DRIFT-, UNDERHÅLLS- OCH BRUKARAVTAL FÖR MALMA KVARN. SVENSKA KRYSSARKLUBBEN nedan kallad SXK Box NACKA STRAND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DRIFT-, UNDERHÅLLS- OCH BRUKARAVTAL FÖR MALMA KVARN. SVENSKA KRYSSARKLUBBEN nedan kallad SXK Box 1189 131 27 NACKA STRAND"

Transkript

1 Svenska Kryssarklubben 1(4) DRIFT-, UNDERHÅLLS- OCH BRUKARAVTAL FÖR MALMA KVARN ÄGARE BRUKARE SVENSKA KRYSSARKLUBBEN nedan kallad SXK Box NACKA STRAND SVENSKA KRYSSARKLUBBENS STOCKHOLMSKRETS nedan kallad SXKST Box NACKA STRAND 1 OMFATTNING Avtalet omfattar hela fastigheten Malma Kvarn 1:62, Värmdö kommun i Stockholms län. Det innefattar Mark- och vattenområde med samtliga byggnader och anläggningar inkluderande bryggor och bojar. Se situationsplan bilaga 1. 2 Syfte Syftet med avtalet är att SXK som ägare under en begränsad period överlämnar tillsyn-, drifts- och underhållsansvaret samt brukarrättigheterna till SXKST. För att uppfylla SXK:s mål hålla anläggningen i gott skick, erbjuda samtliga SXK medlemmar och gäster fullgod service samt medverka till att marknadsföra SXK och Malma Kvarn. Utgångspunkten är att avtalet inte ska belasta riksföreningen med några kostnader som inte uppvägs av intäkter i motsvarande omfattning. 3 Åtaganden Anläggningen ska användas för föreningsmöten, klubbhamn, gästhamn, seglarläger för ungdom och vuxna samt extern uthyrning. Förändringar i användningen ska godkännas av riksföreningens styrelse. Under tid då lägerverksamhet inte pågår har SXK med kretsar, nämnder och kommittéer rätt att mot avgift nyttja Malma Kvarn för föreningsinterna möten och konferenser. SXKST svarar för tillsyn och fastighetsskötsel med en intervall av minst en gång per vecka året runt. Se bilaga 2. SXKST svarar för gäst och klubbhamn. och administrerar kölistan för hamnplatserna SXK tillhandahåller alla fastigheter med befintlig inredning och möblemang.

2 Svenska Kryssarklubben 2(4) SXKST svarar för att fastigheterna är utrustade med erforderlig brandskyddsutrustning enligt gällande föreskrift.vid förändrade lagkrav/föreskrifter som innebär stora förändringar av brandskyddsutrustning och installationer skall dessa hanteras på samma sätt som övriga investeringar i fastigheten. SXKST svarar för att lägerchefen informerar om brandskyddet och genomför en utrymningsövning inför varje lägerstart. SXKST svarar för alla kostnader som belastar anläggningen inkluderande drift-, underhåll- och samtliga kostnader som uppkommer i samband med planerad verksamhet. SXKST får också tillfullo tillgodoräkna sig alla intäkter som anläggningen ger i form av hamnliggaravgifter, gästhamnsavgifter och hyresintäkter. SXKST har rätt att teckna avtal med tredjepart men inget avtal får ha längre giltighetstid än detta avtal. Avgifter till medlemmar och hamngäster samt hyra för SXK-intern mötesverksamhet ska godkännas av riksföreningens styrelse. 4 Större underhåll och investeringar Underhåll ska ske på ett planerat sätt i enlighet med de prioriteringar som beskrivs i underhållsplanen. Underhållsplanen ska uppdateras årligen där SXK och SXKST i samråd kan ändra åtgärder och prioriteringar. Se bilaga 3. SXKST åtar sig att utföra underhåll och reparationsarbeten med ideella krafter under sakkunnig ledning. SXKST ska utse en sakkunnig som ansvarar för alla underhållsoch reparationsarbeten. Alla sådana arbeten ska dokumenteras såväl skriftligen som med bilder avseende eventuella skador och åtgärder. Det åligger SXK som ägare att stå för investeringar såsom material vid planerade underhålls- och reparationsåtgärder eller då specialistkompetens behöver anlitas. Det åligger SXKST att väl vårda SXK:s egendom. SXKST svarar för att städning utförs enligt utfärdade skötselföreskrifter. Se bilaga 2. Uppkomna skador på fast eller lös egendom liksom förlust av egendom ersätts av SXKST i den mån skadan eller förlusten inte ersätts av försäkring. Reparation och utbyte av lös egendom ska vid behov ske löpande och bekostas av SXKST. SXKST ska vid ersättning av lös egendom informera SXK för uppdatering av inventarieföreteckningen. Se inventarieförteckning, bilaga 4. 5 Försäkringar Fullvärdesförsäkring för anläggningen och SXKST inventarier tecknas av SXK.

