Uppsägning av bostadsarrendeavtal vid Skrea Strand. Dnr KS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppsägning av bostadsarrendeavtal vid Skrea Strand. Dnr KS 2012-97"

Transkript

1 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 58 Uppsägning av bostadsarrendeavtal vid Skrea Strand. Dnr KS KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta Uppsäga samtliga 228 arrendeavtal inom fastigheten Knölaberget 1 vid Skrea Strand främst för avgiftshöjning inför kommande period som löper 14 mars 2014 till 13 mars Uppsäga samtliga 170 arrendeavtal inom kv Svanen, kv Strandskatan, kv E lavstruten, kv Snäppan, kv Skrattmåsen, kv Ejdern och kv Grågåsen vid Skrea Strand för upphörande till mars Ersätts av ett arrendeavtal med föreningen Strandsidans sainflilligketsförening. 3 Uppsäga bostadsarrendeavtal inom Knölaberget 2 vid Skrea Strand för översyn av arrendeavgift inför kommande arrendeperiod. 4 Ej godkänna överlåtelser av befintliga bostadsarrendeavtal vid Skrca Strand utan att ny arrendator samtidigt godkänner nytt utskickat arrendeavtal för kommande arrendeperiod. 5 Avgiftshöjningen sker till följande nivåer: kr/år och badstugeplats inom kv Knölaberget och kr/år och badstugeplats inom kvarteren på Strandsidan fr o m 14 mars Beslutsunderlag Stadsbyggnadskontorets yttrande, daterat Arrendeavtal för badstugor för kv Knölaberget för perioden Arrendeavtal för badstugor för strandsidan (kv Svanen m fl) för perioden Bostadsarrende inom fastigheten Knölaberget 2 för perioden Sammanfattning av ärendet Inom fastigheten Knölaberget 1 vid Skrea strand finns 228 badstugor. Marken ägs av Falkenbergs kommun men badstugorna ägs på ofri grund av skilda bostadsarrendatorer. För de gemensamma ytorna inklusive samtliga anläggningar inom dessa ytor finns en gemensamhetsanläggning (Hjortsberg ga:4) inrättad som förvaltas av Knölabergets samfällighetsförening. Knölabergets samfällighetsförening, som också äger de två servicebyggnaderna mm på ofri grund, är en förening som består av samtliga bostadsarrendatorer inom fastigheten Knölaberget 1. Upplåtelserna sker i överensstämmelse med gällande detaljplan som vann laga kraft I3ostadsarrendeavtalen för badstugorna är 5-åriga avtal som automatiskt löper vidare med 5-åriga perioder om de inte sägs upp senast 12 månader före gällande periods utgång. Nuvarande period löper från 14 mars mars Avtalen omfattas av besittningsskydd för bostadsarrendatorerna. Arrendeavgiften för innevarande arrendeår är på ca kr per badstugeplats. Utöver arrendeavgiften till kommunen betalar bostadsarrendatorerna avgifter till Knölabergets samfällighetsförening rör drift och Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post: kommtinwalkenberg.se MV. ffilkenberg.se

2 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG Forts. j 58 underhåll av gemensamma ytor och anläggningar mm. Stadsbyggnadskontoret föreslår att samtliga arrendeavtal uppsägs för avgiftshöjning inför nästa arrendeperiod. Falkenbergs kommun har fått förfrågan från Knölabergets samfällighetsförening om friköp av arrendestället som behandlas i separat ärende. Uppsägning av arrendeavtalen bör ske oavsett vad som beslutas i detta ärende. Vid klitterna på Skrea strand finns ytterligare sju kvarter (Svanen, Strandskatan, Havstruten, Snäppan, Skrattmåsen, Ejdern och Grågåsen) med 170 badstugor inom fastigheten Hjortsberg 4:1. Marken ägs av Falkenbergs kommun men badstugorna ägs på ofri grund av skilda bostadsarrendatorer. För de gemensamma ytorna inklusive samtliga anläggningar inom dessa ytor finns en gemensamhetsanläggning (Hjortsberg ga:5) inrättad som förvaltas av Strandsidans samfällighetsförening. Strandsidans samfällighetsförening, som också äger de två servicebyggnaderna mm på ofri grund, är en förening som består av samtliga bostadsarrendatorer inom de sju kvarteren. Upplåtelserna sker i överensstämmelse med gällande detaljplan som vann laga kraft Bostadsarrendeavtalen för badstugorna är 1-åriga avtal som automatiskt löper vidare med 1-åriga perioder om de inte sägs upp senast 3 månader före gällande periods utgång. Nuvarande period löper från 14 mars mars Avtalen saknar besittningsskydd för bostadsarrendatorerna. Arrendeavgiften för innevarande arrendeår är på ca kr per badstugeplats. Utöver arrendeavgiften till kommunen betalar bostadsarrendatorerna avgifter till Strandsidans samfällighetsförening för drift och underhåll av gemensamma ytor och anläggningar mm. Stadsbyggnadskontoret föreslår att dessa arrendeavtal sägs upp för upphörande och ersätts av ett arrendeavtal med Strandsidans samfällighetsförening. Strandsidands samfällighetsförening upplåter därefter platserna till respektive ägare av badstuga. 1 avtalet med Strandsidans samfällighetsförening kommer besittningsskyddet att avtalas bort på samma sätt som i de befintliga avtalen. Falkenbergs kommun har fått förfrågan från arrendatorerna om 5-åriga arrendeavtal som behandlas i separat ärende. Avgiften förslås höjas till kr/år och badstugeplats inom kv Knölaberget och kr/år och badstugeplats inom kv Svanen, kv Strandskatan, kv Havstruten, kv Snäppan, kv Skrattmåsen, kv Ejdern och kv Grågåsen vid Skrea Strand från och med 14 mars Vid Skrea Strand upplåter Falkenbergs kommun även en småhustomt via 5-åriga bostadsarrende. Den är belägen inom fastigheten Knölaberget 2 som omfattar en yta på 654 kvm. Nuvarande arrendeperiod löper 1 mars 2011 tom den 29 februari 2016 med automatisk förlängning på oförändrade villkor om inte uppsägning sker senast ett år innan arrendeperiodens utgång. Arrendeavgiften är på kr/ innevarande arrendeår. Även här äger arrendatorn byggnader och anläggningar, inom den arrenderade tomten, på ofri grund. Omfattas av besittningsskydd och utarrenderas med detaljplanestöd. Falkenbergs kommun Falkenberg. Telelön växel: Fax: e-post: konuntr'iiralkenberg.se ww.falkenberg.se

3 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG Forts. 58 Stadsbyggnadskontoret föreslår att arrendeavtalet uppsägs för avgiftshöjning inför nästa arrendeperiod. Falkenbergs kommun har fått förfrågan från arrendatorn om friköp av arrendestället som behandlas i separat ärende. Uppsägning av arrendeavtalet bör ske oavsett vad som beslutas i detta ärende. Vid protokollet Ingemar Kärrsten Protokollet justerat och anslaget samma dag. Utdragsbestyrkande Beslutet expedieras till: Stadsbyggnadskontoret Falkenbergs kommun Falkenberg. Telelbn växel: Fax: e-post kommu0i,falkenberg.se 1\ WW. ffilkenberg.se

