Rådgivningsavdelningen informerar om

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rådgivningsavdelningen informerar om"

Transkript

1 Rådgivningsavdelningen informerar om Arrende Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering utan tillåtelse av Villaägarnas jurister eller behörig firmatecknare för Villaägarna är strängt förbjudet. Informationsmaterialet är endast avsett att fungera som generell vägledning. För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis. Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, Sollentuna Johan Berndes väg

2 2 (14) Innehåll Inledning...3 Lagar...4 Avtalet...4 Formkrav...4 Avtalstid...4 Allmänt...5 Besittningsskydd...5 Förlängning av arrendeavtal...6 Uppsägning av arrendeavtal...6 Bostadsarrendators rätt att förvärva arrendestället...7 Överlåtelse av arrendeavtal...8 Avtal om bostadsarrende Upplåtare Arrendator Ändamål Arrendetid Arrendeavgift Avgifter för arrendestället Arrendeställets skick och skötsel Byggnadslov och tillstånd Upplåtelse i andra hand Uppsägning, villkorsändring Arrendets upphörande Hänvisning till jordabalken Inskrivning Övriga villkor...12

3 3 (14) Inledning Det finns en mängd olika tillfällen då det är av stor vikt att kunna nyttja annans mark. För detta finns det olika möjligheter; nyttjanderätt, servitut och arrende. Denna informationsskrift behandlar arrende och främst då arrendet är avsett för bostäder. Vid ett arrende finns normalt två parter. Den ena parten, den som äger fastigheten där det uthyrda området ligger, kallas jordägaren. Den andra parten, som hyr marken/arrendestället, kallas arrendator. Det finns fyra huvudtyper av arrende: bostadsarrende jordbruksarrende anläggningsarrende lägenhetsarrende Bostadsarrende används endast för arrende avsett för bostadsändamål och nyttjas huvudsakligen för fritidsboende men även för exempelvis kolonilotter (om de används som bostadshus, annars lägenhetsarrende) och permanentboende. En vanlig situation då bostadsarrende tecknas är när jordägaren arrenderar ut en bit av sin jord eller skogsbruksfastighet till en arrendator som själv får uppföra ett fritidshus på platsen eller övertar befintligt hus av föregående arrendator. Det viktiga är att byggnaden ägs av arrendatorn som lös egendom och inte av jordägaren, annars är det inte frågan om ett bostadsarrende utan om ett hyresförhållande. För att skydda arrendatorns rätt att nyttja marken för ändamålet finns det vid bostadsarrende ett starkt besittningsskydd. Jordbruksarrende kännetecknas av att marken ska användas för just jordbruk. Jordägaren kanske själv inte vill eller kan bruka sin jordbruksmark. Det är då möjligt att arrendera ut marken till någon annan som har möjlighet att bruka den. Arrendatorn har besittningsskydd vilket särskilt gäller om arrendatorn har rätt att bo på arrendestället, ett så kallat gårdsarrende. Även den andra formen, sidoarrende, där arrendatorn endast nyttjar marken, finns skyddsinslag som dock inte är lika starka. Sidoarrende är en betydelsefull arrendeform mellan jordägare och används bland annat för att skapa lämpliga brukningsenheter. Ett arrende behöver inte följa fastighetsgränser utan följer de gränser som avtalats och kan därför skapa förutsättningar för ett effektivare marknyttjande. Anläggningsarrende karaktäriseras av att arrendatorn driver förvärvsverksamhet på arrendeområdet som inte är att se som jordbruk och att hans byggnad används för verksamheten. Till exempel kan en bilverkstad, kiosk eller industri upplåtas med anläggningsarrende. Lagen definierar dock inte ordet byggnad utan hit kan också hänföras radio- och telemast, torn och vindkraftverk. De flesta lagreglerna kring anläggningsarrende är inte tvingande vilket medför att det är viktigt att parterna i arrendeavtalet noga preciserar villkoren och ändamålet med upplåtelsen.

4 4 (14) Arrendatorn har inget direkt besittningsskydd men har istället viss rätt till ersättning om avtalet sägs upp. Lägenhetsarrende är den allmänna formen av arrende och får inte ha något av de syften som kännetecknar de andra arrendeformerna. Lägenhetsarrende kan nyttjas för till exempel parkeringsplats, tennisplan eller upplag. Reglerna kring denna arrendeform är enkla och kännetecknas av avtalsfrihet. Arrendatorn har inget besittningsskydd. Lagar Lagregler kring arrende återfinns främst i jordabalkens (JB) kapitel Bostadsarrende behandlas i det tionde kapitlet. Jordabalkens regler är inte uttömmande vilket innebär att tolkningen av många uttryck hänvisas till rättspraxis. Arrendelagstiftningen omfattas även av andra civilrättsliga regler som till exempel avtalslagen. Ytterligare en viktig lag är lagen om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället. Den behandlar under vilka premisser arrendatorn har rätt att köpa arrendestället genom så kallat hembud. Avtalet Formkrav Ett arrende är ett avtal vilket avser upplåtelse av jord till nyttjande. Detta ska under alla förutsättningar vara avtalets huvudsyfte. Nyttjandet ska också ske mot betalning då nyttjande utan vederlag faller utanför arrendelagstiftningens regler. Grundregeln är att arrendeavtal alltid ska vara skriftliga. Undantaget är lägenhetsarrende som kan vara muntligt om parterna är överens om detta samt vissa äldre arrendeavtal eftersom kravet på skriftliga avtal infördes 1/ Muntliga avtal tecknade dessförinnan kan alltså gälla än idag. Alla andra typer av arrendeavtal ska vara skriftliga för att gälla som arrende och samtliga avtalsvillkor ska anges i avtalet. Jordägaren ansvarar för att avtalet blir skriftligt och är avtalet inte skriftligt kan jordägaren bli skadeståndsskyldig. Avtalstid Ett avtal om bostadsarrende ska träffas för en viss tid eller vid för arrendatorns livstid. Arrende på viss tid ska tecknas för minst fem år. Om ingen tid är angiven gäller fem år. Arrendenämnden kan bevilja undantag från dessa regler. Längsta tiden för ett bostadsarrende är 50 år utom detaljplanelagt område och 25 år inom detaljplanelagt område.