3 Svenska Kryssarklubben 3(4) 6 Ordningsregler SXKST och SXK har överenskommit att följa de ordningsregler som anges i bilaga 5. 7 Ansvar mot tredje man SXK fritar sig från allt ansvar gentemot tredje man för skador som kan uppstå med anledning av SXKST verksamhet. 8 Force majeure Avbrott i driften som vållas av olyckshändelse eller annan händelse som ingen av parterna råder över, kan inte föranleda ansvarstalan från någondera parten mot den andra. 9 Avgifter SXKST har ansvar för och rätt att ta ut avgifter av hamnliggare, hyresgäster, gästhamnsbesökare mm. Skulle det av något skäl vara mer fördelaktigt att ägaren tar ut avgifter ska avgiften i sin helhet tillgodoräknas SXKST. SXKST avgift till SXK enligt denna överenskommelse uppgår till kronor per verksamhetsår i grundavgift, tillkommer kostnader för ränta på upplånat i Malma investerat kapital och avskrivning samt kostnader som enligt god revisionssed inte kan bokföras som investering. Räntenivå, för SXK vid var tid gällande upplåningsränta. En avskrivningstid om 3, 5, eller 10 år fastställs för inventarier. En avskrivningstid om 10 eller 20 år för investering i byggnad och markanläggning. Avgifterna regleras via SXKST avräkningskonto hos SXK. 9 Avgifter SXKST har ansvar för och rätt att ta ut avgifter av hamnliggare, hyresgäster, gästhamnsbesökare mm. Skulle det av något skäl vara mer fördelaktigt att ägaren tar ut avgifter ska avgiften i sin helhet tillgodoräknas SXKST. SXKST avgift till SXK är enligt denna överenskommelse motsvarande de årliga avskrivningarna (dock min kr i grundavgift) tillkommer kostnader för ränta på upplånat i Malma investerat kapital samt kostnader som enligt god revisionssed inte kan bokföras som investering. Räntenivå, för SXK vid var tid gällande upplåningsränta. En avskrivningstid om 3, 5, eller 10 år fastställs för inventarier. En avskrivningstid om 10 eller 20 år fastställs för investering i byggnad och markanläggning. Avgifterna regleras via SXKST avräkningskonto hos SXK. 10 Uppföljning och utvärdering

