nte nskrvas, utan jordägarens samtycke. 18. Arrendatorn får nte utan jordägarens skrftlga samtycke upplåta nyttjanderätt tl någon del av Arrendestället eller tll egen byggnad på arrendestället.

6 6 (6) Överlåtelse 19. Arrendatorn får nte utan jordägarens skrftlga samtycke överlåta arrendet eller annars sätta annan stt ställe. Jordägaren skall lämna samtycke tl överlåtelse som sker tl annat företag nom koncern eller företagsgrupp vlken arrendatorn ngår, om nte jordägaren har skälg anlednng att motsätta sg överlåtelsen. 20. Foree majeure Part frtar sg från skyldghet att fullgöra sn del av avtalet och från skyldghet att erlägga skadestånd om hans åtaganden nte als eller endast tll onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av krg eller upplopp, arbetsnställelse, blockad, eldsvåda, exploson, ngrepp av offentlg myndghet eller annan härmed jämförlg händelse som parten nte råder över och nte heller kunnat förutse. Arrendets upphörande 21. Vd avtalets upphörande skall arrendatorn bortföra sna byggnader och anläggnngar och så långt möjlgt återställa arrendestället väl avstädat skck. Skljedom Kontraktsexemplar 22. Tvster anlednng av detta arrendeförhållande skall avgöras av skljemän enlgt lag om skljeförfarande (SFS 1999:116). Länets arrendenämnd skall vara skljenämnd. 23. Detta avtal har upprättats två exemplar, av vlka jordägaren och arrendatorn tagt var stt. U nderskrfter J ordägarens underskrft: Katrneholm ìL /7 l' í, r~'r1.~lff-r'7 e( l' ~" För Katrneholms kommun

7 Kommunstyrelsens handlng nr 14/2009 Zatrneholms kommun " K 6/:2 oct)," (~ ;, - ~,~,; 35?) v'''"') '1'; 1-,,~,) '(","1v j Närngslv och Tlväxt 1 (6) A VT AL OM ANLÄGGNNGSARRENDE Bakgrund, Gltghet Elprodukton Stockholm AB har framfört önskemål om att arrendera mark för uppförande av plotanläggnng avseende småskalg vndkraft och solcellsföljare. Huvudsyftet är elprodukton men även marknadsförng och kunskapssprdande av förnybar energ är en bärande de för projektet. Avtalets gltghet förutsätter att Katrnholms kommunstyrelse godkänner detta avtal. Därtl förutsätts att bolaget erhåller bygglov för vndkraftverk före annat fall äger endera part rätt att frånträde detta avtal utan rätt tll ersättnng tll någondera part. J ordägare Arrendator Arrendeställe Med bakgrund av projektets karaktär av plotprojekt har parterna förhandlat fram arrendeavgft för den första tdsperoden. Parterna är överens om att samband med att den första tdsperoden (tom ) löper ut, utföra en utvärderng av projektet och därefter vdta korrgerng av arrendeavgften. Projektet är av arrendatorn namnatt såsom "KA TRNHOLMS EGEN EL". 1. J ordägare: Postadress: Organsatonsnummer: Kontaktperson: Katrneholms kommun KATRNEHOLM Björn Wnnberg Persson, Närngslv och Tlväxt Arrendator: Elprodukton Stockholm AB Postadress: Box 4403, STOCKHOLM Organsatonsnummer: Kontaktperson: J ohan Ehrenberg Arrendeställe: Ett markområde om ca 2 ha av fastgheten Gersnäs 3:8 Katrneholms kommun. Arrendestället har markerats på bfogade karta, blaga 1.

8 2 (6) Ändamål 2. Upplåtelsen sker för att på Arrendestället skall uppföras vndkraftspark bestående av vndkraftverk av mndre modeller samt kompletterad med solcellsföljare. Planerad långsktg utbyggnad framgår av blaga 2. Maxmal höjd på anläggnngarna är 16 meter och får ej överträdas utan jordägarens skrftlga samtycke. nom Arrendestället får vsnngsverksamhet av vnd- och solenerglösnngar bedrvas. På Arrendestället får nte bedrvas verksamhet som strder mot det angvna ändamålet. Myndghetskrav m.m. 3. Det ankommer på arrendatorn att nhämta bygglov och andra erforderlga tlstånd för verksamhetens bedrvande. Arrendatorn är skyldg att ombesörja och bekosta åtgärder eller utrednng som försäkrngsbolag, byggnadsnämnd, mljö- och hälsoskyddsnämnd eller annan myndghet kan komma att kräva för arrendeställets nyttande. Arrendatorn är skyldg att tl jordägaren utge ersättng för avgfter enlgt plan- och bygglagen som jordägaren nödgas utge tl följd av arrendatorns åtgärder på arrendestället. Arrendetd 4. Detta avtal gäller (fr.o.m-t.o.m.) Arrendetden förlängs med fern år sänder om uppsägnng ej sker senast tolv (12) månader före arrendetdens slut. 5. Arrendeavgft Perod en är arrendet vederlagsfrtt. Därefter skall den årlga arrendeavgten utgöra 4 % på den bruttontäkt nklusve samtlga vd td utgående stöd och bdrag t.ex. mljöbonus, elcertfkat som anläggnngarna nom arrendeområdet genererar. Dock skall lägst den årlga arrendeavgften (grundbelopp) vara femtusen kronor (5000:-). Grundbeloppet skall för varje efterföljande arrendeår omräknas enlgt punkt 6, nedan.

9 3 (6) Avgften skall erläggas förskott den 1 mars varje år efter avserng från kommunens ekonomkontor. Jordägaren äger rätt att ta del av aktuella elhandelsbolags rapporter över försåld el samt elcerfkat ndex 6. Angven arrendeavgft (grundavgften) är anpassad tl ndextalet för oktober månad år 2008 vlket är 305,56 och är bastal enlgt konsumentprsndex (totalndex) med 1980 som basår. Skulle ndextalet någon påföljande oktobermånad ha ändrats förhållande tl bastalet, justeras arrendeavgften med samma procenttal varmed ndextalet ändrats förhållande tl bastalet. Arrendeavgften skall aldrg sättas lägre än grundavgten. 7. Fastghetsskatt På Arrendestället belöpande fastghetsskatt ngår arrendeavgften. Fastghetsskatt belöpande på av arrendatorn uppförda byggnader och anläggnngar skall betalas av arrendatorn. Om Arrendestället erhåller eget taxerngsvärde skall den på Arrendestället belöpande fastghetsskatten dock betalas av arrendatorn. Moms 8. Om jordägaren är eller blr skattskyldg för mervärdesskatt (moms) för upplåtelsen skall arrendatorn utöver arrendeavgften även erlägga moms med vd varje td gällande skattesats. Ränta oeh betalnngspåmnnelse 9. Vd försenad avgftsbetalnng skall arrendatorn erlägga dels dröjsmålsränta enlgt räntelagen, dels ersättnng för skrftlg betalnngspåmnnelse enlgt lagen och förordnngen om ersättnng för nkassokostnader m.m. Arrendeställets skck 10. Arrendestället utarrenderas befntlgt skck. Det ankommer på arrendatorn att utföra och bekosta eventuellt erforderlg utrednng (geoteknsk undersöknng m.m.) för att bedöma arrendeställets lämplghet för avsett ändamå1. Arrendatorn svarar för och bekostar samtlga mark- och nstallatonsarbeten och anslutnngar som erfordras för arrendeställets nyttjande och funkton.

