Avtal om anläggningsarrende

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avtal om anläggningsarrende"

Transkript

1 Avtal om anläggningsarrende Mellan Husarö Samfällighetsförening med org. nr , nedan kallad Jordägaren och Husarö Lotsmuseum och Hembygdsförening med org. nr , nedan kallade Arrendatorn, har följande avtal träffats gällande del av samfälld mark med nuvarande beteckning S:1 på Husarö i Österåkers kommun, Stockholms län samt på denna mark belägen byggnad. 1 Område Jordägaren upplåter till Arrendatorn mot avgift dels ett markområde på ca 135 kvm utgörande del av samfälld mark med beteckningen Husarö S:1, nedan kallad Området, dels på Området belägen byggnad, nedan kallad Bystugan. Områdets läge och omfattning samt Bystugans placering på Området framgår av bifogad kartskiss, bilaga 1 till detta avtal. 2 Förutsättningar Jordägarens ändamål med utarrenderingen av Området och Bystugan är att ge Arrendatorn möjlighet att bedriva verksamhet som syftar till att främja uppfyllande av vad som anges i Arrendatorns stadgar samt att tillgodose behov av lokaler som Arrendatorn och andra sammanslutningar på Husarö kan ha. 3 Arrendebyggnadens skick Bystugan upplåtes i det skick det befinner sig på tillträdesdagen. 4 Arrendetid och uppsägning Området och Bystugan upplåtes för en tid av tio (10) år räknat från Om uppsägning inte skett senast ett år före arrendetidens utgång, förlängs arrendetiden med fem (5) år

2 5 Arrendeavgift Avgiften utgår för 2013 med fem hundra kronor (500 kr). För följande år skall avgiften omräknas med konsumentprisindex (1980 års serie) för senaste november månad i förhållande till det för november år Skulle ovanstående index upphöra att användas eller väsentligen ändras till sin konstruktion, äger endera parten rätt att senast den 1 september begära övergång för påföljande år till indexberäkning med utgångspunkt från förändringen i annan för ändamålet allmänt använd indexserie. Avgiften skall betalas i förskott senast den 1 februari varje år efter avisering av Jordägaren, till av denne angivet postgiro-, bank- eller bankgirokonto. Om arrendeavtalet upphör på grund av endera partens uppsägning övertar Jordägaren utan ersättning Bystugan och Området i befintligt skick med de eventuella investeringar Arrendatorn gjort under arrendetiden. 6 Ledningsdragning Arrendatorn medger att Jordägaren och verk/myndighet får vidmakthålla och underhålla de ledningar som vid undertecknandet att detta avtal finns i eller på Området Jordägaren förbinder sig att vid begäran om plats för nya ledningar bereda ärendet i samråd med Arrendatorn, så att det i minsta möjliga mån inkräktar på Bystugan och på Arrendatorns verksamhet. 7 Byggnader Det åligger Arrendatorn att på eget ansvar och egen bekostnad inhämta för byggnader och anläggningar erforderliga tillstånd. Bystugan skall av Arrendatorn underhållas så att den under hela arrendetiden är i minst samma skick som vid tillträdet. Jordägaren och Arrendatorn skall, om någon part så påkallar, besiktiga arrendestället och däröver föra protokoll. 8 Försäkringar Arrendatorn förbinder sig att hålla Bystugan försäkrad till fullvärde. På begäran från Jordägaren skall Arrendatorn uppvisa försäkringsbrev och att försäkringen är gällande. 9 Upplåtelse i andra hand Arrendatorn får inte upplåta Området eller del därav till annan utan Jordägarens skriftliga godkännande

3 10 Arrendatorns särskilda åtaganden Det åligger arrendatorn att på eget ansvar och egen bekostnad inhämta för verksamheten erforderliga tillstånd, ävensom att på egen bekostnad vidta de åtgärder som myndighet kan komma att kräva för arrendeställets nyttjande för avsett ändamål. Arrendatorn förbinder sig dessutom att inte utnyttja Bystugan för annat ändamål än sådan verksamhet, som hänvisas till i 2. Inrättande av bostad eller utnyttjande av sådan är alltså inte tillåten. att förvara sopor och avfall i enlighet med de anvisningar kommunen och andra myndigheter anger. att väl vårda Området, vilket omfattar att hålla rent från skräp och annat avfall. 11 Upplåtelse i andra hand Arrendatorn får inte upplåta hela eller delar av Bystugan och/eller Området till annan utan Jordägarens skriftliga godkännande. 12 Inskrivningsförbud Detta avtal får inte inskrivas eller pantförskrivas utan Jordägarens skriftliga godkännande. 13 Kostnader Av skatter och avgifter, som myndighet kan komma att påföra den samfällda marken S:1, varav Området utgör en del, skall Arrendatorn, med verkan från gjord debitering, betala ett belopp som motsvarar den andel som Området utgör av S:1. Kostnader för Bystugan och andra anläggningar samt alla med verksamheten förenade eller av verksamheten orsakade kostnader, som skatter och avgifter, el, vatten, avlopp, sophämtning, etc skall betalas av Arrendatorn. 14 Tillträdesdag Tillträdesdag enligt detta avtal är Förlängning av avtalet I fråga om förlängning och ersättning vid utebliven förlängning gäller vad som härom stadgas i 11 kap Jordabalken

