Indrivning av uttaxerade medel och andra avgifter till samfällighetsförening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Indrivning av uttaxerade medel och andra avgifter till samfällighetsförening"

Transkript

1 Indrivning av uttaxerade medel och andra avgifter till samfällighetsförening Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering utan tillåtelse av Villaägarnas jurister eller behörig firmatecknare för Villaägarna är strängt förbjudet. Informationsmaterialet är endast avsett att fungera som generell vägledning. För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis. Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, Sollentuna Johan Berndes väg

2 2 (10) Innehåll Inledning... 3 Ett första krav... 3 Påminnelse... 4 Förfarande hos kronofogdemyndigheten... 4 Ansökan om verkställighet... 5 Betalningsföreläggande... 6 Ägarbyte... 7 Inkasso... 7

3 3 (10) Inledning Frågan om vad en förening kan och får göra om någon medlem inte betalar sin avgift eller inte betalar i rätt tid uppkommer ofta. I denna informationsskrift dras riktlinjer upp för hur föreningen kan gå till väga vid indrivningen av uttaxerade medel och andra avgifter. Det rekommenderas att styrelsen tar ställning till och beslutar om hur man skall förfara om medlemmarna inte betalar i rätt tid. Medlemmarna bör givetvis informeras om vad som gäller. Klara besked om att utmätning eller inkasso kommer att begäras eller att ränta kommer att debiteras vid betalningsförsummelser påverkar i regel betalningsviljan i positiv riktning. Utdebiterade och till betalning förfallna belopp är direkt utmätningsbara hos medlemmarna på samma sätt som en lagakraftvunnen dom. Föreningens fordran är dessutom förenad med förmånsrätt i medlemmarnas fastigheter enligt Lag (1973:1152) om förmånsrätt för fordringar enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Det innebär att föreningens fordran har bästa rätt vid en exekutiv försäljning av fastigheten och föreningen får utdelning före inteckningar i fastigheten. Detta gör att styrelsen, när en medlem glömt att betala samfällighetsavgiften, kan och bör vända sig till kronofogden för utmätning av fordran i fastigheten. Utmätning måste ske inom ett år efter det att beloppet förfallit till betalning för att förmånsrätten skall kunna utnyttjas. Observera att en styrelse som inte ser till att samfällighetsavgifterna betalas själv kan bli ersättningsskyldig för dessa skulder. Ett första krav Alla fastighetsägare bör få ett inbetalningskort på det belopp som skall betalas. Inbetalningskortet bör vara överlämnat i god tid före den angivna sista betalningsdagen.

4 4 (10) Påminnelse Till den som inte betalar avgiften i tid bör styrelsen skicka en betalningspåminnelse med ett nytt inbetalningskort. I påminnelsen skall anges hur lång tid vederbörande har på sig att betala, vilket bör vara ca 10 dagar, samt upplysas om att försummad inbetalning medför att dröjsmålsränta kommer att utgå samt att rättsliga åtgärder kan komma att vidtagas. Föreningen bestämmer själv om den vill utnyttja möjligheten att begära dröjsmålsränta. Räntan får, enligt 6 räntelagen (1975:635), bestämmas till referensräntan + åtta procentenheter, men får naturligtvis även sättas lägre. Referensräntan fastställs av Riksbanken. Dröjsmålsränta får uttas tidigast från förfallodagen. Föreningen kan också i samband med en betalningspåminnelse ta ut en påminnelseavgift. För att kunna ta ut en sådan avgift krävs att beslut om att ta ut påminnelseavgift har tagits på årsstämman. En sådan avgift får inte vara högre än 50 kronor (se Lag (1981:739) och förordning (1981:1057) om ersättning för inkassokostnader m m). Ha med information i debiteringslängden om att påminnelseavgift utgår vid påminnelse om försenad inbetalning. Om fastighetsägaren, trots påminnelsen, inte betalar bör inte fler påminnelser skickas ut. Istället ska föreningen vidtaga åtgärder. Föreningens möjligheter varierar beroende på vilket slag av betalningsskyldighet det är fråga om. Förfarande hos kronofogdemyndigheten Föreningen kan vända sig till kronofogdemyndigheten (KFM) för att få hjälp med att driva in avgiften. Det finns två sätt att gå till väga beroende på vilken typ av avgift kravet avser, antingen ansökan om verkställighet eller betalningsföreläggande. Ansökningsblanketter för ansökan om verkställighet eller betalningsföreläggande samt broschyr om hur ansökan skall fyllas i kan kostnadsfritt rekvireras från KFM. Antingen genom att ringa KFM eller gå in på deras hemsida med adress Där kan ansökningsblanketter och broschyrer beställas eller laddas ner direkt.

