Sotenäs kommun har som mål att boende inom kommunen skall kunna få en plats för sjöbod eller i sjöbodsutrymme.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sotenäs kommun har som mål att boende inom kommunen skall kunna få en plats för sjöbod eller i sjöbodsutrymme."

Transkript

1 Kommunens mål har som mål att boende inom kommunen skall kunna få en plats för sjöbod eller i sjöbodsutrymme. Ett led för att detta skall kunna genomföras, så skall arrende avses för två personer per sjöbod. Ytan på ca 8 kvm/arrendator skall eftersträvas när det gäller samtliga utom yrkesfiskare där ytan kan vara maximalt 30 kvm. Kommunens syfte är att informera ägare till sjöbodar för en bättre förståelse för att byggnaderna inte skall används för bostadsändamål, korttidsboende eller som bostadskomplement i form av gäststuga, lusthus, strandpaviljong eller liknande. Kommunen vill, genom att styra användningssättet för sjöbodar till sitt avsedda ändamål, värna om framtida tillgänglighet till mark- och vattenområden. 1. Upplåtelse 1.1 Med sjöbod avses en enkel förrådsbyggnad, placerad i ett strandnära läge och avsedd för förvaring av båttillbehör och/eller fiskredskap. För övriga riktlinjer hänvisas till s sjöbodspolicy (Dnr XXX/XX) 1.2 Vid planläggning skall kommunen fatta beslut om utdelning, storlek och vilka tomter som skall tilldelas till yrkesfiskare/icke yrkesfiskare och antal personer per sjöbodstomt. 1.3 Med yrkesfiskare avses den som har yrkesfiskarlicens, är medlem i SVC och har sin huvudsakliga inkomst av fisket. 1.4 Regler gällande båtlag/yrkesfiskare Sjöbodstomt till yrkesfiskare tilldelas båtlag. Båtlaget skall vara verksamt inom fiskerinäringen Som klausul inskrives i arrendeavtalet Arrendet gäller under förutsättning att sjöboden används i arrendatorns yrkesverksamhet inom fiskerinäringen. Då så ej längre sker uppsägs arrendet varvid boden skall försäljas till annan inom fiskerinäringen yrkesverksamt båtlag Storleken på sjöbodstomt skall vara maximalt 30 kvm. Kan båtlag styrka behov av ytterligare sjöbod så kan detta medges efter prövning hos kommunen.

2 1.5 Regler gällande icke yrkesfiskare Sökande skall vara mantalsskriven och stadigvarande bosatt inom Sotenäs kommun Vid ansökningstillfället får sökande ej äga, arrendera sjöbod eller del i sjöbod Sökande skall vid ansökningstillfället ha fyllt 18 år Anmälan till sjöbodstomtkön skall vara skriftlig och inlämnas till kommunen på fastställd blankett Äkta makar och personer som lever under äktenskapslika förhållanden(sambo etc) skall endast inge en ansökan. Detta gäller ej föräldrar barn som tillhör samma hushåll Placering i sjöbodskön är personlig och får ej överlåtas För att registreras i kön skall avgift (för närvarande 300:-) betalas till kommunen på angivet bankgiro. Inbetald avgift återbetalas ej Adress- och namnändringar samt ändringar i familjeförhållanden skall omgående anmälas till kommunen Sökande stryks från tomtkön vid tilldelning av sjöbodstomt eller del av sjöbod genom kommunens kö eller eget förvärv av sjöbod eller del i sjöbod. Sökande får stå kvar i kön för byte av sjöbodstomt enligt skäl som bedöms av kommunen Sökande inplaceras i sjöbodskön på de områden sökande önskar, dock högts två områden, den dag både registreringsavgift är betald och ansökan inkommit till kommunen. Vid samtidig ansökan antecknas den som först lämnat fullständigt ifylld blankett och erlagt avgift enligt Vid ansökningstillfället skall det eftersträvas att medsökande sätts upp i kön Sökande som ägt sjöbod eller del i sjöbod och avyttrat(försäljning, gåva eller likn.) densamma äger ej rätt att arrendera sjöbod eller sjöbodstomt inom 5 år 10 år efter avyttringsdatum Innehavare av sjöbod på ofri grund (arrende) eller på egen registerfastighet skall äga rätt att sätta upp sig i kön inom annat område om det med hänsyn till ändrad bostad eller för arrendatorn förändrade omständigheter föreligger rimliga skäl härtill. Tilldelning av nytt sjöbodsarrende skall

3 dock ej ske förrän arrendatorn sålt sin gamla sjöbod. Tekniska avdelningen får i varje särskilt fall utfärda anvisningar hur länge sjöbodsplats kan reserveras för att inte detta onödigt skall hindra fortsatt utdelning av arrenden.(dnr 96/KA0285) Förslag till ny text: I de fall arrendator med hänsyn till ändrad bostad, eller för arrendatorn föreligger förändrade omständigheter som ger anledning att avyttra sjöbod eller del i sjöbod, kan denne ansöka om nytt arrende före 10 års efter avyttringsdatum om det föreligger synnerliga skäl. Sjöbod/sjöbodstomt tilldelas i detta fall inte ur den kommunala kön utan arrendator får inhandla ny sjöbod på kommersiella marknaden, exempelvis via mäklare. 1.6 Köregler för icke yrkesfiskare Sökande skall vara mantalsskriven och stadigvarande bosatt inom kommunen Arrendator får ej äga, arrendera sjöbod eller del i sjöbod Medsökande väljs fritt inom kön Storlek på sjöbodstomt skall vara ca 8 kvm/arrendator 2. Uppförande 2.1 Inom ett år från utarrenderingen skall en sjöbodstomt vara bebyggd, dvs sjöboden skall vara uppförd, klar och besiktigad. Om särskilda skäl uppstår vid bygglovsprövning eller dyl. kan förlängd tid beviljas. 2.2 För redan utarrenderade sjöbodstomter genomförs en uppföljning av kommunen med föreläggande om viss tid inom vilken tomten skall vara bebyggd. 3. Överlåtelse 3.1 Arrendator eller arrendatorns dödsbo får inte överlåta arrenderätten eller sätta annan i sitt ställe utan skriftligt medgivande från kommunen. 3.2 Arrendatorn äger rätt att överlåta sjöboden till annan person under förutsättning att samtliga villkor för innehav av sjöbod är uppfyllda. 3.3 Då sjöbodsarrendator för del av sjöbod avlider eller flyttar till annan ort skall denne i sjöboden kvarvarande arrendator få överta arrenderätten efter avliden eller från orten avflyttat person förutsatt att denne i övrigt uppfyller kommunens arrenderegler.(dnr KA 96/285)