4 16 Avtalets upphörande/avträde 17 Tvist Vid arrendets upphörande övertar Jordägarna byggnader och anläggningar enligt villkoren i 5. Området skall lämnas i avröjt och städat skick. Tvist rörande detta arrendeavtal skall i den utsträckning som Jordabalken medger avgöras enligt lagen om skiljemän, dock att krav på betalning av arrendeavgift och kostnader får avhängiggöras vid domstol, Arrendenämnden i Stockholms län skall vara skiljenämnd. 18 Jordägarens ställföreträdare Jordägarens ställföreträdare i alla frågor som gäller tillämpningen av detta avtal är Husarö Samfällighetsförening genom sin ordförande eller annan som föreningens styrelse bemyndigar, vilket skriftligen skall meddelas Arrendatorn. Skulle Husarö Samfällighetsförening upplösas skall Jordägaren utse annan ställföreträdare vilket skriftligen skall meddela Arrendatorn. 19 Arrendatorns ställföreträdare Arrendatorns ställföreträdare i alla frågor som gäller tillämpningen av detta avtal är Husarö Lotsmuseum och Hembygdsförening genom sin ordförande eller annan som föreningens styrelse bemyndigar, vilket skriftligen skall meddelas Jordägaren. 20 Upplösning av Husarö Lotsmuseum och Hembygdsförening Skulle Husarö Lotsmuseum och Hembygdsförening upplösas, upphör arrendeavtalet att gälla med omedelbar verkan. Det åligger arrendatorn att omgående och skriftligen meddela Jordägaren om en upplösning är förestående. 21 Skyldighet för delägare i den aktuella samfällda marken vid överlåtelse av sin fastighet Envar delägare i den aktuella samfällda marken är skyldig att vid överlåtelse av sin fastighet i köpekontraktet informera om detta avtals bestånd

5 22 Ändringar och tillägg Ändringar och tillägg till detta avtal skall för att vara giltiga göras skriftligen och vara undertecknade av båda parter. Det åligger vardera parten att notera varje sådan ändring/tillägg i sitt exemplar av originalavtalet. 23 Utväxling av avtal Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, vilka har undertecknats av behöriga avtalstecknare och av vilka parterna tagit var sitt. Husarö Samfällighetsförening enligt beslut vid stämma xxxx-xx-xx./ Ordförande i styrelsen för Husarö Samfällighetsförening Arrendatorn./ Ordförande i styrelsen för Husarö Lotsmuseum och Hembygdsförening Bilaga 1: Kartskiss över Området Bilaga 2: Registreringsbevis för Husarö Samfällighetsförening Bilaga 3: Utdrag ur stämmoprotokoll xxxx-xx-xx - 5 -

LÄGENHETSARRENDE. 1 Fast egendom och parter. Fastigheter: Område av fastigheten Lidköping Råda 3:7

LÄGENHETSARRENDE. 1 Fast egendom och parter. Fastigheter: Område av fastigheten Lidköping Råda 3:7 LÄGENHETSARRENDE 1 Fast egendom och parter Fastigheter: Område av fastigheten Lidköping Råda 3:7 Ägare: Arrendator: 120016-9401 Lidköpings kommun (nedan benämnd kommunen) 531 88 LIDKÖPING, Lidköpings Biodlarförening

Läs mer

194 80 Upplands Väsby. nedan kallad arrendatorn

194 80 Upplands Väsby. nedan kallad arrendatorn s. 1 (4) ARRENDEKONTRAKT (anläggningsarrende) Jordägare Carl de Geer 451225-0533 Stora Wäsby 194 37 Upplands Väsby nedan kallad jordägare Arrendator (org.nr: 212000-0019) nedan kallad arrendatorn Arrendeområde

Läs mer

AVTAL. Anläggningsarrende

AVTAL. Anläggningsarrende AVTAL Anläggningsarrende Jordägare Fortum Distribution AB Org.nr: 556037-7326 115 77 Stockholm Kontaktperson: Petra Nilsson Tfn: 08-671 70 00 Arrendator Renhållningsnämnden Stockholm Stad Org.nr: 212000-0142

Läs mer

AVTAL OM LÄGENHETSARRENDE

AVTAL OM LÄGENHETSARRENDE AVTAL OM LÄGENHETSARRENDE Jordägare: Ale kommun, org nr 212000-1439 (nedan kallad Jordägaren) Mark- och exploateringsavdelningen 449 80 Alafors Arrendator: Backa Säteri IF, org.nr 802493-7511 (nedan kallad

Läs mer

Arrendeställe Fastighet: Del av Karls Åby 2:2 och del av Gälleråsen 1:148. Arrendestället är markerat på bifogad flygbild.

Arrendeställe Fastighet: Del av Karls Åby 2:2 och del av Gälleråsen 1:148. Arrendestället är markerat på bifogad flygbild. ARRENDEKONTRAKT FÖR JORDBRUK Kontraktsnummer 211 013 19 Upplåtare Karlskoga kommun, 691 83 Karlskoga, nedan kallad jordägaren. Arrendator Arrendeställe Fastighet: Del av Karls Åby 2:2 och del av Gälleråsen

Läs mer

Godkännande av arrendeavtal mellan Kalmar kommun och Kalmar Golfklubb på del av fastigheterna Kläckeberga 10:1 och 10:2 m.fl.

Godkännande av arrendeavtal mellan Kalmar kommun och Kalmar Golfklubb på del av fastigheterna Kläckeberga 10:1 och 10:2 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Klara Johansson 2015-10-21 KS 2015/0927 50265 Kommunfullmäktige Godkännande av arrendeavtal mellan Kalmar kommun och Kalmar Golfklubb på del av fastigheterna

Läs mer

Avtal om bostadsarrende

Avtal om bostadsarrende Avtal om bostadsarrende nr 033-099-029 1. Parter Jord ägare Jordägare: Karlstads kommun Postadress: 651 84 Karlstad Organisationsnummer: 212000-1850 ( Arrendator Arrendator: Adress: Personnummer: Telefonnummer:

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE KS/2018:357. Nyttjanderättsavtal Kungsbacka 3:1

TJÄNSTESKRIVELSE KS/2018:357. Nyttjanderättsavtal Kungsbacka 3:1 TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2018-05-29 Diarienummer KS/2018:357 Nyttjanderättsavtal Kungsbacka 3:1 Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner förslag till nyttjanderättsavtal med Innerstadens Café i Kungsbacka

Läs mer

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV MARK Arrendeavtal - Lägenhetsarrende