5 5 (14) Allmänt Lagreglerna kring arrende är till stor del tvingande, undantaget lägenhetsarrende där avtalsfriheten är stor. I allmänhet är det dock möjligt att avvika från lagen om det är till arrendatorns förmån. I motsatta fallet måste arrendenämnden ge dispens. Eftersom arrendeavtalet även råder under avtalslagen kan det jämkas enligt dess 36 vid oskäliga avtalsvillkor. Besittningsskydd För att skydda arrendatorn finns regler kring besittningsskydd för de flesta arrendeformerna. En bostadsarrendator har, även om avtalet sägs upp i rätt tid och på rätt sätt ofta rätt till förlängning av arrendeavtalet. En grundförutsättning för besittningsskydd vid bostadsarrende är att det finns ett bostadshus uppfört på arrendestället vid den tidpunkt då avtalet sägs upp. Om en arrendator eftersätter sina förpliktelser enligt avtalet kan han förlora arrenderätten, mista besittningsskyddet samt bli ersättningsskyldig. Förverkande föreligger bland annat vid försummelse att betala arrendeavgiften eller misskötsel av arrendestället, se vidare nedan. Viktigt att konstatera är att misskötseln ska avse själva arrendestället, alltså tomten och de eventuella anläggningar och byggnader som ingår i arrendet. Även om besittningsskydd föreligger finns det fall då bostadsarrendatorn inte kan få sitt avtal förlängt. De besittningsskyddsbrytande grunderna är enligt jordabalken: arrenderätten är förverkad (t ex obetald arrendeavgift, vanvård av arrendestället, arrendestället används för annat ändamål) eller ställd säkerhet har försämrats och godtagbar säkerhet har inte återställts efter anfordran arrendatorn har försummat sina förpliktelser i sån mån att avtalet inte bör förlängas arrendatorn har uppfört byggnad utan bygglov eller i strid mot gällande detaljplan, områdesbestämmelse eller annat motsvarande myndighetsbeslut byggnad på arrendestället stämmer inte överens med senare fastställd detaljplan eller områdesbestämmelse och jordägaren kan visa att han ska använda marken i enlighet med planen jordägaren kan visa att marken ska användas för annat slag av bebyggelse än vad som avses med upplåtelsen och att hans intresse över att förfoga marken för detta ändamål påtagligt överstiger arrendatorns intresse av fortsatt arrende jordägaren har annan befogad anledning till att upphäva arrendet. Om jordägarens intresse kan bli tillgodosett av att endast återta en del av arrendestället och arrendeavtalet lämpligen kan förlängas, har arrendatorn

6 6 (14) rätt till sådan förlängning. Den del jordägaren behöver återgår då till honom och den kvarvarande delen av arrendestället är kvar i arrendet. Förlängning av arrendeavtal Vid bostadsarrende råder stor avtalsfrihet beträffande villkoren vid den första arrendeperiodens ingång. Förlängning av ett arrendeavtal är att se som ett nytt avtal men till skillnad mot det ursprungliga arrendeavtalet ska parterna vara överens om villkoren i det nya avtalet. Vid förlängning ska arrendeavgiften vara skälig. Kommer parterna inte överens om avgift eller övriga villkor hänskjuts ärendet till arrendenämnden för prövning. Vid förlängning av arrendeavtal råder alltså inte avtalsfrihet avseende villkors- och avgiftsändring, vilket beror på att arrendatorn har besittningsskydd. Enligt lagstiftningen ska en skälig arrendeavgift bestämmas så att den kan antas motsvara arrenderättens värde med hänsyn till arrendeavtalets innehåll och omständigheterna i övrigt. se 10:6 JB. I praktiken är det dock svårt att bestämma arrendeavgiften genom lagstiftning eftersom bostadsarrenden skiftar i omfång, belägenhet med mera. Vad som kan göras är att jämföra avgiften med motsvarande arrendeställen på orten. Finns inga lämpliga jämförelseobjekt kan frågan avgöras genom att uppskatta vad en arrendator i allmänhet skulle tänkas vara beredd att betala för arrendestället. Om det ursprungliga avtalet inte sägs upp på rätt sätt och i rätt tid, förlängs det automatiskt i fem år med samma villkor som tidigare, om det inte finns skäl för att det är lämpligare med kortare avtalstid och ändrade villkor. Det är möjligt att med arrendenämndens godkännande skriva in villkor i arrendeavtalet som medför att den automatiska förlängningen inte är möjlig. Om jordägaren vill ändra villkoren i arrendeavtalet behöver han inte säga upp avtalet, det räcker med att meddela om ändrade villkor. Sättet för meddelande är dock detsamma som för uppsägning vilket innebär att meddelande om villkorsändring måste vara skriftligt och komma arrendatorn tillhanda i rätt tid (minst ett år före avtalstidens utgång vid bostadsarrende). Arrendatorn har annars således rätt till automatisk förlängning enligt ovan. Uppsägning av arrendeavtal Huvudregeln är att uppsägning av arrendeavtal ska ske skriftligt. Obligatoriskt är det dock bara vid anläggningsarrende. I andra fall gäller i princip även en muntlig uppsägelse, om uppsägningens mottagare istället lämnar ett skriftligt erkännande att han mottagit uppsägningen. Uppsägning av bostadsarrende måste ske minst ett år före avtalets utgång, detta gäller både jordägare och arrendator. Har kortare uppsägningstid överenskommits i arrendeavtalet gäller den för arrendatorn men inte för jordägaren, om inte arrendenämnden lämnat dispens. Vid bostadsarrende finns det ett starkt besittningsskydd som medför att uppsägning från jordägaren

7 7 (14) mot arrendatorns vilja är svår att genomdriva i många fall, se besittningsskydd ovan. Bostadsarrendators rätt att förvärva arrendestället I vissa fall har bostadsarrendatorn genom så kallat hembud rätt att utan jordägarens samtycke förvärva arrendestället. För att detta ska kunna ske måste ett antal krav vara uppfyllda. Till att börja med måste fastigheten som arrendestället ligger på vara till försäljning. Utöver det grundkravet måste arrendatorn ha gjort en intresseanmälan och fått den registrerad hos inskrivningsmyndigheten. Ansökan om intresseanmälan skickas till inskrivningsmyndigheten och till intresseanmälan ska arrendeavtalet bifogas. För att inskrivningsmyndigheten ska kunna genomföra inskrivningen krävs det vid bostadsarrende att det på arrendestället finns ett bostadshus uppfört och att huset har ett taxeringsvärde. En intresseanmälan är personlig och gäller i tio år om den inte förnyas. Hembud innebär att när jordägaren ska sälja sin mark måste han, om intresseanmälan enligt ovan finns, underrätta arrendatorn om försäljningen och erbjuda honom att köpa hela den utbjudna fastigheten. Vid bostadsarrende gäller även begränsningen att jordägaren endast har hembudsskyldighet om arrendeställets areal motsvarar minst halva fastigheten som ska säljas. Hembud ska alltså inte ske om arrendeställets areal utgör en mindre del av fastigheten. Exempelvis ska en arrendetomt som motsvarar hela fastigheten, till exempel efter en avstyckning, alltid omfattas av hembud medan en arrendetomt på en stor skogsfastighet inte ska det. Hembudet sker genom att jordägaren ger in ett undertecknat förslag på köpeavtal till arrendenämnden. Vid inlämning av hembud förlängs arrendatorns intresseanmälan till att gälla i minst två år. Ett inlämnat hembud upphör att gälla efter tre månader om arrendatorn inte antar erbjudandet om köp. Jordägaren får då sälja fastigheten till annan än arrendatorn, men med undantaget att de köpevillkoren inte får vara avsevärt mycket bättre än vad arrendatorn erbjöds i hembudet. När tiden för intresseanmälan gått ut kan säljaren fritt sälja marken. Det finns undantag då arrendestället får överlåtas utan att hembud sker: om arrendatorn godkänner överlåtelsen om stat eller länsstyrelse är överlåtare om stat är förvärvare, undantaget affärsdrivande verk om kommun är förvärvare om förvärvet är mellan makar eller makar och dess barn om andelsägare i fastigheten förvärvar ytterligare andel om förvärvet sker genom offentlig eller exekutiv auktion om arrendatorn inte har rätt till förlängning av arrendeavtalet