4 3.4 Då sjöbodsarrendator avlider och sjöboden skiftas i arv till barn, barnbarn eller annan nära släkting skall arrendekontrakt kunna upprättas även i sådant fall då den nya sjöbodsägaren ej är folkbokförd och stadigvarande boende inom kommunen. Av arrendekontraktet skall då framgå att i det fall arrendatorn önskar överlåta sjöboden till annan person, så skall denne/dessa uppfylla samtliga kommunens kriterier för att inneha sjöbodsarrende inklusive kriteriet att vara folkbokförd och stadigvarande boende inom. Detta skall även gälla vid arrendatorns frånfälle och då sjöboden skiftas i arv i nästa steg. 3.5 Oskiftat dödsbo får behålla arrendet i två år. Därefter måste sjöboden säljas till person mantalsskriven och stadigvarande bosatt inom kommunen. Sker ej detta, kan kommunen säga upp arrendeavtalet per omgående. 3.6 Är sjöbodstomten ej bebyggd, återgår tomten för erbjudande till kommunens tomtkö. 3.7 Kommunen får vid misstanke om arrendatorns brott mot arrendeavtalet besiktiga arrendestället. Besiktning skall ske i samförstånd med arrendator och skall alltid förvarnas i god tid. 4. Avtal 4.1 För sjöbodsarrende för icke yrkesfiskare tecknas avtal om lägenhetsarrende 4.2 För sjöbodsarrende för yrkesfiskare/båtlag tecknas avtal om anläggningsarrende. Avtal om anläggningsarrende skall inte vara förenat med besittningsskydd och bestämmelserna i JB 11 kap 5-6a skall därför uttryckligen skrivas bort i avtalet. 4.3 Upplåtelsetid löper på ett år i sänder med automatisk förlängning, om ej uppsägning sker senast inom två månader före den löpande arrendetidens utgång. 4.4 Arrendet gäller under förutsättning att arrendator eller dennes maka/make (jämställd) ej har annan sjöbod eller del i sådan. Kommunen avgör vad som klassificeras som sjöbod. 4.5 Arrendet gäller under förutsättning att arrendator är person mantalsskriven och stadigvarande bosatt inom kommunen.

5 4.6 Arrendator skall använda sjöboden till eget bruk, och får ej upplåta/uthyra sjöboden i andra hand. 4.7 När sjöbod gått i arv till person som inte är bosatt och folkbokförd inom kommunen skall i arrendeavtalet med den nye sjöbodsägaren framgå att i det fall arrendedatorn önskar överlåta sjöboden till annan person så skall denna/dessa uppfylla samtliga kommunens kriterier för att inneha sjöbodsarrende, inkl kriteriet att vara folkbokförd och stadigvarande boende i. Detta skall även gälla vid arrendatorns frånfälle och då sjöboden skiftas i arv i nästa steg. 4.9 Uppsägning av arrendeavtal skall ske genom skriftligt meddelande till arrendatorn inom den uppsägningstid som anges avtalet. Avtalet upphör då vid avtalstidens utgång utan någon förlängning. Förverkas arrenderätten genom beaktansvärt avtalsbrott eller på annat sätt genom förverkandereglerna i jordabalkens kap. 8, och vidtar inte arrendatorn rättelse av felet, skall avtalet sägas upp genom skriftligt meddelande till arrendatorn. Avtalet upphör då att gälla på den fardag (14 mars) som inträffar närmast efter uppsägningen. 4.8 I övrigt gäller fastställda regler inom för sjöbodsarrende, samt vad i 7 kap och 8 kap Jordabalken eller i annan lag.

Regler för sjöbodsarrende i Tjörns kommun

Regler för sjöbodsarrende i Tjörns kommun Dokumenttyp och beslutsinstans Regler för sjöbodsarrende Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Conny Johansson Dokumentnamn Regler för sjöbodsarrende Dokumentet gäller för Sjöbodsarrendatorer i Tjörns kommun

Läs mer

ARRENDEKONTRAKT. Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till. vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad medlemmen,

ARRENDEKONTRAKT. Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till. vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad medlemmen, ARRENDEKONTRAKT Koloniträdgårdsföreningen. Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till. personummer... adress... vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad medlemmen, arrenderätten

Läs mer

Bilaga 4. ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL

Bilaga 4. ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL Bilaga 4. ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL Fritidsträdgårdsföreningen Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till namn personnummer adress.. vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad

Läs mer

194 80 Upplands Väsby. nedan kallad arrendatorn

194 80 Upplands Väsby. nedan kallad arrendatorn s. 1 (4) ARRENDEKONTRAKT (anläggningsarrende) Jordägare Carl de Geer 451225-0533 Stora Wäsby 194 37 Upplands Väsby nedan kallad jordägare Arrendator (org.nr: 212000-0019) nedan kallad arrendatorn Arrendeområde

Läs mer

Vid arrendetvister kan parterna ta hjälp av specialdomstolen Arrendenämnden som kan medla och fatta beslut.

Vid arrendetvister kan parterna ta hjälp av specialdomstolen Arrendenämnden som kan medla och fatta beslut. 1 / 5 Arrende Arrende är när en markägare, även kallad jordägare, ger en fysisk eller juridisk person, kallad arrendator, rätten att använda jordägarens jord eller mark mot en viss avgift. Det finns flera

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 2010/0354 100 KFS 2011:16 Regler för fördelning av tomter för småhus m.m. i Falköpings kommun (Antagna av kommunfullmäktige den 28 februari 2011) (Gäller

Läs mer

Regler för tomtkö. Regler för anvisning och försäljning av tomter genom Kumla kommuns tomtkö. Vision. Program. Policy. Regler.