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV MARK Arrendeavtal - Lägenhetsarrende Mellan Ströms Samfällighetsförening, org nr 716418-3019, ( Jordägaren ), å den ena och Föreningen Slussen, org nr 858500-6219, ( Arrendatorn ), å den andra sidan, har träffats följande Bakgrund AVTAL OM

Läs mer

AVTAL OM ANLÄGGNINGSARRENDE. mellan STOCKHOLMS KOMMUN. och FASTIGHETSPARTNER BROMMA AB. daterat [ ] 2018

AVTAL OM ANLÄGGNINGSARRENDE. mellan STOCKHOLMS KOMMUN. och FASTIGHETSPARTNER BROMMA AB. daterat [ ] 2018 BILAGA 1 AVTAL OM ANLÄGGNINGSARRENDE mellan STOCKHOLMS KOMMUN och FASTIGHETSPARTNER BROMMA AB daterat [ ] 2018 1121249_1.doc INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND... 3 2 TOMTRÄTTSAVTALET... 3 3 TIDIGARE ARRENDEAVTAL...

Läs mer

ANLÄGGNINGSARRENDE. Upplåtare: Östhammars kommun, , Box 66, Östhammar, nedan kallad upplåtaren.

ANLÄGGNINGSARRENDE. Upplåtare: Östhammars kommun, , Box 66, Östhammar, nedan kallad upplåtaren. Sidan 1 av 6 ANLÄGGNINGSARRENDE Upplåtare: Östhammars kommun, 212000-0290, Box 66, 742 21 Östhammar, nedan kallad upplåtaren. Arrendator: Vattenfall AB, 556036-2138, 169 92 Stockholm, nedan kallad arrendatorn.

Läs mer

Nyttjanderättsavtal avseende ridleder och ridslingor

Nyttjanderättsavtal avseende ridleder och ridslingor Nyttjanderättsavtal avseende ridleder och ridslingor Jordägare: Adress: Samtliga lagfarna jordägare, pers.nr Nyttjanderättshavare: Adress: Person/företag, pers.nr/org.nr Fastighet: Fastighetsbeteckning,

Läs mer

ARRENDEAVTAL OM SMÅBÅTSHAMN

ARRENDEAVTAL OM SMÅBÅTSHAMN ARRENDEAVTAL OM SMÅBÅTSHAMN JORDÄGARE Fritidsstugeföreningen Kopparmora ek. förening ARRENDATOR 81 40 00-6860 Kopparmora Båtklubb Box 71 139 22 Värmdö ARRENDESTÄLLE BAKGRUND Del av fastigheten Kopparmora

Läs mer

AVTAL OM ARRENDE MELLAN BORLÄNGE KOMMUN OCH LENNHEDEN VATTEN AB

AVTAL OM ARRENDE MELLAN BORLÄNGE KOMMUN OCH LENNHEDEN VATTEN AB AVTAL OM ARRENDE MELLAN BORLÄNGE KOMMUN OCH LENNHEDEN VATTEN AB 1 Detta avtal om arrende ( Avtalet ) har denna dag träffats mellan 1. Borlänge kommun, 212000-2239 ( Kommunen ) 2. Lennheden Vatten AB, 556765-4750

Läs mer

1 Parter Nacka kommun, org.nr (nedan kallad Jordägaren ) NACKA

1 Parter Nacka kommun, org.nr (nedan kallad Jordägaren ) NACKA ARRENDEAVTAL 1 Parter Jordägare: Nacka kommun, org.nr 212000-0167 (nedan kallad Jordägaren ) 131 81 NACKA Arrendator: Nacka Ridhus AB, org.nr 556407-6262, (nedan kallad Arrendatorn ) Velamsunds Gård 132

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 202 KS/2018:330. Förlängning av anläggningsarrende Mjölby Golf AB

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 202 KS/2018:330. Förlängning av anläggningsarrende Mjölby Golf AB Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2018-12-03 1 (1) Sida 202 KS/2018:330 Förlängning av anläggningsarrende Mjölby Golf AB Bakgrund Nuvarande arrendeavtal mellan Mjölby kommun

Läs mer

AVTAL OM ANLÄGGNINGSARRENDE Teknikbod för mobiltelefoni inom Kumla 3:1264 Site:

AVTAL OM ANLÄGGNINGSARRENDE Teknikbod för mobiltelefoni inom Kumla 3:1264 Site: AVTAL OM ANLÄGGNINGSARRENDE Teknikbod för mobiltelefoni inom Kumla 3:1264 Site: 22626.1 Följande avtal har ingåtts mellan fastighetsägaren och arrendatorn: Fastighetsägare: Tyresö kommun Markavdelningen

Läs mer

AVTAL OM BOST ADSARRENDE

AVTAL OM BOST ADSARRENDE NORRKÖPINGS KOMMUN AVTAL OM BOST ADSARRENDE Jordägare: Arrendator: Arrendeställe: Norrköpings kommun Org.nr. 212000-0456 Stadsbyggnadskontoret 601 81 NORRKÖPING Grönviks arrendeförening Org.nr. 802437-6470

Läs mer

Arrendeavtal för båtverksamhet inom Strängnäs 3:1

Arrendeavtal för båtverksamhet inom Strängnäs 3:1 KF 15:1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Näringslivskontoret Dnr KS/2015:122-261 Mark- och exploateringsenheten 2015-03-30 1/1 KF 15:2 Handläggare Katarina Ankarling Tel. 0152-293 73 Kommunfullmäktige Arrendeavtal för

Läs mer

REGION SKÅNE OCH REGION SKÅNE DEPÅ HÄSSLEHOLM AB AVTAL OM TILLHANDAHÅLLANDE AV FASTIGHET [DATUM]

REGION SKÅNE OCH REGION SKÅNE DEPÅ HÄSSLEHOLM AB AVTAL OM TILLHANDAHÅLLANDE AV FASTIGHET [DATUM] REGION SKÅNE OCH REGION SKÅNE DEPÅ HÄSSLEHOLM AB AVTAL OM TILLHANDAHÅLLANDE AV FASTIGHET [DATUM] Avtal om tillhandhållande av fastigheten Hässleholm Kärråkra 114:19 Detta avtal har denna dag träffats mellan