4 Beslutsförslag FALKENBERG Kommunledningskontoret Stadsbyggnadskontoret Maria Bielak Uppsägning av bostadsarrendeavtal vid Skrea Strand. Dnr KS 2012/97 Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Uppsäga samtliga 228 st arrendeavtal inom fastigheten Knölaberget 1 vid Skrea Strand främst tör avgiftshöjning inför kommande period som löper 14 mars 2014 till 13 mars Uppsäga samtliga 170 st arrendeavtal inom kv Svanen, kv Strandskatan, kv Havstruten, kv Snäppan, kv Skrattmåsen, kv Ejdern och kv Grågåsen vid Skrea Strand för upphörande till mars Ersätts av ett arrendeavtal med föreningen Strandsidans samfällighetsförening. 3 Uppsäga bostadsarrendeavtal inom Knölaberget 2 vid Skrea Strand för översyn av arrendeavgift inför kommande arrendeperiod. 4 Ej godkänna överlåtelser av befintliga bostadsarrendeavtal vid Skrea Strand utan att ny arrendator samtidigt godkänner nytt utskickat arrendeavtal för kommande arrendeperiod. 5 Avgiftshöjningen sker till följande nivåer: kr/år och badstugeplats inom kv Knölaberget och kr/år och badstugeplats inom kvarteren på strandsidan from 14 mars Beslutsunderlag Stadsbyggnadskontorets yttrande, daterat Arrendeavtal för badstugor för kv Knölaberget för perioden Arrendeavtal för badstugor för strandsidan (kv Svanen mfl) för perioden Bostadsarrende inom fastigheten Knölaberget 2 för perioden Sammanfattning av ärendet Inom fastigheten Knölaberget 1 vid Skrea strand finns 228 badstugor. Marken ägs av Falkenbergs kommun men badstugorna ägs på ofri grund av skilda bostadsarrendatorer. För de gemensamma ytorna inklusive samtliga anläggningar inom dessa ytor finns en gemensamhetsanläggning (Hjortsberg ga:4) inrättad som förvaltas av Knölabergets samfällighetsförening. Knölabergets samfällighetsförening, som också äger de två servicebyggnaderna mm på ofri grund, är en förening som består av samtliga bostadsarrendatorer inom fastigheten Knölaberget 1. Upplåtelserna sker i överensstämmelse med gällande detaljplan som vann laga kraft ostadsarrendeavtalen för badstugorna är 5-åriga avtal som automatiskt löper vidare med 5-åriga perioder om de inte sägs upp senast 12 månader före gällande periods utgång. Nuvarande period löper från 14 mars mars Avtalen omfattas av besittningsskydd för bostadsarrendatorerna. Arrendeavgiften för innevarande arrendeår är på ca kr per badstugeplats. Utöver arrendeavgiften till kommunen betalar bostadsarrendatorerna avgifter till Knölabergets samfällighetsförening för drift och Falkenbergs kommun Falkenberg. 'Felet -on växel: Fas: e-post: kommutriyalkenberg.se

5 underhåll av gemensamma ytor och anläggningar mm. Stadsbyggnadskontoret föreslår att samtliga arrendeavtal uppsägs för avgiftshöjning inför nästa arrendeperiod. Falkenbergs kommun har fått Förfrågan från Knölabergets samfällighetsförening om friköp av arrendestället som behandlas i separat ärende. Uppsägning av arrendeavtalen bör ske oavsett vad som beslutas i detta ärende. Vid klitterna på Skrea strand finns ytterligare sju kvarter (Svanen, Strandskatan, Havstruten, Snäppan, Skrattmåsen, Ejdern och Grågåsen) med 170 badstugor inom fastigheten Hjortsberg 4:1. Marken ägs av Falkenbergs kommun men badstugorna ägs på ofri grund av skilda bostadsarrendatorer. För de gemensamma ytorna inklusive samtliga anläggningar inom dessa ytor finns en gemensamhetsanläggning (Hjortsberg ga:5) inrättad som Förvaltas av Strandsidans samfällighetsförening. Strandsidans samfällighetsförening, som också äger de två servicebyggnaderna mm på ofri grund, är en förening som består av samtliga bostadsarrendatorer inom de sju kvarteren. Upplåtelserna sker i överensstämmelse med gällande detaljplan som vann laga kraft Bostadsarrendeavtalen för badstugorna är I-åriga avtal som automatiskt löper vidare med 1-åriga perioder om de inte sägs upp senast 3 månader före gällande periods utgång. Nuvarande period löper från 14 mars mars Avtalen saknar besittningsskydd För bostadsarrendatorerna. Arrendeavgiften för innevarande arrendeår är på ca kr per badstugeplats. Utöver arrendeavgiften till kommunen betalar bostadsarrendatorerna avgifter till Strandsidans samfällighetsförening för drift och underhåll av gemensamma ytor och anläggningar mm. Stadsbyggnadskontoret Föreslår att dessa arrendeavtal sägs upp För upphörande och ersätts av ett arrendeavtal med Strandsidans samfällighetsförening. Strandsidands samfällighetsförening upplåter därefter platserna till respektive ägare av badstuga. 1 avtalet med Strandsidans samfällighetsförening kommer besittningsskyddet att avtalas bort på samma sätt som i de befintliga avtalen. Falkenbergs kommun har fått Förfrågan från arrendatorerna om 5-åriga arrendeavtal som behandlas i separat ärende. Avgiften förslås höjas till kr/år och badstugeplats inom kv Knölaberget och kr/år och badstugeplats inom kv Svanen, kv Strandskatan, kv Havstruten, kv Snäppan, kv Skrattmåsen, kv Ejdern och kv Grågåsen vid Skrea Strand från och med 14 mars Vid Skrea Strand upplåter Falkenbergs kommun även en småhustomt via 5-åriga bostadsarrende. Den är belägen inom fastigheten Knölaberget 2 som omfattar en yta på 654 kvm. Nuvarande arrendeperiod löper I mars 2011 tom den 29 februari 2016 med automatisk förlängning på oförändrade villkor om inte uppsägning sker senast ett år innan arrendeperiodens utgång. Arrendeavgiften är på kr/ innevarande arrendeår. Även här äger arrendatorn byggnader och anläggningar, inom den arrenderade tomten, på ofri grund. Omfattas av besittningsskydd och utarrenderas med detaljplanestöd. Stadsbyggnadskontoret föreslår att arrendeavtalet uppsägs För avgiftshöjning inför nästa arrendeperiod. Falkenbergs kommun har fått förfrågan från arrendatorn om friköp av arrendestället som behandlas i separat ärende. Uppsägning av arrendeavtalet bör ske oavsett vad som beslutas i detta ärende. Uppsägningen av bostadsarrendena blir en omfattande handläggning för stadsbyggnadskontoret. Samtliga bostadsarrendatorer (ibland flera per badstuga) måste tillsändas uppsägningen samt eventuella nya arrendeavtal. Falkenbergs kommun, såsom markägare, har bevisbördan för att uppsägningen har kommit arrendatorerna till kännedom i enlighet med respektive arrendeavtal. Får kommunen inte in mottagningsbevis därom anlitas delgivningsmän (i de flesta län polisen) för att tillse att delgivning av uppsägningen sker. Om sen inte de nya arrendeavtalen godkänns av arrendatorer är det Falkenbergs kommun, såsom markägare, som ska hänskjuta ärendet till arrendenämnden för medling. Om Falkenbergs kommun fattar beslut om uppsägning har 2

6 stadsbyggnadskontoret som avsikt att skicka ut det stora flertalet uppsägningarna till arrendatorerna under våren-sommaren 2012 för att hinna med hanteringen. Detta gäller dock inte för bostadsarrendet inom Knölaberget 2 där uppsägning sker vid senare tillfälle. 3

7 BOSTADSARENDE INOM KNÖLABERGET 2r:3 00 Karta 1 av 2 tillhörande ärende Dnr KS 2012/`1- Uppsägning av bostadsarrendeavtal vid Skrea Strand för avgiftshöjning 1:3000

8 ss. KV SVANEN 21 BADSTUGOR KV STRANDSKATAN 24 BADSTUGOR Servicebyggnad KV HAVSTRUTEN 23 BADSTUGOR Karta 2 av 2 tillhörande ärende Dnr KS 2012/11- Uppsägning av bostadsarrendeavtal vid Skrea Strand för avgiftshöjning BOSTADSARRENDE FÖR 170 ST BADSTUGOR INOM DEL AV HJORTSBERG 4:1 KV SNÄPPAN 26 BADSTUGOR KV SKRATTMÅSEN 27 BADSTUGOR 1:3000 KV EJDERN 24 BADSTUGOR -e> Servicebyognad KV GRÅGÅSEN 25 BADSTUGOR O

9 Avtal nr: «Kontraktnr» 1 (4) AVTAL OM BOSTADSARRENDE FÖR BADSTUGA INOM KV KNÖLABERGET VID SKREA STRAND Jordägare: (Upplåtare) Falkenbergs kommun org.nr: Falkenberg Arrendator: 1 Arrendestället Badstugeplats nr xx i kvarteret Knölaberget vid Skrea Strand. Arrendestället omfattar endast den area som badstugan upptar på marken. Arrendatorn har dessutom rätt att nyttja intilliggande områden (gemensamma ytor) inklusive därpå liggande anläggningar (servicebyggnader, vägar mm) i samförstånd med övriga arrendatorer och vad som sägs i nedanstående paragrafer samt i planbestämmelser till gällande detaljplan. Arrendestället och de gemensamma ytorna är belägna inom den del av fastigheten Falkenberg Hjortsberg 4:1 som är markerad med grovt streckad linje på kartbilaga 1. 2 Ändamål Utarrenderingen sker för fritidsändamål. Arrendatorn förbinder sig att inte använda på arrendestället uppförd byggnad som helårsbostad för sig, sin familj eller annan. 3 Arrendetid 4 Arrendeavgift Arrendetiden utgör fem år räknat från tillträdesdagen som är den 14 mars Uppsäges inte avtalet minst ett år före arrendetidens utgång förlänges avtalet på ytterligare fem år osv. Arrendeavgiften utgör fyratusen / 4 000:- / kronor för varje år. Arrendeavgiften skall betalas i förskott senast den 31 mars. Arrendeavgiften enligt ovan utgör grundbeloppet, som skall vara indexreglerat. För indexregleringen tillämpas konsumentprisindex (totalindex). Grundbeloppet anses vara anpassat till indextalet för oktober månad 2008 (nedan benämnt basindex). Skulle indextalet någon påföljande oktobermånad ha stigit i förhållande till basindex skall arrendeavgiften för nästkommande år ökas med samma procenttal som indextalet ändrats i förhållande till basindex. Arrendeavgiften skall dock aldrig sättas lägre än grundavgiften. Arrendeavgiften avrundas till närmaste hela tiotal kronor.