Regler för tomtkö. Regler för anvisning och försäljning av tomter genom Kumla kommuns tomtkö. Vision. Program. Policy. Regler. Regler för tomtkö Regler för anvisning och försäljning av tomter genom Kumla kommuns tomtkö Vision Program Policy Regler Handlingsplan Riktlinjer Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Nämnd Innehållsförteckning

Läs mer

Förmedling av tomter. Linköpings kommun linkoping.se/tomtkon

Förmedling av tomter. Linköpings kommun linkoping.se/tomtkon Förmedling av tomter Linköpings kommun linkoping.se/tomtkon 1 1.1 1.2 Regler för registrering och köplats Registrering Du som fyllt 18 år har möjlighet att anmäla dig till kommunens Tomtförmedling. Som

Läs mer

Regler. Försäljning/exploatering av mark. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 4

Regler. Försäljning/exploatering av mark. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 4 Regler Försäljning/exploatering av mark Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 4 Innehållsförteckning Förmedling av tomter för småhus och enskilt ägande...1 Ansökan och registrering...1 Fördelning...2

Läs mer

ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL

ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL Koloniträdgårdsföreningen Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till namn personnummer adress.. vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad med- lemmen,

Läs mer

Hur avgör man vilken upplåtelseform som är den aktuella?

Hur avgör man vilken upplåtelseform som är den aktuella? Hur avgör man vilken upplåtelseform som är den aktuella? Upplåtelseform: Hyresrätt Anläggningsarrende Tomträtt Lägenhetsarrende Allmän nyttjanderätt Vem upplåter marken/lokalytan (Hyresvärden) (Jordägaren)

Läs mer

Riktlinjer för tomtkön, försäljning av fastigheter och exploatering av kommunal mark i Oxelösunds kommun

Riktlinjer för tomtkön, försäljning av fastigheter och exploatering av kommunal mark i Oxelösunds kommun Riktlinjer för tomtkön, försäljning av fastigheter och exploatering av kommunal mark i Oxelösunds kommun Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinje Kommunstyrelsen Dokumentansvarig Förvaring

Läs mer

REGION SKÅNE OCH REGION SKÅNE DEPÅ HÄSSLEHOLM AB AVTAL OM TILLHANDAHÅLLANDE AV FASTIGHET [DATUM]

REGION SKÅNE OCH REGION SKÅNE DEPÅ HÄSSLEHOLM AB AVTAL OM TILLHANDAHÅLLANDE AV FASTIGHET [DATUM] REGION SKÅNE OCH REGION SKÅNE DEPÅ HÄSSLEHOLM AB AVTAL OM TILLHANDAHÅLLANDE AV FASTIGHET [DATUM] Avtal om tillhandhållande av fastigheten Hässleholm Kärråkra 114:19 Detta avtal har denna dag träffats mellan

Läs mer

Riktlinjer för sjöbodar och sjönära byggnader

Riktlinjer för sjöbodar och sjönära byggnader FÖRFATTNINGSSAMLING (6.1.35) Riktlinjer för sjöbodar och sjönära byggnader Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Styrdokument 2016-05-10 Ägare/ansvarig Lena Tegenfeldt Antagen av KF 2016-06-09 67 Revisions

Läs mer

LÄGENHETSARRENDE. 1 Fast egendom och parter. Fastigheter: Område av fastigheten Lidköping Råda 3:7

LÄGENHETSARRENDE. 1 Fast egendom och parter. Fastigheter: Område av fastigheten Lidköping Råda 3:7 LÄGENHETSARRENDE 1 Fast egendom och parter Fastigheter: Område av fastigheten Lidköping Råda 3:7 Ägare: Arrendator: 120016-9401 Lidköpings kommun (nedan benämnd kommunen) 531 88 LIDKÖPING, Lidköpings Biodlarförening

Läs mer

Tomtköregler för Vimmerby kommun

Tomtköregler för Vimmerby kommun Dnr 2019/107/010 Id 64795 Tomtköregler för Vimmerby kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2019-06-17 110 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. REGLER FÖR ANMÄLAN, KÖPLATS OCH REGISTRERING I VIMMERBY

Läs mer

Avtal om anläggningsarrende

Avtal om anläggningsarrende Avtal om anläggningsarrende Mellan Husarö Samfällighetsförening med org. nr 716420-8691, nedan kallad Jordägaren och Husarö Lotsmuseum och Hembygdsförening med org. nr 802 410-8527, nedan kallade Arrendatorn,

Läs mer

Arrendeavtal för båtverksamhet inom Strängnäs 3:1

Arrendeavtal för båtverksamhet inom Strängnäs 3:1 KF 15:1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Näringslivskontoret Dnr KS/2015:122-261 Mark- och exploateringsenheten 2015-03-30 1/1 KF 15:2 Handläggare Katarina Ankarling Tel. 0152-293 73 Kommunfullmäktige Arrendeavtal för

Läs mer

BOSTADSARRENDE. Organisationen för bostadsarrendatorer i Sverige

BOSTADSARRENDE. Organisationen för bostadsarrendatorer i Sverige BOSTADSARRENDE Organisationen för bostadsarrendatorer i Sverige Bostadsarrendatorernas riksorganisation (BARO) BARO bildades år 2011 BARO:s ändamål är att tillvarata bostadsarrendatorernas intressen genom

Läs mer

- ge riktlinjer så att sjöbodsplaner och sjöbodars karaktär och användningssätt bevaras och utvecklas i ett långsiktigt hållbart perspektiv.

- ge riktlinjer så att sjöbodsplaner och sjöbodars karaktär och användningssätt bevaras och utvecklas i ett långsiktigt hållbart perspektiv. 1. Syfte Sjöbodspolicy Antagen i SBN 2012-02-29, 37. Sjöbodarna är en viktig del av det öländska landskapet och utgör karaktäristiska inslag i kommunens kultur- och kustmiljö. Miljöerna kring sjöbodar

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND.

RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND. RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND. Följande riktlinjer gäller för tilldelning av köplats till parkeringsområdet i Kyrkesund, enligt

Läs mer

AVTAL OM ARRENDE MELLAN BORLÄNGE KOMMUN OCH LENNHEDEN VATTEN AB

AVTAL OM ARRENDE MELLAN BORLÄNGE KOMMUN OCH LENNHEDEN VATTEN AB AVTAL OM ARRENDE MELLAN BORLÄNGE KOMMUN OCH LENNHEDEN VATTEN AB 1 Detta avtal om arrende ( Avtalet ) har denna dag träffats mellan 1. Borlänge kommun, 212000-2239 ( Kommunen ) 2. Lennheden Vatten AB, 556765-4750

Läs mer

AVTAL OM ANLÄGGNINGSARRENDE Teknikbod för mobiltelefoni inom Kumla 3:1264 Site:

AVTAL OM ANLÄGGNINGSARRENDE Teknikbod för mobiltelefoni inom Kumla 3:1264 Site: AVTAL OM ANLÄGGNINGSARRENDE Teknikbod för mobiltelefoni inom Kumla 3:1264 Site: 22626.1 Följande avtal har ingåtts mellan fastighetsägaren och arrendatorn: Fastighetsägare: Tyresö kommun Markavdelningen