4 Svenska Kryssarklubben 4(4) SXKST ska inom tre månader från undertecknandet av detta avtal till SXK styrelse inge en verksamhetsplan för Malma Kvarn. Planen skall innehålla en detaljerad redogörelse för verksamheten och ekonomiska förutsättningar under det kommande året. Verksamhetsplanen ska därefter årligen revideras och inges till SXK styrelse före september månads utgång. Uppföljning och utvärdering av verksamheten ur ett SXK perspektiv ska årligen göras utifrån gällande verksamhetsplan som SXKST lämnat in. 11 Förtida uppsägning Därest SXKST uppenbarligen vanvårdar SXK:s egendom, inte erlägger avtalade avgifter i rätt tid eller inte följer vad som föreskrivs i 5 om underhåll eller 3 om brandskydd, har SXK rätt att säga upp detta avtal med omedelbar verkan. Skulle SXK styrelse efter samråd med SXKST finna att verksamhetsplanen inte kunnat uppfyllas och inte kommer att kunna uppfyllas har SXK styrelse rätt att säga upp avtalet i förtid. Om SXKST efter samråd med SXK finner att de inte kan uppfylla verksamhetsplanen har SXKST rätt att säga upp avtalet i förtid 12 Giltighetstid Denna överenskommelse gäller från och med t.o.m Uppsägning skall ske skriftligen senast 9 månader före giltighetstidens utgång. I annat fall förlängs avtalet med två (2) år för varje gång. Översyn av avtalets innehåll kan ske årligen mellan parterna. 13 Oenighet Oenighet ska avgöras av SXK och SXKST styrelser. SXK och SXKST utser var sin företrädare. Dessa utser gemensamt en skiljeman som ordförande vilken har utslagsröst. 14 Giltighet Denna överenskommelse gäller under förutsättning av godkännande av SXK och SXKST styrelser och är upprättat i 2 exemplar varav parterna tagit var sitt.

5 Svenska Kryssarklubben 5(4) Stockholm Per Berkhuizen Svenska Kryssarklubben Anders Persson Svenska Kryssarklubben Stockholmskretsen Bilaga 1. Bilaga 2. Bilaga 3. Bilaga 4. Bilaga 5. Situationsplan mark och byggnad. Tillsyn och skötsel Underhållsplan Inventarieförteckning Ordningsregler

0498-285000 kontakt@geab.vattenfall.se

0498-285000 kontakt@geab.vattenfall.se Sida 1av 6 KONTRAKT Detta avtal har träffats mellan å ena sidan Företagsnamn, Org. Nr:, Adress, nedan kallad Fastighetsägaren. och å andra sidan Gotlands Energi AB, 556008-2157, Box 1095, 621 21 Visby,

Läs mer

AVTAL OM FASTIGHETSANSLUTNING

AVTAL OM FASTIGHETSANSLUTNING Avtal om fastighetsanslutning 2013-09-07 Sida 1(5) AVTAL OM FASTIGHETSANSLUTNING Mellan Siene-Horla-Kärtared Fiber ek. för. organisationsnummer 769626-8502 (i fortsättningen kallad föreningen ) och nedanstående

Läs mer

Avtalsvillkor. avseende leverans av mobiltelefonbaserad betaltjänstelösning (Tjänsten) från Svensk Mobil-Identifikation AB (Smid)

Avtalsvillkor. avseende leverans av mobiltelefonbaserad betaltjänstelösning (Tjänsten) från Svensk Mobil-Identifikation AB (Smid) Avtalsvillkor avseende leverans av mobiltelefonbaserad betaltjänstelösning (Tjänsten) från Svensk Mobil-Identifikation AB (Smid) 1. Omfattning Smid åtar sig att leverera Tjänsten till av Kunden önskad

Läs mer

Fiber till ditt hem. 01-maj-2015 Brev NR 4

Fiber till ditt hem. 01-maj-2015 Brev NR 4 Fiber till ditt hem GH Fiberförening (Gödestad-Hjälm) 01-maj-2015 Brev NR 4 Fiber till Gödestad-Hjälm Detta brev innehåller: - Kallelse till möte om bildande av ny ekonomisk förening. GH Fiber Ekonomisk

Läs mer

Samverkansavtal för gemensam servicenämnd i Mora avseende IT-organisation för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01

Samverkansavtal för gemensam servicenämnd i Mora avseende IT-organisation för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01 Samverkansavtal för gemensam servicenämnd i Mora avseende IT-organisation för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Sid 1. Bakgrund och syfte 2 2. Ändamål och

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i Avtalet och som tillhandahålls av Älvsbyns kommun, 942 85 ÄLVSBYN (

Läs mer

Reviderat, utgåva 3, 2015-01-12 KONSORTIALAVTAL. mellan. Sala kommun. och. Heby kommun 1 (10)

Reviderat, utgåva 3, 2015-01-12 KONSORTIALAVTAL. mellan. Sala kommun. och. Heby kommun 1 (10) Reviderat, utgåva 3, 2015-01-12 KONSORTIALAVTAL mellan Sala kommun och Heby kommun 1 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Parter. 3 2. Definitioner.... 3 3. Bakgrund 4 4. Bolaget och dess Verksamhet... 4 5. Styrelse...