Läs mer

ARRENDEKONTRAKT. Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till. vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad medlemmen,

ARRENDEKONTRAKT. Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till. vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad medlemmen, ARRENDEKONTRAKT Koloniträdgårdsföreningen. Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till. personummer... adress... vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad medlemmen, arrenderätten

Läs mer

Förlängning av arrendekontrakt för idrottsföreningen Sätra IF

Förlängning av arrendekontrakt för idrottsföreningen Sätra IF SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 5 (B) Sammanträdesdatum 2012-09-11 32 Dnr 2012/236 Förlängning av arrendekontrakt för idrottsföreningen Sätra IF INLEDNING Sätra IF arrenderar sedan 1971 ett område

Läs mer

Arrendet omfattar del av fastigheten Skogsö 2:12, 2:9 samt 2:24 i Saltsjöbaden som framgår av bifogad karta, bilaga 1. Arealen utgör ca kvm.

Arrendet omfattar del av fastigheten Skogsö 2:12, 2:9 samt 2:24 i Saltsjöbaden som framgår av bifogad karta, bilaga 1. Arealen utgör ca kvm. AVTAL OM ANLÄGGNINGSSARRENDE 1 PARTER Upplåtare: Nacka kommun orgnummer: 212000-0167, nedan kallad fastighetsägaren, adress: Fastighetskontoret, 131 81 Nacka. Arrendator: Stall Skogsö AB, orgnummer: 556645-2065

Läs mer

ARRENDEAVTAL. Laddningsstationer efter E4. Avtalsförslag mellan markägare och Projektgrupp 1 Version 0.1. Status

ARRENDEAVTAL. Laddningsstationer efter E4. Avtalsförslag mellan markägare och Projektgrupp 1 Version 0.1. Status ARRENDEAVTAL Laddningsstationer efter E4 Avtalsförslag mellan markägare och Projektgrupp 1 Version 0.1 Status Granskad Abrahamsson, Mattias 2015-05-22 Godkänd Lundgren, Nils 2015-05-22 LIPS Generell mall

Läs mer

AVTAL OM BOSTADSARRENDE

AVTAL OM BOSTADSARRENDE AVTAL OM BOSTADSARRENDE Jordägare: Norrköpings kommun, Org.nr. 212000-0456 Stadsbyggnadskontoret, 60115 Norrköping GRÖNVIKS ARRENDEFÖRENING UPPLÅTER ARRENDE TILL NEDAN Arrendator Namn «Förnamn» «Efternamn»

Läs mer

_~ IZatrineholms kommun "

_~ IZatrineholms kommun Kommunstyrelsens handling nr 6/2008 _~ IZatrineholms kommun " AVTAL OM LÄGENHETSARRENDE Bakgrund Katrineholms kommun och Föreningen Mogetorp Koloniträdgårdar up a träffade 1987-04-27 nyttanderättsavtal

Läs mer

Bergshamra koloniförening, nedan kallad föreningen, upplåter till. Personnummer: Adress: Telefonnummer: E-post:

Bergshamra koloniförening, nedan kallad föreningen, upplåter till. Personnummer: Adress: Telefonnummer: E-post: 1(6) Bergshamra koloniförening Nyttjanderättsavtal Lott nr. Bergshamra koloniförening, nedan kallad föreningen, upplåter till Namn:..... Personnummer:..... Adress:.. Telefonnummer:..... E-post:..... vilken

Läs mer

Bilaga 4. ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL

Bilaga 4. ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL Bilaga 4. ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL Fritidsträdgårdsföreningen Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till namn personnummer adress.. vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad

Läs mer

Avgift privata bryggor

Avgift privata bryggor TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Madeleine André 2016-06-20 SFN 2016/0492 0480-450437 Servicenämnden Avgift privata bryggor Förslag till beslut Servicenämnden beslutar anta avtal om

Läs mer

Arrendeavtal för byggetablering med Akademiska Hus AB inom Rosendal

Arrendeavtal för byggetablering med Akademiska Hus AB inom Rosendal STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Jonathan Molund Datum 2017-09-25 Diarienummer KSN-2015-2274 Kommunstyrelsen Arrendeavtal för byggetablering med Akademiska Hus AB inom Rosendal Förslag till beslut

Läs mer

AVTAL OM ANLÄGGNINGSARRENDE Teknikbod för mobiltelefoni intill befintligt torn tillhörande Hi3G (Brevik 1:1) An.reg: SBR M2

AVTAL OM ANLÄGGNINGSARRENDE Teknikbod för mobiltelefoni intill befintligt torn tillhörande Hi3G (Brevik 1:1) An.reg: SBR M2 AVTAL OM ANLÄGGNINGSARRENDE Teknikbod för mobiltelefoni intill befintligt torn tillhörande Hi3G (Brevik 1:1) An.reg: SBR M2 Följande avtal har ingåtts mellan fastighetsägaren och arrendatorn: Fastighetsägare:

Läs mer

Tillfällig upplåtelse av Fågelkärret vid Södertälje IP

Tillfällig upplåtelse av Fågelkärret vid Södertälje IP 1 (2) 2014-08-18 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Anders Siljelöf 08-523 028 62 Anders.siljelof@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Tillfällig upplåtelse av Fågelkärret

Läs mer

Avgift privata bryggor, återremiss klargörande av ansvar och försäkringsfrågor

Avgift privata bryggor, återremiss klargörande av ansvar och försäkringsfrågor TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Lexinger 2016-09-20 SFN 2016/0492 0480-450446 Servicenämnden Avgift privata bryggor, återremiss klargörande av ansvar och försäkringsfrågor Förslag

Läs mer

Försäljning av byggnad på fastigheten Valnöten 2 (Stiftelsen Båstadsfontänen) samt därtill hörande arrendeavtal

