För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis."

Transkript

1 Sambolagen Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering utan tillåtelse av Villaägarnas jurister eller behörig firmatecknare för Villaägarna är strängt förbjudet. Informationsmaterialet är endast avsett att fungera som generell vägledning. För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis. Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, Sollentuna Johan Berndes väg

2 2 (13) Innehåll Vad innebär begreppet sambor?... 3 Samboendes rättsliga ställning... 3 Bodelning enligt sambolagen... 4 När anses ett samboförhållande ha upphört... 4 Värdetidpunkten... 4 Avtal mellan sambor... 5 Gemensam bostad... 5 Avtal om att sambolagen inte ska gälla... 5 Avtal om att viss egendom inte ska ingå i bodelningen... 6 Hur ska bodelningen gå till?... 6 Tidsfrister för bodelning... 7 Förordnande av bodelningsförrättare... 7 Redovisningplikt... 8 Jämkning vid bodelning... 8 Upplösning av samboförhållande genom ena sambons död... 8 Övriga egendomsförhållanden mellan sambor... 9 Exempel på handlingar... 9 Anmälan att bostad är gemensam... 9 Avtal om att sambolagens regler inte ska tillämpas Avtal om fördelning av egendom vid en eventuell separation i framtiden Bodelningsavtal... 11

3 3 (13) Vad innebär begreppet sambor? Sambor innebär enligt sambolagen att två personer stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Kravet på att förhållandet ska vara ett parförhållande medför att det måste röra sig om ett monogamt förhållande. Man kan alltså enligt sambolagens mening inte sammanleva med fler än en person samtidigt. Från den 1 juli 2003 omfattar sambolagen alla typer av parförhållanden, dvs. både heterosexuella och homosexuella förhållanden. Frågan huruvida ett samboförhållande föreligger avgörs utifrån en helhetsbedömning. Som allmän utgångspunkt vid bedömningen har i motiven till lagstiftningen angetts att parterna stadigvarande bor eller har avsett att bo tillsammans. Parterna ska sammanbo i ett parförhållande vari som regel ingår sexuellt samliv. Parterna ska ha gemensamt hushåll och bostad samt gemensam ekonomi eller åtminstone ett ekonomiskt samarbete. Om parterna har barn anses man kunna utgå från att ett samboförhållande föreligger. En gemensam folkbokföringsadress ger presumtion för ett samboförhållande. Om parterna sammanbor, men en av dem är folkbokförd på en annan adress och samborna inte har barn, får man göra en helhetsbedömning där alla faktorer vägs in. Samboendes rättsliga ställning Den största skillnaden mellan ogifta och gifta par är att de äktenskapsrättsliga reglerna inte gäller för sambor. En ogift part har en svagare civilrättslig ställning i jämförelse med en gift part. Genom att två sambor väljer att inte gifta sig med varandra eller ingå partnerskap väljer de också att stå utanför det äktenskapsrättsliga systemet. Det innebär framförallt att det inte finns någon giftorättsgemenskap mellan parterna, det föreligger ingen underhållsskyldighet mellan parterna och parterna ärver inte varandra. Eftersom sambor inte har dessa grundläggande skydd är det viktigt att parterna reglerar vad de vill ska gälla mellan sig. Nedan följer en redovisning av bl.a. samboavtal, testamente samt hur egendom fördelas vid ett upplöst samboförhållande och vid dödsfall. Sambolagen (2003:376) är mycket begränsad och avser just bara bostad och bohag som förvärvats för gemensamt bruk (nedan även kallat samboegendom). Något annat regleras inte. Det är viktigt att parterna tänker igenom vad de vill ska hända vid olika händelser, detta är särskilt viktigt om det finns gemensamma barn eller barn från tidigare förhållanden.

4 4 (13) Bodelning enligt sambolagen De äktenskapsrättsliga reglerna gäller som sagt inte för samboförhållanden. Istället gäller sambolagens regler. Sambolagen har till syfte att skydda den ekonomiskt svagare parten i ett samboförhållande för den händelse att samboförhållandet upplöses. Reglerna ger en sambo rätt att begära bodelning om samboförhållandet upplöses. När anses ett samboförhållande ha upphört I den ursprungliga sambolagen definierades inte när ett samboförhållande skulle anses ha upphört, trots att det knyts en rad rättsverkningar till denna tidpunkt. Från och med den 1 juli 2003 har man i lagstiftningen en klar definition på när ett samboförhållande ska anses ha upphört. Huvudregeln är att ett samboförhållande upphör när samborna eller någon av samborna ingår äktenskap, flyttar isär eller när någon av samborna avlider. Om samborna inte flyttar isär, men samboförhållandet ändå har upphört krävs att detta manifesteras på ett för utomstående tillräckligt synbart sätt. Det är fallet när en sambo ansöker om bodelningsförrättare eller om rätt att bo kvar i bostaden alternativt om rätt att övertaga bostaden. Mer om bodelningsförrättare och övertaganderätten kommer nedan. Värdetidpunkten Vid bodelning enligt sambolagen är värdetidpunkten, dvs. den tidpunkt som är avgörande för vad som ska ingå i bodelningen, den dag när samboförhållandet upphör och vid dödsfall den dag då dödsfallet inträffar. Vid bodelning enligt sambolagen ingår, om inte annat avtalats mellan samborna, endast bostad och bohag som införskaffats för gemensamt bruk. Enligt lagen kan sambornas gemensamma bostad bestå av en bostadsrätt, hyreslägenhet eller ett småhus. Gemensamt bohag är främst möbler, hushållsmaskiner och annat lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. Egendom som någon av samborna införskaffat före samboförhållandet uppkom ingår inte i bodelningen även om egendomen till sin karaktär är att betrakta som gemensam bostad eller bohag. Detta gäller även om egendomen rent faktiskt använts för gemensamt bruk. Om någon av samborna säljer en bostad som införskaffats före samboförhållandet uppkom och köper en ny gemensam bostad för pengarna, så ingår däremot den bostaden i en eventuell bodelning.