8 8 (14) om det med hänsyn till förhållandet mellan överlåtare och förvärvare i övrigt är oskäligt att arrendatorn har förköpsrätt om det är uppenbart att arrendatorn skulle vägras förvärvstillstånd enligt jordförvärvslagen (gäller ej bostadsarrende) om det är uppenbart att erforderlig fastighetsbildning inte kan komma till stånd Överlåtelse av arrendeavtal Ett arrendeavtal kan inte utan vidare överlåtas till annan än jordägaren. Det som är uppfört på arrendestället men inte ingår i arrendet kan arrendatorn däremot fritt förfoga över och även sälja. Är jordägare och arrendator överens kan överlåtelse av arrendeavtal ske på två sätt genom att: ett nytt arrendeavtal skrivs den nya arrendatorn träder i den förres ställe Skrivs ett nytt arrendeavtal enligt första punkten finns det möjlighet för jordägaren och den nya arrendatorn att bestämma nya villkor och ny avgift. Det senare fallet innebär att den nye arrendatorn övertar alla skyldigheter och rättigheter som säljaren av huset haft gentemot jordägaren. Är jordägare och arrendator inte redan överens kan arrendet under vissa omständigheter ändå överlåtas till annan person än jordägaren. Arrendatorn ska då först erbjuda jordägaren att själv återta arrendestället mot skälig ersättning för arrenderättens värde. Har arrendatorn uppfört byggnader eller andra anläggningar som han vill att jordägaren ska överta, ska jordägaren erbjudas att inlösa även dessa. För att anta erbjudandet om återtagande av arrenderätten måste jordägaren ge besked inom en månad. Antar inte jordägaren erbjudandet eller inte lämnar något svar är det för arrendatorn fritt att överlåta arrendet. Det finns ytterligare fall då arrenderätten kan överlåtas mot jordägarens samtycke, utan att jordägaren först blivit erbjuden ett övertagande. Undantagsfallen är: arv testamente bodelning exekutiv auktion/arrendatorns konkurs Rätten till överlåtelse i fall där arrendatorn får överlåta arrendet till annan begränsas alltid av att den nye arrendatorn måste vara någon med vilken jordägaren skäligen kan nöjas. Det innebär att jordägaren alltid kan vägra en misskötsam person tillträde till arrendestället, dock ska bedömandet ske på objektiva grunder. Det är möjligt att i arrendeavtalet reglera att arrendatorn mister rätten till överlåtelse av arrenderätten. För att bli giltigt krävs det att arrendenämnden ger dispens.

9 9 (14) Det är ingen ovanlig situation att arrendatorn vill hyra ut hela eller delar av arrendestället under till exempel sommarmånaderna. Grundregeln är att det inte är tillåtet att hyra ut arrendestället i andra hand utan jordägarens godkännande. Ett bostadsarrende ska avse bostad åt arrendatorn och honom närstående. Hyrs bostaden ut till andra, och eftersom uthyrningen ofta syftar till att få en inkomst, uppfylls inte längre ändamålet med arrendeavtalet. Det kan till och med vara skäl för förverkande av arrenderätten. Innan uthyrning sker bör därför arrendatorn alltid fråga jordägaren om lov först.

10 10 (14) Nedanstående arrendeavtal är ett exempel på hur ett avtal för fritidshus kan se ut. I enskilda arrendeavtal måste hänsyn tas till de lokala förutsättningarna. Avtal om bostadsarrende 1. Upplåtare Adam Adamsson, nedan kallad jordägaren. Personnummer: ********-**** 2. Arrendator Bertil Bengtsson, nedan kallad arrendatorn. Personnummer: *********-**** Adress: ***** Postadress: ***** Telefonnummer: ***** Arrendeställe Fastighet: ***** Församling: ***** Kommun: ***** Omfattning: Ett område om cirka ** m 2 närmast runt omkring fritidshuset, se område markerat med rött på bifogad karta. 3. Ändamål Upplåtelsen sker uteslutande för fritidshusändamål, arrendatorn förbinder sig att inte använda arrendestället och därpå uppförda byggnader såsom helårsbostad för sig, sin familj eller annan. 4. Arrendetid Arrendetiden gäller för en tid av fem (5) år från och med tillträdesdagen som är den ******. Kortare tid än fem (5) år kräver arrendenämndens tillstånd. 5. Arrendeavgift Den årliga arrendeavgiften utgör **** kronor och kallas grundavgift. Detta belopp ska för varje följande arrendeår utgöra avgiftens grundbelopp. För varje arrendeår som därefter följer ska arrendeavgiften justeras genom en jämförelse av årsmedeltalet av konsumentprisindex året före tillträdet och årsmedeltalet året före

11 11 (14) det år till vilken arrendeavgiften hänför sig. Arrendeavgiften ska erläggas i förskott på tillträdesdagen och därefter varje år senast den dag som motsvarar tillträdesdagen. 6. Avgifter för arrendestället Arrendatorn ansvarar för avgifter och övriga kostnader som uppkommer genom arrendeställets nyttjande, till exempel sophämtningsavgift. 7. Arrendeställets skick och skötsel Arrendestället utarrenderas i det skick det befinns på tillträdesdagen. Arrendatorn är skyldig att alltid hålla arrendestället jämte vad därpå finns i vårdat skick. Uppstår skada å arrendestället ska arrendatorn åtgärda skadan utan kostnad för jordägaren. Vill arrendatorn hägna in arrendeställets skall jordägarens godkännande inhämtas. Växande träd eller buskar, jord, stenar eller annat fyllnadsmaterial får inte tas bort utan jordägarens skriftliga godkännande. Arrendatorn har inte rätt till avverkning för husbehov. Jordägaren har rätt att, utan ersättning till arrendatorn eller nedsättning av arrendeavgiften, avverka skog på arrendestället. 8. Byggnadslov och tillstånd Arrendatorn får inte utan jordägarens skriftliga medgivande utföra ny, till- eller ombyggnad av byggnad eller annan jämförlig anläggning på arrendestället. Utöver detta är arrendatorn skyldig att anskaffa byggnadslov och övriga tillstånd som erfordras för anordningar som uppförs på tomten samt i övrigt följa föreskrifter och skyldigheter som meddelas av myndighet eller gäller enligt lag. 9. Upplåtelse i andra hand Arrendatorn får inte utan jordägarens skriftliga medgivande upplåta nyttjanderätt till arrendestället eller del av detta. Häri inbegripes även den rätt att hyra ut ledigt utrymme i egen eller arrenderad byggnad eller upplåta område till upplagsplats eller för liknande ändamål som annars skulle följa av 8 kap 19 och 8 kap 20 jordabalken. 10. Uppsägning, villkorsändring Uppsägning eller begäran om villkorsändring ska ske senast ett (1) år före arrendetidens utgång. Om inte uppsägning eller begäran om villkorsändring sker är avtalet förlängt med fem (5) år för varje gång, med oförändrade villkor.

12 12 (14) 11. Arrendets upphörande Arrendatorn är vid frånträdet av arrendestället skyldig att senast på avträdesdagen på egen bekostnad ta bort på området gjorda anläggningar och byggnader samt iordningställa arrendestället i skick som kan godtas av jordägaren, om annat inte överenskommes mellan parterna. Arrendatorn äger inte rätt till ersättning för nedlagt arbete eller material på arrendestället. Om inte annat överenskommes. 12. Hänvisning till jordabalken I övrigt gäller vad som stadgas i 7, 8 eller 10 kap jordabalken om bostadsarrende. Vid överlåtelse ska bestämmelserna i 10 kap 7 jordabalken följas. 13. Inskrivning Detta arrendekontrakt får ej inskrivas. 14. Övriga villkor Jordägaren förbehåller sig rätten till jakt och fiske. * * * Detta kontrakt har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt. *********** den.. *********** den.. Adam Adamsson, Jordägare. Bertil Bengtsson, Arrendator Godkännes: Cecilia C:sson, Jordägarens äkta maka.