Försäljning av byggnad på fastigheten Valnöten 2 (Stiftelsen Båstadsfontänen) samt därtill hörande arrendeavtal BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Blad Ekonomiutskottet 2013-02-27 KSeu dnr. KS Försäljning av byggnad på fastigheten Valnöten 2 (Stiftelsen Båstadsfontänen) samt därtill hörande arrendeavtal Beskrivning

Läs mer

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Läs mer

ARRENDEAVTAL Klubbägda båtbryggor, Brevikshalvön

ARRENDEAVTAL Klubbägda båtbryggor, Brevikshalvön 2012KSM0323-1 - ARRENDEAVTAL Klubbägda båtbryggor, Brevikshalvön 1 Parter Tyresö kommun, nedan kallad kommunen, upplåter härmed såsom lägenhetsarrende till Nytorps Båtklubb, nedan kallad bryggföreningen,

Läs mer

(1) Värmdö kommun, , Skogsbovägen 9, Gustavsberg, ("Hyresvärden"), och

(1) Värmdö kommun, , Skogsbovägen 9, Gustavsberg, (Hyresvärden), och BILAGA 2 HYRESAVTAL TORKHUSET/PORSLINSMUSEET Detta hyresavtal ("Hyresavtalet") har ingåtts mellan (1) Värmdö kommun, 212000-0035, Skogsbovägen 9, 134 30 Gustavsberg, ("Hyresvärden"), och (2) Nationalmuseum,

Läs mer

Avtal om anläggningsarrende för drift av Smögens Fiskauktion

Avtal om anläggningsarrende för drift av Smögens Fiskauktion Avtal om anläggningsarrende för drift av Smögens Fiskauktion 1 Upplåtare, arrendator Mellan genom dess Tekniska avdelning, 456 80 Kungshamn, (nedan kommunen), och XXXXXXXXX, org.nr XXXXXX- XXXX, adress

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 20 februari 2013 Ö 5531-11 KLAGANDE KO Ombud: Jur.kand. JW MOTPART CE Ombud: Jur.kand. AG SAKEN Ändring av arrendevillkor ÖVERKLAGAT

Läs mer

Nyttjanderätt avseende del av Östermalm 1:1, Kvarndammen

Nyttjanderätt avseende del av Östermalm 1:1, Kvarndammen Tekniska förvaltningen Ulrika Jansson,0550-88 152 ulrika.jansson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Datum 2015-05-07 Ks/2015:117 120 Fastighetsfrågor - allmänt Nyttjanderätt avseende del av Östermalm

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL Avseende hotellägenhet ( Lägenheten ) med lgh nr: X om x kvm, i Bostadsrättsförening Junior-Suites Veddesta. Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Lägenhetsarrende för etableringsyta, Stehags stationsområde

Lägenhetsarrende för etableringsyta, Stehags stationsområde KS.2016.0649 Sida 1 (6) 2016-12-19 Gustav Svebring 0413-625 47 gustav.svebring@eslov.se Kommunstyrelsens arbetsutskott Lägenhetsarrende för etableringsyta, Stehags stationsområde Ärendebeskrivning Företaget

Läs mer

KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT

KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT 1.Formalia 1.1 Parter Mellan kommun, nämnden nedan kallad kommunen och nedan kallad föreningen. 1.2 Avtalets huvudsakliga innehåll Kommunen upplåter härmed nyttjanderätten/hyresrätten

Läs mer

Vid arrendetvister kan parterna ta hjälp av specialdomstolen Arrendenämnden som kan medla och fatta beslut.

Vid arrendetvister kan parterna ta hjälp av specialdomstolen Arrendenämnden som kan medla och fatta beslut. 1 / 5 Arrende Arrende är när en markägare, även kallad jordägare, ger en fysisk eller juridisk person, kallad arrendator, rätten att använda jordägarens jord eller mark mot en viss avgift. Det finns flera

Läs mer

T O M T R Ä T T S A V T A L Tråsättra 1:879

T O M T R Ä T T S A V T A L Tråsättra 1:879 1(5) T O M T R Ä T T S A V T A L Tråsättra 1:879 Fastighetsägare Österåkers kommun, nedan kallad Fastighetsägaren. Organisations nr: 212000-2890 Postadress: Box 103, 184 22 Åkersberga Telefonnummer: 08-540

Läs mer

Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att sälja del av Slättna 1:61 till Preem AB enligt upprättat förslag till köpekontrakt.

Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att sälja del av Slättna 1:61 till Preem AB enligt upprättat förslag till köpekontrakt. 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 201-0-22 Förvaltning: Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare: Jeanette Almroth Telefon: 023-61 31 42 E-post: jeanette.almroth@lysekil.se Försäljning del av

Läs mer

Torskogs Sommarstugeförening Ekonomisk Förening c/o Pekka Mustonen Lilla Torskogsbacken 6 423 53 Torslanda I det följande kallad föreningen

Torskogs Sommarstugeförening Ekonomisk Förening c/o Pekka Mustonen Lilla Torskogsbacken 6 423 53 Torslanda I det följande kallad föreningen ARRENDEAVTAL Godkända av ordinarie årsmöte 2005-03-13 Upplåtare: Torskogs Sommarstugeförening Ekonomisk Förening c/o Pekka Mustonen Lilla Torskogsbacken 6 423 53 Torslanda I det följande kallad föreningen

Läs mer

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV JAKT

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV JAKT 2013 AVTAL OM UPPLÅTELSE AV JAKT Fastighetsägare: (nedan kallad Fastighetsägaren) Jakträttshavare: (nedan kallad Jakträttshavaren) Är Jakträttshavaren förening eller annan juridisk person skall detta anges.

Läs mer

Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Kommunen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick.

Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Kommunen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick. KÖPEKONTRAKT 1 PARTER, OBJEKT OCH KÖPESKILLING Wallenstam Fastighets AB Nacka Älta 26:1, 556815-4263, nedan kallad säljaren, försäljer härmed till Nacka kommun, 212000-0167, genom dess kommunstyrelse,

Läs mer

Uppsägning av bostadsarrendeavtal vid Skrea Strand. Dnr KS 2012-97

Uppsägning av bostadsarrendeavtal vid Skrea Strand. Dnr KS 2012-97 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-03-20 FALKENBERG 58 Uppsägning av bostadsarrendeavtal vid Skrea Strand. Dnr KS 2012-97 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Mall för avtal fi berförening markupplåtelse

Mall för avtal fi berförening markupplåtelse Mall för avtal fi berförening markupplåtelse Mallen ska ses som förslag till avtal och reglerar relation mellan fastighetsägaren och ledningsägaren i fråga gällande markupplåtelse. Avtalet bör ses i relation

Läs mer

Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 23 augusti 2016

Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 23 augusti 2016 Kalmar Kommunbolag AB Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 23 augusti 2016 58 Kalmar Öland Airports arrendeavtal med Kalmar Energi Värme AB avseende del av Barkestorp 3:1 Handlingar Tjänsteskrivelse

Läs mer

ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL

ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL Koloniträdgårdsföreningen Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till namn personnummer adress.. vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad med- lemmen,

Läs mer

Tomträttsavtal, del av Rotebro 4:10 och Rotebro 4:54, Sollentuna

Tomträttsavtal, del av Rotebro 4:10 och Rotebro 4:54, Sollentuna Tomträttsavtal, del av Rotebro 4:10 och Rotebro 4:54, Sollentuna Parter Sollentuna kommun, org.nr. 212000-0134, 191 86 Sollentuna, ("Kommunen"), och Italian Grill KB, org.nr. 969718-7160, ("Tomträttshavaren")

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

Sotenäs kommun har som mål att boende inom kommunen skall kunna få en plats för sjöbod eller i sjöbodsutrymme.

Sotenäs kommun har som mål att boende inom kommunen skall kunna få en plats för sjöbod eller i sjöbodsutrymme. Kommunens mål har som mål att boende inom kommunen skall kunna få en plats för sjöbod eller i sjöbodsutrymme. Ett led för att detta skall kunna genomföras, så skall arrende avses för två personer per sjöbod.

Läs mer

BOSTADSARRENDE. Organisationen för bostadsarrendatorer i Sverige

BOSTADSARRENDE. Organisationen för bostadsarrendatorer i Sverige BOSTADSARRENDE Organisationen för bostadsarrendatorer i Sverige Bostadsarrendatorernas riksorganisation (BARO) BARO bildades år 2011 BARO:s ändamål är att tillvarata bostadsarrendatorernas intressen genom

Läs mer

Markupplåtelseavtal för fiberledning för bredbandskommunikation

Markupplåtelseavtal för fiberledning för bredbandskommunikation Markupplåtelseavtal för fiberledning för bredbandskommunikation Detta avtal gäller markupplåtelse för nedläggning av fiberledning (nedan kallad Ledningen) på nedanstående fastighet (nedan kallad Fastigheten)

Läs mer

ANLÄGGNINGSARRENDE för VEDA RIDCENTER

ANLÄGGNINGSARRENDE för VEDA RIDCENTER REVIDERAT FÖRSLAG FRITIDSNÄMNDEN Föreslagna ändringar är markerade med fet stil Mellan Vallentuna Fritidsnämnd, nedan kallad Kommunen, och Vallentuna Ridklubb, nedan kallad Ridklubben, har träffats följande

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING Mellan Post- och telestyrelsen organisationsnummer 202100-4359 (nedan kallad PTS) och XXXX organisationsnummer xxxxxx-xxxx (nedan kallad Företaget) har träffats följande AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING

Läs mer

Villkor för upplåtelse av mark för kommunikationsledning i mark

Villkor för upplåtelse av mark för kommunikationsledning i mark 1 Villkor för upplåtelse av mark för kommunikationsledning i mark Undertecknad, nedan kallad fastighetsägaren, upplåter härmed, på nedan angivna villkor, mark för ledningsdragning till Lau Fiber ekonomisk

Läs mer

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV JAKT

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV JAKT AVTAL OM UPPLÅTELSE AV JAKT Fastighetsägare: (nedan kallad namn namn Fastighetsägaren)...... Nyttjanderättshavare: (nedan kallad Nyttjande- namn namn rättshavaren)...... Är nyttjanderättshavaren förening,

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och DEPOSITIONSAVTAL (1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr 556063-6796, Box 5253, SE-402 25 Göteborg ( Handelskammaren ) och (2) XXXXX, XXXX, org.nr 000000-000, ( Deponenten ) och (3) XXXXXX,

Läs mer

Bilaga A till Hyreskontrakt

Bilaga A till Hyreskontrakt Bilaga A till Hyreskontrakt 1 Upplåtare, hyresgäst Upplåtare: genom dess Tekniska avdelning, 456 80 Sotenäs, (nedan kommunen). Hyresgäst: XXXXXXX, org.nr XXXXXX-XXXX, adress,( nedan hyresgästen). 2 Ingress,

Läs mer

Mellan Djursholms AB och Danderyds kommun har träffats följande. Lägenhetsarrende

Mellan Djursholms AB och Danderyds kommun har träffats följande. Lägenhetsarrende Mellan Djursholms AB och Danderyds kommun har träffats följande Lägenhetsarrende PARTER Upplåtare: Djursholms AB, nedan kallad Fastighetsägare Org. Nr. 556002-2831 Arrendator: Danderyds kommun, nedan kallad

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Sida 1 av 5 EXEMPEL 7A Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark 20xx-xx-xx Detta avtal gäller markupplåtelse för nedläggning av kommunikationsledning i mark (nedan kallad Ledningen) på nedanstående

Läs mer

AVTAL OM UPPHÖRANDE AV TOMTRÄTT SAMT AVFLYTTNING MM

AVTAL OM UPPHÖRANDE AV TOMTRÄTT SAMT AVFLYTTNING MM 1 Mellan Stockholms kommun, genom dess exploateringsnämnd, nedan kallad staden, och AB Karl Ekesiöö, 556020-6194, nedan kallad Bolaget har, under förutsättning som anges i 16 nedan, träffats följande AVTAL

Läs mer

Hur avgör man vilken upplåtelseform som är den aktuella?