5 5 (13) Egendom som någon av samborna införskaffat under samboförhållandet ingår inte heller i bodelningen om egendomen införskaffats uteslutande för eget bruk. Detsamma gäller om egendomen införskaffats för gemensamt bruk men till sin karaktär inte kan anses som bostad eller bohag. Som exempel på det sistnämnda kan nämnas bil, båt, fritidshus och möbler till fritidshus. En sambo får inte utan den andra sambons samtycke avhända sig, hyra ut eller på annat sätt med nyttjanderätt upplåta en bostad som kan ingå i en bodelning mellan samborna. Detsamma gäller om en sambo vill låta inteckna fast egendom eller tomträtt där det finns en bostad som kan ingå i bodelningen. En sambo får inte heller avhända sig eller pantsätta bohag som utgör samboegendom utan den andre sambons samtycke. Samtycke till avhändelse eller inteckning i fast egendom eller tomträtt ska lämnas skriftligen. Samtycke behövs dock inte om den andra sambon inte kan lämna giltigt samtycke eller om dennes samtycke inte kan inhämtas inom rimlig tid. Om den andra sambon vägrar samtycke kan domstol tillåta åtgärden på ansökan av den som vill företa åtgärden. Någon möjlighet till bodelning under ett pågående samboförhållande finns inte. Avtal mellan sambor Gemensam bostad Samborna kan i en gemensamt undertecknad handling till inskrivningsmyndigheten anmäla att en fastighet som är lagfaren för en av dem utgör deras gemensamma bostad. En sådan anmälan medför att en tredje person som köper fastigheten inte kan få lagfart för förvärvet om inte den andra sambon, som inte äger fastigheten, samtycker till försäljningen. Avtal om att sambolagen inte ska gälla Enligt sambolagen kan samborna avtala om att sambolagens regler om bodelning inte ska tillämpas på deras samboförhållande. I sådant fall ska ingen bodelning äga rum, utan var och en av samborna behåller vad denne införskaffat. Det är här värt att notera att det kan finnas egendom vilken införskaffats för gemensamma medel och vilken samborna i så fall äger med samäganderätt. Under sådana omständigheter gäller lagen om samäganderätt beträffande den egendomen. Enligt den lagen ska samägd egendom förvaltas gemensamt. Kan ägarna inte komma överens om förvaltningen kan endera av ägarna hos tingsrätt begära att god man förordnas att handha förvaltningen av egendomen eller, om annat inte avtalats mellan delägarna, sälja den. När sambor köper egendom (oavsett om det är samboegendom eller ej) ihop utan en inbördes reglering av ägandet, finns en presumtion för hälftenägande. Den är starkare om det rör sig om samboegendom, t.ex. ett soffbord till vardagsrummet, än om det rör sig om annan egendom än samboegendom, t.ex. en segelbåt. När det gäller gemensamt förvärvad egendom

6 6 (13) som inte är samboegendom, är utgångspunkten enligt 1 samäganderättslagen att parterna äger hälften var. En annan fördelning kan dock aktualiseras utifrån den samägda egendomens art, användningsändamål och värde, liksom till parternas ekonomiska bidrag, andra insatser, ansvar för lån som tagits för att betala egendomen liksom parternas ekonomiska sammanflätning i övrigt. Ett intressant avgörande på området är Högsta Domstolens dom den 13 juni 2012 i mål T Se mer om samäganderätt i vår informationsskrift Samäganderättslagen. Avtal om att viss egendom inte ska ingå i bodelningen Sambor kan även avtala om att viss egendom inte ska ingå i bodelningen. Den rätt till delning som samborna avtalat bort kan återföras genom ett nytt avtal. Som ovan påpekats kan sambor inte bodela under pågående samboförhållande, men sambor kan inför ett omedelbart förestående upphörande av samboförhållandet avtala om den kommande bodelningen eller annat som har samband med denna. Ett sådant avtal kallas för föravtal. Om ett villkor i ett sådant föravtal är oskäligt kan det komma att jämkas eller till och med helt lämnas utan avseende vid bodelningen. Ett föravtal kan vara praktiskt tillämpbart bland annat när samboförhållandet upphör men parterna inte flyttar isär. Hur ska bodelningen gå till? Vid bodelning enligt sambolagen ska först göras en andelsberäkning. I beräkningen ingår på tillgångssidan gemensam bostad och bohag (och eventuellt även annan egendom om samborna har avtalat om det). Från tillgångarna ska skulderna dras av. Vid andelsberäkningen får som huvudregel endast skulder som belöper på samboegendomen beaktas. Andra skulder som en sambo har får beaktas vid bodelningen endast i den mån täckning inte kan erhållas ur annan egendom som sambon har. Vad som återstår av bostad och bohag sedan skulderna täckts ska sammanläggas och därefter delas lika enligt huvudregeln. Om en hälftendelning skulle vara oskälig med hänsyn till samboförhållandets längd eller sambornas ekonomiska förhållanden, kan dock en jämkning av andelarna ske. Efter andelsberäkningen följer en lottläggning, varigenom den egendom som ska delas fördelas på respektive sambos lott. Den som har bäst behov av samboegendomen kan därvid tilldelas egendomen. En sambo kan under vissa omständigheter överta den gemensamma bostaden även om den inte ska ingå i bodelningen. Detta gäller dock endast om bostaden innehas med hyreseller bostadsrätt. Är det fråga om en bostadsrätt måste den övertagande sambon lösa ut den andra.

7 7 (13) Tidsfrister för bodelning Från den 1 juli 2003 finns klara regler om tidsfrister för sambor. Lagstiftaren motiverar reglerna med att de ska öka förutsebarheten för samborna. Bodelning under sambornas livstid ska begäras senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde. Är båda samborna i livet, förlorar en sambo rätten att överta en bostad som den andra sambon innehar med hyresrätt eller bostadsrätt och som inte utgör samboegendom, om inte anspråk på övertagandet framställs inom tre månader efter det att sambon flyttat ut och senast inom ett år efter det att samboförhållandet upphörde. För en efterlevande sambo som bor kvar i den gemensamma bostaden gäller inte fristen. Förordnande av bodelningsförrättare Om samborna inte kan enas om bodelningen kan, på begäran av någon av dem, tingsrätten på den ort där samborna är folkbokförda utse en bodelningsförrättare. Om folkbokföringsort saknas ska ärendet tas upp vid Stockholms tingsrätt. Vanligtvis förordnar tingsrätten en advokat med god erfarenhet inom rättsområdet som bodelningsförrättare. Bodelningsförrättaren har rätt till skäligt arvode och ersättning för utgifter. Som huvudregel gäller att kostnaderna ska betalas av samborna med hälften vardera. Mot bodelningsförrättaren ansvarar samborna solidariskt för kostnaden. I bodelningen kan bodelningsförrättaren bestämma en annan fördelning av kostnaderna, om den ena sambon genom vårdslöshet eller försummelse har orsakat ökade kostnader eller om sambornas ekonomiska förhållanden ger särskild anledning till det. Bodelningsförrättaren är både behörig och skyldig att ta ställning till alla tvistiga frågor som uppkommer mellan samborna med anledning av bodelningen och som är av betydelse för den. Bodelningsförrättarens beslut om bodelning ska mynna ut i en skriftlig bodelningshandling. Om någon av samborna är missnöjd med den bodelning som bodelningsförrättaren har upprättat, kan sambon, inom fyra veckor efter delgivningen av bodelningshandlingen, väcka klandertalan, vid den domstol som förordnat bodelningsförrättaren, mot den andre sambon. Klandras inte bodelningen, har sambon förlorat sin talan.

