Betalningsföreläggande och avhysning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Betalningsföreläggande och avhysning"

Transkript

1 Betalningsföreläggande och avhysning Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering utan tillåtelse av Villaägarnas jurister eller behörig firmatecknare för Villaägarna är strängt förbjudet. Informationsmaterialet är endast avsett att fungera som generell vägledning. För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis. Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, Sollentuna Johan Berndes väg

2 2 (10) Innehåll PÅMINNELSE, INKASSO OCH DRÖJSMÅLSRÄNTA... 3 ATT FÅ ETT BETALNINGSFÖRELÄGGANDE... 3 BETALNINGSANMÄRKNING... 4 UTMÄTNING... 4 ATT ANSÖKA OM BETALNINGSFÖRELÄGGANDE... 5 AVHYSNING... 6 UNDERRÄTTELSER SOM BLIR AKTUELLA OM DU YRKAR AVHYSNING... 6 HANDLINGAR DU SKA SKICKA TILL KRONOFOGDEN... 6 VAD HÄNDER SEDAN MED ANSÖKAN?... 6 FORMULÄR 1:... 8 FORMULÄR 2:... 8

3 3 (10) PÅMINNELSE, INKASSO OCH DRÖJSMÅLSRÄNTA I denna skrift används termerna konsument, näringsidkare och avtal. Dessa termer gäller alla typer av överenskommelser som träffas; köp, tjänst, telefonabonnemang, hyreskontrakt m fl, dvs i princip alla situationer där en skuld kan uppkomma. Bestämdes betaldag eller förfallodag när avtalet träffades, har näringsidkaren rätt att ta ut dröjsmålsränta från den dagen. Dröjsmålsränta får, enligt räntelagen, uppgå till vid varje tid gällande referensränta plus 8 procent. Även andra avtal kan träffas. På Riksbankens hemsida, finns uppgifter om den aktuella referensräntan. Har parterna inte bestämt betalningsdag har näringsidkaren rätt att kräva betalning när som helst. När betalningsdag inte är bestämd börjar dröjsmålsränta emellertid inte löpa förrän 30 dagar efter det att han krävt betalning. Kreditinstitut har ofta avtalat om fast avgift, så kallad förseningsavgift, när betalning inte görs i tid. Förseningsavgiften får bara tas ut om den fanns med i avtalet. Den får heller inte vara oskäligt hög i förhållande till skuldbeloppet. Näringsidkaren kan skicka två påminnelser, han är dock inte tvungen att göra det. Vid parkeringsböter föreligger dock en skyldighet att skicka två påminnelser. Avgift för påminnelsen regleras i den så kallade förordningen om ersättning för inkassokostnader m m och är för närvarande max 50 kronor. Påminnelseavgift får endast tas ut om det är avtalat från början (om inte avgiften regleras i en särskild förordning, t ex i studiestödsförordningen). Har betalning inte skett på förfallodagen kan näringsidkaren själv skicka ett inkassokrav. Han kan också lämna över inkasseringen av skulden till ett inkassoföretag. Inkassokravet ska innehålla en specificering av kraven och en uppmaning att betala eller bestrida kravet före ett visst datum. En inkassoavgift (för närvarande max 160 kronor) får tas ut. Om du anser att något är fel, är det viktigt att du skriftligen anmärker på (bestrider) inkassokravet hos den som har sänt kravet. ATT FÅ ETT BETALNINGSFÖRELÄGGANDE Näringsidkaren kan också välja att lämna ärendet till kronofogden och ansöka om betalningsföreläggande. Ansökningsavgiften är 300 kronor, vilken läggs på skulden. Näringsidkaren får även ta ut ersättning på maximalt 340 kronor för nedlagt arbete plus en administrativ avgift. Kronofogden skickar genom delgivning ett betalningsföreläggande till dig. Om du varken betalar eller bestrider kravet inom rätt tid fastställer kronofogden att du måste betala. Det är därför mycket viktigt att bestrida krav som man anser är felaktiga. Du har rätt att överklaga ett sådant beslut och begära ny prövning, så kallad återvinning. Då går ärendet till tingsrätten. Bestrider du ett betalningsföreläggande, och näringsidkaren inte meddelar skriftligt till kronofogden att hans krav står fast, avskrivs ärendet. Men om näringsidkaren vidhåller sina