5 5 (10) Ansökan om verkställighet, KFM nr 9329 Ansökan om betalningsföreläggande, KFM nr 9012 Betalningsföreläggande och handräckning, KFM nr 926 (broschyr) Ansökan skall inges i två exemplar och vara undertecknad. Det är viktigt att den person som skriver under ansökan för föreningen har befogenhet att göra det. Ansökan om verkställighet För att föreningens fordran skall omfattas av förmånsrätt krävs att medlemsbidragen uttaxeras på det sätt som lagen föreskriver. Innan uttaxering kan ske skall styrelsen upprätta och på föreningsstämman framlägga ett förslag till utgifts- och inkomststat (budget). Staten skall därefter godkännas av stämman. Uttaxering sker genom att styrelsen upprättar och på stämman framlägger en debiteringslängd. Debiteringslängden är inte föremål för omröstning men medlemmarna skall ges tillfälle att granska den så att eventuella felaktigheter kan rättas. Debiteringslängden skall grunda sig på den utgifts- och inkomststat som godkänts av stämman. Den skall redovisa det totala belopp som uttaxeras enligt staten, vad som belöper på varje enskild medlem (fastighetsbeteckning och fastighetsägarnas namn) samt när betalning skall ske. Om uttaxering sker enligt debiteringslängd, är debiterat och till betalning förfallet belopp direkt utmätningsbart. En förutsättning är då att uttaxeringen skett i laga ordning, d v s gjorts på rätt sätt (enligt ovan). Sedan det debiterade beloppet förfallit till betalning kan föreningen vända sig direkt till KFM för att få beloppet utmätt. Föreningen behöver således inte ansöka om betalningsföreläggande utan kan ansöka direkt om verkställighet. I ansökan skall anges att det gäller ansökan med stöd av debiteringslängd.

6 6 (10) Till ansökan skall bifogas vidimerade kopior av: debiteringslängd där det framgår det totala belopp som uttaxerats, vilket belopp som har uttaxerats på medlemmen och när betalning skulle skett protokoll från föreningsstämman utvisande att stämman är behörigen kallad och att uttaxeringen blivit godkänd föreningens stadgar handling som visar vem som tecknar föreningen Kostnaden för utmätning är 600 kr. I ett mål om utmätning gör Kronofogden en tillgångsundersökning. De söker då efter utmätningsbara tillgångar t ex lös egendom, lön eller överskjutande skatt. Fastighet eller annan fast egendom utmäts bara om det uttryckligen anges i ansökan. Därför är det lämpligt att kryssa för Begär även utmätning av fast egendom om sådan finns i ansökan. Ange i ansökan vilken fastighet som avses, att föreningen åberopar 46 Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter, SFL, (direkt utmätningsbart) samt att fordran är förmånsberättigad enligt Lag (1973:1152) om förmånsrätt för fordringar enligt SFL. Avgiften till myndigheten betalas i förskott av föreningen men tas sedan (automatiskt) ut av fastighetsägaren i samband med utmätningen. Samfällighetsföreningen skall därför inte drabbas av några kostnader för förfarandet. Utmätningsförfarandet hos kronofogdemyndigheten omfattar ej ränta, påminnelseavgift eller inkassokostnader. För att få in dessa kan man gå via betalningsföreläggande hos KFM eller via inkassobyrå. En vanlig brist enligt KFM är att protokoll från föreningsstämman saknas eller är ofullständigt, att stadgar saknas eller att debiteringslängden saknas. En given förutsättning för verkställighet är att debiteringslängden lagts fram på föreningsstämman, en efter stämman upprättad handling duger inte. Om uttaxeringen inte skett på det sätt lagen föreskriver skall KFM avvisa ansökan. Betalningsföreläggande För att kostnader för en anläggning som tas ut genom förbrukningsavgifter, t ex för värme och vatten som mäts individuellt för varje medlem, skall kunna utmätas måste föreningen ansöka om betalningsföreläggande. Här gäller alltså inte det tidigare beskrivna uttaxeringsförfarandet. Ansökningsavgiften är för närvarande 300 kr. Den faktureras normalt av KFM i samband med ansökan.