8 8 (13) Redovisningplikt För att stärka skyddet mot illojala förfaranden och säkerställa att samboegendomen förvaltas på bästa sätt har införts en bestämmelse om redovisningsplikt. Varje sambo är därför skyldig att till dess bodelning görs eller frågan om bodelning förfaller redovisa för sin samboegendom. Redovisningsplikten omfattar inte bara sambons egendom utan också sådan bostad som kan bli föremål för övertagande och sådan samboegendom som sambon haft hand om men som tillhör den andra sambon. Jämkning vid bodelning Om en likadelning är oskälig kan en bodelning jämkas så att den sambo som äger mer av den gemensamma bostaden och bohaget får behålla en större del än den andra. Jämkningsregeln kan dock inte leda till att en sambo får mer av den andra sambons egendom än annars. Upplösning av samboförhållande genom ena sambons död Som framgått ovan har en sambo rätt att begära bodelning då samboförhållandet upplöses. Vid dödsfall är det endast den efterlevande sambon som kan begära bodelning, således inte den avlidne sambons arvingar. Om den efterlevande sambon vill begära bodelning måste denne göra det senast när bouppteckningen upprättas. Om bodelning begärs är den efterlevande sambon dödsbodelägare. Om den efterlevande sambon har större andel i den egendom som omfattas av bodelningen bör denne inte begära bodelning. Om bodelning sker kan den efterlevande sambon tilldelas bostaden om denne bäst behöver den. Även om bodelning inte begärs, kan den efterlevande sambon ta över bostaden, dock endast mot lösen. Kan den efterlevande sambon och den avlidne sambons arvingar inte enas i bodelningsfrågan, kan någon av dem begära att en bodelningsförrättare förordnas. En sådan begäran ska ske vid den tingsrätt där den avlidne skulle ha svarat i tvistemål, d v s den tingsrätt under vilken den avlidnes folkbokföringsort hör. Sambor har inte arvsrätt efter varandra. Vill sambor gardera varandra ekonomiskt i händelse av dödsfall måste de därför upprätta ett testamente. I arvskattefrågor jämställs sambor med make (observera att för dödsfall som inträffat efter den 16 december 2004 sker ingen arvsbeskattning). I livförsäkring kan sambo sättas in som förmånstagare.

9 9 (13) Vid dödsfall gäller till skydd för den efterlevande sambon att denne alltid har rätt att få ut motsvarande två prisbasbelopp av nettot av den egendom som omfattas av bodelning. Prisbasbeloppet är kronor (år 2012) och kr (år 2013). Övriga egendomsförhållanden mellan sambor Om samborna vill ha en ekonomisk gemenskap som omfattar annat än gemensam bostad och bohag som införskaffats för gemensamt bruk måste de i förväg göra ett särskilt avtal därom. Det råder delade meningar om i vilken utsträckning sambor genom avtal kan åstadkomma att samma eller liknande regler som gäller mellan makar ska gälla för deras förhållande. Sambor kan därför inte vara helt säkra på att det de avtalar om verkligen kommer att gälla. Så länge avtalsfrihet råder torde dock ett avtal de sluter bli gällande i vart fall dem emellan. Exempel på handlingar I det följande ges exempel på handlingar. I de första exemplen är handlingarna inte bevittnade. Avtalen är giltiga även utan bevittning, men med tanke på bevisningen kan det vara bra att namnteckningarna bevittnas och att avtalen upprättas i två exemplar, ett för vardera parten. Anmälan att bostad är gemensam Till inskrivningsmyndigheten vid Stockholms tingsrätt. Vi, B Cson och D Ason, anmäler härmed att villafastigheten Stammen 1:1 i Stockholms kommun, som B Cson äger och har lagfart på, är vår gemensamma bostad. Vi anhåller om att anteckning härom görs i inskrivningsmyndighetens register. Stockholm den 1 juni 2012 B Cson D Ason

10 10 (13) Avtal om att sambolagens regler inte ska tillämpas Vi, B Cson och D Ason, som sammanbor med varandra under äktenskapsliknande förhållande sluter härmed följande avtal. Reglerna om bodelning i lag (2003:376) om ogifta sambors gemensamma hem skall inte tillämpas i vårt samboförhållande. Stockholm den 1 juli 2012 B Cson D Ason Avtal om fördelning av egendom vid en eventuell separation i framtiden Vi, B Cson och D Ason, som sambor med varandra, avtalar härmed att vid en eventuell separation i framtiden ska våra tillgångar och skulder fördelas mellan oss på följande sätt. De tillgångar och skulder som var och en av oss hade då vi flyttade samman ska var och en av oss behålla. De tillgångar som någon av oss kan komma att få genom arv, testamente eller gåva ska mottagaren behålla för egen räkning. De tillgångar som vi skaffat eller kommer att skaffa (tillsammans eller var för sig) under samlevnaden ska, sedan de skulder som vi skaffat eller kommer att skaffa (tillsammans eller var för sig) under samlevnaden räknats av, fördelas lika mellan oss. Stockholm den 1 juli 2012 B Cson D Ason

11 11 (13) Bodelningsavtal Bodelningsavtal Sedan undertecknade, B Cson och D Ason, beslutat upphöra med vårt samboförhållande, har vi, med stöd av 8 sambolagen (2003:376), begärt att bodelning ska förrättas mellan oss. Med anledning härav har vi träffat följande avtal om bodelning. Vi avstår från att upprätta bouppteckning. 1. Villafastigheten Bommen 1:21 i Stockholms kommun, tillskiftas B Cson. 2. B Cson ska till D Ason såsom bodelningslikvid kontant erlägga fyrahundratrettiotusen ( ) kronor. 3. Det gemensamma bohaget har vi fördelat mellan oss enligt en separat överenskommelse. Med förestående bodelning och därvid träffade överenskommelser förklarar vi oss till alla delar nöjda. Stockholm den 1 april 2012 B Cson D Ason B Csons egenhändiga namnteckning bevittnas: D Asons egenhändiga namnteckning bevittnas:

