Uppsägning av bostadsarrendeavtal vid Skrea Strand. Dnr KS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppsägning av bostadsarrendeavtal vid Skrea Strand. Dnr KS 2012-97"

Transkript

1 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 58 Uppsägning av bostadsarrendeavtal vid Skrea Strand. Dnr KS KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta Uppsäga samtliga 228 arrendeavtal inom fastigheten Knölaberget 1 vid Skrea Strand främst för avgiftshöjning inför kommande period som löper 14 mars 2014 till 13 mars Uppsäga samtliga 170 arrendeavtal inom kv Svanen, kv Strandskatan, kv E lavstruten, kv Snäppan, kv Skrattmåsen, kv Ejdern och kv Grågåsen vid Skrea Strand för upphörande till mars Ersätts av ett arrendeavtal med föreningen Strandsidans sainflilligketsförening. 3 Uppsäga bostadsarrendeavtal inom Knölaberget 2 vid Skrea Strand för översyn av arrendeavgift inför kommande arrendeperiod. 4 Ej godkänna överlåtelser av befintliga bostadsarrendeavtal vid Skrca Strand utan att ny arrendator samtidigt godkänner nytt utskickat arrendeavtal för kommande arrendeperiod. 5 Avgiftshöjningen sker till följande nivåer: kr/år och badstugeplats inom kv Knölaberget och kr/år och badstugeplats inom kvarteren på Strandsidan fr o m 14 mars Beslutsunderlag Stadsbyggnadskontorets yttrande, daterat Arrendeavtal för badstugor för kv Knölaberget för perioden Arrendeavtal för badstugor för strandsidan (kv Svanen m fl) för perioden Bostadsarrende inom fastigheten Knölaberget 2 för perioden Sammanfattning av ärendet Inom fastigheten Knölaberget 1 vid Skrea strand finns 228 badstugor. Marken ägs av Falkenbergs kommun men badstugorna ägs på ofri grund av skilda bostadsarrendatorer. För de gemensamma ytorna inklusive samtliga anläggningar inom dessa ytor finns en gemensamhetsanläggning (Hjortsberg ga:4) inrättad som förvaltas av Knölabergets samfällighetsförening. Knölabergets samfällighetsförening, som också äger de två servicebyggnaderna mm på ofri grund, är en förening som består av samtliga bostadsarrendatorer inom fastigheten Knölaberget 1. Upplåtelserna sker i överensstämmelse med gällande detaljplan som vann laga kraft I3ostadsarrendeavtalen för badstugorna är 5-åriga avtal som automatiskt löper vidare med 5-åriga perioder om de inte sägs upp senast 12 månader före gällande periods utgång. Nuvarande period löper från 14 mars mars Avtalen omfattas av besittningsskydd för bostadsarrendatorerna. Arrendeavgiften för innevarande arrendeår är på ca kr per badstugeplats. Utöver arrendeavgiften till kommunen betalar bostadsarrendatorerna avgifter till Knölabergets samfällighetsförening rör drift och Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post: kommtinwalkenberg.se MV. ffilkenberg.se