7 7 (10) I samband med ansökan kan föreningen (sökanden) förutom kapitalbeloppet även yrka ersättning för sina kostnader. Kostnaderna delas upp i kostnader i målet som avser kostnader uppkomna i samband med ansökan till KFM och inkassokostnader som avser kostnader vid ett ev. inkassoförfarande. Vad avser kostnader i målet kan sökanden begära ersättning för ansökningsavgiften, 300 kr, samt ersättning för eget eller ombuds arbete, normalt 340 kr. Vidare kan föreningen yrka ersättning för eventuell påminnelseavgift samt dröjsmålsränta. När en ansökan har kommit in till KFM utfärdar myndigheten ett föreläggande som skall delges svaranden. I detta anges vad sökanden begär. Därefter har svaranden ca 10 dagar på sig att bestrida, d v s invända mot kravet. Om svaranden bestrider en ansökan om betalningsföreläggande meddelar KFM inget utslag i målet. Sökanden har då möjlighet att inom fyra veckor begära att målet överlämnas till tingsrätten. Framställs inte begäran i rätt tid avskrivs målet. Om svaranden inte bestrider kravet utfärdar KFM ett utslag, där det fastställs vad svaranden skall fullgöra. Ägarbyte Om en fastighet övergår till ny ägare på annat sätt än genom exekutiv auktion, ansvarar den nye och den förre ägaren gemensamt gentemot föreningen för obetalt belopp som påförts den förre ägaren innan äganderättsövergången skedde och som inte förfallit till betalning tidigare än ett år före tillträdesdagen för den nye ägaren. Detta innebär att föreningen kan kräva antingen den nye eller förre ägaren för att få ut samfällighetsavgiften. Mot den nye ägaren anses beloppet förfallet vid tillträdesdagen, om inte beloppet enligt debiteringslängden förfaller senare. Inkasso Det finns inga krav på att förfarandet hos KFM skall föregås av ett inkassoförfarande. Det går alltså bra och är ofta bättre att vända sig direkt till KFM med en ansökan då kravet har förfallit till betalning. Det är både tids- och kostnadsbesparande att direkt vända sig till KFM med ansökan om verkställighet eller betalningsföreläggande. Om föreningen vill kan den dock som ett första led i

8 8 (10) påtryckningen gentemot gäldenären vidtaga inkassoåtgärder, antingen via en inkassobyrå eller i egen försorg. För att gäldenären inte skall bli ersättningsskyldig för onödiga inkassokostnader får normalt endast ett inkassokrav sändas till gäldenären i ett och samma ärende. Om gäldenären inte har reagerat på kravet får föreningen vända sig till kronofogdemyndigheten. Ansökan hos KFM bör inte vidtas tidigare än fyra dagar efter utgången av den i inkassokravet angivna tidsfristen.

9 9 (10) Du som är medlem i Villaägarnas Riksförbund har tillgång till kostnadsfri rådgivning. Villaägarnas experter svarar på dina frågor inom en rad områden som rör husägande och boende: Fastighetsrätt Bygglov Familjerätt Köprätt Boendeekonomi Samfällighetsföreningar Trädgård Fastighetsmäklare Byggnadsteknik Arkitektur Energi Plan- och byggfrågor Geoteknik Byggnadsskador VVS Eldstäder och sotning Brandsäkerhet Inredning Kontakta rådgivningen på tel eller på Villaägarnas Juristbyrå - experten på privatjuridik Villaägarnas Juristbyrå erbjuder mot betalning kvalificerad juridisk hjälp med juridiska processer. Juristerna på byrån är specialister på juridik för privatpersoner, bland annat fastighetsrätt. Villaägarnas Juristbyrå ägs helt av Villaägarnas Riksförbund. Juristbyrån kan vara ditt ombud i juridiska processer mot företag, myndigheter och personer som inte är medlemmar i Villaägarna. Som är medlem i Villaägarna får har du medlemsrabatt på 25 procent. Kontakta Juristbyrån på tel eller via e-post: Vill du bli medlem? Läs mer på nästa sida i detta dokument eller bli medlem på