Läs mer

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX Avtal SMHI och XXX Avtalsnummer: XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 2 2 Kontaktpersoner... 2 3 Avtalets omfattning... 2 4 Avtalets giltighet... 2 5 Avtalstid optioner... 2 6 Avtalshandlingar... 2 7 Underleverantör...

Läs mer

Essunga kommun inbjuder till upphandling av Drift och skötsel av badanläggning och camping.

Essunga kommun inbjuder till upphandling av Drift och skötsel av badanläggning och camping. Anbudsinbjudan Essunga kommun inbjuder till upphandling av Drift och skötsel av badanläggning och camping. Omfattning Uppdraget omfattar att ansvara för drift, skötsel och tillsyn, löpande underhåll och

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Hyresvärd Hyresgäst Lokalens adress m.m Lokalens användning Lokalens skick Lokalens storlek och omfattning Namn: Namn: Aviseringsadress:

Läs mer

Allmänna villkor för hyrda förbindelser

Allmänna villkor för hyrda förbindelser Allmänna villkor för hyrda förbindelser V 1.0 2012-10-07 Innehåll 1. Inledning 1 2. Förutsättningar och gemensamma åtaganden 2 3. Leverantörens åtagande 4 4. Kundens åtagande 6 5. Leverans 8 6. Avtalstid

Läs mer

KUNDAVTAL Saneringshallen i Hagalunds Depå

KUNDAVTAL Saneringshallen i Hagalunds Depå KUNDAVTAL Saneringshallen i Hagalunds Depå Mellan Jernhusen Underhållshallar AB, org. nr 556794-9218, ( Jernhusen ), och, org. nr, ( Kunden ) har denna dag avtal träffats avseende rätt att boka tider för

Läs mer

Att bo i bostadsrätt Hitta hem i ditt nya boende

Att bo i bostadsrätt Hitta hem i ditt nya boende Att bo i bostadsrätt Hitta hem i ditt nya boende När du köper en bostadsrätt från Skanska kan du vara säker på att du får bästa möjliga förutsättningar. Vi har lång erfarenhet av att bygga bostadsrätter,

Läs mer

PRELIMINÄ RT AVTAL. Drift av...

PRELIMINÄ RT AVTAL. Drift av... sid. 1 (5) BILAGA 3 PRELIMINÄ RT AVTAL Drift av... 1 Parter Avtal avseende driften av.. äldreoende för Alingsås kommun. Beställare är vårdoch äldreomsorgen i Alingsås kommun (org. nr. 212000-1553) och

Läs mer

UTHYRNINGSAVTAL. (1) och (2) ovan kallas i fortsättningen var för sig för Part eller tillsammans för Parterna ).

UTHYRNINGSAVTAL. (1) och (2) ovan kallas i fortsättningen var för sig för Part eller tillsammans för Parterna ). UTHYRNINGSAVTAL Mellan (1) ( ) ( Medlemmen ) och (2) Hotel&Resort Norderstrand AB ( Operatören ) har denna dag träffats detta Avtal. (1) och (2) ovan kallas i fortsättningen var för sig för Part eller

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk Utarbetad av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk Utarbetad av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk Utarbetad av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket 1 Inledande bestämmelser 1.1a) Dessa allmänna avtalsvillkor

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för konsument

Allmänna avtalsvillkor för konsument Allmänna avtalsvillkor för konsument för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk Utarbetade av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket 1 Inledande bestämmelser 1.1a) Dessa allmänna

Läs mer

Hedemora Energi AB 1(8)

Hedemora Energi AB 1(8) för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk Utarbetade av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket 1.1a) Dessa allmänna avtalsvillkor samt vad som föreskrivs i fjärrvärmelagen (2008:263)