4 4 (10) krav kan han begära att ärendet hänskjuts till tvistemålsrättegång i tingsrätten. Förlorar näringsidkaren i rätten behöver du inte betala något. Men om domen ger näringsidkaren rätt måste du betala såväl skulden som dröjsmåls-, inkasso- och rättegångskostnaderna. BETALNINGSANMÄRKNING När en obetald skuld lämnas över till kronofogdemyndigheten för indrivning med stöd av t ex ett utslag (enligt ovan), en dom eller ett beslut om skatt eller avgift, registreras den i myndighetens dataregister för utsöknings- och indrivningsmål. Kreditupplysningsföretagen hämtar dagligen uppgifter om nytillkomna skulder och registrerar detta i sina egna register. Exempel på sådana skulder är obetalda skatter och avgifter (t ex. studiemedelsavgifter). En uppgift om en obetald skuld kan leda till en så kallad betalningsanmärkning hos kreditupplysningsföretagen. Betalningsanmärkningen är en indikation på att man inte har skött sina betalningar. Att man fått ett inkassokrav eller delgivning från kronofogden betyder inte att man har fått en betalningsanmärkning. För privatpersoner registreras betalningsanmärkningen hos kreditupplysningsföretagen först då kronofogdemyndigheten meddelar ett så kallat utslag i mål om betalningsföreläggande, alternativt att en tingsrättsdom vunnit laga kraft och betalning inte skett. Detta innebär att om en skuld bestrids hos kronofogden måste näringsidkaren hänskjuta densamma till tingsrätten. Detta förfarande leder inte till en betalningsanmärkning. Kronofogden måste ha fastställt skulden för att en betalningsanmärkning ska aktualiseras. Får du krav från det offentliga, skatter och avgifter till stat och kommun, kan du inte bestrida. Det räcker med att en ansökan om verkställighet har kommit till kronofogden för att det ska bli en betalningsanmärkning. Du har dock möjlighet att reparera skadan. Första gången du får ett sådant allmänt krav ges du en chans att undvika att betalningsanmärkningen blir synlig genom att betala inom utsatt tid. Uppgifterna blir sekretessbelagda hos kronofogden under förutsättning att du inte får en ny skuld inom två år. Att skulden är sekretessbelagd innebär att kreditupplysningsföretagen inte kan se att du har haft en skuld. Betalningsanmärkningen finns kvar i tre hela kalenderår samt den tid som återstår av händelseåret, det vill säga om en betalningsanmärkning påförs i april ett år så kommer anmärkningen att finnas under resterande del av händelseåret samt tre kalenderår därefter, även om skulden har betalats. En betalningsanmärkning kan innebära att man i framtiden får svårt att t ex få ett hyreskontrakt för en lägenhet, hyra en bil eller ta ett lån. UTMÄTNING Om skulden inte betalas efter utslaget eller en dom kan ärendet gå vidare till utmätning. Även utmätning leder till en betalningsanmärkning. Kronofogden har då rätt att ta delar av lönen, pensionen eller andra inkomster. Varje år bestämmer Skatteverket vilket belopp den

5 5 (10) skuldsatte får behålla innan kronofogdemyndigheten utmäter lön eller pension. Detta förbehållsbelopp ska räcka till nödvändiga levnadsomkostnader. Bostadskostnad tillkommer. Om utmätning av lön inte räcker görs en utmätning i hemmet. Kronofogden besöker då hemmet och hämtar saker som kan säljas och bidra till att betala av skulden. Även tillgångar på banken kan utmätas. Likaså exempelvis villan eller bostadsrätten, bilen och båten. ATT ANSÖKA OM BETALNINGSFÖRELÄGGANDE Betalningsföreläggande kan användas för nästan alla fordringar som ska betalas i pengar. Fordran ska vara förfallen till betalning när ansökan görs. En ansökan om betalningsföreläggande kan kombineras med en ansökan om avhysning (det vill säga vräkning) av hyresgäst. Avhysningsmålen följer normalt samma regler som betalningsföreläggande. Blankett för ansökan om betalningsföreläggande samt broschyr om hur ansökan ska fyllas i kan kostnadsfritt rekvireras från kronofogdemyndigheten. Ansökan ska göras hos kronofogdemyndigheten i det län där svaranden har sin hemvist, det vill säga där svaranden är bosatt. Innan du skickar in ansökan bör du dock ringa till kronofogdemyndigheten och ta reda på deras postgirokonto eftersom du måste betala en ansökningsavgift på fn 300 kr. Du bör skriva till längst ner på ansökan att ansökningsavgiften har satts in på kronofogdemyndighetens postgiro (ansökan handläggs då snabbare). På ansökan ska du till en början fylla i uppgifter om sökanden och svaranden (om det gäller avhysning - hyresvärden samt hyresgästen). Därefter ska du fylla i yrkanden och grunder för yrkandet (uppgift om vad du begär och en förklaring av vad kravet avser). Du kan till en början yrka ersättning för den obetalda hyran och ränta. Ränta utgår enligt 6 räntelagen med referensräntan + 8 % från förfallodagen till dess betalning sker. Ex. Det vanligaste är att hyran ska betalas förskottsvis per kalendermånad (kontrollera detta i hyreskontraktet). Om vi antar att hyresgästen ska betala en månadshyra på kr och ligger efter med hyran för januari 2012 anges kapitalbeloppet med kr och ränta kan begäras enligt 6 räntelagen från till dess betalning sker. Förutom att du kan få ersättning för den förfallna hyran kan du också yrka att hyresgästen avhyses (det vill säga vräks) ur lägenheten. Ett avhysningsyrkande kan exempelvis utformas på följande sätt: Ex. Karin Nilsson hyr enligt avtal ingånget en lägenhet om ett rum och kök i min fastighet med gatuadress Raketgatan 1, Göteborg. Hyran är kr per månad och ska betalas månadsvis i förskott. Karin Nilsson har inte betalt hyran för januari Hennes hyresrätt är därför förverkad. Jag yrkar därför att kronofogdemyndigheten beslutar att Karin Nilsson ska avhysas.

6 6 (10) Se mer om avhysning nedan. Du kan slutligen oavsett om du yrkar avhysning eller inte yrka ersättning för de kostnader du haft i ärendet. Du kan yrka ersättning för eget arbete med anledning av målet (och eventuellt ombudsarvode) med högst 340 kr (i avhysningsmål 375 kr). Du kan dessutom yrka ersättning för ansökningsavgiften, 300 kr. AVHYSNING UNDERRÄTTELSER SOM BLIR AKTUELLA OM DU YRKAR AVHYSNING Om hyresgästen dröjer med att betala sin hyra mer än 1 vecka efter förfallodagen förverkas hyresrätten. Om hyresvärden säger upp hyresgästen på grund av dröjsmålet har hyresgästen ändå möjlighet att återvinna hyresrätten om han betalar hyran inom viss tid. Det finns regler om att hyresvärden måste underrätta hyresgästen om detta på ett alldeles speciellt sätt, se formulär 1. Dessutom måste hyresvärden meddela socialnämnden så att nämnden har möjlighet att gå in och betala hyran i hyresgästens ställe. Även den underrättelsen ska utformas på ett speciellt sätt, se formulär 2. När det gäller den första underrättelsen, formulär 1, är det inte nödvändigt att hyresvärden skickat den till hyresgästen innan ansökan om avhysning skickas in till kronofogdemyndigheten. Om inte kronofogdemyndigheten får in en kopia av en sådan underrättelse tillsammans med delgivningsbevis har myndigheten en skyldighet att själv skicka en underrättelse till hyresgästen tillsammans med ansökan. Meddelandet till socialnämnden, formulär 2, ska du däremot skicka iväg med rekommenderat brev innan du ansöker om avhysning. När du sedan skickar in ansökan ska du bifoga en ifylld kopia av formulär 2 samt bevis om att meddelandet sänts med rekommenderat brev. HANDLINGAR DU SKA SKICKA TILL KRONOFOGDEN Alla handlingar ska till en början skickas i 2 exemplar. Ansökan om vanlig handräckning (avhysning) (minst ett påskrivet original) Meddelande till socialnämnden samt bevis om att detta sänts med rekommenderat brev Ev underrättelse till hyresgästen + delgivningsbevis Samt gärna en kopia av hyreskontraktet. VAD HÄNDER SEDAN MED ANSÖKAN? När en ansökan har kommit in till kronofogdemyndigheten utfärdar myndigheten ett föreläggande som ska delges svaranden. Därefter har svaranden ca tio dagar på sig att

7 7 (10) bestrida, dvs. invända mot kravet. Om föreläggandet bestrids och sökanden vill hålla fast vid sitt yrkande ska sökanden inom tre veckor begära att målet överlämnas till tingsrätt. Framställs inte begäran i rätt tid avskrivs målet. Om svaranden inte bestrider kravet utfärdar kronofogdemyndigheten ett utslag, där det fastställs vad svaranden ska fullgöra. Sedan ett utslag har utfärdats kan kronofogdemyndigheten verkställa det utan någon ny ansökan från sökanden.

8 8 (10) FORMULÄR 1: Underrättelse till hyresgäst om möjlighet att få tillbaka hyresrätten fastän hyran inte har betalats i tid. En hyresgäst som inte betalar hyran i tid förlorar sin hyresrätt och kan därför bli uppsagd från lägenheten. Som uppsägning räknas också ansökan om betalningsföreläggande, stämningsansökan eller ansökan om avhysning. Enligt bestämmelser i hyreslagen kan hyresgästen dock få tillbaka hyresrätten fastän han eller hon blivit uppsagd. Hyresgästen måste då betala hyran inom viss kortare tid. Är det frågan om en bostadslägenhet, måste hyresvärden lämna meddelande om uppsägning till socialnämnden i den kommun där lägenheten är belägen. Ni underrättas härmed om att Ni har möjlighet att få tillbaka Er hyresrätt, om Ni betalar hyran senast inom tre veckor efter det att Ni har fått del av denna underrättelse. FORMULÄR 2: Meddelande till socialnämnd om uppsägning av bostadshyresrätt på grund av försummad hyresbetalning 1. Hyresvärdens namn, postadress och telefonnummer 2. Hyresgästens namn och postadress.. 3. Den förhyrda lägenhetens storlek (antal rum).. 4. Belopp som hyresgästen ska betala för att återvinna hyresrätten med angivande av förfallodag och den ränta som fordras. Hyresvärdens postgiro- eller bankgiro eller någon annan anvisning om sättet för hyrans betalning.

9 9 (10) Du som är medlem i Villaägarnas Riksförbund har tillgång till kostnadsfri rådgivning. Villaägarnas experter svarar på dina frågor inom en rad områden som rör husägande och boende: Fastighetsrätt Bygglov Familjerätt Köprätt Boendeekonomi Samfällighetsföreningar Trädgård Fastighetsmäklare Byggnadsteknik Arkitektur Energi Plan- och byggfrågor Geoteknik Byggnadsskador VVS Eldstäder och sotning Brandsäkerhet Inredning Kontakta rådgivningen på tel eller på Villaägarnas Juristbyrå - experten på privatjuridik Villaägarnas Juristbyrå erbjuder mot betalning kvalificerad juridisk hjälp med juridiska processer. Juristerna på byrån är specialister på juridik för privatpersoner, bland annat fastighetsrätt. Villaägarnas Juristbyrå ägs helt av Villaägarnas Riksförbund. Juristbyrån kan vara ditt ombud i juridiska processer mot företag, myndigheter och personer som inte är medlemmar i Villaägarna. Som medlem i Villaägarna har du medlemsrabatt på 25 procent. Kontakta Juristbyrån på tel eller via e-post: Vill du bli medlem? Läs mer på nästa sida i detta dokument eller bli medlem på

10 (10) Villaägarnas Riksförbund är organisationen för dig med eget hus. Vi drivs utan eget vinstintresse och är partipolitiskt obundna. Villaägarna har ca medlemshushåll. Allt detta får du som medlem: Kostnadsfri rådgivning från våra experter En stark organisation som driver dina frågor Rabatter på det mesta som rör ditt boende och lite till Magasinet Villaägaren, 5 nr/år Medlem blir du genom att skicka in svarskortet nedan. Du får då ett brev med inbetalningskort skickat till dig. Dina medlemsförmåner kan du börja nyttja så fort vi har mottagit din betalning. Du kan också bli medlem på eller tel Välkommen som medlem! Ja tack, jag vill bli medlem i Villaägarnas Riksförbund! Namn: Frankeras ej Villaägarna betalar portot Adress: Postnr: Ort: Tel: E-post: Svarspost Sollentuna Genom att uppge e-postadress godkänner du att Villaägarna förser dig med information och erbjudanden.

Uthyrning av villa för bostadsändamål lag om uthyrning av egen bostad

Uthyrning av villa för bostadsändamål lag om uthyrning av egen bostad Uthyrning av villa för bostadsändamål lag om uthyrning av egen bostad Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Läs mer

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis.

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis. Samäganderättslagen Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering utan tillåtelse

Läs mer

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis.

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis. Gåva av fastighet Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering utan tillåtelse

Läs mer

Rådgivningsavdelningen informerar om

Rådgivningsavdelningen informerar om Rådgivningsavdelningen informerar om Bodelning Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

Att tänka på för dig som ska låna pengar

Att tänka på för dig som ska låna pengar Att tänka på för dig som ska låna pengar Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning I N F O R M A T I O N KFM 926 utgåva 7. Utgiven i JANUARI 2008. Betalningsföreläggande och handräckning I den här broschyren beskrivs hur en ansökan till Kronofogden ska vara utformad, vilka typer av ärenden

Läs mer

FÖRORD. Michael Necke. Tack för att du vill vara vår budbärare!

FÖRORD. Michael Necke. Tack för att du vill vara vår budbärare! FÖRORD Tack för att du vill vara vår budbärare! Kunskap i grundläggande privatekonomi blir allt viktigare. Kunskap är också en viktig tillgång för att minimera riskerna att hamna i en skuldsituation som

Läs mer

Så här bestrider du bluffakturor

Så här bestrider du bluffakturor https://www.facebook.com/pages/polisen-bedrägeri/546406245370971 Polisen Bedrägeri 14-12-07 Så här bestrider du bluffakturor Denna skrift är en bilaga till Polisens Facebooksida om bedrägerier. Den vänder

Läs mer

Konsument i Sverige. Svenska

Konsument i Sverige. Svenska Konsument i Sverige Svenska Konsument i Sverige För dig som vill veta vilka konsumentregler som gäller i Sverige har vi samlat viktiga fakta och goda råd. Råd och hjälp... 3 Konsumentvägledning... 3 Konsument

Läs mer

Budgetrådgivarnas guide till bra ekonomi

Budgetrådgivarnas guide till bra ekonomi KONSUMENT HALMSTAD Budgetrådgivarnas guide till bra ekonomi När du slutat gymnasiet har du möjlighet att själv bestämma vad du ska göra med ditt liv. Samtidigt ska du kanske fatta många svåra beslut.

Läs mer

Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi KLOK BOKEN Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi lindorff.se Den här boken är producerad av Lindorff Sverige tillsammans med Syre AB. Illustrationerna är gjorda av Helene Gedda och texterna

Läs mer

Allt du inte visste om Kronofogden

Allt du inte visste om Kronofogden Allt du inte visste om Kronofogden Vi vill hjälpa, inte stjälpa Många känner rädsla eller obehag när de hör talas om Kronofogden. Ändå vet de flesta inte särskilt mycket om oss. Vi arbetar för att göra

Läs mer

Datainspektionen informerar. Värt att veta om kreditupplysningar. (reviderad den 1 juni 2004)

Datainspektionen informerar. Värt att veta om kreditupplysningar. (reviderad den 1 juni 2004) Datainspektionen informerar 15 Värt att veta om kreditupplysningar (reviderad den 1 juni 2004) Innehåll Vad används kreditupplysningar till?... 3 Vad är en kreditupplysning?... 4 Vem bedriver Ku-verksamhet?...