10 4 (6) Arrendatorn är skyldg att alltd hålla arrendestället ett vårdat skck. Det ankommer på arrendatorn att tlse att snö och s som kan rasa ned från anläggnngarna och skada personer eller egendom utan oskälgt dröjsmål avlägsnas. På arrendestället får nte uppsättas anordnngar för reklam annat än nformaton om den verksamhet som bedrvs på området. Arrendatorn är skyldg att nstaller a klätterhnder på anläggnngarna alternatvt att nhägna Arrendestället. 11. Renhållnng, el Arrendatorn ansvarar för och bekostar all renhållnng på m.m. arrendestället. den mån jordägaren påförs renhållnngsavgfter eller andra avgfter hänförlga tl arrendestället och dess nyttande skall arrendatorn ersätta jordägaren med motsvarande belopp. Elektrsk ström ngår nte arrendeavgften. Det ankommer på arrendatorn att teckna eget abonnemang för elektrsk ström, om nte annat överenskommes mellan parterna. Vägar 12. Arrendatorn äger rätt att för n- och utfart nyttja befntlg vägen ltt. x, se bfogad karta. n- och utfart skall ske från Karsuddenhållet. Jordägaren äger ngen skyldghet tl drft och underhåll av tl- och utfartsväg. det fall behov av parkerngsplats uppkommer anslutnng tl arrendeområdet skall Jordägaren verka för att lämplgt markområde kan upplåtas. Arrendatorn åtar sg att utföra och bekosta en eventuell parkerngsplats. Ansvar 13. Arrendatorn skall utge ersättng tl jordägaren för skador på fastgheten eller som annars drabbar jordägaren tl följd av verksamheten på arrendestället eller övrgt för person- och sakskador som uppstår tl följd av verksamheten på Arrendestället. Arrendatorn förbnder sg vdare att hålla jordägaren skadeslös för eventuellt skadestånd och därmed sammanhängande kostnader som kan drabba jordägaren på grund av arrendatorns verksamhet och nyttande av Arrendestället. Arrendatorn skall skyndsamt underrättas om krav skulle rktas mot jordägaren som hänför sg tl arrendatorns verksamhet. Jordägaren skall samråda med arrendatorn nför eventuella förlknngsförhandlngar med tredje man och nför eventuell rättegång. Jordägaren får nte utan arrendatorns samtycke

11 5 (6) yare sg ngå förlknng med tredje man eller tl någon del medge tredje mans talan eller vtsorda belopp sådan rättegång som här avses. Jordägaren är nte ansvarg för skada på Arrendestället eller arrendatorn tlhörg egendom som orsakas av markens beskaffenhet, grundvattenförändrngar, tredje man eller allmänheten. Försäkrng 14. Arrendatorn är skyldg att teckna och vdmakthålla en ansvarsförsäkrng för sn verksamhet på arrendestället. 15. Arrendatorn medger att jordägaren, eller annan som har dennes tlstånd, att vdmakthålla, underhålla och förnya underjordska lednngar med tllbehör för el, tele, datakommunkaton samt fjärrvärme nom streckade området, se bfogad karta. Arrendatorn medger dessutom att jordägaren, eller annan som har dennes tlstånd, att dra fram nya lednngar arrendestället, om detta är ändamålsenlgt och kan ske utan avsevärd olägenhet för arrendatorn. Om fråga om sådan lednngsdragnng uppkommer är jordägaren skyldg att samråda med arrendatorn skälg td nnan åtgärden vdtas. Arrendatorn är skyldg att utan ersättnng tåla det ntrång som föranleds av att lednngarna anläggs och nyttas, men har rätt tl ersättnng för drekta skador övrgt. Träd m.m. 16. Arrendatorn har rätt att nom Arrendestället ta bort träd, buskar och annat som är tl hnder vd utförande, underhåll eller kompletterng av arrendatorns verksamet nom Arrendestället. Borttagna träd tlhör jordägaren om nte annat överenskommts vd varje särsklt tlfälle. Jordägaren åtar sg att utanför arrendeområdet nom området ltt. y, se bfogad karta, tlse att träd eller buskar nte har en högre höjd än fern meter ovan mark. Lednngsdragnng nskrvnngsförbud Upplåtelse andra hand 17. Arrenderätten får nte nskrvas, utan jordägarens samtycke. 18. Arrendatorn får nte utan jordägarens skrftlga samtycke upplåta nyttjanderätt tl någon del av Arrendestället eller tl egen byggnad på arrendestället.

12 6 (6) Överlåtelse 19. Arrendatorn får nte utan jordägarens skrftlga samtycke överlåta arrendet eller annars sätta annan stt ställe. Jordägaren skall lämna samtycke tl överlåtelse som sker tl annat företag nom koncern eller företagsgrupp vlken arrendatorn ngår, om nte jordägaren har skälg anlednng att motsätta sg överlåtelsen. 20. Foree majeure Part frtar sg från skyldghet att fullgöra sn del av avtalet och från skyldghet att erlägga skadestånd om hans åtaganden nte als eller endast tll onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av krg eller upplopp, arbetsnställelse, blockad, eldsvåda, exploson, ngrepp av offentlg myndghet eller annan härmed jämförlg händelse som parten nte råder över och nte heller kunnat förutse. Arrendets upphörande 21. Vd avtalets upphörande skall arrendatorn bortföra sna byggnader och anläggnngar och så långt möjlgt återställa arrendestället väl avstädat skck. Skljedom Kontraktsexemplar 22. Tvster anlednng av detta arrendeförhållande skall avgöras av skljemän enlgt lag om skljeförfarande (SFS 1999:116). Länets arrendenämnd skall vara skljenämnd. 23. Detta avtal har upprättats två exemplar, av vlka jordägaren och arrendatorn tagt var stt. U nderskrfter J ordägarens underskrft: Katrneholm 2009-(;2-lL /'G~. --t -?~;J'1. /'.lff-r 7 l~...., l; r För Katrneholms kommun