10 (4) 5 Överlåtelse och Utan jordägarens samtycke får arrendatorn inte sätta annan i uthyrning sitt ställe utom i fall som anges i 10 kap 7 i jordabalken. Arrendatorn får dock hyra ut egen byggnad på arrendestället. Hyresgästen skall erinras om innehållet i detta kontrakt. 6 Skötsel, drift och underhåll av gemensamma ytor och anläggningar Arrendatorn ansvarar för och bekostar all skötsel, drift och underhåll av gemensamma ytor och anläggningar (servicebyggnader, vägar mm) inom kvarteret Knölaberget. Arrendatorn medger att det för detta ändamål inrättas en gemensamhetsanläggning enligt Anläggningslagen för servicebyggnader och de gemensamma ytorna inom kvarteret samt att denna gemensamhetsanläggning förvaltas av en förening bestående av samtliga badstugearrendatorer inom kvarteret. Jordägaren förbinder sig att bekosta inrättandet av gemensamhetsanläggningen samt att till den upplåta servicebyggnader och de gemensamma ytorna inom kvarteret. Arrendatorn förbinder sig härmed att bli deltagare i föreningen som förvaltar gemensamhetsanläggningen. När gemensamhetsanläggningen är inrättad ansvarar och bekostar föreningen för skötsel, drift och underhåll (inkl. ev. standardförbättringar och ersättningsbyggnader) rörande servicebyggnader, väg, avvattning, ledningar, staket, reningsanläggning och/eller dylikt inom de gemensamma ytorna. I detta ingår bland annat samtliga brukningsavgifter avseende el-, va-, renhållning mm som hänför sig till deras område och anläggningar. En gemensamhetsanläggning med tillhörande förening inrättas via lantmäteriförrättning och gemensamhetsanläggningens läge/innehåll, deltagare i föreningen, andelstal m.m. fastställs i ett anläggningsbeslut. Föreningen kommer med stöd av anläggningsbeslutet att debitera sina kostnader på deltagare i föreningen. 7 Byggnader Arrendatorn äger rätt att på arrendestället inneha badstuga enligt gällande planbestämmelse och beviljat bygglov. Det ankommer på arrendatorn att ansöka om och bekosta bygglov och andra erforderliga tillstånd. Arrendatorn är skyldig att sätta upp badstugeplatsens nummer på stugan. 8 Fastighetsskatt Ev fastighetsskatt belöpande på av arrendatorn uppförda försäkring mm byggnader och anläggningar inom arrendestället skall betalas av arrendatorn. Arrendatorn ansvarar för försäkring av egen egendom inom arrendestället.

11 (4) 9 Arrendeställets Arrendestället utarrenderas i det skick det befinnes på skick och ordning tillträdesdagen. Arrendatorn är skyldig att alltid hålla inom området arrendestället och intilliggande områden (gemensamma ytor) i vårdat skick. Vid arrendestället får camping inte förekomma. Intilliggande områden (gemensamma ytor) får inte inhägnas. Passage och räddningsvägar mellan stugorna får inte hindras. På intilliggande områden (gemensamma ytor) får växande träd och buskar inte tas bort utan föreningens (nämnd i 5) medgivande. Om föreningen så påfordrar är arrendatorn skyldig att låta ta bort eller beskära planterade träd och buskar, som är till uppenbar olägenhet för närboende, räddningstrafik eller trafiken inom området eller som utgör ett brott mot första eller andra stycket i denna paragraf. 10 Ledningsdragning Arrendatorn medger att jordägaren eller annan, som därtill har dennes tillstånd, får framdraga och vidmakthålla ledningar i eller över arrendestället med erforderliga ledningsstolpar och infästningsanordningar på byggnad, där sådant kan ske utan avsevärd olägenhet för arrendatorn. Arrendatorn är skyldig att utan ersättning tåla härmed förenat intrång och nyttjande, men är berättigad till ersättning för skada på byggnad eller annan anläggning på arrendestället. 11 Inskrivningsförbud Detta avtal får inte inskrivas. 12 Skiljeklausul Tvist på grund av detta avtal och alla därtill hänförbara rättsförhållanden skall avgöras av arrendenämnden i Göteborg som skiljenämnd. Parterna är överens om att ställa sig till efterrättelse av arrendenämndens beslut. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt. Falkenberg den För Falkenbergs kommun Arrendatorn den

12 (4)., " NATUR 0 t 'a c:39q k. -" (>) 'P, n KVARTERET,/ uc3 KNÖLABERGET 4&? 0 / r 1 57n / CC3 lö.7 s3a NN N-/ El..."'":` " 47-if i C? NJATck_i:... ss e \" 1 N \ ', ',.. \ \ Qr ss.,,,, >8.,,. --.., HiTTSBERG 4:1 (. 1,, \,..., *(..,., \., t j..) NATU ep Servic'ebyggn -, -, \ NATUR EL EKANI P 1-1 r 5 meter \\ \ KARTBILAGA 1 TILLHÖRANDE ARRENDEAVTAL FÖR BADSTUGOR INOM KV KNÖLABERGET I FALKENBERGS KOMMUN

13 Avtal nr: xx 1 (4) AVTAL OM BOSTADSARRENDE FÖR BADSTUGA INOM KV SVANEN VID SKREA STRAND Jordägare: Falkenbergs kommun org.nr: (Upplåtare) Falkenberg Arrendator: xxxx pers.nr: xxxx xxxx 1 Arrendestället Badstugeplats nr xx i kvarteret Svanen vid Skrea Strand. Arrendestället omfattar endast den area som arrendatorns badstuga upptar på marken. Arrendatorn har dessutom rätt att nyttja intilliggande områden (gemensamma ytor) samt servicebyggnader, som är angivna på kartbilaga 1, i samförstånd med övriga arrendatorer och vad som sägs i nedanstående paragrafer. Arrendestället och de gemensamma ytorna är belägna inom de delar av fastigheten Falkenberg Hjortsberg 4:1 som är markerade med grovt streckade linjer på kartbilaga 1. 2 Ändamål 3 Arrendetid 4 Förlängning av avtalet 5 Arrendeavgift Utarrenderingen sker för fritidsändamål. Arrendatorn förbinder sig att inte använda på arrendestället uppförd byggnad som helårsbostad för sig, sin familj eller annan. Arrendetiden utgör ett år räknat från tillträdesdagen som är den 14 mars Uppsäges inte avtalet minst tre månader före arrendetidens utgång förlänges avtalet på ytterligare ett år osv. Arrenderätten är inte förenad med rätt till förlängning av arrendeavtalet vid uppsägning. Arrendeavgiften utgör tretusenåttahundra / 3 800:- / kronor för varje år. Arrendeavgiften skall betalas i förskott senast den 31 mars. Arrendeavgiften enligt ovan utgör grundbeloppet, som skall vara indexreglerat. För indexregleringen tillämpas konsumentprisindex (totalindex). Grundbeloppet anses vara anpassat till indextalet för oktober månad 2008 (nedan benämnt basindex). Skulle indextalet någon påföljande oktobermånad ha stigit i förhållande till basindex skall arrendeavgiften för nästkommande år ökas med samma procenttal som indextalet ändrats i förhållande till basindex. Arrendeavgiften skall dock aldrig sättas lägre än grundavgiften. Arrendeavgiften avrundas till närmaste hela tiotal kronor.