10 10 (10) Villaägarnas Riksförbund är organisationen för dig med eget hus. Vi drivs utan eget vinstintresse och är partipolitiskt obundna. Villaägarna har ca medlemshushåll. Allt detta får du som medlem: Kostnadsfri rådgivning från våra experter En stark organisation som driver dina frågor Rabatter på det mesta som rör ditt boende och lite till Magasinet Villaägaren, 5 nr/år Medlem blir du genom att skicka in svarskortet nedan. Du får då ett brev med inbetalningskort skickat till dig. Dina medlemsförmåner kan du börja nyttja så fort vi har mottagit din betalning. Du kan också bli medlem på eller tel Välkommen som medlem! Ja tack, jag vill bli medlem i Villaägarnas Riksförbund! Namn: Frankeras ej Villaägarna betalar portot Adress: Postnr: Ort: Tel: E-post: Svarspost Sollentuna Genom att uppge e-postadress godkänner du att Villaägarna förser dig med information och erbjudanden. 3245

Betalningsföreläggande och avhysning

Betalningsföreläggande och avhysning Betalningsföreläggande och avhysning Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering

Läs mer

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis.

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis. Samäganderättslagen Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering utan tillåtelse

Läs mer

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis.

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis. Gåva av fastighet Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering utan tillåtelse

Läs mer

Rådgivningsavdelningen informerar om

Rådgivningsavdelningen informerar om Rådgivningsavdelningen informerar om Bodelning Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

Uthyrning av villa för bostadsändamål lag om uthyrning av egen bostad

Uthyrning av villa för bostadsändamål lag om uthyrning av egen bostad Uthyrning av villa för bostadsändamål lag om uthyrning av egen bostad Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Läs mer

Att tänka på för dig som ska låna pengar

Att tänka på för dig som ska låna pengar Att tänka på för dig som ska låna pengar Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering

Läs mer

Exekutiv försäljning av fastighet

Exekutiv försäljning av fastighet Exekutiv försäljning av fastighet Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning I N F O R M A T I O N KFM 926 utgåva 7. Utgiven i JANUARI 2008. Betalningsföreläggande och handräckning I den här broschyren beskrivs hur en ansökan till Kronofogden ska vara utformad, vilka typer av ärenden

Läs mer

FÖRORD. Michael Necke. Tack för att du vill vara vår budbärare!

FÖRORD. Michael Necke. Tack för att du vill vara vår budbärare! FÖRORD Tack för att du vill vara vår budbärare! Kunskap i grundläggande privatekonomi blir allt viktigare. Kunskap är också en viktig tillgång för att minimera riskerna att hamna i en skuldsituation som

Läs mer

Rättsförhållande mellan grannar

Rättsförhållande mellan grannar Rättsförhållande mellan grannar Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering

Läs mer

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar Kreditgivare PayEx Credit AB Organisationsnummer 556735-5671 Personnummer sökande (kontohavare) _ Gatuadress S:t Hansplan 1 Telefonnummer: 0498-20 15 20

Läs mer

INSOLVENS Vad gör du i en konkurssituation?

INSOLVENS Vad gör du i en konkurssituation? INSOLVENS Vad gör du i en konkurssituation? Hamilton Advokatbyrå ger vägledning om hur du hanterar obestånd och rekonstruktioner. ,, Sinne för affärer är A och O för lyckad konkursförvaltning. Hamilton

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar Datum Diarienr 2014-02-12 1167-2013 GodEl i Sverige AB Parkvägen 2A 169 35 Solna Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar Datainspektionens beslut GodEl

Läs mer

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi KLOK BOKEN Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi lindorff.se Den här boken är producerad av Lindorff Sverige tillsammans med Syre AB. Illustrationerna är gjorda av Helene Gedda och texterna

Läs mer

Vad är rättshjälp? Innehåll

Vad är rättshjälp? Innehåll Rättshjälp 1 Innehåll Vad är rättshjälp? Vad är rättshjälp?... 3 Rättsskydd i din försäkring... 5 Rådgivning... 6 Ung i rättssamhället... 7 Ny i Sverige... 7 Snabbguide till rättshjälp... 8 Vem kan få

Läs mer

HEM- OCH VILLAFÖRSÄKRING

HEM- OCH VILLAFÖRSÄKRING HEM- OCH VILLAFÖRSÄKRING Villaägarnas Riksförbund 2013 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck

Läs mer

Ekonomi. Ekonomi. och kostnader för olika alternativ och att sedan styra företaget genom att välja det alternativ som är lönsammast.

Ekonomi. Ekonomi. och kostnader för olika alternativ och att sedan styra företaget genom att välja det alternativ som är lönsammast. 57 TRANSPORTKALKYLER Ordet kalkylera betyder ungefär beräkna och ordet används ofta i ekonomiska sammanhang och syftar då på att beräkna kostnader och/eller intäkter i en enskild verksamhet. Kalkylen är

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR. kkv.fi

Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR. kkv.fi Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR Utgångspunkter för riktlinjerna och övervakningen... 2 Tillämpning av indrivningslagen och lagens disposivitet... 2 Vad är en

Läs mer

Vi vet att det finns många förutfattade meningar om oss och om vad vi gör. Att vi jagar skuldsatta och länsar deras hem på de sista ägodelarna till

Vi vet att det finns många förutfattade meningar om oss och om vad vi gör. Att vi jagar skuldsatta och länsar deras hem på de sista ägodelarna till 1 Vi vet att det finns många förutfattade meningar om oss och om vad vi gör. Att vi jagar skuldsatta och länsar deras hem på de sista ägodelarna till exempel. Allt för att hjälpa den som har en skuld att

Läs mer

Så här bestrider du bluffakturor

Så här bestrider du bluffakturor https://www.facebook.com/pages/polisen-bedrägeri/546406245370971 Polisen Bedrägeri 14-12-07 Så här bestrider du bluffakturor Denna skrift är en bilaga till Polisens Facebooksida om bedrägerier. Den vänder

Läs mer

Uppgifter om mig själv Ev. Lånesökande 2 (krävs ej men är en fördel om du är gift eller sambo) Namn Personnummer Namn Personnummer

Uppgifter om mig själv Ev. Lånesökande 2 (krävs ej men är en fördel om du är gift eller sambo) Namn Personnummer Namn Personnummer Web Pdf Bl. 2-1556 2009-07-10 A N S Ö K A N / S K U L D E B R E V D A N SKE D I R E K T L Å N K R E D I T F Ö R K O N S U M E N T S E N S K I L D A B R U K Obs! För att vi ska kunna behandla din ansökan

Läs mer

Sida 1 av 7. Information om Pay Solutions Sweden AB

Sida 1 av 7. Information om Pay Solutions Sweden AB Information om Pay Solutions Sweden AB Pay Solutions Sweden AB (Pay Solutions) är ett företag som erbjuder enkla och moderna lösningar för att hjälpa företag att ta betalt och sedan få betalt. Genom Pay

Läs mer

Kundservice: Besvarar allmänna frågor och vid behov kopplar vidare till rätt handläggande team. Kan också ge stöd/vägledning till personer som inte

Kundservice: Besvarar allmänna frågor och vid behov kopplar vidare till rätt handläggande team. Kan också ge stöd/vägledning till personer som inte Kundservice: Besvarar allmänna frågor och vid behov kopplar vidare till rätt handläggande team. Kan också ge stöd/vägledning till personer som inte har några skulder hos Kronofogden men som är oroliga

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 1 Promemorians lagförslag... 9 1.1 Förslag till konsumentkreditlag...9 1.2 Förslag till lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)...38 1.3 Förslag

Läs mer

Medlemslån och Medlemskredit

Medlemslån och Medlemskredit Medlemslån och Medlemskredit Som medlem i facket kan du låna tryggt och förmånligt! Medlemslån eller Medlemskredit? Välj rätt utifrån ditt behov. Vad är Medlemslån? När du behöver låna pengar för att renovera

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET

VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET Antagna av kommunstyrelsen den 11 februari 2009 INNEHÅLL SYFTE... 3 KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET... 3 GOD INKASSOSED... 3 ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Testkund, Ett Vägen 123 Lgh 1022 215 50 MALMÖ

Testkund, Ett Vägen 123 Lgh 1022 215 50 MALMÖ 21550 SE Sida 1 Box 1341, 171 26 Solna, Sweden Vägen 123 Lgh 1022 215 50 MALMÖ Solna 2014-06-23 Varsågod, här kommer dina lånehandlingar! Din låneansökan på 60 000 kronor har blivit godkänd. Nu vill vi

Läs mer

version 9.60 Ekonomi Bokföringsunderlag Kundreskontra Fakturabevakning Räntefakturering

version 9.60 Ekonomi Bokföringsunderlag Kundreskontra Fakturabevakning Räntefakturering version 9.60 Ekonomi Bokföringsunderlag Kundreskontra Fakturabevakning Räntefakturering Innehållsföreteckning Ekonomi... 3 Efter installation... 3 En fakturas livscykel exemplifierat... 4 Avgifter... 5

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för.

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Att bo i bostadsrätt en informationsskrift om bostadsrättens villkor juni 2006 Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Eftertryck förbjudes Att bo i bostadsrätt Denna informationsskrift är utgiven

Läs mer