Hur avgör man vilken upplåtelseform som är den aktuella? Hur avgör man vilken upplåtelseform som är den aktuella? Upplåtelseform: Hyresrätt Anläggningsarrende Tomträtt Lägenhetsarrende Allmän nyttjanderätt Vem upplåter marken/lokalytan (Hyresvärden) (Jordägaren)

Läs mer

AVTAL OM ANLÄGGNINGSARRENDE

AVTAL OM ANLÄGGNINGSARRENDE AVTAL OM ANLÄGGNINGSARRENDE 1. Jordägare Jordägare: Piteå kommun. Orgnr: 212000-2759 Postadress: Svartuddsvägen 1, 941 85 PITEÅ Arrendator: Arrendator: Hamncamping i Piteå AB Orgnr: 556732-9122 Postadress:

Läs mer

AVTAL OM ANLÄGGNINGSARRENDE Basstation för mobiltelefoni

AVTAL OM ANLÄGGNINGSARRENDE Basstation för mobiltelefoni SVENSKA UNDERLAG 2002-06-07 1 (7) KOMMUNFÖRBUNDET AVTAL OM ANLÄGGNINGSARRENDE Basstation för mobiltelefoni 1. Jordägare Jordägare: Postadress: Organisationsnummer: Kontaktperson:............ Arrendator

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark 1(4) Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Avtal Mellan undertecknad/e, nedan benämnda Fastighetsägaren respektive Ledningsägaren är följande överenskommelse träffad. Fastighetsägare Namn

Läs mer

Försäljning av kvarteret Bålet inom Svartå strand i Mjölby

Försäljning av kvarteret Bålet inom Svartå strand i Mjölby Missiv 1(2) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2016-10-20 KS/2015:236 Handläggare Hanna Hammarlund Tfn 0142-851 34 Kommunstyrelsen Försäljning av kvarteret Bålet inom Svartå strand i Mjölby

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument REGLER RÖRANDE ARRENDEAVGIFT ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2018-10-04, 272 GÄLLER FRÅN OCH MED: 2018-09-06 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING:

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark 2014-05-15 Detta avtal gäller markupplåtelse för nedläggning av kommunikationsledning i mark (nedan kallad Ledningen) på nedanstående fastighet (nedan

Läs mer

Hyresförhandlingslag (1978:304)

Hyresförhandlingslag (1978:304) Hyresförhandlingslag (1978:304) Källa: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1978:304 Datum: 26 januari 2010 Inledande bestämmelser 1 Förhandling om hyresförhållanden i fråga om bostadslägenheter

Läs mer

Stockholms kommun genom dess fastighetsnämnd, org.nr Box 8312, Stockholm, nedan kallad ( Säljaren )

Stockholms kommun genom dess fastighetsnämnd, org.nr Box 8312, Stockholm, nedan kallad ( Säljaren ) KÖPEKONTRAKT Säljare: Köpare: Stockholms kommun genom dess fastighetsnämnd, org.nr 212000-0142 Box 8312, 104 20 Stockholm, nedan kallad ( Säljaren ) 1/2- del Fredrik Koffner, 720524-5173 1/2- del Sandra

Läs mer

Markanvisningstävling Vattmyravallen 1(5)

Markanvisningstävling Vattmyravallen 1(5) Markanvisningstävling Vattmyravallen 1(5) Mellan Järfälla kommun (org. nr 212000-0043), nedan kallad Kommunen, och XXX (org. nr YYYYYY-yyyy), nedan kallad Exploatören, har träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL

Läs mer

Hästägare, Namn. Person/Org. Nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Fodervärd, Namn. Person/Org.nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Häst.

Hästägare, Namn. Person/Org. Nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Fodervärd, Namn. Person/Org.nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Häst. FODERVÄRDSAVTAL Hästägare, Namn Person/Org. Nummer Adress Telefon; hem, mobil Fodervärd, Namn Person/Org.nummer Adress Telefon; hem, mobil Häst Härstamning Kön, födelseår, ras Färg, tecken Registreringsnr,

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Norra Vadsbo Fiber ekonomisk förening

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Norra Vadsbo Fiber ekonomisk förening Avtal Mellan undertecknad/e, nedan benämnda Fastighetsägaren respektive Ledningsägaren, är följande överenskommelse träffad. Fastighetsägare Namn och adress: Pers./Org.-nummer: Fastighetsbeteckning: Ledningsägare

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Arrendeavtal Miljö & Teknik

Arrendeavtal Miljö & Teknik Arrendeavtal Miljö & Teknik AVTAL OM LÄGENHETSARRENDE Jordägare: Kävlinge kommun Org nr 21 20 00 1058 244 80 Kävlinge Arrendator: Namn Gatuadress Postnr Postort Email: Tfn: Personnummer: 1 Arrendeställe

Läs mer

Malmö kommun, genom dess tekniska nämnd, org nr , Malmö, nedan kallad Kommunen

Malmö kommun, genom dess tekniska nämnd, org nr , Malmö, nedan kallad Kommunen 1 TOMTRÄTTSAVTAL Upplåtare: Malmö kommun, genom dess tekniska nämnd, org nr 212000-1124, 205 80 Malmö, nedan kallad Kommunen Tomträttshavare: Stabbesteinen Flyggodset 1 AB, org nr 556990-3304, c/o Hestia

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Avtal Vårdval Tandvård i Kalmar län För Barn, Ungdomar och Unga Vuxna

Avtal Vårdval Tandvård i Kalmar län För Barn, Ungdomar och Unga Vuxna Sida: 1/10 Avtal Vårdval Tandvård i Kalmar län För Barn, Ungdomar och Unga Vuxna Blå kursiv text färdigställs i samband med avtalstecknande! AVTALSPARTER Beställare Vårdgivare Region Kalmar Län Regionstab

Läs mer

Q!.f ARRENDEKONTRAKT /4 (3. /I? c/i. LANTBRUKARNAS Formulär 2. Jordbruksarrende

Q!.f ARRENDEKONTRAKT /4 (3. /I? c/i. LANTBRUKARNAS Formulär 2. Jordbruksarrende i /I? c/i LANTBRUKARNAS Formulär 2. Jordbruksarrende RIKSFÖRBUND utan byggnader ARRENDEKONTRAKT Jordägare: Postadress: Arrendator: Q!.f Postadress:./,..LI.1Ö Arrendeställe:... Va.?/ LL Kommun: Arrendets

Läs mer

Fastighetsägaren upplåter även utrymme för markkabel med en längd på 150 meter och bredd på 3 meter på det sätt som framgår av bifogad kartskiss.