13 13 (14) Du som är medlem i Villaägarnas Riksförbund har tillgång till kostnadsfri rådgivning. Villaägarnas experter svarar på dina frågor inom en rad områden som rör husägande och boende: Fastighetsrätt Bygglov Familjerätt Köprätt Boendeekonomi Samfällighetsföreningar Trädgård Fastighetsmäklare Byggnadsteknik Arkitektur Energi Plan- och byggfrågor Geoteknik Byggnadsskador VVS Eldstäder och sotning Brandsäkerhet Inredning Kontakta rådgivningen på tel eller på Villaägarnas Juristbyrå - experten på privatjuridik Villaägarnas Juristbyrå erbjuder mot betalning kvalificerad juridisk hjälp med juridiska processer. Juristerna på byrån är specialister på juridik för privatpersoner, bland annat fastighetsrätt. Villaägarnas Juristbyrå ägs helt av Villaägarnas Riksförbund. Juristbyrån kan vara ditt ombud i juridiska processer mot företag, myndigheter och personer som inte är medlemmar i Villaägarna. Som är medlem i Villaägarna får har du medlemsrabatt på 25 procent. Kontakta Juristbyrån på tel eller via e-post: Vill du bli medlem? Läs mer på nästa sida i detta dokument eller bli medlem på

14 14 (14) Villaägarnas Riksförbund är organisationen för dig med eget hus. Vi drivs utan eget vinstintresse och är partipolitiskt obundna. Villaägarna har ca medlemshushåll. Allt detta får du som medlem: Kostnadsfri rådgivning från våra experter En stark organisation som driver dina frågor Rabatter på det mesta som rör ditt boende och lite till Magasinet Villaägaren, 5 nr/år Medlem blir du genom att skicka in svarskortet nedan. Du får då ett brev med inbetalningskort skickat till dig. Dina medlemsförmåner kan du börja nyttja så fort vi har mottagit din betalning. Du kan också bli medlem på eller tel Välkommen som medlem! Ja tack, jag vill bli medlem i Villaägarnas Riksförbund! Namn: Frankeras ej. Villaägarna betalar portot. Adress: Postnr: Ort: Tel: E-post: Svarspost Sollentuna Genom att uppge e-postadress godkänner du att Villaägarna förser dig med information och erbjudanden. 3245

Rådgivningsavdelningen informerar om

Rådgivningsavdelningen informerar om Rådgivningsavdelningen informerar om Kompletterande klausuler till köpekontrakt Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga

Läs mer

Handlingar till myndigheter

Handlingar till myndigheter Handlingar till myndigheter Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering utan

Läs mer

Rådgivningsavdelningen informerar om Fastighetsbestämning

Rådgivningsavdelningen informerar om Fastighetsbestämning Rådgivningsavdelningen informerar om Fastighetsbestämning Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck

Läs mer

Jordbruksarrende LUND SANDBY 48:1

Jordbruksarrende LUND SANDBY 48:1 Jordbruksarrende LUND SANDBY 48:1 Åkermark om ca 44 ha utbjudes till arrende. Åkermarken är belägen strax väster om Södra Sandby, Räften. Arrendeperiod om 3 år med start 2017-03-14 med möjlighet till förlängning.

Läs mer

Rådgivningsavdelningen informerar om

Rådgivningsavdelningen informerar om Rådgivningsavdelningen informerar om Parkering på enskild mark Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje

Läs mer

Arrende 26 ha, Kvidinge DEL AV ÅSTORP SÖNNARSLÖV 2:1 OCH 7:1

Arrende 26 ha, Kvidinge DEL AV ÅSTORP SÖNNARSLÖV 2:1 OCH 7:1 Arrende 26 ha, Kvidinge DEL AV ÅSTORP SÖNNARSLÖV 2:1 OCH 7:1 Arrende upplåts på ettårsavtal från och med 2018-03-14. Ca 26 ha vid Sönnarslöv öster om Kvidinge. Anbud senast 2017-12-15 kl 17:00 Dan Lennartsson

Läs mer

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis.

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis. Samäganderättslagen Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering utan tillåtelse

Läs mer

Vad ingår i fastighetsköpet?

Vad ingår i fastighetsköpet? Vad ingår i fastighetsköpet? Om fastighetstillbehör och byggnadstillbehör Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Läs mer

194 80 Upplands Väsby. nedan kallad arrendatorn

194 80 Upplands Väsby. nedan kallad arrendatorn s. 1 (4) ARRENDEKONTRAKT (anläggningsarrende) Jordägare Carl de Geer 451225-0533 Stora Wäsby 194 37 Upplands Väsby nedan kallad jordägare Arrendator (org.nr: 212000-0019) nedan kallad arrendatorn Arrendeområde

Läs mer

Indrivning av uttaxerade medel och andra avgifter till samfällighetsförening

Indrivning av uttaxerade medel och andra avgifter till samfällighetsförening Indrivning av uttaxerade medel och andra avgifter till samfällighetsförening Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga

Läs mer

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis.

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis. SERVITUT Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering utan tillåtelse av Villaägarnas

Läs mer

ARRENDEKONTRAKT. Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till. vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad medlemmen,

ARRENDEKONTRAKT. Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till. vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad medlemmen, ARRENDEKONTRAKT Koloniträdgårdsföreningen. Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till. personummer... adress... vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad medlemmen, arrenderätten

Läs mer

Bilaga 4. ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL

Bilaga 4. ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL Bilaga 4. ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL Fritidsträdgårdsföreningen Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till namn personnummer adress.. vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad

Läs mer

Arrendeställe Fastighet: Del av Karls Åby 2:2 och del av Gälleråsen 1:148. Arrendestället är markerat på bifogad flygbild.

Arrendeställe Fastighet: Del av Karls Åby 2:2 och del av Gälleråsen 1:148. Arrendestället är markerat på bifogad flygbild. ARRENDEKONTRAKT FÖR JORDBRUK Kontraktsnummer 211 013 19 Upplåtare Karlskoga kommun, 691 83 Karlskoga, nedan kallad jordägaren. Arrendator Arrendeställe Fastighet: Del av Karls Åby 2:2 och del av Gälleråsen

Läs mer

Sotenäs kommun har som mål att boende inom kommunen skall kunna få en plats för sjöbod eller i sjöbodsutrymme.

Sotenäs kommun har som mål att boende inom kommunen skall kunna få en plats för sjöbod eller i sjöbodsutrymme. Kommunens mål har som mål att boende inom kommunen skall kunna få en plats för sjöbod eller i sjöbodsutrymme. Ett led för att detta skall kunna genomföras, så skall arrende avses för två personer per sjöbod.

Läs mer

Avtal om anläggningsarrende

Avtal om anläggningsarrende Avtal om anläggningsarrende Mellan Husarö Samfällighetsförening med org. nr 716420-8691, nedan kallad Jordägaren och Husarö Lotsmuseum och Hembygdsförening med org. nr 802 410-8527, nedan kallade Arrendatorn,

Läs mer

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis.