12 12 (13) Du som är medlem i Villaägarnas Riksförbund har tillgång till kostnadsfri rådgivning. Villaägarnas experter svarar på dina frågor inom en rad områden som rör husägande och boende: Fastighetsrätt Bygglov Familjerätt Köprätt Boendeekonomi Samfällighetsföreningar Trädgård Fastighetsmäklare Byggnadsteknik Arkitektur Energi Plan- och byggfrågor Geoteknik Byggnadsskador VVS Eldstäder och sotning Brandsäkerhet Inredning Kontakta rådgivningen på tel eller på Villaägarnas Juristbyrå - experten på privatjuridik Villaägarnas Juristbyrå erbjuder mot betalning kvalificerad juridisk hjälp med juridiska processer. Juristerna på byrån är specialister på juridik för privatpersoner, bland annat fastighetsrätt. Villaägarnas Juristbyrå ägs helt av Villaägarnas Riksförbund. Juristbyrån kan vara ditt ombud i juridiska processer mot företag, myndigheter och personer som inte är medlemmar i Villaägarna. Som är medlem i Villaägarna får har du medlemsrabatt på 25 procent. Kontakta Juristbyrån på tel eller via e-post: Vill du bli medlem? Läs mer på nästa sida i detta dokument eller bli medlem på

13 (13) Villaägarnas Riksförbund är organisationen för dig med eget hus. Vi drivs utan eget vinstintresse och är partipolitiskt obundna. Villaägarna har ca medlemshushåll. Allt detta får du som medlem: Kostnadsfri rådgivning från våra experter En stark organisation som driver dina frågor Rabatter på det mesta som rör ditt boende och lite till Magasinet Villaägaren, 5 nr/år Medlem blir du genom att skicka in svarskortet nedan. Du får då ett brev med inbetalningskort skickat till dig. Dina medlemsförmåner kan du börja nyttja så fort vi har mottagit din betalning. Du kan också bli medlem på eller tel Välkommen som medlem! Ja tack, jag vill bli medlem i Villaägarnas Riksförbund! Namn: Frankeras ej Villaägarna betalar portot Adress: Postnr: Ort: Tel: E-post: Svarspost Sollentuna Genom att uppge e-postadress godkänner du att Villaägarna förser dig med information och erbjudanden.

Handlingar till myndigheter

Handlingar till myndigheter Handlingar till myndigheter Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering utan

Läs mer

Rådgivningsavdelningen informerar om

Rådgivningsavdelningen informerar om Rådgivningsavdelningen informerar om Kompletterande klausuler till köpekontrakt Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga

Läs mer

Rådgivningsavdelningen informerar om

Rådgivningsavdelningen informerar om Rådgivningsavdelningen informerar om Bodelning Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

Sambor och deras gemensamma hem

Sambor och deras gemensamma hem Sambor och deras gemensamma hem kortfattad information om sambolagen Sambolagen Sambolagen innehåller bestämmelser om delning av gemensam bostad och bohag när ett samboförhållande upphör. Lagen definierar

Läs mer

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis.

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis. Samäganderättslagen Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering utan tillåtelse

Läs mer

Rådgivningsavdelningen informerar om Fastighetsbestämning

Rådgivningsavdelningen informerar om Fastighetsbestämning Rådgivningsavdelningen informerar om Fastighetsbestämning Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Sambolag; utfärdad den 12 juni 2003. SFS 2003:376 Utkom från trycket den 23 juni 2003 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Vad som avses med sambor 1 Med sambor avses

Läs mer

NATIONAL LEGISLATION: SWEDEN

NATIONAL LEGISLATION: SWEDEN NATIONAL LEGISLATION: SWEDEN 1. 2. Swedish Cohabitation Act (2013:376) 2 Ändringar och övergångsbestämmelser 10 1 1. SWEDISH COHABITATION ACT (2013:376) Vad som avses med sambor 1 Med sambor avses två

Läs mer

INFORMERAR SAMÄGANDERÄTTSLAGEN RÅDGIVNINGSAVDELNINGEN INFORMERAR OM

INFORMERAR SAMÄGANDERÄTTSLAGEN RÅDGIVNINGSAVDELNINGEN INFORMERAR OM INFORMERAR RÅDGIVNINGSAVDELNINGEN INFORMERAR OM SAMÄGANDERÄTTSLAGEN Villaägarnas Riksförbund 2009 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära

Läs mer

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis.

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis. Framtidsfullmakter Villaägarnas Riksförbund 2015 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

Rådgivningsavdelningen informerar om

Rådgivningsavdelningen informerar om Rådgivningsavdelningen informerar om Parkering på enskild mark Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje

Läs mer

Vad ingår i fastighetsköpet?

Vad ingår i fastighetsköpet? Vad ingår i fastighetsköpet? Om fastighetstillbehör och byggnadstillbehör Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Läs mer

Indrivning av uttaxerade medel och andra avgifter till samfällighetsförening

Indrivning av uttaxerade medel och andra avgifter till samfällighetsförening Indrivning av uttaxerade medel och andra avgifter till samfällighetsförening Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga

Läs mer

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis.

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis. Gåva av fastighet Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering utan tillåtelse

Läs mer

Om att bevaka den enskildes rätt i dödsbo

Om att bevaka den enskildes rätt i dödsbo Om att bevaka den enskildes rätt i dödsbo 2 ATT BEVAKA RÄTT I DÖDSBO Uppgiften att bevaka rätt i dödsbo kan uppkomma om en person som har en god man eller förvaltare har del i ett dödsbo och det i den

Läs mer

Disposition. Vilka är makar/sambor. Äktenskaps-, (partnerskaps-) och samboenderätt - allmän introduktion, särskilt om äktenskapsförord

Disposition. Vilka är makar/sambor. Äktenskaps-, (partnerskaps-) och samboenderätt - allmän introduktion, särskilt om äktenskapsförord Äktenskaps-, (partnerskaps-) och samboenderätt - allmän introduktion, särskilt om äktenskapsförord Professor Margareta Brattström Disposition Rättspolitisk kontext Introduktion: materiell rätt om makars

Läs mer

Rådgivningsavdelningen informerar om

Rådgivningsavdelningen informerar om Rådgivningsavdelningen informerar om Mål om mindre värden vid allmän domstol Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga

Läs mer

Betalningsföreläggande och avhysning

Betalningsföreläggande och avhysning Betalningsföreläggande och avhysning Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 januari 2008 Ö 5203-06 KLAGANDE AK Ombud: Advokat CA MOTPART DS Ombud: Advokat GB SAKEN Förordnande av bodelningsförrättare ÖVERKLAGADE

Läs mer

ÄKTENSKAP SAMBOENDE PARTNERSKAP

ÄKTENSKAP SAMBOENDE PARTNERSKAP ANDERS AGELL ÄKTENSKAP SAMBOENDE PARTNERSKAP ANDRA UPPLAGAN IUSTUS FÖRLAG Innehäll Innehäll 7 Förkortningar 11 1 Juridisk och social bakgrund för den fortsatta framställningen 13 1.1 Bokens ämnesomräde

Läs mer

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis.

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis. SERVITUT Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering utan tillåtelse av Villaägarnas

Läs mer

Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo

Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo 2 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS TILLSYN Överförmyndarnämnden har enligt lag till uppgift att utöva tillsyn över bland annat förmyndares och gode mäns verksamhet. När

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 september 2014 Ö 3417-13 KLAGANDE CS MOTPART RL SAKEN Förordnande av bodelningsförrättare ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Nedre

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 mars 2013 Ö 3334-11 KLAGANDE TL Ombud: Advokat PA MOTPART JA Ombud: Advokat NL SAKEN Förordnande av bodelningsförrättare ÖVERKLAGAT

Läs mer

HSB INFORMERAR. Vem äger bostadsrätten? OM LAGAR OCH FÖRORDNINGAR

HSB INFORMERAR. Vem äger bostadsrätten? OM LAGAR OCH FÖRORDNINGAR HSB INFORMERAR Vem äger bostadsrätten? OM LAGAR OCH FÖRORDNINGAR Makar och sammanboende Om Du och Din make eller sambo tillsammans förvärvar en bostadsrätt, äger Ni den gemensamt. Din andel i bostadsrätten

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-02-26 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 20 februari

Läs mer

Lagrådsremiss. Ny sambolag. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 20 februari 2003

Lagrådsremiss. Ny sambolag. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 20 februari 2003 Lagrådsremiss Ny sambolag Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 20 februari 2003 Thomas Bodström Dag Mattsson (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll I

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 22 december 2003 T 1581-02 KLAGANDE OH Ombud: advokaten BM MOTPART LB Ombud: advokaten ME SAKEN Klander av bodelning ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 juni 2012 T 3108-10 KLAGANDE LN Ombud: Advokat CS MOTPART LS Ombud: Advokat RB SAKEN Fordran m.m. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätts

Läs mer

Arv Kortfattat om lagstiftningen

Arv Kortfattat om lagstiftningen Arv Kortfattat om lagstiftningen Producerad av Justitiedepartementet Foto: Justitiedepartementet, tryck: Elanders, 2015 Bouppteckning När en person dör måste en förteckning över den avlidnes tillgångar

Läs mer

Vem äger bostadsrätten? om lagar och förordningar

Vem äger bostadsrätten? om lagar och förordningar Vem äger bostadsrätten? om lagar och förordningar Din bostadsrätt En bostadsrättslägenhet övergår till ny bostadsrättshavare på flera olika sätt. Det vanligaste är genom köp. Andra exempel är gåva, bodelning

Läs mer

Arvsrättsliga regler i Sverige

Arvsrättsliga regler i Sverige 1 Arvsrättsliga regler i Sverige Advokat Thorulf Arwidson September 2017 Denna text är avsedd att ge en överblick över de nuvarande svenska reglerna om arv. Den är skriven för den som tidigare inte har

Läs mer

JURIDIK OCH FAMILJ. FAMILJEN OCH FÖRETAGET För dig som driver företag och har familj

JURIDIK OCH FAMILJ. FAMILJEN OCH FÖRETAGET För dig som driver företag och har familj JURIDIK OCH FAMILJ FAMILJEN OCH FÖRETAGET För dig som driver företag och har familj VI VET ATT DET ÄR LÄTT ATT SKJUTA UPP BESLUT SOM GÄLLER AVTAL INOM FAMILJEN Så här ser det ut i Sverige 68 % av de tillfrågade

Läs mer

Arv. kortfattad information om ärvdabalken

Arv. kortfattad information om ärvdabalken Arv kortfattad information om ärvdabalken Ärvdabalken innehåller regler om bland annat bouppteckning, arv och testamente. Hela ärvdabalken hittar du i Svensk författningssamling SFS 1958:637. Den finns

Läs mer

6 Efterlevande make, registrerad partner eller sambo

6 Efterlevande make, registrerad partner eller sambo 6 Efterlevande make, registrerad partner eller sambo 39 6.1 Efterlevande make Efterlevande make ska anges i bouppteckningen. Efterlevande make är dödsbodelägare på grund av den bodelning som vanligen ska

Läs mer

Parkering på enskild mark

Parkering på enskild mark INFORMERAR RÅDGIVNINGSAVDELNINGEN INFORMERAR OM Parkering på enskild mark Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Läs mer

6 Efterlevande make, registrerad partner eller sambo

6 Efterlevande make, registrerad partner eller sambo Efterlevande make, registrerad partner eller sambo Avsnitt 6 45 6 Efterlevande make, registrerad partner eller sambo Prop. 2002/03:80, Prop. 1986/87:1, Prop. 1958:B 23 6.1 Efterlevande make Efterlevande

Läs mer

Bli inte blåst på kontraktet

Bli inte blåst på kontraktet Bli inte blåst på kontraktet 41 Maken dör, sambon vill separera eller frun vägrar flytta. Vem får kontraktet? Hur skyddar man sig? Hem & Hyra har svaren. Ibland girar livet åt oväntat håll. Döden Huvudregeln

Läs mer

Marianne Bergström > Mats Ekström Jonas Sjulgärd > Elisabeth Sjöden. Rätt skatt päarv & gäva

Marianne Bergström > Mats Ekström Jonas Sjulgärd > Elisabeth Sjöden. Rätt skatt päarv & gäva Marianne Bergström > Mats Ekström Jonas Sjulgärd > Elisabeth Sjöden Rätt skatt päarv & gäva InnehäHsforteckning INNEHÄLLSFÖRTECKNING 1 MAKARS EGENDOM 13 1.1 Inledning 13 1.1.1 Partnerskap 13 1.1.2 Samäganderätt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 juni 2013 Ö 1956-12 KLAGANDE OCH MOTPART SH Ombud: Advokat GS KLAGANDE OCH MOTPART TRS SAKEN Ansökan om vitesföreläggande enligt 26