Fastighetsägaren upplåter även utrymme för markkabel med en längd på 150 meter och bredd på 3 meter på det sätt som framgår av bifogad kartskiss. Markägare nummer: Adress: Danderyds kommun, Djursholms slott, Box 66, 182 05 Djursholm Markupplåtelseavtal Mellan undertecknad Danderyds kommun, 212000-0126, nedan benämnd/a Fastighetsägaren, såsom ägare

Läs mer

KS 17 10 SEPTEMBER 2014

KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KÖPEKONTRAKT Säljare: Köpare: Fastighet: Uppsala kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-3005, nedan kallad Säljaren. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, org nr 556911-0751,

Läs mer

(2) Socialnämnden ("Licenstagaren ) Adress: Telefax: Kontaktperson: E-postadress: LICENSAVTAL

(2) Socialnämnden (Licenstagaren ) Adress: Telefax: Kontaktperson: E-postadress: LICENSAVTAL Mellan (1) Socialstyrelsen, 106 30 Stockholm ("Socialstyrelsen") Telefax: 075-247 31 62 Kontaktperson: Katarina Munier E-postadress:katarina.munier@socialstyrelsen.se (2) Socialnämnden ("Licenstagaren

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtalet är upprättat mellan Virestad Fiber Ekonomisk förening med organisationsnummer 769626-1648(i fortsättningen kallad Föreningen)

Läs mer

HYRESAVTAL FÖR FRITIDSHUS

HYRESAVTAL FÖR FRITIDSHUS 1(6) DIARIENUMMER: KUNDNUMMER: OBJEKTS-ID: AB 614052 HYRESAVTAL FÖR FRITIDSHUS HYRESVÄRD: Svenska staten genom Statens Fastighetsverk, Fo Jord, Box 254, 751 05 UPPSALA. Tel. 010 478 78 00 HYRESGÄST: Hyresgäst

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV MARK

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV MARK Mellan Nacka kommun genom kommunstyrelsen, ( Kommunen ), och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx xxxx]), ( Bolaget ), har under de förutsättningar som anges nedan träffats följande AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE

Läs mer

HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD

HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD 1(5) DIARIENUMMER: 235-413/18 KUNDNUMMER: OBJEKTS-ID: AB132 003-0007 HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD HYRESVÄRD: Svenska staten genom Statens Fastighetsverk, SFV Jord, Box 254, 751 05 UPPSALA. Tel. 010-478

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV FASTIGHET

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV FASTIGHET Mellan Nacka kommun genom kommunstyrelsen, ( Kommunen ), och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx xxxx]), ( Bolaget ), har under de förutsättningar som anges nedan träffats följande AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE

Läs mer

HYRESAVTAL FÖR FRITIDSHUS

HYRESAVTAL FÖR FRITIDSHUS DIARINUMMER: 1107/19 AVTALSNUMMER: OBJEKTS-ID: AB630022 1 (6) HYRESAVTAL FÖR FRITIDSHUS HYRESVÄRD: Svenska staten genom Statens fastighetsverk, SFV Jord Box 254 751 05 UPPSALA Tel. 010-478 70 00 HYRESGÄST:

Läs mer

AVTAL OM SAMÄGANDE AV FASTIGHETEN BERGRYGGEN 36, LIDINGÖ.

AVTAL OM SAMÄGANDE AV FASTIGHETEN BERGRYGGEN 36, LIDINGÖ. AVTAL OM SAMÄGANDE AV FASTIGHETEN BERGRYGGEN 36, LIDINGÖ. Mellan ägare A, å ena sidan, samt ägare B, å andra sidan, har denna dag träffats följande avtal. ALLMÄNT 1 Ägare till respektive andel äger icke

Läs mer

Nyttjanderättsavtal. Koloniträdgårdsföreningen Jordgubben, ideell förening här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till: ...

Nyttjanderättsavtal. Koloniträdgårdsföreningen Jordgubben, ideell förening här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till: ... Nyttjanderättsavtal Koloniträdgårdsföreningen Jordgubben, ideell förening här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till:...... Vilken är medlem av ovan nämnda förening, och här nedan kallad medlemmen,

Läs mer

Läget för gång- och cykelvägen framgår av bifogad kartbilaga tillhörande detta avtal.

Läget för gång- och cykelvägen framgår av bifogad kartbilaga tillhörande detta avtal. Avtal om servitut Parter: Svedala kommun, ägare av fastigheten Värby 44:1 Malmö Stad, ägare av fastigheten Värby 61:1. Servitut 1. Ägaren av fastigheten Värby 61:1 (tjänande fastighet) upplåter rätt för

Läs mer

HYRESAVTAL FÖR FRITIDSHUS

HYRESAVTAL FÖR FRITIDSHUS 1(6) DIARIENUMMER: 235 1683/18 OBJEKTS-ID: AB 621 017 HYRESAVTAL FÖR FRITIDSHUS HYRESVÄRD: Svenska staten genom Statens Fastighetsverk, Fo Jord, Box 254, 751 05 UPPSALA. Tel. 010 478 70 00 HYRESGÄST: Namn

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer