För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis."

Transkript

1 Gåva av fastighet Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering utan tillåtelse av Villaägarnas jurister eller behörig firmatecknare för Villaägarna är strängt förbjudet. Informationsmaterialet är endast avsett att fungera som generell vägledning. För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis. Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, Sollentuna Johan Berndes väg

2 2 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEBÖRDEN AV GÅVA... 3 SAMÄGANDERÄTTSLAGEN OCH HEMBUDSKLAUSUL... 3 ENSKILD EGENDOM OCH ÖVERLÅTELSEFÖRBUD... 4 SKATTEREGLER... 4 GÅVOR TILL OMYNDIGA... 4 ANSÖKAN OM LAGFART... 5 GÅVA MELLAN MAKAR... 5 FÖRSÄKRING... 6 BILAGA 1: GÅVOBREV... 7 BILAGA 2: SKULDEBREV... 8 BILAGA 3: ADRESS OCH TELEFONNUMMER TILL LANTMÄTERIETS INSKRIVNINGSENHETER (INSKRIVNINGSMYNDIGHETEN)... 9

3 3 (12) INNEBÖRDEN AV GÅVA Att ge bort sin fastighet är inte bara en papperstransaktion och ett sätt att skatteplanera. När man ger bort sin fastighet förfogar man inte över den i fortsättningen. Det innebär exempelvis att man inte kan belåna den, men också att man inte längre skattar för den. Vid gåvor till omyndiga barn kan gåvan också medföra att överförmyndaren blir inblandad. Många givare vill att gåvan ska stanna inom familjen. Det finns möjlighet att föreskriva att en gåva ska vara enskild egendom för gåvotagaren. Gåvor karaktäriseras av att det sker en frivillig förmögenhetsöverföring med gåvoavsikt. En gåva är definitiv och kan inte ångras. Om föräldrar och barn skulle vara överens om att ge tillbaka fastigheten, går det förvisso att göra detta. Det finns dock all anledning att fundera på saken innan man ger bort sin fastighet. Det här materialet ger praktiska råd för den som vill ge bort sin fastighet. Reglerna är dock krångliga och det är lätt att göra fel. Det kan därför vara klokt att anlita en jurist även om det kostar en slant. Här lämnas dock några råd för det enkla fallet. Gåvoskatten har tagits bort för gåvor lämnade fr.o.m. den 17 december SAMÄGANDERÄTTSLAGEN OCH HEMBUDSKLAUSUL Enligt 6 samäganderättslagen kan en delägare av en fastighet begära att en fastighet säljs på offentlig auktion. Om gåvogivaren vill ge bort en fastighet till flera gåvotagare och inte vill att detta ska kunna ske, kan han i gåvobrevet förordna om att fastigheten på delägares begäran inte ska kunna säljas på offentlig auktion jämlikt samäganderättslagen. Vad som brukar hända förr eller senare, är att någon delägare vill sälja sin andel i fastigheten. Om inget annat föreskrivs i gåvobrevet, kan gåvotagaren sälja till vem som helst. Ifall gåvogivaren vill undvika detta, kan han införa en hembudsklausul i gåvobrevet, t.ex. att det barn som vill sälja sin andel först måste erbjuda sina syskon att köpa den till visst pris. Hembudsklausulen brukar begränsas till att inte gälla försäljning eller annan avyttring till bröstarvingar. Detta innebär att en gåvomottagare alltid får överlåta sin andel av fastigheten till sina bröstarvingar.

4 4 (12) ENSKILD EGENDOM OCH ÖVERLÅTELSEFÖRBUD I gåvobrevet kan givaren reglera om gåvan ska vara enskild egendom eller inte. Vill givaren att avkastning av fastigheten ska vara enskild egendom måste givaren i gåvobrevet förordna detta. Presumtionen för surrogat (sådant som träder i enskild egendoms ställe) är att det är enskild egendom. Det är ändå lämpligt att ange i gåvobrevet om givaren vill att även surrogat ska vara enskild egendom. Givaren kan på samma sätt möjliggöra för gåvomottagaren att göra om egendomen till giftorättsgods. I gåvobrevet kan givaren också begränsa mottagarens rätt att sälja fastigheten utan givarens tillstånd. I samband med denna begränsning kan man också föreskriva att fastigheten inte får utmätas eller ingå i mottagarens konkurs. Förutsättningen härför är att fastigheten inte får avyttras. Utmätning får dock alltid göras för sådan skuld som fastigheten har pantsatts för. SKATTEREGLER Om gåvotagaren erhåller en fastighet av gåvogivaren och utger ett vederlag (t.ex. kontanter eller övertagande av lån) till givaren, måste man bedöma om överlåtelsen alltjämt är att betrakta som en gåva. Om vederlaget motsvarar eller överstiger taxeringsvärdet för överlåtelseåret, anses överlåtelsen i sin helhet utgöra köp och utlöser därför kapitalvinstbeskattning för överlåtaren. Skulle vederlaget vara lägre än taxeringsvärdet för överlåtelseåret föreligger istället en gåva. Om vederlaget för gåvan uppgår till 85 % eller mer av fastighetens taxeringsvärde året närmast före det år då ansökan om lagfart beviljades, utgår stämpelskatt med 1,5 % av taxeringsvärdet. Den 1 jan 2008 försvann möjligheten att få fortsatt uppskov med kapitalvinsten vid gåva. Uppskovsbeloppet ska alltså beskattas när en bostad överlåts som gåva. GÅVOR TILL OMYNDIGA Den som är under 18 år får inte själv förvärva fast egendom utan företräds av sin förmyndare. I vanliga fall är föräldrarna förmyndare för barn under 18 år och måste båda skriva under gåvohandlingen. Om givaren är gåvotagarens förmyndare måste god man förordnas för att ta emot gåvan på den omyndiges vägnar. God man

5 5 (12) förordnas av tingsrätten i den ort där förmyndaren är mantalsskriven. Förordnandet ska ges in tillsammans med ansökan om lagfart. Efter gåvan står förmyndarskapet under överförmyndarens tillsyn. Detta kan undvikas om det som villkor för gåvan föreskrivs att egendomen ska ställas under särskild förvaltning av annan än förmyndaren och det anges av vem förvaltningen ska utövas. Överförmyndaren måste alltid ge sitt samtycke om den omyndige ska överta lån i fastigheten eller utfärda ett skuldebrev till givaren. Om samtycket inte lämnats i gåvobrevet ska det ges in tillsammans med ansökan om lagfart. ANSÖKAN OM LAGFART Gåvotagaren är skyldig att söka lagfart inom 3 månader från det att gåvobrev upprättas. Lagfart söks hos Lantmäteriets inskrivningsenheter. För adresser och telefonnummer till Lantmäteriets inskrivningsenheter, se bilaga 3. En ansökan om lagfart görs enklast på Lantmäteriets blanketter för ansökan i inskrivningsärende som finns tillgängliga på Lantmäteriets webbplats Till ansökan om lagfart ska gåvotagaren bifoga gåvobrevet i original och en vidimerad kopia. Om gåvotagaren har utfärdat ett skuldebrev ska en kopia (!) av skuldbrevet skickas med. Vid gåva till omyndig ska vidare kopia av godmansförordnande och eventuellt samtycke från överförmyndaren skickas med. I det sällsynta fall fastigheten inte åsatts ett taxeringsvärde bör kontakt tas med skatteverket. Gåvotagaren får alltid betala en expeditionsavgift för lagfarten. Avgiften uppgår för närvarande till 825 kr. Observera att expeditionsavgift uttas per gåvobrev! GÅVA MELLAN MAKAR Vid gåva av fastighet mellan makar krävs, utöver ansökan om lagfart, att gåvoavtalet registreras i äktenskapsregistret. Ansökan om registrering görs hos Skatteverket innan ansökan om lagfart inges. Om lagfart söks först meddelas vilande lagfart i avvaktan på att gåvan registreras i äktenskapsregistret.

6 6 (12) FÖRSÄKRING Vid gåva av fastighet, bör gåvogivaren och gåvotagaren kontakta sina försäkringsbolag. En anledning till detta är att villaförsäkringen kan innehålla villkor, som innebär att försäkringsskyddet för villan (fastigheten) upphör i och med att gåvogivaren efter överlåtelsen (gåvan) inte längre äger den. Om gåvogivaren behåller lösöre i villan efter överlåtelsen, bör denne komma ihåg att behålla sin hemförsäkring. Annars får denne ingen ersättning vid skada på sitt lösöre m.m.

7 7 (12) BILAGA 1: GÅVOBREV Jag, Anders Andersson, överlåter härmed min fastighet Stockholm Plogen 1:1 som gåva till min son Bengt Andersson. (Gåvan, vad som träder i dess ställe samt avkastning, ska vara Bengt Anderssons enskilda egendom (med möjlighet för Bengt Andersson att genom äktenskapsförord göra egendomen till giftorättsgods).) (Gåvan får inte pantsättas, intecknas eller överlåtas under gåvogivarens livstid utan gåvogivarens skriftliga samtycke härtill. Gåvan får inte heller utmätas eller indragas i konkurs på grund av annan gäld än sådan för vilken gåvan pantförskrivits genom pantbrev.) (Gåvotagare som vill överlåta sin del av gåvan till annan än bröstarvinge, är skyldig att hembjuda sin andel till övriga delägare.) (Hembudet ska ske till ett pris motsvarande hembjudande delägarens del av fastighetens / taxeringsvärde multiplicerat med 1,33 / marknadsvärde fastställt av värderingsman.) (Samäganderättslagen ska inte gälla för gåvan.) Bengt Andersson ska på tillträdesdagen som vederlag till Anders Andersson utge ett skuldebrev på ett belopp om... kr jämte. % årlig ränta därå 1. (Bengt Andersson ska överta betalningsansvaret för Anders Anderssons lån med pantsäkerhet i fastigheten. Lånet uppgår idag till... kr.) Stockholm 201x-xx-xx Godkännes: Anders Andersson, pers nr Givarens makas namn, pers nr adress, postadress adress, postadress Makarna Anderssons namnteckningar bevittnas: Vittnets namn, adress och Vittnets namn, adress och postadress postadress Ovanstående gåva emottages med tacksamhet.... Bengt Andersson, pers nr adress, postadress 1 Om gåvotagaren utger vederlag till givaren genom att utfärda ett skuldebrev och/eller övertaga betalningsansvaret för givarens lån, ska vederlaget vara mindre än taxeringsvärdet under gåvoåret. I annat fall kommer gåvogivaren att kapitalvinstbeskattas.

8 8 (12) BILAGA 2: SKULDEBREV Till Anders Andersson betalar jag vid anfordran... kr jämte. % årlig ränta därå från denna dag till dess full betalning sker. Stockholm 201x-xx-xx... Bengt Andersson, pers nr adress, postadress Bevittnas: Vittnets namn, adress och Vittnets namn, adress och postadress postadress

9 9 (12) BILAGA 3: ADRESS OCH TELEFONNUMMER TILL LANTMÄTERIETS INSKRIVNINGSENHETER (INSKRIVNINGSMYNDIGHETEN) Eksjö Faxnummer: BOX Eksjö Geografiskt område för inskrivningskontoret i Eksjö: Kalmar län, Kronobergs län, Östergötlands län, Jönköpings län, tidigare Skaraborgs län, Örebro län, Västra Götaland Härnösand Faxnummer: BOX Härnösand Geografiskt område för inskrivningskontoret i Härnösand: Gävleborgs län, Västernorrlands län och Jämtlands län Hässleholm Faxnummer: BOX Hässleholm Geografiskt område för inskrivningskontoret i Hässleholm: Blekinge län och Skåne län Mora Faxnummer: BOX Mora

10 10 (12) Geografiskt område för inskrivningskontoret i Mora: Västmanlands län och Dalarnas län Norrtälje Faxnummer: BOX Norrtälje Geografiskt område för inskrivningskontoret i Norrtälje: Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län och Gotlands län Skellefteå Faxnummer: BOX Skellefteå Geografiskt område för inskrivningskontoret i Skellefteå: Västerbottens län och Norrbottens län Uddevalla Faxnummer: BOX Uddevalla Geografiskt område för inskrivningskontoret i Uddevalla: Tidigare Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs län, Värmlands län, Hallands län, delar av Västra Götalands län

11 11 (12) Du som är medlem i Villaägarnas Riksförbund har tillgång till kostnadsfri rådgivning. Villaägarnas experter svarar på dina frågor inom en rad områden som rör husägande och boende: Fastighetsrätt Bygglov Familjerätt Köprätt Boendeekonomi Samfällighetsföreningar Trädgård Fastighetsmäklare Byggnadsteknik Arkitektur Energi Plan- och byggfrågor Geoteknik Byggnadsskador VVS Eldstäder och sotning Brandsäkerhet Inredning Kontakta rådgivningen på tel eller på Villaägarnas Juristbyrå - experten på privatjuridik Villaägarnas Juristbyrå erbjuder mot betalning kvalificerad juridisk hjälp med juridiska processer. Juristerna på byrån är specialister på juridik för privatpersoner, bland annat fastighetsrätt. Villaägarnas Juristbyrå ägs helt av Villaägarnas Riksförbund. Juristbyrån kan vara ditt ombud i juridiska processer mot företag, myndigheter och personer som inte är medlemmar i Villaägarna. Som är medlem i Villaägarna får har du medlemsrabatt på 25 procent. Kontakta Juristbyrån på tel eller via e-post: Vill du bli medlem? Läs mer på nästa sida i detta dokument eller bli medlem på

12 12 (12) Villaägarnas Riksförbund är organisationen för dig med eget hus. Vi drivs utan eget vinstintresse och är partipolitiskt obundna. Villaägarna har ca medlemshushåll. Allt detta får du som medlem: Kostnadsfri rådgivning från våra experter En stark organisation som driver dina frågor Rabatter på det mesta som rör ditt boende och lite till Magasinet Villaägaren, 5 nr/år Medlem blir du genom att skicka in svarskortet nedan. Du får då ett brev med inbetalningskort skickat till dig. Dina medlemsförmåner kan du börja nyttja så fort vi har mottagit din betalning. Du kan också bli medlem på eller tel Välkommen som medlem! Ja tack, jag vill bli medlem i Villaägarnas Riksförbund! Namn: Frankeras ej Villaägarna betalar portot Adress: Postnr: Ort: Tel: E-post: Svarspost Sollentuna Genom att uppge e-postadress godkänner du att Villaägarna förser dig med information och erbjudanden. 3245

Uthyrning av villa för bostadsändamål lag om uthyrning av egen bostad

Uthyrning av villa för bostadsändamål lag om uthyrning av egen bostad Uthyrning av villa för bostadsändamål lag om uthyrning av egen bostad Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Läs mer

Att tänka på för dig som ska låna pengar

Att tänka på för dig som ska låna pengar Att tänka på för dig som ska låna pengar Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering

Läs mer

TRYGG SOM SAMBO. Trygg som sambo

TRYGG SOM SAMBO. Trygg som sambo TRYGG SOM SAMBO Trygg som sambo Trygg som sambo Juridiska regler som gäller för samboförhållanden och vad som är viktigt att tänka på för att undvika ekonomiska fallgropar. Allt fler lever som sambo och

Läs mer

Rättsförhållande mellan grannar

Rättsförhållande mellan grannar Rättsförhållande mellan grannar Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering

Läs mer

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter vilka regler gäller Jordbruksinformation 8 2008 Regler för dödsboägda och flerägda jord- och skogsbruksfastigheter Jord- och skogsbruksfastigheter, taxerade

Läs mer

Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera

Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera Denna informationsbroschyr beskriver vad som gäller för dig som god man, förvaltare eller förmyndare vid försäljning, köp, uthyrning

Läs mer

Information om uppdrag som god man eller förvaltare

Information om uppdrag som god man eller förvaltare Information om uppdrag som god man eller förvaltare Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö Foto framsida: bildarkivet.se Tryck: Haninge kommuns tryckeri,

Läs mer

jordförvärvstillstånd?

jordförvärvstillstånd? www.jordbruksverket.se Vem behöver jordförvärvstillstånd? Observera! I en broschyr som denna måste innehållet begränsas och förenklas. Texten i broschyren ger en ledning men ingen garanti för att en viss

Läs mer

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man eller förvaltare.

Läs mer

arvsfrågor Vem ärver vad?

arvsfrågor Vem ärver vad? arvsfrågor Vem ärver vad? 2 Inledning Vi människor lever i en föränderlig värld där både små och stora saker hela tiden påverkar oss. Så länge vi själva lever kan vi fatta beslut och utföra handlingar,

Läs mer

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23 Anvisningar för god man och förvaltare Reviderad 2012-01-23 Dnr 2/26 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Besöksadress: Postadress: Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Nyköpings- Oxelösunds

Läs mer

Välkommen att arbeta som. God man/förvaltare

Välkommen att arbeta som. God man/förvaltare Välkommen att arbeta som God man/förvaltare Innehållsförteckning 1. Överförmyndarnämnden 2. Vem kan bli god man? 2.1 Förordnandet 2.2 Upplysningar till överförmyndarnämnden 3. God man 4. Förvaltare 5.

Läs mer

Handbok för Ställföreträdare. Information angående God man/förvaltares uppdrag

Handbok för Ställföreträdare. Information angående God man/förvaltares uppdrag Handbok för Ställföreträdare Information angående God man/förvaltares uppdrag 2 (21) Innehållsförteckning Handbok för Ställföreträdare... 1 Innehållsförteckning... 2 1. Överförmyndarverksamheten... 3 2.

Läs mer

En introduktion till att vara -GOD MAN & FÖRVALTARE

En introduktion till att vara -GOD MAN & FÖRVALTARE 1 En introduktion till att vara -GOD MAN & FÖRVALTARE 2 Innehåll Vem kan då bli god man?... 3 Förordnandet... 3 Upplysningar till överförmyndarnämnden... 3 God man... 4 Förvaltare... 4 Vad god man- eller

Läs mer

Överförmyndarnämnden i Bräcke Kommun. informerar om. God man, Förvaltare, Förmyndare och Förvaltarfrihetsbevis

Överförmyndarnämnden i Bräcke Kommun. informerar om. God man, Förvaltare, Förmyndare och Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndarnämnden i Bräcke kommun informerar om God man, Förvaltare, Förmyndare och Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndarnämnden i Bräcke Kommun Hantverksgatan 25 Box 190 840 60 BRÄCKE E-post: annette.larsson@bracke.se

Läs mer

Här hittar du svar på vanliga juridiska frågor, exempelvis om försäkringar, äganderätt, skadestånd och avtal.