14 (4) 6 Överlåtelse och Utan jordägarens samtycke får arrendatorn inte sätta annan i uthyrning sitt ställe utom i fall som anges i 10 kap 7 i jordabalken. Arrendatorn får dock hyra ut egen byggnad på arrendestället. Hyresgästen skall erinras om innehållet i detta kontrakt. 7 Skötsel, drift och underhåll av gemensamma ytor och anläggningar Arrendatorn ansvarar för och bekostar all skötsel, drift och underhåll av gemensamma ytor och anläggningar (servicebyggnader) som redovisas i paragraf 1. (För eventuella allmänna toaletter i servicebyggnaderna ansvarar dock Falkenbergs kommun.) Arrendatorn medger att det för detta ändamål inrättas en gemensamhetsanläggning enligt Anläggningslagen för servicebyggnader och de gemensamma ytorna inom kvarteren samt att denna gemensamhetsanläggning förvaltas av en förening bestående av samtliga badstugearrendatorer inom berörda kvarter. Jordägaren förbinder sig att bekosta inrättandet av gemensamhetsanläggningen samt att till den upplåta servicebyggnader och de gemensamma ytorna inom kvarteren. Arrendatorn förbinder sig härmed att bli deltagare i föreningen som förvaltar gemensamhetsanläggningen. När gemensamhetsanläggningen är inrättad ansvarar och bekostar föreningen all skötsel, drift och underhåll (inkl. ev. standardförbättringar och nya servicebyggnader) rörande servicebyggnaderna (exkl ev. allmänna toaletter däri) samt gångvägar, avvattning, ledningar och/eller dylikt inom de gemensamma ytorna. 1 detta ingår bland annat samtliga brukningsavgifter avseende el-, va-, renhållning mm som hänför sig till deras område och anläggningar (servicebyggnader mm). En gemensamhetsanläggning med tillhörande förening inrättas via lantmäteriförrättning och gemensamhetsanläggningens läge/innehåll, deltagare i föreningen, andelstal mm. fastställs i ett anläggningsbeslut. Föreningen kommer med stöd av anläggningsbeslutet att debitera sina kostnader på deltagare i föreningen. 8 Byggnader Arrendatorn äger rätt att på arrendestället inneha badstuga enligt gällande planbestämmelse och beviljat bygglov. Det ankommer på arrendatorn att ansöka om och bekosta bygglov och andra erforderliga tillstånd. Arrendatorn är skyldig att sätta upp badstugeplatsens nummer på stugan. 9 Fastighetsskatt Ev fastighetsskatt belöpande på av arrendatorn uppförda försäkring mm byggnader och anläggningar inom arrendestället skall betalas av arrendatorn. Arrendatorn ansvarar för försäkring av egen egendom inom arrendestället.

15 (4) 10 Arrendeställets Arrendestället utarrenderas i det skick det befinnes på skick och ordning tillträdesdagen. Arrendatorn är skyldig att alltid hålla inom området arrendestället och intilliggande områden (gemensamma ytor) i vårdat skick. Vid arrendestället får camping inte förekomma. Intilliggande områden (gemensamma ytor) får inte inhägnas. Passage och räddningsvägar mellan stugorna får inte hindras. På intilliggande områden (gemensamma ytor) får växande träd och buskar inte tas bort utan föreningens (nämnd i 5) medgivande. Om föreningen så påfordrar är arrendatorn skyldig att låta ta bort eller beskära planterade träd och buskar, som är till uppenbar olägenhet för närboende, räddningstrafik eller trafiken inom området eller som utgör ett brott mot första eller andra stycket i denna paragraf. 11 Ledningsdragning Arrendatorn medger att jordägaren eller annan, som därtill har denns tillstånd, får framdraga och vidmakthålla ledningar i eller över arrendestället med erforderliga ledningsstolpar och infästningsanordningar på byggnad, där sådant kan ske utan avsevärd olägenhet för arrendatorn. Arrendatorn är skyldig att utan ersättning tåla härmed förenat intrång och nyttjande, men är berättigad till ersättning för skada på byggnad eller annan anläggning på arrendestället. 12 inskrivningsförbud Detta avtal får inte inskrivas. 13 Dispensklausul Följande förbehåll skall gälla under förutsättning av arrendenämndens godkännande: 1. Kortare arrendetid, kortare uppsägningstid och kortare förlängningstid än den lagstadgade (se 3). 2. Rätt till förlängning vid uppsägning gäller ej (se 4). Vardera parten äger rätt att begära arrendenämndens godkännande. 14 Skiljeklausul Tvist på grund av detta avtal och alla därtill hänförbara rättsförhållanden skall avgöras av arrendenämnden i Göteborg som skiljenämnd. Parterna är överens om att ställa sig till efterrättelse av arrendenämndens beslut. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt. Falkenberg den För Falkenbergs kommun Arrendatorn den Hans Grönqvist Louise Grönqvist

16 (4) SVANEN`( 2 st) STRANDS i TAN (23 st Servicebyggnad HAVSTRUTEN l4jortsberg 4:1 r rt \\ \ SNÄF (24 SKRATT ÅSEN (26 st EJERN 24 st Sei icebyggnad GRÅGÅS N 24 st meter KARTBILAGA 1 TILLHÖRANDE ARRENDEAVTAL FÖR BADSTUGOR

17 Falkenberg Till Er politiker i kommunstyrelsen i Falkenbergs kommun Hej! STADSBYGGNADSKONTORET FALKENBERG ANR K Vi vill härmed framföra våra åsikter angående förändringar av arrendeavtalen vid badstugorna vid Strandsidan, Skrea strand. Efter samtal med Jörgen Högdin framkom det att tjänstemän vid Falkenbergs kommun idag har presenterade ett förslag inför Kommunstyrelsens arbetsutskott gällande ändring utav arrendeavtalet mellan Falkenbergs kommun och Strandsidans samfällighetsförening. Enligt Jörgen Högdin skulle Knölabergets samfållighetsförenings avtal och Strandsidans samfällighetsförening i framtiden vara likvärdiga med femåriga arrendeavtal. Enligt Jörgen Högdin avslog politikerna tjänstemännens förslag angående besittningsskydd för Strandsidan. Knölaberget har besittningsskydd. Vi på Strandsidan menar att det är viktigt för oss med besittningsskydd och att det skall vara likvärdigt mellan dessa två badstugeområden som nu är de enda i Falkenbergs kommun med arrendeavtal. Strandsidan: År 2008 var det en kostnad på arrendet på ca :- och då ingick driften av servicebyggnaderna. Från år 2008 sköter samfällighetsföreningen driften av de två servicebyggnaderna och skötsel av staket och området mellan stugorna. Kostnaderna för driften är 1500:-/stuga/år. Arrendet år 2012 är 3900:- och föreningen tar ut en avgift för driften 1500:- + till en underhållnings och förnyelsefond 1000:- av varje stugägare för en renovering av Strandskatans servicebyggnad. Alltså är det en kostnad för varje stugägare på 6400:-/år. Ytterligare tänker Falkenbergs kommun lägga ut administrationsarbete på samfållighetsföreningen för att endast fakturera samfållighetsföreningen för arrendet, samfållighetsföreningen skall därefter ta ut en avgift från varje stugägare. Detta blir givetvis en större arbetsbörda för föreningen. Skall arbetet skall läggas ut på föreningen så skall även föreningen få ekonomisk kompensation för detta merarbete. Samfållighetsföreningen arbetar för alla medlemmar som är ägare till de 171 stugorna på Strandsidan. Strandsidan är ett gammalt område med en stor kulturhistoria från 1940-talet. Vi har många medlemmar som har bott på Strandsidan sedan flera decennier tillbaka och som idag är pensionärer och många av dem uppnår en mycket hög ålder. Vi värnar om dessa medlemmar som skall kunna bo kvar