2 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG Forts. j 58 underhåll av gemensamma ytor och anläggningar mm. Stadsbyggnadskontoret föreslår att samtliga arrendeavtal uppsägs för avgiftshöjning inför nästa arrendeperiod. Falkenbergs kommun har fått förfrågan från Knölabergets samfällighetsförening om friköp av arrendestället som behandlas i separat ärende. Uppsägning av arrendeavtalen bör ske oavsett vad som beslutas i detta ärende. Vid klitterna på Skrea strand finns ytterligare sju kvarter (Svanen, Strandskatan, Havstruten, Snäppan, Skrattmåsen, Ejdern och Grågåsen) med 170 badstugor inom fastigheten Hjortsberg 4:1. Marken ägs av Falkenbergs kommun men badstugorna ägs på ofri grund av skilda bostadsarrendatorer. För de gemensamma ytorna inklusive samtliga anläggningar inom dessa ytor finns en gemensamhetsanläggning (Hjortsberg ga:5) inrättad som förvaltas av Strandsidans samfällighetsförening. Strandsidans samfällighetsförening, som också äger de två servicebyggnaderna mm på ofri grund, är en förening som består av samtliga bostadsarrendatorer inom de sju kvarteren. Upplåtelserna sker i överensstämmelse med gällande detaljplan som vann laga kraft Bostadsarrendeavtalen för badstugorna är 1-åriga avtal som automatiskt löper vidare med 1-åriga perioder om de inte sägs upp senast 3 månader före gällande periods utgång. Nuvarande period löper från 14 mars mars Avtalen saknar besittningsskydd för bostadsarrendatorerna. Arrendeavgiften för innevarande arrendeår är på ca kr per badstugeplats. Utöver arrendeavgiften till kommunen betalar bostadsarrendatorerna avgifter till Strandsidans samfällighetsförening för drift och underhåll av gemensamma ytor och anläggningar mm. Stadsbyggnadskontoret föreslår att dessa arrendeavtal sägs upp för upphörande och ersätts av ett arrendeavtal med Strandsidans samfällighetsförening. Strandsidands samfällighetsförening upplåter därefter platserna till respektive ägare av badstuga. 1 avtalet med Strandsidans samfällighetsförening kommer besittningsskyddet att avtalas bort på samma sätt som i de befintliga avtalen. Falkenbergs kommun har fått förfrågan från arrendatorerna om 5-åriga arrendeavtal som behandlas i separat ärende. Avgiften förslås höjas till kr/år och badstugeplats inom kv Knölaberget och kr/år och badstugeplats inom kv Svanen, kv Strandskatan, kv Havstruten, kv Snäppan, kv Skrattmåsen, kv Ejdern och kv Grågåsen vid Skrea Strand från och med 14 mars Vid Skrea Strand upplåter Falkenbergs kommun även en småhustomt via 5-åriga bostadsarrende. Den är belägen inom fastigheten Knölaberget 2 som omfattar en yta på 654 kvm. Nuvarande arrendeperiod löper 1 mars 2011 tom den 29 februari 2016 med automatisk förlängning på oförändrade villkor om inte uppsägning sker senast ett år innan arrendeperiodens utgång. Arrendeavgiften är på kr/ innevarande arrendeår. Även här äger arrendatorn byggnader och anläggningar, inom den arrenderade tomten, på ofri grund. Omfattas av besittningsskydd och utarrenderas med detaljplanestöd. Falkenbergs kommun Falkenberg. Telelön växel: Fax: e-post: konuntr'iiralkenberg.se ww.falkenberg.se

3 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG Forts. 58 Stadsbyggnadskontoret föreslår att arrendeavtalet uppsägs för avgiftshöjning inför nästa arrendeperiod. Falkenbergs kommun har fått förfrågan från arrendatorn om friköp av arrendestället som behandlas i separat ärende. Uppsägning av arrendeavtalet bör ske oavsett vad som beslutas i detta ärende. Vid protokollet Ingemar Kärrsten Protokollet justerat och anslaget samma dag. Utdragsbestyrkande Beslutet expedieras till: Stadsbyggnadskontoret Falkenbergs kommun Falkenberg. Telelbn växel: Fax: e-post kommu0i,falkenberg.se 1\ WW. ffilkenberg.se

4 Beslutsförslag FALKENBERG Kommunledningskontoret Stadsbyggnadskontoret Maria Bielak Uppsägning av bostadsarrendeavtal vid Skrea Strand. Dnr KS 2012/97 Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Uppsäga samtliga 228 st arrendeavtal inom fastigheten Knölaberget 1 vid Skrea Strand främst tör avgiftshöjning inför kommande period som löper 14 mars 2014 till 13 mars Uppsäga samtliga 170 st arrendeavtal inom kv Svanen, kv Strandskatan, kv Havstruten, kv Snäppan, kv Skrattmåsen, kv Ejdern och kv Grågåsen vid Skrea Strand för upphörande till mars Ersätts av ett arrendeavtal med föreningen Strandsidans samfällighetsförening. 3 Uppsäga bostadsarrendeavtal inom Knölaberget 2 vid Skrea Strand för översyn av arrendeavgift inför kommande arrendeperiod. 4 Ej godkänna överlåtelser av befintliga bostadsarrendeavtal vid Skrea Strand utan att ny arrendator samtidigt godkänner nytt utskickat arrendeavtal för kommande arrendeperiod. 5 Avgiftshöjningen sker till följande nivåer: kr/år och badstugeplats inom kv Knölaberget och kr/år och badstugeplats inom kvarteren på strandsidan from 14 mars Beslutsunderlag Stadsbyggnadskontorets yttrande, daterat Arrendeavtal för badstugor för kv Knölaberget för perioden Arrendeavtal för badstugor för strandsidan (kv Svanen mfl) för perioden Bostadsarrende inom fastigheten Knölaberget 2 för perioden Sammanfattning av ärendet Inom fastigheten Knölaberget 1 vid Skrea strand finns 228 badstugor. Marken ägs av Falkenbergs kommun men badstugorna ägs på ofri grund av skilda bostadsarrendatorer. För de gemensamma ytorna inklusive samtliga anläggningar inom dessa ytor finns en gemensamhetsanläggning (Hjortsberg ga:4) inrättad som förvaltas av Knölabergets samfällighetsförening. Knölabergets samfällighetsförening, som också äger de två servicebyggnaderna mm på ofri grund, är en förening som består av samtliga bostadsarrendatorer inom fastigheten Knölaberget 1. Upplåtelserna sker i överensstämmelse med gällande detaljplan som vann laga kraft ostadsarrendeavtalen för badstugorna är 5-åriga avtal som automatiskt löper vidare med 5-åriga perioder om de inte sägs upp senast 12 månader före gällande periods utgång. Nuvarande period löper från 14 mars mars Avtalen omfattas av besittningsskydd för bostadsarrendatorerna. Arrendeavgiften för innevarande arrendeår är på ca kr per badstugeplats. Utöver arrendeavgiften till kommunen betalar bostadsarrendatorerna avgifter till Knölabergets samfällighetsförening för drift och Falkenbergs kommun Falkenberg. 'Felet -on växel: Fas: e-post: kommutriyalkenberg.se