Här hittar du svar på vanliga juridiska frågor, exempelvis om försäkringar, äganderätt, skadestånd och avtal. Juridiska frågor och svar Här hittar du svar på vanliga juridiska frågor, exempelvis om försäkringar, äganderätt, skadestånd och avtal. Om det är "fel" på hunden Här finner du svar på vanliga frågor om

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Att vara god man/förvaltare

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Att vara god man/förvaltare Ö ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Att vara god man/förvaltare 2 Innehållsförteckning Sid Allmänt om god man och förvaltare..2 Dina uppgifter som god man/förvaltare...2 Uppdraget att bevaka rätt, sörja för person

Läs mer

Välkommen som God man/förvaltare. Överförmyndarnämnden

Välkommen som God man/förvaltare. Överförmyndarnämnden Välkommen som God man/förvaltare Överförmyndarnämnden Innehållsförteckning Välkommen 3 Att vara god man/förvaltare 4 Dina första uppgifter 5 Så här fyller du i förteckningsblanketten 6 Dina övriga uppgifter/skyldigheter

Läs mer

Taxeringsvärde vid köp och gåva av fastighet

Taxeringsvärde vid köp och gåva av fastighet examensarbete Våren 2010 Sektionen för hälsa och samhälle Taxeringsvärde vid köp och gåva av fastighet Assessed value at purchase and gift of a property Författare Linda Elvstrand Frida Skoog Handledare

Läs mer

Bo-ekonomen Innehåll Förord...3 Kan samhällsekonomin påverka dina boendekostnader?...4 Inflation...4 Hög- och lågkonjunktur...4 Räntemarknaden...5 Vilka lån ska jag ta?...5 Lånelöfte... 7 Kontantinsats...

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär 1 Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Innehåll 3 Att göra till att börja

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

Bo-ekonomen Innehåll Förord...3 Kan samhällsekonomin påverka dina boendekostnader?...4 Inflation...4 Hög- och lågkonjunktur...4 Räntemarknaden...5 Vilka lån ska jag ta?... 7 Lånelöfte... 7 Kontantinsats...

Läs mer

Information om uppdraget som god man och förvaltare

Information om uppdraget som god man och förvaltare Överförmyndarnämnden Information om uppdraget som god man och förvaltare 1. Att vara god man/förvaltare Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av föräldrabalkens bestämmelser (11:4 och 11:7).

Läs mer

Att vara God man. eller Förvaltare. Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun

Att vara God man. eller Förvaltare. Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun Att vara God man eller Förvaltare Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun Innehåll 1. Vem får god man eller förvaltare?...3 2. Skillnaden mellan god man och förvaltare...4 3. Dina första uppgifter...5

Läs mer

Ansökan om god man eller förvaltare

Ansökan om god man eller förvaltare Ansökan om god man eller förvaltare Här följer instruktioner för hur en ansökan om anordnande av godmanskap enligt 11 kap 4 föräldrabalken, dvs. ett vanligt godmanskap, eller förvaltarskap enligt 11 kap

Läs mer

Välkommen. till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad!

Välkommen. till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad! Välkommen till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad! 2009 Syftet med denna information är att ge Dig en vägledning och ett stöd i det kommande arbetet. INNEHÅLL Allmänt om god man/förvaltare

Läs mer

Så här fungerar det. Ansökningsblankett finns längst bak.

Så här fungerar det. Ansökningsblankett finns längst bak. Så här fungerar det Ansökningsblankett finns längst bak. Det här är Hypotekspension Hypotekspension är den livstidstrygga lösningen för dig som är äldre än sextio år, och som vill förvandla outnyttjat

Läs mer

Ett tryggt sätt för dig att få ett rikare liv.

Ett tryggt sätt för dig att få ett rikare liv. Ett tryggt sätt för dig att få ett rikare liv. Hypotekspension så fungerar det. Med Hypotekspension kan du få loss pengar ur värdestegringen på din bostad och ändå bo kvar. Ing-Britt är äntligen på väg

Läs mer

Andra upplagan uppdaterad till och med lagändringen den 1 november 2013. Över minnesmuren

Andra upplagan uppdaterad till och med lagändringen den 1 november 2013. Över minnesmuren Andra upplagan uppdaterad till och med lagändringen den 1 november 2013. Över minnesmuren Upphovsrättsliga riktlinjer för arkiv, bibliotek och museer Över minnesmuren: upphovsrättsliga riktlinjer för ABM

Läs mer