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument REGLER RÖRANDE ARRENDEAVGIFT ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2018-10-04, 272 GÄLLER FRÅN OCH MED: 2018-09-06 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING:

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om omsorgsplikt. Prövning av om fastighetsmäklaren har brustit i sin omsorgsplikt när han har infört en garantiklausul

Läs mer

Regler för tomtkön. Beslutad av kommunstyrelsen 2 maj 2017, 90. Dnr KS /MEX

Regler för tomtkön. Beslutad av kommunstyrelsen 2 maj 2017, 90. Dnr KS /MEX Regler för tomtkön Beslutad av kommunstyrelsen 2 maj 2017, 90. Dnr KS2017.0137/MEX.2017.191 Innehåll 1 Anmälan och registrering... 3 2 Avgift... 4 3. Tomtkönummer... 5 4. Avregistrering... 5 5. Fördelning,

Läs mer

AVTAL OM ANLÄGGNINGSARRENDE. mellan STOCKHOLMS KOMMUN. och FASTIGHETSPARTNER BROMMA AB. daterat [ ] 2018

AVTAL OM ANLÄGGNINGSARRENDE. mellan STOCKHOLMS KOMMUN. och FASTIGHETSPARTNER BROMMA AB. daterat [ ] 2018 BILAGA 1 AVTAL OM ANLÄGGNINGSARRENDE mellan STOCKHOLMS KOMMUN och FASTIGHETSPARTNER BROMMA AB daterat [ ] 2018 1121249_1.doc INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND... 3 2 TOMTRÄTTSAVTALET... 3 3 TIDIGARE ARRENDEAVTAL...

Läs mer

AVTAL OM LÄGENHETSARRENDE

AVTAL OM LÄGENHETSARRENDE AVTAL OM LÄGENHETSARRENDE Jordägare: Ale kommun, org nr 212000-1439 (nedan kallad Jordägaren) Mark- och exploateringsavdelningen 449 80 Alafors Arrendator: Backa Säteri IF, org.nr 802493-7511 (nedan kallad

Läs mer

Regler för tomtkö i Mullsjö kommun

Regler för tomtkö i Mullsjö kommun 1(5) Regler för tomtkö i Mullsjö kommun Beslutat av kommunfullmäktige den 18 december 2017 152 Reglerna gäller från och med den 15 januari 2018 2(5) Söker du tomt eller gruppbyggt hus? Regler för anvisning

Läs mer

Förlängning av arrendekontrakt för idrottsföreningen Sätra IF

Förlängning av arrendekontrakt för idrottsföreningen Sätra IF SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 5 (B) Sammanträdesdatum 2012-09-11 32 Dnr 2012/236 Förlängning av arrendekontrakt för idrottsföreningen Sätra IF INLEDNING Sätra IF arrenderar sedan 1971 ett område

Läs mer

Hyrespolicy för Ljusnarsbergs kommun

Hyrespolicy för Ljusnarsbergs kommun Dnr KS 0002/2017 Hyrespolicy för Ljusnarsbergs kommun Antagen av kommunstyrelsen 2017-03-29 67 2 (5) Utgångspunkten för denna policy är att alla ska ha samma möjlighet att ansöka om en bostad hos Ljusnarsbergs

Läs mer

Avgift privata bryggor

Avgift privata bryggor TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Madeleine André 2016-06-20 SFN 2016/0492 0480-450437 Servicenämnden Avgift privata bryggor Förslag till beslut Servicenämnden beslutar anta avtal om

Läs mer

Arrende 26 ha, Kvidinge DEL AV ÅSTORP SÖNNARSLÖV 2:1 OCH 7:1

Arrende 26 ha, Kvidinge DEL AV ÅSTORP SÖNNARSLÖV 2:1 OCH 7:1 Arrende 26 ha, Kvidinge DEL AV ÅSTORP SÖNNARSLÖV 2:1 OCH 7:1 Arrende upplåts på ettårsavtal från och med 2018-03-14. Ca 26 ha vid Sönnarslöv öster om Kvidinge. Anbud senast 2017-12-15 kl 17:00 Dan Lennartsson

Läs mer

Godkännande av arrendeavtal mellan Kalmar kommun och Kalmar Golfklubb på del av fastigheterna Kläckeberga 10:1 och 10:2 m.fl.

Godkännande av arrendeavtal mellan Kalmar kommun och Kalmar Golfklubb på del av fastigheterna Kläckeberga 10:1 och 10:2 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Klara Johansson 2015-10-21 KS 2015/0927 50265 Kommunfullmäktige Godkännande av arrendeavtal mellan Kalmar kommun och Kalmar Golfklubb på del av fastigheterna

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 202 KS/2018:330. Förlängning av anläggningsarrende Mjölby Golf AB

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 202 KS/2018:330. Förlängning av anläggningsarrende Mjölby Golf AB Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2018-12-03 1 (1) Sida 202 KS/2018:330 Förlängning av anläggningsarrende Mjölby Golf AB Bakgrund Nuvarande arrendeavtal mellan Mjölby kommun

Läs mer

Regler för försäljning och fördelning av tomter för småhusbebyggelse

Regler för försäljning och fördelning av tomter för småhusbebyggelse Grästorps kommun Styrdokument Riktlinje Dnr 331/2018 Regler för försäljning och fördelning av tomter för småhusbebyggelse Fastställd av Kommunstyrelsen 2018-11-15, 306. Uppdateras före 2022-11-15 Dokumentet

Läs mer

Avtal om anläggningsarrende för drift av Smögens Fiskauktion

Avtal om anläggningsarrende för drift av Smögens Fiskauktion Avtal om anläggningsarrende för drift av Smögens Fiskauktion 1 Upplåtare, arrendator Mellan genom dess Tekniska avdelning, 456 80 Kungshamn, (nedan kommunen), och XXXXXXXXX, org.nr XXXXXX- XXXX, adress

Läs mer

AVTAL OM ANLÄGGNINGSARRENDE Teknikbod för mobiltelefoni intill befintligt torn tillhörande Hi3G (Brevik 1:1) An.reg: SBR M2