5 underhåll av gemensamma ytor och anläggningar mm. Stadsbyggnadskontoret föreslår att samtliga arrendeavtal uppsägs för avgiftshöjning inför nästa arrendeperiod. Falkenbergs kommun har fått Förfrågan från Knölabergets samfällighetsförening om friköp av arrendestället som behandlas i separat ärende. Uppsägning av arrendeavtalen bör ske oavsett vad som beslutas i detta ärende. Vid klitterna på Skrea strand finns ytterligare sju kvarter (Svanen, Strandskatan, Havstruten, Snäppan, Skrattmåsen, Ejdern och Grågåsen) med 170 badstugor inom fastigheten Hjortsberg 4:1. Marken ägs av Falkenbergs kommun men badstugorna ägs på ofri grund av skilda bostadsarrendatorer. För de gemensamma ytorna inklusive samtliga anläggningar inom dessa ytor finns en gemensamhetsanläggning (Hjortsberg ga:5) inrättad som Förvaltas av Strandsidans samfällighetsförening. Strandsidans samfällighetsförening, som också äger de två servicebyggnaderna mm på ofri grund, är en förening som består av samtliga bostadsarrendatorer inom de sju kvarteren. Upplåtelserna sker i överensstämmelse med gällande detaljplan som vann laga kraft Bostadsarrendeavtalen för badstugorna är I-åriga avtal som automatiskt löper vidare med 1-åriga perioder om de inte sägs upp senast 3 månader före gällande periods utgång. Nuvarande period löper från 14 mars mars Avtalen saknar besittningsskydd För bostadsarrendatorerna. Arrendeavgiften för innevarande arrendeår är på ca kr per badstugeplats. Utöver arrendeavgiften till kommunen betalar bostadsarrendatorerna avgifter till Strandsidans samfällighetsförening för drift och underhåll av gemensamma ytor och anläggningar mm. Stadsbyggnadskontoret Föreslår att dessa arrendeavtal sägs upp För upphörande och ersätts av ett arrendeavtal med Strandsidans samfällighetsförening. Strandsidands samfällighetsförening upplåter därefter platserna till respektive ägare av badstuga. 1 avtalet med Strandsidans samfällighetsförening kommer besittningsskyddet att avtalas bort på samma sätt som i de befintliga avtalen. Falkenbergs kommun har fått Förfrågan från arrendatorerna om 5-åriga arrendeavtal som behandlas i separat ärende. Avgiften förslås höjas till kr/år och badstugeplats inom kv Knölaberget och kr/år och badstugeplats inom kv Svanen, kv Strandskatan, kv Havstruten, kv Snäppan, kv Skrattmåsen, kv Ejdern och kv Grågåsen vid Skrea Strand från och med 14 mars Vid Skrea Strand upplåter Falkenbergs kommun även en småhustomt via 5-åriga bostadsarrende. Den är belägen inom fastigheten Knölaberget 2 som omfattar en yta på 654 kvm. Nuvarande arrendeperiod löper I mars 2011 tom den 29 februari 2016 med automatisk förlängning på oförändrade villkor om inte uppsägning sker senast ett år innan arrendeperiodens utgång. Arrendeavgiften är på kr/ innevarande arrendeår. Även här äger arrendatorn byggnader och anläggningar, inom den arrenderade tomten, på ofri grund. Omfattas av besittningsskydd och utarrenderas med detaljplanestöd. Stadsbyggnadskontoret föreslår att arrendeavtalet uppsägs För avgiftshöjning inför nästa arrendeperiod. Falkenbergs kommun har fått förfrågan från arrendatorn om friköp av arrendestället som behandlas i separat ärende. Uppsägning av arrendeavtalet bör ske oavsett vad som beslutas i detta ärende. Uppsägningen av bostadsarrendena blir en omfattande handläggning för stadsbyggnadskontoret. Samtliga bostadsarrendatorer (ibland flera per badstuga) måste tillsändas uppsägningen samt eventuella nya arrendeavtal. Falkenbergs kommun, såsom markägare, har bevisbördan för att uppsägningen har kommit arrendatorerna till kännedom i enlighet med respektive arrendeavtal. Får kommunen inte in mottagningsbevis därom anlitas delgivningsmän (i de flesta län polisen) för att tillse att delgivning av uppsägningen sker. Om sen inte de nya arrendeavtalen godkänns av arrendatorer är det Falkenbergs kommun, såsom markägare, som ska hänskjuta ärendet till arrendenämnden för medling. Om Falkenbergs kommun fattar beslut om uppsägning har 2

6 stadsbyggnadskontoret som avsikt att skicka ut det stora flertalet uppsägningarna till arrendatorerna under våren-sommaren 2012 för att hinna med hanteringen. Detta gäller dock inte för bostadsarrendet inom Knölaberget 2 där uppsägning sker vid senare tillfälle. 3

7 BOSTADSARENDE INOM KNÖLABERGET 2r:3 00 Karta 1 av 2 tillhörande ärende Dnr KS 2012/`1- Uppsägning av bostadsarrendeavtal vid Skrea Strand för avgiftshöjning 1:3000

8 ss. KV SVANEN 21 BADSTUGOR KV STRANDSKATAN 24 BADSTUGOR Servicebyggnad KV HAVSTRUTEN 23 BADSTUGOR Karta 2 av 2 tillhörande ärende Dnr KS 2012/11- Uppsägning av bostadsarrendeavtal vid Skrea Strand för avgiftshöjning BOSTADSARRENDE FÖR 170 ST BADSTUGOR INOM DEL AV HJORTSBERG 4:1 KV SNÄPPAN 26 BADSTUGOR KV SKRATTMÅSEN 27 BADSTUGOR 1:3000 KV EJDERN 24 BADSTUGOR -e> Servicebyognad KV GRÅGÅSEN 25 BADSTUGOR O

9 Avtal nr: «Kontraktnr» 1 (4) AVTAL OM BOSTADSARRENDE FÖR BADSTUGA INOM KV KNÖLABERGET VID SKREA STRAND Jordägare: (Upplåtare) Falkenbergs kommun org.nr: Falkenberg Arrendator: 1 Arrendestället Badstugeplats nr xx i kvarteret Knölaberget vid Skrea Strand. Arrendestället omfattar endast den area som badstugan upptar på marken. Arrendatorn har dessutom rätt att nyttja intilliggande områden (gemensamma ytor) inklusive därpå liggande anläggningar (servicebyggnader, vägar mm) i samförstånd med övriga arrendatorer och vad som sägs i nedanstående paragrafer samt i planbestämmelser till gällande detaljplan. Arrendestället och de gemensamma ytorna är belägna inom den del av fastigheten Falkenberg Hjortsberg 4:1 som är markerad med grovt streckad linje på kartbilaga 1. 2 Ändamål Utarrenderingen sker för fritidsändamål. Arrendatorn förbinder sig att inte använda på arrendestället uppförd byggnad som helårsbostad för sig, sin familj eller annan. 3 Arrendetid 4 Arrendeavgift Arrendetiden utgör fem år räknat från tillträdesdagen som är den 14 mars Uppsäges inte avtalet minst ett år före arrendetidens utgång förlänges avtalet på ytterligare fem år osv. Arrendeavgiften utgör fyratusen / 4 000:- / kronor för varje år. Arrendeavgiften skall betalas i förskott senast den 31 mars. Arrendeavgiften enligt ovan utgör grundbeloppet, som skall vara indexreglerat. För indexregleringen tillämpas konsumentprisindex (totalindex). Grundbeloppet anses vara anpassat till indextalet för oktober månad 2008 (nedan benämnt basindex). Skulle indextalet någon påföljande oktobermånad ha stigit i förhållande till basindex skall arrendeavgiften för nästkommande år ökas med samma procenttal som indextalet ändrats i förhållande till basindex. Arrendeavgiften skall dock aldrig sättas lägre än grundavgiften. Arrendeavgiften avrundas till närmaste hela tiotal kronor.

10 (4) 5 Överlåtelse och Utan jordägarens samtycke får arrendatorn inte sätta annan i uthyrning sitt ställe utom i fall som anges i 10 kap 7 i jordabalken. Arrendatorn får dock hyra ut egen byggnad på arrendestället. Hyresgästen skall erinras om innehållet i detta kontrakt. 6 Skötsel, drift och underhåll av gemensamma ytor och anläggningar Arrendatorn ansvarar för och bekostar all skötsel, drift och underhåll av gemensamma ytor och anläggningar (servicebyggnader, vägar mm) inom kvarteret Knölaberget. Arrendatorn medger att det för detta ändamål inrättas en gemensamhetsanläggning enligt Anläggningslagen för servicebyggnader och de gemensamma ytorna inom kvarteret samt att denna gemensamhetsanläggning förvaltas av en förening bestående av samtliga badstugearrendatorer inom kvarteret. Jordägaren förbinder sig att bekosta inrättandet av gemensamhetsanläggningen samt att till den upplåta servicebyggnader och de gemensamma ytorna inom kvarteret. Arrendatorn förbinder sig härmed att bli deltagare i föreningen som förvaltar gemensamhetsanläggningen. När gemensamhetsanläggningen är inrättad ansvarar och bekostar föreningen för skötsel, drift och underhåll (inkl. ev. standardförbättringar och ersättningsbyggnader) rörande servicebyggnader, väg, avvattning, ledningar, staket, reningsanläggning och/eller dylikt inom de gemensamma ytorna. I detta ingår bland annat samtliga brukningsavgifter avseende el-, va-, renhållning mm som hänför sig till deras område och anläggningar. En gemensamhetsanläggning med tillhörande förening inrättas via lantmäteriförrättning och gemensamhetsanläggningens läge/innehåll, deltagare i föreningen, andelstal m.m. fastställs i ett anläggningsbeslut. Föreningen kommer med stöd av anläggningsbeslutet att debitera sina kostnader på deltagare i föreningen. 7 Byggnader Arrendatorn äger rätt att på arrendestället inneha badstuga enligt gällande planbestämmelse och beviljat bygglov. Det ankommer på arrendatorn att ansöka om och bekosta bygglov och andra erforderliga tillstånd. Arrendatorn är skyldig att sätta upp badstugeplatsens nummer på stugan. 8 Fastighetsskatt Ev fastighetsskatt belöpande på av arrendatorn uppförda försäkring mm byggnader och anläggningar inom arrendestället skall betalas av arrendatorn. Arrendatorn ansvarar för försäkring av egen egendom inom arrendestället.

11 (4) 9 Arrendeställets Arrendestället utarrenderas i det skick det befinnes på skick och ordning tillträdesdagen. Arrendatorn är skyldig att alltid hålla inom området arrendestället och intilliggande områden (gemensamma ytor) i vårdat skick. Vid arrendestället får camping inte förekomma. Intilliggande områden (gemensamma ytor) får inte inhägnas. Passage och räddningsvägar mellan stugorna får inte hindras. På intilliggande områden (gemensamma ytor) får växande träd och buskar inte tas bort utan föreningens (nämnd i 5) medgivande. Om föreningen så påfordrar är arrendatorn skyldig att låta ta bort eller beskära planterade träd och buskar, som är till uppenbar olägenhet för närboende, räddningstrafik eller trafiken inom området eller som utgör ett brott mot första eller andra stycket i denna paragraf. 10 Ledningsdragning Arrendatorn medger att jordägaren eller annan, som därtill har dennes tillstånd, får framdraga och vidmakthålla ledningar i eller över arrendestället med erforderliga ledningsstolpar och infästningsanordningar på byggnad, där sådant kan ske utan avsevärd olägenhet för arrendatorn. Arrendatorn är skyldig att utan ersättning tåla härmed förenat intrång och nyttjande, men är berättigad till ersättning för skada på byggnad eller annan anläggning på arrendestället. 11 Inskrivningsförbud Detta avtal får inte inskrivas. 12 Skiljeklausul Tvist på grund av detta avtal och alla därtill hänförbara rättsförhållanden skall avgöras av arrendenämnden i Göteborg som skiljenämnd. Parterna är överens om att ställa sig till efterrättelse av arrendenämndens beslut. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt. Falkenberg den För Falkenbergs kommun Arrendatorn den

12 (4)., " NATUR 0 t 'a c:39q k. -" (>) 'P, n KVARTERET,/ uc3 KNÖLABERGET 4&? 0 / r 1 57n / CC3 lö.7 s3a NN N-/ El..."'":` " 47-if i C? NJATck_i:... ss e \" 1 N \ ', ',.. \ \ Qr ss.,,,, >8.,,. --.., HiTTSBERG 4:1 (. 1,, \,..., *(..,., \., t j..) NATU ep Servic'ebyggn -, -, \ NATUR EL EKANI P 1-1 r 5 meter \\ \ KARTBILAGA 1 TILLHÖRANDE ARRENDEAVTAL FÖR BADSTUGOR INOM KV KNÖLABERGET I FALKENBERGS KOMMUN

13 Avtal nr: xx 1 (4) AVTAL OM BOSTADSARRENDE FÖR BADSTUGA INOM KV SVANEN VID SKREA STRAND Jordägare: Falkenbergs kommun org.nr: (Upplåtare) Falkenberg Arrendator: xxxx pers.nr: xxxx xxxx 1 Arrendestället Badstugeplats nr xx i kvarteret Svanen vid Skrea Strand. Arrendestället omfattar endast den area som arrendatorns badstuga upptar på marken. Arrendatorn har dessutom rätt att nyttja intilliggande områden (gemensamma ytor) samt servicebyggnader, som är angivna på kartbilaga 1, i samförstånd med övriga arrendatorer och vad som sägs i nedanstående paragrafer. Arrendestället och de gemensamma ytorna är belägna inom de delar av fastigheten Falkenberg Hjortsberg 4:1 som är markerade med grovt streckade linjer på kartbilaga 1. 2 Ändamål 3 Arrendetid 4 Förlängning av avtalet 5 Arrendeavgift Utarrenderingen sker för fritidsändamål. Arrendatorn förbinder sig att inte använda på arrendestället uppförd byggnad som helårsbostad för sig, sin familj eller annan. Arrendetiden utgör ett år räknat från tillträdesdagen som är den 14 mars Uppsäges inte avtalet minst tre månader före arrendetidens utgång förlänges avtalet på ytterligare ett år osv. Arrenderätten är inte förenad med rätt till förlängning av arrendeavtalet vid uppsägning. Arrendeavgiften utgör tretusenåttahundra / 3 800:- / kronor för varje år. Arrendeavgiften skall betalas i förskott senast den 31 mars. Arrendeavgiften enligt ovan utgör grundbeloppet, som skall vara indexreglerat. För indexregleringen tillämpas konsumentprisindex (totalindex). Grundbeloppet anses vara anpassat till indextalet för oktober månad 2008 (nedan benämnt basindex). Skulle indextalet någon påföljande oktobermånad ha stigit i förhållande till basindex skall arrendeavgiften för nästkommande år ökas med samma procenttal som indextalet ändrats i förhållande till basindex. Arrendeavgiften skall dock aldrig sättas lägre än grundavgiften. Arrendeavgiften avrundas till närmaste hela tiotal kronor.