Läs mer

Version 1.0, 12-10-07

Version 1.0, 12-10-07 Ramavtal avtalspaket avseende svartfiber och andra tjänster som kan tillhandahållas av stadsnät tillhörande Svenska Stadsnätsföreningen Detta ramavtal ( Ramavtalet ) har ingåtts mellan (1) Svenska Stadsnätsföreningen

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning 1 Avtal om fastighetsanslutning Detta avtal ( Avtalet ) rörande anslutning till fibernät har denna dag ingåtts mellan: Edsleskogs fiber ekonomisk förening med organisationsnummer 769624-7589 (i fortsättningen

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun

Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun 1(1) 2013-10-25 LJ 2013/1491 Landstingets kansli Avsändare Landstingsstyrelsen Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun Inledning På fastigheten finns en byggnad med lokaler

Läs mer

Förfrågningsunderlag avseende valfrihetssystem för hemservice i Helsingborgs stad

Förfrågningsunderlag avseende valfrihetssystem för hemservice i Helsingborgs stad Förfrågningsunderlag avseende valfrihetssystem för hemservice i Helsingborgs stad 1. Allmän information 1.1 Upphandlingen Helsingborgs stad, genom vård- och omsorgsnämnden, inbjuder härmed till anbudsgivning

Läs mer

BILAGA 1 AVTALSUTKAST

BILAGA 1 AVTALSUTKAST Sid 1(7) BILAGA 1 AVTALSUTKAST Mellan Regionalt CancerCentrum, (nedan kallad RCC), med organisationsnummer 232100-0016, och XXXXX (nedan kallat Företaget), med organisationsnummer XXXXXX, har följande

Läs mer

Förfrågningsunderlag, drift av Nacka simhall och Näckenbadet

Förfrågningsunderlag, drift av Nacka simhall och Näckenbadet Förfrågningsunderlag, drift av Nacka simhall och Näckenbadet 2013-09-23 FRN 2013/67 Innehållsförteckning Beskrivning av anläggningarna... 3 Kravspecifikation... 5 Öppettider, upplåtelse och bokning...

Läs mer

Anslutningsavtal om fastighetsanslutning till Diö Byanät Södra Ekonomisk förenings lokala fibernät för bredband.

Anslutningsavtal om fastighetsanslutning till Diö Byanät Södra Ekonomisk förenings lokala fibernät för bredband. Anslutningsavtal om fastighetsanslutning till Diö Byanät Södra Ekonomisk förenings lokala fibernät för bredband. Detta avtal är upprättat mellan Diö Byanät Södra Ekonomisk förening med organisationsnummer

Läs mer

Mellan Brf Kyrkbyn 1, org nr 769607-2813, nedan kallad Föreningen, å ena sidan, och

Mellan Brf Kyrkbyn 1, org nr 769607-2813, nedan kallad Föreningen, å ena sidan, och Mellan Brf Kyrkbyn 1, org nr 769607-2813, nedan kallad Föreningen, å ena sidan, och..., pers nr..., nedan kallad Medlemmen, å andra sidan har denna dag träffats avtal om utbyggnad av lägenhet över uteplats.

Läs mer

2012-05-02 96-115-2011:3:02. Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB. Klient - Bärbar dator 2. Sida 1 (15)

2012-05-02 96-115-2011:3:02. Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB. Klient - Bärbar dator 2. Sida 1 (15) Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB Klient Bärbar dator 2 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod...

Läs mer

A vevs c! c ^,3 Uppsala. Datum 2014-01-24

A vevs c! c ^,3 Uppsala. Datum 2014-01-24 A vevs c! c ^,3 Uppsala * "KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Ann Larsén Datum 2014-01-24 Diarienummer BUN-2014-0177 Barn- och ungdomsnämnden Avtal med Föreningen Fyrisgården

Läs mer

Kriminalvårdens avtalsvillkor till offert och ordererkännande

Kriminalvårdens avtalsvillkor till offert och ordererkännande Kriminalvårdens avtalsvillkor till offert och ordererkännande varandra stridande bestämmelser i dessa handlingar gäller följande rangordning: 1. Allmänt 1.1 Parter Parter i Avtalet är Kriminalvården och

Läs mer