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis. Gåva av fastighet Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering utan tillåtelse

Läs mer

Betalningsföreläggande och avhysning

Betalningsföreläggande och avhysning Betalningsföreläggande och avhysning Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 20 februari 2013 Ö 5531-11 KLAGANDE KO Ombud: Jur.kand. JW MOTPART CE Ombud: Jur.kand. AG SAKEN Ändring av arrendevillkor ÖVERKLAGAT

Läs mer

REGION SKÅNE OCH REGION SKÅNE DEPÅ HÄSSLEHOLM AB AVTAL OM TILLHANDAHÅLLANDE AV FASTIGHET [DATUM]

REGION SKÅNE OCH REGION SKÅNE DEPÅ HÄSSLEHOLM AB AVTAL OM TILLHANDAHÅLLANDE AV FASTIGHET [DATUM] REGION SKÅNE OCH REGION SKÅNE DEPÅ HÄSSLEHOLM AB AVTAL OM TILLHANDAHÅLLANDE AV FASTIGHET [DATUM] Avtal om tillhandhållande av fastigheten Hässleholm Kärråkra 114:19 Detta avtal har denna dag träffats mellan

Läs mer

LÄGENHETSARRENDE. 1 Fast egendom och parter. Fastigheter: Område av fastigheten Lidköping Råda 3:7

LÄGENHETSARRENDE. 1 Fast egendom och parter. Fastigheter: Område av fastigheten Lidköping Råda 3:7 LÄGENHETSARRENDE 1 Fast egendom och parter Fastigheter: Område av fastigheten Lidköping Råda 3:7 Ägare: Arrendator: 120016-9401 Lidköpings kommun (nedan benämnd kommunen) 531 88 LIDKÖPING, Lidköpings Biodlarförening

Läs mer

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis.

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis. Framtidsfullmakter Villaägarnas Riksförbund 2015 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL

ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL Koloniträdgårdsföreningen Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till namn personnummer adress.. vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad med- lemmen,

Läs mer

Godkännande av arrendeavtal mellan Kalmar kommun och Kalmar Golfklubb på del av fastigheterna Kläckeberga 10:1 och 10:2 m.fl.

Godkännande av arrendeavtal mellan Kalmar kommun och Kalmar Golfklubb på del av fastigheterna Kläckeberga 10:1 och 10:2 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Klara Johansson 2015-10-21 KS 2015/0927 50265 Kommunfullmäktige Godkännande av arrendeavtal mellan Kalmar kommun och Kalmar Golfklubb på del av fastigheterna

Läs mer

HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter

HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter 1 HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter ALLMÄNNA NYTTJANDERÄTTER Nyttjanderätt, en rätt att använda något Många fler regler betr. nyttjanderätt till fast egendom

Läs mer

Torskogs Sommarstugeförening Ekonomisk Förening c/o Pekka Mustonen Lilla Torskogsbacken 6 423 53 Torslanda I det följande kallad föreningen

Torskogs Sommarstugeförening Ekonomisk Förening c/o Pekka Mustonen Lilla Torskogsbacken 6 423 53 Torslanda I det följande kallad föreningen ARRENDEAVTAL Godkända av ordinarie årsmöte 2005-03-13 Upplåtare: Torskogs Sommarstugeförening Ekonomisk Förening c/o Pekka Mustonen Lilla Torskogsbacken 6 423 53 Torslanda I det följande kallad föreningen

Läs mer

INFORMERAR SAMÄGANDERÄTTSLAGEN RÅDGIVNINGSAVDELNINGEN INFORMERAR OM

INFORMERAR SAMÄGANDERÄTTSLAGEN RÅDGIVNINGSAVDELNINGEN INFORMERAR OM INFORMERAR RÅDGIVNINGSAVDELNINGEN INFORMERAR OM SAMÄGANDERÄTTSLAGEN Villaägarnas Riksförbund 2009 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära

Läs mer

Nyttjanderättsavtal. Koloniträdgårdsföreningen Jordgubben, ideell förening här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till: ...

Nyttjanderättsavtal. Koloniträdgårdsföreningen Jordgubben, ideell förening här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till: ... Nyttjanderättsavtal Koloniträdgårdsföreningen Jordgubben, ideell förening här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till:...... Vilken är medlem av ovan nämnda förening, och här nedan kallad medlemmen,

Läs mer

Parkering på enskild mark

Parkering på enskild mark INFORMERAR RÅDGIVNINGSAVDELNINGEN INFORMERAR OM Parkering på enskild mark Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Läs mer

ANLÄGGNINGSARRENDE. Upplåtare: Östhammars kommun, , Box 66, Östhammar, nedan kallad upplåtaren.

ANLÄGGNINGSARRENDE. Upplåtare: Östhammars kommun, , Box 66, Östhammar, nedan kallad upplåtaren. Sidan 1 av 6 ANLÄGGNINGSARRENDE Upplåtare: Östhammars kommun, 212000-0290, Box 66, 742 21 Östhammar, nedan kallad upplåtaren. Arrendator: Vattenfall AB, 556036-2138, 169 92 Stockholm, nedan kallad arrendatorn.

Läs mer

AVTAL OM ARRENDE MELLAN BORLÄNGE KOMMUN OCH LENNHEDEN VATTEN AB

AVTAL OM ARRENDE MELLAN BORLÄNGE KOMMUN OCH LENNHEDEN VATTEN AB AVTAL OM ARRENDE MELLAN BORLÄNGE KOMMUN OCH LENNHEDEN VATTEN AB 1 Detta avtal om arrende ( Avtalet ) har denna dag träffats mellan 1. Borlänge kommun, 212000-2239 ( Kommunen ) 2. Lennheden Vatten AB, 556765-4750

Läs mer

Haninge kommun. Granskning av kommunens hantering och uppföljning av arrendeavtal

Haninge kommun. Granskning av kommunens hantering och uppföljning av arrendeavtal Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna i juni 2014 Haninge kommun Granskning av kommunens hantering och uppföljning av arrendeavtal Innehåll Innehåll...2 1. Inledning...3 1.1. Syfte,

Läs mer

_~ IZatrineholms kommun "

_~ IZatrineholms kommun Kommunstyrelsens handling nr 6/2008 _~ IZatrineholms kommun " AVTAL OM LÄGENHETSARRENDE Bakgrund Katrineholms kommun och Föreningen Mogetorp Koloniträdgårdar up a träffade 1987-04-27 nyttanderättsavtal

Läs mer

Rådgivningsavdelningen informerar om

Rådgivningsavdelningen informerar om Rådgivningsavdelningen informerar om Mål om mindre värden vid allmän domstol Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga

Läs mer

Arrendeavtal för båtverksamhet inom Strängnäs 3:1

Arrendeavtal för båtverksamhet inom Strängnäs 3:1 KF 15:1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Näringslivskontoret Dnr KS/2015:122-261 Mark- och exploateringsenheten 2015-03-30 1/1 KF 15:2 Handläggare Katarina Ankarling Tel. 0152-293 73 Kommunfullmäktige Arrendeavtal för

Läs mer

Vad är och vad gör hyresnämnderna? 26 november 2014

Vad är och vad gör hyresnämnderna? 26 november 2014 Vad är och vad gör hyresnämnderna? 26 november 2014 1 Hårdfakta om hyresnämnderna Åtta hyres- och arrendenämnder Stockholm, Malmö och Göteborg självständiga Statliga förvaltningsmyndigheter (1969); jfr

Läs mer

För arrende - Spannmålsgård 230 ha, Vänersborg VÄNERSBORG NYGÅRD 2:7, 2:14 (DEL AV)

För arrende - Spannmålsgård 230 ha, Vänersborg VÄNERSBORG NYGÅRD 2:7, 2:14 (DEL AV) För arrende - Spannmålsgård 230 ha, Vänersborg VÄNERSBORG NYGÅRD 2:7, 2:14 (DEL AV) Delarav Nygårds egendom i Västra Tunhem utbjudes till arrende från säsongen 2018. Egendomen innefattar ca 230 ha åkermark

Läs mer

Rådgivningsavdelningen informerar om

Rådgivningsavdelningen informerar om Rådgivningsavdelningen informerar om Bodelning Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV JAKT

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV JAKT 2013 AVTAL OM UPPLÅTELSE AV JAKT Fastighetsägare: (nedan kallad Fastighetsägaren) Jakträttshavare: (nedan kallad Jakträttshavaren) Är Jakträttshavaren förening eller annan juridisk person skall detta anges.

Läs mer

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis.

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis. Sambolagen Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering utan tillåtelse av Villaägarnas

Läs mer

Lägenhetsarrende för etableringsyta, Stehags stationsområde

Lägenhetsarrende för etableringsyta, Stehags stationsområde KS.2016.0649 Sida 1 (6) 2016-12-19 Gustav Svebring 0413-625 47 gustav.svebring@eslov.se Kommunstyrelsens arbetsutskott Lägenhetsarrende för etableringsyta, Stehags stationsområde Ärendebeskrivning Företaget

Läs mer

AVTAL OM JORDBRUKSARRENDE

AVTAL OM JORDBRUKSARRENDE 1(11) DIARIENUMMER: 234-447/16 AVTALSNUMMER: OBJEKTS-ID: R 602 AVTAL OM JORDBRUKSARRENDE med byggnad JORDÄGARE: Svenska staten genom Statens fastighetsverk, Fo Jord Box 254 751 05 UPPSALA. Tel. 010-478

Läs mer

SERVICE ATT ARRENDERA ELLER KÖPA MARK FÖR GOLFBANA

SERVICE ATT ARRENDERA ELLER KÖPA MARK FÖR GOLFBANA SERVICE ATT ARRENDERA ELLER KÖPA MARK FÖR GOLFBANA Att arrendera eller köpa mark för golfbana En handledning om för- och nackdelar med att arrendera mark respektive köpa mark för en golfanläggning I Sverige

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Dnr 2014/6908 Ert dnr Ju2014/4181/L1 Ju.L1@regeringskansliet.se Yttrande över Jordbruks- och bostadsarrende några frågor om arrendeavgift och besittningsskydd (SOU 2014:32) Lantbrukarnas

Läs mer

Rådgivningsavdelningen informerar om

Rådgivningsavdelningen informerar om Rådgivningsavdelningen informerar om Fel i fastighet Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck

Läs mer

Nyttjanderätt i fastigheter - Hyra och bostadsrätt

Nyttjanderätt i fastigheter - Hyra och bostadsrätt Nyttjanderätt i fastigheter - Hyra och bostadsrätt Föreläsare: Signe Lagerkvist Signe.lagerkvist@jus.umu.se Allmänt om nyttjanderätter Hyra Bostadsrätt 2 Allmänt om nyttjanderätt En begränsad rätt till

Läs mer

Mall för avtal fi berförening markupplåtelse

Mall för avtal fi berförening markupplåtelse Mall för avtal fi berförening markupplåtelse Mallen ska ses som förslag till avtal och reglerar relation mellan fastighetsägaren och ledningsägaren i fråga gällande markupplåtelse. Avtalet bör ses i relation

Läs mer

Förlängning av arrendekontrakt för idrottsföreningen Sätra IF

Förlängning av arrendekontrakt för idrottsföreningen Sätra IF SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 5 (B) Sammanträdesdatum 2012-09-11 32 Dnr 2012/236 Förlängning av arrendekontrakt för idrottsföreningen Sätra IF INLEDNING Sätra IF arrenderar sedan 1971 ett område

Läs mer

ARRENDEAVTAL OM SMÅBÅTSHAMN

ARRENDEAVTAL OM SMÅBÅTSHAMN ARRENDEAVTAL OM SMÅBÅTSHAMN JORDÄGARE Fritidsstugeföreningen Kopparmora ek. förening ARRENDATOR 81 40 00-6860 Kopparmora Båtklubb Box 71 139 22 Värmdö ARRENDESTÄLLE BAKGRUND Del av fastigheten Kopparmora

Läs mer

Försäljning av byggnad på fastigheten Valnöten 2 (Stiftelsen Båstadsfontänen) samt därtill hörande arrendeavtal

Försäljning av byggnad på fastigheten Valnöten 2 (Stiftelsen Båstadsfontänen) samt därtill hörande arrendeavtal BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Blad Ekonomiutskottet 2013-02-27 KSeu dnr. KS Försäljning av byggnad på fastigheten Valnöten 2 (Stiftelsen Båstadsfontänen) samt därtill hörande arrendeavtal Beskrivning

Läs mer

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV JAKT

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV JAKT AVTAL OM UPPLÅTELSE AV JAKT Fastighetsägare: (nedan kallad namn namn Fastighetsägaren)...... Nyttjanderättshavare: (nedan kallad Nyttjande- namn namn rättshavaren)...... Är nyttjanderättshavaren förening,

Läs mer

BESLUT 2015-10-06 Stockholm

BESLUT 2015-10-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060202 BESLUT 2015-10-06 Stockholm Ärende nr ÖÄ 10208-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arrendenämndens i Stockholm beslut 2014-10-15 i ärende nr 5238-13, se bilaga A KLAGANDE J B Ombud: Jur.kand.

Läs mer

HYRESAVTAL FÖR FRITIDSHUS

HYRESAVTAL FÖR FRITIDSHUS 1(5) DIARIENUMMER: OBJEKTS-ID: AB603 003 HYRESAVTAL FÖR FRITIDSHUS HYRESVÄRD: Svenska staten genom Statens Fastighetsverk, Fo Jord, Box 254, 751 05 UPPSALA. Tel. 010 478 78 00 HYRESGÄST: Hyresgäst personnr:

Läs mer

MARKUPPLÅTELSEAVTAL Optofiber stamnät

MARKUPPLÅTELSEAVTAL Optofiber stamnät Varje upplåtelse är unik. Det finns i många fall skäl att anpassa innehållet med hänsyn till omständigheterna i projektet eller det enskilda fallet. Läs därför informationsmaterialet viktiga punkter att

Läs mer

Konsumenttjänstlagen

Konsumenttjänstlagen Konsumenttjänstlagen Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering utan tillåtelse

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark 1(4) Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Avtal Mellan undertecknad/e, nedan benämnda Fastighetsägaren respektive Ledningsägaren är följande överenskommelse träffad. Fastighetsägare Namn

Läs mer

HYRESAVTAL FÖR FRITIDSHUS

HYRESAVTAL FÖR FRITIDSHUS 1(6) DIARIENUMMER: KUNDNUMMER: OBJEKTS-ID: AB 614052 HYRESAVTAL FÖR FRITIDSHUS HYRESVÄRD: Svenska staten genom Statens Fastighetsverk, Fo Jord, Box 254, 751 05 UPPSALA. Tel. 010 478 78 00 HYRESGÄST: Hyresgäst

Läs mer

Hyra och annan ny ttjanderått till fast egendom

Hyra och annan ny ttjanderått till fast egendom BERTIL BENGTSSON ANDERS VICTORIN Hyra och annan ny ttjanderått till fast egendom SJATTE UPPLAGAN NORSTEDTS JURIDIK AB Innehåll Inledning 17 1. Allmånt om nyttjanderått 17 1.1 Inledande anmårkningar 17