14 (4) 6 Överlåtelse och Utan jordägarens samtycke får arrendatorn inte sätta annan i uthyrning sitt ställe utom i fall som anges i 10 kap 7 i jordabalken. Arrendatorn får dock hyra ut egen byggnad på arrendestället. Hyresgästen skall erinras om innehållet i detta kontrakt. 7 Skötsel, drift och underhåll av gemensamma ytor och anläggningar Arrendatorn ansvarar för och bekostar all skötsel, drift och underhåll av gemensamma ytor och anläggningar (servicebyggnader) som redovisas i paragraf 1. (För eventuella allmänna toaletter i servicebyggnaderna ansvarar dock Falkenbergs kommun.) Arrendatorn medger att det för detta ändamål inrättas en gemensamhetsanläggning enligt Anläggningslagen för servicebyggnader och de gemensamma ytorna inom kvarteren samt att denna gemensamhetsanläggning förvaltas av en förening bestående av samtliga badstugearrendatorer inom berörda kvarter. Jordägaren förbinder sig att bekosta inrättandet av gemensamhetsanläggningen samt att till den upplåta servicebyggnader och de gemensamma ytorna inom kvarteren. Arrendatorn förbinder sig härmed att bli deltagare i föreningen som förvaltar gemensamhetsanläggningen. När gemensamhetsanläggningen är inrättad ansvarar och bekostar föreningen all skötsel, drift och underhåll (inkl. ev. standardförbättringar och nya servicebyggnader) rörande servicebyggnaderna (exkl ev. allmänna toaletter däri) samt gångvägar, avvattning, ledningar och/eller dylikt inom de gemensamma ytorna. 1 detta ingår bland annat samtliga brukningsavgifter avseende el-, va-, renhållning mm som hänför sig till deras område och anläggningar (servicebyggnader mm). En gemensamhetsanläggning med tillhörande förening inrättas via lantmäteriförrättning och gemensamhetsanläggningens läge/innehåll, deltagare i föreningen, andelstal mm. fastställs i ett anläggningsbeslut. Föreningen kommer med stöd av anläggningsbeslutet att debitera sina kostnader på deltagare i föreningen. 8 Byggnader Arrendatorn äger rätt att på arrendestället inneha badstuga enligt gällande planbestämmelse och beviljat bygglov. Det ankommer på arrendatorn att ansöka om och bekosta bygglov och andra erforderliga tillstånd. Arrendatorn är skyldig att sätta upp badstugeplatsens nummer på stugan. 9 Fastighetsskatt Ev fastighetsskatt belöpande på av arrendatorn uppförda försäkring mm byggnader och anläggningar inom arrendestället skall betalas av arrendatorn. Arrendatorn ansvarar för försäkring av egen egendom inom arrendestället.

15 (4) 10 Arrendeställets Arrendestället utarrenderas i det skick det befinnes på skick och ordning tillträdesdagen. Arrendatorn är skyldig att alltid hålla inom området arrendestället och intilliggande områden (gemensamma ytor) i vårdat skick. Vid arrendestället får camping inte förekomma. Intilliggande områden (gemensamma ytor) får inte inhägnas. Passage och räddningsvägar mellan stugorna får inte hindras. På intilliggande områden (gemensamma ytor) får växande träd och buskar inte tas bort utan föreningens (nämnd i 5) medgivande. Om föreningen så påfordrar är arrendatorn skyldig att låta ta bort eller beskära planterade träd och buskar, som är till uppenbar olägenhet för närboende, räddningstrafik eller trafiken inom området eller som utgör ett brott mot första eller andra stycket i denna paragraf. 11 Ledningsdragning Arrendatorn medger att jordägaren eller annan, som därtill har denns tillstånd, får framdraga och vidmakthålla ledningar i eller över arrendestället med erforderliga ledningsstolpar och infästningsanordningar på byggnad, där sådant kan ske utan avsevärd olägenhet för arrendatorn. Arrendatorn är skyldig att utan ersättning tåla härmed förenat intrång och nyttjande, men är berättigad till ersättning för skada på byggnad eller annan anläggning på arrendestället. 12 inskrivningsförbud Detta avtal får inte inskrivas. 13 Dispensklausul Följande förbehåll skall gälla under förutsättning av arrendenämndens godkännande: 1. Kortare arrendetid, kortare uppsägningstid och kortare förlängningstid än den lagstadgade (se 3). 2. Rätt till förlängning vid uppsägning gäller ej (se 4). Vardera parten äger rätt att begära arrendenämndens godkännande. 14 Skiljeklausul Tvist på grund av detta avtal och alla därtill hänförbara rättsförhållanden skall avgöras av arrendenämnden i Göteborg som skiljenämnd. Parterna är överens om att ställa sig till efterrättelse av arrendenämndens beslut. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt. Falkenberg den För Falkenbergs kommun Arrendatorn den Hans Grönqvist Louise Grönqvist

16 (4) SVANEN`( 2 st) STRANDS i TAN (23 st Servicebyggnad HAVSTRUTEN l4jortsberg 4:1 r rt \\ \ SNÄF (24 SKRATT ÅSEN (26 st EJERN 24 st Sei icebyggnad GRÅGÅS N 24 st meter KARTBILAGA 1 TILLHÖRANDE ARRENDEAVTAL FÖR BADSTUGOR