18 i stugområdet. Det får inte bli en klassfråga - om vilka som skall ha råd till att kunna tillbringa sommartiden på Strandsidan, Skrea strand. 20/ får vi ett meddelande om att ärendet har varit uppe i kommunstyrelsens arbetsutskott och att förslaget nu är att höja arrendet till 5500:-+ att lägga över administrationen till samfållighetsföreningen + att föreningen redan har en driftskostnad. Idag ser man då en höjning med 41% och ser man till år 2008 så är det mer än en 100% höjning. Vi vill framhäva vår åsikt om den planerade höjningen av arrendet genom att hävda att vi tycker de senaste årens höjning är oskälig och att vi har för avsikt att driva frågan vidare till Arrendenämnden om den genomförs. Vi har fått information om att beslut skall fattas i kommunstyrelsen tisdagen den 3/ Efter samtal med kommunstyrelsens ordförande Marie-Louise Wernersson sänder vi nu här våra åsikter. Vi vill att ni lyssnar på oss och därmed främjar oss i vårt fortsatta arbete i styrelsen för Strandsidans samfällighetsförening. Vi vill ha kompensation om vi skall ta över kommunens administrativa uppgifter. Detta kan ske genom att inte höja arrendekostnaderna. Vi vill ha ett besittningsskydd i vårt avtal. Vi vill ha femåriga arrendeavtal. Vi vill fortsätta att ha en god kommunikation med Falkenbergs kommun då vi tillsammans vinner mycket på ett samarbete. Vid kommunens anläggningar har vi en ökad uppmärksamhet och vid problem kontaktar vi i styrelsen alltid personal på Falkenbergs kommun som kan åtgärda problemen snabbt. Vi värnar tillsammans för en ökad turism och en ökad trivsel hos turisterna så att de återkommer till vår fina kommun. Med vänlig hälsning Styrelsen i Strandsidans samfällighetsförening/ gm. ordförande Katrin Carlsson

194 80 Upplands Väsby. nedan kallad arrendatorn

194 80 Upplands Väsby. nedan kallad arrendatorn s. 1 (4) ARRENDEKONTRAKT (anläggningsarrende) Jordägare Carl de Geer 451225-0533 Stora Wäsby 194 37 Upplands Väsby nedan kallad jordägare Arrendator (org.nr: 212000-0019) nedan kallad arrendatorn Arrendeområde

Läs mer

Hemställan om friköp av fastigheten Knölaberget 1. Dnr KS 2011-351

Hemställan om friköp av fastigheten Knölaberget 1. Dnr KS 2011-351 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg NtA 2012-03-20 FALKENBERG 59 Hemställan om friköp av fastigheten Knölaberget 1. Dnr KS 2011-351 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Godkännande av arrendeavtal mellan Kalmar kommun och Kalmar Golfklubb på del av fastigheterna Kläckeberga 10:1 och 10:2 m.fl.

Godkännande av arrendeavtal mellan Kalmar kommun och Kalmar Golfklubb på del av fastigheterna Kläckeberga 10:1 och 10:2 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Klara Johansson 2015-10-21 KS 2015/0927 50265 Kommunfullmäktige Godkännande av arrendeavtal mellan Kalmar kommun och Kalmar Golfklubb på del av fastigheterna

Läs mer

Arrendeavtal för båtverksamhet inom Strängnäs 3:1

Arrendeavtal för båtverksamhet inom Strängnäs 3:1 KF 15:1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Näringslivskontoret Dnr KS/2015:122-261 Mark- och exploateringsenheten 2015-03-30 1/1 KF 15:2 Handläggare Katarina Ankarling Tel. 0152-293 73 Kommunfullmäktige Arrendeavtal för

Läs mer

ARRENDEKONTRAKT Nr 300:13-2

ARRENDEKONTRAKT Nr 300:13-2 ARRENDEKONTRAKT Nr 300:13-2 2014-08-11 Obj 44360 Arrendator: Östra Stranden i Halmstad ekonomisk förening (i avtalet kallad föreningen) c/o Lars Elmqvist Västra Holmgatan 17 553 24 Jönköping Person/org.nr:

Läs mer

ARRENDEKONTRAKT. Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till. vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad medlemmen,

ARRENDEKONTRAKT. Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till. vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad medlemmen, ARRENDEKONTRAKT Koloniträdgårdsföreningen. Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till. personummer... adress... vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad medlemmen, arrenderätten

Läs mer

ARRENDEKONTRAKT Nr 300:13-2

ARRENDEKONTRAKT Nr 300:13-2 ARRENDEKONTRAKT Nr 300:13-2 2014-09-02 Obj 44360 Arrendator: Östra Stranden i Halmstad ekonomisk förening (i avtalet kallad föreningen) c/o Lars Elmqvist Västra Holmgatan 17 553 24 Jönköping Person/org.nr:

Läs mer

Försäljning av byggnad på fastigheten Valnöten 2 (Stiftelsen Båstadsfontänen) samt därtill hörande arrendeavtal

Försäljning av byggnad på fastigheten Valnöten 2 (Stiftelsen Båstadsfontänen) samt därtill hörande arrendeavtal BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Blad Ekonomiutskottet 2013-02-27 KSeu dnr. KS Försäljning av byggnad på fastigheten Valnöten 2 (Stiftelsen Båstadsfontänen) samt därtill hörande arrendeavtal Beskrivning

Läs mer

Förlängning av arrendekontrakt för idrottsföreningen Sätra IF

Förlängning av arrendekontrakt för idrottsföreningen Sätra IF SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 5 (B) Sammanträdesdatum 2012-09-11 32 Dnr 2012/236 Förlängning av arrendekontrakt för idrottsföreningen Sätra IF INLEDNING Sätra IF arrenderar sedan 1971 ett område

Läs mer

Torskogs Sommarstugeförening Ekonomisk Förening c/o Pekka Mustonen Lilla Torskogsbacken 6 423 53 Torslanda I det följande kallad föreningen

Torskogs Sommarstugeförening Ekonomisk Förening c/o Pekka Mustonen Lilla Torskogsbacken 6 423 53 Torslanda I det följande kallad föreningen ARRENDEAVTAL Godkända av ordinarie årsmöte 2005-03-13 Upplåtare: Torskogs Sommarstugeförening Ekonomisk Förening c/o Pekka Mustonen Lilla Torskogsbacken 6 423 53 Torslanda I det följande kallad föreningen

Läs mer

Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 23 augusti 2016

Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 23 augusti 2016 Kalmar Kommunbolag AB Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 23 augusti 2016 58 Kalmar Öland Airports arrendeavtal med Kalmar Energi Värme AB avseende del av Barkestorp 3:1 Handlingar Tjänsteskrivelse

Läs mer

Bilaga 4. ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL

Bilaga 4. ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL Bilaga 4. ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL Fritidsträdgårdsföreningen Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till namn personnummer adress.. vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad

Läs mer

Mellan Stockholms kommun genom dess stadsdelsnämnd, nedan kallad kommunen, och Koloniträdgårdsföreningen,

Mellan Stockholms kommun genom dess stadsdelsnämnd, nedan kallad kommunen, och Koloniträdgårdsföreningen, KONTRAKTSNUMMER: 104-383-09 FASTIGHETSBETECKNING: ORHEM 1:1 STADSDEL: ORHEM Mellan Stockholms kommun genom dess stadsdelsnämnd, nedan kallad kommunen, och Koloniträdgårdsföreningen, nedan kallad föreningen,

Läs mer

2010-02-16. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2010-02-16. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2010-02-16 49 Utbyggnad av infrastruktur samt prissättning av tomter KS, KF inom exploateringsområde

Läs mer

ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL

ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL Koloniträdgårdsföreningen Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till namn personnummer adress.. vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad med- lemmen,

Läs mer

Sotenäs kommun har som mål att boende inom kommunen skall kunna få en plats för sjöbod eller i sjöbodsutrymme.

Sotenäs kommun har som mål att boende inom kommunen skall kunna få en plats för sjöbod eller i sjöbodsutrymme. Kommunens mål har som mål att boende inom kommunen skall kunna få en plats för sjöbod eller i sjöbodsutrymme. Ett led för att detta skall kunna genomföras, så skall arrende avses för två personer per sjöbod.