Läs mer

Familjerätt Ekonomiska frågor. Docent Margareta Brattström

Familjerätt Ekonomiska frågor. Docent Margareta Brattström Familjerätt Ekonomiska frågor Docent Margareta Brattström Disposition Verkningar av äktenskap respektive samboende Företrädare för den som saknar egen rättshandlingsförmåga Sambo eller gift? Spelar det

Läs mer

Familjerätt och successionsrätt

Familjerätt och successionsrätt Familjerätt och successionsrätt Texten är sammanställd av Stefan Zetterström, universitetsadjunkt i civilrätt, Juridiska institutionen vid Uppsala universitet. Familjerätt kan sägas omfatta äktenskapsrätt,

Läs mer

Vem äger bostadsrätten?

Vem äger bostadsrätten? Vem äger bostadsrätten? Makar och sammanboende Om du och din make eller sambo tillsammans förvärvar en bostadsrätt, äger ni den gemensamt. Din andel i bostadsrätten motsvarar den kvotdel av köpeskillingen

Läs mer

Sambor i Norden En komparativ studie av sambors rättsliga ställning i Sverige, Norge och Danmark

Sambor i Norden En komparativ studie av sambors rättsliga ställning i Sverige, Norge och Danmark JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Marie Enhörning Sambor i Norden En komparativ studie av sambors rättsliga ställning i Sverige, Norge och Danmark Examensarbete 20 poäng Handledare Universitetslektor

Läs mer

TRYGG SOM SAMBO. Trygg som sambo

TRYGG SOM SAMBO. Trygg som sambo TRYGG SOM SAMBO Trygg som sambo Trygg som sambo Juridiska regler som gäller för samboförhållanden och vad som är viktigt att tänka på för att undvika ekonomiska fallgropar. Allt fler lever som sambo och

Läs mer

Information från överförmyndaren

Information från överförmyndaren FLENS KOMMUN Information från överförmyndaren om bouppteckning, arvsskifte och bodelning 2014-12-09 Innehåll Information om bouppteckning, arvsskifte och bodelning... 2 Bouppteckning... 2 Dödsbo... 2 Bodelning

Läs mer

Anita Wickstrom Unto Komujarvi FAMILJERATTEN. En introduktion ANDRA UPPLAGAN. Norstedts Juridik AB

Anita Wickstrom Unto Komujarvi FAMILJERATTEN. En introduktion ANDRA UPPLAGAN. Norstedts Juridik AB Anita Wickstrom Unto Komujarvi FAMILJERATTEN En introduktion ANDRA UPPLAGAN Norstedts Juridik AB Innehall Forord 5 Forkortningar 11 Del I Aktenskap, partnerskap och samboende 13 1. Inledning 13 2. Aktenskap

Läs mer

FAMILJERÄTT- ÄKTENSKAPSBALKEN. Daniel Nordström

FAMILJERÄTT- ÄKTENSKAPSBALKEN. Daniel Nordström FAMILJERÄTT- ÄKTENSKAPSBALKEN Daniel Nordström PRESENTATIONENS INNEHÅLL Juridiska begrepp Sambolagen Samboförhållande Samboavtal Checklista för sambo Skillnad mellan sambo och makar Äktenskap Efternamn

Läs mer

För full poäng krävs i samtliga fall att hänvisning till korrekt lagrum ges, att svaren motiveras och att resonemang kring de juridiska aspekterna

För full poäng krävs i samtliga fall att hänvisning till korrekt lagrum ges, att svaren motiveras och att resonemang kring de juridiska aspekterna Fråga 1 a) Förhållandet mellan Alicia, Bernard och Cedric regleras i detta hänseende i FB 6:2, 6:11 och 6:13. Vårdnadshavare har en rätt och en skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personlig

Läs mer

Rådgivningsavdelningen informerar om

Rådgivningsavdelningen informerar om Rådgivningsavdelningen informerar om Arrende Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

Rådgivningsavdelningen informerar om

Rådgivningsavdelningen informerar om Rådgivningsavdelningen informerar om Fel i fastighet Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 april 2006 T 279-04 KLAGANDE AZ Ombud: Advokat ME MOTPART RK Ombud: Advokat KL SAKEN Fordran ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Göta hovrätts dom

Läs mer

Författare: Örjan Teleman. Bodelning kan företas under bestående äktenskap samt är obligatorisk vid äktenskapsskillnad och vid makes dödsfall.

Författare: Örjan Teleman. Bodelning kan företas under bestående äktenskap samt är obligatorisk vid äktenskapsskillnad och vid makes dödsfall. Bodelning : under äktenskap och vid skilsmässa PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Örjan Teleman. Bodelning kan företas under bestående äktenskap samt är obligatorisk vid äktenskapsskillnad

Läs mer

1. VAD ÄR EN GÅVA?... 3 2. ÄKTA OCH OÄKTA BOSTADSRÄTTER... 3 3. BOSTADSRÄTTERS VÄRDE... 4 4. GÅVOSKATT... 4 5. REN GÅVA... 4 6. BLANDAT FÅNG...

1. VAD ÄR EN GÅVA?... 3 2. ÄKTA OCH OÄKTA BOSTADSRÄTTER... 3 3. BOSTADSRÄTTERS VÄRDE... 4 4. GÅVOSKATT... 4 5. REN GÅVA... 4 6. BLANDAT FÅNG... Gåva av bostadsrätt Villaägarnas Riksförbund 2013 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

Äktenskaps-, (partnerskaps-) och samboenderätt - en introduktion. Professor Margareta Brattström

Äktenskaps-, (partnerskaps-) och samboenderätt - en introduktion. Professor Margareta Brattström Äktenskaps-, (partnerskaps-) och samboenderätt - en introduktion Professor Margareta Brattström Disposition Rättspolitisk kontext Materiell rätt om makars och sambors egendomsförhållanden under förhållandet

Läs mer

TOMTRÄTTER Handledning för tomträttshavare

TOMTRÄTTER Handledning för tomträttshavare Rådgivningsavdelningen informerar om TOMTRÄTTER Handledning för tomträttshavare Villaägarnas Riksförbund 2009 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt

Läs mer

EXAMENSARBETE. Sambolagen. Skydd för svagare parten. Anna Lindberg. Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap

EXAMENSARBETE. Sambolagen. Skydd för svagare parten. Anna Lindberg. Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap EXAMENSARBETE Sambolagen Skydd för svagare parten Anna Lindberg Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle Luleå tekniska universitet

Läs mer

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning INFORMERAR RÅDGIVNINGSAVDELNINGEN INFORMERAR OM Överlåtelsebesiktning Villaägarnas Riksförbund 2012 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 7 november 2008 Ö 1139-08 KLAGANDE ME MOTPART HE Ombud: Advokat MA SAKEN Avvisande av ansökan om försäljning enligt lagen (1904:48 s.

Läs mer

RAPPORT. Trygg som sambo

RAPPORT. Trygg som sambo RAPPORT Trygg som sambo Trygg som sambo Juridiska regler som gäller för samboförhållanden och vad som är viktigt att tänka på för att undvika ekonomiska fallgropar. Allt fler lever som sambo och de flesta

Läs mer

Underhålls- och förnyelsefond, underhålls- och förnyelseplan för samfällighetsföreningar

Underhålls- och förnyelsefond, underhålls- och förnyelseplan för samfällighetsföreningar INFORMERAR RÅDGIVNINGSAVDELNINGEN INFORMERAR OM Underhålls- och förnyelsefond, underhålls- och förnyelseplan för samfällighetsföreningar Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen

Läs mer

I slutet av 80-talet genomfördes stora förändringar av familjerättslagstiftningen.

I slutet av 80-talet genomfördes stora förändringar av familjerättslagstiftningen. 1 I slutet av 80-talet genomfördes stora förändringar av familjerättslagstiftningen. Då fick makar med gemensamma barn arvsrätt efter varandra och begreppet särkullbarn infördes. Att man behövde en särskild

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD. J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Utgivningsdatum 10.12.2008

PRESENTATIONSBLAD. J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Utgivningsdatum 10.12.2008 PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Utgivningsdatum 10.12.2008 Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Arbetsgruppen om samboförhållanden Ordförande:

Läs mer

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE MAKARS FÖRMÖGENHETSFÖRHÅLLANDEN

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE MAKARS FÖRMÖGENHETSFÖRHÅLLANDEN EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE MAKARS FÖRMÖGENHETSFÖRHÅLLANDEN PREAMBEL Med insikt om att de nationella rättsliga regleringarna rörande familj, trots rådande skillnader, ändå gradvis närmar sig

Läs mer

Efterlevande sambos ekonomiska skydd

Efterlevande sambos ekonomiska skydd JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet Efterlevande sambos ekonomiska skydd Klas Nyström Examensarbete i ekonomisk familjerätt, 30 hp Examinator: Kent Källström Stockholm, Vårterminen 2014 1. Ämnet...

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om mäklarens kontrollskyldighet. Prövning av om fastighetsmäklaren i tillräcklig omfattning har kontrollerat om

Läs mer

Vad är rättshjälp? Innehåll

Vad är rättshjälp? Innehåll Rättshjälp 1 Innehåll Vad är rättshjälp? Vad är rättshjälp?... 3 Rättsskydd i din försäkring... 5 Rådgivning... 6 Ung i rättssamhället... 7 Ny i Sverige... 7 Snabbguide till rättshjälp... 8 Vem kan få

Läs mer

BRA ATT VETA. Trygg som sambo. Ditt barns ekonomiska trygghet

BRA ATT VETA. Trygg som sambo. Ditt barns ekonomiska trygghet BRA ATT VETA Trygg som sambo Ditt barns ekonomiska trygghet Trygg som sambo Juridiska regler som gäller för samboförhållanden och vad som är viktigt att tänka på för att undvika ekonomiska fallgropar.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 april 2013 T 1238-11 KLAGANDE Dödsboet efter Carl af Ekenstam Ombud: Advokat TT MOTPART Dödsboet efter Anita Swartling Ombud: Professor

Läs mer

Ställföreträdarens 1 dödsboförvaltning

Ställföreträdarens 1 dödsboförvaltning Ställföreträdarens 1 dödsboförvaltning A. Omyndiga barn föräldrar/förmyndare Om omyndigt barn har del i ett dödsbo ska förmyndarna (normalt sett föräldrarna) vårda barnets rätt i boet. Omyndigt barn kan

Läs mer

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis.

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis. Arv och testamente Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering utan tillåtelse

Läs mer

Sambors egendom. mitt, ditt och vårt

Sambors egendom. mitt, ditt och vårt ÖREBRO UNIVERSITET Institutionen för beteende-, social-, och rättsvetenskap Rättsvetenskapliga programmet med internationell inriktning Magisteruppsats 15 hp Vårterminen 2008 Ämne: Ekonomisk familjerätt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 april 2008 T 4304-05 KLAGANDE 1. FEG 2. KE Ombud för 1 och 2, tillika rättshjälpsbiträde åt 2: Jur.kand. MOTPART CG Ombud: Advokat LB

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 7 november 2003 Ö 1162-02 KLAGANDE CC Ombud: advokaten CML MOTPART Dödsboet efter BH Dödsbodelägare: AMW Ombud: jur. kand. HW SAKEN Förordnande

Läs mer

Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera

Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera Denna informationsbroschyr beskriver vad som gäller för dig som god man, förvaltare eller förmyndare vid försäljning, köp, uthyrning

Läs mer

Konsumenttjänstlagen

Konsumenttjänstlagen Konsumenttjänstlagen Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering utan tillåtelse

Läs mer

Mitt testamente till de äldre

Mitt testamente till de äldre Mitt testamente till de äldre Blomsterfondens testamentshjälp BLOMSTER FONDEN Blomsterfonden är min familj. Genom en gåva kan jag hjälpa andra människor att komma in i samma trygga gemenskap. Willem Schaper

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 13 november 2009 Ö 1089-08 KLAGANDE TS Ombud: Jur.kand. EW SAKEN Inteckning ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten över Skåne och Blekinges

Läs mer

Olle Vejde Lisa Sandberg Gärd Ojon. Minilagbok för sambor

Olle Vejde Lisa Sandberg Gärd Ojon. Minilagbok för sambor Olle Vejde Lisa Sandberg Gärd Ojon Minilagbok för sambor 1 Det här finns i boken Elva förmätna råd till sambor 4 Två lagar 5 När är två personer sambor? 6 Gemensamt: Bostad Bohag 8 Sambors egendom 10 Upphävandeavtal

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 25 juni 2009 Ö 3904-08 KLAGANDE MH Ombud: Jur.kand. BB MOTPART AH Ombud: Advokat YB SAKEN Förordnande av bodelningsförrättare ÖVERKLAGADE

Läs mer

Ett dokument för livet. Vad händer om inget testamente finns? Ske din vilja. Hur skriver man ett testamente? Hur ändrar man ett testamente?

Ett dokument för livet. Vad händer om inget testamente finns? Ske din vilja. Hur skriver man ett testamente? Hur ändrar man ett testamente? Ske Din vilja! t v å t r e f e m s e x s j u å t t a n i o e l v a Ett dokument för livet Vad händer om inget testamente finns? Ske din vilja Hur skriver man ett testamente? Hur ändrar man ett testamente?

Läs mer

Besöks inte prästen krävs ett möte med juristen

Besöks inte prästen krävs ett möte med juristen Christine Hedelin Sandra Vasarainen Besöks inte prästen krävs ett möte med juristen - Om sambolagstiftningens förhållande till arvsoch testamentsrätten No meeting with the priest requires one with the

Läs mer

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Den här broschyren har tagits fram av Justitiedepartementet.

Läs mer

Ombildad hyresrätt påverkar den en delning av egendom?

Ombildad hyresrätt påverkar den en delning av egendom? Ombildad hyresrätt påverkar den en delning av egendom? Vid äktenskapsskillnad eller upplösning av samboförhållande Kandidatuppsats inom affärsjuridik (ekonomisk familjerätt) Författare: Maria Walden Handledare:

Läs mer

Regeringens proposition 1986/87:1

Regeringens proposition 1986/87:1 Regeringens proposition 1986/87:1 om äktenskapsbalk m. m. Prop. 1986/87:1 Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 26 juni 1986.

Läs mer

Sambolagens skönsmässighet - en studie av vissa av sambolagens tillkortakommanden

Sambolagens skönsmässighet - en studie av vissa av sambolagens tillkortakommanden JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Anna Lundgren Sambolagens skönsmässighet - en studie av vissa av sambolagens tillkortakommanden Examensarbete 20 poäng Docent Eva Ryrstedt Familjerätt VT 2006

Läs mer

Sambors rätt att ärva varandra

Sambors rätt att ärva varandra Juridiska institutionen Vårterminen 2014 Examensarbete med praktik i civilrätt, särskilt familjerätt 30 högskolepoäng Sambors rätt att ärva varandra den svenska lagstiftningens brister i ett nordiskt perspektiv

Läs mer

1 Firma Föreningens firmanamn är Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening.

1 Firma Föreningens firmanamn är Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening. Stadgar Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening. 1 Firma Föreningens firmanamn är Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening. 2 Ändamål & verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Den här broschyren har tagits fram av Justitiedepartementet.

Läs mer

Överförmyndarnämnden informerar om. Gåvor

Överförmyndarnämnden informerar om. Gåvor Information från Överförmyndarnämnden informerar om Gåvor BARN FÖRÄLDRAR/FÖRMYNDARE Gåvor till barn I de allra flesta fall kan ett omyndigt barn ta emot en gåva utan större formkrav. Till exempel kan en

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 10 juli 2013 T 5702-11 KLAGANDE EW Ombud: Advokat C-OK och advokat KG MOTPARTER 1. MS 2. MWO Ombud för 1 och 2: Advokat TR-S SAKEN Klander

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING har denna dag träffats mellan (1) Jernhusen Fastigheter AB, org. nr 556596-9598, Box 520, 101 30 Stockholm ( Överlåtaren ); och (2) Piteå Kommun, org. nr 212000-2759,

Läs mer

Sambors rättshandlande

Sambors rättshandlande Juridiska institutionen Sommaren 2016 Examensarbete i civilrätt, särskilt familjerätt 30 högskolepoäng Sambors rättshandlande en studie om rättshandlingar mellan sambor och verksamma juristers del i dessa

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 15 juni 2004 T 2565-02 KLAGANDE Skatteverket, 171 94 SOLNA Ombud: verksjuristen NM MOTPART UA Ombud: advokaten GW SAKEN Bättre rätt till

Läs mer

Om du och din make eller sambo till-

Om du och din make eller sambo till- Makar och sammanboende Om du och din make eller sambo till- """?" förvärvar en bstadsrätt: äger m den gemensamt. Dm andel 1 bostadsrätten* motsvarar den kvotdel av köpeskillingen du bidragit med, i normalfallet

Läs mer

Egendom i äktenskap. Enskild egendom genom. Giftorättsgods. äktenskapsförord gåva testamente. gemensamt varje makes. OH kap 4:1

Egendom i äktenskap. Enskild egendom genom. Giftorättsgods. äktenskapsförord gåva testamente. gemensamt varje makes. OH kap 4:1 Egendom i äktenskap Enskild egendom genom äktenskapsförord gåva testamente Giftorättsgods gemensamt varje makes OH kap 4:1 Äktenskapsförord OH kap 4:2 Bodelning äktenskap Exempel 1: Makarna Ola och Petra

Läs mer

EXAMENSARBETE. Äktenskap och samboskap. En komparativ studie. Tanya Mohammedzadeh Melinda Rydell 2015. Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap

EXAMENSARBETE. Äktenskap och samboskap. En komparativ studie. Tanya Mohammedzadeh Melinda Rydell 2015. Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap EXAMENSARBETE Äktenskap och samboskap En komparativ studie Tanya Mohammedzadeh Melinda Rydell 2015 Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik och

Läs mer

Din sista vilja kan ge andra möjlighet att uttrycka sin. Civil Rights Defenders om hur du skriver testamente

Din sista vilja kan ge andra möjlighet att uttrycka sin. Civil Rights Defenders om hur du skriver testamente Din sista vilja kan ge andra möjlighet att uttrycka sin Civil Rights Defenders om hur du skriver testamente På många håll i världen riskerar människor livet för att kunna uttrycka sin vilja I många länder

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om mäklarens kontrollskyldighet. Prövning av om fastighetsmäklaren i tillräcklig omfattning har kontrollerat om

Läs mer

Den skandinaviska samboregleringen självständighet eller gemenskap?

Den skandinaviska samboregleringen självständighet eller gemenskap? JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Linda Svensson Den skandinaviska samboregleringen självständighet eller gemenskap? En komparativ studie av svensk, dansk samt norsk rätt i ett självständighets-

Läs mer