ANLÄGGNINGSARRENDE för VEDA RIDCENTER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANLÄGGNINGSARRENDE för VEDA RIDCENTER"

Transkript

1 REVIDERAT FÖRSLAG FRITIDSNÄMNDEN Föreslagna ändringar är markerade med fet stil Mellan Vallentuna Fritidsnämnd, nedan kallad Kommunen, och Vallentuna Ridklubb, nedan kallad Ridklubben, har träffats följande avtal om ANLÄGGNINGSARRENDE för VEDA RIDCENTER 1. Objekt Ridmanege med cafeteria, kontors-, personal- och omklädningsrum, verkstadsbyggnad, lektionsstall 1/medlemsstall, lektionsstall 2 samt markområden omfattande delar av fastigheterna Veda 1:1 och Gäddarö 1:1. Uthyrda byggnader och markområdets omfattning (område med röd begränsningslinje) samt markområde för sommarbete (grönmarkerat område) framgår av karta som bifogas detta avtal (bilaga 1). 2. Anläggningarnas skick och användning Lokalerna med tillhörande markområden upplåts för ridsport och därmed förenlig förenings- och kursverksamhet. Annan verksamhet är ej tillåten utan Kommunens medgivande. Ridklubben äger rätt att inom arrendeområdet anlägga ridbanor och liknande markanläggningar för ridverksamheten efter samråd med Kommunen. Ridklubben svarar för erforderliga inhägnader. Inom de skogsbevuxna delarna av det upplåtna markområdet äger Kommunen rätt att driva ekonomiskt skogsbruk. Kommunen skall i god tid, minst 10 arbetsdagar före, underrätta Ridklubben om planerad skogsavverkning eller dylikt, som kan påverka ridverksamheten. Eventuella skador på anslutningsväg, mark, ridvägar m.m. i samband härmed skall åtgärdas av Kommunen. Ridklubben är informerad om kommunens gällande jakträttsavtal för ca 100 ha av Gäddarö 1:1 inkl. skyldighet för nyttjanderättshavaren att bedriva skyddsjakt även på Vallentuna-Veda 1:1. 3. Verksamheten Verksamheten skall bedrivas i överensstämmelse med Svenska Ridsportförbundets, Kommunens och övriga myndigheters beslut, riktlinjer och intentioner. Ridklubben skall i största möjliga utsträckning främja ungdomsverksamheten till vilken Vallentunaungdomar skall ha företräde vid nyrekrytering. Kommunala bidrag skall tillfalla ungdomsverksamheten medan vuxenverksamheten skall bära sina egna kostnader. 1 (5)

2 4. Kontraktstid Från och med den 1 januari 2004 till och med den 31 december Uppsägning Uppsägning av detta avtal skall ske skriftligen minst 6 (sex) månader före den avtalade arrendetidens utgång. I annat fall förlängs avtalet med 5 (fem) år och därefter med 1 (ett) år i taget. 6. Arrendeavgift Arrendeavgiften utgör 290 tkr per år och skall betalas kvartalsvis i förskott och uppräknad med gällande konsumentprisindex, dock lägst med 2 % per år. (Samhällsbyggnadsförvaltningen kompletterar korrekt skrivning om indexklausulen). Kommunen äger rätt att under avtalsperioden begära omförhandling av avgifts-/arrendekonstruktionen. Om överenskommelse ej kan träffas skall den nuvarande arrendekonstruktionen gälla under hela avtalstiden. 7. Värme och varmvatten Ridklubben svarar för och bekostar uppvärmning av lokalerna och tillhandahållande av varmvatten. 8. VA-kostnad Ridklubben betalar förbrukningsavgifter till huvudmannen för VA-verksamheten. 9. Elavgift Ridklubben betalar elavgifter till Kommunen. 10. Ventilationskanaler Ridklubben svarar för och bekostar sotning av imkanaler. 11. Städning, sophämtning och stallgödsel Ridklubben svarar för städning och kostnader för sophantering. Ridklubben svarar för hantering och bekostar borttransport av stallgödsel. Transporterna skall ske i sådan omfattning att inga sanitära problem eller miljöproblem uppstår. 2 (5)

3 12. Snöröjning och väghållning Ridklubben ombesörjer och bekostar snöröjning, sandning och väghållning av väg- och parkeringsytor inom arrenderat markområde med undantag av genomfartsväg mot Gäddarö. Kommunen ombesörjer och bekostar snöröjning, sandning och väghållning av anslutningsvägen från Lindholmsvägen genom arrendeområde mot Gäddarö. 13. Allmänna intressen Ridklubben förbinder sig att inte förhindra eller försvåra allmänhetens tillträde till promenadvägar, ströv- och rekreationsområden med flera anläggningar av allmän karaktär. Parkeringsplatser i anslutning till ridanläggningen skall i rimlig omfattning även få utnyttjas av allmänheten. 14. Underhåll Kommunen, genom samhällsbyggnadsförvaltningen, svarar för yttre underhåll av alla i objektet ingående byggnader och för tillsyn och service av el- och VVS-anläggningar. Ytterbågar i fönster och ytterdörrar ingår i det yttre underhållet. Inför varje nytt verksamhetsår skall en underhålls- och upprustningsplan upprättas av Kommunen (fritids- och samhällsbyggnadsförvaltningarna) och Ridklubben gemensamt. Samtidigt skall en kontaktperson från båda förvaltningarna och Ridklubben utses. Ridklubben svarar för inre underhåll av byggnaderna inklusive inredning och äger inte utan Kommunens tillstånd företa om- och tillbyggnader el ler förändringar av VVS- och elinstallationer. 15. Låsanordningar Det åligger Ridklubben att utrusta lokalerna med sådana lås- och stöldskyddsanordningar, som krävs för giltighet av Ridklubbens försäkringar. 16. Försäkringar Kommunen, genom samhällsbyggnadsförvaltningen, håller byggnaderna brandförsäkrade inom ramen för kommunens fastighetsförsäkring och däri gällande försäkringsvillkor. 3 (5)

4 Ridklubben svarar för och bekostar övriga erforderliga försäkringar, för inredning och vad som i övrigt krävs för Ridklubbens verksamhet. 17. Skador Kommunen fritar sig från allt ansvar gentemot tredje man för skador, som kan vållas av Ridklubbens verksamhet. Ridklubben svarar för alla åligganden, som kan bli följden av tillämpningar av miljöskyddsbalken med flera lagar. 18. Force majeure Kommunen fritar sig från skyldighet att fullgöra sin del av avtalet och från skyldighet att erlägga skadestånd om Kommunens åtaganden inte alls eller till onormalt hög kostnad kan fullgöras p.g.a. krig eller upplopp, sådan arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet som Kommunen inte råder över och inte heller kunnat förutse. 19. Tolkningsregler För sådana förhållanden, som ej särskilt reglerats i detta avtal, gäller tillämpliga bestämmelser i jordabalken. Strider olika delar av innehållet i detta avtal mot varandra skall allmän lag gälla. Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna erhållit var sitt. Vallentuna den./ Vallentuna den./ Ordförande Jörgen Hellberg För Vallentuna Kommun Fritidsnämnden.. Ordförande För Vallentuna Ridklubb Bilaga 1: Karta över markområden och byggnader 4 (5)

5 5 (5)