AVTAL OM ANLÄGGNINGSARRENDE Teknikbod för mobiltelefoni intill befintligt torn tillhörande Hi3G (Brevik 1:1) An.reg: SBR M2 AVTAL OM ANLÄGGNINGSARRENDE Teknikbod för mobiltelefoni intill befintligt torn tillhörande Hi3G (Brevik 1:1) An.reg: SBR M2 Följande avtal har ingåtts mellan fastighetsägaren och arrendatorn: Fastighetsägare:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 20 februari 2013 Ö 5531-11 KLAGANDE KO Ombud: Jur.kand. JW MOTPART CE Ombud: Jur.kand. AG SAKEN Ändring av arrendevillkor ÖVERKLAGAT

Läs mer

Bergshamra koloniförening, nedan kallad föreningen, upplåter till. Personnummer: Adress: Telefonnummer: E-post:

Bergshamra koloniförening, nedan kallad föreningen, upplåter till. Personnummer: Adress: Telefonnummer: E-post: 1(6) Bergshamra koloniförening Nyttjanderättsavtal Lott nr. Bergshamra koloniförening, nedan kallad föreningen, upplåter till Namn:..... Personnummer:..... Adress:.. Telefonnummer:..... E-post:..... vilken

Läs mer

AVTAL. Sjöbodslaget har byggt en bod ( Sjöboden ) på fastigheten [ ] ( Sjöbodsfastigheten ), med beteckning [ ] på bilagd kartskiss i bilaga 1.

AVTAL. Sjöbodslaget har byggt en bod ( Sjöboden ) på fastigheten [ ] ( Sjöbodsfastigheten ), med beteckning [ ] på bilagd kartskiss i bilaga 1. Mellan Lindholmens Fiskevårds- och Tomtägareförening, LFT, och ett antal av LFT:s medlemmar, Sjöbodslagen, som anlagt en gemensam sjöbod på LFT:s mark, har träffats följande AVTAL Bakgrund 1 LFT äger fastigheterna

Läs mer

ANLÄGGNINGSARRENDE. Upplåtare: Östhammars kommun, , Box 66, Östhammar, nedan kallad upplåtaren.

ANLÄGGNINGSARRENDE. Upplåtare: Östhammars kommun, , Box 66, Östhammar, nedan kallad upplåtaren. Sidan 1 av 6 ANLÄGGNINGSARRENDE Upplåtare: Östhammars kommun, 212000-0290, Box 66, 742 21 Östhammar, nedan kallad upplåtaren. Arrendator: Vattenfall AB, 556036-2138, 169 92 Stockholm, nedan kallad arrendatorn.

Läs mer

Avtal om bostadsarrende

Avtal om bostadsarrende Avtal om bostadsarrende nr 033-099-029 1. Parter Jord ägare Jordägare: Karlstads kommun Postadress: 651 84 Karlstad Organisationsnummer: 212000-1850 ( Arrendator Arrendator: Adress: Personnummer: Telefonnummer:

Läs mer

Jordbruksarrende LUND SANDBY 48:1

Jordbruksarrende LUND SANDBY 48:1 Jordbruksarrende LUND SANDBY 48:1 Åkermark om ca 44 ha utbjudes till arrende. Åkermarken är belägen strax väster om Södra Sandby, Räften. Arrendeperiod om 3 år med start 2017-03-14 med möjlighet till förlängning.

Läs mer

2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL

2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL STADGAR Stadgar antagna vid föreningens årsmöte 20170323 1. FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Koloniträdgårdarna Ängstugan. 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2.1. Koloniträdgårdarna Ängstugan är en ideell förening,

Läs mer

Regler för försäljning och fördelning av tomter för småhusbebyggelse

Regler för försäljning och fördelning av tomter för småhusbebyggelse Grästorps kommun Styrdokument Regler Dnr 331/2018 Regler för försäljning och fördelning av tomter för småhusbebyggelse Fastställd av Kommunstyrelsen 2018-10-17, 252. Uppdateras före 2022-08-30 Dokumentet

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE KS/2018:357. Nyttjanderättsavtal Kungsbacka 3:1

TJÄNSTESKRIVELSE KS/2018:357. Nyttjanderättsavtal Kungsbacka 3:1 TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2018-05-29 Diarienummer KS/2018:357 Nyttjanderättsavtal Kungsbacka 3:1 Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner förslag till nyttjanderättsavtal med Innerstadens Café i Kungsbacka

Läs mer

ARRENDEAVTAL Klubbägda båtbryggor, Brevikshalvön

ARRENDEAVTAL Klubbägda båtbryggor, Brevikshalvön 2012KSM0323-1 - ARRENDEAVTAL Klubbägda båtbryggor, Brevikshalvön 1 Parter Tyresö kommun, nedan kallad kommunen, upplåter härmed såsom lägenhetsarrende till Nytorps Båtklubb, nedan kallad bryggföreningen,

Läs mer

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV JAKT

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV JAKT 2013 AVTAL OM UPPLÅTELSE AV JAKT Fastighetsägare: (nedan kallad Fastighetsägaren) Jakträttshavare: (nedan kallad Jakträttshavaren) Är Jakträttshavaren förening eller annan juridisk person skall detta anges.

Läs mer

Lägenhetsarrende för etableringsyta, Stehags stationsområde

Lägenhetsarrende för etableringsyta, Stehags stationsområde KS.2016.0649 Sida 1 (6) 2016-12-19 Gustav Svebring 0413-625 47 gustav.svebring@eslov.se Kommunstyrelsens arbetsutskott Lägenhetsarrende för etableringsyta, Stehags stationsområde Ärendebeskrivning Företaget

Läs mer

Försäljning av byggnad på fastigheten Valnöten 2 (Stiftelsen Båstadsfontänen) samt därtill hörande arrendeavtal

Försäljning av byggnad på fastigheten Valnöten 2 (Stiftelsen Båstadsfontänen) samt därtill hörande arrendeavtal BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Blad Ekonomiutskottet 2013-02-27 KSeu dnr. KS Försäljning av byggnad på fastigheten Valnöten 2 (Stiftelsen Båstadsfontänen) samt därtill hörande arrendeavtal Beskrivning

Läs mer

Stadgar för Gränsta Koloniförening i Västerås

Stadgar för Gränsta Koloniförening i Västerås Stadgar för Gränsta Koloniförening i Västerås 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Gränsta Koloniförening. 2 FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2.1 Gränsta Koloniförening är en allmännyttig ideell förening som har

Läs mer

Stadgar för Kvarnboängar odlarförening

Stadgar för Kvarnboängar odlarförening Stadgar för Kvarnboängar odlarförening 1. FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är: Kvarnboängar odlarförening 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2.1 Kvarnboängar odlarförening är en allmännyttig ideell förening, som

Läs mer

Hästägare, Namn. Person/Org. Nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Fodervärd, Namn. Person/Org.nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Häst.