Läs mer

Avtal om anläggningsarrende för drift av Smögens Fiskauktion

Avtal om anläggningsarrende för drift av Smögens Fiskauktion Avtal om anläggningsarrende för drift av Smögens Fiskauktion 1 Upplåtare, arrendator Mellan genom dess Tekniska avdelning, 456 80 Kungshamn, (nedan kommunen), och XXXXXXXXX, org.nr XXXXXX- XXXX, adress

Läs mer

MARKUPPLÅTELSEAVTAL Optofiber byalag

MARKUPPLÅTELSEAVTAL Optofiber byalag Varje upplåtelse är unik. Det finns i många fall skäl att anpassa innehållet med hänsyn till omständigheterna i projektet eller det enskilda fallet. Läs därför informationsmaterialet viktiga punkter att

Läs mer

Underhålls- och förnyelsefond, underhålls- och förnyelseplan för samfällighetsföreningar

Underhålls- och förnyelsefond, underhålls- och förnyelseplan för samfällighetsföreningar INFORMERAR RÅDGIVNINGSAVDELNINGEN INFORMERAR OM Underhålls- och förnyelsefond, underhålls- och förnyelseplan för samfällighetsföreningar Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen

Läs mer

BESLUT 2016-06-22 Stockholm

BESLUT 2016-06-22 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avd 6 060107 BESLUT 2016-06-22 Stockholm Mål nr ÖÄ 6394-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arrendenämndens i Västerås slutliga beslut 2015-06-16 i ärende nr 216-14, se bilaga A KLAGANDE J L Ombud:

Läs mer

Tillfällig upplåtelse av Fågelkärret vid Södertälje IP

Tillfällig upplåtelse av Fågelkärret vid Södertälje IP 1 (2) 2014-08-18 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Anders Siljelöf 08-523 028 62 Anders.siljelof@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Tillfällig upplåtelse av Fågelkärret

Läs mer

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning INFORMERAR RÅDGIVNINGSAVDELNINGEN INFORMERAR OM Överlåtelsebesiktning Villaägarnas Riksförbund 2012 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 11 juni 2013 Ö 5705-11 KLAGANDE Aktiebolaget Frösakulls Havsbad, 556033-1224 Tylöcenter Frösakull 302 70 Halmstad Ombud: Advokat LB

Läs mer

Exekutiv försäljning av fastighet

Exekutiv försäljning av fastighet Exekutiv försäljning av fastighet Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering

Läs mer

Villkor för upplåtelse av mark för kommunikationsledning i mark

Villkor för upplåtelse av mark för kommunikationsledning i mark 1 Villkor för upplåtelse av mark för kommunikationsledning i mark Undertecknad, nedan kallad fastighetsägaren, upplåter härmed, på nedan angivna villkor, mark för ledningsdragning till Lau Fiber ekonomisk

Läs mer

Tomträttsavtal, del av Rotebro 4:10 och Rotebro 4:54, Sollentuna

Tomträttsavtal, del av Rotebro 4:10 och Rotebro 4:54, Sollentuna Tomträttsavtal, del av Rotebro 4:10 och Rotebro 4:54, Sollentuna Parter Sollentuna kommun, org.nr. 212000-0134, 191 86 Sollentuna, ("Kommunen"), och Italian Grill KB, org.nr. 969718-7160, ("Tomträttshavaren")

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND.

RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND. RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND. Följande riktlinjer gäller för tilldelning av köplats till parkeringsområdet i Kyrkesund, enligt

Läs mer

Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 23 augusti 2016

Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 23 augusti 2016 Kalmar Kommunbolag AB Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 23 augusti 2016 58 Kalmar Öland Airports arrendeavtal med Kalmar Energi Värme AB avseende del av Barkestorp 3:1 Handlingar Tjänsteskrivelse

Läs mer

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark (Nedan kallad 'ledningen')

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark (Nedan kallad 'ledningen') Markupplåtelseavtal Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark (Nedan kallad 'ledningen') Detta avtal skall skrivas under av alla ägare till mark, som berörs av nergrävd fiberledning. Det gäller

Läs mer

Kommittédirektiv Dir. 2012:8 Utvidgning av uppdraget

Kommittédirektiv Dir. 2012:8 Utvidgning av uppdraget Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Tomträtts- och arrendeutredningen (Ju 2011:08) Dir. 2012:8 Beslut vid regeringssammanträde den 2 februari 2012 Utvidgning av uppdraget Regeringen beslutade den 22

Läs mer

Modernisering och vitalisering av jordbruksarrendeinstitutet

Modernisering och vitalisering av jordbruksarrendeinstitutet Justitieminister Beatrice Ask Jordbruksminister Eskil Erlandsson Modernisering och vitalisering av jordbruksarrendeinstitutet En stor del av den svenska jordbruksmarken är utarrenderad. Många lantbruksföretag

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Sida 1 av 5 EXEMPEL 7A Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark 20xx-xx-xx Detta avtal gäller markupplåtelse för nedläggning av kommunikationsledning i mark (nedan kallad Ledningen) på nedanstående

Läs mer

Markupplåtelseavtal avseende markförlagd fiberoptisk ledning för bredbandskommunikation (nedan kallad ledningen).

Markupplåtelseavtal avseende markförlagd fiberoptisk ledning för bredbandskommunikation (nedan kallad ledningen). Markupplåtelseavtal avseende markförlagd fiberoptisk ledning för bredbandskommunikation (nedan kallad ledningen). Avtal mellan fastighetsägare: Namn: Person/Org. Nr. Ovan benämnda Fastighetsägare Avseende

Läs mer

1. VAD ÄR EN GÅVA?... 3 2. ÄKTA OCH OÄKTA BOSTADSRÄTTER... 3 3. BOSTADSRÄTTERS VÄRDE... 4 4. GÅVOSKATT... 4 5. REN GÅVA... 4 6. BLANDAT FÅNG...

1. VAD ÄR EN GÅVA?... 3 2. ÄKTA OCH OÄKTA BOSTADSRÄTTER... 3 3. BOSTADSRÄTTERS VÄRDE... 4 4. GÅVOSKATT... 4 5. REN GÅVA... 4 6. BLANDAT FÅNG... Gåva av bostadsrätt Villaägarnas Riksförbund 2013 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

ANSÖKAN. Länsstyrelsen i Södermanlands län Förvaltningsenheten NYKÖPING

ANSÖKAN. Länsstyrelsen i Södermanlands län Förvaltningsenheten NYKÖPING ANSÖKAN Länsstyrelsen postgirokonto 95 76 92-7. Ange på plusgirotalongen: Deponering av arrende och pant. Information, se nästa sida Länsstyrelsen i Södermanlands län Förvaltningsenheten 611 86 NYKÖPING

Läs mer

KONTRAKT OM BOSTADSARRENDE I YSTADS SANDSKOG (Arrendeställe för fritidshus)

KONTRAKT OM BOSTADSARRENDE I YSTADS SANDSKOG (Arrendeställe för fritidshus) 1 Jordägare/upplåtare: Ystads kommun KONTRAKT OM BOSTADSARRENDE I YSTADS SANDSKOG (Arrendeställe för fritidshus) Postadress: Nya Rådhuset, 271 80 Ystad Arrendeställe: Arrendator: Personnummer: Bostadsadress:

Läs mer

Köp genom fastighetsreglering

Köp genom fastighetsreglering Innehåll Köp genom Ulf Jensen Grundfall Stämpelskatt och inteckningar Förrättningen Rättigheters ställning Betalningen Köprättsliga frågor Köpekontrakt eller medgivande? 1.1 De båda grundfallen Fastigheterna

Läs mer

Q!.f ARRENDEKONTRAKT /4 (3. /I? c/i. LANTBRUKARNAS Formulär 2. Jordbruksarrende

Q!.f ARRENDEKONTRAKT /4 (3. /I? c/i. LANTBRUKARNAS Formulär 2. Jordbruksarrende i /I? c/i LANTBRUKARNAS Formulär 2. Jordbruksarrende RIKSFÖRBUND utan byggnader ARRENDEKONTRAKT Jordägare: Postadress: Arrendator: Q!.f Postadress:./,..LI.1Ö Arrendeställe:... Va.?/ LL Kommun: Arrendets

Läs mer

Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att sälja del av Slättna 1:61 till Preem AB enligt upprättat förslag till köpekontrakt.

Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att sälja del av Slättna 1:61 till Preem AB enligt upprättat förslag till köpekontrakt. 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 201-0-22 Förvaltning: Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare: Jeanette Almroth Telefon: 023-61 31 42 E-post: jeanette.almroth@lysekil.se Försäljning del av

Läs mer

Försäljning av fastigheten Lövsättra 1:10 i Vallentuna kommun. Genomförandebeslut.

Försäljning av fastigheten Lövsättra 1:10 i Vallentuna kommun. Genomförandebeslut. Marika Hilldoff Utvecklingsavdelningen 08-508 270 28 Marika.Hilldoff@fsk.stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2010-09-28 Försäljning av fastigheten Lövsättra 1:10 i Vallentuna kommun. Genomförandebeslut.

Läs mer

Regler och Riktlinjer vid andrahandsuthyrning för BRF Sädesärlan 6

Regler och Riktlinjer vid andrahandsuthyrning för BRF Sädesärlan 6 Fastställd i styrelsen den 8 juni 2016, reviderad 20 september. En enhetlig hantering för styrelsens prövning av en bostadsrättshavares ansökan om upplåtelse av sin lägenhet i andra hand skapar trygghet

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

Hyresförhandlingslag (1978:304)

Hyresförhandlingslag (1978:304) Hyresförhandlingslag (1978:304) Källa: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1978:304 Datum: 26 januari 2010 Inledande bestämmelser 1 Förhandling om hyresförhållanden i fråga om bostadslägenheter

Läs mer

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 21 oktober 2011 Ö 3072-09 KLAGANDE ELS Ombud: Advokat P-AB MOTPART RA Ombud: Advokat BD SAKEN Förlängning av arrendeavtal ÖVERKLAGADE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 december 2005 T 2699-03 KLAGANDE SA Ombud: Advokat BT MOTPART JE Ombud: Advokat AF SAKEN Ersättning för arrenderätt ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

Läs mer

1 Firma Föreningens firmanamn är Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening.

1 Firma Föreningens firmanamn är Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening. Stadgar Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening. 1 Firma Föreningens firmanamn är Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening. 2 Ändamål & verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

BESLUT 2011-07-01 Stockholm

BESLUT 2011-07-01 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0601 060106 BESLUT 2011-07-01 Stockholm Ärende nr F 1061-10 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arrendenämndens i Västerås beslut 2010-01-15 i ärendena 109-09, 110-09, 111-09, 112-09, 113-09, 114-09,

Läs mer

Nyttjanderätt avseende del av Östermalm 1:1, Kvarndammen

Nyttjanderätt avseende del av Östermalm 1:1, Kvarndammen Tekniska förvaltningen Ulrika Jansson,0550-88 152 ulrika.jansson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Datum 2015-05-07 Ks/2015:117 120 Fastighetsfrågor - allmänt Nyttjanderätt avseende del av Östermalm

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark 2014-05-15 Detta avtal gäller markupplåtelse för nedläggning av kommunikationsledning i mark (nedan kallad Ledningen) på nedanstående fastighet (nedan

Läs mer

4.2 Nyttjanderätt till en golfanläggning avtalsmallar 4.2.1 Inledning Många golfbanor är belägna på mark som inte ägs av golfklubben.

4.2 Nyttjanderätt till en golfanläggning avtalsmallar 4.2.1 Inledning Många golfbanor är belägna på mark som inte ägs av golfklubben. 4.2 Nyttjanderätt till en golfanläggning avtalsmallar 4.2.1 Inledning Många golfbanor är belägna på mark som inte ägs av golfklubben. I stället har golfklubben en så kallad nyttjanderätt till marken. Med

Läs mer

Bakgrund EXPLOATERINGSAVTAL

Bakgrund EXPLOATERINGSAVTAL Bakgrund 1.(5) DSV i Sverige hade år 2007 en omsättning på ca 6,5 miljarder kronor inom sina tre divisioner Road, Air&Sea och Solutions. Bolaget önskar uppföra en ny anläggning i Landskrona för att ersätta

Läs mer

Avtal om upplåtelse av jakt

Avtal om upplåtelse av jakt Avtal om upplåtelse av jakt Fastighetsägare: (nedan kallad namn namn Fastighetsägaren)...... Nyttjanderättshavare: (nedan kallad Nyttjande- namn namn rättshavaren)...... Är nyttjanderättshavaren förening,

Läs mer

Mellan Stockholms kommun genom dess stadsdelsnämnd, nedan kallad kommunen, och Koloniträdgårdsföreningen,

Mellan Stockholms kommun genom dess stadsdelsnämnd, nedan kallad kommunen, och Koloniträdgårdsföreningen, KONTRAKTSNUMMER: 104-383-09 FASTIGHETSBETECKNING: ORHEM 1:1 STADSDEL: ORHEM Mellan Stockholms kommun genom dess stadsdelsnämnd, nedan kallad kommunen, och Koloniträdgårdsföreningen, nedan kallad föreningen,

Läs mer

Uppsägning av bostadsarrendeavtal vid Skrea Strand. Dnr KS 2012-97

Uppsägning av bostadsarrendeavtal vid Skrea Strand. Dnr KS 2012-97 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-03-20 FALKENBERG 58 Uppsägning av bostadsarrendeavtal vid Skrea Strand. Dnr KS 2012-97 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

TOMTRÄTTER Handledning för tomträttshavare

TOMTRÄTTER Handledning för tomträttshavare Rådgivningsavdelningen informerar om TOMTRÄTTER Handledning för tomträttshavare Villaägarnas Riksförbund 2009 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt

Läs mer

UNDERLAG TILL LEDNING FÖR ANBUDSGIVNING RÖRANDE ARRENDEENHETEN

UNDERLAG TILL LEDNING FÖR ANBUDSGIVNING RÖRANDE ARRENDEENHETEN UNDERLAG TILL LEDNING FÖR ANBUDSGIVNING RÖRANDE ARRENDEENHETEN VÅRDSBERGS PRÄSTGÅRD FASTIGHETSBETECKNING: Vårdsbergs prästgård 1:1, Vång 1:1 och Muntorp 1:1 LÄN: Östergötland KOMMUN: Linköping FÖRSAMLING:

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2006 s. 678 (NJA 2006:83)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2006 s. 678 (NJA 2006:83) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2006 s. 678 (NJA 2006:83) Målnummer: Ö2131-05 Avdelning: 2 Domsnummer: Avgörandedatum: 2006-12-20 Rubrik: Lagrum: Bestämmelserna i 6 lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt

Läs mer