13 . _~.-._---_ , ~ /., L '' :_.---- '~ ~---.--'-~--.. '. ~ /1 ( _._-_.--_._- ~-.. --_.---,-, ' ~~. '.,'- "..~ :ß..~-' ~, '" '.. ' ~. "...,-" '.. " _,,_':,-~, -,.~~.. - /-1"~ ~;~~ / ~~~~".",,.~~.,., ',.,.~... ",. ".... '. "- -,'..,.~'''. ~..,,' "- '. '....'. --."'.", ~.~...:'. "-"''' ";""~x,-,,"'~,/',' /."...~" '~.'..., '''_.~ -~ ". '...~",'. ~.~..:)=:-~.-.::~,~--.---,.~;,-..,',,). '" '...'. "'....e.-' _., c,, ~ ~,"" "... ". "', "'...:' _;:";:...~ '~k ~..: ' -'. ~.;..,/ 'r....",.'" _"',f '."". x..'". -,," '.:,.;...~,"~ ~ ' ",,-0. -, ""-,. '-. ',..' ''.._~ """- x. " "'~' ~.... "'C" _..._.' --. ':....-;.:~ ;/ / ' ".." 11. """'" g'"..,".. - ~" "" ""~ ".'... _. """ ~, ~ ~"- '",-:- ~. ", /"..~, ~--'" "" //,,'~'.~.. 'j)- '.~," / 1,,' '....:..... '. _.... '" /"',...r-- Jr-. ~...." ~.,_... "0 :;) / "..., / 1.._, '.r~.. "'..."" "" '. /. ~ - ' C.' 'ê;c".,,~ D. '. t '. '. 'X.'_ ~ ~'" l,p '. ". ck., ~ ;.:=;,~" r..". " ~..~ -'.. _C. '. '..... _"",../" " 'C',,. "",.,"'.._,...", "- ',~....'~..~'."' '-.".. Ä."l r ",.c,~. (,.,J.." ",,..~... ''')'' ///.. T' L "'1 :~... ~. //'" '~,' '.' -' '" '. ",..~ ",., t,'~ /;;-- _ ~_..~ -... _ "~, '~, ì: ' "-. '.,..';... ',,, ~~:"'... _ ~ '.."-~' " X,'-: /j ~ --. '..,'" _,", "'''';'''.... "' (.... l~, ; ~ y.. : ) "-'" ('~""_ -'...''t~_"., "-"":_.-- "'" ". // (f -,/1. ~, ''-. 1',,''.... ~ -- "'.,' r' (', " t '.".:, "", ' _"" '""',,":' '-~..' ~ --,,' ~. t. j ' f ;../ ",_, '..,"'""..~.--_.."" '.... ".._... '''""... "" ~.,./.., '"..~.. ',.", ",_.,,"...' J 'l..' ","." -,.~' l.,...'/' "... '..~ -;.,, ~.... j _'~"". 'ê:f,~~.. -:"'-l ",'" t )~,," /.. l,;/ r./ "t _'..';~~.._. A '-.."" ' " ".. / '.' ""A _.." /' '. /... ".' '., d' _,.'," /1,.... /' '''''''''', ",, "''' ""~,;., ''',,.,.... '-., t, '.... '''.._.',..,.'.::" ",'~.-F.:'.~..' '.. _".,~..//.,'... " :. '.,,,.," ' ~. "".,/ ',,,_ ~'R.. "~...,1_ "-"'" L "1 '" '...."'.~ ',"'./.' ". '-'"...~,._,'...:,'.ç' "./' ~..,..)l '):~.:::/'.'. // '_,. '')x:... /.f' '. c" "--'-.'",'- ~ ",;jl' "..,:...1 '" "''',=..."'''.. ""_..,.' /;,)'-,.../ "'...J'.4-':'" ".'../..,r /" ' ---'-1 '~~ ~', '~/2:// ~r":':- /.//... ". ' :- ",,// /:....' //,1-.',.'...,./../ /..,ç:-/. T '.'.,.. ~:....s'. '.'.- " E é:;.. /. "'_ - ""1...,,/ '".. /-'..,.~"".../. "',, L ~... ~ ~,-,,J; ~- " _.J,.;.../ //,,--1 ~f. '...ì -7" ' ; _ "";,'.../ or.,r"..~ 4' j" ;f ",1' -_/ / t.,. "l '--.'./"" 1,1.... ~. ' /...Y' fr/,/ '", ;.;.. t..'.~ "..,:?,.."/ :. --'., :., ~." '" )....., c''.',,~~.,:.', ".,.' ~ ~'; " ' :/1';' ;..k-,,",.../.;:....,,,-,,/ 1.../,//.1'- j" l "~ --. '- j,.~~~/ -.,--'....'.. -"...-_..-_ ~.....~ _ '1,',..._..,--.1,._.....~..._... _...1,=:C=.í=J::";:T:~C::L:,í: c=~: Yd.;.".Y: l-l_~; ::.1_' -..:.:1'-1 :~.-) T:' (.,. ~.f._.l.-' lt.a....', "....~.., ~.....'..'.-"~'.-,.,,:,:: ::~~:~=:=:d :~::~:~~:~-_ ~"_:: _~~~;.~ ~~:===. -' := =:.=:: "f ','.',.,.,-j L-.:;'--' -".' ';.'_,_':'-~ ":,..-.".-' _." -_..-_..,. -_.--,0'.-.-," ,0' -'::: -:.:':.~:..' "-.-.. _...,.,,_ :::::;/F- -' ~..' '"..~_.:... f M_".....,. - -'.,. _.~...-.".,,..,-,,. - oor _ ' '''..~,....e./,:~~-1,.. : ::.' 1 j '.. 1 r r., 'T"T ' -;r. ; ~ J....'. -'1"" (.1.",... l ;.. ) - r..1, l j t 0",.. "- :......, :-. f. f í, r r- "... ':'" c.. ';,', / ; : r,. '..:',.. í.....', r Î J Î...,-'

14 b,1.t:tt j4l. " 1 De stora krssen är vertkala vndkraftverk på ca 30 kw vardera. De är från 8 tl 16 m höga beroende på placerng. De är ca 6 m dameter. De stora svara prckama är vertkala vndkraftverk av spralmodell på ca 10k W vardera. De är 2 m dameter och ca 0 m höga. '---. De små är den llla Ardolphn snurran. Denär på kw ",/." /'..- /11' // 7;.-.''::",,/ ",..J' '''--~-. /"""./'" /' ;' 1/. r.' '..., fl','.,~..." ",/ ",t,. ~~ /~.-;-.", //'l. l / L '/"".",, l"./../ ","" ".,;ç..- ~/ "'.' "'."~..., 1,/ ~'1.. l A ~. /' ",,_J'.. /" '....;, L 1/'- ","" /""...X.,.J,' /' t. /~,,~../...",,,-... ':_~_. =_.::.. -::;--:/. /,/ /".//,..", /~-' / (' /",.//.F.~~ß/' fl j.f... ",/... /., / 0'"... -_.11 l " 'J'.' )// ",/ /-' /' // F'./, to r..... t'.,"" '.. )( ~'....( / ~, _..Æ /"..-- J w- l,' '-1.",/JÇY"'/ 1....' ~ l-. "~Y'~.,.."". )(,... ' ~ t.' ~,- "):: l "" r l'?. "~""~,. '._ ' )(, Æ A'"..of ', '--.,-.,' '. r "..."".. 1,, ~.. 1,.' ".) 1)( L "1...;. : )("., L l.,., 1,1 L '.. )( 1' /. '. -,...,... ì" : ) t. '.~...J l ~ e e ' ì ". _ '.. l ' 1 ". - '" V ~. 1 )( /, l 1,-.1: ",. í, r. L-', A b -~~ "'", l J, ì /::,., ', ;) lla:l1 v " ~.. e 0 4C11 ~ ír:'.. " '., )( /'. - _~~-~o~l---t--r- De fyrkantga rutoma är solcellsfôljare på vardera kw ~ ',,. ~_,, " ''.. e.--.", ~- - _.' -. 1~1,.1. '.". -.'.._---_-r..~ ~?--l -r--"...-r" to t, ", -l--.._--j _.::::: , ":.._... T"--l, ".--- _.., _ ~_ ". -'1--î-~-, ~.J--: f: _...---; _ _ " '=:S:=:J~~:=-~:--_:-::-::, _--- _'.-,-,, _ '~---=":-=-=:';--Î..1 ". _----- _' -" ;---T l ' - _.J- _ T- 1 _ ~ -'~ -'_.-' _ _.-_ ~ '.- -t'.~ '.,..." ~~,Jl;;ì ': '1 GOO ( 1,J 2C. 30.~-: 50./,,

Fastigheten upplåts för vandrarhems- och däred saranängande verksamet.

Fastigheten upplåts för vandrarhems- och däred saranängande verksamet. rh \.)1' Y' '/ ()(j,'- -r '.' P- -c., (l/ V) '--~-.~. (0 / v.' ç.(úo 9- d t. 1')/ Kommunstyrelsens handlng nr 54/2007 Mellan Svenska Turstförenngen STF AB, org.nr 556415-4259, Box 25, 101 20 Stockholm,

Läs mer

LÄGENHETSARRENDE. 1 Fast egendom och parter. Fastigheter: Område av fastigheten Lidköping Råda 3:7

LÄGENHETSARRENDE. 1 Fast egendom och parter. Fastigheter: Område av fastigheten Lidköping Råda 3:7 LÄGENHETSARRENDE 1 Fast egendom och parter Fastigheter: Område av fastigheten Lidköping Råda 3:7 Ägare: Arrendator: 120016-9401 Lidköpings kommun (nedan benämnd kommunen) 531 88 LIDKÖPING, Lidköpings Biodlarförening

Läs mer

_~ IZatrineholms kommun "

_~ IZatrineholms kommun Kommunstyrelsens handling nr 6/2008 _~ IZatrineholms kommun " AVTAL OM LÄGENHETSARRENDE Bakgrund Katrineholms kommun och Föreningen Mogetorp Koloniträdgårdar up a träffade 1987-04-27 nyttanderättsavtal

Läs mer

Godkännande av arrendeavtal mellan Kalmar kommun och Kalmar Golfklubb på del av fastigheterna Kläckeberga 10:1 och 10:2 m.fl.