Läs mer

Avtal om anläggningsarrende för drift av Smögens Fiskauktion

Avtal om anläggningsarrende för drift av Smögens Fiskauktion Avtal om anläggningsarrende för drift av Smögens Fiskauktion 1 Upplåtare, arrendator Mellan genom dess Tekniska avdelning, 456 80 Kungshamn, (nedan kommunen), och XXXXXXXXX, org.nr XXXXXX- XXXX, adress

Läs mer

Nyttjanderätt avseende del av Östermalm 1:1, Kvarndammen

Nyttjanderätt avseende del av Östermalm 1:1, Kvarndammen Tekniska förvaltningen Ulrika Jansson,0550-88 152 ulrika.jansson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Datum 2015-05-07 Ks/2015:117 120 Fastighetsfrågor - allmänt Nyttjanderätt avseende del av Östermalm

Läs mer

Tillfällig upplåtelse av Fågelkärret vid Södertälje IP

Tillfällig upplåtelse av Fågelkärret vid Södertälje IP 1 (2) 2014-08-18 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Anders Siljelöf 08-523 028 62 Anders.siljelof@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Tillfällig upplåtelse av Fågelkärret

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 20 februari 2013 Ö 5531-11 KLAGANDE KO Ombud: Jur.kand. JW MOTPART CE Ombud: Jur.kand. AG SAKEN Ändring av arrendevillkor ÖVERKLAGAT

Läs mer

KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT

KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT 1.Formalia 1.1 Parter Mellan kommun, nämnden nedan kallad kommunen och nedan kallad föreningen. 1.2 Avtalets huvudsakliga innehåll Kommunen upplåter härmed nyttjanderätten/hyresrätten

Läs mer

ARRENDEAVTAL OM SMÅBÅTSHAMN

ARRENDEAVTAL OM SMÅBÅTSHAMN ARRENDEAVTAL OM SMÅBÅTSHAMN JORDÄGARE Fritidsstugeföreningen Kopparmora ek. förening ARRENDATOR 81 40 00-6860 Kopparmora Båtklubb Box 71 139 22 Värmdö ARRENDESTÄLLE BAKGRUND Del av fastigheten Kopparmora

Läs mer

Begäran om planläggning av Skrea 5:51. KS 2014-214

Begäran om planläggning av Skrea 5:51. KS 2014-214 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-06-24 207 Begäran om planläggning av Skrea 5:51. KS 2014-214 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Läs mer

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 268 Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

KONTRAKT OM BOSTADSARRENDE I YSTADS SANDSKOG (Arrendeställe för fritidshus)

KONTRAKT OM BOSTADSARRENDE I YSTADS SANDSKOG (Arrendeställe för fritidshus) 1 Jordägare/upplåtare: Ystads kommun KONTRAKT OM BOSTADSARRENDE I YSTADS SANDSKOG (Arrendeställe för fritidshus) Postadress: Nya Rådhuset, 271 80 Ystad Arrendeställe: Arrendator: Personnummer: Bostadsadress:

Läs mer

Mellan Djursholms AB och Danderyds kommun har träffats följande. Lägenhetsarrende

Mellan Djursholms AB och Danderyds kommun har träffats följande. Lägenhetsarrende Mellan Djursholms AB och Danderyds kommun har träffats följande Lägenhetsarrende PARTER Upplåtare: Djursholms AB, nedan kallad Fastighetsägare Org. Nr. 556002-2831 Arrendator: Danderyds kommun, nedan kallad

Läs mer

2013-05-21. Exploatering samt prissättning av två småhustomter inom del av Skrea 6:64 (vid Skrea Skola). Dnr KS 2013-207

2013-05-21. Exploatering samt prissättning av två småhustomter inom del av Skrea 6:64 (vid Skrea Skola). Dnr KS 2013-207 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-05-21 168 Exploatering samt prissättning av två småhustomter inom del av Skrea 6:64 (vid Skrea Skola).

Läs mer

Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8. KS

Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-08-12 167 Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8. KS 2011-287 KF Beslut

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND.

RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND. RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND. Följande riktlinjer gäller för tilldelning av köplats till parkeringsområdet i Kyrkesund, enligt

Läs mer

Nyttjanderättsavtal. Koloniträdgårdsföreningen Jordgubben, ideell förening här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till: ...

Nyttjanderättsavtal. Koloniträdgårdsföreningen Jordgubben, ideell förening här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till: ... Nyttjanderättsavtal Koloniträdgårdsföreningen Jordgubben, ideell förening här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till:...... Vilken är medlem av ovan nämnda förening, och här nedan kallad medlemmen,

Läs mer

Taxa vid försäljning av kommunalt ägd mark för verksamheter (handels-, kontors- eller industrimark). KS 2015-261

Taxa vid försäljning av kommunalt ägd mark för verksamheter (handels-, kontors- eller industrimark). KS 2015-261 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-09-15 244 Taxa vid försäljning av kommunalt ägd mark för verksamheter (handels-, kontors- eller industrimark).

Läs mer

Begäran om planläggning för Olofsbo 3:22 m fl, kv Måsen, Olofsbo. KS 2013-406

Begäran om planläggning för Olofsbo 3:22 m fl, kv Måsen, Olofsbo. KS 2013-406 83 Begäran om planläggning för Olofsbo 3:22 m fl, kv Måsen, Olofsbo. KS 2013-406 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Avslå begäran om planändring. Beslutsunderlag Kvarters föreningen

Läs mer

Detaljplan för Skrea 5:51 planavtal KS 2014-214

Detaljplan för Skrea 5:51 planavtal KS 2014-214 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-28 309 Detaljplan för Skrea 5:51 planavtal KS 2014-214 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Godkänna planavtal för detaljplanearbete

Läs mer

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 60 Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

REGION SKÅNE OCH REGION SKÅNE DEPÅ HÄSSLEHOLM AB AVTAL OM TILLHANDAHÅLLANDE AV FASTIGHET [DATUM]

REGION SKÅNE OCH REGION SKÅNE DEPÅ HÄSSLEHOLM AB AVTAL OM TILLHANDAHÅLLANDE AV FASTIGHET [DATUM] REGION SKÅNE OCH REGION SKÅNE DEPÅ HÄSSLEHOLM AB AVTAL OM TILLHANDAHÅLLANDE AV FASTIGHET [DATUM] Avtal om tillhandhållande av fastigheten Hässleholm Kärråkra 114:19 Detta avtal har denna dag träffats mellan

Läs mer

Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att sälja del av Slättna 1:61 till Preem AB enligt upprättat förslag till köpekontrakt.

Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att sälja del av Slättna 1:61 till Preem AB enligt upprättat förslag till köpekontrakt. 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 201-0-22 Förvaltning: Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare: Jeanette Almroth Telefon: 023-61 31 42 E-post: jeanette.almroth@lysekil.se Försäljning del av

Läs mer

Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum 2012-03-20 Sammanträdestid 8.30-11.30

Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum 2012-03-20 Sammanträdestid 8.30-11.30 Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum 2012-03-20 Sammanträdestid 8.30-11.30 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Gerry

Läs mer

Försäljning av mark inom Smedjeholms industriområde Del av Stafsinge-Arvidstorp 1:95 m fl. KS 2015-86

Försäljning av mark inom Smedjeholms industriområde Del av Stafsinge-Arvidstorp 1:95 m fl. KS 2015-86 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-23 196 Försäljning av mark inom Smedjeholms industriområde Del av Stafsinge-Arvidstorp 1:95 m fl. KS 2015-86

Läs mer

2013-08-13. Iordningställande av Batterivägen kopplat till genomförandet av detaljplaneföreslag för Bilen m fl. (AU 215) Dnr KS 2013-240

2013-08-13. Iordningställande av Batterivägen kopplat till genomförandet av detaljplaneföreslag för Bilen m fl. (AU 215) Dnr KS 2013-240 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg FALKENBERG 2013-08-13 167 Iordningställande av Batterivägen kopplat till genomförandet av detaljplaneföreslag för Bilen m fl. (AU

Läs mer

AVTAL OM ANLÄGGNINGSARRENDE

AVTAL OM ANLÄGGNINGSARRENDE AVTAL OM ANLÄGGNINGSARRENDE 1. Jordägare Jordägare: Piteå kommun. Orgnr: 212000-2759 Postadress: Svartuddsvägen 1, 941 85 PITEÅ Arrendator: Arrendator: Hamncamping i Piteå AB Orgnr: 556732-9122 Postadress:

Läs mer

Sammanträdesdatum Information till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott 2014

Sammanträdesdatum Information till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott 2014 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-05-06 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 6 maj 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE 1 Information till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-05-13 152 Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Detaljplan för Töringe 7:40 - planuppdrag. Dnr KS 2011-330

Detaljplan för Töringe 7:40 - planuppdrag. Dnr KS 2011-330 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2011-08-30 3 268 Detaljplan för Töringe 7:40 - planuppdrag. Dnr KS 2011-330 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

2013-03-19. Ändring av prissättning av tre småhustomter inom exploateringsområdet vid Slättenvägen. Dnr KS 2010-527

2013-03-19. Ändring av prissättning av tre småhustomter inom exploateringsområdet vid Slättenvägen. Dnr KS 2010-527 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-03-19 84 Ändring av prissättning av tre småhustomter inom exploateringsområdet vid Slättenvägen. Dnr KS 2010-527 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Villkor för upplåtelse av mark för kommunikationsledning i mark

Villkor för upplåtelse av mark för kommunikationsledning i mark 1 Villkor för upplåtelse av mark för kommunikationsledning i mark Undertecknad, nedan kallad fastighetsägaren, upplåter härmed, på nedan angivna villkor, mark för ledningsdragning till Lau Fiber ekonomisk

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 11 juni 2013 Ö 5705-11 KLAGANDE Aktiebolaget Frösakulls Havsbad, 556033-1224 Tylöcenter Frösakull 302 70 Halmstad Ombud: Advokat LB

Läs mer

Tomträttsavtal, del av Rotebro 4:10 och Rotebro 4:54, Sollentuna

Tomträttsavtal, del av Rotebro 4:10 och Rotebro 4:54, Sollentuna Tomträttsavtal, del av Rotebro 4:10 och Rotebro 4:54, Sollentuna Parter Sollentuna kommun, org.nr. 212000-0134, 191 86 Sollentuna, ("Kommunen"), och Italian Grill KB, org.nr. 969718-7160, ("Tomträttshavaren")

Läs mer

Försäljning av fastigheten Hjulet 5 samt del av Innerstaden 3:1. KS

Försäljning av fastigheten Hjulet 5 samt del av Innerstaden 3:1. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 121 Försäljning av fastigheten Hjulet 5 samt del av Innerstaden 3:1. KS 2015-150 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Sida 1 av 5 EXEMPEL 7A Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark 20xx-xx-xx Detta avtal gäller markupplåtelse för nedläggning av kommunikationsledning i mark (nedan kallad Ledningen) på nedanstående

Läs mer

AVTAL OM JORDBRUKSARRENDE

AVTAL OM JORDBRUKSARRENDE 1(11) DIARIENUMMER: 234-447/16 AVTALSNUMMER: OBJEKTS-ID: R 602 AVTAL OM JORDBRUKSARRENDE med byggnad JORDÄGARE: Svenska staten genom Statens fastighetsverk, Fo Jord Box 254 751 05 UPPSALA. Tel. 010-478

Läs mer

ARRENDEAVTAL. Laddningsstationer efter E4. Avtalsförslag mellan markägare och Projektgrupp 1 Version 0.1. Status

ARRENDEAVTAL. Laddningsstationer efter E4. Avtalsförslag mellan markägare och Projektgrupp 1 Version 0.1. Status ARRENDEAVTAL Laddningsstationer efter E4 Avtalsförslag mellan markägare och Projektgrupp 1 Version 0.1 Status Granskad Abrahamsson, Mattias 2015-05-22 Godkänd Lundgren, Nils 2015-05-22 LIPS Generell mall

Läs mer

Försäljning av mark inom Smedjeholms industriområde. (AU 108) KS 2015-87

Försäljning av mark inom Smedjeholms industriområde. (AU 108) KS 2015-87 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 122 Försäljning av mark inom Smedjeholms industriområde. (AU 108) KS 2015-87 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL Mellan Trelleborgs Hamn AB org.nr 556008-2413 (Överlåtaren), och Trelleborgs kommun org.nr 212000-1199 (Förvärvaren), har träffats följande 1 Bakgrund FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL 1.1 Trelleborgs centralstation

Läs mer

Markupplåtelseavtal för fiberoptisk kommunikationsledning i mark Rev 191014

Markupplåtelseavtal för fiberoptisk kommunikationsledning i mark Rev 191014 Ekonomiska föreningen Flöghults Fiber Sida 1 (5) Mellan Ekonomiska föreningen Flöghults Fiber, org. nr 769624-1327, (nedan kallad Ledningsägaren) och nedan benämnda fastighetsägare (nedan kallad Fastighetsägare)

Läs mer

Navet 1 - avsiktsförklaring om framtida förvärv. (AU 149) KS 2015-190

Navet 1 - avsiktsförklaring om framtida förvärv. (AU 149) KS 2015-190 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-06-02 154 Navet 1 - avsiktsförklaring om framtida förvärv. (AU 149) KS 2015-190 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag

Läs mer

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G 2009-05-28 Genomförandebeskrivning: Drivbänken FABO (Utställningshandling) 1(5) U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G Detaljplan för del av Kv Drivbänken (f.d. Möllevägsskolan) Falkenbergs kommun Hallands

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Dnr 2014/6908 Ert dnr Ju2014/4181/L1 Ju.L1@regeringskansliet.se Yttrande över Jordbruks- och bostadsarrende några frågor om arrendeavgift och besittningsskydd (SOU 2014:32) Lantbrukarnas

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark 1(4) Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Avtal Mellan undertecknad/e, nedan benämnda Fastighetsägaren respektive Ledningsägaren är följande överenskommelse träffad. Fastighetsägare Namn

Läs mer

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. KS 2013-391

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. KS 2013-391 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-02-25 47 Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen.

Läs mer

Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. KS 2014-396

Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. KS 2014-396 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-11 328 Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49

Läs mer

Tillägg till arrendeavtal rörande Lundåkradeponin i Landskrona

Tillägg till arrendeavtal rörande Lundåkradeponin i Landskrona Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(1) Datum 2005-12-23 Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Tillägg till arrendeavtal rörande Lundåkradeponin i Landskrona Enligt arrendeavtal från

Läs mer

SKOPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Huddinge kommun

SKOPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Huddinge kommun Sida 1 av 12 SKOPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Huddinge kommun Organisationsnummer 717905-1300 2012 Denna plan har upprättats med följande huvudrubriker. A. Allmänna förutsättningar B. Beskrivning av fastigheten

Läs mer

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man?

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? En guide över arbetsgången vid bildandet av gemensam VA-anläggning i samband med anslutning till allmänt VA-nät Varför allmänt vatten och avlopp? Under 2009 beslutades

Läs mer

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-02-26 59 Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

S T A D G AR. f ö r S Ö D R A S K R E A S T R A N D S S T U G Ä G A R F Ö R E N I N G

S T A D G AR. f ö r S Ö D R A S K R E A S T R A N D S S T U G Ä G A R F Ö R E N I N G S T A D G AR f ö r S Ö D R A S K R E A S T R A N D S S T U G Ä G A R F Ö R E N I N G E K O N O M I S K F Ö R E N I N G 1 Firma Föreningens firma är Södra Skrea Strands Stugägarförening ekonomisk förening.

Läs mer

Justering av taxor offentlig plats. Dnr KS 2010-558. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Justering av taxor offentlig plats. Dnr KS 2010-558. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2010-11-16 FALKENBERG 350 Justering av taxor offentlig plats. Dnr KS 2010-558 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-11-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 14/6. 2 Begäran om uppsägning av arrende för betesmark på gården Kilslund

Sammanträdesdatum 2014-11-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 14/6. 2 Begäran om uppsägning av arrende för betesmark på gården Kilslund KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-11-04 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 4 november 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Redovisning av uppdrag Utredning av formerna för förvaltningen KS av fastigheter inom kultur- och fritidsnämnden. Dnr KS 2011-65

Redovisning av uppdrag Utredning av formerna för förvaltningen KS av fastigheter inom kultur- och fritidsnämnden. Dnr KS 2011-65 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-09-11 227 Redovisning av uppdrag Utredning av formerna för förvaltningen KS av fastigheter inom kultur- och

Läs mer

Minnesanteckningar från arbetsmöte

Minnesanteckningar från arbetsmöte L A N T M Ä T E R I E T Sida 1 Aktbilaga 4 Minnesanteckningar från arbetsmöte 2013-03-18 Ärendenummer AB124472 Förrättningslantmätare Johan Modig Ärende Anläggningsförrättning berörande Grundvik 1:125

Läs mer

Rådgivningsavdelningen informerar om

Rådgivningsavdelningen informerar om Rådgivningsavdelningen informerar om Arrende Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

Tekniska nämnden Sammanträdeshandlingar

Tekniska nämnden Sammanträdeshandlingar Tekniska nämnden Sammanträdeshandlingar 2010-05-20 Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare 2010-05-04 Jenny Wiik 08-590 972 18 Dnr: Fax 08-590 890 77 TN/2010:44 Jenny.Wiik@upplandsvasby.se Tekniska nämnden Information

Läs mer

Kommunstyrelsens tekniska utskott Tor Israelsson (s) Robin Fransson (v) Ingemar Johansson (c)

Kommunstyrelsens tekniska utskott Tor Israelsson (s) Robin Fransson (v) Ingemar Johansson (c) Kommunstyrelsens tekniska utskott 2013-10-15 1 Plats och tid Kommunhusets sessionssal, tisdag 2013-10-15, kl. 09.00-11.25 Beslutande Tor Israelsson (s) Robin Fransson (v) Ingemar Johansson (c) Övriga deltagare

Läs mer

Utbyggnad av infrastruktur samt tecknande av va-avtal som berör Smedjeholms industriområde. KS 2014-69

Utbyggnad av infrastruktur samt tecknande av va-avtal som berör Smedjeholms industriområde. KS 2014-69 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-02-11 37 Utbyggnad av infrastruktur samt tecknande av va-avtal som berör Smedjeholms industriområde. KS 2014-69

Läs mer

Försäljning av fastigheten Faktorn 7 inom Ågårds Industriområde. (AU 47) KS 2014-468

Försäljning av fastigheten Faktorn 7 inom Ågårds Industriområde. (AU 47) KS 2014-468 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-03-10 74 Försäljning av fastigheten Faktorn 7 inom Ågårds Industriområde. (AU 47) KS 2014-468 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

Markupplåtelseavtal avseende markförlagd fiberoptisk ledning för bredbandskommunikation (nedan kallad ledningen).