Läs mer

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar Kreditgivare PayEx Credit AB Organisationsnummer 556735-5671 Personnummer sökande (kontohavare) _ Gatuadress S:t Hansplan 1 Telefonnummer: 0498-20 15 20

Läs mer

Vi vet att det finns många förutfattade meningar om oss och om vad vi gör. Att vi jagar skuldsatta och länsar deras hem på de sista ägodelarna till

Vi vet att det finns många förutfattade meningar om oss och om vad vi gör. Att vi jagar skuldsatta och länsar deras hem på de sista ägodelarna till 1 Vi vet att det finns många förutfattade meningar om oss och om vad vi gör. Att vi jagar skuldsatta och länsar deras hem på de sista ägodelarna till exempel. Allt för att hjälpa den som har en skuld att

Läs mer

Medlemslån och Medlemskredit

Medlemslån och Medlemskredit Medlemslån och Medlemskredit Som medlem i facket kan du låna tryggt och förmånligt! Medlemslån eller Medlemskredit? Välj rätt utifrån ditt behov. Vad är Medlemslån? När du behöver låna pengar för att renovera

Läs mer

INSOLVENS Vad gör du i en konkurssituation?

INSOLVENS Vad gör du i en konkurssituation? INSOLVENS Vad gör du i en konkurssituation? Hamilton Advokatbyrå ger vägledning om hur du hanterar obestånd och rekonstruktioner. ,, Sinne för affärer är A och O för lyckad konkursförvaltning. Hamilton

Läs mer

Rättsförhållande mellan grannar

Rättsförhållande mellan grannar Rättsförhållande mellan grannar Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in

16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in 16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in (det vill säga upplåta) lokaler till utomstående part

Läs mer

Välkommen som god man/förvaltare! En handbok framtagen av Kalmar läns kommuner och Gotlands kommun i samarbete

Välkommen som god man/förvaltare! En handbok framtagen av Kalmar läns kommuner och Gotlands kommun i samarbete Välkommen som god man/förvaltare! En handbok framtagen av Kalmar läns kommuner och Gotlands kommun i samarbete Innehåll 1. Överförmyndaren/Överförmyndarnämnden 2. Vem får god man/förvaltare 3. Vem kan

Läs mer

HEM- OCH VILLAFÖRSÄKRING

HEM- OCH VILLAFÖRSÄKRING HEM- OCH VILLAFÖRSÄKRING Villaägarnas Riksförbund 2013 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck

Läs mer

Pejl på pengarna. Bra att veta för dig som blivit myndig. Tips om privatekonomi & konsumentfrågor

Pejl på pengarna. Bra att veta för dig som blivit myndig. Tips om privatekonomi & konsumentfrågor Pejl på pengarna Bra att veta för dig som blivit myndig Tips om privatekonomi & konsumentfrågor Budget- & skuldrådgivningen och konsumentvägledningen i Botkyrka kommun MÅNGA BÄCKAR SMÅ Många små kostnader

Läs mer

Vad är rättshjälp? Innehåll

Vad är rättshjälp? Innehåll Rättshjälp 1 Innehåll Vad är rättshjälp? Vad är rättshjälp?... 3 Rättsskydd i din försäkring... 5 Rådgivning... 6 Ung i rättssamhället... 7 Ny i Sverige... 7 Snabbguide till rättshjälp... 8 Vem kan få

Läs mer

ESL Ekonomi. Upplaga nr 3, 2014. Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström

ESL Ekonomi. Upplaga nr 3, 2014. Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström ESL Ekonomi Upplaga nr 3, 2014 Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström Innehållsförteckning Inledning 1 Arbetsblad Nå mål och klara hinder 3 Ordning och reda på papper 4 Kostnader 5 Checklista kostnader

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att hyra ny bostad är en stor händelse, speciellt om det är den första egna lägenheten. Här finns lite användar information: Innehåll 1. Avtal 2. Besittningsskydd

Läs mer

Dina pengar och din ekonomi

Dina pengar och din ekonomi Dina pengar och din ekonomi PRIVATEKONOMI PÅ ENKEL SVENSKA 2 Det här är en broschyr om pengar. Språket i texterna är på enkel svenska. Broschyren har tio kapitel med information om bland annat att spara

Läs mer

TILL hantverkare. hantverkare

TILL hantverkare. hantverkare TILL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skatt behörighet försäkringar Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska påbörjas

Läs mer