Hästägare, Namn. Person/Org. Nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Fodervärd, Namn. Person/Org.nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Häst. FODERVÄRDSAVTAL Hästägare, Namn Person/Org. Nummer Adress Telefon; hem, mobil Fodervärd, Namn Person/Org.nummer Adress Telefon; hem, mobil Häst Härstamning Kön, födelseår, ras Färg, tecken Registreringsnr,

Läs mer

S T A D G AR. f ö r S Ö D R A S K R E A S T R A N D S S T U G Ä G A R F Ö R E N I N G

S T A D G AR. f ö r S Ö D R A S K R E A S T R A N D S S T U G Ä G A R F Ö R E N I N G S T A D G AR f ö r S Ö D R A S K R E A S T R A N D S S T U G Ä G A R F Ö R E N I N G E K O N O M I S K F Ö R E N I N G 1 Firma Föreningens firma är Södra Skrea Strands Stugägarförening ekonomisk förening.

Läs mer

Avgift privata bryggor, återremiss klargörande av ansvar och försäkringsfrågor

Avgift privata bryggor, återremiss klargörande av ansvar och försäkringsfrågor TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Lexinger 2016-09-20 SFN 2016/0492 0480-450446 Servicenämnden Avgift privata bryggor, återremiss klargörande av ansvar och försäkringsfrågor Förslag

Läs mer

STADGAR FÖR PERSTORPS KOLONIFÖRENING

STADGAR FÖR PERSTORPS KOLONIFÖRENING STADGAR FÖR PERSTORPS KOLONIFÖRENING 1 Föreningens namn Föreningens namn är Perstorps koloniförening. Nedan kallad föreningen. 2 Föreningens säte Föreningen med sin styrelse ska ha sitt säte i Perstorp.

Läs mer

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV JAKT

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV JAKT AVTAL OM UPPLÅTELSE AV JAKT Fastighetsägare: (nedan kallad namn namn Fastighetsägaren)...... Nyttjanderättshavare: (nedan kallad Nyttjande- namn namn rättshavaren)...... Är nyttjanderättshavaren förening,

Läs mer

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Du som är medlem i bostadsföreningen Bulten får hyra ut din lägenhet, men du måste följa de regler som gäller. Detta faktablad har tagits fram som

Läs mer

Tjänsteutlåtande till Fastighetsnämnden diarienummer 5725/14

Tjänsteutlåtande till Fastighetsnämnden diarienummer 5725/14 Tjänsteutlåtande till Fastighetsnämnden 2017-03-20 diarienummer 5725/14 Fastighetsavdelningen Eric Hall telefon 368 11 47 e-post: eric.hall@fastighet.goteborg.se Upplåtelse med arrende av del av fastigheterna

Läs mer

Riktlinjer för upplåtelser, förvärv och försäljning av mark

Riktlinjer för upplåtelser, förvärv och försäljning av mark Riktlinjer för upplåtelser, förvärv och försäljning av mark Dokumenttyp Riktlinjer Giltighetstid fr. o. m. t. o. m. 2019-01-10 - Gäller tills vidare Gäller för målgruppen Sektor Samhällsutveckling Antagen

Läs mer

Torskogs Sommarstugeförening Ekonomisk Förening c/o Pekka Mustonen Lilla Torskogsbacken 6 423 53 Torslanda I det följande kallad föreningen

Torskogs Sommarstugeförening Ekonomisk Förening c/o Pekka Mustonen Lilla Torskogsbacken 6 423 53 Torslanda I det följande kallad föreningen ARRENDEAVTAL Godkända av ordinarie årsmöte 2005-03-13 Upplåtare: Torskogs Sommarstugeförening Ekonomisk Förening c/o Pekka Mustonen Lilla Torskogsbacken 6 423 53 Torslanda I det följande kallad föreningen

Läs mer

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV MARK Arrendeavtal - Lägenhetsarrende

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV MARK Arrendeavtal - Lägenhetsarrende Mellan Ströms Samfällighetsförening, org nr 716418-3019, ( Jordägaren ), å den ena och Föreningen Slussen, org nr 858500-6219, ( Arrendatorn ), å den andra sidan, har träffats följande Bakgrund AVTAL OM

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK KF 2015-01-29 6 Blad 1(6) RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK Med markanvisning avses en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under

Läs mer

Haninge kommun. Granskning av kommunens hantering och uppföljning av arrendeavtal

Haninge kommun. Granskning av kommunens hantering och uppföljning av arrendeavtal Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna i juni 2014 Haninge kommun Granskning av kommunens hantering och uppföljning av arrendeavtal Innehåll Innehåll...2 1. Inledning...3 1.1. Syfte,

Läs mer

Anbud LRF Konsult tillhanda senast

Anbud LRF Konsult tillhanda senast Jordbruksarrende Nu utbjudes ca 69 ha åkermark till arrende i Hangelösa! Arrendeperiod om 5 år med start 2019-03-14. Anbud LRF Konsult tillhanda senast 2018-08-03. Sara Gyllensvaan Mäklare LRF Konsult

Läs mer

Riktlinjer. för. förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. Fr. o m. 2012-07-01

Riktlinjer. för. förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. Fr. o m. 2012-07-01 Reviderad KUN 2012-05-15 65 KF 2012-06-18 109 Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun Fr. o m. 2012-07-01 2 1. Allmänt Dessa riktlinjer har fastställts av Kommunfullmäktige för

Läs mer

Stadgar för Gränsta koloniträdgårdsförening i Västerås

Stadgar för Gränsta koloniträdgårdsförening i Västerås Stadgar för Gränsta koloniträdgårdsförening i Västerås 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Gränsta Koloniträdgårdsförening. 2 FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2.1 Gränsta koloniträdgårdsförening är en allmännyttig

Läs mer

Stadgar för Vrångabäckens Markägare ekonomisk förening

Stadgar för Vrångabäckens Markägare ekonomisk förening Stadgar för Vrångabäckens Markägare ekonomisk förening Föreningens firma 1 Föreningens firma är Vrångabäckens Markägare ekonomisk förening. Styrelsens säte 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Varbergs kommun,

Läs mer

Arrendeställe Fastighet: Del av Karls Åby 2:2 och del av Gälleråsen 1:148. Arrendestället är markerat på bifogad flygbild.

Arrendeställe Fastighet: Del av Karls Åby 2:2 och del av Gälleråsen 1:148. Arrendestället är markerat på bifogad flygbild. ARRENDEKONTRAKT FÖR JORDBRUK Kontraktsnummer 211 013 19 Upplåtare Karlskoga kommun, 691 83 Karlskoga, nedan kallad jordägaren. Arrendator Arrendeställe Fastighet: Del av Karls Åby 2:2 och del av Gälleråsen

Läs mer

Kommittédirektiv Dir. 2012:8 Utvidgning av uppdraget

Kommittédirektiv Dir. 2012:8 Utvidgning av uppdraget Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Tomträtts- och arrendeutredningen (Ju 2011:08) Dir. 2012:8 Beslut vid regeringssammanträde den 2 februari 2012 Utvidgning av uppdraget Regeringen beslutade den 22

Läs mer

Överlåtare/Säljare 1 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 2 Namn: Personnummer: Procentandel:

Överlåtare/Säljare 1 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 2 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 1 Överlåtare/Säljare 2 Överlåtare/Säljare 2 Förvärvare/Köpare 1 Förvärvare/Köpare 2 Förvärvare/Köpare 3 Bostadsrättsförening Namn: Bostadsrättsföreningen Norra Gubberogatan 9-11 1/5

Läs mer

Arrendet omfattar del av fastigheten Skogsö 2:12, 2:9 samt 2:24 i Saltsjöbaden som framgår av bifogad karta, bilaga 1. Arealen utgör ca kvm.

Arrendet omfattar del av fastigheten Skogsö 2:12, 2:9 samt 2:24 i Saltsjöbaden som framgår av bifogad karta, bilaga 1. Arealen utgör ca kvm. AVTAL OM ANLÄGGNINGSSARRENDE 1 PARTER Upplåtare: Nacka kommun orgnummer: 212000-0167, nedan kallad fastighetsägaren, adress: Fastighetskontoret, 131 81 Nacka. Arrendator: Stall Skogsö AB, orgnummer: 556645-2065

Läs mer

ARRENDEAVTAL. Laddningsstationer efter E4. Avtalsförslag mellan markägare och Projektgrupp 1 Version 0.1. Status

ARRENDEAVTAL. Laddningsstationer efter E4. Avtalsförslag mellan markägare och Projektgrupp 1 Version 0.1. Status ARRENDEAVTAL Laddningsstationer efter E4 Avtalsförslag mellan markägare och Projektgrupp 1 Version 0.1 Status Granskad Abrahamsson, Mattias 2015-05-22 Godkänd Lundgren, Nils 2015-05-22 LIPS Generell mall

Läs mer

STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING

STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING 1. FÖRENINGENS NAMN 1:1 Föreningens namn är Gröna Hägerns Odlingslandsförening. 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2:1 Gröna Hägerns Odlingslandsförening är en ideell

Läs mer

Arrendegivare: Hangö stad FO-nummer Arrendator: Aurora-hemmet sr FO-nummer kvarter 222. tomt 3

Arrendegivare: Hangö stad FO-nummer Arrendator: Aurora-hemmet sr FO-nummer kvarter 222. tomt 3 Arrendekontrakt UTKAST 1. Inledning 1.1 Avtalsparter Arrendegivare: Hangö stad FO-nummer 0103166-9 Arrendator: Aurora-hemmet sr FO-nummer 0306972-4 1.2. Arrendeområde Tomt belägen i Hangö stad stadsdel

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 0791/17. Stadsutveckling Bo Carlryd Telefon E-post:

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 0791/17. Stadsutveckling Bo Carlryd Telefon E-post: Tjänsteutlåtande Utfärdat 2017-05-08 Diarienummer 0791/17 Stadsutveckling Bo Carlryd Telefon 031-368 03 29 E-post: bo.carlryd@stadshuset.goteborg.se Upplåtelse med arrende av del av fastigheten Sannegården

Läs mer

AVTAL. Anläggningsarrende

AVTAL. Anläggningsarrende AVTAL Anläggningsarrende Jordägare Fortum Distribution AB Org.nr: 556037-7326 115 77 Stockholm Kontaktperson: Petra Nilsson Tfn: 08-671 70 00 Arrendator Renhållningsnämnden Stockholm Stad Org.nr: 212000-0142

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark 1(4) Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Avtal Mellan undertecknad/e, nedan benämnda Fastighetsägaren respektive Ledningsägaren är följande överenskommelse träffad. Fastighetsägare Namn

Läs mer

STADGAR för Koloniträdgårdsföreningen Steffens Minne Karlstad

STADGAR för Koloniträdgårdsföreningen Steffens Minne Karlstad STADGAR för Koloniträdgårdsföreningen Steffens Minne Karlstad 1. FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Koloniträdgårdsföreningen Steffens Minne 2 FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2.1 Koloniträdgårdsföreningen Steffens

Läs mer

Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 23 augusti 2016

Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 23 augusti 2016 Kalmar Kommunbolag AB Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 23 augusti 2016 58 Kalmar Öland Airports arrendeavtal med Kalmar Energi Värme AB avseende del av Barkestorp 3:1 Handlingar Tjänsteskrivelse

Läs mer

Stadgar. Kalmar Norra Koloniträdgårdsförening

Stadgar. Kalmar Norra Koloniträdgårdsförening Stadgar Kalmar Norra Koloniträdgårdsförening STADGAR 1. FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Kalmar Norra Koloniträdgårdsförening 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2.1 Kalmar Norra Koloniträdgårdsförening är en allmännyttig

Läs mer

Fastigheten kommer att förvärvas av bolaget Eliane Eliane HB. Ägarna till Eliane Eliane HB är samma ägare som till Liba Bröd AB.

Fastigheten kommer att förvärvas av bolaget Eliane Eliane HB. Ägarna till Eliane Eliane HB är samma ägare som till Liba Bröd AB. Tjänsteutlåtande till Fastighetsnämnden 2017-02-06 diarienummer 3577/14 Strategiska avdelningen Anders Stenlund telefon 368 12 18 e-post: anders.stenlund@fastighet.goteborg.se Förnyad arrendeupplåtelse

Läs mer

BOSTADSARRENDE

BOSTADSARRENDE BOSTADSARRENDE 2017-10-26 WWW.ARRENDEN.SE Presentation Ordförande Jan Bäckström, BARO Hyresrådet Vanja Lycke, Arrendenämnden i Västerås Advokaten Agneta Gustafsson, Advokatbyrån Nywa i Umeå 2017-11-13

Läs mer

Hilbert Eliasson. Anna-Lena Höglund. Roland Mattsson. Hilbert Eliasson

Hilbert Eliasson. Anna-Lena Höglund. Roland Mattsson. Hilbert Eliasson Plats och tid Kommunhuset, Tryggö, Kungshamn kl. 08.30-11.40 Beslutande Roland Mattsson (M) Stig-Arne Helmersson (C) Hilbert Eliasson (S) Övriga deltagare Jimmy Lundström, MEX-ingenjör 82 Johanna Hisbro,

Läs mer

Försäljning av fastigheten Lövsättra 1:10 i Vallentuna kommun. Genomförandebeslut.

Försäljning av fastigheten Lövsättra 1:10 i Vallentuna kommun. Genomförandebeslut. Marika Hilldoff Utvecklingsavdelningen 08-508 270 28 Marika.Hilldoff@fsk.stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2010-09-28 Försäljning av fastigheten Lövsättra 1:10 i Vallentuna kommun. Genomförandebeslut.

Läs mer

Stagar för Kyllaj Hamnförening

Stagar för Kyllaj Hamnförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är Kyllaj Hamnförening. 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte på Gotland. 3 Föreningens ändamål Föreningen är en allmännyttig, tillika religiöst och politiskt obunden,

Läs mer

PROGRAM FÖR TOMTÖVERLÅTELSE

PROGRAM FÖR TOMTÖVERLÅTELSE PROGRAM FÖR TOMTÖVERLÅTELSE Programmet syfte är att skapa ett regelverk för överlåtelse och marknadsföring av tomter med avsikt att öka intresset för Kimitoöns kommuns tomter. Samtidigt skall programmet

Läs mer

Riktlinjer. för tillhandahållande av plats inom. förskole- och fritidshemsverksamhet. i Sävsjö kommun

Riktlinjer. för tillhandahållande av plats inom. förskole- och fritidshemsverksamhet. i Sävsjö kommun 1 (6) Riktlinjer för tillhandahållande av plats inom förskole- och fritidshemsverksamhet i Sävsjö kommun Fastställda av barn- och utbildningsnämnden 120426 147 Under revidering Sidan 2 av 6 Riktliner för

Läs mer

AVTAL OM BOSTADSARRENDE

AVTAL OM BOSTADSARRENDE AVTAL OM BOSTADSARRENDE Jordägare: Norrköpings kommun, Org.nr. 212000-0456 Stadsbyggnadskontoret, 60115 Norrköping GRÖNVIKS ARRENDEFÖRENING UPPLÅTER ARRENDE TILL NEDAN Arrendator Namn «Förnamn» «Efternamn»

Läs mer

Stadgar för Bergshamra koloniförening

Stadgar för Bergshamra koloniförening 1(5) Stadgar för Bergshamra koloniförening Följande stadgar har antagits vid föreningens årsmöten den 25 mars 1993, den 20 mars 1994, den 17 mars 2002, den 20 mars 2011 och den 24 mars 2013. Text i kursiv

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN. Sjöbodspolicy. Antaget av Kommunfullmäktige 2006-06-19, 57 Reviderad av Kommunfullmäktige 2008-11-20, 133

STRÖMSTADS KOMMUN MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN. Sjöbodspolicy. Antaget av Kommunfullmäktige 2006-06-19, 57 Reviderad av Kommunfullmäktige 2008-11-20, 133 STRÖMSTADS KOMMUN MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN Sjöbodspolicy Antaget av Kommunfullmäktige 2006-06-19, 57 Reviderad av Kommunfullmäktige 2008-11-20, 133 Sjöbodspolicy för Strömstads kommun Syfte Sjöbodspolicyn

Läs mer

Cirkulärnr: 1995:190 Diarienr: 1995/3083. Datum: Fastigheter Uppsägning av bostadsarrenden m.m. Förslag till lagtext

Cirkulärnr: 1995:190 Diarienr: 1995/3083. Datum: Fastigheter Uppsägning av bostadsarrenden m.m. Förslag till lagtext Cirkulärnr: 1995:190 Diarienr: 1995/3083 Handläggare: Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 1995-11-08 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Kommunstyrelsen Fastigheter Uppsägning av bostadsarrenden m.m. Förslag

Läs mer

Regler och Riktlinjer vid andrahandsuthyrning för BRF Sädesärlan 6

Regler och Riktlinjer vid andrahandsuthyrning för BRF Sädesärlan 6 Fastställd i styrelsen den 8 juni 2016, reviderad 20 september. En enhetlig hantering för styrelsens prövning av en bostadsrättshavares ansökan om upplåtelse av sin lägenhet i andra hand skapar trygghet

Läs mer

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Läs mer

Rådgivningsavdelningen informerar om

Rådgivningsavdelningen informerar om Rådgivningsavdelningen informerar om Arrende Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

Krav på medlemmar i Brygglaget Enbart den som är medlem i LFT har rätt att vara medlem i Brygglaget.

Krav på medlemmar i Brygglaget Enbart den som är medlem i LFT har rätt att vara medlem i Brygglaget. Mellan Lindholmens Fiskevårds- och Tomtägareförening, "LFT", och ett antal av LFT:s medlemmar, "Brygglaget", som anlagt en gemensam brygga på LFT:s vatten, har träffats följande AVTAL (x) Bakgrund LFT

Läs mer

STADGAR för Koloniträdgårdsförening Steffens Minne Karlstad

STADGAR för Koloniträdgårdsförening Steffens Minne Karlstad STADGAR för Koloniträdgårdsförening Steffens Minne Karlstad 1. FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Koloniträdgårdsförening Steffens Minne, Karlstad 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2.1 Koloniträdgårdsförening Steffens

Läs mer

Tillfällig upplåtelse av Fågelkärret vid Södertälje IP

Tillfällig upplåtelse av Fågelkärret vid Södertälje IP 1 (2) 2014-08-18 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Anders Siljelöf 08-523 028 62 Anders.siljelof@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Tillfällig upplåtelse av Fågelkärret

Läs mer

Information om vårdnadsbidrag

Information om vårdnadsbidrag Information om vårdnadsbidrag Innehållsförteckning Vad är ett vårdnadsbidrag? 3 För vilka barn kan man söka vårdnadsbidrag? 3 Vem kan söka vårdnadsbidrag 4 Kan äldre syskon ha barnomsorgsplats? 4 Vem kan

Läs mer