17 Falkenberg Till Er politiker i kommunstyrelsen i Falkenbergs kommun Hej! STADSBYGGNADSKONTORET FALKENBERG ANR K Vi vill härmed framföra våra åsikter angående förändringar av arrendeavtalen vid badstugorna vid Strandsidan, Skrea strand. Efter samtal med Jörgen Högdin framkom det att tjänstemän vid Falkenbergs kommun idag har presenterade ett förslag inför Kommunstyrelsens arbetsutskott gällande ändring utav arrendeavtalet mellan Falkenbergs kommun och Strandsidans samfällighetsförening. Enligt Jörgen Högdin skulle Knölabergets samfållighetsförenings avtal och Strandsidans samfällighetsförening i framtiden vara likvärdiga med femåriga arrendeavtal. Enligt Jörgen Högdin avslog politikerna tjänstemännens förslag angående besittningsskydd för Strandsidan. Knölaberget har besittningsskydd. Vi på Strandsidan menar att det är viktigt för oss med besittningsskydd och att det skall vara likvärdigt mellan dessa två badstugeområden som nu är de enda i Falkenbergs kommun med arrendeavtal. Strandsidan: År 2008 var det en kostnad på arrendet på ca :- och då ingick driften av servicebyggnaderna. Från år 2008 sköter samfällighetsföreningen driften av de två servicebyggnaderna och skötsel av staket och området mellan stugorna. Kostnaderna för driften är 1500:-/stuga/år. Arrendet år 2012 är 3900:- och föreningen tar ut en avgift för driften 1500:- + till en underhållnings och förnyelsefond 1000:- av varje stugägare för en renovering av Strandskatans servicebyggnad. Alltså är det en kostnad för varje stugägare på 6400:-/år. Ytterligare tänker Falkenbergs kommun lägga ut administrationsarbete på samfållighetsföreningen för att endast fakturera samfållighetsföreningen för arrendet, samfållighetsföreningen skall därefter ta ut en avgift från varje stugägare. Detta blir givetvis en större arbetsbörda för föreningen. Skall arbetet skall läggas ut på föreningen så skall även föreningen få ekonomisk kompensation för detta merarbete. Samfållighetsföreningen arbetar för alla medlemmar som är ägare till de 171 stugorna på Strandsidan. Strandsidan är ett gammalt område med en stor kulturhistoria från 1940-talet. Vi har många medlemmar som har bott på Strandsidan sedan flera decennier tillbaka och som idag är pensionärer och många av dem uppnår en mycket hög ålder. Vi värnar om dessa medlemmar som skall kunna bo kvar

18 i stugområdet. Det får inte bli en klassfråga - om vilka som skall ha råd till att kunna tillbringa sommartiden på Strandsidan, Skrea strand. 20/ får vi ett meddelande om att ärendet har varit uppe i kommunstyrelsens arbetsutskott och att förslaget nu är att höja arrendet till 5500:-+ att lägga över administrationen till samfållighetsföreningen + att föreningen redan har en driftskostnad. Idag ser man då en höjning med 41% och ser man till år 2008 så är det mer än en 100% höjning. Vi vill framhäva vår åsikt om den planerade höjningen av arrendet genom att hävda att vi tycker de senaste årens höjning är oskälig och att vi har för avsikt att driva frågan vidare till Arrendenämnden om den genomförs. Vi har fått information om att beslut skall fattas i kommunstyrelsen tisdagen den 3/ Efter samtal med kommunstyrelsens ordförande Marie-Louise Wernersson sänder vi nu här våra åsikter. Vi vill att ni lyssnar på oss och därmed främjar oss i vårt fortsatta arbete i styrelsen för Strandsidans samfällighetsförening. Vi vill ha kompensation om vi skall ta över kommunens administrativa uppgifter. Detta kan ske genom att inte höja arrendekostnaderna. Vi vill ha ett besittningsskydd i vårt avtal. Vi vill ha femåriga arrendeavtal. Vi vill fortsätta att ha en god kommunikation med Falkenbergs kommun då vi tillsammans vinner mycket på ett samarbete. Vid kommunens anläggningar har vi en ökad uppmärksamhet och vid problem kontaktar vi i styrelsen alltid personal på Falkenbergs kommun som kan åtgärda problemen snabbt. Vi värnar tillsammans för en ökad turism och en ökad trivsel hos turisterna så att de återkommer till vår fina kommun. Med vänlig hälsning Styrelsen i Strandsidans samfällighetsförening/ gm. ordförande Katrin Carlsson