Markupplåtelseavtal avseende markförlagd fiberoptisk ledning för bredbandskommunikation (nedan kallad ledningen). Markupplåtelseavtal avseende markförlagd fiberoptisk ledning för bredbandskommunikation (nedan kallad ledningen). Avtal mellan fastighetsägare: Namn: Person/Org. Nr. Ovan benämnda Fastighetsägare Avseende

Läs mer

Arbetsutskottet beslutar att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Arbetsutskottet beslutar att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-05-10 109 Exploateringsavtal för Genvägen Beslut Arbetsutskottet beslutar att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Läs mer

Rybäcken 1, Kordalen 6 m fl Begäran om planbesked KS

Rybäcken 1, Kordalen 6 m fl Begäran om planbesked KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-09-13 272 Rybäcken 1, Kordalen 6 m fl Begäran om planbesked KS 2016-188 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Ändring av exploateringsavtal för Ölandshamnen (Eldaren 1, 6 och del av Kvarnholmen 2:6)

Ändring av exploateringsavtal för Ölandshamnen (Eldaren 1, 6 och del av Kvarnholmen 2:6) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 205-04-2 KS 203/058 5026 Rev 205-04-30 Kommunfullmäktige Ändring av exploateringsavtal för Ölandshamnen (Eldaren, 6 och del av Kvarnholmen

Läs mer

Inbjudan till anvisning av campingarrende i Falsterbo

Inbjudan till anvisning av campingarrende i Falsterbo Inbjudan till anvisning av campingarrende i Falsterbo Vellinge.se 1. INLEDNING 1.1 BAKGRUND Campingen i Falsterbo är beläget på natursköna Falsterbonäset, eller kort och gott Näset som Vellingeborna säger.

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

Informationsmöte 12-04-04. Lantmäterimyndigheten i Helsingborgs kommun

Informationsmöte 12-04-04. Lantmäterimyndigheten i Helsingborgs kommun Informationsmöte 12-04-04 Ek för Rydebäcks Gård Definitioner Gemensamhetsanläggning = En anläggning som är gemensam för flera fastigheter och som tillgodoser ändamål av stadigvarande a betydelse e för

Läs mer

Ändring av detaljplan Å 57 m.fl., Långasand Hemställan om planläggning. KS 2013-187

Ändring av detaljplan Å 57 m.fl., Långasand Hemställan om planläggning. KS 2013-187 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-11-19 360 Ändring av detaljplan Å 57 m.fl., Långasand Hemställan om planläggning. KS 2013-187 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arrendenämnden i Göteborgs beslut 2010-07-09 i mål 3498-09, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arrendenämnden i Göteborgs beslut 2010-07-09 i mål 3498-09, se bilaga A HOVRÄTTEN FÖR BESLUT Ärende nr VÄSTRA SVERIGE 2010-11-01 ÖÅ 3367-10 Avdelning 4 Rotel 44 Göteborg Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arrendenämnden i Göteborgs beslut 2010-07-09 i mål 3498-09, se bilaga A

Läs mer

MARKUPPLÅTELSEAVTAL Optofiber byalag

MARKUPPLÅTELSEAVTAL Optofiber byalag Varje upplåtelse är unik. Det finns i många fall skäl att anpassa innehållet med hänsyn till omständigheterna i projektet eller det enskilda fallet. Läs därför informationsmaterialet viktiga punkter att

Läs mer

Ärende 8 Inriktningsbeslut om försäljning av fastigheten Sånnahult 2:3 samt budgetpost för stiftelsen Kurrebo

Ärende 8 Inriktningsbeslut om försäljning av fastigheten Sånnahult 2:3 samt budgetpost för stiftelsen Kurrebo Ärende 8 Inriktningsbeslut om försäljning av fastigheten Sånnahult 2:3 samt budgetpost för stiftelsen Kurrebo TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 2015-10-02 Jörgen Wijk 0477 441-14 jorgen.wijk@tingsryd.se Kommunstyrelsens

Läs mer

Bilaga A till Hyreskontrakt

Bilaga A till Hyreskontrakt Bilaga A till Hyreskontrakt 1 Upplåtare, hyresgäst Upplåtare: genom dess Tekniska avdelning, 456 80 Sotenäs, (nedan kommunen). Hyresgäst: XXXXXXX, org.nr XXXXXX-XXXX, adress,( nedan hyresgästen). 2 Ingress,

Läs mer

Vatten Avlopp Kretslopp 2015-03-20

Vatten Avlopp Kretslopp 2015-03-20 Hållpunkter Gemensamt enskilt vatten och avlopp Gemensamhetsanläggning- så här funkar det 20 mars 2015 Ingrid Öhlund Ruth Arvidsson Kommunens VA-planering Olika förutsättningar; genomförande/huvudmannaskap/förvaltning/

Läs mer

Björn Martinsson, teknisk chef Jörgen Wollbratt, fastighetschef 11-17 Mary-Ann Grahn, kost- och städchef 11-17 Annmarie Erlandsson, VA/Anläggningschef

Björn Martinsson, teknisk chef Jörgen Wollbratt, fastighetschef 11-17 Mary-Ann Grahn, kost- och städchef 11-17 Annmarie Erlandsson, VA/Anläggningschef Plats och tid Kommunhuset, Långö, Kungshamn den 11 mars 2015 kl. 08:30-12:00, 13:00 14:30 Beslutande Roland Mattsson (M) Stig-Arne Helmersson (C) Hilbert Eliasson (S) Övriga deltagare Justerare Björn Martinsson,

Läs mer

MARKUPPLÅTELSEAVTAL Optofiber stamnät

MARKUPPLÅTELSEAVTAL Optofiber stamnät Varje upplåtelse är unik. Det finns i många fall skäl att anpassa innehållet med hänsyn till omständigheterna i projektet eller det enskilda fallet. Läs därför informationsmaterialet viktiga punkter att

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Förfrågan om friköp av fastigheten Knölaberget 1. KS 2015-248

Förfrågan om friköp av fastigheten Knölaberget 1. KS 2015-248 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-12-08 338 Förfrågan om friköp av fastigheten Knölaberget 1. KS 2015-248 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark (Nedan kallad 'ledningen')

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark (Nedan kallad 'ledningen') Markupplåtelseavtal Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark (Nedan kallad 'ledningen') Detta avtal skall skrivas under av alla ägare till mark, som berörs av nergrävd fiberledning. Det gäller

Läs mer

Kultur och fritidsnämndens utnyttjande av fonderade medel från kommunens skogskonto. Dnr KS 2011-400

Kultur och fritidsnämndens utnyttjande av fonderade medel från kommunens skogskonto. Dnr KS 2011-400 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 4.41, 2012-01-17 3 Kultur och fritidsnämndens utnyttjande av fonderade medel från kommunens skogskonto. Dnr KS 2011-400

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

l-=~-ú Tommy Bokell Exploateringsehef

l-=~-ú Tommy Bokell Exploateringsehef ÐÖsteråker 2010-07-02 Österskärs Vilaägarefórening u.p.a. att. Lena Mark Box 71 184 24 Ákersberga Avtal om anläggningsarrende Härmed översändes underteeknat avtal samt utdrag ur Kommunstyrelsens beslut.

Läs mer