Godkännande av arrendeavtal mellan Kalmar kommun och Kalmar Golfklubb på del av fastigheterna Kläckeberga 10:1 och 10:2 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Klara Johansson 2015-10-21 KS 2015/0927 50265 Kommunfullmäktige Godkännande av arrendeavtal mellan Kalmar kommun och Kalmar Golfklubb på del av fastigheterna

Läs mer

194 80 Upplands Väsby. nedan kallad arrendatorn

194 80 Upplands Väsby. nedan kallad arrendatorn s. 1 (4) ARRENDEKONTRAKT (anläggningsarrende) Jordägare Carl de Geer 451225-0533 Stora Wäsby 194 37 Upplands Väsby nedan kallad jordägare Arrendator (org.nr: 212000-0019) nedan kallad arrendatorn Arrendeområde

Läs mer

AVTAL AV5EENDE FLYTNING AV 130 KV LEDN1NG ML1 561 KATRINEH02M\s KOMMUN

AVTAL AV5EENDE FLYTNING AV 130 KV LEDN1NG ML1 561 KATRINEH02M\s KOMMUN Kommunstyrelsens handl~ nr 4J2Q08~~ VATENFALL ~ AvtallD: VN-D-Av-1977-2007., AVTAL AV5EENDE FLYTNNG AV 130 KV LEDN1NG ML1 561 KATRNEH02Ms KOMMUN Mellan kv VATTENFALL lednng. ELDSTRBUTON AB, (org.nr. 556417-0800),

Läs mer

Arrendeställe Fastighet: Del av Karls Åby 2:2 och del av Gälleråsen 1:148. Arrendestället är markerat på bifogad flygbild.

Arrendeställe Fastighet: Del av Karls Åby 2:2 och del av Gälleråsen 1:148. Arrendestället är markerat på bifogad flygbild. ARRENDEKONTRAKT FÖR JORDBRUK Kontraktsnummer 211 013 19 Upplåtare Karlskoga kommun, 691 83 Karlskoga, nedan kallad jordägaren. Arrendator Arrendeställe Fastighet: Del av Karls Åby 2:2 och del av Gälleråsen

Läs mer

KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT

KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT 1.Formalia 1.1 Parter Mellan kommun, nämnden nedan kallad kommunen och nedan kallad föreningen. 1.2 Avtalets huvudsakliga innehåll Kommunen upplåter härmed nyttjanderätten/hyresrätten

Läs mer

Generellt ägardirektiv

Generellt ägardirektiv Generellt ägardrektv Kommunala bolag Fastställt av kommunfullmäktge 2014-11-06, 223 Dnr 2014.0450.107 2 Generellt ägardrektv för Fnspångs kommuns drekt eller ndrekt helägda bolag Detta ägardrektv ska antas

Läs mer

Tillfälliga elanläggningar (Källor: SEK handbok 415 oktober 2007, SS4364000 kap 704, ELSÄK-FS)

Tillfälliga elanläggningar (Källor: SEK handbok 415 oktober 2007, SS4364000 kap 704, ELSÄK-FS) Approved by/godkänt av (tjänsteställebetecknng namn) QFD Dck Erksson Issued by/utfärdat av (tjänsteställebetecknng namn telefon) To/Tll (tjänsteställebetecknng namn) Instrukton Ttle/Rubrk Fle name/flnamn

Läs mer

Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 23 augusti 2016

Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 23 augusti 2016 Kalmar Kommunbolag AB Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 23 augusti 2016 58 Kalmar Öland Airports arrendeavtal med Kalmar Energi Värme AB avseende del av Barkestorp 3:1 Handlingar Tjänsteskrivelse

Läs mer

ARRENDEKONTRAKT Nr 300:13-2

ARRENDEKONTRAKT Nr 300:13-2 ARRENDEKONTRAKT Nr 300:13-2 2014-08-11 Obj 44360 Arrendator: Östra Stranden i Halmstad ekonomisk förening (i avtalet kallad föreningen) c/o Lars Elmqvist Västra Holmgatan 17 553 24 Jönköping Person/org.nr:

Läs mer

Nyttjanderätt avseende del av Östermalm 1:1, Kvarndammen

Nyttjanderätt avseende del av Östermalm 1:1, Kvarndammen Tekniska förvaltningen Ulrika Jansson,0550-88 152 ulrika.jansson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Datum 2015-05-07 Ks/2015:117 120 Fastighetsfrågor - allmänt Nyttjanderätt avseende del av Östermalm

Läs mer

VA-taxa 2014 för Karlsborgs kommun

VA-taxa 2014 för Karlsborgs kommun Blaga 81 KF 136 20131127 Karlsborgs kommun Vaenheten 1 (12) VAtaxa 2014 för Karlsborgs kommun TAXA för Karlsborgs kommuns allmänna vatten och avloppsanläggnng Antagen av kommunfullmäktge 20131127 Huvudman

Läs mer

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Beslutad av kommunfullmäktge 2013-03-27, 74 Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Fnspångs kommun

Läs mer

ARRENDEAVTAL OM SMÅBÅTSHAMN

ARRENDEAVTAL OM SMÅBÅTSHAMN ARRENDEAVTAL OM SMÅBÅTSHAMN JORDÄGARE Fritidsstugeföreningen Kopparmora ek. förening ARRENDATOR 81 40 00-6860 Kopparmora Båtklubb Box 71 139 22 Värmdö ARRENDESTÄLLE BAKGRUND Del av fastigheten Kopparmora

Läs mer

IZatrinehOl111S koinnllin '\ KOMMUNSTYRELSEN. ",.,.r.,, AB Djulö bilackering, , ägare til

IZatrinehOl111S koinnllin '\ KOMMUNSTYRELSEN. ,.,.r.,, AB Djulö bilackering, , ägare til _\(~ Överenskommelse fastig hets reg I eri ng 2010-12-30 Kommunstyrelsens handling nr 132011 IZatrinehOl111S koinnllin '\ KOMMUNSTYRELSEN Sida 1 (2) Aktbilaga A KA:fFü~rE:i= c)t:fxs'ìzõ~nìk;ìu~r (\LlI:1

Läs mer

ANLÄGGNINGSARRENDE. Upplåtare: Östhammars kommun, , Box 66, Östhammar, nedan kallad upplåtaren.

ANLÄGGNINGSARRENDE. Upplåtare: Östhammars kommun, , Box 66, Östhammar, nedan kallad upplåtaren. Sidan 1 av 6 ANLÄGGNINGSARRENDE Upplåtare: Östhammars kommun, 212000-0290, Box 66, 742 21 Östhammar, nedan kallad upplåtaren. Arrendator: Vattenfall AB, 556036-2138, 169 92 Stockholm, nedan kallad arrendatorn.

Läs mer

REGION SKÅNE OCH REGION SKÅNE DEPÅ HÄSSLEHOLM AB AVTAL OM TILLHANDAHÅLLANDE AV FASTIGHET [DATUM]

REGION SKÅNE OCH REGION SKÅNE DEPÅ HÄSSLEHOLM AB AVTAL OM TILLHANDAHÅLLANDE AV FASTIGHET [DATUM] REGION SKÅNE OCH REGION SKÅNE DEPÅ HÄSSLEHOLM AB AVTAL OM TILLHANDAHÅLLANDE AV FASTIGHET [DATUM] Avtal om tillhandhållande av fastigheten Hässleholm Kärråkra 114:19 Detta avtal har denna dag träffats mellan

Läs mer

Tomträttsavtal, del av Rotebro 4:10 och Rotebro 4:54, Sollentuna

Tomträttsavtal, del av Rotebro 4:10 och Rotebro 4:54, Sollentuna Tomträttsavtal, del av Rotebro 4:10 och Rotebro 4:54, Sollentuna Parter Sollentuna kommun, org.nr. 212000-0134, 191 86 Sollentuna, ("Kommunen"), och Italian Grill KB, org.nr. 969718-7160, ("Tomträttshavaren")

Läs mer

BÄLLSTA 5:126 Fritzbergsvägen 117 Vallentuna Överlåtelsebesiktning för Säljare Maj 2017

BÄLLSTA 5:126 Fritzbergsvägen 117 Vallentuna Överlåtelsebesiktning för Säljare Maj 2017 Frtzbergsvägen 117 Vallentuna Överlåtelsebesktnng för Säljare Maj 2017 Energ 2017 SBR Byggngenjörerna Verson 2017.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN SÄLJARE...2 2

Läs mer

Avtal om anläggningsarrende

Avtal om anläggningsarrende Avtal om anläggningsarrende Mellan Husarö Samfällighetsförening med org. nr 716420-8691, nedan kallad Jordägaren och Husarö Lotsmuseum och Hembygdsförening med org. nr 802 410-8527, nedan kallade Arrendatorn,

Läs mer

Renhållningsordning för Finspångs kommun

Renhållningsordning för Finspångs kommun Renhållnngsordnng för Fnspångs kommun Föreskrfter Antagen av kommunfullmäktge 2014-03-26 ( 69) F Ö RE S K RI F T E R Renhållnngsordnng för Fnspångs kommun Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon 0122-85

Läs mer

_~ IZatrineholms kommun'\ och Tillväxt ARRENDEAVTAL

_~ IZatrineholms kommun'\ och Tillväxt ARRENDEAVTAL .- ~-'!~H Kommunstyrelsens handring nr 79/2009 _~ IZatrineholms kommun'\ " L (6) ARRENDEAVTAL P ARTER: Jordägare: Adress: Org.nr Katrineholms Kommun 641 80 Katrineholm 212000-0340 Arendator: Katrineholms

Läs mer

ARRENDEKONTRAKT Nr 300:13-2

ARRENDEKONTRAKT Nr 300:13-2 ARRENDEKONTRAKT Nr 300:13-2 2014-09-02 Obj 44360 Arrendator: Östra Stranden i Halmstad ekonomisk förening (i avtalet kallad föreningen) c/o Lars Elmqvist Västra Holmgatan 17 553 24 Jönköping Person/org.nr:

Läs mer

Förlängning av arrendekontrakt för idrottsföreningen Sätra IF

Förlängning av arrendekontrakt för idrottsföreningen Sätra IF SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 5 (B) Sammanträdesdatum 2012-09-11 32 Dnr 2012/236 Förlängning av arrendekontrakt för idrottsföreningen Sätra IF INLEDNING Sätra IF arrenderar sedan 1971 ett område

Läs mer

MARKUPPLÅTELSEAVTAL Optofiber byalag

MARKUPPLÅTELSEAVTAL Optofiber byalag Varje upplåtelse är unik. Det finns i många fall skäl att anpassa innehållet med hänsyn till omständigheterna i projektet eller det enskilda fallet. Läs därför informationsmaterialet viktiga punkter att

Läs mer

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE SSI:1';74-O15 BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE John-Chrster Lndll Pack, 104 01 STOCKHOIJ! ;4 aprl 1974 BEREDSOP TJÖT ATOMOLYCKOR I SVERIGE Manuskrpt grundat på ett föredrag vd kärnkraftmötot Köpenhamn,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND.

RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND. RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND. Följande riktlinjer gäller för tilldelning av köplats till parkeringsområdet i Kyrkesund, enligt

Läs mer

MARKUPPLÅTELSEAVTAL Optofiber stamnät

MARKUPPLÅTELSEAVTAL Optofiber stamnät Varje upplåtelse är unik. Det finns i många fall skäl att anpassa innehållet med hänsyn till omständigheterna i projektet eller det enskilda fallet. Läs därför informationsmaterialet viktiga punkter att

Läs mer

ARRENDEKONTRAKT Nr 300:13-2

ARRENDEKONTRAKT Nr 300:13-2 ARRENDEKONTRAKT Nr 300:13-2 2014-09-02 Obj 44360 Arrendator: Östra Stranden i Halmstad ekonomisk förening (i avtalet kallad föreningen) c/o Lars Elmqvist Västra Holmgatan 17 553 24 Jönköping Person/org.nr:

Läs mer

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 19.2.2013

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 19.2.2013 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1/2013 1/1 Sammanträdestd Tsdagen den 19 februar 2013 kl. 13.00-14.40 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Broända, Helena Wstbacka, Inger Enfors, Vdar Furu, Danel,

Läs mer

ARRENDEAVTAL Lägenhetsarrende

ARRENDEAVTAL Lägenhetsarrende BILAGA ARRENDEAVTAL Lägenhetsarrende Kontraktsnummer 5004273 Jordägare Fastighetsnämnden i Stockholms stad Box 8312, 104 20 Stockholm Org nr: 212000-0142 Arrendator Huddinge Jaktvårdsförening 812800-7690

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL Avseende hotellägenhet ( Lägenheten ) med lgh nr: X om x kvm, i Bostadsrättsförening Junior-Suites Veddesta. Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

AVTAL OM ARRENDE MELLAN BORLÄNGE KOMMUN OCH LENNHEDEN VATTEN AB

AVTAL OM ARRENDE MELLAN BORLÄNGE KOMMUN OCH LENNHEDEN VATTEN AB AVTAL OM ARRENDE MELLAN BORLÄNGE KOMMUN OCH LENNHEDEN VATTEN AB 1 Detta avtal om arrende ( Avtalet ) har denna dag träffats mellan 1. Borlänge kommun, 212000-2239 ( Kommunen ) 2. Lennheden Vatten AB, 556765-4750

Läs mer

Arrendeavtal för båtverksamhet inom Strängnäs 3:1

Arrendeavtal för båtverksamhet inom Strängnäs 3:1 KF 15:1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Näringslivskontoret Dnr KS/2015:122-261 Mark- och exploateringsenheten 2015-03-30 1/1 KF 15:2 Handläggare Katarina Ankarling Tel. 0152-293 73 Kommunfullmäktige Arrendeavtal för

Läs mer

MARKUPPLÅTELSEAVTAL Boberg-Dotetorps V.A.F Ekonomisk förening

MARKUPPLÅTELSEAVTAL Boberg-Dotetorps V.A.F Ekonomisk förening MARKUPPLÅTELSEAVTAL Boberg-Dotetorps V.A.F Ekonomisk förening PARTER Fastighetsägare/ Upplåtare:......... nedan kallad fastighetsägaren Pers.nr:.. Berörd fastighet (fastighetsbeteckning):.. Ledningsägare:....

Läs mer

(7) FÖRSLAG version 1.4. Mellan x kommun (kommunen) och Y bolaget AB, org nr , (licenstagaren) har denna dag träffats följande

(7) FÖRSLAG version 1.4. Mellan x kommun (kommunen) och Y bolaget AB, org nr , (licenstagaren) har denna dag träffats följande 2011-11-25 2 (7) Mellan x kommun (kommunen) och Y bolaget AB, org nr 000000 0000, (licenstagaren) har denna dag träffats följande Förutsättningar GEODATAAVTAL Avtalsbeteckning xxxxx/xxxx Kommunen har det

Läs mer

Avtal om anläggningsarrende för 3G Infrastructure Services AB på fastigheten Kristina 4:15, Bråsta backe

Avtal om anläggningsarrende för 3G Infrastructure Services AB på fastigheten Kristina 4:15, Bråsta backe SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 6 (24) Sammanträdesdatum 2013-12-17 321 Dnr 2013/54 Avtal om anläggningsarrende för 3G Infrastructure Services AB på fastigheten Kristina 4:15, Bråsta backe INLEDNING

Läs mer

Torskogs Sommarstugeförening Ekonomisk Förening c/o Pekka Mustonen Lilla Torskogsbacken 6 423 53 Torslanda I det följande kallad föreningen

Torskogs Sommarstugeförening Ekonomisk Förening c/o Pekka Mustonen Lilla Torskogsbacken 6 423 53 Torslanda I det följande kallad föreningen ARRENDEAVTAL Godkända av ordinarie årsmöte 2005-03-13 Upplåtare: Torskogs Sommarstugeförening Ekonomisk Förening c/o Pekka Mustonen Lilla Torskogsbacken 6 423 53 Torslanda I det följande kallad föreningen

Läs mer

Manual. För användaren. Manual. eloblock. Elpanna för montage på vägg

Manual. För användaren. Manual. eloblock. Elpanna för montage på vägg Manual För användaren Manual eloblock Elpanna för montage på vägg SE Innehållsförtecknng Innehållsförtecknng 1 Hänvsnng tll dokumentaton...3 1.1 Beakta gällande underlag...3 1.2 Förvara underlagen...3

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark 1(4) Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Avtal Mellan undertecknad/e, nedan benämnda Fastighetsägaren respektive Ledningsägaren är följande överenskommelse träffad. Fastighetsägare Namn

Läs mer

DOM. Meddelad Malmö. Trelleborgs tingsrätts dom 1995-10-19, DT 556, se bilaga A. Gustaf Them, 160628-4519 Barsebäcksgatan 64, 216 20 MALMÖ

DOM. Meddelad Malmö. Trelleborgs tingsrätts dom 1995-10-19, DT 556, se bilaga A. Gustaf Them, 160628-4519 Barsebäcksgatan 64, 216 20 MALMÖ . Nummer DT 1224 l (9) 000AD01.SAM Överklagat avgörande Trelleborgs tngsrätts dom 1995-10-19, DT 556, se blaga A Klagande Gustaf Them, 160628-4519 Barsebäcksgatan 64, 216 20 MALMÖ Ombud Bolagsjursten Lef

Läs mer

ANLÄGGNINGSARRENDE för VEDA RIDCENTER

ANLÄGGNINGSARRENDE för VEDA RIDCENTER REVIDERAT FÖRSLAG FRITIDSNÄMNDEN Föreslagna ändringar är markerade med fet stil Mellan Vallentuna Fritidsnämnd, nedan kallad Kommunen, och Vallentuna Ridklubb, nedan kallad Ridklubben, har träffats följande

Läs mer

KONTRAKT OM JORDBRUKSARRENDE, TYRESTA GÅRD SIDOARRENDE

KONTRAKT OM JORDBRUKSARRENDE, TYRESTA GÅRD SIDOARRENDE 1 KONTRAKT OM JORDBRUKSARRENDE, TYRESTA GÅRD SIDOARRENDE Jordägare Svenska staten, genom Naturvårdsverket Upplåtare Stiftelsen Tyrestaskogen, org. nr 815601-0624 Tyresta by 136 59 Vendelsö Arrendator Arrendeställe

Läs mer

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring PROMEMORIA Datum 007-1-18 FI Dnr 07-1171-30 Fnansnspektonen Författare Bengt von Bahr, Younes Elonq och Erk Elvers P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 4 13 35

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Sida 1 av 5 EXEMPEL 7A Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark 20xx-xx-xx Detta avtal gäller markupplåtelse för nedläggning av kommunikationsledning i mark (nedan kallad Ledningen) på nedanstående

Läs mer

Ársredovisning. Brf Paviljongerna. för 716408-2419. Räkenskapsåret. - í. i i

Ársredovisning. Brf Paviljongerna. för 716408-2419. Räkenskapsåret. - í. i i Ársredovsnng för Brf Pavljongerna 716408-2419 Räkenskapsåret 2015 I - í Brf Pavljongerna 1 (12) Styrelsen fôr BrfPavljongerna får härmed avge årsredovsnng fôr räkenskapsåret 2015. Verksamheten Allmänt

Läs mer

DOM 2010-05-06 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-05-06 Meddelad i Stockholm I' ~~ KAMARRTTEN I STOCKHOLM Mgratonsöverdomstolen Avdelnng 1 DOM 2010-05-06 Meddelad Stockholm Sda 1 (3) Mål nr UM 1259-10 KLAGANE Offentlgt btrde: ÖVERKAGAT AVGORANDE Länsrättens Stockholms län, mgrtonsdomstolen,

Läs mer

Avtal om jordbruksarrende Gårdsarrende Dnr E

Avtal om jordbruksarrende Gårdsarrende Dnr E Avtal om jordbruksarrende Gårdsarrende Dnr E320-2015- Upplåtare Prästlönetillgångarna i Linköpings stift, c/o Egendomsnämnden, Box 1367, 581 13 Linköping nedan kallad jordägaren, upplåter följande egendom

Läs mer

KONTRAKT OM BOSTADSARRENDE I YSTADS SANDSKOG (Arrendeställe för fritidshus)

KONTRAKT OM BOSTADSARRENDE I YSTADS SANDSKOG (Arrendeställe för fritidshus) 1 Jordägare/upplåtare: Ystads kommun KONTRAKT OM BOSTADSARRENDE I YSTADS SANDSKOG (Arrendeställe för fritidshus) Postadress: Nya Rådhuset, 271 80 Ystad Arrendeställe: Arrendator: Personnummer: Bostadsadress:

Läs mer

Mall för avtal fi berförening markupplåtelse

Mall för avtal fi berförening markupplåtelse Mall för avtal fi berförening markupplåtelse Mallen ska ses som förslag till avtal och reglerar relation mellan fastighetsägaren och ledningsägaren i fråga gällande markupplåtelse. Avtalet bör ses i relation

Läs mer

Bilaga 4. ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL

Bilaga 4. ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL Bilaga 4. ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL Fritidsträdgårdsföreningen Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till namn personnummer adress.. vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad

Läs mer

Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Kommunen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick.

Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Kommunen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick. KÖPEKONTRAKT 1 PARTER, OBJEKT OCH KÖPESKILLING Wallenstam Fastighets AB Nacka Älta 26:1, 556815-4263, nedan kallad säljaren, försäljer härmed till Nacka kommun, 212000-0167, genom dess kommunstyrelse,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 20.3.2012. Grankvist, Mona-Lisa Koivusalo, Mats Sjölund, Jan, frånv. Wistbacka, Inger Wassborr, Ossian

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 20.3.2012. Grankvist, Mona-Lisa Koivusalo, Mats Sjölund, Jan, frånv. Wistbacka, Inger Wassborr, Ossian SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2/2012 2/18 Sammanträdestd Tsdagen den 20 mars 2012 kl. 13.00-14.05 Sammanträdesplats Magges Grllcafé Beslutande: Ersättare: Grankvst, Mona-Lsa Kovusalo, Mats Sjölund, Jan, frånv.

Läs mer

Lämnar följande jaktarrende öppet för anbud.

Lämnar följande jaktarrende öppet för anbud. Lennart Jansson Lennart.janssonsson@jonkoping.se Tele:036-10 54 24 2016-07-14 1 JAKTARRENDE. JÖNKÖPINGS KOMMUN Lämnar följande jaktarrende öppet för anbud. Del av Åkarp 6:2. Arrendet omfattar ca 26 hektar.

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark (Nedan kallad 'ledningen')

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark (Nedan kallad 'ledningen') Markupplåtelseavtal Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark (Nedan kallad 'ledningen') Detta avtal skall skrivas under av alla ägare till mark, som berörs av nergrävd fiberledning. Det gäller

Läs mer

Mellan Djursholms AB och Danderyds kommun har träffats följande. Lägenhetsarrende

Mellan Djursholms AB och Danderyds kommun har träffats följande. Lägenhetsarrende Mellan Djursholms AB och Danderyds kommun har träffats följande Lägenhetsarrende PARTER Upplåtare: Djursholms AB, nedan kallad Fastighetsägare Org. Nr. 556002-2831 Arrendator: Danderyds kommun, nedan kallad

Läs mer

Markupplåtelseavtal för fiberoptisk kommunikationsledning i mark Rev 191014

Markupplåtelseavtal för fiberoptisk kommunikationsledning i mark Rev 191014 Ekonomiska föreningen Flöghults Fiber Sida 1 (5) Mellan Ekonomiska föreningen Flöghults Fiber, org. nr 769624-1327, (nedan kallad Ledningsägaren) och nedan benämnda fastighetsägare (nedan kallad Fastighetsägare)

Läs mer

Villkor för upplåtelse av mark för kommunikationsledning i mark

Villkor för upplåtelse av mark för kommunikationsledning i mark 1 Villkor för upplåtelse av mark för kommunikationsledning i mark Undertecknad, nedan kallad fastighetsägaren, upplåter härmed, på nedan angivna villkor, mark för ledningsdragning till Lau Fiber ekonomisk

Läs mer

Delårsrapport 2 2014. Miljö- & hälsoskyddskontoret

Delårsrapport 2 2014. Miljö- & hälsoskyddskontoret Delårrapport 2 Mljö- & hälokyddkontoret 1 Sammanfattnng en för att nämnden kommer att nå de atta verkamhetmålen är god. Kontoret atar under året på att påbörja flera kvaltethöjande projekt för att få effektvare

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

2013-01-29 meddelad i Göteborg

2013-01-29 meddelad i Göteborg Mål nr meddelad Göteborg 1 PARTER (Antal tlltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Kennert Lundgren Ekobrottsmyndgheten Första ekobrottskammaren Göteborg Målsägande Arne Tlltalad Ragnar Demetr, 730201 Astronomgatan

Läs mer

Tillfällig upplåtelse av Fågelkärret vid Södertälje IP

Tillfällig upplåtelse av Fågelkärret vid Södertälje IP 1 (2) 2014-08-18 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Anders Siljelöf 08-523 028 62 Anders.siljelof@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Tillfällig upplåtelse av Fågelkärret

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Norra Vadsbo Fiber ekonomisk förening

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Norra Vadsbo Fiber ekonomisk förening Avtal Mellan undertecknad/e, nedan benämnda Fastighetsägaren respektive Ledningsägaren, är följande överenskommelse träffad. Fastighetsägare Namn och adress: Pers./Org.-nummer: Fastighetsbeteckning: Ledningsägare

Läs mer

Lösningar modul 3 - Lokala nätverk

Lösningar modul 3 - Lokala nätverk 3. Lokala nätverk 3.1 TOPOLOGIER a) Stjärna, rng och buss. b) Nät kopplas ofta fysskt som en stjärna, där tll exempel kablar dras tll varje kontorsrum från en gemensam central. I centralen kan man sedan

Läs mer

Mellan Danderyds kommun, nedan kallad Kommunen, och IFK Stocksund (org ), nedan kallad Föreningen, har träffats följande

Mellan Danderyds kommun, nedan kallad Kommunen, och IFK Stocksund (org ), nedan kallad Föreningen, har träffats följande Mellan Danderyds kommun, nedan kallad Kommunen, och IFK Stocksund (org 802429-0408), nedan kallad Föreningen, har träffats följande NYTTJANDERÄTTSAVTAL Markupplåtelse 1 Kommunen upplåter till Föreningen

Läs mer

Beryll Tävlingsförslag av Johan Johansson & Joakim Carlsson Modernisering av mineralutställningen vid SBN - ett steg mot bättre lärandemiljö

Beryll Tävlingsförslag av Johan Johansson & Joakim Carlsson Modernisering av mineralutställningen vid SBN - ett steg mot bättre lärandemiljö Sda 1 eryll Joakm Carlsson eryll Tävlngsförslag av Johan Johansson & Joakm Carlsson Modernserng av mneralutställnngen vd SN - ett steg mot bättre lärandemljö Luleå teknska unverstet Sda 2 eryll Joakm Carlsson

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning

Riktlinjer för biståndshandläggning Rktlnjer för bståndshandläggnng Enlgt Socaltjänstlagen Fnspångs kommun 2012-11-19 KS 2012.04.45.730 Rktlnjer för bståndshandläggnng Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post:

Läs mer

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring PROMEMORIA Datum 01-06-5 Fnansnspektonen Författare Bengt von Bahr, Younes Elonq och Erk Elvers Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 4 13 35 fnansnspektonen@f.se www.f.se

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark 2014-05-15 Detta avtal gäller markupplåtelse för nedläggning av kommunikationsledning i mark (nedan kallad Ledningen) på nedanstående fastighet (nedan

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING har denna dag träffats mellan (1) Jernhusen Fastigheter AB, org. nr 556596-9598, Box 520, 101 30 Stockholm ( Överlåtaren ); och (2) Piteå Kommun, org. nr 212000-2759,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 18.9.2012. Grankvist, Mona-Lisa Koivusalo, Mats Sjölund, Jan Wistbacka, Inger Wassborr, Ossian, frånv.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 18.9.2012. Grankvist, Mona-Lisa Koivusalo, Mats Sjölund, Jan Wistbacka, Inger Wassborr, Ossian, frånv. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5/2012 5/93 Sammanträdestd Tsdagen den 18 september 2012 kl. 13.00-14.15 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Grankvst, Mona-Lsa Kovusalo, Mats Sjölund, Jan Wstbacka,

Läs mer

Kvalitetssäkring med individen i centrum

Kvalitetssäkring med individen i centrum Kvaltetssäkrng med ndvden centrum TENA har tllsammans med äldreboenden Sverge utvecklat en enkel process genom vlken varje enskld ndvd får en ndvduell kontnensplan baserad på hans eller hennes unka möjlgheter

Läs mer

Renhållningsordning för Finspångs kommun

Renhållningsordning för Finspångs kommun Renhållnngsordnng för Fnspångs kommun Avfallsplan 2014-2018 Antagen av kommunfullmäktge 2014-03-26 ( 69) A V F A L L S P L A N 2 0 1 4-2 0 1 8 Renhållnngsordnng för Fnspångs kommun Fnspångs kommun 612

Läs mer

Bakgrund EXPLOATERINGSAVTAL

Bakgrund EXPLOATERINGSAVTAL Bakgrund 1.(5) DSV i Sverige hade år 2007 en omsättning på ca 6,5 miljarder kronor inom sina tre divisioner Road, Air&Sea och Solutions. Bolaget önskar uppföra en ny anläggning i Landskrona för att ersätta

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlngar Dgtalserad år 2013 BOLLNÄS Q âwâcøoøog Ögøwmzq äommøoomg cçözøfzåq- - I/l//I/lg/Ö, göz/møa/kmgoqåswoltoa/nøåwffnwqw, ågmöomø- 80 âäføtøqåøgøøyf/fâ/l. 300%- ådøføgza/faazøoo: Ãlâe/føå/Imqfa/I/Lâo

Läs mer

Ny renhållningsordning för Finspångs kommun, yttrande till Finspångs kommun

Ny renhållningsordning för Finspångs kommun, yttrande till Finspångs kommun 1 (1) Mljö och samhällsbyggnadsförvaltnngen ToS, Mare Hägglund 2013-05-16 Dnr KS 2013-318 Dnr Sbn 2013-185 Kommunstyrelsen Ny renhållnngsordnng för Fnspångs kommun, yttrande tll Fnspångs kommun Förslag

Läs mer

Uppsägning av bostadsarrendeavtal vid Skrea Strand. Dnr KS 2012-97

Uppsägning av bostadsarrendeavtal vid Skrea Strand. Dnr KS 2012-97 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-03-20 FALKENBERG 58 Uppsägning av bostadsarrendeavtal vid Skrea Strand. Dnr KS 2012-97 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Bras-Spisen, ett bra val till din öppna spis!

Bras-Spisen, ett bra val till din öppna spis! Bras-Spsen, ett bra val tll dn öppna sps! Bras-Spsen nsats var före sn td när den kom ut på marknaden mtten av 80-talet. Eldnngsteknken och rökkanalsystemet skyddades under många år av tre olka patent.

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden/tekniska nämnden 522 83 Tidaholm Telefon: 0502-60 60 00

Kultur- och fritidsnämnden/tekniska nämnden 522 83 Tidaholm Telefon: 0502-60 60 00 ARRENDEAVTAL FÖR VERKSAMHET/HYRESAVTAL FÖR LOKAL Hyresvärd Tidaholms kommun Kultur- och fritidsnämnden/tekniska nämnden 522 83 Tidaholm Telefon: 0502-60 60 00 Bakgrund I upplåten lokal skall det bedrivas

Läs mer

INLEDNING. inom sitt område utarbeta och uppdatera en sådan plan för utvecklandet av vattentjänsterna som täcker dess område.

INLEDNING. inom sitt område utarbeta och uppdatera en sådan plan för utvecklandet av vattentjänsterna som täcker dess område. 1 INLEDNING Upprättandet av en utvecklngsplan för vattentjänsten grundar sg på lagen om vattentjänster som trädde kraft 1.3.2001. Syftet med denna lag är att trygga vattentjänster som, tll skälga kostnader,

Läs mer

ARRENDEKONTRAKT. Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till. vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad medlemmen,

ARRENDEKONTRAKT. Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till. vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad medlemmen, ARRENDEKONTRAKT Koloniträdgårdsföreningen. Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till. personummer... adress... vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad medlemmen, arrenderätten

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR BLOCKUTHYRNING. Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr: Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr: Lunds kommun, Serviceförvaltningen

HYRESKONTRAKT FÖR BLOCKUTHYRNING. Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr: Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr: Lunds kommun, Serviceförvaltningen HYRESKONTRAKT FÖR BLOCKUTHYRNING Nr: Sid 1 (2) Undertecknande har denna dag träffat följande blockhyresavtal som dock för sin giltighet kräver hyresnämndens godkännande: Kryss i ruta innebär att den därefter

Läs mer

Markupplåtelseavtal avseende markförlagd fiberoptisk ledning för bredbandskommunikation (nedan kallad ledningen).

Markupplåtelseavtal avseende markförlagd fiberoptisk ledning för bredbandskommunikation (nedan kallad ledningen). Markupplåtelseavtal avseende markförlagd fiberoptisk ledning för bredbandskommunikation (nedan kallad ledningen). Avtal mellan fastighetsägare: Namn: Person/Org. Nr. Ovan benämnda Fastighetsägare Avseende

Läs mer

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan Fnspångs kommuns skolkuratorer 2014-08-22 Handlngsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck skolan Framtagen utfrån Länsstyrelsens publkatoner Om våld hederns namn & Våga göra skllnad För mer nformaton

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Sida 1 av 6 Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark 2013-04-04 Detta avtal gäller markupplåtelse för nedläggning av kommunikationsledning i mark (nedan kallad Ledningen) på nedanstående fastighet

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Förslag till KÖPEKONTRAKT

Förslag till KÖPEKONTRAKT Förslag till KÖPEKONTRAKT SÄLJARE: Surahammars kommun genom kommunstyrelsen org.nr 212000-2031 Box 203 735 23 SURAHAMMAR (nedan kallad Säljaren) KÖPARE: Elpartner Norrort AB org.nr 556646-9598 Aprilvägen

Läs mer

Fastighetsbeteckning/kommun

Fastighetsbeteckning/kommun Sid 1(5) HYRESAVTAL Andrahand Datum Kontraktsnummer Hyresvärd(ar) Telefonnr dagtid Telefonnr kvällstid Mobiltelefonnr Adress under uthyrningen Postnr Ort E-postadress Hyresgäst(er) Telefonnr dagtid Telefonnr

Läs mer

Utvärdering av "Monoaxeln" 8/1-93

Utvärdering av Monoaxeln 8/1-93 Utvärderng av "Monoaxeln" 8/1-93 Vd genomgång och provkörnng av monoaxeln fann v att den fungerade som det var avsett. V märkte dock att det krävs tränng och vana för att få flyt hanterngen. Vd körnng

Läs mer

ARRENDEKONTRAKT Nr 300:13-2

ARRENDEKONTRAKT Nr 300:13-2 ARRENDEKONTRAKT Nr 300:13-2 2014-09-02 Obj 44360 Arrendator: Östra Stranden i Halmstad ekonomisk förening (i avtalet kallad föreningen) c/o Lars Elmqvist Västra Holmgatan 17 553 24 Jönköping Person/org.nr:

Läs mer

FTP - förmånsbestämd l'l'an

FTP - förmånsbestämd l'l'an ~.~.;~~~..~.; '-' ;;./~~v\.:~'\~~~~.~l. Blaga 1 tll Stadgar för Försäkrngsbranschens Pensonskassa - försäkrngsförenng ;

Läs mer

AVTAL OM ALLMÄN NYTTJANDERÄTT

AVTAL OM ALLMÄN NYTTJANDERÄTT Mellan Sundbybergs kommun, org. nr 212000-0175 ( Staden ) och Sundbybergs Båtklubb, org. nr 815200-1718 ( Båtklubben ), har denna dag träffats följande AVTAL OM ALLMÄN NYTTJANDERÄTT 1 BAKGRUND 1.1 Parterna

Läs mer

Viktigt säkerhetsmeddelande

Viktigt säkerhetsmeddelande ADVIA Centaur -nstrumenten Dmenson Vsta -nstrumenten IMMULITE -nstrumenten CC 17-06.A.OU Januar 2017 Förhöjda resultat patentprover på grund av korsreaktvtet med DHEA- vd progesteronanalys Enlgt våra noterngar

Läs mer

----_.._-; - -. I. ~_~~.j \- :.-!,- --- - --- " f. ~--l l--w--j '\': GAL LKV/STOMRA DE T - -. - -- - -~ )- -I' 1::.--:1. / Skara ---- >- - --.

----_.._-; - -. I. ~_~~.j \- :.-!,- --- - ---  f. ~--l l--w--j '\': GAL LKV/STOMRA DE T - -. - -- - -~ )- -I' 1::.--:1. / Skara ---- >- - --. j _ ---n--t2-j V 1 _ r- - J Ll:: _--r -- - - : 1 : L J!_--- - J --l- ---+-L---- j l-l ---- - - - L_-J _ l _-! - - - - - - --l l--w--j - j- - L - - lårslag flll -------- :-! - --- - r -- - - --- e--- 1

Läs mer

A V T A L. angående markvärme

A V T A L. angående markvärme Markvärme standardavtal A för av staden helägd anläggning belägen helt på stadens mark Mellan Stockholms kommun genom dess trafiknämnd, nedan kallad staden, och MOTPART ( org nr xxxxxx-xxxx), nedan kallat

Läs mer

odeller och storlekarw

odeller och storlekarw odeller och storlekarw Bras-Spsen, ett bra val tll dn öppna sps! Bras-Spsen nsats var före sn td när den kom ut på marknaden mtten av 80-talet Eldnngsteknken och rökkanalsystemet skyddades under många

Läs mer

HYRESAVTAL Inneboende

HYRESAVTAL Inneboende Sid 1(5) HYRESAVTAL Inneboende Datum Kontraktsnummer Förstahandshyresgäst(er) hyresvärd(ar) Telefonnr dagtid Telefonnr kvällstid Mobiltelefonnr Adress under uthyrningen Postnr Ort E-postadress Hyresgäst(er)

Läs mer